Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Katja Høegh, Kent Petersen, Michael Jakobsen) 29. september 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022123 (Katja Høegh, Kent Petersen, Michael Jakobsen) 29. september 2010"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Katja Høegh, Kent Petersen, Michael Jakobsen) 29. september 2010 K E N D E L S E BKI foods A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (Kammeradvokaten v/advokat Laila Barslund Pedersen) Ved udbudsbekendtgørelse 2010/S af 6. februar 2010 udbød Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste som et begrænset udbud efter direktiv 2004/18/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (udbudsdirektivet) en rammeaftale om køb af kantinevarer til Forsvarsministeriet med underliggende myndigheder. Det anførte tildelingskriterium var»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«. Rammeaftalen var opdelt på 4 delaftaler. Denne klagesag vedrører delaftale 1»Varme drikke, herunder kaffe, the og kakao«. BKI foods A/S (klageren), Merrild Coffee Systems A/S, Peter Larsen Kaffe A/S, Dansk Cater A/S og Hørkram Schulz A/S blev prækvalificeret til at afgive tilbud på delaftale 1. Udbudsbetingelserne blev udsendt i marts 2010, og ved udløbet af fristen for afgivelse af tilbud havde alle de prækvalificerede virksomheder afgivet tilbud på delaftale 1.

2 Ved af 28. maj 2010 meddelte Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste BKI foods A/S, at virksomhedens tilbud ikke kunne tages i betragtning, idet det var ukonditionsmæssigt. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste oplyste endvidere at have besluttet at tildele delaftale 1 til Merrild Coffee Systems A/S. 2. Den 4. juni 2010 indgav klageren, BKI foods A/S, klage til Klagenævnet for Udbud over indklagede, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Klageren fremsatte ved klagens indgivelse anmodning om, at klagenævnet i medfør af lov om klagenævnet for udbud 6, stk. 2, skulle beslutte, at klagen skulle have opsættende virkning. Klagenævnets afgørelse om opsættende virkning Ved afgørelse af 28. juni 2010 besluttede klagenævnet at tillægge klagen opsættende virkning. Af klagenævnets afgørelse fremgår blandt andet:»da klagen er indgivet i standstill-perioden i henhold til bekendtgørelse nr. 937 af 16. september b, stk. 1, har Klagenævnet meddelt indklagede, at indklagede ikke må underskrive kontrakt, før Klagenævnet har truffet beslutning om spørgsmålet om opsættende virkning, jf. lov om Klagenævnet for udbud 6 a, stk. 1. Oplysningerne i sagen Ved udbudsbekendtgørelse 2010/S af 6. februar 2010 udbød indklagede som et begrænset udbud efter Udbudsdirektivet en 2-årig rammeaftale om køb af kantinevarer til Forsvarsministeriet med underliggende myndigheder med option på forlængelse i op til 2 gange 1 år. Den samlede anslåede værdi i kontraktens løbetid angives at være på 340 mio. kr. Det anførte tildelingskriterieum var»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«. Rammeaftalen var opdelt på 4 delaftaler. Klagen vedrører delaftale 1»Varme drikke, herunder kaffe the og kakao«. Blandt andet klageren og Merrild Coffee Systems A/S blev prækvalificeret på delaftale 1.

3 Af udbudsbetingelserne af marts 2010, pkt. 5.2, fremgår, at underkriterierne til tildelingskriteriet var fastsat og vægtet som følger i relation til delaftale 1: 1) Pris 70 % 2) Kvalitet 25 % 3) Service 5 %«Om kriteriet kvalitet blev det i pkt angivet: 3.»FBE krav til kvalitet er beskrevet i kravspecifikation/løsningsbeskrivelse. Heri er angivet de krav, som FBE stiller til tilbudsgiver indenfor de enkelte produktkategorier. FBE gør opmærksom på, at der findes flere mindstekrav, der skal kunne honoreres. Der vil blive lagt vægt på de løsningsbeskrivelser, som skal udarbejdes ifølge kravspecifikationen. Ikke alle delkriterier vægter ens. Der vil blive lagt vægt på følgende ved bedømmelsen af tilbud: Varme drikke m.m. Der vil ved vurdering af kvalitet blive lagt vægt på de løsningsbeskrivelser og den case, som tilbudsgiver skal udarbejde og medsende vedrørende de produkter, som tilbydes Der vil blive lagt vægt på beskrivelsen af tilbudsgivers overordnede kvalitetspolitik og kvalitetsmål samt kvalitetssikringssystemets egnethed i forhold til styring og koordinering af de udbudte produkter, jf. udbudsbilag 6: Kvalitetssikring.«Det blev i pkt. 7 anført:» FBE henleder tilbudsgivers opmærksomhed på, at FBE er berettiget og kan i visse tilfælde være forpligtet til at se bort fra et i øvrigt godt tilbud, hvis tilbuddet ikke overholder forskrifterne i udbudsmaterialet«i pkt. 10 var det angivet:»10.1 Generelt Tilbud skal indeholde de dokumenter og oplysninger, der er angivet nedenfor i punkt Tilbud, der ikke indeholder de udbedte oplysninger, kan ikke forventes at blive taget i betragtning.

4 Beskrivelse af kvalitet Tilbudsgiver skal medsende casebeskrivelser og bør medsende det ekstra materiale, som FBE anmoder om i kontraktbilag 1: Kravspecifikation/løsningsbeskrivelse.«I pkt. 17 anførtes:»17. Tjekliste Tilbudsgiver opfordres til at kontrollere om tilbudsgiver i sit tilbud har husket følgende Udarbejde af samtlige beskrivelser og cases m.v., således som disse er krævet i henhold til udbudsmaterialet, jf. kontraktbilag 1: Kravspecifikation/løsnings-beskrivelse. «Af udbudsbilag 6, Kvalitetssikring, fremgik:»1.1. Overordnet definition (Kvalitetssikring) Der stilles krav om, at tilbudsgiveren har et etableret og dokumenteret kvalitetssikringssystem, men der stilles ikke krav om, at tilbudsgiveren skal have et certificeret kvalitetssikringssystem. Tilbudsgiveren skal derfor ved tilbudsafgivelsen vedlægge en kort beskrivelse af sin kvalitetssikring. 1.2 Kvalitetspolitik og kvalitetsmål Som grundlag for vurdering af tilbudsgiverens formåen både indenfor produktkategorien i delaftalen og på virksomhedsniveau, skal tilbudsgiveren medsende følgende materiale: En beskrivelse af tilbudsgivers overordnede kvalitetspolitik og kvalitetsmål Kvalitetssikringssystem og kvalitetsaktivitetsplan Tilbudsgiver skal beskrive det kvalitetssikringssystem, som tilbudsgiver anvender som værktøj for at nå virksomhedens kvalitetsmål samt for at tilsikre, at den leverede kvalitet svarer til den i henhold til rammeaftalen indgået kvalitet. Beskrivelsen af kvalitetssikringssystemet skal ske i form af en overordnet kvalitetsaktivitetsplan for leverancerne til Forsvaret.

5 Kvalitetsaktivitetsplanen skal tage udgangspunkt i den udbudte opgave, som beskrevet i kravspecifikationen/løsningsbeskrivelsen samt i tilbudsgivers kvalitetspolitik og kvalitetsindsats. Kvalitetsaktivitetsplanen bør som minimum bl.a. indeholde: Hvad bliver kontrolleret? Hvem kontrollerer? Hvornår bliver der kontrolleret? Hvordan bliver der kontrolleret, herunder hvilke metoder anvendes? 2. Case 1 Tilbudsgiver skal endvidere udarbejde case 1 indeholdende oplysninger om tilbudsgivers egenkontrol, herunder kvalitetssikring fra produktets tilblivelse til varen er leveret hos kantinen. For eksempel, hvordan opbevares varen under produktion og til det rammer grossistens lager. «Af kontraktbilag 1, Kravspecifikation/løsningsbeskrivelse til delaftale 1 fremgik blandt andet: 5.»1.1 Leverancens omfang Det samlede udbudte forbrug af kantinevarer er anslået til mio. kr. årligt på alle 4 delaftaler. Omsætning på delaftale 1 er anslået til 4,5 mio. kr. i 2009 tal. 2. Mindstekrav og krav: Udbudsmaterialet anvender følgende omkring mindstekrav og krav: Krav som skal være opfyldt for at kunne prækvalificeres, betegnes som mindstekrav. Såfremt ikke alle mindstekrav opfyldes for så vidt angår det/de pågældende produkter, der er omfattet af mindstekravet, vil tilbuddet ikke være konditionsmæssigt. Der kan ikke tages forbehold for mindstekravene eller tilbydes alternative produkter, som ikke lever op til mindstekravene Et krav skal ikke nødvendigvis opfyldes for at deltage i konkurrencen. Et krav kan således opfyldes helt, delvist eller slet ikke uden at tilbuddet bliver konditionsmæssigt. Leverandørens redegørelse for graden af opfyldelse og/eller eventuelt måden for opfyldelse af ordregivers krav vil indgå i tilbudsevalueringen.

6 Kravspecifikationen er udarbejdet med henblik på, at tilbudsgiver skal bekræfte at mindstekravene er opfyldt og samtidig afgive en uddybende beskrivelse i forhold til opfyldelse af krav. Med nedenstående skema skal leverandørens ved sin underskrift bekræfte, at mindstekravene er opfyldt samt lave en uddybende forklaring i felterne med krav (disse skal udfyldes): 6. Punkt Type krav Udbudskrav ALLE felter i denne kolonne SKAL udfyldes. jf. ovenstående punkt 2 1. PRODUKTER 1.1 Mindstekrav Lagerføring: Accepteres 13 CASE BESKIVELSER 13.1 Mindstekrav Case 1 Kvalitetsindsats: Tilbudsgiver skal udarbejde case 1 indeholdende oplysninger om tilbudsgivers egenkontrol, herunder kvalitetssikring fra produktets tilblivelse til varen er leveret hos kantinen. For eksempel, hvordan opbevares varen under produktion, og til det evt. rammer grossistens lager Accepteres Emner der skal beskrives af tilbudsgiver Tilbudsgiver skal kort og præcist beskrive nedennævnte emner. De enkelte beskrivelser bør ikke overstige det sideantal, der er angivet i højre kolonne. «Beskrivelser Overordnet kvalitetspolitik og kvalitetsmål Kvalitetssikringssystem og kvalitetsaktivitetsplan Kvalitetsindsats (case 1) Sideantal bør ikke overstige 1 A4 side Eget valg 2 A4 sider I skemaet, hvor der kan krydses af for»accepteres«var der, udover det ovenfor citerede oplistet en række andre»mindstekrav«medens andre krav blev betegnet som»krav«uden mulighed for som ved»mindstekrav«i den yderste kolonne at krydse af ved»accepteres«. Klageren har i sit tilbud krydset af de steder, hvor et krav blev anført som»mindstekrav«, herunder i rubrik 13.1.

7 Klagers tilbud indeholdt følgende case beskrivelse, som i alt fyldte 1 A4 side:»case 1 Kvalitetsindsats Tilbudsgiver skal udarbejde case 1 indeholdende oplysninger om tilbudsgivers egenkontrol, herunder kvalitetssikring fra produktets tilblivelse til varen er leveret hos kantinen. For eksempel, hvordan opbevares varen under produktion, og til det evt. rammer grossistens lager. Beskriv: Kvalitetsledelse og Fødevaresikkerhed... Der stilles store krav til produktkvalitet, produktsikkerhed og service. BKI foods a/s har derfor følgende kvalitetsmålsætning/-politik: Det er vort mål i BKI foods a/s altid at levere produkter, der lever op til vore kunders forventninger og behov og at vi altid fremstiller sikre og lovlige produkter. Vi lægger stor vægt på løbende at forbedre vore produkter og vor service i samarbejde med kunder og leverandører. Vi ønsker at producere produkter på et højt kvalitets- og hygiejneniveau under hensyntagen til miljøet og de medarbejdere, der arbejder på virksomheden. Vi ønsker at skabe gode arbejdsforhold for de medarbejdere, der arbejder på virksomheden, og vi ønsker at kunden oplever os som en målrettet og seriøs samarbejdspartner. For at nå disse mål og sætte arbejdet omkring disse mål i system, har vi valgt at være en certificeret virksomhed inden for kvalitetsledelse og fødevaresikkerhed. Vi har både en ISO 9001 certificering og en IFS certificering. Med ganske få ord betyde en ISO certificering, at vi har fastlagt fremgangsmåder for alt hvad vi foretager os på virksomheden. F.eks. Er der fastlagt procedurer for og krav til: hvad en leverandør skal kunne leve op til for at måtte levere til os hvordan man foretager en prøvesmagning på en indkøbt kaffe eller en færdigproduceret kaffe hvordan en smagsdommer godkendes til at måtte/kunne smage hvordan en reklamation skal behandles hvordan kaffen sikres den korrekte farve og formaling osv. 7.

8 Med en ISO certificering forpligter virksomheden sig også til at arbejde med løbende forbedringer og input fra kunden vil blive brugt i dette arbejde med at forbedre virksomhedens produkter og service. «Ved af 28. maj 2010 meddelte indklagede klageren, at dennes tilbud ikke kunne tages i betragtning, idet det var ukonditionsmæssigt. Dette begrundedes som følger i en: 8.»I henhold til udbudsmaterialet skulle De blandt andet levere en beskrivelse af virksomhedens overordnede kvalitetspolitik og kvalitetsmål samt en beskrivelse af virksomhedens kvalitetssikringssystem og kvalitetsaktivitetsplan. Det fremgår af Deres tilbud, at De ikke har fremsendt de nævnte beskrivelser. Det forhold, at De har oplyst, at virksomheden er ISO certificeret, finder FBE ikke kan føre til en ændret vurdering.«indklagede oplyste endvidere at have besluttet at tildele delaftale 1 til Merrild Coffee Systems A/S. Klageren har til støtte for, at der foreligger uopsættelighed, navnlig henvist til, at en senere tilkendt erstatning ikke vil afbøde det image- og markedsføringstab, klageren vil lide, når henses til værdien af udbuddet og til at der på markedet for varme drikke, som delaftalen vedrører, er en intensiv konkurrence mellem blandt andet klageren og den tilbudsgiver, Merrild Coffee Systems A/S, til hvem indklagede har valgt at tildele kontrakten. Indklagede har bestridt, at konkurrencesituationen gør, at der foreligger uopsættelighed og har om interesseafvejningen anført at leveringssikkerhedshensyn taler for ikke at tillægge opsættende virkning, idet kontrakten med den nuværende leverandør udløber til september Klagenævnet udtaler»i kravspecifikationen til delaftale 1 sondres mellem krav, der skal opfyldes, som benævnes»mindstekrav«, og andre»krav«, der ikke nødvendigvis skal opfyldes.»case 1 Kvalitetsindsats«er efter opregningen i skemaet et»mindstekrav«. Bedømt på det foreliggende grundlag falder beskrivelser af virksomhedens overordnede kvalitetspolitik og kvalitetsmål samt af virksomhedens kvalitetssikringssystem og kvali-

9 tetsaktivitetsplan, derimod i kategorien»krav«, hvormed der efter beskrivelsen i kravspecifikationen umiddelbart må forstås ønsker, som ikke nødvendigvis skal opfyldes. Hertil kommer, at den i klagerens tilbud indeholdte»case 1 Kvalitetsindsats«er indeholdt en beskrivelse af klagerens kvalitetsmålsætning/- politik, herunder ISO 9001 certificeringen og hvad denne indebærer, der om end kortfattet og igennem en henvisning til certificeringssystemet efter en foreløbig vurdering opfylder indklagedes ønske om en kortfattet beskrivelse af virksomhedens kvalitetspolitik og -mål samt kvalitetssikringssystem og kvalitetsaktivitetsplan. Da klagerens tilbud efter en foreløbig vurdering uretmæssigt er forkastet som ikke konditionsmæssigt, er det efter en ligeledes foreløbig bedømmelse sandsynligt, at klageren vil kunne få medhold i påstand 2 om lovliggørelse af udbudsforretningen eller i hvert fald i påstand 3 om annullation af tildelingsbeslutningen. Den første betingelse om Fumus boni juris er således opfyldt. Betingelse 2 om uopsættelighed findes under hensyn til de oplyste om markedssituationen og betydningen af kontrakten ligeledes at være opfyldt. Klagerens interesse i at opnå mulighed for, at klagerens tilbud indgår ved en fornyet sammenligning af tilbuddene eller i at opnå annullation af tildelingsbeslutningen, før kontrakt er indgået, findes under de foreliggende omstændigheder at overstige såvel den samfundsmæssige interesse i, at der af leveringssikkerhedsmæssige grunde hurtigt indgås aftale, som Merrild Coffee Systems A/S og indklages interesse i, at kontrakten indgås nu. Klagenævnet tillægger derfor i medfør af lov om Klagenævnet for udbud 6, stk. 2, klagen opsættende virkning. Det påhviler herefter indklagede at stoppe udbudsproceduren og herunder navnlig at undlade at indgå aftale.«sagens videre forløb 9. Klagen har været behandlet skriftligt. Klageren har nedlagt følgende påstande: Påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede handlede i strid med de EUudbudsretlige principper om ligebehandling og gennemsigtighed ved at af-

10 10. vise klagerens tilbud vedrørende delaftale 1 som ukonditionsmæssigt med den begrundelse, at tilbuddet ikke indeholdt en beskrivelse af klagerens overordnede kvalitetspolitik og kvalitetsmål samt en beskrivelse af virksomhedens kvalitetssikringssystem og kvalitetsaktivitetsplan. Påstand 2 Klagenævnet skal a) annullere indklagedes beslutning af 28. maj 2010 om, at klagerens tilbud var ukonditionsmæssigt, b) annullere indklagedes beslutning af 28. maj 2010 om tildeling af den udbudte kontrakt til Merrild Coffee Systems A/S og c) pålægge indklagede at lovliggøre udbudsproceduren, således at indklagede lader klagerens tilbud indgå i indklagedes tilbudsvurdering. Klageren har tilkendegivet senere at ville nedlægge påstand om erstatning, såfremt påstand 2 alene tages til følge for så vidt angår litra b. Indklagede har vedrørende påstand 1-2 nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge. Supplerende sagsfremstilling Udbudsbetingelsernes pkt. 10 lød i deres helhed:»10.1 Generelt Tilbud skal være på dansk og skal afleveres i underskrevet stand. Bilag fra tilbudsgiver kan foreligge på engelsk, norsk og svensk. Bilag udsendt af FBE skal udfyldes og besvares på dansk. Tilbud skal indeholde de dokumenter og oplysninger, der er angivet nedenfor i punkt Tilbud, der ikke indeholder de udbedte oplysninger, kan ikke forventes at blive taget i betragtning Tilbudsliste og produktoplysningsskema Tilbudsgiveren skal udfylde tilbudsliste og produktoplysningsskema elektronisk. Tilbudsgiveren skal aflevere tre papireksemplarer samt et eksemplar på USB/CD rom, jf. punkt 8. Der gøres opmærksom på, at de af tilbudsgiver anførte priser i kontraktbilag 2: Tilbudsliste og produktoplysningsskema, skal tage udgangspunkt i basispriser for UGE

11 Beskrivelse af kvalitet Tilbudsgiver skal medsende casebeskrivelser og bør medsende det ekstra materiale, som FBE anmoder om i kontraktbilag 1: Kravspecifikation/løsningsbeskrivelse Erklæringer Tro og love erklæring om udbetalt forfalden gæld til det offentlige Tilbudsgiver skal afgive erklæring i henhold til bekendtgørelse af lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love LBK nr. 336 af Tilbudsgiver har med disse udbudsbetingelser modtaget en erklæring vedrørende de ovennævnte forhold, der skal udfyldes og underskrives af tilbudsgiver Konsortier el.lign. Ved sammenslutninger virksomheder (konsortier el. lign.) skal hver deltager i sammenslutningen afgive den i punkt omtalte erklæring og oplysninger.«tilbuddet fra Merrild Coffee Systems A/S indeholdt dels et bilag med»case 1 Kvalitetsindsats«(2 sider), dels yderligere særskilte bilag, der beskriver»kvalitetssikringssystem«(udbudsbilag 6.1.1) (4 sider),»kvalitetsmål og kvalitetspolitik«(udbudsbilag 6.1.2) (1 side) og»overordnet kvalitetsaktivitetsplan for leverancerne til Forsvaret«(udbudsbilag 6.1.3) (1 side). I tilbuddet fra Peter Larsens Kaffe A/S var Case 1 kvalitetsindsats«(2 sider),»overordnet kvalitetspolitik og kvalitetsmål«(1½ side),»kvalitetssikringssystem og kvalitetsaktivitetsplan«(2½ side) og»kvalitetsaktivitetsplan for leverancerne til Forsvaret«(1 side) ligeledes særskilte dokumenter. Dansk Cater A/S vedlagde i sit tilbud en case 1 (3 sider), et bilag om politik for fødevaresikkerhed (1 side) og et bilag med virksomhedens egenkontrolhåndbog (7 sider). Dansk Hørkram Schulz A/S tilbud indeholdt en case 1 (2 sider), et bilag 11 om virksomhedens kvalitetssikringssystem (1 side), et bilag 13 med en kvalitetsaktivitetsplan for leverancer til Forsvaret (1 side) samt 1 side om virk-

12 somhedens politik for fødevaresikkerhed og 1 side om virksomhedens målsætning for fødevaresikkerhed Tilbuddene fra øvrige tilbudsgivere, bortset fra Merrild Coffee Systems A/S, blev fundet ukonditionsmæssige af andre årsager end manglende opfyldelse af mindstekrav til virksomhedens overordnede kvalitetspolitik og kvalitetsmål samt en beskrivelse af virksomhedens kvalitetssikringssystem og kvalitetsaktivitetsplan. Parternes anbringender Ad påstand 1 Klageren har gjort gældende, at casebeskrivelse 1 i klagerens tilbud indeholdt en beskrivelse af overordnet kvalitetspolitik og kvalitetsmål samt kvalitetssikringssystem og kvalitetsaktivitetsplan, herunder gennem en henvisning til ISO 9001 certificering og IFS certificering. Formålet med ISO certificeringen og andre standarder er netop, at den certificerede virksomhed kan henvise til de omhandlede standarder i stedet for at gengive standardernes indhold. Der var endvidere ikke i udbudsbetingelserne stillet krav om særskilt beskrivelse af overordnet kvalitetspolitik og kvalitetsmål samt kvalitetssikringssystem og kvalitetsaktivitetsplan, herunder krav om, at det skulle angives, hvor i tilbuddet disse oplysninger var anført. En beskrivelse af disse forhold var under alle omstændigheder ikke anført som et mindstekrav, hvor manglende opfyldelse kunne medføre afvisning af tilbuddet som ukonditionsmæssigt. Det er ved bedømmelsen af, om klagerens tilbud opfyldte mindstekravene, uden betydning, hvorledes de øvrige tilbudsgivere havde udformet deres tilbud. Indklagede har gjort gældende, at afvisningen af klagerens tilbud som ukonditionsmæssigt var berettiget, idet tilbuddet i modsætning til det antagne tilbud - ikke indeholdt de krævede oplysninger vedrørende kvalitetspolitik og kvalitetsmål samt kvalitetssikringssystem og kvalitetsaktivitetsplan, og da det tilstrækkeligt klart fremgik af udbudsbetingelserne, at oplysningerne var obligatoriske mindstekrav. Der henvises herved til brugen af ordet»skal«i kontraktbilag 1, herunder i skemaet, og i udbudsbilag 6 vedrørende emner, som det er anført, skal beskrives af tilbudsgiver. Det fremgik endvidere af udbudsbetingelsernes pkt. 10, at også oplysninger,

13 13. som ikke var en del af skemaet i kontraktbilag 1, blandt andet tro- og loveerklæringen, nævnt i pkt , var obligatoriske. Det måtte stå tilbudsgiverne klart, at indklagede skulle bruge oplysningerne vedrørende kvalitetspolitik og kvalitetsmål samt kvalitetssikringssystem og kvalitetsaktivitetsplan ved vurderingen af kriteriet kvalitet, jf. udbudsbetingelsernes pkt De øvrige 4 tilbudsgivere har da også givet en række oplysninger om kvalitet, udover case 1, og har dermed helt åbenbart ikke været i tvivl om, at udfyldning af case 1 ikke var tilstrækkeligt til at opfylde mindstekravene. Klageren har ikke givet de krævede oplysninger. Klagerens oplysning om ISO certificering i case 1 beskrivelsen kan herved ikke tillægges betydning. Klageren har heller ikke gjort opmærksom på, at klageren anså disse oplysninger for indeholdt i sin korte besvarelse af case 1, hvilket i givet fald burde have været anført udtrykkeligt i tilbuddet, som ikke var udformet på en måde, som gjorde det muligt for indklagede umiddelbart at finde de krævede oplysninger. Indklagede var derfor ikke blot berettiget, men formentlig også forpligtet til at forkaste klagerens tilbud. Ad påstand 2 Klageren har gjort gældende, at overtrædelsen er af en karakter, som begrunder annullation. Klagenævnet har endvidere i henhold til klagenævnsloven 6, stk. 1, kompetence til at pålægge indklagede at lovliggøre udbuddet som påstået, hvilket er særlig relevant, når klagen er indgivet i standstill-perioden, og indklagede dermed endnu ikke har indgivet kontrakt, og udbudsprocessen således ikke er afsluttet. Indklagede har ikke anført særskilte anbringender om denne påstand. Klagenævnet udtaler: Ad påstand 1 Der sondres som angivet i klagenævnets foreløbige vurdering af 28. juni 2010 i kravspecifikationen til delaftale 1 mellem krav, der skal opfyldes,

14 14. som benævnes»mindstekrav«, og andre»krav«, der ikke nødvendigvis skal opfyldes.»case 1 Kvalitetsindsats«er efter opregningen i skemaet et»mindstekrav«. Beskrivelser af virksomhedens overordnede kvalitetspolitik og kvalitetsmål samt af virksomhedens kvalitetssikringssystem og kvalitetsaktivitetsplan, falder derimod i kategorien»krav«, hvormed der efter beskrivelsen i kravspecifikationen må forstås ønsker, som ikke nødvendigvis skal opfyldes. At øvrige tilbudsgiveres forståelse af udbudsbetingelserne muligvis har adskilt sig fra den her angivne forståelse kan ikke føre til et andet resultat. Den i klagerens tilbud indeholdte»case 1 Kvalitetsindsats«indeholder endvidere en beskrivelse af klagerens kvalitetsmålsætning/- politik, herunder ISO 9001 certificeringen og hvad denne indebærer, der om end kortfattet og igennem en henvisning til certificeringssystemet opfylder indklagedes ønske om i hvert fald en kortfattet beskrivelse af virksomhedens kvalitetspolitik og -mål samt kvalitetssikringssystem. Påstanden tages til følge. Ad påstand 2 Under hensyn til karakteren af den overtrædelse, der er fastslået ad påstand 1, og for så vidt angår litra c) til, at kontrakt ikke er indgået, tages påstanden til følge. Herefter bestemmes: Ad påstand 1 Indklagede har handlet i strid med de EU-udbudsretlige principper om ligebehandling og gennemsigtighed ved at afvise klagerens tilbud vedrørende delaftale 1 som ukonditionsmæssigt med den begrundelse, at tilbuddet ikke indeholdt en beskrivelse af klagerens overordnede kvalitetspolitik og kvalitetsmål samt en beskrivelse af virksomhedens kvalitetssikringssystem og kvalitetsaktivitetsplan. Ad påstand 2 Indklagedes beslutninger af 28. maj 2010 om, at klagerens tilbud var ukonditionsmæssigt og om at tildele den udbudte kontrakt til Merrild Coffee Systems A/S annulleres.

15 15. Det pålægges indklagede at lade klagerens tilbud indgå i indklagedes tilbudsvurdering Indklagede, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Afdelingen for Handel og Effektivisering, skal i sagsomkostninger til klageren, BKI foods A/S, betale kr., der betales inden 14 dage efter modtagelsen af denne kendelse. Klagegebyret tilbagetales. Katja Høegh Genpartens rigtighed bekræftes. Joan Bach kontorfuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 K E N D E L S E Hounisens Laboratorieudstyr A/S (advokat Niels Lomborg, Århus) mod Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 K E N D E L S E OSK Konsortiet: OSK-SHIPTECH A/S, BK Engineering A/S og Logimatic Engineering A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025190 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen) 14. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025190 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen) 14. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025190 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen) 14. september 2012 K E N D E L S E Merrild Coffee Systems A/S (advokat Steen Hellmann, København) mod Forsvarets Bygnings-

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009 K E N D E L S E Løgten Murer- og Entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik Steffensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 K E N D E L S E Konsortiet Rosendahls, Schultz Grafisk A/S og Rosendahls A/S print-design-media

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 K E N D E L S E Isoplus Fjernvarmeteknik A/S (advokat Michael Baruah, Kolding) mod Guldborgsund Varme A/S (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 K E N D E L S E Køge Boglade v/ Erik Nielsen (advokat Kåre Wanscher, København) mod Køge Kommune (advokat Povl Nick

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 K E N D E L S E Jydsk Planteservice A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod 12-by Gruppens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 K E N D E L S E Danske Kroer & Hoteller (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 K E N D E L S E Skandinavisk Parykcenter ApS (advokat David Frølich, København) mod 1. Hillerød

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Dansk Scanning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 131-217701 af 7. juli 2011 udbød indklagede,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 K E N D E L S E Vognmandsforretningen Ordrupgaard af 2009 SMBA (selv) mod Vejdirektoratet. (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (advokat Emil Baumann Geist, Roskilde) mod Universitets- og Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021953 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011 K E N D E L S E Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet (selv) mod By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 2. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 2. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020248 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 2. december 2009 K E N D E L S E Løgten Murer- og Entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik Steffensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (advokat Martin Stæhr, Hellerup) mod Aarhus Kommune (cand.merc.jur. Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 K E N D E L S E Totalrådgivergruppen bestående af 1. Cubo Arkitekter A/S 2. Søren Jensen Rådgivende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 K E N D E L S E XO Care A/S (advokat Simon Hauch, København) mod 1. Århus Universitet,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 K E N D E L S E Nykøbing Dag og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jesper Svenning,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 K E N D E L S E Atea A/S (selv) mod Ballerup Kommune (advokat Majse Jarlov, København) Den 15. oktober

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (selv) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 2. november 2012 K E N D E L S E Nykøbing Dag- og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 K E N D E L S E Best Western Hotel Prinds Frederik A/S (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011 K E N D E L S E Kongsvang Rengøringsservice A/S (advokat Per Q. Ovesen, Aarhus) mod Skive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2008-0016463 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 17. september 2008 K E N D E L S E Bien-Air Dental SA (advokat Lars Cort Hansen, København) mod 1. Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5114 (Katja Høegh, Helle Carlsen) 3. november 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5114 (Katja Høegh, Helle Carlsen) 3. november 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5114 (Katja Høegh, Helle Carlsen) 3. november 2015 K E N D E L S E Flex Cap v/lars Henrik Hirsch og JV Bilen v/jørgen Vork (advokat Nikolaj Nikolajsen, Randers) mod Nordjyllands

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Skive Kommune (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009 K E N D E L S E Murerfirmaet Bent Klausen ApS (advokat Peter Zacher Sørensen, Grenaa) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 K E N D E L S E Rengoering.com A/S (advokat Jesper Køppen Mieritz, Køge) mod Ringsted Kommune (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 K E N D E L S E Eurofins Danmark A/S (selv) mod Ringkjøbing Amt (advokat Erik Hørlyck, Århus) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 K E N D E L S E Clear Channel Danmark A/S (advokat Dan Terkildsen, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010 K E N D E L S E Coloplast Danmark A/S (advokat Malene Lystoft Zabel, København) mod Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010 K E N D E L S E KEN Storkøkken A/S (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S. (cand.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9778 (Poul Holm) 3. oktober 2016 K E N D E L S E (sagsomkostninger) Henrik Tofteng A/S (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) mod Københavns Universitet (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009 K E N D E L S E Konsortiet Damm Cellular A/S og Pallas Informatik A/S (advokat Niels Christian Ellegaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011 K E N D E L S E HSS Engineering ApS med konsortium (advokat Henrik Holtse, Aarhus) mod Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025471 (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 K E N D E L S E Noe Net A/S (selv) mod Sikkerhedsstyrelsen (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 157-261409 af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022252 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 16. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022252 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 16. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022252 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 16. juni 2011 K E N D E L S E Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (selv) mod Statens og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017702 (Carsten Haubek, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 20. januar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017702 (Carsten Haubek, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 20. januar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017702 (Carsten Haubek, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 20. januar 2009 K E N D E L S E Neupart A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 K E N D E L S E Axiell Bibliotek A/S (advokat Rikke Søgaard Berth, Hellerup) mod Aalborg kommune,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 K E N D E L S E Konsortiet Rindum Skole (advokat Jonas Valhøj Kleffel Nielsen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021424 (Erik P. Bentzen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 5. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021424 (Erik P. Bentzen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 5. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021424 (Erik P. Bentzen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 5. november 2010 K E N D E L S E Hospitech A/S (selv) mod Region Syddanmark (advokat Laila Barslund Pedersen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 K E N D E L S E ISS Facility Services A/S (advokat Mette Willemoe Wang, København) mod Skive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009 K E N D E L S E Munkebjerg Hotel A/S (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 K E N D E L S E Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 K E N D E L S E Grusterminalen.DK ApS (advokat Niels Tiedemann, København) mod Fredericia Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 K E N D E L S E Sahva A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod Odense Kommune (advokat Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020290 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 24. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020290 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 24. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020290 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 24. februar 2010 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Økonomistyrelsen. (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015 K E N D E L S E Mathis Værft A/S (advokat Emil Sepstrup Reventlow, København) mod Forsvarsministeriets Materiel- og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-11137 (Poul Holm) 9. oktober 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-11137 (Poul Holm) 9. oktober 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-11137 (Poul Holm) 9. oktober 2015 K E N D E L S E Rubæk & Co. A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod Københavns Kommune (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 24. juli 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 24. juli 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018396 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 24. juli 2009 K E N D E L S E Lyreco Danmark A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Varde Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (cand. merc.

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Thomas Grønkær, Kent Petersen) 24. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Thomas Grønkær, Kent Petersen) 24. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018443 (Michael Kistrup, Thomas Grønkær, Kent Petersen) 24. marts 2009 K E N D E L S E FMT A/S (selv) mod Vestforbrænding (advokat Jesper Kaltoft, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Kalundborg Kommune (advokat Michael Lund Nørgaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-213.807 (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) 22. marts 2002 K E N D E L S E Johs. Sørensen & Sønner Århus A/S (advokat Lars Grøngaard, Århus) mod Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 K E N D E L S E xml-tekst ApS (advokat Gitte Løvgren Larsen, København) mod Uddannelsesstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Jens Fejø og Michael Jacobsen) 3. april 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Jens Fejø og Michael Jacobsen) 3. april 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018573 (Niels Feilberg Jørgensen, Jens Fejø og Michael Jacobsen) 3. april 2009 K E N D E L S E Smith & Nephew A/S (advokat Morten Færch, Århus) mod Region Nordjylland

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Skive Kommune (advokat Henrik Holtse, København) Klagenævnet har

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0021118 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Lars Tolstrup) 17. juni 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0021118 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Lars Tolstrup) 17. juni 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0021118 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Lars Tolstrup) 17. juni 2010 K E N D E L S E Jydsk Planteservice A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Odense Kommune,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 MT Højgaard A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod K E N D E L S E 1. Slots- og Ejendomsstyrelsen 2. Helsingør

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Katja Høegh, Vibeke Steenberg, Kent Petersen) 6. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Katja Høegh, Vibeke Steenberg, Kent Petersen) 6. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021423 (Katja Høegh, Vibeke Steenberg, Kent Petersen) 6. april 2010 K E N D E L S E Triona AB (advokat Stig Evers Kalsmose-Hjelmborg, København) mod Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035513 (Nikolaj Aarø-Hansen, Birgitte Dam Kræmmergaard) 19. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035513 (Nikolaj Aarø-Hansen, Birgitte Dam Kræmmergaard) 19. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035513 (Nikolaj Aarø-Hansen, Birgitte Dam Kræmmergaard) 19. juni 2014 K E N D E L S E Phonak Danmark A/S (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod Amgros I/S (advokat Vibeke

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017 K E N D E L S E MultiLine A/S (advokat Thomas Thorup Larsen, København) mod Furesø Kommune (advokat Sune Troels

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 23. august 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 23. august 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005462 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 23. august 2006 K E N D E L S E Hedeselskabet Miljø og Energi A/S (advokat Lone Møller, Århus mod Sønderjyllands

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 31. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 31. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022790 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 31. maj 2011 K E N D E L S E Kailow Graphic A/S (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010 K E N D E L S E Clavis Sprog og Kompetence (selv) mod Hvidovre Kommune (Kammeradvokaten ved advokatfuldmægtig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025749 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012 K E N D E L S E Proffice A/S (selv) mod Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S (selv) Statens & Kommunernes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026291 (Kirsten Thorup) 16. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026291 (Kirsten Thorup) 16. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026291 (Kirsten Thorup) 16. marts 2012 K E N D E L S E Oticon A/S (advokat Jeppe Lefevre Olsen, København) mod Kommunernes Landsforening (advokat Vibeke Fabricius Nordlander,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 K E N D E L S E Merrild Coffee Systems ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Region Sjælland (advokat Claus Berg, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2011-0024562 (Nikolaj Aarø-Hansen, Pernille Hollerup, Michael Jacobsen) 1. november 2011 K E N D E L S E Jorton A/S (advokat Kristian Skovgård Larsen, Aarhus) mod Sønderborg

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Grith Skovgaard Ølykke) 23. november 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Grith Skovgaard Ølykke) 23. november 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-11721 (Kirsten Thorup, Grith Skovgaard Ølykke) 23. november 2016 K E N D E L S E Dominus A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Herning) mod Region Midtjylland Regionshospitalet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017673 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Anette Jakobsen) 17. februar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017673 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Anette Jakobsen) 17. februar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017673 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Anette Jakobsen) 17. februar 2009 K E N D E L S E CLS Communication A/S (selv) mod Miljøstyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere