Statens Voksenuddannelsesstøtte statistik 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statens Voksenuddannelsesstøtte statistik 2002"

Transkript

1 SUstyrelsen Dataafdelingen den 1. juli 2003 Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2002

2 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 trådte lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) i kraft. Loven erstatter dele af den tidligere voksenuddannelsesstøtte (VUS) og ydelsen til uddannelsesorlov. Baggrunden for lovforslaget om SVU er at skabe rammer for de offentlige uddannelser på voksen- og efteruddannelsesområdet, som sikrer, at voksne har adgang til at lære og udvikle kompetencer gennem hele livet. Loven er et led i opfølgningen på aftalen om finansloven for 2000 om en voksen- og efteruddannelsesreform, indgået i november 1999 mellem regeringen (Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre), Socialistisk Folkeparti og Centrum Demokraterne samt med tilslutning fra Enhedslisten. Aftalepartierne ønskede med reformen at styrke kompetenceudviklingen for alle, og især at styrke indsatsen for de kortuddannede. Derfor er omdrejningspunktet for reformen dels en målretning af den offentlige involvering og finansiering mod opkvalificering af kortuddannede, dels etablering af et bredt tilbud af videreuddannelse til alle, herunder også personer, der allerede har en erhvervskompetencegivende uddannelse. SVU-ordningen giver den enkelte uddannelsessøgende og virksomhederne adgang til at få støtte fra staten til dækning af og lønrefusion for tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i voksen- og efteruddannelse. Der kan endvidere ydes støtte til deltagerbetaling på almen uddannelse. Formålet med denne løbende statistikopfølgning er at belyse, hvordan SVU-ordningen virker. Papiret vedrører SVU-ordningen i 2002, men sammenholdes de fleste steder med de tilsvarende tal for 2001, så udviklingen kan følges. I afsnit 2 vises omfanget af tildelinger, herunder hvordan tildelingerne fordeler sig på blandt andet uddannelsestyper, støttemodtagernes alder og beskæftigelsesstatus. I afsnit 3 vises omfanget af ansøgninger fordelt på medadministratorer og amter samt omfanget af afslag fordelt på årsagskategorier. 2. Tildelingsstatistik 2.1 Tildelinger fordelt på uddannelsestyper Tabel 2.1 belyser omfanget af tildelinger og tildelte beløb fordelt på uddannelsestyper videregående og almen uddannelse. SVU til heltidsuddannelse udgør et beløb pr. uge svarende til arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb. I 2002 var ugesatsen kr. pr. uge. 2

3 Tabel 2.1 Tildelt SVU, Tildelinger Antal kr SVU Videregående uddannelse Fagspecifikke kurser Suppl. udd.aktiviteter (åben uddannelse) Videregående uddannelse (åben uddannelse) Afgangsprojekt i videreuddannelsessystemet Videregående uddannelse (andre ministeromr.) Kombinerede forløb Almen uddannelse Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne Almen voksenuddannelse Dansk som andet sprog Enkeltfag på folkeskoleniveau Forberedende voksenundervisning HF HHX og HTX Specialundervisning for voksne Studentereksamen Kombinerede forløb Deltagerbetaling (almen uddannelse) Almen voksenuddannelse HF Kombinerede forløb SVU inkl. deltagerbetaling Anm.: Tabellen omfatter tildelinger, der vedrører uddannelse i 2001 hhv Uddannelsesforløbet kan dog strække sig over flere finansår. I alt fik knap tildelt 349,2 mio. kr. i SVU vedrørende finansåret 2002, heraf har godt fået tildelt 0,6 mio. kr. til deltagerbetaling. I forhold til 2001 er der tale om en stigning i antallet af tildelinger på 69 %, mens støttebeløbet er mere end fordoblet. Størstedelen af tildelingerne (over 70 procent) vedrører de videregående uddannelser, hvilket også var tilfældet i I 2002 er der tildelt ca. 264 mio. kr. til uddannelsessøgende i videregående uddannelser fordelt på godt tildelinger. Videregående uddannelse Fagspecifikke kurser og anden videregående åben uddannelse For SVU tildelt uddannelsessøgende i videregående uddannelser gælder, at størstedelen af støtten er gået til fagspecifikke kurser og anden videregående åben uddannelse. Noget tilsvarende gjorde sig gældende i Der er tildelt 223,1 mio. kr. til uddannelsessøgende på anden videregående åben uddannelse fordelt på godt tildelinger. Det tilsvarende beløb for fagspecifikke kurser er 36,9 mio. kr. fordelt på ca tildelinger. Fra 1. januar 2003 ydes der ikke længere SVU til fagspecifikke kurser. 3

4 Afgangsprojekter i videreuddannelsessystemet for voksne Der er endnu kun meget få, der har søgt om støtte til afgangsprojekter i videreuddannelsessystemet for voksne (videregående voksenuddannelse, diplom- og masteruddannelse). I 2002 har bare 34 uddannelsessøgende fået tildelt SVU. Almen uddannelse Flest søger støtte til AVU og FVU Til uddannelsessøgende i de almene uddannelser er der i 2002 tildelt ca. 84,6 mio. kr. fordelt på godt tildelinger. Som i 2001 vedrører størstedelen af tildelingerne almen voksenuddannelse (knap tildelinger) og forberedende voksenundervisning (knap tildelinger). Tildelingerne til AVU er dog faldet med ca. 3 procentpoint i forhold til i 2001, mens tildelingerne til FVU er steget med ca. 3 procentpoint. Ses der på de tildelte beløb, er billedet lidt anderledes, idet hovedparten af de tildelte beløb vedrører almen voksenuddannelse (31,5 mio. kr.), HF (24,7 mio. kr.) og kombinerede forløb (13,1 mio. kr.). Det skyldes, at disse forløb, især HF, er længere og ofte på heltid, mens FVU er kortere forløb med få ugentlige undervisningstimer. Kombinerede forløb, almen uddannelse Det er muligt at få SVU til kombinerede uddannelsesforløb. Inden for almen uddannelse bruges typisk to uddannelseskombinationer. Den ene er en kombination af FVU og almen voksenuddannelse, den anden almen voksenuddannelse og HF. Godt 15 procent af den tildelte SVU til almen uddannelse går til kombinerede uddannelsesforløb. Det reelle omfang af tildelinger til FVU, almen voksenuddannelse og HF er derfor højere end det fremgår af tabellen. Deltagerbetaling Støtte til deltagerbetaling er primært tildelt støttemodtagere til almen voksenuddannelse, hvortil der var tildelt knap 0,3 mio. kr., svarende til ca. 59 procent af det samlede tildelte beløb til deltagerbetaling, hvilket er nogenlunde på niveau med situationen i Generelt Fire uddannelser fik 90 procent af SVU-tildelingerne Flest tildelinger er bevilget til fagspecifikke kurser, anden videregående åben uddannelse, almen voksenuddannelse og forberedende voksenundervisning. Ca. 37 procent af tildelingerne vedrører fagspecifikke kurser, ca. 34 procent anden videregående åben uddannelse, ca. 9 procent almen voksenuddannelse henholdsvis forberedende voksenundervisnig. I alt udgør de fire uddannelser således knap 90 procent af SVUtildelingerne. Uddannelsessøgende har til disse fire uddannelsestyper fået tildelt godt 85 procent af det samlede tildelte beløb, fordelt med ca. 64 procent for anden åben uddannelse, ca. 11 procent for fagspecifikke kurser, 9 procent for almen voksenuddannelse og knap 2 procent for forberedende voksenundervisning. 4

5 Kun få ledige får SVU Den uddannelsessøgende skal være beskæftiget uden offentlige tilskud som lønmodtager, selvstændigt erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle for at få SVU. Det er dog også muligt at opnå SVU som ledig ved at udnytte retten til seks ugers selvvalgt uddannelse, hvis den uddannelsessøgende er dagpengeberettiget og uddannelse sker i dagpengeperioden. Flest tildelinger er gået til uddannelsessøgende, der er i beskæftigelse. I 2002 er der tildelt 347,3 mio. kr. (99,5 procent) fordelt på knap tildelinger til uddannelsessøgende, der er i beskæftigelse. Fordelingen mellem videregående og almen uddannelse er som for alle uddannelsessøgende under ét. Samme mønster sås i Kun 1,9 mio. kr. (0,5 procent) af den tildelte støtte i 2002 er tildelt ledige uddannelsessøgende. De 1,9 mio. kr. er fordelt på 177 tildelinger. Ca. 89 procent af det tildelte beløb vedrører videregående uddannelse, hvilket er væsentligt højere end for samtlige uddannelsessøgende. Ca. 76 procent af den tildelte støtte og godt 60 procent af tildelinger vedrører anden videregående åben uddannelse end fagspecifikke kurser. 2.2 Tildelinger fordelt på alder og køn Det er en betingelse for at få SVU, at den uddannelsessøgende er fyldt 25 år, men ved uddannelsens start ikke er fyldt 60 år. Uddannelsessøgende mellem 20 og 25 år kan dog få SVU til forberedende voksenundervisning, ligesom uddannelsessøgende under 25 år kan få SVU til uddannelse, der sker som led i et jobrotationsprojekt. Figur 1 Aldersfordeling 2002 almen uddannelse videregående uddannelse % År Flest støttemodtagere mellem 35 og 49 år I 2002 er ca. 56 procent af tildelingerne gået til uddannelsessøgende mellem 35 og 49 år. Denne andel varierer mellem uddannelsestyperne. For de videregående uddannelser gælder, at ca. 58 procent af de uddannelsessøgende er mellem 35 og 49 år, mens det kun er knap 50 procent for de almene uddannelser. Andelen, som er 50 år eller mere, er ca. 22 procent på de 5

6 videregående uddannelser og ca. 27 procent på de almene uddannelser. Fordelingen er uændret i forhold til procent kvinder Hovedparten af tildelingerne er bevilget kvinder ca. 71 procent. Andelen er dog faldet lidt siden Andelen af kvinder, der er blevet tildelt SVU, varierer mellem de videregående og almene uddannelser. Figur 2 Kønsfordeling % Støtteår Mænd Kvinder For de videregående uddannelser er andelen af kvinder 78 procent. Kvindeandelen varierer en del mellem uddannelsestyperne. For de almene uddannelser er godt halvdelen 51 procent af tildelingerne tildelt kvinder. Også her varierer kvindeandelen meget mellem uddannelsestyperne. 2.3 Tildelinger til almen uddannelse fordelt på uddannelsesbaggrund For at få SVU til almen uddannelse er det en betingelse, at den uddannelsessøgende kan betragtes som kortuddannet. Man er kortuddannet, når man ved uddannelsens begyndelse har højst 8 års skolegang suppleret med en afsluttet erhvervsrettet uddannelse eller uddannelse svarende hertil 9-10 års skolegang suppleret med en afsluttet 2-årig erhvervsrettet uddannelse eller 9-10 års skolegang suppleret med en forældet erhvervsrettet uddannelse. Derudover kan SUstyrelsen godkende, at der i særlige tilfælde helt eller delvist kan ses bort fra en gennemført skolegang eller uddannelse. Det gælder når man kan dokumentere, at en erhvervsrettet uddannelse ikke kan bruges af helbredsmæssige grunde, eller når man kan sandsynliggøre, at skolegang eller uddannelse fra udlandet ikke kan bruges i Danmark. 6

7 For at belyse hvem det er, som får tildelt SVU til almen uddannelse, ses på hvordan tildelingerne fordeler sig på længde og type af tidligere skolegang og uddannelse. Tabel 2.3 SVU-tildelinger til almen uddannelse fordelt på ansøgers uddannelsesbaggrund, 2002 Skolegang Tildelinger Erhvervsrettet uddannelse. Ingen op til 2 år mere end 2 år I alt antal 1000 kr. antal 1000 kr. antal 1000 kr. antal 1000 kr. op til 7 år år år ) år ) mere end 10 år 2) I alt Noter: 1) Når personer med 9-10 års skolegang og en erhvervsrettet uddannelse på mere end 2 år har fået SVU, skyldes det, at uddannelsen har kunnet betragtes som forældet. 2) Når personer med mere end 10 års skolegang har fået SVU, skyldes det, at der er dispenseret for skolegang og/eller erhvervsrettet uddannelse. I 2002 har godt fået tildelt 84,6 mio. kr. i SVU til almen uddannelse vedrørende finansåret procent har ingen erhvervsrettet uddannelse Over halvdelen af de uddannelsessøgende, der er tildelt SVU til det almene niveau knap har ikke nogen erhvervsrettet uddannelse efter endt skolegang. Det svarer til ca. 63 procent af tildelingerne til almen uddannelse. Denne gruppe har fået bevilget ca. 48 mio. kr. 57 procent af den samlede SVU-bevilling til almen uddannelse. En del uddannelsessøgende får ikke SVU til almen uddannelse, fordi de ikke kan betragtes som kortuddannede, jf. afsnit 3.2 om årsager til afslag. 3. Ansøgningsstatistik SVU administreres af SUstyrelsen sammen med a-kasser, centre for information om videregående uddannelser (ivu*c) og uddannelsessteder, herunder voksenuddannelsescentre (VUC). A-kasserne, VUC og ivu*c vejleder henholdsvis uddannelsessøgende og arbejdsgivere om SVU-ordningen og modtager, kontrollerer og videresender ansøgninger og ændringsansøgninger om SVU. 7

8 3.1 Ansøgninger fordelt på medadministratorer Tabel 3.1 Ansøgninger fordelt på medadministratorer, Medadministratorer Ansøgninger antal pct VUC videregående udd., i pct. 0 0 ivu*c videregående udd., i pct A-kasser videregående udd., i pct I alt videregående udd., i pct Anm.: Omfatter både grund- og ændringsansøgninger modtaget i Ansøgningerne kan vedrøre flere finansår. I 2002 er der modtaget godt ansøgninger. Størstedelen af disse (58 procent) er modtaget af a-kasserne. De resterende ansøgninger fordeler sig med 24 procent for VUC og 18 procent for ivu*c. 70 procent af alle ansøgningerne vedrører de videregående uddannelser. Hos a-kasserne, der som de eneste kan modtage ansøgninger for begge uddannelsestyper, vedrører 90 procent af ansøgningerne de videregående uddannelser. VUC modtager derfor en forholdsvis stor andel af ansøgningerne til almen uddannelse, ca. 79 procent. Set i forhold til 2001 har ivu*c modtaget en større andel af ansøgningerne, mens a-kasserne har fået relativt færre. 8

9 3.2 Ansøgninger fordelt på amter Tabel 3.2 Ansøgninger fordelt på amter, Ansøgninger Antal Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Amt Roskilde Amt Frederiksborg Amt Bornholms Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Fyns Amt Vejle Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Ringkøbing Amt Viborg Amt Århus Amt Nordjyllands Amt Uoplyst I alt Pct. Geografisk fordeler ansøgningerne sig nogenlunde efter amtsstørrelse. Århus Amt, som er bopælsamt for 14 % af ansøgerne, er dog måske en smule overrepræsenteret i forhold til sin størrelse, der er nogenlunde på niveau med Københavns Amt. 9

10 3.3 Afslag Forskellige betingelser skal være opfyldt, for at en uddannelsessøgende kan få SVU. Eksempelvis skal den uddannelsessøgende være studieaktiv, opfylde et alderskriterium og gennemgå en SVU-berettigende uddannelse. Opfylder en uddannelsessøgende ikke alle kriterierne, vil personen enten få afslag på sin ansøgning eller kun få et delvist tilsagn. Der kan være flere afslagsårsager pr. ansøgning. Der er i alt 31 mulige afslagsårsager. Tabel 3.3 Afslag og de hyppigste afslagsårsager, Afslag og årsager Antal Pct Afslåede ansøgninger, i alt Videregående uddannelse Almen uddannelse Top-5 afslagsårsager: Videregående uddannelse Opfylder ikke beskæftigelseskravet, mangler orlovsaftale eller er ikke dagpengeberettiget Ansøgning afleveret for tidligt eller for sent Mindre end 37 timers støtte Uddannelsen er ikke støtteberettigende Undervisningen er ikke tilrettelagt som heltidsundervisning Almen uddannelse Kan ikke betragtes som kortuddannet Uddannelsen er ikke støtteberettigende Opfylder ikke beskæftigelseskravet, mangler orlovsaftale eller er ikke dagpengeberettiget Ansøgning afleveret for tidligt eller for sent Mindre end 37 timers støtte Anm.: Ansøgninger modtaget i 2001 hhv. 2002, der er givet afslag på. Kun afslagsårsager, der ikke er givet dispensation fra, er medtaget. Ansøgningerne kan vedrøre flere finansår. I 2002 er der givet afslag på knap ansøgninger. Heraf vedrører godt videregående uddannelse og knap 900 almen uddannelse. I forhold til 2001 er der tale om et betydeligt fald i antallet af afslag. Ansøgninger afleveres ikke til tiden Den hyppigste afslagsårsag for ansøgninger vedrørende videregående uddannelse vedrører manglende opfyldelse af beskæftigelseskravet, herunder at den uddannelsessøgende ikke har indgået en orlovsaftale med arbejdsgiver eller ikke er dagpengeberettiget. Den næsthyppigste afslagsårsag er, at ansøgningen ikke er afleveret rettidigt. Ansøger kan ikke betragtes som kortuddannet For ansøgninger vedrørende almen uddannelse er den hyppigste årsag til afslag næsten hver tredje at den uddannelsessøgende ikke kan betragtes som kortuddannet. Den næsthyppigste afslagsårsag er, at uddannelsen ikke er støtteberettigende. 10

11 Bilag: Ansøgninger fordelt på administratorer, Ansøgninger fordelt på VUC, VUC Ansøgninger Antal pct. antal pct. HF-Centret Efterslægten Frederiksværk Gymnasium VUC Odense VUC Esbjerg VUC Viborg VUC Helsingør VUC Sønderborg VUC Gladsaxe/Herlev VUC Silkeborg VUC Århus VUC Fredericia VUC Aalborg VUC Hillerød VUC Vendsyssel Vest VUC Horsens VUC Ballerup VUC Falster VUC i Roskilde VUC Vejle VUC Næstved VUC Amager VUC Skive VUC Middelfart VUC Ringkøbing/Holmsland VUC Aabenraa VUC Hvidovre/Rødovre VUC i Greve VUC Vestsjælland Nord VUC Vest Frederiksberg VUC VUC Øresund Københavns VUC VUC Thy-Mors Randers HF og VUC, Uddannelsescentret VUC Kolding VUC Midtsjælland VUC Sydsjælland VUC Køge VUC Haderslev VUC Grenaa VUC Svendborg

12 Herning HF og VUC VUC Holstebro VUC Vestsjælland VUC Lolland, Nakskov VUC Østhimmerland VUC Nordøstvendsyssel VUC Lemvig-Struer VUC Glamsbjerg VUC Midtfyn VUC Nordfyn VUC Nordvest VUC Tønder VUC Djursland VUC Østfyn VUC Ribe Vesthimmerlands HF & VUC VUC Faaborg VUC Varde VUC Bornholm Uddannelsescenter Østsjælland VUC og Sprogcenter Syd VUC Gram VUC Skanderborg-Odder VUC Grindsted VUC Vejen VUC Hadsten VUC Han-Syssel VUC Hobro-Nørager VUC i alt Ansøgninger fordelt på ivu*c, Ivu*C Ansøgninger Antal pct. Antal pct. ivu*c Aalborg ivu*c Århus ivu*c København ivu*c Odense ivu*c Kolding ivu*c i alt

13 Ansøgninger fordelt på A-kasser, 2002 A-kasser Ansøgninger Antal pct. antal pct. Restaurations- og Bryggeriarbejdernes A-kasse Træ-Industri-Byg s Arbejdsløshedskasse Erhvervssproglig Arbejdsløshedskasse Socialpædagogernes Landsdækkende A-kasse Specialarbejdernes Arbejdsløshedskasse Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse Pædagogiske Medhjælperes Fælles A-kasse Metalarbejdernes Arbejdsløshedskasse Nærings og Nydelsesmiddelarbejdernes A-kasse Blik og Rørarbejdernes A-kasse El-Fagets Arbejdsløshedskasse Malersvendenes Arbejdsløshedskasse De Kvindelige Arbejderes A-kasse Handels- og Kontorfunktionærernes Arbejdsløshedskasse Stats- og Teleansattes Arbejdsløshedskasse Funktionærernes og Servicefagenes A-kasse Ledernes Arbejdsløshedskasse Teknikernes Arbejdsløshedskasse Kristelig Arbejdsløshedskasse Danske Sygeplejerskers A-kasse Journalisternes Arbejdsløshedskasse Børne- og Ungdomspædagogernes A-kasse Danske Sælgeres Arbejdsløshedskasse Frie Lønmodtageres A-kasse Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse Magistrenes Arbejdsløshedskasse Forsvarets Arbejdsløshedskasse Akademikernes Arbejdsløshedskasse Funktionærernes og Tjenestemændenes A-kasse Frisørerne, Artisterne og Maritim A-kasse Arbejdsløshedskassen for Selvstændige DANA Arbejdsløshedskasse for Selvstændige Edb-Fagets og Merkonomernes A-kasse Civiløkonomernes Arbejdsløshedskasse I alt

Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001

Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001 SUstyrelsen Dataafdelingen den 7. februar 2002 Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 trådte lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) i kraft. Loven erstatter

Læs mere

Statens Voksenuddannelsesstøtte statistik 2003

Statens Voksenuddannelsesstøtte statistik 2003 SUstyrelsen Dataafdelingen februar 2004 Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2003 SUstyrelsen Dataafdelingen februar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Tildelingsstatistik...4 2.1 Tildelinger

Læs mere

Statens Voksenuddannelsesstøtte statistik 2004

Statens Voksenuddannelsesstøtte statistik 2004 SUstyrelsen Dataafdelingen Marts 2005 Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2004 SUstyrelsen Dataafdelingen Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Tildelingsstatistik...5 2.1 Tildelinger

Læs mere

Statens Voksenuddannelsesstøtte statistik 2005

Statens Voksenuddannelsesstøtte statistik 2005 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Datakontoret Juni 2006 Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2005 Forord Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte udgiver hermed SVU-statistikpublikationen

Læs mere

Statens Voksenuddannelsesstøtte SVU-statistikrapport 2009

Statens Voksenuddannelsesstøtte SVU-statistikrapport 2009 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Datakontoret december 2010 Statens Voksenuddannelsesstøtte - SVU-statistikrapport 2009 Forord Hermed foreligger SVU-statistikpublikationen SVU-statistikrapport 2009.

Læs mere

Statens Voksenuddannelsesstøtte SVU-statistikrapport 2007

Statens Voksenuddannelsesstøtte SVU-statistikrapport 2007 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Datakontoret juli 2008 Statens Voksenuddannelsesstøtte - SVU-statistikrapport 2007 Forord Hermed foreligger SVU-statistikpublikationen SVU-statistikrapport 2007.

Læs mere

Statens Voksenuddannelsesstøtte SVU-statistikrapport 2008

Statens Voksenuddannelsesstøtte SVU-statistikrapport 2008 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Datakontoret Juni 2009 Statens Voksenuddannelsesstøtte - SVU-statistikrapport 2008 Forord Hermed foreligger SVU-statistikpublikationen SVU-statistikrapport 2008.

Læs mere

Antal personer med efterlønsbevisdato i 2. halvår 2002 fordelt på a-kasser og køn I alt

Antal personer med efterlønsbevisdato i 2. halvår 2002 fordelt på a-kasser og køn I alt Antal personer med efterlønsbevisdato i 2. halvår 2002 fordelt på a-kasser og køn I alt 9.254 7.264 16.518 RestaurationsBranchen 11 39 50 Træ, Industri og Byg 248 29 277 Erhvervssproglig. 33 33 Socialpædagogerne

Læs mere

Antal personer der har fået udbetalt skattefri præmie samt beløb. 2. halvår 2008 Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal personer der har fået udbetalt skattefri præmie samt beløb. 2. halvår 2008 Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Antal der har fået udbetalt skattefri præmie samt beløb. 2. halvår 2008 I alt 5.490 3.262 8.752 505.081.148 256.893.815 761.974.963 Træ, Industri og Byg 109 3 112 8.917.396 263.208 9.180.604 Journalistik,

Læs mere

NYHED S BREV. Ledigheden i Odense Kommune 1999, samt de nyeste ledighedstal fra marts 2000. Nr. 10 maj 2000. Resumé

NYHED S BREV. Ledigheden i Odense Kommune 1999, samt de nyeste ledighedstal fra marts 2000. Nr. 10 maj 2000. Resumé NYHED S BREV Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 1 maj 2 Resumé Ledighedsprocenten for Kommune var i 99 på 7,2 pct. Ledigheden i Kommune 99, samt de nyeste ledighedstal

Læs mere

Efterløns- og overgangsydelsesstatistik for 2000

Efterløns- og overgangsydelsesstatistik for 2000 Efterløns- og overgangsydelsesstatistik for 2000 27.812 personer overgik til efterløn i 2000, heraf 12.890 personer på ny efterløn 156.509 personer var på efterløn ultimo 2000 22.672 personer var på overgangsydelse

Læs mere

Antal efterlønsmodtagere fordelt på a-kasser og køn. 2. halvår 2002 I alt 86.333 99.936 186.269

Antal efterlønsmodtagere fordelt på a-kasser og køn. 2. halvår 2002 I alt 86.333 99.936 186.269 Antal efterlønsmodtagere fordelt på a-kasser og køn. 2. halvår 2002 I alt 86.333 99.936 186.269 RestaurationsBranchen 225 896 1.121 Træ, Industri og Byg 3.493 521 4.014 Erhvervssproglig 7 243 250 Socialpædagogerne

Læs mere

Ledigheden opdelt på kommuner i Syddanmark

Ledigheden opdelt på kommuner i Syddanmark Ledigheden opdelt på kommuner i Syddanmark samme måned i 2006 samme måned i 2006 i % Ledigheds i forhold til arbejdsstyrken Assens 666-240 -26,5% 3,3% Faaborg-Midtfyn 616-376 -37,9% 2,5% Kerteminde 338-102

Læs mere

Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 2. kvartal 1995

Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 2. kvartal 1995 Nr. 6.03 September 1995 Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 2. kvartal 1995 Ledigheden i Århus Kommune er fortsat med at falde i 2. kvartal 1995. Ledigheden er stadig større i Århus-området end i landet som

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i juni-måned Antal fuldtidsledige. Ændring i forhold til samme måned i 2006.

Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i juni-måned Antal fuldtidsledige. Ændring i forhold til samme måned i 2006. Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i juni-måned 2007 Kommuner i Syddanmark jun-07 fuldtids 2006 Ændring i forhold til 2006 i Ledigheds Assens 667-142 -17,6 3,3 Faaborg-Midtfyn 621-308 -33,2 2,5

Læs mere

Tabel 1. Antal G-dags markeringer og medl. med G-dage fordelt på a-kasser Medlemmer med G-dage

Tabel 1. Antal G-dags markeringer og medl. med G-dage fordelt på a-kasser Medlemmer med G-dage Hovedformålet med dagpengeregisteret i RAM er, at registrere a-kassernes udbetalinger af dagpenge. Antal dagpengetimer i en uge for en ledig fremkommer ved fra de forsikrede timer at fratrække belægningen

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i februar-måned Antal gns. ledige. Ændring i forhold til samme måned i 2006.

Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i februar-måned Antal gns. ledige. Ændring i forhold til samme måned i 2006. Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i februar-måned 2007 Kommuner i Syddanmark feb-07 gns. 2006 Ændring i forhold til 2006 i Ledigheds Assens 941-283 -23,1 4,6 Billund 461-111 -19,4 3,4 Esbjerg

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds september 2008 2007 2007 i %

Læs mere

Medlemmer der betaler efterlønsbidrag

Medlemmer der betaler efterlønsbidrag Medlemmer der betaler efterlønsbidrag Efterlønsbidraget Nedenstående gengiver hovedreglerne for indbetaling af efterlønsbidraget. Ved gennemførelsen af de nye regler for at overgå til efterløn blev det

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds juli 2008 i % Ledighed i alt

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds december 2008 i % Ledighed i

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a- kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a- kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a- kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds marts 2008 i % Ledighed i alt

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige BEK nr 631 af 26/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0002486 Senere ændringer til

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. 7 Den samlede ledighed i Århus Kommune er i juni 7 faldet med 1.9 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Januar Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal 7 Ledigheden i Århus Kommune er nu, med, % af arbejdsstyrken, nede på samme niveau som på landsplan. Den

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Faldet i ledigheden er ophørt og på vej opad. I december var ledigheden vokset med 1 personer svarende

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 2012 i i % Ledighed i

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds februar 2013 i i % Ledighed i

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen til et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen til

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds maj 2013 i % Ledighed i alt

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 20 20 i 20 i % Ledighed

Læs mere

ledige har fået brev om akutberedskab

ledige har fået brev om akutberedskab 8. november 2012 Michel Klos 42.000 ledige har fået brev om akutberedskab Fra januar 2013 og frem er der en betydelig del af de ledige dagpengemodtagere, der er i risiko for at opbruge retten til dagpenge.

Læs mere

Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2004

Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2004 Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2004 Statistik Arbejdsdirektoratet har bedt a-kasserne om at indberette medlemmer, der indbetaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2004. Indbetalinger

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Oktober Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Ledigheden i Århus Kommune er på 1, % af arbejdsstyrken, hvilket er samme niveau som på landsplan (1,%).

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Fyn. Ændring i forhold til samme måned i Ændring i forhold til samme måned i 2015 i % A-kassegrupper og a-kasser Juli Antal fuldtidsledige

Fyn. Ændring i forhold til samme måned i Ændring i forhold til samme måned i 2015 i % A-kassegrupper og a-kasser Juli Antal fuldtidsledige A-kassegrupper og a-kasser Juli 2016 Vælg kommune/område: Fyn til samme måned i 2015 til samme måned i 2015 i % Ledighedsproce nt Forsikrede i alt 7.504-995 -11,7 4,1 Selvstændige 427-95 -18,2 2,7 DANA

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 25.404-4.952-16,3%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 26.175-4.239-13,9%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 23.136-4.548-16,4%

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Til lovforslag nr. L 223 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Til lovforslag nr. L 223 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 223 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. juni 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 3. KVARTAL 1995

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 3. KVARTAL 1995 Nr. 6.07 Decemberr 1995 ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 3. KVARTAL 1995 Ledigheden i Århus Kommune er fortsat med at falde i 3. kvartal 1995. Ledigheden er stadig større i Århus-området end i landet som

Læs mere

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Svar på Spørgsmål 65 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september

Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2003 1 Statistik Arbejdsdirektoratet har bedt a-kasserne om at indberette medlemmer, der indbetaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2003. Indbetalinger

Læs mere

INDHOLD. Nr maj Side Eventuel henvendelse tlf.: Arbejdsløsheden i Bent Regner Andersen...

INDHOLD. Nr maj Side Eventuel henvendelse tlf.: Arbejdsløsheden i Bent Regner Andersen... INDHOLD Nr. 11. 2. maj 1998 Side Eventuel henvendelse tlf.:. 33 66 28 39 Arbejdsløsheden i 1997... 1 Bent Regner Andersen... 33 66 28 16 Arbejdsløsheden i 1997 Ledighedsprocenten i var i 1997 11,9 mod

Læs mere

November 2011 Pr. 1. november 2011 overgår ca. 4.000 medlemmer (Dansk Frisør- og Kosmetiker Forbund) fra HK til Funktionærer og servicefag.

November 2011 Pr. 1. november 2011 overgår ca. 4.000 medlemmer (Dansk Frisør- og Kosmetiker Forbund) fra HK til Funktionærer og servicefag. A-kasser Januar 2015 Pr. 1. januar 2015 er Business og Min a-kasse lagt sammen under navnet Min a-kasse Juli 2013 Pr. 1. juli 2013 er Akademikernes Arbejdsløshedskasse (AAK) og Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse

Læs mere

Tabel 1. Den registrerede ledighed i Odense Kommune fra januar 1997 til august 2000. Ledigheden har været stigende siden maj måned

Tabel 1. Den registrerede ledighed i Odense Kommune fra januar 1997 til august 2000. Ledigheden har været stigende siden maj måned NYHED S BREV Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi og Planlægningsafdelingen Nr. 17 oktober 2 Ledigheden i Kommune august 2. Resume Ca. 9 pct. færre ledige i end sidste på samme tid.,9 pct. af arbejdsstyrken

Læs mere

Februar 2006. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Februar 2006. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Februar 2006 1. Ledigheden i Ledighed i Ledigheden er faldet på ét års sigt igen i februar 2006. I gennemsnit var der i 38.643 ledige og aktiverede i februar 2006, jf. skema 2. Dermed er antallet af ledige

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer maj 5 www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 1. kvartal 5 Den samlede ledighed er faldet med knap 1.5 personer i forhold til samme periode sidste år. Faldet

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Oktober 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune, september 9 Det samlede antal ledige i Århus Kommune er i september 9 på 5.335 fuldtidsledige, hvilket er en

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Øje på uddannelse. Uddannelsesaktivitet for voksne. Registerbaserede tabeller til belysning af deltagelsen i voksen- og efteruddannelse 2008

Øje på uddannelse. Uddannelsesaktivitet for voksne. Registerbaserede tabeller til belysning af deltagelsen i voksen- og efteruddannelse 2008 Øje på uddannelse Uddannelsesaktivitet for voksne Registerbaserede tabeller til belysning af deltagelsen i voksen- og efteruddannelse 2008 Øje på uddannelse, 2010/02 Uddannelsesaktivitet for voksne Udgivet

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Procent Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Aarhus Kommune, juni 1 Det gennemsnitlige antal bruttoledige i pct. af arbejdsstyrken ligger for Aarhus Kommune på 5,7 %. Hele

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte

Lovtidende A. Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte Lovtidende A Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte I medfør af 2, stk. 4 og 5, 3, stk. 3, 4, 5, stk. 2, 7 og 8, 9, stk. 2, 12, stk. 3, 13, stk. 5 og 6, 14, stk. 2, 14 a, stk. 5, 16, stk. 2,

Læs mere

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart VUS Konsulenterne Vejledning / coaching om erhverv og uddannelse Uddannelsesplanlægning

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 2. KVARTAL 2003

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 2. KVARTAL 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr..7 Aug. 3 ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE,. KVARTAL 3 Fortsat stigning i ledigheden i forhold til sidste år. Der var i juni 3 en stigning i antallet

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn August 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I august 2005 var der i i gennemsnit 42.606 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 10,8% færre end i august 2004. Som følge af den faldende ledighed

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret NOTAT 17. februar 2016 Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret J.nr. 15/13621 DOS/nfr Med beskæftigelsesreformen er der indført jobsamtaler med deltagelse af a-kassen, hvor

Læs mere

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Til styrkelse af efteruddannelsesindsatsen for praktikvejledere til pædagoguddannelsen er der i perioden 2010-12 afsat 36 mio. kr. (12 mio. kr. pr.

Læs mere

Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse

Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse Hver tiende ung under 30 år er hverken i job eller under uddannelse og har været uden for mindst 6 måneder. Der er meget stor variation mellem kommunerne.

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte (SVUbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte (SVUbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte (SVUbekendtgørelsen) I medfør af 2, stk. 6, 3, stk. 3, 4, 5, stk. 4, 6, 7, 8, stk. 1-4, 9, stk. 2, 12, stk. 3, 13, stk. 5 og 6, 14, stk. 2, 14 a, stk.

Læs mere

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau SVU-administrator (1) SVU-administrator VUC/hf Nordjylland Ansøger (2) For- og mellemnavn(e) Viktoria

Læs mere

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012 Jobrotationsordninger Danish Crown 19. April 2012 Bjarke Thomsen Ansat i Danmarks største rekrutterings- og outplacement virksomhed afdelinger i alle kommuner Hovedopgaven er at gøre vores lagerbeholdning

Læs mere

ASE (1. september 2002) Kristelig A-kasse (1. september 2002) A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog (1. januar 2003)

ASE (1. september 2002) Kristelig A-kasse (1. september 2002) A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog (1. januar 2003) Sagsnr. 14.03-02-1018 Ref. JER Den 30. marts 2003 %HY JHOVHUPHOOHPDNDVVHUQHHIWHUWY UIDJOLJHDNDVVHU Den 1. september 2002 blev det muligt for a-kasserne at overgå til tværfaglige a- kasser, ligesom fagligt

Læs mere

Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2006

Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2006 Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2006 Statistik A-kasserne har indberettet medlemmer, der indbetalte efterlønsbidrag pr. 1. september 2006. Indbetalinger af efterlønsbidraget er

Læs mere

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Institutions nr. Skole 101108 Akademisk Studenterkursus 101115 Rysensteen Gynasium 101117 Sankt Annæ Gymnasium 101118 Christianshavns Gymnasium

Læs mere

Ledigheden i Odense Kommune 2. kvartal 2003. Figur 1. Udviklingen i den kvartalsvise ledighed for udvalgte områder 2000-03 Ledigheden er stigende

Ledigheden i Odense Kommune 2. kvartal 2003. Figur 1. Udviklingen i den kvartalsvise ledighed for udvalgte områder 2000-03 Ledigheden er stigende NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs og Planlægningskontoret Nr. September Ledigheden i Odense Kommune. kvartal Resume Det gennemsnitlige antal ledige i Odense Kommune i. kvartal

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 1. KVARTAL 2004

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 1. KVARTAL 2004 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Maj ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 1. KVARTAL x Den samlede ledighed stiger fortsat i forhold til samme periode sidste år. x Der var i marts en stigning

Læs mere

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasier - Undersøgelse af betydningen for kommuner af karakterkrav til almene gymnasier og hf-kurser En tidligere analyse foretaget

Læs mere