N Y T om kollektiv Arbejdsret Marts 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N Y T om kollektiv Arbejdsret Marts 2008"

Transkript

1 N Y T om kollektiv Arbejdsret Marts 2008 Udgivet af sekretariatet for Arbejdsretten, Tjenestemandsretten og Den Kommunale Tjenestemandsret, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, tlf , fax Ansvarshavende redaktør: Marianne Bjørnshauge DOMME 2 Sager om udvidelse eller tilsidesættelse af DIS-lovens 10, stk. 2, ikke omfattet af Arbejdsrettens kompetence 2 Bod for organisationsfjendtlig adfærd ved afbrydelse af vikarindlejning 2 Bod for organisationsfjendtlig opfordring til udmeldelse af fagforening 3 Virksomhed idømt bod for manglende iagttagelse af bestemmelser om velfærdsforanstaltninger. 4 Ikke brud på de fagretlige regler eller parternes aftale om udenlandske virksomheders optagelse i Dansk Byggeri 4 DE ALMINDELIGE DOMSTOLE 5 Bortvisning uden forudgående advarsel lovlig 5 Lønmodtagere havde krav på sædvanligt ferievarsel efter arbejdsgivers konkurs kr. i godtgørelse for forhåndsafslag på ansættelse i strid med ligebehandlingsloven 6 EF-DOMSTOLEN 6 MENNESKERETSDOMSTOLEN 7 BERAMMEDE DOMSFORHANDLINGER 7 NY REGLER 7 BESKÆFTIGELSESMINISTERIETS LOVFORSLAG 8 Udstationering af lønmodtagere 8 Jobklausuler 8 LITTERATUR 9 Bøger 9 Vejledninger 10 Artikler 10 Regelsamling 10 1

2 DOMME Dommene kan ses på Arbejdsrettens dom af 24. januar 2008 (A og 255) LO for 3F mod Danmarks Rederiforening for tankskibsrederiet herning a.s. og Rederiforeningen for mindre Skibe for Rederiet C. Rousing A/S Sager om udvidelse eller tilsidesættelse af DIS-lovens 10, stk. 2, ikke omfattet af Arbejdsrettens kompetence Med fuldmagt fra 2 polske søfolk, der havde været forhyret på danske DIS-registrerede skibe efter overenskomster indgået med det polske sømandsforbund i henhold til DISlovens 10, stk. 3, fremsatte 3F krav om bod samt efterbetaling svarende til forskellen mellem lønnen efter de nævnte overenskomster og lønnen efter de i henhold til lovens 10, stk. 2, indgåede overenskomster for søfolk, der enten anses for at have bopæl i Danmark eller i medfør af indgåede internationale forpligtelser skal sidestilles med danske statsborgere. De polske søfolk var ikke medlem af forbundet, som imidlertid erklærede, at eventuelle efterbetalingsbeløb ville blive videregivet til dem. Arbejdsretten afviste sagerne med bemærkning, at de nedlagte påstande ikke udsprang af en reel overenskomstmæssig uoverensstemmelse, der hører under Arbejdsrettens kompetence, men tjente som facadelegitimation for et søgsmål om udvidelse eller tilsidesættelse af DIS-lovens 10, stk. 2, via EU-retten, der i givet fald må anlægges mod den danske stat ved de almindelige domstole. Arbejdsrettens dom af 7. februar 2008 (A ) LO for El-forbundet mod DA for Tekniq på egne vegne og for Steen Jørgensen Elinstallation A/S samt for Dansk Erhverv på egne vegne og for Baltic Workforce ApS Bod for organisationsfjendtlig adfærd ved afbrydelse af vikarindlejning En virksomhed havde gennem et vikarbureau indlejet to polske elektrikere. På et tidspunkt meldte de pågældende sig ind i El-forbundet, som rejste en fagretlig sag om underbetaling mod virksomheden, der ifølge overenskomsten med forbundet var forpligtet til at sikre, at vikarbureauer i forhold til vikarerne efterlever denne. Arbejdsgiversiden erkendte under et fællesmøde den 19. januar 2007, at der var sket underbetaling, og virksomheden fik pålæg om at foretage efterbetaling. Senere samme dag meddelte den vikarbureauet, at kontrakten om indleje af de polske elektrikere straks skulle ophøre, og bureauet opsagde herefter disse med øjeblikkelig virkning. Arbejdsretten bemærkede, at det arbejde, de polske elektrikere udførte, ubestridt var omfattet af virksomhedens overenskomst med El-forbundet, samt at det efter bevisførelsen måtte lægges til grund, at beslutningen om at sætte vikarerne fra arbejdet den 19. januar var begrundet i, at de havde meldt sig ind i fagforbundet, og konsekvenserne heraf var blevet klargjort for virksomheden. Da virksomhedens disposition således alene havde haft et organisationsfjendtligt motiv, blev den for brud på hovedaftalen pålagt en bod på kr. Virksomhedens arbejdsgiverorganisation havde ikke bistået den i forbindelse med hændelsesforløbet den 19. januar; og den omstændighed, at organisationen ved at støtte sig til oplysninger, som virksomheden havde afgivet, og som ikke uden videre kunne tilsidesættes, på et senere fællesmøde undlod at anerkende et hovedaftalestridigt forhold kunne ikke resultere i organisationsansvar. Vikarbureauets afskedigelse af elektrikerne var en nødvendig konsekvens af virksomhedens disposition, og der var herefter ikke grundlag for at fastslå, at bureauet havde handlet overenskomst- eller hovedaftalestridigt. Allerede af den grund 2

3 var der heller ikke grundlag for at pålægge dets arbejdsgiverorganisation bod. Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 (A , 979 og 980 samt ) LO for Frisør- og Kosmetikerforbundet mod Kjær Gruppen ApS og Frisør Hos Peter ApS samt DA for Frisørmesterforeningen for Frisør Stender og Salon Stender Bod for organisationsfjendtlig opfordring til udmeldelse af fagforening I november 2006 opsagde en række frisørvirksomheder, der da stadig var medlem af Frisørmesterforeningen, på egne vegne overenskomsten med Frisør- og Kosmetikerforbundet til bortfald pr. 1. marts 2007., ligesom de varslede og fra samme tidspunkt etablerede lockout. Ved en dom af 28. marts 2007 fastslog Arbejdsretten imidlertid, at overenskomsterne ikke var behørigt opsagt. Frigørelseskonflikterne var følgelig overenskomststridige, og for dette pålagde retten hver virksomhed en bod på kr. I løbet af foråret orienterede en af virksomhederne flere gange de ansatte om, at de ikke længere behøvede at være medlem af nogen bestemt fagforening, herunder Frisør- og Kosmetikerforbundet, ligesom den spurgte de ansatte, om de ønskede at deltage i et møde med en anden fagforening og oplyste, at udmeldelse af forbundet skulle ske efter dettes vedtægter. I en anden virksomhed var i hvert fald flere af de ansatte på personalemøder blevet opfordret til at melde sig ud af forbundet, ligesom indehaveren efterfølgende havde spurgt flere, om de havde meldt sig ud. I to andre virksomheder havde henholdsvis indehaveren og de daglige ledere af nogle saloner uden indehaverens viden deltaget i informationsmøder med Kristelig Fagbevægelse, hvor der bl.a. blev uddelt indmeldelsesblanketter. Parterne var enige om, at det er en overenskomstfjendtlig handling i strid med hovedaftalen, hvis en virksomhed opfordrer de ansatte til at melde sig ud af deres fagforening; og Arbejdsretten lagde til grund, at alle virksomhederne havde en betydelig interesse i, at så få ansatte som muligt var medlem af Frisør- og Kosmetikerforbundet på lockouttidspunktet. Retten fandt, at den førstnævnte virksomhed systematisk og vedholdende havde opfordret de ansatte til at melde sig ud af forbundet, og boden blev udmålt til kr. i betragtning af grovheden og omfanget af den overenskomststridige adfærd, der fortsatte efter afholdte fællesmøder, samt til at adfærden havde haft betydelige konsekvenser for forbundet sammenholdt med virksomhedens størrelse. Den anden virksomhed fandtes ligeledes at have opfordret ansatte til at melde sig ud, og henset til, at dette havde haft betydelige konsekvenser for forbundet og til virksomhedens størrelse blev boden udmålt til kr. De to sidstnævnte virksomheder fandtes ikke at have udvist overenskomststridig adfærd udover den indirekte opfordring til udmelding af forbundet, der lå i henholdsvis indehaverens og de daglige lederes deltagelse i informationsmøder med Kristelig Fagbevægelse; og boden blev udmålt til henholdsvis kr. med henvisning til virksomhedens beskedne størrelse og kr., med bemærkning, at indehaverens manglende deltagelse i og kendskab til informationsmøderne ikke kunne fritage for ansvar. Arbejdsrettens dom af 26. februar 2008 (A ) Landsorganisationen i Danmark for Fælles Fagligt Forbund, Byggegruppen mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for MT Højgaard 3

4 Virksomhed idømt bod for manglende iagttagelse af bestemmelser om velfærdsforanstaltninger. I foråret 2006 havde MT Højgaard en entreprise på nedlægning af kabler i Jyllinge, hvor 3F blev opmærksom på, at der ikke var foretaget velfærdsforanstaltninger i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende, der var indarbejdet i Bygge- og Anlægsoverenskomsten I juni 2006 fremsendte Arbejdstilsynet et udkast til påbud om etablering af velfærdsforanstaltninger i høring hos MT Højgaard, hvilket Arbejdstilsynet dog trak tilbage, da sagen blev forfulgt i det fagretlige system. I november 2006 blev MT Højgaard ved en kendelse fra faglig voldgift pålagt at anerkende, at bekendtgørelse nr. 589 helt åbenbart fandt anvendelse på entreprisen i Jyllinge, hvorefter velfærdsforanstaltningerne blev etableret primo januar F anførte navnlig, at MT Højgaard gennem næsten et år havde frataget medarbejderne deres velfærdsforanstaltninger, uden at der forelå en berettiget tvivl om hvilket regelsæt, der fandt anvendelse. Dette blev understøttet af, at opmanden i faglig voldgift fandt det helt åbenbart, at entreprisen var omfattet af bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni F anførte, at da der ikke forelå undskyldende omstændigheder, skulle MT Højgaard pålægges bod, der skulle skærpes, da MT Højgaard ikke straks i november 2006efterlevede kendelsen fra faglig voldgift. MT Højgaard anførte navnlig, at der frem til kendelse fra faglig voldgift havde været berettiget tvivl, om entreprisen henhørte under bekendtgørelse nr. 290 af 5. maj 1993 om skiftende arbejdssteders indretning, hvorfor det ikke kunne lægges til grund, at de havde til hensigt at omgå overenskomsten. Hertil havde det efter kendelsen fra faglig voldgift ikke været muligt at etablere velfærdsforanstaltningerne før primo januar Arbejdsretten idømte MT Højgaard en bod på kr. Arbejdsretten fandt, at MT Højgaard senest ved Arbejdstilsynets henvendelse i juni 2006 burde havde været klar over, at entreprisen var omfattet af bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001, ligesom opmanden i faglig voldgift også fandt dette helt åbenbart. Arbejdsretten fandt ikke, at forløbet efter kendelsen fra faglig voldgift kunne føre skærpet bod. Arbejdsrettens dom af 28. februar 2008 (A ) Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri Servicekontor Høje Tåstrup Ikke brud på de fagretlige regler eller parternes aftale om udenlandske virksomheders optagelse i Dansk Byggeri Malernes Fagforening Storkøbenhavn og Dansk Byggeri afholdt et mæglingsmøde vedrørende løn- og arbejdsvilkårene for fire polske arbejdere ansat i en svensk virksomhed, der var medlem af Dansk Byggeri. Virksomheden udeblev fra mæglingsmødet. Sagen drejede sig om, hvorvidt Dansk Byggeri havde begået brud på de fagretlige regler, subsidiært den af overenskomsten følgende loyalitetsforpligtelse, dels ved ikke at oplyse Malerforbundet om, at man senere samme dag som mæglingsmødet havde opnået kontakt med virksomheden, dels ved at rådgive virksomheden om ikke at udtale sig til Malerforbundet. Sagen drejede sig endvidere om, hvorvidt Dansk Byggeri i forbindelse med den svenske virksomheds indmeldelse i organisationen havde begået brud på parternes aftale om udenlandske virksomheders medlemskab af Dansk Byggeri. Arbejdsretten fastslog, at Dansk Byggeri ikke havde begået brud 4

5 DE ALMINDELIGE DOMSTOLE Østre Landsrets ankedom af 8. oktober 2007 (2. afd. B ) Dansk Erhverv som mandatar for Bilka mod HK Danmark som mandatar for A Bortvisning uden forudgående advarsel lovlig En salgsassistent i et varehus møbelafdeling blev af udleveringslageret anmodet om at fjerne 2 ny lædersofaer, der uden resten af sættene stod i et telt, som skulle ryddes. Der var ikke plads til sofaerne i møbelafdelingen, og salgsassistenten, der vidste, at man tilføjede kasserede varer synlige skader for at undgå, at ansatte eller kunder tog dem med, men også at kun varer uden salgsværdi måtte kasseres, tilføjede uden at søge at kontakte ledelsen sofaerne snit i læderet med en kniv. Da salgsassistenten den følgende blev bortvist, krævede han løn for resten af måneden og i en opsigelsesperiode samt godtgørelse efter funktionærlovens 2b og feriegodtgørelse, mens virksomheden krævede erstatning for sofaerne. Landsretten ændrede byrettens dom med bemærkning, at salgsassistenten ved beslutningen om at kassere sofaerne havde udvist et så alvorligt tillidsbrud over for varehuset, at det havde været berettiget at bortvise ham uden forudgående advarsel. Varehuset blev følgelig frifundet og fik medhold i erstatningskravet for et beløb svarende til sofaernes indkøbspris på knap kr. Dommene er gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2008 side 254 Højesterets dom af 28. januar 2008 (180/2007) Lønmodtagernes Garantifond mod LO for HK Danmark som mandatar for A og Ingeniørforeningen som mandatar for B Lønmodtagere havde krav på sædvanligt ferievarsel efter arbejdsgivers konkurs A og B havde begge været ansat i virksomheder, der var gået konkurs, og begge havde løn- og feriepengekrav, som de anmeldte til Lønmodtagernes Garantifond. Lønmodtagernes Garantifond undlod efter en praksisændring pr. 1. oktober 2005 at udbetale feriegodtgørelse til A og B for 21 feriedage optjent i 2005, idet fonden anså feriedagene for afholdt i fritstillingsperioden. Parterne var enige om, at de 10 dages restferie med rette kunne placeres i fritstillingsperioden. Sagerne angår derfor de 11 feriedage, som hørte til A s g B s hovedferie. A og B anførte, at feriedagene, som hørte til hovedferien ikke kunne placeres i fritstillingsperioden, idet denne periode ikke kunne rumme såvel antallet af feriedage som det efter ferieloven påkrævede ferievarsel på 3 måneder. A og B anførte endvidere, at en arbejdsgivers konkurs ikke er en sådan særlig omstændighed, at det sædvanlige ferievarsel i ferielovens 15, stk. 2, kan tilsidesættes. I den forbindelse henviste de bl.a. til, at der ikke er de økonomiske hensyn, som er nævnt i 15, stk. 2, at tage til et konkursbo, at varslingsreglernes formål og reale grunde tilsiger, at en lønmodtager i en konkurssituation skal stilles ringere end i en sædvanlig fritstillingssituation, at hovedferien skal anvendes til rekreative formål, og at Lønmodtagernes Garantifond har haft en langvarig administrativ praksis for, at undtagelsesbestemmelsen i 15, stk. 2, ikke er anvendt ved en arbejdsgivers konkurs. Lønmodtagernes Garantifond har hertil anført bl.a., at arbejdsgivers økonomiske sammenbrud er en særlig omstændighed, der hindrer afgivelse af ferievarsel, hvorfor ferievarslerne ikke skulle overholdes, at U 1993 s. 555 H kun meningsfuldt kan læses sådan, at Højesteret i dommen fastslog, at en arbejdsgivers økonomiske sammenbrud var særlige omstændigheder, der medførte, at reglerne om varsling af ferie ikke skulle 5

6 iagttages, og at fondens tidligere praksis i øvrigt ikke kunne tillægges betydning. Højesteret fandt, at Lønmodtagernes Garantifond kun kunne anse ferie for afholdt i det omfang, den efter ferielovens 15, stk. 2, påkrævede varslingsperiode og ferien kunne rummes inden for fritstillingsperioden. Dette var alene tilfældet for de 10 dages restferie, og Lønmodtagernes Garantifond skulle derfor betale A og B feriegodtgørelse for de resterende 11 feriedage. Højesteret bemærkede, at det i Højesterets dom gengivet i U 1993 s. 555 alene er afgjort, dels at i tilfælde, hvor en arbejdstager ophæver ansættelsesforholdet på grund af arbejdsgiverens misligholdelse, skal opgørelsen af arbejdstagerens erstatningskrav ske under hensyn til ferielovens regler, dels at arbejdstagerens ophævelse ligesom en arbejdsgivers opsigelse med fritstilling er en sådan særlig omstændighed, som i denne henseende skal sidestilles med arbejdsgivers meddelelse om, at ferie så vidt muligt skal afvikles i den opsigelsesperiode, som arbejdstageren kan kræve løn for. Landsretten var nået til samme resultat. Med rettens tilladelse gengivet fra Højesterets dom af 29. januar 2008 (550/2006) HK som mandatar for A mod Zebra A/S kr. i godtgørelse for forhåndsafslag på ansættelse i strid med ligebehandlingsloven Zebra A/S havde givet forhåndsafslag på ansættelse som lagermedarbejder til en kvindelig ansøger under henvisning til, at virksomhedens faciliteter ikke er til at have både kvinder og mænd på arbejdspladsen. Virksomheden erkendte under sagen, at forhåndsafslaget var i strid med ligebehandlingsprincippet i ligebehandlingsloven. Sagen drejede sig derfor alene om fastsættelse af godtgørelse i medfør af ligebehandlingslovens 14, jf. 2, til den kvindelige ansøger. Højesteret bemærkede indledningsvist, at denne situation ikke kan sidestilles med de tilfælde, hvor en medarbejder afskediges i strid med ligebehandlingsloven. Højesteret fandt, at godtgørelsen i en situation som den foreliggende som udgangspunkt skulle fastsættes til kr. Der forelå ikke omstændigheder, som kunne begrunde en fravigelse af dette udgangspunkt. Landsretten var nået til samme resultat. Med rettens tilladelse gengivet fra EF-DOMSTOLEN Viking Line og Laval dommene Dommene er omtalt i Nyt om Kollektiv arbejdsrets januarnummer. I fortsættelse af foredragen i Dansk Forening for Arbejdsret den 30. januar vil professorerne Jens Kristiansen og Ruth Nielsen inden længe offentliggøre artikler om dommene og deres konsekvenser i Arbejdsretligt Tidsskrift online. Torsdag den 27. marts 2008 kl afholder arbejdsretsforeningen desuden endnu et arrangement om de to domme, denne gang set med finske, norske og svenske øjne ved professorerne Niklas Bruun, Ronnie Eklund og Stein Evju. Beskæftigelsesministeriet har endvidere meddelt, at man vil nedsætte et udvalg med teaterchef Michael Christiansen som formand og i øvrigt bestående af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter og de berørte ministerier samt uvildige eksperter til at analysere dommen i Lavalsagen og komme med forslag til, hvilke initiativer der kan være nødvendige for at 6

7 sikre, at den danske arbejdsmarkedsmodel er forenelig med EU-retten. MENNESKERETSDOMSTOLEN Udvalgte 2007-afgørelser fra Anders kan udskydes til næste nummer, hvis han ikke er færdig BERAMMEDE DOMSFORHANDLINGER Den 4. marts 2008 kl sag nr. A FA for TrygFonden mod LO for 3F. Sagen angår hvorvidt en varslet konflikt er lovlig. Den 11. marts 2008 kl A DA for Dansk Industri for Metropak A/S mod LO for 3F for et antal medlemmer af dette forbund. Sagen drejer sig pålæg af timebod for overenskomststridige overarbejdsvægringer. Den 13. marts 2008 kl A LO for 3F mod DA for HTS for Falck Danmark A/S. Sagen drejer sag om, hvorvidt den indklagede virksomhed har begået brud på Hovedaftalens 1 og 9, stk. 2 dels ved at afvise en tillidsrepræsentant som egnet kandidat til uddannelse om paramediciner, dels ved at kritisere tillidsrepræsentantens samarbejdsform. Den 14. april 2008 kl S Finansministeriet mod Statsansattes Kartel på egne vegne og for Dansk Jernbaneforbund. Sagen drejer sig om en kollektiv arbejdsnedlæggelse den 16. december 2005 blandt togførere og togbetjente ved DSB Produktion, Togpersonalet. Den 22. april 2008 kl A DA for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Fonden DBK mod LO for 3F. Sagen drejer sig om, at et fagforbund ikke lovligt kan etablere konflikt over for en arbejdsgiver med henblik på at opnå overenskomst for et arbejdsområde, der allerede er dække af en overenskomst med et andet forbund, når de konkurrerende organisationer begge er medlemmer af LO. Det pågældende arbejde er allerede dækket af en overenskomst mellem Dansk Erhverv og HK Handel/HK Privat. Den 3. juni 2008 A LO for 3F mod DA for Dansk Byggeri for Composit Danmark A/S. Sagen drejer sig om, hvorvidt den indklagede virksomhed lagde indirekte hindringer for, at de udenlandske medarbejdere blev medlemmer af en dansk overenskomstbærende organisation ved at forlange at medarbejderne blev medlemmer af IG-Bau og direkte hindringer ved at forbyde dem at blive medlemmer af 3F, hvilket er et brud på Hovedaftalens 1. Den 16. juni 2008 kl. 9 S Centralorganisationernes Fællesudvalg for Statsansattes Kartel, Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Akademikernes Centralorganisation, Overenskomstansattes Centralorganisation, Lærernes Centralorganisation mod Personalestyrelsen. Sagen drejer sig om fortolkning af tjenesterejseaftalen NY REGLER 7

8 Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter Loven, hvis forarbejder senest blev omtalt i Nyt om kollektiv arbejdsrets januarnummer er nu vedtaget og bekendtgjort som nr. 106 af 26. februar Loven og links til forarbejderne samt Arbejdsrettens reviderede retningslinier for sagsbehandlingen kan ses på Samme sted omtales udpegningsproceduren for opmænd til faglige voldgiftsretter samt den fremtidige ordning for offentliggørelse af voldgiftskendelser mv. Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark har vedtaget ny regler for behandling af faglig strid, der ligesom den ny arbejdsretslov trådte i kraft den 1. marts Denne såkaldte norm og forarbejderne hertil kan også ses på hjemmesiden. Andre Forslagene ændring af loven om europæiske samarbejdsudvalg og Arbejdsmarkedets Tillægspension, der var omtalt i januarnummeret, samt en lov om ændring af arbejdsløshedsforsikringsloven og loven om fleksydelsesordningen (justering af fortrydelsesordningerne) er ligeledes vedtaget. BESKÆFTIGELSESMINISTERIETS LOVFORSLAG Udstationering af lønmodtagere Forslaget til lov om ændring af udstationeringsloven har til formål at fastsætte regler om registrering af udenlandske tjenesteydere, som udstationerer lønmodtagere til Danmark i forbindelse med levering af tjenesteydelser. Registret skal sikre myndighederne et bedre datagrundlag, så de kan føre et mere effektivt og målrettet tilsyn med udenlandske virksomheder og deres ansatte. Registeret vil desuden kunne give arbejdsmarkedets parter bedre overblik over udenlandske virksomheder og udstationerede lønmodtagere i Danmark. Lovforslaget er en udmøntning af en del af den politiske aftale af 29. juni 2007 mellem regeringen, Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked (revisionen af østaftalen). Lovforslaget 70 ( , 2. samling) kan findes på ved kvik opslag og den reviderede østaftale findes på Jobklausuler Forslaget til en lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler har som hovedformålet at begrænse anvendelsen af sådanne og skal herunder hindre, at brugen af jobklausuler bliver et gratis og attraktivt alternativ til reglerne om konkurrence- og kundeklausuler i funktionærloven. Loven vil i givet fald indebære, at jobklausuler som udgangspunkt kun kan gøres gældende, hvis arbejdsgiveren har indgået en særskilt skriftlig aftale med den berørte lønmodtager, der indeholder oplysninger om, hvorledes lønmodtagerens jobmuligheder begrænses som følge af kausulen, og om lønmodtagerens ret til kompensation. Det foreslås, at arbejdsmarkedets parter kan fravige loven ved kollektiv overenskomst samt at loven træder i kraft den 1. juli Lovforslaget 81 ( , 2. samling) kan findes på ved kvik opslag. Der henvises i øvrigt til omtalen af den tidligere behandling af problemstillingen i Nyt om Kollektiv Arbejdsrets juninummer 2007 med udgangspunkt i en rapport fra et udvalg om brugen af hemmelige klausuler mv., der begrænser lønmodtagermobiliteten på arbejdsmarkedet (kan ses på samt Arbejdsrettens dom af 7. september 2007 (A ) der er refereret i Nyt om 8

9 Kollektiv Arbejdsrets oktobernummer 2007 (kan ses på Andre Der er endvidere fremsat forslag til ændring af loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension. (Kompetenceudviklings- og uddannelsesfonde) og en lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere, der udfører grænseoverskridende tjenester i jernbanesektoren. Lovforslagene 71 og 80 ( , 2. samling) kan findes på ved kvik opslag. REKRUTTERING ARBEJDSKRAFT AF Landsorganisationen i Danmark og Dansk Arbejdsgiverforening har den 13. februar 2008 indgået en aftale, som har til formål i de kommende år at sikre virksomhederne adgang til den nødvendige kvalificerede arbejdskraft. Aftalen, der indeholder en række konkrete initiativer inden for temaeerne organisering, opkvalificering og rekruttering af udenlandsk arbejdskraft, kan ses på og %20Arbejdskraftrekrutteringsaftale.pdf LITTERATUR Bøger Jørgen Rønnow Bruun: Tidsbegrænset ansættelse en lovkommentar Indgår i serien af kommentarer til vigtige ansættelsesretlige love, hér den, der gennemfører EU-direktivet om tidsbegrænset ansættelse med henblik på at sikre, at sådanne ansatte har samme arbejdsvilkår som fastansatte, og at ansættelsesformen ikke misbruges ved gentagne fornyelser. Landsorganisationen i Danmark sider Torben A. Sørensen: Arbejdsmiljøloven 10. udgave af bogen, der er et led i serien Arbejdspladsens kommenterede love og giver en grundig gennemgang af arbejdsmiljøloven med inddragelse af de ændringer, der blev gennemført ved lov nr. 175 af 27. februar DA Forlag sider. 580 kr. + moms Peter Blume: Databeskyttelsesret 3. udgave af værket, der beskriver og vurderer grundtrækkene i den danske beskyttelse af personoplysninger med inddragelse af den EU-retlige og internationaleretlige udvikling. Jurist- og Økønomforbundets Forlag sider. 750 kr. Karsten Ensig Sørensen og Poul Runge Nielsen: EU-retten 4. udgave af oversigtsværket opdateret med omtale af og domme vedrørende bl.a. servicedirektivet og direktivet om indrejse og ophold samt en redegørelse for de væsentligste ændringer, der vil indtræde, hvis Lissabon-traktaten vedtages. Jurist- og Økonomforbundets Forlag sider kr. Ulla B. Neergaard, Ruth Nielsen og Lynn M. Rosesberry (redaktører): The service direktive consequences for the welfare state and the European social model En række europæiske eksperters omtale og vurdering af forskellige dimensioner ved direktiv 2006/123/EF. Jurist- og Økonomforbundets Forlag sider. 275 kr. Lone L. Hansen: International fusion og spaltning 9

10 Omhandler dels fusion efter SE-reglerne (etablering af europæisk aktieselskab) og dels fusion mellem aktie eller anpartsselskaber i forskellige lande efter de ny regler om grænseoverskridende fusion på grundlag af CBM-direktivet med gennemgang af bestemmelserne om medarbejderrepræsentationens indflydelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag sider. 325 kr. Vejledninger Jørgen Rønnow Bruun og Preben Foldberg (redaktører): Håndbog om lønmodtagernes rettigheder og muligheder ved virksomhedslukninger og virksomhedssalg 2. udgave af en praktisk vejledning til den enkelte tillidsrepræsentant, når der opstår situationer på en virksomhed såsom udflytning af produktionen, større strukturomlægninger eller egentlige virksomhedslukninger med gennemgang af bl.a. reglerne om inddragelse af medarbejderne i beslutningsprocessen og arbejdsretlige rettigheder. Landsorganisationen i Danmark sider til en meget snæver og vanskeligt afgrænselig retsbeskyttelse, og foreslår i lyset af lovenes forarbejder en bredere fortolkning. Ugeskrift for Retsvæsen 2008 B side 17 Regelsamling Ole Hasselbalch: Arbejdsmarkedets regler 2008 Bogen indeholder de vigtigste nationale og internationale arbejds- og ansættelsesretlige love, regler og overenskomster, med alle lovændringer til og med 1. december 2007 indarbejdet og ny love, der endnu ikke er trådt i kraft, medtaget i notatform. Jurist- og Økonomforbundets Forlag side. 410 kr. Næste nummer udkommer ultimo juni 2008 Lise E. Bardenfleth: Kort om job, graviditet og barsel 16. udgave af pjecen, som indeholder en kort og overskuelig gennemgang af de centrale regler med de ny bestemmelser, der blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2007 indarbejdet. DA Forlag sider. 120 kr. + moms Artikler Jonas Christoffersen: Indirekte forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse Konkluderer, at en ordlydsfortolkning af forbuddet i loven om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet og i ligestillingsloven fører 10

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter 2014/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Læs mere

Lovudkast. I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. foretages følgende ændring:

Lovudkast. I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. foretages følgende ændring: Lovudkast Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 Sag 217/2011 FTF som mandatar for Dansk Musiker Forbund som mandatar for A (advokat Pernille Backhausen) mod HORESTA Arbejdsgiver som mandatar for B

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter Lovforslag nr. L 15 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFT Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen for Told- og Skattestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 i sag nr. AR2011.0282: Landsorganisationen i Danmark (LO) for FOA Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Peter Andersen,

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for:

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: Side 1 HOVEDAFTALE mellem Amtsrådsforeningen og bundet af Offentligt Ansatte, Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark vedrørende overenskomstansatte medarbejdere Denne

Læs mere

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler Lovforslag om ansættelsesklausuler Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler DISPOSITION 1. LOVFORSLAGETS BAGGRUND 2. DE GÆLDENDE REGLER 3. DE NYE REGLER 4. IKRAFTRÆDELSE Baggrund Forslag til lov

Læs mere

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993.

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. Hovedaftalen af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. 1 Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 299/2016 (1. afdeling) 3F som mandatar for A (advokat Rune Asmussen) mod X Entreprenør & Maskinstation ved B (advokat Thomas Hede Sørensen) I tidligere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 19.01.2017 FAGFORENING IDØMT BOD FOR IKKE AT FORHINDRE ARBEJDS- NEDLÆGGELSE 19.1.2017 Arbejdsretten har idømt fagforeningen CAU (Cabin Attendants Union) bod på 1 mio.

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister 2008/1 LSF 83 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmjn., Søfartsstyrelsen, sag nr. 200807699 Fremsat den 3. december

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.03.2015 HØJESTERET NEDSÆTTER SAS-PILOTERS GODTGØRELSE TIL 6 MÅNEDERS LØN 26.3.2015 Højesteret var ikke enig i den godtgørelse, som landsretten havde fastsat for

Læs mere

UDKAST. 1. I 5 a, stk. 4, ændres 65 år til 70 år. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007.

UDKAST. 1. I 5 a, stk. 4, ændres 65 år til 70 år. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (forhøjelse af aldersgrænsen for aftaler om fratræden) 1 I lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. november 2016 i sag nr. BS 49-179/2016: Frie Funktionærer Overgade 24 Postboks 925 5100 Odense C og som mandatar for Berit Pedersen Brørupvej 22

Læs mere

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt)

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) DOM Afsagt den 18. december 2015 F-2-15 HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der

Læs mere

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 351/2011 (2. afdeling) A (advokat Per Frydenreim Møller, beskikket) mod DI som mandatar for TDC A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere instanser

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV 2012-0112: Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S (advokat Katrin Seirup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om. vilkårene for ansættelsesforholdet

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om. vilkårene for ansættelsesforholdet Fremsat den x. november 2006 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Hovedaftale. mellem. Hovedstadens Sygehusfællesskab. Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel

Hovedaftale. mellem. Hovedstadens Sygehusfællesskab. Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel Hovedaftale mellem Hovedstadens Sygehusfællesskab og Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Hovedaftale mellem Hovedstadens Sygehusfællesskab og Det Kommunale Kartel/Statsansattes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 08.04.2014 OPSIGELSE EFTER 120 DAGES- REGLEN PÅ DEN 120. SYGEDAG VAR USAGLIG 8.4.2014 Vestre Landsret har fastslået, at opsigelse med forkortet varsel efter 120 dages-reglen

Læs mere

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet 3 5 1. Hvem er omfattet 3 Kapitel 2. Parternes formål 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed

Læs mere

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende Cirkulære om Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende 2007 Cirkulære af 17. august 2007 Perst. nr. 070-07 PKAT nr. J.nr. 07-333/74-1

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten,

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten, Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0221 Malerforbundet i Danmark (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Danske Malermestre for Malermester Lakner ApS (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

LOV nr 626 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Implementering af håndhævelsesdirektivet)

LOV nr 626 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Implementering af håndhævelsesdirektivet) LOV nr 626 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j. nr 2016-621 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1717 af

Læs mere

Hovedaftale. af 20. juni 1991. mellem. Finansministeriet. Statsansattes Kartel. med StK-kommentarer. august 1993

Hovedaftale. af 20. juni 1991. mellem. Finansministeriet. Statsansattes Kartel. med StK-kommentarer. august 1993 Hovedaftale af 20. juni 1991 mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel med StK-kommentarer august 1993 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 HOVEDAFTALE... 6 Hovedaftalens område... 6 1. Samarbejde

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod Dansk Byggeri for Mogens Pedersen, Nyborg A/S (advokat Thorsten Wilstrup) (vedr. spørgsmålet om, under hvilken overenskomst

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 1. Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014 Sag nr.: AR2013.0305 Lærernes Centralorganisation mod KL Dommere: Jørn Kristian Jensen, Carl Erik Johansen, Torkild Justesen, Erik Jylling, Erik Kjærgaard,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 63/2010 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for E (advokat Peter Breum) mod A (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I

Læs mere

Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig?

Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig? Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig? Seminar den 14/11 2008 i AnsættelsesAdvokater Oplæg ved professor dr. jur. Jens Kristiansen Københavns Universitet Disposition 1.

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 1 Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 2 Indholdsfortegnelse... Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Parternes formål... 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed...

Læs mere

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S og AC-organisationerne Dækningsområde Denne hovedaftale har bindende virkning for 1.AC-organisationerne. Hvorved forstås: a. en organisation, der er medlem af AC og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Årsberetning 2009. (Uddrag)

Årsberetning 2009. (Uddrag) Årsberetning 2009 (Uddrag) 4.1. Overenskomsters anvendelse på andre end virksomhedens egne ansatte Mens en overenskomst som udgangspunkt omfatter alle ansatte i virksomheden, der udfører arbejde inden

Læs mere

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer.

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. Side 1 AFSKRIFT H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. ------------------- Denne hovedaftale er afsluttet mellem Amtsrådsforeningen

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

REJSEARBEJDERE FOR RETFÆRDIG SKATTELOVGIVNING

REJSEARBEJDERE FOR RETFÆRDIG SKATTELOVGIVNING Skatteudvalget L 129 - Bilag 4 Offentlig REJSEARBEJDERE Side 1 af 5 Aabenraa Den 28-10-2004. Til Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. og Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. I henhold til Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Iflg. gældende dansk lovgivning er der ingen særlige begrænsninger i forhandlings- og konfliktretten i forhold til udenlandske tjenesteydere.

Iflg. gældende dansk lovgivning er der ingen særlige begrænsninger i forhandlings- og konfliktretten i forhold til udenlandske tjenesteydere. Arbejdsmarkedsudvalget L 36 - Bilag 9 Offentligt SPØRGSMÅL TIL L 36 FRA 3F INDUSTRI OG SERVICE KBH. Indledningsvis vil vi udtrykke vor stærke protest imod, at Folketinget med det pågældende lovforslag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 42/2016 CO-industri som mandatar for A (advokat Nicolai Westergaard) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) CO-industri

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 28.01.2015 FOLKETINGET VEDTAGER REFORM AF REGLER OM INTERNATIONAL REKRUTTERING Fra den 1. januar 2015 er det blevet lettere for danske virksomheders at rekruttere

Læs mere

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og NYT Nr. 8 årgang 2 JULI 2008 NY LOV OM ARBEJDSGIVERS BRUG AF JOBKL AUSULER Den 12. juni 2008 vedtog Folketinget lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler ( jobklausulloven), lov nr. 460/2008. Lovens overordnede

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 I sag nr.: AR2013.0724 Dansk Arbejdsgiverening DI Overenskomst I ved DI Carlsberg Danmark A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark Fagligt Fælles

Læs mere

Jens Kristiansen. Grundlæggende arbejdsret

Jens Kristiansen. Grundlæggende arbejdsret Jens Kristiansen Grundlæggende arbejdsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2005 Forord 15 Del 1. Det arbejdsretlige systems grundstruktur Kapitel 1. Det arbejdsretlige system 19 1 Arbejdsrettens særlige

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Frederiksberg Byrets dom af 1. oktober 2013 Sag BS H-1797/2012 Uddannelsesforbundet som mandatar for [person1] [person2] [person3] og [person4] mod [virksomhed1]

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010 Sag 119/2009 (2. afdeling) DI som mandatar for SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S (advokat Morten Eisensee) mod FTF som mandatar for Cabin Attendants

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 15.07.2014 ERHVERVSEVNETABSPROCENTEN KAN FASTSÆTTES FORSKELLIGT EFTER ARBEJDSSKADE- SIKRINGSLOVEN OG ERSTATNINGS- ANSVARSLOVEN Kontakt Helene Amsinck Partner Direkte:

Læs mere

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FARMAKONOMFORENINGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER JORDEMODERFORENINGEN DANSKE BIOANALYTIKERE DANSK SYGEPLEJERÅD KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET DANSK

Læs mere

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNNES LANDSFORBUND HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE Vintereksamen 2011-2012 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 20226/4620220126 Arbejdsaftale- og foreningsret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle Industriens Arbejdsgivere og Industriforbundet

Læs mere

Lov om kollektive afskedigelser

Lov om kollektive afskedigelser Lov om kollektive afskedigelser 2. udgave Med kommentarer af Lene Court-Payen Mette Klingsten Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lov om kollektive afskedigelser med kommentarer Lene Court-Payen og Mette

Læs mere

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1:

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1: VIKARLOVEN Folketinget har den 31. maj 2013 vedtaget "Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.". Vikarloven træder i kraft den 1. juli 2013. Ansættelsesvilkårene for vikarer har

Læs mere