ANKENÆVNETS AFGØRELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANKENÆVNETS AFGØRELSE"

Transkript

1 ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MPE Klager: VB 2950 Vedbæk Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: HNG Midt-Nord Salg A/S CVR & HMN Naturgas I/S CVR Gladsaxe Ringvej Søborg Amagerfælledvej København S Klageemne: Kundeforhold Indsigelse mod uden egen accept at være tilmeldt som kunde sammen med tidligere samlever - Samlevers hæftelse for fælles forbrug - Flytteopgørelse. Ankenævnets sammensætning: Formand Poul Gorm Nielsen Udpeget af Forbrugerrådet Niels-Ole Bjerregaard Martin Salamon Udpeget af DONG Energy Christian Duus (tillagt 2 stemmer)

2 Side 2 4/ SAGSFREMSTILLING Perioden, der klages over: 28. april januar Påklaget beløb: 8195,14 kr. Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 2. oktober Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 19. oktober Klageformular modtaget i ankenævnet: 10. september Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 31. august Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 13. maj og 10. juni KLAGENS INDHOLD OG FORLØB Tvisten angår Flytteopgørelsen af 20. februar 2009 med betalingskravet på 8.195,14 kr. (bilag 1) med forfaldsdato 6. marts Klager erhvervede sammen med sin tidligere ægtefælle ejendommen på in- stallationsadressen den 10. februar Ifølge indklagede blev klager og dennes tidligere ægtefælle tilmeldt hos indklagede som forbrugere på installationsadressen den 17. november 1993 ved telefonisk henvendelse. I marts måned 2008 blev ægteparret skilt, og klager fraflyttede installations- adressen den 1. juli Klagers tidligere ægtefælles ejendomsmægler rettede den 20. januar 2009 henvendelse til indklagede med gasmåleraflæsning (bilag 2), da ejendommen var blevet solgt med overtagelse den 1. februar Det blev samtidigt meddelt indklagede, hvilken adresse slutopgørelsen skulle sendes til. Indklagede udarbejdede herefter slutopgørelsen, der blev fremsendt til kla- ger og klagers tidligere ægtefælle på den meddelte adresse. Da betalingen af slutopgørelsen udeblev, blev kravet overdraget til inkasso den 24. september Den 2. oktober 2009 rettede klagers advokat henvendelse til inkassovirksomheden, hvor denne gjorde gældende, at han ikke havde eller kendte til et aftaleforhold, der skulle være mellem klager og indklagede.

3 Side 3 4/ Den 19. oktober 2009 besvarede inkassovirksomheden brevet af 2. oktober 2009, hvor i kravet blev fastholdt og det blev oplyst, at hvis betaling ikke skete, ville sagen blive indbragt for domstolene. Den 23. oktober og 25. november 2009 henvendte klagers advokat sig igen, hvor han anmodede om dokumentation for aftaleforholdet mellem klager og indklagede, derudover henviste klagers advokat til, at det var klagers tidlige- re ægtefælle, der stod for alt det økonomiske i ægteskabet. Inkassovirksomheden stævnede, på vegne af indklagede, klager og dennes tidligere ægtefælle den 24. november Retten i Lyngby noterede mod- af stævningen pr. 27. november tagelsen Retten i Lyngby afholdte den 30. juni 2010 retsmøde. Klager fremsatte ønske om, at sagen blev behandlet ved Ankenævnet på Energiområdet. Retten hævede sagen for den del, der vedrørte klager, og sagen blev udsat med henblik på forkyndelse for klagers tidligere ægtefælle. Retten oversendte efterfølgende sagens akter til ankenævnet og klager indbragte sagen for ankenævnet den 31. august PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER Klagers krav: At indklagede frafalder kravet mod klager og tilbagekalder den verserende retssag. Klagers oplysninger og begrundelse: Klager har gjort gældende, at klager ikke har indgået nogen leveringsaftale med indklagede og derfor ikke er til- som forbruger på installationsadressen. Kundeforholdet er alene etab- meldt leret med den tidligere ægtefælle. Indklagede har endvidere ikke fremlagt dokumentation for, at klager skulle have indgået leveringsaftale og dermed påtaget sig en solidarisk hæftelse for forbruget. Klager har endvidere gjort gældende, at klager ikke har været vidende om det fremsendte velkomstbrev, og at brevet alene er sendt til klagers ægtefælsom modtager. Derudover er datoen for tilmelding henholdsvis angivet til le 1. januar 1993 i indklagedes print af autorapport (bilag 3) og 17. november 1993 i stævningen af 24. november At klagers navn i enkelte tilfælde fremgår af indklagedes interne såkaldte Auto- rapport beviser efter klagers opfattelse intet, og klager har ikke selv haft indflydelse på eller været vidende om, at hendes navn er anført i denne rapport.

4 Side 4 4/ Levering af gas er ikke et tingsretligt beskyttet krav, der automatisk hæfter på ejerne af den ejendom, hvortil levering har fundet sted, men er en almindelig aftale, der følger de almindelige aftaleretlige principper. Uanset, om klager (hvad der ikke er tilfældet) skulle have beboet ejendommen i den periode, hvor gasleverancen har fundet sted, eller ej, ville klager heller ikke i denne situation hæfte for betalingen til indklagede. Faktum er imidlertid, at klager ikke har beboet ejendommen i den periode, hvor a conto regninger for gasleverancer ikke er blevet betalt. Indklagedes standpunkt til klagers krav: Fastholder, at det opkrævede beløb opgjort korrekt. Indklagedes oplysninger og begrundelse: Indklagede har oplyst, at på baggrund af en telefonisk henvendelse den 17. november 1993 blev begge de sagsøgte tilmeldt som gasdebitorer på installationsadressen, og der blev samtidig fremsendt velkomst brev til begge de sagsøgte, jf. udskrift af ind- klagedes kundenoter (bilag 3), tillige med kopi af sagsøgers generelle leveringsbetingelser. Indklagede har anført, at det ikke er muligt fra sagsøgers databasesystem at foretage genudskrivning af velkomstbrevet fra Sagsøger har løbende fremsendt a conto fakturaer til de sagsøgte. Indklagede har henvist til Leveringsbetingelser for HNG Salg A/S (fra ok- 2005), punkt 8 om tober flytning: og i punkt 11.3:

5 Side 5 4/ Af HNG Leveringsbetingelser for naturgas (gældende fra 1. april 1992) fremgår af 2: Indklagede har anført, at der er blevet leveret og forbrugt gas på adressen svarende til det i flytteregningen opgjorte, og at klager ikke i overensstem- melse med sagsøgers generelle vilkår tidligere har underrettet indklagede omkring ændringer i gasforbruget og herunder meddelt flytning, hvilket derfor bør komme klager processuelt til skade. Indklagede har derfor gjort gældende, at klager hæfter solidarisk for forbru- sammen med sin tidligere ægtefælle, eftersom de begge blev tilmeldt og get har beboet installationsadressen, samt har forbrugt det opkrævede gas. I relation til hæftelsesproblematikken mellem flere debitorer i forhold til kreditor er det indklagede uvedkommende, hvem der konkret af flere debitorer de facto foretager betaling til kreditor.

6 Side 6 4/ Endvidere har klager ikke reageret på oplysningerne om, at denne tillige var tilmeldt som debitor i indklagedes databasesystem, og at det må have formodningen imod sig, at indklagede af egen drift har påført klager som gas- på debitor adressen. Afslutningsvis har indklagede udarbejdet en kontooversigt (bilag 4). BEHANDLING VED ANKENÆVNET Sagen blev behandlet på ankenævnsmøde den 13. maj Nævnet valgte at udsætte sagen med henblik på at indhente uddybende forklaring om de forhold, der fremtræder som provokationer i klagers duplik i procesdoku- Derudover ønskede nævnet oplysninger om, hvorvidt klager var menterne. tilmeldt, og der skete betaling via Betalingsservice. Sekretariatet modtog indklagedes redegørelse den 18. maj Indklagede har gjort gældende, at klager har stået som debitor igennem alle årene sammen med hendes tidligere ægtefælle. Indklagede har i den forbinvar debitor delse anført, at klager, som ægtefælle, ville hæfte uanset om hun jf. retsvirkningslovens 11. Indklagede endvidere anført, at klager og hendes tidligere ægtefælle har betalt via Betalingsservice til og med 7. juli 2008, hvor betalingerne ophørte. Indklagede har ligeledes anført, at slutregningen er sendt til debitorernes nye adresse og ikke adressen, hvor forbruget har været. Det er derfor kun muligt at føre et enkelt navn ind som administrator. Indklagede har gjort gældende, at klager alene har underskrevet den formidlingsaftale, som klagers ejendomsmægler kunne benytte som fuldmagt, til at indhente oplysninger om forbruget hos indklagede. Indklagede har endelig gjort gældende, at ejendomsmægleren meddelte indklagede den nye adresse, som slutafregningen skulle sende til, og på adressen var både klager og hendes tidligere ægtefælle anført som modtagere.

7 Side 7 4/ BILAG TIL SAGEN Bilag 1: Flytteopgørelsen af 20. februar Bilag 2: Udateret informationsskrivelse fra Birthe Lind fra ejendomsmæglerkæden Home, og mail af 29. oktober 2009 fra Anders Hebbelstrup Jensen. Bilag 3: HNG I/S Autorapport af 23. november Bilag 4: Debitor - Internt kontoudtog perioden til Bilag 5: Formidlingsaftale om salg af 9. april 2008 Bilag 6: Meddelelse om slutafregning og oplysning om ny adresse af 20. januar 2009.

8 ANE BILAG nr.: Side nr.: HNG lis Gladsaxe Ringvej 11, 2860 Søborg CVR-nr: Telefon: ",.{ ~ 2970 Hørsholm Flytteopgørelse kopi Fakturanummer Fakturadato Kundenummer......, : Kontraktnummer.. Betales senest Henvendelse om fakturaen tlf. Side.... Pin-kode til Debitor: Hørsholm Ilnstallationsnummer: 9221 Røl._,.._. 1,2950 Vedbæk Aftagenummer Mål':.=m=:u'::m:::m=.:-r =;'11;'2~6~76~8;;':=--"==--'-'==c:.: Målerstand 27-Q Målerstand Forbrug Reguleret forbrug til afregning ' ' m3 Forventet årsforbrug m3 Gaskøb Fast bidrag I alt (Heraf 25,00 % moms ) Distnbutionstarif C02 afgift Naturgas afgl" Diverse (se spectfikation) I alt (Heraf % moms 764,65) HNG-Midt Nord Salg NS. CVR Antal 911 m3 HNG lis. CVR Beregningerne er foretaget med Rere decimaler end vist i priskolonnen, Antaf 9t l m3 911 m3 911 m Pris Beløb Inkl. moms Kr Kr ,92 Kr Q Pris Beløb inkl. moms Kr 0, ,63 Kr. 2, ,84 Kr Kr Kr Kr ,44 Kr ,44 Kr Kr R~g, nr. fl\ontonr Kan betales i pengeinstitul og på posthuse KA71 KVITTERING C""~"J og li(rl\encle loi-etp"'" ""'~., fof~holil ~ I II penqe' ~"h/"'! "'-"8"(~... Vid kontaal bt!'1iooci i,..~ _UIuI _1I1t1Wl"~.' oml u4' Iu~ pntplllllif",""l h,ne';"glltyk d.. II... or tw,~tt tie_ der tr indbttalt. Fakturanr. : Kundenr.: J "'J t I 2970 Hørsholm Må ikke overdrages til ny forbruger HNG tis Gladsax. Ringvej Søborg CVR nr Under51<rin Ylld unrfercj5e fri konto HNG lis Gladsaxe Ringvej Søborg CVR nr Kylnuifl!il PBS nf..... l Ocb.gr.nr KClntfilklnufl"H'l'l<lf -r K,Of'Ic~' ,.." i21tll '-selaling.cllilli' ' l o. --M'ne~A~, ni rnlll.. kinelln~$ning Uncgi venllg".1 5klivc I "edems.ilende felt +71< < Kontraktnr.: Fakturanr.:..... :

9 Fakturanummer Side ANE 2 BILAG nr.: '() Forbrugsudvikling Reguleret forbrug m m m m m m3 Regulerel forbrug er reguleret for tryk, temperatur og brændværdi. Normalårsforbrug er dit forbrug omregnet iii et normalår (3.906 graddage) Dette er gjort. for al du nemt kan sammenligne forbrugene år for ar - uagtet vinterens temperatur Dit gasforbrug er beregnet til m3 pr, m2 boligareal l et normalår, Dit Fritriggende enfamilieshus er oplyst til 64 m2 samt oprørt i Gennemsnitsforbrugel tor kunder med Fritliggende enfamilieshus opført i perioden med et bohgareal mellem 60 og 300 m2 er 14,65 m3 pr. m2.

10 I Diverse Renter 'Renter 'Rykkergebyr 'Rykkergebyr 'Rykkergebyr "Renter 'Rykkergebyr "Renter Renter 'Renter ' Rykkergebyr 'Rykkergebyr "Renter 'Rykkergebyr 'Rykkersebyr "Renter "Renter 'Rykkergebyr 'Gebyr (besøgl1uk) I an Opkrævel a conl0 ekskl. evt. ydelser på lån I alt r Momsfri) Dato !t-2oo !t S-O!t-2OO S-0!t S-0!t O!t !t-O!t ,37 Kr. 14,37 Kr -BO.OO Kr. BO.OO Kr Kr Kr -80,00 Kr Kr. -39,99 Kr_ 3S,99 Kr. -80,00 Kr 80,00 Kr Kr. BO.OO Kr. 80,00 Kr. 51,41 Kr. 8S,91 Kr. 80,00 Kr ,00 Kr. 727,02 Kr. -427,02 Kr. 300,00 Kr. I Udestående beløb Acontorale med forfald Aconlorate med forfald Acontor.te S med forfald lt Beløb 6.347,28 Kr ,96 Kr ,20 Kr ,44 Kr.

11 J.- Bilag nr. : 1_ -... ANE BILAG nr.: ~1i!laard4IilIf;l;1!l r5fde nr.: <~ I I, f HNG AflæsningstalEjendommen: R..._ ,2950 VedbækMatr. nr.: 5, --.._._- ~J, VedbækKøber(e): E' elger(e): Vibek n. "ir Fre '.. sen Vedlagt fremsendes atlæsningstal på ovennævnte ejendom, hvor der er sket overtagelse pr. rlen OI ;Gas aflæst til: 5l602SIutafrelZIlinll: bedes venligst fremsendt til sælgers nye adresse:v.~v~v Bal. ~ _... lg Frederil._.._. -J 2970 Hørsholm Såfremt der måtte være spørgsmål til nærværende, kontakt venligst undertegnede.venlig hilsenf. Louise Sjøgreen dir.tlf emai1 Lind

12 HNG lis Autorapport,.' t3ilag nr.: > Type Beskrivelse Notat Regnska :...b AJourføn af: AN den kj. 01'90 Side nr_: Ar~ Notat BETALER KR Resume. BETALER 18.11,93 KR Kategor;' TLF O Indlud: I Dokumentdato: Ek... ~... t::: \Il JA ":RJ Oprettet at #GR fra B62 den kj. 11 ' 14 Ajourført at LIM den kj. 00:00 hng Notat VELKOMSTBREV Resume: VELKOMSTBREV Kategori: NOT O Jnd/ud: V Dokumentdato Ekstern: 1 -, e" F.,c:;uc:;,...,-l Oprettet at. LSA fra A4 den kj. 16:15 Ajourført af: den kj. 00:00 hng

13 (f) Cl: Cl> :::l :"'I!'li ~ G'> ~ 1» 1 I Z m Side :37:59 -f/w Il) ca ro III :J II,., G) HNGUS Debitor - internt kontoudtog Fra dato: 01~ Til dato: Navn J Adresse... ~970 HørsnOulI en Debitorgruppe : AFR Valuta... DKK Betalingsbetingelser Løbende måned + 6 dage Debitorkonto Fakturakonto. Kasserabat.... Dato Bilag Faktura Postenngstekst Beløb Saldo Forfald Rabatbeløb Udnyttet rabat Pnmo Faktura , Bilag 7& 0, ,94 0,00 0, PBSooo03; PBS betaliog, kontrakt ' ,94 0,00 0, Faktura , Bilag 7& 5.920,14 0,00 0, PBS0001 Q( PBS betahng, kontrakt ' ,14 0,00 0, &65 Faktura , Bilag 7& 6.262,67 0, PBS0002H PBS betaling, kontrakt ' ,67 0,00 0, Faktura , Bilag ,79 0,00 0, PBS00034; PBS betaling, kontrakt ' ,79 0, Faktura , Bilag 78, 6.347,28 0, Faktura , Bilag 78' 6.098,96 0,00 0, Faktura , Bilag 7& 5.299,20 0,00 0, ,30 0,00 0, BS Bet.sag '38985', ' ' 8.195, , ,00 0, BS000139f Betsag '38985' modpost Ultimo , ,00 0,00

14 ANE ; BILAG nr.: - Side nr.: I ~ I 11/ PRI 9: 18 FAX LOKALBOJ.IG AlLEROED S Formidlingsaftale om salg Soc.rJrd.: Pernille Lindollett Iljtaclom",.,,, Ro 12, 2950 V_ l. Port... Stillin,: Navn: l 1, ~002/005 M,; '<. I,~_ ~,~ /~/ig.~ ~"'~"""I_.-"'- Andru-. & Prel," SI_~&_MDE AU.tWC,1 Torv lorvesllæc1et SO AH.. d TU. < FU al1eroedoiolcallolg.of<. -1cIcaiI>oia cl< Dan.k Ejendomamoeglorfo",rilng sid'e l 2950 Vedl)ak 2950 VOdbmk Tlf.privJatbJmobil: I E mail: OC r:-rodun<!ortc&ncdo ejcnclomstnzgl", ~"d:lgs dato indgået r"'cende rormidlinpaftalc 0"' ul,: Ejcr.dn""'ype Mao-.nr. Beliuondc L iSO Vodbatk Ejerl.nr. Ejcndomsmz:&.Ieæn har vødi'li.sc::l ejendom:ncn til en kontan1prts pi kr. 6.9i den D0I til fcrvefltd 531, inden(or den i pl«. 9 O&vntc perlocjc. Va:rdianSEHeI'scl'I sker u~ rorudsatni"g tlr. at en C't\~r"gc.ndc: by~dtdisk gcnntmaan, diet andre optysoi~pi der ikke er Lil~:eli.. e på vtjrdcringstidspuntac:t. ikke udvisec forhold ved ejendommen.. det V&:Kn1list forrykkerejcndomimcglcn:ns f<>nl<l.u!r.ninger. Scl~ er ridgivet. om, al)"d.re oi1l'ta:o<li~ kan have indo)"dejse pi ~Ig$pmcn. f.eks, gt::nerdlc konjunktutctndrincet. endrede: n:nld'orhold. tndrcdo bcskiltnnpreglerog :ndredc n:gistttrinaer for cjcndomcnens milj ll(orhqkj mv. F.jcndOlmmqJø vcdcrlac i alt jf. pkt Amlii<dc udl." til uedj.",and jr. pkl OG IO. ~. Vtderi:lg oe UdlES i 3Jt kr. kr. kr ,00 10CUOO,OO Szlcerc.r IIOR opmzruam pi. ae. IJdgifu:r 10m ~)JCr bctaicrdi~lue til ). mand Iii r.eks. til.tandsrappon. cncrgim.::rtning og eget) r5dp\'cr Ikte er medtaget I oven.nående ~,"in" 5.1\1""'''... oplyllilng dl porter.. Er cjcndonuncgleten blkny.le\ eflcl har t:jcnuum.'ms:efen.:n safnilrt)cjds:arater med teillkredit ilvotilul pcn~instiwl fortikrinpr.clstab eller.. ndn: -L J. Nej jl pit 3 Modtaaer e;jcndomsnueg1eren vcde:1aa1p'o"isioolrabat ror rrem.~.:1i1clse :tf nnansierin~ (orsikringer. ilnnooc:crin, eller andet Har cjendoms.mq,h:n:n. dennes ftvtlliendc eller ansaue en økonomisk cllcrpc:n;onlic int.cres$c i omsætningen at na:rvzkndc cjcn(!om uller i purtell)c$ vel, af flnansicrii\j,. {ot1ilcrin, eller:andre ydelser I lilknyl.nincen lil omsa:tnin, af fiasl ejendom Hvisj hvilke: 2- Ja Nej jf. pk. Il J. -1L Nej Ejendomsmeglcren rur (egnet :mnal'lrorsikring og stillcl ~iu1l11ti pi kr. 2.! jf. lovhekcndl,,,n:lsc nr ~ 2. juni 2003 vi.. : AIG via Dansk Eiendomsmæ~erforening. fonubr ar. lloi OKTOBElt 2086

15 11/ FRI 9: 18 FAX tokalbollg AI-LEROED liii 003/005 SlIrzrJnC-, / Pemlllo Und~ Ej""'...,,: R _o"",, V_ ANE BILAG nr.: :7 Side nr.: Ib 7. EJc!!!lommons rorhold I Scl&,r har f1tt. udlc~ inrq1"maliorsinaleri~lc om hu~ncrsym~cnt1ningl!n. cjerskiftcfobikrinr, enercicnz::tkning af bygninger og valg af On:ninlssaglcyndi, Ol energikollslll,ntcr udllrl>ejdd.r E,h'",..,. og BYl'Ilcstyrtlscn, '.m' de.r Erhver\,' 0l Bygg""yz<locn uda,i>cjdc<lo IIsl.C:I"over bygrunassagkyndig~ Sa:l,crcr riidaivc1 om indholdet af del udk::verede materiale. he:".lnder inff:lfjt'w!re1. Dm s.:tfgcrs muligheder for scl" al rekvirere cn b'ygning"'~ilgkyndig. Sc1cer er In(ormem om. al cjencl.ornsmq:lcren ikke må n:kvircrc en by,nings$agkyndlg, men at cj!;fldomsma:gleren alen.: mi hellvisc: ul o"jkring.j~lsbb, sum hctel'tct l'cl."ilcjeft!fl b)'gnin~kyndi,. Ejcndoff'lSml:g1crcn har ikke indoyd.clsc pi. h... i1kt;n bycning~ngkyndi, foml:rinp$c1$knh~ udpce:cr. SEJgcr er inrormcrc:c: om. al den by~in~~3.gkyndj,c ejler forsikriljg.w:lsmbcllul (OIktw-c1'e selger dirck.\e. Uygeteknisk a_ ""oser tilslandsnpport Sælger er rsdg;vei. cm muli&hcdea ror en byggeteknisk gcnnemgan~ af ejendommen. og om reslemc i lov om fo:bf\lgct'be$kyuclr.e ved.:rhvcfvclac af fast ejendom m.\'. Ejendomsmegleren &_ a."l$ci' en eyøetci:.ni.k gennemgang for p1ikrævcc Ejendommen ~r omfattet ar reglerne i up. I i lov om rofbruffbesk)\ic:lsc ved uhvcnoclsc ilf fa.'ucjcm]om mv, Til_apport Wlder Io. om f..-brujubesk7u<b< _od ab... vebt al' rut ej_om... SEJger,nsker at benytte rl:8ic:-ne om tilstandsrappun og oplysning om ejenki(tcforsikring Ejcndomsmæg.l~en gives fu:dmagt til y!a forsikringsselskab Oll n:kvirere tibtandsrappun Bygetdr.Nok wleafor l.. om I'orb~.ed... vebt af ros. ejendonl ""'. SElger ønsker at f'i foretaget C~ bygplc,<nisk. &CQncm,;ang af ejl."ndommcn Ejtnrlomsmz:gleren gives fuldmagt til al rekvirere en byggetekni1k gennemgang: ~""""1Iin& Er~jcndommen omfaltct alk>\ om f~m."tle af encrglbesp3relser i bylillngcr: Hvis: ja. har.s:el,er pligt Iii at udlc\o'crt gyldig cncrgim~rkning til køber. Ene,!imcrknin,er indbcn:tttt før I. april 2006 er gyldl~ i J it. Er energimærkningen jmlbctcuct 0l tildelt e.'lcrgimz:l'tnios:snummcr i perioden rneucm den I. lpril 2006 og den 31. aucust 2006 er ent:rgimæ.atningcn gyldig i enten ~ dier S lir afhu:nsig af. hvorvidt cnergijn:rkningen er udamejdelctt... 'T Jov ttf. 4S~l996ellcr lov nr. 5SSI2OO~. Encr&tnl:l:rkningcr. som er illdbcreuet og hat f~ IiideIt c.nctgima:rkoing.,nummercftcr I. ~cptcmber 2006 er gyldiec i ~ år. '.",hu'" der,yld" cnergimæricnins: H'tis nej. er sælger &iort opmicrk~om på, al siifrcnat gyldig cncrgimz:rknhlg ik.ke udlc\'crc.. Iii køber IIltkn k~:wnalen.s irx1gåel~. kan købc:r c:nccttllgende lade entrgitj'lærk.njn~ udart'l\!jdc for sa:lges's rc",mg.. Ejcndnnwna:gleren g.ivci fuldmagt til ".ia for.l'ikfjngndsk3b at n:kvircrc encrgima:rtning: Fonikrioger Ejcndoml1lCn$ (orsikrinc5:fomold undermlgcs ar (jendomsma:glcn:n. og i nødvmdigt omfan: indhenter cjcndorrwna:gk:n:11 Cl fonikrinallilbud. Ejendomsmægleren gives (uldl'lulgi ol al re.k"in::re lilbud pli ejenkireforsikril\l 8. OpIYsnina 001!!!!!!ffi!i!lspar!u... Ir. pi<!. S Er cjendonlsmeclcrcn ulk.nytlct eller har cjcndolnsmcglcn:n sanwbcjdsaflillcr med: R.ealk.rodilinsliwl Ja Hvilke: ToåtCktedit Pengeinstitut J. HVilke: L.("caltxt~Uc.n FOBikrin~ssclsk.ilb Ja Hvilke: Tryg I Danak Boligforsikring Andre Ja Hvilke: AIlorod Nyt. Farvm 8ir11etod Avll, Borlingsk. r_. Polllildcen. JyllandsPooten og Børsen. Ja Ja Ja Ja Nel Nej Ja Nej Jt ModUlccr c:jcndormmæ&jen=n v(,.-dcnilglprovislonlrubtll for frcmsknffdsc af: Rrtansierin, Ja U"is ja. nv{lrfru: Totalkredit.. loulb.nken FOl'likrin:er Ja H"is ja. hvom Tryg Forsikring + D.nsk BoIigtoralkrfng Annoøccring Ja Hm ja. hvorfra: Al... øct Nyt, Fan.un Blrbred Avls. Berlingske Tidende, PoiiUkken. JyllandsPOOlen og Børsen. Ja Hvis ja. h... orfra: Lokalbanken ~'()tmular nr OKTOØF.R loo6

16 11/ FRI 9 : 18 FAX - ~S LOKALBOLIC AI.IJlROEll Sq ør Jrcf.: ' Pttn~1e Und_g SjeDdo"""",: _ænollen 12, 2!ISO YocI_ ANE BILAG nr.: b Side nr.:, ~, 1lj004/ 005 Al'taæn er p:ldende i, mod. 3 mincdc:r Ild ;angen læneder rr; dato. men kan arhc:"c parter opsi~ skrlftli". uderi YoIrsc:f. Aftalen kiln $lc.riflligt (or);:nges UdJllbcrcllcr opsig... all:ilcn. he,,'er " 'laer bick: d.kwnen'liionsomtostningcr og U41lo1 til Uttljemand. Opsiges '[IOlcn ar!>ziger. hc:i,les de1- yt(jerfaa. med.mincm,: OJ1Sigclsen kan Jæ&glC$ cjentlo~rcn tillasz. VederiilJCllc:an kun u:xfer s.a:rtige omsu::ndi&heder o\'tmj~ la: or det vederlag mv" ~ælgcr skulle have hc:talt hvis cjcndommc:n VM M)Jglul den aftajlc: komatttprill. Afst6s ejendommen I o:ltalepcri~n. bdakr ~Jger YC'dt:fl~. herunder "vriac salgsfremmende foranswtninger. ucttee til trdjcmand for annooccring. ntxked.d,rng mv. og dokumcruatioro;omlostnioger i henhold til denne aftsle uamd. h.-cm. der har \1d3tbejdcl købsaftalen. Så(n::mt der efter anale"" ophf.tr indgk ~ kmbuoaj.c pil grundlal of cjcndof1~fn:&len:ns inl1ul$ OZ uden ~ anc;icn rc,i~ formidlers medviden. ulfulder der IigclOOc.s ejcndornsmj:&lcru\ \ edc:rlag. dos k\fn såfremt ck1 rn ilulllges. til indgåelsen al kebs:laalcn er blevet. ud~udt for al I,:olde cjcndomsma:cjen:n ude. UMlader ;riger o.t utklcrskriye d ktbsolhud?å busi, af den an.. lt.c k~ntpfis. hetr.lgles fotmidlingsaflajen som op~gt ij( $clp. 0& der bet.alcs \-cdc:rlaa. hctu~t' '\!figc SOIlgsfremmendc r~ rutijllninger. udlzs (it In::djemand for :lmon=ril1g. markc<b(.rinf mv. Ol dokument...!llionsor.tkmlninlcr. ~om om C)Cndommen Vir soljc,ll(ejendomsma:jicrcn. IO. Ildalln, R... I... Ib!!ciB Ejend...-,J... wderi.g: Vedcrl:ag j all inkl. moms oycfftln fra safgmwgelld pkl 4 VoderlOJt\ er bcltgl1c1 Jf. pkt. '" l sam: pkt. 4.2 to.t.2. øvri~ ~a l lsrremmcndc fontnll:a.aftninttel' I ah inkl. :roms O\".!rl'"n. fra sallsbudl'etlel. pkt, ~. i. Vedcrla~ er beft:,itnct JI. pkt. 5.1 Vederfat. i uh kr ,00 kr ,00 kr ,00 Vcdcrl~ forthlder ved købsaftalens underskriit. øog tidligst 2 dag. ener 1. deponering. I all ink'- moms o\ufin,... ~'shudgeu.et. pkt. ~.2. Bet,dln, rorfjude( ved underskrt1t.f købsaftaltn Drro&wlDtftllltioa: Skønnede udgifter lil dok :Jmentalion;\omkOSlningcr inkl. moms llverftwt fra!l8lgsbuujdlcl kr. kr ,00 Betaling forfa lder ved købsaftalens unde",:"'«. dog tidligst 2 dage elter l, deponering. Rc1:diftJ i :111 kr ,1>0 }'OI"ØPJlar nt.lio,} OKTOØRIt 10fJ6

17 11/04 200S FRI 9:18 FAX -45 ( lo~\lbolig ALLEROED V_ Sa,...mr.: 2108t-311'om1l1e U_g EjezIdonomta; R_o,,"" ANE r ~~~----_. ~005 / 00. b BILAG nr.: Side nr.: /, r -I- Sælger rt:f~r cjcndom&n:lt~cn:n:\ udla:g for ntktvcndi. dokumcnt3uoo. UlØlsel om ejendommen scle.:.', hvilxq bloi. un omf:nte Tin&bo:,.saucs:t. ullicwml\er. komrnun.alt Of'lyminøskr.::ma. BBR-cjmncddelclr.e. skaltc- o," 'VUrderinl-w.ucm, ejcrtejlighedssketra, cjcr1ejlight.'d.skun. matttlu:lkuf1. b)'gning!llegnjngtt. tcsninssuclskrif\cr, opl)'s2\in& omcjcr-- OllfUooqenon:ninJ:. pan&ebrrc\'skormer. rt:s18e1dsoplysninp. tilbud om c.;crskinc:rwikring og b)'jltleknisk genncmaan" 12. 'ald",!, Ejc.ndol1'l3m1:&lcren CiYC.\ hcnr.cd (uldtnljl 1il ti indhente relevømedukurn:nta og opl)'viingc:t om tckni"u., juridiskc Da fttonomiskc forhold samt cjondomssb"copiy"'in'... hcrundoo- opl)"ol""" om priori'd.rorhold '" p:klslornold...' res<ane<r 110. realkrcditinstitul.ler. pen,cinstiwut.r og privi!lc kredkoru. (orsiltrin~lsknber. gruncj.. ol c.-jcrfom"lingc::- saml fonynin~abcr 0i orrl;nllice myndisbcder. Fuld~tcn omr.llu lillije. Ai cjendnmsmqlcn:n erbcretli:et lil nd$ relevante rtaikrcditjrstituucr Il få oplyst konlrnllodal, med henbl ik pi. oplysninger om restp:ld. na:r mv., og hos ronylling>lcisi<abr:t. fli oplys< om [OrillUl mv. 0& hos (QflikriJtg,\$dua.ber optysningerom ejendommens ronikrinas(omold. (onlkrinppr.&.:micn. evc,uucll~ forbehold i fotsikria,cn Ilt\'. Oplysningerne indbentcslil brjg for *ndomsd\cglcrcn~ opfykttlse a;( de loyrnzujfc kny til oplysninc: om ejendommens forhold i (ortrindc:lsc mod øja af ejendommen. 13. And... vilkår I~lh_tiou S~I~crer gjoti oprn&rbom (cl. at ejendornunz:sjercn i henhold til lov nr. 117 ul 27. febnlilf 1006 CIm lotthyucndc fonallstalwilljcllr.od. h"jd'1oi!sk ar udbytte ns fi~rtg af tc:l'l'orisrnc: har pust til :tlltrz:\'c. al kunder lcgitimcn:r sig.. nar det oplalcj en foc1'dninssma:s.~ig forbindelse lned disse. 0' Jol opbevare dir.sc: oplysnin,et i mindst 5 il. F,jendonamens priorit<riaa Sa::Igt:t jl:ftr'es OfJrNi:fil:som pa. nt silfrcmt der i rormidllnpd\ajcn!i løbet id fon:t:age\ rndrins i ejendomrncll5 priori ~ :ring. er selger r<ll'p li~ct lil al. sive ~~In.l!gl l!rcn meddc:.leh.c berøm. FraV1tlItÆ: rdelser UdoVQ' de ar setter \'al&~ )'IJclM:r jf.,.alg.sbud~lle ts pk ~ Ul! ~. 2.2 tltbydercjcndumlunr:"lercnch-idcic (ølgende yde:~.. er (r.lvrugl ~ f S<t:1gcr. ~um Sa:.gcr hekra:ncr ved sin undcrskrifl lu h~... c mod~et kopi uf 10000Hng.sa.ft.ale o;. SAlpbud~ Ijgd'r>t<riIIor Sd~., /1, f {Iv'1c / n... ~,-- VlboJoo " alling F "\Il t:. - - Cpc.nr. ' - EjtndOfTlSlocglc:r ( Sorlgcr Jan Birger SeIUng Frederiksen Cpr. nr. 5.l:1.cn ~.!,cfl: l k ~o... ar. liis OKTOU~R loo6 Formob~n er "vlori~rd J Jhm!Jk JI,Jt-ncIoImm~i;h:r1OC"adn" J>E.HO Ap.'i COl'YJUGJIT

18 -- Birthe Toftd ahl Lind t I Kundeservice ~-a. "Birthe Toftdahl Lind" - I' "Kundeservice" -,.. VS: 81X2-154C1781 Røl ".,,,.uvc ANE BILAG nr.: Side nr.: :58 HNG 20. ianuar2009 IlSJO Sag 154C77S1 Aflæsningstal Ejendommen: Re 2950 Vedbæk Matr. nr.: Køber(e): r-" " '_ 0. ly, Vedbæk Sælger(e): -- a. _--. Vedlagt fremsendes aflæsningstal på ovennævnte ejendom, hvor der er sket overtagelse pr. den ; Gas aflæst til: Slutafregning bedes venligst fremsendt til sælgers nye adresse: Vibeke Balling Jan Birger Balling Frederiksen Anemonevej Il 2970 Hørsholm Såfremt der måtte være spørgsmål til nærværende, kontakt venligst undertegnede. Venlig hilsen f. Louise Sjøgreen dir.tlf Birthe lind

19 ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Side 18 4/ NÆVNETS BEMÆRKNINGER Ankenævnet bemærker indledningsvis, at foranstående sagsfremstilling er et resume af parternes oplysninger til ankenævnet. Ved nævnets vurdering af sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt med sarntlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen. Leverings- og kontraktretlige forhold Efter naturgasforsyningslovens 7, stk. 2, har enhver ret til mod betaling at blive forsynet med naturgas fra en virksomhed med forsyningspligt, ligesom enhver har ret til mod betaling at få adgang til distributionsnettet. Dette indebærer, at forbrugeren forudsætningsvis efter naturgasforsyningsloven og i øvrigt efter dansk rets almindelige regler ved at forbruge naturgas har accepteret at stå i et forpligtende kundeforhold med både distributionsselskabet og naturgasleverandøren. I relation til distributionsselskabet må forbrugeren herefter acceptere at modtage transport ydelsen på distributionsselskabets leveringsvilkår (»distributionsbetingelser«), og til de gældende prisvilkår, som er anmeldt til Energitilsynet. I relation til naturgasleverandøren har forbrugeren ligeledes accepteret at købe naturgassen hos det forsyningspligtige naturgasselskab efter dette selskabs gældende leveringsvilkår (»leveringsbetingelser«), medmindre forbrugeren har valgt en anden naturgasleverandør, som der er så er indgået en egentlig, skriftlig leveringskontrakt med. For distributions- og leveringsbetingelserne gælder, at disse skal være anmeldt til EnergitiIsynet og er reguleret af naturgasforsyningsloven samt dansk rets øvrige regler, herunder bl.a. af tale- og købeloven. Kundeforholdet Nævnet lægger til grund, at begge ægtefæller har været registreret som kunder, og at velkomstbrev er afsendt og adresseret til begge. Regninger, herunder årsopgørelser, er ligeledes fremsendt og adresseret til begge. Nævnet finder derfor, at klager har været bekendt med eller burde have været bekendt med, at hun var registreret som kunde hos indklagede, og at hun samrnen med ægtefællen hæftede for det målte forbrug af naturgas. I henhold til indklagedes leveringsbestemmelser sker frigørelse fra kravet om betaling ved, at forbrugeren framelder sig som forbruger direkte hos gasselskabet og oplyser om målerstand på frameldelsestidspunktet. Klager har ikke kunnet dokumentere at der er sket tilstrækkelig framelding på installationsadressen, fx ved at fremægge kopi af henvendelser til indklagede herom.

20 ANKENÆVNU PÅ ENERGIOMRÅDET Side 19 4/ På denne baggrund kan nævnet ikke give klager medhold i, at der skal ske reduktion i indklagedes fremsatte betalingskrav. For så vidt angår eksmandens eventuelle medhæftelse for betalingen bemærker nævnet, at det ligger uden for ankenævnets kompetence at tage stilling hertil. Klager må derfor henvises til at søge eksmandens andel inddrevet hos denne - eventuelt ved et civilt søgsmål. Nævnet træffer herefter følgende afgørelse AFGØRELSE Ankenævnet kan ikke give klager,. v' medhold i det fremsatte krav over for indklagede, HNG Midt-Nord Salg AIS & HMN Naturgas lis, om at få reduktion i det fakturerede naturgasforbrug. Indklagede skal ikke betale sagsomkostninger i denne sag, lige som klagegebyret ikke returneres til klager, jf. 25, stk. 2, i ankenævnets vedtægter. ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET. DEN O If. JUL 2011 I

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /EMBMA Forbruger: 2820 Gentofte Energiselskab: Klageemne: NGF Nature Energy Forsyning CVR 2711 6469 v/ NGF Nature Energy CVR 1012 3526 Ørbækvej 260 5220 Odense

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0607 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: TC 3400 Hillerød Energi Fyn Net A/S CVR-nr. 2558 7987 & Energi Fyn Handel A/S CVR-nr. 2566 4132 v / Administrationsservice

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: NN 7250 Hejnsvig SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE Holding A/S Hovedgaden 36

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: LP vej 4900 Nakskov Nakskov Elnet A/S CVR 2960 3081 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE A.m.b.a. CVR 6851 5211

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0071 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 7900 Nykøbing M Thy-Mors Energi A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M CVR 2631 4119 Kundeforhold Indsigelse mod betaling

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0347 /FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0347 /FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0347 /FR Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: AR 2605 Brøndby DONG Energy Nord Forsyning A/S CVR 2115 8747 & DONG Energy Nord Elnet A/S CVR 2115 8739 v / Dong Energy

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /BA Klager: Indklaget energiselskab: SRH Vesterbrogade 8000 Århus C Energi Danmark Grenåvej 55 8200 Århus N v /NRGI Forsyningspligt A/S CVR 2539 5131 Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 7620 Lemvig Lemvig Varmeværk A.m.b.A. CVR 3689 2412 & Lemvig Kraftvarme A/S CVR 1510 2004 Industrivej 10 7620 Lemvig Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/ /

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/ / ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06301 4/1920-0201-0078 Klager: Sagsbehandler: /SUSJ 2900 Hellerup Indklaget energiselskab: HMN Naturgas I /S CVR 3250 5821 & HMN Gassalg CVR 2691 8480 v / HMN Naturgas

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP Klager: Indklaget energiselskab: NN 2000 Frederiksberg Frederiksberg Elforsyning A/S CVR 2581 3197 & Frederiksberg Elnet A/S CVR 2581 9241 v / DONG Energy A/S

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0064 /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0064 /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0064 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: NN 3370 Melby Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / DONG Energy A/S CVR 3621 3728

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1920-0101-0047 /BA

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1920-0101-0047 /BA ANKENÆVNETS AFGØRELSE /BA Klager: 1) 2) Indklaget energiselskab: DMH & KJ begge boende: E 5672 Broby Faaborg Elforsyning A/S Sundvænget 5 5600 Fåborg CVR 2560 5640 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0005 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0005 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0005 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: X 6000 Kolding Forsyning A/S CVR 2742 5100 & TRE-FOR EL-NET A/S CVR 2080 6397 Kokbjerg 30 6000 Kolding v / TRE FOR Energi Danmark

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0077 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0077 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0077 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 6100 Haderslev Sydvest Energi Net A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø CVR 2515 4150 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0247 /HNJ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0247 /HNJ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0247 /HNJ Klager: Indklaget energiselskab: NN 8000 Århus C Forsyning A/S CVR 2742 5100 & NRGi Net A/S CVR 2126 2498 v / Energi Danmark - NRGi Dusager 22 8200 Århus N Nyropsgade

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0705 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: MBV 7080 Brørup FORSYNING A/S CVR 3091 3558 & TRE-FOR El-Net A/S CVR 2080 6397 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0687 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: CP 4930 Maribo SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26

Læs mere

Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 24. marts 2005.

Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 24. marts 2005. ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0007 /GF Klager: Indklaget energiselskab: NN 2980 Kokkedal HNG - Hovedstadens Naturgas I/S Gladsaxe Ringvej 11 2860 Søborg CVR 8856 8818 Nyropsgade 30 1780 København V

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/09731 Sagsbehandler: /MRO/SUSJ Forbruger: John Johannesen Dagmarsgade 36 2200 København Elhandelsselskab: Klageemne: Energiselskabet Natur-Energi CVR 3091 3728 Svanevej

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0044 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: NN 2900 Hellerup KE Varme A/S CVR 2608 9263 v / KE Marked A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S CVR 2550 1861 Nyropsgade

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0109 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0109 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0109 /SEN Klageren: Indklaget energiselskab: NN 2920 Charlottenlund Nesa Forsyning A/S (CVR 2115 8747) & Nesa Net A/S (CVR 2115 8739) v / DONG Energy A/S CVR 3621 3728

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0001 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: 2700 Brønshøj Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / KE Marked A/S (CVR 2550 1861)

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0202 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: HEH 5750 Ringe Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Postboks 140 CVR 3247 6813 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0385 /FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0385 /FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0385 /FR Klager: NN Indklaget energiselskab: Klageemne: 2300 København S Tidligere: KE Marked A/S CVR 2550 1861 & KE Forsyning A/S SE nr. 1143 4312 Nu: DONG Energy City

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /BA

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /BA ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0147 /BA Klager: Indklaget energiselskab: NN 4736 Karrebæksminde SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 & SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Nyropsgade

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1921-0101-0002 /NKO

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1921-0101-0002 /NKO ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1921-0101-0002 /NKO Klager: Indklaget energiselskab: NN ApS 2300 København S HNG I/S Gladsaxe Ringvej 11 Postbox 83 2860 Søborg Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: 4700 Næstved Energiselskab: SEAS- NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 & SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 v/seas-nve Strømmen

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0528 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: KN 8900 Randers Energi Randers Net A/S CVR 2391 2435 & Energi Randers Forsyningspligt A/S CVR 2548 1941 v / Energi

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0043 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0043 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: X 2200 København N Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / KE Marked A/S (CVR 2550 1861) Ørestads Boulevard

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SEN Forbruger: 4520 Svinninge Energiselskab: SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 på vegne af SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Sekretariat:

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: G 6740 Bramming Sydvest Energi Net A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg CVR-nr. 2515 4150 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /JHE Forbruger: 3760 Gudhjem Energiselskab: Modstrøm Danmark Jagtvej 169 B, 2. sal 2100 København Ø CVR 3388 4788 Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Perioden, der klages over: Der klages over indklagedes krav om depositum efter personlig konkurs.

Perioden, der klages over: Der klages over indklagedes krav om depositum efter personlig konkurs. ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0610 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: HC 5591 Gelsted Energi Fyn Net A/S CVR 2558 7987 & Fynsk Energi A/S CVR 2534 5398 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: 12/05206 Sagsbehandler: /SUSJ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: 12/05206 Sagsbehandler: /SUSJ ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: Sagsbehandler: /SUSJ Klager: PBA 6880 Tarm Indklaget energiselskab: Klageemne: Ankenævnets sammensætning: Ådum Kraftvarmeværk A.M.B.A. CVR 1851 5830 Skodsbølvej 6, Ådum 6880

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: 4000 Roskilde Energiselskab: Thy-Mors Energi Elnet A/S CVR 2108 5200 & Scanenergi Elsalg CVR 2511 3284 & Sinus Energi A/S (binavn til Scanenergi

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0128 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0128 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN Svinningevej 6 4572 Nørre Asmindrup SEAS-NVE KV-Net A/S CVR 2578 4510 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Opsigelse af aftaler - Bristede

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA Klager: Indklaget energiselskab: NN 2700 Brønshøj KE Kunde A/S CVR 2550 2108 v/ DONG Energy A/S CVR 3621 3728 Salg og Distribution Nesa Allé 1 2820 Gentofte

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0032 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: XX 1909 Frederiksberg C Københavns Energi Holding A/S CVR 1005 1460 & KE Kunde A/S CVR 2550 2108 v / KE Marked A/S CVR 2550

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: /MRO Klager: Søren Arani Mortensen Portørvej 7 9200 Aalborg SV Indklaget energiselskab: Klageemne: HEF NET CVR 2499 8231 HEF, Himmerland Elforsyning Over Bækken 6 9000 Aalborg

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0024 /MLJ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0024 /MLJ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0024 /MLJ Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 7000 Fredericia TRE-FOR El-Net A/S CVR 2080 6397 & Forsyning A/S CVR 2742 5100 v / Den Selvejende Institution

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0016 /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0016 /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0016 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: NN 4700 Næstved SEAS-NVE Strømmen A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge CVR 2421 3528 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0025 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0025 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 2690 Karlslunde HNG Hovedstadsregionens Naturgas I/S Gladsaxe Ringvej 11 Postboks 83 2860 Søborg CVR 8856 8818 Kontrakt Klage over

Læs mere

CVR Strandvejen 89, 2. sal. Lønstrup 9800 Hjørring. Tilbagebetaling af fast afgift Udtrædelsesgodtgørelse. Krav om tilbagebetaling.

CVR Strandvejen 89, 2. sal. Lønstrup 9800 Hjørring. Tilbagebetaling af fast afgift Udtrædelsesgodtgørelse. Krav om tilbagebetaling. 12/04900 / TFL MRO Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: Lønstrup Varmeforsyning A.m.b.A. CVR 1990 8070 Strandvejen 89, 2. sal. Lønstrup 9800 Hjørring Tilbagebetaling af fast afgift Udtrædelsesgodtgørelse

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0130 /sen Klager: BH Indklaget energiselskab: 4700 Næstved Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. CVR 1929 4749 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0026 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0026 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: KIH A/S Nyborgvej 22 5550 Langeskov CVR 2425 7894 Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning Klosterbakken 12 5100 Odense C CVR-nr. 7674 0259 Nyropsgade

Læs mere

Blue Energy Havnegade 31, st København K CVR:

Blue Energy Havnegade 31, st København K CVR: AFGØRELSE Sag: SPA- Forbruger: Sagsbehandler: /JHE 5750 Ringe Energiselskab: Blue Energy Havnegade 31, st. 1058 København K CVR: 3460 8784 Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /MRO Forbruger: PWC Consult v / Peter Weichel Carlsen Gertrud Rasks Vej 8 9210 Aalborg SØ Indklaget elhandelsselskab: Netselskab: Energileverandør: 1) Energiselskabet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: /MRO Klager: 9200 Aalborg SV Indklaget energiselskab: Klageemne: HEF NET CVR 2499 8231 HEF, Himmerland Elforsyning Over Bækken 6 9000 Aalborg Erstatning Strømafbrydelse Skade

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0301 0269 /SUSJ Klager: JH 9530 Støvring Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Klageemne: Ravnkilde Kraftvarmeværk A.m.b.a. CVR 1782 8843

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06301 4/1920-0201-0078

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06301 4/1920-0201-0078 ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06301 4/1920-0201-0078 Klager: Anders Christian Andersen Ole Olsens Allé 26 2900 Hellerup Sagsbehandler: /SUSJ Indklaget energiselskab: HMN Naturgas I /S CVR 3250 5821

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /JHE Forbruger: 4291 Ruds Vedby Energiselskab: SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 v/ SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 Hovedgaden 36

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0208 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: JSP 3600 Frederikssund E.ON Varme Danmark ApS CVR 2562 5625 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1920-0101-0138 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 2791 Dragør Københavns Energi Holding A/S CVR 1005 1460 & KE Kunde A/S CVR 2550 2108 Ørestads Boulevard 35 2300 København

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-15/06981 Sagsbehandler: /EMBMA Forbruger: 5220 Odense SØ Energiselskab: Gul Strøm CVR 3502 4409 Tagensvej 85 2200 København N Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0014 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0014 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0014 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 9310 Vodskov Forsyningsvirksomhederne Aalborg Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby v / Aalborg Kommune CVR 1613

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0052 /IOE Klager: Indklaget energiselskab: L-LA og LG 5560 Aarup Naturgas Fyn Distribution A/S CVR 2921 4824 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /sen Klager: ADD Indklaget energiselskab: 6000 Kolding TRE-FOR Varme A/S CVR 1701 0131 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29 CVR-nr. 28 45 81 85 post@energianke.dk

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: KK 8450 Hammel Hammel Elforsyning Net A/S CVR 3247 9243 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29 CVR-nr. 28 45 81 85 post@energianke.dk

Læs mere

CVR Bækgårdsvej Borup. Mangelsindsigelse Utilstrækkelig fremløbstemperatur Krav om forholdsmæssigt afslag i prisen.

CVR Bækgårdsvej Borup. Mangelsindsigelse Utilstrækkelig fremløbstemperatur Krav om forholdsmæssigt afslag i prisen. / SUSJ Klager: Bjørn Sune Bruun Andersen Neergaardparken 15 4140 Borup Indklaget energiselskab: Borup Varmeværk A.m.b.a. CVR 1489 8018 Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Klageemne: Bækgårdsvej

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0018 /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0018 /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0018 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: NN 8900 Randers Energi Randers Varme A/S CVR 2548 2026 Agerskellet 7 8900 Randers Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: HM 4930 Maribo Maribo Varmeværk a.m.b.a. C. E. Christiansensvej 40 4930 Maribo Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ Klager: Indklaget energiselskab: NN 4760 Vordingborg SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Nyropsgade

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /AIQ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /AIQ ANKENÆVNETS AFGØRELSE /AIQ Klager: Indklaget energiselskab: X Lægepraksis CVR v / Læge NN EnergiMidt Net A/S CVR 2833 1878 & EnergiMidt Handel A/S CVR 2547 2322 v / EnergiMidt A/S CVR 2833 1959 Tietgensvej

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0306 /FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0306 /FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0306 /FR Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 7500 Holstebro Nordvestjysk Elforsyning A.m.b.a. CVR 3656 1319 & NOE Energi Forsyning A/S CVR 2548 9551 v / NOE

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SEN Forbruger: 4671 Strøby Energiselskab: SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 på vegne af SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 v/ SEAS- NVE Holding Hovedgaden 36 4520 Svinninge

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- J. nr. 4/1920-0201-0077 Forbruger: Mikael Hans Andranik Hetting Sølystparken 22 2930 Klampenborg Sagsbehandler: /SUSJ Energiselskab: Klageemne: HMN Naturgas I / S CVR 3250

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0728 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: JTT 4623 Lille Skensved SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE Holding

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0008 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 6760 Ribe Sydvest Energi Net A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg CVR 2515 4150 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0428 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0428 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0428 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: NN 2605 Brøndby DONG Energy Sales & Distribution A/S CVR 2021 4414 [Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia] Nesa Allé 1

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /TFL Klager: CØV 7800 Skive Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: I/S Skive Fjernvarme CVR 6832 6214 Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Amagerfælledvej

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SEN Klager: Karen Wengel Sankt Jørgens Vej 76 5700 Svendborg Indklaget energiselskab: Svendborg Fjernvarme A.m.b.a. CVR 2211 3410 Bagergade 40 A 5700 Svendborg

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: Energiselskab: Præstbro Kraftvarmeværk A.m.b.a. CVR 1807 3498 Fjembhedevej 25 Præstbro 9330 Dronninglund v/ Frederikshavn Forsyning CVR 2559

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: JLJ 3500 Værløse SEAS-NVE Holding A/S CVR 2578 4413 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Strømafbrydelse - Erstatning

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0007 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0007 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0007 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 7600 Struer Struer Forsyning Fjernvarme A/S Jyllandsgade 1 Postboks 96 7600 Struer CVR 2620 3562 Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0101 0778 /TFL Klager: GES 4930 Maribo Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS NVE Strømmen A/S CVR 2421

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MPE Klager: Indklaget energiselskab: CBP 9240 Nibe Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Torvet 4 9240 Nibe CVR 6881 2828 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 4000 Roskilde Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Roskilde Forsyning Betonvej 12 4000 Roskilde Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN Rebild 9520 Skørping Rebild Varmeværk A.m.b.a. CVR 1849 6607 Rebild Kirkevej 1 Rebild 9520 Skørping Kontrakt Særaftale om fritagelse

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367 ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367 Klager: Sagsbehandler: /SUSJ 7430 Ikast Indklaget energiselskab: EnergiMidt Net CVR 2833 1878 & EnergiMidt Handel CVR 2547 2322 v / EnergiMidt CVR 2833 1959 Tietgensvej

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-15/01964 Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: Energiselskab: SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 v/ SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 Hovedgaden 36 4520

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

7000 Fredericia. TREFOR Varme CVR Regningsklage Højt registreret forbrug Huset har været under renovation Målerundersøgelse

7000 Fredericia. TREFOR Varme CVR Regningsklage Højt registreret forbrug Huset har været under renovation Målerundersøgelse AFGØRELSE Sag: SPA- Forbruger: Sagsbehandler: /KAO 7000 Fredericia Energiselskab: TREFOR Varme CVR 1701 0131 Kokbjerg 30 6000 Kolding Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0524 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0524 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: A/B XX v / BL Husumgade aa 2200 København N DONG Energy City Forsyning A/S CVR 2550 2108 & DONG Energy City Elnet A/S CVR 2991 5458

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0221 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: LTL 5200 Odense V Fjernvarme Fyn A/s CVR 3017 4968 Klosterbakken 12 5000 Odense C Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0040 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0040 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0040 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 1851 Frederiksberg C. Frederiksberg Kommune Gas- og Vandledningsafd. CVR 1125 9979 v / Frederiksberg Forsyning A/S Stæhr

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0029 /MLJ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0029 /MLJ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0029 /MLJ Klager: Indklaget energiselskab: AA 2720 Vanløse Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / DONG Energy A/S CVR 3621 3728

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 9352 Dybvad Dybvad Varmeværk a.m.b.a. Jernbanegade 8 a 9352 Dybvad CVR 4092 0013 (registreret som DYBVAD VARME- VÆRK AMBA JENS PETER STOUBY)

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0053 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0053 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 3390 Hundested Hundested Varmeværk A.m.b.a. Håndværkervej 14 3390 Hundested CVR 3272 0315 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr. 12/04802 / TFL Klager: Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Klageemne: Thorshøj Kraftvarme A.m.b.a. CVR 1947 0695 Kobbervænget 4 Thorshøj

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 360 sagsnr.: ScanJour sagsnr.: 4/1920-0101-0867 / SEN MRO Klager: BJ 4180 Sorø Indklaget energiselskab: SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 v/seas-nve Holding

Læs mere

Jeg formoder at de hårde hvidevarer mine døtre så i lejligheden, følger med i salget og at der ikke overtages gæld ud over købesummen.

Jeg formoder at de hårde hvidevarer mine døtre så i lejligheden, følger med i salget og at der ikke overtages gæld ud over købesummen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Anette Uttenthal Tuborg Boulevard 12, 3 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af, at

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0114 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0114 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: NN 5270 Odense N Odense Kommunale Fjernvarme v / Fjernvarme Fyn A/S CVR 3017 4968 Klosterbakken 12 Postboks 1303 5100 Odense C Nyropsgade 30

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0022 /MLJ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0022 /MLJ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0022 /MLJ Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: X 2500 Valby Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / KE Marked A/S (CVR

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0129 /LAA Klager: Indklaget energiselskab: NN 4100 Ringsted SEAS-NVE A.m.b.A. CVR 6851 5211 & SEAS-NVE Holding A/S CVR 2578 4413 v / SEAS-NVE A.m.b.A. Hovedgaden 36 4520

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Sag: 16-13

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Sag: 16-13 AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Sag: 16-13 Klager: NN Indklagede: TDC A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Danmark CVR: 14773908 Klagetema: Mobil Regningsklage Dataforbrug Nævnets sammensætning: Landsdommer

Læs mere

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr. 10.12-0444-15

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr. 10.12-0444-15 AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr. 10.12-0444-15 Klager: NN Indklagede: YouSee A/S Teglholmsgade 1 0900 København C CVR: 14 77 39 08 Klagetema: Mobil aftaleforhold aftaleindgåelse - opsigelse Nævnets sammensætning:

Læs mere

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen HØRINGSUDGAVE Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) I medfør af 7 a

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0818 /SEN Klager: M+H.C.H 4500 Nykøbing Sj Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ndklaget energiselskab: SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S

Læs mere