Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Betjeningsterminaler DOP11B. Systemhåndbog. Udgave 11/ DA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Betjeningsterminaler DOP11B. Systemhåndbog. Udgave 11/2008 16666895 DA"

Transkript

1 Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Betjeningsterminaler DOP11B Udgave 11/28 Systemhåndbog DA

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger Anvendelse af driftsvejledningen Opbygningen af sikkerhedsanvisningerne Garantikrav Ansvarsfraskrivelse Produktnavne og varemærker Ophavsret Henvisninger til terminologien Afmontering og bortskaffelse Sikkerhedsanvisninger Generelle anvisninger Korrekt anvendelse Installation og idrifttagning Sikkerhedsfunktioner Transport / opbevaring Driftsanvisninger Service og vedligeholdelse Produktinformation, montering og hardware Indledning Typebetegnelse, typeskilte og leveringsomfang Apparatets opbygning DOP11B Apparatets opbygning DOP11B Apparatets opbygning DOP11B Apparatets opbygning DOP11B Apparatets opbygning DOP11B Apparatets opbygning DOP11B Apparatets opbygning DOP11B Apparatets opbygning DOP11B Tilbehør og ekstraudstyr Installation Installationsanvisninger for grundapparat UL-korrekt installation Pladskrav til installationen Fremgangsmåde for installationen Tilslutning af grundapparat DOP11B-1 til DOP11B Tilslutning til en pc Tilslutning RS Tilslutning RS-485 med PCS21A Tilslutning RS-232 via UWS11A Tilslutning til ETHERNET Tilslutning til en Siemens S Idrifttagning Generelle anvisninger til idrifttagning Forarbejde og hjælpemidler Første tilkobling Terminalfunktioner Drift og service Overførsel af projekt med pc og HMI-Builder Driftsvisning ved start af apparat Fejlmeddelelser SEW-elektronikservice Systemhåndbog Betjeningsterminaler DOP11B 3

4 Indholdsfortegnelse 7 Programmering Oprettelse af projekt Kommunikation med MOVIDRIVE og MOVITRAC Interne variabler Programmering med programmeringssoftwaren Grafisk visning og styring Tekstbaseret visning og styring Overførsel af projekter Indeksadressering Apparatets funktioner Meddelelsesbibliotek Alarmhåndtering Programhåndtering Kodeord Udskrivning af rapporter Tidsstyring Sproghåndtering LED er Funktionstaster Trends Makroer Systemmonitor Datalogger Netværksfunktioner og kommunikation Kommunikation Netværkskommunikation Netværkstjenester Netværkskonti Åbning af netværksindstillinger i løbet af funktionstiden Tekniske data og målskitser Generelle tekniske data Stikkonfiguration DOP11B DOP11B DOP11B DOP11B-25 og DOP11B DOP11B DOP11B Label til DOP11B-1 til DOP11B Label til DOP11B-5 og DOP11B Kabler Bilag Kemisk resistens Opdatering af betjeningsterminal Udskiftning af batteri Fejlsøgning Indeks Systemhåndbog Betjeningsterminaler DOP11B

5 Generelle anvisninger Anvendelse af driftsvejledningen 1 Systemhåndbog 1 Generelle anvisninger 1.1 Anvendelse af driftsvejledningen Driftsvejledningen er en del af produktet og indeholder vigtige anvisninger vedrørende drift og service. Driftsvejledningen er beregnet til alle personer, der arbejder med montering, installation, idrifttagning og service af produktet. Driftsvejledningen skal være tilgængelig i en læsbar tilstand. Sørg for, at personer der har ansvaret for anlægget og driften, samt personer der på eget ansvar arbejder på anlægget har læst og forstået hele driftsvejledningen. Ved uklarheder og yderligere behov for information kontaktes SEW-EURODRIVE. 1.2 Opbygningen af sikkerhedsanvisningerne Sikkerhedsanvisningerne i denne driftsvejledning er opbygget på følgende måde: Piktogram SIGNALORD! Farens type og kilde. Mulige følger af manglende overholdelse af anvisningerne. Foranstaltning(er) til afværgelse af faren. Piktogram Signalord Betydning Følger af manglende overholdelse af anvisningerne Eksempel: FARE! Umiddelbar fare Død eller alvorlige kvæstelser Generel fare ADVARSEL! Mulig farlig situation Død eller alvorlige kvæstelser FORSIGTIG! Mulig farlig situation Mindre kvæstelser Specifik fare, f.eks. elektrisk stød STOP! Mulige materielle skader Beskadigelse af systemet eller dets omgivelser BEMÆRK Nyttige bemærkninger og tip. Gør det lettere at anvende systemet. Systemhåndbog Betjeningsterminaler DOP11B 5

6 Generelle anvisninger 1 Garantikrav 1.3 Garantikrav Det er en forudsætning for fejlfri drift og funktion, at oplysningerne i denne driftsvejledning følges, ligesom dette også er en forudsætning for, at eventuelle garantikrav kan gøres gældende. Driftsvejledningen skal derfor gennemlæses, inden produktet tages i brug! Sørg for, at en læsbar udgave af driftsvejledningen er tilgængelig for de ansvarlige for anlægget og driften samt for personer, der arbejder med omformeren på eget ansvar. 1.4 Ansvarsfraskrivelse Det er en grundlæggende forudsætning for sikker drift af eksplosionsbeskyttede elektromotorer og for opnåelse af de angivne produktegenskaber og mærkeeffekten, at driftsvejledningen overholdes. SEW-EURODRIVE fraskriver sig ethvert ansvar for person- og tingsskader samt økonomiske skader, der måtte opstå på grund af manglende overholdelse af driftsvejledningen. Mangelsansvar er udelukket i sådanne tilfælde. 1.5 Produktnavne og varemærker De mærker og produktnavne, der nævnes i driftsvejledningen, er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører den pågældende virksomhed. 1.6 Ophavsret 28 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for mangfoldiggørelse også i uddrag bearbejdning, distribution og andre former for udnyttelse er forbudt. 1.7 Henvisninger til terminologien Betjeningsterminalerne i serien DOP11B (Drive Operator Panel) kan via forskellige kommunikationsveje, kommunikere med SEW-frekvensomformerne og udvalgte plc-styringer samtidigt. I dette dokument betegnes begge apparater (PLC og omformer) for at gøre det lettere som controller. 1.8 Afmontering og bortskaffelse Betjeningsterminalen skal i henhold til gældende bestemmelser genanvendes helt eller delvist. Vær opmærksom på, at følgende komponenter indeholder stoffer, der kan udgøre en fare for helbredet og miljøet: Lithiumbatteri, elektrolytkondensatorer og afskærmning. 6 Systemhåndbog Betjeningsterminaler DOP11B

7 Sikkerhedsanvisninger Generelle anvisninger 2 2 Sikkerhedsanvisninger 2.1 Generelle anvisninger Læs sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt. Kontrollér leverancen for eventuelle transportskader ved modtagelse. Kontakt straks leverandøren, hvis der opdages skader. Terminalen opfylder kravene i artikel 4 i EMC-direktiv 89/336/EØF. Anvend ikke terminalen i omgivelser, hvor der er eksplosionsfare. SEW-EURODRIVE s garanti dækker ikke modificeret, ændret eller ombygget udstyr. Der må kun anvendes reservedele og tilbehør, der er fremstillet iht. specifikationerne fra SEW-EURODRIVE. Læs installations- og betjeningsanvisningerne grundigt, før terminalen installeres, tages i drift eller repareres. Der må ikke trænge væske ind i terminalens slidser eller huller. Dette kan forårsage brand eller medføre, at udstyret bliver strømførende. Terminalen må kun betjenes af uddannet personale. 2.2 Korrekt anvendelse Betjeningsterminalerne i serien DOP11B er produkter til betjening og diagnose af industri- og erhvervsanlæg. Det er påkrævet at implementere en egnet reaktion i styringen på kommunikationsfejl mellem DOP11B og styringen. Desuden skal det sikres ved hjælp af egnede løsninger (f.eks. grænseafbrydere, positionsovervågning), at der ikke kan opstå skader i tilfælde af en kommunikationsfejl til DOP11B. Idrifttagningen (start af korrekt drift) er ikke tilladt, før det er konstateret, at maskinen overholder EMC-direktivet 24/18/EF, og at slutproduktet stemmer overens med Maskindirektivet 98/37/EF (overhold EN 624). Systemhåndbog Betjeningsterminaler DOP11B 7

8 Sikkerhedsanvisninger 2 Installation og idrifttagning 2.3 Installation og idrifttagning Terminalen er beregnet til fast installation. Placer terminalen på et fast underlag under installationen. Hvis terminalen falder ned, kan det medføre beskadigelse. Installer terminalen som beskrevet i installationsvejledningen. Jordforbind apparatet som beskrevet i anvisningerne i den medfølgende installationsvejledning. Installationen skal foretages af specialuddannede fagfolk. Højspændings-, signal- og forsyningsledninger skal trækkes separat. Før terminalen tilsluttes til strømforsyningen, skal det kontrolleres, at spænding og polaritet fra strømkilden er korrekt. Åbningerne i kabinettet er beregnet til luftcirkulation og må ikke tildækkes. Opstil ikke terminalen på steder, hvor den udsættes for et kraftigt magnetfelt. Terminalen må ikke monteres eller anvendes i direkte sollys. Periferienhederne skal stemme overens med anvendelsesformålet. Displayglasset på bestemte terminalmodeller er forsynet med en lamineret film for at forebygge ridser. For at forhindre, at der opstår skader på terminalen på grund af statisk elektricitet, trækkes filmen forsigtig af efter montering. Sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsudstyr skal være i overensstemmelse med de gældende forskrifter (f.eks. EN 624 eller EN 5178). Nødvendig sikkerhedsforanstaltning: Jording af apparatet Nødvendigt sikkerhedsudstyr: Overstrømssikringer 2.4 Sikkerhedsfunktioner ADVARSEL! Betjeningsterminalerne i serien DOP11B må ikke varetage sikkerhedsfunktioner uden overordnede sikkerhedssystemer. Død eller alvorlige kvæstelser. Anvend overordnede sikkerhedssystemer for at garantere maskin- og personsikkerhed. 8 Systemhåndbog Betjeningsterminaler DOP11B

9 Sikkerhedsanvisninger Transport / opbevaring Transport / opbevaring Straks efter modtagelsen skal leverancen kontrolleres for evt. transportskader. Transportfirmaet skal omgående underrettes om eventuelle skader. Ved skader må betjeningsterminalen ikke tages i drift. Ved behov skal der anvendes egnede og tilstrækkeligt dimensionerede transportmidler. Hvis betjeningsterminalen ikke monteres med det samme, skal den opbevares i et tørt og støvfrit rum. 2.6 Driftsanvisninger Sørg for, at terminalen altid er ren. Nødstopfunktionen og andre sikkerhedsfunktioner må ikke styres fra betjeningsterminalen. Pas på, at taster, afskærmning osv. ikke må komme i berøring med genstande, der har skarpe kanter. Husk, at terminalen er klar til brug, og at indtastninger via tastatur og touchscreen registreres, selv om baggrundsbelysningen ikke længere fungerer. 2.7 Service og vedligeholdelse Garantikrav er reguleret i henhold til kontrakt. Rengør afskærmningen og forsiden af terminalen med et mildt rengøringsmiddel og en blød klud. Reparationer skal foretages af specialuddannede fagfolk. Systemhåndbog Betjeningsterminaler DOP11B 9

10 Produktinformation, montering og hardware 3 Indledning 3 Produktinformation, montering og hardware 3.1 Indledning Kravene til det moderne industrielle produktionsmiljø vokser konstant. Samtidig vokser ansvar og omfanget af aktiviteter for personalet ved maskinen. Brugeren skal på let og hurtig vis kunne få oplysninger om maskinstatus og være i stand til hurtigt og fleksibelt at ændre indstillinger. Styringernes funktion bliver stadig mere omfattende og avancerede. Dette muliggør en effektiv regulering af komplicerede processer. Betjeningsterminaler garanterer overskuelighed og sikkerhed ved kommunikation mellem menneske og maskine selv ved meget komplekse produktionsprocesser. Grafiske betjeningsterminaler blev udviklet for at opfylde kravene til et menneskemaskin-interface til procesovervågning og regulering inden for mange forskellige anvendelsesområder i produktionsteknikken. Derved forenkler terminalen betjeningspersonalets arbejde ved hjælp af målrettede tilpasninger til den pågældende opgavestilling. Takket være denne kendsgerning kan brugeren stadig anvende velkendte begreber og definitioner. I en terminal opbygges projekter som et menutræ eller en sekvens. Et menutræ omfatter en hovedmenu (f.eks. med en oversigt) samt en række undermenuer med detaljerede angivelser til det pågældende område. Som regel vælger operatøren den menu, der skal vises. Menuer, der anvendes i betjeningsterminaler, betegnes som blokke. Hovedmenu Recept Motorstatus Temperatur Omformertilstand 53717ADA 1 Systemhåndbog Betjeningsterminaler DOP11B

11 Produktinformation, montering og hardware Indledning 3 Hovedmenuen danner udgangspunktet for en sekvens. Her vælger operatøren en sekvens, hvor blokkene vises i en forud angivet rækkefølge. Som regel sker styringen af blokvisningen via programmet i controlleren. Hovedmenu Trin 1 Indstillinger Trin 2 Trin 3 Trin 4 Programslut 53719ADA Betjeningsterminalens funktioner muliggør en grafisk og en tekstbaseret visning af processen. Derudover står der andre funktioner til rådighed: Alarmhåndtering Udskrivning Trends Programhåndtering Tidsstyring Funktionerne er ikke kun lette at betjene, men kan også betyde prisfordele i forhold til oprindelige løsninger med kontakter, indikatorlamper, tidsrelæer, forvalgstællere og ugetimere. Betjeningsterminalen omfatter derudover funktioner, der muliggør en bedre anvendelse af motorelektronikken. Systemhåndbog Betjeningsterminaler DOP11B 11

12 Produktinformation, montering og hardware 3 Indledning Programmering Betjeningsterminalerne programmeres via pc med softwaren HMI-Builder. Betjeningsterminalen udmærker sig primært ved en objektorienteret arbejdsmåde. Her bygger programmeringen på et objekt, der får anvist en funktion. Alle signaltyper defineres efter dette princip. Det programmerede projekt lagres i betjeningsterminalen Tilknytning af terminalen til SEW-frekvensomformerne Tilknytningen af en terminal til en controller giver utallige fordele: Brugeren skal ikke foretage ændringer ved den eksisterende controller. Terminalen optager hverken ind- eller udgange på controlleren. Overskueligheden med hensyn til controller-funktioner optimeres, f.eks. tidsstyring og alarmhåndtering Statusvisning og styring Operatøren er allerede fortrolig med indikatorlamper samt analoge og digitale statusvisninger, da disse i dag anvendes i mange applikationer. Det gælder også for betjeningselementer som tryktaster, drejeafbrydere og omskiftere. Udskiftningen af disse moduler med en enkelt terminal muliggør en sammensmeltning af alle statusvisninger og betjeningselementer til en enhed. Operatøren kan uden problemer vise og påvirke systeminformationer. Derudover kan han få vist en oversigt over alle signaler, der vedrører et bestemt objekt, f.eks. en pumpe eller en drivenhed. Denne funktion forenkler arbejdet endnu mere. Det muliggøres ved, at den samlede informationsudveksling sker via såkaldte blokke i terminalen. Ved blokkene kan det dreje sig om tekstblokke, der udelukkende omfatter tekstinformation. Grafikblokke derimod indeholder grafiske visninger. Betjeningsterminalerne er udstyret med funktionstaster til direkte styring. Derved får de pågældende funktionstaster tildelt bestemte kommandoer. På grund af denne tildeling kan der foretages en styring. Hvis der anvendes flere blokke, kan operatøren bevæge sig mellem de forskellige blokke via hopordrer. På den måde oprettes et menutræ og dermed en struktureret applikation. 12 Systemhåndbog Betjeningsterminaler DOP11B

13 Produktinformation, montering og hardware Indledning Opstilling af betjeningsterminalen For at kunne udnytte funktionerne optimalt, bør terminalen stilles op i umiddelbar nærhed af arbejdspladsen. Derved får operatøren altid alle nødvendige oplysninger og kan arbejde effektivt. Terminalen skal opstilles i den rigtige arbejdshøjde, så operatøren kan se og anvende den uden problemer. Skærmvisningens tydelighed afhænger af afstand, højde, vinkel, lysindfald og farvevalg. Overvågning, styring og vedligeholdelse kan udføres på afstand, f.eks. fra et andet sted i bygningen eller fra et helt andet sted. Kommunikationen kan i så fald ske via f.eks. LAN (Local Area Network), internet eller modem. Ved lange produktionslinjer med mange arbejdspladser kan flere terminaler kobles med en eller flere controllere i netværket. 1553AXX Systemhåndbog Betjeningsterminaler DOP11B 13

14 Produktinformation, montering og hardware 3 Indledning Kompakte løsninger Eksterne enheder som stregkode-læsere, vejefunktioner, modems osv. kan forbindes med controlleren via terminalen. Til tilslutning af et apparat skal der bruges et RS-232-interface og en ASCII-kommunikationsprotokol. Data, der kommer ind i terminalen, placeres i registre. Det er ligeledes muligt at tilslutte en parallelt arbejdende enhed. Her kan det dreje sig om en yderligere terminal eller en pc med MOVITOOLS til programmering af omformerne. Via terminalen er det samtidig muligt at programmere controlleren og kommunikere med den. Ved tilslutning af plc og omformer ved en terminal (dobbelte drivere i terminalen) kan der ske en dataoverførsel mellem apparaterne (analoge og digitale signaler). SPS-protokol RS-485 MOVILINK 69ADA 14 Systemhåndbog Betjeningsterminaler DOP11B

15 Produktinformation, montering og hardware Typebetegnelse, typeskilte og leveringsomfang Typebetegnelse, typeskilte og leveringsomfang Eksempel på typebetegnelser DOP 11 B 2 Udførelse 2 = LCD-grafikdisplay 24 x 64 pixel 25 = ¼ VGA-touchscreen 32 x 24 pixel (16 gråtoner) 3 = ¼ VGA-touchscreen 32 x 24 pixel (64 k farver) 4 = ¼ VGA-grafikdisplay 32 x 24 pixel (64 k farver) 5 = VGA-touchscreen 8 x 6 pixel (64 k farver) Version B Generation Type: DOP = Drive Operator Panel Eksempel på typeskilt Apparatets typeskilt sidder på siden af apparatet AXX Leveringsomfang Leveringen omfatter: Betjeningsterminal DOP11B Monteringsmateriale med monteringsskabelon Kvikguide med monterings- og installationsanvisninger Phoenix COMBICON-stik til DC 24 V, 5 mm, 3-polet Systemhåndbog Betjeningsterminaler DOP11B 15

16 Produktinformation, montering og hardware 3 Apparatets opbygning DOP11B Apparatets opbygning DOP11B-1 Varenummer: [1] [2] [3] 63944AXX [1] Display [2] Funktionstaster med skrivefelt [3] Numeriske taster 16 x 32 pixel LCD-grafikdisplay (monokromt) med baggrundsbelysning Spændingsforsyning: DC 24 V, 1 ma 2 serielle interfaces (RS-232 og RS-485/RS-422). Det er muligt at anvende 2 på samme tid IP66-folietastatur med navigationstaster, numerisk taltastatur og 6 funktionstaster 6 LED er (2 farver rød/grøn) 1 udvidelsesstikplads 512 kb applikationshukommelse 16 Systemhåndbog Betjeningsterminaler DOP11B

17 Produktinformation, montering og hardware Apparatets opbygning DOP11B Apparatets opbygning DOP11B-15 Varenummer: [1] [2] [4] [3] 63945AXX [1] Display [2] Funktionstaster med skrivefelt [3] Numeriske taster [4] Navigationstaster 24 x 64 pixel LCD-grafikdisplay (monokrom) med baggrundsbelysning Spændingsforsyning: DC 24 V, 1 ma 2 serielle interfaces (RS-232 og RS-485/RS-422). Det er muligt at anvende 2 på samme tid IP66-folietastatur med navigationstaster, numerisk taltastatur og 6 funktionstaster 6 LED er (2 farver rød/grøn) 1 udvidelsesstikplads 512 kb applikationshukommelse Systemhåndbog Betjeningsterminaler DOP11B 17

18 Produktinformation, montering og hardware 3 Apparatets opbygning DOP11B Apparatets opbygning DOP11B-2 Varenummer: [5] [1] [2] [3] [6] [4] 691AXX [1] LED er rød/grøn [2] Display [3] Funktionstaster [4] Navigationstaster [5] Skrivefelter [6] Numeriske taster 24 x 64 pixel LCD-grafikdisplay (monokromt) med baggrundsbelysning Spændingsforsyning: DC 24 V, 35 ma 2 serielle interfaces (RS-232 og RS-485/RS-422). Det er muligt at anvende 2 på samme tid 1 ETHERNET-interface (RJ45-hunstik) 1 USB-interface IP66-folietastatur med navigationstaster, numerisk taltastatur og 8 funktionstaster 16 LED er (2 farver rød/grøn) 1 udvidelsesstikplads 12 MB applikationshukommelse 18 Systemhåndbog Betjeningsterminaler DOP11B

19 Produktinformation, montering og hardware Apparatets opbygning DOP11B Apparatets opbygning DOP11B-25 Varenummer: AXX 32 x 24 pixel, ¼ VGA-touchscreen (16 gråtoner, STN, 5,7") med baggrundsbelysning Spændingsforsyning: DC 24 V, 45 ma 2 serielle interfaces (RS-232, RS-485/RS-422); Det er muligt at anvende 2 på samme tid 1 ETHERNET-interface (RJ45-hunstik) 1 USB-interface IP66 Montering stående eller liggende 1 udvidelsesstikplads 12 MB applikationshukommelse Systemhåndbog Betjeningsterminaler DOP11B 19

20 Produktinformation, montering og hardware 3 Apparatets opbygning DOP11B Apparatets opbygning DOP11B-3 Varenummer: AXX 32 x 24 pixel, ¼ VGA-touchscreen (64 k farver, STN, 5,7") med baggrundsbelysning Spændingsforsyning: DC 24 V, 45 ma 2 serielle interfaces (RS-232, RS-485/RS-422); Det er muligt at anvende 2 på samme tid 1 ETHERNET-interface (RJ45-hunstik) 1 USB-interface IP66 Montering stående eller liggende 1 udvidelsesstikplads 12 MB applikationshukommelse 2 Systemhåndbog Betjeningsterminaler DOP11B

21 Produktinformation, montering og hardware Apparatets opbygning DOP11B Apparatets opbygning DOP11B-4 Varenummer: [1] [2] [5] [3] [4] 692AXX [1] Funktionstaster [2] Numeriske taster [3] Navigationstaster [4] Display [5] Skrivefelter 32 x 24 pixel, ¼ VGA-grafikdisplay (64 k farver, STN, 5,7") med baggrundsbelysning Spændingsforsyning: DC 24 V, 5 ma 2 serielle interfaces (RS-232 og RS-485/RS-422); Det er muligt at anvende 2 på samme tid 1 ETHERNET-interface (RJ45-hunstik) 1 USB-interface IP66-folietastatur med navigationstaster, numerisk taltastatur og 16 funktionstaster 16 LED er (2 farver rød/grøn) 1 udvidelsesstikplads 12 MB applikationshukommelse Systemhåndbog Betjeningsterminaler DOP11B 21

22 Produktinformation, montering og hardware 3 Apparatets opbygning DOP11B Apparatets opbygning DOP11B-5 Varenummer: AXX 8 x 6 pixel, VGA-touchscreen (64 k farver, 1,4") med baggrundsbelysning Spændingsforsyning: DC 24 V, 1, A 2 serielle interfaces (RS-232 og RS-485/RS-422); Det er muligt at anvende 2 på samme tid 1 ETHERNET-interface (RJ45-hunstik) 1 USB-interface IP66 Montering stående eller liggende 1 udvidelsesstikplads 12 MB applikationshukommelse 22 Systemhåndbog Betjeningsterminaler DOP11B

23 Produktinformation, montering og hardware Apparatets opbygning DOP11B Apparatets opbygning DOP11B-6 Varenummer: AXX 124 x 768 pixel, VGA-touchscreen (64 k farver, 15") med baggrundsbelysning Spændingsforsyning: DC 24 V, 1,2 A 2 serielle interfaces (RS-232 og RS-485/RS-422); Det er muligt at anvende 2 på samme tid 1 ETHERNET-interface (RJ45-hunstik) 1 USB-interface IP66 Montering stående eller liggende 1 udvidelsesstikplads 12 MB applikationshukommelse Systemhåndbog Betjeningsterminaler DOP11B 23

24 Produktinformation, montering og hardware 3 Tilbehør og ekstraudstyr 3.11 Tilbehør og ekstraudstyr Kabel til programmering af betjeningsterminal DOP11B og til kommunikation mellem betjeningsterminal og MOVIDRIVE. Ekstraudstyr Beskrivelse Varenummer PCS11B (Panel Cable Serial) Forbindelseskabel mellem betjeningsterminal DOP11B (RS-232, maks. 115,2 Kbit/s) og pc (RS-232) til programmering af betjeningsterminalen. Fast længde på 3 m PCS11A PCS21A (Panel Cable Serial) Kommunikationskabel mellem betjeningsterminal (RS-485, maks. 57,6 Kbit/s) og SEW-frekvensomformere (RS-1, RJ-1). Fast længde på 5 m PCS22A (Panel Cable Serial) Kommunikationskabel fra betjeningsterminal (RS-485, maks. 57,6 Kbit/s) til åben kabelende. Fast længde på 5 m Specialkabel D-SUB-9 PO Kommunikationskabel mellem betjeningsterminal (RS-232, maks. 57,6 Kbit/s) og interfaceadapter UWS11A eller UWS21A (RS-232). Til kommunikation med SEW-frekvensomformere. Fast længde på 1,8 m PCM11A (Panel Cable MPI) Kommunikationskabel mellem betjeningsterminal (RS-232, maks. 57,6 Kbit/s) og SIMATIC S7 via MPI (maks. 12 Mbit/s). Fast længde på 3 m Systemhåndbog Betjeningsterminaler DOP11B

25 Produktinformation, montering og hardware Tilbehør og ekstraudstyr 3 Ekstraudstyr Beskrivelse Varenummer PFE11B (Panel Fieldbus ETHERNET) Ekstraudstyr ETHERNET TCP/IP (1 Mbit/s.) Til tilslutning af betjeningsterminal DOP11B-1 og -15 til kundens pc-netværk. Ved anvendelse af ETHERNETfunktionen er følgende funktioner mulige: Drift af softwaren HMI-Builder til programmering af betjeningsterminalerne via ETHERNET (hurtigere up- og download af projektet) Kommunikation til plc og drivteknik via TCP/IP-tjenester (kun egnet til DOP11B-1 og -15) UWS11A Interfaceadapter til skinnemontering RS-232 RS X X1: RS X2: RS-232 UWS UWU52A Strømforsyningsmodel Input AC 1 til 24 V Output DC 24 V, 2,5 A Systemhåndbog Betjeningsterminaler DOP11B 25

26 Installation 4 Installationsanvisninger for grundapparat 4 Installation 4.1 Installationsanvisninger for grundapparat Separate kabelkanaler Anbring strømkabler og elektronikledninger i separate kabelkanaler Tværsnit Spændingsforsyning: Tværsnit iht. indgangsmærkestrøm. Elektronikledninger: 1 kore pr. klemme,2 til,75 mm 2 (AWG ) 2 korer pr. klemme,2 til,75 mm 2 (AWG ) Afskærmning og jordforbindelse Anvend kun afskærmede signalkabler. Før afskærmningen ad korteste vej med fladekontakt på begge sider til stel. For at undgå jordsløjfer kan man jordforbinde en skærmende via en støjdæmpende kondensator (22 nf / 5 V). Jordforbind ved dobbelt afskærmet ledning den udvendige afskærmning på controller-siden og den indvendige afskærmning på den anden ende. 755BXX Fig. 1: Eksempler for korrekt afskærmningstilslutning med metalspændebånd (skærmklemme) eller metal-pg-forskruning Hvis ledningerne trækkes i jordforbundne blikkanaler eller metalrør kan dette også anvendes til afskærmning. Strøm- og styreledninger skal i så fald trækkes separat. Jording af apparatet foretages med stikket til 24 V-spændingsforsyning. 26 Systemhåndbog Betjeningsterminaler DOP11B

27 Installation UL-korrekt installation UL-korrekt installation Vær opmærksom på følgende anvisninger for UL-korrekt installation: Dette apparat er udelukkende egnet til anvendelse i klasse I, division 2, gruppe A, B, C og D eller i områder uden risiko. Kombinationer af apparater i anlægget skal kontrolleres af den offentlige prøvningsinstans, der er ansvarlig for dette område på tidspunktet for installationen. Som tilslutningskabel må der kun anvendes kobberledninger med et temperaturområde på 6 / 75 C. Ved vandret montering er den maksimale omgivelsestemperatur 4 C, mens den er 5 C for lodret monterede enheder. ADVARSEL EKSPLOSIONSFARE! Afbryd først apparater, når der er slukket for strømmen, og der ikke er nogen fare for området. Udskiftning af komponenter kan påvirke enhedens egnethed for klasse I, division 2. Det er kun følgende udvidelsesenheder der må sluttes til porten, der er markeret med "Udvidelse": PFE11B, kun til DOP11B-1 og -2. Udskift først udvidelsesenheden, når der er slukket for strømmen, og der ikke er nogen fare for området. Dette apparat indeholder et batteri, der kun må udskiftes i et ufarligt område. Anvend kun følgende batteritype, når der skiftes batteri: Litiumbatteri CR245, 55 mah. Til anvendelse på en jævn overflade med kapslingsklasse 4X. Kun til indendørs brug. BEMÆRK Den elektriske tilslutning skal foretages iht. de metoder, der beskrives i klasse I, afsnit 2 (Article 51-4(b) iht. National Electric Code NFPA7). STOP! Som ekstern spændingskilde til DC 24 V må der kun anvendes godkendte apparater med begrænset udgangsspænding (U maks. = DC 3 V) og begrænset udgangsstrøm (I 8 A). UL-certificeringen gælder ikke for drift ved spændingsnet med ikke-jordforbundne stjernepunkter (it-net). Systemhåndbog Betjeningsterminaler DOP11B 27

28 Installation 4 Pladskrav til installationen 4.3 Pladskrav til installationen Monteringspladens tykkelse: 1,5 7,5 mm (,6,3 inch) Pladskrav til montering af betjeningsterminalen: 1 mm 5 mm 5 mm 1 mm 1 mm 63788AXX STOP! Åbningerne i kabinettet anvendes til konvektionskøling. De må ikke tildækkes. 28 Systemhåndbog Betjeningsterminaler DOP11B

29 Installation Fremgangsmåde for installationen Fremgangsmåde for installationen 1. Pak leverancen ud, og kontrollér den. Kontakt straks leverandøren, hvis der opdages skader. STOP! Placer betjeningsterminalen på et fast underlag under installationen. Apparatet kan blive beskadiget, hvis det falder ned. 2. Placer skabelonen der, hvor betjeningsterminalen skal installeres. Tegn åbningernes udvendige kant op, og skær ud efter markeringerne AXX 3. Fastgør betjeningsterminalen ved hjælp af alle monteringshullerne og de medfølgende vinkler og skruer:.5-1. Nm 63827AXX 63825AXX Systemhåndbog Betjeningsterminaler DOP11B 29

30 Installation 4 Fremgangsmåde for installationen 4. Tilslut kablerne i den angivne rækkefølge. [1] [2] [3] [4] DC 24 V RS-232 RS-422 / RS-485 DC 24 V [5] Ethernet 63822AXX [1] Kontrollér, at betjeningsterminal og styring har samme elektriske jording (referencespændingsniveau), da det ellers kan medføre kommunikationsforstyrrelser. [2] Brug en M5-skrue og en beskyttelsesleder (så kort som muligt) med et tværsnit på mindst 2,5 mm 2. [3] Anvend kun afskærmede kommunikationskabler. Sørg for at holde højspændingsledninger adskilt fra signal- og strømledninger. [4] Betjeningsterminalen skal have omgivelsestemperatur, før den tages i drift. Hvis der dannes kondens, skal det sikres, at betjeningsterminalen er tør, før den sluttes til strømforsyningen. Kontrollér, at strømkilden har korrekt spænding og polaritet. [5] Kontaktskab 5. Fjern forsigtigt beskyttelsesfolien fra betjeningsterminalens display for at forhindre beskadigelse som følge af statisk elektricitet. 3 Systemhåndbog Betjeningsterminaler DOP11B

31 Installation Tilslutning af grundapparat DOP11B-1 til DOP11B Tilslutning af grundapparat DOP11B-1 til DOP11B Spændingsforsyning STOP! Sørg for den rigtige polaritet ved tilslutning. Hvis der sker en forveksling, beskadiges apparatet. BEMÆRK Kontrollér, at betjeningsterminal og controller har samme elektriske jordforbindelse (referencespændingsværdi). Ellers kan der opstå kommunikationsfejl. 659AXX Fig. 2: Spændingsforsyning til DOP11B-1 til DOP11B-6 [1] Jordforbindelse [2] V [3] +24 V [1] [2] [3] Systemhåndbog Betjeningsterminaler DOP11B 31

32 Installation 4 Tilslutning til en pc 4.6 Tilslutning til en pc DOP11B PCS11B RS-232 RS-232 Fig. 3: Tilslutning til en pc 66AXX Betjeningsterminalen programmeres ved hjælp af programmeringssoftwaren HMI-Builder. Til programmering af betjeningsterminalen kræves kommunikationskabel PCS11B. BEMÆRK Som alternativ kan betjeningsterminalen også programmeres over ETHERNET. STOP! Mulige materielle skader! Spændingstilførslen skal være frakoblet, når enhederne forbindes. 32 Systemhåndbog Betjeningsterminaler DOP11B

33 Installation Tilslutning RS Tilslutning RS-485 Med RS-485-interface kan der tilsluttes op til 31 MOVIDRIVE -apparater til en betjeningsterminal. Den direkte tilslutning af DOP11B til frekvensomformere af typen MOVIDRIVE via RS-485-interfacet foretages med et 25-polet Sub-D-hanstik Eldiagram RS-485-interface DOP11B-3 RS-485 Fig. 4: RS-485-forbindelse 693AXX MOVITRAC MOVIDRIVE DOP11B Bro mellem 6 og 19, for at aktivere busafslutning. Styrehoved X13: RS-422 / RS-485 S1 S2 /regulatorspærre 2 ON n12/n22* DIØ5 6 OFF Reference X13:DIØØ...DIØ5 DCOM** 7 X V-udgang VO24 8 FSC11B 25 pol. Sub-D-bøsning DIØØ Højre/stop* DIØ1 2 Venstre/stop* DIØ Frigivelse/hurtigstop* DIØ3 4 n11/n21* DIØ4 5 Referencepotentiale binærsignaler DGND 9 RS ST11 1 RS ST12 11 X45 X46 HL Skærmplade eller skærmklemme Fig. 5: Stikkonfiguration DOP11B BEMÆRK Som alternativ kan kablet PCS22A også anvendes. 661ADA Systemhåndbog Betjeningsterminaler DOP11B 33

34 Installation 4 Tilslutning RS-485 Kabelspecifikation Anvend et 2x2-trådet, snoet og afskærmet kobberkabel (dataoverførselskabel med afskærmning i kobberflet). Kablet skal opfylde følgende specifikationer: Koretværsnit,5 til,75 mm 2 (AWG ) Ledningsmodstand 1 til 15 Ω ved 1 MHz Kapacitetsbelægning 4 pf/m (12 pf/ft) ved 1 khz. Følgende kabel er f.eks. egnet: Lappkabel, UNITRONIC BUS CAN, 2 x 2 x,5 mm 2. Montering af afskærmning Læg afskærmningen plant på begge sider ved controllerens elektronik-skærmklemme og i kabinettet for det 25-polede Sub-D-stik for betjeningsterminalen. STOP! Buscontrolleren kan blive ødelagt ved en kortslutning af EMC-frakoblingen mellem elektronik og jord. Forbind aldrig skærmenderne med DGND! Ledningslængde Den tilladte samlede ledningslængde er 2 m. Afslutningsmodstand Der er monteret faste dynamiske afslutningsmodstande i controlleren og interfaceadapter UWS11A. Tilkobl i dette tilfælde ingen eksterne afslutningsmodstande! Hvis betjeningsterminal DOP11B forbindes med frekvensomformerne via RS-485, aktiveres afslutningsmodstanden i det 25-polede Sub-D-stik på DOP11B (kortslutningsbøjle mellem pin 6 og pin 19), hvis betjeningsterminalen er første eller sidste enhed. STOP! Der må ikke være potentialforskydning mellem de enheder, der forbindes med RS-485. Undgå en potentialforskydning vha. egnede foranstaltninger, f.eks. ved forbindelse af apparatstellene (GND) med separat ledning, forbindelse af spændingsforsyningen (24 V) osv. 34 Systemhåndbog Betjeningsterminaler DOP11B

35 Installation Tilslutning RS-485 med PCS21A Tilslutning RS-485 med PCS21A PCS21A 662AXX Montering af afskærmning Placer afskærmningen med god fladekontakt på elektronik-skærmklemmen på controlleren. I huset for det 25-polede Sub-D-stik for PCS21A er afskærmningen allerede lagt på. STOP! Buscontrolleren kan blive ødelagt ved en kortslutning af EMC-frakoblingen mellem elektronik og jord. Forbind aldrig skærmenderne med DGND! Afslutningsmodstand I controlleren er der monteret faste dynamiske afslutningsmodstande. Tilkobl aldrig eksterne afslutningsmodstande! Afslutningsmodstanden i det 25-polede Sub-D-stik for DOP11B er allerede aktiveret ved hjælp af en kortslutningsbøjle mellem pin 6 og pin 19. STOP! Der må ikke være potentialforskydning mellem de enheder, der forbindes med RS-485. Undgå en potentialforskydning vha. egnede foranstaltninger, f.eks. ved forbindelse af apparatstellene (GND) med separat ledning, forbindelse af spændingsforsyningen (24 V) osv. Systemhåndbog Betjeningsterminaler DOP11B 35

36 Installation 4 Tilslutning RS-232 via UWS11A 4.9 Tilslutning RS-232 via UWS11A Tilslutning af DOP11B til frekvensomformer af typen MOVIDRIVE via UWS11A. RS-232 UWS11A RS-485 Fig. 6: Tilslutning via seriel forbindelse (UWS11A) 63841AXX MOVITRAC S1 S2 ON OFF X44 MOVIDRIVE Styrehoved X13: /Regulatorspærre Højre/stop* Venstre/stop* Frigivelse/hurtigstop* n11/n21* n12/n22* DIØØ DIØ1 DIØ2 DIØ3 DIØ4 DIØ Reference X13:DIØØ...DIØ5 DCOM** V-udgang Referencepotentiale binærsignaler RS RS VO24 DGND ST11 ST UWS11A X2: RS VDC GND RS + RS - GND FSC11B UWS X45 X46 HL Skærmplade eller skærmklemme Fig. 7: Klemmekonfiguration UWS11A 58787ADA BEMÆRK Som alternativ kan kablet D-SUB-9PO anvendes til RS-232-forbindelse (se i den forbindelse kapitlet "Tilbehør og ekstraudstyr" på side 24) RS-485-tilslutning Se kapitlet "Tilslutning af RS-485" på side 33 for kabelspecifikationen. 36 Systemhåndbog Betjeningsterminaler DOP11B

37 Installation Tilslutning til ETHERNET Tilslutning til ETHERNET Tilslutning af DOP11B til en pc i forbindelse med programmering og fjernservice via ETHERNET og TCP/IP. LAN Switch / Hub Uplink DOP11B Fig. 8: Tilslutning til ETHERNET 695AXX Kabelspecifikation Anvend et afskærmet standard-ethernet-kabel med afskærmede RJ45-stik og kabler iht. specifikation CAT5. Kablets maks. længde er 1 m. Følgende kabel er f.eks. egnet: Firmaet Lappkabel, UNITRONIC LAN UTP BS fleksibel 4 x 2 x 26 AWG BEMÆRK Fremgangsmåden til fastlæggelse af optionskortets ETHERNET (MAC) adresse beskrives i afsnittet "Konfiguration (SETUP)" på side 49. Systemhåndbog Betjeningsterminaler DOP11B 37

38 Installation 4 Tilslutning til ETHERNET ETHERNET-interface i DOP11B-2 til -6 DOP11B-2 til DOP11B-6 er som standard udstyret med et ETHERNET-interface. I RJ-45-hunstikket er der 2 integrerede LED er. LED erne har følgende funktioner: Grøn LED lyser ETHERNET-kabelforbindelsen er korrekt tilsluttet. blinker Der sendes eller modtages data. Gul LED lyser Indstillingen 1 Mbit, fuld dupleks er aktiv. blinker Indstillingen 1 Mbit, halv dupleks er aktiv ETHERNET-interface PFE11B til DOP11B-1 og -15 Pladskrav AXX Installation 1. Pak leverancen ud, og kontrollér, at alle delene er der, og at de ikke er beskadigede. Kontakt straks leverandøren, hvis der opdages skader. Leveringsomfang: Udvidelsesmodul 4 x M3x6 4 afstandsstykker STOP! Placer terminalen på et stabilt underlag under installationen. Apparatet kan blive beskadiget, hvis det falder ned. 2. Afbryd forbindelsen mellem betjeningsterminalen og spændingsforsyningen. 38 Systemhåndbog Betjeningsterminaler DOP11B

39 Installation Tilslutning til ETHERNET 4 3. Fjern plastafskærmningen fra udvidelsesinterfacet AXX 4. Monter udvidelsesmodulet med de medfølgende skruer. 5. Slut betjeningsterminalen til strømforsyningen. LED er på PFE11B [1] [2] 6381AXX [1] LED grøn [2] LED gul Udvidelseskortet har 2 LED er med følgende funktioner: Grøn LED blinker Der sendes eller modtages data. Gul LED lyser Det parvist snoede ETHERNET-kabel er korrekt tilsluttet. TxD, GUL RxD, GUL LINK, GRØN Denne LED aktiveres ved ETHERNET-overførsel. Denne LED aktiveres ved ETHERNET-modtagelse. Denne LED aktiveres, når det parvist snoede ETHERNET-kabel er korrekt tilsluttet. Systemhåndbog Betjeningsterminaler DOP11B 39

40 Installation 4 Tilslutning til en Siemens S7 Indstillinger i konfigurationsværktøjet Dobbeltklik på mappen [Peripherals] (periferienheder) i konfigurationsværktøjets projektmanager til betjeningsterminalen. Højreklik på [Expansion interface] (udvidelsesinterface), og vælg [EM-ETHERNET]. Træk derefter controlleren med den tilhørende driver eller TCP/IP-tilslutning over på feltbussymbolet. Vælg [Properties] (egenskaber) i projektmenuen for at ændre den valgte driver. Du kan finde yderligere oplysninger i driverdokumentationen Tilslutning til en Siemens S RS-485 DOP11B SIMATIC S7 Fig. 9: Tilslutning til en Siemens S7 via MPI og RS AXX Anvend driveren "S7 MPI Direct" PCM11A DOP11B PCM11A SIMATIC S7 MPI RS-232 Fig. 1: Tilslutning til en Siemens S7 via MPI og PCM11A 696AXX Anvend driveren "S7 MPI (HMI-adapter)". 4 Systemhåndbog Betjeningsterminaler DOP11B

41 Installation Tilslutning til en Siemens S ETHERNET LAN Switch / Hub Uplink DOP11B SIMATIC S7 Fig. 11: Tilslutning til ETHERNET 64328AXX Systemhåndbog Betjeningsterminaler DOP11B 41

42 I Idrifttagning 5 Generelle anvisninger til idrifttagning 5 Idrifttagning FARE! Fare for kvæstelser som følge af elektrisk stød. Død eller alvorlige kvæstelser! Overhold altid sikkerhedsanvisningerne i kapitlet 2 ved installation! 5.1 Generelle anvisninger til idrifttagning En forudsætning for en vellykket idrifttagning er en korrekt tilslutning af betjeningsterminalen. De funktioner, der beskrives i dette kapitel, anvendes til at indlæse et allerede udarbejdet projekt på betjeningsterminalen og sætte apparatet i de nødvendige kommunikationsforbindelser. ADVARSEL! Betjeningsterminalerne DOP11B må ikke anvendes som en sikkerhedsudstyr til industriapplikationer. Død eller alvorlige kvæstelser. Anvend overvågningssystemer eller mekanisk sikkerhedsudstyr som beskyttelse for at sikre maskiner og personer mod skader. 42 Systemhåndbog Betjeningsterminaler DOP11B

43 Idrifttagning Forarbejde og hjælpemidler I Forarbejde og hjælpemidler Kontrollér installationen. Undgå utilsigtet start af motoren via den tilsluttede frekvensomformer ved hjælp af egnede foranstaltninger. Afbryd elektronikindgang X13./regulatorspærre ved MOVIDRIVE eller Afbryd netspændingen (støttespænding på 24 V skal stadig være tilkoblet) Afbryd klemmerne "Højrerotation" og "Frikobling" ved MOVITRAC Derudover skal der afhængig af applikation planlægges ekstra sikkerhedsforanstaltninger for at undgå farer for menneske og maskine. Forbind betjeningsterminalen med MOVIDRIVE eller MOVITRAC ved hjælp af et passende kabel. DOP11B-3 RS-485 Fig. 12: Forbindelse mellem betjeningsterminal og MOVIDRIVE MDX6B/61B 693AXX Forbind betjeningsterminalen med pc en ved hjælp af programmeringskabel PCS11B (RS-232). Betjeningsterminalen og pc en skal være frakoblet, da der ellers kan opstå udefinerede tilstande. Tilslut pc en, og hvis det endnu ikke er gjort, skal projekteringssoftwaren HMI-Builder installeres og startes på pc en. DOP11B PCS11B RS-232 RS-232 Fig. 13: Forbindelse mellem pc og betjeningsterminal 66AXX Systemhåndbog Betjeningsterminaler DOP11B 43

44 I Idrifttagning 5 Første tilkobling Slut forsyningen (24 V) til betjeningsterminalen og den tilsluttede frekvensomformer. BEMÆRK Som alternativ kan DOP11B også programmeres via ETHERNET (se side 189) og USB (se side 19). 5.3 Første tilkobling BEMÆRK Apparaterne leveres uden oprettet projekt. Efter den første opstart giver enhederne meddelelse med følgende oplysninger: Fig. 14: Startbillede for DOP11B-2 i udleveringstilstand 11597AXX Fig. 15: Startbillede for DOP11B-5 i udleveringstilstand 1276AXX 44 Systemhåndbog Betjeningsterminaler DOP11B

45 Idrifttagning Terminalfunktioner I Terminalfunktioner I denne del beskrives terminalens enkelte driftsmåder, tastaturet og terminalens informationsside Tastatur i terminalen [1] [2] [3] [1] Integrerede funktionstaster [2] Piletaster [3] Alfanumeriske taster 697AXX Alfanumeriske taster Via det alfanumeriske tastatur kan der i terminalens driftstilstand indtastes følgende tegn i dynamisk tekst og numeriske objekter. -9 A-Z a-z!? < > ( ) + / * = º % # Nationale specialtegn Systemhåndbog Betjeningsterminaler DOP11B 45

46 I Idrifttagning 5 Terminalfunktioner For at indtaste numeriske værdier, aktiveres den pågældende tast én gang. For indtastning af store bogstaver (A-Z) trykkes mellem 2 og 5 gange på én tast. For indtastning af små bogstaver (a-z) trykkes på tasten seks til ni gange. Tidsintervallet mellem anslagene kan indstilles. Hvis tasten ikke aktiveres i det definerede tidsrum, springer cursoren til næste sted. Ved at trykke 2 til 9 gange på tasten <2> (C1-C4) tilføjes forskellige nationale specialtegn. Således står der tegn til rådighed, der ikke hører til det alfanumeriske terminaltastaturs standardtegnsæt. BEMÆRK I HMI-Builder kan alle tegn i det valgte tegnsæt med undtagelse af reserverede tegn anvendes i statisk tekst. Til indtastning af det ønskede tegn holdes tastkombinationen <ALT>+<> (nul) nede på pc-tastaturet og derefter indtastes tegnkoden. Det anvendte tegnsæt vælges i HMI-Builder. Reserverede tegn ASCII-tegnene -32 (Hex -1F) og 127 er reserveret til interne terminalfunktioner og må hverken anvendes i projekter eller i filer i terminalen. De anvendes som styretegn. Piletaster Cursoren bevæges i en menu eller en dialogboks ved hjælp af piletasterne. Integrerede funktionstaster Det er ikke alle taster, der er til rådighed på alle terminaler. Tast Beskrivelse Enter-tasten Med denne tast bekræftes en foretaget indstilling, og der skiftes til næste linje eller niveau. <PREV> Med denne tast kommer du tilbage til den foregående blok. <NEXT> Med denne tast kommer du tilbage til næste blok. <ALARM> Med denne tast hentes alarmlisten. <ACK> Med denne tast bekræftes en alarm i alarmlisten. <HOME> Med denne tast hoppes til blok i driftstilstand. < > Med denne tast slettes tegn til venstre for cursoren. BEMÆRK Hvis hovedblokken (bloknummer ) er blevet vist, fungerer tasten <PREV> ikke længere, da blokforløbet slettes, når hovedblokken nås. 46 Systemhåndbog Betjeningsterminaler DOP11B

47 ON DIP ON DIP Idrifttagning Terminalfunktioner I Kontakter på DOP11B-terminaler Betjeningsterminalerne DOP11B har 4 kontakter til valg af driftstype (DIP-switches) på bagsiden. ON DIP V DC COM 2 RS232 EXPANSION 1/1 COM 1 RS422 RS485 CF CARD MODE BUSY 6855AXX DIP-switchene er indstillet på følgende måde: 1 = ON, = OFF For at hente de enkelte tilstande for DOP11B skal strømforsyningen til terminalen afbrydes. Indstil DIP-switchene på siden eller bagsiden af terminalen til en position som vist i nedenstående skema. Tilslut derefter strømforsyningen igen. Kontaktposition 1234 Funktion Driftstilstand (RUN, normaldrift) 1 Nulstil systemet (udleveringstilstand) 1 Sysload 1 Konfiguration (SETUP) 11 Ingen funktion (RUN) 111 Aktiver selvtestfunktionen XXX1 Hard Reset Systemhåndbog Betjeningsterminaler DOP11B 47

48 I Idrifttagning 5 Terminalfunktioner Servicemenu Servicemenuen åbnes ved at indstille tilstandskontakten på betjeningsterminalen til "1". Oplysninger vedrørende tilstandskontakterne fremgår af kapitlet "Kontakter på DOP11B-terminaler" på side 47. Servicemenuen indeholder følgende punkter: Network Settings Vælg dette punkt for at åbne menuen Network. Menuen Network Punkterne i menuen Network er de samme som ved valg af [Indstillinger] / [Netværk] i HMI-Builder. Det er følgende punkter: Menupunkt Beskrevet i TCP/IP Settings Netværkskommunikation via ETHERNET (se side 263). Accounts Netværkskonti (se side 32). Services Netværkstjenester (se side 271). Erase Project Memory Load project from memory card Dette punkt sletter projekthukommelsen. En tom betjeningsterminal kan startes med et eksisterende Information-Designerprojekt, som anvendes i en anden terminal. Det kræver, at projektet først gemmes på et compact flash-hukommelseskort eller på en USB-nøgle ved hjælp af funktionen "Gem projekt på et hukommelseskort" (f.eks. via en funktionstaste). Sæt hukommelseskortet i den tomme betjeningsterminal, før den startes. Vælg derefter kommandoen "Load project from memory card" (hent projekt fra hukommelseskort) i servicemenuen, og følg anvisningerne. Enter transfer mode Giver mulighed for at aktivere den overføringstilstand manuelt, som skal anvendes til at downloade projekter via GSM-modem. Du finder yderligere oplysninger i kapitlet "Overførsel via GSM-modem" på side 194. Enter run mode Giver mulighed for at aktivere driftstilstanden manuelt. Du finder yderligere oplysninger i kapitlet "Overførsel via GSM-modem" på side 194. Update system program from memory card Tilslut et compact flash-hukommelseskort eller en USB-nøgle med et nyt systemprogram, og følg anvisningerne. Systemprogrammet kan også opdateres via konfigurationssoftware til betjeningsterminalerne. Calibrate touch screen Følg anvisningerne på skærmen for at kalibrere enhedens touchscreen. 48 Systemhåndbog Betjeningsterminaler DOP11B

49 Idrifttagning Terminalfunktioner I Driftsmåder RUN og SETUP Betjeningsterminalen har 2 driftsmåder. Konfigurationstilstand (SETUP): I denne tilstand foretages alle grundindstillinger, f.eks. valg af controller og menusprog. Driftstilstand (RUN): I denne tilstand udføres applikationen. Konfiguration (SETUP) I dette afsnit beskrives funktioner, der ikke kan udføres med HMI-Builder. Slet lager Menuen [Setup] i terminalen indeholder funktionen [Erase Memory]. Ved hjælp af denne slettes terminalens programlager. Dette berører alle blokke samt definitioner for alarmer, tidskanaler, funktionstaster og systemsignaler. Parametre Enter-tasten <PREV> Beskrivelse Lageret slettes. Efter sletningen vises automatisk konfigurationsmenuen. Viser det foregående trin uden at slette lageret. BEMÆRK Ved sletning af lageret går alle data tabt, der er gemt i terminalen. Parameteren for sprogvalg påvirkes ikke af dette. Alle andre parametre slettes eller nulstilles til grundindstilling. Driftstilstand (RUN) I driftstilstand udføres applikationen. Ved overgang til driftstilstand vises blok automatisk på skærmen. Ved terminalen anvendes det integrerede tastatur for at markere og ændre værdier i driftstilstand. Hvis der optræder en kommunikationsfejl mellem terminal og controller, udlæses der en fejlmeddelelse på skærmen. Terminalen starter automatisk, når kommunikationen er etableret igen. Hvis du har indtastet en I/O-tastkombination i forbindelse med en kommunikationsfejl, gemmes kombinationen i terminalens buffer og overføres til controlleren, når kommunikationen er etableret igen. For at aktivere en overvågningsfunktion kan terminaluret kontinuerligt sende data til et register i controlleren. Med denne overvågningsfunktion kan controlleren registrere, om der har været en kommunikationsfejl. Controlleren kontrollerer, om registeret er blevet opdateret. Hvis dette ikke er tilfældet, kan der vises en alarm i controlleren, der henviser til en kommunikationsfejl. Arbejdsgangen for de enkelte objekter og funktioner i driftstilstand forklares i sammenhæng med beskrivelsen af de pågældende objekter og funktioner. Systemhåndbog Betjeningsterminaler DOP11B 49

50 I Idrifttagning 5 Terminalfunktioner Informationsside I terminalen er der programmeret en informationsside. Denne hentes frem ved at trykke samtidigt på tasterne < > og <PREV> i driftstilstand. En funktions- eller berøringstast kan ligeledes anvendes eller konfigureres til at hente informationssiden. Øverst på informationssiden vises den aktuelle terminal, systemprogramversionen og hardwareversionen. Parametre Beskrivelse STARTS Antal terminalstarter RUN Antal terminaldriftstimer CFL Antal timer, hvor baggrundsbelysningen var aktiveret 32 C MIN: 21 MAKS: 38 Aktuel driftstemperatur, laveste og højeste målte temperatur (eksempel) DYNAMIC MEMORY Frit RAM-lager (arbejdslager) i byte FLASH MEM PROJ Ledig flash-hukommelse (projekthukommelse) i byte FLASH MEM BACK Reserveret FLASH CACHEHITS Procent blok-/tildelings-cache-træffere i filsystemet FLASH ALLOCS Maks. procentsats for benyttede eller aktive tildelinger pr. blok i filsystemet DRIVER 1 Aktuel driver og aktuel driverversion DIGITALE I/O er Antallet af digitale signaler, der er forbundet med controller 1, som overvåges kontinuerligt (STATIC) eller antal i aktuel blok (MONITOR). ANALOGE I/O er Antallet af analoge signaler, der er forbundet med controller 1, som overvåges kontinuerligt (STATIC) eller antal i aktuel blok (MONITOR). I/O POLL Tid i ms mellem 2 aflæsninger af det samme signal i controller 1 PKTS Signalantal i hver pakke, der overføres mellem terminal og controller 1 TOUT1 Antal timeouts ved kommunikation med controller 1 CSUM1 Antal kontrolsumfejl ved kommunikation med controller 1 BYER Antal bytefejl i kommunikationen DRIVER 2 Aktuel driver og aktuel driverversion. Parametrene for driver 2 (Driver 2) vises kun, hvis controller 2 er defineret i projektet. DIGITALE I/O er Antallet af digitale signaler, der er forbundet med controller 2, som overvåges kontinuerligt (STATIC) eller antal i aktuel blok (MONITOR). ANALOGE I/O er Antallet af analoge signaler, der er forbundet med controller 2, som overvåges kontinuerligt (STATIC) eller antal i aktuel blok (MONITOR). I/O POLL Tid i ms mellem 2 aflæsninger af det samme signal i controller 2 PKTS Signalantal i hver pakke, der overføres mellem terminal og controller 2 TOUT2 Antal timeouts ved kommunikation med controller 2 CSUM2 Antal kontrolsumfejl ved kommunikation med controller 2 1 / 2 / 3 Aktuel port til FRAME, OVERRUN og PARITY. 1=RS-422-port, 2=RS-232-port og 3=RS-485-port. FRAME Antal frame-fejl ved den pågældende port OVERRUN Antal overskrivningsfejl ved den pågældende port PARITY Antal paritetsfejl ved den pågældende port 5 Systemhåndbog Betjeningsterminaler DOP11B

Systemhåndbog. Betjeningsterminaler DOP11B. Udgave 02/2007 11502681 / DA

Systemhåndbog. Betjeningsterminaler DOP11B. Udgave 02/2007 11502681 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Transmissionselektronik \ Automatisering \ Service Betjeningsterminaler DOP11B Udgave 2/27 1152681 / DA Systemhåndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. Betjeningsterminal DOP11B. Driftsvejledning. Udgave 02/2007 11503092 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. Betjeningsterminal DOP11B. Driftsvejledning. Udgave 02/2007 11503092 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Betjeningsterminal DOP11B Udgave 02/2007 11503092 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger og Quickguide. Betjeningsterminaler DOP11B. Udgave 11/2008 16642899 / DA

Sikkerhedsanvisninger og Quickguide. Betjeningsterminaler DOP11B. Udgave 11/2008 16642899 / DA Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Betjeningsterminaler DOP11B Udgave 11/2008 16642899 / DA Sikkerhedsanvisninger og Quickguide SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse

Læs mere

Driftsvejledning. Betjeningsterminaler DOP11A. Udgave 03/2004 11227192 / DA A6.J75

Driftsvejledning. Betjeningsterminaler DOP11A. Udgave 03/2004 11227192 / DA A6.J75 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivteknik \ Drivautomatisering \ s Betjeningsterminaler DOP11A A6.J75 Udgave 03/2004 11227192 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige henvisninger...

Læs mere

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B FA361510 Udgave 09/2005 11456698 / DA Rettelse SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Systemmanual. Betjeningsterminaler DOP11A. Udgave 05/2006 11424281 / DA EE410000

Systemmanual. Betjeningsterminaler DOP11A. Udgave 05/2006 11424281 / DA EE410000 Gearmotorer \ ndustrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Betjeningsterminaler DOP11A EE41 Udgave 5/26 11424281 / DA Systemmanual SEW-EURODRVE Driving the world ndholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. GENERELT Kommunikationsenheden TBLZ-1/2-1-3-41 er beregnet til brug sammen med luftbehandlingsaggregat GOLD version 4, A og B. Enheden består af: 1. 4-modulers

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr. 2100.0461 Bruger / Installations vejledning Side 1 af 20 Indhold 1. Indikator... 2 2. Tilslutninger... 3 3. Harddisk Installation... 4 4. Opstart... 6 5. Fjernforbindelse

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

Kompakt driftsvejledning Betjeningsterminaler DOP11C

Kompakt driftsvejledning Betjeningsterminaler DOP11C Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning Betjeningsterminaler DOP11C Udgave 08/2013 20149417 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B- interface Udgave 7/26 1147283 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2.

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. Den nye model har nogle gode fordele, nu kan man montere 2 enheder direkte på printet. Forskellige tastaturer (standart folie / metal, smal model /

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin)

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin) Hurtig opstart af Infranor XtrapulsPac-ak drev: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af XtrapulsPac-ak driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015 Opdateret: februar 2015 1.0 PRODUKTBETEGNELSE 3 1.1 BESTILLINGSKODE 3 1.2 BESKRIVELSE 3 2.0 ADVARSEL 4 2.1 SIKKERHED 4 3.0 MONTERING 5 3.1 ANVISNINGER 5 3.2 DIAGRAM 6 3.3 MONTERINGSTRIN 7 4.0 TILSLUTNINGER

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version

Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version February, 2009 SB168-ES og M7CL Quick Setup Guide Beskrivelse af denne guide. Denne guide indeholder en hurtig og enkelt opsætning af M7CL med digital stagebox.

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Installationsmanual IP-Kamera Integration

Installationsmanual IP-Kamera Integration IP-Kamera Integration Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX Antares Brugs- og monteringsanvisning Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX 911325 Indhold 1. Introduktion 2. Antares software installation 3. Antares software opdatering 4.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Udskiftning af CPU-modul

Udskiftning af CPU-modul Teknisk brugervejledning 2017.08.28 60427-6 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse Dette er et CPU-modul inkl. display til en staldcomputer. 2 Montagevejledning 2.1 Gem eksisterende opsætning

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Brugervejledning SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Copyright 2006, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44 44 E-post:

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4

1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4 Indholdsfortegnelse 1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4 2 Installation 5 2.1 Kontrol Enhed. 5 2.1.1 Tilslutning af forsyning... 5 2.1.2 Tilslutning af højttalere...

Læs mere

Side 1. Installationsvejledning for. systemet. Version 1 December 2004

Side 1. Installationsvejledning for. systemet. Version 1 December 2004 Side 1 Installationsvejledning for µ-pc systemet µ-pc Version 1 December 2004 Side 2 µ-pc systemet µ-pc systemet er opbygget af moduler som vist på figur 1. Hvert modul består af en kasse med stikforbindelser,

Læs mere

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter dk Betjeningsvejledning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Introduktion Kontroller i hvilke elektriske

Læs mere

QUICKGUIDE multiguard Klima

QUICKGUIDE multiguard Klima QUICKGUIDE multiguard Klima Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Installatiegids. Installationsvejledning. Installationsanvisning. Asennusohje. Installasjonsguide. Installationsanleitung. Ref.

Installatiegids. Installationsvejledning. Installationsanvisning. Asennusohje. Installasjonsguide. Installationsanleitung. Ref. Tilt & Lift 5 RTS Central Installationsanleitung Installatiegids Installationsvejledning Installationsanvisning Asennusohje FI SV DA NL DE Ref. 53054A Installasjonsguide NO Copyright 03 Somfy SAS. All

Læs mere

Brugervenlig og kommunikativ!

Brugervenlig og kommunikativ! Brugervenlig og kommunikativ! Altivar 312 Frekvensomformer til tre-faset asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,18 til 15kW tre-faset 200-600V Specielle funktioner til alle typer af maskiner

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

Installationsvejledning til Integration ipp350

Installationsvejledning til Integration ipp350 Installationsvejledning til Integration ipp350 Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2014-03-12). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0145 1. Indledning

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd SERIE Z-20E.SN005 Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Straße 1 Telefon 07731

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Installation og konfiguration

Installation og konfiguration Dometic Communication Unit Version 0.37 820 9505 18 - ed0110 Installation og konfiguration INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt 1.1. DCU som standardudstyr 4 1.2. DCU som eftermonteringssæt 4 1.3. Modeloversigt

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud Udgave 06/2007 11469099 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Updater KINO. Opsætning og installation

Updater KINO. Opsætning og installation Updater KINO Opsætning og installation Indholdsfortegnelse Kort updater... 3 Beskrivelse... 3 Hovedkomponenter i updateren... 4 Specifikationer:... 4 Tilslutninger... 5 Spænding til Updateren (CN12 og

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Bee-Bot eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere