Almindelige forsikringsbestemmelser for Fritidshusforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige forsikringsbestemmelser for Fritidshusforsikring"

Transkript

1 Almindelige forsikringsbestemmelser for Fritidshusforsikring I tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler, anden forsikringslovgivning og lovgivning i øvrigt samt de af Forsikringstilsynet godkendte Bygningsbrandforsikringsbetingelser. 1. Fællesbestemmelser 10 Hvilke personer dækker forsikringen 11 Hvor dækker forsikringen 12 Betaling af præmien 13 Indeksregulering 14 Forsikringens varighed og opsigelse 15 Ejerskifte 16 Skadeanmeldelse 17 Forsikring ved anden police 18 Særlige undtagelser 19 Voldgift/Ankenævn Bygningsbrandforsikring, bygningsforsikring, herunder husejeransvar og retshjælp, svamp- og insektforsikring samt indboforsikring. Derudover kan der tegnes følgende tillægsforsikringer: Skjult rørskadeforsikring samt el-skadeforsikring I og II. Det vil af din police fremgå, hvilke af nævnte del- eller tillægsforsikringer sommerhusforsikringen omfatter. 2. Indboforsikringen 20 Hvilke genstande er dækket 21 Hvilke skader (årsager) er dækket 22 Hvorledes beregnes erstatningen 23 Forsikringssum- underforsikring 3. Bygningsbrand-, bygnings-, svamp- /insektforsikring 30 Hvilke genstande og skader er dækket 31 Skadeopgørelse 4. Følgeudgifter 40 Redning, bevaring og oprydning 41 Forøgede byggeudgifter (lovliggørelse) 42 Restværdierstatning 5. Huslejetab, flytning m.m. 6. Husejeransvarsforsikring 60 Hvilke ansvar er dækket 61 Hvilke ansvar er ikke dækket 62 Skadeopgørelse 7. Retshjælpsforsikring 8. Specielle vilkår vedrørende bygningskaskoforsikring for sommerhus under opførelse 9. Selvrisiko 10. Risikoforandringer 11. Skjult rørskadeforsikring 12. El-skadedækning I 13. El-skadedækning II 14 Fritidshusforsikringen kan omfatte: Side 1 af 17 Bet FRI, ETU FORSIKRING A/S

2 1. Fællesbestemmelser 10 Hvilke personer dækker forsikringen Fritidshusforsikringen dækker forsikringstageren og de til dennes husstand hørende personer som ejer eller bruger af det forsikrede fritidshus Under husejeransvarsforsikringen er tillige dækket den ved fritidshusets pasning beskæftigede medhjælp. 11 Hvor dækker forsikringen Forsikringen dækker det på policen nævnte forsikringssted Indboforsikringen dækker tillige genstande, som midlertidigt beror uden for forsikringsstedet. 12 Betaling af præmien Første præmie, stempelafgift og opkrævnings-gebyr forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier, stempelafgifter og opkrævningsgebyrer på de i policen anførte forfaldsdage Påkrav om betaling finder sted på den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse Betales præmien ikke efter første påkrav, sender selskabet en fornyet skriftlig påmindelse om præmiebetaling til forsikringstageren på betalingsadressen. Forsikringstageren debiteres et rykkergebyr herfor Denne påmindelse vil indeholde oplysning om retsvirkningen af undladelse af at betale præmie inden udløbet af den i påmindelsen anførte tidsfrist En sådan påmindelse fremsendes tidligst 14 dage efter første påkrav. For så vidt betalingen ikke finder sted inden 14 dage efter påmindelse, bortfalder selskabets dækningspligt. 12,15 Selskabet kan ikke ophæve bygningsbrandforsikringen på grund af manglende præmiebetaling men har panteret og kan foretage udlæg for præmien med påløbne renter og andre omkostninger. 13 Indeksregulering Præmien og de i betingelserne anførte summer og selvrisici reguleres i overenstemmelse med det af Danmarks Statistik hvert år offentliggjorte løntal. Basis for reguleringen er løntallet for januar kvartal i kalenderåret før forsikringens ikrafttræden Når løntallet for januar kvartal ændres, reguleres forsikringen i samme forhold i det efterfølgende kalenderår således: Indboforsikringssummen, maks.dækningssummer og eventuel selvrisiko Præmien ændres fra den førstkommende forfaldsdag. 14 Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringen er fortløbende og kan af forsikringstageren og forsikringsselskabet opsiges skriftligt med mindst en måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb Efter enhver anmeldt skade kan såvel forsikrings-tageren som selskabet i indtil 14 dage efter skadereguleringen eller afvisning af skaden opsige forsikringen med 14 dages varsel. Endvidere kan forsikringen fra selskabets side opsiges med 14 dages varsel til enhver tid, såfremt en eventuel selvrisiko ikke betales ved påkrav. Disse betingelser gælder ikke bygningsbrandforsikringen For bygningsbrandforsikring gælder endvidere: Accept af opsigelse forudsætter samtykke af de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen, medmindre ejendommen uden forringelse af disses retsstilling forsikres i et andet selskab, som har koncession til at tegne bygningsbrandforsikring For bygninger, der ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare, samt for forladte bygninger kan forsikringen ophæves med øjeblikkelig virkning. I forhold til de i omhandlede rettighedshavere ophører selskabets ansvar dog med 14 dages varsel. 15 Ejerskifte Ejerskifte skal straks meddeles selskabet Ved salg af ejendommen ophører forsikringen, dog er den nye ejer dækket i indtil fire uger efter overtagelsesdagen, såfremt der ikke er tegnet anden forsikring Bygningsbrandforsikringen kan kun ophøre under iagttagelse af Skadeanmeldelse I skadetilfælde skal forsikringstageren straks indgive skriftlig anmeldelse til selskabet indeholdene så fyldige oplysninger som muligt. Tyveri- og hærværksskader skal endvidere anmeldes til politiet I skadetilfælde er forsikringstageren forpligtet til såvidt muligt at afværge eller begrænse skaden, ligesom selskabet er berettiget til at foretage dertil sigtende foranstaltninger Udbedring af skade skal ske i samråd med selskabet. Dog kan foreløbig udbedring foretages, såfremt det er nødvendig til afværgelse af alvorlige følger. Derudover må nedrivning eller fjernelse af forsikrede genstande ikke finde sted, før selskabet har givet sit samtykke hertil. Er selskabets samtykke ikke indhentet, bortfalder selskabets erstatningspligt Ved ansvarsskade skal der straks indgives skriftlig anmeldelse til selskabet, når erstatningskrav rejses eller formodes at blive rejst. Erstatningspligten og erstatningskravets størrelse må ikke anerkendes uden selskabets Side 2 af 17 Bet FRI, ETU FORSIKRING A/S

3 samtykke, og selskabet træffer bestemmelse om sagens behandling. 17 Forsikring ved anden police Er der tegnet forsikring mod samme risiko ved anden police, og er der i denne taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikringen tillige er tegnet ved anden police, gælder samme forbehold nærværende forsikring, således at erstatning betales forholdsmæssigt af forsikringerne. 18 Særlige undtagelser Forsikringen dækker ikke skade eller udbredelse af skade, der direkte eller indirekte er forårsaget af eller står i forbindelse med: Jordskælv eller andre naturforstyrrelser Krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder Atomkærnereaktioner f.eks. kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad enten sådan skade indtræder i krigstid eller i fredstid. - Uanset bestemmelserne i dækkes skader, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sker i forbindelse med kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, og anvendelsen heraf har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift. 19 Voldgift / Ankenævn 19.1 Voldgift Såvel forsikringstageren som selskabet er berettiget til at forlange skadens størrelse opgjort af upartiske vurderingsmænd, af hvilke forsikringstageren vælger den ene, medens selskabet vælger den anden Vurderingsmændene vælger inden forretningens foretagelse en opmand, som i tilfælde af uoveren-stemmelse mellem vurderingsmændene træder til og inden for grænserne af uoverenstemmelserne træffer afgørelse om de punkter, om hvilke der måtte være uenighed Kan vurderingsmændene ikke enes om valg af opmand, udpeges denne af præsidenten for Søog Handelsretten Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje overenstemmelse med policens bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse om beregning af tabet Hver af parterne betaler den af ham valgte vurderingsmand, medens udgifterne til opmand deles lige imellem parterne Ankenævn ETU FORSIKRING A/S er tilsluttet: Ankenævnet for Forsikring som er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension. Side 3 af 17 Bet FRI, ETU FORSIKRING A/S

4 Er der opstået uoverenstemmelse mellem forsikrede og selskabet om forsikringen, og fører en fornyet skriftlig henvendelse til selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat, kan forsikringstager klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2, 1. sal, 1572 København V Telefon kl I forbindelse med klage skal betales et gebyr, som skal indsættes på Ankenævnets postgirokonto som forudsætning for, at Ankenævnet kan behandle klagen. Såfremt forsikrede får helt eller delvist medhold i klagen eller Ankenævnet afviser at behandle klagen, tilbagesendes gebyret. Klager til Ankenævnet skal indsendes på særligt klageskema, der kan fås hos: Selskabets kontor. Ankenævnets sekretariat. Klage til Ankenævnet har ikke opsættende virkning for eventuel betaling af selvrisiko og forhøjet præmie. 2 Indboforsikring 20 Hvilke genstande er dækket Indbo og andre private ejendele, som er nævnt i dækningsskemaet, som 1. Forsikrede ejer 2. Forsikrede i øvrigt bærer risikoen for, f.eks. lånte eller lejede ting, men derimod ikke ting, der opbevares for andre Forsikringen dækker ikke: 1. Motorkøretøjer, campingvogne, luft- og søfartøjer samt dele og tilbehør hertil, med. medmindre de er særligt nævnt i dæknings-skemaet 2.Indbo medtaget fra forsikredes faste bopæl. 2. Hvorledes beregnes erstatning Erstatningen beregnes i henhold til følgende regler: a) Hvis cyklen var aflåst med en af forsikringsselskabet godkendt lås. ( Nærmere oplysning kan fås ved henvendelse til selskabet.) 1) Hvis cyklen er købt som ny inden for seks måneder erstattes med genanskaffelsesprisen- (nyværdi) dog maks kr. (basisår 2007) 2) Hvis cyklen er købt som ny for mere end seks måneder siden, erstattes med genanskaffelsespris- fratrukket 1% heraf pr. måned forløbet fra cyklen er købt som ny, dog maks kr. (basisår 2007). 3) Hvis cyklen er købt som ny for mere end fem år siden erstattes med maks kr. (basisår 2007). b) Hvis cyklen var aflåst med en anden end de under a) nævnte låse. 1) Hvis cyklen er købt som ny inden for de sidste tre år, erstattes maks.1300 kr.(basisår 2007). 2) Hvis cyklen er købt som ny for over tre år siden, erstattes med maks. 800 kr. ( basisår 2007). For at opnå erstatning ifølge a) er det en betingelse, at det i form af et af forhandleren udstedt bevis med oplysning om data for låsens art og anskaffelses-tidspunktet dokumenteres, at cyklen var forsynet med en af nævnte låse. Det er i alle tilfælde en betingelse for at opnå erstatning, at stelnummer kan oplyses. Ved brand, indbrud, ran,røveri, stormskade og vandskade erstattes ifølge a) uden krav om, at cyklen var aflåst Private optagelser på film, bånd, manuskripter eller lignende erstattes kun med udgiften til genanskaf-felse af anvendt råmateriale. 21 Hvilke skader (årsager) er dækket Se dækningsskemaet. 22 Hvorledes beregnes erstatningen Erstatningen opgøres på grundlag af genanskaffelsesprisen umiddelbart før skadens indtræden med rimeligt fradrag for mode, alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder For skader på cykler, film eller lignende gælder følgende regler: Cykler erstattes efter følgende regler Selskabet kan erstatte en skade ved at: -sætte beskadigede genstande i væsentlig samme stand som før skaden -godtgøre værdiforringelsen -overtage genstandende mod at levere genstande svarende til de skaderamte -overtage genstandene mod at betale kontant erstatning. 23 Forsikringssum - underforsikring 1. Hvilke skader er dækket Den forsikringssum, der er anført på policen med Skade på grund af brand, indbrud, simpelt tyveri, ran senere indeksregulering, bør altid være og røveri, storm og vand er dækket, idet tilstrækkelig til at dække værdien af samtlige dækningsomfang er afgrænset i henhold til forsikrede genstande. dækningsskema punkt A-B 1-6. ( De i dækningsskemaet nævnte maks. erstatningsbeløb Viser det sig i skadetilfælde, at værdien af gælder ikke for cykler.) samtlige forsikrede genstande hvad enten de Side 4 af 17 Bet FRI, ETU FORSIKRING A/S

5 er beskadigede eller ej overstiger forsikringssummen på skade-tidspunktet, erstattes tabet kun forholdsmæssigt. 3 Bygningsbrand-, bygnings-, svamp- /insektforsikring 30 Hvilke genstande og skader (årsager) er dækket 1. Se dækningsskemaet 2. Haveanlæg, herunder gårdbelægninger, i det omfang forsikringstageren ikke kan kræve udgiften dækket af det offentlige mod skader forårsaget af: a) Brand, lynnedslag og eksplosion-, kun hvis bygningsbrandforsikring er tegnet. b) Forurening som følge af udstrømning fra olietank, såfremt skaden ikke er en følge at sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter, kun hvis bygningsforsikring er tegnet. Udgifter til retablering af haveanlæg erstattes med maks kr. (basisår 2007). For beplantning erstattes alene udgifter til nyplantning med tilsvarende planter, herunder buske og træer, der ikke er over fire år gamle. Erstatningen bortfalder, såfremt retablering ikke finder sted. 31 Skadeopgørelse Skaden opgøres på grundlag af nyværdiprincippet, det vil sige af det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme byggemåde på samme sted Ved prisansættelse kan ikke benyttes priser for dyrere byggematrialer end i de skaderamte bygninger og højst priser for byggematerialer og byggemetoder, der er gængse på skadetidspunktet. Udgifter til reparation erstattes efter tilsvarende regler Stormskade på antenner erstattes med følgende procent af nyværdien: Antennens alder: Indtil 3 år 100% Indtil 4 år 70% Indtil 5 år 60% Indtil 6 år 50% Indtil 7 år 40% Indtil 8 år 30% Indtil 9 år 20% Indtil10år 10% Efter det 10. år 0% Udgifter til reparation erstattes efter tilsvarende regler Forladte bygninger For bygninger, der henligger forladt, fastsættes erstatningen med fradrag for såvel værdiforringelse på grund af slid og ælde som for nedsat anvendelighed og andre omstændigheder Bygninger bestemt for nedrivning For bygninger, som forud for skaden var bestemt til nedrivning, opgøres erstatningen til materialeværdien med fradrag af nedrivningsomkostningerne. Var nedrivningen ikke umiddelbart forestående, udbetales en passende erstatning for afsavn. Den samlede erstatning kan dog ikke overstige det beløb, som erstatningen ville andrage, hvis den var opgjort efter forannævnte bestemmelser vedrørende skadeopgørelse Der tages ved erstatningens fastsættelse hensyn til ændring af byggepriser, der måtte finde sted inden for normal byggeperiode regnet fra skadetidspunktet Såfremt det skaderamte på grund af slid og ælde er værdiforringet mere end 30% i forhold til nyværdien, fastsættes erstatningen under hensyn til værdiforringelsen. Ved vurderingen heraf indgår bl.a. forholdet mellem den tid, genstanden har været anvendt, og dens formodede levetid Beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende erstattes ikke Erstatningens udbetaling Erstatning til genoprettelse. Erstatning udbetales, når retablering af det beskadigede har fundet sted Erstatning til fri rådighed. Såfremt erstatning ikke anvendes til retablering af det beskadigede, foretages foruden fradrag for værdi-forringelse på grund af slid og ælde også fradrag for nedsat anvendelighed og andre omstændigheder. Erstatningen kan ikke overstige bygningens handelsværdi. Udbetaling af erstatning til fri rådighed forudsætter samtykke af de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen Kortslutningsskade på el-drevne genstande (faste installationer) erstattes med følgende procent af nyværdien: 4 Følgeudgifter Genstandens alder: Procent: 40 Redning, bevaring og oprydning Indtil 2 år 100% Rimelige udgifter til redning og bevaring af de Indtil 3 år 80% forsikrede genstande i forbindelse med en af Indtil 4 år 60% forsikringen omfattet begivenhed. Indtil 5 år 40% Indtil 6 år 20% Efter det 6. år 0% Side 5 af 17 Bet FRI, ETU FORSIKRING A/S

6 40.11 Nødvendige udgifter til oprydning af forsikrede genstande efter en af forsikringen omfattet begivenhed Ved oprydning forstås fjernelse af bygningsrester, der ifølge skadeopgørelsen ikke kan anvendes. 41 Forøgede byggeudgifter (lovliggørelse) Forsikringen dækker forøgede byggeudgifter som efter en af forsikringen omfattet begivenhed, ved istandsættelse eller genopførelse, påføres forsikringstageren til opfyldelse af krav, som stilles af byggemyndigheder i kraft af byggelovgivningen Erstatningen beregnes til de udgifter af ovennævnte art regnet efter priserne på skadetidspunktet der vil medgå til istandsættelse eller genopførelse i samme skikkelse, til samme anvendelse og på samme sted Erstatning for forøgede byggeudgifter (lovliggørelse) kan maks. andrage 10% af bygningens nyværdi Det er en forudsætning - at udgifterne vedrører de dele af bygningen, for hvilke der ydes erstatning, - at dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet opnås, - at bygningens værdiforringelse på grund af slid og ælde ikke overstiger 30% i forhold til nyværdi og - at istandsættelse eller genopførelse finder sted Dækning omfatter ikke: - Udgifter, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, - udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndighederne var forlangt eller kunne være forlangt inden forsikringsbegivenheden. 42 Restværdiforsikring I forbindelse med en af forsikringen dækket skade kan forsikringstageren, såfremt bygningsbeskadigelsen overstiger 50% af nyværdien, vælge i stedet for reparation at få nedrevet anvendelige rester og opført en tilsvarende bygning som ny Eventuelt fradrag for værdiforringelse sker i henhold til punkt Endvidere erstattes nødvendige omkostninger til nedrivning og bortkørsel af anvendelige rester Det er en betingelse for erstatningens udbetaling, at anvendelige rester er nedrevet, og at erstatningen anvendes til genopførelse Eventuel værdi af materialer, der frigøres ved nedrivningen, fradrages i restværdierstatningen Hvis der ikke er indboforsikring, betales rimelige og nødvendige udgifter til ud- og indflytning af sikredes bo samt opmagasinering af dette i indtil et år Eventuel besparelse eller erstatning fra anden forsikring fradrages i erstatningen Repareres den beskadigede bygning ikke, eller genopføres den i anden skikkelse end tidligere, betales kun erstatningen for det tidsrum, der ville være medgået til at sætte bygningen i samme stand som før skaden. 6 Husejeransvarsforsikring 60 Hvilke ansvar dækkes Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade tilføjet personer eller ting, når erstatningsansvar pålægges sikrede som ejer eller bruger af ejendommen Forsikringen omfatter skade konstateret i forsikringstiden, uanset på hvilket tidspunkt et ansvarspådragende forhold måtte være begået. 61 Hvilke ansvar dækkes ikke Forsikringen dækker ikke ansvar for: Skade, der pådrages ved udøvelse af en i eller på ejendommen dreven virksomhed Skade, når ansvaret følger af et tilsagn fra sikrede om en anden erstatningsydelse eller om et videregående ansvar, end hvad der følger af almindelige erstat-ningsregler uden for kontraktforhold Formuetab, der ikke er en følge af en dækningsberettiget skade på person eller ting Skade på ting, som sikrede eller de sammen med sikrede boende familiemedlemmer - ejer - har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling - har sat sig i besiddelse af eller - har i varetægt af anden grund Skade forvoldt af sigtede med fortsæt, under selvforskyldt beruselse eller påvirkning af narkotika Skade på ting forårsaget ved udgravnings- eller opgravningsarbejder, nedbrydnings- eller nedramningsarbejder samt jord- eller grundvandssænkning i forbindelse hermed eller ved den sikredes brug af sprængstoffer. 5 Huslejetab, flytning m.m Huslejetab, hvis et udlejet fritidshus bliver ubeboeligt på grund af en dækningsberettiget skade. Erstatningen beregnes på grundlag af gældende lejekontrakt og betales fra skadetidspunktet og indtil en måned efter skadens udbedring dog højst et år fra skadetidspunktet Skade på ting forårsaget ved nybygning, ombygning eller tilbygning af den forsikrede ejendom Forurening af eller igennem luft, jord eller vand samt derved forvoldt skade på person eller ting. Dog dækkes sådant ansvar, såfremt skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld, som ikke Side 6 af 17 Bet FRI, ETU FORSIKRING A/S

7 61.19 er en følge af, at sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter. 3-31, 6,7 og 9 (men ikke afsnit 2, 3-30, 4, 5 og 10) Skade forvoldt ved kørsel med motorkøretøjer, herunder traktorer. Forsikringen dækker dog ansvar i forbindelse med afbenyttelse af motordrevne redskaber under 7,5kW eller 10hk. Hvis skaden sker under færdselslovens område ydes dækning efter færdsleslovens regler og summer. 62 Skadeopgørelse Husejeransvarsforsikringen dækker ved hver forsikringsbegivenhed med indtil 5 mio. kr. ved personskade og 2 mio. kr. ved tingskade. Angående motordrevne redskaber se dog Dækningssummerne danner højeste grænse for selskabets forpligtelse efter en enkelt forsikringsbegivenhed, uanset om ansvaret påhviler flere af de sigtede Omkostningerne ved erstatningsspørgsmålets afgørelse, som er afholdt med selskabets billigelse, dækkes, selv om dækningssummerne derved overskrides. Det samme gælder sagsomkostninger og renter vedrørende erstatningsbeløb, som er omfattet af forsikringen. 7 Retshjælp 70 Hvilke omkostninger dækkes De fuldstændige vilkår for retshjælpsforsikringen kan fås ved henvendelse til selskabet Forsikringen dækker omkostningerne i forbindelse med civile retstvister, hvor sikrede er part i egenskab af ejer eller bruger af den forsikrede ejendom Forsikringen dækker med indtil kr. Der er en selvrisiko på kr pr. instans ( ex. byret eller landsret). 71 Øvrige vilkår En forsikret, der får brug for retshjælp, skal henvende sig til en advokat, der vil påtage sig sagen. Advokaten må herefter anmelde sagen til selskabet, herunder oplyse, om forsikrede har mulighed for at få fri proces, idet der da skal søges herom. 8 Specielle vilkår vedr. Bygningskaskoforsikring for sommerhus under opførelse 80 Hvilke genstande er dækket 1. Se dækningsskema 2. Materialer beroende på byggepladsen og bestemt til indføjelse i bygningen. 81 Hvilke skader (årsager) er dækket 1. Brand i henhold til dækningsskema, afsnit 1. 2.Kortslutning i henhold til dækningsskema, afsnit 2. 3.Sky- og tøbrug i henhold til dækningsskema, afs. 4 4.Storm i henhold til dækningsskema, afsnit Forsikringen dækker ikke 1. Andre skader og tab end nævnt under punkt I øvrigt gælder forsikringsbetingelserne for fritidshusforsikring, afsnit 1, Side 7 af 17 Bet FRI, ETU FORSIKRING A/S

8 83 Anmeldelsespligt. Forsikringstageren har pligt til at underrette selskabet, når bygningerne er færdige. 9 Selvrisiko Det vil af policen fremgå, om der er en generel selvrisiko kr (basisår 2007) eller ej Der er dog altid selvrisiko ved retshjælpsskader ifølge forsikringsbetingelserne for retshjælp. 10 Risikoforandringer Tilbygning, ombygning, efterisolering m.m. Selskabet skal underrettes, hvis du vil - bygge om - bygge til - efterisolere - brandsikre - ændre tagdækning - ændre bygningernes anvendelse - ændre bygningernes konstuktion eller - ændre benyttede energikilder til opvarmning (sol-/ jordvarme, varmepumpeanlæg og vindmøller) Undladelse af underretning kan medføre, at erstatningen nedsættes eller helt bortfalder. 11 Skjult rørskadeforsikring Såfremt sommerhusforsikringen er udvidet med skjult rørskadeforsikring- hvilket fremgår af policen- gælder følgende: a) Rørskadeforsikringen er en tillægsforsikring til sommerhusforsikringen, hvorfor foranstående betingelser for sommerhusforsikringen tillige er gældende for rørskadeforsikringen. b) Er forsikringen alene udvidet med stikledningsforsikring, omfatter forsikringen kun de under 11.4 d) nævnte genstande Frostsprængning og vandskade som følge heraf Forsikrede genstande Forsikrede genstande under rørskadeforsikringen: Skjulte gas-, olie-, vand-, varme- og afløbsrør, som findes i de af ejendommens bygninger, der er opført på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten, og som er omfattet af sommerhusforsikringen. Anlæg og rør til udnyttelse af vedvarende energikilder, f.eks. sol-/ jordvarmeanlæg, varmepumper samt vindmøller er ikke dækket Ved skjulte rør forstås a) Rør, der er indstøbt eller skjult i vægge, i mure eller gulve. b) Rør, der er gemt under gulve, kanaler eller krybekældre. c) Rør, der er gemt i skunkrum. d) Stikledninger for el-, vand-, varme- og afløbsledninger fra indførsel i de forsikrede bygninger til hovedledning i vej, med mindre forsikringstageren kan kræve udgifterne dækket af det offentlige. Det præciseres, at varmtvandsbeholdere og rør og slanger heri og i hårde hvidevarer ikke er skjulte rør Selvrisiko Såfremt policen er tegnet med generel selvrisiko gælder denne også for den skjulte rørskadeforsikring. 12 Elskadedækning 1 (med hårde hvidevarer) (gælder kun, hvis det fremgår af policens forside) 11.1 Forsikringen dækker Reparationer af utætheder i de forsikrede skjulte rør-, elstik- eller forsyningsledninger Skade på de forsikrede genstande og haveanlæg, som er en direkte følge af udsivning/ skade fra de af rørskadeforsikringen omfattende rør- elstik- eller forsyningsledninger Omkostninger til sporing af utætheder i de forsikrede skjulte rør-, elstik- eller forsynings-ledninger efter forudgående aftale med selskabet Endvidere dækkes udgifter til opgravning, oprydning og retablering i forbindelse med en dækningsberettiget skade Punkt i forsikringsbetingelserne om afskrivning som følge af værdiforringelse er ikke gældende for rørskadeforsikringen Forsikrede genstande Elektriske husholdningsapparater og hårde hvidevarer m.v., der lovligt kan forhandles eller lovligt kan anvendes i Danmark, og som tilhører sikrede, eller som sikrede har vedligeholdelsepligten for for så vidt de er beregnet til ikke- erhvervsmæsig anvendelse for den sikrede. Dækningen er begrænset til maks. Kr (basisår 2007) pr. genstand. Til elektriske husholdningsapparater henregnes: - Kaffemaskiner - Støvsugere - Strygejern - Strygeruller - Køkkenmaskiner m.v. (f.eks. mixere, blendere og kødhakkere) - Elektrisk hobbyværktøj - Hår og føntørrere m.v. - Barbermaskiner - Elektriske ure - Bånd og pladespillere - Forstærkere 11.2 Forsikringen dækker ikke Reparationer og omkostninger som følge af utætheder, som er opstået inden forsikringens tegning. - Højttaleranlæg Side 8 af 17 Bet FRI, ETU FORSIKRING A/S

9 - Elektriske musikinstrumenter - Radio, tv- og videoapparater samt tilbehør hertil - Skrivemaskiner - Hjemmecomputere - Symaskiner - Walkie-talkies (minus udstyr der kræver sendetilladelse) Til hårde hvidevarer m.v henregnes : - Køleskabe - Frysere - Komfurer - Kogeplader - Ovne - Opvaskemaskiner - Vaskemaskiner - Tørretumblere - El-radiatorer - Vandvarmere - Olie- og gasfyr m.v Dækkede skader Forsikringen dækker enhver skade på elektriske ledere eller komponenter i ovennævnte apparater, der opstår på grund af kortslutning, induktion, overspænding eller lignende Ud over skade på elektriske dele dækkes også anden skade på apparatet, der er sket i forbindelse med elskaden Forsikringen dækker ikke Skader, der er undtaget efter forsikringsbetingelserne afsnit I det omfang, skaden er dækket af garanti- og serviceordninger Skader, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller fejltilslutning, forkert udført reparation eller skader, der sker under reparation Skader, der skyldes, at apparatet er blevet overbelastet eller anvendt i strid med dets bestemmelse eller konstruktion Skader på andre genstande end de, der er forsikret ved den foreliggende tillægsdækning Skader, der er dækket af en tegnet brandforsikring Skader på genstande, der udelukkende er bestemt til anvendelse uden for bygning Erstatningsopgørelse Skaden opgøres til, hvad det koster at få den beskadigede genstand repareret. Beløbet kan dog ikke overstige værdien af det skaderamte apparat beregnet efter reglerne om erstatning for genanskaffelse. Alder: 0-2 år 100% 2-3 år 80% 3-4 år 70% 4-5 år 60% 5-6 år 40% Over 6 år 20% 12.5 Selvrisiko Såfremt policen er tegnet med en generel selvrisiko, gælder denne også for elskadedækning El-skadedækning II (uden hårde hvidevarer) (gælder kun, hvis det fremgår af policens forside) 13.1 Forsikrede genstande Elektriske husholdningsapparater m.v., der lovligt kan forhandles eller lovligt kan anvendes i Danmark, og som tilhører sikrede, eller som sikrede har vedligeholdelsespligten for for så vidt de er beregnet til ikke- erhvervsmæssig anvendelse for den sikrede. Dækningen er begrænset til maks. Kr (basisår 2007) pr. genstand. Til elektriske husholdningsapparater henregnes: - Kaffemaskiner - Støvsugere - Strygejern - Strygeruller - Køkkenmaskiner m.v. (f.eks. mixere, blendere og kødhakkere) - Elektrisk hobbyværktøj - Hår og føntørrere m.v. - Barbermaskiner - Elektriske ure - Bånd og pladespillere - Forstærkere - Højttaleranlæg - Elektriske musikinstrumenter - Radio, tv- og vidioapparater samt tilbehør hertil - Skrivemaskiner - Hjemmecomputere - Symaskiner - Walkie-talkies (minus udstyr der kræver sendetilladelse) 13.2 Dækkede skader Forsikringen dækker enhver skade på elektriske ledere eller komponenter i ovennævnte apparater, der opstår på grund af kortslutning, induktion, overspænding eller lignende Forsikringen dækker ikke Skader, der er undtaget efter forsikringsbetingelserne afsnit 18. Kan apparatet ikke repareres, tages udgangspunkt i prisen for et nyt, identisk apparat, eller i mangel heraf et nyt, tilsvarende apparat I det omfang, skaden er dækket af garanti- og serviceordninger Skader, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller fejltilslutning, forkert udført reparation eller skader, der sker under Erstatning til genanskaffelse reguleres herefter under hensyntagen til det skaderamtes alder på skadetidspunktet efter følgende tabel. reparation. Side 9 af 17 Bet FRI, ETU FORSIKRING A/S

10 13.34 Skader, der skyldes, at apparatet er blevet overbelastet eller anvendt i strid med dets bestemmelse eller konstruktion Skader på andre genstande end de, der er forsikret ved den foreliggende tillægsdækning Skader, der er dækket af en tegnet brandforsikring Skader på genstande, der udelukkende er bestemt til anvendelse uden for bygning Erstatningsopgørelse Skaden opgøres til, hvad det koster at få den beskadigede genstand repareret. Beløbet kan dog ikke overstige værdien af det skaderamte apparat, eller i mangel heraf et nyt, tilsvarende apparat. Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor du har fået forsikringsbetingelserne i hænde. Fristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået, hvis du har fået forsikringsbetingelserne i hænde før dette tidspunkt. Hvis du f.eks. modtager forsikringsbetingelserne mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdagen, den 5. juni, kan du vente til den følgende hverdag. Erstatning til genanskaffelse reguleres herefter under hensyntagen til det skaderamtes alder på skadetidspunktet efter følgende tabel: Alder: 0-2 år 100% 2-3 år 80% 3-4 år 70% 4-5 år 60% 5-6 år 40% Over 6 år 20% 13.5 Selvrisiko Såfremt policen er tegnet med generel selvrisiko, gælder denne også for el- skadedækning II. 14 Fortrydelsesret Side 10 af 17 Bet FRI, ETU FORSIKRING A/S

11 Hvordan fortryder du Inden fortrydelsesfristens udløb skal du underrette forsikringsselskabet om, at du har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at du sender brevet inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: ETU FORSIKRING A/S Hærvejen Rødekro Såfremt du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten, beder vi dig oplyse eventuelt policenummer og gerne returnere eventuel police og opkrævning. Kort opsigelse Nu kan du opsige dine private skadeforsikringer i ETU FORSIKRING- f.eks. hus-, indbo-, bil- og ulykkesforsikring mv. med 30 dages varsel til den første i en måned. Det koster et gebyr Hvis du vil benytte dig af muligheden for kort opsigelse, koster det dig et gebyr. Det er fortsat gratis for dig at opsige din forsikring til forsikringens årsdag. 1. Når du har haft forsikringen i mere end et år. Hvis din forsikring har været i ETU FORSIKRING i mere end et år, er gebyret i år på kr.: 50,00, gebyret skal dække de udgifter vi har, når vi skal slette din forsikring før det normale udløb. 2. Når du har haft forsikringen i mindre end et år. Hvis din forsikring kun har været i ETU FORSIKRING i mindre end et år, opkræver vi et væsentligt højere gebyr. Det er fordi, vi har nogle særlige omkostninger, når vi skal sælge og etablere en forsikring. Fortrydelsesret Du har stadig gratis fortrydelsesret, lige efter du har modtaget dine forsikringsvilkår, se ovenfor. Gælder ikke særlige forsikringer Ejerskifteforsikringer og andre særlige forsikringer, som f.eks. kun skal dække i en bestemt kort periode, kan ikke opsiges med kort varsel. Side 11 af 17 Bet FRI, ETU FORSIKRING A/S

12 Dækningsskema A 1 Brandskade Bygningsbrandforsikring 2 Kortslutningsskade Forsikringen dækker NB! Dækningsskemaet omfatter en fuldt kombineret Sommerhusforsikring, som består af: Bygningsbrandforsikring Bygningsforsikring Svampe-/insektforsikring Indboforsikring Det vil af policen fremgå, hvilke af de nævnte forsikringer din fritidshusforsikring omfatter. B Forsikringen dækker ikke Forsikrede genstande: C De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil en dybde af 1 meter under jordlinie eller under kældergulv. Faste el-installationer, herunder - el- stikledninger og hovedtavler - kraftinstallationer frem til styretavle respektive motorværn, excl. styretavle og motorværn. - lysinstallationer, herunder faste armaturer, excl. rør, pærer. Ved brand skal forstås skade forvoldt ved løssluppen ild. Lynnedslag foreligger, når der på forsikringsstedet kan påvises skade på bygningsdel, der er en direkte følge af elektrisk varme- eller kraftpåvirkning i forbindelse med lynstrømmens afledning til jord. Eksplosion er en meget hurtig forløbende brand fremkaldt ved en kemisk proces, hvorved der udvikles stærk varme og overtryk. Nedstyrtning af luftfartøj eller nedfaldende genstande derfra. Pludseligt opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt ildsted til rumopvarmning. Skade som følge af: Svidning, forkulning, overophedning eller smeltning, der ikke er en følge af brand, f.eks. på grund af gløder fra tobaksrygning, pejs eller andet anses ikke som brand og erstattes derfor ikke. Ved kortslutning forstås forbindelse mellem el- førende dele eller mellem elførende del og stel / jord, der udløser en strøm, som er væsentlig større end den normale driftstrøm. Kortslutningsskade på el-drevne genstande, der er mere end 6 år gamle. Kortslutningsskade som følge af fejlkonstruktion, fejlmontering eller mekanisk ødelæggelse. Kortslutningsskade, som skyldes manglende vedligeholdelse, slid eller tæring. Kortslutningsskade der dækkes af garanti. Kortslutningsskade på varmelegemer. Kortslutningsskade på programværker, styreenheder og lignende. Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste installationer af sædvanlig- men ikke erhvervsmæssig karakter. D Glas, håndvaske, badekar, bidet`er og toiletter, der er monteret som en bygningsdel, dog ikke glas / kummer eller erstatningsmaterialer herfor i erhvervslokaler eller drivhuse E Gulvbelægninger, herunder tæpper, der enten er limet fast til et underlag eller er lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv. F Flagstænger og antenner (herunder mast) til ikke erhvervsmæssig brug, grundvandspumper og svømmebassiner, der er specielt konstrueret til nedgravning, excl. tildækning. G Vægmalerier, relieffer, udvendig udsmykning på bygningen, men kun for deres håndværksmæssige værdi, samt have-skulpturer fast monteret på sokkel eller lignende fundament, i alt erstatning maks kr. H Hegn (ikke levende), stakitter og plankeværker, der er opført på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten, hævet over jordens niveau på anbringelsesstedet I Hegn (ikke levende), stakitter og plankeværker, der ikke er opført på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten. J Markiser, baldakiner, solafskærmning og skilte. K Anlæg til udnyttelse af vedvarende energikilder, f.eks. sol- og jordvarmeanlæg, varme-pumpeanlæg Dækning efter særlig aftale. samt vindmøller, er kun medforsikret efter særlig aftale Side 12 af 17 Bet FRI, ETU FORSIKRING A/S

13 Dækningsskema Bygningsforsikring A Forsikringen dækker NB! Dækningsskemaet omfatter en fuldt kombineret Sommerhusforsikring, som består af: Bygningsbrandforsikring Bygningsforsikring Svampe-/insektforsikring Indboforsikring Det vil af policen fremgå, hvilke af de nævnte forsikringer din fritidshusforsikring omfatter. 3 Vandskade (samt olie og kølervæske) Vand (samt olie og kølervæske), der pludselig og uforudset strømmer ud fra sædvanlige installationer, akvarier eller fra andre beholdere med et rumindhold på 20 l eller derover. Vand, der under voldsomt skybrud eller voldsomt tøbrud ikke kan få normalt afløb, og derfor oversvømmer forsikringsstedet eller stiger op gennem afløbsledningerne. 4 Stormskade Herunder skypumpe og eventuel nedbørsskade, der opstår som umiddelbar følge af stormskade på bygningen. Ved storm forstås mindst vindstyrke 8, svarende til en vindhastighed på mindst 17,2 m pr. sekund. Lavere vindstyrke betragtes ikke som storm, og skade som følge heraf er derfor ikke dækket af forsikringen B Forsikringen dækker ikke Forsikrede genstande: C De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil en dybde af 1 meter under jordlinie eller under kældergulv. Skade som følge af. Dryp og udsivning. Opstigning af grund- eller kloakvand. Vand fra tagrender eller nedløbsrør, der trænger igennem tag eller væg. Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. Frostsprængning af installationer i utilstrækkeligt opvarmede lokaler, medmindre frostsprængningen skyldes uforudset svigtende varmeforsyning. Påfyldning af eller aftapning af olietank, køle- og fryseanlæg og akvarier. Skade som følge af: Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. Fejlkonstruktioner eller fejl ved fremstilling eller opførelse af de forsikrede bygninger og øvrige genstande. Mangelfuld vedligeholdelse, slitage, tæring og rustdannelse Faste el-installationer, herunder - el- stikledninger og hovedtavler - kraftinstallationer frem til styretavle respektive motorværn, excl. styretavle og motorværn. - lysinstallationer, herunder faste armaturer, excl. rør, pærer. - Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste installationer af sædvanlig- men ikke erhvervsmæssig karakter. D Glas, håndvaske, badekar, bidet`er og toiletter, der er monteret som en bygningsdel, dog ikke glas / kummer eller erstatningsmaterialer herfor i erhvervslokaler eller drivhuse E Gulvbelægninger, herunder tæpper, der enten er limet fast til et underlag eller er lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv. F Flagstænger og antenner (herunder mast) til ikke erhvervsmæssig brug, grundvandspumper og svømmebassiner, der er specielt konstrueret til nedgravning, excl. tildækning. G Vægmalerier, relieffer, udvendig udsmykning på bygningen, men kun for deres håndværksmæssige værdi, samt haveskulpturer fast monteret på sokkel eller lignende fundament, i alt erstatning maks kr. H Hegn (ikke levende), stakitter og plankeværker, der er opført på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten, hævet over jordens niveau på anbringelsesstedet I Hegn (ikke levende), stakitter og plankeværker, der ikke er opført på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten. Ikke ridser, afspringninger af splinter og fliser, samt beskadigelse af emalje som ikke gør genstandene ubrugelige. Ikke punktering af eller utætheder i sammensætningen af termoruder. J Markiser, baldakiner, solafskærmning og skilte. K Anlæg til udnyttelse af vedvarende energikilder, f.eks. sol- og jordvarmeanlæg, varmepumpeanlæg samt vindmøller, er kun medforsikret efter særlig aftale Dækning efter særlig aftale Side 13 af 17 Bet FRI, ETU FORSIKRING A/S

14 Dækningsskema A 5 Pludselig skade og tyveri-/hærværksskade Bygningsforsikring 6 Sprængning af røranlæg Forsikringen dækker NB! Dækningsskemaet omfatter en fuldt kombineret Sommerhusforsikring, som består af: Bygningsbrandforsikring Bygningsforsikring Svampe-/insektforsikring Indboforsikring Det vil af policen fremgå, hvilke af de nævnte forsikringer din fritidshusforsikring omfatter. B Forsikringen dækker ikke Forsikrede genstande: C De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil en dybde af 1 meter under jordlinie eller under kældergulv. Faste el-installationer, herunder - el- stikledninger og hovedtavler - kraftinstallationer frem til styretavle respektive motorværn, excl. styretavle og motorværn. - lysinstallationer, herunder faste armaturer, excl. rør, pærer. Pludselig skade der ikke kan henføres til de øvrige i disse betingelser nævnte skadeårsager eller undtagelser. Ved pludselig skade forstås skade, som skyldes en udefra pludselig kommende og virkende årsag. Årsag og virkning skal således være sket på et tidspunkt. Skade, som sker over et tidsrum og ikke på et tidspunkt, som f.eks. skade forårsaget ved dryp eller udsivning, revnedannelser på grund af frost, bygningens sætning, rystelser fra trafik, tæring, materiale træthed, gener fra dyr, der gnaver eller bygger rede og lignende skader, regnes ikke for pludselige skader. Dog dækkes ikke pludselig skade på det forsikrede, som forekommer ved almindelig brug, herunder rengøring og reparation, som f.eks. ridser, skrammer, tilsmudsning, stænk, spild af fødevarer, væsker og lignende. Sådanne skader henhører under almindelig vedligeholdelse, som ikke er dækket. Ved hærværk forstås skade forårsaget med vilje og i ondsindet hensigt af personer uden lovlig adgang til lokaliteterne. Skade som følge af: Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. Nedbør, som trænger igennem utætheder og åbninger, der ikke er en umiddelbar følge af anden pludselig skade på bygningen. Fejlkonstruktioner eller fejl ved fremstilling eller opførelse af de forsikrede bygninger og øvrige genstande. Mangelfuld vedligeholdelse, slitage, tæring og rustdannelse. Tyveri og/ eller hærværk forøvet af en sikret person eller en person beskæftiget ved forsikringstagerens husholdning eller af en person, til hvem forsikringsstedet helt eller delvist udlejet, udlånt eller stillet til rådighed. Reparation af utætheder i vand-, varme og afløbsinstallationer, som findes i den forsikrede ejendom samt stikledninger fra sådanne installationer fra udkørsel i den forsikrede ejendom til hovedledning, dog ikke ud over ejendommens skel Reparation af utætheder som følge af: Frostsprængning i utilstrækkelig opvarmede lokaler, medmindre frostsprængningen skyldes uforudset svigtende varmeforsyning. Fejlkonstruktion eller fejl ved fremstilling eller opførelse af de forsikrede bygninger og øvrige genstande. Mangelfuld vedligeholdelse, slitage, tæring og rustdannelse. Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste installationer af sædvanlig- men ikke erhvervsmæssig karakter. D Glas, håndvaske, badekar, bidet`er og toiletter, der er monteret Ikke ridser, afspringninger af splinter og fliser, samt beskadigelse af emalje som ikke gør genstandene ubrugelige. Ikke som en bygningsdel, dog ikke glas / kummer eller punktering af eller utætheder i sammensætningen af termoruder erstatningsmaterialer herfor i erhvervslokaler eller drivhuse E Gulvbelægninger, herunder tæpper, der enten er limet fast til et underlag eller er lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv. F Flagstænger og antenner (herunder mast) til ikke erhvervsmæssig brug, grundvandspumper og svømmebassiner, der er specielt konstrueret til nedgravning, excl. tildækning. G Vægmalerier, relieffer, udvendig udsmykning på bygningen, men kun for deres håndværksmæssige værdi, samt haveskulpturer fast monteret på sokkel eller lignende fundament, i alt erstatning maks kr. H Hegn (ikke levende), stakitter og plankeværker, der er opført på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten, hævet over jordens niveau på anbringelsesstedet I Hegn (ikke levende), stakitter og plankeværker, der ikke er opført på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten. J Markiser, baldakiner, solafskærmning og skilte. K Anlæg til udnyttelse af vedvarende energikilder, f.eks. sol- og jordvarmeanlæg, varmepumpeanlæg Dækning efter særlig aftale samt vindmøller, er kun medforsikret efter særlig aftale. Side 14 af 17 Bet FRI, ETU FORSIKRING A/S

15 Dækningsskema Svampe-/ insektforsikring A Forsikringen dækker 7 Svampe-/insektskade NB! Dækningsskemaet omfatter en fuldt kombineret Sommerhusforsikring, som består af: Bygningsbrandforsikring Bygningsforsikring Svampe-/insektforsikring Indboforsikring Der vil af policen fremgå, hvilke af de nævnte forsikringer din fritidshusforsikring omfatter. Angreb af træ- og murødelæggende svampe og insekter konstateret og anmeldt i forsikringstiden og indtil 3 måneder efter forsikringens ophør. Som svamp betegnes enhver skade forårsaget af svampeangreb, der er hurtigt forløbende i forhold til konstruktionens forventede funktionstid. Ved angreb af træødelæggende insekter dækkes udgifterne til udskiftning eller afstivning af træværk, men kun hvis dette er påkrævet af hensyn til træværkets bæreevne. Ved angreb af husbukke dækkes tillige udgifterne til bekæmpelse af disse. Ved angreb af murødelæggende insekter dækkes udgifterne til reparation af beskadiget mørtel, men kun hvis dette er påkrævet af hensyn til murværkets bæreevne. Angreb af svampe og insekter, som kun har indvirkning på det angrebnes udseende, såsom borehuller og misfarvning, betragtes ikke som ødelæggende, og forsikringsdækning kan ikke forventes. Det samme gælder ændret fugefarve, hvor der er foretaget reparation efter et angreb af murødelæggende insekter. B Forsikringen dækker ikke: Skade som følge af: Råd eller borebiller. Som råd betegnes skader på træ forårsaget af svampe og/ eller bakterier, hvor angrebet er karakteriseret ved en langsomt forløbende ødelæggelse. Dog kan træværk under særlige ugunstige forhold (ubeskyttet) nedbrydes af råd på relativ kort tid. Mangelfuld vedligeholdelse eller tilstopning af nødvendige ventilationsåbninger. Konstruktive fejl f.eks. forkert udført isolering eller brandsikring. Er fejlen begået, før ejendommen blev overtaget af forsikringstageren, er denne dog dækket, hvis forsikringstageren ikke vidste eller burde vide, at der var materiale- eller konstruktionsfejl. Skader på bygninger der ikke er opført på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten. Skader på verandaer, balkoner, terrasser, pergolaer, svalegange, altaner, plankeværker og stakitter af træ. Skader på trægulve i kælder og træværk på kældervægge Forsikrede genstande: C De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil en dybde af 1 meter under jordlinie eller under kældergulv. Faste el-installationer, herunder - el- stikledninger og hovedtavler - Kraftinstallationer frem til styretavle respektive motorværn, excl. styretavle og motorværn. - lysinstallationer, herunder faste armaturer, excl. rør, pærer., lysreklamer og lysskilte. Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste installationer af sædvanligmen ikke erhvervsmæssig karakter D Glas, håndvaske, badekar, bidet`er og toiletter, der er monteret som en bygningsdel, dog ikke glas/kummer eller erstatningsmaterialer herfor i erhvervslokaler eller drivhuse. E Gulvbelægninger, herunder tæpper, der enten er limet fast til et underlag eller er lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv. F Flagstænger og antenner (herunder mast) til ikke erhvervsmæssig brug, grundvandspumper og svømmebassiner, der er specielt konstrueret til nedgravning, excl. tildækning. G Vægmalerier, relieffer, udvendig udsmykning på bygningen, men kun for deres håndværksmæssige værdi, samt haveskulpturer fast monteret på sokkel eller lignende fundament, i alt erstatning maks kr. (basisår 2007) H Hegn (ikke levende), stakitter og plankeværker, der er opført på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten, hævet over jordens niveau på anbringelsesstedet. I Hegn (ikke levende), stakitter og plankeværker, der ikke er opført på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten J Markiser, baldakiner, solafskærmning og skilte. K Anlæg til udnyttelse ef vedvarende energikilder, f.eks. sol- og jordvarmeanlæg, varmepumpeanlæg samt vindmøller, er kun medforsikret efter særlig aftale. Dækning efter særlig aftale Side 15 af 17 Bet FRI, ETU FORSIKRING A/S

16 Dækningsskema Sommerhus indboforsikring A Forsikringen dækker: NB! Dækningsskemaet omfatter en fuldt kombineret fritidshusforsikring, som består af : Bygningsbrandforsikring Bygningsforsikring Svampe-/insektforsikring Indboforsikring Det vil af policen fremgå, hvilke af de nævnte forsikringer din fritidshusforsikring omfatter. 1 Brand (ildsvåde) Herunder: Direkte lynnedslag, eksplosion, pludselig tilsodning fra opvarmningsanlæg. Nedstyrtning fra luftfartøjer eller genstande derfra 2 Indbrudstyveri og hærværk i forbindelse hermed. Indbrud foreligger, når uvedkommende har skaffet eller søgt at skaffe sig adgang til sommerhusets bygninger eller aflåste rum heri ved vold mod lukke eller ved dirke, falske eller tillistede nøgler. Selskabets ansvar er betinget af, at døre, og vinduer og lignende holdes forsvarligt aflåst. 3 Simpelt tyveri Tyveri som ikke henhører under enten indbrudstyveri eller ran og røveri. Pr. skadehændelse Maks kr. 4 Ran og røveri Tyveri sket åbenlyst og bemærket af sikrede eller andre i gerningsøjeblikket, og hvor der øjeblikkeligt gøres anskrig. Tyveri ved anvendelse af vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold. Pr. skadehændelse Maks kr. B Forsikringen dækker ikke Svidning eller smeltning af småhuller forårsaget af gløder fra tobaksrygning, pejs eller lignende. Kortslutnings- og brandskader i elektriske husholdningsmaskiner og hobbyværktøj, radio- og TV-apparater samt båndog plade-spillere og tilbehør hertil. Skade på ting der med vilje udsættes for varme. Glemte, tabte eller forlagte genstande. Tyveri begået af de sikrede, medhjælp og logerende og dermed ligestillede. Tyveri fra sommerhuset, når det er udlånt eller udlejet. Tyveri når sikrede har udvist grov uagtsomhed. Forsikrede genstande C Almindeligt privat indbo Dog dækkes tillige brand eller forkulning af vasketøj i fuldautomatiske vaske-maskiner og tørretumblere, når skaden skyldes mekanisk eller teknisk svigt. I udhuse og garager. Maks kr. D Ure, kikkerter, musikinstrumenter, forstærkere, højttaleranlæg, båndog pladespillere, herunder bånd, kassetter og plader, radio og tvapparater med tilbehør, skind, våben spiritus, malerier, kunstværker og ægte tæpper E Guld,sølv,platin,perler,ædelstene og smykker. Antikviteter, mønt- og frimærkesamlinger, fotoudstyr og pelsværk. Penge, værdipapirer (f.eks. bankbøger), ubrugte frimærker og feriemærker. Maks kr. Ikke i udhuse og garager Ikke i udhuse og garager F Robåde, kanoer, og kajakker samt tilbehør hertil (påhængsmotor dog maks. 3hk). Maks kr. Maks kr. Ikke årer, sejl, mast, påhængsmotor eller andet udstyr. G Knallerter eller dele hertil H Cykler: Dækningsomfang fremgår af betingelsernes punkt Se betingelserne punkt Side 16 af 17 Bet FRI, ETU FORSIKRING A/S

17 Forsikrin Dækningsskema Forsikringen dækker: NB! Dækningsskemaet omfatter en fuldt kombineret fritidshushusforsikring, som består af : Bygningsbrandforsikring Bygningsforsikring Svampe / insektforsikring Indboforsikring Det vil af policen fremgå, hvilke af de nævnte forsikringer din fritidshusforsikring omfatter 5 Stormskade Herunder skypumpe og eventuel nedbørsskade, der opstår som umiddelbar følge af stormskade på bygningen. Ved storm forstås mindst vindstyrke 8, svarende til vindhastigheder på mindst 17,2 m pr. sekund. Lavere vindstyrke betragtes ikke som storm, og skade som følge heraf er derfor ikke dækket af forsikringen. Sommerhus indboforsikring 6 Vandskade samt olie og kølervæske Vand samt olie og kølervæske, der pludselig og uforudset strømmer ud fra sædvanlige faste installationer, akvarier eller fra andre beholdere med et rumindhold på 20 l eller derover. Vand der under voldsomt skybrud eller voldsomt tøbrud ikke kan få normalt afløb, og derfor oversvømmer forsikringsstedet eller stiger op gennem afløbsledningerne. 7 Køle- og dybfrostskade Køle og dybfrostskader forårsaget af tilfældig strømafbrydelse. B Forsikringen dækker ikke Skade som følge af: Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. Fejlkonstruktioner eller fejl ved fremstilling eller opførelse af de forsikrede bygninger og øvrige genstande. Mangelfuld vedligeholdelse, slitage, tæring og rustdannelse. Skade som følge af: Dryp og udsivning. Opstigning af grund eller kloakvand. Vand fra tagrender eller nedløbsrør, eller nedbør, der trænger gennem tag eller væg. Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. Skade på genstande uden for bygning. Frostsprængning af installationer i utilstrækkelig opvarmede lokaler, medmindre frostsprængningen skyldes uforudset svigtende varmeforsyning. Forsikrede genstande C Almindeligt privat indbo D Ure, kikkerter, musikinstrumenter, forstærkere, højttaleranlæg, båndog pladespillere, herunder bånd, kassetter og plader, radio og tvapparater med tilbehør, skind, våben spiritus, malerier, kunstværker og ægte tæpper E Guld,sølv,platin,perler,ædelstene og smykker. Antikviteter, mønt- og frimærkesamlinger, fotoudstyr og pelsværk. Penge, værdipapirer (f.eks. bankbøger), ubrugte frimærker og feriemærker. Påfyldning af eller aftapning fra olietank, køle- og fryseanlæg og akvarier. For varer i køle- og fryseanlæg dog. Maks kr. F Robåde, kanoer, og kajakker samt tilbehør hertil (påhængsmotor dog maks. 3hk). G Knallerter eller dele hertil H Cykler: Dækningsomfang fremgår af betingelsernes punkt Se betingelserne punkt Side 17 af 17 Bet FRI, ETU FORSIKRING A/S

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Parcelhus forsikring

Parcelhus forsikring Parcelhus forsikring Almindelige forsikringsbestemmelser Parcelhus forsikring. 1. Generelt 10. Nyværdiforsikring 11. Hvem dækkes af forsikringen 2. Bygningsbeskadigelse 20. Hvilke skader genstande er dækket

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P20 Betingelser nr. 1 Side 1 Generelt... 2 1 Nyværdiforsikring...

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2011-PAR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 RUNA FORSIKRING Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P15 Betingelser 180610 Side A Dækningsomfang... 2 B Brandforsikring

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser Depotrumsforsikring Forsikringsbetingelser Gælder fra februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser Side 3 2. Branddækning Side 5 3. Tyveridækning Side 6 4. Vandskadedækning Side 7 5. Fortrydelsesret

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2013-PAR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING TRANSPORTFORSIKRING 0103 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 4 A Hvad er omfattet af forsikringen: Forsikringen omfatter forsikringstagerens egne og fremmede varer (dog excl. kørsel af fremmede varer mod betaling)

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Stormskadeforsikring for byggeog/eller

Stormskadeforsikring for byggeog/eller Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Entrepriseforsikring Side 1 af 8

Entrepriseforsikring Side 1 af 8 Entrepriseforsikring Side 1 af 8 30-1 Side 1 Entrepriseforsikring Side 2 af 8 Indhold I. All risks forsikring af arbejdsobjektet... 3 1. Forsikrede genstande... 3 2. Skader der erstattes... 3 3. Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller Betingelser nr. 800302 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for byggeog/eller anlægsarbejde KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen anførte dækningsperiode jf. 1.3. forsikringstagerens tab

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller Betingelser nr. 600801 Forsikringsbetingelser for Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser...

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser... ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG Mange forbedringer og få skærpelser... WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 9800 og 9801 og

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Vilkår for. Fritidshus bygning

Vilkår for. Fritidshus bygning Vilkår for Fritidshus bygning 5342-3 August 1998 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Campingvogns/trailerforsikring Forsikringsbetingelse nr. 2.082014 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201 Forsikringsbetingelser Fritidshusforsikring Version 10-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen.

BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen. BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen. AFSNIT NR. HOVED- OG UNDERAFSNIT 1. Fællesbetingelser 1. 1.1 - Nyværdiforsikring.

Læs mere

Vilkår for. Entrepriseforsikring

Vilkår for. Entrepriseforsikring Vilkår for Entrepriseforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr. 01-2012-NLB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere