TILSTANDSRAPPORT AB STRAND- LODSGÅRDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSTANDSRAPPORT AB STRAND- LODSGÅRDEN"

Transkript

1 TILSTANDSRAPPORT AB STRAND- LODSGÅRDEN MAJ 2012

2 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN OVERORDNET KONKLUSION EJENDOMSOPLYSNINGER KOMMUNALE OPLYSNINGER ENERGIMÆRKE VURDERING AF BYGNINGSDELENES STAND TAGVÆRK KÆLDER OG FUNDERING FACADER / SOKKEL VINDUER UDVENDIGE DØRE TRAPPER PORTE / GENNEMGANGE ETAGEADSKILLELSER WC / BAD KØKKEN VARMEANLÆG AFLØB KLOAK VANDINSTALLATION GASINSTALLATION VENTILATION EL / SVAGSTRØM ØVRIGE BYGNINGSDELE PRIVATE FRIAREALER BYGGEPLADS/ STILLADS DIVERSE UFORUDSETE UDGIFTER TEKNISK RÅDGIVNING VEDLIGEHOLDELSESPLAN. 35

3 Kort beskrivelse af ejendommen 1.0 INDLEDNING. Denne overordnede tilstandsrapport beskriver kort den byggetekniske stand af ejendommen Strandlodsgården. Formålet med rapporten er at give en overordnet vurdering af ejendommens tilstand således at boligforeningen dels får et overblik over ejendommens byggetekniske tilstand og dels et redskab til at gennemføre anbefalede byggearbejder i en prioriteret rækkefølge set ud fra et byggeteknisk synspunkt. Rapporten berører derfor ikke nødvendigvis samtlige bygningsdele på ejendommen. Bilag til nærværende rapport er en vedligeholdelsesplan over de foreslåede arbejder i de kommende år. 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. Ejendommen ligger på adresserne Korsikavej 1-9/Milanovej 1-3/ Øresundsvej /Strandlodsvej i bydelen Sundby i Københavns Kommune. Ejendommen er ifølge BBR-ejermeddelelse af den 27/ bygget i 1932 og består af 14 opgange med hver 5 etager samt kælder og loft. I ejendommen er der i alt 131 beboelseslejligheder og 1 erhvervslokaler/ butikker. Lejlighederne varierer generelt imellem 2 og 3 værelser, og er på ca m 2. Der er en enkelt sammenlagt lejlighed og ellers enkelte variationer ved portgennemagneg og lignende. Alle lejligheder har eget køkken og wc-/ baderum. Kælderen bruges til pulterrum for beboerne, tørrerum, cykelrum, varmecentral samt lagerrum for butikkerne. Fundamenterne er støbte. Taget er et sadeltag med lavhældning. Taget er belagt med tagpap oven på den oprindelige naturskiferbelægning. Facaderne fremstår i blankt murværk. Vinduerne er ca. 30 år gamle plastvinduer med termoglas. Der er indlagt fjernvarme i ejendommen som producerer varme til lejlighedernes radiatoranlæg og til varmt brugsvand. Faldstammer og vandrør i ejendommen er nyere rustfri stålrør. Ejendommen har sit eget gårdanlæg med diverse skure, bænke og borde til ophold m.v

4 Overordnet konklusion 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. Ejendommen er i god stand, når der fokuseres på de primære bygningsdele, som er de bærende fundamenter, ydervægge, hovedskillerum, etageadskillelser, trapper m.v. For de sekundære bygningsdele er den bygningsmæssige standard noget mere varierende. Tagbelægningen er tagpap, der er udlagt direkte på den oprindelige naturskiferbelægning, hvilket må betragtes som en levetidsforlængende foranstaltning. Tagpapbeklædningen har en begrænset levetid. Det må forventes at tagbelægningen skal fornyes inden for 5-10 år. Det anbefales at etablere en helt ny tagbelægning medundertag. Fundamenter og kælderydervægge er i middelgod stand, men med tydelige tegn på fugtpåvirkning af de støbte fundamenter, særligt på gadesiden. Det anbefales at etablere fugtsikring på gadeside. Facaderne mod både gade og gård er i udmærket stand. Der er en række mindre skader fordelt rundt på ejendommen som bør udbedres når der udføres andre arbejder på facaderne. Vinduerne mod både gaden og gården er ca. 30 år gamle plastvinduer. Vinduer er dårligt isolerende og levetiden på tætningslister, fuger og termoruder er ved at være udløbet. Vi anbefaler at vinduerne udskifter til nye vedligeholdelsesfrin træ-/aluvinduer med lavenergiglas. Overfladerne på hovedtrapperne og køkkentrapperne er i rimelig stand men bærer dog præg af slid. Det kan overvejes at istandsætte trapperne, særligt lakeringen på bitrapperne trænger. De tekniske installationer er godt vedligeholdte og fungerer umiddelbart tilfredsstillende, men radiatoranlægget er utidssvarende, og bør overvejes udskiftet indenfor få år. Kloakkerne er nye i gården på nær banketterne i meterbrøndene, som bør udskiftes. Under bygningen er kloakkerne de oprindelige. Også disse bør udskiftes, og der bør etableres højvandslukker på gulvafløb i kældre. Belægningerne på fortove m.m. på Korsikavej og Milanovej er slidte, og det bør planlægges at få dem fornyet inden kommunen kommer med pålæg derom

5 Ejendomsoplysninger 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER. BBR-ejermeddelelse af d. 27/2-2012: Opførelsestidspunkt 1932 Ejendomsnummer Matrikelnummer 3576 & 3577 SUNDBYØSTER Bebygget areal for bygningen m² Samlet bygningsareal m² Samlet boligareal m² Antal beboelseslejligheder 131 Samlet erhvervsareal 189 Antal erhvervslejemål 1 Oplysninger fra Kulturarvsstyrelsen: Bevaringsværdi 5 *) *) Bevaringsværdi 1-3 er høj, 4-6 er middel og 7-9 er lav

6 Ejendomsoplysninger 4.3 ENERGIMÆRKE. Ifølge seneste energimærke, er ejendommens nøgletal følgende: Energimærke (A til M): D År: 2010 Varmeforbrug *), MWh 982 Anvendt enhedspris, kr/mwh 650 Varmeudgift inkl. moms, ekskl. faste afgifter Varmeforbrug fordelt på bygningsdele **) kr. inkl. moms Tag Udsugning Anden ventilation Ydervægge Vinduer Varmt brugsvand Gulv/fundament Vi bruger ovenstående forudsætninger ved vores vurdering af ressourcebesparende tiltag, hvor intet andet er angivet. Udgifter er fratrukket faste afgifter. *) Varmeforbruget er klimakorrigeret. Der er taget højde for hvor koldt/varmt året har været i forhold til et normalår. Det klimakorrigerede varmeforbrug kan sammenlignes fra år til år. **) Fordelingen er principiel, og baseret på nedenstående fordeling, udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut (SBI). Fordelingen er angivet for ejendomme opført , og viser ikke ejendommens faktiske fordeling

7 5.0 VURDERING AF BYGNINGSDELENES STAND. De vigtigste af bygningsdelene er kort beskrevet. Facaderne er registreret fra terræn og fra vinduer. Taget er registreret fra taglem og fra terræn og vinduer. Vi har besigtiget et antal tilfældigt udvalgte lejligheder under registreringen for at bedømme tilstanden af de bygningsdele, som foreningen skal stå for at vedligeholde. Der er ikke taget huller i konstruktionsdele, installationer, overfladebeklædninger etc. Tilstandsrapporten indeholder ikke en vurdering af lovligheden af udførte konstruktioner og indretninger. Alle priser er angivet i medio Priserne er håndværkerudgifter ekskl. moms TAGVÆRK. Tagkonstruktionen er opbygget som et sadeltag med lav hældning, ca Tagflader mod gård. Tagbelægningen er tagpap, der dog er udlagt direkte på den oprindelige naturskiferbelægning, hvilket må betragtes som en levetidsforlængende foranstaltning. Det er lidt uklart hvor gammel tagpapbelægnigen er, men den fremstår i udmærket stand. Det kan forventes at der er yderligere 5-10 års levetid i den eksisterende tagpap

8 Udsnit af tagpapbelagt tagflade Det er ikke direkte forkert at udlægge tagpap direkte på naturskifer, men det er naturligvis ikke så stabilt og en ensartet underlag som hvis det var brædder eller x-finerplader. Derfor må det forventes at der vil være flere termiske bevægelser i underlaget, hvilket slider på tagpappen. Levetiden på tagpappen er derfor forventeligt kortere end de 25 år der er normalen. De gamle skifer spær ligger under tagpap. Taget er opbygget af spær der hviler af på facaderne og er understøttet på midten af stolper. Sadelspær der hviler af på facader og på stolper

9 Der er ikke tegn på problemer med den konstruktive del af taget. Der er ikke konstateret tegn på insektangreb eller opfugtninger i spærene. Træfugtighedsmålingen var lav. Dette tyder på at der er tilstrækkelig ventilation på lofterne, til trods for at tagudhængene er lukkede med puds. Det er normalt via tagudhængene at der skabes ventilation på lofterne. Det kunne ikke konstateres hvorigennem der ventileres, ud over ved taghætter over ventilationsafkast fra lejlighederne. Tagudhæng er pudset træforskalling. Nå tagpapbelægningen har udstået sin levetid, og helst lidt før, bør der foretages en udskiftning af tagbelægningen inkl. tagpap og gamle skifersten. Det nye tag bør opbygges med et undertag pga. den lave taghældning. Taget kan udføres som et eternitskifertag med banevareundertag eller et naturskifertag med fast undertag, der er det tag der har længst levetid. Energibesparelser. For nuværende er der oplagt ca. 200 mm isolering på lofterne over 4. sals lejlighederne. Denne isoleringstykkelse kunne udvides med 100 mm hvorved der ifølge energimærket kan give en besparelse på ca. kr Med en investering på ca. kr inkl. moms, under forudsætning af at arbejdet udføres med lukket tag bliver tilbagebetalingstiden over 30 år. Hvis isoleringsarbejdet kan udføres i forbindelse med en tagudskiftning vil det være væsentligt billigere at efterisolere, og så kan det bedre betale sig. Det kan overvejes at etablere solceller (el-produktion) eller solfangere (varmtvandsproduktion) på de sydvendte tagflader. Umiddelbart er solceller meget attraktivt, fordi hver kwh med den gældende afregningsordning har en værdi på omkring 2 kr., ligesom solceller ikke har væsentlige driftsudgifter

10 Den mængde el som må produceres af solceller, afhænger af hvor store jeres fællesarealer er. Hvis der produceres mere strøm end der bruges på årsbasis, får man næsten ingen penge for den overskydende strøm. En relativt lille ejendom som jeres kan derfor kun sætte en ret lille solcelle på taget, og så hænger økonomien ikke sammen. Hvis solceller skal give mening, bør alle lejligheder først fraskrive sig deres frie valg af el-leverandør. Herved kan ejendommens el-forbrug afregnes samlet, og grænsen for solcelleproduceret strøm bliver markant større. Samtidigt vil der være en årlig besparelse, da der i dag betales en afgift på måleren i hver lejlighed. Løsningen er afhængig af at hver eneste lejlighed afskriver sig det frie leverandørvalg noget som i praksis er svært. Af samme grund er der kun få erfaringer med løsningen. Den mængde el som må produceres af solceller, afhænger af hvor store jeres fællesarealer er. Med en relativt stor ejendom som jeres, må det forventes at der kan opnås en rimelig økonomi i et solcelleanlæg. Vi hjælper gerne med at vurdere udgiften og den tilhørende elbesparelse, hvis det har ejendommens interesse på et tidspunkt. Solfangere til varmtvandsproduktion giver en ret lille besparelse, fordi fjernvarmen er relativt billig. Fjernvarmeafregningen er således typisk opdelt i en ret stor fast afgift, og en ret lille afgift på selve forbruget. Solfangere kan dog i nogle tilfælde godt betale sig, hvis der er en egnet flade, og hvis der alligevel skal skiftes varmtvandsbeholder eller skiftes tag. Vi er gerne behjælpelig med at foretage en beregning. Priser. Udskiftning af eksisterende tagbelægninger til nyt skifertag med fast undertag af brædder og tagpap Udlægning af 100 mm ekstraisolering på lofter i forbindelse med tagudskiftning

11 5.02 KÆLDER OG FUNDERING. Kælderen benyttes primært til pulterrum men også til vaskekælder, varmecentral, cykelopbevaring, ejendomskontor m.m. Man kommer ned i kælderen fra bagtrapperne. Cykelopbevaring i kælder på Korsikavej Fundamenter og ydre kældervægge er udført i beton til umiddelbart over terræn. Den øverste del af kælderydervæggene samt hovedskillerum og diverse bærende tværvægge er opført i massivt murværk. Fundamenterne hviler direkte på den underliggende jord. Bæreevnen er tilsyneladende god, da der ikke ses tegn på alvorlige revner eller sætninger i kældervægge eller facader. Der ses udbredte afskalninger af puds på indvendig side af kældervæggene. Dette tyder på at der et relativt stort fugtpres på bygningens fundamenter. Eksempel på kældervægge med tegn på fugtpres Særligt kældervæggen mod Korsikavej har haft problemer med fugtpåvirkninger af væggene

12 Der er gjort forsøg på at standse fugten ved at injicere murværket ved at indbore vandglas i en vandret linje i sokkelpudsen. Vandglassen skal i princippet gå ind og danne en vandtæt barriere, der hindrer fugt i at bevæge sig opefter i facaden. Det er dog erfaringsmæssigt ikke altid at denne øvelse virker helt efter hensigten, og fugten finder vej uden om barrieren. Der er udført injicering på Korsikavej For at formindske fugtpresset på fundamenterne vil vi anbefale at der etableres omfangsdræn omkring bygningen. Herved bortledes fugt langs fundamenterne og det vi alt andet lige også fjerne lidt af fugtpresset under bygningen. Det opsamlede drænvand ledes til kloaksystemet via pumpebrønde. Det er væsentligt at kælderen er godt ventileret. Mod gade er der ingen vinduer, og kælderen ventileres igennem ventilationshuller i fundamenterne. Imod gården er der kældervinduer med ventilationsriste. Der kan være områder i kælderen hvor luften står stille. Dvs. at der enten ikke er ventilationshuller eller at der ikke er mulighed for gennemtræk, fra den ene side af bygningen til den anden. Det bør sikres at der ikke er sådanne områder, evt. ved at forøge antallet af ventilationshuller på gadesiden. Energibesparelser. Ud over den efterisolering som kan udføres udefra i forbindelse med fugtsikring, har vi ingen forslag til energibesparelser. Indvendig efterisolering af kælderydervæggene kan ikke anbefales, da det er forbundet med risiko for skimmelsvamp

13 Priser. Etablering af omfangsdræn på gadeside inkl. udvendig isolering af fundamenter, etablering af to stk. pumpebrønde og reetablering af belægninger Etablering af omfangsdræn på gårdside inkl. udvendig isolering af fundamenter, etablering af to stk. pumpebrønde og reetablering af belægninger Afsat til forbedring af ventilationsforholdene i kælderen FACADER / SOKKEL. Gadefacaderne fremstår i blankmuret rødstensmurværk. Overordnet fremstår murværket i udmærket stand, men der ses mindre skader, både udbedrede og nye, spredt ud over facaderne, mest koncentreret om det syd/øst vendte hjørne. Facadeudsnit mod Korsikavej

14 Forskellige skader på murværk På Korsikavej ses yderligere en del skader på mursten lige over sokkelpudsen. Skaderne er formodentlig et resultat af opstigende fugt fra kældervæggene, da der ses frostsprængte mursten. Fugtskadede mursten over sokkelpuds mod Korsikavej. Der bør afsættes midler til at gennemgå murværk mod gade og udbedre de skader der findes. På gadesiden er der etableret en ca. 1 m høj strukturpudset sokkel. Soklen er generelt intakt, men fremstå uensartet farven bl.a. pga. den udførte injisering og fugtpåvirkning. Det kan overvejes malerbehandle soklen for at gøre den ensartet i udtrykket. Gårdfacaderne fremstår i blankmuret gulstensmurværk. Overordnet fremstår murværket i udmærket stand. Fugtskadede mursten over sokkelpuds mod Korsikavej

15 Som på gadesiden ses spredte skader på murværket, både udbedrede og nye skader, særligt under vinduer i form af sætningsrevner. Eksempel på sætningsrevne under vindue. Der bør afsættes midler til at gennemgå murværk mod gade og udbedre de skader der findes. Soklerne på gårdfacaden er ca. 1 m høje, glatpudsede og malede. Soklerne fremstår i udmærket stand. Eksempel på sætningsrevne under vindue. Der er foretaget en del pletreparationer på soklerne igennem tiden og det kan overvejes at maleristandsætte disse for at få et ensartet udtryk. Spredt på gårdfacaderne er der monteret helt nye stål/aluminiums altaner. Altanerne er et individuelt tilvalg. Energibesparelser. Facaden udgør en stor overflade, og står for en stor del af bygningens samlede varmetab. Den korrekte måde at efterisolere en muret facade, er ved udvendig isolering afsluttet med eksempelvis puds, skærmtegl eller andet. Det vil dog forandre bygningens udseende væsentligt, og erfaringsmæssigt giver kommunen primært tilladelse til dette på gårdfacaderne

16 Det kan overvejes at udføre udvendig isolering i de lukkede gårde. Den første overvejelse kan ske i forbindelse med en eventuel beslutning om udskiftning af vinduer. Priser. Afsat til udbedring af skader i murværk på gadefacader Afsat til udbedring af skader i murværk på gårdfacader Afsat til opmaling af sokkelpuds mod gadeside Afsat til opmaling af sokkelpuds mod gadeside Isolering af gårdfacde med 100 mm. mineraluld afsluttet med pudset overflade VINDUER. Ejendommens vinduer er ca. 30 år gamle plastvinduer med termoglas. Eksempel på vinduer Plast vinduer er som udgangspunkt vedligeholdelsesfri da de ikke skal males. De mekaniske dele skal dog justerer og smøres jævnligt. Dertil kommer at fuger og tætningslister blive stive og møre med tiden. Termoglas begynder at punktere efter ca år, og alle vinduerne må forventes at være punkteret efter 35 år. Ejendommen oplyser at der allerede er udskiftet flere termoglas i ejendommen, dette vil således tage til

17 Eksempel på fuger der er blevet ufleksible. Da de 30 år gamle plastvinduer slet ikke lever op til dagen energikrav, og isolerer mindre end halvt så godt som et moderne vindue er vores vurdering at ejendommen på længere sigt er bedst tjent med at udskifte vinduerne. I så fald bør det være til træ-/aluvinduer med termoglas. Fordelene ved at få nye træ-aluvinduer vil være: Kvaliteten af vinduer er forbedret væsentligt siden 1980 erne m.h.t. produktionsdetaljer, kvalitet, holdbarhed på termoglas, certificering etc. Alle termoglassene vil være nye, så den meget store udgift til jævnlig udskiftning af punkterede termoglas i de kommende 10 år er sparet. Vinduerne vil have en væsentligt bedre isoleringsevne - nye vinduer er ca. dobbelt så isolerende som de nuværende. Med bedre isoleringsevne kommer også mindre kondensdannelse på indersiden af vinduerne. Vinduerne kan udføres med en bedre lyddæmpning end de nuværende. Alle tætningslister vil være helt nye. Vinduerne skal ikke vedligeholdes med maling. Vinduer vil være udadgående, så de nemmere holdes tætte. Nedenfor ses en oversigt over den forventede totaludgift ved at eje forskellige typer vinduer i 30 år. Udskiftning af vinduer vil normalt kræve bygningsmyndighedernes godkendelse, men det vurderes at I kan opnå kommunens godkendelse til at isætte træ-aluvinduer

18 Energibesparelser. I 80érne var minimumskravet til vinduers U-værdi typisk 2,9. U-værdien fortæller hvor meget varme der strømmer ud gennem en kvadratmeter. Jo højere U-værdi jo højere varmetab og dermed energiforbrug. U-værdien på de nuværende vinduer måles kun midt på glasset, hvor termoglasset fungerer bedst. Langs kanterne er der væsentlige kuldebroer fordi afstandsstykket mellem glasset er udført i aluminium. På termofotoet ovenfor kan man se hvor kolde kanterne på et ældre termoglas er. I dag er der krav om måling af U-værdi som gennemsnit for hele vinduet, hvilket har medført at producenterne har optimeret hele vindueskonstruktionen for at få reduceret varmetabet. Vi har anslået U-værdien til 1,3 for koblede vinduer til jeres bygning. Ved sammenligning mellem de nuværende og nye vinduer er det derfor antaget at det nuværende vindues U-værdi i gennemsnit er 3,5. Priser. Udskiftning af alle vinduer til lejligheder og trappeopgange til nye træ-aluvinduer i samme udformning som eksisterende Tilpasning af indvendige vindueslysninger hvis nye vinduer udføres sammen med facadeisolering

19 5.05 UDVENDIGE DØRE. Gadedørene til hovedtrapporgangene er ældre trædøre, formodentlig på alder med vinduerne, altså ca. 30 år, med mosaikglas. Overfladerne er slidte, men funktionen er efter sigende i orden. Dørene bør snart maler istandsættes. Gade og bitrappedøre er slidte Bitrappedørene er også ældre trædøre, formodentlig 30 år gamle som vinduerne. Dørene fremstår slidte. Nogle døre er delaminerede pga. fugtpåvirkning. Dørene skal enten istandsættes elle udskiftes. Priser. Afsat til istandsættelse af alle udvendige opgangsdøre Afsat til udskiftning af alle udvendige opgangsdøre Afsat til istandsættelse af alle udvendige bitrappedøre Afsat til udskiftning af alle udvendige bitrappedøre

20 5.06 TRAPPER. Hovedtrapperne fører fra gaden til lejlighedernes entredøre. Trapperne er trætrapper med pudset og malet underside, malede vanger og stødtrin og selve trinfladerne er belagt med linoleum. Ballustre er malet stål og håndlister er lakerede. Væggene i trapperummet er pudsede murstensvægge. Overvæggene og undervægge er malet i to afvigende farver. Dørene ind til lejlighederne er massive, malede træfyldningsdøre. Udsnit af hovedtrapper Generelt fremstår trapperne i udmærket vedligeholdesesmæssig stand, men bærer selvfølgelig præg af dagligt slidt. Linoleumsbelægningerne ser nogle steder lidt udpinte ud, hvilket tyder på at der kan være anvendt den forkerte sæbe til trappevask. På et tidspunkt kan man overveje at istandsætte hovedtrapperummene fuldstændigt, herunder også en udskiftning af linoleumsbelægningerne. Bitrapperne ligeledes trætrapper med pudsede og malede undersider, malede vanger og stødtrin og lakerede trætrin

21 Udsnit af bitrapper Vægge og lofter fremstår slidte med dog i udmærket stand i forhold til at det er en bitrappe. De lakerede trin er slidte, selvfølgelig mest udpræget i de nederste etager. Der bør afsættes midler til at slibe og lakere trin og reposer på bitrapperne. Nederste del af bitrappeløbene der fører til kælderen ligger trapperne i en fugtzone. Ved måling af træfugten i trappevangen kunne det konstateres at fugten ligger relativt højt. Der bør udføres en forebyggende imprægnering af de trappevanger der ligger op ad kældermurværk.. Udsnit af bitrapper Priser. Afsat til imprægnering af bitrappevanger i kælderniveau

22 Priser. Afsat til slibning og lakering af 14 bitrappeløb Fuldstændig malermæssig istandsættelse af 14 hovedtrapperum Udskiftning af linoleum på 14 hovedtrapper PORTE / GENNEMGANGE. Der er portgennemgang fra Milanovej til gården. Portgennemgang Selve porten til gennemgangen er den oprindelige træport. Porten fremstår noget slidt men dog velfungerende. Der bør afsættes midler til at maleristandsætte porten. Herudover fremstår portgennemgangen i udmærket stand. Loftet i porten er ekstra isoleret. Priser. Maleristandsættelse af port ETAGEADSKILLELSER

23 Etageadskillelser er opbygget som træbjælkelag med indskudsbrædder og indskudsler, plankegulve og med pudsede forskallingslofter. Der er ikke konstateret særlige problemer med sætninger eller andet Der foreslås ingen foranstaltninger. Energibesparelser. Mod kælderen vil det være muligt at isolere etageadskillelsen mod stuelejlighederne ved at indblæse isolering i etageadskillelsen. Effekten må dog påregnes at være begrænset WC / BAD. Ejendommens badeværelser er forskellige med hensyn til vedligeholdelse og udførelse. Badeværelser etableres eller renoveres normalt som et individuelt arbejde af den enkelte beboer. Der er ikke i denne rapport taget stilling til den tekniske udførelse eller lovligheden af de etablerede badeværelser. Ansvaret for overfladernes beskaffenhed og tæthed påhviler normalt den enkelte lejlighed, men eventuelle skader fra utætte vægge og gulve kan medføre skader på bygningen, som man eventuelt ikke vil kunne få dækket af beboeren, dennes forsikring eller ejendommens forsikring. Boligforeningen bør derfor i et omfang interessere sig for, at disse konstruktioner er i god stand. Der opstår erfaringsmæssigt af og til tvister vedrørende renoverede badeværelser i forbindelse med køb/salg af lejligheder, hvorfor det også er i den enkelte beboers interesse at konstruktionerne er i orden. Vi anbefaler at ejendommen gør beboerne opmærksomme på, at de skal søge information om hvordan en tidssvarende badeværelseskonstruktion opbygges, når de renoverer deres baderum. Ressourcebesparelser. For besparelser på vand henvises til afs

24 5.10 KØKKEN. Alle lejligheder er forsynet med køkken, som i mange lejligheder er fornyet siden opførelsen. Renovering af køkkener sker løbende som individuel forbedring af den enkelte beboer. Ressourcebesparelser. For besparelser på vand henvises til afs VARMEANLÆG. Ejendommen har centralvarmeanlæg, forsynet fra en nyere vandbaseret fjernvarmecentral med pladevarmevekslere. Varmecentralen ligger i kælderen under ejendommen

25 Varmecentralen er tidssvarende og i god stand. Varmecentralen forsyner desuden ejendommen med varmt brugsvand fra en ny varmtvandsbeholder. Varmtvandssystemet er forsynet med et afkalkningsanlæg, hvis formål er at reducere kalkbelægninger i brugsvandsrørene og på varmeflader i brugsvandssystemet. Reguleringen af fremløbstemperaturen fra varmecentralen til radiatorerne reguleres af et automatikanlæg, med motorstyrede reguleringsventiler forbundet i kaskadekobling, som åbnes og lukkes automatisk efter målinger af udetemperaturen. Varmecentralen fremstår velholdt og tidssvarende med nyere pumper, motorventiler og klimastatanlæg. Pumpen til radiatoranlægget er ikke monteret korrekt, da pumpens vægt vrider rørene den er monteret på. Det bør overvejes at udskiftet pumpen til en energibesparende pumpe. Radiatoranlægget er et ældre 1-strenget anlæg med øvre fordeling. Der er gamle og utidssvarende strengreguleringsventiler på varmestigstrengene i kælderen, hvis formål er at fordele varmen korrekt i ejendommen. Etablering af tidssvarende strengreguleringsventiler kan udover en komfortforbedring i lejlighederne, give en forbedret afkøling af fjernvarmevandet, og en væsentlig varmebesparelse, dog afhængigt af hvor godt de gamle strengreguleringsventiler er indreguleret

26 Varmerør i kældre har utidssvarende strengreguleringsventiler Stigstrengene og radiatorerne er generelt placeret i midten af bygningen. En del af de oprindelige radiatorer er blevet udskiftet efterhånden som de er gennemtærede, eller fordi de oprindelige har givet for lidt varme. De fleste radiatorer er forsynet med termostatventiler, men ikke alle. Radiatoranlægget er forsynet med individuelle elektroniske varmefordelingsmålere, og opfylder derfor lovkrav pr. den 1/ om individuel fordeling af varmeudgifterne. Radiatoranlægget er gammelt men i rimelig god stand

27 Selvom radiatoranlægget med løbende vedligeholdelse kan holde mange år endnu, bør det overvejes at udskifte det samlede radiatoranlæg til et nyt to-strenget anlæg med radiatorerne placeret under vinduerne. I de kommende år, vil der være behov for jævnlig udskiftning af gennemtærede radiatorer. Disse udskiftede radiatorer vil formentlig ikke kunne anvendes på et nyt anlæg, da de ikke passer i størrelse. Radiatorerne på det nuværende radiatoranlæg er fortrinsvis placeret i midten af bygningen, hvilket bevirker at der ved stort opvarmningsbehov er meget varmt i lejlighederne nær radiatorerne, og meget koldt ved vinduerne/ydervæggene. Med et nyt to-strenget radiatoranlæg med radiatorerne placeret under vinduerne, vil man opnå en jævn fordeling af varmen i hele lejligheden, da radiatorerne bryder kuldenedfaldet fra vinduerne. Pga. den bedre komfort med radiatorerne placeret under vinduerne, vil det være muligt at nedsætte temperaturniveauet på varmeanlægget og i lejlighederne, med varmebesparelse til følge. Et nyt to-strenget radiatoranlæg afkøler desuden fjernvarmevandet væsentligt bedre end et et-strenget anlæg, og vil normalt medføre at der kan opnås bonus på varmeregningen for god afkøling. Priser. Etablering af anslået 40 stk. strengreguleringsventiler, inkl. retablering af isolering Beregning af forindstillinger på nye strengreguleringsventiler Udskiftning af hele radiatoranlægget, alt inkl., herunder nye radiatorer under vinduer, isolering af brystninger under vinduer og alle retableringsarbejder Energibesparelser. Vi har ingen forslag til energibesparende foranstaltninger på varmeanlægget. For overvejelser vedrørende solvarme henvises til afsnit

28 5.12 AFLØB. Ejendommen har faldstammer, som afleder spildevand fra køkkener og badeværelser. Alle faldstammerne er udskiftet til nye, de fleste steder til faldstammer af rustfrit stål, men enkelte steder af stål (fabrikat Loro-X). Faldstammerne fremstår i god stand, og der forventet ikke væsentlige udgifter til vedligeholdelse af disse, udover almindelig løbende vedligeholdelse. Faldstammerne er i god stand 5.13 KLOAK. Kloakledninger findes i form af afløbsledninger fra køkken og toilet/bad, tagvand fra tagrender og nedløbsrør, og overfladevand fra gården. Det er ikke muligt at beskrive konstruktion og tilstand af kloakledningerne, idet disse er begravet langt under jorden. Det er nødvendigt at foretage en kloak-tv undersøgelse for at få kendskab til kloakledningerne. Kloakledningerne i gården er udskiftet i forbindelse med en gårdsanering i nyere tid, og fremstår derfor i god stand. Dog er banketterne i bunden af meterbrøndene ikke udskiftet. Disse banketter fremstår i dårlig stand, og bør udskiftes

29 Banketterne i de gamle meterbrønde bør udskiftes Den del af kloakledningerne, som befinder sig under bygningen er formentlig ikke udskiftet. Disse gamle kloakledninger kan udskiftes efterhånden som der opstår problemer med tilstopninger eller brud, eller de kan evt. udskiftes samlet, så der opnås mængderabat hos kloakfirmaet, som skal udføre arbejdet. Ved skybrud er der risiko for opstuvning af vand i kloakkerne, hvorved regn- og spildevand kan trænge op gennem gulvafløb i kældrene. Hvis der i forbindelse med skybruddet den 2/ skete opstuvning af vand i kældrene, anbefales det at montere højvandslukker på alle gulvafløb i kældrene. Priser. Tv-inspektion af samtlige kloakker, inkl. spuling af kloakkerne Udskiftning af banketter i ca. 8 stk. meterbrønde Udskiftning af gamle kloakledninger under bygningen, inkl. retableringsarbejder

30 Etablering af anslået 10 stk. højvandslukker ved gulvafløb i kældre Ressourcebesparende tiltag. Ejendommen har mulighed for at etablere et anlæg for nedsivning af alt regnvand på egen grund (faskiner). Herved er ejendommen med til at mindske belastningen på kommunens kloakker og rensningsanlæg, ligesom det nedsivende vand på lang sigt ender som drikkevand. I forbindelse med opsamling af regnvandet, kan en del af vandet anvendes til tøjvask i ejendommens vaskeri. Der kan opnås et tilskud på 50% af udgiften til etablering af regnvandsgenbrug VANDINSTALLATION. Ejendommen modtager koldt vand fra kommunalt vandstik. Det varme vand produceres i en varmtvandsbeholder i varmecentralen. Den samlede installation er ny, og er udført af rustfrit stål. Det kolde og varme vand fordeles via hovedledninger i kælderen til stigstrenge, der er placeret på bagtrapperne

31 Vandrørene er nye og i god stand Der er monteret afspærringsventiler ved alle afgreninger på brugsvandsinstallationen, samt strengreguleringsventiler på cirkulationen af det varme brugsvand. Ved afgreningerne til de enkelte lejligheder er der monteret individuelle vandmålere på såvel det kolde og det varme brugsvand. Brugsvandsinstallationerne er i god stand, og der skal ikke forventes væsentlige udgifter til vedligeholdelse af disse, udover almindelig løbende vedligeholdelse. I forbindelse med udskiftning af vandrørene, er de gamle bøsninger i etageadskillelserne ikke blevet fjernet i badeværelserne. Dette er uhensigtsmæssigt, da der er risiko for utætheder. Det anbefales at fjerne bøsningerne efterhånden som der opstår utætheder, samt naturligvis, når beboerne istandsætter gulvene i badeværelserne. Ressourcebesparelser. Vi har ingen forslag til ressourcebesparende foranstaltninger på brugsvandsinstallationerne GASINSTALLATION. Der er indlagt gas i ejendommen, som indføres og fordeles i kælderen. Der forekommer mindre overfladetæringer på gasledningerne i kælderen. Der skal løbende holdes øje med dette, men risikoen for gennemtæringer er lille, da godstykkelsen på rørene er stor, og tæringerne primært sker udefra

32 Gasinstallationerne er i rimelig god stand Lejlighederne er en del steder forsynet med gaskomfur. Gasnettet ser ved visuel bedømmelse ud til at være i rimelig god stand. Der forventes ikke udgifter i forbindelse med gasinstallationerne udover almindelig løbende vedligeholdelse VENTILATION. Ejendommen har kanaler til naturlig ventilation i køkkener og badeværelser, der afsluttes i udluftningshætter i tagfladen. Nogle beboere har tilsluttet egen mekanisk udsugning til disse kanaler, hvilket ikke er lovligt, da det kan give lugtgener hos naboerne. Mekaniske ventilatorer kan give lugtgener hos naboer Kanalerne kan være tilstoppede af skidt fra årenes løb, eller beboerne har stoppet kanalerne til, så effekten af kanalerne er væsentligt nedsat

33 Udluftningskanalerne bør løbende eftergås og renses så deres funktion igen bliver tæt på det optimale. Rensningen er en specielopgave, som kun bør udføres af firmaer med stor erfaring på området, idet snavset i kanalerne ellers kan tilsmudse bygningsdele og inventar, hvis det ikke opsuges direkte i forbindelse med rensningen. En effektiv rensning kræver, at der er fri adgang til alle kanalernes udmunding i lofterne, hvilket indebærer, at eventuelle nedhængte lofter skal delvist nedtages. Priser. Rensning af udluftningskanaler, inkl. mindre reparationsarbejder Energibesparelser. Vi har ingen forslag til energibesparende foranstaltninger vedrørende udluftningskanalerne EL / SVAGSTRØM. Alle lejligheder har en 220V forsyning, hvilket betyder at der højst kan opsættes 3 sikringsgrupper med 10 Ampere. Ofte kan dette give problemer, idet f.eks. en el-kedel alene bruger 10 Ampere, ligesom vaskemaskine, opvaskemaskine og ovn bør have hver sin egen sikringsgruppe på 10 Ampere. I lejlighederne er el-installationer moderniseret individuelt. Ejendommens fællesinstallationer i kældre består af gamle kabelføringer med stofledninger m.m. Installationerne fungerer tilfredsstillende med tilstrækkelige afbrydere og lampearmaturer til at man kan opretholde en tilfredsstillende belysning i områderne. Belysning på trapperne består af simple lamper, som opfylder sit formål med at oplyse trappen, men ikke er særligt dekorativ. Lamperne er tilsluttet en trappeautomat. Installationerne er iht. oplysningerne i udmærket stand Ingen foranstaltninger

34 Energibesparelser. Størsteparten af ejendommens el-forbrug aftages af de enkelte andelshavere, og er ikke synligt for andelsboligforeningen. Andelsboligforeningen kan således primært begrænse el-forbruget ved at sikre at belysning løbende sker med de optimale lyskilder i forhold til funktion og el-forbrug. For etablering af solceller henvises til afs ØVRIGE BYGNINGSDELE. Ingen foranstaltninger PRIVATE FRIAREALER. På gadeside har ejendommen ansvaret for vedligeholdelse af belægningerne på fortov, parkeringsarealer samt den halve kørebane på Milanovej og Korsikavej. Asfaltbelægninger på Milanovej og Korsikavej er slidte Belægningerne fremstår i dårlig stand og bør fornyes inden der kommer et pålæg fra københavns kommune derom

35 I gården er der udlagt flisebelægninger hele vejen rundt langs facaderne. Disse fremstår i god stand. Foto normal I midten er der indrettet diverse skure til storskrald, affaldscontainere, tøjtørring m.v. Disse fremstår i udmærket stand. Herudover er der indrettet boldbane, legeplads og område med borde og bænke samt div. bede med buskplanter. Legeredskaberne fremstår lidt slidt, særligt afgrænsningerne på sandkasserne kunne godt trænge til at blive fornyet. Der bør afsættes midler til at istandsætte legepladen. Priser. Afsat til omlægning af asfalt og betonflisebelægnning på Milanovej og Korsikavej (Skønsmæssigt 700 m 2 ) Afsat til istandsættelse af leplads/legeredsakaber BYGGEPLADS/ STILLADS. Når man sætter større byggearbejder i gang skal der afsættes et beløb til byggepladsindretning til opstilling af skure, materiale- og affaldscontainere, byggestrøm, vand og afløb etc., hvilket erfaringsmæssigt andrager ca. 5 % af håndværkerudgifterne. Når der skal udføres byggearbejder på ejendommens tag, facader og vinduer er det nødvendigt at opstille stillads. Priser

36 Priser. Nødvendigt stillads i forbindelse med udskiftning af ejendommens vinduer og andre arbejder på facader Nødvendigt stillads i forbindelse med tagudskiftning, inkl. stilladsoverdækning uden konsoller på facader DIVERSE UFORUDSETE UDGIFTER. Når der gennemføres byggearbejder på en ældre ejendom, er det ofte er vanskeligt at forudsige hvad der gemmer sig i de gamle konstruktioner. Vi har i vedligeholdelsesplanen foreløbigt afsat 10 % til diverse uforudsete udgifter, idet dette erfaringsmæssigt er et tilstrækkeligt beløb. Det er også vigtigt med en buffer i budgetrammen, der kan anvendes til eventuelle naturlige mindre tillægsarbejder som boligforeningen måtte ønske udført under byggeriet. 7.0 TEKNISK RÅDGIVNING. Ved gennemførelse af større arbejder på ejendommen bør ejendommen søge byggeteknisk rådgivning. Byggeteknisk rådgivning omfatter: Drøftelse og fastlæggelse af foreningens ønsker og behov, Udarbejdelse af beslutningsgrundlag, Myndighedsbehandling, Udarbejdelse af hovedprojekt, inkl. udbudsmateriale, Indhentning af tilbud fra håndværkere/ entreprenører Vurdering af tilbud, Byggestyring og koordinering af håndværkere/ entreprenører, Tilsyn med arbejdets udførelse, Afholdelse af byggemøder, Byggeregnskab, attestering af fakturaer etc., Afslutning og mangelgennemgang. Diverse forhandlinger med myndigheder. Ved at bruge en teknisk rådgiver, opnår ejendommen langt større sikkerhed for at projektet er fornuftigt sammensat i forhold til ejendommens behov, at der indhentes gode tilbud, at arbejdet udføres i en god kvalitet

37 og at ejendommen har solid hjælp til at træffe gode beslutninger undervejs i byggeriet. Vi har i vedligeholdelsesplanen foreløbigt afsat 15 % af de samlede håndværkerudgifter til teknisk rådgivning, således at der er et råderum for boligforeningen. Udgiften til teknisk rådgivning afhænger af det konkrete projekt som skal gennemføres. Når det konkrete projekt er fastlagt, kan vi oplyse den nøjagtige udgift. 8.0 VEDLIGEHOLDELSESPLAN. I den bilagte vedligeholdelsesplan er alle overslagspriserne i tilstandsrapporten samlet for samtlige de foreslåede arbejder. De nødvendige og ønskelige foreslåede arbejder er planlagt udført inden for en 10 års periode ud fra en vurdering af, hvornår de teknisk set bedst udføres. Vi foreslår, at den endelige prioritering foretages i nøje samarbejde mellem a4 arkitekter og ingeniører a/s, foreningens bestyrelse og foreningens administrator. Vedligeholdelsesplanen kan således blive foreningens grundlag for en løbende prioritering af de arbejder, der skal udføres nu og de arbejder, der skal udføres i fremtiden. Rapporten anbefales opdateret ca. hvert år så den hele tiden holdes á jour med hensyn til priser og tidspunkter for planlægning af gennemførelse af arbejderne. a4 arkitekter og ingeniører a/s Jesper B. Thomsen/Søren Larsen Den 8. maj

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 2 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 3 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER.

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

OVERORDNET TILSTANDSRAPPORT

OVERORDNET TILSTANDSRAPPORT OVERORDNET TILSTANDSRAPPORT AB TAGENSGÅRD I OG II JANUAR 2012 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 2 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 3 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 4 4.1 KOMMUNALE

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

BF Carl Langes Vej 39-54 Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 89530 Maj 2015

BF Carl Langes Vej 39-54 Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 89530 Maj 2015 BF Carl Langes Vej 39-54 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89530 Maj 2015 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Myndighedsoplysninger...

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

EF Østerbrogade 33-35 Overordnet tilstandsrapport

EF Østerbrogade 33-35 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 Fax (+45) 70 26 63 62 EF Østerbrogade 33-35 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 754-30 Januar 2013 Gladsaxevej

Læs mere

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 Fax (+45) 70 26 63 62 AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 13-30 Juni 2013 Gladsaxevej 104 2860

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 Fax (+45) 70 26 63 62 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Januar 2013 Gladsaxevej 104

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT

AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål.... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen.... 3 3.0 Overordnet konklusion.... 5 4.0 Ejendomsoplysninger....

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: 08.2810.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: Pos. Bygningsdel Tekst Udskiftning af tagflader, herunder

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse.

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. E/F SANDALSPARKEN Sag nr. 10.141A September 2010 PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. Udført for: E/F Sandalsparken 3660 Stenløse. Eibye Rådgivning

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

AB Strand Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 5130 April 2015

AB Strand Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 5130 April 2015 AB Strand Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 5130 April 2015 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Myndighedsoplysninger...

Læs mere

Energinotat for Frederikssundsvej 180 A-D. Efterisolering af gavle. Marts 2017

Energinotat for Frederikssundsvej 180 A-D. Efterisolering af gavle. Marts 2017 Energinotat for Frederikssundsvej 180 A-D Gaihede ingeniører og arkitekter, har efter aftale med AB Frederikssundsvej 180 A-D indledt en undersøgelse af energimæssige tiltag for ejendommen. Undersøgelsen

Læs mere

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten

Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten Per Bager Byggeteknisk rådgiver ( DV1-F / PBA ) Arbejds tlf. 8833 2339 Mobil tlf. 2149 2339 E-mail pba@kuben.dk 1 Andelsforeningen A/B Kornblomsten Ejendommen

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4,53 MWh fjernvarme 13,67 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4,53 MWh fjernvarme 13,67 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Ringkøbingvej 6 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-378688-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-122044-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER AB RINGERTOFTEN SAG NR. 02.1943.40 MAJ 2010 VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER AB RINGERTOFTEN Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL. 2 2.0

Læs mere

HÅNDVÆRKERUDGIFTER INCL. MOMS 0 182.000 0 0 0 0

HÅNDVÆRKERUDGIFTER INCL. MOMS 0 182.000 0 0 0 0 LANGTIDSBUDGET A/B HUMLEGÅRDEN 05.10.2014 Sidste Budget Budget Budget Budget Budget Budget 01 TAG 01.01 Tagudskiftning Ingerslevsgade 1989 01.02 Tagudskiftning Knud Lavards Gade 2001 01.03 Tagudskiftning

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 70A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-912242-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Skitse til vedligeholdelsesplan

Skitse til vedligeholdelsesplan Skitse til vedligeholdelsesplan April 2013 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge af mursten Ydervægge med puds Besigtiges løbende af teknisk administrator. Tagkonstruktion Forventes at holde mindst 50 år fra

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af hulmure 78 MWh Fjernvarme 35030 kr. 200502 kr. 5.7 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af hulmure 78 MWh Fjernvarme 35030 kr. 200502 kr. 5.7 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Aldersrovej, Århus N 013 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-007426 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Nordostvej 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Prinses. Maries Allé 1 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-309267-001 Energikonsulent: Olav Grønn Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 5 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-966482-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Marstrandsgade 9 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-303874-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-009955-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordostvej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 22A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-908326-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Birkeparken 92 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-006 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 SAG NR. 04.2339.40 JUNI 2010 OVERORDNET TILSTANDSRAPPORT Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0 - OVERORDNET

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Brandholms Alle 15 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-006362-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vollsmose Alle 16 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-514359-003 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 132 kwh el 540 kwh fjernvarme

Årlig besparelse i energienheder. 132 kwh el 540 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Skanderborggade 3 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-500098-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

17.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

17.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 11 Adresse: Kjellerupsgade 27 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Damms Teglgård 6 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-018642-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Rubinvej 14 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013830-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: SIDE 1 AF 50 Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-568891-001 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Egilsgade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-112497 Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Adresse: Urtehaven 70 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Urtehaven 70 Postnr./by: SIDE 1 AF 33 Adresse: Urtehaven 70 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-522997-001 Energikonsulent: Erik Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Bentzonsvej 34 2000 Frederiksberg 147-008201-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Lyngbyvej 49 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskiftning til lavenergipærer. 2698 kwh el 5400 kr. 1540 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskiftning til lavenergipærer. 2698 kwh el 5400 kr. 1540 kr. 0. SIDE 1 AF 11 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Peter Bangs Vej 238 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-433900 Energikonsulent: Ole Søndergaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 11 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-964013-002 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 57B 8900 Randers 730-015899-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,90 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,90 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Postnr./by: Ringstedgade 70A 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-083390-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger.

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Gaihede ingeniører og arkitekter Vi er specialiseret i totalrådgivning indenfor: Renovering

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Laksen 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9480 Løkken BBR-nr.: 860-031901 Energikonsulent: Bertel Jespersen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere