Store udfordringer. Nr Indholdsfortegnelse på side K O L L E K T I V T R A F I K S I D E 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Store udfordringer. Nr. 6-2011. Indholdsfortegnelse på side 13 04.10.2011 K O L L E K T I V T R A F I K 6 2 011 S I D E 1"

Transkript

1 K O L L E K T I V T R A F I K S I D E 1 Nr Deadline for indlæg til næste nummer ISSN Redaktion Mikael Hansen, IMAGITA Kommunikation Jess Abildskou (ansvarshavende) Udgiver Kollektiv Trafik Forum c/o IMAGITA Kommunikation Sanderumvej 16B 5250 Odense SV Tlf Formand Jess Abildskou Abildskou A/S Graham Bells Vej Århus N Tlf Fax Nyhedsbrevet Kollektiv Trafik udgives gange årligt i elektronisk form på netsiden Bemærk venligst: Der udsendes ikke længere en trykt udgave af nyhedsbrevet. Store udfordringer Kollektiv Trafik Forum vil byde den nye transportminister Henrik Dam Kristensen (S) velkommen til en dialog om den styrkelse af den kollektive trafik i Danmark, som er en vigtig del af den nye regerings trafikpolitiske målsætninger. Det er en erfaren politiker, der nu har sig for bordenden i transport- og trafikpolitikken. Transportministerposten har ofte nok været en yderlig post i regeringskabaler. Denne gang er det en transportminister med en bred politisk erfaring, der har sat sig i ministerstolen. Udnævnelsen af Henrik Dam Kristensen lover godt for et fortsat bredt politisk samarbejde om transportpolitikken. Store udfordringer venter den nye transportminister: På jernbanesiden skal DSB med sin ejers hjælp finde et nyt økonomisk og organisatorisk grundlag for jernbanedriften i Danmark. Og det kan ikke gå hurtigt nok. Der kræves også en hurtig løsning på jernbanens materielside, fordi IC4-projektet fortsat er i alvorlige vanskeligheder. På bussiden bør Lov om Trafikselskaber revideres hurtigst muligt, så de problemer, der har været erkendt i mindst to år kan løses. Blandt andet må en ny transportminister hurtigt forhandle sig frem til en bedre organisationsmodel for Hovedstadens kollektive trafik end den nuværende. Målet er klart: Mange flere skal bruge den kollektive trafik. Teoretisk set er der fuld politisk opbakning til dette. I praksis er der brug for hjælp og støtte fra statslig side for at fremme den ønskede udvikling. Jess Abildskou formand for Kollektiv Trafik Forum Indholdsfortegnelse på side 13

2 K O L L E K T I V T R A F I K S I D E 2 af Mikael Hansen, Henrik Dam Kristensen er ny transportminister Socialdemokraten Henrik Dam Kristensen, 54, er ny transportminister og er én af den nye regerings overraskelser. Henrik Dam Kristensen er den ene af de kun to nye ministre, som har ministererfaring fra tidligere. Henrik Dam Kristensen har været Socialminister og Fødevareminister i Poul Nyrup Rasmussens regeringer i 1990 erne. Han har desuden været medlem af Europaparlamentet fra 2004, men opgav mandatet i utide til fordel for jobbet som Socialdemokratiets partisekretær. Han blev første gang valgt til Folketinget i 1990 og var MF indtil Han blev igen valgt til Folketinget i 2007 og har været sekretær for den socialdemokratiske folketingsgruppe frem til valget for nylig. Henrik Dam Kristensen karakteriseres som en meget driftssikker og loyal politiker. Henrik Dam Kristensen er én af de efterhånden få politikere med en praktisk, ikkeakademisk baggrund. Han begyndte som landpostbud i Vorbasse, kom senere til Dansk Flygtningehjælp og blev senere skoleleder i AOF i Grindsted. Herefter fulgte den politiske karriere fra Ministerposten som transportminister har ofte været betragtet som en perifer ministerpost, som kunne være springbræt for uprøvede kræfter til tungere ministerposter. Sådan er det ikke denne gang, hvor posten er gået til én af de mest erfarne kræfter i den nye regering. Fagbladet Ingeniøren giver denne karakteristik af udnævnelsen: Formodningen er, at Henrik Dam Kristensen vil have de nødvendige egenskaber til at vedligeholde og udbygge Folketingets trafikpolitiske flertal, som omfatter alle Folketingets partier men sjovt nok ikke inkluderer den nye regerings parlamentariske støtteparti, Enhedslisten. Samtidig er Henrik Dam Kristensen centralt placeret i socialdemokraternes ledelse, hvilket vil give større pondus til at træffe vidtrækkende beslutninger. Kollektiv Trafik Forum byder Henrik Dam Kristensen velkommen som transportminister, og ser frem til en konstruktiv dialog om den kollektive trafiks vilkår.

3 K O L L E K T I V T R A F I K S I D E 3 Dokumentation: Regeringsgrundlagets afsnit om trafikpolitik TRAFIK Bedre fremkommelighed og mindre luftforurening Danmark har brug for en ny trafikpolitik, som gør det lettere for danskerne at komme på arbejde og for virksomhederne at transportere deres varer. Et moderne samfund forudsætter høj mobilitet. Mobilitet er frihed for den enkelte, men også en forudsætning for vores velfærdssamfund. En mere effektiv og udbygget trafikal infrastruktur er derfor også en forudsætning for øget vækst. Regeringen har endvidere som målsætning at gøre Danmark uafhængig af fossile brændstoffer. Derfor skal en ny transportpolitik sammentænke Danmarks infrastrukturelle og miljømæssige udfordringer. Danmark står overfor en række udfordringer på transportområdet, hvor det er nødvendigt at tage fat på en ny måde: Danskerne spilder tusindvis af timer hver dag på grund af trængsel på vejene og på grund af forsinkede tog. Det mindsker mobiliteten og er dermed en forhindring for vækst. Der er en lang række vej- og baneprojekter som det ud fra en samfundsøkonomisk betragtning ville være fornuftigt at gennemføre. Det skal afdækkes, hvornår det er økonomisk fordelagtigt at anvende offentlig-privat partnerskab (OPP) til løsning af disse projekter, og i hvilket omfang det kan skabe råderum til andre investeringer. Transporten er årsag til en betydelig del af Danmarks samlede CO2-udledning og en væsentlig del af den CO2-udledning, der stammer fra ikke-kvote sektoren. Hertil kommer partikler, NOx er, og støj, som har sundhedsmæssige og miljøskadelige virkninger. Det er nødvendigt at nedbringe forureningen fra transportsektoren. Det er herunder nødvendigt at lavere CO2-udslip fra sektoren bidrager markant til at nå klimamålsætningerne. Regeringen vil føre en ny transportpolitik med klare målsætninger. Det skal være attraktivt for flere danskere at bruge den kollektive transport, det skal være billigere at købe en energirigtig bil og vi skal investere i nye veje og jernbaner, der giver vækst. Et centralt virkemiddel består i at sikre, at der købes biler, der forurener mindre. Der er i særlig grad brug for at begrænse forureningen i byerne, hvor sundhedsskaderne fra forurening er størst. Der er også brug for at begrænse stigningen i biltrafikken ved at få flere til at vælge

4 K O L L E K T I V T R A F I K S I D E 4 den kollektive trafik, som er blevet voldsomt fordyret og busdriften er mange steder, også i yderområderne, blevet forringet. Der er ligeledes brug for at få mere gods over på bane og skib. Regeringen vil derfor: Fremsætte forslag til en provenuneutral reform af afgifterne på personbiler, der understøtter ovennævnte. Fritagelsen af elbiler for registreringsafgift forlænges til Fremlægge en strategi for fremme af energieffektive køretøjer som hybrid plugin, el-biler mm. som omfatter infrastruktur mm. Fremsætte forslag om en kilometerbaseret afgift på lastbiler, hvis provenu bruges på at gøre den kollektive trafik billigere og på investeringer i den kollektive trafik. Regeringen vil videreføre og udvide brugen af halvoffentlige selskaber til finansiering af større infrastrukturprojekter. Det skal afdækkes, hvornår det er økonomisk fordelagtigt at anvende offentlig-privat partnerskab (OPP) til løsning af offentlige infrastrukturprojekter, og i hvilket omfang det kan skabe råderum til andre investeringer. I det omfang der frigøres midler i eller til Infrastrukturfonden, vil regeringen arbejde for, at 2/3 af disse bruges til kollektiv trafik, herunder letbaner, og cykling og 1/3 til veje mv. Det svarer til fordeling af midlerne ved den oprindelige grønne transportaftale fra Regeringen ønsker at elektrificere større dele af jernbanenettet og arbejde for togforbindelser med væsentlig lavere rejsetid både indenlandsk og til og fra udlandet. Regeringen vil fremsætte forslag om en betalingsring i Hovedstadsområdet. Regeringen vil sikre en høringsfase og inddragelse af alle relevante interessenter. Betalingsringen indføres for at nedbringe trængslen i og omkring Hovedstadsområdet. Indtægterne, som forventes at udgøre ca. 2 mia. kr., anvendes til bedre og billigere kollektiv trafik i og omkring Hovedstadsområdet. Betalingsringen vil reducere biltrafikken, sikre bedre fremkommelighed på vejene og dermed spare borgere og virksomheder for kostbar tid, som i dag spildes i køer. Desuden vil en betalingsring reducere luftforureningen og vejtrafikkens negative virkninger på sundheden. Cykling er et billigt, sundt og forureningsfrit transportmiddel. Det er en vigtig prioritering for regeringen at fremme cyklismen. Regeringen vil sikre, at der fortsat vil være cykelpuljer, som kommunerne kan søge til cykelprojekter, herunder nye cykelbyprojekter. Regeringen vil undersøge, om der kan gennemføres ændringer af færdselsloven til gavn for cyklismen. Antallet af trafikulykker med dødelig udgang har glædeligvis været faldende set over en årrække, men der er stadig mange, der dør eller kommer til skade i trafikken.

5 K O L L E K T I V T R A F I K S I D E 5 For at styrke trafiksikkerheden vil regeringen styrke bekæmpelsen af sorte pletter og øge omfanget af den automatiske fartkontrol. TRAFIK I ØVRIGT Regeringen vil fortsætte arbejdet med udviklingen af forbindelserne mellem Østog Vestdanmark, herunder fortsætte undersøgelserne af en Kattegatforbindelse. Regeringen vil evaluere om der i forlængelse af strukturreformen kan etableres en mere hensigtsmæssig organisering af den kollektive transport i Danmark. Regeringen ønsker at bevare Kastrup Lufthavn som et centralt knudepunkt for lufttrafikken og vil analysere muligheden for at tage initiativer der fremmer dette Nyt hold af trafikpolitikere indtager Christiansborg Der er efter Folketingsvalget i september 2011 store udskiftninger på posterne som trafikpolitiske ordførere. Nogle fra det hidtidige trafikpolitiske hold genopstillede ikke, bl.a. Henriette Kjær (K) og Johs. Poulsen (R), mens andre har fået nye politiske poster. Det gælder bl.a. Enhedslistens Per Clausen og Socialdemokraternes Magnus Heunicke. Indtil videre fortsætter kun Kristian Pihl Lorentzen (V) og Kim Christiansen (DF) fra det tidligere hold. S og SF har endnu ikke udpeget ordførere for trafik og transportområdet. De nye trafikpolitiske ordførere (foreløbig liste): Socialdemokraterne endnu ikke udpeget SF endnu ikke udpeget Radikale Andreas Steenberg Enhedslisten Henning Hyllested Venstre Konservative Liberal Alliance Dansk Folkeparti Kristian Pihl Lorentzen Lars Barfoed Leif Mikkelsen Kim Christiansen

6 K O L L E K T I V T R A F I K S I D E 6 Transportpolitiske udfordringer: Kollektiv trafik skal styrkes af Mikael Hansen, I forbindelse med regeringsskiftet gennemgår nyhedsbrevet Kollektiv Trafik de vigtigste udfordringer indenfor det kollektiv trafikområde. Det gik eller lige så godt med genopretningsplanen for jernbaneinfrastrukturen én af de alvorligste forsømmelser i årtier er ved at være gjort god igen. Foran venter udskiftningen af jernbanens signalsystem Danmarks hidtil største IT projekt. Det der er også kommet tempo på implementeringen af det udskældte Rejsekort. Men så ramlede det for DSB og åbenbart i en grad, som endnu ikke er afklaret. DSBFirst skandalen og IC4-projektet kan give selv den største optimist hovedpine. Og nu fosser pengene ud af DSB s allerede slunkne kasse. Der er behov for konkret handling og opbakning til den danske jernbanetrafik, hvis målet om en fordobling af passagertallet i 2030 skal nås. Og det sidste er der bred politisk opbakning til. Løsningen af denne opgave er én af de eksamener, den kommende transportminister skal bestå. Fremtidens jernbanetrafik Forude venter nye strategiske beslutninger om bl.a. elektrificering, realisering af timemodellen på jernbanens hovedstrækning, udbud af jernbanetrafik og måske udformning af en dansk højhastighedsstrategi, og så skal vi nok se helt frem til Meget af dette må hægtes op på en strategi for den fremtidige infrastruktur mellem landsdelene (læs: Kattegatbro eller ikke!). Hertil kommer åbning af nye stationer og måske en regionalisering af de yderste dele af banetrafikken. Bustrafikkens limbo Det er to år siden, at transportministeren og VKO-blokken erkendte, at der var brug for en revision af Lov om trafikselskaber. Bustrafikkens organisationsmodel var simpelthen blevet for indviklet især øst for Storebælt. Modellen er så fastlåst, at ændringer i ruter og betjeningen er næsten umulige at gennemføre. Og vest for Storebælt har nye kassetænkningsproblemer domineret dagsordenen, hvor konkrete busruter har været kastbold mellem kommuner og regioner. Yderligere er der en bred politisk erkendelse af, at der er behov for bedre koordinering mellem bus, tog og metro i Hovedstadsområdet. Flere modeller byder sig til lige fra et fælles trafikselskab for bus, tog og metro til et løsere struktureret samarbejde mellem parterne. Men intet er sket. Transportministeriet har ikke engang offentliggjort den evalueringsrapport, som har ligget klar i mange måneder. En enig sektor står bag ønsket om at få fjernet de værste knaster fra strukturreformen. Regionernes rolle Blå blok vil nedlægge regionerne, rød blok vil give dem flere opgaver. Regionerne har en vigtig rolle i bustrafikken og lokalbanerne - trods skænderierne med kommu-

7 K O L L E K T I V T R A F I K S I D E 7 nerne. Regionernes fremtid har stor betydning for bus- og lokalbanetrafikken. Taxibranchen i krise Ændringen af lov om taxikørsel lige før sommerferien var en udpræget hovsaløsning, som skulle redde taxivognmændenes forretning og redde yderområderne fra at blive taxifri områder. Samspillet mellem taxi- og busbranchen og trafikselskabernes koordinerede kørsel vil kræve en ny og kreativ taxipolitik, som med en ny reguleringsform kan sikre taxibetjening i hele den danske geografi. De nuværende indirekte subsidier til taxibranchen har virket efter hensigten i mange år, men rækker ikke længere i takt med vigende aktivitetsniveau i landområderne, kommunalreformens effekter og øget udbud af kommunale kørsler. Én ting er sikkert: Den koordinerede kørsel i trafikselskabernes og i de enkelte kommuners eller regioners regi er allerede i markant vækst, og denne udvikling vil fortsætte. Forklaringen er ligetil. Der er penge at spare for kommuner og regioner, og der er nye håndtag på maskineriet til at regulere serviceniveauet. Der er altså ingen vej uden om at opfinde et nyt reguleringssystem på taxisiden, en anden form for subsidiering ende den nuværende indirekte form. Det er en stor politisk udfordring. Afgifter, betalingsring og roadpricing Diskussionen om betalingsring og roadpricing kører for fuld kraft i disse uger, men perspektivet er større end det. Beskatningen af køretøjer og brændstof har i Danmark en historie tilbage til efterkrigstidens valutarestriktioner og energikrisen i Den høje danske registreringsafgift på personbiler har i mange år været et politisk diskussionsemne, men hverken røde eller blå regeringer har gjort noget alvorligt ved sagen. Kloge folk har i mange år anbefalet en omlægning af afgifterne fra indkøb til forbrug - altså lavere registreringsafgift og højere brændstofafgifter. "Trafik er for billig" var konklusionen i en berømt EU-rapport fra En avanceret model er roadpricing - hvor afgiften differentieres efter sted, tid og trafikbelastning. Forliget om den grønne transportpolitik rummer en bred principiel tilslutning til kørselsafgifter - en politisk kovending af de større i blå blok i de senere år. Her er også lagt op til at aftrapning af registreringsafgiften. Afgiften for lastbiler er der næsten enighed om på tværs af blokkene, og her er motivet også at beskatte udenlandske lastbiler - og pengene skal tilfalde Infrastrukturfonden. Efter sammenbruddet i den hollandske roadpricing-model tøver partierne i blå blok overfor roadpricing for privat biltrafik. Den benhårde modstand mod betalingsringen om København viser, hvor snævre grænserne er på dette område. Skatter og afgifter er svære, og begrundelserne for forskellige afgifter skifter lidt fra tid til anden. Behovet for indtægter til staten - den såkaldt fiskale begrundelse - er det sværeste og mest kritiserede argument, men det vejer tungt. Der haster med at fastlægge nye principper for transportafgifterne, og det vil være oplagt at sætte de klima- og miljøpolitiske begrundelser i højsædet. De vil samtidig være langtidsholdbare begrundelser for en bred vifte af økonomiske virkemidler.

8 K O L L E K T I V T R A F I K S I D E 8 Ny Nørreport projektet: Nu starter byggeriet af Mikael Hansen, Sådan er det planen, at Nørreport Station skal tage sig ud, når ombygningen er færdig ved årsskiftet (Illustration: Banedanmark) Om kort tid begynder byggearbejdet på Nørreport Station, og det skal ende med en helt ny og attraktiv trafikterminal. Det meste arbejde foregår dog under jorden. Det ene delprojekt har som mål at forbedre luftkvaliteten på fjerntogsperronerne et emne, som har været diskuteret utallige gange i Københavns Borgerrepræsentation Københavns Kommune er nemlig tilsynsmyndighed på miljøområdet. Det nye ventilationssystem indebærer, at der skal bygges nogle ganske høje ventilationsskakter i området. Andet delprojekt foregår også under jorden. De 100 år gamle betonkonstruktioner skal renoveres. Tredje delprojekt skal skabe en helt ny Nørreport Station og en helt ny fysisk indretning af området. Ny Nørreport Station kommer til at ligge i udkanten af en ny bilfri plads, hvor trafikterminalen hænger tæt sammen med gågaderne i Fiolstræde og Frederiksborggade. Banedanmark, DSB og Københavns Kommune har slået sig sammen om at gennemføre de tre delprojekter under en fælles projektorganisation, og det betyder bl.a., at de nye ventilationsskakter er blevet indpasset i en arkitektonisk helhed. Og så har det nok ikke skadet, at Folketinget har bevilget penge fra Infrastrukturfonden til projektet. Det fælles projekt betyder, at byggeperioden kan forkortes. Så allerede ved årsskiftet skal Ny Nørreport stå færdig! Men inden skal vi altså så grueligt meget igennem. Ideen om at renovere Nørreport Station har været oppe at vende mange gange gennem de seneste 15 år. Og det har været mere end vanskeligt for de tre parter at

9 K O L L E K T I V T R A F I K S I D E 9 blive enige om at gøre noget effektivt ved Danmarks største trafikterminal, og problemet har som sædvanlig været, hvem der skulle betale. En hård byggeperiode Det ny ventilationssystem, som skal forbedre luftkvaliteten på fjerntogsperronerne på Nørreport Station (Illustration: Banedanmark) Projektchef Mikael Bredsdorff, Banedanmark, fortæller, at der bliver mange gener, når store dele af området bliver spærret af. - Vi har dog forsøgt at gøre det så lempeligt som muligt i vores planlægning, siger han. Vi har taget højde for rigtig mange ting, og først og fremmest lægger vi stor vægt på at informere så grundigt, vi overhovedet kan. Han henviser i den forbindelse til hjemmesiden For både togpassagerer, buspassagerer, cyklister og bilister skal væbne sig med tålmodighed i de kommende par år eller tre. Bilisterne bør med det sammen finde andre køreruter, for Nørre Voldgade bliver i fremtiden kun en tosporet vej, og i byggeperioden bliver der helt lukket for gennemkørende privat biltrafik. Cyklisterne får en ny cykelsti det er den allerførste opgave i projektet at flytte cykelstien så langt mod øst som muligt. De kollektive passagerer skal vænne sig til nye gangruter til og fra stationen og busstoppestederne, og de vil ændre sig mange gange undervejs. Men det er en pointe i planlægningen, at busserne kører, og at cyklister og fodgængere stadig kan færdes i området i byggeperioden. En stor bro skal renoveres Mikael Bredsdorff vurderer, at delprojektet med at renovere betondækket er det mest omfattende, både praktisk og økonomisk. - I Banedanmark-terminologi er der tale om brorenovering, og Nørreport Station er teknisk set det største broanlæg på den danske jernbane, så vi skal i gang med det hidtil største broprojekt, siger han. Det er ganske imponerende, at betonbjælker og dæk har kunnet holde i næste 100 år, men det skyldes blandt andet, at der ligger flere meter jord ovenpå, og det har øget holdbarheden. - Men nu går den altså ikke længere, konkluderer Mikael Bredsdorff. Entreprenøren er valgt Det bliver et joint venture, Pihl-Aarsleff Nørreport, som kommer til at stå for entreprenørarbejdet, når Banedanmark, sammen med DSB og Københavns Kommune, begynder den omfattende ombygning af Danmarks travleste trafikknudepunkt: Nørreport Station. Arbejdet går i gang midt i oktober og varer godt tre år, hvor pladsen og stationens bygninger og tunnelkonstruktioner gennemgår en gennemgribende renovering. Kontrakten har en værdi af ca. 400 mio. kr. - Der er tale om et stort byggeprojekt på landets største trafikknudepunkt, så derfor er jeg meget glad for, at vi skal samarbejde med et hold af erfarne entreprenører,

10 K O L L E K T I V T R A F I K S I D E 10 Læs mere på Her kan man også tilmelde sig det nyhedsbrev, som udsendes i projektperioden. der før har lavet både jernbaneprojekter og anlægsopgaver i samme kaliber, siger projektchef for Ny Nørreport-projektet Mikael Bredsdorff fra Banedanmark. Mikael Bredsdorff glæder sig til at komme i gang med byggeriet: - Den fælles ombygning af Nørreport er noget både Banedanmark, DSB og Københavns Kommune har arbejdet hen i mod i mange år. Og nu er aftalerne og kontrakterne endelig på plads. Det bliver et byggeri, som kommer til at påvirke mange københavnere mens vi bygger, men når vi er færdige, vil vi stå med et mere fodgængervenligt byrum med bedre forhold for både passagerer, cyklister og folk som færdes på pladsen, tilføjer Mikael Bredsdorff. Den nye Nørreport Station Når pladsen omkring Nørreport Station står færdig ved årsskiftet vil selve pladsen være smeltet sammen med gågaderne Fiolstræde og Frederiksborggade og trafikken samlet på den side af pladsen, der vender mod Nørrebro. Københavnerne får således en ny, stor sammenhængende plads i byen. For passagererne i tog, bus og metro bliver det lettere at skifte mellem de forskellige transportformer. På pladsen vil nye, transparente og lette stationsbygninger præge stationens nye look og 2100 nye cykelstativer, placeret i forsænkede, såkaldte cykelbede, vil skabe orden og overblik. Derudover bygges der et helt nyt ventilationsanlæg til den underjordiske fjerntogsperron, som ved samme lejlighed får en lettere modernisering. Endelig skal den underjordiske beton renoveres og en ny fugtmembran lægges ud til erstatning for den nuværende, som efterhånden er 100 år gammel. Underjordisk forlængelse af transfertunnel Sådan er det planen, at Nørreport Station skal tage sig ud, når ombygningen er færdig ved årsskiftet (Illustration: Banedanmark) Transportministeriet har bedt Banedanmark udarbejde et beslutningsgrundlag for en underjordisk forlængelse af den eksisterende transfertunnel fra Metro-perronen og frem til gågadeområdet ved Frederiksborggade. Opgaven er i overensstemmelse med mange borgeres ønske, som det kom frem i forbindelse med et Åbent Hus arrangement om Ny Nørreport i februar Banedanmark forventer at præsentere et beslutningsgrundlag i 2011, så der er mulighed for, at tunnelen vil kunne udføres i forbindelse med Ny Nørreport Projektet. - Den endelige beslutning om tunnelforlængelsen er endnu ikke taget, slutter Mikael Bredsdorff.

11 K O L L E K T I V T R A F I K S I D E 11 Midttrafik Kundecenter er indviet af Mikael Hansen, Billetsalget på Aarhus Rutebilstation samt den regionsdækkende trafikinformationstjeneste på telefonen har hidtil haft navnet Bus-Info. Nu er navnet ændret til Midttrafik Kundecenter, men det er ikke kun navneskiltet på facaden, der er skiftet ud. Rent fysisk er der åbnet to ny salgsskranker, så nu kan der i spidsbelastninger være hele fem salgsskranker i gang samtidig. Men bag kulisserne er ændringerne endnu større. - Midttrafik Kundecenter skal være spydspidsen i Midttrafiks salgsarbejde, siger Midttrafiks vicedirektør Mette Julbo. Vi begynder nu at realisere den salgsstrategi, vi har arbejdet på siden Midttrafik blev dannet i Midttrafik Kundecenter på Aarhus Rutebilstation skal være vores videnscenter, og der hvor de andre salgssteder skal spørge, når der opstår usikkerhed om priser, køreplaner og rejseregler. Rundt i regionen samler vi kræfterne om formentlig 10 salgssteder, suppleret med salg af klippekort i et større antal kiosker og supermarkeder. Mette Julbo konstaterer, at opgaven med at skabe en ensartet salgsstruktur i Midttrafiks område har været og er en stor udfordring. Midttrafik blev dannet af fire hele og halve trafikselskaber samt tre kommunale organisationer. Og på næsten alle områder har der været mange forskellige lokale løsninger også på salgsområdet. John Kvist er ny forretningsfører i Midttrafik Kundecenter i Aarhus - her i særligt udstyr i anledning af åbningen af kundecentret. Spydspidsen for salg i Midttrafik Ændringen sker som led i Midttrafiks modernisering af salgsnettet, der skal give kunderne en mere ensartet service, uanset hvor i regionen man rejser. Kundernes forventninger til rejserådgivning har ændret sig gennem de sidste år. De klarer i højere grad selv at skaffe information om rejsetider, priser og lignende. Kunder der kontakter Midttrafiks salgs- og informationssteder har derimod behov for en mere avanceret rejserådgivning, f.eks. for at få lavet rejseplaner og at få udregnet billigste pris. Midttrafiks kundecenter får specialuddannet personale, som kan give kunderne den ønskede rådgivning. Her kan man købe alle typer billetter og kort, ligesom man kan få gode råd og vejledning om rejsen. En mere aktiv salgsindsats Et andet element i det nye Midttrafik Kundecenter er en styrkelse af personalets salgsmæssige kompetencer. Der er for nylig ansat en ny forretningsfører, nemlig John Kvist, som kommer fra DSB, hvor han har arbejdet med salg og markedsføring på DSB-stationerne i Randers, Hobro og Aalborg. - Det er hensigten, at medarbejderne i Midttrafik Kundecenter skal klædes på til at yde en mere aktiv salgs- og informationsindsats i forhold til kunderne, siger han. Det gælder både ved salg i butikken og på vores telefontjeneste. Vi skal komme kunderne i møde, og vi skal kunne tilbyde dem den helt rigtige løsning til deres transportbehov. John Kvist fortæller, at der nu er oprettet såkaldte baglandstelefonarbejdspladser, som adskiller salget ved skranken fra telefonservicen, og det giver efter hans mening mere ro og koncentration i hverdagen

12 K O L L E K T I V T R A F I K S I D E 12 Midttrafik bød på gratis kaffe og slush-is til kunder og åbningsdeltagerne Midttrafik Kundecenter får på én måde en mere selvstændig rolle i Midttrafiks organisation, på den anden side bliver kundecentret også tættere integreret i Midttrafiks organisation. - På sigt er det meningen, at vi skal overtage flere af Midttrafiks opgaver, der har med kundekontakt at gøre, siger John Kvist. - Men det bliver en lang proces. Vi tager et skridt ad gangen. Løsningen med placeringen af Midttrafiks Kundecenter på Aarhus Rutebilstation er også en ny måde at indpasse den sidste af Midtjyllands traditionelle rutebilstationer i trafikselskabet. Aarhus Rutebilstation er fortsat et andelsselskab med Midttrafik, Abildskou og Eurolines Scandinavia som andelshavere. - Der er visse fordele ved at være en selvstændig enhed, og dem benytter vi os af, siger John Kvist Kundecentret blev åbnet med manér Midttrafiks formand Arne Lægaard foretog den 22. september den officielle åbning med snoreklipning og en lille uformel reception, som også var åben for kunderne. Der blev udskænket kaffe, uddelt chips, hældt slush-is ud til alle, som tilfældigvis kom forbi denne torsdag eftermiddag mange gjorde store øjne. Denne form for festivitas er ikke hverdag på stedet. Særlig opsigt vakte ikke en kalenderpige, men en klippekortpige kjolen er lavet af lutter brugte klippekort på helt privat initiativ. - Hedder det så stadig midttrafik.dk, spurgte en kunde, som blev lidt forvirret over det nye navn, Midttrafik Kundecenter. Svaret var bekræftende, og spørgsmål og svar bekræftede i det små Midttrafiks nye salgsstrategi. For kunden er salgsstedet, informationscentralen og ventesalen på Aarhus Rutebilstation synonymt med Midttrafik, så styrkelsen af kundecentret peger mod bedre kunderelationer. Midttrafiks formand Arne Lægaard klippede snoren assisteret af klippekortpigen, som i dagens anledning bar en helt speciel kjole.

13 K O L L E K T I V T R A F I K S I D E 13 Indhold: Leder: Store udfordringer 1 Henrik Dam Kristensen er ny transportminister 2 Dokumentation: Regeringsgrundlagets afsnit om transportpolitik 3 Transportpolitiske udfordringer: Kollektiv trafik skal styrkes 6 Ny Nørreport: Nu starter byggeriet 8 Midttrafik Kundecenter er indviet 11 Trafikkonferencen 2012 Afholdes onsdag den 25. og torsdag den 26 april 2012 På Hotel Prindsen i Roskilde Brug Kollektiv Trafik Forums netside Konferencekalender Aktuelle EU-dokumenter Arkiv for nyhedsbreve Informationer om årsmøde og trafikkonference Links til relevante EUprojekter Medlemsliste Medlemskab Aktuelle publikationer Næste udgave af nyhedsbrevet udkommer 10. november 2011 Nyhedsbrevet Kollektiv Trafik Nyhedsbrevet Kollektiv trafik udsendes gange årligt i digital form. Den aktuelle og tidligere udgaver af nyhedsbrevet Kollektiv Trafik kan ses på netsiden for Kollektiv Trafik Forum Gratis digital udgave og mailservice Kollektiv Trafik Forums mailservice udsender en mail til alle tilmeldte, når en ny udgave er udkommet. Tilmelding, ændring og afmelding til Kollektiv Trafik Forum mailservice sker til mailadressen Nyhedsbrevet Kollektiv Trafik er frit tilgængeligt for alle.

Betalingsringen i København - og andre målsætninger i det nye regeringsgrundlag

Betalingsringen i København - og andre målsætninger i det nye regeringsgrundlag Betalingsringen i København - og andre målsætninger i det nye regeringsgrundlag Rasmus Gravesen, Tetraplan A/S, rg@tetraplan.dk NVF Strategisk Planering / 27. oktober 2011 / Side 1 Regeringsgrundlaget

Læs mere

Transportaftalen lægger overordnet op til

Transportaftalen lægger overordnet op til Transportaftalen: En grøn transportpolitik Trafikkonference, Kollektiv Trafik Forum, 30. april 2009 ved kontorchef Tine Lund Jensen Transportaftalen lægger overordnet op til Mindre CO 2 Grønnere biltrafik

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

TRAFIK- KONFERENCE. den 2. - 3. april 2008. Hotel Prindsen, Roskilde. Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere

TRAFIK- KONFERENCE. den 2. - 3. april 2008. Hotel Prindsen, Roskilde. Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere TRAFIK- KONFERENCE 08 Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere fra Folketinget Rejsekortet Bestillerrollen kommunerne og trafikselskaberne i dialog Infrastrukturkommissionen giver

Læs mere

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne Transportministeriet Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland 30. april 2009 I Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere

ª Politisk flertal klar til ny stor transportplan

ª Politisk flertal klar til ny stor transportplan Side 1 af 6 ª Politisk flertal klar til ny stor transportplan (/forfatter.aspx? id=4665) Hjalte Kragesteen (/forfatter.aspx?id=4665) 19. juli 2015 kl. 8:00 0 kommentarer (http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=altinget)

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Vision for banetrafikken i Region Sjælland Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne

Læs mere

Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik. Aalborg trafikdage 25. august 2009

Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik. Aalborg trafikdage 25. august 2009 Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik Aalborg trafikdage 25. august 2009 Transportaftalen, januar 2009 - Principper for en grøn transportpolitik Transportens CO2-udledning

Læs mere

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED 17. marts 2015 SAMSPIL MELLEM MIDTTRAFIK, AARHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND Aarhus kommune bestemmer serviceniveau og finansierer bybuskørsel og har indtil

Læs mere

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Nørreport Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Vi bygger Ny Nørreport Under navnet Ny Nørreport er DSB, Banedanmark og Københavns Kommune gået sammen om en omfattende ombygning af Nørreport Station og

Læs mere

Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen

Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 228 Offentligt Side 1 af 9 Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen Spørgsmål R, S og T

Læs mere

FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER

FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER 1 FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Kørselsafgift på 35 øre pr. kilometer på trafikerede veje med særligt trængselsgebyr i hovedstaden

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. og registreringsafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. og registreringsafgiftsloven Til lovforslag nr. L 78 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Transportudvalget den 29. marts 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. og registreringsafgiftsloven

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 samt Togfonden DK

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 samt Togfonden DK Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 samt Togfonden DK Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Den Danske Banekonference, 21. maj 2013 Dorte Wadum, Center for Kollektiv Trafik Trafikplan

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Danmarks overordnede infrastruktur 2012 Side 2 Danmarks overordnede infrastruktur 2020 Korridor B : Øresund-Femern Timemodellens

Læs mere

2011 4. - 5. maj. Hotel Prindsen, Roskilde

2011 4. - 5. maj. Hotel Prindsen, Roskilde Traf ik konference 2011 4. - 5. maj Hotel Prindsen, Roskilde Arrangeret af Indlæg om bl.a.: Strategi for flere buspassagerer Rejseoplevelsen - kundernes ønsker Brugerdrevet innovation Landsdækkende portal

Læs mere

Movias seneste trafikplan er fra Der skal derfor foreligge en ny trafikplan for Movias område senest i 2013.

Movias seneste trafikplan er fra Der skal derfor foreligge en ny trafikplan for Movias område senest i 2013. Notat Til: Jeppe Gaard Kopi til: Thomas Damkjær Petersen, Carina Botoft Sagsnummer Sagsbehandler TDP Direkte 36 13 16 72 Fax 36 13 20 93 TDP@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 6.

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Trafikområdet (4. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November 2005 75 Aftale

Læs mere

DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08. Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen

DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08. Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08 Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen Regeringens pejlemærke Transportsektorens CO 2 udslip skal

Læs mere

Fokus på pendling inden for regionen samt ind og ud af regionen

Fokus på pendling inden for regionen samt ind og ud af regionen Bæredygtig trafikplan for Hovedstadsregionen Fokus på pendling inden for regionen samt ind og ud af regionen Miljøstrategisk årsmøde, 5. december 2016 Karl Vogt Nielsen, rådgiver for Enhedslistens Folketingsgruppe

Læs mere

Til bestyrelsesformænd og administrerende direktører i Movia, Metroselskabet og DSB

Til bestyrelsesformænd og administrerende direktører i Movia, Metroselskabet og DSB MINISTEREN Til bestyrelsesformænd og administrerende direktører i Movia, Metroselskabet og DSB Dato J. nr. 2010-1762 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 Transportministeriet

Læs mere

29. - 30. april. Hotel Prindsen, Roskilde

29. - 30. april. Hotel Prindsen, Roskilde Traf ik konference 2009 29. - 30. april Hotel Prindsen, Roskilde Indlæg fra bl.a. Martin Lidegaard Kristian Pihl Lorentzen Magnus Heunicke Kim Christiansen Pia Olsen Dyhr Per Clausen Karen-Marie Lillelund

Læs mere

50 procent flere skal med busserne i 2019

50 procent flere skal med busserne i 2019 NOTAT, Danske Regioner 30-10-2009 50 procent flere skal med busserne i 2019 Danske Regioner foreslår, at regeringen sætter som mål, at bustrafikken i 2019 skal være vokset med 50 procent. Det er 10 år

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvem er CONCITO? Hvem er CONCITO? Aalborg Universitet: Dekan Frede Blaabjerg Seniorforsker Lars Engberg Seniorforsker Rob Marsh Seniorforsker Kirsten Engelund Thomsen Adjunkt Claus Lassen Aarhus Universitet:

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Togfonden DK, svar på idéfase-høringer Omsorg Aarhus Kommunes svar til Banedanmark om idefasehøringer for elektrificering,

Læs mere

Danmark som grøn vindernation

Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation En gennemgribende omstilling af det danske samfund skal skabe en ny grøn revolution. Vi skal skabe et grønt samfund baseret på vedvarende energi,

Læs mere

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 30-11-2012 Sag nr. 12/1766 Dokumentnr. 46640/12 Johan Nielsen Tel. 35298174 E-mail: Jon@regioner.dk

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber

Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber 25 10 2010 Sag nr. 10/1141 Dokumentnr. 40414/10 Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber Revision af Lov om Trafikselskaber Transportministeren har igangsat en evaluering af lovgivningen

Læs mere

Indstilling. Trafikplan for den statslige jernbane. Høring. 1. Resume. Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 29.

Indstilling. Trafikplan for den statslige jernbane. Høring. 1. Resume. Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 29. Indstilling Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. november 2012 Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Trafikstyrelsen har fremsendt: Trafikplan for den statslige

Læs mere

Vision for banetrafikken i

Vision for banetrafikken i UDKAST Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig.

Læs mere

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen Perspektiver for udviklingen af den intermodale godstransport med bane i Danmark Kontorchef Tine Lund Jensen Side 2 Hvorfor skal vi overhovedet tale om intermodalitet? Samspillet mellem transportformerne.

Læs mere

A.2. Finansieringselementer Infrastrukturfonden, der skal finansiere investeringerne, bliver etableret med 94 mia. kr.

A.2. Finansieringselementer Infrastrukturfonden, der skal finansiere investeringerne, bliver etableret med 94 mia. kr. Aftalen af 29. januar 2009 om en grøn transportpolitik Regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance indgik

Læs mere

for syddanske ønsker til statens investeringsplan for infrastruktur

for syddanske ønsker til statens investeringsplan for infrastruktur Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Erik Ørskov Afdeling: Direktørområdet E-mail: Erik.Oerskov@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/731 Telefon: 76631989 Dato: 6. marts 2009 Notat Opfølgningsstrategi

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland En fælles vision fra kommunerne og Region Sjælland Et samlet syn

Læs mere

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH BUDSKABSKATALOG SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH Supercykelstier er et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 22 kommuner om at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet. Supercykelstierne

Læs mere

NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER

NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER Nr 3. / 11. februar 2009 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø T 35 29 81 00 F 35 29 83 00 www.regioner.dk Økonomi Regioner kan skaffe 3000 arbejdspladser Hvis regeringen

Læs mere

Odense Kommune. Susanne Ursula Larsen 205 Thomas Hjarup Andersen 211 Tonny Vest 216 Ulla Gudiksen Chambless 221

Odense Kommune. Susanne Ursula Larsen 205 Thomas Hjarup Andersen 211 Tonny Vest 216 Ulla Gudiksen Chambless 221 Odense Kommune Abir Al-kalemji 2 Alex Ahrendtsen 7 Anette Thysen 12 Annette Blynél 17 Birgitte Knudsen 22 Bjørn J. Bjerrehøj 27 Bo Libergren 32 Brian Lauridsen 37 Brian Skov Nielsen 42 Christell Gall 47

Læs mere

Danmarks trafikale infrastruktur bør ændres grundlæggende set i lyset af udfordringerne fra klima krisen og den kommende oliekrise.

Danmarks trafikale infrastruktur bør ændres grundlæggende set i lyset af udfordringerne fra klima krisen og den kommende oliekrise. rafikal ænke ank Civ. ing. Palle R Jensen Forhåbningsholms Alle 30 1904 Frb. C. (+45) 3324 7033 prj@ruf.dk PRESSEMEDDELELSE Dato: 4-1-08 Danmarks trafikale infrastruktur bør ændres grundlæggende set i

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Passagervækst i den kollektive trafik. Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014

Passagervækst i den kollektive trafik. Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014 Passagervækst i den kollektive trafik Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014 De Økonomiske Råd Det Økonomiske Råd Det Miljøøkonomiske Råd Formandskabet De fire vismænd Sekretariatet

Læs mere

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning Pressemødet kl. 16.00 Havreholm den 10. januar 2007 Infrastrukturkommissionen Det talte ord gælder Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

Den fremtidige jernbanetrafik i Region. Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR SJÆLLAND

Den fremtidige jernbanetrafik i Region. Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR SJÆLLAND Den fremtidige jernbanetrafik i Region Sjælland Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR Indledning Velkommen til dialogmødet Den fremtidige jernbanetrafik i Region Sjælland Dialogmødet

Læs mere

Kommuner og regioner i Movias område. 16. september Høringsbrev: Forslag til Trafikplan 2016 politisk høring

Kommuner og regioner i Movias område. 16. september Høringsbrev: Forslag til Trafikplan 2016 politisk høring Kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 16. september 2016 Høringsbrev: Forslag til

Læs mere

Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v.

Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v. Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om: Genudbud af togtrafikken

Læs mere

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikplan 2012-2027 for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikdage 2012 Vi har en PLAN Den statslige jernbane de kommende år Overblik over udviklingen:

Læs mere

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde

Læs mere

Trafik - altid en grøn vej. Politik

Trafik - altid en grøn vej. Politik Trafik - altid en grøn vej Politik Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde, i skole, på indkøb,

Læs mere

Mange byrådskandidater parat til at give cyklister mere plads og bilister mindre

Mange byrådskandidater parat til at give cyklister mere plads og bilister mindre KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK ANALYSEPAPIR OKTOBER 2017 Mange byrådskandidater parat til at give cyklister mere plads og bilister mindre Hver anden byrådskandidat er ifølge en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet

Læs mere

Udtalelse til forslag fra Venstres byrådsgruppe om forsøg med taxi i busbaner

Udtalelse til forslag fra Venstres byrådsgruppe om forsøg med taxi i busbaner Udtalelse Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Miljø og Teknik Dato 7. juni 2017 Udtalelse til forslag fra Venstres byrådsgruppe om forsøg med taxi i busbaner Konklusion Venstre har foreslået, at der igangsættes

Læs mere

De seneste transportpolitiske forligs betydning for jernbanesektoren. Lasse Winterberg, Transportministeriet

De seneste transportpolitiske forligs betydning for jernbanesektoren. Lasse Winterberg, Transportministeriet De seneste transportpolitiske forligs betydning for jernbanesektoren Lasse Winterberg, De seneste aftaler Aftalerne bygger i vid udstrækning oven på En Grøn Transportpolitik En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvej

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om klimatiltag via omstilling af transportsektorens energiforsyning

Forslag til folketingsbeslutning om klimatiltag via omstilling af transportsektorens energiforsyning 2015/1 BSF 159 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2016 af Henning Hyllested (EL), Maria Reumert Gjerding (EL) og Søren Egge Rasmussen

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

Etablering af ny midtjysk motorvej

Etablering af ny midtjysk motorvej Notat: Etablering af ny midtjysk motorvej Aftale om En grøn transportpolitik I januar 2009 blev der indgået en aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31.

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i

Læs mere

Betænkning afgivet af Transportudvalget den 21. maj 2015. Betænkning. over. [af Merete Riisager (LA) m.fl.]

Betænkning afgivet af Transportudvalget den 21. maj 2015. Betænkning. over. [af Merete Riisager (LA) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 62 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Transportudvalget den 21. maj 2015 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af afgiften for biler m.v. på

Læs mere

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik Kontorchef Lasse Winterberg Hovedpunkter i oplæg 1) Baggrund for ny aftale om takstnedsættelser og investeringer 2)

Læs mere

Transportsektorens største udfordringer - Mangel på viden eller politisk vilje?

Transportsektorens største udfordringer - Mangel på viden eller politisk vilje? Aalborg Universitet 24. august 2015 Transportsektorens største udfordringer - Mangel på viden eller politisk vilje? SO 2 NO x CO Antal støjbelastede boliger i Danmark 2012 sammenlignet med 2007 (=100)

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk Kbh. 29. september 2012 Til Trængselskommisionen og Transportministeriet Vedrørende: TRÆNGSELSINDIKATORER

Læs mere

Ny håndbog & eksempelsamling om trafikterminaler

Ny håndbog & eksempelsamling om trafikterminaler Ny håndbog & eksempelsamling om trafikterminaler hvordan man skaber højklasset kollektiv trafik og terminaler fra Vejregelgruppen Kollektiv trafik på veje Mogens Møller mm@viatrafik.dk Ingeniør og partner

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

COWI-rapport: Betalingsringen giver et samfundsøkonomisk underskud Af Specialkonsulent Mia Amalie Holstein

COWI-rapport: Betalingsringen giver et samfundsøkonomisk underskud Af Specialkonsulent Mia Amalie Holstein Af specialkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 15. september 2011 COWI-rapport: Betalingsringen giver et samfundsøkonomisk underskud Af Specialkonsulent Mia Amalie Holstein S og SF

Læs mere

2012/1 BTL 123 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober Betænkning afgivet af Transportudvalget den 18. april Betænkning.

2012/1 BTL 123 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober Betænkning afgivet af Transportudvalget den 18. april Betænkning. 2012/1 BTL 123 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Transportudvalget den 18. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om nedlæggelse

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Timemodellen og Togfonden

Timemodellen og Togfonden Timemodellen og Togfonden Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Oplæg hos IDA Rail, 12.11.14, Jan Albrecht, Trafikstyrelsen, Center for Kollektiv Trafik Mål og visioner i den grønne transportpolitik

Læs mere

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen.

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen. Udkast DEPARTEMENTET Dato 15. marts 2010 Linjeføringsscreening for en ny midtjysk motorvejskorridor Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk

Læs mere

Den nye S-bane. Trafikministeriet. Bedre. Tryggere. Hurtigere. Mere miljøvenlig

Den nye S-bane. Trafikministeriet. Bedre. Tryggere. Hurtigere. Mere miljøvenlig Den nye S-bane Bedre Tryggere Hurtigere Mere miljøvenlig Trafikministeriet 1 1 2 Det skal være hurtigere og mere komfortabelt at benytte den kollektive trafik, så flere skifter bilen ud med tog og bus.

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk Regionshuset Viborg Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk info@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Tetraplan (passagereffekter) Incentive Partners (økonomi) Lykke Magelund: Movia Bestillerkonference 12. maj 2011

Tetraplan (passagereffekter) Incentive Partners (økonomi) Lykke Magelund: Movia Bestillerkonference 12. maj 2011 Tetraplan (passagereffekter) Incentive Partners (økonomi) Lykke Magelund: lm@tetraplan.dk Seks bilag findes på www.regioner.dk Det vil jeg snakke om - Mest om passagereffekter lidt mindre om økonomi Baggrund

Læs mere

KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK

KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK Publiceret af Trine Stig Mikkelsen RESULTATER SAMLET KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK Publiceret af Trine Stig Mikkelsen Hvilket parti stiller du op for? 10 6,3% Alternativ

Læs mere

Politisk dialogmøde vedr. jernbanetrafikken på Sjælland. d. 29. januar 2013

Politisk dialogmøde vedr. jernbanetrafikken på Sjælland. d. 29. januar 2013 Politisk dialogmøde vedr. jernbanetrafikken på Sjælland Leo Larsen, formand for Trængselskommissionen d. 29. januar 2013 Baggrund for Trængselskommissionen Trængselsringen forkastet Regeringen, Enhedslisten

Læs mere

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter.

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter. Notat Til: Kommuner i Region Sjælland og Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli 2017 Trafikbestilling

Læs mere

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Baggrund I budgetaftalen for 2015 indgår, at der i 1. kvartal 2015 træffes beslutning om rammerne for budgettet for

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om klimatiltag via effektivisering af transportens energiforbrug

Forslag til folketingsbeslutning om klimatiltag via effektivisering af transportens energiforbrug 2015/1 BSF 162 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2016 af Henning Hyllested (EL), Maria Reumert Gjerding (EL) og Søren Egge Rasmussen

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart 2010/1 BTL 152 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 12. april 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Elbusser: Tre koncepter for opladning på ruten

Elbusser: Tre koncepter for opladning på ruten K O L L E K T I V T R A F I K 11 2013 S I D E 1 Indhold: Trafikplan 2013 styrker pendlernettet og miljøet 2 Nr. 11-2013 14. november 2013 ISSN 1903-2714 Udvalgsbetænkning anbefaler blød deregulering 7

Læs mere

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Notat Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Projektbeskrivelse for forprojekt på Flintholm Station. Ansøgning til fremkommelighedspuljen. Projekttitel Bynet 2018 - "forprojekt til forbedring

Læs mere

Mobilitet i København TØF 7.10.2014. Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk

Mobilitet i København TØF 7.10.2014. Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk Mobilitet i København TØF 7.10.2014 Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk Metro til Sydhavnen og udbygning i Nordhavn Aftale mellem Staten og Københavns Kommune af 27. juni 2014

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

Bredt politisk ønske om udvikling af den kollektive trafik

Bredt politisk ønske om udvikling af den kollektive trafik VEJFORUM BIDRAG 2014 Fremtidens bustrafik vinder indpas i vejreglerne Nye vejregelhåndbøger beskriver, hvordan man skaber højklasset kollektiv trafik og terminaler 24. oktober 2014 Forfattere: Mogens Møller,

Læs mere

RejseApp kunne gøre en ende på motorvejskøerne

RejseApp kunne gøre en ende på motorvejskøerne RejseApp kunne gøre en ende på motorvejskøerne Af Kronikører Torben Nøhr, Iben Koch og Kjeld Bussborg. Ingeniøren, mandag 06. feb 2012 kl. 12:58 Torben Nøhr er teknik- og miljødirektør i Køge Kommune,

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere