Hermed orienteres om forskellige ændringer og præciseringer m.v. i Budgetog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hermed orienteres om forskellige ændringer og præciseringer m.v. i Budgetog"

Transkript

1 Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade DK-1216 København K T F M W oim.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: 9. maj 2012 Enhed: Administrationspolitik Sagsbeh.: depswle/depcbc Sags nr.: Dok. nr.: Orientering om 24. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Hermed orienteres om forskellige ændringer og præciseringer m.v. i Budgetog regnskabssystem for kommuner : A. Bekendtgørelse: 5, stk. 1, i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. samt afsnit 7.5 i budget- og regnskabssystemet er opdateret i forhold til seneste bestemmelser gældende for den kommunale revision, jf. 1, nr. 3, i lov nr. 510 af 6. juni 2007 om bl.a. øgede krav til den kommunale og regionale revisions sagkundskab og uafhængighed. De øgede krav er trådt i kraft med virkning fra 1. januar Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0 1. Funktion , driftsgrp. 005 ændres til anlægsgrp Præcisering af lovhjemmel vedr. funktion , grp Oprettelse af ny funktion Skorstensfejerarbejde Hovedkonto 5 4. Præcisering vedr. kontering af udgifter efter 44 i lov om social service. 5. Ændret henvisning til reglerne om personbogføring 6. Oprettelse af ny gruppering 019 på funktion Kurser for plejefamilier på funktion Nedlæggelse af gruppering 010 på funktion Afskaffelse af uddannelsesydelse på funktion Nedlæggelse af gruppering 101 på funktion Afskaffelse af flyttehjælp på funktion Præcisering af registrering af statsligt tilskud på Ændringer vedrørende befordringsgodtgørelse Hovedkonto Skattefri kontant udbetaling af fleksydelsesbidrag på funktion Hovedkonto Præcisering vedr. funktion Øvrige ændringer Ad 1 Funktion , driftsgrp. 005 ændres anlægsgrp. 005

2 Side 2 Funktion , grp.005 Tab på garantier vedr. realkreditlån ændres til en anlægsgruppering, da der er tale om garantistillelse for opgaver, der kan sidestilles med anlæg. Ændringen træder i kraft med virkning for budget Ad 2 Præcisering af lovhjemmel vedr. funktion , grp. 001 Med orienteringsskrivelse af 10. januar 2012 blev der oprettet en ny grp. 001 på funktion til Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse. I teksten i orienteringsskrivelsen blev der henvist til historisk lovgivning. Den korrekte henvisning er følgende: I medfør af 12 og 13 i lov om vandforsyning skal kommunerne oprette og lede et koordinationsforum for bl.a. vandforsyningerne i kommunen og udarbejde indsatsplaner for udpegede indsatsområder. Udgifterne til disse opgaver finansieres af en afgift, som opkræves af Skatteministeriet og via Miljøministeriet overføres til kommunerne efter det udvidede totalrammeprincip. For at gøre det muligt at fastslå, om der er tale om fuld omkostningsdækning, skal kommunerne udarbejde en opgørelse af udgifterne til indsatsplanlægning mv. med en revisorerklæring. På den baggrund er det fundet nødvendigt at synliggøre kommunernes udgifter til indsatsplanlægning i det kommunale regnskab, og der er oprettet gruppering 001 på funktion til registrering af kommunens udgifter til kommunens arbejde med koordinationsforum og indsatsplaner. Præciseringen giver ikke anledning til ændringer i budget- og regnskabssystemet. Præciseringen træder i kraft med virkning for regnskab Ad 3 Oprettelse af ny funktion skorstensfejerarbejde På denne funktion registreres indtægter og udgifter forbundet med det lovpligtige skorstensfejerarbejde, herunder administrationsudgifter forbundet med indsatsen, jf. bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder. Ændringen træder i kraft med virkning for budget Ad 4 Præcisering vedr. kontering af udgifter efter 44 i lov om social service. Det præciseres, at udgifter til personlig og praktisk hjælp, aflastning og vedligeholdelsestræning, der ydes til børn og unge efter 83, 84 og 86, stk. 2, i medfør af 44 i lov om social service, skal konteres på funktion Forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Udgifterne skal konteres således på funktion : 83 Personlig og praktisk hjælp grp Stk 1. Aflastning grp Stk 2. Vedligeholdelsestræning grp. 010

3 Side 3 Som følge af præciseringen justeres teksten i konteringsreglerne på funktion i overensstemmelse hermed. Præciseringen træder i kraft med virkning for regnskab Ad 5 Ændret henvisning til personbogføring Der foretages en præcisering af reglerne om personbogføring, jf. bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Social- og Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Ministeriet for Børn og Undervisnings ressortområder. Der indsættes en generel henvisning til reglerne om personbogføring i kapitel 5 i kontoplanen. De steder, hvor der tidligere har været henvist til reglerne slettes. Baggrunden herfor er, at henvisningerne på de enkelte konti ikke er fuldstændige, og at det ikke er hensigtsmæssigt at foretage en komplet oplistning af områder, hvor der skal foretages personbogføring, idet en sådan oplistning hurtigt vil være forældet. Der er således ikke nogen ændring af reglerne for, hvornår der skal personbogføres. Der er udelukkende tale om en præcisering af gældende regler. Reglerne for personbogføring omfatter ydelser, herunder serviceydelser, og tilskud til en person eller familie efter de love, der er omfattet af bekendtgørelse nr af 28. december Ydelser og tilskud omfattet af bekendtgørelsens 51 er dog undtaget disse regler. Med personbogføring forstås, at der i tilknytning til en udgift enten i økonomisystemet, i fagsystemer eller dokumenteret på anden måde fremgår følgende oplysninger: o o o o Registrering af personens CPR-nummer Registrering af ydelses- og tilskudsart (kontonummer eller registrering af anden angivelse af den tilkendte ydelse eller tilskud) Registrering af beløb Registrering af dato for udbetaling af ydelser og tilskud Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab Ad 6 Oprettelse af ny gruppering 019 på funktion På funktion oprettes en ny gruppering 019 til registrering af indtægter fra den centrale refusionsordning, der vedrører refusion vedrørende funktion Plejevederlag m.v. Der er ikke tale om en ny refusionsordning, idet der har været udbetalt refusion på området siden Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab Ad 7 Kurser for plejefamilier på funktion I medfør af Servicelovens 142 skal kommunen gennemføre kurser forinden godkendelsen af en plejefamilie samt løbende efteruddannelse. Det præciseres på funktion , at udgifterne til disse kurser skal registreres på de respektive grupperinger på funktionen.

4 Side 4 Samtidig præciseres det, at udgifter til supervision til plejefamilier også skal registreres på de relevante grupperinger på funktionen. Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab Ad 8 Nedlæggelse af gruppering 010 på funktion Med orienteringsskrivelse af 10. januar 2012, pkt. 12, blev det præciseret, at gruppering 006 på funktion i regnskab 2011 vil omfatte udgifter til sygedagpenge med 30 pct. refusion både i aktive og passive perioder. Det blev forventet, at problemerne omkring opdelingen i økonomisystemerne kunne løses af it-leverandørerne i Det har efterfølgende vist sig, at det ikke vil være muligt at udvikle den nødvendige it-understøtning til en opdeling i aktive og passive perioder med 30 pct. refusion i løbet af På denne baggrund nedlægges gruppering 010 på funktion Sygedagpenge med 30 pct. refusion til personer i aktivering. Alle udgifter til sygedagpenge med 30 pct. refusion skal herefter fortsat registreres på gruppering 006. Som konsekvens heraf slettes henvisningen til gruppering. 010 på dranst 2, gruppering 009. Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab Ad 9 Afskaffelse af uddannelsesydelse på funktion Uddannelsesydelse afskaffes i medfør af lov nr. 152 af 28. februar 2012 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension samt lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Forenkling af reglerne om optagelse og overflytning samt afskaffelse af kombinationsforsikring og uddannelsesydelse mv.). Funktion , grp. 009, Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt uddannelse, anvendes herefter alene til efterreguleringer vedrørende regnskaberne 2012, 2013 og Ændringen træder i kraft med virkning for budget Ad 10 Nedlæggelse af gruppering 101 på funktion På funktion , gruppering 101 registreres udgifter forbundet med ordning, hvor der fra marts 2007 kunne oprettes løntilskudspladser i 3 år af en varighed på 12 mdr. Ordningen er ophørt ultimo februar 2011 og grupperingen nedlægges derfor. Ændringen træder i kraft med virkning for budget Ad 11 Afskaffelse af flyttehjælp på funktion Med vedtagelse af lov nr. 152 af 28. februar 2012 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension samt lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Forenkling af reglerne om optagelse og overflytning

5 Side 5 samt afskaffelse af kombinationsforsikring og uddannelsesydelse mv.) afskaffes den særlige flyttehjælp efter 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Som følge heraf slettes flyttehjælp i konteringsreglerne vedrørende grupperingerne 002, , 008 og 009 på funktion , Driftsudgifter til den aktive beskæftigelsesindsats. Ændringen træder i kraft med virkning for budget Ad 12 Præcisering af registrering af statslig tilskud på Funktion , dranst 2, gruppering 002 tilskud vedrørende produktionsskoler flyttes til dranst 1 og får nyt nr Ændringen skyldes, at der her registreres statslige tilskud, som ikke er en refusion. Samtidig foretages en præcisering af anvendelsen af grupperingen. Grupperingen anvendes i tilfælde, hvor der i udgifter til produktionsskoler på gruppering , grp.004 indgår tilskud af forskellig art fx fra statslige puljer i udgiften til skoleopholdet. Ad 13 Ændringer vedrørende befordringsgodtgørelse Folketinget vedtog den 28. februar 2012 Lov nr. 153 af om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love.(forenkling af beskæftigelsesindsatsen m.v.). Loven indebærer, at befordringsgodtgørelsen harmoniseres og forenkles, så dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere, personer, der er visiteret til fleksjob, og som deltager i tilbud efter lovens 10-12, samt personer, der deltager i selvvalgt uddannelse skal have ret til befordringsgodtgørelse. Konteringsreglerne på funktion gruppering 006 udbygges derfor med udgifter til befordringsgodtgørelse efter 82, stk. 4 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Som konsekvens heraf præciseres konteringsreglerne på funktion , grp Endvidere udbygges konteringsreglerne på gruppering , grp. 011 med udgifter til befordringsgodtgørelse efter 82. Ændringen træder i kraft med virkning for budget Ad 14 Skattefri kontant udbetaling af fleksydelsesbidrag på funktion Som følge af Lov nr af 28. december 2011 om ændring af lov om fleksydelse (Forhøjelse af fleksydelsesalder, forkortelse af fleksydelsesperiode og tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag mv.) kan personer anmode om at udtræde af fleksydelsesordningen på gunstigere vilkår, end det hidtil har været muligt. De gunstigere vilkår henfører til, at fleksydelsesbidrag, som er indbetalt for perioder fra og med 2001 til og med 15. maj 2011, udbetales skattefrit kontant. Fleksydelsesbidrag, som er indbetalt for perioder efter den 15. maj 2011 og

6 Side 6 indtil udtræden af fleksydelsesordningen, pålægges en afgift på 30 pct. Anmodningen om udbetaling af fleksydelsesbidrag på ovenstående vilkår kan ske i perioden fra og med 2. april 2012 til og med 1. oktober Kommunernes udgifter til skattefri kontant tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag, der vedrører perioden før 16. maj 2011, registreres på funktion , gruppering 113 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til en pensionsordning (ikke skattepligtig). Udgifter til fleksydelsesbidrag, der vedrører perioden fra og med 16. maj 2011 og indtil udtræden af fleksydelsesordningen, registreres på funktion , gruppering 112 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til kontant udbetaling (skattepligtig). Ordningen vil udelukkende have virkning for regnskaberne 2012 og Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab Ad 15 Præcisering vedr. funktion Det følger af reglerne i budget- og regnskabssystemet, at forpligtelsen overfor leasinggiver ved indgåelse af leasingaftaler skal indregnes i balancen som en leasingforpligtelse på samme måde, som et almindeligt lån skal indregnes som en gældsforpligtelse. Det følger endvidere, at størrelsen af gældsforpligtelsen svarer på indgåelsestidspunktet til værdien af det indregnede aktiv. Aktiv og leasingforpligtelsen er derfor lige store på indgåelsestidspunktet. Der præciseres, at det kun gælder i det tilfælde, hvor det leasede aktivs værdi overstiger bagatelgrænsen for indregning af aktiver i balancen. For leasede aktiver under bagatelgrænsen er det alene leasingforpligtelsen, der optages i balancen. Ad 16 Øvrige Ændringer a) I orienteringsskrivelse af 10. januar 2012 fremgik det under punkt 11, at funktion skifter navn til Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet. Det er dog kun funktionens navn, der ændres ikke nr. Funktionen hedder således: Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet. Det er angivet korrekt i budgetog regnskabssystemet. b) Vedrørende tidsfrister i forbindelse med halvårsregnskabet og oversigter vedrørende likviditeten opgjort efter kassekreditreglen og oversigter vedrørende det specialiserede sociale område præciseres det i afsnit 7.8, at fristerne udskydes til den følgende mandag, hvis de nævnte frister falder på en lørdag eller søndag. c) Punkt 5 i orienteringsskrivelsen af 10. januar 2012 beskriver konteringsreglerne vedr. ridefysioterapi. Ved en fejl er teksten i afsnit 4.4, side 2 ikke i overensstemmelse hermed. Dette rettes.

7 Side 7 d) På funktion Døgninstitutioner for børn og unge rettes en enkelt lovhenvisning til udgifter til udslusningsophold i døgninstitutioner for årige, jf. 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service. e) I konteringsreglerne til funktionerne præciseres det, at evt. kurstab ligesom kursgevinster ved omlægning og indfrielse af lån skal registreres på funktion f) På funktion præciseres det, at det udelukkende er valutakurstab eller gevinster ved omlægning af lån med udenlandsk kreditor, der kan give anledning til statusop- eller nedskrivninger på funktion g) I afsnit 2.5 under beskrivelsen af hovedart 1 rettes henvisningen til udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger til funktion h) I orienteringsskrivelsen af 10. januar 2012 fremgår under punkt 20D, at art 7.6 skal anvendes til registrering af statens resultattilskud for repatriering. Dette rettes. Art 8.6 skal anvendes til dette tilskud. i) På funktion Parkeringsfond rettes henvisning til hovedkonto 2 til j) I afsnit 7.4 oversigt vedrørende det specialiserede socialområde tilpasses afgrænsningen af funktioner og grupperinger i overensstemmelse med funktion gruppering 003 og 004, jf. ændring i orienteringsskrivelse 22 af 30. juni k) Der er foretaget konsekvensrettelser i medfør af at ministeriets adresse til indberetning af budget- og regnskabsoplysninger ændret til: Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner: Afsnit Side Punkt g) og c) d)

8 Side h) og , 13, og i) e) f) k) k) k) j) A k) k) b) k) Spørgsmål til Budget- og regnskabssystem for kommuner kan rettes til Susanne Wad Leth tlf eller Christian Bo Christiansen tlf Med venlig hilsen Susanne Wad Leth og Christian Bo Christiansen

9 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 7 Dato: Maj 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 I visse tilfælde kan det være vanskeligt at sondre mellem lønninger og tjenesteydelser. Det vil her være afgørende, om den pågældende person er kommunalt ansat. Udbetalinger til personer, der ikke er ansat i kommunen, registreres ikke som lønninger, men under hovedart 4 Tjenesteydelser m.v. Kommunalbestyrelsesmedlemmer betragtes i denne forbindelse som kommunalt ansatte. Skattepligtige mødediæter, vederlag og honorarer til kommunalbestyrelsesmedlemmer registreres på hovedart 1 Lønninger, mens ikke-skattepligtige diæter og lignende til disse personer registreres på hovedart 4 Tjenesteydelser m.v. Pensionsforsikringspræmier registreres på hovedart 1, mens direkte udbetalt pension, ventepenge, rådighedsløn og understøttelse registreres på hovedart 5 Tilskud og overførsler. Pensionsforsikringspræmier vedrørende tjenestemandspensioner skal registreres på funktion Bonus og lignende vedrørende pensionsforsikringspræmier samt refusion af dagpenge vedrørende kommunalt ansatte skal minusposteres som udgift under hovedart 1 Lønninger. Forsikringsordninger, der knytter sig til et kommunalt ansættelsesforhold registreres på hovedart 1, i modsætning til andre forsikringer, der knytter sig til. kommunens bygninger, som registreres på hovedart 4. Det bemærkes, at udgiften til løntilskud til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger registreres på funktion under anvendelse af art 5.2, jf. konteringsreglerne herfor. Lønudgiften til personer i kommunale fleksjob og skånejob registreres på art 1 under de kommunale virksomheder, institutioner og forvaltninger, hvor de er ansat. På de samme funktioner indtægtsføres endvidere løntilskuddet på art 1. Under hovedart 1 findes ingen autoriserede arter. Som eksempler på kontering under hovedart 1 kan anføres: 1 Lønninger Arbejdsgivernes elevrefusion (AER) Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) Arbejdsmarkedsuddannelsesfonden ATP Beklædningsgodtgørelse (skattepligt) Direkte udbetalt løn Døgnplejeløn Feriegodtgørelse Fond til uddannelse af tillidsmænd Godtgørelse fra dagpengefond vedr. løn under barsel Godtgørelse fra dagpengefond vedr. sygdom over 5. uge Kursusgodtgørelse fra arbejdsløshedskasser Lønmodtagernes garantifond Mødediæter, honorarer og vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer (skattepligtige) Overtidsgodtgørelse Pensionsforsikringspræmier Løntilskud til personer i fleks- og skånejob Tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse for skattepligtige.

10 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1 Dato: Maj 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger JORDFORSYNING (22) Fælles formål Boligformål Erhvervsformål Offentlige formål Ubestemte formål FASTE EJENDOMME (25) Fælles formål Beboelse 1 Drift 001 Boliger til integration af udlændinge 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge 003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge 092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge 2 Statsrefusion 002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Byfornyelse 1 Drift 001 Udgifter til byfornyelse 002 Indtægter vedrørende byfornyelse 003 Tilbagekøbsret 004 Refusion af byfornyelsesudgifter 020 Støtte fra indsatspuljen 3 Anlæg 001 Udgifter til byfornyelse 002 Indtægter vedrørende byfornyelse 003 Tilbagekøbsret 004 Refusion af byfornyelsesudgifter 020 Støtte fra indsatspuljen Anvisningsret 1 Drift 001 Anvisning i private boliger 2 Statsrefusion 001 Anvisning i private boliger Driftsikring af boligbyggeri 1 Drift 001 Støtte til opførelse af boliger 002 Ungdomsboligbidrag 003 Flygtninges fraflytning 004 Lejetab ved fraflytning 006 Beboerindskudslån i almene boliger 007 Tilskud til andelsboliger 008 Tilskud til dækning af flytteudgift til lejere 009 Huslejetilskud i friplejeboliger

11 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 2 Dato: Maj 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget Beboerindskudslån i friplejeboliger 011 Beboerindskud i friplejeboliger 012 Udgifter til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, skæve boliger 013 Statsstøtte til etablering af nye boligtyper til særligt udsatte grupper, skæve boliger 014 Statsstøtte til aflønning af social vicevært i nye boligtyper til særligt udsatte grupper, skæve boliger 015 Flygtninges fraflytninger, tilbagebetalinger 016 Lejetab ved fraflytning, tilbagebetalinger 092 Lejeindtægt 2 Statsrefusion 001 Flygtninges fraflytning 002 Beboerindskudslån i almene boliger 003 Huslejetilskud i friplejeboliger 004 Beboerindskudslån i friplejeboliger 005 Beboerindskud i friplejeboliger 3 Anlæg 001 Administrationsgebyr 002 Servicearealtilskud 003 Udgift til servicearealer 005 Tab på garantier vedrørende realkreditlån FRITIDSOMRÅDER (28) Grønne områder og naturpladser FRITIDSFACILITETER (32) Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter KIRKEGÅRDE (35) Kirkegårde NATURBESKYTTELSE (38) Naturforvaltningsprojekter Natura Fredningserstatninger Skove Sandflugt VANDLØBSVÆSEN (48) Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.

12 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 3 Dato: Maj 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget 2013 MILJØBESKYTTELSE m.v. (52) Fælles formål Jordforurening Råstoffer Bærbare batterier Miljøtilsyn virksomheder 1 Drift 001 Godkendelse/tilsyn fælles formål 002 Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder 003 Godkendelse/tilsyn med ikke brugerbetalingspligtige virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1 Drift 001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER (55) Fælles formål Skadedyrsbekæmpelse Skorstensfejerarbejde REDNINGSBEREDSKAB (58) Redningsberedskab 001 Fælles formål 002 Forebyggelse 003 Afhjælpende indsats

13 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1 Dato: Maj 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 001 Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion grp Refusion vedr. funktion Berigtigelser DAGTILBUD M.V. TIL BØRN OG UNGE (25) Fælles formål 001 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen 017 Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven) 018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i dagtilbudsloven) 019 Tilskud til forældre på børnepasningsorlov ( 39 og 40 i lov om social service) og tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn ( 86 i dagtilbudsloven) 2 Statsrefusion 006 Refusion af udgifterne på funktionerne vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion Dagpleje 1 Drift 001 Løn til dagplejere 002 Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 1, nr. 2-4) 003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 55 i lov om social service 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudsloven) Vuggestuer 1 Drift 002 Friplads (dagtilbudslovens 17, stk. 6 og 43, stk.1, nr. 2-4) 003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 55 i lov om social service 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudsloven)

14 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 2 Dato: Juni 2010 Ikrafttrædelsesår: Budget Børnehaver 1 Drift 002 Friplads (dagtilbudslovens 17, stk. 6 og 43, stk.1, nr. 2-4) 003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår somled i et døgnophold efter 55 i lov om social service 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudsloven) Integrerede institutioner 1 Drift 002 Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk.1, nr. 2-4, 63, stk. 1, nr. 2-4 og 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) 003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 55 i lov om social service 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og 41-42, og samt og i dagtilbudsloven) Fritidshjem 1 Drift 002 Friplads ( 63, stk. 1, nr. 2-4 i dagtilbudsloven) 003 Kommunens udgifter til fritidshjem efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 55 i lov om social service 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudsloven) Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1 Drift 002 Friplads ( 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) 003 Kommunens udgifter til klubber efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 55 i lov om social service 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudsloven) Særlige dagtilbud og særlige klubber 1 Drift 003 Fripladser, særlige dagtilbud 004 Fripladser, særlige klubtilbud 005 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen, særlige dagtilbud 006 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen, særlige klubtilbud 007 Søskendetilskud, særlige dagtilbud 008 Søskendetilskud, særlige klubtilbud 092 Forældrebetaling inkl. tilskud, særlige dagtilbud ( 32) 093 Forældrebetaling inkl. tilskud, særlige klubtilbud ( 36) Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 1 Drift 001 Obligatoriske tilskud til puljeordninger (jf. dagtilbudslovens 101) 002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 36) 003 Tilskud til administration i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 38) 004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 25 a, stk. 4) 005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 43, nr. 2-4). 006 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens 34, 60, 73 og 102). 007 Friplads til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens 43, stk.1, nr. 2-4, 63, stk. 1, nr. 2-4 og 76, stk. 1).

15 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1 Dato: Maj 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) Sygedagpenge 1 Drift 001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion 002 Sygedagpenge uden refusion pga. manglende opfølgning 003 Sygedagpenge med 50 pct. refusion 004 Dagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn, jf. 26 og 42, stk. 2 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 005 Sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. 62, stk. 4 og 5, i lov om sygedagpenge 006 Sygedagpenge med 30 pct. refusion til passive og aktive sygedagpengemodtagere, jf. 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge 007 Afløb af driftsudgifter ifm. aktive tilbud til modtagere af sygedagpenge med 50 pct. refusion efter kapitel 10 og 11 samt udgifter til hjælpemidler, jf. kapitel 14 og og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 008 Løntilskud med 50 pct. refusion ifm. sygedagpengemodtageres ansættelse med løntilskud, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 009 Udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse efter og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 011 Tilbagebetaling af refusion til staten for sygedagpenge som følge af tilsyn, kontrol og revision 090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge 091 Afløb af udgifter til sygedagpenge med 35 pct. refusion 092 Afløb af udgifter til sygedagpenge med 65 pct. refusion 093 Afløb af løntilskud med 65 pct. refusion i forbindelse med sygedagpengemodtageres ansættelse med løntilskud, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2 Statsrefusion 002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 003, 005,008 og 009) 003 Berigtigelser 004 Refusion af dagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn, jf. 42, stk.. 2 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 006 Refusion af sygedagpenge og løntilskud med 65 pct. refusion (grp. 092 og 093) 007 Refusion af sygedagpenge med 35 pct. refusion (grp. 091) 008 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. refusion (grp. 007) 009 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006 og 010) Sociale formål 004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, 83 og 84) 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, 82) 008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, 81 og 85) 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne

16 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 4 Dato: Maj 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget Refusion af udgifterne med 65 pct. refusion på gruppering 017 minus gruppering Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 004, 011, 012, 015 og 016 minus gruppering Berigtigelser ( 65, stk. 3 i Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision) 004 Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 005, 010, 014 minus gruppering Tilskud fra EU 030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusion på grupperingsnr Boligydelse til pensionister 1 Drift 001 Tilskud til lejere 002 Lån til ejere af én og tofamilieshuse 003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl. 005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 006 Boligydelse som tilskud til lejere i friplejeboliger 091 Efterreguleringer 093 Tilbagebetaling af lån og renter 2 Statsrefusion 002 Refusion af boligydelse 003 Berigtigelser Boligsikring 1 Drift 001 Boligsikring som lån 002 Boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere og huslejetilskud efter 29 b 003 Boligsikring som tilskud og lån 005 Boligsikring som tilskud 006 Almindelig boligsikring 007 Boligsikring til byfornyelse m.v. for andelshavere m.fl. 008 Tilskud til erhvervslejere 009 Boligsikring som tilskud til lejere i friplejeboliger 010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion 091 Efterregulering 092 Efterregulering af boligsikring efter særligt behov uden refusion 093 Tilbagebetaling af lån og renter 2 Statsrefusion 002 Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter 29 b 003 Berigtigelser Dagpenge til forsikrede ledige 1 Drift 001 Dagpenge i aktive perioder i 2010, 25 pct. kommunalt bidrag 002 Dagpenge i passive perioder i 2010, 50 pct. kommunalt bidrag 003 Dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal finansiering 004 Berigtigelser 005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. 109, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 006 Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag 007 Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag 008 Dagpenge i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag 009 Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt uddannelse, 70 pct. kommunalt bidrag

17 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1 Dato: Maj 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011/budget Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 1 Drift 001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere 002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere m.v. 004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. 005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender 006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender 007 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere 008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere 009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere 010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse 090 Indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter, der er udbetalt på et urigtigt grundlag. 091 Tilskud vedrørende produktionsskoler 2 Statsrefusion 001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det fælles driftsloft, jf. 118, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 003 Berigtigelser 020 Tilskud fra EU Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 1 Drift 001 Afløbsudgifter for 2010 vedr.vejledning og opkvalificering (inkl. undervisningsmaterialer) vedr. forsikrede ledige, jf. 32, stk. 1 og i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 002 Afløbsudgifter for 2010 vedr. bonusbetaling til andre aktører vedr. forsikrede ledige henvist efter 1.januar 2010, jf i styringsloven 003 Afløbsudgifter for 2010 vedr. driftstilskud til andre aktører vedr. forsikrede ledige, jf i styringsloven 004 Afløbsudgifter for 2010 vedr. flyttehjælp, administrationsudgifter ved partnerskabsaftaler og opkvalificering ved ansættelse vedr. forsikrede ledige, jf. 8, 81a og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forsøgsbekendtgørelse 006 Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. 76, 77, 82, stk. 4 og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 008 Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannese med 50 pct. refusion, jf. 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 009 Afløbsudgifter for 2010 vedr. løntilskud til forsikrede ledige med 75 pct. refusion statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 010 Afløbsudgifter for 2010 vedr. løntilskud til forsikrede ledige med 75 pct. refusion private arbejdsgivere, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv be-

18 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 5 Dato: Maj 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget 2013 den skal følge samme dranstangivelse, som den relaterede udgift. Låneadgang efter lånebekendtgørelsens regelsæt finder kun anvendelse for udgifter registreret på dranst 3 Anlæg Anvisningsret På denne funktion registreres udgifter til udnyttelse af anvisningsret i private boliger. Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger hertil: 001 Anvisning i private boliger Herunder registreres udgifter til anvisningsret i fremmede ejendomme. Der er på funktionen autoriseret følgende gruppering til refusion: 001 Anvisning i private boliger Herunder registreres som indtægt statens refusion af de kommunale udgifter i forbindelse med anvisningsret i fremmede ejendomme Driftssikring af boligbyggeri På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende driftssikring af boligbyggeri. Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger: Det skal bemærkes, at lejetab og lejeindtægter i forbindelse med ældreboliger skal registreres på Ældreboliger. 001 Støtte til opførelse af boliger Herunder registreres som udgift de kommunale udgifter til drift af almene boliger. Endvidere registreres kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn før 1. april 2002, kommunens andel af ydelsesstøtte til ungdomsboliger, samt udgifter til godtgørelse af statens støtte til ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorganisationer, jf. lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger mv. 002 Ungdomsboligbidrag Herunder registreres udgiften til ungdomsboligbidrag i fremmede ejendomme. 003 Flygtninges fraflytning Herunder registreres udgifter vedrørende flygtninges flytning i forbindelse med istandsættelse og leje, jf. 70 og 71 i lov om individuel boligstøtte og udgifter afholdt efter 62 i lov om almene boliger. 004 Lejetab ved fraflytning Herunder registreres udgifter til lejetab mv., herunder manglende udlejning vedrørende andre end flygtninges flytning, jf. 70 og 71 i lov om individuel boligstøtte og udgifter afholdt efter 59 i lov om almene boliger. Der modposteres på gruppering 092.

19 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 8 Dato: Maj 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget Lejeindtægt Herunder registreres lejeindtægter i egne ejendomme. Beboernes fulde huslejebetalinger registreres på gruppering 092. Der anvendes art 7.1. Det bemærkes, at der på funktion / foretages en særskilt registrering af den del af beboernes husleje, der vedrører henlæggelser til vedligeholdelse, med modpost på balancekontoen. Saldoen skal kunne specificeres efter reglerne i lov om almene boliger mv. og lejeloven. Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger til refusion: 001 Flygtninges fraflytning Herunder registreres som indtægt statens refusion af de kommunale udgifter i forbindelse med flygtninges fraflytning. 002 Beboerindskudslån i almene boliger Herunder registreres som indtægt statens refusion af de kommunale udgifter til beboerindskudslån i almene boliger. 003 Huslejetilskud i friplejeboliger Herunder registreres som indtægt statens refusion af de kommunale udgifter til huslejetilskud i friplejeboliger. 004 Beboerindskudslån i friplejeboliger Herunder registreres som indtægt statens refusion af de kommunale udgifter til beboerindskudslån i friplejeboliger. 005 Beboerindskud i friplejeboliger Herunder registreres som indtægt statens refusion af de kommunale udgifter til beboerindskud i friplejeboliger. Der er på funktionen registreret følgende anlægsgrupperinger: 001 Administrationsgebyr Herunder registreres udgifter til administrationsgebyr i egne ejendomme 002 Servicearealtilskud Herunder registreres indtægter i form af tilskud til servicearealindskud i alle ejendomme 003 Udgift til servicearealer Herunder registreres udgiften til etablering af servicearealer i alle ejendomme. 005 Tab på garantier vedrørende realkreditlån FRITIDSOMRÅDER (28) Herunder registreres udgifter til tab på garantier afholdt efter 127 i lov om almene boliger, f.eks. eventuelt tab på garanti for indekslån. Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsområder, herunder naturområder, parker og legepladser, strandområder og kolonihaver. Udgifter afholdt i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af skovarealer registreres på funktion

20 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 12 Dato: Maj 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget 2013 Det bemærkes, at eventuelle afledte udgifter og indtægter vedrørende miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger ligeledes registreres her. Kommunale udgifter til Danmarks Miljøportal registreres på funktionen. Gebyr vedr. grundvandskortlægning skal registreres på funktionen. Der er autoriseret følgende gruppering på funktionen: 001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse Her registreres udgifter til kommunens arbejde med koordinationsforum og indsatsplaner jf. 12 og 13 i lov om vandforsyning m.v. DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER (55) Fælles formål På denne funktion registreres indtægter og udgifter, som ikke objektivt kan henføres til andre autoriserede funktioner på hovedkonto Skadedyrsbekæmpelse På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse Skorstensfejerarbejde På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med det lovpligtige skorstensfejerarbejde, herunder administrationsudgifter forbundet med indsatsen. REDNINGSBEREDSKAB (58) Redningsberedskab På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med driften af det kommunale redningsberedskab, jf. lov nr. 137 af 1. marts 2004 (Beredskabsloven) senest ændret ved lov nr. 534 af 24. juni 2005 (konsekvensrettelser i forbindelse med kommunalreformen) På funktionen registreres administrative udgifter for medarbejdere, der fuldt ud beskæftiger sig med beredskabsområdet. Personale, der ikke fuldt ud er beskæftiget med redningsberedskab registreres på Der er autoriseret tre grupperinger på funktionen. 001 Fælles formål På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende det kommunale redningsberedskab, der ikke objektivt kan fordeles på grupperingerne , herunder analysearbejdet i forbindelse med risikobaseret dimensionering. 002 Forebyggelse På denne funktion registreres indtægter og udgifter, som vedrører redningsberedskabets opgave med at forebygge skader på personer, ejendom og miljøet. Herunder registreres bl.a. udgifter vedr. brandteknisk byggesagsbehandling, brandsyn, samt holdnings- og adfærdsrettet information og kampagner rettet mod borgere, virksomheder og institutioner.

21 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 2 Dato: Maj 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 På denne gruppering registreres (også) udgifter til vederlagsfri behandlinge efter lægehenvisning efter sundhedslovens kapitel 39 a. leveret i kommunalt regi, herunder også udgifter for ydelser udført på andres kommuners institutioner. Her registreres endvidere indtægter og udgifter vedrørende genoptræning af ikke-sygehusindlagte, jf. sundhedslovens 140. Dog registreres den specialiserede ambulante genoptræning efter sundhedslovens 140 på gruppering Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens 140) Her registreres kommunernes udgifter til specialiseret, ambulant genoptræning på et regionalt sygehus. Udgiften registreres med art 4.8 Betalinger til regionen. 003 Personbefordring Fysioterapi Her registreres udgifter vedrørende personbefordring i forbindelse med kommunal genoptræning (omfatter både almen og specialiseret genoptræning) og vedligeholdelsestræning, jf. Servicelovens 86 og Sundhedslovens 140 og 263. Det bemærkes, at der anvendes art 4.0 vedrørende udgifter til personbefordring udført af private leverandører.. På denne funktion registreres udgifter til vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvisning efter sundhedslovens kapitel 39 a. I forbindelse med offentlig sygesikring anvendes som udgangspunkt art 5.2. Art 5.2 anvendes således til registrering af udgifter til betaling af regninger, som kan specificeres på den enkelte patient. Ved regninger, der ikke kan specificeres til den enkelte patient anvendes art Herudover gælder for funktionerne de generelle regler for artskontering. Der er autoriseret en driftsgruppering på funktionen: 001 Ridefysioterapi Ved betaling af regninger direkte fra ridefysioterapeuter tilknyttet en rideklub anvendes art 4.0, ejerforholdskode 4, som giver anledning til momsrefusion, jf. momspositivlisten. Ved betaling af regninger fra ridefysioterapeuter tilknyttet en momsregistreret rideskole, skal art 4.9 anvendes. Regninger fra ridefysioterapeuter formidlet via regionerne skal ligeledes opdeles efter ovenstående principper. Art 4.8 kan ikke anvendes til disse betalinger.

22 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1 Dato: Maj 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på social- og beskæftigelsesområdet. Hovedkontoen er målgruppeopdelt på følgende måde: Funktion Funktion Funktion Funktion Funktion Funktion Funktion Funktion Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Beskæftigelse, overførsler m.v. Øvrige sociale formål Det bemærkes, at kommunale sundhedsudgifter registreres under hovedkonto 4. Det skal yderligere bemærkes, at der for relevante ydelser, skal foretages personboføring, jf. bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Social- og Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Ministeriet for Børn og Undervisnings ressortområder. Reglerne for personbogføring omfatter ydelser, herunder serviceydelser, og tilskud til en person eller familie efter de love, der er omfattet af ovennævnte bekendtgørelse. Ydelser og tilskud omfattet af bekendtgørelsens 51 er dog undtaget disse regler. Med personbogføring forstås, at der i tilknytning til en udgift enten i økonomisystemet, i fagsystemer eller dokumenteret på anden måde fremgår følgende oplysninger: Registrering af personens CPR-nummer Registrering af ydelse- og tilskudsart (kontonummer eller registrering af anden angivelse af den tilkendte ydelse eller tilskud) Registrering af beløb Registrering af dato for udbetaling af ydelser og tilskud Administrationsudgifter Udgifter til den centrale administration under sociale opgaver og beskæftigelse registreres på hovedkonto 6. Udgifter til den administration, der finder sted på og vedrører institutionerne under sociale opgaver og beskæftigelse, registreres derimod på funktionerne under hovedkonto 5. Vedrørende administration, der foregår på en institution, men vedrører flere institutioner eller aktiviteter, henvises til konteringsreglerne til hovedkonto 6. Ifølge Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud (nr. 683 af 20. juni 2007), skal kommunalbestyrelsen fastsætte takster for de i 1 nævnte kommunale tilbud. De nævnte kommunale tilbud skal hvile i sig selv, så et over- eller underskud skal indregnes i taksterne senest to år efter. Takstberegningen skal ske med udgangspunkt i alle tilbuddets gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, herunder også indirekte centrale omkostninger til ledelse og administration, der konteres på hovedkon-

23 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 2 Dato: Juli 2009 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2009 to 6. Der skal derfor foretages en overførsel af administrative omkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5 for de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster. Kommunalbestyrelsen kan anvende en fordelingsnøgle for andelen af central ledelse og administration. Kommunalbestyrelsen skal begrunde den anvendte fordelingsnøgle. Overførsel af administrationsomkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5 kan ske ved anvendelse af de interne arter på hovedart 9 eller ved +/- posteringer. Hovedart 0 og art 4.0 for de funktioner, der er opført på positivlisten, må ikke benyttes til overførsel af administrationsomkostninger. Udgifter og indtægter vedrørende de konsulentfunktioner, der udgår fra institutionerne, registreres på funktion Udgifter og indtægter vedrørende rådgivning, der udgår fra den centrale forvaltning, registreres på hovedkonto 6. Udgifter til samråd vedrørende bevilling af abort, adoption, visitationsudvalg m.v. registreres på funktion Det drejer sig som hovedregel om mødediæter, honorarer og lignende. Udgifter til kommunens centrale myndighedsfunktion herunder i forbindelse med personlig og praktisk hjælp registreres på hovedkonto 6. Særligt i forbindelse med personlig og praktisk hjælp kan der peges på, at myndighedsfunktionen bl.a. omfatter: afgørelser vedrørende visitation, ydelser og omfang i overensstemmelse med de politiske vedtagne kvalitetsstandarder sikring af overensstemmelse mellem afgørelse og leverance, herunder tilsyn og kontrol fastsættelse og offentliggørelse af kvalitetsstandarder fastsættelse og offentliggørelse af priser fastsættelse og offentliggørelse af foranstaltninger vedrørende leverancesikkerhed fastsættelse af krav til indholdet af informationsmateriale godkendelse af leverandører.

24 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 3 Dato: 3. april 2007 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Særlige institutioner For institutioner, der varetager flere opgaver inden for det sociale, undervisningsmæssige og sundhedsmæssige område, må der som hovedregel foretages en fordeling af udgifter og indtægter på de respektive funktioner. For de institutioner, hvor en sådan fordeling vil indebære arbitrære (ikke-objektivt konstaterbare) fordelinger, skal hele institutionen eller de områder, der ikke lader sig fordele objektivt, henføres til den funktion, hvorunder størstedelen af aktiviteterne henhører. Selvejende og private institutioner Budgetter og regnskaber for selvejende og private institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med, udformes efter samme regler, som gælder for kommunale institutioner, jf. dog nedenfor. Institutionens budget og regnskab registreres hos den kommune, der har overenskomsten - for plejehjemmenes vedkommende den kommune, der har hovedoverenskomsten. Regnskabsføringen sker på de respektive funktioner under hovedkonto 5 med undtagelse af renter og afdrag, som registreres på hovedkonto 7 og 8. Det samme gælder for anlægsposterne for selvejende og private institutioner (bortset fra private lederejede institutioner), der før anlægsarbejdernes påbegyndelse er indgået en overenskomst med. Dette indebærer, at der kan ydes momsrefusion af afholdte anlægsudgifter. I de tilfælde, hvor en institution har lejet sig ind eller vil leje sig ind i bygninger ejet af andre end institutionen, kan der ikke ydes momsrefusion af anlægsudgifterne. I de tilfælde, hvor der ikke er en hovedoverenskomstkommune, skal det aftales, hvilken kommune der skal budgettere og regnskabsføre. For private lederejede institutioner medtages alene driftsudgifter og driftsindtægter i kommunens budget og regnskab, idet institutionens udgifter til renter og afdrag betragtes som huslejeudgift. Acontoudbetalinger til selvstændigt regnskabsførende, sociale institutioner registreres på den funktion, som den pågældende institution kan henføres til, ved anvendelse af art 5.9. Når regnskabet foreligger, og institutionens udgifter og indtægter optages i kommunens regnskab, minusdebiteres kommunens acontoudbetalinger under anvendelse af art 5.9. På selvejende og private institutioner, som er selvstændigt regnskabsførende efter kommunens standardkontoplan, kan regnskabsføringen foretages inklusive købsmoms. Ved overdragelsen af budgettet til institutionen kan de momsbærende arter tillægges købsmoms, således at bevillingskontrol i institutionen løbende sker på grundlag af udgifter inklusive købsmoms. Institutionens budget optages i kommunens årsbudget uden købsmoms, og ved institutionens aflæggelse af regnskabet til kommunen skal udgifterne registreres på de relevante arter på normal vis, hvorved købsmoms automatisk udskilles og henføres til funktion

Hermed orienteres om forskellige ændringer og præciseringer m.v. i Budgetog

Hermed orienteres om forskellige ændringer og præciseringer m.v. i Budgetog Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7228 2400 F +45 7228 2401 M im@im.dk W oim.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: 9. maj 2012 Enhed: Administrationspolitik

Læs mere

Budget- og regnskabssystem side 1

Budget- og regnskabssystem side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.0 - side 1 Hovedkonto 5 Social- og sundhedsvæsen Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på social- og sundhedsområdet. Hovedkontoen er opbygget således, at ydelser,

Læs mere

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007. Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007. Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.0 - side 1 Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Denne hovedkonto omfatter

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk.

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: December 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. Dato 6. juni 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.0 - side 1 Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Denne hovedkonto omfatter

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Budget- og regnskabssystem 4.5.4 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004/Budget 2005 BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Udgifter og indtægter vedrørende personlig

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. december 2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2002-2544-25 Sagsbeh.: jsn Fil-navn: Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. 155175 Dato 4. juli 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Medlemmerne af Budget- og regnskabsudvalget Sagsnr. 2015-944 Doknr. 219580 Dato 27-03-2015 HØRING OM: Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Hermed orienteres

Læs mere

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-944 Doknr. 233513 Dato 21-05-2015 Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på

Læs mere

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne

Læs mere

Ændringer af bekendtgørelsen Ændring af 7 I 7, stk. 1, 4. pkt., ændres 2. pkt. og 3. pkt. til følgende: 2. pkt. henholdsvis 3. pkt.

Ændringer af bekendtgørelsen Ændring af 7 I 7, stk. 1, 4. pkt., ændres 2. pkt. og 3. pkt. til følgende: 2. pkt. henholdsvis 3. pkt. Samtlige kommunalbestyrelser Sagsnr. 2012-02164 Doknr. 20890 Dato 21-12-2012 Orientering om 26. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner samt om ændringer i bekendtgørelse om

Læs mere

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.0 - side 1 Dato: Maj 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget 2013 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger JORDFORSYNING (22) 0.22.01

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.6 - side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 2.6 Moms Det er hovedreglen i det regionale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 11. september 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1998/1561-5 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:mje\orient\september ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Orientering om 15. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 15. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail ism@ism.dk J.nr. 2009-5567 Til alle kommunalbestyrelser 24. september 2009 Orientering om 15. omgang rettelsessider

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 23. juli.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juli Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 001 Refusion vedr. funktion 5.28.25

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE (30)

TILBUD TIL ÆLDRE (30) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 TILBUD TIL ÆLDRE (30) 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budget- og regnskabssystem side 1

Budget- og regnskabssystem side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.0 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Hovedkonto 5 Social- og sundhedsvæsen Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på social- og sundhedsområdet.

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.5 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL UDLÆNDINGE (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.4 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Regnskab 2016 Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017

BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 1205663 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-08556 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. 1997 kontor I:\orienteringsbrev Dato: 16. December Kontor: 1. økonomiske J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Orientering om 33. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 33. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Orientering om 33. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-17608 Doknr. 181741 Dato 9. december 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v. i Budget-

Læs mere

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommuner Sagsnr. 2016-900 Doknr. 314430 Dato 07-04-2016 Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 5 1. Ændringer af den kommunale

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.4 - side 1 Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 2.4 Gruppering Grupperingerne på kontonummerets 12-14. ciffer anvendes til en yderligere opdeling af

Læs mere

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10105 Doknr. 152407 Dato 10-10-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 4. oktober 2002 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2002/1562-18 Fil-navn: orienteringsskrivelse ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

Orientering om 16. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 16. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail ism@ism.dk J.nr. 2009-7037 Til alle kommunalbestyrelser 18. december 2009 Orientering om 16. omgang rettelsessider

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 117 Indkomstoverførsler 423.800.400-117.817.000 305.983.400 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 9.216.000-4.677.800 4.538.200 Indkomstoverførsler 3901050001 9.216.000-4.677.800 4.538.200

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere