Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "http://studieweb.production.aau.dk"

Transkript

1

2

3 4. semester - Byggeledelse Fibigerstræde Aalborg Ø Telefon: Titel: Tillid som konkurrenceparameter Tema: Afgangsprojekt Projektperiode: 1. februar - 2. juni 2010 Udarbejdet af: Gruppe semester Byggeledelse Deltagere: Birgitte Krag Festersen Henrik Jensen Joe Jim Jensen Vejleder: Erik Bejder Oplagstal: 6 Sidetal: 216 Synopsis: Denne rapport beskriver, hvilke hindringer der er for byggebranchens produktivitetsudvikling. Nærværende rapporten er et afgangsprojekt på kandidatuddannelsen i Byggeledelse foråret Rapporten tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse, som er udsendt til et udsnit af byggebranchens virksomheder. Denne undersøgelse har til formål at beskrive, hvilke hindringer der er for byggebranchens produktivitetsudvikling. På baggrund af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen uddrages den primære hindring i branchen, hvilket er et lavt tillidsniveau i branchen. Denne hindring analyseres gennem et grundigt litteraturstudium, samt en vurdering af tillidsniveauet på virksomheds-, branche-, og nationalniveau. Tillid skal skabes gennem værktøjer, alle branchens parter kan se en fordel i at anvende. I den forbindelse arbejdes med incitatmentsaftaler og tillid som et af Byggeriets Evaluering Centers nøgletal. Afslutningsvis udarbejdes der et udkast til en videnskabelig artikel, som skal danne grundlag for den videre forskning af emnet. Birgitte Krag Festersen Henrik Jensen Joe Jim Jensen

4

5 Summary The Danish construction industry has in many years been criticized for a limited development in work productivity and efficiency which every year costs the Danish society about 30 bn. Danish kr. To ensure that the project group chose to work with problems that the different companies in the industry saw, a quantitative questionnaire survey was completed. The main goal with the survey was, to let the industry help decide which barrier or barriers was the greatest in the industry. The questionnaire survey indicate trust as one of the main reasons for the ineffectiveness in the construction industry, after which the project aim to define the concept of trust and how it is possible to create trustful environments in the construction industry. In order to define trust, a literature study of trust is being undertaken. Based on different theoretician s definition of trust, a definition of trust in the Danish construction industry is defined as: Trust is an expectation of others in collaboration not to take advantage of others to cheat, because the norms say so, and that the most value is achieved through at trustworthy cooperation. Trust is not something that can be forced into the construction industry, because trust is based on open dialogues, understanding of each other s needs, values and framework conditions, and selfless efforts to achieve the common agreed targets. It was therefore necessary to come up with solutions that made the industry realize what benefits trust had, and also a solution that the industry hardly could reject. The conclusion on how to create trustful environments in the construction industry is through incentive models and trust as competitive tool. A suggestion to this tool could be through the already existing key performance indicators established by The Building Evaluation Center (in Danish: Byggeriets Evaluerings Center), thus the project group describes how it would be possible to implement trust as a key performance in the already existing system. Because the project is far from thoroughly described, there has been written a scientific paper, to ensure the further research of the matter trust in the construction industry. The meaning of this paper is that researcher at the University of Aalborg gets a foundation to create their further research. iii

6

7 Forord Denne rapport er et produkt af et afgangsprojekt på ingeniøruddannelsen i Byggeledelse under Institut for Produktion på Aalborg Universitet. Rapporten er udfærdiget som dokumentation for de i studieordningen angivne mål. Projektet tager udgangspunkt i 8 hypoteser omkring byggebranchen, hvor projektgruppen gennem en spørgeskemaundersøgelse forsøger at be- eller afkræfte disse. Formålet med dette er, at vurdere hvad der ligger til grund for byggebranchens manglende produktivitetsudvikling. Efter endt analyse af spørgeskemaundersøgelsen foretages en yderligere undersøgelse af den væsentligste årsag bag byggebranchens manglende produktivitetsudvikling. Afslutningsvis beskrives hvorledes projektgruppen ønsker at fremme udviklingen. Gennem rapporten refereres der ofte til byggebranchen, hvor der i alle tilfælde menes bygge- og anlægsbranchen. Forkortelsen er gjort for at lette læsningen. Hovedrapportens kapitler har en almindelig arabisk nummerering, mens bilagene er nummereret alfanumerisk. Siderne nummereres fortløbende således at bilagenes numre starter fra sidste side i hovedrapporten. Kildehenvisninger er anført efter en tilpasset udgave af Chicago-metoden, hvor passive henvisninger angives med "(forfatter, årstal, sidetal)"og aktive henvisninger på formen "Forfatter (Årstal, sidetal)". Hvor der ikke fremgår andet er figurer og tabeller udarbejdet af projektgruppen. Projektgruppen siger tak til alle respondenter, som har medvirket i forundersøgelsen, og siger foruden også stor tak til Århus Vand A/S og Per Aarsleff for at stille op til interview. v

8

9 Indholdsfortegnelse Summary iii Forord v Metode xi Projektstruktur xv I Forundersøgelse 1 1 Indledning Beskrivelse af byggebranchen Historie Finanskrisen Byggeprocessen Udviklingsrapporter Byggeriets fremtid - Fra tradition til innovation Staten som bygherre - Vækst og effektivisering Vision Byggeri med mening Bedre og billigere byggeri Casestudier BYGiNORD BygSol Initierende problem Problemanalyse Hypoteser vii

10 Indholdsfortegnelse 2.2 Kvantitativ undersøgelse Argumentation for valg af spørgeskema Fra hypoteser til spørgeskema Analyse af hypoteser Hypotese 1: Byggebranchen er konservativ og traditionsbunden Hypotese 2: Byggebranchen er innovativ Hypotese 3: Byggebranchen er omstillingsparat og formår at udnytte konjunktursvingninger positivt Hypotese 4: Byggebranchens virksomheder mangler kernekompetencer Hypotese 5: Byggebranchen mangler kompetencer indenfor IKT Hypotese 6: Bygherren har urealistiske krav til byggeriet og byggeprocessen Hypotese 7: Brugen af alternative samarbejdsformer er begrænset i byggebranchen Hypotese 8: Byggebranchen er præget af mistillid Opsummering af analyse Problemformulering Afgrænsning II Problemløsning 53 4 Litteraturstudie af begrebet tillid Definition af tillid Social kapital Spilteori Projektgruppens definition af tillid i byggebranchen Hvorfor er tillid vigtigt? Hvordan påvirker tillid økonomisk vækst? Hvad skaber tillid? Tillid i Danmark Tillid på forskellige niveauer Tilliden på nationaltniveau viii

11 5.1.2 Tilliden på brancheniveau Tillid på virksomhedsniveau Sammenfatning af tillid på forskellige niveauer Styrker og muligheder - incitamenter for tillid Svagheder og trusler - barrierer for tillid Forøgelse af tillid gennem incitamenter Retningslinier for tillidsforøgelse Incitamentsaftaler Puljemodeller for incitamentsaftaler Typer af incitamenter Entrepriseformers påvirkning af incitamentsaftaler Casestudier af incitamentsaftaler Tjekliste til udarbejdelse at incitamentsaftaler Sammenfatning af incitamentsaftaler Tillid som konkurrenceparameter Hvorfor skal tillid være en konkurrenceparameter? Beskrivelse af eksisterende nøgletal Hvordan vurderes effektiviteten af nøgletal af Byggeriets Evaluerings Center? Hvordan udføres evalueringer i praksis af Byggeriets Evaluerings Center? Hvordan kan tillid måles? Opbygning af nøgletalsmodel for tillid Procedure ved forslag til nye nøgletal Budskab og forslag til videre forskning Projektets konkrete budskab Udbringelse af budskabet Forslag til videre forskning Konklusion Perspektivering 105 ix

12 Indholdsfortegnelse III Bilag 107 A Udvikling i byggeriet 109 A.1 Opsamling på udvikling i byggeriet B Fra hypoteser til spørgeskema 113 B.1 Retningslinier B.2 Opbygning af spørgeskema C Spørgeskemaet 119 D Casestudier af incitamentsaftaler 161 D.1 Nyt hoveddepot for flyvevåbnet D.2 Sonnesgade, Århus - Partneringsprojekt D.3 Forsøgsbyggeriet Slotsholmsdage E Interview med Århus Vand A/S og Per Aarsleff A/S 169 E.1 Beskrivelse af projektet samt betingelserne af udbudsmaterialet E.2 Partnering kontra traditionelle samarbejder E.3 Beskrivelse af tillid og åbenhed i projektet E.4 Beskrivelse af incitamenter og bonusser E.5 Beskrivelse af barrierer mod partnering og tillid F Videnskabelig artikel 175 Litteraturliste 189 Figurliste 193 Tabelliste 195 x

13 Metode Dette metodeafsnit har til formål at gennemgå de metoder, der er anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af nærværende projekt. Afsnittet er udarbejdet på baggrund af (Dagfinn Føllesdal 2005), (Thurén 2009) og (Peter Stray Jørgensen 2006). Videnskab er den metode, der bruges, når det skal afgøre om noget er rigtigt eller forkert. I videnskabsteorien betragtes to forskellige metoder hhv.; naturvidenskab samt samfundsvidenskab og humaniora. I forbindelse med naturvidenskab anvendes den hypotetisk-deduktive metode hyppigst, hvor meninger opstilles som hypoteser og derefter deduceres (udledes). Dette er, i et videnskabsteoretisk perspektiv, den metode der overordnet anvendes i projektets første del, dog er en induktiv metode anvendt i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen og interviews. Den induktive metode drager generelle slutninger på empiriske data på baggrund af sandsynlighed. Den hermeneutiske metode anvendes i forbindelse med humaniora og samfundsvidenskab, og hvor den naturvidenskabelige metode søger at forklare, søger den hermeneutsiek metode at forstå. Hermeneutik er derved studiet om, hvad forståelse er, og fremgangsmåden for at opnå forståelse. Denne metode er derfor anvendelig, når det handler om at forstå mennesker og resultatet af deres handlinger. Da projektet i den sidste halvdel tager en retning mod det samfundsvidenskabelige, er den hermeneutiske metode ligeledes anvendt. Projektgruppen forsøger at forstå tillidsbegrebet og hvad der skaber tillid, hvilket er gjort gennem litteraturvidenskab. Det der ligger til grund for afgangsprojektet er fire et halvt års uddannelse ved universitet - hhv. et basisår, to år på konstruktionslinien og et år på byggeledelse samt et semester i praktik. Det vurderes derfor, at projektgruppen i et relativt bredt omfang er kompetente til at tage stilling til nogle af projektets problemstillinger. Projektgruppens holdninger og vurderinger kan naturligvis ikke stå alene, men skal underbygges af valide kilder eller empiri. Viden opnået gennem vores praktikophold kan ligeledes kategoriseres som induktiv, da den er opnået gennem observationer på de respektive praktiksteder, og kan derfor ikke danne et generelt billede af byggebranchen. Gennem hele projektperioden har vi afholdt vejledermøder med Erik Bejder. Afholdelse af vejledermøder er ikke decideret en metode, men en refleksion over rapportens stade på forskellige tidspunkter. Der er ligeledes afholdt diskussionsmøder med uddannelsen øvrige specialestuderende, tre gange gennem semesteret, for derigennem at udveksle kontakter, litteratur mm. I de følgende afsnit vil metodevalg i rapportens delfaser blive beskrevet, disse metoder er valgt ud fra formålet med de enkelte faser. xi

14 Metode Problematiserende indledning Den problematiserende indledning har til formål at udforme rapportens initierende problem, hvor der efterfølgende gennem en problemanalyse udarbejdes en problemformulering, der opstiller projektets problemstillinger. Til udarbejdelse af den problematiserende indledning er der taget udgangspunkt i de holdninger, som er opstået under projektgruppens respektive praktikophold. Til validering af projektgruppens holdninger er der anvendt en række rapporter, der beskriver byggebranchens produktivitetsudvikling eller mangel på samme. Der anvendes en række udviklingsrapporter samt casestudier for at behandle de tiltag, der er udviklet med henblik på at forbedre byggebranchen. Indledningen afsluttes med projektets initierende problem. Problemanalyse Formålet med problemanalysen er at analysere og besvare det initierende problem. På baggrund af den problematiserende indledning samt erfaringer opstilles en række velbegrundede hypoteser. Disse hypoteser forsøges verificeret eller falsificeret, lidt atypisk naturvidenskaben, gennem en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse. Den hypotetiskdeduktive metode lægger her op til, at de enkelte hypoteser deduceres. Deduktion lægger op til en logisk gyldighed, og induktion drager slutninger på baggrund af empiriske data og sandsynlighed. Projektgruppen har valgt at anvende en spørgeskemaundersøgelse, som er induktiv, til at verificere eller falsificere hypoteserne, da de opstillede hypoteser ikke er mulige at deducere. Det har ikke været muligt videnskabeligt at deducere hypoteserne, da hypoteserne er opstillet som overordnede hindringer for udvikling på brancheniveau. Metoderne til opbygning af selve spørgeskemaet fremgår i bilag B på side 113. Denne kvantitative spørgeskemaundersøgelse er anvendt frem for kvalitative interviews, da projektgruppen vurderede, at denne metode var den eneste mulighed, hvis grundlaget skulle gøres generaliserbart. På baggrund af spørgeskemaundersøgelsen opstilles projektets problemformulering. Det kritiske ved denne metode er, at den begrænser antallet af årsager til problemstillingen til de opstillede hypoteser. Sammenholdes dette med, at en spørgeskemaundersøgelse er en kvantitativ, induktive metode, der aldrig giver 100 pct. sikre slutninger, kunne andre hypoteser teoretisk set være årsager til det initierende problem. Litteraturstudie og kildekritik I et forsøg på at besvare problemformuleringen anvendes et litteraturstudie med henblik på at undersøge, hvordan forskellige forfattere behandler emnet. Litteraturen udvælges på baggrund følgende kritikpunkter (Peter Stray Jørgensen 2006): xii

15 Forfatterens troværdighed. Forfatterens faglige autoritet. Kildens faglige status. Kildens forklaringskraft. Forklaringernes grundlag. Analysens konsistens. Kildens samtidighed og aktualitet. Kildens forhold til andre kilder. På baggrund af punkterne vurderes kildernes validitet. Kildekritikken blev ikke slavisk gennemgået på hver enkelt kilde, men projektgruppen har hele tiden været opmærksomme på punkterne. I de tilfælde hvor projektgruppen har ønsket en uddybning af litteraturen, er der taget kontakt til forfatteren. Kildekritik er en væsentlig parameter i forbindelse med rapportskrivning. Gennem litteraturstudiet af tillid, har det været vanskeligt at finde litteratur, som omhandler lignende problemstillinger som de i rapporten. Det anvendte litteratur er derfor ikke direkte rettet mod byggebranchen, men forsøgt overført til tillidsproblematikken i byggebranchen. Interviews I projektet er anvendes interviews for at gøre projektet mere virkelighedsnært. Formålet med interviews er at få input fra den virkelige verden gennem vellykkede projekter. Disse interviews kan kategoriseres som semistruktureret, da der til disse interviews er udarbejdet nogle forudgående spørgsmål, som er udformet åbne og lægger op til dialog. Under disse interviews tages der notater og interviewene optages, hvor de efterfølgende transskriberes. Der anvendes både optagelse og notater, da de visuelle aspekter af interviewet (bekræftende nik, ryst på hovedet og lignende) ikke optages. Formålet med transskriptionen er at formulere interviewet på skrift, og dermed gøre det anvendeligt i projektet. Reliabilitet af det transskriberede sikres ved kontrol af alle gruppens medlemmer samt ved at sende referatet tilbage til de interviewede. Det kritiske ved anvendelsen af interviews vil ofte være subjektivitet, da resultatet af interviewet er præget af den interviewedes holdning. Det er derfor vigtigt i forbindelse med interviews at underbygge oplysningerne med konkrete resultater eller andre kilder. Produktudvikling Formålet med produktudviklingen er at skabe et produkt, eller et koncept, der kan øge tilliden i byggebranchen. Inden udarbejdelsen af konceptet er det vigtigt at overveje, hvad der specifikt skal løses, og hvordan det kan løses. Dette er gjort gennem de forudgående analyser. xiii

16 Metode I forbindelse med produktudviklingen tager projektgruppen udgangspunkt i to allerede eksisterende produkter, incitamenter og nøgletal, som i dag er i anvendelse, for herigennem at forbedre disse tiltag. Ved at tage udgangspunkt i allerede eksisterende produkter, sikrer projektgruppen at løsningsforslagene lettere kan indføres. Denne løsning er valgt, da tidligere nyopfundne løsningsforslag, udarbejdet af branchen selv, ikke har været mulige at indføre. Videnskabelig artikel Som element i udbringelse af budskabet om rapportens indhold, udarbejdes der en videnskabelig artikel. Projektgruppen har valgt at udarbejde en videnskabelig artikel, da der er stor mulighed for at forske videre på området, hvor en videnskabelig artikel hovedsageligt henvender sig til forskere. Som inspiration til artiklens opbygning tages der udgangspunkt i (Patrick O Connor 2009). Til udarbejdelsen af artiklen er primært anvendt AIMRaD 1 -strukturen, hvor der dog er tilføjet afsnittene conclusion og further research. Dette fordi projektets konklusion, og et oplæg til videre forskning på området, vurderes relevant i artiklen. For at sikre et højt fagligt niveau i artiklen, læste Søren Wandahl, Lektor ved Aalborg Universitet, review på artiklen på tilsvarende måde som ved medforskere. Udbringelse af budskabet gennem en videnskabelig artikel henvender sig udelukkende til forskerkredse, hvorfor folkene på gulvet ikke får mulighed for at læse artiklen og derigennem skabe yderligere debat på området. Dette er kritisk, da det er disse folk, der skal bruge projektets løsninger. Artiklens struktur er med udgangspunkt i opbygningen af videnskabelige artikler baseret på eksperimentel, naturvidenskabelig forskning, hvilket til dels kun er rigtig, da en spørgeskemaundersøgelse, og behandlingen af spørgeskemaets resultater, lægger sig op af samfundsvidenskab. 1 Abstact, Introduction, Methods, Results and Discussion xiv

17 Projektstruktur Afsnittet tager udgangspunkt i figur 1 på side xvi, som kort illustrerer rapportens opbygning, hvor hvert afsnit desuden kort er beskrevet gennem teksten til højre på figuren. Rapporten er opdelt i 3 parts, hvor 1. part omhandler en forundersøgelse, 2. part omhandler problemløsningen og 3. part er rapportens bilag. Indledning Opbygningen af rapporten følger en meget traditionel opbygning, hvor rapporten starter med en indledende beskrivelse af byggebranchen generelt. Dette er gjort med henblik på at udarbejde et initierende problem, omhandlende byggebranchens manglende produktivitetsudvikling. Problemanalyse Det initierende problem besvares gennem en problemanalyse, hvor projektgruppen har udarbejdet en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse. Formålet var, at fastlægge hvor byggebranchen selv ser de største hindringer i forbindelse med produktivitetsudviklingen i branchen. Hovedproblematikkerne, observeret gennem spørgeskemaundersøgelsen, viderebringes herefter til problemformuleringen, hvor rapportens hovedproblematik formuleres. Problemformulering Som skrevet ovenfor har dette afsnit til formål at formulere projektets hovedproblematik. Rapportens hovedproblem omhandler, hvilke tiltag der kan øge tilliden i byggebranchen. Litteraturstudie Tillid er et meget svært at definere, hvorfor projektgruppen foretager et dybere litteraturstudie af begrebet tillid, for herved at vurdere, på hvilken måde mistilliden i byggebranchen kan elimineres. Tillid i Danmark Kapitlet tillid i Danmark har til hensigt at beskrive tillidsniveauerne på henholdsvis national-, branche- samt virksomhedsniveau. Denne undersøgelse danner basis for en modificeret SWOT-analyse på brancheniveau. Forøgelse af tillid gennem incitamenter Gennem rapporten beskrives det, at incitamentsaftaler kan være medvirkende til, at tillidsniveauet øges i byggebranchen. Som afslutning beskrives hvilke elementer projektgruppen finder væsentlige ved udarbejdelse af incitamentsaftaler. xv

18 Projektstruktur Indledning Beskrivelse af byggebranhen De indledende beskrivelser diskuterer byggebranchens historie og produktivitetsudvikling. Bilag Problemløsning Forundersøgelse Problemanalyse Spørgeskemaundersøgelse Problemformulering Litteraturstudie Tillidsundersøgelse Tillid i Danmark Tillid på forskellige niveauer Forøgelse af tillid gennem incitamenter Incitamentsaftaler Tillid som konkurrenceparameter Nøgletal Budskab og forslag til videre forskning Videnskabelig artikel Konklusion og perspektivering Bilag Spørgeskemaundersøgelsen be- og afkræfter en række opstillede hypoteser, som projektgruppen vurderer ligger til grund for byggebranchens manglende produktivitetsudvikling. Problemformuleringen definerer det endelige problem, som projektgruppen arbejder videre med baseret på spørgeskemaundersøgelsen. I litteraturstudiet beskrives hvad tillid er, hvad tillid består af, og på hvilken måde tillid kan påvirke byggebranchens produktivitetsudvikling. Tillid i Danmark omhandler beskrivelser af tillid på national-, branche- samt virksomhedsniveau. I forbindelse med forslag til forøgelsen af tillid i branchen, fremgår incitamentsaftaler som et af de produkter, projektgruppen vurderer, kan påvirke tilliden i branchen. I tillid som konkurrenceparameter beskrives hvordan branchen kan anvende tillid i forbindelse med udvælgende af projektsamarbejdsparter. Kapitlet beskriver hvorfor projektgruppen finder en videnskabelig artikel anvendelig, når rapportens budskab skal udbringes. Kapitlet lægger ligeledes op til emner til videre forskning. Konklusionen samler op på rapporten med udgangspunkt i problemformuleringen. Perspektiveringen anvendes til at vurdere, hvordan projektets indhold passer ind i en større sammenhæng. I billagene forefindes de dokumenter, som projektgruppen ikke vurderer har direkte relevans i hovedrapporten, men dog har relevans i forhold til den samlede forståelse for projektgruppens arbejde. Figur 1 Illustrations af rapportens opbygning. xvi

19 Tillid som konkurrenceparameter Tillid kan ikke tvinges frem i byggebranchen, men i dette kapitel beskrives hvordan en situation kan frembringes, så tilliden i byggebranchen automatisk øges. Situationen opstilles ved anvendelse af principperne bag fangernes dilemma, hvor samarbejde samlet set altid giver de bedste resultater. Budskab og forslag til videre forskning Projektgruppen finder emnet i rapporten yderst relevant, hvorfor der i dette kapitel beskrives, hvordan budskabet omkring manglende tillid i byggebranchen bedst kan udbringes. Kapitlet ender ud i en videnskabelig artikel, som skal danne basis for en videre forskning i emnet. Konklusion og perspektivering Afslutningsvis foretages en konklusion og en perspektivering af rapportens indhold. Konklusionen har til formål at besvare problemformuleringen, hvor perspektiveringen anvendes til at vurdere rapportens produkt i en større sammenhæng. Dette gøres med henblik på at retfærdiggøre rapportens relevans. Bilag I bilagene fremgår de dokumenter, som ikke umiddelbart finder direkte anvendelse i hovedrapporten, men dog har direkte relevans for, hvorfor projektgruppen har gjort som den har. xvii

20

21 Del I Forundersøgelse

22

23 Indledning Kapitel 1 Gennem påstande om byggebranchen, samt en kort beskrivelse af den historiske udvikling siden 2. verdenskrig og frem til i dag, vil byggebranchens kort blive beskrevet. Finanskrisens indvirkning på byggebranchen diskuteres ligeledes kort, for at underbygge påstandene om branchen. 1.1 Beskrivelse af byggebranchen I Danmark er det meget udbredt at omtale byggebranchen som konservativ og traditionsbundet sammenlignet med andre erhverv. Med konservativ menes en branche som ikke fornyer sig, og derfor arbejder efter de samme forældede principper, som for flere år tilbage (Mikkel A. Thomassen 2009). Nedenfor er der opstillet en række udsagn om byggebranchen, som alle underbygger denne holdning:... udpræget hjemmemarkedserhverv, der ikke udvikler sig i samme takt som andre erhverv. (By- og Boligministeriet og Erhvervsministeriet 2000) Byggesektoren er karakteriseret som statisk og ufleksibel.... Meget traditionsbundet. (Boligkontoret a.m.b.a 2003)... produktivitetsudviklingen har i en længere årrække ikke just været prangende. Hertil kommer uhensigtsmæssige processer og en organisation, som ikke altid tyder på, at alle arbejder i samme retning. (Erhvervs- og Byggestyrelsen 2006) Byggeerhvervet er i sin natur meget traditionsbundet... (Akademiet for de tekniske videnskaber 2009) Tradition er et udtryk for en tilbagevendende begivenhed, såsom juleaften, fastelavn, fødselsdags- og nytårsfester. Vi har i Danmark fejret juleaften de sidste 1700 år, hvor hovedretten altid består af kalkun, and, flæskesteg eller en kombination af disse, og desserten er risalamande med mandelgave. Juleaften er et gedigent eksempel på en tradition. 3

24 Kapitel 1. Indledning Med tradition i forbindelse med byggebranchen tænkes på arbejdsmetoder og arbejdsgange. Der kan forekomme afvigelser på arbejdsmetoderne fra virksomhed til virksomhed, men hos de enkelte håndværkere er afvigelserne minimale. Et eksempel på en tradition i byggebranchen er teglstensbyggeri. Nedenfor på figurerne ses nogle eksempler på teglstensbyggeri i Danmark gennem tiderne. Figur 1.1 Thorsager rundkirke er opført omkring år Figur 1.2 Villa i tegl opført i Figur 1.3 Det århusianske kunstmuseum, Aros stod færdig i Som det fremgår af de ovenstående billeder, er teglstensbyggeri blevet benyttet de sidste 800 år i Danmark, hvilket igen understreger at byggebranchen er meget traditionsbundet og holder sig til velkendte og gennemtestede løsninger. Det er bl.a. årsagen til dette problem, som denne rapport vil forsøge at løse. Et meget anvendt begreb blandt virksomheder der ønsker at forbedre deres konkurrenceevne er innovation. Dette har gennem de seneste år været nøgleordet for at sikre eksistensberettigelse for andre erhverv. For at underbygge denne påstand, bør det klarlægges hvad der generelt menes med innovation. Innovation ses ofte defineret som opfindelser og idéer, der er omsat til produkter eller tjenester, der er bragt til markedet. Innovation er altså processen fra ide til faktura. Innovation indebærer således tre elementer: En ny idé, at denne omsættes til et nyt eller forbedret produkt og endelig, at dette markedsføres. (Wikipedia 2009) Dette er illustreret ved figur 1.4. Innovation Figur 1.4 Illustration af elementerne i innovation. (Anlægsteknikforeningen 2005) Der kan dog argumenteres for, at der i tiden op til den økonomiske krises påbegyndelse ikke var den store konkurrence, grundet den store efterspørgsel på byggeri. For nærmere information henvises til bilag A på side 109. Dette ændrer dog ikke på nødvendigheden af at differentiere sig fra konkurrenterne, da det finansielle marked altid vil være præget af både høj- og lavkonjunkturer over en vis årrække. Byggebranchen er i den forbindelse en af de brancher, som oplever de største udsving, hvorfor en differentiering fra konkurrenterne blot er endnu vigtigere. 4

25 Afsnit 1.1. Beskrivelse af byggebranchen Ovenstående stemmer godt overens med den strategiske ledelsesform, som der bl.a. undervises efter på Aalborg Universitetet. I den strategiske ledelse er det vigtigt, at kunne fremkomme med nye idéer for at skille sig ud fra konkurrenterne, og sikre et mere stabilt marked. Det virker umiddelbart let at overleve, da overlevelse blot afhænger af at være innovativ. Innovationsprocesser er en mangelvare i byggebranchen, og er der på noget tidspunkt blevet innoveret i branchen? Følgende afsnit vil belyse branchens udvikling fra 2. verdenskrig og frem til i dag med henblik på innovation Historie Gennem tiden har der været flere perioder, hvor der godt kan argumenteres for, at innovation har fundet sted. Efter 2. verdenskrig var der en voldsom boligmangel og en hastig ekspanderende industrialisering. Dette medførte en ny samfundspolitik, hvor staten var villig til at give billige statslån til byggeriet. Foruden dette blev der foretaget flere initiativer på både statsligt og privat niveau, for herved at tilstræbe en mere rationel fremgangmåde ved byggeboomet i 1960 erne. Dette medførte princippet montagebyggeri, for herved hurtigere at kunne opstille råhuse, da dette var en af byggeriets store flaskehalse. I 1970 erne oplevede verdenen en energikrise, og de eksisterende løsninger var herefter ikke længere tilstrækkelig. Der var behov for nye initiativer til at mindske nye huses energiforbrug og for at mindske antallet af byggefejl. Alt dette skulle foruden gøres til en lavere pris end hidtil, eftersom højkonjunkturen var vendt til lavkonjunktur. For at overholde ovenstående krav, blev der indhentet inspiration fra industrien. Dette medførte flere virksomheder der producerede typehuse, og om end ikke på samlebånd, så med visse masseproduktions fordele, og nye tæt-lav -bebyggelsesområder opstod 1. I 1980 erne var der et pludseligt opsving med høj inflation, øgede lønstigninger og store lån. Staten brød derfor ind med initiativer såsom Bygge- og anlægsstop samt Kartoffelkuren i 1986 for at få styr på betalingsbalancen. Dette medførte en reducering i byggeaktiviteten og medførte at flere entreprenørvirksomheder gik konkurs. I 1990 erne led de store entreprenører og rådgivere nu også på grund af kartoffelkuren, hvilket afspejles i en arbejdsløshedsprocent på 13,8 pct. i januar 1994 jf. Wikipedia (2010). Der var derfor igen tid til forandringer i byggeriet, og hvor der tidligere havde været mange offentlige støttede byggerier og større bebyggelsesplaner, som var styrende, blev det mere på brancheniveau, at tiltagene nu fandt sted. Altså en øget privatisering. Statens byggeefterspørgsel var blevet mindre, og derfor var politikkernes mulighed for at påvirke byggeriet også mindre. Dette har flyttet fokus, hvor fokus frem til 70 erne var præget af industrielle byggemetoder og -komponenter, fokuseres der i 90 erne mere på samarbejde mellem byggeriets parter; trimmet byggeri, for det som galt pladsen og partnering, for det som galt alt overordnede såsom kontraktuelle og samarbejdsmæssige forhold mellem bygherre, rådgiver og entreprenør. 1 Tæt-lav-bebyggelse er en form for boligbyggeri, der består af rækkehuse i to etager med egne haver og store grønne fællesarealer mellem bygningerne. Tæt-lav-bebyggelsen er således et alternativ til både etagehuse og parcelhuse, idet den kombinerer elementer fra begge. 5

Hindringer for byggebranchens udvikling

Hindringer for byggebranchens udvikling Hindringer for byggebranchens udvikling spørgeskemaundersøgelse af byggebranchen Birgitte Festersen, Henrik Jensen og Joe Jensen Aalborg Universitet 4. semester Byggeledelse 30 03 2010 Forord Denne rapport

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

11.1 Opsamling 11. KONKLUSION

11.1 Opsamling 11. KONKLUSION 11. KONKLUSION 11. KONKLUSION Formålet med denne konklusion er at redegøre for projektets resultater og samarbejde samt give kritik på anvendte metoder og kilder. Dette gøres indledningsvis ved at samle

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Af Bent Madsen 14. december 2000 PROJEKT HUS

Af Bent Madsen 14. december 2000 PROJEKT HUS i:\december-2000\bolig-a-12-00.doc Af Bent Madsen 14. december 2000 RESUMÈ Journal 0203/BM PROJEKT HUS Forberedelsesfasen i Projekt Hus er slut, og der ligge 1650 sider rapporter. Nu skal målet Dobbelt

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

Risikostyring i byggebranchen

Risikostyring i byggebranchen Risikostyring i byggebranchen -Erfaringsbaseret risikostyring Aalborg Universitet Institut for Byggeri og Anlæg cand.scient.techn. Kandidat afhandling i Byggeledelse & Bygningsinformatik Gruppe B-218 Sohngårdsholmsvej

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Uddrag af artikel trykt i Innovations- ogforandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet Lederpejling 8 2013: Finansforbundet En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Finansforbundets ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

MANGEL PÅ MATERIALER ØGER VENTETIDEN PÅ EN HÅNDVÆRKER

MANGEL PÅ MATERIALER ØGER VENTETIDEN PÅ EN HÅNDVÆRKER MANGEL PÅ MATERIALER ØGER VENTETIDEN PÅ EN HÅNDVÆRKER Mangel på byggematerialer er for mange håndværkere et problem i dagligdagen. Det viser en undersøgelse blandt 271 medlemmer af Håndværksrådet indenfor

Læs mere

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME TEKST AGENDA Dansk Industri Byggevare Baggrunden for digitalisering KØBENHAVNS EJENDOMME Lov om offentlig byggevirksomhed IKT-bekendtgørelsen Forvalter Københavns Kommunes

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Globalisering og outsourcing fra erhvervene

Globalisering og outsourcing fra erhvervene Globalisering og outsourcing fra erhvervene Rapport til Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet Peter Maskell, DRUID, IVS, CBS i samarbejde med Danmarks Statistik, 11. januar 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Bilag 8 Benchmark analyse, Common size, Resultatopgørelse. Bilag 9 Benchmark analyse, Common size, Balance aktiv

Bilag 8 Benchmark analyse, Common size, Resultatopgørelse. Bilag 9 Benchmark analyse, Common size, Balance aktiv Bilag oversigt: Bilag 1 Tidslinje, Tidslinje til ledelsesberetning Bilag 2 Årsregnskab, Resultatopgørelse Bilag 3 Årsregnskab, Balance aktiv Bilag 4 Årsregnskab, Balance passiv Bilag 5 Korrigeret årsregnskab,

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT-bekendtgørelsen Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen K-Jacobsen A/S 24-10-2014 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse

Læs mere

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Dansk SymbioseCenter Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Torsdag den 12. marts 2015 Søren Birksø Sørensen Soren.Sorensen@kalundborg.dk Dansk SymbioseCenter Fra rest til ressource A short introduction

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 6 December 2007

Nyhedsbrev Nr. 6 December 2007 Nyhedsbrev Nr. 6 Indhold: Leder 2 Handlingsplan 2007-2009 3 Arbejdsgrupper gentænkes 4 Håndbog i Trimmet Byggeri 5 Procesprisen 2005 6 Procesprisen 2006 til Arkitema 7 Empire State Building 8 Kalender

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan?

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Emnet er højaktuelt, da der nu kommer nye IKTbekendtgørelser, som stiller krav om digitalisering til både stat, regioner, kommuner og almene boligorganisationer

Læs mere

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen.

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen. 3. marts 2008 /jnj-ebst, kag-vm Rådgivernøgletal - overordnet systembeskrivelse Dette notat beskriver kortfattet nøgletalssystemet for rådgivere. Notatet vil danne udgangspunkt for kommende vejledninger

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere Article summary Data: 20.04.2013 Country: Denmark Language: Danish Media: Byggeteknik (Construction Technology) English title: New invention to help Danish craftsmen English abstract: Award-winning building

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet:

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet: Evalueringsguide Denne guide er udarbejdet af Region Sjælland, Regional Udvikling, som inspiration til at evaluere og effektmåle projekter gennemført med tilskud fra de regionale udviklingsmidler. Evalueringsguiden

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Kan byggevirksomhederne tjene penge?

Kan byggevirksomhederne tjene penge? Kan byggevirksomhederne tjene penge? Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010 Kolofon Titel: Kan byggevirksomhederne tjene penge? Undertitel: Resume: Papiret sammenligner overskud pr. beskæftiget og sandsynligheden

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Innovativ Grøn Systemeksport Miriam Feilberg 12. december 2013

Innovativ Grøn Systemeksport Miriam Feilberg 12. december 2013 Innovativ Grøn Systemeksport Miriam Feilberg 12. december 2013 Intro Ønsket om at fremme miljøeksport Innovativ Grøn Systemeksport Formidling af erfaringer fra konkrete aktiviteter Erfaringer med partnerskaber

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den?

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den? Bygningsstyrelsen, Klima- Energi- og Bygningsministeriet - ved Marianne Thorbøll - projektleder Konstruktørdagen i Vejle 25. oktober 2014 IKT bekendtgørelsen - Hvad skal vi med den? Introduktion til Bygningsstyrelsen

Læs mere

Udbredelse af Nøgletal - Mulighederne for større udbredelse af anvendelsen af Byggeriets Nøgletalssystem i kommuner og regioner

Udbredelse af Nøgletal - Mulighederne for større udbredelse af anvendelsen af Byggeriets Nøgletalssystem i kommuner og regioner Udbredelse af Nøgletal - Mulighederne for større udbredelse af anvendelsen af Byggeriets Nøgletalssystem i kommuner og regioner Afrapportering af projektet Kommunale og regionale bygherres brug af nøgletal

Læs mere