97.A.40.ITC. International Trade Centre. 27,0 mio. kr (24 måneder)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "97.A.40.ITC. International Trade Centre. 27,0 mio. kr. 2012-2013 (24 måneder) 6311002-03"

Transkript

1 97.A.40.ITC. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse Bidrag til Det Internationale Handelscenter International Trade Centre 27,0 mio. kr (24 måneder) 2006: 20. september 2006: 13,00 mio. (tiltrådt) 2007: 13. juni 2007: 13,00 mio. (tiltrådt) 2008: 7. maj 2008: 13,00 mio. (tiltrådt) 2009: 3. juni 2009: 13,00 mio. (tiltrådt) : 12. maj 2010: 26,00 mio. (tiltrådt) Strategi for Danmarks Udviklingssamarbejde Den Strategiske Ramme for Vækst og Beskæftigelse : Støtte til aktiviteter inden for handel og udvikling Privat sektor-drevet økonomisk vækst og beskæftigelse er en nødvendig forudsætning for inklusiv og bæredygtig udvikling og derfor grundlæggende i den danske udviklingspolitiske indsats. Det Internationale Handelscenter (ITC) har fokus på erhvervslivet, dets aktører og dets rammebetingelser og er på den baggrund velplaceret til at bidrage til denne indsats. Formålet med den toårige bevilling på 27 mio. kr. til ITC er således at bistå virksomheder og deres organisationer i udviklingslandene med at øge deres konkurrenceevne, udvikle eksportstrategier og drage større fordele af det internationale marked. ITC er en lille fleksibel organisation, som i samarbejde med lokale og internationale partnere leverer teknisk bistand af høj kvalitet på handelsområdet. Organisationen der organisatorisk er en del af FN og WTO, har de senere år gjort gode fremskridt med resultatstyring og dette forventes at fortsætte fremover..

2 Den internationale handel har været igennem en rivende udvikling gennem de seneste tifemten år og flere større udviklingslande har bl.a. via international handel haft stabil økonomisk vækst og løftet millioner af mennesker ud af fattigdom. Selv om også de mindst udviklede lande og Afrika har haft økonomisk vækst har de ikke i samme grad haft gavn af udviklingen i international handel og har heller ikke formået at omsætte vækst til beskæftigelse og vedvarende fattigdomsreduktion. Det overordnede mål for Det Internationale Handelscenter (ITC) er at bidrage til udviklingslandenes økonomiske vækst og beskæftigelse og derved medvirke til at nedbringe fattigdom med særligt fokus på de mindst udviklede lande og Afrika. Med det overordnede udviklingsmål i sigte er det ITC s specifikke formål at bistå udvikling og konsolidering af det private erhvervsliv ved at bidrage til at forbedre rammebetingelserne, styrke de enkelte virksomheders konkurrenceevne, udvikle nye handels- og eksportfremme strategier, styrke virksomhedernes interesse- og brancheorganisationer, og medvirke til en bedre forståelse af spillereglerne for international handel. Danmark har i mange år været stærkt engageret i handel og udvikling/aid for Trade, herunder ved formandskab for relevante arbejdsgrupper og komiteer og via sin aktive deltagelse i donorsamarbejdet om Aid for Trade. Den danske multilaterale indsats har de senere år været fokuseret på tre større og to mindre organisationer, der vurderes at være komplementerende og have de største komparative fordele på deres respektive områder, nemlig hhv. Den styrkede integrerede Ramme for handelsrelateret bistand til de mindst udviklede lande (EIF), WTO og ITC samt ICTSD og ACWL. Over det næste år vil der blive gennemført eksterne evalueringer af EIF, ITC og ACWL, som vil indgå i de fremtidige strategiske overvejelser om den multilaterale indsats og valget af Danmarks samarbejdspartnere. Formålet med ITC er at bistå udviklingslande og i mindre grad lande med overgangsøkonomier med at fremme bæredygtig handel og eksport. Organisationen har følgende strategiske mål for sin indsats: 1. Adgangen til - og udnyttelse af - handelsrelateret information er forbedret; 2. Erhvervs- og brancheorganisationerne kapacitet til at støtte virksomhederne er forbedrert; og 3. Virksomhedernes internationale konkurrenceevne er styrket igennem information, træning og anden støtte fra ITC. Monitoreringen af disse mål sker via otte indikatorer (se bilag 5), som giver et kvantitativt overblik over ITCs resultater, der benyttes til årlig afrapportering via FN s system. ITC er en projektbaseret organisation, der opererer med relativt mange og reltativt kortvarige projekter. Dette gør organisationen fleksibel og forholdsvis hurtig til at reagere på nye behov, men gør det samtidig vanskeligere at måle den langsigtede udviklingseffekt i de enkelte lande og regioner og indebærer en risiko for, at organisationen spreder sig for tyndt. 2

3 Derfor har ITC de sidste år gjort meget for at fokusere sin indsats inden for sine kernekompetencer og for at indføre kvalitetssikring og resultatstyring for projekterne. Samtidig vil ITC over den kommende periode forsøge at designe større, længere og mere integrerede programmer for at optimere effekten af indsatsen og sikre langsigtede resultater. ITC s klienter omfatter tre grupper: virksomheder og entreprenører, erhervs-og organisationer samt politiske beslutningstagere. ITC gennemfører løbende såkaldte klientundersøgelser og konsultationer for at sikre at projekter og yderlser er i tråd med klienternes behov. ITC arbejder inden for følgende områder: Information om handel og handelspolitik. Mange virksomheder i udviklingslande har ikke samme adgang til information og data som deres konkurrenter i de rigere lande og risikerer allerede af den grund at miste markeder. ITC forsøger at rette op på denne ulighed ved at indsamle data, gennemføre markeds- og trendanalyser i relation til eksportmarkeder m.v., og udgive publikationer om handelsrelaterede emner (f.eks. handelsfinansiering, geografiske indikatorer, kvinders rolle i international handel, fremme af eksport af serviceydelser og elektronisk handel), der er målrettet til eksportører og andre interessenter. ITC uddanner endvidere erhvervsorganisationerne til at analysere og anvende information og blive bedre til at videreformidle den til deres medlemsvirksomheder. Styrkelse af erhvervs- og brancheorganisationer. ITC er ikke repræsenteret i de enkelte lande og organisationen er derfor nødt til at arbejde i tæt partnerskab med erhvervsorganisationer i udviklingslandene med tre formål: 1) at styrke organisationernes eget fokus og servicefunktioner; 2) at forbedre de serviceydelser organisationerne leverer til deres medlemmer samt 3) at styrke den rolle organisationerne spiller i forbedringen af rammevilkårene for virksomheder som deres talerør over for de politiske beslutningstagere. ITC har udviklet et detaljeret benchmarkingredskab, der skal hjælpe organisationerne til at sikre, at de yder optimal service til medlemsvirksomhederne og dermed leverer konkrete resultater. Formulering af erhvervs- og handelspolitik og eksportstrategier. ITC hjælper små- og mellemstore virksomheder til større forståelse af egne interesser og indflydelse på formulering af relevante nationale politikker og internationale forhandlingspositioner med henblik på at sikre, at handelspolitikken og den bredere udviklingsstrategi reflekterer erhvervslivets behov (fortalervirksomhed). ITC bistår også med udvikling af eksportstrategier, herunder særligt for at optimere kvinders økonomiske muligheder, dialog mellem erhvervsliv og WTO-forhandlere i forbindelse med optagelse af LDC-lande i WTO, samt fremme af regional integration, særligt i Afrika, og fremme af netværkssamarbejde. I forventer ITC at bistå med eksportstrategier i bl.a. følgende lande: Burundi, Cambodja, Ghana, Jordan, Liberia, Mozambique og Yemen samt flere centralasiatiske lande. 3

4 Forbedring af eksportvirksomheders konkurrenceevne. Med det formål at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne gennemfører ITC - i samarbejde med partnere - aktiviteter inden for følgende områder: markedsanalyser, businessplaner, værdikædeanalyser, kvalitetskrav, standarder, emballage og pakning, logistik, distribution, kontraktindgåelse, markedsføring, afsætning, og adgang til kredit. Et nyt forum Global Platform for Action for Sourcing from Women Vendors skal medvirke til, at offentlige indkøb fremmer kvinders beskæftigelses- og indtjeningsmuligheder. Tværgående hensyn, såsom fremme af kvinders økonomiske muligheder, fokus på unge og på fattige samt miljø og klimaforandringer, integreres i alle projekter, hvor det er relevant. Samtidig har ITC godt hjulpet af donorerne designet og indledt implementeringen af fokuserede programmer, der skal gøre organisationen endnu bedre til at integrere de tværgående hensyn, herunder om kvinder og handel (finansieret af UK) og om handel, miljø og klimaforandringer (finansieret af DK). Formålet med sidstnævnte program er at hjælpe virksomheder og deres organisationer i udviklingslandene med at blive bedre til at udnytte markedet for bæredygtige produkter og forstå konsekvenserne af klimaforandringer. Programmet har i 2012 bistået små landmænd i Zambia med produktion og markedsføring af økologiske produkter, udarbejdet en guide til markedsføring af naturlige produkter i USA henvendt til producenter i Amazon samt gennemført en række aktiviteter om sammenhængen mellem handel og miljø under Rio+20 konferencen. ITC har arbejdet ambitiøst og målrettet med at implementere anbefalingerne fra den eksterne evaluering fra 2006, herunder at fokusere sin indsats, styrke sine komparative fordele og forbedre resultatstyring og effektmåling. En ny evaluering er planlagt for , bl.a. med det formål at følge op på den forrige, vurdere fremdrift i relation til resultatstyring og give anbefalinger til ledelsen om fortsat reform af organisationen. ITC bestræber sig på at være behovs- og efterspørgselsdrevet ved at respondere på udviklingslandenes og deres virksomheders - egne behov, som de kommer til udtryk igennem behovsanalyser, den årlige klientundersøgelse, workshops og events, dialoger og projektudviklingsaktiviteter m.v. I udviklingen af konkrete programmer og projekter prioriterer ITC de fattigste lande i Afrika syd for Sahara, små østater og lande uden kystlinje. Fremover vil ITC i endnu højere grad prioritere Afrika og særligt regional integration, som svar på de afrikanske lederes egen ambition om at etablere et afrikansk frit marked i 2017, jf. beslutningen i Den Afrikanske Union i Siden ansættelsen af en ny vicedirektør i 2011 har ITC intensiveret bestræbelserne på at forankre et meningsfuldt og solidt system for resultatorienteret styring. Via en ny database er det muligt at få overblik over alle ITC s programmer og projekter og deres nøjagtige sammenhæng til de tre strategiske mål. Det vurderes, at ITC efter flere års fornuftigt tilløb endelig har fået etableret de nødvendige systemer til solid og dokumenteret resultatstyring. Alle programmer og projekter opererer nu med logiske rammeværk og alle projektansvarlige har fået træning i anvendelsen heraf og i den anvendte terminologi. Som en lille organisation uden landekontorer er ITC helt afhængigt af partnerskaber med 4

5 andre organisationer og har indgået en lang række faste samarbejdsaftaler (se bilag 1). I relation til de enkelte programmer og projekter indgår ITC aftaler med relevante lokale og regionale partnere for at sikre effektiv implementering i felten, herunder med både private som offentlige aktører. Udfordringerne for ITC i de kommende år bliver at fastholde niveauet for de frivillige bidrag i lyset af krisen og mange donorlandes økonomiske vanskeligheder. Gennemførelsen af og opfølgningen på en ny uafhængig evaluering bliver også en udfordring. Endelig er den organisatoriske placering som en relativt lille teknisk enhed med ophæng i både FN-og WTO systemet en løbende udfordring, bl.a. i relation til den overordnede og finansielle styring. Det bemærkes endvidere, at organisationen skal have ny direktør i midten af 2013, når den nuværende direktør Patricia Francis kontrakt udløber efter i alt syv år. ITC har i bidraget til, at virksomheder har indgået nye salgskontrakter, at 24 nye handelspolitiske/eksportstrategier er blevet udarbejdet med inddragelse af erhvervslivet og at 80 brancheorganisationer har forbedret deres serviceydelser. Der er knap registrerede brugere af ITC s online redskaber, såsom Market Analysis Tools, hvoraf over er fra LDC er og lande i Afrika. Det er også værd at bemærke, at ITC gennemfører 55 procent af sine aktiviteter i de mindst udviklede lande, lande uden kystlinje og de små østater, og at knap halvdelen af deltagerne i ITC s kurser er kvinder. Eksempler på resultater fra årsrapporten 2011 er omtalt i bilag 5. Organisationen arbejder på at blive endnu bedre til at integrere tværgående hensyn til bæredygtig udvikling, miljø og kvinder i sine aktiviteter. Et af midlerne hertil er anvendelsen af konkrete indikatorer i relation til disse hensyn, såsom antallet af virksomheder med øget eksport, antallet af arbejdspladser eller forbedret miljøpåvirkning som konsekvens af ITC s indsats. Det forventes, at indikatorerne efter finpudsning vil indgå i det overordnede rammeværk i den kommende periode ( ). ITC s samlede årlige budget er på knap 90 mio. USD (svarende knap 547 mio. kr.) Budgettet finansieres af hhv. WTO og FN/UNCTAD (samlet knap 50 procent) og frivillige bidrag (i alt godt 50 procent). De største donorer er Canada, EC, Nederlandene, Norge, Tyskland og Sverige (se bilag 2 og 4). Danmark har sammen med disse etableret et uformelt samarbejde om udveksling af informationer, erfaringer og vurderinger af ITC, hvilket er med til at forstærke den danske indflydelse. Nærværende bevilling er en toårig bevilling på 27 mio. kr. med 13,5 mio. kr. til udbetaling i hhv og Midlerne øremærkes ikke og indbetales til ITC s multidonor trustfond for uøremærkede midler (vindue 1). En undtagelse hertil er en øremærkning på ca. 0,5 mio. kr. til den kommende eksterne evaluering af organisationen, der forventes gennemført over det kommende år. Andre af de nævnte større donorer forventes også at bidrage til 5

6 evalueringen. Derudover er det forventningen, at Danmark fortsat finansierer programmet for handel, miljø og klima, som Danmark hidtil har støttet. Ca. 5 mio. kr. fra den uøremærkede bevilling vil blive anvendt på dette program. Af andre programmer med særlig dansk interesse kan nævnes syd-syd handel og regional økonomisk integration i Afrika, som forventes finansieret af danske midler. Da ITC formelt er en del af UNCTAD, finder FN-systemets generelle regler, herunder om overhead på 13 %, anvendelse over for ITC. Danmark lægger vægt på, at dette overhead bliver reduceret, og ITC arbejder på dette. Der skønnes ikke at være væsentlige risikoelementer forbundet med bevillingen. Det vurderes, at der er tale om en stærk, fokuseret og yderst relevant organisation med et stort potentiale. Udfordringer består bl.a. i at fastholde et højt niveau for frivillige bidrag, hvilket vil være meget vanskeligt i den nuværende økonomiske situation for de traditionelle donorer. Derfor er organisationen i gang med at udvikle en ny strategi for mobilisering af ressourcer, der også vil være målrettet ikke-traditionelle donorer. 6

7 Regeringer, erhvervsliv og organisationer er afgørende aktører i handelspolitik og fremme af eksport. ITC arbejder derfor systematisk i dette krydsfelt for at sikre, at hvert projekt udvikles og implementeres i partnerskab med de relevante aktører. På nationalt og regionalt niveau samarbejder ITC med virksomheder, handelsrelaterede offentlige myndigheder, relevante ministerier (handel, økonomi, finans-, udenrigs-, ligestilling), universiteter og forskningsinstitutioner samt relevante erhvervs- og brancheorganisationer, herunder f.eks. handelskamre og lignende. På internationalt niveau er WTO og UNCTAD, som ITC udspringer af, naturligvis vigtige partnere. ITC er en konstruktiv partner i Den Styrkede Integrerede Ramme, hvor også IMF, UNCTAD, WTO, UNDP og Verdensbanken deltager. Derudover samarbejder ITC med UNIDO, FAO, ISO, Verdens Turisme Organisation, FN s Regionale Økonomiske Kommissioner, EC, WHO, Den Afrikanske Udviklingsbank, European Centre for Development Policy Management (ECDPM), OECD, ILO, WSIS, WIPO, Den Afrikanske Union, World Economic Forum og Commonwealth Secretariat. Også den hollandske organisation, Centre for the Promotion of Imports from developing countries (CBI) er en vigtig partner for ITC. 7

8 Det Internationale Handelscenter blev oprettet i 1964 af GATT (nu WTO) og UNCTAD, som deres organisation for handelsrelateret teknisk bistand. Organisationens faste budget på ca. 35 mio. USD finansieres af disse to organisationer med 50 % fra hver. Dette budget finansierer godt 150 faste medarbejdere, administration, infrastruktur, udvikling og pilotprojekter, møder i organisationens styrende organer, publikationer og markedsføring. Budgettet har været stabilt de senere år. ITC er helt afhængig af de frivillige bidrag fra donorerne for at kunne gennemføre sine aktiviteter. ITC gennemførte i 2011 aktiviteter for cirka 48 mio. USD, hvilket var mere end målet på 44 mio. USD. For er målet at levere teknisk bistand til en samlet værdi af 50 mio. USD svarende til ca. 224 mio. kroner om året, men det erkendes, at det bliver vanskeligt at nå under de nuværende omstændigheder. De frivillige bidrag betales til ITC s Globale Trust Fond, der har to vinduer: vindue I til uøremærkede bidrag og vindue II til øremærkede bidrag og bilaterale projektet, herunder JPO er. Det danske bidrag for foreslås som udgangspunkt ydet gennem vindue I, dog med en klausul om prioritering af enkelte specifikke projekter, jf. budget-afsnittet ovenfor. 8

9 Den samlede årlige ramme til multilaterale aktiviteter på handel og udvikling udgør cirka 30 mio. kroner, der i fordeles til Den integrerede Ramme for handelsrelateret bistand til LDC erne, WTO, ITC, ICTSD og ACWL Også Verdensbanken og International Finance Corporation gennemfører aktiviteter, der fremmer udviklingslandenes eksportmuligheder, herunder særligt i relation til infrastruktur, adgang til eksportkreditter, handelslettelser og lign., mens ITC er mere fokuseret direkte på virksomhederne afsætningsmuligheder. Bilateralt gennemfører Danmark privatsektorudvikling i en række partnerlande, herunder f.eks. Tanzania, Kenya, Uganda, Mozambique og Ghana, men også i Guatemala og Honduras har DANIDA finansieret et program til fremme af produktion og eksport af økologiske grøntsager. De samlede bevillinger til handel og udvikling udgjorde i 2010 omkring 2 mia. kroner. Dette tal skal dog tages med et vist forbehold, da rapporteringen endnu ikke er helt indkørt, hvilket indebærer underrapportering. Desuden varierer bidragene stærkt fra år til år. 9

10 Det samlede globale bidrag til Aid for Trade udgør cirka 40 mia. USD, hvoraf EU medlemsstater og institutioner leverer cirka 14,5 mia. Globalt er de største donorer USA, Japan, Tyskland og EU. I forhold til ITC er de største frivillige donorer - udover Danmark - Norge, Sverige og Tyskland, der alle bidrager med uøremærkede bevillinger. Hertil kommer Schweiz, EC, Canada og NL, der øremærker en betydelig del af deres bidrag. Der er relativ pæn spredning i donorkredsen. Til nedenstående oversigt bemærkes, at den indeholder både øremærkede og uøremærkede bidrag samt at visse bidrag er flerårige. Bidrag fra Finland, Sverige og Tyskland inkluderer finansiering af en ung medarbejder (JPO) fra de respektive lande. Donor Total Denmark 2,380,144 2,394,944 2,633,000 2,297,399 2,459,420 12,164,907 Sverige 3,189,004 3,161,629 4,208,700 4,248,000 4,543,350 19,350,683 Norge 2,571,751 3,832,204 3,700,975 2,464,696 2,753,836 15,323,462 Finland 751,366 1,264,880 2,308,154 2,323,481 3,000,116 9,647,997 EC 4,399, ,991,835 5,937,029 6,470,794 19,799,228 Schweiz 2,418,227 2,523,477 2,246,359 2,715,534 3,880,054 13,783,651 NL 3,269,963 4,318,105 3,970,000-1,181,533 12,739,601 Irland 1,917,404 1,554,404 1,506,024 1,109,741 1,283,880 7,371,453 Canada 1,001,272 2,072,915 11,315,845 7,110,581 7,968,731 29,469,344 Tyskland 2,987,220 3,415,756 3,077,268 2,534,854 2,718,169 14,733,267 TOTAL 24,885,921 24,538,314 37,958,160 30,741,315 36,259, ,383,593 10

11 ITC s strategiske monitoreringsrammeværk for er uændret fra den foregående toårige periode. Indikatorerne er udviklet på baggrund af resultaterne af evalueringen fra 2006 og knytter sig direkte til de tre strategiske mål for organisationen. ITC arbejder på at udvikle nye indikatorer, der måler resultater i relation til beskæftigelse og øget eksport for perioden Forventede resultater Indikatorer Mål/Resultat 1. Erhvervslivets integration i den globale økonomi er styrket igennem støtte til beslutningstagere (policy-makers) Eksportstrategier udviklet og implementeret, herunder antallet af tilfælde, hvor ITC s indsats har ført til integrering af handel i nationale udviklingsstrategier. Antal handelspolitiske strategier : Resultat: : Resultat: : Mål: Erhvervs- og brancheorganisationers kapacitet til at støtte virksomheder er styrket Antal netværk på landeniveau, der er aktive i forhold til det multilaterale handelssystem og forslag vedr. det multilaterale system, udviklet og implementeret af disse netværk ved ITC s foranstaltning. Erhvervs- og brancheorganisationer har forbedret deres performance og opnået en bedre placering i ITC s benchmarking system. Antal netværk: : Resultat: : Resultat: : Mål: 98 Antal forslag : Resultat: : Resultat: Mål: 52 Antal organisationer med forbedret placering : Resultat: : Resultat: : Mål: Virksomhedernes internationale konkurrencedygtighed er styrket igennem ITC s aktiviteter Antal handelspolitiske forslag udarbejdet og stillet af organisationerne til de kompetente myndigheder med hjælp fra ITC Virksomheder gjort i stand til at formulere internationale forretningsstrategier ved hjælp af ITC s direkte eller indirekte træning. Virksomheder gjort i stand til at eksportere ved hjælp af ITC s aktiviteter. Antal forslag : Resultat: : Resultat: : Mål: 89 Antal virksomheder : Resultat: : Resultat: : Mål: Antal virksomheder : Resultat: : Resultat: : Mål:

12 Virksomheder der via ITC s mellemkomst har indgået kontrakter med købere. Antal virksomheder : Resultat: : Resultat: : Mål: Fra årsrapporten 2011 kan følgende specifikke resultater nævnes: Siden 2010 har ITC gennemført undersøgelser af handelsrelaterede regler (ikketoldmæssige tiltag) i tretten lande (Burkina Faso, Egypten, Hongkong, Kenya, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Marokko, Paraguay, Peru, Rwanda, Sri Lanka og Uruguay). Disse analyser hjælper landene med at identificere behov for forbedringer af de nationale og internationale rammebetingelser for deres egne virksomheder i kraft af deres objektive og eksterne perspektiv. Der er kommet øget fokus på sådanne regler de senere år, ikke mindst fordi nogle lande forsøger at beskytte deres egne virksomheder via handelsrelaterede regler og tiltag. Ikke alle tiltag udgør barrierer og selv om de i visse tilfælde gør, kan det være retfærdiggjort, f.eks. af hensyn til sundhed, miljø eller forbrugere. ITC s opgave er at få tiltagene analyseret og klarlagt, hvor tiltag udgør unødvendige barrierer. ITC, COMESA og Den Etiopiske Læderindustriforening organiserede i 2011 rejser for en gruppe etiopiske læderproducenter til hhv. Italien og Indien for at mødes med potentielle opkøbere; dette resulterede i øget eksport og udvidede produktionsfaciliteter i Etiopien. ITC bistod i 2011 erhvervsorganisationer i bl.a. Brasilien, Mozambique, Zambia, Tanzania, Haiti og Peru med at servicere deres medlemmer mere effektivitet. Særlige generelle fagområder, hvor ITC ydede bistand var adgang til eksportkredit; juridiske aspekter af udenrigshandel, kvalitetssikring m.v. ITC bistod med at inddrage erhvervslivet i forbindelse med udviklingen af eksportstrategier i Jamaica, Liberia, Uganda og Yemen samt to sektorstrategier i Tunesien. I 2011 blev Samoa optaget i WTO. ITC bistod med aktivt at involvere den private sektor i processen via en række workshops og dialogmøder og efter optagelsen, og hjælpe små virksomheder med at udnytte de nye fordele opnået via WTO medlemskab. ITC har bistået med at forbedre kvaliteten af kaffeeksporten fra Cameroun og Congo. Producenter af naturlig gummi i Burkina Faso og Mali har opnået en betydelig højere pris for deres varer på grund af kvalitetsforbedringer, hjulpet på vej af ITC. ITC har uddannet lokale rådgivere i forskellige emner, som efterfølgende hjælper lokale virksomheder, f.eks. i emballage i Kenya og Ghana. 12

13 Udover danske strategier og dokumenter er følgende dokumenter benyttet ved udarbejdelsen af nærværende oplæg. De kan alle downloades fra hvortil der henvises for yderligere information om ITC: Årsrapport 2011 (Annual Report 2011) Strategisk Rammeværk (Strategic Framework ) Strategisk plan (Strategic plan ) Konsolideret programdokument 2012 (Consolidated Programme Document for 2012) 13

14 ACWL: Advisory Centre for WTO Law COMESA: Common Market for Eastern and Southern Africa EC: European Commission (European Union) EIF: Enhanced Integrated Framework for Trade-related technical assistance to Least Developed Countries (LDCs) (Den Styrkede Integrerede Ramme for handelsrelateret bistand til de mindst udviklede lande) FAO: Food and Agriculture Organization GATT: General Agreement on Tariffs and Trade (forgængeren til WTO) ICTSD: International Centre for Trade and Sustainable Development (Internationalt Centre for Handel og Bæredygtig Udvikling) ILO: International Labour Organization IMDIS: Integreret Monitoring and Documentation System IMF: International Monetary Fund ISO: International Organization for Standardization ITC: International Trade Centre JPO: Junior Professional Officer NTMs: Non-tariff measures (ikke handelmæassige tiltag) OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development SIDA: Swedish International Development Cooperation Agency UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development UNDP: United Nations Development Programme UNIDO: United Nations Industrial Development Organization WHO: World Health Organization WIPO: World Intellectual Property Organization WSIS: World Summit on the Information Society WTO: World Trade Organisation 14

Den danske ordning for blandede kreditter blev etableret i 1993 med et årligt rammebeløb på 300 mill.kr. til rentestøtte m.v.

Den danske ordning for blandede kreditter blev etableret i 1993 med et årligt rammebeløb på 300 mill.kr. til rentestøtte m.v. i:\maj-2001\udv-a-05-01.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÈ 29. juni 2001 BLANDEDE EKSPORTKREDITTER: EN SUCCES Den danske ordning for blandede kreditter blev etableret i 1993 med

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

World Bank. 10,0 mio. kr. 2012-2016. Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41 6512601-01

World Bank. 10,0 mio. kr. 2012-2016. Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41 6512601-01 MEK 46.B.117.b.8. Opfølgning af Rio+20: Verdensbanken: WAVES (Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services) World Bank 10,0 mio. kr. 2012-2016 N/A Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41

Læs mere

Vækst gennem eksport. LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer

Vækst gennem eksport. LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer Vækst gennem eksport LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer Verdensmarkederne Fødevareklyngen (2012) Mia. kr. EUROPA 100,3 AMERIKA 7,7 ASIEN 33,5 AFRIKA 2,4 OCEANIEN 2,0 Hvad gør

Læs mere

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober.

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober. Samrådsspørgsmål Æ: Ministeren bedes redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Washington den 11. - 13. oktober 2008 Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 6 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 23. september 2015 til: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.6.2004 KOM(2004) 424 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene. Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene November 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning

Læs mere

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande UDVIKLING VÆKST BALANCE Fødevareklyngens indsats i udviklingslande Vi skal handle mere med udviklingslande Samhandel og eksport styrker vækst og beskæftigelse i udviklingslandene, når det sker på bæredygtige

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

Tidligere gik bevillingerne især til asiatiske lande, men på det seneste har Afrika overhalet Asien som største modtager.

Tidligere gik bevillingerne især til asiatiske lande, men på det seneste har Afrika overhalet Asien som største modtager. 2. juni 2006 af Frithiof Hagen direkte tlf. 3355 7719 BLANDEDE KREDITTER: Resumé: BEHOV FOR EN FORDOBLING AF RAMMEBELØBET Der har i de seneste år været en kraftig stigning i bevillingerne under ordningen

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Policy Advice Maj 2015 Hvis meningsmålingerne holder, vil der efter folketingsvalget være et politisk flertal - bestående af Venstre, Liberal Alliance og Dansk

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning Rammen for arbejdet med ligestilling i er på det personalepolitiske område vores ligestillingshandlingsplan, som blev udarbejdet i 2005. I forhold til ministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene Maj 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks multilaterale bistand

Læs mere

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Udenrigsudvalget 2015-16 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål A: Redegørelsen for dansk implementering af verdensmålene nationalt og i udviklingspolitikken Samråd

Læs mere

Globale offentlige goder

Globale offentlige goder Globale offentlige goder Ekskluderbar Ikke ekskluderbar Konkurrerende Private goder (huse, is) Fælles goder (floder, fisk) Ikke konkurrerende Klub goder (broer, motorveje) Rene offentlige goder (ren luft,

Læs mere

grin? indsats mod aids Er Danmarks i verden helt til En statusrapport over Danmarks aids-indsats 2006 TEGNING I ROALD ALS

grin? indsats mod aids Er Danmarks i verden helt til En statusrapport over Danmarks aids-indsats 2006 TEGNING I ROALD ALS Er Danmarks indsats mod aids grin? i verden helt til En statusrapport over Danmarks aids-indsats 2006 TEGNING I ROALD ALS A I D S - F O N D E T ı I B I S ı F O L K E K I R K E N S N Ø D H J Æ L P H u m

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER Juni 216 FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER AF CHEFKONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK OG ANALYTIKER STANISLAV STANCHEV, STAN@DI.DK Danske virksomheder er blandt de bedste i verden til at vinde FN-kontrakter

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand Af: Tobias Clausen, Policy Assistant, IBIS og Oliver Graner Sæbye, Policy & Research Officer, IBIS, November 2012 Hvert år forsvinder hundredvis

Læs mere

International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 06.35.02.11.41

International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 06.35.02.11.41 UFT 104.c.100.b.. IPM. Ekstra generelt bidrag til International Partnership for Microbicides. International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 2002: 2,0 mio. kr., 2003: 3,0 mio. kr.,

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Notat

UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Notat UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 22.-23. november 2004 Notat 1. Effektiviteten af EU s eksterne aktioner

Læs mere

10679/17 ipj 1 DG C 1

10679/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. juni 2017 (OR. en) 10679/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 26. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10457/17

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

Analyse 8. november 2013

Analyse 8. november 2013 Analyse 8. november 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Afrika: potentialer for dansk landbrug Stigende efterspørgsel for fødevarer Over

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 750 Offentligt Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil regeringen tage initiativ globalt

Læs mere

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute Valletta, den 3. februar 2017 (OR. en) Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute 1. Vi glæder os over og støtter

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 9.11.2012 2012/2225(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om vækst i udviklingslande via handel og investeringer (2012/2225(INI)) Udvalget om International

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Det Arabiske Initiativ (beretning nr. 10/2009)

Læs mere

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 Indblik Kvinder og piger i katastrofer Ligestilling og kvinders deltagelse i økonomien og beslutningsprocesser

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014. fra Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88

Læs mere

Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan

Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan De fem elementer i planen er: 1. Etablering af en taskforce på ambassaden i Kabul for at styrke anti-korruptionsarbejdet og udvikle et særskilt

Læs mere

BERIGTIGELSE Ophæver og erstatter dokument KOM(2010) 101 endelig af 17.3.2010 Udskiftning af fodnote 5 og 6 samt bilag 1.

BERIGTIGELSE Ophæver og erstatter dokument KOM(2010) 101 endelig af 17.3.2010 Udskiftning af fodnote 5 og 6 samt bilag 1. DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.7.2010 KOM(2010) 101 endelig /2 BERIGTIGELSE Ophæver og erstatter dokument KOM(2010) 101 endelig af 17.3.2010 Udskiftning af fodnote 5 og 6 samt bilag 1.

Læs mere

Mød virksomhederne med et håndtryk

Mød virksomhederne med et håndtryk Mød virksomhederne med et håndtryk Lars Disposition Danmark kan lade sig gøre men er udfordret Kommunernes virke er vigtige rammebetingelser Hvordan gå fra fremragende eksempler til generelt højt niveau?

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.12.2006 KOM(2006) 800 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009? Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 24 Offentligt Samrådsspørgsmål AL Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Læs mere

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg.

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg. Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 64 Offentligt BUDSKABER Møde i Udenrigsudvalget den 10. december 2015 Orientering om ny strategi for udviklingspolitik Det talte ord gælder [Finanslov

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets administration

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Danidas business-to-business program. Muligheder for internationalisering af danske offshore virksomheder

Danidas business-to-business program. Muligheder for internationalisering af danske offshore virksomheder Danidas business-to-business program Muligheder for internationalisering af danske offshore virksomheder Håndværksrådets internationale afdeling Vores arbejde består bl.a. i at assistere SMV er ved internationalisering

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport Organisation for erhvervslivet Februar 2010 IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT TRYGVE ILKJÆR Indonesien står på spring

Læs mere

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC Udlandstakster og landezoner og Udlandstakster fra/til Europa Nordamerika verden 1 verden 2 Europa kr. 6,400 kr. 6,400 Nordamerika verden 1 kr. 12,400 kr. 12,400 verden 2 SMS, MMS og i pågældende zone

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER A

ØKONOMISKE PRINCIPPER A ØKONOMISKE PRINCIPPER A 1. årsprøve, 1. semester Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Bjørn Jørgensen 1 En lille fortælling Der er to måder, man kan producere vindmøller på i Danmark... 2 1966 1968

Læs mere

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.6.2001 KOM(2001) 306 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 30.4.2010 PE441.160v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 (PE441.159v01-00) om EU s holdning i forbindelse med G20-topmødet i Toronto AM\814973.doc PE441.160v01-00

Læs mere

Danmark og UNDP. Samarbejde for Udvikling

Danmark og UNDP. Samarbejde for Udvikling Danmark og UNDP Samarbejde for Udvikling Takket være Danmarks bidrag til UNDP er livsvilkårene for millioner af mennesker verden over blevet forbedret, og et stigende antal mennesker nyder godt af menneskerettighederne

Læs mere

Retningslinjer for CSR-puljen 2015

Retningslinjer for CSR-puljen 2015 Retningslinjer for CSR-puljen 2015 Udenrigsministeriet den 23. februar 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Formål og hvad og hvem støttes?... 2 Baggrund for støtteordningen... 2 Hvad er CSR-puljen

Læs mere

Strategi for CONCITO 2012-2015

Strategi for CONCITO 2012-2015 Strategi for CONCITO 2012-2015 Formål og mål Af vedtægterne fremgår det: Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.2.2014 COM(2014) 96 final ANNEES 1 to 2 BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

EKSPORTBAROMETER 2013

EKSPORTBAROMETER 2013 DANSK-TYSK HANDELSKAMMERS EKSPORTBAROMETER 2013 Dansk-Tysk Handelskammer DANSKE EKSPORTØRER TROR PÅ FREMTIDEN De danske eksportører forventer, at deres eksport til Tyskland stiger i 2014. Det viser Dansk-Tysk

Læs mere

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC Udlandstakster og landezoner og Udlandstakster fra/til Europa Nordamerika verden 1 verden 2 Europa kr. 6,400 kr. 6,400 Nordamerika verden 1 kr. 12,400 kr. 12,400 verden 2 Den angivne takst for tale, er

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.10.2014 COM(2014) 643 final EU-UDENRIGSTJENESTENS OG KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING

Læs mere

BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet

BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2015 COM(2015) 597 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om oplysninger om indvirkningen på budgettet af den årlige

Læs mere

Danmark yder knap 16 mia. kr. i udviklingsbistand. EU's budget 2014-2020, for udviklingsbistand udgør 382,5 mia. kr.

Danmark yder knap 16 mia. kr. i udviklingsbistand. EU's budget 2014-2020, for udviklingsbistand udgør 382,5 mia. kr. Bruxelles den 12-14. november 2013 Årtiers udviklingspolitisk samarbejde har skabt et stærkt dansk brand internationalt indenfor bistands- og udviklingsarbejde. Danske virksomheder kan bidrage med konkrete

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 11.01.2010 UDKAST TIL BETÆNKNING om klimaforandringernes økonomiske og finansielle indvirkning på AVS-staterne

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Potentielle udviklingspolitiske udfordringer ved indgåelse af DBOer med lav-og mellemindkomstlande

Potentielle udviklingspolitiske udfordringer ved indgåelse af DBOer med lav-og mellemindkomstlande Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 155 Offentligt Potentielle udviklingspolitiske udfordringer ved indgåelse af DBOer med lav-og mellemindkomstlande Hannah Brejnholt Tranberg Politisk rådgiver, Mellemfolkeligt

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2009/2150(INI) 2.2.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 María Muñiz De Urquiza (PE431.180v01-00) om den økonomiske og finansielle krises følger for udviklingslandene

Læs mere

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse Studieprøven November-december 2015 Skriftlig del Skriftlig fremstilling Opgave 1: Uddannelse og løn Opgave 2: Verdens nye middelklasse Opgave 3: Sygefravær Du skal besvare én af opgaverne. Hjælpemidler:

Læs mere

FRA RØDE NÆSER...TIL RØDE ØRER

FRA RØDE NÆSER...TIL RØDE ØRER - Danmarks indsats mod aids skal under lup FRA RØDE NÆSER...TIL RØDE ØRER TEGNING I ROALD ALS A I D S - F O N D E T ı I B I S ı F O L K E K I R K E N S N Ø D H J Æ L P H u m o r m o d A i d s ı L i l l

Læs mere

WTO: AFGØRENDE FORHANDLINGSRUNDE

WTO: AFGØRENDE FORHANDLINGSRUNDE 23. november 2005/FH WTO Af Frithiof Hagen Direkte telefon: 33 55 7719 WTO: AFGØRENDE FORHANDLINGSRUNDE Resumé: Udfaldet af WTO-mødet i Hong Kong kan blive afgørende for, om det lykkes at afslutte den

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017. fra et Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15

Læs mere

FORSYNING FOR FREMTIDEN Koncernstrategi 2016

FORSYNING FOR FREMTIDEN Koncernstrategi 2016 FORSYNING FOR FREMTIDEN Koncernstrategi 2016 Mission & vision Mission Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet arbejder for en effektiv, værdiskabende og fremtidssikret forvaltning af aktiver og videnkapital

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere