R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde."

Transkript

1 R E G I S T E R F r e m s e n d e l s e a f t j e n e s t e d o k u m e n t e r. * ) A. Rettelse af tjenestedokumenter. F r em sen d else a f serie A n r A n r R e g le m e n t I (o r g a n isa tio n s o g p e r so n e lfo r h o ld m e d b ila g s b o g ). I I A (in d en rig sk e fo r r e tn in g e r, p o s t )... I I B (in d en rig sk e fo r r e tn in g e r, te le g r a f o g t e le f o n ). I I I A (in d en rig sk e k s p e d itio n, p o s t )... I I I B (in d en rig sk e k sp e d itio n, te le g r a f o g t e le f o n ).. F r e m sen d e lse a f serie B n r B n r B n r B n r B n r R e g le m e n t V ( a v is v æ s e n )... V I (k a sse- og r e g n s k a b s v æ s e n e t). - V I I (b y g n in g e r o g lo k a le r m. m. )... V e jle d n in g v e d u n d ersø g elser i la n d d is tr ik te t. T e k n isk d r ifts -in str u k s... T r y k s a g sfo r te g n e ls e... U d e n r ig sk b r e v p o s t t a k s t... U d e n r ig sk p a k k e p o stta k s t. U d e n r ig sk t e le g r a m ta k s t.. F o r te g n e ls e o v e r p o sth u se. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde. S æ rlige b e ste m m e lse r fo r p o stfo r se n d e lser t il o g fr a u d la n d e t. F o r te g n e ls e o v e r te le g r a fs ta tio n e r , 3 3, 4 1, 9 5, 9., 123, 159, (A /3 ), (A /6 ), 159 (A /8 ) 9 (A /5 ) 9 5 (A /4 ), 123 (A / ) 33 (A /2 ), 16 (A /9 ) 21 ( A / l ), 9 5 (A /4 ), 123 (A / ) 1, 9, 2 1, 2 5, , 4 1, 4, 5 9, , 3, 8, 9 1, , 123, 135, 1 3 9, 1 6 1, ( B / l l ), 135 (B /1 8 ) 3 3 (B /6 ), 9 5 (B /1 5 ), 135 (B /1 8 ) 1 ( B / l ) 1 35 (B /1 8 ) 1 ( B / l ) 21 (B /3 ), 161 (B /2 I ) 4 (B /8 ), 6 9 ( B / l l ), 8 (B /1 3 ), 91 ( B /1 4 ), 123 (B /1 ), (B /2 0 ), 15 (B /2 2 ) 2 5 (B /4 ), 2 9 (B /5 ), 4 (B /8 ), 6 9 ( B / l l ), 8 (B /1 3 ), 123 (B /1 ), 135 (B /1 8 ), 139 (B /1 9 ), (B /2 0 ), 161 (B /2 1 ) 41 (B / ), 3 (B /1 2 ) 9 (B /2 ), 5 9 (B /9 ), 63 (B /1 0 ), 101 (B /1 6 ), 135 (B /1 8 ) 6 3 (B /1 0 ), 8 (B /1 3 ), 101 (B /1 6 ), (B /1 ), (B /2 0 ) 3 (B /1 2 ) 9 (B /2 ), 5 9 (B /9 ), 101 (B /1 6 ), 135 (B /1 8 ) *) T je n e ste d o k u m e n te r n e er o p fø r t i d e n i r e g le m e n t I 3 4 p k t. 1 a n g iv n e o rd en.

2 F r e m s e n d e lse a f sæ r tr y k a f o ffic ie lle m ed d e lelser t il te le g r a fe k s p e d itio n e r , 135, , 16 6, , 14 serie A til overpakm estre m. fl... - serie B til elever m. fl serie B til overpakm estre m. fl... Frem sendelse a f rettelser til vejledning for centralbestyrere i staten s lokaltelefonom råd er fortegnelse over posthuse og til om delingstider i la n d d istrik tern e (til brug for postekspeditioner og brev sam lingssteder) vejledning for p o stekspeditører... - vejledning for brevsam lere oversigt over postbefordringen m. v in stru k s for bevægelige rad io statio n er om bord i skibe eller lu ftfartø jer (fa rtø jssta tio n e r)... I 21 6, , , 139 B. Fremsendelse af tjenestedokumenter m. v. R e g le m e n t V... U d e n r ig sk b r e v p o s t t a k s t... U d e n r ig sk p a k k e p o s t ta k s t...»... U d e n r ig sk t e le f o n t a k s t... U d e n r ig sk t e le g r a m ta k s t... In d e n r ig sk a v is fo r te g n e ls e... U d e n r ig sk a v is fo r te g n e ls e... O v e r sig t o v e r p o stb e fo r d r in g e n m.... P o s tg a n g e n m a r ts 1948 ( p å s k e n )... P o s tg a n g e n m aj 1948 ( p in s e n )... P o stfo r b in d e lse n til u d la n d e t sa m t til F æ rø ern e o g G r ø n la n d... O m d elirig stid er i la n d d is tr ik te r n e... P o st- o g te le g r a fa d r e sseb o g for k o n g e lig e t D a n m a r k G a d e fo r te g n e lse for d e t k ø b e n h a v n sk e p o sto m r å d e, u d g a v e F o r te g n e lse o v er te le g r a fsta tio n e r... F o r te g n e lse o v e r d a n sk e r a d io s ta tio n e r... S v e n sk te le g r a fs ta tio n s fo r te g n e ls e... R a d io te le g r a m ta k st for d a n sk e s k ib s s t a tio n e r... N o m e n c la tu r e o v e r k y s t- o g s k ib s s t a tio n e r... N o m e n c la tu r e o v e r lu ftfa r ts- o g lu ftfa r tø js s ta tio n e r... P e r so n a le t i p o st- o g te le g r a fv æ se n e t 1. ju n i B e r e tn in g o m p o st- o g te le g r a fv æ se n e ts v ir k s o m h e d... V erdenspostforeningens konvention og overenskom ster m ed tilhørende ekspeditionsreglem enter... In tern atio n al T elek o m m u n ik atio n sk o n v en tio n... P o st- o g te le g r a fh å n d b o g e n V e jle d n in g for a v is u d g iv e r e... T ite lb la d og r eg ister til o fficielle m ed d e lelser , , , 5, 123, 15 2, 8, 123, , 2 9, 3 3, 4 3, 6 3, 9, 9 5, 1 0 5, 1 2 1, 139, 159, 15 9, , 6 3, , C. Rettelser m.v., på hvilke opmærksomheden særlig er henledet ved udsendelsen. R e g le m e n t V... U d e n r ig sk t e l e g r a m t a k s t... In te r n a tio n a l te le k o m m u n ik a t io n s k o n v e n t io n

3 Priser på salgseksemplarer af: U denrigsk b re v p o s tta k s t... U denrigsk p a k k e p o stta k st... U denrigsk te le fo n ta k st... U denrigsk te le g ra m ta k s t... 1 ortegnelse over te le g ra fsta tio n e r... fo rteg n else over danske ra d io sta tio n e r... R adiotelegram ta k s t for danske sk ib ssta tio n e r... N om enclature over kyst- og sk ib sstatio n er... M om enclature over lu ftfarts- og lu ftfa rtø jssta tio n e r.!!!!!! , , , side I I. F o r h o l d e t t i l p u b l i k u m.»a arh u u s S tiftstid e n d e «k a n b e s tille s u d e n fo rb eh o ld A b k T l>å U d telef n e r in g a f a n k o m m e n d e te le g r a m m e r m e d a f ta lt a d r e sse i'tid e n A d resse lø se fo rsen d elser fra k o m ite e n for k ø b e n h a v n s k e sk o le b ø r n s la n d o p h o ld...» A fte n b la d e t S øn d ag«k a n b e stille s u d en fo r b e h o ld... A fste m p lin g a f frim æ rker p å k o r t, d er ik k e er fo r s y n e t m e d a d r e s s e..' A v isr e g n in g e r fo r b la d e t»h u s o g H je m «... B a u n c e n tr a l n e d læ g g e s... B e lg isk e a v is e r... B ille d b la d e t k a n b e stille s u d en fo r b e h o ld... B ille d te le g r a m tr a fik k e n m e d F r a n k r ig... S t o r b r it a n n ie n... - U.S.A... B o g sta v e r n e»aa«o g»aa«i te le g r a m m e r... B o g sta v e r n e æ, g o g å tæ lle s so m e t b o g sta v i te le g r a m m e r til N o r g e o g S v e r ig e D a n sk F a m ille B la d k a n b e stille s u d en fo r b e h o ld»d an sk rad io H jæ lp efo n d «, b id ra g t il... D e n d a n sk e b rig a d e i T y s k la n d, p o st-,'te le g r a f: o g telefo n fo rb in d elsen ' m e d...»d et n y B a d io -B la d «k a n b e s tille s u d en fo r b e h o ld... E m b a lle r in g a f p o stp a k k e r t il u d la n d e t F e ltp o s tfo r s e n d e ls e r F e r ie g o d tg ø r e lse , u d b e ta lin g a f F je r n sk r iv e a b o n n e n ttr a fik m ed :... F in la n d... S c h w e iz S to r b r ita n n ie n T c h e c o s lo v a k ie t F ly v e r -e k s p r e ssa m ta le r F N -h jæ lp e n s k o n k u r r e n c e... ",... F o r m u la r X 4 2 u d g a v e (9 42) o g tid lig e r e tilin te tg ø r e s.!!!!!! '. '.!... F o r sig tig -p a k k e r s b e h a n d lin g v e d in d le v e r in g e n F o to s a m t a le r F r e d e n sb o r g h o f få r K ø b e n h a v n so m t a k s t s t a t io n... F r im æ r k e b e stillin g ssed d e l p å ju le b r o c h u r e n G a v e p a k k e r fr a u d la n d e t, fo r to ld n in g a f G a v e p a k k e r t il F r a n k r ig G a v ep a k k er ti] N o r g o G a v e p a k k e r t il» S y d sle sv ig -h jæ lp e n « G je ld b a lle c e n tr a l n e d læ g g e s... '... (ir æ n se sa m ta le r i d e t d a n sk -ty s k e g r æ n s e o m r å d e (g y ld e n d a ls ju le k a ta lo g so m a d r e sse lø s fo r se n d e lse... H a n d e lsk a le n d e r e n (g a m le e k sp l.) k a n in d se n d e s «'e m b a lle r e t.'... H je m m e fr a n k o ste m p lin g p å sæ rlig a d r e sse sed d e l ! , , , 6, 105, 1, , 5 9,

4 Y I»H jem m et«k a n b e stille s u d e n fo r b e h o ld... i» Illu streret F a m ilie-j o u r n a l«k a n b e stille s u d e n fo r b e h o ld... In d te g n in g sg e b y r e t for r ig ste le fo n a b o n n e m e n t f o r h ø j e s... i J u le in d sa m lin g e r, m e d v ir k e n v e d d a g b la d e n e s... J u le - o g n y tå r s r a d io b r e v é... K o n to r tid e n p å k o n fir m a tio n ssø n d a g e... K o n to r tid p å»m oders d a g «... K o r t m ed v e d h æ n g e n d e o m b ø je t a d r e s se s tr im m e l... K r e d itg e b y r e t fo r b e n y tte ls e a f u fr a n k er ed e I K... K r æ ftk o m ite e n s a n d e l i te le g r a m in d tæ g te r... L u ftp o s ttillæ g sta k s te r fo r A O fo r se n d e lser t il v is s e a m e r ik a n sk e la n d e... L u ftp o s tu d v e k s lin g e n m e d T y s k la n d... L y k ø n s k n in g s te le g r a m m e r p å fe s t b la n k e t...»m eddelelser fra d en p erso n lig e F r ih e d s Værn«fo r se n d e s so m m a s s e tr y k s a g e r... M o d ta g e lse sb e v ise r s k a l tilb a g e s e n d e s sn a r e st e fte r fo r se n d e lsern e s u d le v e r in g...»m øn ster-t id en d e«k a n b e s tille s u d e n fo r b e h o ld... N e d e r la n d sk In d ie n b e n æ v n e s fr e m tid ig I n d o n e s ie n... O p frankerin g a f u fr a n k ered e o g u tilstr æ k k e lig t fr a n k e r e d e b r e v fo r se n d e lser til u d la n d e t... P a k k e r t il b efo rd rin g o v e r S to r e -B æ lt i ju le p e r io d e n P o sta n v is n in g e r fra u d la n d e t, m a k s im u m sb e lø b e t f o r... P o sta n v is n in g e r s b e h a n d lin g v e d r e tu rn erin g til a fs e n d e r e n... P o stb e sø r g e ls e n i ju le p e r io d e n... P o s tg ir o b o g e n... P o s t- o g te le g r a fa d r e sseb o g e n P o st- o g te le g r a fh å n d b o g e n » P o strek la m en «s o p h æ n g n in g a f p la k a te r... P o s t-, te le g r a f- o g te le fo n tr a fik k e n m ed : A lg ie r... A r g e n tin a... A ru b a (N e d e r la n d sk V e s tin d ie n )... A u s tr a lie n... B a r b a d o s... B e r m u d a... B u lg a r ie n... C an arisk e Ø e r... C e y lo n... C h ile... C o lu m b ia C osta R i c a... C u b a... F r a n k r ig G ib r a lta r... H y d e r a b a d... I r a k... I r a n... I n d ie n... I n d o n e s ie n I s la n d... I t a lie n J a m a ic a... J a p a n... K e n y a... K i n a... L u x e m b u r g... L ib y e n... M a d a g a sc a r / , 2, 2 9, 1, 123, , 103, 159, , 14, 161, , 1 6 1, 1 2 1, 6 3, , 1, , , , 2 9, , , 2, 4 4, 9,

5 I M a lta... M a ro cco... N e d e r la n d sk I n d ie n, se In d o n e s ie n... N e w Z e e la n d... P a k is t a n... P a le s tin a... P a r a g u a y... P e r u... P o le n... P o r tu g a l... R u m æ n ie n... S c h w e iz... S ia m... S p a n ie n... S to r b r ita n n ie n... S y d a fr ik a n sk e U n io n... S y d v e sta fr ik a... S y r ie n... T a n g a n y ik a...;... T c h e c o slo v a k ie t... T r a n sjo r d a n ie n... T r in id a d T u n is... T y s k la n d... U g a n d a... U n g a r n... U.R.S.S... U r u g u a y... U.S.A... Æ g y p te n... Ø s t r ig P å te g n in g p å a n b e fa le d e b r e v e, d er er lu k k e t m ed k læ b e str im le r eller barrer sp o r a f a t v æ re lu k k e t o p o g lu k k e t ig e n fo r in d e n in d le v e r in g e n... R a d io a p p a r a te r s e m b a lla g e v e d fo r se n d e lse so m p o s tp a k k e r... R a d io fo n ite le g r a m m e r s u d se n d e ls e stid e r... R a d io te le fo n fo r b in d e ls e n K ø b e n h a v n N e w Y o r k... R a d io te le g r a ftje n e ste n o v e r ty s k e k y str a d io s ta tio n e r g e n å b n e s... R a tio n e r in g sm æ r k e r... R e k la m e r in g : B r o ch u r en» P o stv æ se n e ts o m d e lin g a f r e k la m e r «... B roch u re h h v. p la k a t for sta ts-sp a r e o b lig a tio n e r... P la k a t for r ig tig a d r e sse r in g a f p o stfo r se n d e ls e r... R ek la m e b r o c h u r e fo r m a ss e tr y k s a g e r... R e k la m e b r o c h u r e v e d r. b e n y tte ls e a f lu ftp o s t t i l o v e r s ø isk e la n d e... R e k la m e sk ilt v e d r. F N -h jæ lp e n... R e jse sp a r e b ø g e r... R ig ste le fo n k a ta lo g e t R u d e k u v e r te r...» S a n ta l-p o ste n «, a b o n n e m e n tsp r isen p å...»s k ip p er Skræ k«k a n b e s tille s u d en fo r b e h o ld... S o m m e r tid , 1 5, 4 3, 5 9, 6 0, 9 1, 9, 101, 1 1 1, 5, 1 1, 15 14, 161, 1 161, 1 9, 8 8, 181 1, 161, , 161 1, 3 9, 6, , , , 2 1, 4 3, 6 3, 6, 5, 8 8, 1 0 1, 1 0 3, , 161, , 135 6, 3, 9 5, 9, 101, 5, 139, , 1, , 3 9, 4 1, 5, 9 1, 9 5, 101, 12 1, 139, , 6 2 1, , 2 5, 2 9, 4 1, 4 3, 4, 5 9, 6 3, 6, 8, 9 5, 121, 12, 1 3 5, 1 3 9, 143, 14,, 1 5 5, 159

6 S orgen fri cen tra l o p r e t t e t... S p a reo b lig a tio n er, te g n in g sfr iste n f o r S p a r e o b lig a tio n sb ø g e r S ta ts -p r æ m ie o b lig a tio n e r... S ta ts te le g r a m m o r... S v a r k u p o n e r... S v e n sk e a v is e r... S v e n sk e tid s sk r ifte r, p r isfo r h ø je lse fo r... S æ rlig e d a g s te m p le r... S ø n d a g s B T k a n b e s tille s u d e n fo r b e h o ld... T a k ste r for: r a d io b r e v e... rad i o te le fo n s a m ta le r... r a d io te le g r a m m e r... T a k ste r for r a d io sa m ta le r o v e r fin sk e k y s t s t a t io n e r... T a k ste r o g g eb y rer for b r ev fo rse n d elser fra S v e r ig e... T e le fo n fo r b in d e lse v ia L o n d o n m ed p a s s a g e r s k ib e... T e le g r a f o g r ig ste le fo n i ju le - o g n y tå r s p e r io d e n... T e le g ra m m er t i l k o n g e n o g d r o n n in g e n p å sæ rlig b la n k e t i a n le d n in g a f fø d se lsd a g e n e T e le g r a m ta k ste r t i l u d la n d e t... T ilb a g e le v e r in g a f p a k k er, a n b e fa le d e fo rsen d elser o g v æ rd ifo r se n d e lser fra m ilitæ r e a fd e lin g e r a fg iv e s k v itte r in g, v e d... T illæ g t i l K.T.A.S. h å n d b o g T illæ g t i l te le fo n h å n d b ø g e r 194 (M øn o g d e sø n d e r jy d sk e la n d s d e le )... T r y k sa g e r fra sy g e fo r sik r in g sfo r e n in g e n»s jæ llan d «... T r y k sa g e r (m a sse tr y k sa g e r ) k a n p o stb e sø r g e s i u fr a n k e r e t s ta n d m o d k o n ta n t fo r u d b e ta lin g a f p o r to e n... T r y k s a g s -in d b e ta lin g sk o r te t B e t. S æ n d r e t... T v e d c e n tr a l n e d læ g g e s... T v e r s te d o g T u e n p r. T v e r ste d, b r ev fo rse n d elser t i l... U d fø r se lstilla d e lse r fo r tilb e r e d t fisk, k reb s- o g s k a ld y r...» U g e-r ev y en «k a n b e stille s u d e n fo r b e h o ld...»u n g d o m o g Idræ t«, a b o n n e m e n tsp r is e n p å...»u n g d o m sa rb ejd eren «, a b o n n e m e n tsp r isen p å...» V ejled n in g v e d te le g r a m in d le v e r in g e n o g s a m ta le e k sp e d itio n e n «... V e r d e n sp o stk o n v e n tio n e n m.... V ia -b e te g n e lser for u d e n r ig sk e te le g r a m m e r... V æ kni n g sg e b y r e r... Z o n efo rteg n elser fo r p o s tp a k k e r , 2 5, 2, 3, 103, 123, 155, , 4 3, ,3 3, 4 3, 5, 9, 9 5, 103, 1, 5, 123,, 155, 159, , I I I. D e n i n d r e t j e n e s t e. A f k o n fererin g a f I K -b e lø b p å liste r n e sk a l sk e e fte r b e lø b e t p å k u p o n e r n e. A r k iv sa g e r s in d s e n d e ls e... A v isv æ se n : A b o n n e m e n tsp r iser fo r d a g b la d e... A v isa fr e g n in g slisto r n e s in d se n d e lse t i l r e v is io n s k o n to r e t... A v isa n m e ld e lse r s in d se n d e lse t i l r e v is io n... A v iso m d e lin g sk a r to te k v e d p o s te k s p e d itio n e r... H o v e d b e stillin g e r n e p å in d e n la n d sk e a v ise r for a p r il k v a r t a l...» H å n d v æ rk ets m agasin «o v e r g å e t t i l p o sta d r e sse r e t a v i s... Ik k e -b e ta lte a v isr e g n in g e r... In d d r a g e lse a f a n m e ld te a v is e r... L o k a lo m fly tn in g, n y fo rm u la r t i l... 5, , , , 161, , 128, 1 1

7 »N o rd isk M ed icin «, O m fly tn in g a f a n m e ld te a v ise r, fo r h v ilk e u d g iv e r e n har a n m o d e t o m v id sk riv n in g a f a v is r e g n in g...» R in g k ø b in g A m tstid e n d e «få r H o lste b r o so m u d g iv e r p o s tk o n to r...»v ort L and«få r H o lste b r o so m u d g iv e r p o s tk o n to r... B ræ n d selsi n d k ø b... C h eck s i k o n tr a b o g m e d la n d p o stb u d e, fø r in g a f b elø b ifø lg e m o d ta g n e...»d en in te r n a tio n a le te le k o m m u n ik a tio n su n io n s b u r e a u «... D r iftsin d tæ g te r o g d r ifts u d g ifte r... lifte r s y n a f lie n lig g e n d o P O o g P I m. v... F la g n in g d en 2 4. d e c e m b e r... F r a n k o m a n g le r v e d r. ik k e e fte r ta k sered e a d r e sse k o r t, d er er in d s e n d t t i l r e v is io n.... F rim æ rk er a f sa m m e v æ rd i o g i ark a f sa m m e stø rrelse føres i sa m m e ru b rik i fr im æ r k e jo u r n a le n... G a v ep a k k er fra U.S.A... In d d r a g n e p en g ese d le r a n v e n d t t il b e t a lin g... In d lø s n in g sta b e lle r fo r s ta ts-sp a r e o b lig a tio n e r... ln d sk æ r p o lse a f e lle r o p m æ r k so m h e d e n h e n le d t på, b e ste m m e lse r n e a n g.: D istr ik tsb o g sta v i te le g r a m m e r t i l K ø b e n h a v n... L ø b en u m re for te le g r a m m e r... O p ta g e lsen a f s t a t is t ik o v e r a n k o m n e a v ise r, d er er a d r e sse r e t a f u d g iv e r e n... O v e r e n sste m m e lse m e lle m a n fø r slern e p å sa m m e n h ø r e n d e p a k k er o g a d r e sse k o r t... K a sseb e h o ld n in g e n s stø rrelse v e d p o ste k sp e d itio n e r o g b r e v sa m lin g sste d e r fa s tsæ tte s a f p o s tk o n to r e t... K o lla tio n a f m e te o r o lo g isk e te le g r a m m e r m. v... K u p o n e r v ed r. d e b ite r e d e te le g r a m - o g te le fo n g e b y r e r, d er sk a l o p k r æ v e s a f r e g n s k a b s k o n to r e t... L u n io n p o s t a le... N a v n e b o g s ta v e r in g a f ord i te le g r a m m e r... N ø d a d r e sse k o r t sk a l u d fy ld e s n ø j a g t ig t... O m sæ tn in g a f p o r to a n sæ tte lse i fin sk e m a r k... O p v a r m n in g a f k o n to r lo k a le r m. v.... P a k k e r m ed b æ r fr u g t... P a k k e r t i l N o r g e in d le v e r e t v e d p o s te k s p e d itio n e r a fse n d e s g e n n e m d e t fo r e sa tte p o s t k o n to r P a k k e u d v e k s lin g m ed N o r g e, s im p lic e r e t... P O -a d r e sse k o r t v ed r. a n b e fa le d e b r e v e o g v æ r d ib r e v e h æ fte s eller b in d e s b a g fo r se n d e ls e n R e g n in g sfo r m u la r e n fo r u fr a n k ered e fo rsen d elser t i l e n k e ltp o r to... S o m m e r tid i D a n m a r k... S ta tis tik : A d resselø se fo r se n d e lser... A n k o m n e a lm in d e lig e p a k k e r... A v is e r... B e la s tn in g s s ta tis tik for in te r u r b a n le d n in g e r... S ta ts b a n e s ta tio n e r n e s in d b e ta lin g a f u d e n la n d s k v a l u t a... T a k fra»d a n sk ra d io H jæ lp e fo n d «... T e le fo n isk e h e n v e n d e lse r t i l di r e k to r a te t fo r v a r e fo r sy n in g v e d r. tils e n d e ls e a f b y t t e k o r t... T e le fo n tr a fik k e n m e lle m J y lla n d /F y n o g N o r g e... T e le g ra m m er t i l k o n g e n, d ro n n in g e n o g d r o n n in g A le x a n d r in e a fg iv e s a lt id t i l h o v e d te le g r a f k o n to r e t,... T e le g ra m m er u d fæ r d ig e s u d e lu k k e n d e m e d sm å b o g s t a v e r kr. se d d el a n v e n d t so m o m sla g i læ g m ed 100 kr. s e d le r... T o ld b e lø b m. v. i a fr e g n in g sb o g eller k o n tr a b o g... U d ta g n in g s se d d e l fo r a d r e sse k o r t , 1, 3 0, 4, 6 9, 8 8, 101, 5, 128, 14, 16, l , , 3,, 155,

8 I V. O r g a n i s a t i o n s - o g p e r s o n e l f o r h o l d. A n sø g n in g e r o m a n sæ tte lse so m a s s i s t e n t... 3 A n sø g n in g e r o m fo r fly tte lse m. v... 3 A n ta g e lse a f e le v e r , 83 A ssiste n tp la d se r v e d jern b a n e p o stk o n to r B e fo r d r in g sg o d tg ø r e lse v e d r e v is io n a f in d b e ta lin g e r t i l la n d p o s t b u d e... j C y k leg u m m i ti 1 la n d p o s tb u d p e r s o n a le t , 9 D y r tid s tillæ g g e t t i l te le g r a fe k s p e d itø r e r... ; 143 E le m e n tæ r læ reb o g i te le fo n te k n i k , 60 5, , 181 G o d tg ø r else fo r tje n e s te u d e n fo r h je m s te d e t k a n a fh o ld e s u d e n u d g ifts o r d r e In d ø v e ls e s tje n e s te i in d til 3 d a g e k a n a fh o ld e s u d e n u d g iftso r d r e, u d g ift t i l K u r su s o g fa g p r ø v e r , 4 4, 6 0, 6, 143, 155, 184 L æ r eb o g i te le g r a f- o g te le fo n te k n ik, a fs n it F : r a d io te k n ik M id le r tid ig t lø n t illæ g , 161 M id le r tid ig t lø n tillæ g t i l p o ste k sp e d itø r e r o g b r e v s a m le r e M id le r tid ig t lø n tillæ g t i l te le g r a fe k s p e d itø ie r M u n d e r in g sd e p o te t h e n læ g g e s u n d e r 2. e k s p e d itio n s k o n to r O p m æ r k so m h e d e n h e n le d t p å b e ste m m e lse r n e i» V ejled n in g for la n d p o s tb u d e «, 15 O v e r a r b e jd e i p o s ttje n e s te n i ju le n O v era rb ejd sp en g e o g v e d e r la g fo r m is t e t f r id a g , 143 O v e r p o s tin sp e k tø r e n i 3. d is tr ik ts k o n to r f l y t t e t... 6 P e r s o n a le n æ v n R e g u le r in g s tillæ g t i l p o ste k sp e d itø r e r o g b r e v s a m le r e... 3, 143 R e tsk r iv n in g sr e g le r, n y e...» R u te fo r te g n e lse i ræ k k efølge«fo r la n d p o s tr u te r R ø m ø fæ rgeri n e d la g t S ta ts-p r æ m i e o b lie a ti o n e r... 3, T illæ g sb r ø d k o r t , U n i fo r m s g e n sta n d e... 6, 9 1, 1 2 1, 161, 1 V. T r y k s a g e r o g m a t e r i e l. B o g s ta v e t»å«s p la c e r in g p å sk r iv e m a s k in e r... B r e v b æ r e r e m m e... D y n a m o ly g t e r... E g r y -a p p a r a te r t i l b ru g v e d u d fy ld n in g a f a v iso m fly tn in g sfo r m u la r e r.. E k s p r e sr e k v is itio n e r p å frig ø r e lse sm id le r ek sp ed er es k u n u n d ta g e ls e sv is F e r ie m æ r k e b ø g e r fo r in d se n d e s t i l b la n k e td e p o te t... F o r m u la r E. 2 æ n d r e t... F o r te g n e lse fra p o stv æ s e n e ts sa lg sk o n to r for fr im æ r k e sa m le r e... F o r te g n e ls e o v e r d a n sk e r a d io s ta tio n e r... F o r te g n e ls e o v e r la n d p o s tb u d e n e m. fl. o g la n d p o s tr u te r n e

9 Frigørelsesm idler... F ri m ærke jo u rn al for indlev erin g stjen esten... G adefortegnelse for d e t københavnske p o sto m råd e... Indløsningsjournaler for stats-sp areo b lig atio n er... Ju le m æ rk e t... K æ d e sk æ r m e... M å n e d sr e g n sk a b e r n e... P a p i r b e sp a r e lse r... P o st- o g p a k sæ k k e i ju le p e r io d e n... P o s t- o g te le g r a f h å n d b o g e n, P o stsæ k k e s o p lu k n in g... R e g iste r n u m r e fo r sy n e s m ed a n g iv e lse a f a fse n d e lse sp o sth u se ts o ffic ie lle fo r k o r te lse. R e tsk r iv n in g sr e g le r n e s in d fly d e lse p å b ru g en a f ste m p le r, sk ilte o S ig n eter... S te m p le r o g s te m p lin g s m a s k in e r..... S ty k s a lg sk a s se r in d se n d e s t i l m a te r ie ld e p o te t, o v e r ta llig e... 3, 5, 9, 1, 2, 4 5, 6 8, 4, 5, 8 4, 8 8, 10, 136, 1 5 2, 162, , 8 4, 9 1, , ,, V I. P o s t g a n g e n. A. Indlandet.! 14 S t a t s b a n e r n e : 6, 13, 18, 4,1 H o lb æ k N y k ø b in g S , , 5 4, 5 5, 5 6, 5, 5 8, 6 8, 0, 6, H o r sen s B r y r u p S ilk e b o r g , 8 8, 9 1, 101, 105, 10, 1, H o r sen s R a s k M ø lle E jstiu p , 121, 128, 131, 132, 136, 156. h o lm H o r sen s T h y r e g o d P rivatbanerne: A a k ir k e b y G u d h jem. 1, 133, 168, 184 A a lb o r g F je r r its le v , 132, 139 A alborg H a d su n d K ø g e H a a r le v F a k se L p l A alborg H v a lp su n d , 6, 132 j K ø g e H a a r lo v R ø d v ig , 1 4 3, 15 M ariager F a a r u p... 5 A a lb o rg S æ b y F r e d e r ik sh a v n 2 5 i M a rib o B a n d h o lm , ,1 0 3, 133 M arib o R ø d b y k a v n A a r h u s H a m m e l T h o r s ø I N a k s k o v K r a g e n æ s , 4 A a r h u s O d d er H o u j N a k s k o v R ø d b y... 55, 4 F a a r u p V ib o r g... 5 j N y b o r g F a a b o r g... 0,1 4 3 F je r r itsle v T h is te d , 152 I N y b o r g S v e n d b o r g F r e d e r ik sh a v n S k a g e n ,5 8, j N y k ø b in g F l. N a k s k o v.. 5 5, 6 4, 0 103, 133 N y k ø b in g F l. N y s t e d H e lsin g ø r H o rn b æ k G ille le je. 54, N y k ø b in g F l S t u b b e k ø b in g , 131 j N æ s tv e d P r æ stø M e r n H i lierø d F red eri k s v æ rk H u n O d en se F a a b o r g d e s t e d , 131 i O d en se K e r te m i n d e M a rto fte 56 H ille r ø d G ille le j e ,1 3 1 R a n d e r s H a d s u n d ,1 3 2 H ille r ø d T is v i id e le je ,1 3 1 H jø r r in g H ir ts h a ls H jø r r in g H ø r b y ,1 3 3 H jø r r in g L ø k k e n A a b y b r o , H ø r v e V æ r s le v... 55, 131 K o ld in g H e j ls m in d e... 6,1 8 K o ld in g T r o ld h ed e 1, 2, 5, 4, 132 K o ld in g V a m d r u p R in g k ø b in g Ø rn h ø j H o ls t e b ro... 5,1 3 2 R u d k ø b in g B a g e n k o p R u d k ø b n ig S p o d sb jæ r g R y o m g a a r d G errild G ren s a.. 58 R ø n n e A llin g e S a n d v ig... 80, 1, 168, 182 R ø n n e N e k s ø , 1, 168, 181 S ilk e b o r g K e lle r u p R ø d k æ r s b ro , 5 S k iv e V e s ts a llin g... 5, 132, 15 T ø llø s e H ø n g... 3, 5 5, 105, 131 V a r d e G r in d s te d... 5, 132 V a r d e N r. N e b e l , 162 V e je n G e s te n... 1 V e jle V a n d e l G r in d ste d.. 5 8, 132 V e m b L e m v ig T h y b o r ø n. 5, 132 V o d s k o v Ø ste r v r a a 2 5, 5 8,1 3 3,1 3 9 V o r d in g b o r g K a lv e h a v e Ø rsø A s a a ,1 3 3 B. Udlandet. D ir ig e r in g a f p a k k er o g a d r e sse k o r t t i l T y s k la n d J u le p o s te n t i l o v ersø i sk e l a n d e C. Luftpostruterne 3 0,4 5, 18 D. Andre meddelelser. P o s tg a n g e n K r isti h im m e lfa r tsd a g m. v

10 V I I. P o s t h u s e o g t e l e g r a f s t a t i o n e r. j A. Postkontorer og telegrafkontorer. B a g s v æ r d H e r l e v... 4,1 1 8 B. Postekspeditioner. H e r l e v... 8 R y S e rri t s l e v... 4 S to h o lm S to h o lm J T v e r s t e d C. Brevsamlingssteder og postindleveringssteder. A a b e n r a a A lm e g a a r d s le jr e n... 9 G e n to f te H e ls in g ø r H e r le v N y k ø b in g F l S e r r i t s le v... 4 S ilk e b o rg S k iv e S to r e - A lm e g a a r d s le jr e n... 9 S v e n d b o r g S ø n d e r b ro T v e r s t e d D, Telegrafekspeditioner og telefoncentraler. B a u n... R y... 4, 10 I B je r r e b y... E g h o lm... H a ra id sk æ r F a b r ik... H e r le v... J e r le v... L a a s b y , L a n g e b æ k L ille r in g , 12 L u m s a a s... N y r a a d O r m sle v , R y... S jæ lla n d s O d d e... S k a lb o r g... S p o r u p , S ta u tr u p , S te n s v e d...t... Stoholm... Stoholm J... S t r ø b y... T o u s tr u p , T v e d... V in g ste d M ø lle... Ø d s te d I E. Midlertidige posthuse og telegrafstationer. P o s tk o n to r p å k ø b e stæ v n e t i F r e d e r ic ia P o s tk o n to r p å in d u s tr im e s se n i F o r u m, K ø b e n h a v n V P o stk o n to r p å d en eu ro p æ isk e ra d io fo n i k o n feren ce , 103 P o stk o n to r p å d e n 8. v e r d e n s- fje r k r æ a v le r k o n g r e s p å.h a n d e lsh ø jsk o le n, K ø b e n h a v n V Sommerpostekspeditioner : E s p e r g æ r d e H u m le b æ k S n e k k e r s te n Brevsamlingssteder : F a n ø B a d... 4 H e n n e S tr a n d R a a g e le je... 6 V ejrs S tr a n d Telegraf ekspeditioner: F a n ø B a d... 4 P o stm e ste r sti lli n g e n : V I I I. O p s l a g a f l e d i g e s t i l l i n g e r. A a r s... 6 B a g s v æ r d B r æ d str u p H e r le v... 4 In d lc v e r in g sp o stk o n to r J y d e r u p... gg J æ g e r s p r is R y... 4 R ø n n e... g S in d a l... 4 T h is te d V e j e n V e s te r v ig... 4 Æ r ø s k ø b in g... 4 T e le g ra fin g en iø r a f 1. g r a d O v e r r e v is o r T e le g ra fin g en iø r a f 2. g ra d , 34 E k sp e d itio n sse k r e tæ r i g e n e r a l d ir e k to r a te t P o stfo r v a lto r v e d p o ste k sp e d i - t io n 3 i A a lb o r g... 6 S ta tio n s le d e r , 4 O v e r k o n tr o lø r , 3 4, 98 P o st- o g te le g r a f k a sserer B o g h o ld e r... 1 O v e r k o n str u k tø r F u ld m æ g tig i g e n e r a ld ir e k to r a t e t... 6, 4 K o n tr o lø r... 6, 2 2, 3 4, 4, 4, 9 8, 1, 124, 14, 18 T e le g ra fin g en iø r a f 3. g ra d.. 3 4, 98 K o n str u k tø r a f 1. g r a d V æ rk m e ste r a f 1. g r a d P o s t fo r v ilt e r v e d p o s te k s p e d i tio n 2 i H o r s e n s... 6 P o s tfo r v a lte r v e d p o ste k sp e d i tio n 2 i O d e n s e O v e r a s s is te n t... 6, 2 2, 3 4, 4, 4, 98, 1, 124, 14, 18 T e le g r a fm e s te r a f 2. g r a d K o n str u k tø r a f 2. g ra d. 9 8, 124, 18 B e sty r e r a f so m m e r p o ste k sp.. 1, 18 T e g n e r P o s t v a g tm e s t e r. 2 2, 3 4, 4, 108, 18 K o n str u k tø r a f 3. g r a d.... 6, 4, 92, 2, 124 O v e r m e k a n ik e r P o s tb u d fo r m a n d ,2 2,4 8, 4, 9 8, 14, *18 L in ie m e s te r... 1g P a k m e s te r fo r m a n d.. 6, 2 2, 3 4, 4 8, 4 9 8, 108, 18 M ek a n ik er a f 2. g r a d... 18, 22 O v e r m o n tø r ,2 2,1 4 O v e r p a k m e ste r , 18, 19 M on tør a f 1. g r a d.. 3 4, 4 8, 14, 18 E le v e r... 18, 8 4

11 A a b o e, J,... 6 A a en, E. C A a g a a rd, J. R A a k e sen, R. I., fr k , 162 A a lestru p, L. C A a q u ir t, E. M., fr k A a rd a l, I., f r u A b ra h a m sen, E. V , P... 16, V., fr k A d e lto ft, A A d sb ø l, N. A A d se rsen, N. A A g erh o lm, H. A , 16 A h rn ell, C. E... 4 A lb in u s, S. J A lb r e c h tse n, S. A A lb retsen, O. H A lfa st, I. G., fr k ,1 1 8 A lk jæ r, C. A A lsin g, V. C. B A m b ro siu s, IC., fr k A m u n d sen, C. S , 125 A n d e r sen, A., fr k , A. C., fr u... 51, A. D., fr k... 93, A. D , A. E... 93, A. H fr k... 26, A. I., fr k , A. J... 36, A. J. K., fr k... 9, A. L... 81, A. O., f r u... 51, A. P , A. P. K..., A. P. V. A..., A. S..., B. H..., B. M , B. V..., C. F... 23, C. L., fr k , C , E... 6, E ,1 2 5, E., fr k , E. A. E. B... 51, E. E... 10, E _, E. F , E. K., fr k... 51, E. K., fr k... 8, E. M., fr k... 80, E. S. A... 4, 9, 149, F. B..., F. H... 2, G., fr k... 31, G..., ,1 9, G , G. H ,4 9, 2, H... 14, H I X. P e r s o n a l i a. A n d ersen H... H... H... H. A... H. A... H. E... H. E. S... H. G ,1 1 3, H. I. G... H. K. A... H. L... 9, H. M. C., frk... H. M. M... H. O. E... H. P... H. V... I., frk... I. M., frk... J... T. B. S., f r u... J. E... J. E J. F... T. H... J. H... J. K... J. L...,T. P. N... K., frk... K... K... K. C... K. E... K. E , 4 9, 8 5, K. F... K. M. B.. K. R... K. S... M., frk... M... M. E. A... M. L.. fru... N. H. M... N. J... N. P. H... O. A O. A... O. B... O. E... O. F... O. P. K... P... P... P. E... P. J... P. J... R... R. A. S... R. B... R. B... R. J. M., frk. S.... S. A A n d e r sen, S. A. H , 4 8, 6 2, 2, S. H... 14, S..1..., T fr k..., T. E , 169, V., fr k... 80, V. B... 80, V. E... 4, V. J... 49, V. M , 125, V. N , 125, W. B... A n d e r sen -B a c h, B. A. 61 A n d e r sso n. E., fru , 149 A n d r e a sen, A ,4 9, E. H.. frk 51. F. L.... H. M... 8, J. K... 19, V... 6, V. l i , 149. V. G , 106 A n d r e a sse n, R. B , S. P.. 39 A n d resen, A , 1 25, A. V E. M.. frk. 51 -, J - J S A n k er-m ø ller, A., frk. 109 A n k ersen, A A n k e r stje r n e, G. K., fr k... 0 A n sb jerg. E. P., f r k A n to n s e n, E. l i K. M., fru A r e n to ft, A. S. A , 85 8 A r n d t, N. M. E... A r o n sso n, S. A A rre sø e, E. A A r v id se n, H A r v ig, G., fr k A ssc h o n fe ld t-h a n so n, B., f r k A sto r p, C. P. E... 8 A u g u ste n b o r g, C3. K. 94 A x e ls e n, J. K B a c h, E., fr k , J. C. J B a g g e, G., fr k B a g g e s e n, A., fr k B a g i-n ø r g a a r d, H. E B a ls le v, E. C. C., f r u B a n g, D. P. M , H Ba,nzon, K., fr k B a sk jæ r, J. P B a sse, J B a s th o lm, S. A ,1 1 9 B a y, C. H. C... 31

12 B e c h -H a a se, E. L., f r u B e c k, G., fr k... 62, K. J B e in in g, M. C B e n d tse n, C. A... 2, N. O. C..., O. M... 89, V. E. A......, V. O B e n g ts e n, G. M. H., f r u... 8 B e n n, I. H. R., f r u B e n th se n, E., fr k B e n tse n, K. C. S B e rg, B. J., fr u , E. E , E. K f r u B e rg g reen, A., f r u... 88, H. K. N. V... 6, 25 B e rg ø, H. A... 1 B e r te lsen, J... 98, G. C B e ssm a n n, S. H... 0 B e y e r, T. G B ie le fe ld t, H. K B ill, C. S. J B in d e r, A. P B ir c k -H a n se n, A. K B ir k, K. V B ir k e m o se, S. L. H B ja r n a d a l, I. C. J., fr k B je r g, A., fr k... 4, N. A B jerre, A. G... 8 B je r r in g, M. L., fr k B je r tr u p, E. B... 0 B jø d s tiu p, J B jø r n, K , V B U n k enborg, O. K. P... OH lilo..i, S. E B lu m e, P. A. V. M H och, A. M B o o k, H. C... B o d e n sk jo ld, P B o e l, E. L., fr u B o g h, H. J B o je, M B o k e lu n d, 1..., J. L... U Fiolvinkol, P. F. L B o m, R. A. H B o n d e, K. K... in «B o ildenen, D. M. K., fr k... 85, R. S., fr k , 12 B o r d in g, E., fr k B o sse n, H. C B o y s e n, J., f i k B r a n d en b o rg, V. E B r a n d t, M. J. E > S. B ,13 B r e d d a m, E. A., fr u... 13«, F. K , 1 ih B r e in d a l, B., fr k... B r em er, H B r e m s-p e d e r sen, A., fr k B r e n d str u p, J B r esch el, S. M B r e u n in g, P. W B r in c h, S.-A B r ix -J e n s e n, K., fr k , 1 B r o c h o r st, A., fr k... B r o c k, H. C. C... 23, K., f r u... 0 B r o d e rsen, E. H , 4 8, 2 B roen g, C., fr k B ro g a a rd, P. E... 4 B r o sb ø l, S. A B r u n b jerg, K. H B run k æ r, G B r u u n, C. L... 35, R. S B r u u s, M. J... 8 B r ø n d seru d, K. B. H. J B r ø n d u m, P. E. L B r ø n n u m, K. C B r ø n sb jer g, B. V... B u c h -O le se n, G., fr k B u e, H B u n d g a a r d, A g B u r m ø lle, B. E., f r u B æ k, I. A fr k B æ k g a a rd, B ø g, K. L B ø g e sk o v -T h o m se n, B... B ø g lu n d, J B ø jstr u p, E. P B ö ttc h e r, H. W B ø v ith, K. B C a b e n, H. E C a llsen, A., fr k C a m p b e ll, G., f r u C arlsen, C. H., fr k , E., fr k , E. H... 13, J. G j S» Oi t» 1 1 w 1i 1* j 1 fto C a rsten sen, A. M... 80, J... H, L. M., f r u C a sp ersen, P C assias, N. H... 0 C a stb erg, C. V C h r iste n sen, A..., A... 19, A., fr k... 9!), A. B., fr k , A. F. B... «, A. J... 35, A. L., fr k..., A. M. G , A. M. L., fr k... 3, A. R... 15, B... 6, B., fr k..., B... 13, B , B. E., fr k... 36, B. L., fr k..., C. A... 4 _, C. A... 15, C. E... 28, C. I. C C h risten sen C. N. A C. P. E C. S D. E., fr k E E. A. N E. H., fr k E. K., fru E. Q., f r k E. T ,1 4 9 E. T. P E. V E. V., f r u , G. M., f r k H H H. A. H H. C H. H. C H. K H. K H. T. V H. V I., fr k I. E., f r u I. H fr k , S., fr k J. A J. C J. N. C., frk P. V >2 K i Bi K. B K. H K. H , 4 8, 1 12 K. V. I K L. H., frk ,4 8, 2 ( 1 M. M.. f ik H2 M. W N. A. L , N. C N. F......* 68 N. I>... N. P _ 0. A. IO O O. I O. R O. S , 9 P. A P. E

13 C h r iste n sen, P.- E. G, P. F...., K... 50, R. C. A , R. V., fr k..., S. A , T... 8, T. V , V. A., fr k... 80, V. O , 8 C h ristia n sen, A , A. H... 50, A. M A. T..., A. W... 15, li. 1., fr k... 80, C. E. F..., G. C., fr k , H., fr k..., H. B , H. C , J , J. E , 64, J. S..., J. S. K., fr k , K. E... 81, K. M... 0, N. L., fr k , P ,1 1 8, S. B , W. C C h risto ffersen, E. H., f r u..., K. H... 10, L. E M... 89, > N C h risto p h ersen, J C la u sen, E. D., fr k..., T. M. W., frk.., K... ~ 1 N..., 0. J... i p. l i..!!!..!!., v... C lem en sen, H. M. J.... C lem m e n sen, B. E..., E..., L. H..., R... (Jolbe, E. E. K., f r u.... C ordson, A. H., fr k... (JorneliuBHon, K. H... C o rn elsen, P... C ortsen, B. A., fr k... D a h l, R. K. S... D a la g c r, E. N. A D a lb y, A. J... D a lg a a r d, A... I.. S. A... D a ll, H. K D a lsg a a r d, J. S. J....., D a m b m a n n, P. C. V.... D a m b o r g -L a r se n, K. H (1 14!) 122 :1) U, , side D am gaard, D., f r u... 10, 16, E frk... 81, N. N... 9 D am hoff, A. D. S D am m, I. G., f r u... 8,169 D am m eyer, P... D am sgaard, A. K. D., frk... 12, K. E D anielsen, C. S. J. H , G. M. IC., frk ,H.K D anklefsen, P. N D auer, C. C D avidsen, K. E D eleuran, O. F D em ant, J. A... 9 ) igß D ideriksen, B. A h. h...i 69 D iotzm ann, E. L. G., frk D irks, C. C., frk... 2, 106, D. K Dissing, D. M., frk D oktor, C. P... 2, V., frk... D ræbel, A D ubgaard, V. I. G... D ubo, S. E D ue, B. H D upont, B J- J D yhr, H D yrvig, M. K D øm ier, K... 14, 8, 149 E b b e s e n, E. K. J..., V... K iler sen, K. J... IO i Mik, J.,. C... E jlersen, S. E. C... SjttM», K n u u u n,, E lb o, A. K. H., f r k.... E lleg a a rd, E. M., frk.. E lm g a a r d, O. F... E ls b o r g, S. E. M... E lsnor, O. P... E lv a n g, C... E n e v o ld s e n, P. E... E n g h o lm, S. K... E n g r a f, 0. U... E r ic h sen, K. R... E r ik s e n, A..., B. L..., A. E. J. W..., C. L..., E. C., fru, H. C. B..., K..., L. J., fr k.... O. H..., P. H..., S. A... E r la n d, C. J... E r lin g, K., fr k...' ' E rnø, R., f r k..... E sb e n se n, H. V... E sk o n io se, A ao 1( , , , , , 125 side E skildsen, E. K , E. T., frk... 51, I. W. T E sser, C. H. H... H 6 E ssing, I F a lk, C. P... 12, 13 F alk en b erg -N ielsen, 8. J F arling, L., f r u Feldbro, N. L., frk F ick, A. G. M frk..." 160 F ischer, K. E... Fisk, F. F. B...4 F jeld g aard, E F jelstad, W Fjelsted, P. L... 85, 148 Flensdorf, H. P. H... 2 F lin tru p, E. J., fr u...! 25 Flyvholm, R., frk , 16 Fosgerau, R. A., f ik Fossing, V. A., frk Frandsen, G., frk , I. H., frk, H. E..., K. K , K. V..., M. E., f r u , N. J... n s, R. G., frk 169, R. S..., W F r a n z m a n n, H. M., fr k , 99 F r a u sin g, E F r e d b o r g, A. J. S... 8 F r e d e r ik se n, A. F... 19, E. A, E. E.... li. YV..., F... > * *B u >v\ \ \ \ \ t t j, 0..'.... H. n. 8. M., H. K..., H. L..., I. M. B frk, J. H.., J. L..., J - T... > K. A.. fr k.., L. E., fr k.. F r o d sk ild e, T. V., fr k... F r iis, O. J.... e. h. r. -, E. M. K fr k..., J., f r u..., K. K. S., f r u..., S. S., fr k... F r isc h, J... F r o s t, A. S B. A. N..., H. B..., J. C... F r o u la n d, P. D... F u g lsa n g, A., f r u..., E. F... 36, J. F u r b o, C. A BO s i , ,

14 F u sa g e r, G. K., fr k F ø n s s, J. M., fr k G a a r sle v, K. M. J G ad e, H. E. P... G a m b y -H a n se n, C G a m m elg a a rd, B. E. J , O. C G a n zh orn, A. J G arb oe, J. P G arb æ k, A. H. H... 8 G arsd al, H. E. S., fr k G ed eb jæ rg, S. A G erk en, J , 4 8, 6 2, 2 G e r la c h -H a n sen, E., fr k... 12, 3 G ern sø e, G. J G ertz, P. C. S G esch w en tn er, Y G im lin g e, J. R G jerløff, G. R., fr u G jøru p, I. B., fr k G leeru p, H , 64 G litz k y, C. F G løru d, I. G., fr k G o tfr e d sen, M. P... 4 G ra lert, K., fr u G r a n d je a n -R a sm u sse n, W G ra u g a a rd, K. E G ra u slu n d, K. B G red sted, S. D., f r u G regersen, K. V G ries, R. I. L., fr k ,1 9 G rim m, R. P G ro th, I. H., fr k G ro th e, N. T. M... 0 G r o v e -S te p h e n s e n, V., fr k G ru n d t vi g-m.adsen, M. F. I., fru 51 G r ø fth o ld t, H. J G rø n b ech, A G rø n h a v e, P. J (in g, L,, fr k ,4 8,1 1 2 G u ld b æ k, V. L G u ld h a m m o r, i. 1., fr k G u n d e la ch, H. E G y ld e n v a n g, J. E , 8 5, 2 G y m o se, T. V G artn er, D. K. B., fr u G ö te, 8. A fr k H a a g o n so n, H. H H a a n in g, A... H a a str u p, E H a a su m, A H a d su n d, T. J., f r u H a e u sle v, A. K., f r u H a g e lu n d, E. I., fr k H a g e s k o v, J. S. P H a lv o r se n, K. N. L H a m a n n, B., f r u... 13, R. E....,... u g H a m m o rh ø j, E... 1(5 H a m in e r str ø m, N. K H a n e y, O. N., fr u H a n g h ø j, I., fr k H a n se n, A... 24, A...28, A., fr u H a n se n rid e A., fr u... A A... 6 A. (II), fr k A., fr k A. B A. B., fr k , 139 A. E... 8 A. E., fr k A. G A. G. M., f r u A. H... A. I., fr k A. J A. J A. J. B A. K., fr k , 182 A. K., f r u A. K A. M., fr k ,4 9,1 1 2 A. P. F A. S. A A. V A. V , 13 B., fr k... 2 B B B B B B. A B. T C C. C. S , 121 C. E C. E. M , 8 C. G C. H C. H... 13, 156 C. H... MM) C..T... U 2 C.J. H C. P., fr k O. P... 6 D. S., f r u E E E fr k E., fr k E E E lla, fr k... E lly, fr k... E E. A. A., f r u... 9 E. B E. B E. B... SI E. C. G... 0, 149 E. E... 3 E. E E. F... IO E. G., fr k... 4 E. G ,4 9,1 1 2 E. G E. H E. H. C., f r u H a n se n H. J. F I. R., frk... J. K... : K M., f r k M. A., f r k M. O., f r u S H T , , 4 9, 8 5, 2, fr u H... R. N S., frk A... 1, 129 A A. G C..., 109 C ,6 0 C D... 6 E ,1 2 5 E. F... G... K. B... L. Q... O..... P... I»... P... 1*. 1). A... V... V... w... fr k... A., frk I B fr k G. M., frk A. S B., fr k E...* 2 E. H...*... H... H,... P. M. L... R..., fr k..., fr k IO

15 H a n se n, K., fr k , K. A > K. C K. F ,4 9, 2 K. F K. H., f r u , K. I K. I K. I. O K. J. H., f r u ,8 9 K. M., fr k K. P K. S K. V... K. V K. V K. V L. A. L L. H... L. M. K., fr u L L. V... M M. M., f r u ,1 2 6 M. M. 8., fr k.. N. D N. L, f r u N. J N. K N. K T. N. L N. N ( )., fr k O O B O. C * O. \j. I I pli i i i t i t t t t t t P A, P. A , 1*. E , P. E. T , P. G. L , P. K , P. K......, P. K. F , P , P. V , R. A , R. A. V. C , R. C , R. K R. K , K. P , R. V R. V., f r k , S. A , S. A..., S. A , S. A , 6 2, 2 S. A... S. A... S. A... S. E... S. E... S. L... S. P. H..., S. s..., S. Å..., T... T. E..., V , V., fr k Y. A V. B V. E., fr k V. M. T... V. T H a n sso n, E. V..., 3, 125, H. H H a r k e n, C. C H a r lo u, A., f r k H a r p e lu n d, O. P... 9 H a r p sø e, H. S H a r ta a, A. P H a r tu n g, H., fr k... 9 H a r tz, A. A., fr k H a s le v, G. B H a slu n d, E., f r u H a v e, B... H a u g, E., fr k H a u k o h l, F. M H a u lr ic h, A. J , 4 8, 8 5, 2 H a ü se r, A., fr k H e d e g a a r d, E. P H e e g a a r d, S. E H e ib ø ll, H. C H e id e m a r k, N. M., fr k H e in e m a n n, L. E... IO H e lm a r k, E. K., fr k... H o lm b ø l, H. J H e k in g h o ff, A. M H e lstr u p, T. B H e m m in g a e n, E., fr k H e n n ig, F. P H e n n in g s, E. M. J., fr u H e n n in g se n, N. S. G H e n r ik se n, A. E. S , E. K. P... 42, E. L , E. R. T... 24, F. B. S... 35, H... 81, H. A..., H. T..., K., fr k , K. M... 34, M. L. A ,1 1 9, P ,»S. A , 4 9, 149. V... 6, V. C , V. E H e r lø v, R. P. K... 6 H e r m a n se n, A. Y. M H e r m a n s e n, G. C. E. B... 13, S. R., f r u H e r o ld -N ie lse n, A. C H e s se lb æ k, E H e s s e lh o lt, K. E H ild e b r a n d t, K. J. H., fr k H ild e s ta d, E. M., fr k... 4 H ilto n, J. A , 125 H in d e v a d, A., f r u H in d h o lm, A. R. E H ir sh a ls, K. B. P... 6 H je lm, O. E H jo r th, E. N H ju lm a n d, J. W , 4 8, 8 5, 2 H o lo k, H. J... 3 H o ld e, A. K. M H o ld e r -E r ic h se n, J. F. V H o ld g a a r d, B. E., fr k H o lk, M. C H o lle, B., fr k H o lle n d e r, M. O. F H o lm, A. E. F , A. I., fr k A P -. b. 149, C , 125, E. K., f r u , E. M , 4 9, 2, K... 8, O. E... 14, 0. L. N , S. A , V. H... 9 H o lm b e r g, R. P. M , 8 4 H o lm sg a a r d, K. E... 81, E H o lst, I., fr k H o lst-c h r iste n se n, A., f r u... 48, H H o n o ré, 8. A. Io KYWro... i>2 H o rn, T. P... 26, \ V. A. N... 14«H o r n b æ k, A. H , 4 9,1 1 2 H o rsto d, R H o u, M. M., f r u ,1 8 2 H o u g e se n, E., fr k... H o u lb e r g, G., fr k H o v e, A. A... 6 H o w a r d se n, B. M H u n d to fte,.t. J H v a s, E... 2 H v id e m o s e, M. A., fr k H v id, H. L., f r u H v ils t e d, A. C H v o lb æ k, A. J H y ld ig, C. A , K. S H y lle, A. R H ø o g, A. C ,1 3 H ø g a d a lså, H a n u s v i d H ø g e r m a n, I., fr k H ø g h, V H ø g sb r o, A. B., fr k H ø jb o r g, C. G. F ,1 9 H ø je r, B H ø jg a a r d, N. J H ø jh u s, E... 93

16 H ø r ly c k, P. A H ø y n e r, H. B... 8 Ib sen, E...' I b s e n, P. B In g e ls so n, C. A In g v o r d sen, K. B... 6 I p ia n d, M. L., fr k Isa k se n, H. P Isa k sso n, A. W Iv e n, H. K. V... 6 Iv e r se n, E. A... 93, I., fr k ,4 9,1 1 2, I. A , R. E... 96, R. E., fr k , S. A J a c o b s e n A. H A. L. M fr k..... A. W B., f r u B. E C C C. M., fr k , E., fr k , E. A , E. A. M ,9 3, E. C. K , E. G......, E. M., f r u , F. H , G. L. T fr k....., H. E , H. P......, I. F , J. K , K. E , L. R., f r k , M ,4 8,1 1 2, N. F , N. J , , P. J , P. J. H , 9, P. L. J , S. H , 125, T fr k , T. B , V J a k o b se n, B , C. C , E , E. B fr k , F. G , G. M , 1..., J. E. H , S. A , S. A. N J a r lk o v I. E., f r u J e n se n, A A A > A , 6 J e n se n A., fr k..., 186 A ,1 2 5 A. B B. T., f r u C ,1 2 D E E., fr k A. F. A. F. P... A. H... \. H., fr k... A. H. M... A. I A. K., fr k... 9 \. K A. K... A. M A. M A. M... H 9 A. N. R A. P. K A. P. L B., fr k B., fr k B B. A B. A. C B. C... 3,4 9,8 5,1 1 2 B. E B. L., frk B. M... B. V... B. V... C C. A C. E. C... C. E. O... C. F C. M... C. N... C. P... C. V... D. E., f r u... E E , 126 E E., fr k E., fr k E. A... E. A., f r u E. B E. B. B... E. C E. G ,1 9 E. G., fr k... E. G. L E. I. M., f r u E. J. M., f i k E. K., fr k E. M E. N E. R E. R., fr k E. S., fr k... 3,4 9,1 1 2 J e n se n, E. S..., F. A... 52, F. C , F. E... 3,4 9,1 1 5, F. F... 35, F. G , F. H... 81, E , F. O...23, G. E... 89, G. E., fr k... 8, G. M., f r it... 51, G. V. J , H... 26, H... 6, H ,1 1 6, H , H., fr k , H... 16, H. A. H , H. C ,1 4 9, H. C. M. L , H. G... 85, H. G , H. H... 3, H. J , H. K. A. N., fr k , H. K. T ,1 6 9, H. P... 41, H. R , H. R , H. V... 89, H. V. T , I., fr k r i... 61, I. B., fr k , I. B., f r u... 2, I. H. L., fr k , I. K., fr k , I. M. W., f r u , I. N., fr k... 89, J j : j , J. C , J. G... 13, J. J... 1^9 -, J. K. M , J. L , J. M., f r u , J. M., fr k ,.T , J. M., fr k , J.... 2, J. P , J. P. M , J. S ?.. -, J. S. K... -, J. V... _, K , K fr k , K., fr k... -, K , K f r u , K. A , K. D fr k...»8 -, K. E... 81

17 E G. M. B H , J., fr k N. A , R., fr k..., 186 V. M G M ,8 2 M. J V... 3,4 9,8 5, A C. B., fr k H. H... J... K. V.. P... T. S... A... H. A... H M... A. C... B... C... E... E... E... G... H... J... S. P..., T. P A. B... J... A , 14 W , frk C. H E H., f r u H K , fr k , fr k ,4 9,8 5,1 1 2 A A. L A. S... E... 3,4 8,8 5,1 1 2 K... 3, 15 R , 125 R., fr k y. w J e n se n, V. C... l o, V. F... 4, V. F , V. G , V. H , V. R... n, V. T. G J e p p e se n, A. L., f r u... J e p p e se n, A. P... 49, E. K. R G H , 9, H. P. I. L , I. R., f r u... 65, K. C..., K. M... 6, P- E V V. E... n J e p se n, A A. P... 14, H... 19, H. N ,6 4,1 1 8,1 4 9, R. L J e r ø, C. A J e sp e r se n, E. A., f r u , J , K. A , M..., S. S , T. K J e sse n, A. T C.-W H H. S..., J. P... 4 > L. H M. A... 3,4 9,8 5, N. P... 15, P. M J o c h u m se n, A., fr k... 4, E., fr k J o h a n n e se n, B. A... 6, E. K T,. J- C J o h a n n se n, J ~. V...!. 142 J o h a n se n, A. E. T... 13, A. K., f r u , A. L... 81» C. H E... 3,4 8,1 1 2 > E , E. V. H I- S., f r u..., 85 - > J- F... 8, 149, J. H., f r u _... 1^6 Z k? i v b * *? , N. H > N. N T J o h a n ss o n, K. E... 14, T. P., f r u J o k u m s e n, P. G... n J o n a sse n, L. C. R J o n a sso n, G. U. B., fr k...!! 19 J u e l, E. J ,1 0 9 J u h l, A... iq E J u s te s e n, A. M... 40, h. m... ; ; H 3 J u s t e s e n, K. E... 42, K. E >N. P J u u l - D a m, E... 0 J æ g e r, B. B., f r k... ] ' 143 J ø r g e n s e n, A A., f r k A- E A. G. L., f r u A. I. P., f r k...2 6, 9 6 A- L... U 9 A. L., f r k A - N A. T f r k... C -, f r k C. G... E... E... E. B... E. G... E. J. V E. K E. P., f r k F E. R... 0 G - H G- H f r k G. M., f r k G. M. H frk H.. 13 H H. C.. 6,4 8 H. D., fr k H. P H. R. S... 8 I. L I. M., fr k J. A J. A... J. C... j. m a...' J. H... J. p... J. p... J. s... K... K... k. h... ; ; ; K. T., fr k K. V L L. A L. G., fr k... L. P... 8 M. K M. M fr k... 9 P P. C , 8 P. E

18 J ø r g e n sen, P. E. H... 35, R. F., fr k... 93, S. A. W... 6, S. C. M..., T..., T. K..." , T. M. Q., fr k.... 9, V. J... 13, V. J..., V. M , 3 K a a str u p, I. K., f r u K a d s te d, I. E. M., f r u K a ise r, H. H K a m m e r, E., fr k K a r lse n, B , B. E K a r lsso n, S. A K a sp e r se n, G K a u fm a n n, P. L. M K a y, C. J K e jse r, E. K, fr k... K e tilb jø r n, G. M. A., fr k K ie le r, H. C... 2 K iib, H. N. N K ir k b ø l, A. P... K ir k e g a a r d, C ,1 2 9 K je ld, E. K K je ld b æ k, K. R K je ld m a n d, H K je ld s e n, E., fr k , 16, E. P... 13, J... 8, K. M., fr k , 0.. '... 89, R. E... 6, T. T... 42, V... 36, V. N., fr k K je r u lf, V., fr k... 4 K jæ r, A... 50, A... 81, A. C. L... 19, J , P... 3,4 9,6 2,1 1 2, V. A K jæ r b y e, G. H K jæ rg a a rd, K. A. C... K jæ rsg a a rd, M. V K jæ ru lff, F. W K jø lh e d e -L a r se n, P. M., frk K jø lh o lm, A. L., fr k K jø lle r, N. P K la u se n, E... 93, E., fr k... K le d a l, B. A. D K le in, E. V K le is t, H. S K le jn, P. B K le str u p, R. H K lith o lm, K. E... 8 K lo s te r, E , K. E K lo ttr u p, S. P. R K læ r k e, I. S., fr k K n u d s e n, C. G _ I K n u d s e n, E. A., f r u , 145 E. H G , G... 6 G. J., fr k , H... 28, H. K... 50, H. K... 50, H. L , H. L., fr u f. U... 39, J. M. E , K., fr k... 81, 109, K. F..., K. K , K. M., fr k... 12, N. N. F , O. P , P. O... 19, S , U., fr k , V. I... 0 K n u d stru p., E. E K n u d str u p, E K n u tz e n T. I. M., fr k K o c k, H 141 K o fo d, C. O... 50, J. M... 4 K o fo e d, B. A. P B. L H. B., fr k J. V... 2 O. D K o ld in g, I. A. V., fr k K o lm o s, J K o n g e n sg a a r d, O. V K ra g h, H. E., fr k K ra ru p, N. J K r a w c x y k, E. F K r e ip k e, E. I., fr k K r iste n s e n, A... 8, 136, A. B. T f r k , 160, A. K., fr k , E. K... 3, 4 8, 85 2, E. O. K., fr k... 93, F. R... 0, G. K fr k... 24, G. L., f r k.... 3,4 8 2, H... 26, H... 1, H , H. E , H. L. K. B... 61, H. V. N , [., fr k... 3,4 9, 2 162, I. E., fr k _, J _, J. A... 85, K K. B., fr k , K. E..., 153, L. T. S K r iste n s e n, O. N , P. W..., S. L , V. A. K K r istia n se n, A. M., fr k , H. M... 3, H. V , K., fr k... 9, K. E _, , O. S. P... K r istja n se n, A. B K r isto ffe r se n, A. H K r isto ffe r se n, J..., J. P... 35, L. B., f r u...* , T. A K ro a g er, B. P K ro g, H , I. R., fr k... 85, J. A. B... 16, T. S... 3,4 9,1 1 2 K r o g h, G K r o g h a v e, E. M., fr k K r o m a n n, A. J. A... 5 K r o n k v ist, O. C... K r o o s, S K ru se, J... 8, 149, K. E., fr k... 81, M K r y g e r, J. E... 10, 168 K r æ g p ø th, M. H K u r e, A , L., fr k K u sk, H. P K v a r n in g, N. K K v is t, M. K. M..., V. A. A K y e d, R. K. K K ø h le r t, A. E K ø n ig, O. H... L a m p, W. B L a n d e v æ r n, N. S L a n g, L a n g b a lle, E., fr k... L a n g e v a d, L. A L a n g h o ff, S. E. B L a r se n, A , A , A., fr k ,1 6, A. G , A. H. S., fr k _, A, L _, A. L. L., fr k _, A. M. R., f r k... n... * 35 _, A. T., fr k... 3,4 9, 2, A. V _, B. C. J... 23, B. E , C. J... 49, E... 93, E., fr k... 9, E., fr k..., E. B... 26, E. B., fr k... 3,4 8,1 1 2

19 aide, E. E., fr k... 61, E. G., f r u , E. H... 16, E. K., fr k , E. L... 2 E M... 6, E. 0. B , E. P. L... 9, G... -r>o G j H... 89, H. A..., H. C , H. E... 6, H. E H. C. K... 84, H. J , H. R I. K., fr k... 26, J. A... 30, J. H fr k... 12, 156, J. H... 6, J. P. E... 6, J. P. E... 92, J. S ,1 2 5, K., fr k , K. A..., K. A..., K. B ,1 4, K. D... 81, K. E , K. G... 9, K. G K. H... g > K. T , L. A. B , L. C... 19, L. N L. P L a r se n, S. A... 28, S. A... 99, S. A... 13, S. A. E... 10, S. J S. M..., S. M., fr k , S. M. A... 16, S S. P..., T. E. D T. G... 12, 106, V , V. A..., V. H ,9 4, V. K L a sse n, A. R., fr k... 93, H. E , H. I. G , N - P s id e L jø r r in g, H. B L o d b e r g, O. C L o r e n tz e n, B. 8., fr k... 51, H. E. O. A L o r e n z e n, B., fr k , D. P... 19, E. J., f r u G., frk V... 3, 4 8, 2 L u n d, A., f r u , A. J. C., f r u... 82» A. P... 6, E. A., fr k , H. H , 128, H. P. S... S1) L a u, K. T., fr k , K. P.. c) L a u g e se n, H. G. V. L , K. S... 1 ao L a u r id sen, A. C., fr k L. R., fr k..., B. G... 65, N. J , 0. S L a u r itse n, H. M., f r u L a u r itz e n, T. J L a u rsen, A. L , E. R , H... 6, 4 2. H , H. G. B , 39, I. K., fr k... 15, K. B., fr k..., M. K., fr k... 61, M. M., fr k , O. A. K fr k... 35, P. E. B P. J... 6 > 8. E , S. K. B fr k... 26, P. 0..., V. E L u n d a g er, E. A., fr k... 2,1 2 8 L u n d g r e n, C. J , 1., fr k L u n d in g, M. C L u n d sg a a r d, A L u n d ste e n, E. C., fr k L y d e k in g, E. M., fr k , 148 L y k k e, K L y k k e n, I. V... 8 L y n g, P. M L y n g b y e, M. M. 8., f r u , 6 5 L y n g s e, H. P..., M... 36, 65, P ,1 2 5, M. A. C., f r u... 93, S. T L æ g r in g, H., f r u... 15, M. H., fr k , 121 L e e r h ø y, J. H , M. M. G., fr k L e le u r, N. P... 6 L ø n to r p, K. K. 8., f r u... 89, N. C L e m k e, P... lo fi L ø s e e k e, H. L. V... 92, N. L L e n n o v, T. M., fr k , N. P L e v is e n, R. E \, 0. C... 3,4 9, 2 L e v o r se n, L. G M a a g, G. B., fr k... H 6, 0. E. J L ilje b o r g, E. J. J., fr k... 15, 0. F L in d, E., fr k... 93, 0. J..., O. P..., H. A. V , P. A. R... > H... 13, P. E L in d b e r g, A., f r u... lfia, P. H L in d b la d, H. K , P L in d b y, V. K... 35, P. I. H L in d e n fo r t, A. L... i ø, P. J... L in d h o lt, S. A...., P. V... 9, 149 L in d sk r o g, A. S... L in d str o m, L., f r u. 182, R L in d v a d, K. M. V. M , R L in n e b e r g, M. S i ø 6, R., fr k L m tr u p, H. L. E... L iseb o r g, B 1, A. V., f r u... 13, A. V. W fr k , B. E , 9, B. R... 6, C. H , E. L., fr k , E. V. K... 9 H. A... 6, H. A... 51, H. S

20 M a d se n, J. F., fr k M o g en sen, E. M., fr k N a v n e, E , J. H..., 0. E. A N e b e lo n g, M ,4 9, J. J , V. M frk. 3, 4 8, 85, 2 N e d e r g a a r d, V. L , J. J M olb erg, A. J. A... N e d e r to ft, G., f r u..., K... M o rsb y, K. I N e ld e b e r g, A. V M orsø, E. P... 1 N e lle m a n n, H. A , L. C M o rten se n, A N e u b a u e r, W. B. A , 18, L. L., fr k..., A. P N e u h a u s, E , M , B. E N e u m a n n, I. S., f r k...., M. E... 12, C... 0 N ic o la ise n, B. V. M , M. H... 8, E. J. C. W N ie ls e n A , M. J , E. R fr k... 8, 19 A , M. P , F..1. E... 4 A , N. G... 50, G , N. M., fr k , G. R., f r u... 8 A , 0. B , H... 0, , 0. K , 14 -, H... 1 A. C , P... 92, H. C A. C. L. F , P. A., fr k , H. K A. E , P. I , 125, J. C A. E , S. B..., J. F. H A. E. K , S. C , L. J A. G., fr k , S. S., fr k... 93, P. A. M A. G......, S. S , P. E... A. J , 13, T. P. A... 23, R. L... 3,4 8, 2, T. W... 35, , S. A A. L......, U. K., fr k , S. E... A. L., fr k......, V. B A. M fr k , V. 1) M o u ritsen, R. J A. S. S..., V. F... 6 M o u ritzen, B., fr k A. T..., V. H M u h le -J e ssen, T. M., fr k M a d ssen, F. H. S. S M u n k, F... 6 A. V , H. E. S... 49, I. B., f r u B M arch er, B. A... M y lin g -P e te r se n, K., fr u B. A M a rcu ssen, H. H. M... J B. B., fr k... M ark, G. J., fr k I. V., f r u B. E M ark er, V... 6 M arten s, J. O B. F M a rsta l, C. N. M. T., f r u.... M øhi, H B. J. W M a th ia se n, E. S. E. B., fru. 13 M øller, A. A. D B. M., f r u , L. L., fr k... 61, A. B. M. D., fr k B. S M a th ia sse n, S. A... 89, A. E., fr k B. U.... 3,4 9,1 1 2 M a th ie se n, E. A..., E C. J. 104 M a rtin s, P. W , E. L... C. G M eier, , E. M. P., f r k, C. M , M... 15, E. T C. S. 148 M ein ertz, S. K., fr k... 60, E. T , M elb a lle, N. K , F... 1 D., fr k , 156 M eng, S. A , H., f r u I ) M ertz, A. L. E..., H M eyer, H., fr k... 38, H. C. T E., fr k M ieh a elsen, T... *>6, I. P M ich a leeh, H. A , J., f r u E M ich elsen, H. I.. 162, J. H E , v. J... 9, K. M., fr k M id jo rd, D., fr k... K V 125 E.. : M id tb ø ll, C. M , P. M E M ik k elsen, A. M... 4 > P. N. 186, B. H... 23, S E. A. D......, C. V W B 109 E. B., fr k , E... 1 i 9 6 E B, H E. E., frk 81, H. S... 24, B. E., f r u... 1 E. E. M., f r k , H , I. B., fr k... E. G... 19, K. A. B... * 125 M ørk, G., fr k J!_ E. G. P ,1 2 5 ~, S E. G. W., f r k E. H M o e str u p, A. N E. K

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r Rester I. Udsendelser T j e n e s te d o k u m e n te r side B r e v p o s tt a k s t... 13, 63, 197 Checkvejledning... 125, 217 D SB K øreplan...... 103, 183 Erindringsliste for p o stk o n to re r...

Læs mere

REGISTER. I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *)

REGISTER. I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *) REGISTER I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *) A. R ettelse a f tjen ested okum en ter F rem sen d else a f»r ettelser til p o st- o g telegrafvæ senets reglem en ter I-IV «R eg lem en t I

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen B E R E T N IN G for 1972-73 v ed s k o le d ire k tø r S v e n d B isk jæ r Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen fra 1. juni 1970 V a lg t a f b y rå

Læs mere

Register. I. Udsendelser

Register. I. Udsendelser Register I. Udsendelser T jenestedokum enter. Reglement IX A...>... 15 Reglement X... 155 Postgirobogen...5, 21 Tryksagsfortegnelsen... 199 Vejledning for landpostbude... 119 Monteringsvejledning... 119

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 9. maj 2001 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Onsdag den 9. maj kl. 18.30 i mødelokale 3 Mødedeltagere: Grethe Olsen, D ann Eland, K urt Jensen, K

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen S k o le åre t 19 7 1-7 2 V ed K. Hillers-Andersen Kai Hjortlund og Karsten Thorst F red erik sh av n E k sp res- T ry k k eriet 19 7 2 De kom m unale skoler IS S kolen

Læs mere

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER R E G IS TR A TU R OVER KIRKEBØGER BIND 11 S O G N E -N U M R E N E 6 2 7-6 5 8 LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER K O R R E K T U R -U D S K R IF T L A N D S A R K IV E T

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør landinspektøren s meddelelsesblad sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør adresse Bredgade 45 B, 1260 København K. indhold Overenskomst mellem

Læs mere

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SO RØ BEKLÆDNINGSOPLAG 1ste Kl.s Skrædderi. A lt i Herreekvipering. Uniform er til Sorø Akademi altid bedst og billigst. J. M. POHL's Eftf. Telf.

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Generalforsamlingerne 1987

Generalforsamlingerne 1987 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Oen danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n c e e k sp e d itio

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 6. juni 2000 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Tirsdag den 6. juni 2000 kl. 16.30 i mødelokale nr. 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 143 Foredrag ved Nordiske D atalin g vistd ag e på laml, Københavns U n iv e rs ite t, 9.-1 0. oktober 1979. Henrik Holmboe: Lemmatisering - h v ilk e af de id e e lle krav t i l lemmatisering er o p fy

Læs mere

Landsbykommissionen delbetænkning 2. befolkning og offentlig service

Landsbykommissionen delbetænkning 2. befolkning og offentlig service Landsbykommissionen delbetænkning 2 befolkning og offentlig service Betænkning nr. 927 Maj 1981 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1980 890 B ørneteater og opsøgende teater 891 Redegørelse om R

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Landinspektørens M ed d ele ls e s b la d Den danske Landinspektø rforening Lindevangs A llé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 Hjemmeside: w w w.ddl.org e-m ail:ddl@ ddl.org Fax: 38 86 02 52 R edaktion

Læs mere

Skagen kom m unale skolevæsen

Skagen kom m unale skolevæsen Skagen kom m unale skolevæsen B eretning for året 1969-70 om Skagen kommunale skolevæsen for 1969-70 ved stadsskoleinspektør Svend Biskjar Foto: G. Nlathiassen Sk olevæ sen ets tilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND ADR HR W E D E G E RIBEGADE 18 0 79 SO R A 1V ER B IA D ET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 39. AARGANG 1954 NUMMER 7. JULI Bogen for Dem! SVEND HANSEN BANKKREDITTENS GRUNDLAG En samlet og bearbejdet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK «s v m DET KONGELIGE BIBLIOTEK 1300185044 ' X - j - - f r - * - - % J ' r J. J, ' f'j. : > % ; " ' ; ; ' ' %*** *&_ r - tf C- :». : r L r, A. f ' **v A v S k a. -.. C * '. >. Prlis-Gourant for velmlfort

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e da ktion og a n n o nce ekspedition samme sted. R e d a k tio n : la n

Læs mere

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND RI3EGADE 13 0 79 SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 9. NOVEMBER D en gam le Hovslag, råb og piskesmæld, knirkende kareter, liv og fart fra gry til kvæld gennem mange

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

REGISTER. A. R ettelse a f tjen ested ok u m en ter

REGISTER. A. R ettelse a f tjen ested ok u m en ter REGISTER I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *) A. R ettelse a f tjen ested ok u m en ter F r e m s e n d e l s e a f» R e t t e l s e r t i l p o s t - o g t e l e g r a f v æ s e n e t s

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion: landinspektør Kjeld

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

GRUPPEINDDELINGEN. Teknisk u d s t y r... Tjenstlige E fte rre tn in g e r... V I T rafikforhold... V I U n d e r v is n in g...

GRUPPEINDDELINGEN. Teknisk u d s t y r... Tjenstlige E fte rre tn in g e r... V I T rafikforhold... V I U n d e r v is n in g... GRUPPEINDDELINGEN A u to m a tc e n tra le r og a u to m a tis e rin ger... I I I B ib lio te k e t... I I I B oganm eldelser B y g n in g e r og g r u n d e... I I I N oter C e ntrale r, n e d la g t

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n SIKKERHEDSDATABLAD P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n 1.1.P ro d u k tid e n tifik a to r Ha n d e ls n a v n P ro d u k t n

Læs mere

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden)

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden) o Abn'ma Mr. A. 2 rvk. NÆSTVED KOMMUNE BRAND- OG BYGNINGSINSPEKTORATET BROGADE 2. 4700 NÆSTVED TIf. 03-73 01 00. Giro 2 01 64 00 Ekspeditio nstid: 9-1 3. Torsdag tid ige 1 5-1 7.3 0 Ansøgning Indsendes

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER LA N D IN S P E K T Ø R E N S M E D D E LE LS E S B LA D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å LANDINSPEKTØRENS M EDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n ce e k sp e d itio n samme sted. R e d a k tio

Læs mere

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa j i L i r - i j i i i 11 Hl Bygningens energimærke: A A A B C D E F G 2020 2015 2010 ^ ^ Gyldig

Læs mere

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere.

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Kære læser. Der er ophavsret på denne bog. Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Pdf-filen kan downloades

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen Un chien andalou (1929, Den andalusiske hund, instr. Luis Bunuel). Film skal ses i biografen En historisk anlagt montage om filmens fremtid A f Erik Svendsen D e t f ø lg e n d e e r r e f le k s i o n

Læs mere

Katalog. over. som bortsælges ved Auktion i Hr. Kunsthandler Stockholm s

Katalog. over. som bortsælges ved Auktion i Hr. Kunsthandler Stockholm s E> År-d'/. Katalog over 60 Malerier Landskabsmaler HARALD FOSS, som bortsælges ved Auktion i Hr. Kunsthandler Stockholm s U dstillingslokale Bredgade N r. 28 Onsdagen den i/fd e Oktober 1891 Form iddag

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND DANSKETAPETFABRIKKER. De manges Fordel - for almént Vel! Lotteriet støtter dansk Produktion.

SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND DANSKETAPETFABRIKKER. De manges Fordel - for almént Vel! Lotteriet støtter dansk Produktion. SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 30. A A R G A N G 1945 N U M M E R 6. J U N I DANSKETAPETFABRIKKER AKTIESELSKAB KØBENHAVN ODENSE ' KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB K. E.

Læs mere

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Jens Kristiansen Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene 1) Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 F o ro rd... 13 In

Læs mere

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen Peep Show (1965). Interview med et filmfantom J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler A f Mads Mikkelsen H v i s d e t e r d e f æ r r e s t e, d e r h a r h ø r t o m d e n a m e r i k a n s k e

Læs mere

Generalforsamlingerne 1995

Generalforsamlingerne 1995 Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 31 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktør: landinspektør Kjeld Lohmann

Læs mere

Skagen kom m unale skolevæ sen

Skagen kom m unale skolevæ sen Skagen kom m unale skolevæ sen B eretning fo r året 1967-68 o Årsberetning fo r Skagen kommunale skolevasen fo r 1967-68 ved stadsskoleinspektør Svend Biskjetr F o to : G. M a th ia s se n Skolevæsenets

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

CATALOG ------------

CATALOG ------------ CATALOG ------------ Privat Eftersyn Fredag d. 26 Februar Kl. 11 3. H / o'/ CATALOG over MALERI E R tilhørende Malerne H. A. Brendekilde, Henrik Jespersen, Viggo Langer, Frk. Mundt, Viggo Pedersen, Thorolf

Læs mere

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere.

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Kære læser. Der er ophavsret på denne bog. Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Pdf-filen kan downloades

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

SORAIUERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND

SORAIUERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND RI3EGADE IS 0 74 SORAIUERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND 44. A A R G A N G 1959 S f e s W? ; NU M M ER 6. A U G U S T HOTEL Tlf. 4 om bygget, nymonteret 26 vær. m/ bad, toilet, telf. N y direktion

Læs mere

SORMERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND

SORMERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND PIBEGADE 18 79 0 SORMERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 7. SEPTEMBER 50-års studenter jubilar er 1960 F o r r e s te r æ k k e f r a v e n s tre : L a v e N ø rg a a rd,

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Byggesagsgebyr og sagsbehandlingstider i kommunerne - Hvor erhvervsvenlig er din kommune?

Byggesagsgebyr og sagsbehandlingstider i kommunerne - Hvor erhvervsvenlig er din kommune? Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 Oktober 2014 Byggesagsgebyr og sagsbehandlingstider i kommunerne - Hvor erhvervsvenlig er din kommune? Byggesagsgebyret er reelt en skat på erhvervsudvikling

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 H anne Ruus 139 In stitu t for nordisk filo lo g i Københavns Universitet Njalsgade 80 DK 2300 København S. SEMANTIK I AUTOMATISK LEMMATISERING. De fleste, der beskæftiger sig med lemmatisering, har som

Læs mere

Indholdsfortegnelse. - D e b l å s i d e r - ISSN 1335-0436 43. årg an g nr. 6 6. 6. 2 0 0 1

Indholdsfortegnelse. - D e b l å s i d e r - ISSN 1335-0436 43. årg an g nr. 6 6. 6. 2 0 0 1 Landinspektørens Meddelelsesblad D en d a n s k e L a n d in s p e k tø rfo re n in g L in d e v a n g s A llé 4 2000 F re d e rik s b e rg te le fo n 38 86 10 70 H je m m e s id e : w w w.d d l.o rg e

Læs mere

SORAJVERBLADET. KRAND-ogLUFTVÆRN MAANEDSSKRIFT FOR S O RAM S K - SAMFUND DANSKETAPETFABMKER KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB

SORAJVERBLADET. KRAND-ogLUFTVÆRN MAANEDSSKRIFT FOR S O RAM S K - SAMFUND DANSKETAPETFABMKER KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB SORAJVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR S O RAM S K - SAMFUND 30. AAR G AN G 1945 N U M M E R 7. J U L I A L T MODERNE MATERIEL FOR KRAND-ogLUFTVÆRN KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB K. E. F. A. S.

Læs mere

L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D

L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT. MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009. Side 1

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT. MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009. Side 1 Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009 Side 1 Formand: Næstformand: Kasserer: Frank Lindhardsen Karsten Laurberg Finn Nielsen Højdevej 32, st. th. Prags Boulevard 34, 2. Krostrædet 1.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere.

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Kære læser. Der er ophavsret på denne bog. Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Pdf-filen kan downloades

Læs mere

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI DAGGRY udkommer om Gud vil i Begyndelsen af hver Maaned eller hveranden. Det udgives af nogle Brødre i København og bæres økonomisk af gamle Sandheds-Venner.

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5.

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. RIBEGADE 18 0 7 9 SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. M A J dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D I A. F Æ L L

Læs mere

Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference november 2009

Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference november 2009 Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference 2009 Emma Gad gider lederne! Oplæg ved Jan Nielsen Production Manager Leif Christiansen Miljø- og Kvalitetschef Daglig arbejdsmiljøleder Emma Gad gider lederne!

Læs mere