Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love"

Transkript

1 Skatteministeriet J. nr august 2012 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love (Ophævelse af iværksætterskatten og forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor) 1 I lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 796 af 20. juni 2011, som ændret bl.a. ved 1 i lov nr. 624 af 14. juni 2011 og senest ved 3 i lov nr. 591 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer: 1. Efter 4 B indsættes før overskriften til 5: Definition af skattefri porteføljeaktier 4 C. Ved skattefri porteføljeaktier forstås aktier, som ejes af et selskab, der ikke er omfattet af 4 A eller 4 B, og som ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, jf. dog stk Stk. 2. Det er en betingelse efter stk. 1, at porteføljeselskabet er et aktie- eller anpartsselskab, som er skattepligtigt efter selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 1, eller at der er tale om et tilsvarende udenlandsk selskab. Stk. 3. Det er en betingelse efter stk. 1, at højst 85 pct. af selskabets regnskabsmæssige aktiver gennemsnitligt over regnskabsåret er placeret i aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet. Hvis et porteføljeselskab har bestemmende indflydelse, jf. ligningslovens 2, stk. 2, på et andet selskab, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, ses der ved opgørelsen efter 1. pkt. bort fra disse aktier, og i stedet medregnes den andel af det andet selskabs aktiver, som svarer til porteføljeselskabets direkte eller indirekte ejerforhold i det andet selskab. Stk. 4. Porteføljeaktier, jf. stk. 1, omfatter ikke konvertible obligationer og tegningsretter til konvertible obligationer. 2. Overskriften før 8 affattes således: Datterselskabsaktier, koncernselskabsaktier og skattefri porteføljeaktier Selskaber m.v affattes således: Gevinst og tab ved afståelse af datterselskabsaktier, koncernselskabsaktier og porteføljeaktier omfattet af 4 C medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. 4. Overskriften før 9 affattes således: Skattepligtige porteføljeaktier m.v.

2 - 2 - Selskaber m.v. 5. Overskriften før 11, der er ophævet, ophæves. 2 I lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 3. november 2010, som ændret ved 4 i lov nr. 254 af 30. marts 2011, 4 i lov nr. 433 f 16. maj 2012 og 4 i lov nr. 591 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer: 1. I 15, stk. 4, 5. pkt., indsættes efter litra b :, og i det tilfælde, hvor det modtagende selskab er skattepligtigt af udbytter, jf. selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra c, og aktierne i det indskydende selskab falder ind under definitionen af skattefri porteføljeaktier i aktieavancebeskatningslovens 4 C. 2. I 15, stk. 5, indsættes som 4. og 5. pkt.: Endvidere beskattes aktionærerne i det indskydende selskab af udlodningen ved ophøret af det indskydende selskab som udbytte, hvor aktierne i det indskydende selskab falder ind under definitionen af skattefri porteføljeaktier i aktieavancebeskatningslovens 4 C. I det tilfælde, hvor de skattefri porteføljeaktier ejes af selskaber, der har hjemsted i udlandet, er det dog en forudsætning, at selskabet er skattepligtigt af udbytter, jf. selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra c. 3. I 15 a, stk. 1, 5. pkt., indsættes efter mindst 10 pct. af kapitalen :, eller aktier, der falder ind under definitionen af skattefri porteføljeaktier i aktieavancebeskatningslovens 4 C,. 4. I 15 a, stk. 2, 4. pkt., ændres er omfattet af aktieavancebeskatningslovens 4 B til: falder ind under definitionen af koncernselskabsaktier i aktieavancebeskatningslovens 4 B eller definitionen af skattefri porteføljeaktier i aktieavancebeskatningslovens 4 C. 3 I lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 916 af 19. august 2011, som ændret ved 6 i lov nr af 28. december 2011, 12 i lov nr. 118 af 7. februar 2012, 7 i lov nr. 433 af 16. maj 2012 og 5 i lov nr. 557 af 18. juni 2012, foretages følgende ændring: 1. I 31, stk. 1, og stk. 4, nr. 1, ændres 4 A og 4 B til 4 A - 4 C. 4 I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 28. oktober 2011, som ændret bl.a. ved 8 i lov nr. 433 af 16. maj 2012, og senest ved 1 i lov nr. 591 af 18. juni 2012, foretages følgende ændring:

3 I 16 A, stk. 2, indsættes som nr. 5: 5) Forskellen mellem afståelsessummen og den nye anskaffelsessum, når et selskab, der er skattepligtigt efter selskabsskatteloven eller fondsbeskatningsloven, har afstået skattefri porteføljeaktier som nævnt i aktieavancebeskatningslovens 4 C og indenfor 6 måneder efter afståelsen erhverver skattefri porteføljeaktier i samme selskab. Dette gælder dog kun, hvis afståelsessummen er højere end den nye anskaffelsessum. 5 I lov om afgift af lønsum m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 22. maj 2006, som ændret bl.a. ved 2 i lov nr. 520 af 12. juni 2009, 1 i lov nr af 8. december 2010 og senest ved 1 i lov nr. 277 af 27. marts 2012, foretages følgende ændring: 1. 5, stk. 2, affattes således: Stk. 2. For virksomheder omfattet af 4, stk. 2, nr. 1, er afgiften 1) for kalenderåret ,9 pct. af virksomhedens lønsum 2) for kalenderåret ,1 pct. af virksomhedens lønsum 3) for kalenderåret ,2 pct. af virksomhedens lønsum 4) for kalenderåret ,3 pct. af virksomhedens lønsum 5) for kalenderåret ,6 pct. af virksomhedens lønsum 6) for kalenderåret ,7 pct. af virksomhedens lønsum 7) for kalenderåret ,0 pct. af virksomhedens lønsum 8) for kalenderåret ,2 pct. af virksomhedens lønsum 9) for kalenderåret 2021 og fremefter 12,3 pct. af virksomhedens lønsum. 6 I lov nr. 624 af 14. juni 2011 om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og selskabsskatteloven (Skattefritagelse for gevinst og udbytte af iværksætteraktier m.v.) foretages følgende ændring: 1. 1, 3, 4 og 5, stk. 1 og 2, ophæves. 7 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Loven har virkning fra og med den 1. januar 2013.

4 - 4 - Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Det Konservative Folkeparti har den 22. juni 2012 indgået aftale om en skattereform, der skaber ny vækst og flere job, og som forøger gevinsten ved at være i arbejde. Aftalen udmøntes i lovgivning ved dette lovforslag, lovforslaget L 194 og en række yderligere lovforslag, hvoraf de fleste er fremsat i folketinget den 14. august Den overordnede politiske motivering for Skattereformen og vurderingen af de samlede samfundsøkonomiske konsekvenser på kort og langt sigt fremgår af forslag til lov om ændring af ligningsloven, lov om en børneog ungeydelse, personskatteloven m.v. (Skattereformen). Konkret udmønter dette lovforslag følgende elementer af aftalen om en skattereform: - En afskaffelse af iværksætterskatten. Parterne er enige om at ophæve de stramninger af regler for beskatningen af avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier, som blev gennemført i Det sker for at lette vækstvirksomhedernes adgang til risikovillig kapital. Regelændringen vil medføre, at avancer fra selskabers unoterede porteføljeaktier er skattefri uanset ejertiden. Initiativet omfatter både afskaffelse af iværksætterskatten og bortfald af iværksætteraktieordningen. - Øget beskatning af finansielle institutioner. Parterne er enige om at øge lønsumsafgiften af finansiel virksomhed gradvist fra de nugældende 10,5 pct. til 12,3 pct. i 2021 som finansiering af den lempede beskatning af selskabers unoterede porteføljeaktier. Det vil sige, at satsen øges til 10,9 pct. i 2013 og vil derefter stige. 2. Lovforslagets formål og baggrund I 2009 vedtog den daværende regering og Dansk Folkeparti en omlægning af reglerne for beskatning af selskabers udbytter og aktieavancer med det formål at sikre en mere enkel og ens beskatning. Harmoniseringen af selskabers aktie- og udbyttebeskatning var en del af Forårspakke 2.0. Harmoniseringen indebar bl.a. en ophævelse af den hidtidige skattefrihed for gevinster på (noterede og unoterede) porteføljeaktier, der på afståelsestidspunktet havde været ejet i 3 år eller mere.

5 - 5 - Beskatningen af avancer på selskabers unoterede porteføljeaktier er siden blevet kritiseret for at hæmme tilførslen af risikovillig kapital til vækstvirksomheder og har derfor fået tilnavnet iværksætterskatten. På baggrund af kritikken af iværksætterskatten blev der i 2011 vedtaget en såkaldt iværksætteraktieordning, der havde til formål at fritage gevinst og udbytte af iværksætteraktier. Iværksætteraktieordningen er ved afgørelse af 16. april 2012 under betingelse af visse tilretninger godkendt af Europa-Kommissionen efter retningslinjerne for statsstøtte til fremme af risikokapitalinvesteringer i små og mellemstore virksomheder (2006/C 194/02). Ordningen er dog endnu ikke trådt i kraft. Med det foreliggende lovforslag om ophævelse af iværksætterskatten foreslås det at indføre skattefrihed for selskabers aktieavancer (dvs. kursgevinster) af porteføljeaktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet (unoterede porteføljeaktier), uanset ejertid på afståelsestidspunktet. Forslaget skal ses som en erstatning for iværksætteraktieordningen, der er administrativt tung. Den pågældende ordning foreslås derfor ophævet før dens ikrafttræden. Forslaget har til formål at skabe et incitament for investorer til at foretage flere investeringer i vækstvirksomheder. Unoterede selskaber kan herved få lettere ved at tiltrække risikovillig kapital, fordi avancerne fremover bliver skattefrie. Særligt i den nuværende situation med usikkerhed på kapitalmarkederne vil det give bedre muligheder for iværksætter- og vækstvirksomheder. Et sigte med lovforslaget er således at forbedre vilkårene for iværksættere. Det er dog ikke en betingelse, at der er tale om investering i et iværksætterselskab. Efter forslaget er der tale om en generel ordning, der omfatter alle unoterede selskaber, der i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Det indgår ikke i det foreliggende forslag, at der tillige skal være skattefrihed for udbytter af skattefrie porteføljeaktier. Dette skal bl.a. ses i lyset af, at der også før indførelsen af iværksætterskatten var en beskatning af selskabers udbytter af de skattefrie porteføljeaktier, dvs. porteføljeaktier ejet i 3 år eller mere på afståelsestidspunktet. Den foreslåede skattefrihed foreslås finansieret ved at øge beskatningen af banker og andre finansielle institutioner gennem en forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor. 3. Lovforslagets enkelte elementer 3.1. Ophævelse af iværksætterskatten Gældende ret Avancebeskatning m.m.

6 - 6 - Porteføljeaktier er efter gældende regler defineret som aktier, der ejes af et selskab, og som ikke er omfattet af definitionen af datterselskabsaktier eller koncernselskabsaktier. Datterselskabsaktier er aktier, som ejes af et selskab (moderselskabet), der ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i datterselskabet. Koncernselskabsaktier er aktier i et selskab, hvor aktieejeren og det selskab, hvori der ejes aktier, er sambeskattede eller opfylder betingelserne for international sambeskatning. Det vil sige, at der skal foreligge bestemmende indflydelse. Et selskab bliver beskattet med almindelig selskabsskat af udbytte og gevinst på porteføljeaktier, ligesom der er fradrag for tab. Udbytte og gevinst på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier er skattefrit, og der er ikke fradrag for tab. Ved avancebeskatningen af porteføljeaktier skelnes der mellem, hvorvidt porteføljeaktierne er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet eller ej. Aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet (noterede aktier), lagerbeskattes. Det vil sige, at der er tale om en løbende beskatning af den årlige værdiudvikling. For så vidt angår aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet (unoterede aktier), kan aktionæren derimod vælge i stedet at anvende en realisationsbeskatning, dvs. at beskatningen sker ved aktiernes afståelse og opgøres på grundlag af forskellen mellem anskaffelsessummen og afståelsessummen. Tab ved afståelse af realisationsbeskattede porteføljeaktier kan alene fradrages i indkomstårets gevinster på realisationsbeskattede porteføljeaktier, idet uudnyttede tab dog kan fremføres til fradrag i senere indkomstårs gevinster på realisationsbeskattede porteføljeaktier. Hvis en aktie skifter skattemæssig status, anses aktien for afstået og anskaffet igen til handelsværdien på tidspunktet for statusskiftet. Skift af skattemæssig status indtræder, hvor gevinst/tab på aktien overgår fra skattefrihed til skattepligt eller omvendt. Et skift fra porteføljeaktie til datterselskabs- eller koncernselskabsaktie betyder således, at aktien anses for afstået med en deraf følgende skattemæssig opgørelse og genanskaffet til handelsværdien. Udbytte og gevinst/tab på aktien vil herefter være indkomstopgørelsen uvedkommende. Ejer et selskab oprindelig 10 pct. eller mere af aktiekapitalen i et selskab (datterselskabsaktier), men som følge af f.eks. frasalg eller kapitaludvidelse kommer til at eje mindre end 10 pct. (porteføljeaktier), vil der ligeledes indtræde et statusskift. Statusskiftet betyder, at aktierne får en ny anskaffelsessum i form af handelsværdien på dette tidspunkt. Udbytter og gevinst/tab vil skulle medregnes ved indkomstopgørelsen fra det tidspunkt, hvor ejerskabet bliver mindre end 10 pct. Selskaber, der har realiseret tab ved et skattepligtig salg af aktier i løbet af indkomstårene , har alene kunnet fradrage sådanne tab i skattepligtige gevinster på aktier, idet uudnyttede tab dog har kunnet fremføres til fradrag i senere indkomstårs skattepligtige gevinster på aktier. Efter overgangsreglen i aktieavancebeskatningslovens 43, stk. 3, kan realiserede tab, der ikke har kunnet udnyttes senest i indkomståret 2009, fremføres til fradrag i net-

7 - 7 - togevinster på porteføljeaktier i indkomståret 2010 eller senere. Hvis et selskab har valgt at anvende realisationsprincippet på unoterede porteføljeaktier, kan tab på sådanne aktier, der er realiseret den 22. april 2009 eller senere, dog alene fradrages i nettogevinster på realisationsbeskattede porteføljeaktier. I forbindelse med indførelsen af skattepligt for porteføljeaktier ejet i tre år eller mere blev der fastsat en særlig indgangsværdi for disse aktier, jf. 22, stk. 9, i lov nr. 525 af 12. juni 2009 om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.). For de porteføljeaktier, der var ejet ved begyndelsen af indkomståret 2010, anvendes handelsværdien ved begyndelsen af indkomståret 2010 som anskaffelsessum. Samtidig blev der indført en regel om adgang til fradrag for urealiserede nettokurstab. Hvor et selskabs samlede anskaffelsessummer på porteføljeaktier oversteg den samlede handelsværdi ved begyndelsen af indkomståret 2010, har selskabet skullet opgøre en samlet nettotabskonto. Nettokurstabet er differencen mellem aktiernes samlede anskaffelsessummer og aktiernes samlede handelsværdi ved begyndelsen af indkomståret 2010 (urealiserede tab). Nettokurstabet kan fradrages i nettogevinster på porteføljeaktier, og uudnyttede nettokurstab kan fremføres til fradrag i senere indkomstårs nettogevinster på porteføljeaktier. Hvis et selskab har valgt at anvende realisationsprincippet på unoterede porteføljeaktier, kan nettokurstab på sådanne aktier dog alene fradrages i gevinster på unoterede, realisationsbeskattede aktier. Nettokurstab, der vedrører realisationsbeskattede porteføljeaktier, kan således ikke fradrages i gevinster på lagerbeskattede porteføljeaktier. Der har således, hvor selskabet har valgt at anvende realisationsprincippet på unoterede porteføljeaktier, skullet gennemføres en opdeling af nettokurstabet Iværksætteraktieordningen Iværksætteraktieordningen blev vedtaget ved lov nr. 624 af 14. juni 2011 om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og selskabsskatteloven (Skattefritagelse for gevinst og udbytte af iværksætteraktier m.v.). Ordningen er endnu ikke trådt i kraft. Iværksætteraktieordningen har til formål under visse betingelser at indføre skattefrihed for selskabers unoterede iværksætteraktier. Hvis betingelserne er opfyldt, vil investorerne opnå skattefritagelse af afkastet (avancer og udbytter) af unoterede iværksætteraktier i små og mellemstore virksomheder, der har været ejet i 3 år eller mere. Der henvises for en nærmere gennemgang af betingelserne til den ved 1, nr. 1, i lov nr. 624 af 14. juni 2011, vedtagne 4 C i aktieavancebeskatningsloven.

8 - 8 - Iværksætteraktieordningen indeholder statsstøtte til små og mellemstore virksomheder og har derfor skullet notificeres og godkendes af Europa-Kommissionen efter EF-retningslinjerne for statsstøtte til fremme af risikokapitalinvesteringer i små og mellemstore virksomheder (2006/C 194/02). Europa-Kommissionen har ved afgørelse af 16. april 2012 godkendt ordningen på visse betingelser. Inden iværksætteraktieordningen kan træde i kraft, vil der således skulle foretages følgende lovreguleringer: - Ordningen skulle begrænses til en varighed på 10 år. - Investorerne skulle være uafhængige af målvirksomheden. Det vil sige, at kun nye investorer kunne blive omfattet af ordningen. - Ordningen måtte ikke yde støtte til investeringer i eksportaktiviteter, og investeringerne måtte ikke afhænge af, om der anvendes indenlandske frem for importerede produkter Kursgevinstloven og fusionsskatteloven Efter kursgevinstlovens 31 er selskabers tab på visse finansielle kontrakter, der indeholder ret eller pligt til at afstå aktier, undergivet en begrænset fradragsret. Tabsfradragsbegrænsningen betyder, at tab alene kan fradrages i gevinster på finansielle kontrakter, der indeholder ret eller pligt til at afstå aktier. Adgangen til at fradrage tab er undergivet en begrænsning, når kontrakten vedrører aktier, som for udsteder, erhverver eller et selskab, der er forbundet med udsteder eller erhverver, har karakter af datterselskabsaktier, koncernselskabsaktier eller egne aktier. Det vil sige, at tabsfradraget begrænses, når kontrakten vedrører aktier, hvor der er skattefrihed for en gevinst. Fusionsskattelovens regler om fusion og spaltning indeholder en række regler, der er rettet mod den skattemæssige behandling af aktier, hvor gevinst og tab uden for fusionsskattelovens regi er indkomstopgørelsen uvedkommende for selskaber. Ved en fusion mellem et dansk og et udenlandsk selskab, hvor begge selskaber er omfattet af selskabsbegrebet i fusionsskattedirektivet, og det danske selskab (det indskydende selskab) ophører, er det i fusionsskattelovens 15, stk. 4, fastsat, at udlodning ved annullering af det modtagende selskabs aktier i det indskydende selskab i visse tilfælde skal beskattes som udbytte og ikke som aktieavance. For begrænset skattepligtige er udbytter skattepligtige, mens der ikke er skattepligt i forhold til aktieavancer. Udlodningen skal beskattes som udbytte, når det modtagende selskab ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i det indskydende selskab, og udbyttebeskatningen ikke skal frafaldes efter moder- og datterselskabsdirektivet eller en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Endvidere skal

9 - 9 - udlodningen beskattes som udbytte i tilfælde, hvor det modtagende selskab ejer mindre end 10 pct. af aktiekapitalen i det indskydende selskab, er skattepligtigt af udbytter efter selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra c, og har bestemmende indflydelse i det indskydende selskab. I sidstnævnte situation skal der dog ikke ske beskatning som udbytte, hvis det modtagende selskab er hjemmehørende i et EU/EØS-land, og udbyttebeskatningen skulle have været frafaldet efter moder- og datterselskabsdirektivet eller en dobbeltbeskatningsoverenskomst, hvis der havde været tale om datterselskabsaktier. Ved ophør af et dansk selskab (det indskydende selskab) ved en fusion med et udenlandsk selskab uden for de tilfælde, der er omfattet af fusionsskattelovens 15, stk. 4, skal aktionærerne i det indskydende selskab i visse tilfælde beskattes af udlodningen som udbytte ved ophøret af det indskydende selskab, jf. fusionsskattelovens 15, stk. 5. Selskabsaktionærer beskattes af udlodningen som udbytte, hvor det modtagende selskab ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i det indskydende selskab, og udlodningen omfattes af selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra c. Endvidere beskattes selskabsaktionærer af udlodningen som udbytte, hvor det modtagende selskab ejer mindre end 10 pct. af aktiekapitalen i et indskydende selskab, er skattepligtigt af udbytter efter selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra c, og har bestemmende indflydelse i det indskydende selskab. I sidstnævnte situation skal der dog ikke ske beskatning som udbytte, hvis det modtagende selskab er hjemmehørende i et EU/EØS-land, og udbyttebeskatningen skulle have været frafaldet efter moder- og datterselskabsdirektivet eller en dobbeltbeskatningsoverenskomst, hvis der havde været tale om datterselskabsaktier. Ved spaltning af et selskab, hvor såvel det indskydende som det modtagende selskab er omfattet af selskabsbegrebet i fusionsskattedirektivet, er der adgang til at anvende reglerne om succession m.v. uden tilladelse, men under visse betingelser, jf. fusionsskattelovens 15 a, stk. 1. En af betingelserne er, at selskaber, der efter spaltningen ejer mindst 10 pct. af kapitalen i et eller flere af de deltagende selskaber, ikke afstår aktier i det eller de pågældende selskaber i en periode på 3 år eller mere efter vedtagelsen af spaltningen. Dette holdingkrav udspringer af det forhold, at selskaber er skattefri af gevinster på sådanne aktier. Efter fusionsskattelovens 15 a, stk. 2, er en af betingelserne endvidere, at der ikke tildeles kontantvederlag til selskaber, der ved spaltningen ejer mindst 10 pct. af kapitalen i det indskydende selskab, eller hvis aktier i det indskydende selskab er omfattet af aktieavancebeskatningslovens 4 B, dvs. er koncernselskabsaktier Forslagets indhold Avancebeskatning m.m. Det foreslås at indføre skattefrihed for avancer på unoterede porteføljeaktier ejet af selskaber. Forslaget indebærer en afskaffelse af den såkaldte iværksætterskat. Skattefriheden medfører,

10 at gevinst og tab ved afståelse af unoterede porteføljeaktier som hovedregel ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for selskaber. Dette gælder uanset ejertid. Skattefriheden for aktieavancer omfatter alene unoterede porteføljeaktier, dvs. aktier der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet. Ved porteføljeaktier forstås som udgangspunkt aktier, som ejes af et selskab, der ejer mindre end 10 pct. af aktiekapitalen i porteføljeselskabet, og hvor selskabet ikke har bestemmende indflydelse i porteføljeselskabet. Det er en betingelse, at porteføljeselskabet selskabsretligt kan anses for et aktie- eller anpartsselskab. Såfremt der er tale om et selskab i udlandet, er det en betingelse, at der er tale om et selskab, der svarer til et aktie- eller anpartsselskab. Bestemmelsen har til formål at kvalificere den type selskaber, der vil kunne anses for skattefri porteføljeselskaber. Det må anses for naturligt, at disse selskaber vil være organiseret som enten et aktieselskab eller et anpartsselskab. Der skal være tale om kapitalselskaber, hvor ingen af deltagerne hæfter personligt, og som ikke er investeringsselskaber. Det er desuden en betingelse for danske selskaber, at disse er skattepligtige efter selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 1. Det er tillige en forudsætning, at aktie- eller anpartsselskabet opfylder de øvrige betingelser i bestemmelsen for at blive anset for et skattefrit porteføljeselskab. Det forhold, at definitionen af porteføljeselskaber ikke er begrænset til selskaber hjemmehørende her i landet, skal sikre, at reglerne, der finder anvendelse på rene kapitalbevægelser, er forenelige med de EU-retlige regler om kapitalens frie bevægelighed, jf. TEU artikel 63. Der foreslås endvidere indsat en betingelse, der skal hindre, at man populært sagt pakker noterede aktier ind i unoterede aktier og derved konverterer skattepligtige gevinster på noterede porteføljeaktier til skattefri gevinster på unoterede porteføljeaktier. Reglen indebærer, at hvis mere end 85 pct. af porteføljeselskabets regnskabsmæssige aktiver består af noterede aktier, medtages gevinst og tab på aktierne ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Der er herefter tale om skattepligtige porteføljeaktier. Porteføljeselskaber med bestemmende indflydelse, jf. ligningslovens 2, stk. 2, i andre selskaber, der er unoterede, medregner ikke aktier i disse selskaber ved opgørelsen af andelen af noterede aktier i porteføljeselskabet over regnskabsåret. I stedet skal der medregnes en forholdsmæssig værdi af datterselskabets aktiver svarende til moderselskabets ejerandel i datterselskabet. Dette skal sikre, at bestemmelsen ikke omgås ved, at der indskydes et mellemholdingselskab.

11 Selskaber, der pr. 1. januar 2013 ejer porteføljeaktier, som falder ind under definitionen af skattefri porteføljeaktier, bevarer deres eventuelle saldi for henholdsvis uudnyttede, realiserede fremførselsberettigede tab og nettokurstab. De pågældende tab vil dog fortsat alene kunne udnyttes i gevinster på andre realisationsbeskattede aktier efter de almindelige regler herom. I modsætning til iværksætteraktieordningen - se afsnit og afsnit er det ikke en del af det foreliggende forslag om skattefrihed for unoterede porteføljeaktier, at der tillige skal indføres skattefrihed for udbytter af disse aktier. Dette beror bl.a. på, at der er tale om en afskaffelse af den såkaldte iværksætterskat med det sigte så vidt muligt inden for rammerne af den foreliggende aktieavancebeskatningslov at bringe retstilstanden tilbage til den, der var gældende, før man ved lov nr. 525 af 12. juni 2009 ophævede 3-års reglen. En ophævelse, der bl.a. medførte skattepligt for unoterede porteføljeaktier, der var ejet i 3 år eller mere på afståelsestidspunktet. Der var også under 3-års reglen beskatning af udbytter af unoterede porteføljeaktier ejet i 3 år eller mere. Derudover beror det bl.a. på, at en afskaffelse af udbyttebeskatningen af selskabers unoterede porteføljeaktier ikke alene vil fritage danske investorer for beskatning, men ligeledes generelt vil fritage udenlandske investorer for dansk kildeskat. Hvis udbyttebeskatningen på unoterede porteføljeaktier ophæves, ville dette derfor bl.a. medføre, at Danmark opgiver al beskatning af udenlandske kapitalfonde og deres bagvedliggende ejere. Det er ikke muligt i henhold til EUretten alene at fritage de danske investorer for udbytteskat. I henhold til EU-retten skal danske og udenlandske investorer (også investorer uden for EU) behandles ens. Endelig tilgodeses hensigten bag afskaffelsen af den såkaldte iværksætterskat fuldtud med den foreslåede ordning. Hensigten med lovforslaget er således at støtte vækstvirksomheder i deres tidlige opstartsfase, hvor der typisk ikke er noget nævneværdigt overskud til udlodning af udbytte til aktionærerne. Der foreslås derudover en ændring af udbyttereglen i ligningslovens 16 A, der indebærer, at såfremt et selskab afstår skattefri porteføljeaktier og køber sådanne porteføljeaktier i samme selskab inden for 6 måneder, anses differencen mellem afståelsessummen og den nye anskaffelsessum for udbytte. Værnsreglen har til formål at hindre, at aktionæren sælger en porteføljeaktie lige før en udbytteudlodning og derved konverterer en ellers skattepligtig udbytteudlodning til en skattefri avance Iværksætteraktieordningen Samtidig med forslaget om at indføre skattefrihed for gevinst på unoterede porteføljeaktier foreslås det at ophæve den såkaldte iværksætteraktieordning.

12 Reglerne i iværksætteraktieordningen er administrativt meget tunge for såvel myndigheder som skattepligtige bl.a. som følge af den række af betingelser, der skal være opfyldt, før der er tale om skattefrihed, sammenholdt med de betingelser for godkendelse der er stillet af Europa-Kommissionen. Derfor er det af bl.a. denne årsag ikke foreslået at bibeholde iværksætteraktieordningen på udbytteområdet alene. Det er således tillige formålet med det foreliggende lovforslag at skabe mere administrativt enkle regler på området Kursgevinstloven og fusionsskatteloven Som følge af forslaget om skattefrihed for gevinst på selskabers unoterede porteføljeaktier foreslås en konsekvensændring af reglen i kursgevinstloven om tabsfradragsbegrænsning i forhold til visse aktiebaserede finansielle kontrakter Den foreslåede ændring af aktieavancebeskatningsloven medfører, at gevinst og tab på porteføljeaktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, vil være skattefri for selskaber. Det foreslås derfor at udvide tabsbegrænsningsreglen for selskabers aktiebaserede finansielle kontrakter til også at omfatte tab på finansielle kontrakter, der indeholder ret eller pligt til at afstå unoterede porteføljeaktier omfattet af den foreslåede 4 C i aktieavancebeskatningsloven. Det vil sige, at tabsbegrænsningsreglen udover at omfatte kontrakter, der vedrører de skattefri datterselskabs- og koncernselskabsaktier, dermed også vil skulle finde anvendelse på kontrakter, der vedrører skattefri porteføljeaktier. Som følge af forslaget om skattefrihed for gevinst på selskabers unoterede porteføljeaktier foreslås endvidere en række konsekvensændringer i fusionsskatteloven. Konsekvensændringerne har til formål at sikre, at porteføljeaktier, hvor gevinsten kan være skattefri, bliver omfattet af de regler i forhold til fusion og spaltning, som har deres udspring i skattefriheden for gevinst på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier. Der foreslås en ændring af reglerne i fusionsskattelovens 15 og 15 a, hvorefter udlodninger i visse tilfælde skal beskattes som udbytte i stedet for aktieavance. Reglerne i fusionsskattelovens 15 foreslås udvidet til også at omfatte de tilfælde, hvor de aktier, der annulleres ved fusionen, falder ind under definitionen af skattefri porteføljeaktier. Derved behandles annullering af sådanne aktier på samme måde som annullering af datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier. Reglerne i fusionsskattelovens 15 a, hvorefter adgang til spaltning uden tilladelse er betinget af, at aktierne beholdes i 3 år efter spaltningen, hvis der er tale om datterselskabsaktier, foreslås udvidet til også at omfatte den situation, hvor der er tale om aktier, der opfylder definitionen af skattefri porteføljeaktier. Endelig foreslås betingelsen om, at der ikke må tildeles kontantvederlag ved spaltningen, udvidet til også at omfatte den situation, hvor aktierne i det indskydende selskab opfylder definitionen af skattefri porteføljeaktier Øget lønsumsafgift for den finansielle sektor

13 Gældende ret Hovedparten af den finansielle sektors aktiviteter er efter gældende regler fritaget for moms. Momsfritagelsen er en følge af de fælles regler i EU. Danmark skal således fritage finansielle virksomheder for moms. Til gengæld er den finansielle sektor lige som andre momsfritagne områder omfattet af lønsumsafgiften. Lønsumsafgiften på den finansielle sektor skal reducere den fordel, den finansielle sektor har ved ikke at være omfattet af moms. Lønsumsafgiftspligtige virksomheder inden for den finansielle sektor omfatter virksomheder med aktiviteter vedrørende forsikring, ind- og udlån, kreditformidling, pensionsopsparing, investeringsforvaltning, betalingsformidling samt handel med værdipapirer eller valuta. Disse virksomheder skal betale lønsumsafgift efter lønsumsafgiftslovens 5, stk. 2 (metode 2), når de finansielle aktiviteter er virksomhedens hovedaktivitet. Det er kun virksomheder, hvor salget af finansielle ydelser udgør en væsentlig del af virksomhedens samlede omsætning, der er omfattet af metode 2. Hvis indtægterne fra finansiel virksomhed udgør mere end 50 pct. af den samlede omsætning, anses virksomheden normalt for finansiel. Det kan også indgå i vurderingen, om virksomheden over for offentligheden fremtræder som finansiel virksomhed. Det vil være en konkret vurdering. I henhold til lønsumsafgiftslovens 5, stk. 2, betaler finansielle virksomheder i dag lønsumsafgift med en afgiftssats på 10,5 pct. af den enkelte virksomheds lønsum Forslagets indhold Det foreslås at forhøje lønsumsafgiftssatsen for virksomheder inden for den finansielle sektor, der betaler lønsumsafgift efter metode 2. For disse virksomheder foreslås en forhøjelse af satsen fra 10,5 pct. af lønsumsafgiftsgrundlaget til 10,9 pct. af lønsumsafgiftsgrundlaget med virkning fra den 1. januar Satsen for lønsumsafgiften vil derefter stige gradvist med op til 0,3 pct.-point pr. år frem til og med 2021, hvor satsen vil udgøre 12,3 pct. af lønsummen. Se tabel 1. Den finansielle sektor vil dog fortsat have en fordel i forhold til momsregistrerede virksomheder selv efter forhøjelsen af lønsumsafgiften. En del af den højere lønsumsafgift må forventes overvæltet i priserne på de produkter, der udbydes af de finansielle virksomheder.

14 Økonomiske konsekvenser for det offentlige 4.1. Det samlede provenu De samlede økonomiske konsekvenser af skattereformen er belyst i lovforslag nr. L 194 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, lov om en børne- og ungeydelse, personskatteloven m.v., fremsat den 14. august Der henvises tillige dertil for en belysning af de fordelingsmæssige konsekvenser af skattereformen. Det er dog ikke muligt at foretage kvantitative fordelingsmæssige beregninger vedrørende de fordelingsmæssige konsekvenser af nærværende forslag. Den foreslåede ophævelse af iværksætterskatten og af iværksætteraktieordningen vil samlet set medføre et provenutab, som finansieres af den foreslåede forhøjelse af lønsumsafgiften i den finansielle sektor. Det umiddelbare provenutab vedrører selskabsskatten. Både iværksætterskatten og den kommende iværksætteraktieordning er provenumæssigt under indfasning ved ophævelsen af ordningerne. Dette medfører, at provenutabet ved ophævelsen vil være stigende i de kommende år frem til Der vil derfor skulle ske en gradvis forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor fra de gældende 10,5 pct. i 2012 til 10,9 pct. i 2013 stigende til 12,3 pct. i Forhøjelsen af lønsumsafgiften er udmålt således, at der år for år er provenumæssig balance mellem provenutabet efter automatisk tilbageløb fra ophævelsen af iværksætterskatten m.v. og merprovenuet efter automatisk tilbageløb fra forhøjelsen af lønsumsafgiften i den finansielle sektor. Der forventes dog at fremkomme adfærdsændringer vedrørende lønsumsafgiften, som medfører et varigt provenutab på 40 mio. kr. årligt, jf. tabel 4.1. Tabel 4.1. Samlede provenumæssige konsekvenser af lovforslaget Mio. kr. (2013 niveau) Ophævelse af iværksætterskatten Øget beskatning af finansielle institutioner Varig virkning efter tilbageløb og adfærd Finansår Lovforslag i alt Heraf kommuner Lovforslaget i alt efter automatisk tilbageløb Anm.: Der er anvendt en tilbageløbsprocent på 20 vedr. ophævelsen af iværksætterskatten m.v. i form af øgede aktionærskatter og på 40 vedr. forhøjelsen af lønsumsafgiften i form af lavere selskabsskat og lavere

15 aktionær skatter m.v. Det kommunale provenutab vedrører den kommunale andel af selskabsskatten. Provenutabet i et indkomstår reducerer afregningen til kommunerne 3 år senere. Således vil provenutabet vedrørende indkomståret 2012 påvirke afregningen af selskabsskat til kommunerne i Ophævelse af iværksætterskatten og af iværksætteraktieordningen Med baggrund i de provenuskøn, der lå til grund ved indførelsen af beskatningen af avancer på selskabers beholdning af unoterede porteføljeaktier iværksætterskatten (L 202, samlingen 2008/09) og ved indførelsen af iværksætteraktieordningen fra og med 2013 (L 194, samlingen 2010/11), skønnes det, at det umiddelbare provenutab ved afskaffelsen af de to regelsæt gradvist vil vokse fra ca. 110 mio. kr. for 2013 til ca. 480 mio. kr. for 2022, jf. oversigten ovenfor. Provenutabet efter automatisk tilbageløb i form af aktionærskatter stiger fra ca. 90 mio. kr. for 2013 til ca. 410 mio. kr. for Den varige virkning efter automatisk tilbageløb skønnes til ca. 390 mio. kr. Med udsigten til skattefrihed ved aktiesalg fra og med den 1. januar 2013 må det antages, at selskabers salg af unoterede aktier, der ellers ville have fundet sted i 2. halvår af 2012, efter offentliggørelsen af skattereformaftalen i et vist omfang vil blive udskudt til 2013 for at opnå skattefriheden. Der vil således tillige fremkomme et provenutab i Skønsmæssigt andrager det umiddelbare provenutab ca. 40 mio. kr. og efter automatisk tilbageløb ca. 30 mio. kr. for indkomståret Lovforslaget indeholder en værnsregel, som sikrer, at selskaber normalt ikke kan få en skattemæssig fordel af at fremrykke salg af tabsgivende aktier til 2012, hvor reglerne om (kildeartsbegrænset) tabsfradrag er gældende, jf. lovforslagets 7, stk. 3. Den kommunale andel af det umiddelbare provenutab i 2012 og 2013 udgør henholdsvis 5 mio. kr. og 15 mio. kr., som vil påvirke den kommunale økonomi i 2015 og 2016 i forbindelse med afregningen af den kommunale andel af selskabsskatten. Finansårsvirkningen af ophævelsen af iværksætterskatten m.v. skønnes til henholdsvis 40 mio. kr. i 2012 og 110 mio. kr. i Det bemærkes, at der tale om skøn med en betydelig usikkerhed. De ligger i forlængelse af de skøn, der lå til grund ved indførelsen af beskatningen af selskabers beholdning af aktier og ved indførelsen af lempelsen heri i form af iværksætteraktieordningen.

16 Samlet set indebærer disse forslag en skatteudgift svarende til det umiddelbare provenutab Øget lønsumsafgift for den finansielle sektor Med baggrund i regnskabsoplysninger om lønsumsafgiften i den finansielle sektor skønnes afgiftsgrundlaget at udgøre ca. 38 mia. kr. i En forhøjelse af afgiftssatsen med 1 pct.- point skønnes således at medføre et merprovenu på ca. 380 mio. kr. Den foreslåede forhøjelse af afgiftssatsen med 0,4 pct.-point i 2013 indbringer et umiddelbart merprovenu på ca. 150 mio. kr. i 2013 og forhøjelsen på yderligere 0,2 pct.-point i 2014 øger merprovenuet til ca. 230 mio. kr. Når forhøjelsen på 1,8 pct.-point er fuldt indfaset i 2021, udgør det umiddelbare merprovenu ca. 685 mio. kr. Forhøjelsen af lønsumsafgiften indebærer, at grundlaget for selskabsskatten reduceres og tillige reducerede aktionærskatter m.v. Dette automatiske tilbageløb er i beregningerne forudsat at udgøre 40 pct. Det varige merprovenu efter tilbageløb skønnes at udgøre 390 mio. kr. årligt. Den højere afgift på lønsum vil alt andet lige betyde, at arbejdskraften i de finansielle virksomheder bliver dyrere, hvilket forventes at medføre en lidt mindre beskæftigelse i den finansielle sektor. Den del af den højere afgift på lønsum, som kan overvæltes i større renter og gebyrer, forventes samtidig at reducere efterspørgslen efter finansielle ydelser. Dette medfører også et lavere arbejdsudbud som følge af, at de større renter og gebyrer udhuler reallønnen. Dette skønnes at reducere det varige merprovenu med 40 mio. kr. til 350 mio. kr. Finansårseffekten i 2013 skønnes at udgøre 110 mio. kr. Momsfritagelsen for den finansielle sektor er en skatteudgift på lige fod med de øvrige momsfritagelser, og forhøjelsen af lønsumsafgift for den finansielle sektor, der delvist træder i stedet for momspligten, reducerer således skatteudgiften med et beløb svarende til statens provenu. 5. Administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget om forhøjelse af lønsumsafgiften vil medføre udgifter til it-tilretninger på knap 0,1 mio. kr., hver gang lønsumsafgiftssatsen forhøjes. De samlede udgifter til it-tilretninger skønnes derfor til i alt 0,8 mio. kr. Herudover skønnes der ikke at være nævneværdige administrative konsekvenser. 6. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Med ophævelse af iværksætterskatten og iværksætteraktieordningen forsvinder en barriere for investeringer i unoterede vækstvirksomheder fra ventureselskaber og business-angels.

17 Den forhøjede lønsumsafgift for den finansielle sektor vil umiddelbart belaste sektoren med 150 mio. kr. i 2013 stigende til 685 mio. kr. i Belastningen vil reduceres som følge af fradragsretten i selskabsskattegrundlaget og som følge af overvæltning i højere renter og gebyrer. Det øvrige erhvervsliv påvirkes af en højere pris på finansielle ydelser som følge af, at en del af den højere afgift på lønsum forventes overvæltet i højere renter og gebyrer. 7. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget om ophævelse af reglerne om iværksætterordningen indebærer en forenkling for erhvervslivet. Lovforslaget skønnes ikke i øvrigt at have nævneværdige administrative konsekvenser for erhvervslivet i øvrigt. 8. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget skønnes ikke at have nævneværdige administrative konsekvenser for borgerne. 9. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget skønnes ikke at have miljømæssige konsekvenser. 10. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter, idet der er tale om generelle regler og ikke en statsstøtteordning til en særlig type af virksomheder. 11. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 12. Sammenfattende skema Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget Økonomiske konsekvenser for det offentlige Positive konsekvenser/mindre udgifter Den gradvise forhøjelse af lønsumsafgiften indbringer et varigt merprovenu efter automatisk tilbageløb og adfærd på 350 mio. kr. årligt. I 2013 skønnes det umiddelbare merprovenu at udgøre ca. 150 mio. kr. og i 2014 ca. 230 mio. kr. Finansårsvirkningen i 2013 udgør 110 mio. kr. Negative konsekvenser/ merudgifter Ophævelsen af iværksætterskatten og af iværksætteraktieordningen indebærer et varigt provenutab på 390 mio. kr. efter automatisk tilbageløb. Det umiddelbare provenutab stiger fra 40 mio. kr. i 2012 til 480 mio. kr. i Finansårsvirkningen udgør 40 mio. kr. i 2012, 110 mio. kr. i 2013

18 Administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Forslaget anses ikke at have nævneværdige administrative konsekvenser. Den forhøjede lønsumsafgift for den finansielle sektor medfører umiddelbart en stigning på 150 mio. kr. i 2013 stigende til 685 mio. kr. i Belastningen vil reduceres som følge af fradragsretten i selskabsskattegrundlaget og som følge af overvæltning i højere renter og gebyrer. Forslaget om ophævelse af iværksætterordningen indebærer en forenkling for erhvervslivet. Ingen. Ingen. og 165 mio. kr. i Forhøjelsen af lønsumsafgiften skønnes samlet at medføre udgifter til it-tilretninger på 0,8 mio. kr. Ophævelsen af iværksætterskatten og iværksætteraktieordningen fjerner en barriere for investeringer i unoterede vækstvirksomheder fra ventureselskaber og businessangels. Ingen. Ingen. Ingen. Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

19 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Der foreslås indsat en definition af skattefri porteføljeaktier. Skattefri porteføljeaktier defineres i den foreslåede nye bestemmelse i aktieavancebeskatningslovens 4 C. Ved skattefri porteføljeaktier forstås unoterede aktier, som ejes af et selskab, der ejer mindre end 10 pct. af aktiekapitalen i porteføljeselskabet, og som ikke er datterselskabsaktier eller koncernselskabsaktier. At aktierne er unoterede vil sige, at de ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet. Det er en betingelse, at porteføljeselskabet er et aktie- eller anpartsselskab. For så vidt angår udenlandske porteføljeselskaber er det afgørende, at der er tale om et selskab, som selskabsretligt svarer til et aktie- eller anpartsselskab. For danske selskaber er det derudover en betingelse, at de pågældende aktie- og anpartsselskaber er omfattet af selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 1, for at aktierne heri kan afstås skattefrit. Selskaber omfattet af selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 2-6, kan omvendt ikke anses for sådanne porteføljeselskaber, hvori aktierne kan afstås skattefrit. Undtaget fra begrebet er således bl.a. selskaber, hvor beskatning sker som en andel af selskabets formue, selskaber m.v. der alene beskattes af indtægter ved erhvervsmæssig virksomhed, og foreninger der udsteder omsættelige beviser for medlemmernes indskud m.v. Endvidere kan aktier i investeringsselskaber, jf. aktieavancebeskatningslovens 19, ikke anses for skattefri porteføljeaktier, idet disse selskaber er undtaget fra skattepligt i medfør af selskabsskattelovens 3, stk. 1, nr. 19. Hermed afgrænses porteføljeselskaber til kapitalselskaber, hvor ingen af deltagerne hæfter personligt, hvor kapitalejerne modtager udbytte og har indflydelse i forhold til den indskudte kapital, og som i øvrigt ikke er investeringsselskaber. Der er tale om en velreguleret og veldefineret selskabsform, der ikke vil give anledning til særlige administrative vanskeligheder. Ved afgørelsen af, hvorvidt der er tale om aktier optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet eller ej, er der så vidt angår aktier i selskaber beliggende i EU/EØS mulighed for at undersøge forholdet i MiFID-databasen, jf. direktiv 2004/39/EU. For øvrige aktier vil det være relevant, om aktien handles på et marked, der er eller har været medlem af World Federation of Exchanges. Der henvises nærmere til Juridisk Vejledning, afsnit C.B

20 Der er foreslået indsat en værnsregel, der skal sikre, at børsnoterede aktier ikke omkvalificeres til skattefri porteføljeaktier. Reglen indebærer, at såfremt 85 pct. eller mere af porteføljeselskabets regnskabsmæssige aktiver består af børsnoterede aktier, herunder eventuelle datterselskabsaktier, opgjort på statusdagen som et gennemsnit af den daglige kursværdi over regnskabsåret, medtages gevinst og tab ved afståelse af aktierne ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Eksempel Et aktionærselskab, A, ejer aktier i et unoteret porteføljeselskab, P. P kan ved slutningen af indkomståret opgøre en gennemsnitlig beholdning over regnskabsåret af noterede aktier på 18 mio. kr. P s samlede regnskabsmæssige nettoaktiver udgør i 2014 i alt 20 mio. kr., hvorfor de noterede aktier udgør 90 pct. af de regnskabsmæssige aktiver. A skal herefter beskattes af avancer i P for indkomståret Ved opgørelsen af andelen af noterede aktier ses der bort fra aktier ejet af porteføljeselskabet i kontrollerede, jf. ligningslovens 2, stk. 2, selskaber, hvor aktierne ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet. I stedet medregnes den andel af det kontrollerede selskabs aktiver, der forholdsmæssigt svarer til porteføljeselskabets ejerandel i det kontrollerede selskab. Det vil altså sige, at hvis porteføljeselskabet ejer 55 pct. af aktierne i et unoteret selskab, i hvilket aktiverne består af 20 pct. obligationer, 20 pct. noterede aktier, 40 pct. fast ejendom og 20 pct. goodwill, fragår aktierne med bestemmende indflydelse i opgørelsen, idet der ses igennem det kontrollerede selskab, og i stedet medregnes en forholdsmæssig andel på 55 pct. af det kontrollerede selskabs noterede aktier ved opgørelsen, der værdimæssigt svarer til 11 pct. af de samlede aktiver i det kontrollerede selskab, og tilsvarende en andel på 55 pct. af de 80 pct. øvrige aktiver svarende til 44 pct. af værdien af aktiverne i det kontrollerede selskab. Det kan i nogle tilfælde give anledning til usikkerhed om den skattemæssige behandling af porteføljeaktierne på afståelsestidspunktet, at den endelige opgørelse af værdien af de regnskabsmæssige nettoaktiver opgøres på statustidspunktet som et gennemsnit af værdierne over regnskabsperioden. Det er dog valgt, at værdierne skal opgøres bagudrettet af hensyn til den almindelige systematik, og idet der ellers ville kunne opstå tilfælde, hvor der ville ske beskatning, selvom avancen under normale omstændigheder ville blive anset for skattefri. Dette ville eksempelvis være tilfældet, såfremt aktier i porteføljeselskabet primo blev anset for skattepligtige med fremadrettet virkning for det pågældende regnskabsår, og andelen af børsnoterede aktier over regnskabsåret herefter faldt til under 85 pct. Denne situation har man med de foreslåede regler ønsket at undgå. Porteføljeaktiernes status som skattefrie eller skattepligtige opgøres således pr. statusdagen i porteføljeselskabets regnskab. Hvis et selskab, der ejer porteføljeaktier, har et andet regn-

21 skabsår end porteføljeselskabet, vil dette således kunne medføre, at samme aktie skifter status inden for aktionærselskabets regnskabsår. Dette vil for eksempel kunne være tilfældet, hvis porteføljeselskabets regnskab følger kalenderåret, og aktierne skifter status fra skattefri til skattepligtige pr. 31. december, mens aktionærselskabet har forskudt regnskabsår med regnskabsafslutning pr. 31. marts. Ud over den foreslåede værnsregel findes der allerede en række værnsregler på området, herunder aktieavancebeskatningslovens 19 (beskatning af andele i investeringsselskaber) samt selskabsskattelovens 32 (beskatning af CFC-indkomst). Af aktieavancebeskatningslovens 19 fremgår således nærmere, at gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser m.v. udstedt af et investeringsselskab medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Ved et investeringsselskab forstås et selskab, hvis virksomhed består i kollektiv investering i værdipapirer. Ved kollektiv investering forstås, at selskabet har mindst 8 deltagere. Dette indebærer, at hvis mindst 8 selskaber investerer i et porteføljeselskab, der opfylder kriterierne for at være et investeringsselskab, er de som udgangspunkt skattepligtige af avancen ved afståelse af aktierne. CFC-reglerne i selskabsskattelovens 32 sikrer, at der sker beskatning af et datterselskabs indkomst hos moderselskabet efter nærmere definerede betingelser, herunder andelen af indkomst i datterselskabet der hidrører fra værdipapirer m.v. Reglen skal forhindre omgåelsesarrangementer, hvor man slipper for dansk skat ved at placere værdipapirer mv. i et mellemholdingselskab i udlandet. Det bemærkes, at bestemmelsen i ligningslovens 16 I ikke samtidig ændres, og at i det omfang der ved opgørelsen af selskabets aktieindkomst efter ligningslovens 16 I, stk. 4, indgår skattefri porteføljeaktier, vil dette have en afsmittende virkning på beskatningen af kapitalfondspartnerens merafkast (carried interest). Til nr. 2 Der er tale om en konsekvensændring som følge af forslaget om at indføre en ny kategori af aktier benævnt skattefri porteføljeaktier. Til nr. 3 Det foreslås, at selskaber som hovedregel ikke skal medregne gevinst og tab ved afståelse af porteføljeaktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet. Dette gælder, uanset hvor længe aktierne i porteføljeselskabet har været ejet af selskabet. Gevinst og tab på porteføljeaktier, der er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, skal fortsat medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige ind-

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love 2012/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0174303 Fremsat den 1. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen)

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 78 - Bilag 13 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 114 Bilag 9 Offentligt 16. januar 2019 J.nr. 2017-5308 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 114 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven,

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-411-0028 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 11 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 7. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser for Grundtvig Invest A/S, som følge af ændringerne i Aktieavancebeskatningslovens regler

Skattemæssige konsekvenser for Grundtvig Invest A/S, som følge af ændringerne i Aktieavancebeskatningslovens regler Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 88 Offentligt Skattemæssige konsekvenser for Grundtvig Invest A/S, som følge af ændringerne i Aktieavancebeskatningslovens regler Camilla Rohde Sørensen Skattejurist,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Skattereformen Konsekvenser for selskaber efter lovenes vedtagelse

Skattereformen Konsekvenser for selskaber efter lovenes vedtagelse Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Skattereformen Konsekvenser for selskaber efter lovenes vedtagelse Selv om hovedformålet med skatteomlægningen var at lempe skat

Læs mere

OPHÆVELSE AF IVÆRKSÆTTERSKATTEN Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S

OPHÆVELSE AF IVÆRKSÆTTERSKATTEN Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S OPHÆVELSE AF IVÆRKSÆTTERSKATTEN Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Som et led i sidste sommers brede forlig mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes supplerende ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes supplerende ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 19 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: den 21. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Skatteudvalget L 71 Bilag 22 Offentligt

Skatteudvalget L 71 Bilag 22 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 22 Offentligt 25. maj 2016 J.nr. 15-3151455 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 71 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning

Læs mere

Skatteudvalget L 71 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 71 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 15 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3151455 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 71 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 29 Offentligt Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 2. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 114 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. januar 2019 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 40 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 40 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 40 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 7 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 45 - Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: 22. august 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 187 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven (Fraflytterbeskatning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2013-14 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag.

2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag. 2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0172525 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 601 af 8. juni Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Simon Emil Ammitzbøll

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 601 af 8. juni Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Simon Emil Ammitzbøll Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 601 Offentligt J.nr. -318-0419 Dato:1. juli Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 601 af 8. juni. Spørgsmålet

Læs mere

Umiddelbart mindreprovenu

Umiddelbart mindreprovenu Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 139 Offentligt Notat 15. december 2015 J.nr. 15-3244828 Selskab, Aktionær og Erhverv Provenunotat Notatet beskriver de overordnede beregningsmæssige

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156. Offentligt. Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 535

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156. Offentligt. Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 535 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 535 Offentligt 11. oktober 2016 J.nr. 16-0831202 Til Folketinget

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009 NYT Nr. 5 årgang 3 april 2009 SKAT FORÅRSPAKKEN 2.0 Fredag den 20. marts blev 11 forslag om Forårspakken 2.0. sendt i ekstern høring. Høringsfristen udløb den 26. marts, og vi forventer, at egentlige lovforslag

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 30 af 23. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 30 af 23. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF). Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2017-18 L 237, L 237 A, L 237 B Offentligt 24. maj 2018 J.nr. 2017-1675 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 237 - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven

Læs mere

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Revision Aarhus 2. september 2009 Overordnet agenda Fælles regler for beskatning af selskabers og personers aktieavancer/-tab Beskatning af selskabers

Læs mere

HØRINGSSVAR FOR DVCA VEDRØRENDE LOVFORSLAG OM SKATTEFRITAGELSE AF IVÆRKSÆTTERAKTIER

HØRINGSSVAR FOR DVCA VEDRØRENDE LOVFORSLAG OM SKATTEFRITAGELSE AF IVÆRKSÆTTERAKTIER Danish Venture Capital and Private Equity Association HØRINGSSVAR Børsen Slotsholmsgade DK-1217 København K Telefon: 72 25 55 02 SE-nr.: 266 554 55 Telefax: 33 91 18 38 e-mail: dvca@dvca.dk Homepage: www.dvca.dk

Læs mere

Justering af reglerne om fast driftssted m.v.

Justering af reglerne om fast driftssted m.v. Nyt fra Beierholm med værdifuld viden til vores kunder Justering af reglerne om fast driftssted m.v. Der er den 23. februar 2018 fremsendt et lovforslag i høring, der justerer en lang række regler, primært

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 16 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 16 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 16 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love LOV nr 84 af 30/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 10. maj 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2017-5308 Senere ændringer til forskriften LBK nr 426 af 28/03/2019 Lov om

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE 18. november 2005/FH Af Frithiof Hagen Direkte telefon: 33 55 77 19 AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE Resumé: Regeringen har indgået en aftale med det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 5 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 5 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget L 110 - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: 23. februar 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 110 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202

Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202 Copenhagen Business School Hovedopgave HD (R) December 2011 Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202 Udarbejdet af: Betina Victoria Thane Vejleder: Henrik Meldgaard 1. Indledning...3 2. Problemformulering...5

Læs mere

Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne

Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne Skatteudvalget 2012-13 L 49 Bilag 1 Offentligt J.nr. 12-0174303 Dato:1. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven og selskabsskatteloven.

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven og selskabsskatteloven. Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 154 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-511-0060 Udkast (4) 16. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven og selskabsskatteloven.

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Problemformulering 5 1.2 Afgrænsning 6 1.3

Læs mere

Skatteudvalget L 123 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Skatteudvalget L 123 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 28 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 28 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 28 Offentligt 30. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

L 49 - Skattefritagelse af avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier mv.

L 49 - Skattefritagelse af avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier mv. Skatteudvalget 2012-13 L 49 Bilag 7 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 23. november 2012 mbl (H:\Fagligt Center\MBL\SU\Henvendelse til FT SAU L49.doc) L 49 - Skattefritagelse

Læs mere

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Hovedopgave HD (R) Regnskabsvæsen og økonomistyring Den 16. maj 2011 Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Opgaveløser: Vejleder: Pernille Pless Kaspar

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere)

Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 248 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 14-3331457 Udkast Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 1. december 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast 2 September 2018

Skatteministeriet J. nr Udkast 2 September 2018 Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2017-5308 Udkast 2 September 2018 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78- Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 58 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 24 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 110- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere