Kompendium i blokhusbygning. Blokhusbygning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompendium i blokhusbygning. Blokhusbygning"

Transkript

1 Kompendium i blokhusbygning Blokhusbygning 1

2 Registreringsblad Titel Kompendium i blokhusbygning Redaktion Hans Becker-Larsen Fotografier Henrik Graversen Skovskolen Nationalmuseet, Layout Jette Alsing Larsen 2

3 Forord Dette kompendium er skrevet til brug på Skovskolens blokhuskursus»blokhusteknik«(blokhus I), men fungerer også som grundmateriale på kurset»tagkonstruktioner i rundt tømmer«(blokhus II). Kompendiet beskriver en simpel tagkonstruktion med vægge der går direkte over i tagåse, mens egentlige tagkonstruktioner ikke indgår i kurset Blokhusteknik. Det er ideen at det dels skal kunne bruges i undervisningen på kurset, dels som opslagsbog for kursisten efter kurset. Dette er 1. udgave af kompendiet. Når kompendiet har været anvendt på et antal kurser, forventes det revideret på baggrund af de erfaringer den praktiske brug af kompendiet har givet. Kompendiet begynder med et kort historisk rids om huse af træ fulgt af et afsnit om udvælgelse af egnet træ og et afsnit om værktøj og hjælperedskaber. Byggeplads, tegninger, beregninger og fundament behandles i de efterfølgende afsnit. Behandlingen af hvordan man bygger i runde tømmerstokke begynder med fastlæggelse af nogle grundbegreber og herefter følger afsnit om afbarkning, bundskifte, stabling af væg og vægafslutning. Døre og vinduer, tagkonstruktion og tagdækning udgør afsnit for sig. I nogle korte afsnit sidst i kompendiet behandles el og vand, samt efterbehandling/vedligeholdelse. Fagudtryk og ord der i øvrigt kræver en nærmere definition, forklares undervejs i teksten, men findes også i ordlisten bagest i kompendiet. Hvis man vil vide mere om værktøj, blokhuslitteratur og blokhusbyggere m.m., er der hjælp at hente i afsnittet»nyttig litteratur og hjemmesider«. Fotografierne skyldes tidligere kursister og skolens egne fotos. Specielt skal Henrik Graversen have tak for at have stillet sine gode billeder til rådighed. Udarbejdet for Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg, Hans Becker-Larsen, December

4 4

5 Indhold Forord 3 Indhold 5 1. Blokhushistorie 7 Huse af træ 7 Byggeteknikker 8 2. Træ til blokhusbyggeri 10 Anvendte træarter 10 Udvælgelse af træ 11 Nødvendig mængde råtræ 12 Skovning, håndtering, lagring af råtræet og opskæring 12 Sortering af råtræet Værktøj og hjælperedskaber 15 Skærende værktøj 15 Opmåling 20 Hjælperedskaber 21 Værktøjsliste Indretning af byggeplads 24 Arbejdsbukke og stillads 24 Sikkerhed på byggepladsen 25 Håndteringen af tømmeret på byggepladsen 25 Traverskran Tegninger m.m Fundament 29 Midlertidigt eller blivende fundament? 29 Materialer til fundament 29 Afsætning af fundament 29 Vandslangenivellement At bygge blokhus 32 Grundbegreber 32 Arbejdsgangen med den enkelte stok Afbarkning 34 Afbarkning med båndkniv 34 Afbarkning med barkspade og rensning med højtryksrenser Scriberen 36 Scribning til grovknude 36 Scribning til grøft/væg 37 Scribning til sadelknude 39 Scribermål 40 Kalibrering af scriberen 40 5

6 10. Bundskifte 41 Overgangen mellem fundament/bund og væg 41 Drypnæser 42 De to første stokke 42 De to næste stokke 44 Skjul af den halve stokende Stabling af væg 47 Principperne for stabling af væg 47 Stokkens diameter (1) 48 Vurdering af form (2) 50 Grovtilskæring af sadelknuden (3) 50 Afmærkning af centerlinje og centrering af stokken (4) 51 Scribning til grøft (5) 52 Skæring af grøft (6) 53 Opmærkning af sadel (7) 55 Skæring af sadel (8) 56 Scribning til sadelknude (9) 58 Skæring af sadelknuden (10) 59 Læg stokken på plads (11) Vægafslutning (rem) 62 Låseknude Døre og vinduer Tagkonstruktion 65 Beregninger 65 Vandret tagkonstruktion med åse (shelter eller hus) Tagdækning El og vand 70 El 70 Vand og kloak Efterbehandling og vedligeholdelse 72 Linolie 72 Trætjære 72 Jernvitriol Ordliste over fagudtryk Nyttig litteratur og hjemmesider 75 6

7 1. Blokhushistorie Huse af træ Dansk byggetradition har igennem tiderne helt naturligt fulgt tilgængeligheden af byggematerialer træ, teglsten og beton. De første egentlige husbyggerier dukker op i vikingetiden hvor der var træ nok, og husene var da også massive stolpehuse lavet af eg. Stolpehus I begyndelsen af middelalderen hvor det stigende forbrug af træ gjorde træ til en knappere ressource, gik man over til at lave bulhuse som var lavet af tilhuggede, vandretstillede planker som var falset ind i lodrette stolper. Ved at bearbejde træet fik man en bedre udnyttelse af det. Bulhus (Nationalmusset, Længere op i tiden, i middelalderen, var skovene efterhånden blevet meget forhuggede og træ blev en meget knap ressource. Derfor udviklede man bindingsværkshuset hvor kun husets skelet er af træ, mens mellemrummene i begyndelsen var udfyldt med risflet/lerklining og senere murværk af teglsten. I slutningen af 1700-tallet indførtes nåletræet til Danmark, og først herefter blev det muligt at bygge huse af tømmer i Danmark idet tømmeret nu produceredes i landet, og tømmerpriserne kom dermed ned på et niveau hvor det kunne konkurrere med andre byggematerialer. Bindingsværkshus (Nationalmuseet Der har i de senere år været et stigende interesse for huse af træ, herunder også blokhuse. Blokhuse har været bygget i Europa i mere end 1200 år, måske endda længere tilbage, og man mener at blokhusbyggeriet er indført til norden fra Asien og Rusland. De ældste bevarede rester af huse i Europa findes i Schweiz og Tyskland. I Rusland findes der rester Blokhushistorie 7

8 af huse fra år e.kr. og de ældste huse i Norge er fra perioden e.kr. Byggeteknikker Den nordamerikanske byggestil daterer sig tilbage til nybyggerne som udvandrede til USA og Canada fra Nord- og Østeuropa i 1800-tallet. Tømmeret var det oplagte byggemateriale og dengang blev der brugt teknikker som nybyggerne havde med sig fra Europa. Disse teknikker viste sig med tiden ikke at kunne leve op til de krav om bl.a. tæthed som blev stillet til byggeri i 1900-tallet. Det har i tidens løb været diskuteret hvilken type knude der er mest velegnet, når man ønsker tætte og solide samlinger i bygninger der ofte står i kolde egne af verden. Fuldtømmerhusene blev med tiden mere og mere upopulære fordi de var lavet med den såkaldte runde knude. Den runde knude blev ofte lavet mens træet endnu var vådt og når tømmeret i disse samlinger satte sig på grund af tørringssvindet, blev husene utætte. Blokhus lavet med sadelknuden (bygget af Andreas Højgaard) 8 Blokhushistorie

9 Dette problem blev løst da Allan B. Mackie i 1960 erne opfandt sadelknuden der gjorde det muligt at bygge i friskskovet træ uden ulemperne ved den runde knude. Med sadelknuden tages der højde for svindet i friskt træ og det blev derfor hurtigere at bygge blokhuse, idet der nu kunne bygges med friskskovet træ. Fordelen ved sadelknuden er at den så at sige følger stokken og derfor bliver ved med at være tæt, selv om træet sætter sig efterhånden som det svinder ved tørring. Mackie forbedrede også den traditionelle scriber ved at forsyne den med en libelle (se afsnittet Scriberen). Der findes flere forskellige knudetyper, men på Skovskolen bruges Mackies sadelknude og det er derfor også den knude der beskrives i dette kompendium. Desuden vises låseknude og lodret låseknude som begge er knuder der bruges i tagkonstruktionen. Sadelknuden Blokhushistorie 9

10 2. Træ til blokhusbyggeri Ethvert byggeri må nødvendigvis begynde med at man gør sig nogle overvejelser om hvilke materialer man vil bygge af og i hvilken kvalitet. Ved blokhusbyggeri er det i sagens natur træ det drejer sig om. Der er mange meninger om hvilken træart der er den ideelle til blokhusbyggeri og der er mange hensyn at tage: hvad ønsker man at bygge: et shelter, et enetages hus, et toetages hus eller..? hvor stort skal byggeriet være? hvilke træarter er tilgængelige i det område hvor der skal bygges? hvor meget må byggeriet koste? m²-prisen for råhuset inkl. tagkonstruktion, men ekskl. tagdækning ligger på kr. (2004) hvor store kvalitetskrav stilles der til tømmeret (årringstæthed, afsmalning, rethed, reaktionsved (ovalt tværsnit), såringsskader, råd og misfarvning)? Excentrisk vækst/reaktionsved som påvirker træets brugsegenskaber i negativ retning, idet der er flere spændinger end i normaltvokset træ. Excentrisk vækst Anvendte træarter De træarter der normalt kan komme på tale er: douglasgran rødgran sitkagran grandis lærk skovfyr ædelgran I grove træk adskiller træarterne sig ikke meget fra hinanden, men der er nogle forskelle i relation til anvendeligheden i blokhusbyggeri. Douglasgran (Pseudotsuga menziesii) Douglasgran Rødgran Douglasgran er fint dekorativt træ med rød kerne og ofte store knaster. Det er behageligt at arbejde med når det er friskt, men bliver meget hårdt når det tørrer. Veddet har stor styrke og det suger ikke fugt igen efter udtørring. I modsætning til de øvrige træarter kan douglasgran fås i store diametre og det er derfor velegnet til store huse og helårshuse. Rødgran har lyst ensfarvet ved. Rødgran i en finkvistet kvalitet med en lille afsmalning, kan være svær at få i store dimensioner. Vær opmærksom på risikoen for rodfordærver, når der skal vises ud (kan ofte ses på det stående træ ved at den nederste ca. 1 m af stammen er fortykket). Suger ikke fugt igen efter udtørring. 10 Træ til blokhusbyggeri

11 Sitkagran Lærk Skovfyr Alm. ædelgran Vedtekniske egenskaber i praksis som for rødgran. Lærk har som douglasgran en rød kerne. Der er kun få erfaringer med at anvende lærk til blokhusbyggeri. I Norge og Sverige har man god erfaring med afbarkning på rod og ringning af træerne som giver en øget harpiksdannelse i splinten og dermed holdbarhed. Der er stor styrke i lærk, næsten som hos douglas. Skovfyr vokser for hurtigt i Danmark til at man kan opnå den ønskede kvalitet; det får tykke årringe, kerneandelen bliver lille og splinten som er des tykkere, suger vand igen efter udtørring. I de andre nordiske lande er det imidlertid den mest anvendte træart, da det her har en langsommere vækst som giver en bedre kvalitet. Veddet er temmelig blødt hvorfor man skal regne med at huset sætter sig en del som følge af træets vægt. Skovfyr (friskt træ) får meget let misfarvning kaldet blåsplint, som skyldes en svamp. Vedtekniske egenskaber i praksis som for rødgran, men der er i øvrigt ikke mange erfaringer med brug af ædelgran til blokhusbyggeri. Udvælgelse af træ Man skal som nævnt først i dette afsnit, have gjort sig klart hvilken type byggeri man skal i gang med, før man går i skoven for at finde sit tømmer. Hvis det er muligt, er det en god ide selv at vise træet ud og man bør gå efter de mindste træer i ældre bevoksninger af store træer fordi de: som regel har den mindste afsmalning (lettere at arbejde med) har de mindste grendiametre og dermed knaster (bedre kvalitet) ofte er de mest rette træer (lettere at arbejde med) ofte også har de smalleste årringe (længere holdbarhed) Det er den type træer som også kaldes»piskere«og alt andet lige er det også de træer der alligevel skal fældes. Piskere er træer i bevoksningen som har klaret den indbyrdes konkurrence mellem træerne dårligt; de har ganske vist opnået samme højde som de øvrige træer, men til gengæld en meget ringe diametertilvækst. Piskere kaldes de fordi de er meget bøjelige og derfor pisker vinden dem rundt i kronerne på nabotræerne i blæsevejr. Som man kan se af nedenstående skema, er der sammenfald mellem størrelsen på valg af udtyndingstræer og de træstørrelser der anbefales ovenfor, når man vælger rødgran, sitkagran og skovfyr. I Danmark er det realistisk at finde tømmer med en afsmalning på 6-8 mm pr. meter hvilket er fint selv til byggeri af større huse. Skal der bygges shelter eller små hytter hvor tømmeret er godt beskyttet af et stort tagudhæng, er træarten ikke lige så væsentlig, og der kan da også laves fint tømmerarbejde i alle de nævnte træarter. Vær opmærksom på træer med snoning, dem bør man helt undgå at bruge. Træ til blokhusbyggeri 11

12 Undgå træer ud til hovedspor og især randtræer; de er grovgrenede og kan ofte have råd på grund af slæbe- og køreskader. Nogle foretrækker dog netop træ med store dekorative knaster. Det letter byggearbejdet meget hvis de træer man vælger ud, har tilnærmelsesvist samme diameter. Træart Naturlig Afsmalning Holdbar- Afbarknings- Råtræ tilgæn- Egnet trærethed hed lethed gelighed størrelse Douglasgran *** **** ***** *** **** ***** Rødgran **** **** **** **** ***** ** Sitkagran **** **** *** *** *** ** Lærk ** **** **** *** *** **** Skovfyr **** *** * *** *** ** Alm. ædelgran **** ***** * ** *** ***** * angiver mindst og ***** angiver mest/størst Træarternes egnethed til blokhusbyggeri. Nødvendig mængde råtræ Da det er vigtigt at have tilstrækkeligt med træ at vælge imellem når byggeriet går i gang, og selv om douglasgran er noget dyrere end rødgran, er der ingen grund til ikke at have rigeligt med råtræ at vælge imellem. Læg derfor 10% til de mængder som tegningerne/beregningerne viser at der er behov for og husk her også at regne ud hvad der skal bruges af brædder og skåret tømmer i tagkonstruktionen og til de indvendige vægge mv. Når det bedste træ er brugt kan det overskydende træ altid sælges som planker eller brænde. Skovning, håndtering, lagring af råtræet og opskæring Alt tømmer til blokhusbyggeri skal håndskoves med motorsav (for at undgå spor af skovningsmaskinens fremføringsruller) og for at opnå en omhyggelig afgrening det er ærgerligt med motorsavsmærker på den færdige væg. Det er fint, hvis tømmeret kan slæbes ud, når der er sne, ellers bør det så vidt muligt køres ud med en udkørselsmaskine, der kan løfte rodenden fri af jorden, så der ikke kommer udslæbningsskader på tømmeret. Sørg for at finde en træleverandør/et skovdistrikt der har forståelse for hvad træet skal bruges til. Med hensyn til hvornår på året man skal skove træet, så skal man være opmærksom på risikoen for svampe- og insektangreb (vedborende bil- 12 Træ til blokhusbyggeri

13 ler). I sommerhalvåret (april-september) vil der kun gå få dage før træet angribes og man ser måske ikke umiddelbart at træet er angrebet fordi billerne går ind i træet fra skyggesiden/undersiden. Finder man fint smuld på/under træet er det tegn på vedborende insekter (lys smuld) eller barkborende insekter (brunt smuld). Planker, brædder og skåret tømmer kan med stor fordel opskæres på et mobilt savværk hvis man har adgang til det. Ellers må man bruge en motorsav med plankeskæringsaggregat eller få træet skovet på et savværk hvilket dog er noget dyrere. Sortering af råtræet Inden man kan gå i gang med byggeriet kan det godt svare sig at bruge noget tid på at kigge sine stokke ud, så man får dannet sig et indtryk af hvad man har at gøre godt med og hvad gennemsnitsdiameteren på stokkene er. Læg stokkene ud på arbejdsbukkene så de ligger i et lag og nummerér dem i topenden. Mål længden på stokkene, klup alle stokkene i hver ende 0,5 m inde fra henholdsvis top- og rodende og skriv målene i rodenden, f.eks. 23/18 (23 cm i diameter i rodenden og 18 cm i diameter i topenden). Skriv målene ind i et skema som vist nedenfor og lav en bemærkning om hvor i byggeriet stokken skal bruges. Nr. Topdiameter (cm) Roddiameter (cm) Længde (m) Bemærkninger , ,0 Egnet til topås , Det er nemlig på dette tidspunkt at man skal sortere stokke fra som skal opfylde specielle krav i forhold til placering i byggeriet: 1. Find de bedste stokke: helt rette og uden andre fejl og sortér dem fra til tagåsene det vil sige topåsen og sideåsene 2. Find nogle andre rette stokke (med en diameter under gennemsnittet) til bundskiftet/det nederste skifte i væggen 3. Find ligeledes nogle meget rette stokke til vægafslutningen/remmen det vil sige det sidste/øverste skifte i væggen og til vinduer og døre altså til det der kommer til at udgøre top og bund af vinduer og døre når der er skåret ud. Træ til blokhusbyggeri 13

14 TTagås SSideås VVægafslutning/rem BBundskifte Tegningen viser de stokke der stilles særlige kvalitetskrav til Top og bund af vinduer og døre Tegningen viser udskæring i stokkene omkring dør og vindue 14 Træ til blokhusbyggeri

15 3. Værktøj og hjælperedskaber Når man bygger blokhus, har man brug for værktøj og hjælperedskaber hvoraf noget er lavet specielt til blokhusbygning, mens andet er noget man selv kan lave (sidst i dette afsnit findes en værktøjsliste). Det nødvendige værktøj kan inddeles i 3 grupper: det skærende værktøj værktøj til opmåling diverse hjælperedskaber Skærende værktøj Motorsaven Motorsaven er et uundværligt redskab når man bygger blokhus, men man skal være meget opmærksom på den risiko for kast der ligger i at man arbejder en del med spidsen af sværdet. Der vil ofte være flere der arbejder sammen på byggepladsen og derfor er det indlysende at det af sikkerhedsmæssige årsager er vigtigt at holde en afstand til andre personer på mindst 1,5 m! Hvis man arbejder indendørs fx i en hal, bliver man af sundhedsmæssige årsager nødt til at bruge en elsav, men arbejder man i det fri er en benzindrevet sav at foretrække. Se i øvrigt arbejdstilsynets vejledninger B »Arbejde med motorkædesave«og D.2.8.»Fældnings- og skovningsarbejde«. Det er praktisk at have to motorsave: en mindre sav på cirka cm³ med sværd til hovedparten af skærearbejdet typisk grøfter og knuder på mindre tømmer en større sav på cirka cm³ med sværd til langsgående snit typisk halvering af stammer og tilskæring af sadler. For begge motorsave gælder det at det er af stor betydning at de er vedligeholdt og filet præcist, så de får en rolig gang under brugen da der skal laves mange nøjagtige snit efter en tynd streg. Som kædetype anbefales det at man vælger halvmejselkæde/p-kæde. Filevinkler Spørgsmålet om filevinkel er vigtigt fordi den er forskellig, afhængig af i hvilken vinkel på træets fiberforløb, man skærer. Ved almindeligt skovningsarbejde skærer man næsten altid på tværs af fibrene og kun sjældent på langs af fibrene, hvorimod der ved blokhusarbejde også skæres meget på langs af fibrene og til disse snit kræves det at kæden er filet i en mere stump vinkel. Værktøj og hjælperedskaber 15

16 Generelt gælder det ved blokhusbyggeri at man ikke skal file tanden i for spids en vinkel (større end 25º) da det giver en urolig kædegang og i øvrigt slides skæret også hurtigere på en spids tand. En filevinkel på 20-25º er passende for den lille motorsav, mens en filevinkel på 10-15º er passende for den store motorsav. Hvis den store motorsav kun bruges til at save på langs af træets fibre, får man et pænere snit med en filevinkel på 5º. Filevinkel 5º Filevinkel 10-15º Filevinkel 20-25º Mange af de vibrationer der normalt går ned i benet, forplanter sig i stedet til hånden når saven anvendes til blokhusarbejde. Gummiophængene på motorsaven skal derfor tjekkes/skiftes ofte og for at mindske vibrationerne yderligere er det en godt ide at beklæde håndtagene på motorsaven med noget vibrationsdæmpende fx neopren eller almindelig rørisolering, Elhøvl Når man skal færdiggøre sadlerne, vil man ofte bruge en stor vinkelsliber med pudseskive, men en elhøvl er mere velegnet fordi den ikke støver og fordi den efterlader en langt mere vandresistent overflade som bærer mere vand end en pudset flade gør. Desuden sparer man meget tid med en elhøvl når man skal lave sadler, men elhøvle forhandles ikke i EU og produceres kun med 110 V motor i USA og Japan. Elhøvl 16 Værktøj og hjælperedskaber

17 Grovpudsning og høvling Med lidt træning kan motorsaven også bruges til grovpudsning og høvling. Man kan grovpudse med saven ved at stille den lodret og tippe den 5-10º grader til højre mens man bevæger saven mod venstre. Grovpudsning med motorsav Hvis man skal høvle med saven, lægges den først om på siden med sværdet vandret og derefter løftes siden med den trækkende kæde lidt. Man høvler herefter med saven ved at bevæge den sidelæns mod venstre (siden med den trækkende kæde), så det er oversiden (siden med den skydende kæde) der bruges som høvl. Resultatet bliver bedst med en halvmejselkæde/p-kæde og eventuelt ¼ kædestørrelse. Høvling med motorsav Værktøj og hjælperedskaber 17

18 Båndkniv Båndkniven er et gammelt værktøj til afbarkning som har været brugt ved tømrerarbejde i århundreder. I Danmark kan det umiddelbart værre svært at finde et sted hvor man kan købe en god stor båndkniv, men de kan fås både i Sverige og Norge. Båndkniven bør altid være meget skarp dels er det lettere at arbejde med den, dels laver den et pænere stykke arbejde. Til stort tømmer med grov bark er det bedst med en meget stor og tung båndkniv med en bredde på cm det er hensigtsmæssigt med lidt tyngde i redskabet. Til mindre tømmer med finere bark er en mindre båndkniv med en bredde på cm mere passende. Man kan eventuelt selv lave sin egen båndkniv af værktøjsstål eller fjederstål og et stykke gevindjern som håndtag. Båndknive lavet af gamle knive fra flishuggere er også set. Båndkniv lavet af værktøjsstål med et stykke gevindjern som håndtag Barkspade eller båndkniv? Barkspaden er også et gammelt værktøj som ikke må forveksles med en afkvistningsspade. Barkspaden er specielt god til at krænge tyk bark af i træets vækstperiode, men den må ikke være skarp til dette arbejde, da man ønsker så få mærker i veddet som muligt. Barkspaden kan som afveksling bruges i stedet for båndkniven, men så skal den til gengæld være skarp og ægvinklen skal være stump så spaden ikke søger ind i træet. Hvis det kun er barken der skal tages af, så er barkspaden mere effektiv end båndkniven, men hvis man også vil fjerne de yderste årringe af splinten for at undgå at der går mug i det sukkerholdige ved, så skal man bruge båndkniven i stedet. Hvis man bruger båndkniv, er det derfor en god ide at vaske stokkene af med brun sæbe. Barkspader med forskellige æglinjer 18 Værktøj og hjælperedskaber

19 Økse Ved blokhusbyggeri bliver øksen ikke brugt til at hugge med, men i stedet som en slags tung kniv med let buet æg. Øksen tilpasses denne anvendelse ved at skaftet skæres af så det er cm langt og ved at det afrundes i enden, så det ligger behageligt inde i hånden. Øksehovedet afrundes ligeledes bagtil så det ligger behageligt i hånden. Øksen skal have en meget lille ægvinkel: 15-20º da den kun skal skubbes igennem veddet. Økse med kort skaft Stemmejern Stemmejern (fladjern og huljern) bruges i forskellige sammenhænge. Fladjernet bruges hovedsageligt til at hugge for med langs streger der går på tværs af træets længderetning, for at undgå at træet flosser ved selve udskæringen. Stemmejernet hertil skal være kort og 2-3 cm bredt. Ved arbejdet med knuden er et bredt huljern med en lille hulning velegnet til at færdiggøre knuden. Huljern med stor hulning (øverst), tynd bøjelig tømrer stålvinkel af japansk fabrikat (midten) og bredt fladjern (nederst) Værktøj og hjælperedskaber 19

20 For alt arbejde med stemmejern gælder det at de skal være skarpe. Sørg for at købe stemmejern i en god, kraftig kvalitet ellers bøjer det let når der virkelig tages fat. Bahcos stemmejern (med de røde håndtag) er forholdsvis billige, men har erfaringsmæssigt vist sig for svage, hvorimod fx østrigske Stubai laver stemmejern i en kraftigere kvalitet. Opmåling Målebånd Til længdemålinger skal man sikre sig at man bruger et målfast måleredskab. Et stålbåndmål i (5-)8 m med kassette er velegnet. Kridtsnor med boks Kridtsnoren bruges til markering af de streger der skal skæres efter. Lav kun lodrette og vandrette markeringer med kridtsnoren. Markeringen foregår ved at snoren fæstnes med en stift i den ene ende og trækkes stramt ud i en ret linje som følger målepunkterne. Man trækker lidt ud i snoren langs vaterpasset som holdes vandret eller lodret på stokken samtidig med at man slipper så snoren svirper ind på stokken og aftegner en linje. Kridtsnor Det er praktisk at være to om mærkningen, bl.a. fordi man så kan foretage svirpet ad to omgange ved at sætte en finger midt på snoren og»svirpe hver del for sig«, men man kan godt gøre det alene. Med hensyn til valg af farve gælder det at rødt pulver er holdbart, hvorimod blåt pulver let forsvinder igen. Scriber Der findes flere forskellige scribere på markedet, men i princippet er der to typer: begge typer er en forbedret passer, den ene type er med én dåselibelle (det såkaldte bulls eye), den anden type er med to rørlibeller. Scriber med to rørlibeller 20 Værktøj og hjælperedskaber

21 Sidstnævnte er erfaringsmæssigt lettest at bruge for begyndere, men ellers er det mest en vanesag hvilken man foretrækker. Scriberen fås også med to benkombinationer; enten med ét blyantsben og ét spidst ben eller også med to blyantsben. Når man scriber med førstnævnte type kaldes det enkeltscribe og med sidstnævnte type for dobbeltscribe. I afsnittet Scriberen beskrives anvendelsen. Hjælperedskaber Peavey/vendekrog Peaveyen minder lidt om et fældejern. Den bruges dels til at vende stokkene med, dels til at skubbe stokkene i længderetningen; ved enden af den stok man vil flytte, stikker man spidsen af peaveyen ned i stokken under den man vil flytte og trykker. Peavey Dogs Dogs er et hjælperedskab som man selv må lave af to små stykker fladjern der er skåret i facon og svejst sammen. Dogsene bruges parvist og derfor er det praktisk at bore hul i dem og forbinde dem to og to med en snor på 30(-50) cm afhængig af stoktykkelsen. Dogs Dogsene bruges på 3 forskellige måder: Låst Med den glatte side ind mod stokken så den er fikseret, men stadig kan roteres på stedet uden at rulle Med spidserne ind i stokken så den er låst mens man arbejder på den Med den glatte side nedad så man kan forskyde stokken sideværts Værktøj og hjælperedskaber 21

22 Sommerfugle»Sommerfugle«er et hjælperedskab som bruges til at støtte stokkene når de ikke bliver holdt på plads af en knude i begge ender og det har man brug for når man har skåret hul i væggen til en dør eller et vindue. Sommerfuglene er dog ikke særligt stabile og at bruge dem indebærer en risiko for stokken falder ned, især når man bygger med store stokke (stor diameter). Sommerfugl Helikoptere I stedet for sommerfugle kan man bruge en»helikopter«som også er et hjælperedskab man selv må lave. Det består af et kraftigt stykke fladjern bukket i U-form hvorpå der er svejst et stykke gevindjern med en møtrik på. Hvis man svejser et stykke rundjern på møtrikken, kan man spænde/ løsne den uden værktøj. Den sidder fast i et hul boret ned i stokken og er væsentligt mere stabilt end sommerfuglene. Højden justeres med møtrikken og stokken holdes fast med små trækiler. Størrelsen skal dimensioneres efter de største stokke man arbejder med. Trækile Helikopter Afdækningsbånd Det er vanskeligt at lave en lige afmærkning rundt om stokken vinkelret på længderetningen, når man skal korte den af. For at kunne få en ret linje at skære efter, kan man fx bruge afdækningsbånd (»Wrap Around«) som lineal. Det er egentlig lavet til elkabler der skal lægges i jorden, og der findes to typer afdækningsbånd; brug den røde type til stærkstrøm, ikke den gule type som er til svagstrøm. Som vist til højre lægges afdækningsbåndet rundt om stokken så det overlapper og styres af rillerne i båndet. Det er vigtigt at afmærkningen er vinkelret på længderetningen (kridtstregen), så brug en vinkel til at få afdækningsbåndet lagt vinkelret på. Frihåndsopstregning er for upræcist, brug afdækningsbånd til opstregning ved snit vinkelret på stokken. 22 Værktøj og hjælperedskaber

23 Værktøjsliste Basisværktøj Motorsav på cm³ gerne med både 13 og 16 sværd Motorsavskæder: brug P-kæde/halvmejsel Lille fældejern Stor båndkniv Koben Scriber (Dansk Skovkontor, Sorø) Blyanter til scriber: Stabilo 8008 (Boghandel) Svagt buet huljern (fx Stubai, Schweizer-Messer model 5267 eller 5268) (Internettet) Kraftigt afbindingsjern (28 mm) (Internettet) Kridtsnor med boks (tømmerhandel) Vaterpas 80 cm Målebånd (tømmerhandel) Tommestok Dogs med hul til snor, 4 par (må man som nævnt selv lave) Håndøkse Slibesten Stållineal Afdækningsbånd»Wrap Around«(elgrossist) Klup 30 cm eller større Tømrervinkel Rart at have værktøj Motorsav på cm³ gerne med både 20 og 30 sværd Stort fældejern Peavey/vendekrog (Dansk Skovkontor, Sorø) Barkspade (Dansk Skovkontor, Sorø) Skovhammer Smalt stemmejern med spids ægvinkel (22 mm) (Internettet) Loddesnor Vaterpas cm Stor vinkelsliber med pudseskive (kornstørrelse 36-60)»Helikoptere«(må man selv lave)»sommerfugle«(må man selv lave) Murerbukke Donkraft Avanceret værktøj Stor sav med tomandssværd Vaterpas med laser eller rotorlaser Krum elhøvl Digital vinkelmåler Værktøj og hjælperedskaber 23

24 4. Indretning af byggeplads Umiddelbart skulle man ikke tro at der var behov for at tage særlige hensyn ved indretning af byggepladsen, bare der er plads nok. Men husk på at det er tunge stammer der skal flyttes rundt med og at det derfor gælder om at flytte så lidt på dem som muligt. Tænk igennem hvordan byggeriet skal skride frem og hvordan byggepladsen kan indrettes, så træet ligger hensigtsmæssigt med hensyn til hvor langt det skal flyttes og i hvilken rækkefølge det skal bruges. Arbejdsbukke og stillads Det kan godt svare sig at lave nogle simple hjælpemidler før du går i gang med selve byggeriet. Begynd med at lave nogle kraftige bukke af tømmer på lodrette nedgravede pæle, så tømmeret ligger i en god arbejdshøjde når det skal afbarkes. Træet kan så lægges direkte på disse bukke når det køres til byggepladsen fra skoven. Lav afstanden mellem bukkene så stor at man kan komme til at fjerne barkaffald med en frontlæsser efterhånden som arbejdet skrider frem. På den måde bibeholdes en ergonomisk god arbejdshøjde. Hvis byggeriet alligevel efterfølgende skal flyttes fra byggepladsen, er det en god ide at have så lavt et fundamentet som muligt, så varer det lidt længere inden det bliver nødvendigt at arbejde fra stillads. Allerede ved Faste arbejdsbukke 24 Indretning af byggeplads

25 en højde på byggeriet på omkring 1,3 m bliver det svært at scribe og det bliver derfor nødvendigt med et stillads. Det billigste stillads laves af murerbukke med løse planker på og de må anvendes op til 2 meters højde uden gelænder. Man må aldrig stå oppe på bygningen og skære med motorsav. Brug i stedet lave bukke ved hver væg i en passende arbejdshøjde både for at skære grovknuder og ved den endelige tilskæring af stokken. Desuden kan de også bruges når stokkene skal lægges på plads i væggen. Sikkerhed på byggepladsen Det skal også være sikkert at færdes på byggepladsen, specielt skal der tænkes på risikoen for at få noget ned over sig, få fingrene klemt eller selv at komme i klemme. Brug altid personlige værnemidler under arbejdet når der arbejdes med motorsav m.m.: sikkerhedssko/-støvler, skærebukser, handsker, samt høre- og øjenværn. Hjelm skal som minimum anvendes når der flyttes stokke over skulderhøjde og ved brug af kran el.lign. Håndteringen af tømmeret på byggepladsen Håndteringen af tømmeret på byggepladsen kan enten ske med en traktormonteret frontlæsser eller bedre en udkørselsmaskine. I begge tilfælde gælder det at man skal kunne køre hele vejen rundt om byggeriet på et stabilt underlag. Vær i øvrigt opmærksom på at arbejdstilsynets regler om kraner på byggepladser er gældende her. Udkørselsmaskine i brug på byggepladsen. Indretning af byggeplads 25

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun BY DIN EEN SHELTER I BAHAVEN: Og kom helt tæt på naturen 28 Tekst og foto eert Mørk. Tegning: Christian Raun ør Det Selv 12/2003 Shelter betyder beskyttelse, og det er lige præcis, hvad du opnår, hvis

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet.

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet. LeT Sværhedsgrad: Det specielle stålsystem gør det enkelt at konstruere det nedhængte lydloft, men du skal være omhyggelig, når det gælder opmåling og placering af alle systemets dele. tidsforbrug: 5-0

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Fri udsigt til himlen

Fri udsigt til himlen SLVRNSND TAG OVR TRRASSN: Fri udsigt til himlen De klare plader over terrassen bliver ikke grimme med tiden. Tværtimod renser de sig selv, fordi vand fra husets tag render ned over dem, samtidig med at

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Hvis du bor i et hus med termovinduer, kan du selv udskifte ruderne (glasset) med A mærkede

Læs mere

Fem grunde mere til at købe Kährs

Fem grunde mere til at købe Kährs Fem grunde mere til at købe Kährs Der er mange gode grunde til at vælge et gulv fra Kährs. Naturlig skønhed og teknisk overlegenhed, for eksempel. Her er et par stykker mere. 1 2 3 4 5 Længste erfaring

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 2137 2170 2400 1900 3200 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen.

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen. 0 Færdig på en weekend Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal måle grundigt op. Og du må hellere købe et anlæg, der er lidt for stort, end et, der er for lille.

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

Lillevilla + 5 Opstillingsvejledning

Lillevilla + 5 Opstillingsvejledning Kontroleret af: Vigtigt! Gem denne samlevejledning. Garantinummer: Lillevilla + Opstillingsvejledning 2,0 m Finland 2, m BEMÆRK! Opgiv venligst den garantinummer, der er limet fast på pakken og på samlevejledningen,

Læs mere

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Freja H0 Modeltog Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Færgegalgens ætsede plade Øverste ætsning Glyngøre Mors og nederste

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Øjesplejsning, wiresplejsning og takling

Øjesplejsning, wiresplejsning og takling Øjesplejsning, wiresplejsning og takling i flettet tovværk Det her er den bedste beskrivelse af splejsning i flettet tovværk, jeg har set. Den var i "Båden i dag" nr. 4, 1977, dengang flettet tovværk var

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD 1. Servietten bredes ud, og kanterne bøjes ind mod midten. 2. Servietten bøjes én gang til. 3. Servietten lægges i fem læg. 4. Alle steder, hvor kanterne

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06 Mere fritid med... Facadebeklædning ivarplank fibercement inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Her er mere fritid Minimal vedligeholdelse ivarplank kræver ikke den

Læs mere

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge:

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge: Side 1 af 9 Materialer: Til én klasse skal du bruge: til hver elev: fire slags paprør, nr. 1-4 en linse et okular (sørg for at hver gruppe nogle forskellige okularer) en saks to runde stykker sort karton

Læs mere

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag.

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag. HUMUS Sylbækvej 1, DK-8230 Åbyhøj Tlf. +45 86 25 34 00 Fax +45 86 25 35 22 Tlf. +45 47 10 70 77 Fax +45 47 10 70 79 E-mail: genplast@post.tele.dk Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN.

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. Belægningen anvendes i dag mest til parkeringspladser, torve, overkørsler, korte vejstrækninger i bykerner og private anlæg m.v. Brolægning af chaussésten laves med retvinklede,

Læs mere

Animationer med TI-Nspire CAS

Animationer med TI-Nspire CAS Animationer med TI-Nspire CAS Geometrinoter til TI-Nspire CAS version 2.0 Brian Olesen & Bjørn Felsager Midtsjællands Gymnasieskoler Marts 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning side 1 Eksempel 1: Pythagoras

Læs mere

Moelven ThermoAsk. Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk Beklædning

Moelven ThermoAsk. Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk Beklædning ThermoAsk Beklædning Moelven ThermoAsk Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk, det spændende nye alternativ

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

SHELTER MATERIALEFORBRUG:

SHELTER MATERIALEFORBRUG: GØR-DET-SUPER SHELTER SUPERWOOD SIDE 1 GØR-DET-SUPER Her finder du vejledning til noget, som vil vække jubel i hele familien - som legehus for de mindre børn - som samlingspunkt for de større børn med

Læs mere

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1 1.1 Montering af betjeningssnor på hjul Figur 1 Hvis betjeningssnor med hjul ikke er monteret på glasset gøres dette med en unbrako nøgle. Se efter at snorens længde er den rigtige til glassets højde.

Læs mere

Husbygning til modelbanen.

Husbygning til modelbanen. Husbygning til modelbanen. I de sidste par år har jeg, som nogle nok har opdaget, bygget en del huse til modelbanen, primært Langå og udstillingsanlægget. De fleste af husene er placeret op af bagvæggen

Læs mere

Hvis der ikke er stabilt grundlag må du lave fundament.

Hvis der ikke er stabilt grundlag må du lave fundament. Læg an sørg for at målene er helt nøjagtige også med diagonalmål ellers kommer du i problemer senere. Her bygges ovnen på en solidt anlagt terrasse. Sørg for at bygge ovnen på et stabilt underlag! Efter

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

Edderkopper prik-til-prik

Edderkopper prik-til-prik Edderkopper prik-til-prik MATEMATIK NATUR/TEKNIK LÆRERVEJLEDNING Forskellige slags edderkopper spinder forskellige slags spind. I dette forløb tegner eleverne fra prik til prik i tallenes rækkefølge. De

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese?

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese? NR. XX Ny protese En delprotese kan være en god løsning, når du har mistet én eller flere tænder. Hvis ingen af dine tænder kan bevares, er det i stedet en helprotese, der skal til. Denne brochure fortæller

Læs mere

Design Ergonomi. Brainstorm på billede. 6. december 2011 ROSKILDE TEKNISKE ROSKILE HTX KLASSE 3.5

Design Ergonomi. Brainstorm på billede. 6. december 2011 ROSKILDE TEKNISKE ROSKILE HTX KLASSE 3.5 Design Ergonomi Indledning Ergonomi er endnu et projekt hvor vi for lov at arbejde med design, og opleve hvad der kan stå bag et design. Som nu i dette projekt, måden man bruger et produkt på, og hvor

Læs mere

Så har jeg boret huller i aluminiumsprofilen, og boret den fast i den nederste MDF-plade.

Så har jeg boret huller i aluminiumsprofilen, og boret den fast i den nederste MDF-plade. Jeg har altid bøjet en del i akryl, og altid brugt en varmluftblæser til formålet. Det var hvad jeg havde til rådighed og fungerede fint når man først har fået lidt erfaring med det. Man kan så købe en

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse Materiale og konstruktionsbeskrivelse 2014 Generelt om konstruktion og materialer Alle MONSTRUMs legeredskaber er konstrueret af tømmer i miljøvenlig, PEFC certificeret, gennemimprægneret, nordisk SUPERWOOD,

Læs mere

Standardhus Einherjere type VI

Standardhus Einherjere type VI Standardhus Einherjere type VI 2002 Copyright 2002 Thomas Greve / Martin Seliger / Einherjerne Standard hus Type VI 1. Forord 3 2. Intro 4 -Ide -Opbygning 3. Martrialer 5 4 Bygning af elementer -Ramme

Læs mere

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter Installation VertiQ System T, System HAT Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter VertiQ _ System T, System HAT Indhold Valg af system..................... 3 Kanter og dimensioner..............

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Træfagenes Byggeuddannelse Tømrer NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation,

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde:

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde: Monteringsanvisning Santex E-line Skydepartier Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: +5 5 mm Tolerance højde: +7 7 mm Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter,

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Murer Murerske og håndbræt

Murer Murerske og håndbræt Murer Murerske og håndbræt Som ved andre håndværk var arbejdsopgaverne fordelt mellem mændene på en murerarbejdsplads: De faglærte svende udførte selve arbejdet med at lægge stenene. De brugte murerskeen

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

geometri trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

geometri trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri, trin 1 ISBN: 978-87-92488-15-2 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Børnehaven Børnevej 1 1000 Børneby Inspektionssted: Børnehaven Børnevej 1 1000 Børneby Inspektionsdato: XX Inspektionsnr.: KMC 200X-XX Konsulent: Kim Munk Christensen

Læs mere

Så let er det at udskifte vinduerne

Så let er det at udskifte vinduerne NYE VINDUER I ET SNUPTAG: Så let er det at udskifte vinduerne Et parcelhus fra 1963 fik nye vinduer og terrassedørsparti på et par dage. Da først teknikken var lært, var opgaven ikke så uoverskuelig som

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

Den afgørende hemmelighed

Den afgørende hemmelighed Den afgørende hemmelighed En god bund er halvdelen af et godt maleri! KREATIV AKRYLMALING www.kreativakrylmaling.dk Christina Christiansen Copyright KreativAkrylmaling.dk, må ikke kopieres eller videregives

Læs mere

Selvbyg; Kom godt fra start part 2

Selvbyg; Kom godt fra start part 2 Selvbyg; Kom godt fra start part 2 Subwooferen, byg den på en weekend (Du kan bruge eksemplet på alle vores subwoofere) Fredag fyraften: Smut forbi byggemarkedet og få skåret pladerne groft til på mål.

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Terrasse og facade. www.keflico.com

Terrasse og facade. www.keflico.com Terrasse og facade i hårdttræ www.keflico.com FSC certificeret terrasse og facade Miljøet er vigtigt for os alle og derfor er efterspørgslen på miljøcertificeret træ stigende. Keflico ønsker at tilbyde

Læs mere

Sæt drivhus op på 20 minutter. Billigt begynderdrivhus Let at flytte rundt på Foldes sammen til vinteren Ingen glasskår

Sæt drivhus op på 20 minutter. Billigt begynderdrivhus Let at flytte rundt på Foldes sammen til vinteren Ingen glasskår m vinteren er drivhuset klappet sammen og står i skuret. Når det bliver forår, finder du et egnet sted at stille drivhuset op. På 20 minutter samler du dit drivhus med bolte og vingemøtrikker. illigt begynderdrivhus

Læs mere

Selvbyggerens sommerhus

Selvbyggerens sommerhus NY SPÆNDENDE SERIE Sommerhus i topkvalitet for et minimum af penge. Fra top til bund skabt for gør det selv-manden. Vægge og gulve bygges som elementer i løbet af vinteren og køres ud på grunden om foråret.

Læs mere

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole:

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole: Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Navn: Klasse: Skole: 1 Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Varme fødder i Grønland kan være en udfordring. Men du skal nu lære, hvordan du kan

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Elkædesaven starter altid TEST ELKÆDESAVE. Sådan har vi testet:

Elkædesaven starter altid TEST ELKÆDESAVE. Sådan har vi testet: TEST ELKÆDESAVE Elkædesave er gode for naboskabet pga. støjniveauet, og så er de nemme at vedligeholde. Samtidig er de effektive til arbejdet med opskæring hjemme ved brændeskuret, bare sikkerheden er

Læs mere

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Kikkertoptik Kikkertteknologi Optiske specifikationer Kikkertegenskaber At købe en kikkert Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Generel beskrivelse: En kikkert er et optisk præcisionsinstrument,

Læs mere

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) UDDANNELSESRETNING Tømrer SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA

Læs mere

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen Tegninger: Peter Rørbæk Hansen Forord Denne bog henvender sig til kursister, eud-skovbrugerelever og studerende ved Skovskolen. Bogen vil også med

Læs mere

BygSelv; Byg subwooferen på en weekend (Du kan bruge eksemplet på alle vores subwoofere) Part 2

BygSelv; Byg subwooferen på en weekend (Du kan bruge eksemplet på alle vores subwoofere) Part 2 BygSelv; Byg subwooferen på en weekend (Du kan bruge eksemplet på alle vores subwoofere) Part 2 Fredag fyraften: Smut forbi byggemarkedet og få skåret pladerne groft til på mål. Til eksemplet her, PCA

Læs mere

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Plantning & Landskab, Landsforeningen Levende hegn skal vedligeholdes Det danske kulturlandskab er de fleste steder et hegnslandskab.

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Nordisk Port Import ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Læs denne vejledning igennem inden du starter Vigtige

Læs mere