Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram"

Transkript

1 Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato:

2 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund Projektets indhold BYGGESAGENS ORGANISATION Projektgrupper Organisation PLANGRUNDLAG Lokalplan EKSISTERENDE FORHOLD OG BYGGEFELT Grundareal Forsyningsledninger Geotekniske og miljøtekniske undersøgelser Byggeplads Eksisterende forhold Elever og personale Museum NEDRIVNING-BYGNING ARBEJDETS OMFANG Andre ydelser Generelle bestemmelser Generelt for materialer Generelt for arbejdets udførelse Bygningsdelsbeskrivelse Cykelskure ARKITEKTUR Generelt UDENDØRSAREALER OG ADGANGSFORHOLD Udendørsarealer Krav til adgang FUNKTION OG INDRETNING NYBYGNING Indgang/vindfang rum nr. 1.59, Fællesrum/torv/gangarealer rum 1.40, 1.57, 1,74,1.83,1.83, Grupperum rum 1.75, 1.78, Klasseværelser rum 1.49, 1.51, 1.53, 1.55, 1.61, 1.63, 1.65, 1.67, 1.69, 1.71, 1.73, Toilet rum nr. 1.76, 1.77, 1.80, 1.82, 1.85, Handicaptoilet rum nr OMBYGNING Natur/teknik rum nr Sløjd rum nr Gang rum nr Teknikrum rum nr SFO rum nr Køkken rum nr SFO rum nr

3 Side: 3 af Gang rum nr Trapperum/forrum rum nr Toiletrum for personalet rum nr. 1.46, Normalklasse rum nr. 1.50, 1.52, 1.54, 1.56, 1.58, 1.60, 1.62, 1.64, 1.66, 1.68, 1.86, 1.88, 1.90, 1.92, Disponible rum rum 1.70, 1.84, Normalklasse rum nr. 1.05, 2.02, Rumskemaer ØKOLOGI OG MILJØFORHOLD Konstruktioner og produkter El og varme Ventilation Vand Nedrivning af eksisterende bygningsdele GENERELT VEDR. MATERIALER OG UDFØRELSE Generelle anvisninger Totalentreprisens omfang Materialer alment Udførelse alment BYGNINGSDELSBESKRIVELSE Generelt Materialer og produkter Normer m.v Opmåling m.v Aflevering Brandforhold Lydforhold Energiforhold Dokumentation Bygningsdelsbeskrivelse INSTALLATIONER OG ANLÆG Jordarbejde Miljøforhold Kloak El- og mekaniske anlæg VVS-arbejder ETAPEOPDELING Generelt Installationer TIDSPLAN... 67

4 Side: 4 af 67 BILAG 1. Arkitekttegninger i henhold til dokumentfortegnelse af Ingeniørtegninger i henhold til dokumentfortegnelse af Eksisterende tegninger i henhold til dokumentfortegnelse af Rumskemaer af den Geoteknisk rapport af 15. februar Miljøanalyserapport af d Bygningsscreening af d Referat fra møde vedr, brand på St. Magleby Skole af Brev fra Kroppedal Museum vedr. 25 forespørgsel af 13. februar Dispositionsforslag til udearealer af Lokalplan Forskrift for støjende bygge- og anlægsarbejder i Dragør 13. Ler

5 Side: 5 af BYGGESAGENS BAGGRUND 1.1 Projektets baggrund Dragør Kommune har vedtaget at igangsætte et indledende projektforløb med henblik på planlægning og programmering af en om- og udbygning af St. Magleby Skole, Kirkevej 8, 2791 Dragør. Skolen, som i dag er indrettet med mindre klasseværelser skal renoveres og ombygges, så skolen efterfølgende fremstår moderne og tidssvarende. Samtidigt ændres skolen fra at være en 2- sporet til at være en 3-sporet skole. Parallelt med førnævnte planlægning og programmering blev der igangsat et udbud af totalentreprisen omfattende den indledende prækvalifikationsfase. Resultatet af prækvalifikationsfasen foreligger nu i form af 5 udvalgte tilbudsgivere. Programmeringsarbejdet og det igangværende udbud følger tidsplan af den Parterne bag dette byggeprogram har stillet en række krav og forudsætninger for byggeriets gennemførelse med hensyn til bl.a. arkitektur, miljøforhold, funktion og indretning. Kravene skal opfattes som absolutte krav i forbindelse med tilbudsafgivelse og den videre projektering. 1.2 Projektets indhold Den ombyggede St. Magleby Skole forudsættes overordnet at omfatte: 30 klasselokaler (normalklasser med op til 28 elever) Grupperum Lokale til Psykolog/sundhedsplejerske og studievejleder Ombygning til Natur/teknik-faglokale Forberedelsesrum til lærere Kontorer til administrationen Elevtoiletter Rengøringsrum Der henvises endvidere til vedlagte etageplaner og rumskemaer. I nærværende byggeprogram er der nærmere redegjort for de til skolen opstillede krav og retningslinjer til bl.a. udenomsarealer, adgangsforhold, funktion og indretning. Udover disse krav og retningslinjer og de i øvrigt i byggeprogrammet anførte krav og forudsætninger henvises der generelt set til gældende anvisninger omhandlende skolebyggeri. I det omfang byggeprogrammet indeholder skærpede krav i forhold til førnævnte anvisning og vejledninger, skal disse efterkommes. Tilbygningerne med 12 klasselokaler, toiletter, fællesrum/torv m.v. forventes at blive på ca m². Til orientering kan oplyses, at bygherren har afsat et budget på kr. 41 mio. ekskl. moms til den samlede tilbudssum.

6 Side: 6 af BYGGESAGENS ORGANISATION 2.1 Projektgrupper Bygherren har i tilknytning til nærværende projekt etableret et byggeudvalg. Byggeudvalget omfatter repræsentanter fra Dragør Kommune og St. Magleby Skole. Byggeudvalget inddrages løbende f.eks. i forbindelse med klarlægning af brugerønsker/-krav. 2.2 Organisation I udførelsesfasen omfattende totalentreprenørens projektering og udførelsesarbejder er nedenstående organisationsplan gældende: Den løbende brugerkontakt forestås af bygherrens projektleder. Bygherre Projektledelse Byggeudvalg Bygherrerådgiver Ansvar og kompetence Totalentreprenør Organisationsdiagram 3. PLANGRUNDLAG I det følgende er der redegjort for de planlægningsmæssige forhold som er gældende for nærværende projekt. 3.1 Lokalplan St. Magleby Skole er omfattet af Lokalplan 45.

7 Side: 7 af EKSISTERENDE FORHOLD OG BYGGEFELT 4.1 Grundareal Området er beliggende i den østlige del af St. Magleby. Området afgrænses mod nord af Kirkevej, mod øst af boldbanen, mod syd af Hollænderhallen og grønne arealer og mod vest af St. Magleby kirke og kirkegård. Området, der omfatter ejendommen, matr. nr. 14d St. Magleby By, St. Magleby har et samlet matrikulært areal på ca m². 4.2 Forsyningsledninger Elforsyning sker fra DongEnergy s transformer nordøst for skolen. Vandforsyning og kloak, HOFOR og Dragør Vandværk A/S. Varmeforsyning, Naturgas. 4.3 Geotekniske og miljøtekniske undersøgelser I forbindelse med om- og udbygningen af St. Magleby Skole er der udført geotekniske samt miljøtekniske undersøgelser. Resultaterne findes i Geoteknisk undersøgelse for ombygning og udvidelse, udarbejdet af Nielsen & Risager A/S, dateret 15. februar 2013 samt i Miljøanalyserapport af d. 14. marts 2013 udarbejdet af Lyngkilde a/s. 4.4 Byggeplads Etablering af byggeplads skal ske på arealet anvist på tegningsbilag. Opholds- og legepladsarealerne skal friholdes for oplag af nogen art, således at eleverne kan benytte sig af arealet. Se endvidere vedlagte situationsplan. Det er i hele byggeperioden særligt vigtigt, at elever, personale og andre besøgende til skolen ikke har adgang til byggepladsen. Denne opdeling/afskærmning skal planlægges i samarbejde med bygherren og skolen, således at skolen kan fungere i den daglige drift og undervisning. Generelt Byggepladsen indrettes iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 574, 575, 576 og 589 med senere ændringer. Det pålægges totalentreprenøren at overtage bygherrens fulde ansvar og forpligtigelser for sikkerhed og sundhed i henhold til Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø samt i henhold til Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligt m.v. efter lov om arbejdsmiljø. Totalentreprenøren udarbejder inden byggeopstart en plan for sikkerhed og sundhed - og foretager anmeldelse overfor Arbejdstilsynet. Desuden udpeger totalentreprenøren en sikkerhedskoordinator med ansvar for byggepladsens sikkerhedsarbejde. Totalentreprenør opretter sikkerhedsorganisationen og indføjer denne i sikkerhedsplanen med oplysning om navn på de valgte entreprenør og disses sikkerhedsrepræsentanter. Sikkerhedsplanen skal indeholde en plantegning visende byggepladsens indretning. Sikkerhedsplanen og løbende revisioner af denne skal tilgå bygherrerådgiveren. Det påhviler totalentreprenøren og hver enkelt underentreprenør at sørge for, at planen samt alle gældende bekendtgørelser og anvisninger bliver overholdt, og at alle ansatte bliver orienteret om planens indhold og gældende regler i øvrigt. Kopi af sikkerhedsplanen opbevares i mandskabsskure, således at denne er tilgængelig for alle.

8 Side: 8 af 67 Alle arbejdsgivere med 5 eller flere ansatte i over 14 dage skal etablere sikkerhedsgrupper med arbejdsgiver og arbejdstager repræsenteret. Arbejdsledere og sikkerhedsrepræsentanter skal have deltaget i 9-kursus, eller som minimum være tilmeldt et sådant. Arbejdsgivere, der ikke skal oprette sikkerhedsgrupper, anbefales at lade en repræsentant for de ansatte deltage i pladsens sikkerhedsmøder. Sikkerhedsmøder Sikkerhedsmøder afholdes min. hver anden uge. Referater fra sikkerhedsmøder skal tilgå bygherrerådgiveren. Sanitets-, mandskabs- og materielskure Totalentreprenøren skal i tilbuddet indregne alle nødvendige udgifter til skure for arbejdere, formænd, konduktører, mødeafholdelse og materialer. Tilslutning af vand, afløb og el til disse skure skal medregnes egen entreprise. BEMÆRK: Totalentreprenøren afholder selv udgift til forbrug i skure. Totalentreprenøren har pligt til at opsætte forbrugsmåler, når skure tilsluttes. Afregning finder sted ved byggeriets afslutning. Adgangs- og transportveje mv. Adgangs- og transportveje samt øvrige byggepladsarealer for totalentreprisens udførelse etableres, vedligeholdes og fjernes af totalentreprenøren. Der etableres de nødvendige overkørsler, afspærringer og afdækninger, ligesom der efterfølgende foretages retableringer. Generelt skal færdselsveje tilrettelægges således, at skolens daglige drift og sikkerhed m.v. tilgodeses i videst mulig udstrækning. Alle transportveje skal forudgodkendes og fremgå af byggepladsplanen. Nødvendig daglig snerydning samt saltning/grusning i glat føre i vinterperioden påhviler totalentreprenøren. Adgangs- og transportveje skal i hele byggeperioden afvandes og holdes fri for materialer og affald. Totalentreprenøren sørger ligeledes fortløbende for, at arealer for opstilling af stilladser m.v. samt tørskoveje fra byggepladsveje til bygning er veletablerede og afrettede samt anvendelige til det pågældende formål. Totalentreprenøren skal fortløbende holde offentlige og skolens interne vej/adgangsforhold fuldstændig rengjorte for pladder og jordspild m.v., som stammer fra byggeriet. Skader på eksisterende befæstede arealer og græssåede arealer m.v. skal retableres af totalentreprenøren inden aflevering uden udgift for bygherren. Totalentreprenøren foretager inden byggeopstart en grundig fotoregistrering af eksisterende forhold, herunder befæstede, beplantede og græssåede arealer samt bygninger. Byggestrøm og belysning Etablering, vedligeholdelse og nedtagning af orienteringsbelysning på byggepladsarealer, adgangsveje samt sikkerhedsbelysning i bygning påhviler totalentreprenøren iht. gældende regler fra Arbejdstilsynet. Arbejds- og transportveje skal være belyst med en lysstyrke på min. 25 lux - alt iht. Arbejdstilsynets krav. Lysmaster skal opstilles således, at disse ikke på nogen måde generer de omkringliggende be-

9 Side: 9 af 67 byggelser. Lysarmaturer skal være for lavenergi lyskilder : Højtryknatrium, kviksølv eller metalhalogen. Totalentreprenøren etablerer, vedligeholder og afrigger byggestrømstavler i udførelse, antal og placeringer i og udenfor bygninger iht. gældende regler. Ledninger skal ophænges således, at disse ikke er til fare for arbejde eller færdsel. BEMÆRK: Totalentreprenøren afholder selv udgift til el-forbrug under udførelse. Det gælder al el-forbrug til byggestrøm. Der er strøm til maskiner, byggelys inde og ude samt udtørring af bygninger. Totalentreprenøren har pligt til at opsætte forbrugsmåler før arbejdets opstart. Afregning finder sted ved byggeriets afslutning. Byggevand Byggevand etableres, sikres, vedligeholdes og nedtages af totalentreprenøren. Ledninger udføres som PEL-rør, nedgravet. Alt udføres frostfrit. Vandforbrug betales af totalentreprenøren. Totalentreprenøren har pligt til at opsætte forbrugsmåler før arbejdets opstart. Afregning finder sted ved byggeriets afslutning. Afspærringer og værn mv. Hovedentreprenøren opsætter/vedligeholder og nedtager byggepladshegn for etablering af afspærringer af alle byggepladsområder og adgangs- og transportveje - til sikring af fuld forsvarlig afspærring mod skolen som mod hallen. BEMÆRK: Alle arbejdsområder - og områder for kørsel med maskiner og materialer, jordkørsel m.v. skal afspærres fra skolens opholdsområder og adgangsveje m.v. med mobilhegn. Byggearbejder, færdsel og kørsel med maskiner og kraner m.v. må ikke forekomme udenfor afspærrede områder. Byggepladshegn udføres som KIBO mobilhegn, 2,0 m højt på betonfødder. I hegn etableres aflåselige låger. Nøgler til låger udleveres til skolen. Totalentreprenøren opsætter/vedligeholder og nedtager i påkrævet omfang desuden rækværker og værn ved: - Udgravninger - Ved fare for fald i terræn og på bygning i øvrigt. Totalentreprenøren har ansvaret for tilsyn med og vedligeholdelse af opstillede hegn og værn. I adgangsveje etablerer totalentreprenøren ved niveauforskelle midlertidige trapper eller ramper. Totalentreprenøren etablerer, vedligeholder og nedtager midlertidige trapper i bygning, indtil permanente adgange er etableret. Byggepladsskilte Der opsættes samlet byggepladsskilt med navne på bygherre, bygherrerådgivere og totalentreprenør og dennes rådgivere og evt. underentreprenører efter nærmere aftale. Renholdelse og rengøring Der skal på byggepladsen være orden og ryddeligt, så forholdene til stadighed er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige.

10 Side: 10 af 67 Det påhviler totalentreprenøren at sørge for, at alt affald samles og bortskaffes kontinuerligt. Der må ikke henligge affald på byggepladsen. Affald skal sorteres og bortskaffes efter retningslinjer i renovationsregulativet fra Dragør. Foretages oprydning ikke, er bygherretilsynet bemyndiget til at lade arbejdet udføre og fradrage omkostningerne herfor i entreprisesummen. Rengøring skal udføres således, at skadelig forurening, herunder støv, ikke spredes. Mod eksisterende lokaler foretages fornøden afdækning. Totalentreprenøren foretager min. 1 gang ugentligt i hele byggeperioden generel oprydning/rengøring af byggepladsarealer. Totalentreprenøren foretager min. 1 gang ugentligt efterfejning og støvsugning af bygning fra denne er under tag. Den endelige rengøring til ibrugtagning foretages og bekostes af totalentreprenøren. Denne foretager al rengøring af arbejder, leverancer og bygningsdele - herunder også vinduespudsning. Alle afgifter i forbindelse med bortskaffelse af affald skal være indeholdt i tilbudssummen. Oplagring Totalentreprenøren er ansvarlig for materialernes forsvarlige oplagring på lager, på byggepladsen og i bygningen og skal ligeledes sørge for egne materialeskure. Oplagring i bygninger kan kun ske i mindre omfang og efter aftale med skolen/bygherrerådgiveren. Komponenter/materialer, som beskadiges under oplagring, vil blive kasseret. Tørholdelse Det påhviler totaltreprenøren at sørge for, at udgravninger m.v. holdes fri for vand. Alle udgifter til tørholdelse skal være indeholdt i entreprisesummen. Afskærmning og afdækning mv. Totalentreprenøren skal sørge for beskyttelse af bygningsdele og leverancer mod vejrlig og alle andre forhold, når arbejdet kræver dette, ligesom han er ansvarlig for skader, som hans folk måtte forvolde på disse. Beskyttelsen er ikke alene begrænset til egne materialer. Totalentreprenøren hæfter for skader på og tyveri af - eller hærværk mod bygningsdele og leverancer, som er omfattet af hans arbejde. Entreprenøren må således selv drage omsorg for, at evt. ituslåede ruder bestilles og isættes af glarmester. Betaling for udskiftning af ituslåede ruder osv. er således bygherren uvedkommende. Totalentreprenøren sørger for afdækning med presenninger eller lign. i fornødent omfang for forsvarlig afdækning mod vejrlig. Ved indgreb i eksisterende bygninger er det totalentreprenørens ansvar at udføre al nødvendig inddækning, evt. midlertidige forankringer m.v. Totalentreprenøren medregner levering, isætning inkl. tætning og demontering af krydsfinerbeklædte dobbelte byggepladsdøre inkl. byggepladscylindre med nøgler samt fornøden lukning af vinduesåbninger - således at bygninger, der er i brug, holdes forsvarligt lukket og sikret mod indbrud. Totalentreprenøren opstiller isolerede, stabile, krydsfinerbeklædte skærmvægge alle steder, hvor der åbnes op mod eksisterende bygninger.

11 Side: 11 af 67 Desuden medregner totalentreprenøren alle nødvendige foranstaltninger til sikring mod støv og støj. Tilstøves eksisterende lokaler i skolen som følge af byggearbejder, vil disse blive rengjort for totalentreprenørens regning. Parkering Parkering på grundarealet kan ske efter nærmere aftale med bygherretilsynet. Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger skal gennemføres i henhold til gældende bekendtgørelse og vejledning. Alle udgifter til ordinære vinterforanstaltninger skal være indeholdt i totalentreprisetilbuddet. Ekstraordinære vinterforanstaltninger skal aftales iværksat forud med bygherretilsynet, inden disse iværksættes. I forbindelse med afgivelse af tilbud, udfyldes en tilbudsliste med enhedspriser på stipulerede mængder for særlige vinterforanstaltninger. Afregning finder sted ved anvendelse af de på denne vintertilbudsliste oplyste enhedspriser. ØVRIGE VILKÅR Skolens drift i byggeperioden Der skal i hele byggeperioden i forbindelse med arbejdets tilrettelæggelse og udførelse tages størst muligt hensyn til skolens daglige drift samt personale og elever. Ved bygningsarbejder i umiddelbar nærhed af eksisterende bygninger skal disse foregå uden væsentlige støv- og støjgener, og der skal udføres forsvarlige afdækninger og afskærmninger. Ombygningsarbejder i eksisterende rum og ved eksisterende facader detailtilrettelægges ALTID i samarbejde med bygherretilsynet. Ved ombygningsarbejder i eksisterende lokaler vil disse blive rømmet og ryddet for løst inventar af bygherren. Ved ombygninger/ændringer af eksisterende installationer samt i forbindelse med tilslutning af nybygningens installationer kan der, såfremt disse arbejder kræver afbrydelse af vand-, varmeog el-forsyning m.v., blive stillet krav om, at dette arbejde skal foregå udenfor skolens åbningstid. Udgifter i denne forbindelse skal være indeholdt i totalentreprisesummen. Færdsel udenfor byggepladsområdet skal undgås. Er færdsel udenfor byggepladsens indhegnede område undtagelsesvis nødvendig, udvises den allerstørste agtpågivenhed overfor børnehavebørn, elever og personale. Tunge transporter på skolens område skal undgås i tidsrummet kl , dog undtaget når skolen er ferielukket. Vand-, varme- og el-forsyning skal opretholdes til bygninger i normal drift. Totalentreprenøren skal medregne Interimistiske forsyninger i hele byggeperioden. For el gælder det for både størkstrøm og svagstrømsinstallationer. Tilslutningsafgifter Tilslutningsafgifter og bidrag afholdes af bygherren. Varme-, vand- og el-forbrug Udgifter til varme, vand, el, telefon og udtørring indtil aflevering betales af totalentreprenøren. Alt forbrug skal registreres indtil byggeriets aflevering på forbrugsmålere - også varmeforbrug efter tilkobling til eksisterende varmecentral. I forbindelse med entreprisens slutopgørelse udarbejdes forbrugsregnskab, og forbrug afholdt af bygherren på totalentreprenørens vegne modregnes totalentreprisesummen.

12 Side: 12 af 67 Stempeludgifter og gebyrer Stempeludgifter til kontrakt afholdes af totalentreprenøren. Bygherre afholder gebyr for byggetilladelse. Gebyrer i forbindelse med byggesagsbehandlingen afholdes af bygherren. Bygherreleverancer Bygherren forestår indkøb af løst og fast inventar til alle faglokaler. Totalentreprenøren forestår fremføring af installationer til fast inventar som beskrevet i projektbeskrivelsen og totalentreprenøren monterer det af bygherren indkøbte inventar. Målafsætning Totalentreprenøren lader landinspektør afsætte min. 4 modul/byggelinier pr. bygningsafsnit. Alle yderligere afsætninger foretages på totalentreprenørens foranledning af landinspektør. Alle udgifter til landinspektør afholdes af totalentreprenøren. Skulle der vise sig uoverensstemmelser mellem de faktiske forhold og udbudstegningernes målangivelser, skal bygherrerådgiveren underrettes, inden arbejdet fortsættes. Inden bygningskomponenter ordres, foretager totalentreprenøren kontrolmålinger og har dermed ansvaret for de leverede komponenters målrigtighed. Afsluttende bygningsrengøring Foruden normal rengøring efter malerarbejdet skal der foretages en generel afsluttende rengøring af alle berørte lokaler. Rengøring foretages inden arbejdets aflevering og omfatter rengøring af alle lokaler, herunder rengøring af sanitetsudstyr, fliser, gulve, skabe, plader, dørplader m.v. samt polering af samtlige glasflader, ind- og udvendigt. 4.5 Eksisterende forhold Totalentreprenøren skal inden tilbudsgivningen gøres sig bekendt med eksisterende forhold ved besigtigelse på stedet og gennemgang af eksisterende tegnings- og projektmateriale. Det eksisterende tegningsgrundlag samt de til dette projekt udarbejdede arkitekt- og ingeniørtegninger er ikke kontrolleret med de faktiske forhold, ligesom der ikke er foretaget en gennemgående registrering og opmåling i forbindelse med udarbejdelse af tegningerne. Det er således totalentreprenørens ansvar at tilvejebringe det nøjagtige tegningsgrundlag for projektets gennemførelse 4.6 Elever og personale Totalentreprenøren skal i forbindelse med moderniseringen tage størst mulige hensyn til, at skolen er i drift og at der således undervises under byggeriet. Særlige støjende arbejder herunder særligt skæring, boring og fjernelse af beton skal ske efter aftale med bygherren. Støjende arbejder skal generelt begrænses mest muligt. 4.7 Museum Bygherren har haft forespørgsel hos Kroppedal Museum, se vedlagte kopi af brev dateret 13. februar Museet skal i forbindelse med byggeriets opstart kontaktes med henblik på Museets overvågning under udførelse af jord- og gravearbejder.

13 Side: 13 af NEDRIVNING-BYGNING 5.1 ARBEJDETS OMFANG Arbejdet omfatter nedrivning samt bortkørsel og deponering af nedenstående bygning: Bygning F, toiletbygning nedrives totalt. Cykelskure 4 stk. 5.2 Andre ydelser Nedrivningstilladelse Det påhviler totalentreprenører at indhente nedrivningstilladelse hos Dragør kommune. Afskærmning, afmærkning, afstivning Nedrivningsarbejdet skal planlægges og udføres under hensyntagen til at de øvrige bygninger på grunden er i drift og anvendes til skole. Der skal udføres afskærmning, afspærringer og afmærkning langs arbejdsområdernes afgrænsning. Foranstaltningerne skal sikre, at færdsel på ejendommen kan ske uden gener og uden risiko for skade på personer og køretøjer. Ved evt. inddragelse af offentligt areal er entreprenøren forpligtiget til at indhente tilladelse fra vejmyndighederne inden arbejdets igangsættelse. I forbindelse med arbejdets udførelse skal der udføres fornødne afstivninger, så bygningskonstruktioner og bygværker er sikret mod utilsigtet sammenstyrtning under hele forløbet. Nedrivningsentreprenøren skal påse, at hele området og bygninger under nedbrydning samt nedbrudte dele ikke er til fare for eventuelle indtrængende efter endt arbejdstid. 5.3 Generelle bestemmelser Tilbuds- og arbejdsgrundlag Som en orientering er de oprindelige hovedtegninger vedlagt udbudsmaterialet. Bygningen er indrettet som toiletter, bade- og omklædningsrum. Bygningernes indretning, installationer mv. kan være ændret fra opførelsen til d.d. For at få eksakt overblik over forholdende, må de bydende foretage en grundig registrering af de eksisterende bygværker, herunder installationer, beplantning tilkørselsforhold m.v. Entreprenøren er hermed ene ansvarlig for, at det afgivne tilbud omfatter alle ydelser, i den udstrækning de er angivet på de oprindelige tegninger og kan registreres på stedet. Der er foretaget en miljøscreening af bygningsmaterialer for de bygninger som nedrives eller ombygges. Rapport fra Lyngkilde indgår i udbudsmaterialet. Alle udgifter til håndtering og deponering af de konstaterede forurenede bygningsmaterialer skal være indeholdt i tilbuddet. Forhold til forsyningsselskaber/ledninger i jord Der findes eksisterende forsyningsledninger for fjernvarme, el, vand og måske telefon på arealet. Oplysninger om offentlige ledninger er indhentet hos LER og vedlagt udbudsmaterialet. Oplysninger om interne ledninger er ikke kendt, dog er oprindelige tegninger vedlagt udbudsmaterialet til orientering. Forsyningsledninger til bygningerne skal af totalentreprenøren sikres afbrudt inden af opstart af inden nedrivningsarbejdet. Kloaksløjfning og -afpropninger udføres som beskrevet generelt i nærværende Byggeprogram under Afløb og ledninger i terræn. Alle regn- og spildevandsledninger, som ikke længere er i drift, skal afproppes så tæt på ledninger i drift som muligt.

14 Side: 14 af 67 Generelt om affaldsbortskaffelse Nedrevne bygningsdele, installationer, affald mv. skal sorteres, således at der sikres en miljømæssig forsvarlig bortskaffelse af alle affaldstyper i overensstemmelse med Dragør Kommunes affaldsregulativer samt iht. øvrige anvisninger for affaldshåndtering. Entreprenøren skal ved vejesedler/deklarationer dokumentere, at bortkørsel og deponering er sket i overensstemmelse med gældende regler. Entreprenøren skal foretage mængdeberegninger og udfylde de nødvendige registreringspapirer til Dragør Kommune. Alle udgifter og afgifter til bortkørsel og deponering skal være indeholdt i det faste tilbuddet. 5.4 Generelt for materialer Genbrug af materialer Hvor intet andet er angivet under bygningsdelsbeskrivelsen, er de nedrevne materialer entreprenørens ejendom. Genbrugsværdien af disse vurderes af entreprenøren forud for afgivelse af tilbud og modregnes i tilbudssummen. Deponering af rene bygningsmaterialer Rene frasorterede bygningsmaterialer bør, såfremt der ikke gives egnet mulighed for genanvendelse ved et konkret bygge/-anlægsarbejde, tilkøres en godkendt fyldplads eller henlægges i et godkendt mellemdepot. Håndtering og deponering af forurenede bygningsmaterialer Der er konstateret bly i maling på såvel vægge som på træværk. Værdierne er under grænserne for farligt affald. Blyholdig maling på tunge vægge skal afrenses og fra sorteres inden deponering. Træværk med blyholdig maling kan sendes til forbrænding jf. anvisning fra Dragør kommune. Der er konstateret asbestholdige isolering, bygningsmaterialer, tagplader på cykelskure samt asbest i fliseklæb på vægfliserne, jf. miljøscreeningen der vedlægges udbudet. De enkelte konstaterede prøveresultater skal betragtes som gældende for øvrige tilsvarende bygningsmaterialer. Håndteringen af asbestholdige materialer skal ske i overensstemmelse med Arbejdstilsynets regler om arbejde hermed samt Blyvejledning, Asbestvejledning samt PCB-vejledning, alle fra asbestforeningen. Arbejdet skal standses og tilsynet skal straks gøres opmærksom, hvis der er træffes på andre bygningsdele, som mistænkes for at indeholde asbest. Forinden arbejdet igangsættes, skal entreprenøren træffe nærmere aftale med godkendt modtagelsesstation angående korrekt emballering og mærkning af affaldet. Der er entreprenørens ansvar, at der ikke sker spredning af forurenet affald. Dette kan ske ved etablering af støvvægge, sluser samt miljøvogn i nødvendigt omfang. 5.5 Generelt for arbejdets udførelse Selektiv nedrivning Bygningsdele sorteres allerede under nedrivningen og holdes adskilt i følgende hovedgrupper til og med deponeringen: Betondele, rene

15 Side: 15 af 67 Stål, herunder profiler, vand- og varmerør o.l. El-kabler. PVC. Træ, herunder tømmer, lægter og brædder Brændbart affald, herunder ikke genbrugeligt træværk Ikke brændbart affald. Opbrudt asfalt. Asbestholdige materialer Blyholdige malinger Øvrige forurenede bygningsmaterialer Alle dele, som nedrives / demonteres, skal afrenses i nødvendigt omfang, så delene kan deponeres som rene materialer. Bortkørsel Alle nedrevne bygningsdele og affald skal bortskaffes kontinuerligt fra arbejdsområdet, medmindre andet er udtrykkeligt angivet i bygningsdelsbeskrivelsen. Decideret affald opsamles og opbevares i affaldscontainere. Alle udgifter til containere og bortkørsel skal være indeholdt i tilbuddet. Retablering Efter nedrivning af Bygning F retableres området med regulering af terræn, udlægning af 30 cm bundsikringsgrus, 25 cm stabilt grus afsluttet med 6 cm GAB 0 og 2 cm PA. 5.6 Bygningsdelsbeskrivelse Toilet bygning F. opført i Nedrives totalt, inkl. fjernelse af installationskanaler i terræn og fundamenter. Bygningsdele jf. oprindelige tegninger: Tag: Yder- og indervægge: Gulv: Fundamenter: Afløbsinstallationer: VVS-installationer: El-installationer: Teglsten på lægter, undertag af brædder på pap. Spær er saksespær. Lofter er profilbrædder på forskalling med isolering. Facader og indvendige vægge er udført i henholdsvis tegl og letbeton. Skal besigtiges på stedet. Gulvbelægninger er fliser på beton. Terrængulv i beton, det forudsættes der er et isoleringslag under gulvet på et lag af singles. Beton. Afproppes i brønde ved tilstøbning. VVS entreprenør afbryder forsyningsledninger i de bygninger hvorfra forsyningen kommer fra og tømmer dem for vand. El entreprenøren frakobler alle forsyninger til bygningen. Det er beskrevet under el-arbejdet, men el-entreprenøren fjerner ikke el-installationer i bygningen. Det hører under nedrivningsarbejdet. Entreprenøren skal foretage en nærmere registrering af bygningsdelene på stedet.

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Tilbudsliste

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Tilbudsliste Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Tilbudsliste Dato: 15.03.2013 BYGGESAG: Om- og udbygning af St. Magleby Skole DATO: 15.03.13 Side 2/16 Undertegnede firma (i det følgende

Læs mere

PCB på Carl Nielsen Skolen

PCB på Carl Nielsen Skolen Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Sanering af PCB og asbest Carl Nielsen Skolen Fåborg-Midtfyn Kommune Bent Bukh Mobil: 27264792 Mail: bbu@obh-gruppen.dk Rapport udarbejdet

Læs mere

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes.

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes. INDHOLD 1 INDLEDNING 2 PROJEKTVURDERING 2.1 Lovkrav 2.2 Funktionsmæssige forhold 2.3 Arkitektonisk kvalitet 2.4 Byggeteknisk kvalitet 2.5 Miljøbelastning 2.6 Anlægsøkonomi 2.7 Drifts- og vedligeholdsøkonomi

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER:

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER: FB-S Fællesbetingelser Side: 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BYGGERIETS ORGANISATION...2 2.0 BYGGEPLADSTEGNINGER...3 3.0 TIDSPLAN FOR BYGGERIETS FASER...3 4.0 EKSISTERENDE FORHOLD...3 5.0 RISICI SOM FØLGE

Læs mere

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Bygning nr. 5 Indgangsparti m.v. mod vej. Ny aut. alufacadedør (niveaufri)ved indgang komplet med tilpasning af højtsiddende vinduesparti Aut. indv.

Læs mere

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. Altandør samt fransk altandør Det er ikke tilladt at male, bore eller på anden måde beskadige altandørens aluminium Antenne, Parabol Placering kun efter afdelingens

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: 01. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes.

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende

Læs mere

KAMPAGNE: ECO 2020 VILLA

KAMPAGNE: ECO 2020 VILLA KAMPAGNE: ECO 2020 VILLA PROJEKT PORTFOLIO // 2015 HD BOLIG SMEDEBAKKEN 8 8600 SILKEBORG WWW.HDBOLIG.DK KAMPAGNEMODEL: ECO 2020 VILLA 150 m 2 fremtidsikret super lavenergi bolig Følgende er indholdt i

Læs mere

KAMPAGNE: ARK 2020 VILLA

KAMPAGNE: ARK 2020 VILLA KAMPAGNE: ARK 2020 VILLA PROJEKT PORTFOLIO // 2015 HD BOLIG SMEDEBAKKEN 8 8600 SILKEBORG WWW.HDBOLIG.DK 180 m 2 fremtidsikret super lavenergi bolig Følgende er indholdt i prisen: 180m² velindrettet og

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler Byg nyt -og lej det Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Med det nye prøvebo-koncept kan I opføre et skræddersyet Holm Hus helt fra bunden

Læs mere

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Oktober 2011 Bestyrelsen i A/B Jæger har udarbejdet nedensta ende retningslinjer for andelshavere, lejere og kælderlejere, der ønsker at udføre byggearbejde

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75 AB Mysundegade 6-10, Maja Makwarth København d. 27. maj 2014 Mysundegade 8, 4th Tilbud nr.: 14004 1674 København V Vedr. montering af 25 stålaltaner mod gården og gaden på Mysundegade 6-10. Altanprojekt

Læs mere

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF NR. BROBY SKOLE TIL JOB & AKTIV DATO 15.12.2011 NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING ARKITEKTFIRMAET TKT A/S ENGLANDSGADE 25, 1 POSTBOKS 40 DK-5100 ODENSE C www.tkt.dk

Læs mere

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga BOLIGEN Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Massiv egeparket Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide.

Læs mere

Beskrivelse af område

Beskrivelse af område www.vindebakke.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af område 3 Brochure med lavenergiboliger 4 Beskrivelse af boliger 5 Boligtyper 6 Facader 8 Visualisering 9 Visualiseringer fra Designa

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune 04. 1. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Tjekliste for nedbrydning og statik

Tjekliste for nedbrydning og statik Tjekliste for nedbrydning og statik Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Til beboerne opgang 61, 64, 65 og 66 Afd. 24, Søndervangen 8260 Viby Omdelt 18. juli 2014 2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Kort om status Dette er 2. varsling der indeholder

Læs mere

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg www.vindebakke.dk Beskrivelse af område VINDE BAKKE Med udsigt over Skive by og det omkringliggende landskab udstykkes 1. etape af et nyt stort boligprojekt i Skive.

Læs mere

Renovering af klubhus

Renovering af klubhus Renovering af klubhus Status De eksisterende omklædningsrum findes i to bygninger. Den ældste er det første klubhus, der er opført i 1958, og den anden bygning er opført i 1984 med kælder. Lokalerne har

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård , Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre HOVEDENTREPRISEN

Læs mere

KAMPAGNE: ECO 2020 VILLA

KAMPAGNE: ECO 2020 VILLA KAMPAGNE: ECO 2020 VILLA PROJEKT PORTFOLIO // 2014 HD BOLIG SMEDEBAKKEN 8 8600 SILKEBORG WWW.HDBOLIG.DK KAMPAGNEMODEL ECO 2020 VILLA 150 m 2 fremtidsikret super lavenergi bolig Samlet nøglefærdig pris*

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus

MATERIALEBESKRIVELSE. 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus MATERIALEBESKRIVELSE 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og

Læs mere

815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Sag L3136-MB

815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Sag L3136-MB 815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Kuldyssen 15-17, Taastrup Side 2 af lejebeskrivelse for lokaler i Kuldyssen 15-17, Taastrup LAGER/PRODUKTIONSLOKALER MED KONTORER TIL LEJE i Kuldyssen 15-17, Taastrup

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstemarken 46b Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Den faste tilbudssum afgives i henhold til bestemmelserne i udbudsmaterialet, samt specifikationer i nærværende tilbudslistes enkelte afsnit.

Den faste tilbudssum afgives i henhold til bestemmelserne i udbudsmaterialet, samt specifikationer i nærværende tilbudslistes enkelte afsnit. FORSIDE På grundlag af det udleverede udbudsmateriale iht. Udbudsbrev af 2015-04-01 - tilbyder undertegnede at præstere alle arbejder og leverancer som henhører under Den faste tilbudssum afgives i henhold

Læs mere

Totalentrepriseudbud. Egtved Idræts og Multicenter 09. TILBUDSLISTE

Totalentrepriseudbud. Egtved Idræts og Multicenter 09. TILBUDSLISTE Totalentrepriseudbud Egtved Idræts og Multicenter 09. TILUDSLISTE 1. TILUD Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende arbejde i henhold til udbudsbrev, udleverede beskrivelse, kontraktudkast,

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle forbedringsarbejder inde

Læs mere

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24.

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24. (8.) ARBEJDSPLADS (80) Øvrige bygningsdele, terræn (81) Fri (82) Fri (83) Fri (84) Fri (85) Fri (86) Byggeplads Skure, mandskabsvogne, pavilloner og arbejdstelte. Midlertidig telefon. Stålplader. Byggekraner

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens Dato: 25.09.2011 Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan *** Tegningen er ikke målfast *** 2 Visualisering Indgangsfacade

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

Nej. Central / Fjernvarme El Gas Kamin

Nej. Central / Fjernvarme El Gas Kamin Dato: 18.01.2013 J.nr. 61515-1007-4 Navn Keld Skovsgaard Axelsen Ref. avs Rev. 24.01.2013 Gade Amagerbrogade 173, 3. tv. Postnr. by 2300 København S Vurdering udført af: Johnny Kint Møller VURDERINGSRAPPORT

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012 1 Opsummering Pris-indikation Pris-indikation: Nedenstående er pris-indikationer ikke budgetpriser. De efterfølgende økonomiske vurderinger er baseret på de under hvert afsnit nævnte forudsætninger samt

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Klithuse Etape I Slettestrand

Klithuse Etape I Slettestrand Klithuse Etape I Slettestrand D. 25.05.2015 6 boliger www.klithuseslettestrand.dk Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57 60 Mail: info@projektselskab.dk

Læs mere

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB.

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB. Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af. Stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse Forventet afslutning:

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen 3606-0 Engvadgård Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 15. juni 2006 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen

Læs mere

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Landstingssalen,

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsvinduer, termostatventiler

1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsvinduer, termostatventiler De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 Positivlisten ser således ud: 1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering,

Læs mere

De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372

De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 Den legale råderet De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 Positivlisten ser således ud: 1. Energibesparende foranstaltninger,

Læs mere

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring.

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring. SB Slagelse boligselskab - Kastaniegården Dato: 2014-04-14 FORSIDE TIL TILBUDSLISTE Undertegnede firma tilbyder herved at udføre det samlede arbejde i henhold til udbudsbrevet. Prisen skal være inkl. alle

Læs mere

Syddjurs Kommune Hornslet, ombygning administrationsbygning T I L B U D S L I S T E H6 VVS- & ventilationsentreprisen

Syddjurs Kommune Hornslet, ombygning administrationsbygning T I L B U D S L I S T E H6 VVS- & ventilationsentreprisen H6. VVS & ventilationsentreprisen Tilbudsliste side 1 af 6 COWI A/S Asmildklostervej 11, 8800 Viborg GPP Arkitekter A/S Grønnegade 68, 8000 Aarhus C Syddjurs Kommune Hornslet, ombygning administrationsbygning

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkener skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger 29. oktober 2014 - Bent Kofoed Siden sidst Vinterbekendtgørelsen - ingen ændringer siden 18. maj. 2011 Vinterkonsulenterne er neutral rådgiver på området vinterbyggeri og vejrlig

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest i ældre huse Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest nu og fremover Fik vi ikke løst problemet i 80 erne? S-tog, skibe ja men størst problemer i bygninger Status regler nu Registrering mm Arbejdsgiverpligt

Læs mere

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1 Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk TILBUDSLISTE nr. 1 Undertegnede tilbyder vedrørende:, Nuuk Entreprise nr. 1, Jord- og terrænarbejdet

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Søjlefrit højloftet lager/produktionslokale i jordplan Kontorer, bad/omklædning m.v.

Søjlefrit højloftet lager/produktionslokale i jordplan Kontorer, bad/omklædning m.v. Søjlefrit højloftet lager/produktionslokale i jordplan Kontorer, bad/omklædning m.v. Rugvænget 11 A, Taastrup Side 2 af lejebeskrivelse for Rugvænget 11 A, Taastrup LOKALER TIL LEJE i ejendommen Rugvænget

Læs mere

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader 12: Bygningsdelsbeskrivelse Definitionsblad for tilstandsgrader Tegninger Skematisk lejlighedsoversigt Skematisk tilstandsbeskrivelse Registreringsskemaer Rumfortegnelse Fax Energibesparende Renoveringsforslag

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig!

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig! AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog for afdeling 9 Lindevænget Silkeborg Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 4 Forbedringer og

Læs mere

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Side 1 af 6 Sorø den 5. december 2008 AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 C/o Anders Holm Ndr. Frihavnsgade 95, 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altaner

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

CHECKLISTE TIL FORUNDERSØGELSER PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER. Bemærkninger. Der henvises til vejledningen på side 4.

CHECKLISTE TIL FORUNDERSØGELSER PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER. Bemærkninger. Der henvises til vejledningen på side 4. Projekt: Udfyldt af: Sagsnr.: Dato: Nr. Emne Der henvises til vejledningen på side 4. Ikke aktuelt Aktuelt Bemærkninger 1.0 Forekomster af giftdepoter, forurening i jord, i byggefelter og under bygninger.

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. Illustrativt billede. 8 Ejerboliger Linde Allé Støvring

MATERIALEBESKRIVELSE. Illustrativt billede. 8 Ejerboliger Linde Allé Støvring MATERIALEBESKRIVELSE Illustrativt billede 8 Ejerboliger Linde Allé Støvring GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard).

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Sorø den 8. maj 2014 Kristoffer Bryder Nielsen Nyrnberggade 51, 4. th. 2300 København S Tilbudsnummer: 13702. Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Som aftalt fremsender jeg hermed

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere