Nyhedsbrev 29. marts 2012 Nummer 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev 29. marts 2012 Nummer 11"

Transkript

1 Ejendomsselskabet Nordtyskland 1 EJENDOMSSELSKABET NORDTYSKLAND INDHOLD: Nyhedsbrev 29. marts 2012 Nummer 11 INDHOLD: 1. Resultat 2011 Årets resultat efter skat blev 204 mio. DKK, svarende til et afkast på 11,7% målt på investeret kapital. Der indstilles til generalforsamlingen, at der udbetales udbytte på 5% (2.500 DKK pr. aktie). Side 1 2. Exitvindue og aktiesalg Meddelelse om eventuel udnyttelse af selskabets første exitvindue skal være Core Property Management i hænde senest 30. april Aktierne tilbagekøbes til indre værdi ultimo Side 2 3. Frasalg & omlægning til Berlin Der vil ske øget frasalg af lejligheder og ejendomme i 2012 og der vil ske en omlægning af porteføljen fra byer med lavt afkast til Berlin, som har et højere afkast. Side 2 4. Langtidsprognoser Der er vist to langtidsprognoser. En basis- og en optimistisk. Prognoserne tager udgangspunkt i regnskabet for Side 3 5. Prognoseoversigt Tabel med forudsætningerne for prognoserne. Side 5 6. Basisprognose Basisprognosen viser et forløb med lave huslejestigninger 1%, et moderat frasalg (75 lejligheder) og et reduceret moderniseringbudget. Side 6 7. Optimistisk prognose Den optimistiske prognose viser et forløb med huslejestigninger på 1,75%, et accelereret frasalg af lejligheder og ejendomme (175 lejligheder i de første 4 år) og et højt moderniseringsbudget. Side 8 8. Detaljerede prognoser De to prognoser er vist i detaljer med drift, balance og likviditetsbudget. Side Resultat 2011 Årets resultat for 2011 efter værdiregulering af ejendomme, gæld og hensat skat blev 204,1 mio. DKK, hvilket svarer til et afkast på 11,7% målt på den oprindeligt investerede kapital på 1,75 mia. DKK. Det ordinære resultat i Ejendomsselskabet Nordtyskland var 74,3 mio. DKK svarende til et afkast på 4,2% målt på den investerede kapital. Bestyrelsen har indstillet til selskabets generalforsamling, at der udbetales 5% i udbytte (målt på den oprindeligt investerede kapital), svarende til DKK pr. aktie. Udbyttet udbetales kort tid efter generalforsamlingen. Indre værdi er opgjort til DKK pr. aktie inkl. selskabseffekten. I denne værdi indgår et urealiseret tab på renteafdækning på DKK pr. aktie. En værdi som i takt med afløb af renteafdækningen vil øge den indre værdi med et tilsvarende beløb. Huslejeindtægten er steget 1,2% til 295,2 mio. DKK. Der er gennemført løbende vedligeholdelse for 19,4 mio. DKK. Herudover er der investeret 49,8 mio. DKK i forbedringer af ejendomme og lejligheder. Dette giver normalt et merafkast i form af højere husleje og er derfor tillagt ejendommenes værdi (aktiveret), og indgår således i beregningen af årets værdiregulering af investeringsejendomme. Der er i 2011 konstateret 10 mio. DKK i tab på lejertilgodehavender. Af dette tab er 1/3 på boliglejere, 1/3 på erhvervslejere og 1/3 på nebenkostenafregninger. Tabene svarer til godt 3% af de årlige lejeindtægter, hvilket er utilfredsstillende højt. Det er især erhvervslejere, som har været overrepræsenteret i tabsstatistikken. De samlede lejetilgodehavende inkl. skyldige beløb i nebenkostenregnskaberne er faldet kraftigt fra 20,1 mio. DKK i 2010 til 12,9 mio. DKK ultimo 2011, hvilket især skyldes en bedre balance i nebenkostenregnskaberne.

2 Ejendomsselskabet Nordtyskland 2 Ejerandelen af nebenkostenregnskaberne var 9,7 mio. DKK og skyldes især tomgang og lejligheder under renovering, hvor ejer betaler fællesomkostningerne. Heri indgår også en række ekstraordinære udgifter vedr. en række forlig på nebenkostenregnskaber i fire af selskabets største ejendomme. Forlig som er indgået med lejerforeningerne og som vedrører afregninger for tidligere år. Selskabet samarbejder med 15 forskellige tyske administratorer, der har modtaget 12,4 mio. DKK for løbende ejendomsadministration, udlejning, rapportering og tilsyn med ejendommene. Hertil kommer genudlejningsomkostninger på 3,7 mio. DKK. Administrationsomkostninger udgør 27,9 mio. DKK og dækker over betaling af 0,5% til Core Property Management for administration og udvikling af porteføljen. Herudover indgår der i posten udgifter til bestyrelse, regnskab, revision, valuarvurderinger m.v. Renteudgifterne udgjorde netto 133,1 mio. DKK. Dagsværdireguleringerne af ejendomme består af en positiv værdiregulering på 173,5 mio. DKK. Dagsværdiregulering af gæld udgør minus 12,3 mio. DKK, og finansielle kontrakter, som ifølge regnskabsreglerne er bogført under egenkapitalen, udgør minus 247,6 mio. DKK. Renteswapaftalerne har en gennemsnitlig restløbetid på 4 år. Tabet på renteafdækningen er steget markant i løbet af 2011 på trods løbetidsforkortelsen af renteswapaftalerne, idet effekten af rentefaldet har været større. 2. Exitvindue og aktiesalg Som bekendt er der i selskabets prospekt beskrevet et exitvindue, som giver investorer mulighed for at terminere deres investering efter først 5 år og derefter hvert tredje år. Første exitvindue er i år. Derfor har investorerne mulighed for at indløse aktier ved at give en bindende tilbagemelding herom inden 30. april Aktierne vil herefter blive tilbagekøbt til den opgjorte indre værdi jf. årsregnskabet for 2012 med betaling semest efter generalforsamlingen i april De investorer, som ikke giver tilbagemelding, fortsætter uændret deres investering. Der er fremsendt svarkupon vedr. exitvinduet sammen med indkaldelsen til selskabets generalforsamling og sammen med dette nyhedsbrev. I forbindelse med forberedelserne til det kommende exitvindue har Core Property Management forespurgt en række af de største investorer, om de forventer at ville udnytte exitvinduet. Svarene herpå har været, at det forventer man ikke, og flere har udtrykt interesse for at øge investeringen. Det forventes derfor, at investorerne senere på foråret vil få et købstilbud som indebærer betaling med det samme. Kursen vi tage udgangspunkt i aktiernes værdi jf. årsregnskabet for 2011, eller senere kvartalsregnskaber. For de investorer som har tilkendegivet, at de vil benytte exitvinduet, og som efterfølgende måtte benytte førnævnte tilbud om strakssalg, er Core Property Management selvfølgelig indstillet på at lade tilmelding til exitvinduet erstatte af denne strakshandel. 3. Frasalg & omlægning til Berlin I 2012 forventes et øget frasalg af lejligheder og ejendomme. I byer som Hamborg, Køln og Frankfurt er det opnået priser som ligger 30 50% over købspriserne. Op til 6% af den samlede portefølje forventes at blive solgt fra, svarende til 38 mio. EUR. Den frigjorte likviditet vil dels blive udloddet til investorerne og dels benyttet i moderniseringsprojekter, som måtte have et højt afkast. Hertil kommer at yderligere frasalg af disse højt prissatte ejendomme (som typisk sælges til en faktor på gange lejen) forventes at blive reinvesteret i Berlin, hvor der pt. kan købes ejendomme i niveauet gange lejen. Der forventes frasolgt ca. 3% af porteføljen med henblik på reinvestering i billigere ejendomme i Berlin. Der pågår i øjeblikket forhandlinger om at købe nogle mindre porteføljer, hvis ejere er tvunget til at finde nye finansieringspartnere, og derfor har valgt at sælge. Opkøbene i Berlin blev i sin tid stillet i bero fordi prisstigningerne i var for kraftige, set i forhold til dem man så i de store vesttyske byer; Men efter prisstigningerne i de selvsamme vesttyske byer, er Berlin i dag prissat attraktivt.

3 Ejendomsselskabet Nordtyskland 3 Hertil kommer, at lejeudviklingen i Berlin har overrasket positivt. En faldende tomgang har resulteret i lejestigninger på 2 2,5% årligt, hvilket forventes at fortsætte. 4. Langtidsprognoser I forrige nyhedsbrev var der præsenteret tre prognoser, som skulle bistå investorerne i deres beslutning om hvorvidt de skal benytte det første exitvindue / sælge aktier eller fortsætte deres investering i ejendomsselskabet. To af disse prognoser er nu ført ajour, således at udgangspunktet er årsregnskabet for Endvidere er de benyttede estimater på forward renter ført ajour med aktuelle satser. De to prognoser som er vist i dette nyhedsbrev er: 1. En basisprognose, som viser en fremskrivning med lav lejestigning (1% på bolig), et omkostningsniveau som det nuværende, men med en forholdsvis høj stigningstakt (1,5%) og et moderat frasalg af lejligheder/ejendomme på 1,3% af porteføljen årligt (svarende til 75 lejligheder). 2. En optimistisk prognose med accelereret frasalg, med en stigning i leje og omkostninger på 1,75% årligt og et frasalg på 3,1% af ejendomsporteføljen. Endvidere investeres der 7 mio. EUR i årlige moderniseringer til et afkast på 7,5%. Bemærk, at prognoserne for 2012 ikke følger det nuværende budget som vedtaget i november 2011, men prognoseforudsætningerne. Den aktuelle frasalgspolitik er i øvrigt heller ikke som budgetteret, men følger nærmer den optimistiske prognose. Prognoserne er beregnet ved at bruge to typer forudsætninger: Policy-forudsætninger, som omfatter en række politikker og strategier. Beregningsforudsætninger, som omfatter forhold der er karakteristiske for ejendomsporteføljen - og en række forventninger til den fremtidige leje- og omkostningsstigning. 4.1 Policy-forudsætninger: Frasalgspolitik. Balancen er pt. 654 mio. EUR (ekskl. selskabseffekt). Frasalget vil omfatte både ejerlejligheder og hele enkeltejendomme. Der afhændes 2,5 3,5% af ejendomsporteføljen årligt i de kommende år, hvis der kan opnås en gevinst på minimum 30% (målt i forhold til købspris). Endvidere kan der afhændes i alt 5 20 mio. EUR i ejendomme som skønnes ikke at passe i porteføljen - med en forventet avance på kun 0 15%. Provenuet herfra kan reinvesteres i udvikling af eksisterende ejendomme eller i tilkøb i Berlin. Moderniseringsomfang. Der er historisk moderniseret for 6,5 mio. EUR årligt. Dette søges reduceret, dog med den modifikation, at sker der et markant frasalg, kan moderniseringsomfanget øges. Dette kan f.eks. ske ved at fortætte bygningsmassen (taglejligheder), ombygge erhverv til boliger og ved at lave energiforbedringer (med 11% lejeforhøjelse). Basisniveauet for moderniseringer søges reduceret til 4,5 mio. EUR. Beløbet kan dog øges ved et betydeligt ejendomsfrasalg. Renteafdækningsstrategi. Selskabets renteafdækningsstrategi har indtil nu fokuseret på at fastlåse renten i 5 år for det meste af låneporteføljen. I selskabets prospekt var der lagt op til, at en del af låneporteføljen skulle være med kort rente. Argumentet var at rente, leje og inflationsudvikling på 4-5 års sigt ville få en korrelation, så en rentestigning (og inflationsstigning) ville falde sammen med lav tomgang og gode muligheder for lejestigninger. Renteafdækningsstrategien lægger pt. op til at op til 30% af låneporteføljen kan efterlades uden renteafdækning. Det skal ske i takt med at renteswapaftalerne udløber og at den resterende låneportefølje afdækkes med en gennemsnitlig varighed på 4-5 år. Udbyttepolitik. Der er i prognoserne benyttet en udbyttepolitik, som fastsætter udbyttet til selskabets overskud inkl. gevinst ved frasalg, men før urealiserede værdireguleringer og efter skat fratrukket udgifter til moderniseringer og tillagt egenkapitalandel ved solgte ejendomme (dog ekskl. ejendomssalg foranlediget af porteføljeomlægning). Det er ambitionen af kunne udbetale minimum 5% i udbytte af den oprindelige investering. Det konkrete udbytte vil selvfølgelig være dikteret af selskabets likviditet på udbytte-

4 Ejendomsselskabet Nordtyskland 4 tidspunktet og de nødvendige bestyrelses- og generalforsamlingsbeslutninger herom. 4.2 Beregningsforudsætninger: Der er en række udgiftsposter, som i prognosen er fastlagt efter de erfaringer som selskabet har gjort sig indtil nu. Det drejer sig om følgende: Lejetab og advokatomkostninger er sat til 2,5% af lejeindtægten. Det er højere end de historiske tal tilsiger. Vedligeholdelsesomfang. Beløbet er fra 2012 hævet til 3 mio. EUR årligt fra 2,5 mio. EUR. Tysk administration og dansk administration/udvikling (kontraktbundet). Den tyske administration er sat til 4,4% af lejeindtægterne. Fee til CPM er uændret 0,5% af balancen samt 0,5% af provenuet på solgte lejligheder/ejendomme. 2,2% i lejestigning hidrøre fra moderniseringsafkastet. Dermed kan 1,5% henføres til almindelige lejestigninger. Stigningstakt på omkostninger. Omkostningerne er sat til en stigning på 1,5% årligt, dog 1,75% i den optimistiske prognose. Rente på ikke afdækket låneportefølje. Renten er sat som dikteret af den nuværende swapafdækning. Ved udløb af swapaftalerne er renten på den ikke-afdækkede del af låneporteføljen fastlagt ud fra den nuværende forwardkurve. Det er forudsat, at 3-månedersrenten (der modtages i swapaftalerne) er 0,3% lavere end renten på de 1-årige EURrealkreditlån. Fra og med 2017, hvor den sidste swap udløber, er renten sat til 3,6% for resten af perioden. Ejerandel af nebenkosten er sat til 1 mio. EUR årligt reguleret med prisstigningstakten og med fradrag for solgte lejligheder / ejendomme. Afkast på moderniseringer. Der er valgt et afkast på 6%, svarende til en faktor på 16,6. I den optimistiske prognose er der valgt 7,5% (faktor 12,5), hvor der er valgt at investere et større beløb i moderniseringer (taglejligheder m.m.). Stigningstakt på lejen er i basisprognoserne sat til 1,0% for bolig og 0,75% for erhverv. I den optimistiske prognose er begge sat til 1,75%, svarende til omkostningsinflationen. Historisk set har lejen i Tyskland siden 2001 haft en stigningstakt på to tredjedele af stigningstakten for den generelle inflation. Dermed er reallejen faldet. Denne udvikling forventes ikke at fortsætte, idet boligmangel (grundet lav nytilgang af boliger i de store byer) pt. presser lejen kraftigt op. Nybyggeriet er faldet til en tredjedel af niveauet fra første halvdel af 1990 erne. Lejen i ejendomsselskabet er steget med 1,8% i 2009, 3,5% i 2010 og forventet 2,3% i 2011 (målt som 4. kvartal mod 4. kvartal året før). Lejestigningen har dermed været 2,5% årligt (inkl. moderniseringsforhøjelser). Såfremt afkastet på moderniseringer sættes til 6% og der i årene er brugt 21 mio. EUR på moderniseringer, vil 1,0% ud af de

5 Ejendomsselskabet Nordtyskland 5 5. Prognoseoversigt Forudsætningerne, som er benyttet i de to prognoser er vist i nedenstående tabel. Prognose-variabler Basis Optimistisk Lejestigning bolig 1,0% 1,75% Lejestigning erhverv 0,75% 1,75% Omkostningsstigning 1,5% 1,75% Frasalg årligt (i antal lejligheder) Frasalg årligt (vist i købspriser EUR) Frasalg årligt (vist i % af porteføljen i 2011) 1,3% 3,1% Afkast på moderniseringer 6,0% 7,50% Moderniseringsomfang (i mio. EUR)

6 Ejendomsselskabet Nordtyskland 6 6. Basisprognose Basisprognosen er vist i uddrag på næste side (side 7). Endvidere er den fulde version af prognosen med alle år og med balance og cashflow vist på side 11. Basisprognosen viser et ordinært overskud før realiserede gevinster på lejlighedssalg på 4,1% af den investerede kapital i 2012 stigende til 5,1% i 2016 og 6,6% i Renteudgifterne er beregnet ved at bruge de eksisterende renteswapaftaler. På den del af låneporteføljen som ikke er afdækket er der benyttet renten som den er forudsagt via forwardrente-kurven på EUR-swap i slutningen af marts Dette er det bedste skøn vi kan få over de fremtidige korte renter. De 1-årige obligationsrenter er skønnet som de 1-årige swaprenter tillagt 0,2 procentpoint og lånebidrag på 0,6 procentpoint for 2012 og frem. Som det fremgår, vil renteudgifterne falde fra 4,4% i 2012 over 4,2% i 2016 til forventet 3,6% i Renten for 2017 og frem er af forsigtighedsårsager sat til 3,6%, på trods af at forwardrenten ellers skulle tilsige en lavere rente. Det ordinære resultat inkl. realiserede gevinster på lejlighedssalg er 5,5% i 2012, 6,6% i 2016 og 8,2% i Tillægges de skønnede urealiserede gevinster på ejendomsporteføljen er resultatet før skat 7,9% i 2012, 9,0% i 2016 og 10,6 i Den indre værdi vil stige fra DKK pr. aktie ultimo 2012 via DKK i 2016 til DKK i Bemærk at den indre værdi opgøres efter fradrag af udbetalt udbytte. Ifølge prognosen og den benyttede udbyttepolitik (se side 3, næstsidste afsnit) vil udbyttet være 5% (2.500 DKK pr. aktie) stigende til 5,6% (2.778 DKK pr. aktie) i 2016 og 6,4% (3.185 DKK pr. aktie) i 2020.

7 Ejendomsselskabet Nordtyskland 7 Basisprognose

8 Ejendomsselskabet Nordtyskland 8 7. Optimistisk prognose Den optimistiske prognose er vist i uddrag på næste side (side 9). Der er her forudsat, at både leje og omkostninger stiger med 1,75% årligt. Der er benyttet en frasalgsrytme med 175 lejligheder i de første 4 år og derefter 75 lejligheder årligt. Endelig er moderniseringsomfanget øget fra 4,5 mio. EUR til 7,0 mio. EUR årligt, ligesom afkastet på disse moderniseringer er øget fra 6% til 7,5%. Der er tale om en optimistisk prognose, men den kan ikke karakteriseres som urealistisk. Den optimistiske prognose viser et ordinært overskud før realiserede gevinster på lejlighedssalg på 4,1% af den investerede kapital i 2012 stigende til 5,7% i 2016 og 8,1% i Renteudgifterne er beregnet ved at bruge de eksisterende renteswaps. På den del af låneporteføljen som ikke er afdækket er der benyttet renten som den er forudsagt via forwardrentekurven på EUR-swaps i slutningen af marts Det ordinære resultat inkl. realiserede gevinster på lejlighedssalg er 7,4% i 2012, 7,2% i 2016 og 9,8% i Tillægges de skønnede urealiserede gevinster på ejendomsporteføljen er resultatet før skat 12,4% i 2012, 12,9% i 2016 og 15,8% i Den indre værdi vil stige fra DKK pr. aktie ultimo 2012 via DKK i 2016 til DKK i Bemærk at den indre værdi opgøres efter fradrag af udbetalt udbytte. Ifølge prognosen og den benyttede udbyttepolitik (se side 3, næstsidste afsnit) vil udbyttet være 5% (2.500 DKK pr. aktie) stigende til 7,6% (3.799 DKK pr. aktie) i 2016 og 6,5% (3.248 DKK pr. aktie) i 2020.

9 Ejendomsselskabet Nordtyskland 9 Optimistisk prognose

10 Ejendomsselskabet Nordtyskland Detaljerede prognoser På de følgende sider vises de to prognoser i detaljer. Der er vist en driftsprognose med regnskabet for 2011 og en prognoseberegning for perioden Endvidere er der vist et skøn over aktiernes kursværdi og udbytte beregnet ved at bruge den føromtalte udbyttepolitik (s. 3) samt en forsimplet likviditetsoversigt. Endelig er der vist en balance for alle årene..

11 Ejendomsselskabet Nordtyskland 11 Basisprognose, detaljeret

12 Ejendomsselskabet Nordtyskland 12 Basisprognose, detaljeret Optimistisk prognose detaljeret

13 Ejendomsselskabet Nordtyskland 13 Optimistisk prognose, detaljeret Optimistisk prognose detaljeret

14 Ejendomsselskabet Nordtyskland 14 Optimistisk prognose, detaljeret

15 Ejendomsselskabet Nordtyskland 15 Yderligere information Regnskaber og anden information vedrørende Ejendomsselskabet Nordtyskland kan som sædvanligt hentes fra vores hjemmeside hvor der kan logges ind med et brugernavn og kodeord. Husk at du kan finde de de ting du oftest søger som investor seneste regnskab og nyhedsbrev fx i det offentlige rum på vores hjemmeside. Du behøver altså kun bruge login et når du skal i arkivet for at finde tidligere regnskaber, nyhedsbreve, generalforsamlingsreferater, vedtægter, ejendomsoversigter m.v. Ønsker du yderligere informationer end dem du finder i nyhedsbrevet og på vores hjemmeside er du altid velkommen til at kontakte direktionen.

Nyhedsbrev 1. juni 2012 Nummer 10

Nyhedsbrev 1. juni 2012 Nummer 10 Core German Residential II 1 CORE GERMAN RESIDENTIAL INDHOLD: II Nyhedsbrev 1. juni 2012 Nummer 10 INDHOLD: 1. Positivt ejendomsmarked Vi ser fortsat et positivt ejendomsmarked i de store vesttyske byer.

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 12 20. marts 2014

Nyhedsbrev nr. 12 20. marts 2014 Nyhedsbrev nr. 12 20. marts 2014 1. Det går godt 2013 blev et godt år for ejendomsselskabet, bl.a. som følge af en værdiregulering af selskabets ejendomme på 10,5%. Afkastet målt som ændring i indre værdi

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 13 25. marts 2014

Nyhedsbrev nr. 13 25. marts 2014 Nyhedsbrev nr. 13 25. marts 2014 1. Det går godt 2013 blev et godt år for ejendomsselskabet, bl.a. som følge af en værdiregulering af selskabets ejendomme på 9%. Afkastet målt som ændring i indre værdi

Læs mere

Nyhedsbrev 20. december 2011 Nummer 9

Nyhedsbrev 20. december 2011 Nummer 9 Core German Residential II 1 CORE GERMAN RESIDENTIAL INDHOLD: II Nyhedsbrev 20. december 2011 Nummer 9 INDHOLD: 1. Carl-Fried-Haus købt i Köln Læs om en stor dejlig ejendom i Köln, som vi har købt for

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde tre mio. kr. I september 2004 blev indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for fem

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 15. maj 2000 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Kvartalsmeddelelse for perioden 1. januar 31. marts 2000 Resultat før skat

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 78 40 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. til et leasingselskab. Omkostningerne udgjorde 3 mio. kr. I 2001 blev der indgået en aftale om renovering af kommunens

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN BLIV MEDEJER AF GOD OG VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM I BERLIN. Nu får du mulighed for at blive medejer af en 16 anparter), hvor Andersen Development velbeliggende

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Budget/regnskab samt oversigt over drift og likviditet vedlægges denne skrivelse.

Budget/regnskab samt oversigt over drift og likviditet vedlægges denne skrivelse. Til investorerne i herningcentret Difko Administration A/S Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro Tlf. +45 70 11 75 00 Fax +45 70 11 75 25 difko@difko.dk www.difko.dk CVR-nr. 84012416 Ref. HEF/suj Dato 21.

Læs mere

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E Den 31. maj 1999 Københavns Fondsbørs Telefax nr. 33 12 86 13 F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E EjendomsSelskabet Norden A/S udvider aktiekapitalen med fortegningsret for de nuværende aktionærer i

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

K/S MANDO 47. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud

K/S MANDO 47. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud K/S MANDO 47 Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud Investering i attraktive solceller lokaliseret i midten af Tyskland Taganlæg opført i 2012 og fuldt tilsluttet i 2013 En andel på 11,11 %

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Den 28. januar 2010 Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Norddjurs Kommune har i øjeblikket et lån 1 i schweizerfranc 2 på ca. 87,9 mio. kr. (ekskl. evt. kurstab) ud af en samlet låneportefølje

Læs mere

Orienteringsmøde den 27.juni 2011. Noget om de mange tal bag genopretningspakken.

Orienteringsmøde den 27.juni 2011. Noget om de mange tal bag genopretningspakken. Orienteringsmøde den 27.juni 2011 Noget om de mange tal bag genopretningspakken. 1 Alternativ 16 - stigning 2,25% fra 2014 BUDGET 2011 BUDGET 2012 BUDGET 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2015 BUDGET 2016 BUDGET

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Victoria Properties 20. juli 2009

Victoria Properties 20. juli 2009 Sejlene rebes fokus på overskud Med et relativt stabilt tysk ejendomsmarked og en uændret ejendomsportefølje fortsætter Vicotria Properties med at skære organisationen til et lavere aktivitetsniveau. Herved

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. År 2012, den 29. oktober kl. 13:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Berlin High End A/S, CVR nr. 29195692, hos Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab, Frederiksberggade 16, 1459 København K. Bestyrelsens

Læs mere

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010 Moderselskabet: Berlin High End A/S. vs Koncernen: Berlin High End A/S og samtlige tyske datterselskaber konsolideret efter dansk praksis. 2009/2010 vs 2008/2009: 2008/2009 Fuld omsætning med oprindelige

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Side 10: Det samlede resultat i 2008 blev kr. 686.467. De samlede indtægter udgjorde

Læs mere

1. Ændrede hoved- og nøgletal

1. Ændrede hoved- og nøgletal 1. Ændrede hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2004 2003 2002 2001 2000 Resultat af udlejning... 683 857 1.083 2.038 843 Avance ved salg af lejligheder... 6.792 7.676 7.352 5.943 3.206 Administrationsomkostninger...

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER

EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER VÆRDIPAPIRER Flere tilfælde afhængig af formålet: 1) Kortsigtet anbringelse. 2) Langsigtet anbringelse. a) Uden indflydelse (ren opsparing). a) Med nogen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Finansrapport. September 2015

Finansrapport. September 2015 Finansrapport September 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkast på de likvide midler. Slutteligt

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Budget Budgettet for det kommende år baseres på følgende væsentlige forudsætninger:

Budget Budgettet for det kommende år baseres på følgende væsentlige forudsætninger: Til investorerne i herningcentret Difko Administration A/S Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro Tlf. +45 70 11 75 00 Fax +45 70 11 75 25 difko@difko.dk www.difko.dk CVR-nr. 84012416 Ref. HEF/suj Dato 28.

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Bestyrelsen tager orienteringen om Movias likviditetsstyring til efterretning.

Bestyrelsen tager orienteringen om Movias likviditetsstyring til efterretning. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 8. december 2011 Henrik Visborg Thune 15 Movias likviditetsstyring Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen tager orienteringen om Movias likviditetsstyring

Læs mere

torsdag den 28. april 2011 kl på Hotel Comwell Kolding, Skovbrynet 1, Kolding

torsdag den 28. april 2011 kl på Hotel Comwell Kolding, Skovbrynet 1, Kolding Til investorerne i Difko Administration A/S Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro Tlf. +45 70 11 75 00 Fax +45 70 11 75 25 difko@difko.dk www.difko.dk CVR-nr.: 84012416 Vor ref.: HEF/suj Dato: 11. april 2011

Læs mere

- Jeg henviser til den trykte ledelsesberetning i årsrapporten og kan herudover supplerende bemærke:

- Jeg henviser til den trykte ledelsesberetning i årsrapporten og kan herudover supplerende bemærke: BERLIN HIGH END A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING 10. OKTOBER 2014 KL. 13:30 BESTYRELSENS BERETNING: Indledning - Jeg henviser til den trykte ledelsesberetning i årsrapporten og kan herudover supplerende bemærke:

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension læs denne folder, før du beslutter dig Tilbud om omtegning af din pension bestyrelsen anbefaler at omtegne J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. marts 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 29. februar 2012 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 1. KVT. 2015 / Resumé / 1 af 5 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 / 30. april 2015 Uddrag PÅ DANSK Delårsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende porteføljefordeling og høj

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BEDRE BOLIGUDLEJNING ApS

BEDRE BOLIGUDLEJNING ApS BEDRE BOLIGUDLEJNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2014 a Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

Ankenævnet for Investeringsforeninger Østerbrogade 62, 4., 2100 København Ø Tlf Fax

Ankenævnet for Investeringsforeninger Østerbrogade 62, 4., 2100 København Ø Tlf Fax Østerbrogade 62, 4., 2100 København Ø Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104 HE/IP K E N D E L S E afsagt den 6. februar 2007 KLAGER: INDKLAGEDE: Danske Invest KLAGEEMNE: LEDETEKST: Udbytte og afkast. Indsigelse

Læs mere

K/S FYLLEBROVAGEN, HALMSTAD

K/S FYLLEBROVAGEN, HALMSTAD K/S FYLLEBROVAGEN, HALMSTAD Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2015 Per Brøndum Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 København, den 23. marts 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Rella Holding A/S årsregnskab 2011 Bestyrelsen for Rella Holding A/S har i dag

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport april 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende høj andel af fast finansiering

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 10 1007

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 41 13 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 2 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

BEBOERMØDE A/B HOSTRUPS HAVE. 21. september Med opdaterede rente- og budgettal pr. 3. oktober september 2016

BEBOERMØDE A/B HOSTRUPS HAVE. 21. september Med opdaterede rente- og budgettal pr. 3. oktober september 2016 BEBOERMØDE A/B HOSTRUPS HAVE 21. september 2016 Med opdaterede rente- og budgettal pr. 3. oktober 2016 1 21. september 2016 Dagsorden 1. Velkomst intro til mødets forløb 2. Hvad ønsker I som andelshavere?

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere