L,J. Maskinelt udlagt STØBEASFALT BORUP S ALLE TUNNEL IK*KI KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AIS. i samarbejde med. A/S Dansk Asfaitfabrik A/S Hans Guldmann

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L,J. Maskinelt udlagt STØBEASFALT BORUP S ALLE TUNNEL IK*KI KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AIS. i samarbejde med. A/S Dansk Asfaitfabrik A/S Hans Guldmann"

Transkript

1 TUNNEL L,J, ASFALTKOMPAGN AS A/S Dansk Asfaitfabrik A/S Hans Guldmann i samarbejde med K*K BORUP S ALLE STØBEASFALT KØBENHAVNS Maskinelt udlagt

2

3 A3 - det steder. Altid rigtigt lys. 2, Ude omkring i Europa. Faktisk over hele verden kimen Cirka 23 km motorvej med Armaturtype: Siemens 5NA376. Vejbelægning: Asfaltbeton Høj mastbe lysning. 11 udfletningsanlæg. Lmmjn/Lmmd. 0,50. med 15% synopalskærver. Luminansniveau: Lmm;d. 2 cdlm Lysstrom: 52 millioner lumen. NaV-T400W. alt cirka Bestykning: 2x OSRAMVialox stk. OSRAM Vialox. storindustri. handel. privaihjem. byer. På gade, OSRAM -lys i Aalborg. vej, motorvej. Alle mulige Nøje afpasset formålet. Mange andre steder herhjemme. Det er målet for OSRAM lysende verdensmærke. OSRAM T4kørse/svejen til Ålborg tunnel.

4 :4 v. r

5 arbejde. køler - A enkeltgrebs med Deres nuværende. bæltetraktorers bedste egenskaber samlet i een Opdag de store Allis-Chalmers fordelé. Sammenlign disse bæltetraktorer løskapacitet på 7847 kg. Den nye 7 G har på for forøger effektiviteten kg brydeeffekt - Hurtigt reagerende fuld Power Shift - det kontrol. Pedaler for såvel styring som bremser. maskine. Se selv! Ved kun 1800 omdr!min frembringer den store 6 cylindrede dieselmotor 116 Allis-Chalmers 7 G serie B. Alle eksisterende netto HK på svinghjulet. Enkeltgrebs skovl Allis-Chalmers 12 G. 195 netto HK på svingh økonomiske maskine, man kan sætte på hårdt bavsende kort tid vundet ry som den driftssikre, i_i -rczi NDUSTRVEJ 7, GLOSTRUP tlf. (01) ALLS-CHALMERS Begge disse Allis-Chalmers maskiner har bevist løftekapacitet kg. En stor maskine med stor produktion. skåner transmission og undervogn. Hækmonteret skovlkontrol og fod styring. giver præcis fartkontrol under alle forhold. Og julet og forbavsende fin brændstofokonomi. Power shift transmission og modulerende c)utch os og få nærmere oplysninger om 7 G serie B eller 12 G og om hele det store Allis-Chalmers Allis-Chalmers fordele. Brydeeffekt kg, Deres ydeevne i praksis. Se dem selv. Ring til program og den effektive service der står bag.

6 12-24 tons LijZ4 SELVKØRENDE GUMMHJULSTROMLE TYPE

7 A7 Japan U.S.A. Telefon (01) Telefon (01) 2l 6801 laly Civilingeniør A. 0. Haugaard France En land Øster Voldgade 10, 1350 København K Ekspedition Professor, civilingeniør -. H. flavn, ansv. Redaktion Medlemsblad for i Danmark Udgivet af Fra ministerierne 223 Fra domstolene 224 længste vejbro 222 Fortovene hægtes uden på Danmarks Leveringsbetingelser for slidtag af asfaltbeton eller pulverasfalt på veje SF-betonbelægningssten 218 batareal 216 Afvanding af kørebane ud over ra og bygader 209 NDHOLD: (01) Minato-ka-Tokyo, Japan Telefon Seika Bldg., Akasaka nternational Busineos Press Japan Office, Far East Trade Press Ltd. Telefon (212) lliffe-ntp nc. Telefon / Elas-Ksmpass Telefon og Compagnie Francaise d Edltion Lossalgspris: Kr. 4,50 -- moms Skelbækgade 4, 1717 København V Teknisk Forlag AS Redaktionssekretær Maianne Rauer Kgl. Kornmissarius F. J. Ooas Abe noem entspris Kr. 48,00 + moms, om Oret for 12 numre Business Press Ltd., Flest Street PC E.C.4. England Telefon London , Rue du Colinee, Paris 8, France Via Mantegna 6, Milano, toly 300 East 42nd Street, New York NY , USA. Redaklionel medarbefder Amtsvejinspektørforeningen Dansk Vejtidsskrift Dansk amtsvejingeniorforening Bør pigdæk forbydes? 219 Fabriker i Farum, Sorø og Silkeborg PANKAS HOVEDKONTOR ALBERTSLUND ROSKLDEVEJ 150

8 Volvo à la carte F 83 nærdistributionsvogn. F 85 med to-akslet sættevogn. F 83 kassevogn med jalousiskab. F 86 sættevogn med fast lad F 85 som mælkesamlevogn. F 82 med kølekasse og køleaggregat.,- 0- O OO 0 F 86 med betonbalje. FB 86 ladvogn med to-akslet påhængsvogn. /! / ]3E]L]EZ[ N 86 ladvogn. FB 86 kassevogn med baglift. / FB 88 med to-akslet sættevogn. FB 88 med to-akslet påhængsvogn. NB 88 dumper. N 86 med to-akslet sættevogn. N 84 med kølekasse og fryseaggregat. F 88 sættevogn med kølekasse og fryseaggregat. Enhver lastvogn er en specialitet. Den skal være bygget til at tilfreds stille et ganske bestemt kørselsbehov. dag transporteres snart sagt alting på et eller andet tidspunkt på lastvogn. Og udviklingen peger i retning af stadig flere transporter med lastvogne. Og stadig flere lastvogne står der Volvo på. Mange forskellige kørseisbehov bliver tilfredsstillet effektivt. Med lavest mulige transportomkostninger. Det er Volvo s speciale, Men at vælge den ideelle lastbil til en given transportopgave, kan være vanskeligt. Lastekapacitet. Driftsøkonomi, Motorkraft. Vedlige holdelsesbehov. Karosserimuligheder. Plus en række andre faktorer må nøje overvejes før et køb. Volvo-forhandleren er ekspert på området. Tal med haml JOWO Nordens mest købte diesellastvogn. A8

9 Leveringsbetingelser for slidlag afasfaltbeton eller pulverasfalt på vore veje og bygader Af civilinniør A. Skjoidby Statens Vejlaboratoriurn Statens Vejlaboratorium har udformet forslag til Jeverings betingelser for pulverasfalt og asfaltbeton således at normalt forekommende typer af entrepriser uanset størrelse er dækket Arbejdet blev påbegyndt i begyndelsen af 60 erne og førte til publikation af leverings betingelser for bærelag i 1963, revideret 1966 og november 1968, samt for slidlag i 1966, revideret i marts Leveringsbetingelserne for bærelag af grusasfaltbeton, november 1968, blev publiceret i Dansk Vejtidsskrift april 1969, og foreligger som særtryk, der kan rekvireres fra Statens Vejlaboratoriums bibliotek. det følgende gengives Statens Vejlaboratoriums leverings betingelser for slidlag af asfaltbeton eller pulverasfalt på veje og bygader, marts ndledning 1. Nogle forudsætninger for betingelsernes anvendelse Ved pulverasfalt forstås i nærvæ rende betingelser et vej materiale frem stillet ved blanding af stenmateriale og bitumen med penetration mindst 250 eller med cutbackbitumen. Ved asfaltbeton forstås et vej materiale fremstillet ved blanding af stenmate riale og bitumen med penetration højst 220. Leveringsbetingelserne omfatter be lægningsmaterialer med maksimal kornstørtelse indtil 20 mm og tager hovedsageligt sigte på at formulere krav til de anvendte råmaterialer, for hold under maskinindbygning, den færdige kørebanes beskaffenhed, samt garantiforpligtelser for belægningen. De i afsnit anførte leverings betingelser kan principielt anvendes for entrepriser af pulverasfalt eller asfaltbeton uanset størrelsen, og der stilles herved principielt samme kvali tetskrav. Omfanget af den kontrol, der direkte pålægges entreprenøren, og omfanget af de oplysninger og specifikationer der skal forelægges bygherren, er derimod afhængig af entreprisens størrelse og af, i hvilken udstrækning der forudsættes udlagt i en sammenhængende periode. Under hensyntagen hertil kan betingelserne benyttes ved angivelse af kategori A, B eller C som følger: (se tabel 1). Leveringsbetingelserne kan ikke an vendes for alle specialtilfælde, og en teknisk vurdering af, om det aktuelle tilfælde dækkes på rimelig måde, må finde sted. Som specialtilfælde kan eksempelvis nævnes håndudlægning, hvorved komprimering og jævnhed kan give problemer, brobelægninger, hvor der undertiden må stilles særlige tæthedskrav med henblik på beskyt telse af brokonstruktionen, og belæg ninger på svagt trafikerede steder, hvor leveringsbetingelsernes friktions krav og jævnhedskrav kan være ureali stiske. Omfanget af afretning eller op retning med henblik på krav til profil og jævnhed kan ikke angives gene relt, specielt ikke for vedligeholdel Dansk )tidvvkrift nr

10 Kategori A B c Tabel i Entreprise størrelse <700 t pulverasfalt <1000 t asfaltbeton 700 t pulverasfalt 1000 t asfaltbeton 1200 t asfaltbeton til udlægning i sammenhængende periode sesarbej der, og må, hvor det skønnes nødvendigt beskrives ved særlige be tingelser, der i givet fald må fastsætte afregningsmåden for afretning (opret ning). Afregningsmåden for afretning (op retning) kan eksempelvis være an givet ved eet af følgende principper; 1. Betaling ydes efter regning. 2. Der afregnes efter tonspris begrænset af et maksimumbeløh. 3. Der afregnes efter en fast pris. Den fastsatte mængde asfaltmateriale skal specielt med henblik på jævn heds- og komprimeringskrav være af passet efter materialets graduering og maksimalkornstørrelse. Som oriente rende vejledning for denne afpasning anføres i bilag 2 eksempler på gradu eringstyper og mængder med normalt forekommende stenmaterialer af dansk oprindelse (vgf. 2,60 2,80). Det skat i denne forbindelse nævnes, at asfalt beton forudsættes fremstillet med tæt graduering. Leveringsbetingelserne forudsætter supplering med særlige betingelser, for så vidt som disse i den mest sim plificerede form består i nærmere an givelse af stedbetegnelse og statione ring den mængde belægningsmateria le der skal anvendes, asfaltmaterialets art (pulverasfalt eller asfaltbeton) og everingstidspunkt. Udover forannævnte elementære områder, for særlige betingelser, skal der her med henvisning til leverings betingelserne afsnit, blandt andet anføres følgende almindeligt forekom ne emner, der efter omstændighederne kan give anledning til krav i særlige betingelser: Oplysninger specifikationer Generelt jvf. 11,4.2 Generelt jvf. 11,4.2 Generelt jvf. 11,4.2 På forlangende jvf Afsnit, punkt 2 Entreprenorens ydelser Vejens geometriske udformning ef ter bygherrens nærmere beskrivelse. Slidlagsbredde efter bygherrens nær mere beskrivelse. Tidsfrister efter bygherrens nær mere angivelse. Specielle krav til trafikregulering efter bygherrens nærmere angivelse. Afsnit, punkt 4 & 5 Materialer og udførelse Særlige krav til stenkvalitet, her under eventuelle krav til lyst tilslag. Særlige krav til maksimalkornstør relse, eventuelt til graduering. Særlige krav til bindemiddelhård hed. Særlige krav til belægningen, hvor denne tjener andre formål end trafik. Særlige krav til entreprenørmateriel eller dettes anvendelsesmåde. Afsnit, punkt 6 en del tilfælde, f. eks. ved biveje, lokale boligveje, pladser, midlertidige slidlag eller håndudlægning, kan det være rimeligt og hensigtsmæssigt at reducere krav til jævnhed og friktion. Afsnit, punkt 7 Afregningsmåden kan ønskes hen ført til en fast sum.. Krav til entreprenorkontrol Generelt jvf. 11, Generelt jvf. i, På forlangende jvf i Generelt jvf. 11, På forlangende jvf. 11,5.4.5 Leveringsbetingelser for slidlag af asfaltbeton eller pulverasfalt på veje og bygader Statens Vejlaboratoriuin i vla,ts Grundlag for entreprisen Følgende betingelser danner i for bindelse med accepteret tilbud grund lag for entreprisen: 1.1. Særlige betingelser Nærværende betingelser for ud førelse af slidlag af asfaltbeton eller pulverasfalt. [.3. )>Almindelige betingelser for ar bejder og leverancer«, udfærdiget 1951 af ministeriet for offentlige arbejder i samarbejde med inden rigs- og boligministeriet. Even tuelt senere ændringer i foran nævnte betingelser skal være gæl dende Ministeriet for offentlige arbej ders bekendtgørelse nr. 225 af 1. juli 1955,»Bekendtgørelse om vejafmærkning m.v.c Eventuelt senere ændringer i forannævnte bekendtgørelse skal være gælden de. 2. Entreprenorens ydelser 2.1. Arbejdet omfatter udførelse samt vedligeholdelse i garantiperioden af et slidlag af pulverasfalt eller asfaltbeton, som nærmere angivet ved art og mængde i særlige betingelser. Eventuel forudgåen de afretning (opretning) udfø res efter særlige betingelser. Ar bejdets omfang er i øvrigt be skrevet i særlige betingelser Entreprenoren skal for de i til budet angivne priser levere alle materialer samt præstere alle for nødne ydelser til arbejdets ud førelse Entreprenøren skal på arbejds stedet have en repræsentant, der kan modtage ordrer og anvisnin ger fra tilsynet Entreprenøren skal levere og opsætte nødvendigt afmærknings materiel, herunder forvarslings skilte og afmærkningslys i for bindelse med arbejdspladsen Entreprenøren skal sørge for, at arbejdet tilrettelægges således, at trafikken kan foregå med mindst mulig ulempe Renholdelse og oprydning påhvi ler entreprenøren. 3. Underlagets beskaffenhed 3.1. Hvor anden aftale ikke forelig ger, har bygherren ansvaret for det underlag, hvorpå slidlaget og eventuelt afretningen (opretnin gen) skal udlægges, herunder at græsbevoksning og ukrudt er fjernet i fornødent omfang ),,nç1 t jiü/ trifi nr.!. 9(9

11 > 0

12 VBRO Den helt rigtige vibrationstromle når det gælder anlæg at gader og veje, fortove, parkering VBRATONSTROMLER: DYNAPAC CG 10, 1000 kg 9 HK DYNAPAC CG 11, 1700 kg 10 HK DYNAPAC CG 31, 4000 kg 22 HK DYNAPAC CC 40, 9400 kg 90 HK TRAKTORTRUKNE VBRATONSTROMLER; DYNAPAC CH, kg til 12,5 tons. JO ROVBRATOR ER DYNAPAC CM 13, 135kg-7HK DYNAPAC CM 20, 400 kg 9HK VBRATONSSTAMPER: DYNAPAC CO 10,60kg -2HK via SVENSK KVALTET FRA VBRO VERKEN SALG OG UDLEJNNG SERVCE OVER HELE LANDET hjértsa A. P. HJORTSO ENERGVEJ BALLERUP TLF.: (01) A 10

13 3.2. Forinden udlægning påbegyndes, skal entreprenøren ved besigti gelse sikre sig, at kørebanen er egnet til udlægning og påtale synlige manglende forudsætnin ger for arbejdets udførelse efter de stillede krav Entreprenøren kan ikke pådrages særligt ansvar for følger af sæt ninger i underlaget efter udlæg ningens påbegyndelse, udover an svar i det omfang et af entre prenøren selv udført underlag medfører Rengøring af underlaget påhviler entreprenøren. 4. Materialer 4.1. Råmaterialer De anvendte bindemidler og klæ bemidler skal være tilfredsstillende ef ter gældende danske normer, dog så ledes, at der kan tillades anvendt an dre specificerede typer, efter bygher rens godkendelse. Stenmaterialet skal være sammensat af sunde og vejrbe standige sten. Til asfaltbeton skal stenmaterialets grove fraktion ( 2 mm) være knust materiale, for så vidt der ikke er truf fet aftale om særlige tilslag, eller for så vidt der ikke foreligger indtil 5 Ç4 uknust hidrørende fra sand i den fine fraktion Oplysninger ved tilbud Ved afgivelse af tilbud skal der fo religge følgende oplysninger om be lægningsmaterialet: Asfaltmaterialets art (pulverasfalt eller asfaltbeton). Stenmaterialets maksinialkornstørrel se og graduering betegnet som tæt eller åben. Den grove stenfraktions art (grus gravsmateriale, søsten, granit eller an den bjergart). For pulverasfalts ved kommende gives tillige oplysning om, hvorvidt den grove stenfraktion er knust eller uknust materiale Supplerende oplysninger om asfaltbetonproduktion Ved entrepriser på 1200 t asfalt beton eller mere til udlægning i sam menhærigende periode, skal der på bygherrens forlangende i god tid for inden produktionens påbegyndelse meddeles følgende specifikationer: 1) Specifikation for klæbemiddel og mængde, der påregnes anvendt. 2) Bitumenprocent (vægtprocent i blandingen) og type (hårdhed). 3) Påregnede kornkurve. 4) Påregnet midelhulrumsprocent og middelrumvægt efter marshallme toden. 5) Stenmaterialets påregnede vægtfyl de (stenmateriale + filler). 6) De anvendte stensorteringer og de res procentvise mængde i blandin gen i relation til kornkurven. 4.4 Ændringer i iaterialesammensæ1,nn Ændringer i materialesammensæt ning, hvorved produktionens ensartet hed påvirkes, skal forud godkendes af bygherren Den leverede -isfaltbeton Der skal generelt leveres et ensartet produkt tilfredsstillen de efter følgende marshallkri terier: Stabilitet: Hulrumsprocen t: Deformation: Bitumenfyldn.: min 500 kg min 1 max 6 min 1 mm max 4 mm min 65 %; max 85 Ç 5. Udførelse 5.1. Transport af asfalimaterialet Transporten af asfaltmaterialet fra fabrik til arbejdssted skal foregå i vogne med omhygge ligt renset lad, og i øvrigt på en sådan måde, at skadelig af blanding undgås \Ted lange transporter, og i køligt eller regnfuldt vejr må der træffes de nødvendige for holdsregler til, at materialet ved ankomsten til udlægnings stedet har så høj en tempera tur, at det kan udlægges og komprimeres tilfredsstillende Entreprenøren skal drage om sorg for, at materialet ikke for urenes ved aflæsning og opbe varing før udlægning Afre/ning (opretning) Afretning (opretning) udføres i et omfang som angivet i sær lige betingelser Til afretningsmaterialer skal der under hensyntagen til ma terialets bearbejdelighed an vendes et bindemiddel, der svarer så nært som muligt til det, der anvendes ved frem stilling af det påfølgende lag Afretningsmaterialets maksi malkornstørrelse og bindemid let skal være afpasset således, at materialet er stabilt og kan trækkes ud i tilspidsninger ved overgange. Om fornødent skal flere materialer anvendes Hvor ikke andet er aftalt, har entreprenøren ansvaret for, at afretningen foretages i så god tid før udlægning af det efter følgende lag, at den kan hen ligge tilstrækkelig lang tid til, at den er blevet stabil Klæbningen skal foretages på rengjort underlag og således, at klæbemidlet er jævnt fordelt under afretningsmaterialet. Klæbningen skal tilvejebringe fast forbindelse til underlaget Afretningen må ikke give an ledning til gennemsvedning Udlægning og komprimering Belægningen skal klæbes til underlaget, og klæbningen skal foretages på et rengjort under lag Ved klæbning skal klæbemid let fordeles jævnt over hele underlaget. Klæbning må ikke give anledning til gennemsved ning og skal tilvejebringe fast forbindelse til underlaget Udlægningen skal i så vid ud strækning som det teknisk er muligt foregå maskinelt Udlægningen skal tilstræbes udført så kontinuerligt som muligt Temperaturen i materialet skal til stadighed være afpasset så ledes, at det kan fordeles jævnt og komprimeres tilfredsstillen de Kanten af den færdigudlagte belægning må ikke afvige mere end 3 cm fra en foreskreven belægningskant Ved tilslutninger til korrekt an bragte dæksler o. lign, skal disse renses, og tilslutning skal udføres med overhøjde 4 6 mm. Dansk Vejtidsskrijt nr

14 Der skal vises fornøden omhu til opnåelse af tilstrækkeligt rendestensfald Den gennemsnitligt anvendte mængde til et lag må inden for et døgn højst afvige med 1 kg/m % fra det fast satte middelforbrug, dog mak simalt 5 kg/m Alle samlinger skal tilstræbes udført som usynlige samlinger. Tværsamlinger skal være for skudt mindst 20 cm fra sam linger i underlaget og udført efter renhugning (eller lign.) af det tidligere udlagte. Læng desamlinger skal være sammenfaldende med skillelinier mel lem vognbaner Komprimeringen skal udføres således, at trafikken ikke river belægningen op, og kun undta gelsesvis kan sætte svage spor. Til asfaltbeton skal anvendes en komprimeringsmteode, der erfaringsmæssigt kan tilfreds stille krav til komprimerings grad jvf, bilag 1, afsnit c.3.5., og i øvrigt afpasset således ef ter asfaltmaterialet, at den ind byggede asfaltbeton har mid delhulrumsprocent <9, Ved standsninger i materialetilførsel til udlæggere af så lang varighed at det medfører risiko for, at udlagt materiale som følge af afkøling under komprimeres, skal udlæggerne køres fri af belægningen så tid ligt, at komprimering kan gen nemføres tilfredsstillende Komprimeringsmateriel må af hensyn til risiko for indtryk ikke henstå på nyudlagt belæg ning Under dårlige vejrforhold, der vil medføre risiko for, at op fyldelse af kravene ikke kan opnås, kan udlægningen stand ses efter forhandling Kontrol ved fabrikation og udlægning Det påhviler entreprenøren at føre kontrol med materialets sammensætning, udlægning og komprimering. Prøvemetoder skal være i overensstemmelse med de af Statens Vejlabora torium godkendte Leveres asfaltmateriale fra flere produktionssteder, skal kon trollen gennemføres for hver produktion for sig Entreprenøren skal sørge for vejning af hvert læs slidlags materiale og afretningsmate riale, og er pligtig til at le vere bygherren tilsvarende vægtsedler. Bygherren kan til stikprøve kontrol forlange vognlæs diri geret til autoriseret vejer Ved entrepriser 700 t pul verasfalt og 1000 t asfalt beton kan bygherren forlan ge foretaget kontroldata for slidlagsmaterialets procentvise sammensætning og sigtekurve Ved entrepriser for udlægning af 1200 t asfaltbeton eller mere til udlægning i sammen hængende periode, kan bygher ren forlange dokumenteret dag lig kontrol og regulering af produktion og komprimering jvf, bilag Bygherren kan på ethvert tids punkt forlange prøver af råma terialer eller færdig produktion stillet til disposition. 6. Den færdige korebanes beskaffenhed 6.1. Friktionskoefficient På kørebaner til dimensionerings hastighed 60 km/h skal friktions koefficienten i de første 2 år efter be lægningens udførelse være 0,5 målt ved 60 km/h på ren, våd belægning med Statens Vej laboratoriums Strado graf. Endvidere må friktionskoefficien ten ikke falde mere end 0,1 ved ha stighedsforøgelsen 20 km/h, indtil hastigheden 90 km/h. 6.2, Karebanens profil Den færdige kørebanes profil skal Tabel 2. i faconen svare så nær til et foreskre vet profit, at de egenskaber (kørsel og afvanding), der afhænger af dette pro fil, er opnået. Afvigelsen fra det fo reskrevne tværfald må ikke på noget sted være større end 5 Obo regnet over 1 m, idet der dog herved for vedlige holdelsesarbej der efter omstændighe derne (jvf. 3.3.) kan ses bort fra 1/2 m i hver vejside Korehanens ;cvi nhed Jævnheden på kørebaner med maskinudlagte belægninger på fornødent jævnt underlag skal være tilfredsstillende efter gæl dende vej regler fra vej direkto ratet, ministeriet for offentlige arbejder. udkast til vejregler, 1964, er disse regler angivet ved et diagram for det tillade lige antal ujævnheder pr. 100 meter kørebane. Ujævnheder i kørebanens læng deretning forudsættes herved målt i forhold til midten af en 5 m lang retskede ved konti nuerlig måling i vejens læng deretning, således at de enkelte ujævnheder kun medregnes én gang. Ved forhøjning af kur veværdier til hele tal fås føl gende: (se tabel 2) Ujævnheder som følge af brønddæskler o. 1. i kørebanen medregnes ikke Eventuelt senere ændringer i Vejreglerne skal være gældende Korebaneus udseende Belægningen skal have et ensartet præg. Den skal være stabil og fore ligge uden gennemsvedninger, revner, lunker huller, afskalninger eller ud præget tendens til rivninger. Største antal ujævnheder ved måling på vilkårlig 100 m strækning mm mm mm mm mm mm Ujævnhedernes størrelse: 10 7, Slidlag for dimensionerings hastighederne 90 km/h (hovedlandeveje og landeveje af 1. klasse) < 90 km/h (øvrige landeveje og biveje) D,ns1 J7tjtidssl rif/ nr,

15 tlf tlf hvor De end befinder Dem i landet. muligt for Dem at bestille Deres vejsalt, i 1876 opfandt telefonen. landet, som på rekordtid leverer groft vejsalt hvor De onsker det. os direkte, eller vore vejsalt lagre over hele Takket være Mr. Bell kan De kontakte Hans epokegorende opfindelse gør det Vi er taknemmelige for at Graham Bell Brøste A/S Overgaden o.vandet 10, 1415 København K, tlf. 01(27) Asta 333, telex BRØSTES vejtjeneste. Ring 01(27) Asta 333. Tak Graham Bell Holbæk: Holbæk Kulkompagni AS, Havnen, Fùborg: Hans Storms Kulimport, Havnegade, København: Brosfes Stevedoring AS, Nørresundby: Nordjyllands Kul- Kompagni AS, østre Havnegade, tlf Støberigade 15, tlf Broste s vejsalt lagre: tlf Mammen & Drescher AS, Kovnogade 2, Tværkajen, tlf tlf Odense: Friis & Frederiksen, skibsmæglere, tlf Arhus: Brøste Århus afd. Struer: Struer Kul-mport AS, Havnen, Padborg: Firma Andreas Andresen, spedition,

16 - enten»bgger«er mere end en ny og større BM-VOLVO graver Den er special-konstrueret til folk med kun to hænder! SAMTLGE gravefunktioner dirigeres nemlig med kun 2»bevægelsesnaturliges manovrestænger. Med en hånd på iver manovrestang klarer De og»bggeri alle tænkelige grasefunktioner lettere og hurtigere. Graveaggre gatet følger nemlig hændernes NATURLGE bevægelsesbaner, således at De kan styre gravefunktionerne næsten helt re0eksmæssigt. Det sparer arbejdstid, og De bliver mindre træt.»bgger leveres ogsu med aggregat for sidegravning.»bjgger kan meget mere end bare grave.»bgger er - bla. - også en hurtig og effektiv læssemaskine mcd en loftekratt på ikke mindre end 2500 kg. Tillige er red skabsfæstet med lynkoblingen af samme type som på BM VOLVO læssemaskinerne, saledes at De stort set kan anvende samme redskabssortiment. Skiftetid: 90 sekunder! vdrauls stens med clohheltplimpe. Dette giver hurtige og smidige arbejdsbevægelser, der er helt indbyrdes uafhængige. Den store pumpe på 108 nunutliter på virker grave- og frontlæsserfunktionen, Den lille pumpe på 47 minutliter pavirker graverens svingningsfunktion. En BM-VOLVO graver BGGER eller GM 410- tjener flere penge ind til Dem. Få det demonstreret i praksis hos Dem selv, hvis De ønsker det. Ring og træf aftale om en demonstration. VOLVO TRAKTOR AS Columbusvej 1, 2860 Søborg - Tlf. Hvor Gladsaxe Møllevej og Ringvej (E 4) mødes (01) A 12

17 7. Opmåling og afregning 7.1. Opmdling og opgørelse ved entreprenorens færdigmelding Ved arbejdets afslutning skal der efter nærmere aftale med bygherren snarest foretages opmåling af arealet af den ud førte belægning. Denne opmå ung danner sammen med op gørelse over de leverede mæng der materialer grundlag for afregningen efter tilbudets pri ser Arealet af nedløbsriste, brønd dæksler o. 1. fradrages ikke ved opmåling, når den enkelte genstands areal er under 2 m Afregning af asfalibelægningen Grundlaget for afregning af belægningen er tilbudets pris for det fastsatte middelforbrug i kg/m omfattende samtlige ydelser og biydelser. Den le verede mængde i kg/m2 bereg nes udfra udlagte tons asfalt materialer og tilsvarende opmålte arealer. Herudfra regu leres betalingen efter følgen de: Der ydes kun betaling for be lægning indenfor tolerancen for sidebegrænsninger, (jvf. punkt ) og tolerancen for det fastsatte middelforbrug (jvf, punkt ) For mindreydelser udover to lerancen for det fastsatte mid delforbrug (jvf ) fradrages efter enhedspris i ton % tillæg Bygherren kan i tvivlstilfælde om overholdelse af tolerancer jvf, punkt og for lange afregning henført til delstrækninger svarende til i døgns produktion Garanti og vedligeholdelse 8.1. For det foreløbigt afleverede slidlag gælder følgende garantiperioder: Friktionskoefficient 2 år Pulverasfalt på bituminøst underlag eller lign, under lag 3 år Pulverasfalt på alm. maka dam eller tilsvarende bærelag lår Asfaltbeton 5 år Garantiperioden regnes her ved fra 1. september i året for foreløbig aflevering Jævnhed og profil ½ år Garantiperioden regnes her ved fra foreløbig afleve ringsdato garantiperioden er entreprenø ren forpligtet til uden vederlag at afhjælpe alle mangler, der er en følge af fejl, som kan lægges ham til last. Reparationer og udskiftninger af belægning skal foretages efter af tale med bygherren. Såfremt re parationsmaterialer har anden sammensætning end de oprinde ligt anvendte, skal dette godken des af bygherren tilfælde, hvor utilfredsstillende opfyldelse af krav er koncentreret om delstrækninger, og udskift ning eller reparation på de på gældende arealer vil give belæg ningen som helhed tilfredsstillen de egenskaber, skal en sådan re tablering godkendes Arealer, hvor krav til jævnhed el ler profil ikke er opfyldt, kan ef ter bygherrens afgørelse henligge uden retablering, mod forlænget garanti for fejl jvf, punkt Tilslutninger for korrekt anbragte dæksler o. lign, skal indenfor ga rantiperioden vedligeholdes, såle des at belægningens overflade ikke kommer til at ligge lavere end disse genstandes overflade, og ikke med større overhøjde end 6 mm Såfremt det areal af belægning, der ialt er omlagt eller kan for langes omlagt i henhold til ga rantiforpligtelserne, udgør 1/3 el ler mere af det samlede areal, kan garantiperioden for resteren de belægning forlænges Ved reparation og retablering in denfor første garantiperiode træ der for de pågældende stræknin gers vedkommende en ny garan tiperiode i kraft fra aflevering af reparation at regne. Undtaget fra denne bestemmelse er isoleret re paration af huller, revner og lun ker. Bilag i Kontrol af produktion og kornprime ring ved udlægning af 1200 t asfalt beton eller mere i sammenhængende periode. a. Almindelige forholdsregler al. Prøveresultater skal benyttes fort løbende i takt med udlægningen til driftskontrol og justering. a.2. Entreprenøren fører journal i for nødent antal eksemplarer over kontrolprøveresultater. Prøvere sultater anføres hver for sig med nærmere tidsangivelse for prøve udtagningen, og for borekærners vedkommende stationering, pla cering på vejen og dato for ud lægning. Supplerende prøver jvf. afsnit b mærkes»justeringsprø ve<. a.3. Ved igangsættelse skal der efter omstændighederne lægges særlig vægt på ved kontrolundersøgelser at sikre, at produktion og udlæg ning er tilfredsstillende. a.4. Bygherren kan forlange entrepre nørens prøvningslaboratorier kon trolleret af Statens Vejlaborato rium. a.5. Hvor der ikke foreligger anden aftale, kan bygherren, når det skønnes hensigtsmæssigt, forlange kontrolresultater meddelt ufor tøvet. b. Antal prøver b. i. ildarshallproue og materialesam mensætning og sigtekurve: i prø ve pr. påbegyndt 400 t blanding indenfor i døgn. Herudover i fornødent omfang i forbindelse med komprimeringskontrol. b.2.komprimering: 12 kærne-prøver ved start. Derefter mindst 5 bo rekærner pr. kilometer af en Ca. 4 m bred udlægningsbane. b.3. Bitumen og klæbemidler: i prø ve ved arbejdets påbegyndelse. Herudover i fornødent omfang til sikring af kravenes overholdelse, idet der lægges særlig vægt på kontrol ved ændring af leveran cer. b.4. Stenmaterialets vægtfylde: i prø ve ved arbejdets påbegyndelse. Herudover når ændringer i råma terialer gør det nødvendigt. b.5. Suip/Jlerende prøver: Såfremt kon trolresultater ikke er tilfredsstil lende efter generelle krav eller de i afsnit 3 anførte tolerancer, skal der omgående foretages sup plerende undersøgelse, og pro- Dan ik )üd krift nr. ii

1IIIITV V 1965 VEJTIDSSKRIFT

1IIIITV V 1965 VEJTIDSSKRIFT IKAKI KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AIS (01)44 HILDA 4111 1IIIITV V 1965 VEJTIDSSKRIFT JJI1.LI 1)1k ÅRGANG 42 STØBEASFALT med VERYNYL traf ikmarkering udført for Frederiksberg kommune E HOV lx kvalitet og

Læs mere

DEMAG ASFALTUDLÆGGERE

DEMAG ASFALTUDLÆGGERE / 3 1978 Årgang 55 Kundernes tillid og produktets kvalitet har gjort det muligt dfii tj L1 ti DEMAG ASFALTUDLÆGGERE I DANMARK Når ønsket er: 1. Kvalitet 2. Driftssikkerhed 3. Døgnservice vælg da en Demag

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFI 1* JII01WI VEJ BYG N ING. Ha nsthol mvej en (Bjerre-østerild) BITUVIT 018 udført 1963

DANSK VEJTIDSSKRIFI 1* JII01WI VEJ BYG N ING. Ha nsthol mvej en (Bjerre-østerild) BITUVIT 018 udført 1963 DANSK VEJTIDSSKRIFI Ha nsthol mvej en (Bjerre-østerild) BITUVIT 018 udført 1963 1* JII01WI VEJ BYG N ING VIRKELIG LODRET RETTEDE SVINGNINGER VIBROMAX WW5000 VIBROMAX VVW 5000-VIBRATOREN, der er monteret

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON:

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON: 1936. Ekspedition: Vestre l3oulevard 4, KjØbenhavn V. Nr. 4. Redaktion: Amagerbrogade 4, Kjøbenhavn S. REDAKTiON: DANSK VEJTIDSSKRIFT Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. Ekspeditionssekretar i Ministeriet

Læs mere

MÅNEDENS SYNSPUNKï: Vintertjenesten på rette kurs. Af vejchef Allan Carstensen, Frederiksborg Amt

MÅNEDENS SYNSPUNKï: Vintertjenesten på rette kurs. Af vejchef Allan Carstensen, Frederiksborg Amt = NDHOLD: MÅNEDENS SYNSPUNKT: Vintertjenesten på rette kurs Af vejchef Allan Carstensen, Frederiksborg Amt 2 FOCUS ARTIKLER: VINTERMAN - det nye vinteradministrationssystem Af Freddy Knudsen, Vejdirektoratet

Læs mere

DANSK VJTIDSSKRIFT. Jens Villadsens Fabriker 15. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/s KØBENHAVN V.

DANSK VJTIDSSKRIFT. Jens Villadsens Fabriker 15. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/s KØBENHAVN V. DANSK VJTIDSSKRIFT Professor ved den joigtekniske Læreanstalt A. II. Christensen (ansv.). I?EDAKTIO: Amtmand P. Chr. v. Stemann. Kontorchef i Ministeriet for offentlige Arbejder S. Garde. April fledaktinn:

Læs mere

Hvor er dansk vejvæsen på vej hen.

Hvor er dansk vejvæsen på vej hen. \.. II en dengang projekter er i 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 6-7 1992 Dansk Vejtidsskrift ISSN 0011-6548 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg. nr. 0279. Medlemsblad for Dansk Asnlsvejingenierforening.

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

Test af GPS-styret saltspredning

Test af GPS-styret saltspredning Etablering af fundamenter uden opgravning Test af GPS-styret saltspredning 2.500 lygter udskiftes til LED-lys EU-projekt forfiner detaljerne Afmærkning af vejarbejde om natten INDHOLD N0. 10 2011 KOLOFON

Læs mere

Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007. Annullerer alle tidligere udgaver.

Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007. Annullerer alle tidligere udgaver. Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007 Annullerer alle tidligere udgaver. INDHOLDSFORTEGNELSE Dansk Golf Union 1.1 Konsulenttjenesten Klubbens baneudvalg Vedligeholdelse af golfbaner Naturpleje Personale

Læs mere

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen Tegninger: Peter Rørbæk Hansen Forord Denne bog henvender sig til kursister, eud-skovbrugerelever og studerende ved Skovskolen. Bogen vil også med

Læs mere

Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 ... ~..., ...,...,..., ... ...

Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 ... ~..., ...,...,..., ... ... Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 -.........,...........,...,..., -............... - 6 6 6666 66 666 Bygningers fugtisolering BYGNINGERS FUGTISOLERING NILS

Læs mere

Januar 1992 1/92. årgang 69. Norge. Vin tertjeneste -

Januar 1992 1/92. årgang 69. Norge. Vin tertjeneste - 1/92 i Januar 1992 Vin tertjeneste - Norge. årgang 69 NVFs Fax. 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. I 1992 Dansk Vejtidsskrift ISSN 0011-6548 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg. nr. 10279. Medlemsblad for Dansk

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

DE DANSKE VEJE FØR OG NU

DE DANSKE VEJE FØR OG NU DE DANSKE VEJE FØR OG NU Bent Thagesen, Danmarks Tekniske Universitet Indholdsfortegnelse Oldtidens veje Middelalderens veje Vejforordningen af 1793 Jernbanens æra Bilismens indtog Motorvejene og vejloven

Læs mere

Sikker skoletrafik. love og regler

Sikker skoletrafik. love og regler Sikker skoletrafik love og regler Indholdsfortegnelse Forord 3 Færdselsundervisning 4 Færdselslære er et obligatorisk emne 4 Formålet med færdselslære 4 Trinmål for færdselslære 4 Trinmål synoptisk opstillet

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Opfinderbogen - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Denne bog er tilegnet det kreative menneske, som hele tiden får nye ideer. Ideer, som muligvis kan blive til salgbare produkter eller tjenesteydelser.

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Ren besked. Biler. køb, salg og reparationer. Nr. 3 august 2003

Ren besked. Biler. køb, salg og reparationer. Nr. 3 august 2003 Ren besked Nr. 3 august 2003 Biler køb, salg og reparationer Forord Omkring 440.000 danske familier købte i år 2002 en bil. Det er for de fleste en stor investering, kun overgået af huskøb. Størstedelen

Læs mere

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Udgivet af Københavns Politi i samarbejde med Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter...5

Læs mere

FARM. Magnum CVX Pure power! Axial-Flow Næste skridt fremad. Farmall U Pro Den nye skræddersyede allround traktor 2 / 2013

FARM. Magnum CVX Pure power! Axial-Flow Næste skridt fremad. Farmall U Pro Den nye skræddersyede allround traktor 2 / 2013 2 / 2013 FARM FORUMCase IH Magasinet Magnum CVX Pure power! Axial-Flow Næste skridt fremad Farmall U Pro Den nye skræddersyede allround traktor 1 Vi sætter standarden for Efficient Power, de andre har

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen 3. udgave, august 2006 Redaktion: LOKALE PENGEINSTITUTTER v/morten Egholm Andersen, Berit Birkemose Hansen og Klavs Holten Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere

Bæredygtigt samspil - råstofindvinding land/hav

Bæredygtigt samspil - råstofindvinding land/hav Ingeniør M.I DA Skovbakken 37 Postboks 25 924 NIBE Tlf.: 9835 1639 E-mail: ole@askehave.dk SE nr.: 13262233 Bæredygtigt samspil - råstofindvinding land/hav Udført for: Skov- og Naturstyrelsen, Udført af:

Læs mere

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne 25. årgang, nr. 1 Danmark Maj 2012 Nyt fra Grontmij Vejlederen Foto: Grontmij Carl Bro 25 års digitalisering for kommunerne Netop i disse dage er det 25 år siden, at Hillerød Kommune som den første i Danmark

Læs mere

Teknologi B, overemne: Byen Projektoplæg 1: Brugervenlig by Tryg i trafikken. - et værn mod buspassagerpåkørsel af cykler.

Teknologi B, overemne: Byen Projektoplæg 1: Brugervenlig by Tryg i trafikken. - et værn mod buspassagerpåkørsel af cykler. - 1 - Teknologi B, overemne: Byen Projektoplæg 1: Brugervenlig by Tryg i trafikken - et værn mod buspassagerpåkørsel af cykler Indledning COJ Februar 2008, teknologi B: Byen. Vores projekt handler om sikkerhed

Læs mere

Forord. om skriftsprog og forståelighed. Denne vejledning er skrevet af sprogfolk, der ved noget

Forord. om skriftsprog og forståelighed. Denne vejledning er skrevet af sprogfolk, der ved noget Forord Denne vejledning er skrevet af sprogfolk, der ved noget om skriftsprog og forståelighed. Men forfatterne beder læserne forestille sig, at det er en henvendelse fra den menige dansker - ham og hende,

Læs mere

Styr på støjen en guide til installation af luft til vandvarmepumper

Styr på støjen en guide til installation af luft til vandvarmepumper Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Styr på støjen en guide til installation af luft til vandvarmepumper Udarbejdet for Energistyrelsen,

Læs mere