L,J. Maskinelt udlagt STØBEASFALT BORUP S ALLE TUNNEL IK*KI KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AIS. i samarbejde med. A/S Dansk Asfaitfabrik A/S Hans Guldmann

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L,J. Maskinelt udlagt STØBEASFALT BORUP S ALLE TUNNEL IK*KI KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AIS. i samarbejde med. A/S Dansk Asfaitfabrik A/S Hans Guldmann"

Transkript

1 TUNNEL L,J, ASFALTKOMPAGN AS A/S Dansk Asfaitfabrik A/S Hans Guldmann i samarbejde med K*K BORUP S ALLE STØBEASFALT KØBENHAVNS Maskinelt udlagt

2

3 A3 - det steder. Altid rigtigt lys. 2, Ude omkring i Europa. Faktisk over hele verden kimen Cirka 23 km motorvej med Armaturtype: Siemens 5NA376. Vejbelægning: Asfaltbeton Høj mastbe lysning. 11 udfletningsanlæg. Lmmjn/Lmmd. 0,50. med 15% synopalskærver. Luminansniveau: Lmm;d. 2 cdlm Lysstrom: 52 millioner lumen. NaV-T400W. alt cirka Bestykning: 2x OSRAMVialox stk. OSRAM Vialox. storindustri. handel. privaihjem. byer. På gade, OSRAM -lys i Aalborg. vej, motorvej. Alle mulige Nøje afpasset formålet. Mange andre steder herhjemme. Det er målet for OSRAM lysende verdensmærke. OSRAM T4kørse/svejen til Ålborg tunnel.

4 :4 v. r

5 arbejde. køler - A enkeltgrebs med Deres nuværende. bæltetraktorers bedste egenskaber samlet i een Opdag de store Allis-Chalmers fordelé. Sammenlign disse bæltetraktorer løskapacitet på 7847 kg. Den nye 7 G har på for forøger effektiviteten kg brydeeffekt - Hurtigt reagerende fuld Power Shift - det kontrol. Pedaler for såvel styring som bremser. maskine. Se selv! Ved kun 1800 omdr!min frembringer den store 6 cylindrede dieselmotor 116 Allis-Chalmers 7 G serie B. Alle eksisterende netto HK på svinghjulet. Enkeltgrebs skovl Allis-Chalmers 12 G. 195 netto HK på svingh økonomiske maskine, man kan sætte på hårdt bavsende kort tid vundet ry som den driftssikre, i_i -rczi NDUSTRVEJ 7, GLOSTRUP tlf. (01) ALLS-CHALMERS Begge disse Allis-Chalmers maskiner har bevist løftekapacitet kg. En stor maskine med stor produktion. skåner transmission og undervogn. Hækmonteret skovlkontrol og fod styring. giver præcis fartkontrol under alle forhold. Og julet og forbavsende fin brændstofokonomi. Power shift transmission og modulerende c)utch os og få nærmere oplysninger om 7 G serie B eller 12 G og om hele det store Allis-Chalmers Allis-Chalmers fordele. Brydeeffekt kg, Deres ydeevne i praksis. Se dem selv. Ring til program og den effektive service der står bag.

6 12-24 tons LijZ4 SELVKØRENDE GUMMHJULSTROMLE TYPE

7 A7 Japan U.S.A. Telefon (01) Telefon (01) 2l 6801 laly Civilingeniør A. 0. Haugaard France En land Øster Voldgade 10, 1350 København K Ekspedition Professor, civilingeniør -. H. flavn, ansv. Redaktion Medlemsblad for i Danmark Udgivet af Fra ministerierne 223 Fra domstolene 224 længste vejbro 222 Fortovene hægtes uden på Danmarks Leveringsbetingelser for slidtag af asfaltbeton eller pulverasfalt på veje SF-betonbelægningssten 218 batareal 216 Afvanding af kørebane ud over ra og bygader 209 NDHOLD: (01) Minato-ka-Tokyo, Japan Telefon Seika Bldg., Akasaka nternational Busineos Press Japan Office, Far East Trade Press Ltd. Telefon (212) lliffe-ntp nc. Telefon / Elas-Ksmpass Telefon og Compagnie Francaise d Edltion Lossalgspris: Kr. 4,50 -- moms Skelbækgade 4, 1717 København V Teknisk Forlag AS Redaktionssekretær Maianne Rauer Kgl. Kornmissarius F. J. Ooas Abe noem entspris Kr. 48,00 + moms, om Oret for 12 numre Business Press Ltd., Flest Street PC E.C.4. England Telefon London , Rue du Colinee, Paris 8, France Via Mantegna 6, Milano, toly 300 East 42nd Street, New York NY , USA. Redaklionel medarbefder Amtsvejinspektørforeningen Dansk Vejtidsskrift Dansk amtsvejingeniorforening Bør pigdæk forbydes? 219 Fabriker i Farum, Sorø og Silkeborg PANKAS HOVEDKONTOR ALBERTSLUND ROSKLDEVEJ 150

8 Volvo à la carte F 83 nærdistributionsvogn. F 85 med to-akslet sættevogn. F 83 kassevogn med jalousiskab. F 86 sættevogn med fast lad F 85 som mælkesamlevogn. F 82 med kølekasse og køleaggregat.,- 0- O OO 0 F 86 med betonbalje. FB 86 ladvogn med to-akslet påhængsvogn. /! / ]3E]L]EZ[ N 86 ladvogn. FB 86 kassevogn med baglift. / FB 88 med to-akslet sættevogn. FB 88 med to-akslet påhængsvogn. NB 88 dumper. N 86 med to-akslet sættevogn. N 84 med kølekasse og fryseaggregat. F 88 sættevogn med kølekasse og fryseaggregat. Enhver lastvogn er en specialitet. Den skal være bygget til at tilfreds stille et ganske bestemt kørselsbehov. dag transporteres snart sagt alting på et eller andet tidspunkt på lastvogn. Og udviklingen peger i retning af stadig flere transporter med lastvogne. Og stadig flere lastvogne står der Volvo på. Mange forskellige kørseisbehov bliver tilfredsstillet effektivt. Med lavest mulige transportomkostninger. Det er Volvo s speciale, Men at vælge den ideelle lastbil til en given transportopgave, kan være vanskeligt. Lastekapacitet. Driftsøkonomi, Motorkraft. Vedlige holdelsesbehov. Karosserimuligheder. Plus en række andre faktorer må nøje overvejes før et køb. Volvo-forhandleren er ekspert på området. Tal med haml JOWO Nordens mest købte diesellastvogn. A8

9 Leveringsbetingelser for slidlag afasfaltbeton eller pulverasfalt på vore veje og bygader Af civilinniør A. Skjoidby Statens Vejlaboratoriurn Statens Vejlaboratorium har udformet forslag til Jeverings betingelser for pulverasfalt og asfaltbeton således at normalt forekommende typer af entrepriser uanset størrelse er dækket Arbejdet blev påbegyndt i begyndelsen af 60 erne og førte til publikation af leverings betingelser for bærelag i 1963, revideret 1966 og november 1968, samt for slidlag i 1966, revideret i marts Leveringsbetingelserne for bærelag af grusasfaltbeton, november 1968, blev publiceret i Dansk Vejtidsskrift april 1969, og foreligger som særtryk, der kan rekvireres fra Statens Vejlaboratoriums bibliotek. det følgende gengives Statens Vejlaboratoriums leverings betingelser for slidlag af asfaltbeton eller pulverasfalt på veje og bygader, marts ndledning 1. Nogle forudsætninger for betingelsernes anvendelse Ved pulverasfalt forstås i nærvæ rende betingelser et vej materiale frem stillet ved blanding af stenmateriale og bitumen med penetration mindst 250 eller med cutbackbitumen. Ved asfaltbeton forstås et vej materiale fremstillet ved blanding af stenmate riale og bitumen med penetration højst 220. Leveringsbetingelserne omfatter be lægningsmaterialer med maksimal kornstørtelse indtil 20 mm og tager hovedsageligt sigte på at formulere krav til de anvendte råmaterialer, for hold under maskinindbygning, den færdige kørebanes beskaffenhed, samt garantiforpligtelser for belægningen. De i afsnit anførte leverings betingelser kan principielt anvendes for entrepriser af pulverasfalt eller asfaltbeton uanset størrelsen, og der stilles herved principielt samme kvali tetskrav. Omfanget af den kontrol, der direkte pålægges entreprenøren, og omfanget af de oplysninger og specifikationer der skal forelægges bygherren, er derimod afhængig af entreprisens størrelse og af, i hvilken udstrækning der forudsættes udlagt i en sammenhængende periode. Under hensyntagen hertil kan betingelserne benyttes ved angivelse af kategori A, B eller C som følger: (se tabel 1). Leveringsbetingelserne kan ikke an vendes for alle specialtilfælde, og en teknisk vurdering af, om det aktuelle tilfælde dækkes på rimelig måde, må finde sted. Som specialtilfælde kan eksempelvis nævnes håndudlægning, hvorved komprimering og jævnhed kan give problemer, brobelægninger, hvor der undertiden må stilles særlige tæthedskrav med henblik på beskyt telse af brokonstruktionen, og belæg ninger på svagt trafikerede steder, hvor leveringsbetingelsernes friktions krav og jævnhedskrav kan være ureali stiske. Omfanget af afretning eller op retning med henblik på krav til profil og jævnhed kan ikke angives gene relt, specielt ikke for vedligeholdel Dansk )tidvvkrift nr

10 Kategori A B c Tabel i Entreprise størrelse <700 t pulverasfalt <1000 t asfaltbeton 700 t pulverasfalt 1000 t asfaltbeton 1200 t asfaltbeton til udlægning i sammenhængende periode sesarbej der, og må, hvor det skønnes nødvendigt beskrives ved særlige be tingelser, der i givet fald må fastsætte afregningsmåden for afretning (opret ning). Afregningsmåden for afretning (op retning) kan eksempelvis være an givet ved eet af følgende principper; 1. Betaling ydes efter regning. 2. Der afregnes efter tonspris begrænset af et maksimumbeløh. 3. Der afregnes efter en fast pris. Den fastsatte mængde asfaltmateriale skal specielt med henblik på jævn heds- og komprimeringskrav være af passet efter materialets graduering og maksimalkornstørrelse. Som oriente rende vejledning for denne afpasning anføres i bilag 2 eksempler på gradu eringstyper og mængder med normalt forekommende stenmaterialer af dansk oprindelse (vgf. 2,60 2,80). Det skat i denne forbindelse nævnes, at asfalt beton forudsættes fremstillet med tæt graduering. Leveringsbetingelserne forudsætter supplering med særlige betingelser, for så vidt som disse i den mest sim plificerede form består i nærmere an givelse af stedbetegnelse og statione ring den mængde belægningsmateria le der skal anvendes, asfaltmaterialets art (pulverasfalt eller asfaltbeton) og everingstidspunkt. Udover forannævnte elementære områder, for særlige betingelser, skal der her med henvisning til leverings betingelserne afsnit, blandt andet anføres følgende almindeligt forekom ne emner, der efter omstændighederne kan give anledning til krav i særlige betingelser: Oplysninger specifikationer Generelt jvf. 11,4.2 Generelt jvf. 11,4.2 Generelt jvf. 11,4.2 På forlangende jvf Afsnit, punkt 2 Entreprenorens ydelser Vejens geometriske udformning ef ter bygherrens nærmere beskrivelse. Slidlagsbredde efter bygherrens nær mere beskrivelse. Tidsfrister efter bygherrens nær mere angivelse. Specielle krav til trafikregulering efter bygherrens nærmere angivelse. Afsnit, punkt 4 & 5 Materialer og udførelse Særlige krav til stenkvalitet, her under eventuelle krav til lyst tilslag. Særlige krav til maksimalkornstør relse, eventuelt til graduering. Særlige krav til bindemiddelhård hed. Særlige krav til belægningen, hvor denne tjener andre formål end trafik. Særlige krav til entreprenørmateriel eller dettes anvendelsesmåde. Afsnit, punkt 6 en del tilfælde, f. eks. ved biveje, lokale boligveje, pladser, midlertidige slidlag eller håndudlægning, kan det være rimeligt og hensigtsmæssigt at reducere krav til jævnhed og friktion. Afsnit, punkt 7 Afregningsmåden kan ønskes hen ført til en fast sum.. Krav til entreprenorkontrol Generelt jvf. 11, Generelt jvf. i, På forlangende jvf i Generelt jvf. 11, På forlangende jvf. 11,5.4.5 Leveringsbetingelser for slidlag af asfaltbeton eller pulverasfalt på veje og bygader Statens Vejlaboratoriuin i vla,ts Grundlag for entreprisen Følgende betingelser danner i for bindelse med accepteret tilbud grund lag for entreprisen: 1.1. Særlige betingelser Nærværende betingelser for ud førelse af slidlag af asfaltbeton eller pulverasfalt. [.3. )>Almindelige betingelser for ar bejder og leverancer«, udfærdiget 1951 af ministeriet for offentlige arbejder i samarbejde med inden rigs- og boligministeriet. Even tuelt senere ændringer i foran nævnte betingelser skal være gæl dende Ministeriet for offentlige arbej ders bekendtgørelse nr. 225 af 1. juli 1955,»Bekendtgørelse om vejafmærkning m.v.c Eventuelt senere ændringer i forannævnte bekendtgørelse skal være gælden de. 2. Entreprenorens ydelser 2.1. Arbejdet omfatter udførelse samt vedligeholdelse i garantiperioden af et slidlag af pulverasfalt eller asfaltbeton, som nærmere angivet ved art og mængde i særlige betingelser. Eventuel forudgåen de afretning (opretning) udfø res efter særlige betingelser. Ar bejdets omfang er i øvrigt be skrevet i særlige betingelser Entreprenoren skal for de i til budet angivne priser levere alle materialer samt præstere alle for nødne ydelser til arbejdets ud førelse Entreprenøren skal på arbejds stedet have en repræsentant, der kan modtage ordrer og anvisnin ger fra tilsynet Entreprenøren skal levere og opsætte nødvendigt afmærknings materiel, herunder forvarslings skilte og afmærkningslys i for bindelse med arbejdspladsen Entreprenøren skal sørge for, at arbejdet tilrettelægges således, at trafikken kan foregå med mindst mulig ulempe Renholdelse og oprydning påhvi ler entreprenøren. 3. Underlagets beskaffenhed 3.1. Hvor anden aftale ikke forelig ger, har bygherren ansvaret for det underlag, hvorpå slidlaget og eventuelt afretningen (opretnin gen) skal udlægges, herunder at græsbevoksning og ukrudt er fjernet i fornødent omfang ),,nç1 t jiü/ trifi nr.!. 9(9

11 > 0

12 VBRO Den helt rigtige vibrationstromle når det gælder anlæg at gader og veje, fortove, parkering VBRATONSTROMLER: DYNAPAC CG 10, 1000 kg 9 HK DYNAPAC CG 11, 1700 kg 10 HK DYNAPAC CG 31, 4000 kg 22 HK DYNAPAC CC 40, 9400 kg 90 HK TRAKTORTRUKNE VBRATONSTROMLER; DYNAPAC CH, kg til 12,5 tons. JO ROVBRATOR ER DYNAPAC CM 13, 135kg-7HK DYNAPAC CM 20, 400 kg 9HK VBRATONSSTAMPER: DYNAPAC CO 10,60kg -2HK via SVENSK KVALTET FRA VBRO VERKEN SALG OG UDLEJNNG SERVCE OVER HELE LANDET hjértsa A. P. HJORTSO ENERGVEJ BALLERUP TLF.: (01) A 10

13 3.2. Forinden udlægning påbegyndes, skal entreprenøren ved besigti gelse sikre sig, at kørebanen er egnet til udlægning og påtale synlige manglende forudsætnin ger for arbejdets udførelse efter de stillede krav Entreprenøren kan ikke pådrages særligt ansvar for følger af sæt ninger i underlaget efter udlæg ningens påbegyndelse, udover an svar i det omfang et af entre prenøren selv udført underlag medfører Rengøring af underlaget påhviler entreprenøren. 4. Materialer 4.1. Råmaterialer De anvendte bindemidler og klæ bemidler skal være tilfredsstillende ef ter gældende danske normer, dog så ledes, at der kan tillades anvendt an dre specificerede typer, efter bygher rens godkendelse. Stenmaterialet skal være sammensat af sunde og vejrbe standige sten. Til asfaltbeton skal stenmaterialets grove fraktion ( 2 mm) være knust materiale, for så vidt der ikke er truf fet aftale om særlige tilslag, eller for så vidt der ikke foreligger indtil 5 Ç4 uknust hidrørende fra sand i den fine fraktion Oplysninger ved tilbud Ved afgivelse af tilbud skal der fo religge følgende oplysninger om be lægningsmaterialet: Asfaltmaterialets art (pulverasfalt eller asfaltbeton). Stenmaterialets maksinialkornstørrel se og graduering betegnet som tæt eller åben. Den grove stenfraktions art (grus gravsmateriale, søsten, granit eller an den bjergart). For pulverasfalts ved kommende gives tillige oplysning om, hvorvidt den grove stenfraktion er knust eller uknust materiale Supplerende oplysninger om asfaltbetonproduktion Ved entrepriser på 1200 t asfalt beton eller mere til udlægning i sam menhærigende periode, skal der på bygherrens forlangende i god tid for inden produktionens påbegyndelse meddeles følgende specifikationer: 1) Specifikation for klæbemiddel og mængde, der påregnes anvendt. 2) Bitumenprocent (vægtprocent i blandingen) og type (hårdhed). 3) Påregnede kornkurve. 4) Påregnet midelhulrumsprocent og middelrumvægt efter marshallme toden. 5) Stenmaterialets påregnede vægtfyl de (stenmateriale + filler). 6) De anvendte stensorteringer og de res procentvise mængde i blandin gen i relation til kornkurven. 4.4 Ændringer i iaterialesammensæ1,nn Ændringer i materialesammensæt ning, hvorved produktionens ensartet hed påvirkes, skal forud godkendes af bygherren Den leverede -isfaltbeton Der skal generelt leveres et ensartet produkt tilfredsstillen de efter følgende marshallkri terier: Stabilitet: Hulrumsprocen t: Deformation: Bitumenfyldn.: min 500 kg min 1 max 6 min 1 mm max 4 mm min 65 %; max 85 Ç 5. Udførelse 5.1. Transport af asfalimaterialet Transporten af asfaltmaterialet fra fabrik til arbejdssted skal foregå i vogne med omhygge ligt renset lad, og i øvrigt på en sådan måde, at skadelig af blanding undgås \Ted lange transporter, og i køligt eller regnfuldt vejr må der træffes de nødvendige for holdsregler til, at materialet ved ankomsten til udlægnings stedet har så høj en tempera tur, at det kan udlægges og komprimeres tilfredsstillende Entreprenøren skal drage om sorg for, at materialet ikke for urenes ved aflæsning og opbe varing før udlægning Afre/ning (opretning) Afretning (opretning) udføres i et omfang som angivet i sær lige betingelser Til afretningsmaterialer skal der under hensyntagen til ma terialets bearbejdelighed an vendes et bindemiddel, der svarer så nært som muligt til det, der anvendes ved frem stilling af det påfølgende lag Afretningsmaterialets maksi malkornstørrelse og bindemid let skal være afpasset således, at materialet er stabilt og kan trækkes ud i tilspidsninger ved overgange. Om fornødent skal flere materialer anvendes Hvor ikke andet er aftalt, har entreprenøren ansvaret for, at afretningen foretages i så god tid før udlægning af det efter følgende lag, at den kan hen ligge tilstrækkelig lang tid til, at den er blevet stabil Klæbningen skal foretages på rengjort underlag og således, at klæbemidlet er jævnt fordelt under afretningsmaterialet. Klæbningen skal tilvejebringe fast forbindelse til underlaget Afretningen må ikke give an ledning til gennemsvedning Udlægning og komprimering Belægningen skal klæbes til underlaget, og klæbningen skal foretages på et rengjort under lag Ved klæbning skal klæbemid let fordeles jævnt over hele underlaget. Klæbning må ikke give anledning til gennemsved ning og skal tilvejebringe fast forbindelse til underlaget Udlægningen skal i så vid ud strækning som det teknisk er muligt foregå maskinelt Udlægningen skal tilstræbes udført så kontinuerligt som muligt Temperaturen i materialet skal til stadighed være afpasset så ledes, at det kan fordeles jævnt og komprimeres tilfredsstillen de Kanten af den færdigudlagte belægning må ikke afvige mere end 3 cm fra en foreskreven belægningskant Ved tilslutninger til korrekt an bragte dæksler o. lign, skal disse renses, og tilslutning skal udføres med overhøjde 4 6 mm. Dansk Vejtidsskrijt nr

14 Der skal vises fornøden omhu til opnåelse af tilstrækkeligt rendestensfald Den gennemsnitligt anvendte mængde til et lag må inden for et døgn højst afvige med 1 kg/m % fra det fast satte middelforbrug, dog mak simalt 5 kg/m Alle samlinger skal tilstræbes udført som usynlige samlinger. Tværsamlinger skal være for skudt mindst 20 cm fra sam linger i underlaget og udført efter renhugning (eller lign.) af det tidligere udlagte. Læng desamlinger skal være sammenfaldende med skillelinier mel lem vognbaner Komprimeringen skal udføres således, at trafikken ikke river belægningen op, og kun undta gelsesvis kan sætte svage spor. Til asfaltbeton skal anvendes en komprimeringsmteode, der erfaringsmæssigt kan tilfreds stille krav til komprimerings grad jvf, bilag 1, afsnit c.3.5., og i øvrigt afpasset således ef ter asfaltmaterialet, at den ind byggede asfaltbeton har mid delhulrumsprocent <9, Ved standsninger i materialetilførsel til udlæggere af så lang varighed at det medfører risiko for, at udlagt materiale som følge af afkøling under komprimeres, skal udlæggerne køres fri af belægningen så tid ligt, at komprimering kan gen nemføres tilfredsstillende Komprimeringsmateriel må af hensyn til risiko for indtryk ikke henstå på nyudlagt belæg ning Under dårlige vejrforhold, der vil medføre risiko for, at op fyldelse af kravene ikke kan opnås, kan udlægningen stand ses efter forhandling Kontrol ved fabrikation og udlægning Det påhviler entreprenøren at føre kontrol med materialets sammensætning, udlægning og komprimering. Prøvemetoder skal være i overensstemmelse med de af Statens Vejlabora torium godkendte Leveres asfaltmateriale fra flere produktionssteder, skal kon trollen gennemføres for hver produktion for sig Entreprenøren skal sørge for vejning af hvert læs slidlags materiale og afretningsmate riale, og er pligtig til at le vere bygherren tilsvarende vægtsedler. Bygherren kan til stikprøve kontrol forlange vognlæs diri geret til autoriseret vejer Ved entrepriser 700 t pul verasfalt og 1000 t asfalt beton kan bygherren forlan ge foretaget kontroldata for slidlagsmaterialets procentvise sammensætning og sigtekurve Ved entrepriser for udlægning af 1200 t asfaltbeton eller mere til udlægning i sammen hængende periode, kan bygher ren forlange dokumenteret dag lig kontrol og regulering af produktion og komprimering jvf, bilag Bygherren kan på ethvert tids punkt forlange prøver af råma terialer eller færdig produktion stillet til disposition. 6. Den færdige korebanes beskaffenhed 6.1. Friktionskoefficient På kørebaner til dimensionerings hastighed 60 km/h skal friktions koefficienten i de første 2 år efter be lægningens udførelse være 0,5 målt ved 60 km/h på ren, våd belægning med Statens Vej laboratoriums Strado graf. Endvidere må friktionskoefficien ten ikke falde mere end 0,1 ved ha stighedsforøgelsen 20 km/h, indtil hastigheden 90 km/h. 6.2, Karebanens profil Den færdige kørebanes profil skal Tabel 2. i faconen svare så nær til et foreskre vet profit, at de egenskaber (kørsel og afvanding), der afhænger af dette pro fil, er opnået. Afvigelsen fra det fo reskrevne tværfald må ikke på noget sted være større end 5 Obo regnet over 1 m, idet der dog herved for vedlige holdelsesarbej der efter omstændighe derne (jvf. 3.3.) kan ses bort fra 1/2 m i hver vejside Korehanens ;cvi nhed Jævnheden på kørebaner med maskinudlagte belægninger på fornødent jævnt underlag skal være tilfredsstillende efter gæl dende vej regler fra vej direkto ratet, ministeriet for offentlige arbejder. udkast til vejregler, 1964, er disse regler angivet ved et diagram for det tillade lige antal ujævnheder pr. 100 meter kørebane. Ujævnheder i kørebanens læng deretning forudsættes herved målt i forhold til midten af en 5 m lang retskede ved konti nuerlig måling i vejens læng deretning, således at de enkelte ujævnheder kun medregnes én gang. Ved forhøjning af kur veværdier til hele tal fås føl gende: (se tabel 2) Ujævnheder som følge af brønddæskler o. 1. i kørebanen medregnes ikke Eventuelt senere ændringer i Vejreglerne skal være gældende Korebaneus udseende Belægningen skal have et ensartet præg. Den skal være stabil og fore ligge uden gennemsvedninger, revner, lunker huller, afskalninger eller ud præget tendens til rivninger. Største antal ujævnheder ved måling på vilkårlig 100 m strækning mm mm mm mm mm mm Ujævnhedernes størrelse: 10 7, Slidlag for dimensionerings hastighederne 90 km/h (hovedlandeveje og landeveje af 1. klasse) < 90 km/h (øvrige landeveje og biveje) D,ns1 J7tjtidssl rif/ nr,

15 tlf tlf hvor De end befinder Dem i landet. muligt for Dem at bestille Deres vejsalt, i 1876 opfandt telefonen. landet, som på rekordtid leverer groft vejsalt hvor De onsker det. os direkte, eller vore vejsalt lagre over hele Takket være Mr. Bell kan De kontakte Hans epokegorende opfindelse gør det Vi er taknemmelige for at Graham Bell Brøste A/S Overgaden o.vandet 10, 1415 København K, tlf. 01(27) Asta 333, telex BRØSTES vejtjeneste. Ring 01(27) Asta 333. Tak Graham Bell Holbæk: Holbæk Kulkompagni AS, Havnen, Fùborg: Hans Storms Kulimport, Havnegade, København: Brosfes Stevedoring AS, Nørresundby: Nordjyllands Kul- Kompagni AS, østre Havnegade, tlf Støberigade 15, tlf Broste s vejsalt lagre: tlf Mammen & Drescher AS, Kovnogade 2, Tværkajen, tlf tlf Odense: Friis & Frederiksen, skibsmæglere, tlf Arhus: Brøste Århus afd. Struer: Struer Kul-mport AS, Havnen, Padborg: Firma Andreas Andresen, spedition,

16 - enten»bgger«er mere end en ny og større BM-VOLVO graver Den er special-konstrueret til folk med kun to hænder! SAMTLGE gravefunktioner dirigeres nemlig med kun 2»bevægelsesnaturliges manovrestænger. Med en hånd på iver manovrestang klarer De og»bggeri alle tænkelige grasefunktioner lettere og hurtigere. Graveaggre gatet følger nemlig hændernes NATURLGE bevægelsesbaner, således at De kan styre gravefunktionerne næsten helt re0eksmæssigt. Det sparer arbejdstid, og De bliver mindre træt.»bgger leveres ogsu med aggregat for sidegravning.»bjgger kan meget mere end bare grave.»bgger er - bla. - også en hurtig og effektiv læssemaskine mcd en loftekratt på ikke mindre end 2500 kg. Tillige er red skabsfæstet med lynkoblingen af samme type som på BM VOLVO læssemaskinerne, saledes at De stort set kan anvende samme redskabssortiment. Skiftetid: 90 sekunder! vdrauls stens med clohheltplimpe. Dette giver hurtige og smidige arbejdsbevægelser, der er helt indbyrdes uafhængige. Den store pumpe på 108 nunutliter på virker grave- og frontlæsserfunktionen, Den lille pumpe på 47 minutliter pavirker graverens svingningsfunktion. En BM-VOLVO graver BGGER eller GM 410- tjener flere penge ind til Dem. Få det demonstreret i praksis hos Dem selv, hvis De ønsker det. Ring og træf aftale om en demonstration. VOLVO TRAKTOR AS Columbusvej 1, 2860 Søborg - Tlf. Hvor Gladsaxe Møllevej og Ringvej (E 4) mødes (01) A 12

17 7. Opmåling og afregning 7.1. Opmdling og opgørelse ved entreprenorens færdigmelding Ved arbejdets afslutning skal der efter nærmere aftale med bygherren snarest foretages opmåling af arealet af den ud førte belægning. Denne opmå ung danner sammen med op gørelse over de leverede mæng der materialer grundlag for afregningen efter tilbudets pri ser Arealet af nedløbsriste, brønd dæksler o. 1. fradrages ikke ved opmåling, når den enkelte genstands areal er under 2 m Afregning af asfalibelægningen Grundlaget for afregning af belægningen er tilbudets pris for det fastsatte middelforbrug i kg/m omfattende samtlige ydelser og biydelser. Den le verede mængde i kg/m2 bereg nes udfra udlagte tons asfalt materialer og tilsvarende opmålte arealer. Herudfra regu leres betalingen efter følgen de: Der ydes kun betaling for be lægning indenfor tolerancen for sidebegrænsninger, (jvf. punkt ) og tolerancen for det fastsatte middelforbrug (jvf, punkt ) For mindreydelser udover to lerancen for det fastsatte mid delforbrug (jvf ) fradrages efter enhedspris i ton % tillæg Bygherren kan i tvivlstilfælde om overholdelse af tolerancer jvf, punkt og for lange afregning henført til delstrækninger svarende til i døgns produktion Garanti og vedligeholdelse 8.1. For det foreløbigt afleverede slidlag gælder følgende garantiperioder: Friktionskoefficient 2 år Pulverasfalt på bituminøst underlag eller lign, under lag 3 år Pulverasfalt på alm. maka dam eller tilsvarende bærelag lår Asfaltbeton 5 år Garantiperioden regnes her ved fra 1. september i året for foreløbig aflevering Jævnhed og profil ½ år Garantiperioden regnes her ved fra foreløbig afleve ringsdato garantiperioden er entreprenø ren forpligtet til uden vederlag at afhjælpe alle mangler, der er en følge af fejl, som kan lægges ham til last. Reparationer og udskiftninger af belægning skal foretages efter af tale med bygherren. Såfremt re parationsmaterialer har anden sammensætning end de oprinde ligt anvendte, skal dette godken des af bygherren tilfælde, hvor utilfredsstillende opfyldelse af krav er koncentreret om delstrækninger, og udskift ning eller reparation på de på gældende arealer vil give belæg ningen som helhed tilfredsstillen de egenskaber, skal en sådan re tablering godkendes Arealer, hvor krav til jævnhed el ler profil ikke er opfyldt, kan ef ter bygherrens afgørelse henligge uden retablering, mod forlænget garanti for fejl jvf, punkt Tilslutninger for korrekt anbragte dæksler o. lign, skal indenfor ga rantiperioden vedligeholdes, såle des at belægningens overflade ikke kommer til at ligge lavere end disse genstandes overflade, og ikke med større overhøjde end 6 mm Såfremt det areal af belægning, der ialt er omlagt eller kan for langes omlagt i henhold til ga rantiforpligtelserne, udgør 1/3 el ler mere af det samlede areal, kan garantiperioden for resteren de belægning forlænges Ved reparation og retablering in denfor første garantiperiode træ der for de pågældende stræknin gers vedkommende en ny garan tiperiode i kraft fra aflevering af reparation at regne. Undtaget fra denne bestemmelse er isoleret re paration af huller, revner og lun ker. Bilag i Kontrol af produktion og kornprime ring ved udlægning af 1200 t asfalt beton eller mere i sammenhængende periode. a. Almindelige forholdsregler al. Prøveresultater skal benyttes fort løbende i takt med udlægningen til driftskontrol og justering. a.2. Entreprenøren fører journal i for nødent antal eksemplarer over kontrolprøveresultater. Prøvere sultater anføres hver for sig med nærmere tidsangivelse for prøve udtagningen, og for borekærners vedkommende stationering, pla cering på vejen og dato for ud lægning. Supplerende prøver jvf. afsnit b mærkes»justeringsprø ve<. a.3. Ved igangsættelse skal der efter omstændighederne lægges særlig vægt på ved kontrolundersøgelser at sikre, at produktion og udlæg ning er tilfredsstillende. a.4. Bygherren kan forlange entrepre nørens prøvningslaboratorier kon trolleret af Statens Vejlaborato rium. a.5. Hvor der ikke foreligger anden aftale, kan bygherren, når det skønnes hensigtsmæssigt, forlange kontrolresultater meddelt ufor tøvet. b. Antal prøver b. i. ildarshallproue og materialesam mensætning og sigtekurve: i prø ve pr. påbegyndt 400 t blanding indenfor i døgn. Herudover i fornødent omfang i forbindelse med komprimeringskontrol. b.2.komprimering: 12 kærne-prøver ved start. Derefter mindst 5 bo rekærner pr. kilometer af en Ca. 4 m bred udlægningsbane. b.3. Bitumen og klæbemidler: i prø ve ved arbejdets påbegyndelse. Herudover i fornødent omfang til sikring af kravenes overholdelse, idet der lægges særlig vægt på kontrol ved ændring af leveran cer. b.4. Stenmaterialets vægtfylde: i prø ve ved arbejdets påbegyndelse. Herudover når ændringer i råma terialer gør det nødvendigt. b.5. Suip/Jlerende prøver: Såfremt kon trolresultater ikke er tilfredsstil lende efter generelle krav eller de i afsnit 3 anførte tolerancer, skal der omgående foretages sup plerende undersøgelse, og pro- Dan ik )üd krift nr. ii

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING HANS BENDTSEN, SENIORFORSKER, KOORDINATOR STØJ, VEJDIREKTORATET ERIK OLESEN, VEJDIREKTORATET HENRIK FRED LARSEN, VEJDIREKTORATET GILLES PIGASSE,

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Dokument nr A030547_5_TAG_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august

Læs mere

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN.

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. Belægningen anvendes i dag mest til parkeringspladser, torve, overkørsler, korte vejstrækninger i bykerner og private anlæg m.v. Brolægning af chaussésten laves med retvinklede,

Læs mere

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd. Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.dk Som EU-medlem er Danmark forpligtet til at følge europæiske spilleregler

Læs mere

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger!

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Viborg Politigård - et studie i design og anvendelse af betonbelægninger Viborgs nye politigård blev

Læs mere

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700.

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700. side 1 Faaborg - Midtfyn Kommune Park- og vejdrift mv. Drift og vedligeholdelse af veje Prisliste Samlet pris 2 Asfaltbelægninger 2.459.200 3 Grusbelægninger 140.000 4 Sten- og flisearealer 3.800.000 5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden NCC Profilbeton Kantsten på forkant med tiden 2 Mobil støbning af kantsten NCC Profilbeton er den nye løsning, der afløser traditionelle kantsten. NCC Profilbeton er kantsten, der lægges, armeres og støbes

Læs mere

Vejudvalget, GF SØMODS Timme Traberg-Andersen Rasmus Kristensen Peter Tychsen Med tak for stor bistand til Nils Budde SLIDE NR. 1 Hvorfor sidder vi her igen Vedligehold Hvorfor skal vi vedligeholde mere

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove Ingholt Consult Rådgivende Ingeniørfirma ApS Christian X Alle 168 2800 Kongens Lyngby Tlf. 45880633 Fax 45880684 Grundejerforeningen Danas Park Husum Tilstandsrapport for veje og fortove Dato: 27.04.2012

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013101BUT

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Marts 2013 Dokument nr A0305472013104TAG Revision

Læs mere

Indbudt licitation leverancer af sand og grus

Indbudt licitation leverancer af sand og grus Til de bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 11. juli 2014 SIDE 1/9 REF CHPO PROJEKTNR A053039 Indbudt licitation leverancer af sand

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere. Granulat til plade-undergulve. Quickperl

Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere. Granulat til plade-undergulve. Quickperl Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere Granulat til plade-undergulve - det 10 gange lettere alternativ til ovntørret sand - Renovering af gulve. - Retter gulve op uden

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

Gaffeltruck 5FG/5FD serien

Gaffeltruck 5FG/5FD serien Motordreven gaffeltruck 5,0-8,0 tons Gaffeltruck 5FG/5FD serien www.toyota-forklifts.dk MATERIAL HANDLING stronger together STABILITET OG YDEEVNE Toyota præsenterer her en avanceret trucktype til et marked,

Læs mere

Lægning af betonfliser og -belægningssten

Lægning af betonfliser og -belægningssten Lægning af betonfliser og -belægningssten BELÆGNINGSGRUPPEN Lægning af fliser og belægningssten Belægninger med betonfliser eller -belægningssten kan holde i mange år, normalt 20-30 år. Dette er under

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse af vejistandsættelse af Grundejerforeningen PILEGAARDEN s veje.

Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse af vejistandsættelse af Grundejerforeningen PILEGAARDEN s veje. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 1-2011 BYGGESAGSBESKRIVELSE 3. DEL DATO 22. SEPTEMBER 2010 3.1. Orientering Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse

Læs mere

mobil, praktisk, billig

mobil, praktisk, billig mobil, praktisk, billig Sådan fungerer det: til individuelle hytter, som følger det testede Igloo Veranda koncept. Igloerne og overdækningen flyttes. for ca. 2 x 5 enkelthytter og deres respektive løbegårde

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Vintertjeneste med traktor Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE I skemaet anføres alle entreprisenumre, der udbydes samtidigt. Der skal

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Fokus på jævn spilleflade

Fokus på jævn spilleflade Fokus på jævn spilleflade Udfordringer i dagligdagen Ukrudt bare pletter Tuevækst Skridmærker, glidende tacklinger let fugtig overflade skubber tørv op bare pletter Slid i målfelter Sporekøring Muldvarpe,

Læs mere

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Når sneen falder eller frosten bider fra sig og gør veje og stier glatte, så skal såvel kommune som grundejere i sving. Byrådet har besluttet, hvordan grundejerne

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

KUBOTA MINIGRAVEMASKINE UDEN BAGUDHÆNG

KUBOTA MINIGRAVEMASKINE UDEN BAGUDHÆNG KUBOTA MINIGRAVEMASKINE UDEN BAGUDHÆNG Ultrakompakt, effektiv og brugervenlig. Øget førersikkerhed. Intet bagudhæng. Kubota motor Kubotas unikke miljøvenlige ETVCSmotor adskiller sig fra andre motorer

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer L 201/18 Den Europæiske Unions Tidende 1.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

SOMMER DÆK. Ultra High Performance High Performance Standard VAN SUV

SOMMER DÆK. Ultra High Performance High Performance Standard VAN SUV SOMMER DÆK Ultra High Performance High Performance Standard VAN SUV Ultra High Performance Lavprofildæk skabt til sportspræget kørsel, hvor chaufføren lægger vægt på optimalt vejgreb og gode svingegenskaber.

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Betingelser for Udbud og Tilbud (BUT) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Betingelser for Udbud og Tilbud (BUT) August 2012 Vintertjeneste August 2012 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_1_BUT_Odder_2012 Revision nr 1,0 Udgivelsesdato

Læs mere

Fem grunde mere til at købe Kährs

Fem grunde mere til at købe Kährs Fem grunde mere til at købe Kährs Der er mange gode grunde til at vælge et gulv fra Kährs. Naturlig skønhed og teknisk overlegenhed, for eksempel. Her er et par stykker mere. 1 2 3 4 5 Længste erfaring

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013 Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 2. April 2013 kl. 19.30 i Mariehøjcentret lokale 3. Skal de 41 år gamle fortove renoveres samtidig med at der bliver lagt nyt asfalt på kørebanerne? Kom og hør,

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

kunstgræs-fodboldbaner

kunstgræs-fodboldbaner Gode råd om vedligehold af 3. generations kunstgræs-fodboldbaner Gode råd som supplement til kunstgræsbane leverandørernes garanti afhængige vedligeholdelsesvejledninger Dansk Boldspil - Union 2012 2 Gode

Læs mere

marineshaft.com ... move on!

marineshaft.com ... move on! marineshaft.com... move on! Vi betragter opgaven som fuldført i det øjeblik, vores kunde er klar til at...... move on! Om MarineShaft 4-5 Godkendt koldretning af propelleraksler og rorstammer med klassecertifikat

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

Inspiration Monteringsvejledning. Monotec gabioner - løsninger der bare holder

Inspiration Monteringsvejledning. Monotec gabioner - løsninger der bare holder Inspiration Monteringsvejledning Monotec gabioner - løsninger der bare holder Få mere inspiration på vores hjemmeside www.byggros.com under referencer Systemet Monotec sikrer optimalt resultat Hele princippet

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej TEKNIK & MILJØ Vej & park Dato: 30-12-2014 Sagsnr.: 13/45122 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejen.dk EAN-nr.: 5798005410157 Kendelse Søndermarken

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

Referenceblad for SPT-forsøg

Referenceblad for SPT-forsøg Referenceblad for SPT-forsøg Dansk Geoteknisk Forenings Feltkomité September 1995 1. INDLEDNING Dette referenceblad beskriver retningslinier for udførelse af SPT-forsøg eller Standard Penetration Test

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Indhold Generelt... 3 Formål... 3 Definition... 4 Almindelige bestemmelser... 4 Rendestensbrønde... 5 Ansøgning om overkørsel... 5 Særlige forhold...

Læs mere

Garantibeviser. Produktgaranti & Udførselsgaranti. Produktgarantien: dækker udbedring af mangler ved produkt i 10 år (iht. Protan s gamle hjemmeside).

Garantibeviser. Produktgaranti & Udførselsgaranti. Produktgarantien: dækker udbedring af mangler ved produkt i 10 år (iht. Protan s gamle hjemmeside). Garantibeviser garanti & Udførselsgaranti garantien: dækker udbedring af mangler ved produkt i 10 år (iht. Protan s gamle hjemmeside). Udførselsgarantien: dækker udførsel og er en forsikringsdækket garanti.

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 6. januar 2010 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til de bydende på 1210.26 Jord, afvanding og belægnings arbejder MOTORVEJEN KØBENHAVN FREDERIKSSUND ENTREPRISE

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Udbuds- og anlægsforskrifter. Tilsynshåndbog for asfaltarbejder

Udbuds- og anlægsforskrifter. Tilsynshåndbog for asfaltarbejder Udbuds- og anlægsforskrifter Tilsynshåndbog for asfaltarbejder Marts 2004 Erstatter November 1996 Kvalitetssystem for tilsyn og entreprenørkontrolaktiviteter for asfaltarbejder Varmblandet asfalt Pulverasfalt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 Besigtigelsesdato: Den 12.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste r Paradigma for instruks A. Læsning af salt B. Rydning og læsning af sne Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE Der kan udbydes enten enkeltentrepriser eller områdeentrepriser,

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2 INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2 A. IT... 2 B. Administration... 2 B.1. Faktura... 2 B.2. Pakliste... 2 B.3. Bankkonti... 2 C. Pakkeinstruktioner... 3 C.1. Pakkemærkning og krav til pakning... 3 C.1.1.

Læs mere

UNDERVOGN TEKNISK SKOLE OPSÆTNING AF JUSTERBAR FÅ DET OPTIMALE UD AF DIN BIL

UNDERVOGN TEKNISK SKOLE OPSÆTNING AF JUSTERBAR FÅ DET OPTIMALE UD AF DIN BIL TEKNISK SKOLE FÅ DET OPTIMALE UD AF DIN BIL OPSÆTNING AF JUSTERBAR UNDERVOGN NÆSTEN ALLE SPORTSUNDERVOGNE PÅ MARKEDET ER EFTERHÅNDEN JUSTERBARE I HØJDE OG HÅRDHED. MEN HVAD BETYDER UDTRYK SOM REBOUND OG

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010)

Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010) Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010) Retningslinjerne for badebroer er ikke tænkt som faste regler, men retningslinjerne skal danne udgangspunkt

Læs mere

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag 1 Retningslinjer for at anvende prisbogen til et konkret projekt Dette bilag beskriver de arbejdsprocesser

Læs mere

Vejledning om etablering af nedsivningsanlæg

Vejledning om etablering af nedsivningsanlæg Adresser og henvisninger: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. 9974 2424 www.rksk.dk Land, By og Kultur Toften 6 6880 Tarm Land.by,kultur@rksk.dk Autoriserede kloakmester kan findes

Læs mere

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune.

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune. 1 [Firma] [Navn] [Adresse] [Postnr.] [By] Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf. 72 530 530 www.faaborgmidtfyn.dk Vedr.: Tilbud på biler til Assens Kommune. Tak for Deres henvendelse vedrørende

Læs mere

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer Rengøringsteknik Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner Til ratione l rengøring af store arealer Fejemaskiner med sæde og en kapacitet på op til 16.200 m²/t Sweepmaster 1200 / 1500 RH Bedre fejning,

Læs mere

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005 1. UDGAVE Betonvarer Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-håndbog 134.4.1 Betonvarer Del 4.1 Belægningssten, fliser og kantsten af beton Betonvarer Del 4.1: Belægningssten,

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

FJERNVARMEN ER NÆR. Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse

FJERNVARMEN ER NÆR. Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse FJERNVARMEN ER NÆR Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse Ta stikket hjem Kom ind i varmen Her kan du få svar på spørgsmål, der kan opstå, når du skal have installeret

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Byggepladsveje. Topbehandling. Belægning Ca. 100 mm asfaltbelægning

Byggepladsveje. Topbehandling. Belægning Ca. 100 mm asfaltbelægning Byggepladsveje ejopbygning T2 Belægning Ca. 100 mm asfaltbelægning Bærelag Min.150 mm stabilt grus agt byggepladsvej Topbehandling Af vinterkonsulent Topbehandling Bent + bærelag Kofoed min. 250 mm. Toppen

Læs mere

Redskaber til hæk- og hegnsklipning

Redskaber til hæk- og hegnsklipning Redskaber til hæk- og hegnsklipning GreenTec HXF info Scan QR koden med din smartphone og se mere om GreenTec grenklippere på vores hjemmeside Vi skaber mulighederne for forbedret pleje af grønne områder

Læs mere

Alcoa smedede aluminiumsfælge. Fakta & Tal

Alcoa smedede aluminiumsfælge. Fakta & Tal Alcoa smedede aluminiumsfælge Fakta & Tal VIDSTE DU? Alcoa fælge er de stærkeste fælge Hver fælg starter som en hel blok meget stærk og korrosionsbestandig aluminiumslegering. Med et tryk på 8000 ton bliver

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere