Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram"

Transkript

1 Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato:

2 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund Projektets indhold BYGGESAGENS ORGANISATION Projektgrupper Organisation PLANGRUNDLAG Lokalplan EKSISTERENDE FORHOLD OG BYGGEFELT Grundareal Forsyningsledninger Geotekniske og miljøtekniske undersøgelser Byggeplads Eksisterende forhold Elever og personale Museum NEDRIVNING-BYGNING ARBEJDETS OMFANG Andre ydelser Generelle bestemmelser Generelt for materialer Generelt for arbejdets udførelse Bygningsdelsbeskrivelse Cykelskure ARKITEKTUR Generelt UDENDØRSAREALER OG ADGANGSFORHOLD Udendørsarealer Krav til adgang FUNKTION OG INDRETNING NYBYGNING Indgang/vindfang rum nr. 1.59, Fællesrum/torv/gangarealer rum 1.40, 1.57, 1,74,1.83,1.83, Grupperum rum 1.75, 1.78, Klasseværelser rum 1.49, 1.51, 1.53, 1.55, 1.61, 1.63, 1.65, 1.67, 1.69, 1.71, 1.73, Toilet rum nr. 1.76, 1.77, 1.80, 1.82, 1.85, Handicaptoilet rum nr OMBYGNING Natur/teknik rum nr Sløjd rum nr Gang rum nr Teknikrum rum nr SFO rum nr Køkken rum nr SFO rum nr

3 Side: 3 af Gang rum nr Trapperum/forrum rum nr Toiletrum for personalet rum nr. 1.46, Normalklasse rum nr. 1.50, 1.52, 1.54, 1.56, 1.58, 1.60, 1.62, 1.64, 1.66, 1.68, 1.86, 1.88, 1.90, 1.92, Disponible rum rum 1.70, 1.84, Normalklasse rum nr. 1.05, 2.02, Rumskemaer ØKOLOGI OG MILJØFORHOLD Konstruktioner og produkter El og varme Ventilation Vand Nedrivning af eksisterende bygningsdele GENERELT VEDR. MATERIALER OG UDFØRELSE Generelle anvisninger Totalentreprisens omfang Materialer alment Udførelse alment BYGNINGSDELSBESKRIVELSE Generelt Materialer og produkter Normer m.v Opmåling m.v Aflevering Brandforhold Lydforhold Energiforhold Dokumentation Bygningsdelsbeskrivelse INSTALLATIONER OG ANLÆG Jordarbejde Miljøforhold Kloak El- og mekaniske anlæg VVS-arbejder ETAPEOPDELING Generelt Installationer TIDSPLAN... 67

4 Side: 4 af 67 BILAG 1. Arkitekttegninger i henhold til dokumentfortegnelse af Ingeniørtegninger i henhold til dokumentfortegnelse af Eksisterende tegninger i henhold til dokumentfortegnelse af Rumskemaer af den Geoteknisk rapport af 15. februar Miljøanalyserapport af d Bygningsscreening af d Referat fra møde vedr, brand på St. Magleby Skole af Brev fra Kroppedal Museum vedr. 25 forespørgsel af 13. februar Dispositionsforslag til udearealer af Lokalplan Forskrift for støjende bygge- og anlægsarbejder i Dragør 13. Ler

5 Side: 5 af BYGGESAGENS BAGGRUND 1.1 Projektets baggrund Dragør Kommune har vedtaget at igangsætte et indledende projektforløb med henblik på planlægning og programmering af en om- og udbygning af St. Magleby Skole, Kirkevej 8, 2791 Dragør. Skolen, som i dag er indrettet med mindre klasseværelser skal renoveres og ombygges, så skolen efterfølgende fremstår moderne og tidssvarende. Samtidigt ændres skolen fra at være en 2- sporet til at være en 3-sporet skole. Parallelt med førnævnte planlægning og programmering blev der igangsat et udbud af totalentreprisen omfattende den indledende prækvalifikationsfase. Resultatet af prækvalifikationsfasen foreligger nu i form af 5 udvalgte tilbudsgivere. Programmeringsarbejdet og det igangværende udbud følger tidsplan af den Parterne bag dette byggeprogram har stillet en række krav og forudsætninger for byggeriets gennemførelse med hensyn til bl.a. arkitektur, miljøforhold, funktion og indretning. Kravene skal opfattes som absolutte krav i forbindelse med tilbudsafgivelse og den videre projektering. 1.2 Projektets indhold Den ombyggede St. Magleby Skole forudsættes overordnet at omfatte: 30 klasselokaler (normalklasser med op til 28 elever) Grupperum Lokale til Psykolog/sundhedsplejerske og studievejleder Ombygning til Natur/teknik-faglokale Forberedelsesrum til lærere Kontorer til administrationen Elevtoiletter Rengøringsrum Der henvises endvidere til vedlagte etageplaner og rumskemaer. I nærværende byggeprogram er der nærmere redegjort for de til skolen opstillede krav og retningslinjer til bl.a. udenomsarealer, adgangsforhold, funktion og indretning. Udover disse krav og retningslinjer og de i øvrigt i byggeprogrammet anførte krav og forudsætninger henvises der generelt set til gældende anvisninger omhandlende skolebyggeri. I det omfang byggeprogrammet indeholder skærpede krav i forhold til førnævnte anvisning og vejledninger, skal disse efterkommes. Tilbygningerne med 12 klasselokaler, toiletter, fællesrum/torv m.v. forventes at blive på ca m². Til orientering kan oplyses, at bygherren har afsat et budget på kr. 41 mio. ekskl. moms til den samlede tilbudssum.

6 Side: 6 af BYGGESAGENS ORGANISATION 2.1 Projektgrupper Bygherren har i tilknytning til nærværende projekt etableret et byggeudvalg. Byggeudvalget omfatter repræsentanter fra Dragør Kommune og St. Magleby Skole. Byggeudvalget inddrages løbende f.eks. i forbindelse med klarlægning af brugerønsker/-krav. 2.2 Organisation I udførelsesfasen omfattende totalentreprenørens projektering og udførelsesarbejder er nedenstående organisationsplan gældende: Den løbende brugerkontakt forestås af bygherrens projektleder. Bygherre Projektledelse Byggeudvalg Bygherrerådgiver Ansvar og kompetence Totalentreprenør Organisationsdiagram 3. PLANGRUNDLAG I det følgende er der redegjort for de planlægningsmæssige forhold som er gældende for nærværende projekt. 3.1 Lokalplan St. Magleby Skole er omfattet af Lokalplan 45.

7 Side: 7 af EKSISTERENDE FORHOLD OG BYGGEFELT 4.1 Grundareal Området er beliggende i den østlige del af St. Magleby. Området afgrænses mod nord af Kirkevej, mod øst af boldbanen, mod syd af Hollænderhallen og grønne arealer og mod vest af St. Magleby kirke og kirkegård. Området, der omfatter ejendommen, matr. nr. 14d St. Magleby By, St. Magleby har et samlet matrikulært areal på ca m². 4.2 Forsyningsledninger Elforsyning sker fra DongEnergy s transformer nordøst for skolen. Vandforsyning og kloak, HOFOR og Dragør Vandværk A/S. Varmeforsyning, Naturgas. 4.3 Geotekniske og miljøtekniske undersøgelser I forbindelse med om- og udbygningen af St. Magleby Skole er der udført geotekniske samt miljøtekniske undersøgelser. Resultaterne findes i Geoteknisk undersøgelse for ombygning og udvidelse, udarbejdet af Nielsen & Risager A/S, dateret 15. februar 2013 samt i Miljøanalyserapport af d. 14. marts 2013 udarbejdet af Lyngkilde a/s. 4.4 Byggeplads Etablering af byggeplads skal ske på arealet anvist på tegningsbilag. Opholds- og legepladsarealerne skal friholdes for oplag af nogen art, således at eleverne kan benytte sig af arealet. Se endvidere vedlagte situationsplan. Det er i hele byggeperioden særligt vigtigt, at elever, personale og andre besøgende til skolen ikke har adgang til byggepladsen. Denne opdeling/afskærmning skal planlægges i samarbejde med bygherren og skolen, således at skolen kan fungere i den daglige drift og undervisning. Generelt Byggepladsen indrettes iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 574, 575, 576 og 589 med senere ændringer. Det pålægges totalentreprenøren at overtage bygherrens fulde ansvar og forpligtigelser for sikkerhed og sundhed i henhold til Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø samt i henhold til Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligt m.v. efter lov om arbejdsmiljø. Totalentreprenøren udarbejder inden byggeopstart en plan for sikkerhed og sundhed - og foretager anmeldelse overfor Arbejdstilsynet. Desuden udpeger totalentreprenøren en sikkerhedskoordinator med ansvar for byggepladsens sikkerhedsarbejde. Totalentreprenør opretter sikkerhedsorganisationen og indføjer denne i sikkerhedsplanen med oplysning om navn på de valgte entreprenør og disses sikkerhedsrepræsentanter. Sikkerhedsplanen skal indeholde en plantegning visende byggepladsens indretning. Sikkerhedsplanen og løbende revisioner af denne skal tilgå bygherrerådgiveren. Det påhviler totalentreprenøren og hver enkelt underentreprenør at sørge for, at planen samt alle gældende bekendtgørelser og anvisninger bliver overholdt, og at alle ansatte bliver orienteret om planens indhold og gældende regler i øvrigt. Kopi af sikkerhedsplanen opbevares i mandskabsskure, således at denne er tilgængelig for alle.

8 Side: 8 af 67 Alle arbejdsgivere med 5 eller flere ansatte i over 14 dage skal etablere sikkerhedsgrupper med arbejdsgiver og arbejdstager repræsenteret. Arbejdsledere og sikkerhedsrepræsentanter skal have deltaget i 9-kursus, eller som minimum være tilmeldt et sådant. Arbejdsgivere, der ikke skal oprette sikkerhedsgrupper, anbefales at lade en repræsentant for de ansatte deltage i pladsens sikkerhedsmøder. Sikkerhedsmøder Sikkerhedsmøder afholdes min. hver anden uge. Referater fra sikkerhedsmøder skal tilgå bygherrerådgiveren. Sanitets-, mandskabs- og materielskure Totalentreprenøren skal i tilbuddet indregne alle nødvendige udgifter til skure for arbejdere, formænd, konduktører, mødeafholdelse og materialer. Tilslutning af vand, afløb og el til disse skure skal medregnes egen entreprise. BEMÆRK: Totalentreprenøren afholder selv udgift til forbrug i skure. Totalentreprenøren har pligt til at opsætte forbrugsmåler, når skure tilsluttes. Afregning finder sted ved byggeriets afslutning. Adgangs- og transportveje mv. Adgangs- og transportveje samt øvrige byggepladsarealer for totalentreprisens udførelse etableres, vedligeholdes og fjernes af totalentreprenøren. Der etableres de nødvendige overkørsler, afspærringer og afdækninger, ligesom der efterfølgende foretages retableringer. Generelt skal færdselsveje tilrettelægges således, at skolens daglige drift og sikkerhed m.v. tilgodeses i videst mulig udstrækning. Alle transportveje skal forudgodkendes og fremgå af byggepladsplanen. Nødvendig daglig snerydning samt saltning/grusning i glat føre i vinterperioden påhviler totalentreprenøren. Adgangs- og transportveje skal i hele byggeperioden afvandes og holdes fri for materialer og affald. Totalentreprenøren sørger ligeledes fortløbende for, at arealer for opstilling af stilladser m.v. samt tørskoveje fra byggepladsveje til bygning er veletablerede og afrettede samt anvendelige til det pågældende formål. Totalentreprenøren skal fortløbende holde offentlige og skolens interne vej/adgangsforhold fuldstændig rengjorte for pladder og jordspild m.v., som stammer fra byggeriet. Skader på eksisterende befæstede arealer og græssåede arealer m.v. skal retableres af totalentreprenøren inden aflevering uden udgift for bygherren. Totalentreprenøren foretager inden byggeopstart en grundig fotoregistrering af eksisterende forhold, herunder befæstede, beplantede og græssåede arealer samt bygninger. Byggestrøm og belysning Etablering, vedligeholdelse og nedtagning af orienteringsbelysning på byggepladsarealer, adgangsveje samt sikkerhedsbelysning i bygning påhviler totalentreprenøren iht. gældende regler fra Arbejdstilsynet. Arbejds- og transportveje skal være belyst med en lysstyrke på min. 25 lux - alt iht. Arbejdstilsynets krav. Lysmaster skal opstilles således, at disse ikke på nogen måde generer de omkringliggende be-

9 Side: 9 af 67 byggelser. Lysarmaturer skal være for lavenergi lyskilder : Højtryknatrium, kviksølv eller metalhalogen. Totalentreprenøren etablerer, vedligeholder og afrigger byggestrømstavler i udførelse, antal og placeringer i og udenfor bygninger iht. gældende regler. Ledninger skal ophænges således, at disse ikke er til fare for arbejde eller færdsel. BEMÆRK: Totalentreprenøren afholder selv udgift til el-forbrug under udførelse. Det gælder al el-forbrug til byggestrøm. Der er strøm til maskiner, byggelys inde og ude samt udtørring af bygninger. Totalentreprenøren har pligt til at opsætte forbrugsmåler før arbejdets opstart. Afregning finder sted ved byggeriets afslutning. Byggevand Byggevand etableres, sikres, vedligeholdes og nedtages af totalentreprenøren. Ledninger udføres som PEL-rør, nedgravet. Alt udføres frostfrit. Vandforbrug betales af totalentreprenøren. Totalentreprenøren har pligt til at opsætte forbrugsmåler før arbejdets opstart. Afregning finder sted ved byggeriets afslutning. Afspærringer og værn mv. Hovedentreprenøren opsætter/vedligeholder og nedtager byggepladshegn for etablering af afspærringer af alle byggepladsområder og adgangs- og transportveje - til sikring af fuld forsvarlig afspærring mod skolen som mod hallen. BEMÆRK: Alle arbejdsområder - og områder for kørsel med maskiner og materialer, jordkørsel m.v. skal afspærres fra skolens opholdsområder og adgangsveje m.v. med mobilhegn. Byggearbejder, færdsel og kørsel med maskiner og kraner m.v. må ikke forekomme udenfor afspærrede områder. Byggepladshegn udføres som KIBO mobilhegn, 2,0 m højt på betonfødder. I hegn etableres aflåselige låger. Nøgler til låger udleveres til skolen. Totalentreprenøren opsætter/vedligeholder og nedtager i påkrævet omfang desuden rækværker og værn ved: - Udgravninger - Ved fare for fald i terræn og på bygning i øvrigt. Totalentreprenøren har ansvaret for tilsyn med og vedligeholdelse af opstillede hegn og værn. I adgangsveje etablerer totalentreprenøren ved niveauforskelle midlertidige trapper eller ramper. Totalentreprenøren etablerer, vedligeholder og nedtager midlertidige trapper i bygning, indtil permanente adgange er etableret. Byggepladsskilte Der opsættes samlet byggepladsskilt med navne på bygherre, bygherrerådgivere og totalentreprenør og dennes rådgivere og evt. underentreprenører efter nærmere aftale. Renholdelse og rengøring Der skal på byggepladsen være orden og ryddeligt, så forholdene til stadighed er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige.

10 Side: 10 af 67 Det påhviler totalentreprenøren at sørge for, at alt affald samles og bortskaffes kontinuerligt. Der må ikke henligge affald på byggepladsen. Affald skal sorteres og bortskaffes efter retningslinjer i renovationsregulativet fra Dragør. Foretages oprydning ikke, er bygherretilsynet bemyndiget til at lade arbejdet udføre og fradrage omkostningerne herfor i entreprisesummen. Rengøring skal udføres således, at skadelig forurening, herunder støv, ikke spredes. Mod eksisterende lokaler foretages fornøden afdækning. Totalentreprenøren foretager min. 1 gang ugentligt i hele byggeperioden generel oprydning/rengøring af byggepladsarealer. Totalentreprenøren foretager min. 1 gang ugentligt efterfejning og støvsugning af bygning fra denne er under tag. Den endelige rengøring til ibrugtagning foretages og bekostes af totalentreprenøren. Denne foretager al rengøring af arbejder, leverancer og bygningsdele - herunder også vinduespudsning. Alle afgifter i forbindelse med bortskaffelse af affald skal være indeholdt i tilbudssummen. Oplagring Totalentreprenøren er ansvarlig for materialernes forsvarlige oplagring på lager, på byggepladsen og i bygningen og skal ligeledes sørge for egne materialeskure. Oplagring i bygninger kan kun ske i mindre omfang og efter aftale med skolen/bygherrerådgiveren. Komponenter/materialer, som beskadiges under oplagring, vil blive kasseret. Tørholdelse Det påhviler totaltreprenøren at sørge for, at udgravninger m.v. holdes fri for vand. Alle udgifter til tørholdelse skal være indeholdt i entreprisesummen. Afskærmning og afdækning mv. Totalentreprenøren skal sørge for beskyttelse af bygningsdele og leverancer mod vejrlig og alle andre forhold, når arbejdet kræver dette, ligesom han er ansvarlig for skader, som hans folk måtte forvolde på disse. Beskyttelsen er ikke alene begrænset til egne materialer. Totalentreprenøren hæfter for skader på og tyveri af - eller hærværk mod bygningsdele og leverancer, som er omfattet af hans arbejde. Entreprenøren må således selv drage omsorg for, at evt. ituslåede ruder bestilles og isættes af glarmester. Betaling for udskiftning af ituslåede ruder osv. er således bygherren uvedkommende. Totalentreprenøren sørger for afdækning med presenninger eller lign. i fornødent omfang for forsvarlig afdækning mod vejrlig. Ved indgreb i eksisterende bygninger er det totalentreprenørens ansvar at udføre al nødvendig inddækning, evt. midlertidige forankringer m.v. Totalentreprenøren medregner levering, isætning inkl. tætning og demontering af krydsfinerbeklædte dobbelte byggepladsdøre inkl. byggepladscylindre med nøgler samt fornøden lukning af vinduesåbninger - således at bygninger, der er i brug, holdes forsvarligt lukket og sikret mod indbrud. Totalentreprenøren opstiller isolerede, stabile, krydsfinerbeklædte skærmvægge alle steder, hvor der åbnes op mod eksisterende bygninger.

11 Side: 11 af 67 Desuden medregner totalentreprenøren alle nødvendige foranstaltninger til sikring mod støv og støj. Tilstøves eksisterende lokaler i skolen som følge af byggearbejder, vil disse blive rengjort for totalentreprenørens regning. Parkering Parkering på grundarealet kan ske efter nærmere aftale med bygherretilsynet. Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger skal gennemføres i henhold til gældende bekendtgørelse og vejledning. Alle udgifter til ordinære vinterforanstaltninger skal være indeholdt i totalentreprisetilbuddet. Ekstraordinære vinterforanstaltninger skal aftales iværksat forud med bygherretilsynet, inden disse iværksættes. I forbindelse med afgivelse af tilbud, udfyldes en tilbudsliste med enhedspriser på stipulerede mængder for særlige vinterforanstaltninger. Afregning finder sted ved anvendelse af de på denne vintertilbudsliste oplyste enhedspriser. ØVRIGE VILKÅR Skolens drift i byggeperioden Der skal i hele byggeperioden i forbindelse med arbejdets tilrettelæggelse og udførelse tages størst muligt hensyn til skolens daglige drift samt personale og elever. Ved bygningsarbejder i umiddelbar nærhed af eksisterende bygninger skal disse foregå uden væsentlige støv- og støjgener, og der skal udføres forsvarlige afdækninger og afskærmninger. Ombygningsarbejder i eksisterende rum og ved eksisterende facader detailtilrettelægges ALTID i samarbejde med bygherretilsynet. Ved ombygningsarbejder i eksisterende lokaler vil disse blive rømmet og ryddet for løst inventar af bygherren. Ved ombygninger/ændringer af eksisterende installationer samt i forbindelse med tilslutning af nybygningens installationer kan der, såfremt disse arbejder kræver afbrydelse af vand-, varmeog el-forsyning m.v., blive stillet krav om, at dette arbejde skal foregå udenfor skolens åbningstid. Udgifter i denne forbindelse skal være indeholdt i totalentreprisesummen. Færdsel udenfor byggepladsområdet skal undgås. Er færdsel udenfor byggepladsens indhegnede område undtagelsesvis nødvendig, udvises den allerstørste agtpågivenhed overfor børnehavebørn, elever og personale. Tunge transporter på skolens område skal undgås i tidsrummet kl , dog undtaget når skolen er ferielukket. Vand-, varme- og el-forsyning skal opretholdes til bygninger i normal drift. Totalentreprenøren skal medregne Interimistiske forsyninger i hele byggeperioden. For el gælder det for både størkstrøm og svagstrømsinstallationer. Tilslutningsafgifter Tilslutningsafgifter og bidrag afholdes af bygherren. Varme-, vand- og el-forbrug Udgifter til varme, vand, el, telefon og udtørring indtil aflevering betales af totalentreprenøren. Alt forbrug skal registreres indtil byggeriets aflevering på forbrugsmålere - også varmeforbrug efter tilkobling til eksisterende varmecentral. I forbindelse med entreprisens slutopgørelse udarbejdes forbrugsregnskab, og forbrug afholdt af bygherren på totalentreprenørens vegne modregnes totalentreprisesummen.

12 Side: 12 af 67 Stempeludgifter og gebyrer Stempeludgifter til kontrakt afholdes af totalentreprenøren. Bygherre afholder gebyr for byggetilladelse. Gebyrer i forbindelse med byggesagsbehandlingen afholdes af bygherren. Bygherreleverancer Bygherren forestår indkøb af løst og fast inventar til alle faglokaler. Totalentreprenøren forestår fremføring af installationer til fast inventar som beskrevet i projektbeskrivelsen og totalentreprenøren monterer det af bygherren indkøbte inventar. Målafsætning Totalentreprenøren lader landinspektør afsætte min. 4 modul/byggelinier pr. bygningsafsnit. Alle yderligere afsætninger foretages på totalentreprenørens foranledning af landinspektør. Alle udgifter til landinspektør afholdes af totalentreprenøren. Skulle der vise sig uoverensstemmelser mellem de faktiske forhold og udbudstegningernes målangivelser, skal bygherrerådgiveren underrettes, inden arbejdet fortsættes. Inden bygningskomponenter ordres, foretager totalentreprenøren kontrolmålinger og har dermed ansvaret for de leverede komponenters målrigtighed. Afsluttende bygningsrengøring Foruden normal rengøring efter malerarbejdet skal der foretages en generel afsluttende rengøring af alle berørte lokaler. Rengøring foretages inden arbejdets aflevering og omfatter rengøring af alle lokaler, herunder rengøring af sanitetsudstyr, fliser, gulve, skabe, plader, dørplader m.v. samt polering af samtlige glasflader, ind- og udvendigt. 4.5 Eksisterende forhold Totalentreprenøren skal inden tilbudsgivningen gøres sig bekendt med eksisterende forhold ved besigtigelse på stedet og gennemgang af eksisterende tegnings- og projektmateriale. Det eksisterende tegningsgrundlag samt de til dette projekt udarbejdede arkitekt- og ingeniørtegninger er ikke kontrolleret med de faktiske forhold, ligesom der ikke er foretaget en gennemgående registrering og opmåling i forbindelse med udarbejdelse af tegningerne. Det er således totalentreprenørens ansvar at tilvejebringe det nøjagtige tegningsgrundlag for projektets gennemførelse 4.6 Elever og personale Totalentreprenøren skal i forbindelse med moderniseringen tage størst mulige hensyn til, at skolen er i drift og at der således undervises under byggeriet. Særlige støjende arbejder herunder særligt skæring, boring og fjernelse af beton skal ske efter aftale med bygherren. Støjende arbejder skal generelt begrænses mest muligt. 4.7 Museum Bygherren har haft forespørgsel hos Kroppedal Museum, se vedlagte kopi af brev dateret 13. februar Museet skal i forbindelse med byggeriets opstart kontaktes med henblik på Museets overvågning under udførelse af jord- og gravearbejder.

13 Side: 13 af NEDRIVNING-BYGNING 5.1 ARBEJDETS OMFANG Arbejdet omfatter nedrivning samt bortkørsel og deponering af nedenstående bygning: Bygning F, toiletbygning nedrives totalt. Cykelskure 4 stk. 5.2 Andre ydelser Nedrivningstilladelse Det påhviler totalentreprenører at indhente nedrivningstilladelse hos Dragør kommune. Afskærmning, afmærkning, afstivning Nedrivningsarbejdet skal planlægges og udføres under hensyntagen til at de øvrige bygninger på grunden er i drift og anvendes til skole. Der skal udføres afskærmning, afspærringer og afmærkning langs arbejdsområdernes afgrænsning. Foranstaltningerne skal sikre, at færdsel på ejendommen kan ske uden gener og uden risiko for skade på personer og køretøjer. Ved evt. inddragelse af offentligt areal er entreprenøren forpligtiget til at indhente tilladelse fra vejmyndighederne inden arbejdets igangsættelse. I forbindelse med arbejdets udførelse skal der udføres fornødne afstivninger, så bygningskonstruktioner og bygværker er sikret mod utilsigtet sammenstyrtning under hele forløbet. Nedrivningsentreprenøren skal påse, at hele området og bygninger under nedbrydning samt nedbrudte dele ikke er til fare for eventuelle indtrængende efter endt arbejdstid. 5.3 Generelle bestemmelser Tilbuds- og arbejdsgrundlag Som en orientering er de oprindelige hovedtegninger vedlagt udbudsmaterialet. Bygningen er indrettet som toiletter, bade- og omklædningsrum. Bygningernes indretning, installationer mv. kan være ændret fra opførelsen til d.d. For at få eksakt overblik over forholdende, må de bydende foretage en grundig registrering af de eksisterende bygværker, herunder installationer, beplantning tilkørselsforhold m.v. Entreprenøren er hermed ene ansvarlig for, at det afgivne tilbud omfatter alle ydelser, i den udstrækning de er angivet på de oprindelige tegninger og kan registreres på stedet. Der er foretaget en miljøscreening af bygningsmaterialer for de bygninger som nedrives eller ombygges. Rapport fra Lyngkilde indgår i udbudsmaterialet. Alle udgifter til håndtering og deponering af de konstaterede forurenede bygningsmaterialer skal være indeholdt i tilbuddet. Forhold til forsyningsselskaber/ledninger i jord Der findes eksisterende forsyningsledninger for fjernvarme, el, vand og måske telefon på arealet. Oplysninger om offentlige ledninger er indhentet hos LER og vedlagt udbudsmaterialet. Oplysninger om interne ledninger er ikke kendt, dog er oprindelige tegninger vedlagt udbudsmaterialet til orientering. Forsyningsledninger til bygningerne skal af totalentreprenøren sikres afbrudt inden af opstart af inden nedrivningsarbejdet. Kloaksløjfning og -afpropninger udføres som beskrevet generelt i nærværende Byggeprogram under Afløb og ledninger i terræn. Alle regn- og spildevandsledninger, som ikke længere er i drift, skal afproppes så tæt på ledninger i drift som muligt.

14 Side: 14 af 67 Generelt om affaldsbortskaffelse Nedrevne bygningsdele, installationer, affald mv. skal sorteres, således at der sikres en miljømæssig forsvarlig bortskaffelse af alle affaldstyper i overensstemmelse med Dragør Kommunes affaldsregulativer samt iht. øvrige anvisninger for affaldshåndtering. Entreprenøren skal ved vejesedler/deklarationer dokumentere, at bortkørsel og deponering er sket i overensstemmelse med gældende regler. Entreprenøren skal foretage mængdeberegninger og udfylde de nødvendige registreringspapirer til Dragør Kommune. Alle udgifter og afgifter til bortkørsel og deponering skal være indeholdt i det faste tilbuddet. 5.4 Generelt for materialer Genbrug af materialer Hvor intet andet er angivet under bygningsdelsbeskrivelsen, er de nedrevne materialer entreprenørens ejendom. Genbrugsværdien af disse vurderes af entreprenøren forud for afgivelse af tilbud og modregnes i tilbudssummen. Deponering af rene bygningsmaterialer Rene frasorterede bygningsmaterialer bør, såfremt der ikke gives egnet mulighed for genanvendelse ved et konkret bygge/-anlægsarbejde, tilkøres en godkendt fyldplads eller henlægges i et godkendt mellemdepot. Håndtering og deponering af forurenede bygningsmaterialer Der er konstateret bly i maling på såvel vægge som på træværk. Værdierne er under grænserne for farligt affald. Blyholdig maling på tunge vægge skal afrenses og fra sorteres inden deponering. Træværk med blyholdig maling kan sendes til forbrænding jf. anvisning fra Dragør kommune. Der er konstateret asbestholdige isolering, bygningsmaterialer, tagplader på cykelskure samt asbest i fliseklæb på vægfliserne, jf. miljøscreeningen der vedlægges udbudet. De enkelte konstaterede prøveresultater skal betragtes som gældende for øvrige tilsvarende bygningsmaterialer. Håndteringen af asbestholdige materialer skal ske i overensstemmelse med Arbejdstilsynets regler om arbejde hermed samt Blyvejledning, Asbestvejledning samt PCB-vejledning, alle fra asbestforeningen. Arbejdet skal standses og tilsynet skal straks gøres opmærksom, hvis der er træffes på andre bygningsdele, som mistænkes for at indeholde asbest. Forinden arbejdet igangsættes, skal entreprenøren træffe nærmere aftale med godkendt modtagelsesstation angående korrekt emballering og mærkning af affaldet. Der er entreprenørens ansvar, at der ikke sker spredning af forurenet affald. Dette kan ske ved etablering af støvvægge, sluser samt miljøvogn i nødvendigt omfang. 5.5 Generelt for arbejdets udførelse Selektiv nedrivning Bygningsdele sorteres allerede under nedrivningen og holdes adskilt i følgende hovedgrupper til og med deponeringen: Betondele, rene

15 Side: 15 af 67 Stål, herunder profiler, vand- og varmerør o.l. El-kabler. PVC. Træ, herunder tømmer, lægter og brædder Brændbart affald, herunder ikke genbrugeligt træværk Ikke brændbart affald. Opbrudt asfalt. Asbestholdige materialer Blyholdige malinger Øvrige forurenede bygningsmaterialer Alle dele, som nedrives / demonteres, skal afrenses i nødvendigt omfang, så delene kan deponeres som rene materialer. Bortkørsel Alle nedrevne bygningsdele og affald skal bortskaffes kontinuerligt fra arbejdsområdet, medmindre andet er udtrykkeligt angivet i bygningsdelsbeskrivelsen. Decideret affald opsamles og opbevares i affaldscontainere. Alle udgifter til containere og bortkørsel skal være indeholdt i tilbuddet. Retablering Efter nedrivning af Bygning F retableres området med regulering af terræn, udlægning af 30 cm bundsikringsgrus, 25 cm stabilt grus afsluttet med 6 cm GAB 0 og 2 cm PA. 5.6 Bygningsdelsbeskrivelse Toilet bygning F. opført i Nedrives totalt, inkl. fjernelse af installationskanaler i terræn og fundamenter. Bygningsdele jf. oprindelige tegninger: Tag: Yder- og indervægge: Gulv: Fundamenter: Afløbsinstallationer: VVS-installationer: El-installationer: Teglsten på lægter, undertag af brædder på pap. Spær er saksespær. Lofter er profilbrædder på forskalling med isolering. Facader og indvendige vægge er udført i henholdsvis tegl og letbeton. Skal besigtiges på stedet. Gulvbelægninger er fliser på beton. Terrængulv i beton, det forudsættes der er et isoleringslag under gulvet på et lag af singles. Beton. Afproppes i brønde ved tilstøbning. VVS entreprenør afbryder forsyningsledninger i de bygninger hvorfra forsyningen kommer fra og tømmer dem for vand. El entreprenøren frakobler alle forsyninger til bygningen. Det er beskrevet under el-arbejdet, men el-entreprenøren fjerner ikke el-installationer i bygningen. Det hører under nedrivningsarbejdet. Entreprenøren skal foretage en nærmere registrering af bygningsdelene på stedet.

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Rumskemaer Bilag 4 til Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Rumskemaer Bilag 4 til Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Rumskemaer Bilag 4 til Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 27 Rumnr.: 0.01 Rumtype: Natur/teknik Note: Bemærkninger: Inventar Indv.

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Tilbudsliste

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Tilbudsliste Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Tilbudsliste Dato: 15.03.2013 BYGGESAG: Om- og udbygning af St. Magleby Skole DATO: 15.03.13 Side 2/16 Undertegnede firma (i det følgende

Læs mere

FOB Kalundborg Nyvangsparken BYGGEPROGRAM. Totalentreprise. Dato: 07.10.2013 Version: A

FOB Kalundborg Nyvangsparken BYGGEPROGRAM. Totalentreprise. Dato: 07.10.2013 Version: A FOB Kalundborg Nyvangsparken BYGGEPROGRAM Totalentreprise Dato: 07.10.2013 Version: A Side: 2 af 72 Indholdsfortegnelse 1. BYGGESAGENS BAGGRUND... 5 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold...

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN

RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN 30028 PLEJEHJEMMET STRANDHØJ RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 24.07.2017 rev 00 Fagentrepriser Side : 1/7 Udarbejdet: MDO Kontrolleret:

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr. Oversigt Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 Til følgende pris: Tilbudssum, ekskl. moms 0 Skriver Evt.

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

PCB på Carl Nielsen Skolen

PCB på Carl Nielsen Skolen Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Sanering af PCB og asbest Carl Nielsen Skolen Fåborg-Midtfyn Kommune Bent Bukh Mobil: 27264792 Mail: bbu@obh-gruppen.dk Rapport udarbejdet

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Ombygning og etablering af baderum i kælder 29. April 2013 Indholdsfortegnelse 1 ORIENTERING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Projektbeskrivelse... 3 1.3 Projektmaterialet...

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges.

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 Dato : 11.12.2015 FÆLLESBETINGELSER BYGGEPLADS Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen,

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes.

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes. INDHOLD 1 INDLEDNING 2 PROJEKTVURDERING 2.1 Lovkrav 2.2 Funktionsmæssige forhold 2.3 Arkitektonisk kvalitet 2.4 Byggeteknisk kvalitet 2.5 Miljøbelastning 2.6 Anlægsøkonomi 2.7 Drifts- og vedligeholdsøkonomi

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed Boligforeningen AAB afdeling 33 Renoveringsarbejder Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk 14. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

04. Tilbudsliste 2. udgave:

04. Tilbudsliste 2. udgave: 04. Tilbudsliste 2. udgave: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen 10-05-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side 1 4.

Læs mere

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd Tilbudet omfatter: Murer Tømrer Blikkenslager Glas Maler Jord, beton og kloak VVS El Der kan afgives tilbud på alle entrepriser. Tilbudet skal omfatte den samlede opgave inden for hver entreprise og tage

Læs mere

Tjekliste til byggeprocessen daginstitutionsbyggeri og renovering, Hjørring Kommune

Tjekliste til byggeprocessen daginstitutionsbyggeri og renovering, Hjørring Kommune Tjekliste til byggeprocessen daginstitutionsbyggeri og renovering, Hjørring Kommune Bemanding og rollefordeling Leder og intern teknisk rådgiver følger hele byggeprocessen for løbende at fange fejl og

Læs mere

TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR:

TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR: TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR: Entreprise: Hovedentreprise Undertegnede Hovedentreprenør tilbyder herved at levere og udføre ovenstående entreprise i henhold til det udleverede

Læs mere

rev KR. Nedrivning. Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge

rev KR. Nedrivning. Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge 06.03.2012 rev. 15-03-2012 KR. Nedrivning Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge Nedtagning og bortkørsel af vindue og brystningsvæg

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sags nr: Dato: Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5

Sag: Slagelse Gymnasium Sags nr: Dato: Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5 Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5 (00) Afdækning med gulvpap (42) Malerbehandling af indv. vægge (42)1 Malerbehandling af indvendigt træværk (43) Malerbehandling af lofter: (44) Malerbehandling af

Læs mere

BYGGEPROGRAM. Kommunens sagsnr. : 12/14717. Dato : 23-04-2013 Internt sagsnr. : 12041 : Østre Skolevej 2, 5700 Svendborg : Renovering af Ørkildskolen

BYGGEPROGRAM. Kommunens sagsnr. : 12/14717. Dato : 23-04-2013 Internt sagsnr. : 12041 : Østre Skolevej 2, 5700 Svendborg : Renovering af Ørkildskolen BYGGEPROGRAM Kommunens sagsnr. : 12/14717 Sagsnavn : Renovering af Ørkildsskolen Dato : 23-04-2013 Internt sagsnr. : 12041 Sag : Østre Skolevej 2, 5700 Svendborg Emne : Renovering af Ørkildskolen Bygning

Læs mere

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato :

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato : REVISION B TILBUDSPLANKET Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, besigtigelse på skolen, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

Træningshuset Etape 2

Træningshuset Etape 2 Træningshuset Etape 2 1. Sagens parter Bygherre: Purhus Idrætsforening Søndergade - Asferg ved: Henrik Vangsted Entreprenør: Myhlenberg v. Søren Vangsted Vest A/S Myhlenbergvej 56 9510 Arden Telefon 9856

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI. Sag: 5190 UDBUDSBREV Dato: 15.12.10 Ref.: SN/BKR Side: 1 af 5

RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI. Sag: 5190 UDBUDSBREV Dato: 15.12.10 Ref.: SN/BKR Side: 1 af 5 BRIX & KAMP A/S RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI BADEHUSVEJ 18, 9000 AALBORG Tlf.: 98 12 78 66 Fax: 98 12 74 15 E-mail: aalb@brixkamp.dk NØRREGADE 27, 9800 HJØRRING Tlf.: 98 92 28 88 Fax: 98 92 40 47

Læs mere

BYGGEPROGRAM. Tilbygning til Åparken Ældrecenter

BYGGEPROGRAM. Tilbygning til Åparken Ældrecenter BYGGEPROGRAM Tilbygning til Åparken Ældrecenter Vejen Kommune Bygningsservice & Beredskab, Lindetorvet 2, 6600 Vejen Dato: 03. august 2015 INDHOLD 1. Generel beskrivelse... 1 1.1 Tilbygning til Åparken

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger Miljøfarlige stoffer i bygninger MINI-GUIDE Asbest, PCB, klorerede paraffiner (KP), bly og andre tungmetaller er miljøfarlige stoffer som gennem tiderne er blandet i andre materialer (f.eks malinger og

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

Projektudvikler: Projektselskabet ApS

Projektudvikler: Projektselskabet ApS Dato: 25.05.2015 Skovhuse, Svendborg 4 boliger på 172 m 2 i 1 plan og skur/redskabsrum på 39 m 2. Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 02:

RETTELSESBLAD NR. 02: Rettelsesblad nr. 02 af 30.10.2014 Side 1 af 11 RETTELSESBLAD NR. 02: GENERELT: ALLE: Præcisering: Til orientering fastholdes licitationsdato og tidspunktet d. 6 november kl. 10.00 i Terndrup Hallens Cafeteria.

Læs mere

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Bygning nr. 5 Indgangsparti m.v. mod vej. Ny aut. alufacadedør (niveaufri)ved indgang komplet med tilpasning af højtsiddende vinduesparti Aut. indv.

Læs mere

Facade mod Hendriksholm Boulevard. Hendriksholm Skole. Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård

Facade mod Hendriksholm Boulevard. Hendriksholm Skole. Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård Facade mod Hendriksholm Boulevard Hendriksholm Skole Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård Indskolingen Ombygning af indskolingen på Hendriksholm Skole - Projektforslag - juli 2015 Udarbejdet af

Læs mere

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. Altandør samt fransk altandør Det er ikke tilladt at male, bore eller på anden måde beskadige altandørens aluminium Antenne, Parabol Placering kun efter afdelingens

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes.

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende

Læs mere

Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder

Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 November 2013 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Side 1 af 6 Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Byggesagen... 2 1.3 Projektorganisation... 2 1.4 Projektmaterialet... 2 1.4.1

Læs mere

Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 C.1 Desinfektionsvaskere til præparationen THG - udbud FÆLLESBESTEMMELSER

Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 C.1 Desinfektionsvaskere til præparationen THG - udbud FÆLLESBESTEMMELSER Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 C.1 C FÆLLESBESTEMMELSER C.01 Byggeplads og samarbejde med øvrige entreprenører/leverandører Desinfektionsvaskere indgår som en del-leverance vedrørende mindre

Læs mere

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3 Udbud af rammeaftaler for ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE Aftalebilag 3 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Orientering...3 1.1 Generelt...3 1.2 Udbudsmaterialet...3 1.2.1 Grundlag for udbud...3 1.2.2 Almengyldige

Læs mere

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: 01. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

Kolding Sygehus, Udbygning. Blok 4 Fase 4. Prøvetagning og Dialyse. Tilbudsliste entreprise 02. Tømrer. 0 2014.09.15 Betegnelse/Revisi on.

Kolding Sygehus, Udbygning. Blok 4 Fase 4. Prøvetagning og Dialyse. Tilbudsliste entreprise 02. Tømrer. 0 2014.09.15 Betegnelse/Revisi on. Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4 Prøvetagning og Dialyse Tilbudsliste entreprise 02 Tømrer Udgave 0 2014.09.15 Betegnelse/Revisi on Dato Udført Tilbudsliste - Entreprise 02: Tømrer Dato: 15.09.2014

Læs mere

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral Side : 1 af 9 Entreprisebeskrivelse (EB) for levering og idriftsætning af vaskeriudstyr Side : 2 af 9 1.0 Almen orientering Bygherre: Fællesvaskeri Ruskær v. Boligforeningen AAB Svend Aukens Plads 9 2300

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

Klosterparkens etape 3 - Sammenlægning af lejligheder og etablering af opholdsrum med træningsfaciliteter. Bygherre Tønder Kommune

Klosterparkens etape 3 - Sammenlægning af lejligheder og etablering af opholdsrum med træningsfaciliteter. Bygherre Tønder Kommune 04 Tilbudsliste Tilbudsliste: Sammenlægning af lejligheder og etablering af opholdsrum med træningsfaciliteter. Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre

Læs mere

Mejeriparken III, Hjallerup MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 01.07.2008 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Mejeriparken, Hjallerup Boligerne

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Vesterdamsvænget, Lind

Vesterdamsvænget, Lind Vesterdamsvænget, Lind 14 fritliggende boliger beliggende i særdeles dejligt og roligt område i Lind tæt ved skole, børnehave, indkøb mv. Kontantpris kr. 2.195.000 151 m 2 bolig + 29 m² carport og redskabsrum

Læs mere

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf).

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf). Indholdsfortegnelse Om projektet... 2 Generelle retningslinjer for byggeriet... 2 Tidsplan for projekt... 2 Udbygning i stueplan... 3 Nedrivning... 3 Fundament... 3 Vægge... 3 Lokale... 3 Elarbejde...

Læs mere

Programoplæg Ombygning til flygtningeindkvartering SFO Lellinge. Hovedhus Klublænge Aktivitetshus. Situationsplan

Programoplæg Ombygning til flygtningeindkvartering SFO Lellinge. Hovedhus Klublænge Aktivitetshus. Situationsplan Hovedhus Klublænge Aktivitetshus Situationsplan Baggrund Køge Kommune skal medvirke til at skaffe plads til at indkvartere nogle af de flygtninge, der kommer til Danmark. Derfor er der igangsat en undersøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter Page 1 of 4 Bekendtgørelse om bygherrens pligter *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 I medfør af 37, stk. 2, 3, 5 og 6, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KR. Nedrivning. Optagning og bortkørsel af trægulv i køkken, opvask, depot og grøntrum

KR. Nedrivning. Optagning og bortkørsel af trægulv i køkken, opvask, depot og grøntrum 13.03.2012 KR. Nedrivning Nedtagning og bortkørsel af ikke bærende vægge Nedtagning og bortkørsel af indv. døre Nedtagning og bortkørsel af nedhængte lofter Optagning og bortkørsel af trægulv i køkken,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

04. Tilbudsliste: 31.08.2012. Projekt: Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole Bygherre Tønder Kommune

04. Tilbudsliste: 31.08.2012. Projekt: Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole Bygherre Tønder Kommune 31.08.2012 04. Tilbudsliste: 1. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER:

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER: FB-S Fællesbetingelser Side: 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BYGGERIETS ORGANISATION...2 2.0 BYGGEPLADSTEGNINGER...3 3.0 TIDSPLAN FOR BYGGERIETS FASER...3 4.0 EKSISTERENDE FORHOLD...3 5.0 RISICI SOM FØLGE

Læs mere

Holbæk Kommune Ombygning af Holbæk Værft. Generelle bestemmelser

Holbæk Kommune Ombygning af Holbæk Værft. Generelle bestemmelser Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Projektmaterialet 3 1.1 Generelt 3 1.2 IKT-anvendelse 3 2 Udførelse og koordinering 4 3 Byggepladsforhold 4 3.1 Byggepladsindretning 4 3.2 Byggepladsens område 4 3.3

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 4.1 Orientering BIPS basisbeskrivelse B 2.430 er gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Bygningsdelen omfatter alle ventilationsarbejder i forbindelse med ombygning af

Læs mere

Arkidesign REV.: Af dato:

Arkidesign REV.: Af dato: Udbygning af Tune Hallerne Tunehøj 7, 4030 Tune August 2009 Byggeprogram og dispositionsforslag. Udgivelsesdato 10. august 2009 Udarbejdet MSe/ Kontrolleret NSe/ Godkendt / Arkidesign ApS Telefon 58 37

Læs mere

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Bredgade/Markedsgade, 8870

Læs mere

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER 2008 TOTALRÅDGIVER: RAMBØLL DANMARK A/S BAG HAVERNE 32 4600 KØGE ARKITEKT: ARKITEKTERNE KØGE A/S VESTERGADE 20 4600 KØGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga BOLIGEN Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Massiv egeparket Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide.

Læs mere

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Dato: 25.10.2012 Sags nr: 12.541 Rev A: 19-11-2012 RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Arkitektfirmaet lars remfeldt Rønne Alle 25, 2791 Dragør. tlf. 4058 3325 mail lars@arklar.dk Sag

Læs mere

KAMPAGNE: ECO 2020 VILLA

KAMPAGNE: ECO 2020 VILLA KAMPAGNE: ECO 2020 VILLA PROJEKT PORTFOLIO // 2015 HD BOLIG SMEDEBAKKEN 8 8600 SILKEBORG WWW.HDBOLIG.DK KAMPAGNEMODEL: ECO 2020 VILLA 150 m 2 fremtidsikret super lavenergi bolig Følgende er indholdt i

Læs mere

Forprojekt Beskrivelse mm. Udarb.: THP

Forprojekt Beskrivelse mm. Udarb.: THP Prissat forprojekt vedr. Birkerød Svømmehal renovering af omklædnings- og baderum. Projektomfang: Beskrivelse, 21.02.2014 Forprojekt, budget, 21.02.2014. Tegninger, 21.02.2014, (29)3.03 Plan Stue, eksisterende

Læs mere

Projektudvikler: Projektselskabet ApS

Projektudvikler: Projektselskabet ApS Dato: 25.05.15 Lundeparken, Malling 17 boliger á type 108 med 21 m 2 redskabsskur/carport Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57 60 Mail:

Læs mere

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB)

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Projektnavn Retablering af fugleø i Utterslev Mose Bygherre: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Indholdsfortegnelse Særlige Arbejdsbetingelser

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste.

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. REV.nr. 01, 22.04.14 Side 1 af 7 sider Undertegnede hoved-entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. For

Læs mere

Bygningen henføres til anvendelseskategori 4, jf. BR10, kap. 5.1.1. (sammenbyggede enfamiliehuse)

Bygningen henføres til anvendelseskategori 4, jf. BR10, kap. 5.1.1. (sammenbyggede enfamiliehuse) Byg og Ejendom Peer Aagaard Slettenhus Gl. Strandvej 163 3050 Humlebæk Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Sagsnr. 2013-453 Den 15. november 2013 BYGGETILLADELSE

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege.

Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege. Til tilbudsgiver 21.09.2016 Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege. Hermed fremsendes udbudsmateriale vedr. udskiftning af belysning,

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 9 Ejerboliger Sofiendal Enge, Aalborg

MATERIALEBESKRIVELSE. 9 Ejerboliger Sofiendal Enge, Aalborg MATERIALEBESKRIVELSE 9 Ejerboliger Sofiendal Enge, Aalborg GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke mindst om de

Læs mere

Boligselskabet Strandparken, Dragør Dato: 22. juni 2012 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr.

Boligselskabet Strandparken, Dragør Dato: 22. juni 2012 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 9. SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSPLAN 2 9.1 BYGGEPLADS... 2 9.2 BYGHERRE... 2 9.3 PROJEKTERENDE... 2 9.4 ARBEJDSTILSYNET... 2 9.5 BYGGELEDELSE... 2 9.6 ENTREPRENØRER... 2 10. SIKKERHEDSORGANISATION...

Læs mere

D. Malerentreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter. 1.0 Malerarbejder, incl. Bygningsrengøring

D. Malerentreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter. 1.0 Malerarbejder, incl. Bygningsrengøring 1.0 Malerarbejder, incl. Bygningsrengøring Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

Bytoften III Gjøl. Bygge selskabet 27-05-2008. 6 ejerboliger på 100,5 m 2 Inkl. redskabsrum. Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg

Bytoften III Gjøl. Bygge selskabet 27-05-2008. 6 ejerboliger på 100,5 m 2 Inkl. redskabsrum. Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 25.01.2014 Bytoften III Gjøl 6 ejerboliger på 100,5 m 2 Inkl. redskabsrum Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan 2 Plan 3 Facader 4 Materialebeskrivelse

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.15 Nedrivning Februar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele. Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter

Læs mere

KAMPAGNE: ARK 2020 VILLA

KAMPAGNE: ARK 2020 VILLA KAMPAGNE: ARK 2020 VILLA PROJEKT PORTFOLIO // 2015 HD BOLIG SMEDEBAKKEN 8 8600 SILKEBORG WWW.HDBOLIG.DK 180 m 2 fremtidsikret super lavenergi bolig Følgende er indholdt i prisen: 180m² velindrettet og

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

GISLEV SKOLE OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF GISLEV SKOLE DATO 10.08.

GISLEV SKOLE OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF GISLEV SKOLE DATO 10.08. GISLEV SKOLE GISLEV SKOLE DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF GISLEV SKOLE I ARKITEKTFIRMAET ENGLANDSGADE 25, 1 POSTBOKS 40 DK-5100 ODENSE C www.tkt.dk OMBYGNING DATO 10.08.2011 TKT A / S 1

Læs mere

Peter Knudsen, rådgivende ingeniørfirma FRI Tlf Teglgårdsvej 843, 2. tv., 3050 Humlebæk

Peter Knudsen, rådgivende ingeniørfirma FRI Tlf Teglgårdsvej 843, 2. tv., 3050 Humlebæk Førsynsrapport Vedr.: Ryetbo Plejecenter - Bygning 5 og 7 Dato: 2015-02-25 Orientering: Nærværende rapport er udarbejdet på baggrund af en bygningsgennemgang d. 2015-02-19 og 2015-02-24, idet det er planlagt

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 4 København d. 12. marts 2015 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 4 Tag/Spidsloft: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås.

Læs mere

Licitationen afholdes i overværelse af de bydende, der måtte ønske at deltage.

Licitationen afholdes i overværelse af de bydende, der måtte ønske at deltage. Tilbudslister: Team Ejendomme Direkte tlf.: 74 92 92 78 3187747474929260749292721300903 Mail: jf@toender.dk Sags id.: 82.00.00-G00-1-11 Dokument : 8. august 2011 Vedr. afgivelse af tilbud: Ved afgivelse

Læs mere

815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Sag L3136-MB

815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Sag L3136-MB 815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Kuldyssen 15-17, Taastrup Side 2 af lejebeskrivelse for lokaler i Kuldyssen 15-17, Taastrup LAGER/PRODUKTIONSLOKALER MED KONTORER TIL LEJE i Kuldyssen 15-17, Taastrup

Læs mere

Døstrup Skole & Nygade og Toldgade i Højer Bygherre: Tønder Kommune Dato: 02.08.2013

Døstrup Skole & Nygade og Toldgade i Højer Bygherre: Tønder Kommune Dato: 02.08.2013 Sag: Døstrup Skole & Nygade og Toldgade i Højer Bygherre: Tønder Kommune Dato: 02.08.2013 Rettelsesblad nr. 1 Alle entreprenører skal gennemlæse samtlige punkter i rettelsesbladet, da de kan have indflydelse

Læs mere

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008 BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND Model 2 - december 2008 Forundersøgelse vedr. etablering af Sundhedshus i Dronninglund Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.

Læs mere

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Revideret februar 2015 Bestyrelsen i A/B Jæger har fået udarbejdet nedenstående retningslinjer for andelshavere, lejere og kælderlejere, der ønsker at udføre

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 339. Rødkilde Skole. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 339. Rødkilde Skole. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 339 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Skole Vanløse Bevaring, udbygning m.v. Offentlige formål Juni 2001 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere