Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg"

Transkript

1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 16 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 3. oktober 2012 Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering høringsnotat og høringssvar ad L 16 - Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. (Obligatorisk digital kommunikation og tilpasninger som følge af ressortoverførsel m.v.) ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Slotsholmsgade København K Med venlig hilsen Ole Sohn Tlf Fax CVR-nr

2 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 16 Bilag 1 Offentligt NOTAT 2. oktober 2012 Høringsnotat vedr. lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. (Obligatorisk digital kommunikation og tilpasninger som følge af ressortoverførsel m.v.) 1. Indledning Med lovforslaget foreslås der i medfør af digitaliseringsstrategien, at al relevant skriftlig kommunikation mellem virksomheder, borgere og det offentlige skal foregå digitalt på Erhvervs- og Vækstministeriets område. Med lovforslaget foreslås der således, at der skabes hjemmel til, at der kan udstedes bekendtgørelser, således at virksomheder m.v. i takt med, at de tekniske løsninger kommer på plads, kan og skal kommunikere digitalt herunder foretage deres ansøgninger, anmeldelser, indberetninger m.v. digitalt. Tilsvarende foretages der ændringer i lov om Danmarks Statistik, som nu hører under Økonomi- og Indenrigsministeriets område. Med lovforslaget præciseres opdelingen af ressortansvaret i lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (teleloven) som følge af den nye ressortfordeling mellem Erhvervs- og Vækstministeriet (EVM) og Forsvarsministeriet (FVM). Forslaget er sendt i høring den 29. juni 2012 med høringsfrist den 10. august Lovforslaget har været sendt i høring hos 488 myndigheder og organisationer. Der er i alt modtaget svar fra 61 høringsparter, hvoraf de 37 har været med bemærkninger. De væsentligste bemærkninger fra de hørte parter til de enkelte emner i lovudkastet gennemgås og kommenteres nedenfor. Høringssvarene har endvidere givet anledning til nogle redaktionelle ændringer og præciseringer i lovteksten og bemærkningerne. Disse ændringer vedrører ikke substansen i lovforslaget og omtales derfor ikke nærmere i høringsnotatet. 2. Generelle bemærkninger Høringen tegner overordnet et billede af en positiv modtagelse af indførsel af obligatorisk digital kommunikation på erhvervsområdet under Erhvervs- og Vækstministeriet. Der er desuden mange forslag og bemærk-

3 2/18 ninger til, hvordan overgangen og den generelle anvendelse af digital kommunikation mellem det offentlige og erhvervslivet kan forbedres. De Samvirkende Købmænd, Dansk Transport og Logistik, Liberale Erhvervs Råd, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark, Forsikring & Pension, CO-industri, HORESTA, Dansk Byggeri, Håndværksrådet ATP, Danmarks Rederiforening er således generelt positive over for overgangen til øget digitalisering. De Samvirkende Købmænd og Ældresagen nævner behovet for information, stabile og brugervenlige indberetningsløsninger samt support i forbindelse med udmøntningen af de enkelte regler og hermed med den faktiske overgang til digital kommunikation. HORESTA og Håndværksrådet bemærker, at informationsindsatsen er vigtig i forbindelse med overgang til obligatorisk digital kommunikation. Liberale Erhvervs Råd, Forsikring & Pension, Dansk Byggeri, Håndværksrådet, Finansrådet, Landbrug og Fødevarer bemærker, at der bør tages hensyn til erhvervslivet ved at sikre en vis tidsmæssig periode ved overgangen til obligatorisk digital kommunikation. Forsikring & Pension foreslår konkret 3 måneders høring af udkast til bekendtgørelser mens Finansrådet foreslår en så kort overgangsfase som mulig. Finansrådet og Landbrug og Fødevarer finder modellen med overordnede bemyndigelseslove og efterfølgende konkrete regler for overordnet og ukonkret, idet det giver usikkerhed for borgere og virksomheder om kommende regler. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark bemærker, at de nærmere regler og ikke mindst overgangsordninger burde være yderligere belyst herunder navnlig udformningen af de tekniske systemer samt support. Kommentar For at lette virksomhedernes overgang til obligatorisk digitalisering vil virksomhederne få målrettet information og adgang til support i forbindelse med overgangen til digital kommunikation. Ved aktstykke nr. 121 af 29. april 2010 er der endvidere afsat 5 mio. kr. til at lette overgangen til obligatorisk digitalisering for de mindre it-parate virksomheder m.v. Det er på den baggrund planlagt, at virksomhederne blandt andet vil blive tilbudt en udvidet telefonsupport og personlig hjælp på bibliotekerne med anvendelse af de digitale løsninger. Desuden kan der efter lovforslaget fastsættes overgangsordninger, der kan smidiggøre overgangen til obligatorisk digital kommunikation for de mindre it-parate virksomheder og personer med erhvervsaktiviteter m.v. I forhold til længden af overgangsordningerne er det vigtigt at sikre balance mellem på den ene side, at give tid til at erhvervsvirksomhederne får gode muligheder for at omstille sig til digitale sagsgange, mens sam-

4 3/18 tidig at begrænse at myndigheder og virksomheder skal operere med dobbelte sagsgange, dvs. både analoge og digitale kanaler. Den konkrete længde og andre vilkår fastsættes på de enkelte områder, idet lovforslaget som ovenfor nævnt sætter de overordnede rammer, som senere udfyldes ved bekendtgørelse. I forhold til bemærkningerne om behovet for stabile løsninger er oppetider noget, der fastlægges i Service Level Agreements for de konkrete løsninger og i forhold til konkrete leverandører. For fx Virk.dk var oppetiden for 2011 på 99,5 pct. Oppetiden og stabile løsninger bliver prioriteret højt i forhold til de offentlige løsninger. Endelig er modellen med overordnede bemyndigelsesbestemmelser og efterfølgende konkrete bekendtgørelser valgt, idet de regler, der skal fastlægge digital kommunikation med myndighederne i praksis, både kan variere på de forskellige områder under Erhvervs- og Vækstministeriet og yderligere kan ændre sig hurtigt i forhold til den tekniske udvikling, hvorfor sådanne regler, ikke kan fastlægges ved nærværende lovforslag. I forhold til at reducere retsusikkerheden vil udformningen af de kommende bekendtgørelser følge normal praksis med inddragelse af relevante organisationer i forbindelse med en høring, samt i øvrigt ligge inden for rammerne af dette lovforslag. 3. Bemærkninger til konkrete emner 3.1. Administrative byrder Forsikring & Pension, Landbrug og Fødevarer, Danske Advokater udtrykker generelt, at digitaliseringen også skal tage udgangspunkt i virksomhedernes behov og foreslår, at de kommende udkast til bekendtgørelser indebærer en vurdering af de administrative konsekvenser. Kommentar I det omfang de administrative konsekvenser ikke kan vurderes før de endelige bekendtgørelser foreligger, vil der blive foretaget en vurdering af de bekendtgørelser, der udstedes i medfør af lovforslaget Forholdet til Digital Post Ældresagen bemærker, at det kan være et problem, at der både henvises til at der anvendes flere former for digital kommunikation herunder digital post, , web-løsninger etc., og videre, hvad forholdet er i forhold til at være fritaget efter lov om digital post men ikke i medfør af reglerne på erhvervsområdet. Kommentar Det er hensigten med lovforslaget, at sikre mulighed for en fleksibel anvendelse af relevante digitale kanaler, herunder almindelig , Digital Post, webbaserede indsendelsesformularer m.v. Årsagen hertil er, at anvendelsen af Digital Post ikke i alle tilfælde er den mest effektive løs-

5 4/18 ning i forhold til den type kommunikation, der foretages på et givent område. En evt. fritagelse i forhold til lovgivningen om Digital Post betyder således ikke nogen generel fritagelse i forhold til digital kommunikation i medfør af lovforslaget. I forhold til undtagelser fra digital kommunikation vil dette blive specificeret i de konkrete bekendtgørelser og er behandlet nedenfor. Indstilling Lovudkastet fastholdes Tilgængelighed Danske Handicaporganisationer bemærker, at det er vigtigt, at der bør stiles krav om, at alle ændringer i medfør af dette lovforslag skal stille krav om tilgængelighed for personer med handicap. DH anbefaler således Erhvervs- og Vækstministeriet at inddrage Kompetencer for it (KIA) i forbindelse med lovforslaget. Kommentar Erhvervs- og Vækstministeriet anerkender fuldt ud behovet for tilgængelige løsninger og arbejder således allerede i praksis for, at alle digitale løsninger i vidt omfang er tilgængelige. Samtidig kan det dog være relevant også i forbindelse med lovforslaget at indarbejde et krav om tilgængelige løsninger i lovens bemærkninger. EVM har kontaktet Kompetencecenter for it og er nået frem til en formulering af et krav om tilgængelige løsninger i bemærkningerne til lovforslaget Yderligere digitalisering og konkrete forslag Forsikring & Pension foreslår, at der foretages yderligere digitalisering på Erhvervs- og Vækstministeriets område, herunder mellem erhvervslivet og deres kunder. DANVA bemærker, at det er vigtigt, at der sker en samordning med samfundets øvrige digitaliseringsinitiativer, herunder understøttelse af åbne standarder. Håndværksrådet og Finansrådet foreslår, at der sker en ensretning af de offentlige løsninger, således at disse gøres mere genkendelige. Håndværksrådet fremkommer med flere konkrete forslag til indretning af de digitale systemer, herunder kommunikation om oppe- og nedetider af systemer. Landbrug og Fødevarer bemærker, at man fortsat skal sikre fortrolighed med følsomme data. Dansk Transport og Logistik bemærker, at danske vognmandsvirksomheder skal registreres i 13 forskellige registre og opfordrer på den baggrund til, at der tages mere udgangspunkt i erhvervets vilkår end myndigheders sektorspecifikke administration. DAB bemærker, at de har et behov for at kunne identificere særlige afdelinger inden for en juridisk enhed, konkret lokale boligafdelinger uden selvstændigt juridisk ansvar. Kommentar Lovforslaget er et led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for Lovforslaget har til formål at skabe rammerne for, at obligatorisk digital kommunikation kan indføres mellem det offentlige og er-

6 5/18 hvervslivet på Erhvervs- og Vækstministeriets område. I den forbindelse noterer EVM sig de mange konkrete forslag til, hvordan den digitale kommunikation kan indrettes, men det skal samtidig nævnes, at det ligger uden for nærværende lovforslags formål at samle op på disse mange ønsker til indretningen af digital kommunikation. EVM vil dog medtage de mange kommentarer i forhold til udfærdigelsen af de bekendtgørelser, der skal udstedes i medfør af lovforslaget, hvor det er relevant og generelt i arbejdet med implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Mange af forslagene er således tværgående og handler om en ensretning af det offentliges indretning af digital kommunikation Hvornår anses en digital meddelelse for at være kommet frem ATP har anført at det bør præciseres, hvornår en meddelelse er kommet frem, dvs. er tilgængelig for modtageren. ATP finder, at retsvirkningerne af fejl eller nedbrud i myndighedernes systemer klart bør fremgå. Kommentar I afsnit 5.3 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget er der et længere afsnit om, hvornår en meddelelse anses for at være kommet frem. Der henvises desuden til lov om Offentlig Digital Post og bemærkningerne hertil. Det forekommer mest hensigtsmæssigt, at al lovgivning om digital kommunikation anvender de samme begreber, når det er muligt. EVM ønsker derfor så vidt muligt at holde sig til de allerede vedtagne regler om, hvornår en meddelelse er kommet frem og henvise hertil og til bemærkningerne til disse bestemmelser, herunder også retsplejelovens 148 a Fremkomsttidspunkt for meddelelser fra myndigheder Dansk Energi har i høringssvaret anført, at meddelelser fra en myndighed bør være kommet frem inden for kontortid for at kunne antages at være kommet frem den pågældende dag, da de private virksomheders retsstilling ellers forringes unødigt. Kommentar Det vurderes ikke hensigtsmæssigt at indføre forskellige fremkomsttidspunkter afhængigt af, om der er tale om en meddelelse til eller fra en myndighed. Desuden kan man forestille sig tilfælde, hvor det vil være til virksomhedens fordel, at den kan modtage beskeder efter kontortidens ophør, der anses for at være kommet frem på den pågældende dag, fx i de situationer, hvor virksomheden gerne vil modtage en meddelelse så tidligt som muligt i forhold til fx hurtig sagsbehandling. Og endelig vil virksomhederne samtidig få den fordel, at de selv kan sende meddelelser efter kontortidens ophør, der vil blive anset for at være kommet frem den pågældende dag.

7 6/ Modtagelseskvitteringer ATP, Håndværksrådet og Dansk Energi anfører, at de finder, at der bør indføres et system med modtagelseskvitteringer, således at den virksomhed eller borger, der kommunikerer med en myndighed, får en automatisk besked, når myndigheden har modtaget en henvendelse. Dette vil navnlig være relevant i forhold til tidsfrister, store datamængder mv. Dansk Energi finder desuden, at der bør sendes en automatisk besked, når myndigheden åbner en henvendelse fra en borger eller en virksomhed. InvesteringsForeningsRådet har anført, at der er forskel på fremgangsmåden ved indsendelse af materiale til forskellige myndigheder. Konkret nævnes Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet. Det anføres, at der ved indsendelser til Finanstilsynet let kan opstå usikkerhed om, hvorvidt ansøgning/anmeldelse er modtaget, da der kan være tekniske udfordringer med fremsendelse af mail, og der ikke modtages kvitteringsmail eller anden form for kvittering. Kommentar Indledningsvist bemærkes det, at der ved afsendelse af almindelig post ikke anvendes modtagelseskvitteringer. Der er derfor ikke tale om en forringet retsstilling i forhold til gældende ret. Derudover anvender nogle myndigheder allerede i dag modtagelseskvitteringer på nogle områder. Andre myndigheder ville skulle oprette nye systemer for sådanne automatisk modtagelseskvitteringer, og på nogle områder vil det ikke være relevant. Man vil i den forbindelse også skulle tage stilling til når myndigheder sender digitale meddelelser til private virksomheder og borgere ligeledes ville skulle have automatiske modtagelseskvitteringer således, at myndigheden efterfølgende har dokumentation for, at myndighedens meddelelser er modtaget. Endelig vil sådanne systemer også kunne fejle, og man vil ikke altid og fuldstændigt kunne henholde sig til dem. Finanstilsynet kan desuden oplyse, at det på grund af, at tilsynet ofte modtager meget store mængder data, netop er muligt at sende større mængder af data til tilsynet, end hvad der er gængs. Det vil således ikke være begrænsninger heri, der medfører udfordringer med at sende materiale til tilsynet. Indsendes materiale til Finanstilsynet via Finanstilsynets indberetningssystemer, vil der blive fremsendt en digital kvittering, mens dette ikke altid vil være tilfældet, hvor materialet sendes via Finanstilsynets hjemmeside eller til en konkret mailadresse.

8 7/ Undtagelser til digitalisering ATP har anført, at der i den bekendtgørelse, der skal udmønte bemyndigelsen i lov om ændring af aktie- og anpartsselskabsloven, bør være mulighed for at fravige kravet om digital kommunikation i forbindelse med nedbrud i it-systemer og ved fremsendelse af store filer. Håndværksrådet, Landbrug og Fødevarer og Ældresagen bemærker, at der skal kunne ske individuel dispensation på enkelte områder fra kravet om obligatorisk digitalisering. Kommentar Det fremgår af bemærkningerne til enkelte bemyndigelsesbestemmelser, hvad der bl.a. kan tænkes undtaget fra kravet om obligatorisk digitalisering på de enkelte områder. Dokumenter, der ikke egner sig til at blive sendt digitalt, fx store kort og lignende, kan således undtages ved bekendtgørelse. Det fremgår desuden af bemærkningerne, at der i bekendtgørelsen kan fastsættes regler om fritagelse for pligten til digital kommunikation. Relevante organisationer vil blive hørt i forbindelse med udstedelse af de konkrete regler, herunder undtagelser for kravene til digitalisering. Desuden skal der henvises til ovenstående kommentar om, at Finanstilsynets systemer er indrettet, så de netop kan modtage større mængder af data, end hvad der er gængs Ansvar ved systemfejl Dansk Energi har anført, at de finder det betænkeligt, at ansvaret for at systemerne fungerer, påhviler virksomheden på et objektivt grundlag, men at det ikke er urimeligt at antage, at manglende modtagelse som udgangspunkt skyldes virksomhedens forhold, således at det er virksomheden, der skal sandsynliggøre, at den ikke har handlet culpøst eller udvist egen skyld. Kommentar Det fremgår af de almindelige bemærkninger til lovforslaget, pkt. 5.3, at det ved problemer med myndighedens it-systemer eller andre lignende problemer gælder, at meddelelsen må anses for at være kommet frem på det tidspunkt, hvor den blev afsendt, hvis der kan skaffes pålidelige oplysninger om afsendelsestidspunktet. Det fremgår videre af bemærkningerne, at det ikke vil komme afsenderen til skade, at en indberetning eller lignende, der skal afsendes inden en fastsat frist, modtages efter fristens udløb, hvis dette skyldes systemnedbrud hos myndigheden Myndighedens passivitet i forhold til meddelelser, der ikke er afleveret korrekt

9 8/18 Dansk Energi har anført, at det ikke er rimeligt, at myndigheden uden videre skal kunne forholde sig passivt til en besked om at en meddelelse ikke er afleveret korrekt. Kommentar Myndighederne skal overholde kravene til god forvaltningsskik og vil derfor næppe heller kunne forholde sig passivt til en besked om, at en meddelelse ikke er afleveret korrekt Myndighedernes notatpligt Dansk Energi har anført, at det med fordel kan overvejes, om notatpligten efter offentlighedsloven skal gælde i forhold til fejlmeldinger vedrørende modtagelsen, således at det fremgår på skrift, hvilke tiltag myndigheden har taget i den forbindelse. Kommentar Myndighederne har efter offentlighedsloven notatpligt i sager, hvor der vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed. Offentlighedsloven hører under Justitsministeriets ressortområde. Det fremgår ikke klart af Dansk Energis bemærkning, hvilke fordele der vil være ved at udvide notatpligten til at omfatte samtlige fejlmeldinger, og det synes desuden ikke at være proportionalt i forhold til antallet af tilfælde, hvor det vil kunne få en betydning. Endelig må det antages, at myndighederne i henhold til god forvaltningsskik vil følge op på eventuelle fejlmeldinger, jf. også afsnit 3.12 ovenfor Underskriftskrav ATP anfører, at man i videst muligt omfang ønsker at blive inddraget i udarbejdelsen af bestemmelser om muligheden for at fravige underskriftskrav i lovgivningen og i øvrigt i forbindelse med udarbejdelsen af bekendtgørelsen, der skal udmønte bestemmelserne i loven. Forsikring og Pension finder, at alle specifikke regelhindringer for brug af digital kommunikation mellem selskaber og deres kunder bør fjernes på Erhvervs- og Vækstministeriets område. Der henvises som eksempel til markedsføringslovens 6 og lov om finansiel virksomhed 123. InvesteringsForeningsRådet bemærker, at det i forbindelse med omtalen af hvorvidt krav om underskrift kan fraviges, bedes præciseret, om der her f.eks. tænkes på vedtægter og lignende, således at f.eks. bestyrelsesmedlemmer kan underskrive med digital underskrift. Danmarks Rederiforening anfører, at afsendere af dokumenter til Erhvervsstyrelsen, som ønsker at underskrive på anden måde end med en personlig underskrift, også bør kunne benytte andre muligheder end digital signatur, ligesom det er tilfældet for Erhvervsstyrelsen.

10 9/18 Endvidere anfører Danmarks Rederiforening, at foreningen ikke er enig i, at afgørelser m.v., som Erhvervsstyrelsen udsteder uden underskrift, kan sidestiles med afgørelser m.v. med personlig underskrift. Kommentar I relation til ATP s kommentar vil ATP og relevante brancheorganisationer og virksomheder blive inddraget i forbindelse med udarbejdelse af bekendtgørelserne, som skal udstedes i medfør af bestemmelserne om digital kommunikation. I relation til Forsikring og Pensions kommentar vil der i forbindelse med udarbejdelse af bekendtgørelserne, der skal udstedes i medfør af lovbestemmelserne om digital kommunikation blive taget stilling til, hvorvidt det er muligt at fravige eksisterende krav om fysiske underskrifter m.v., eller om der er behov for fortsat at opretholde disse krav. I relation til IFR s kommentar vil bestemmelsen om mulighed for undtagelse af krav om underskrift blive udmøntet nærmere i bekendtgørelsen. Der vil i den forbindelse blive taget stilling til de forskellige underskriftskrav i lovgivningen, og hvorvidt det vil være muligt at fravige disse, eller om der er særlige forhold, der gør, at kravet bør opretholdes. I relation til Danmarks Rederiforenings kommentarer bemærkes, at der vil blive udstedt nærmere regler om, hvordan dokumenter, som indsendes af fx en virksomhed til en myndighed, kan underskrives på anden måde end med personlig underskrift. Også andre muligheder end digital signatur vil kunne komme på tale. Der vil således ikke blive stillet strengere krav end nødvendigt af hensyn til at sikre en entydig identifikation af afsenderen. Med hensyn til afgørelser, som udstedes af Erhvervsstyrelsen uden underskrift, bemærkes, at der udelukkende er tale om maskinelle afgørelser. Det vil sige afgørelser, der udelukkende er truffet på grundlag af elektronisk databehandling. Med henblik på at sikre en effektiv administration bliver der ikke anvendt sagsbehandlingsressourcer til den type afgørelser. Som eksempel herpå kan nævnes et påkravsbrev til en virksomhed om indsendelse af årsrapport. Når styrelsens it-system har registreret, at indsendelsesfristen er overskredet, danner it-systemet automatisk et påkravsbrev om indsendelse af årsrapporten, uden at en sagsbehandler involveres heri. Derfor er sådanne breve alene underskrevet med Erhvervsstyrelsen som afsender. Dette sker allerede i dag efter de gældende regler Forhold til persondataloven Finansrådet anfører i denne forbindelse, at det er vigtigt at understrege, at løsninger om obligatorisk digital kommunikation skal tage hensyn til anden lovgivnings krav i forhold til fortrolige oplysninger. Hvis det for eksempel ønskes, at man i bekendtgørelserne kan fravige Datatilsynets for-

11 10/18 tolkning af lov om behandling af personoplysninger, så bør det fremgå udtrykkeligt af loven. Herudover forudsættes det, at der ved udarbejdelsen af bekendtgørelserne tages behørigt hensyn til for eksempel tavshedspligten i lov om finansiel virksomhed. Ligeledes er det Finansrådets opfattelse, at anvendelse af i forbindelse med behandling af en konkret sag eller henvendelse til f.eks. Finanstilsynet ikke er hjemlet under persondataloven. Datatilsynet bemærker, at formuleringerne i afsnit 3.1 i de almindelige bemærkninger kan give anledning til tvivl om, hvorvidt persondataloven fuldt ud skal finde anvendelse også i forhold til digital kommunikation, der omfattes af lovforslaget. Herudover påpeger Datatilsynet, at man med fordel kunne samle spørgsmål vedr. persondataloven under et og samme afsnit. Kommentar Lovforslaget lægger ikke op til at fravige anvendelsen af persondataloven. Dette præciseres i bemærkninger til loven. Anvendelsen af digital kommunikation vil således heller ikke ændre på forholdet til bestemmelser om tavshedspligt og fortrolige oplysninger, idet det er en forudsætning for lovforslaget, at fremsendelse af materiale til og fra myndigheden vil ske under sikre forhold. I forhold til at reglerne om persondataloven også omtales under afsnit 5.5.1, så er temaet for dette afsnit underskriftskrav og maskinelle afgørelser, hvor også persondataloven er relevant. Dette afsnit kan således ikke flyttes, men der kan indsættes en henvisning hertil, så spørgsmål om persondataloven let kan identificeres Forhold til andre love Datatilsynet nævner, at det af afsnit 3.2 ikke fremgår om forslaget påvirker andre forvaltningsretlige principper fx borgernes muligheder for at henvende sig til myndigheder om uden at opfylde særlige formkrav. Datatilsynet nævner videre, at bemærkningernes afsnit 3.2 er uklar vedr. kravet om, at myndigheder skal anvende en offentlig digital signatur svarende til OCES-standarden. Kommentar Lovforslaget indfører ikke obligatorisk digital kommunikation på andre områder, end hvad der dækkes af lovforslaget. Således påvirkes kommunikation i medfør af forvaltningsloven eller offentlighedsloven ikke. Dette præciseres i afsnit 3.2. For så vidt henvisning til OCES-standarden præciseres det, at denne skal anvendes, når det er relevant, dvs. påkrævet af lovgivningen.

12 11/ Præcisering af modtagerkreds Finansrådet bemærker, at der generelt set i lovforslaget er udfordringer i forhold til at fastslå, hvem der er modtager af digital kommunikation. I størstedelen af lovene omfattet af lovforslaget, eksempelvis 1, 5, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 48, 52 og 67, er myndigheden adressat for meddelelser, der sendes til myndigheden, og for meddelelser, som myndigheden sender, er den pågældende virksomhed adressat for meddelelsen. Finanrådet anfører videre, at det er nødvendigt, at det af bekendtgørelserne fremgår, at meddelelser skal sendes mere specifikt end blot til "virksomheden." ATP bemærker, at det bør fremgå af lovforslaget, at de regler, der skal fastsættes af Erhvervs- og Vækstministeren efter forhandling med Beskæftigelsesministeren, skal omfatte en præcisering af roller og ansvar mht. at sikre, at der anvendes korrekte mailadresser og/eller andre digitale kommunikationsmidler, således at Finanstilsynets kommunikation rammer den personkreds og alene den personkreds, den er tiltænkt. Dette er særdeles vigtigt, når kommunikationen rettes mod flere personer i koncernen, herunder bl.a. bestyrelsesmedlemmer, revision m.fl. Kommentar Fremsendelse af materiale i elektronisk form vil på samme måde som ved fremsendelse af materiale i papirform skulle ske til den rette modtager. Det vil være afhængig af den konkrete situation, om det vil være virksomheden som sådan, eller en eller flere konkrete personer i virksomheden. Overgang fra papirpost til elektronisk post medfører ikke i sig selv ændringer i dette. Elektronisk post kan som papirpost sendes attention til nærmere angivne personer. 4. Konkrete love 4.1. Hvidvasklovens 7, stk. 6 Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet henviser til 7, stk. 6, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), hvorefter Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om underretningspligten for virksomheder vedrørende mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme. Underretningen skal ske til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet og det fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen, at det er hensigten, at underretningen skal foregå digitalt. Statsadvokaten ønsker det afklaret, hvorvidt indførelsen af obligatorisk digitalisering medfører en udvidelse af området for 7, stk. 6. Kommentar Finanstilsynet har ikke på nuværende tidspunkt udstedt en bekendtgørelse, der udnytter hjemlen i hvidvasklovens 7, stk. 6. Der er allerede etableret mulighed for at indberetningerne til SØK kan foregå digitalt, og det sker også i vidt omfang. Lovforslaget om obligatorisk digitalisering æn-

13 12/18 drer ikke på hjemmelsbestemmelsen i 7, stk. 6, og det er ikke hensigten, at hjemlen i lovforslaget til at udstede bekendtgørelse om obligatorisk digitalisering skal erstatte hjemlen i 7, stk. 6. Finanstilsynet vil således fortsat have en konkret hjemmel til at udstede en bekendtgørelse om virksomhedernes underretningspligt til SØK Lov om investeringsforeninger m.v. ( 36) InvesteringsForeningsRådet bemærker, at der er en forkert lovhenvisning i bemærkninger til 218. Kommentar Det er korrekt, at henvisningen i bemærkningerne retteligt skal være til i lov om investeringsforeningenr m.v Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester ( 22) Datatilsynet henstiller, at eventuelle regler om obligatorisk digital kommunikation til og fra Erhvervsstyrelsen, der omfatter henvendelse fra borgere om forhold omfattet af direktivet, overvejes i forhold til databeskyttelsesdirektiverne. Datatilsynet bemærker endvidere, at tilsynet går ud fra, at opgaverne i forhold til e-databeskyttelsesdirektivet herefter ligger hos Erhvervs- og Vækstministeriet og vil derfor gerne orienteres, såfremt Forsvarsministeriet også har opgaver i forhold til e-databeskyttelsesdirektivet. Datatilsynet henviser til, at dette har betydning for Datatilsynet af hensyn til sammenhængen mellem de to databeskyttelsesdirektiver og tilsynets arbejde i artikel 29-gruppen. Kommentar Datatilsynets henstilling vedrørende obligatorisk digital kommunikation vil blive taget i betragtning i forbindelse med udstedelse af regler herom. Ved ressortdelingen mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Forsvarsministeriet har Forsvarsministeriet ikke fået overført opgaver i forhold til e-databeskyttelsesdirektivet Selskabsloven Finansrådet har anført i relation til selskabsloven, herunder den foreslåede nye affattelse af 12, stk. 4, at rådet forudsætter, at bestemmelsen, eller bestemmelserne i øvrigt, ikke vil kunne blive anvendt således, at eksempelvis gebyrer vil kunne udløses ved anvendelse af de digitale kommunikationsløsninger. Kommentar De foreslåede gebyrhjemler i lovforslaget viderefører de allerede gældende gebyrhjemler. Der indføres ikke nye gebyrhjemler med lovforslaget. Der er alene tale om redaktionelle ændringer i de foreslåede bestemmelser.

14 13/ Ikrafttrædelse for Færøerne Færøernes Rigsombud bemærker på vegne af Lagmandens kontor, at der i 51 og 52 ikke er hjemmel til, på embedsmandsniveau, at komme med indstillinger om til ikrafttræden. De træder nemlig i kraft med det samme, når loven er vedtaget, stadfæstet og kundgjort. I 47 og 48 i lagtingslov nr. 103 fra 26. juli 1994 om Færøernes styrelsesordning er det bestemt, at anmodninger til rigsmyndighederne om ikrafttræden for Færøerne af rigslov eller kongelig anordning, som sætter rigslov i kraft for Færøerne, kun kan ske ved rigslovsindstilling som Lagtinget har vedtaget, og får den gyldighed, når det senest 30 dage efter den endelige vedtagelse er stadfæstet af lagmanden og sendt til rigsmyndighederne. Ydermere gøres der via Rigsombudet opmærksom på, at for 17, 28, 32 og 54 er sagsområderne overtaget, hvorfor de ikke kan sættes i kraft. Færøernes landsstyre, Landsstyreområdet for Finansanliggender, henviser til høringssvaret oven for, og bemærker videre, at det bør overvejes om der kunne være problemer i forhold til at der ikke er en digital signatur på Færøerne. Kommentar Det er korrekt, at lov om finansiel stabilitet og lov om statsligt kapitalindskud gælder direkte for Færøerne og Grønland, hvorfor en ændring af loven ikke uden videre kan træde i kraft uden en rigslovsindstilling. Derfor ændres ikraftrædelsen for disse 2 love således, at disse kan sættes i kraft senere ved bekendtgørelse, efter en rigslovsindstilling. For så vidt de andre sagsområder som skulle være hjemtaget, så oplyser Statsministeriet, at dette ikke er korrekt for 32, 54, hvorfor blot henvisningen til 17 og 28 fjernes fra ikrafttrædelsesbestemmelsen. Herudover beholdes selve udformningen af 70, stk. 3 idet den vurderes at leve op til Statsministeriets vejledning nr. 59 af 2. juli 2012 herom. For så vidt den manglende udbredelse af digital signatur på Færøerne kan det bemærkes, at digital signatur ikke er obligatorisk at anvende i medfør af lovforslaget. Der vil gennem de kommende bekendtgørelser blive taget stilling til hvordan den digitale kommunikation konkret skal indrettes, herunder anvendelsen af en digital signatur eller alternativer hertil. I den forbindelse er det vigtigt at nævne, at lovforslaget ikke umiddelbart gælder for Færøerne, men netop ved anordning kan sættes i værk for Færøerne, og i den forbindelse skal der tages højde for de særlige færøske forhold. 5. Oversigt over hørte organisationer, myndigheder m.v. Lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring hos følgende: 92-gruppen, Advokatnævnet, Advokatrådet, Advokatsamfundet, Affald Danmark, AffaldVarme, Aarhus, Akademikernes Centralorganisation, Amagerforbrændingen, Amtsrådsforeningen, AMU-Kontrolinstans, An-

15 delsboligforeningernes Fællesrepræsentation, Andelsbolighavernes LO, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES), Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), Arbejdsskadestyrelsen, Arbejdstilsynet, Asfaltindustrien, Banedanmark, BAT- Kartellet, Begravelse Danmark, Benzinforhandlernes Fælles Repræsentation, Beredskabsstyrelsen, Beskæftigelsesministeriet, Bilfærgernes Rederiforening, Biodynamisk Forbrugersammenslutning, Bioneer A/S, BL - Danmarks Almene Boliger, Boligselskabernes Landsforening, Brancheforeningen for Biogas, Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme, Brancheforeningen for Farmaceutiske Industrivirksomheden i Danmark (BFID), Brancheforeningen for Industriel Automation, Brancheforeningen ForbrugerElektronik, Brancheforum Digitale Medier, Brunata, Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S, Bryggeriforeningen, Bureau Veritas, Certification Denmark A/S, Byggeriets Kvalitetskontrol A/S, Bygherreforeningen, Bygningsstyrelsen, Børnerådet, Børsmæglerforeningen, Campingbranchen, CASI Technology, Center for Fiskeri, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark, CO Industri, CO-SEA, Cowi, DABYFO - forum for danske bygningsmyndigheder, Danboat Søsportens Brancheforening, Dancert A/S, Danfoss A/S, Danish Seafood Association, Danish Venture Capital and Private Equity Association, Danmarks Aktive Forbrugere, Danmarks Almennyttige Boliger, Danmarks, Automobilforhandler Forening D.A.F, Danmarks Eksportråd, Danmarks Fiskeriforening, Danmarks Forskningsråd, Danmarks Fotohandler Forening, Danmarks Jurist- og Økonom Forbund, Danmarks Landboungdom, Danmarks Metrologiske Institut (DMI), Danmarks Nationalbank, Danmarks Optikerforening, Danmarks Rederiforening, Danmarks Rejsebureau Forening, Danmarks, Restaurationer og Caféer, Danmarks Skibskredit A/S, Danmarks Skibsmæglerforening, Danmarks Skohandlerforening, Danmarks Sportshandler-Forening, Danmarks Statistik, Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks Vækstråd, Dansk Aktionærforening, Dansk Annoncørforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Autoriseret Markedsplads A/S, Dansk Beredskabskommunikation Dansk Bilhandler Union, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, Dansk Byggeri, Dansk, Dagligvareleverandør Forening, Dansk Design Center, Dansk Detail, Dansk Ejendomsmæglerforening, Dansk Eksportforening, Dansk El-Forbund, Dansk Energi, Dansk Energi Brancheforening, Dansk Erhverv, Dansk Erhvervs Fremme (DEF), Dansk Fagpresse, Dansk Fjernvarme, Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM), Dansk Gartneri, Dansk Gasteknisk Center A/S, Dansk Industri, Dansk InkassoBrancheforening, Dansk InternetForum (DIFO), Dansk Investor Relations Forening DIRF, Dansk IT, Dansk IT- Sikkerhedsforum, Dansk Iværksætterforening, Dansk Kalibreringsteknik A/S, Dansk Kreditråd, Dansk Kørelærer-Union, Dansk Landbrugsrådgivning, Dansk Landbrugsrådgivning - Videnscentret for Landbrug, Dansk Magasinpresse Udgiverforening, Dansk Marketing Forum, Dansk Metal, Dansk Metals Maritime Afdeling, Dansk Mode og Tekstil, Dansk Opfinderforening (DaFFO), Dansk Pantebrevsforening, Dansk Planteskoleejerforening, Dansk Postordre handel, Dansk Revisorforening (FSR), Dansk 14/18

16 15/18 Skoventreprenør Forening, Dansk Skovforening, Dansk Solvarme Forening, Dansk Standard, Dansk Supermarked, Dansk Tandlægeforening, Dansk, Tandplejerforening, Dansk Taxi Råd, Dansk Textil & Beklædning, Dansk Textil Union, Dansk Tipstjeneste A/S, Dansk Transport og Logistik, Dansk Træforening, Dansk Vand- og spildevandsforening, Dansk Vægtkalibrering, Danske Advokater, Danske Andelsselskaber, Danske Anlægsentreprenører, DANSKE ARK, Danske Arkitektvirksomheder, Danske Bedemænd, Danske Biludlejere, Danske Boligadvokater, Danske Busvognsmænd, Danske Cykelhandlere, Danske Dagblades Forening, Danske Distriksblade ApS, Danske Forsikrings- og Pensionsmæglere (Forsikringsmæglerforeningen), Danske Forsikringsfunktionærers Landforening, Danske Fysioterapeuter, Danske Gaveartikel- og Brugskunstleverandøre, Danske Guldsmede og Urmagere,, Danske Handicaporganisationer, Danske Havecentre, Danske Havne, Danske Lodser, Danske Maritime, Danske Mediers Forum, Danske Møbelhandlere, Danske Regioner, Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening, Danske Revisorer FSR, Danske Skov- og Landskabsingeniører, Danske Speditører, Datatilsynet, De Danske Bilimportører, De Danske Skovdyrkerforeninger, De Samvirkende Købmænd, DELTA, Den Almindelige Danske Lægeforening, Den Danske Akkrediterings- Metrologifond (DANAK), Den Danske Aktuarforening, Den Danske Dommerforening, Den Danske Dyrlægeforening, Den Danske Finansanalytikerforening, Den Danske Fondsmæglerforening, Den Danske Skatteborgerforening, Den Europæiske Centralbank, Den Jydske Haandværkerskole, Det Centrale Handicapråd, Det, Norske Veritas Business Assurance Danmark A/S, Det Økonomiske Råds Sekretariat, DFM, DGC Kontrolinstans (Dansk Gasteknik Center A/S), DHI, Digital Rights, Digitaliseringsstyrelsen, Disciplinærnævnet for Statsautoriserede Revisorer, DJØF, DK- Hostmaster A/S, DMU Århus, Universitet, Dommerfuldmægtigforeningen v/lasse Bødker Nielsen, Doms Metrology ApS, Domstolsstyrelsen, DONG Naturgas A/S, DS Håndværk og Industri, Ejendomsmæglerforeningen, Ejendomsmæglernes Landsorganisation, Elbranchens leverandørforening FaFge, Elster- Instromet A/S, Energi- og Olieforum, Energifabrikanterne i Danmark, Energigruppen i Jylland A/S, EnergiMidt A/S, Energinet.dk, Energistyrelsen, Energitilsynet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Erhvervsankenævnet, Erhvervsstyrelsen, Esbjerg Forsyning A/S, EUC Vest EVU - EL- og VVS-branchens uddannelsessekretariat, Exova METECH A/S, Experimenterende, Danske Radioamatører, FABA - Foreningen af Febrikanter og Importører af Elektriske, Belysningsarmaturer, Fag og Arbejde, Fagligt Fælles Forbund (3F), FDB, FDM, FEHA, Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark (Gitte Underbjerg), Finans og Leasing, Finansforbundet, Finanshuset i Fredensborg A/S, Finansiel Stabilitet A/S, Finansministeriet, Finansrådet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, First North, Fiskernes Forbund, Fjernvarme Fyn A/S, Flonidan, Forbrugerklagerådet, Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet, FORCE Technology, Forenede Danske Antenneanlæg, Foreningen af Advokater og Advokatfuldmægtige, Foreningen af Dagligvare Grossister, Foreningen

17 af Danske Inkassoadvokater, Foreningen af Danske InternetMedier (FDIM), Foreningen af Danske Lokale Ugeaviser, Foreningen af Fabrikanter og Importører af Elektriske Husholdningsapparater, Foreningen af Firmapensionskasser, Foreningen af Forretningsførere for Udenlandske Forsikringsselskaber, Foreningen af Interne Revisorer, Foreningen af J.A.K. Pengeinstitutter, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, Foreningen af Offentlige Anklagere, Foreningen af Politidirektører i Danmarks, Foreningen af Registrerede Revisorer, Foreningen af rådgivende Ingeniører, Foreningen af Småøernes Færgeselskaber, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Foreningen af Vandværker i Danmark, Foreningen af Varmepumpefabrikanter i Danmark, Foreningen af VVS-Grossister, Foreningen Danske Revisorer, Foreningen for biodynamisk jordbrug, Foreningen for Distance- og Internethandel FDIH, FOREX, Forsikring og Pension, Forsikringsmæglerforeningen Forsvaret Efterretningstjeneste, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Forsvarets Materieltjeneste, Forsvarsministeriet, Fotobranchens Leverandør Forening, Fredericia, Maskinmesterskole, Frederiksberg Forsyning, Frederiksberg Kommune, Fritidshusejernes Landbrugsforening, Frivilligrådet, Funktionærenes og Tjenestemændenes Fællesråd, Fyrværkeribrancheforeningen, Færøernes Hjemmestyre via Rigsombudsmanden på Færøerne, Fødevarestyrelsen, Garantifonden for indskydere og investorer, Garban-Intercapital Scandinavia, Grundfos DK A/S, Grøndlands Selvstyre via Rigsombudsmanden på Grønland, GTS-foreningen Guldsmedebranchen i Danmark, GXG Markets A/S, Handelsflådens Velfærdsråd Hedeselskabet, HK-Danmark, HORESTA, Hovedstadsregionernes Naturgasselskab I/S (HNG) HTS-Industrigruppen, Huset Markedsføring, Håndværksrådet, IKA - foreningen af offentlige indkøbere, Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO), Ingeniørforeningen i Danmark, International Transport Danmark, InvesteringsForeningsRådet, ISACA Denmark Chapter, Ista Danmark A/S, IT-Branchen, ITEK Dansk Industris Branchefællesskab for IT, Justitsministeriet, Kamstrup A/S, Kirkeministeriet, Klagenævnet for Udbud, Klagenævnet for Udbud, Klima- og Energi- og Bygningsministeriet, Komiteen for god Selskabsledelse, Kommunalteknisk Chefforening, KommuneKredit, Kommunernes Landsforening (KL), Kommunernes Revision, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Kooperationen, Kosangas Danmark A/S, Kulturministeriet, Kuratorforeningen, Kuwait Petroleum DK, Kvinderådet, Københavns Energi, Københavns Kommune, Københavns Politi, Københvavns Lufthavne A/S, KøbsmandStandens OplysningsBureau, Landbrug og fødevarer, Landbrugets Rådgivningscenter, Landbrugsrådet, Landdistrikternes Fællesråd, Landis + Gyr A/S, Landsforeningen af forsvarsadvokater, Landsforeningen af Landsbysamfund, Landsforeningen af Statsaut. Fodterapeuter, Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug, Landsorganisationen Danmark, Landsorganisationen i Danmark, LDM Kvalitets- og Miljørådgivning ApS, Legetøjsbranchens Fællesråd, Lejernes Landsorganisation i 16/18

18 Danmark, Lekon Certificering, Liberale Erhvervsråd, Lokale Pengeinstitutter, Lægemiddelindustriforeningen, Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD), Maskinmestrenes Forening, Materialistforeningen, Medicoindustrien, Mejeriforeningen, Midtfyns Vandforsyning A.m.b.a., Miljøministeriet, Miljøstyrelsen, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Ministeriet for Børn og Undervisning, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Minol A7S, Moderniseringsstyrelsen, Møbelhandlernes Centralforening, NASDAQ OMX Copenhagen A/S, Naturgas Fyn A/S, Naturstyrelsen, Nets, Nærbutikkernes Landsforening, Offentligt Ansattes, Organisationer, Oliebranchens Fællesrepræsentation, Palle Mørch ApS, Parcelhusejernes Forening, Patent- og Varemærkestyrelsen, Pensionsstyrelsen, Plantning & Landskab, Landsforeningen, Politiets Efterretningstjeneste, Post Danmark, PostDanmarks Juridiske afdeling, Praktiserende, Tandlægers Organisation, Primagaz Danmark A/S, Præsidenten for Københavns Byret, Præsidenten for Retten i Odensen, Præsidenten for Retten i Roskilde, Præsidenten for Retten i Aalborg, Præsidenten for Retten i Aarhus, Præsidenten for Sø- og Handelsretten, Præsidenten for Vestre Landsret, Præsidenten for Østre Landsret, Q-kontrol, Radio- og tvnævnet, Realkreditforeningen Realkreditrådet, Regionale Bankers Forening, Regnskabsrådet, Rengøringsselskabernes Branche- og arbejdsgiverforening, Renosam, Retspolitisk Forening, Retssikkerhedsfonden, Revisorkommissionen, Revisornævnet, Revisortilsynet, Rigsadvokaten, Rigspolitichefen, Rigspolitiet, Rigsrevisionen, Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling, Rådet for større IT-sikkerhed, Sammenslutning af Landbrugets Arbejdsgiverforening, Sammenslutningen af Danske Andelskasser, Sammenslutningen af Danske Småøer, Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer, SAS, att. Annika Lund, Scanvægt Nordic A/S, SEAS-NVE, Siemens flow instruments, Sikkerhedsstyrelsen, Skatteministeriet, Skibs- og Bådebyggeriets Arbejdsgiverforening, Social- og Integrationsministeriet, Solar, SPT- Brancheforening for Sæbe, Parfume og Teknisk/Kemiske Artikler, Statens Byggeforskningsinstitut, Statens og kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI), Statoil A/S, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, Statsansattes Kartel, Statsforvaltningen Hovedstaden, Statsforvaltningen Midtjylland, Statsforvaltningen Nordjylland, Statsforvaltningen Sjælland, Statsforvaltningen Syddanmark, Statsministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Stormrådet, Sundhedsstyrelsen, Sø- og Handelsretten, Søfartens Arbejdsmiljøråd, Søfartens Ledere - Dansk Navigatørforening, Søfartsstyrelsen, Sømændenes Forbund, Søsportens Brancheforening, Teatrenes Interesseorganisation, TEC, Teknisk Erhvervsskole Center, Tech College Aalborg, Techem Danmark A/S, Tekniq, Tekniq Kvalitet A/S, Teknisk Landsforbund, Teknologisk Institut Teknologisk Instituts Kontrolinstans, Teleankenævnet, Teleklagenævnet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, The Nordic Association of Troy Manufacturers, Trafikstyrelsen, Translatørforeningen, Transportministeriet, Trescal A/S, Træskibs, Sammenslutningen, TV2/Reklame, TV- 17/18

19 18/18 Danmark A/S, TÜV Nord Danmark, Udenrigsministeriet, UL International Demko A/S, Undervisningsministeriet, Uni-inspektion - Foreningen af Vejere og Målere, Vand og Spildevand, Århus, Varmekontrol, VELTEK, Viking Gas A/S, Vin og Spiritus, Organisation i Danmark V.S.O.D., Virksomhedsforum for Social Ansvar, VP Securities A/S, Vækstfonden, Vækstforum Region Bornholm, Vækstforum Region Hovedstaden, Vækstforum Region Midtjylland, Vækstforum Region Nordjylland, Vækstforum Region Sjælland, Vækstforum, Region Syddanmark, Western Union A/S, Ædelmetalkontrollen, Ældresagen, Økologisk Landsforening, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Aarhus Vand A/S. Følgende organisationer, myndigheder m.v. har haft bemærkninger til lovforslaget: Advokatrådet Arbejdstilsynet ATP Brancheforeningen for værksteder (CAD) CO-industri DABBolig Danmarks Rederiforening Dansk Byggeri Dansk Energi Dansk Transport og Logistik (DTL) Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA) Danske Advokater Danske Boligadvokater Danske Revisorer Danske Handicaporganisationer (DH) Datatilsynet De Samvirkende Købmænd Dommerfuldmægtigforeningen Finansrådet Forsikring & Pension Færøernes landsstyre, Landsstyreområdet for Finansanliggender Horesta Håndværksrådet InvesteringsForeningsRådet Landbrug og Fødevarer Liberale Erhvervs Råd (LER) Retspolitisk Forening Revisornævnet Rigsombudsmanden Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet Vestre Landsret Ældresagen

20 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 16 Bilag 1 Offentligt

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

Høringsliste bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens

Høringsliste bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens Dato: 16. juni 2014 Sag: POL-14/03945-9 Sagsbehandler: /mcm Høringsliste bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed KONKURRENCE- OG 3F Fagligt Fælles Forbund Advokatnævnet Advokatrådet

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Høringsliste Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Myndighed / Organisation Advokatsamfundet / advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens

Læs mere

Høringsliste. Clean Clothes Campaign CO-Industri DAF Danmarks Automobilforhandler

Høringsliste. Clean Clothes Campaign CO-Industri DAF Danmarks Automobilforhandler Dato: 11. juli 2016 Sag: POL-14/06431-111 Sagsbehandler: /mcm Høringsliste 3F Fagligt Fælles Forbund Advokatsamfundet Akademikernes centralorganisation Alkohol og Samfund Amagerforbrænding AMGROS Arbejderbevægelsens

Læs mere

NOTAT. Høringsparter. 29. juni 2012 12/04853-9. /mfb-dep

NOTAT. Høringsparter. 29. juni 2012 12/04853-9. /mfb-dep NOTAT 29. juni 2012 12/04853-9 /mfb-dep Høringsparter 92-gruppen Advokatnævnet Advokatrådet Advokatsamfundet Affald Danmark AffaldVarme, Aarhus Akademikernes Centralorganisation Amagerforbrændingen Amtsrådsforeningen

Læs mere

Forslag. til. 1. Efter 14 a indsættes:» 14 b. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om risikooplysninger for kreditaftaler.

Forslag. til. 1. Efter 14 a indsættes:» 14 b. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om risikooplysninger for kreditaftaler. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 29 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov om markedsføring (Indførelse af hjemmelsbestemmelser til fastsættelse af regler

Læs mere

Høringsliste udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 16. juni 2011

Høringsliste udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 16. juni 2011 Høringsliste udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 16. juni 2011 Advokatsamfundet Affald Danmark Akademikernes Centralorganisation Amager forbrænding I/S Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Asfaltindustrien

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 5. november 2014 Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering

Læs mere

Høringsliste. Erhvervsstyrelsens høringsliste: Organisation

Høringsliste. Erhvervsstyrelsens høringsliste: Organisation Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 41 Bilag 1 Offentligt Høringsliste Erhvervsstyrelsens høringsliste: Organisation Aalborg Universitet Aarhus Universitet AgroSkat ApS Akademikernes Centralorganisation

Læs mere

Navn: 92-gruppen Forum for bæredygtig udvikling Advokatsamfundet/Advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Navn: 92-gruppen Forum for bæredygtig udvikling Advokatsamfundet/Advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Navn: 92-gruppen Forum for bæredygtig udvikling Advokatsamfundet/Advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Arbejdsgiverforeningen Konditorer, Arbejdsmarkedets Tillægs

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt NOTAT 4. november 2014 14/08289-1 miv-dep Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til ændring af bogføringsloven (Opbevaring af elektronisk

Læs mere

Til interessenterne på vedhæftede liste. Høring over udkast til tre bekendtgørelser udstedt i medfør af årsregnskabsloven

Til interessenterne på vedhæftede liste. Høring over udkast til tre bekendtgørelser udstedt i medfør af årsregnskabsloven Til interessenterne på vedhæftede liste 6. april 2016 Sag 2016-1425, 2016-465 og 2016-1158 Høring over udkast til tre bekendtgørelser udstedt i medfør af årsregnskabsloven Erhvervsstyrelsen har udarbejdet

Læs mere

Erhvervsudvalget L Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget L Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget L 153 - Bilag 1 Offentligt 13.. januar 2007 /a Høringsnotat - Forslag til lov om ændring af lov om aktieselskaber m.v. (Grænseoverskridende fusion og grænseoverskridende spaltning) Et

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 252 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber

Læs mere

Kommuner/kommunale organisationer Danske Regioner KL HK-Kommunal Miljøudvalg

Kommuner/kommunale organisationer Danske Regioner KL HK-Kommunal Miljøudvalg Offentlige myndigheder Beskæftigelsesministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Finansministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet Kirkeministeriet Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Kulturministeriet

Læs mere

Til interessenterne på vedhæftede liste

Til interessenterne på vedhæftede liste Til interessenterne på vedhæftede liste 18. marts 2014 Sag 2014-0037032 /grejen Høring over udkast til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Advokatrådet - Advokatsamfundet. Akademisk Arkitektforening. Altinex Oil Denmark A/S. Andelsboligforeningernes Fælles Repræsentation

Advokatrådet - Advokatsamfundet. Akademisk Arkitektforening. Altinex Oil Denmark A/S. Andelsboligforeningernes Fælles Repræsentation Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Advokatrådet - Advokatsamfundet Akademisk Arkitektforening Altinex Oil Denmark

Læs mere

Lovforslaget er sendt i høring den 31. maj 2013 med høringsfrist den 12. juli 2013 til i alt 118 organisationer, foreninger, m.v.

Lovforslaget er sendt i høring den 31. maj 2013 med høringsfrist den 12. juli 2013 til i alt 118 organisationer, foreninger, m.v. 1. oktober 2013 Høringsnotat ad L 23 - Forslag til ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love om årsrapporter på engelsk og den kønsmæssige sammensætning af ledelsen 1. Indledning

Læs mere

Høringsliste. Advokatrådet - Advokatsamfundet. Akademisk Arkitektforening. Altinex Oil Denmark A/S. Andelsboligforeningernes fælles repræsentation

Høringsliste. Advokatrådet - Advokatsamfundet. Akademisk Arkitektforening. Altinex Oil Denmark A/S. Andelsboligforeningernes fælles repræsentation Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Høringsliste Advokatrådet - Advokatsamfundet Akademisk Arkitektforening Altinex

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring 2009/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05614 Fremsat den 25. februar 2010

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om elforsyning. (Gebyrer for myndighedsbehandling)

Forslag. til. lov om ændring af lov om elforsyning. (Gebyrer for myndighedsbehandling) Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning (Gebyrer for myndighedsbehandling) 1 I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, som ændret bl.a. ved 1 nr. 30 i lov nr. 466

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 83 Bilag 1 Offentligt NOTAT. 22. november 2013. Høringsliste

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 83 Bilag 1 Offentligt NOTAT. 22. november 2013. Høringsliste Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 83 Bilag 1 Offentligt NOTAT 22. november 2013 Høringsliste Advokatfirmaet Henning Moritzen Advokatsamfundet Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) Akademikerne

Læs mere

Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om visse betalingsmodtageres pligt til at modtage betaling med kontanter i hele åbningstiden

Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om visse betalingsmodtageres pligt til at modtage betaling med kontanter i hele åbningstiden NOTAT 28. november 2017 17/09414-1 joa-dep Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om visse betalingsmodtageres pligt til at modtage betaling med kontanter i hele åbningstiden 1. Indledning Bekendtgørelsen

Læs mere

Organisation & Jura J.nr. MST-109-00153 Ref. anlja Den 13. oktober 2015

Organisation & Jura J.nr. MST-109-00153 Ref. anlja Den 13. oktober 2015 Organisation & Jura J.nr. MST-109-00153 Ref. anlja Den 13. oktober 2015 Liste over høringsparter til ændring af bekendtgørelse om uddannelse af erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler og af

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 82 Bilag 1 Offentligt. Vejlsøvej 29 8600 Silkeborg

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 82 Bilag 1 Offentligt. Vejlsøvej 29 8600 Silkeborg Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 82 Bilag 1 Offentligt Høringsliste Forslag til ændring af lov om erhvervsfremme og forskellige andre love (ændringer på baggrund af evaluering af kommunalreformen,

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud

UDKAST Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud UDKAST Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud I medfør af 6, stk. 1, nr. 3, og 11, stk. 3, i lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. og 10, stk. 2, i lov nr. 484 af 17. juni

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer. Lovforslag nr. L 2 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer. Lovforslag nr. L 2 Folketinget Lovforslag nr. L 2 Folketinget 1753-54 Fremsat den 12. oktober 2011 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer (Tabskaution

Læs mere

NOTAT. Høringsliste vedr. forslag til lov om maritim planlægning (havplanlov)

NOTAT. Høringsliste vedr. forslag til lov om maritim planlægning (havplanlov) NOTAT 25. november 2015 Sag: 2015027106 Høringsliste vedr. forslag til lov om maritim planlægning (havplanlov) Offentlige myndigheder mv. Beskæftigelsesministeriet Datatilsynet DanPilot Energi-, Forsynings-

Læs mere

Erhvervsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentlig

Erhvervsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentlig Erhvervsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentlig ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 21. oktober 2004 ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tlf. 33 92 33 50 Fax 33 12 37 78 CVR-nr.

Læs mere

Følgende organisationer har meddelt, at de ingen bemærkninger har:

Følgende organisationer har meddelt, at de ingen bemærkninger har: Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 raha@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) 1. Indledning Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud til lægeundersøgelse)

Forslag. Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud til lægeundersøgelse) Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 62 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 14 Bilag 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 1. oktober 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 26 Bilag 1 Offentligt 11. september 2012 Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven 1. Baggrund og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud

Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud BEK nr 887 af 11/08/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0004

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden 2010/1 LSF 181 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. Fremsat den 30. marts 2011 af økonomi og erhvervsministeren

Læs mere

Jord & Affald J.nr. MST-029-00256 Ref. cespa 12. september 2014

Jord & Affald J.nr. MST-029-00256 Ref. cespa 12. september 2014 Jord & Affald J.nr. MST-029-00256 Ref. cespa 12. september 2014 Høringsliste til udkast til Lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov

Læs mere

efteruddannelseskrav og certificeringsordning alene bør gælde for revisorer i kreditinstitutter, hvor der har været rejst kritik af revisionen.

efteruddannelseskrav og certificeringsordning alene bør gælde for revisorer i kreditinstitutter, hvor der har været rejst kritik af revisionen. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 126 Bilag 1 Offentligt NOTAT 29. januar 2013 Høringsnotat vedrørende lov om ændring af revisorloven og lov om finansiel virksomhed (Revisors uddannelse og

Læs mere

Liste over høringsparter for høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Liste over høringsparter for høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger Høringsliste Liste over høringsparter for høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger 3F Fagligt Fællesforbund Akademisk Arkitektforening Aalborg Universitet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

HØRINGSLISTE 19. januar 2015

HØRINGSLISTE 19. januar 2015 HØRINGSLISTE 19. januar 2015 Høring over udkast til bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. Aalborg Portland A/S Aalborg Universitet Advokatrådet

Læs mere

Erhvervsudvalget L 22 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget L 22 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget L 22 - Bilag 1 Offentligt 5. oktober 2006 /SR-SIK Høringsnotat vedrørende høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Høringsliste. 2. september 2013. /giluha-erst. Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø

Høringsliste. 2. september 2013. /giluha-erst. Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Høringsliste 2. september 2013 /giluha-erst Oversigt over myndigheder og organisationer mv., der høres over bekendtgørelse om etablering af nøddrift af elektroniske kommunikationstjenester i tilfælde af

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder)

Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder) 7. oktober 2008 Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder) Eksp.nr. /ksh-eogs 1. Indledning Udkast til lovforslag har været sendt i høring

Læs mere

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver Cirkulæreskrivelse af 6. januar 2014 Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver Til alle ministerier, Rigspolitiet, Domstolsstyrelsen og Direktoratet for Kriminalforsorgen, Denne cirkulæreskrivelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen Forslag til Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. (Regulering af bestemmelser om rentestigninger (»rentetriggeren«))

Læs mere

Høringsliste 7. december 2015. Aalborg Universitet Aarhus Universitet Aarhus Universtitetshospital Advokatfirmaet Henning Moritzen

Høringsliste 7. december 2015. Aalborg Universitet Aarhus Universitet Aarhus Universtitetshospital Advokatfirmaet Henning Moritzen Høringsliste 7. december 2015. Aalborg Universitet Aarhus Universitet Aarhus Universtitetshospital Advokatfirmaet Henning Moritzen Advokatrådet/Advokatsamfundet Akademiet for de Tekniske Videnskaber Akademikernes

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 59 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 59 Offentligt NOTAT Høringsnotat vedrørende lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber (Dækning af krav fra danske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 113 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen Forslag til Lov om ændring af lov om realkreditlån og

Læs mere

3M Danmark 92-gruppen Forum for bæredygtig udvikling

3M Danmark 92-gruppen Forum for bæredygtig udvikling Høringsliste vedrørende Bekendtgørelse om register over blandinger og varer, der indeholder eller frigiver nanomaterialer samt producenter og importørers indberetningspligt til registeret 3M Danmark 92-gruppen

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven (Lovforslag L 83)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven (Lovforslag L 83) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven (Lovforslag L 83) Oktober 2016 Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven har i perioden 11. 26. oktober

Læs mere

Bilag til høringsbrev

Bilag til høringsbrev Bilag til høringsbrev Kontor/afdeling FOR og ERH/EE Dato 26. oktober 2016 J nr. 2015-5534 /JNOE/MLHO/KWJ/MRA/ Liste over høringsparter for høring vedr. forslag til bekendtgørelse om energivirksomheder

Læs mere

Høringsliste. Side 1/5. Kontor/afdeling Center for forsyning. Dato 13. april 2016. J nr. 2016-2537 /NAL. Energistyrelsen

Høringsliste. Side 1/5. Kontor/afdeling Center for forsyning. Dato 13. april 2016. J nr. 2016-2537 /NAL. Energistyrelsen Høringsliste Kontor/afdeling Center for forsyning Dato 13. april 2016 J nr. 2016-2537 /NAL Aalborg Portland A/S Advokatrådet - Advokatsamfundet Akademiet for de Tekniske Videnskaber Akademisk Arkitektforening

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 256 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 256 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 256 Offentligt Høringsliste Organisation mm. 3F 3F Privat Service, Hotel og Restauration Advokatsamfundet Aluminium Danmark Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse) Lovafdelingen Dato: 26. september 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2079449 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 130 Offentligt Fremsat den 2012 af erhvervs- og vækstminister Ole Sohn Forslag til Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for boligkredit Til organisationer og myndigheder anført på vedlagte høringsliste 27. oktober 2017 Ref. hbj J.nr. 1912-0013 Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Læs mere

Høringsliste (ekstern) 24. august 2015

Høringsliste (ekstern) 24. august 2015 Høringsliste (ekstern) 24. august 2015 Center for Forsyning Høring af udkast til forslag om ændring af lov om naturgasforsyning (Bemyndigelse til fastsættelse af regler om opgørelse af produktions- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 2012/1 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7770-00009 Fremsat den 4. oktober 2012 af miljøministeren (Ida Auken)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v. 2011/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstministeriet, Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2011-0026201 Fremsat den 29. februar

Læs mere

Erhvervsudvalget L 133 - Bilag 2 Offentligt

Erhvervsudvalget L 133 - Bilag 2 Offentligt Erhvervsudvalget L 133 - Bilag 2 Offentligt 17. februar 2006 Eksp.nr. 235660 /abn-dep Høringsnotat vedr. udkast til forslag til lov om det europæiske andelsselskab (SCE-loven) 1. Indledning Forslaget er

Læs mere

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 23 Bilag 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 11. oktober 2013 Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering

Læs mere

Forslag. til. (Modernisering og effektivisering af sagsbehandlingen i Klagenævnet for Udbud m.v.)

Forslag. til. (Modernisering og effektivisering af sagsbehandlingen i Klagenævnet for Udbud m.v.) Forslag til Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. og lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Modernisering og effektivisering af sagsbehandlingen

Læs mere

Fornyet høring over udkast til lov om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg

Fornyet høring over udkast til lov om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg H Ø RI NGSLISTE 5. november 2015 Center for Forsyning Fornyet høring over udkast til lov om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg Advokatrådet - Advokatsamfundet Akademisk

Læs mere

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 70 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 3. november 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2122902 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 103 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 103 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 103 Bilag 1 Offentligt NOTAT 13. januar 2016 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om betalingskonti (JAN I) 1. Indledning Lovforslagets hovedformål er

Læs mere

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september.

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september. Miljøudvalget 2013-14 L 62 Bilag 1 Offentligt NOTAT Jura J.nr. 020-00102 Ref. metbr Den 5. november 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige

Læs mere

Den fulde tekst. Fremsat den 9. november 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. til

Den fulde tekst. Fremsat den 9. november 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. til Skjal 2 Samandráttur: 2010/1 LSF 49 Offentliggørelsesdato: 10-11-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Den fulde tekst Fremsat den 9. november 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Statstidende

Forslag. Lov om ændring af lov om Statstidende 2012/1 LSF 186 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen Fremsat den 13. marts 2013 af finansministeren (Bjarne Corydon)

Læs mere

Til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. SPK 15. januar 2014. 70.D.7.a.DAN

Til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. SPK 15. januar 2014. 70.D.7.a.DAN Eksportrådet The Trade Council Til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 33 92 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 73 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 73 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 73 Bilag 1 Offentligt NOTAT Høringsnotat vedrørende udkast til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om finansielle rådgivere (Feb II)

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om finansielle rådgivere (Feb II) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 151 Bilag 1 Offentligt NOTAT 27. februar 2013 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om finansielle rådgivere (Feb II) 1. Indledning Det overordnede formål

Læs mere

Høringsliste ATP. Aarhus Universitet. Aalborg Universitet. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP. Advokatrådet, Akademikerne

Høringsliste ATP. Aarhus Universitet. Aalborg Universitet. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP. Advokatrådet, Akademikerne Høringsliste ATP Aarhus Universitet Aalborg Universitet Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP Advokatrådet, Akademikerne Alzheimer foreningen, Ankestyrelsen Anker Fjord Hospice Arresødal

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 Bilag 1 Offentligt Høringsliste - Høring over forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

Lovforslaget har været sendt i høring hos de organisationer, ministerier og styrelser, som er nævnt sidst i notatet.

Lovforslaget har været sendt i høring hos de organisationer, ministerier og styrelser, som er nævnt sidst i notatet. Boligudvalget (2. samling) L 46 - Bilag 2 Offentligt 7. marts 2005 /ebst Høringsnotat vedrørende høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om bygnings- og boligregistrering, lov om kommuners og

Læs mere

Forslaget er sendt i høring den 7. juli 2010 med høringsfrist den 16. august til i alt 170 myndigheder, organisationer m.v.

Forslaget er sendt i høring den 7. juli 2010 med høringsfrist den 16. august til i alt 170 myndigheder, organisationer m.v. Boligudvalget 2010-11 L 40 Bilag 1 Offentligt Høringsnotat vedrørende L 40 Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om vandforsyning m.v., lov om miljøbeskyttelse og lov om forurenet jord

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 38 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 38 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 38 Bilag 1 Offentligt NOTAT 28. oktober 2015 Høringsnotat ad L 38 Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester og elektroniske penge (Loft over

Læs mere

HØRINGSLISTE. Advokatrådet. Advokatsamfundet. Akademikerne. AK-samvirke. Aktive Modstandsfolk. Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation

HØRINGSLISTE. Advokatrådet. Advokatsamfundet. Akademikerne. AK-samvirke. Aktive Modstandsfolk. Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation HØRINGSLISTE 3F Advokatrådet Advokatsamfundet Akademikerne AK-samvirke Aktive Modstandsfolk Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation Ankenævnet for Statens uddannelsesstøtteordninger Ankestyrelsen

Læs mere

Liste over hørte organisationer vedrørende medarbejderklausuler (januar 2010)

Liste over hørte organisationer vedrørende medarbejderklausuler (januar 2010) Liste over hørte organisationer vedrørende medarbejderklausuler (januar 2010) 3 F e-post: 3f@3f.dk Advokatsamfundet e-post: samfund@advocom.dk Akademikernes Centralorganisation e-post: ac@ac.dk Arbejderbevægelsens

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget L 55 Bilag 1 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget L 55 Bilag 1 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 L 55 Bilag 1 Offentligt Enhed Forvaltningsjura Koordineret med - Sagsnr. 2016-2453 Doknr. 402073 Dato 29-20-2016 HØRINGSNOTAT OVER forslag til lov om udstedelse af

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 28 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 28 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 28 Offentligt Advokatfirma DLA Nordic A/S E-mail: hans.abildstrom@dlanordic.dk Advokatfirmaet Jonas Bruun E-mail: jb@jblaw.dk Advokatfirmaet,

Læs mere

Uddrag af. I Møntlov, jf. lov nr. 817 af 21. december 1988, foretages følgende ændringer:

Uddrag af. I Møntlov, jf. lov nr. 817 af 21. december 1988, foretages følgende ændringer: Skjal 1 Uddrag af Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, lov om værdipapirhandel m.v., møntloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister 2008/1 LSF 83 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmjn., Søfartsstyrelsen, sag nr. 200807699 Fremsat den 3. december

Læs mere

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Rigsarkivet

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Rigsarkivet Cirkulæreskrivelse af 22. december 2016 Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Rigsarkivet Til alle ministerier, Denne cirkulæreskrivelse fastsætter i henhold til bekendtgørelse nr. 591 af 26.

Læs mere

På baggrund af den afsluttede høring kan det konkluderes, at der ikke er udtrykt kritik af lovforslaget.

På baggrund af den afsluttede høring kan det konkluderes, at der ikke er udtrykt kritik af lovforslaget. Høringsnotat til Folketingets Grønland s- udvalg 17. marts 2016 Høringsnotat vedrørende forslag til lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse - Lxx 1. Indledning Lovforslaget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og ændring af lov om indretning m.v. af visse produkter

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og ændring af lov om indretning m.v. af visse produkter UDKAST 11. oktober 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og ændring af lov om indretning m.v. af visse produkter (Obligatorisk digital kommunikation m.v.) 1 I lov om arbejdsmiljø, jf.

Læs mere

JUSTITSMINISTERIET. Til parterne pa vedlagte h0ringsliste

JUSTITSMINISTERIET. Til parterne pa vedlagte h0ringsliste JUSTITSMINISTERIET Til parterne pa vedlagte h0ringsliste Civilafdelingen Date: 1 k DEC. 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen Sagsnr.: 2012-7004-0011 Dok.: 574452 H0ring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere