L,J. Maskinelt udlagt STØBEASFALT BORUP S ALLE TUNNEL IK*KI KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AIS. i samarbejde med. A/S Dansk Asfaitfabrik A/S Hans Guldmann

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L,J. Maskinelt udlagt STØBEASFALT BORUP S ALLE TUNNEL IK*KI KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AIS. i samarbejde med. A/S Dansk Asfaitfabrik A/S Hans Guldmann"

Transkript

1 TUNNEL L,J, ASFALTKOMPAGN AS A/S Dansk Asfaitfabrik A/S Hans Guldmann i samarbejde med K*K BORUP S ALLE STØBEASFALT KØBENHAVNS Maskinelt udlagt

2

3 A3 - det steder. Altid rigtigt lys. 2, Ude omkring i Europa. Faktisk over hele verden kimen Cirka 23 km motorvej med Armaturtype: Siemens 5NA376. Vejbelægning: Asfaltbeton Høj mastbe lysning. 11 udfletningsanlæg. Lmmjn/Lmmd. 0,50. med 15% synopalskærver. Luminansniveau: Lmm;d. 2 cdlm Lysstrom: 52 millioner lumen. NaV-T400W. alt cirka Bestykning: 2x OSRAMVialox stk. OSRAM Vialox. storindustri. handel. privaihjem. byer. På gade, OSRAM -lys i Aalborg. vej, motorvej. Alle mulige Nøje afpasset formålet. Mange andre steder herhjemme. Det er målet for OSRAM lysende verdensmærke. OSRAM T4kørse/svejen til Ålborg tunnel.

4 :4 v. r

5 arbejde. køler - A enkeltgrebs med Deres nuværende. bæltetraktorers bedste egenskaber samlet i een Opdag de store Allis-Chalmers fordelé. Sammenlign disse bæltetraktorer løskapacitet på 7847 kg. Den nye 7 G har på for forøger effektiviteten kg brydeeffekt - Hurtigt reagerende fuld Power Shift - det kontrol. Pedaler for såvel styring som bremser. maskine. Se selv! Ved kun 1800 omdr!min frembringer den store 6 cylindrede dieselmotor 116 Allis-Chalmers 7 G serie B. Alle eksisterende netto HK på svinghjulet. Enkeltgrebs skovl Allis-Chalmers 12 G. 195 netto HK på svingh økonomiske maskine, man kan sætte på hårdt bavsende kort tid vundet ry som den driftssikre, i_i -rczi NDUSTRVEJ 7, GLOSTRUP tlf. (01) ALLS-CHALMERS Begge disse Allis-Chalmers maskiner har bevist løftekapacitet kg. En stor maskine med stor produktion. skåner transmission og undervogn. Hækmonteret skovlkontrol og fod styring. giver præcis fartkontrol under alle forhold. Og julet og forbavsende fin brændstofokonomi. Power shift transmission og modulerende c)utch os og få nærmere oplysninger om 7 G serie B eller 12 G og om hele det store Allis-Chalmers Allis-Chalmers fordele. Brydeeffekt kg, Deres ydeevne i praksis. Se dem selv. Ring til program og den effektive service der står bag.

6 12-24 tons LijZ4 SELVKØRENDE GUMMHJULSTROMLE TYPE

7 A7 Japan U.S.A. Telefon (01) Telefon (01) 2l 6801 laly Civilingeniør A. 0. Haugaard France En land Øster Voldgade 10, 1350 København K Ekspedition Professor, civilingeniør -. H. flavn, ansv. Redaktion Medlemsblad for i Danmark Udgivet af Fra ministerierne 223 Fra domstolene 224 længste vejbro 222 Fortovene hægtes uden på Danmarks Leveringsbetingelser for slidtag af asfaltbeton eller pulverasfalt på veje SF-betonbelægningssten 218 batareal 216 Afvanding af kørebane ud over ra og bygader 209 NDHOLD: (01) Minato-ka-Tokyo, Japan Telefon Seika Bldg., Akasaka nternational Busineos Press Japan Office, Far East Trade Press Ltd. Telefon (212) lliffe-ntp nc. Telefon / Elas-Ksmpass Telefon og Compagnie Francaise d Edltion Lossalgspris: Kr. 4,50 -- moms Skelbækgade 4, 1717 København V Teknisk Forlag AS Redaktionssekretær Maianne Rauer Kgl. Kornmissarius F. J. Ooas Abe noem entspris Kr. 48,00 + moms, om Oret for 12 numre Business Press Ltd., Flest Street PC E.C.4. England Telefon London , Rue du Colinee, Paris 8, France Via Mantegna 6, Milano, toly 300 East 42nd Street, New York NY , USA. Redaklionel medarbefder Amtsvejinspektørforeningen Dansk Vejtidsskrift Dansk amtsvejingeniorforening Bør pigdæk forbydes? 219 Fabriker i Farum, Sorø og Silkeborg PANKAS HOVEDKONTOR ALBERTSLUND ROSKLDEVEJ 150

8 Volvo à la carte F 83 nærdistributionsvogn. F 85 med to-akslet sættevogn. F 83 kassevogn med jalousiskab. F 86 sættevogn med fast lad F 85 som mælkesamlevogn. F 82 med kølekasse og køleaggregat.,- 0- O OO 0 F 86 med betonbalje. FB 86 ladvogn med to-akslet påhængsvogn. /! / ]3E]L]EZ[ N 86 ladvogn. FB 86 kassevogn med baglift. / FB 88 med to-akslet sættevogn. FB 88 med to-akslet påhængsvogn. NB 88 dumper. N 86 med to-akslet sættevogn. N 84 med kølekasse og fryseaggregat. F 88 sættevogn med kølekasse og fryseaggregat. Enhver lastvogn er en specialitet. Den skal være bygget til at tilfreds stille et ganske bestemt kørselsbehov. dag transporteres snart sagt alting på et eller andet tidspunkt på lastvogn. Og udviklingen peger i retning af stadig flere transporter med lastvogne. Og stadig flere lastvogne står der Volvo på. Mange forskellige kørseisbehov bliver tilfredsstillet effektivt. Med lavest mulige transportomkostninger. Det er Volvo s speciale, Men at vælge den ideelle lastbil til en given transportopgave, kan være vanskeligt. Lastekapacitet. Driftsøkonomi, Motorkraft. Vedlige holdelsesbehov. Karosserimuligheder. Plus en række andre faktorer må nøje overvejes før et køb. Volvo-forhandleren er ekspert på området. Tal med haml JOWO Nordens mest købte diesellastvogn. A8

9 Leveringsbetingelser for slidlag afasfaltbeton eller pulverasfalt på vore veje og bygader Af civilinniør A. Skjoidby Statens Vejlaboratoriurn Statens Vejlaboratorium har udformet forslag til Jeverings betingelser for pulverasfalt og asfaltbeton således at normalt forekommende typer af entrepriser uanset størrelse er dækket Arbejdet blev påbegyndt i begyndelsen af 60 erne og førte til publikation af leverings betingelser for bærelag i 1963, revideret 1966 og november 1968, samt for slidlag i 1966, revideret i marts Leveringsbetingelserne for bærelag af grusasfaltbeton, november 1968, blev publiceret i Dansk Vejtidsskrift april 1969, og foreligger som særtryk, der kan rekvireres fra Statens Vejlaboratoriums bibliotek. det følgende gengives Statens Vejlaboratoriums leverings betingelser for slidlag af asfaltbeton eller pulverasfalt på veje og bygader, marts ndledning 1. Nogle forudsætninger for betingelsernes anvendelse Ved pulverasfalt forstås i nærvæ rende betingelser et vej materiale frem stillet ved blanding af stenmateriale og bitumen med penetration mindst 250 eller med cutbackbitumen. Ved asfaltbeton forstås et vej materiale fremstillet ved blanding af stenmate riale og bitumen med penetration højst 220. Leveringsbetingelserne omfatter be lægningsmaterialer med maksimal kornstørtelse indtil 20 mm og tager hovedsageligt sigte på at formulere krav til de anvendte råmaterialer, for hold under maskinindbygning, den færdige kørebanes beskaffenhed, samt garantiforpligtelser for belægningen. De i afsnit anførte leverings betingelser kan principielt anvendes for entrepriser af pulverasfalt eller asfaltbeton uanset størrelsen, og der stilles herved principielt samme kvali tetskrav. Omfanget af den kontrol, der direkte pålægges entreprenøren, og omfanget af de oplysninger og specifikationer der skal forelægges bygherren, er derimod afhængig af entreprisens størrelse og af, i hvilken udstrækning der forudsættes udlagt i en sammenhængende periode. Under hensyntagen hertil kan betingelserne benyttes ved angivelse af kategori A, B eller C som følger: (se tabel 1). Leveringsbetingelserne kan ikke an vendes for alle specialtilfælde, og en teknisk vurdering af, om det aktuelle tilfælde dækkes på rimelig måde, må finde sted. Som specialtilfælde kan eksempelvis nævnes håndudlægning, hvorved komprimering og jævnhed kan give problemer, brobelægninger, hvor der undertiden må stilles særlige tæthedskrav med henblik på beskyt telse af brokonstruktionen, og belæg ninger på svagt trafikerede steder, hvor leveringsbetingelsernes friktions krav og jævnhedskrav kan være ureali stiske. Omfanget af afretning eller op retning med henblik på krav til profil og jævnhed kan ikke angives gene relt, specielt ikke for vedligeholdel Dansk )tidvvkrift nr

10 Kategori A B c Tabel i Entreprise størrelse <700 t pulverasfalt <1000 t asfaltbeton 700 t pulverasfalt 1000 t asfaltbeton 1200 t asfaltbeton til udlægning i sammenhængende periode sesarbej der, og må, hvor det skønnes nødvendigt beskrives ved særlige be tingelser, der i givet fald må fastsætte afregningsmåden for afretning (opret ning). Afregningsmåden for afretning (op retning) kan eksempelvis være an givet ved eet af følgende principper; 1. Betaling ydes efter regning. 2. Der afregnes efter tonspris begrænset af et maksimumbeløh. 3. Der afregnes efter en fast pris. Den fastsatte mængde asfaltmateriale skal specielt med henblik på jævn heds- og komprimeringskrav være af passet efter materialets graduering og maksimalkornstørrelse. Som oriente rende vejledning for denne afpasning anføres i bilag 2 eksempler på gradu eringstyper og mængder med normalt forekommende stenmaterialer af dansk oprindelse (vgf. 2,60 2,80). Det skat i denne forbindelse nævnes, at asfalt beton forudsættes fremstillet med tæt graduering. Leveringsbetingelserne forudsætter supplering med særlige betingelser, for så vidt som disse i den mest sim plificerede form består i nærmere an givelse af stedbetegnelse og statione ring den mængde belægningsmateria le der skal anvendes, asfaltmaterialets art (pulverasfalt eller asfaltbeton) og everingstidspunkt. Udover forannævnte elementære områder, for særlige betingelser, skal der her med henvisning til leverings betingelserne afsnit, blandt andet anføres følgende almindeligt forekom ne emner, der efter omstændighederne kan give anledning til krav i særlige betingelser: Oplysninger specifikationer Generelt jvf. 11,4.2 Generelt jvf. 11,4.2 Generelt jvf. 11,4.2 På forlangende jvf Afsnit, punkt 2 Entreprenorens ydelser Vejens geometriske udformning ef ter bygherrens nærmere beskrivelse. Slidlagsbredde efter bygherrens nær mere beskrivelse. Tidsfrister efter bygherrens nær mere angivelse. Specielle krav til trafikregulering efter bygherrens nærmere angivelse. Afsnit, punkt 4 & 5 Materialer og udførelse Særlige krav til stenkvalitet, her under eventuelle krav til lyst tilslag. Særlige krav til maksimalkornstør relse, eventuelt til graduering. Særlige krav til bindemiddelhård hed. Særlige krav til belægningen, hvor denne tjener andre formål end trafik. Særlige krav til entreprenørmateriel eller dettes anvendelsesmåde. Afsnit, punkt 6 en del tilfælde, f. eks. ved biveje, lokale boligveje, pladser, midlertidige slidlag eller håndudlægning, kan det være rimeligt og hensigtsmæssigt at reducere krav til jævnhed og friktion. Afsnit, punkt 7 Afregningsmåden kan ønskes hen ført til en fast sum.. Krav til entreprenorkontrol Generelt jvf. 11, Generelt jvf. i, På forlangende jvf i Generelt jvf. 11, På forlangende jvf. 11,5.4.5 Leveringsbetingelser for slidlag af asfaltbeton eller pulverasfalt på veje og bygader Statens Vejlaboratoriuin i vla,ts Grundlag for entreprisen Følgende betingelser danner i for bindelse med accepteret tilbud grund lag for entreprisen: 1.1. Særlige betingelser Nærværende betingelser for ud førelse af slidlag af asfaltbeton eller pulverasfalt. [.3. )>Almindelige betingelser for ar bejder og leverancer«, udfærdiget 1951 af ministeriet for offentlige arbejder i samarbejde med inden rigs- og boligministeriet. Even tuelt senere ændringer i foran nævnte betingelser skal være gæl dende Ministeriet for offentlige arbej ders bekendtgørelse nr. 225 af 1. juli 1955,»Bekendtgørelse om vejafmærkning m.v.c Eventuelt senere ændringer i forannævnte bekendtgørelse skal være gælden de. 2. Entreprenorens ydelser 2.1. Arbejdet omfatter udførelse samt vedligeholdelse i garantiperioden af et slidlag af pulverasfalt eller asfaltbeton, som nærmere angivet ved art og mængde i særlige betingelser. Eventuel forudgåen de afretning (opretning) udfø res efter særlige betingelser. Ar bejdets omfang er i øvrigt be skrevet i særlige betingelser Entreprenoren skal for de i til budet angivne priser levere alle materialer samt præstere alle for nødne ydelser til arbejdets ud førelse Entreprenøren skal på arbejds stedet have en repræsentant, der kan modtage ordrer og anvisnin ger fra tilsynet Entreprenøren skal levere og opsætte nødvendigt afmærknings materiel, herunder forvarslings skilte og afmærkningslys i for bindelse med arbejdspladsen Entreprenøren skal sørge for, at arbejdet tilrettelægges således, at trafikken kan foregå med mindst mulig ulempe Renholdelse og oprydning påhvi ler entreprenøren. 3. Underlagets beskaffenhed 3.1. Hvor anden aftale ikke forelig ger, har bygherren ansvaret for det underlag, hvorpå slidlaget og eventuelt afretningen (opretnin gen) skal udlægges, herunder at græsbevoksning og ukrudt er fjernet i fornødent omfang ),,nç1 t jiü/ trifi nr.!. 9(9

11 > 0

12 VBRO Den helt rigtige vibrationstromle når det gælder anlæg at gader og veje, fortove, parkering VBRATONSTROMLER: DYNAPAC CG 10, 1000 kg 9 HK DYNAPAC CG 11, 1700 kg 10 HK DYNAPAC CG 31, 4000 kg 22 HK DYNAPAC CC 40, 9400 kg 90 HK TRAKTORTRUKNE VBRATONSTROMLER; DYNAPAC CH, kg til 12,5 tons. JO ROVBRATOR ER DYNAPAC CM 13, 135kg-7HK DYNAPAC CM 20, 400 kg 9HK VBRATONSSTAMPER: DYNAPAC CO 10,60kg -2HK via SVENSK KVALTET FRA VBRO VERKEN SALG OG UDLEJNNG SERVCE OVER HELE LANDET hjértsa A. P. HJORTSO ENERGVEJ BALLERUP TLF.: (01) A 10

13 3.2. Forinden udlægning påbegyndes, skal entreprenøren ved besigti gelse sikre sig, at kørebanen er egnet til udlægning og påtale synlige manglende forudsætnin ger for arbejdets udførelse efter de stillede krav Entreprenøren kan ikke pådrages særligt ansvar for følger af sæt ninger i underlaget efter udlæg ningens påbegyndelse, udover an svar i det omfang et af entre prenøren selv udført underlag medfører Rengøring af underlaget påhviler entreprenøren. 4. Materialer 4.1. Råmaterialer De anvendte bindemidler og klæ bemidler skal være tilfredsstillende ef ter gældende danske normer, dog så ledes, at der kan tillades anvendt an dre specificerede typer, efter bygher rens godkendelse. Stenmaterialet skal være sammensat af sunde og vejrbe standige sten. Til asfaltbeton skal stenmaterialets grove fraktion ( 2 mm) være knust materiale, for så vidt der ikke er truf fet aftale om særlige tilslag, eller for så vidt der ikke foreligger indtil 5 Ç4 uknust hidrørende fra sand i den fine fraktion Oplysninger ved tilbud Ved afgivelse af tilbud skal der fo religge følgende oplysninger om be lægningsmaterialet: Asfaltmaterialets art (pulverasfalt eller asfaltbeton). Stenmaterialets maksinialkornstørrel se og graduering betegnet som tæt eller åben. Den grove stenfraktions art (grus gravsmateriale, søsten, granit eller an den bjergart). For pulverasfalts ved kommende gives tillige oplysning om, hvorvidt den grove stenfraktion er knust eller uknust materiale Supplerende oplysninger om asfaltbetonproduktion Ved entrepriser på 1200 t asfalt beton eller mere til udlægning i sam menhærigende periode, skal der på bygherrens forlangende i god tid for inden produktionens påbegyndelse meddeles følgende specifikationer: 1) Specifikation for klæbemiddel og mængde, der påregnes anvendt. 2) Bitumenprocent (vægtprocent i blandingen) og type (hårdhed). 3) Påregnede kornkurve. 4) Påregnet midelhulrumsprocent og middelrumvægt efter marshallme toden. 5) Stenmaterialets påregnede vægtfyl de (stenmateriale + filler). 6) De anvendte stensorteringer og de res procentvise mængde i blandin gen i relation til kornkurven. 4.4 Ændringer i iaterialesammensæ1,nn Ændringer i materialesammensæt ning, hvorved produktionens ensartet hed påvirkes, skal forud godkendes af bygherren Den leverede -isfaltbeton Der skal generelt leveres et ensartet produkt tilfredsstillen de efter følgende marshallkri terier: Stabilitet: Hulrumsprocen t: Deformation: Bitumenfyldn.: min 500 kg min 1 max 6 min 1 mm max 4 mm min 65 %; max 85 Ç 5. Udførelse 5.1. Transport af asfalimaterialet Transporten af asfaltmaterialet fra fabrik til arbejdssted skal foregå i vogne med omhygge ligt renset lad, og i øvrigt på en sådan måde, at skadelig af blanding undgås \Ted lange transporter, og i køligt eller regnfuldt vejr må der træffes de nødvendige for holdsregler til, at materialet ved ankomsten til udlægnings stedet har så høj en tempera tur, at det kan udlægges og komprimeres tilfredsstillende Entreprenøren skal drage om sorg for, at materialet ikke for urenes ved aflæsning og opbe varing før udlægning Afre/ning (opretning) Afretning (opretning) udføres i et omfang som angivet i sær lige betingelser Til afretningsmaterialer skal der under hensyntagen til ma terialets bearbejdelighed an vendes et bindemiddel, der svarer så nært som muligt til det, der anvendes ved frem stilling af det påfølgende lag Afretningsmaterialets maksi malkornstørrelse og bindemid let skal være afpasset således, at materialet er stabilt og kan trækkes ud i tilspidsninger ved overgange. Om fornødent skal flere materialer anvendes Hvor ikke andet er aftalt, har entreprenøren ansvaret for, at afretningen foretages i så god tid før udlægning af det efter følgende lag, at den kan hen ligge tilstrækkelig lang tid til, at den er blevet stabil Klæbningen skal foretages på rengjort underlag og således, at klæbemidlet er jævnt fordelt under afretningsmaterialet. Klæbningen skal tilvejebringe fast forbindelse til underlaget Afretningen må ikke give an ledning til gennemsvedning Udlægning og komprimering Belægningen skal klæbes til underlaget, og klæbningen skal foretages på et rengjort under lag Ved klæbning skal klæbemid let fordeles jævnt over hele underlaget. Klæbning må ikke give anledning til gennemsved ning og skal tilvejebringe fast forbindelse til underlaget Udlægningen skal i så vid ud strækning som det teknisk er muligt foregå maskinelt Udlægningen skal tilstræbes udført så kontinuerligt som muligt Temperaturen i materialet skal til stadighed være afpasset så ledes, at det kan fordeles jævnt og komprimeres tilfredsstillen de Kanten af den færdigudlagte belægning må ikke afvige mere end 3 cm fra en foreskreven belægningskant Ved tilslutninger til korrekt an bragte dæksler o. lign, skal disse renses, og tilslutning skal udføres med overhøjde 4 6 mm. Dansk Vejtidsskrijt nr

14 Der skal vises fornøden omhu til opnåelse af tilstrækkeligt rendestensfald Den gennemsnitligt anvendte mængde til et lag må inden for et døgn højst afvige med 1 kg/m % fra det fast satte middelforbrug, dog mak simalt 5 kg/m Alle samlinger skal tilstræbes udført som usynlige samlinger. Tværsamlinger skal være for skudt mindst 20 cm fra sam linger i underlaget og udført efter renhugning (eller lign.) af det tidligere udlagte. Læng desamlinger skal være sammenfaldende med skillelinier mel lem vognbaner Komprimeringen skal udføres således, at trafikken ikke river belægningen op, og kun undta gelsesvis kan sætte svage spor. Til asfaltbeton skal anvendes en komprimeringsmteode, der erfaringsmæssigt kan tilfreds stille krav til komprimerings grad jvf, bilag 1, afsnit c.3.5., og i øvrigt afpasset således ef ter asfaltmaterialet, at den ind byggede asfaltbeton har mid delhulrumsprocent <9, Ved standsninger i materialetilførsel til udlæggere af så lang varighed at det medfører risiko for, at udlagt materiale som følge af afkøling under komprimeres, skal udlæggerne køres fri af belægningen så tid ligt, at komprimering kan gen nemføres tilfredsstillende Komprimeringsmateriel må af hensyn til risiko for indtryk ikke henstå på nyudlagt belæg ning Under dårlige vejrforhold, der vil medføre risiko for, at op fyldelse af kravene ikke kan opnås, kan udlægningen stand ses efter forhandling Kontrol ved fabrikation og udlægning Det påhviler entreprenøren at føre kontrol med materialets sammensætning, udlægning og komprimering. Prøvemetoder skal være i overensstemmelse med de af Statens Vejlabora torium godkendte Leveres asfaltmateriale fra flere produktionssteder, skal kon trollen gennemføres for hver produktion for sig Entreprenøren skal sørge for vejning af hvert læs slidlags materiale og afretningsmate riale, og er pligtig til at le vere bygherren tilsvarende vægtsedler. Bygherren kan til stikprøve kontrol forlange vognlæs diri geret til autoriseret vejer Ved entrepriser 700 t pul verasfalt og 1000 t asfalt beton kan bygherren forlan ge foretaget kontroldata for slidlagsmaterialets procentvise sammensætning og sigtekurve Ved entrepriser for udlægning af 1200 t asfaltbeton eller mere til udlægning i sammen hængende periode, kan bygher ren forlange dokumenteret dag lig kontrol og regulering af produktion og komprimering jvf, bilag Bygherren kan på ethvert tids punkt forlange prøver af råma terialer eller færdig produktion stillet til disposition. 6. Den færdige korebanes beskaffenhed 6.1. Friktionskoefficient På kørebaner til dimensionerings hastighed 60 km/h skal friktions koefficienten i de første 2 år efter be lægningens udførelse være 0,5 målt ved 60 km/h på ren, våd belægning med Statens Vej laboratoriums Strado graf. Endvidere må friktionskoefficien ten ikke falde mere end 0,1 ved ha stighedsforøgelsen 20 km/h, indtil hastigheden 90 km/h. 6.2, Karebanens profil Den færdige kørebanes profil skal Tabel 2. i faconen svare så nær til et foreskre vet profit, at de egenskaber (kørsel og afvanding), der afhænger af dette pro fil, er opnået. Afvigelsen fra det fo reskrevne tværfald må ikke på noget sted være større end 5 Obo regnet over 1 m, idet der dog herved for vedlige holdelsesarbej der efter omstændighe derne (jvf. 3.3.) kan ses bort fra 1/2 m i hver vejside Korehanens ;cvi nhed Jævnheden på kørebaner med maskinudlagte belægninger på fornødent jævnt underlag skal være tilfredsstillende efter gæl dende vej regler fra vej direkto ratet, ministeriet for offentlige arbejder. udkast til vejregler, 1964, er disse regler angivet ved et diagram for det tillade lige antal ujævnheder pr. 100 meter kørebane. Ujævnheder i kørebanens læng deretning forudsættes herved målt i forhold til midten af en 5 m lang retskede ved konti nuerlig måling i vejens læng deretning, således at de enkelte ujævnheder kun medregnes én gang. Ved forhøjning af kur veværdier til hele tal fås føl gende: (se tabel 2) Ujævnheder som følge af brønddæskler o. 1. i kørebanen medregnes ikke Eventuelt senere ændringer i Vejreglerne skal være gældende Korebaneus udseende Belægningen skal have et ensartet præg. Den skal være stabil og fore ligge uden gennemsvedninger, revner, lunker huller, afskalninger eller ud præget tendens til rivninger. Største antal ujævnheder ved måling på vilkårlig 100 m strækning mm mm mm mm mm mm Ujævnhedernes størrelse: 10 7, Slidlag for dimensionerings hastighederne 90 km/h (hovedlandeveje og landeveje af 1. klasse) < 90 km/h (øvrige landeveje og biveje) D,ns1 J7tjtidssl rif/ nr,

15 tlf tlf hvor De end befinder Dem i landet. muligt for Dem at bestille Deres vejsalt, i 1876 opfandt telefonen. landet, som på rekordtid leverer groft vejsalt hvor De onsker det. os direkte, eller vore vejsalt lagre over hele Takket være Mr. Bell kan De kontakte Hans epokegorende opfindelse gør det Vi er taknemmelige for at Graham Bell Brøste A/S Overgaden o.vandet 10, 1415 København K, tlf. 01(27) Asta 333, telex BRØSTES vejtjeneste. Ring 01(27) Asta 333. Tak Graham Bell Holbæk: Holbæk Kulkompagni AS, Havnen, Fùborg: Hans Storms Kulimport, Havnegade, København: Brosfes Stevedoring AS, Nørresundby: Nordjyllands Kul- Kompagni AS, østre Havnegade, tlf Støberigade 15, tlf Broste s vejsalt lagre: tlf Mammen & Drescher AS, Kovnogade 2, Tværkajen, tlf tlf Odense: Friis & Frederiksen, skibsmæglere, tlf Arhus: Brøste Århus afd. Struer: Struer Kul-mport AS, Havnen, Padborg: Firma Andreas Andresen, spedition,

16 - enten»bgger«er mere end en ny og større BM-VOLVO graver Den er special-konstrueret til folk med kun to hænder! SAMTLGE gravefunktioner dirigeres nemlig med kun 2»bevægelsesnaturliges manovrestænger. Med en hånd på iver manovrestang klarer De og»bggeri alle tænkelige grasefunktioner lettere og hurtigere. Graveaggre gatet følger nemlig hændernes NATURLGE bevægelsesbaner, således at De kan styre gravefunktionerne næsten helt re0eksmæssigt. Det sparer arbejdstid, og De bliver mindre træt.»bgger leveres ogsu med aggregat for sidegravning.»bjgger kan meget mere end bare grave.»bgger er - bla. - også en hurtig og effektiv læssemaskine mcd en loftekratt på ikke mindre end 2500 kg. Tillige er red skabsfæstet med lynkoblingen af samme type som på BM VOLVO læssemaskinerne, saledes at De stort set kan anvende samme redskabssortiment. Skiftetid: 90 sekunder! vdrauls stens med clohheltplimpe. Dette giver hurtige og smidige arbejdsbevægelser, der er helt indbyrdes uafhængige. Den store pumpe på 108 nunutliter på virker grave- og frontlæsserfunktionen, Den lille pumpe på 47 minutliter pavirker graverens svingningsfunktion. En BM-VOLVO graver BGGER eller GM 410- tjener flere penge ind til Dem. Få det demonstreret i praksis hos Dem selv, hvis De ønsker det. Ring og træf aftale om en demonstration. VOLVO TRAKTOR AS Columbusvej 1, 2860 Søborg - Tlf. Hvor Gladsaxe Møllevej og Ringvej (E 4) mødes (01) A 12

17 7. Opmåling og afregning 7.1. Opmdling og opgørelse ved entreprenorens færdigmelding Ved arbejdets afslutning skal der efter nærmere aftale med bygherren snarest foretages opmåling af arealet af den ud førte belægning. Denne opmå ung danner sammen med op gørelse over de leverede mæng der materialer grundlag for afregningen efter tilbudets pri ser Arealet af nedløbsriste, brønd dæksler o. 1. fradrages ikke ved opmåling, når den enkelte genstands areal er under 2 m Afregning af asfalibelægningen Grundlaget for afregning af belægningen er tilbudets pris for det fastsatte middelforbrug i kg/m omfattende samtlige ydelser og biydelser. Den le verede mængde i kg/m2 bereg nes udfra udlagte tons asfalt materialer og tilsvarende opmålte arealer. Herudfra regu leres betalingen efter følgen de: Der ydes kun betaling for be lægning indenfor tolerancen for sidebegrænsninger, (jvf. punkt ) og tolerancen for det fastsatte middelforbrug (jvf, punkt ) For mindreydelser udover to lerancen for det fastsatte mid delforbrug (jvf ) fradrages efter enhedspris i ton % tillæg Bygherren kan i tvivlstilfælde om overholdelse af tolerancer jvf, punkt og for lange afregning henført til delstrækninger svarende til i døgns produktion Garanti og vedligeholdelse 8.1. For det foreløbigt afleverede slidlag gælder følgende garantiperioder: Friktionskoefficient 2 år Pulverasfalt på bituminøst underlag eller lign, under lag 3 år Pulverasfalt på alm. maka dam eller tilsvarende bærelag lår Asfaltbeton 5 år Garantiperioden regnes her ved fra 1. september i året for foreløbig aflevering Jævnhed og profil ½ år Garantiperioden regnes her ved fra foreløbig afleve ringsdato garantiperioden er entreprenø ren forpligtet til uden vederlag at afhjælpe alle mangler, der er en følge af fejl, som kan lægges ham til last. Reparationer og udskiftninger af belægning skal foretages efter af tale med bygherren. Såfremt re parationsmaterialer har anden sammensætning end de oprinde ligt anvendte, skal dette godken des af bygherren tilfælde, hvor utilfredsstillende opfyldelse af krav er koncentreret om delstrækninger, og udskift ning eller reparation på de på gældende arealer vil give belæg ningen som helhed tilfredsstillen de egenskaber, skal en sådan re tablering godkendes Arealer, hvor krav til jævnhed el ler profil ikke er opfyldt, kan ef ter bygherrens afgørelse henligge uden retablering, mod forlænget garanti for fejl jvf, punkt Tilslutninger for korrekt anbragte dæksler o. lign, skal indenfor ga rantiperioden vedligeholdes, såle des at belægningens overflade ikke kommer til at ligge lavere end disse genstandes overflade, og ikke med større overhøjde end 6 mm Såfremt det areal af belægning, der ialt er omlagt eller kan for langes omlagt i henhold til ga rantiforpligtelserne, udgør 1/3 el ler mere af det samlede areal, kan garantiperioden for resteren de belægning forlænges Ved reparation og retablering in denfor første garantiperiode træ der for de pågældende stræknin gers vedkommende en ny garan tiperiode i kraft fra aflevering af reparation at regne. Undtaget fra denne bestemmelse er isoleret re paration af huller, revner og lun ker. Bilag i Kontrol af produktion og kornprime ring ved udlægning af 1200 t asfalt beton eller mere i sammenhængende periode. a. Almindelige forholdsregler al. Prøveresultater skal benyttes fort løbende i takt med udlægningen til driftskontrol og justering. a.2. Entreprenøren fører journal i for nødent antal eksemplarer over kontrolprøveresultater. Prøvere sultater anføres hver for sig med nærmere tidsangivelse for prøve udtagningen, og for borekærners vedkommende stationering, pla cering på vejen og dato for ud lægning. Supplerende prøver jvf. afsnit b mærkes»justeringsprø ve<. a.3. Ved igangsættelse skal der efter omstændighederne lægges særlig vægt på ved kontrolundersøgelser at sikre, at produktion og udlæg ning er tilfredsstillende. a.4. Bygherren kan forlange entrepre nørens prøvningslaboratorier kon trolleret af Statens Vejlaborato rium. a.5. Hvor der ikke foreligger anden aftale, kan bygherren, når det skønnes hensigtsmæssigt, forlange kontrolresultater meddelt ufor tøvet. b. Antal prøver b. i. ildarshallproue og materialesam mensætning og sigtekurve: i prø ve pr. påbegyndt 400 t blanding indenfor i døgn. Herudover i fornødent omfang i forbindelse med komprimeringskontrol. b.2.komprimering: 12 kærne-prøver ved start. Derefter mindst 5 bo rekærner pr. kilometer af en Ca. 4 m bred udlægningsbane. b.3. Bitumen og klæbemidler: i prø ve ved arbejdets påbegyndelse. Herudover i fornødent omfang til sikring af kravenes overholdelse, idet der lægges særlig vægt på kontrol ved ændring af leveran cer. b.4. Stenmaterialets vægtfylde: i prø ve ved arbejdets påbegyndelse. Herudover når ændringer i råma terialer gør det nødvendigt. b.5. Suip/Jlerende prøver: Såfremt kon trolresultater ikke er tilfredsstil lende efter generelle krav eller de i afsnit 3 anførte tolerancer, skal der omgående foretages sup plerende undersøgelse, og pro- Dan ik )üd krift nr. ii

UDBUDSFORSKRIFT OVERFLADEBEHANDLING. Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) November 2007 Erstatter November Vejregelrådet

UDBUDSFORSKRIFT OVERFLADEBEHANDLING. Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) November 2007 Erstatter November Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT OVERFLADEBEHANDLING Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) November 2007 Erstatter November 1994 Vejregelrådet INDHOLDSFORTEGNELSE AAB, Overfladebehandling 1. ALMENT... 3 1.1 Entreprenørens

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL

UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) Februar 2011 Vejregelrådet INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. ALMENT 3 2. MATERIALER 3 2.1 Gradering

Læs mere

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse Adgange Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af adgang Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter

Læs mere

Overkørsler. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Overkørsler. Regler for udførelse og vedligeholdelse Overkørsler Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af overkørsel. Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14

Læs mere

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet, chh@vd.dk Resume Udbudsforskriften for kalkstabilisering omfatter råjorden består af lerjord med utilstrækkelige

Læs mere

Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton

Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Per Aarsleff A/S Resume Udbudsforskriften for Ubundne bærelag med knust asfalt er opbygget på samme måde

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Teknisk beskrivelse af og konsekvenser for valg af vejbelægning

Teknisk beskrivelse af og konsekvenser for valg af vejbelægning NOTAT (Bilag 2 til UTM 08APR08) Lejre Kommune Lyndby Gade 19, Lyndby Postboks 51 4070 Kirke Hyllinge T 4646 4646 F 4646 4599 H www.lejre.dk Nawzad Marouf Ejendom & Anlæg D 4646 4933 E nama@lejre.dk Teknisk

Læs mere

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder Anlæg & Fornyelse Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder (GAB Asfalt) Filnavn: GAB Asfalt_udg 1.docx Udgave nr.: 1 Dato: 16.07.2009 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: BCA JEC LAFO GAB

Læs mere

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Gravetilladelses Vilkår for Odense Havn (OH) Godkendelse: Al arbejde i havnens gader og veje skal skriftligt anmeldes til OH mindst 5 dage før arbejdets påbegyndelse. Arbejdet må

Læs mere

Revner i slidlagsbelægning.

Revner i slidlagsbelægning. Revner i slidlagsbelægning. Grundejerforeningen Damgården Jorder Vejcenter Østjylland Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 1569 1020 København K Tlf.: 33 93 33 38 Notat: Revner i slidlagsbelægning.

Læs mere

NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN.

NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN. Til grundejerforeninger, vejlaug m.m. Teknisk Forvaltning Park- og Vejafdelingen NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN. BESIGTIGELSE

Læs mere

Vandgennemtrængelige belægninger

Vandgennemtrængelige belægninger Vandgennemtrængelige belægninger Hvad er vandgennemtrængelige belægninger? En vandgennemtrængelig eller permeabel belægning er en belægning, der ved hjælp af større knaster på belægningen tvinger større

Læs mere

Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. Flisegang med lys

Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. Flisegang med lys Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. LeT svært Sværhedsgrad: Det er kun middelsvært at lægge en ordentlig flisegang. Men det er til gengæld hårdt arbejde,

Læs mere

Varmblandet asfalt. Introduktion. Sammensætning. Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002

Varmblandet asfalt. Introduktion. Sammensætning. Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002 Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002 Varmblandet asfalt Introduktion Sammensætning Varmblandet asfalt er sammensat af stenmateriale, filler og bitumen. Sammensætningen varierer i forhold til de funktionskrav,

Læs mere

TB-k (tyndlagsbelægninger)

TB-k (tyndlagsbelægninger) TB-k (tyndlagsbelægninger) Af Teknisk Chef Poul Henning Jensen, phj@pankas.dk Pankas A/S, Rundforbivej 34, 2950 Vedbæk Introduktion Tyndlagsbelægninger af kombinationstypen også benævnt TB-k belægninger

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Grusasfaltbeton. Anvendelsesfordele: Anvendelsesområder: Anvendelsesbegrænsninger:

Grusasfaltbeton. Anvendelsesfordele: Anvendelsesområder: Anvendelsesbegrænsninger: Afsnit 2.1 Side 1 af 5 1. marts 2009 Grusasfaltbeton Grusasfaltbeton (GAB) er fællesbetegnelsen for en serie varmblandede bituminøse bærelagsmaterialer beregnet til nyanlæg og forstærkning af færdselsarealer.

Læs mere

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING HANS BENDTSEN, SENIORFORSKER, KOORDINATOR STØJ, VEJDIREKTORATET ERIK OLESEN, VEJDIREKTORATET HENRIK FRED LARSEN, VEJDIREKTORATET GILLES PIGASSE,

Læs mere

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012 BR01 KANTSTEN Kantsten er kantbegrænsning af forskellige materialer, der sættes for at markere grænser eller markere niveauforskelle mellem fortov, cykelsti, kørebane, rundkørsler, midterrabat og/eller

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Dokument nr A030547_5_TAG_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013104SB Revision nr 10 Udgivelsesdato 20 februar 2013 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG

Læs mere

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Entreprise VSD-01 Pedelarbejde på strækninger og sideanlæg

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Entreprise VSD-01 Pedelarbejde på strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Pedelarbejde på strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 - vejdrift side 33 af 6 Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 34 2 Alment... 34 2.1 Omfang... 34

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Bitumenstabiliserede bærelag

Bitumenstabiliserede bærelag Bitumenstabiliserede bærelag Bjarne Bo Jensen Produktchef NCC Roads A/S bbj@ncc.dk Der findes i dag flere alternative anvendelser for genbrugsasfalt. Bitumenbundet genbrugsasfalt kan produceres efter flere

Læs mere

Vejmaterialer Ubundne blandinger Specifikationer Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til vejbygning og andre anlægsarbejder

Vejmaterialer Ubundne blandinger Specifikationer Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til vejbygning og andre anlægsarbejder Alment Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for stabilt grus omfatter udførelse af bærelag af stabilt grus. AAB indeholder funktionskrav til det færdige lag og krav til materialer, udførelse og kontrol.

Læs mere

Nogen af de skærpede krav blev gennemgået, der henvises til SAB.

Nogen af de skærpede krav blev gennemgået, der henvises til SAB. Ek se m pe l 2 af 7 1. Orientering KRA indledte mødet med at orientere om projektet i hovedtræk. Entreprisen Omfatter ca. 12,6 km motorvej + 12 ramper, 2 rastepladsanlæg, 1 rundkørsel + skærende veje.

Læs mere

FYN ER FIN 2010 - vejdrift side 32 af 7 SAB Servicearbejde - Udførelseskrav 10. Nov 2010 Entreprise VSD-01 PILOT FYN 2010

FYN ER FIN 2010 - vejdrift side 32 af 7 SAB Servicearbejde - Udførelseskrav 10. Nov 2010 Entreprise VSD-01 PILOT FYN 2010 FYN ER FIN 2010 - vejdrift side 32 af 7 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Servicearbejde på strækninger og sideanlæg FYN ER FIN 2010 - vejdrift side 33 af 7 Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt...

Læs mere

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN.

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. Belægningen anvendes i dag mest til parkeringspladser, torve, overkørsler, korte vejstrækninger i bykerner og private anlæg m.v. Brolægning af chaussésten laves med retvinklede,

Læs mere

Asfaltbeton- og Pulverasfaltslidlag

Asfaltbeton- og Pulverasfaltslidlag Afsnit 4.1 Side 1 af 5 1. oktober 2002 Asfaltbeton og Pulverasfaltslidlag Asfaltbeton (AB) og Pulverasfalt (PA) er bituminøse belægningsprodukter, der er velegnede som slidlag på et bredt udsnit af færdselsarealer,

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune 1 1. Indledning...3 2. Kommunale veje, stier og pladser...3 3. Kommunens opgaver...3 4. Grundejernes forpligtelser...5 5.

Læs mere

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700.

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700. side 1 Faaborg - Midtfyn Kommune Park- og vejdrift mv. Drift og vedligeholdelse af veje Prisliste Samlet pris 2 Asfaltbelægninger 2.459.200 3 Grusbelægninger 140.000 4 Sten- og flisearealer 3.800.000 5

Læs mere

Undgå dyr fugtisolering af betonbroer

Undgå dyr fugtisolering af betonbroer Vejforum 2002 Undgå dyr fugtisolering af betonbroer Brug latexmodificeret beton som slidlag/fugtisolering Indhold Indledning Økonomi på nye broer Økonomi ved ældre broer Teknisk bedømmelse Holdbarhed Udseende

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE VARMBLANDET ASFALT - AAB UDBUD FEBRUAR 2012

ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE VARMBLANDET ASFALT - AAB UDBUD FEBRUAR 2012 ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE VARMBLANDET ASFALT AAB UDBUD FEBRUAR 2012 VARMBLANDET ASFALT AAB INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 3 1.1 Entreprenørens ydelser 4 1.2 Underlag 4 1.3 Krav til specifikationer og

Læs mere

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd. Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.dk Som EU-medlem er Danmark forpligtet til at følge europæiske spilleregler

Læs mere

Fakta. Problemstilling. Forsøg. Undersøgelse af lagtykkelsens betydning 15. juni 2015 for sporkøringsmodstanden på forskellige asfaltmaterialer

Fakta. Problemstilling. Forsøg. Undersøgelse af lagtykkelsens betydning 15. juni 2015 for sporkøringsmodstanden på forskellige asfaltmaterialer Fakta De danske vejregler består af en almindelig arbejdsbeskrivelse og en vejledning. I Vejledningen findes anvisninger for valg af lagtykkelser på. For pulverasfalt, som er et slidlagsmateriale med en

Læs mere

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune 1 1. januar 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kommunale veje... 4 2.1 Snerydning... 4 2.2 Bekæmpelse af glat føre... 5 2.3 Renholdelse...

Læs mere

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE Indholdsfortegnelse: Indledning... side 1. Generelle

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012 Vintertjeneste August 2012 Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_2_SB_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG JOJF/SHMO ATG 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev.

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev. nordfyns kommune September 2007 Rev. november 2013 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE Sidel Side 2 nord Fyns kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE September 2007 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i NORDFYNS KOMMUNE Vinteren 2007/2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Vintervedligeholdelse offentlige

Læs mere

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger!

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Viborg Politigård - et studie i design og anvendelse af betonbelægninger Viborgs nye politigård blev

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Marts 2013 Dokument nr A0305472013104TAG Revision

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED

INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2014

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - AFVANDING GRØFTER OG RABATTER BILAG 7.6 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Asfaltreparationer. Asfaltreparationer på veje i Vejle Kommune. Vejledning i reparationsarbejder.

Asfaltreparationer. Asfaltreparationer på veje i Vejle Kommune. Vejledning i reparationsarbejder. Asfaltreparationer Asfaltreparationer på veje i Vejle Kommune. Vejledning i reparationsarbejder. Maj 2003 Belægningsreparation - asfalt Teknisk Forvaltning har i de forløbne år set stærkt varierende lappeløsninger

Læs mere

Instruktioner til spor

Instruktioner til spor Instruktioner til spor Indhold Introduktion... 2 Generelle sikkerheds regler... 2 Leverede enheder... 3 Ting du selv skal huske... 3 Anbefalet værktøj... 3 Landskabs forberedelser... 4 Samling af sporsektioner...

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune 1. maj 2009. Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk. 1

Læs mere

Dynamik. 1. Kræfter i ligevægt. Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik.

Dynamik. 1. Kræfter i ligevægt. Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik. M4 Dynamik 1. Kræfter i ligevægt Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik. Fx har nøglen til forståelsen af hvad der foregår i det indre af en stjerne været betragtninger

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune På baggrund af henvendelser fra nogle medlems foreninger, besluttede forretningsudvalget at emnet Vore veje skulle være indledning til delegeretmødet i Landliggersammenslutningen

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

MATERIALERNES ANVENDELIGHED

MATERIALERNES ANVENDELIGHED VD Standard bilag nr 5 Skanderborg, den 14-06-2012 MATERIALERNES ANVENDELIGHED ANVENDELIGHED I nærværende bilag er jordarternes egenskaber beskrevet generelt med henblik på deres anvendelse til følgende

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Tekniske forhold Dansk ledningspakke

Tekniske forhold Dansk ledningspakke Tekniske forhold Dansk ledningspakke 28. Januar 2015 Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet Danmark CHHA@vd.dk Ledningspakken består af Vejloven Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, Vejregler,

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Indholdsfortegnelse LOVGRUNDLAG:... 3 I. OFFENTLIGE VEJE OG STIER.... 3 A. SNERYDNING... 3 Vejbestyrelsens opgaver... 3 Grundejernes forpligtelser....

Læs mere

Endvidere har grundejerforeningen bedt Rambøll om at komme med forslag til sikring af færdsel på stisystemet frem til Gaiavej.

Endvidere har grundejerforeningen bedt Rambøll om at komme med forslag til sikring af færdsel på stisystemet frem til Gaiavej. NOTAT Projekt Belægningsregistrering Kunde Planetbyens Grundejerforening Notat nr. 1 Dato 06-12-2012 Til Fra Lars Schubert Rambøll 1. Baggrund Grundejerforeningen Planetbyen i Vejle har rettet henvendelse

Læs mere

UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE. Paradigme for udbudskontrolplan (UKP-P) December 2008 Erstatter Oktober 1994.

UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE. Paradigme for udbudskontrolplan (UKP-P) December 2008 Erstatter Oktober 1994. UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE Paradigme for udbudskontrolplan (UKP-P) December 2008 Erstatter Oktober 1994 Vejregelrådet Projektgennemgang Arbejde: AAB ledningsgrave december 2008 og Ledningsgrave

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Odense Kommune, Natur, Miljø og Trafik Tlf. 6613 1372 Tilbuds- og afregningsgrundlag Side 1 af 6 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GENERELT 2 2. RETNINGSLINIER VED ÆNDRING AF EN

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2 Bilag 2 Generelle bestemmelser Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen, jfr. SB ad 11, stk. 1. Kontrolplanen skal udarbejdes på grundlag af: - Udbudskontrolplan for entreprisen - Resultater

Læs mere

Elementliste brolægning:

Elementliste brolægning: Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 6 Elementliste brolægning: Element Kantsten Brosten og chaussesten Fliser Betonbelægningssten Trapper Svingsten Græsarmering Vandrender Element-nr. BR1 BR2 BR3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

PLANSILO Systembrochure

PLANSILO Systembrochure PLANSILO Systembrochure www.rc.dk Et stærkt system RC plansiloelementer er komplette silosystemer Med plansiloer fra RC Betonvarer fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri, hvor

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms.

Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms. Udbygning af Holbækmotorvejen M11, Tilbudsliste - TBL Side A Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms. Undertegnede tilbyder at udføre alle arbejder vedrørende entreprise 1150.07 på det i SB ad 2 stk. 2 angivne

Læs mere

Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse

Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 8 Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse Skemaet nedenfor viser de elementer (fra U01 U22), som er en del af det befæstede vejareal. Det er desuden angivet med

Læs mere

AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED

AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED VD Standard bilag nr. 5 Skanderborg, den 18-10-2012 AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED I nærværende bilag er jordarternes egenskaber beskrevet generelt med henblik på deres anvendelse til følgende formål:

Læs mere

F A X E K O M M U N E

F A X E K O M M U N E F A X E K O M M U N E VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Kommunens pligter Offentlige veje og stier mv., der administreres af kommunen...4 2.1 Snerydning...4

Læs mere

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 1. Indledning side 3 2. Vintertjeneste for offentlige veje og stier side 4 2.1. Aalborg Kommunes forpligtigelser ved vintervedligeholdelse

Læs mere

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C Forslag 18-05-2014 Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Sommerkolonien ABC, Afd. C Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Indledning Medlemmerne i Sommerkolonien ABC, Afd. C har

Læs mere

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Foreløbig TILSTANDSRAPPORT Højvangsvej med 2 sideveje RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT

Læs mere

12.3 Belægninger. Af Søren Gleerup, Gleerup RCI. Betonhåndbogen, 12 Beton i bygge- og anlægsbranchen. 12.3.1 Betonsten og fliser

12.3 Belægninger. Af Søren Gleerup, Gleerup RCI. Betonhåndbogen, 12 Beton i bygge- og anlægsbranchen. 12.3.1 Betonsten og fliser 12.3 Belægninger Af Søren Gleerup, Gleerup RCI 12.3.1 Betonsten og fliser Betonsten og -fliser er plade-formede emner af beton, der anvendes som belægning på fx terrasser, industrigulve, veje og pladser.

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Randers Kommune Indholdsfortegnelse: 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG -STIER MV. 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3.

Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3. Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3. Vejledning Brandveje og brandredningsarealer Indhold 1. Formål... 2 2. Lovhjemmel... 2 3. Anvendelsesområde... 2 4. Regler for arealer til redning og slukning...

Læs mere

Elementliste brolægning:

Elementliste brolægning: Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 7 Elementliste brolægning: Element Kantsten Brosten og chaussesten Fliser Betonbelægningssten Trapper Svingsten Græsarmering Vandrender Element-nr. BR1 BR2 BR3

Læs mere

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 1 Vejlovens grundlag om valgplakater Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens

Læs mere

Optimering af støjreducerende tyndlagsbelægninger

Optimering af støjreducerende tyndlagsbelægninger Optimering af støjreducerende tyndlagsbelægninger Seniorforsker Hans Bendtsen Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Guldalderen 12, P.O. Box 235, 2640 Hedehusene, Denmark Telefon: 4630 7000, www.vd.dk, E-mail:

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1.

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Brandveje og Brandredningsarealer Indhold 1. Formål... 2 2. Lovhjemmel... 2 3. Anvendelsesområde... 2 4. Regler for arealer til redning og slukning...

Læs mere

ER DET MULIGT? Op til 800 m kantsten produceret og indbygget på én dag!

ER DET MULIGT? Op til 800 m kantsten produceret og indbygget på én dag! ER DET MULIGT? Op til 800 m kantsten produceret og indbygget på én dag! FOR OS ER DET! Læs videre og se, hvordan... LØSNINGEN SR-Gruppen og glideformsstøbning in situ. Vi støber og indbygger i én arbejdsgang:

Læs mere

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Vejlovens grundlag om valgplakater Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig DS FLEX BRO Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig Forny den gamle bro et med afstand 1,398 mm Fin på overfladen Mange af Danmarks små broer har

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden NCC Profilbeton Kantsten på forkant med tiden 2 Mobil støbning af kantsten NCC Profilbeton er den nye løsning, der afløser traditionelle kantsten. NCC Profilbeton er kantsten, der lægges, armeres og støbes

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Orionvej, Havndal RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag

Læs mere

Staghøjvej 3-5, 6630 Rødding

Staghøjvej 3-5, 6630 Rødding TEKNIK & MILJØ Vej & park Dato: 23-02-2015 Sagsnr.: 12/13709 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejen.dk EAN-nr.: 5798005410157 Forslag til kendelse

Læs mere

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 1. Generelt. 2 1.1 Gyldighedsområde. 2 1.2 Omfang.. 2 2. Svendborg Kommunes ydelser.. 2 2.1 Generelt 2 2.2 Driftsmøde/Organisation. 2 2.3 Arbejdets overdragelse 2 3. Entreprenørens

Læs mere

Monotec gabioner. - løsninger der bare holder. Inspiration Monteringsvejledning

Monotec gabioner. - løsninger der bare holder. Inspiration Monteringsvejledning Monotec gabioner - løsninger der bare holder Inspiration Monteringsvejledning 1 Monotec Gabioner Systemet Monotec sikrer optimalt resultat Princippet med brug af gitre, som sammenholdes med de specielle

Læs mere