Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram"

Transkript

1 Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato:

2 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund Projektets indhold BYGGESAGENS ORGANISATION Projektgrupper Organisation PLANGRUNDLAG Lokalplan EKSISTERENDE FORHOLD OG BYGGEFELT Grundareal Forsyningsledninger Geotekniske og miljøtekniske undersøgelser Byggeplads Eksisterende forhold Elever og personale Museum NEDRIVNING-BYGNING ARBEJDETS OMFANG Andre ydelser Generelle bestemmelser Generelt for materialer Generelt for arbejdets udførelse Bygningsdelsbeskrivelse Cykelskure ARKITEKTUR Generelt UDENDØRSAREALER OG ADGANGSFORHOLD Udendørsarealer Krav til adgang FUNKTION OG INDRETNING NYBYGNING Indgang/vindfang rum nr. 1.59, Fællesrum/torv/gangarealer rum 1.40, 1.57, 1,74,1.83,1.83, Grupperum rum 1.75, 1.78, Klasseværelser rum 1.49, 1.51, 1.53, 1.55, 1.61, 1.63, 1.65, 1.67, 1.69, 1.71, 1.73, Toilet rum nr. 1.76, 1.77, 1.80, 1.82, 1.85, Handicaptoilet rum nr OMBYGNING Natur/teknik rum nr Sløjd rum nr Gang rum nr Teknikrum rum nr SFO rum nr Køkken rum nr SFO rum nr

3 Side: 3 af Gang rum nr Trapperum/forrum rum nr Toiletrum for personalet rum nr. 1.46, Normalklasse rum nr. 1.50, 1.52, 1.54, 1.56, 1.58, 1.60, 1.62, 1.64, 1.66, 1.68, 1.86, 1.88, 1.90, 1.92, Disponible rum rum 1.70, 1.84, Normalklasse rum nr. 1.05, 2.02, Rumskemaer ØKOLOGI OG MILJØFORHOLD Konstruktioner og produkter El og varme Ventilation Vand Nedrivning af eksisterende bygningsdele GENERELT VEDR. MATERIALER OG UDFØRELSE Generelle anvisninger Totalentreprisens omfang Materialer alment Udførelse alment BYGNINGSDELSBESKRIVELSE Generelt Materialer og produkter Normer m.v Opmåling m.v Aflevering Brandforhold Lydforhold Energiforhold Dokumentation Bygningsdelsbeskrivelse INSTALLATIONER OG ANLÆG Jordarbejde Miljøforhold Kloak El- og mekaniske anlæg VVS-arbejder ETAPEOPDELING Generelt Installationer TIDSPLAN... 67

4 Side: 4 af 67 BILAG 1. Arkitekttegninger i henhold til dokumentfortegnelse af Ingeniørtegninger i henhold til dokumentfortegnelse af Eksisterende tegninger i henhold til dokumentfortegnelse af Rumskemaer af den Geoteknisk rapport af 15. februar Miljøanalyserapport af d Bygningsscreening af d Referat fra møde vedr, brand på St. Magleby Skole af Brev fra Kroppedal Museum vedr. 25 forespørgsel af 13. februar Dispositionsforslag til udearealer af Lokalplan Forskrift for støjende bygge- og anlægsarbejder i Dragør 13. Ler

5 Side: 5 af BYGGESAGENS BAGGRUND 1.1 Projektets baggrund Dragør Kommune har vedtaget at igangsætte et indledende projektforløb med henblik på planlægning og programmering af en om- og udbygning af St. Magleby Skole, Kirkevej 8, 2791 Dragør. Skolen, som i dag er indrettet med mindre klasseværelser skal renoveres og ombygges, så skolen efterfølgende fremstår moderne og tidssvarende. Samtidigt ændres skolen fra at være en 2- sporet til at være en 3-sporet skole. Parallelt med førnævnte planlægning og programmering blev der igangsat et udbud af totalentreprisen omfattende den indledende prækvalifikationsfase. Resultatet af prækvalifikationsfasen foreligger nu i form af 5 udvalgte tilbudsgivere. Programmeringsarbejdet og det igangværende udbud følger tidsplan af den Parterne bag dette byggeprogram har stillet en række krav og forudsætninger for byggeriets gennemførelse med hensyn til bl.a. arkitektur, miljøforhold, funktion og indretning. Kravene skal opfattes som absolutte krav i forbindelse med tilbudsafgivelse og den videre projektering. 1.2 Projektets indhold Den ombyggede St. Magleby Skole forudsættes overordnet at omfatte: 30 klasselokaler (normalklasser med op til 28 elever) Grupperum Lokale til Psykolog/sundhedsplejerske og studievejleder Ombygning til Natur/teknik-faglokale Forberedelsesrum til lærere Kontorer til administrationen Elevtoiletter Rengøringsrum Der henvises endvidere til vedlagte etageplaner og rumskemaer. I nærværende byggeprogram er der nærmere redegjort for de til skolen opstillede krav og retningslinjer til bl.a. udenomsarealer, adgangsforhold, funktion og indretning. Udover disse krav og retningslinjer og de i øvrigt i byggeprogrammet anførte krav og forudsætninger henvises der generelt set til gældende anvisninger omhandlende skolebyggeri. I det omfang byggeprogrammet indeholder skærpede krav i forhold til førnævnte anvisning og vejledninger, skal disse efterkommes. Tilbygningerne med 12 klasselokaler, toiletter, fællesrum/torv m.v. forventes at blive på ca m². Til orientering kan oplyses, at bygherren har afsat et budget på kr. 41 mio. ekskl. moms til den samlede tilbudssum.

6 Side: 6 af BYGGESAGENS ORGANISATION 2.1 Projektgrupper Bygherren har i tilknytning til nærværende projekt etableret et byggeudvalg. Byggeudvalget omfatter repræsentanter fra Dragør Kommune og St. Magleby Skole. Byggeudvalget inddrages løbende f.eks. i forbindelse med klarlægning af brugerønsker/-krav. 2.2 Organisation I udførelsesfasen omfattende totalentreprenørens projektering og udførelsesarbejder er nedenstående organisationsplan gældende: Den løbende brugerkontakt forestås af bygherrens projektleder. Bygherre Projektledelse Byggeudvalg Bygherrerådgiver Ansvar og kompetence Totalentreprenør Organisationsdiagram 3. PLANGRUNDLAG I det følgende er der redegjort for de planlægningsmæssige forhold som er gældende for nærværende projekt. 3.1 Lokalplan St. Magleby Skole er omfattet af Lokalplan 45.

7 Side: 7 af EKSISTERENDE FORHOLD OG BYGGEFELT 4.1 Grundareal Området er beliggende i den østlige del af St. Magleby. Området afgrænses mod nord af Kirkevej, mod øst af boldbanen, mod syd af Hollænderhallen og grønne arealer og mod vest af St. Magleby kirke og kirkegård. Området, der omfatter ejendommen, matr. nr. 14d St. Magleby By, St. Magleby har et samlet matrikulært areal på ca m². 4.2 Forsyningsledninger Elforsyning sker fra DongEnergy s transformer nordøst for skolen. Vandforsyning og kloak, HOFOR og Dragør Vandværk A/S. Varmeforsyning, Naturgas. 4.3 Geotekniske og miljøtekniske undersøgelser I forbindelse med om- og udbygningen af St. Magleby Skole er der udført geotekniske samt miljøtekniske undersøgelser. Resultaterne findes i Geoteknisk undersøgelse for ombygning og udvidelse, udarbejdet af Nielsen & Risager A/S, dateret 15. februar 2013 samt i Miljøanalyserapport af d. 14. marts 2013 udarbejdet af Lyngkilde a/s. 4.4 Byggeplads Etablering af byggeplads skal ske på arealet anvist på tegningsbilag. Opholds- og legepladsarealerne skal friholdes for oplag af nogen art, således at eleverne kan benytte sig af arealet. Se endvidere vedlagte situationsplan. Det er i hele byggeperioden særligt vigtigt, at elever, personale og andre besøgende til skolen ikke har adgang til byggepladsen. Denne opdeling/afskærmning skal planlægges i samarbejde med bygherren og skolen, således at skolen kan fungere i den daglige drift og undervisning. Generelt Byggepladsen indrettes iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 574, 575, 576 og 589 med senere ændringer. Det pålægges totalentreprenøren at overtage bygherrens fulde ansvar og forpligtigelser for sikkerhed og sundhed i henhold til Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø samt i henhold til Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligt m.v. efter lov om arbejdsmiljø. Totalentreprenøren udarbejder inden byggeopstart en plan for sikkerhed og sundhed - og foretager anmeldelse overfor Arbejdstilsynet. Desuden udpeger totalentreprenøren en sikkerhedskoordinator med ansvar for byggepladsens sikkerhedsarbejde. Totalentreprenør opretter sikkerhedsorganisationen og indføjer denne i sikkerhedsplanen med oplysning om navn på de valgte entreprenør og disses sikkerhedsrepræsentanter. Sikkerhedsplanen skal indeholde en plantegning visende byggepladsens indretning. Sikkerhedsplanen og løbende revisioner af denne skal tilgå bygherrerådgiveren. Det påhviler totalentreprenøren og hver enkelt underentreprenør at sørge for, at planen samt alle gældende bekendtgørelser og anvisninger bliver overholdt, og at alle ansatte bliver orienteret om planens indhold og gældende regler i øvrigt. Kopi af sikkerhedsplanen opbevares i mandskabsskure, således at denne er tilgængelig for alle.

8 Side: 8 af 67 Alle arbejdsgivere med 5 eller flere ansatte i over 14 dage skal etablere sikkerhedsgrupper med arbejdsgiver og arbejdstager repræsenteret. Arbejdsledere og sikkerhedsrepræsentanter skal have deltaget i 9-kursus, eller som minimum være tilmeldt et sådant. Arbejdsgivere, der ikke skal oprette sikkerhedsgrupper, anbefales at lade en repræsentant for de ansatte deltage i pladsens sikkerhedsmøder. Sikkerhedsmøder Sikkerhedsmøder afholdes min. hver anden uge. Referater fra sikkerhedsmøder skal tilgå bygherrerådgiveren. Sanitets-, mandskabs- og materielskure Totalentreprenøren skal i tilbuddet indregne alle nødvendige udgifter til skure for arbejdere, formænd, konduktører, mødeafholdelse og materialer. Tilslutning af vand, afløb og el til disse skure skal medregnes egen entreprise. BEMÆRK: Totalentreprenøren afholder selv udgift til forbrug i skure. Totalentreprenøren har pligt til at opsætte forbrugsmåler, når skure tilsluttes. Afregning finder sted ved byggeriets afslutning. Adgangs- og transportveje mv. Adgangs- og transportveje samt øvrige byggepladsarealer for totalentreprisens udførelse etableres, vedligeholdes og fjernes af totalentreprenøren. Der etableres de nødvendige overkørsler, afspærringer og afdækninger, ligesom der efterfølgende foretages retableringer. Generelt skal færdselsveje tilrettelægges således, at skolens daglige drift og sikkerhed m.v. tilgodeses i videst mulig udstrækning. Alle transportveje skal forudgodkendes og fremgå af byggepladsplanen. Nødvendig daglig snerydning samt saltning/grusning i glat føre i vinterperioden påhviler totalentreprenøren. Adgangs- og transportveje skal i hele byggeperioden afvandes og holdes fri for materialer og affald. Totalentreprenøren sørger ligeledes fortløbende for, at arealer for opstilling af stilladser m.v. samt tørskoveje fra byggepladsveje til bygning er veletablerede og afrettede samt anvendelige til det pågældende formål. Totalentreprenøren skal fortløbende holde offentlige og skolens interne vej/adgangsforhold fuldstændig rengjorte for pladder og jordspild m.v., som stammer fra byggeriet. Skader på eksisterende befæstede arealer og græssåede arealer m.v. skal retableres af totalentreprenøren inden aflevering uden udgift for bygherren. Totalentreprenøren foretager inden byggeopstart en grundig fotoregistrering af eksisterende forhold, herunder befæstede, beplantede og græssåede arealer samt bygninger. Byggestrøm og belysning Etablering, vedligeholdelse og nedtagning af orienteringsbelysning på byggepladsarealer, adgangsveje samt sikkerhedsbelysning i bygning påhviler totalentreprenøren iht. gældende regler fra Arbejdstilsynet. Arbejds- og transportveje skal være belyst med en lysstyrke på min. 25 lux - alt iht. Arbejdstilsynets krav. Lysmaster skal opstilles således, at disse ikke på nogen måde generer de omkringliggende be-

9 Side: 9 af 67 byggelser. Lysarmaturer skal være for lavenergi lyskilder : Højtryknatrium, kviksølv eller metalhalogen. Totalentreprenøren etablerer, vedligeholder og afrigger byggestrømstavler i udførelse, antal og placeringer i og udenfor bygninger iht. gældende regler. Ledninger skal ophænges således, at disse ikke er til fare for arbejde eller færdsel. BEMÆRK: Totalentreprenøren afholder selv udgift til el-forbrug under udførelse. Det gælder al el-forbrug til byggestrøm. Der er strøm til maskiner, byggelys inde og ude samt udtørring af bygninger. Totalentreprenøren har pligt til at opsætte forbrugsmåler før arbejdets opstart. Afregning finder sted ved byggeriets afslutning. Byggevand Byggevand etableres, sikres, vedligeholdes og nedtages af totalentreprenøren. Ledninger udføres som PEL-rør, nedgravet. Alt udføres frostfrit. Vandforbrug betales af totalentreprenøren. Totalentreprenøren har pligt til at opsætte forbrugsmåler før arbejdets opstart. Afregning finder sted ved byggeriets afslutning. Afspærringer og værn mv. Hovedentreprenøren opsætter/vedligeholder og nedtager byggepladshegn for etablering af afspærringer af alle byggepladsområder og adgangs- og transportveje - til sikring af fuld forsvarlig afspærring mod skolen som mod hallen. BEMÆRK: Alle arbejdsområder - og områder for kørsel med maskiner og materialer, jordkørsel m.v. skal afspærres fra skolens opholdsområder og adgangsveje m.v. med mobilhegn. Byggearbejder, færdsel og kørsel med maskiner og kraner m.v. må ikke forekomme udenfor afspærrede områder. Byggepladshegn udføres som KIBO mobilhegn, 2,0 m højt på betonfødder. I hegn etableres aflåselige låger. Nøgler til låger udleveres til skolen. Totalentreprenøren opsætter/vedligeholder og nedtager i påkrævet omfang desuden rækværker og værn ved: - Udgravninger - Ved fare for fald i terræn og på bygning i øvrigt. Totalentreprenøren har ansvaret for tilsyn med og vedligeholdelse af opstillede hegn og værn. I adgangsveje etablerer totalentreprenøren ved niveauforskelle midlertidige trapper eller ramper. Totalentreprenøren etablerer, vedligeholder og nedtager midlertidige trapper i bygning, indtil permanente adgange er etableret. Byggepladsskilte Der opsættes samlet byggepladsskilt med navne på bygherre, bygherrerådgivere og totalentreprenør og dennes rådgivere og evt. underentreprenører efter nærmere aftale. Renholdelse og rengøring Der skal på byggepladsen være orden og ryddeligt, så forholdene til stadighed er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige.

10 Side: 10 af 67 Det påhviler totalentreprenøren at sørge for, at alt affald samles og bortskaffes kontinuerligt. Der må ikke henligge affald på byggepladsen. Affald skal sorteres og bortskaffes efter retningslinjer i renovationsregulativet fra Dragør. Foretages oprydning ikke, er bygherretilsynet bemyndiget til at lade arbejdet udføre og fradrage omkostningerne herfor i entreprisesummen. Rengøring skal udføres således, at skadelig forurening, herunder støv, ikke spredes. Mod eksisterende lokaler foretages fornøden afdækning. Totalentreprenøren foretager min. 1 gang ugentligt i hele byggeperioden generel oprydning/rengøring af byggepladsarealer. Totalentreprenøren foretager min. 1 gang ugentligt efterfejning og støvsugning af bygning fra denne er under tag. Den endelige rengøring til ibrugtagning foretages og bekostes af totalentreprenøren. Denne foretager al rengøring af arbejder, leverancer og bygningsdele - herunder også vinduespudsning. Alle afgifter i forbindelse med bortskaffelse af affald skal være indeholdt i tilbudssummen. Oplagring Totalentreprenøren er ansvarlig for materialernes forsvarlige oplagring på lager, på byggepladsen og i bygningen og skal ligeledes sørge for egne materialeskure. Oplagring i bygninger kan kun ske i mindre omfang og efter aftale med skolen/bygherrerådgiveren. Komponenter/materialer, som beskadiges under oplagring, vil blive kasseret. Tørholdelse Det påhviler totaltreprenøren at sørge for, at udgravninger m.v. holdes fri for vand. Alle udgifter til tørholdelse skal være indeholdt i entreprisesummen. Afskærmning og afdækning mv. Totalentreprenøren skal sørge for beskyttelse af bygningsdele og leverancer mod vejrlig og alle andre forhold, når arbejdet kræver dette, ligesom han er ansvarlig for skader, som hans folk måtte forvolde på disse. Beskyttelsen er ikke alene begrænset til egne materialer. Totalentreprenøren hæfter for skader på og tyveri af - eller hærværk mod bygningsdele og leverancer, som er omfattet af hans arbejde. Entreprenøren må således selv drage omsorg for, at evt. ituslåede ruder bestilles og isættes af glarmester. Betaling for udskiftning af ituslåede ruder osv. er således bygherren uvedkommende. Totalentreprenøren sørger for afdækning med presenninger eller lign. i fornødent omfang for forsvarlig afdækning mod vejrlig. Ved indgreb i eksisterende bygninger er det totalentreprenørens ansvar at udføre al nødvendig inddækning, evt. midlertidige forankringer m.v. Totalentreprenøren medregner levering, isætning inkl. tætning og demontering af krydsfinerbeklædte dobbelte byggepladsdøre inkl. byggepladscylindre med nøgler samt fornøden lukning af vinduesåbninger - således at bygninger, der er i brug, holdes forsvarligt lukket og sikret mod indbrud. Totalentreprenøren opstiller isolerede, stabile, krydsfinerbeklædte skærmvægge alle steder, hvor der åbnes op mod eksisterende bygninger.

11 Side: 11 af 67 Desuden medregner totalentreprenøren alle nødvendige foranstaltninger til sikring mod støv og støj. Tilstøves eksisterende lokaler i skolen som følge af byggearbejder, vil disse blive rengjort for totalentreprenørens regning. Parkering Parkering på grundarealet kan ske efter nærmere aftale med bygherretilsynet. Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger skal gennemføres i henhold til gældende bekendtgørelse og vejledning. Alle udgifter til ordinære vinterforanstaltninger skal være indeholdt i totalentreprisetilbuddet. Ekstraordinære vinterforanstaltninger skal aftales iværksat forud med bygherretilsynet, inden disse iværksættes. I forbindelse med afgivelse af tilbud, udfyldes en tilbudsliste med enhedspriser på stipulerede mængder for særlige vinterforanstaltninger. Afregning finder sted ved anvendelse af de på denne vintertilbudsliste oplyste enhedspriser. ØVRIGE VILKÅR Skolens drift i byggeperioden Der skal i hele byggeperioden i forbindelse med arbejdets tilrettelæggelse og udførelse tages størst muligt hensyn til skolens daglige drift samt personale og elever. Ved bygningsarbejder i umiddelbar nærhed af eksisterende bygninger skal disse foregå uden væsentlige støv- og støjgener, og der skal udføres forsvarlige afdækninger og afskærmninger. Ombygningsarbejder i eksisterende rum og ved eksisterende facader detailtilrettelægges ALTID i samarbejde med bygherretilsynet. Ved ombygningsarbejder i eksisterende lokaler vil disse blive rømmet og ryddet for løst inventar af bygherren. Ved ombygninger/ændringer af eksisterende installationer samt i forbindelse med tilslutning af nybygningens installationer kan der, såfremt disse arbejder kræver afbrydelse af vand-, varmeog el-forsyning m.v., blive stillet krav om, at dette arbejde skal foregå udenfor skolens åbningstid. Udgifter i denne forbindelse skal være indeholdt i totalentreprisesummen. Færdsel udenfor byggepladsområdet skal undgås. Er færdsel udenfor byggepladsens indhegnede område undtagelsesvis nødvendig, udvises den allerstørste agtpågivenhed overfor børnehavebørn, elever og personale. Tunge transporter på skolens område skal undgås i tidsrummet kl , dog undtaget når skolen er ferielukket. Vand-, varme- og el-forsyning skal opretholdes til bygninger i normal drift. Totalentreprenøren skal medregne Interimistiske forsyninger i hele byggeperioden. For el gælder det for både størkstrøm og svagstrømsinstallationer. Tilslutningsafgifter Tilslutningsafgifter og bidrag afholdes af bygherren. Varme-, vand- og el-forbrug Udgifter til varme, vand, el, telefon og udtørring indtil aflevering betales af totalentreprenøren. Alt forbrug skal registreres indtil byggeriets aflevering på forbrugsmålere - også varmeforbrug efter tilkobling til eksisterende varmecentral. I forbindelse med entreprisens slutopgørelse udarbejdes forbrugsregnskab, og forbrug afholdt af bygherren på totalentreprenørens vegne modregnes totalentreprisesummen.

12 Side: 12 af 67 Stempeludgifter og gebyrer Stempeludgifter til kontrakt afholdes af totalentreprenøren. Bygherre afholder gebyr for byggetilladelse. Gebyrer i forbindelse med byggesagsbehandlingen afholdes af bygherren. Bygherreleverancer Bygherren forestår indkøb af løst og fast inventar til alle faglokaler. Totalentreprenøren forestår fremføring af installationer til fast inventar som beskrevet i projektbeskrivelsen og totalentreprenøren monterer det af bygherren indkøbte inventar. Målafsætning Totalentreprenøren lader landinspektør afsætte min. 4 modul/byggelinier pr. bygningsafsnit. Alle yderligere afsætninger foretages på totalentreprenørens foranledning af landinspektør. Alle udgifter til landinspektør afholdes af totalentreprenøren. Skulle der vise sig uoverensstemmelser mellem de faktiske forhold og udbudstegningernes målangivelser, skal bygherrerådgiveren underrettes, inden arbejdet fortsættes. Inden bygningskomponenter ordres, foretager totalentreprenøren kontrolmålinger og har dermed ansvaret for de leverede komponenters målrigtighed. Afsluttende bygningsrengøring Foruden normal rengøring efter malerarbejdet skal der foretages en generel afsluttende rengøring af alle berørte lokaler. Rengøring foretages inden arbejdets aflevering og omfatter rengøring af alle lokaler, herunder rengøring af sanitetsudstyr, fliser, gulve, skabe, plader, dørplader m.v. samt polering af samtlige glasflader, ind- og udvendigt. 4.5 Eksisterende forhold Totalentreprenøren skal inden tilbudsgivningen gøres sig bekendt med eksisterende forhold ved besigtigelse på stedet og gennemgang af eksisterende tegnings- og projektmateriale. Det eksisterende tegningsgrundlag samt de til dette projekt udarbejdede arkitekt- og ingeniørtegninger er ikke kontrolleret med de faktiske forhold, ligesom der ikke er foretaget en gennemgående registrering og opmåling i forbindelse med udarbejdelse af tegningerne. Det er således totalentreprenørens ansvar at tilvejebringe det nøjagtige tegningsgrundlag for projektets gennemførelse 4.6 Elever og personale Totalentreprenøren skal i forbindelse med moderniseringen tage størst mulige hensyn til, at skolen er i drift og at der således undervises under byggeriet. Særlige støjende arbejder herunder særligt skæring, boring og fjernelse af beton skal ske efter aftale med bygherren. Støjende arbejder skal generelt begrænses mest muligt. 4.7 Museum Bygherren har haft forespørgsel hos Kroppedal Museum, se vedlagte kopi af brev dateret 13. februar Museet skal i forbindelse med byggeriets opstart kontaktes med henblik på Museets overvågning under udførelse af jord- og gravearbejder.

13 Side: 13 af NEDRIVNING-BYGNING 5.1 ARBEJDETS OMFANG Arbejdet omfatter nedrivning samt bortkørsel og deponering af nedenstående bygning: Bygning F, toiletbygning nedrives totalt. Cykelskure 4 stk. 5.2 Andre ydelser Nedrivningstilladelse Det påhviler totalentreprenører at indhente nedrivningstilladelse hos Dragør kommune. Afskærmning, afmærkning, afstivning Nedrivningsarbejdet skal planlægges og udføres under hensyntagen til at de øvrige bygninger på grunden er i drift og anvendes til skole. Der skal udføres afskærmning, afspærringer og afmærkning langs arbejdsområdernes afgrænsning. Foranstaltningerne skal sikre, at færdsel på ejendommen kan ske uden gener og uden risiko for skade på personer og køretøjer. Ved evt. inddragelse af offentligt areal er entreprenøren forpligtiget til at indhente tilladelse fra vejmyndighederne inden arbejdets igangsættelse. I forbindelse med arbejdets udførelse skal der udføres fornødne afstivninger, så bygningskonstruktioner og bygværker er sikret mod utilsigtet sammenstyrtning under hele forløbet. Nedrivningsentreprenøren skal påse, at hele området og bygninger under nedbrydning samt nedbrudte dele ikke er til fare for eventuelle indtrængende efter endt arbejdstid. 5.3 Generelle bestemmelser Tilbuds- og arbejdsgrundlag Som en orientering er de oprindelige hovedtegninger vedlagt udbudsmaterialet. Bygningen er indrettet som toiletter, bade- og omklædningsrum. Bygningernes indretning, installationer mv. kan være ændret fra opførelsen til d.d. For at få eksakt overblik over forholdende, må de bydende foretage en grundig registrering af de eksisterende bygværker, herunder installationer, beplantning tilkørselsforhold m.v. Entreprenøren er hermed ene ansvarlig for, at det afgivne tilbud omfatter alle ydelser, i den udstrækning de er angivet på de oprindelige tegninger og kan registreres på stedet. Der er foretaget en miljøscreening af bygningsmaterialer for de bygninger som nedrives eller ombygges. Rapport fra Lyngkilde indgår i udbudsmaterialet. Alle udgifter til håndtering og deponering af de konstaterede forurenede bygningsmaterialer skal være indeholdt i tilbuddet. Forhold til forsyningsselskaber/ledninger i jord Der findes eksisterende forsyningsledninger for fjernvarme, el, vand og måske telefon på arealet. Oplysninger om offentlige ledninger er indhentet hos LER og vedlagt udbudsmaterialet. Oplysninger om interne ledninger er ikke kendt, dog er oprindelige tegninger vedlagt udbudsmaterialet til orientering. Forsyningsledninger til bygningerne skal af totalentreprenøren sikres afbrudt inden af opstart af inden nedrivningsarbejdet. Kloaksløjfning og -afpropninger udføres som beskrevet generelt i nærværende Byggeprogram under Afløb og ledninger i terræn. Alle regn- og spildevandsledninger, som ikke længere er i drift, skal afproppes så tæt på ledninger i drift som muligt.

14 Side: 14 af 67 Generelt om affaldsbortskaffelse Nedrevne bygningsdele, installationer, affald mv. skal sorteres, således at der sikres en miljømæssig forsvarlig bortskaffelse af alle affaldstyper i overensstemmelse med Dragør Kommunes affaldsregulativer samt iht. øvrige anvisninger for affaldshåndtering. Entreprenøren skal ved vejesedler/deklarationer dokumentere, at bortkørsel og deponering er sket i overensstemmelse med gældende regler. Entreprenøren skal foretage mængdeberegninger og udfylde de nødvendige registreringspapirer til Dragør Kommune. Alle udgifter og afgifter til bortkørsel og deponering skal være indeholdt i det faste tilbuddet. 5.4 Generelt for materialer Genbrug af materialer Hvor intet andet er angivet under bygningsdelsbeskrivelsen, er de nedrevne materialer entreprenørens ejendom. Genbrugsværdien af disse vurderes af entreprenøren forud for afgivelse af tilbud og modregnes i tilbudssummen. Deponering af rene bygningsmaterialer Rene frasorterede bygningsmaterialer bør, såfremt der ikke gives egnet mulighed for genanvendelse ved et konkret bygge/-anlægsarbejde, tilkøres en godkendt fyldplads eller henlægges i et godkendt mellemdepot. Håndtering og deponering af forurenede bygningsmaterialer Der er konstateret bly i maling på såvel vægge som på træværk. Værdierne er under grænserne for farligt affald. Blyholdig maling på tunge vægge skal afrenses og fra sorteres inden deponering. Træværk med blyholdig maling kan sendes til forbrænding jf. anvisning fra Dragør kommune. Der er konstateret asbestholdige isolering, bygningsmaterialer, tagplader på cykelskure samt asbest i fliseklæb på vægfliserne, jf. miljøscreeningen der vedlægges udbudet. De enkelte konstaterede prøveresultater skal betragtes som gældende for øvrige tilsvarende bygningsmaterialer. Håndteringen af asbestholdige materialer skal ske i overensstemmelse med Arbejdstilsynets regler om arbejde hermed samt Blyvejledning, Asbestvejledning samt PCB-vejledning, alle fra asbestforeningen. Arbejdet skal standses og tilsynet skal straks gøres opmærksom, hvis der er træffes på andre bygningsdele, som mistænkes for at indeholde asbest. Forinden arbejdet igangsættes, skal entreprenøren træffe nærmere aftale med godkendt modtagelsesstation angående korrekt emballering og mærkning af affaldet. Der er entreprenørens ansvar, at der ikke sker spredning af forurenet affald. Dette kan ske ved etablering af støvvægge, sluser samt miljøvogn i nødvendigt omfang. 5.5 Generelt for arbejdets udførelse Selektiv nedrivning Bygningsdele sorteres allerede under nedrivningen og holdes adskilt i følgende hovedgrupper til og med deponeringen: Betondele, rene

15 Side: 15 af 67 Stål, herunder profiler, vand- og varmerør o.l. El-kabler. PVC. Træ, herunder tømmer, lægter og brædder Brændbart affald, herunder ikke genbrugeligt træværk Ikke brændbart affald. Opbrudt asfalt. Asbestholdige materialer Blyholdige malinger Øvrige forurenede bygningsmaterialer Alle dele, som nedrives / demonteres, skal afrenses i nødvendigt omfang, så delene kan deponeres som rene materialer. Bortkørsel Alle nedrevne bygningsdele og affald skal bortskaffes kontinuerligt fra arbejdsområdet, medmindre andet er udtrykkeligt angivet i bygningsdelsbeskrivelsen. Decideret affald opsamles og opbevares i affaldscontainere. Alle udgifter til containere og bortkørsel skal være indeholdt i tilbuddet. Retablering Efter nedrivning af Bygning F retableres området med regulering af terræn, udlægning af 30 cm bundsikringsgrus, 25 cm stabilt grus afsluttet med 6 cm GAB 0 og 2 cm PA. 5.6 Bygningsdelsbeskrivelse Toilet bygning F. opført i Nedrives totalt, inkl. fjernelse af installationskanaler i terræn og fundamenter. Bygningsdele jf. oprindelige tegninger: Tag: Yder- og indervægge: Gulv: Fundamenter: Afløbsinstallationer: VVS-installationer: El-installationer: Teglsten på lægter, undertag af brædder på pap. Spær er saksespær. Lofter er profilbrædder på forskalling med isolering. Facader og indvendige vægge er udført i henholdsvis tegl og letbeton. Skal besigtiges på stedet. Gulvbelægninger er fliser på beton. Terrængulv i beton, det forudsættes der er et isoleringslag under gulvet på et lag af singles. Beton. Afproppes i brønde ved tilstøbning. VVS entreprenør afbryder forsyningsledninger i de bygninger hvorfra forsyningen kommer fra og tømmer dem for vand. El entreprenøren frakobler alle forsyninger til bygningen. Det er beskrevet under el-arbejdet, men el-entreprenøren fjerner ikke el-installationer i bygningen. Det hører under nedrivningsarbejdet. Entreprenøren skal foretage en nærmere registrering af bygningsdelene på stedet.

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner dag Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner - 2. udgave Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart 1. december 2011 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød,

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

Bilag B. Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til. Syddansk Universitet. Gældende for samtlige 13 delaftaler

Bilag B. Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til. Syddansk Universitet. Gældende for samtlige 13 delaftaler Bilag B Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til Syddansk Universitet Gældende for samtlige 13 delaftaler ndhold 1. Beskrivelse af udbuddet... 4 1.1 ndledning og formål... 4 1.2 Afdelinger

Læs mere

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Taksatorvejledning Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Forord... 2 20 Bygningstaksators

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V.

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. Forord Denne pjece er udarbejdet af lokalforeningen i Vejle amt af Dansk

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

Fællesbetingelser. Januar 2012

Fællesbetingelser. Januar 2012 Fællesbetingelser Januar 2012 Rev. nr. 2 februar 2012 Fællesbetingelser Forord Nærværende Fællesbetingelser udgør Christiansen og Essenbæk A/S almindelige juridiske vilkår for aftaler med underentreprenører

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

Miljø i byggeri og anlæg 2010

Miljø i byggeri og anlæg 2010 Miljø i byggeri og anlæg 2010 Universet, Meinungsgade, Nørrebro, København, JJW Arkitekter, Bygherre Københavns Kommune, Ølgård Rådgivende Ingeniører, entreprenør Omega Gruppen, 2009 Fritidshjem med blandt

Læs mere

Udbudsmateriale vedrørende EU-udbud på rengøring og vinduespolering i Fredensborg-Humlebæk og Karlebo Kommuner

Udbudsmateriale vedrørende EU-udbud på rengøring og vinduespolering i Fredensborg-Humlebæk og Karlebo Kommuner Udbudsmateriale vedrørende EU-udbud på rengøring og vinduespolering i Fredensborg-Humlebæk og Karlebo Kommuner EU-udbud 2005/S 127-125997 Side 1 af 63 Indholdsfortegnelse: 1. Tilbudsbetingelser.... 4 1.1

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

EU-udbud: 2012/S 160-267311 Udbud af rengørings- og vinduespoleringsservice

EU-udbud: 2012/S 160-267311 Udbud af rengørings- og vinduespoleringsservice Udbudsmateriale EU-udbud: 2012/S 160-267311 Udbud af rengørings- og vinduespoleringsservice 1. januar 2013-31. december 2015/2016 Indhold 1. Udbudsbetingelser... 4 1.1 Udbudsbetingelser, udbudsform, omfang

Læs mere

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer Indhold 1 Bygningsreglementets krav til fugtsagkyndige og fugtdokumentation... 2 1.1 Formål... 2 1.2

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere