Intern overvågning. IO Håndborg. Indledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Intern overvågning. IO Håndborg. Indledning"

Transkript

1 Side 1 af 16 Indledning Virksomheden har udarbejdet et IO-program, der opfylder de krav, der er defineret som IO-krav for at opnå og opretholde en ikke diskriminerende adfærd i Nakskov Elnet A/S. Programmet er gældende for Nakskov Elnet A/S, og det beskriver virksomhedens tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd såvel i forbrugerbehandlingen som i forbindelse med adgang til og benyttelse af el-nettet. Samtidigt skal programmet forhindre, at der sker sammenblanding mellem monopol og konkurrence i elforsyningen. Gyldighed og dokumentation Virksomheden har taget stilling til alle krav, og programmet er udarbejdet i henhold til Energitilsynets bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005 med ikrafttrædelse den 1. oktober Programmet er designet under hensyntagen til Energitilsynets afgørelse af 18. december 2006 vedrørende mindre netselskaber med under kunder, hvor Nakskov Elnet A/S med kunder og med et samlet medarbejderantal på 10 medarbejdere, har valgt den af Energitilsynet foreslåede kategori 2 i medlemsinformation nr. 40/2007 fra Dansk Energi (Små vertikalt integrerede netselskaber med få medarbejdere). Virksomhedsprofil Virksomhedsnavn Virksomhedsart Virksomhedsform Nakskov Elnet A/S Stavangervej Nakskov Elforsyningsvirksomhed A/S CVR/SE-nr Adm. direktør Driftsleder, Elforsyningschef IO systemansvarlig Mette Obel Jepsen Michael Jacobsen Michael Jacobsen

2 Side 2 af 16 Medarbejdere 10 Arbejdsområder Nakskov Elnet A/S forsyner fastlagt område med elektricitet samt åbner og lukker for forsyningens forbrugere på el-siden. Nakskov Elnet A/S udfører alene netopgaver i henhold til bevilling efter elforsyningsloven. 1.0 Virksomhed 1.1 Profil 1.2 Proces sammenhæng 2.0 Ledelse 2.1 Organisation 2.2 Mål og politikker 2.3 Kommunikation Kunden Krav 3.0 Kerneprocesser 3.1 Kundehenvendelse 3.2 Ordrebehandling 3.3 Planlægning 3.4 Indkøb Kunden Tilfredshed 4.0 Støtteprocesser 4.1 Dokumentstyring 4.2 Registreringer 4.3 Intern audit 4.4 Styring af afvigelser 4.5 Overvågningsaktiviteter 4.6 Uddannelse og træning

3 Side 3 af 16. Der er ansat en direktør for selskaberne, og for Nakskov Elnet A/S er der ansat en driftsleder. Endvidere er der beskæftiget 2 medarbejdere, der arbejder med måling af elforbrug og visse elafregningsopgaver, herunder lukninger og åbninger, som udføres i et samarbejde med kundecentret i SEAS-NVE Strømmen A/S. I det fælles kundecenter hos SEAS-NVE Strømmen A/S, hvor Nakskov Elnet A/S er medejer, foretages elafregning og den af loven omfattede energirådgivning. Ligeledes er der etableret et fælles forsyningspligtselskab i SEAS-NVE Strømmen A/S, hvori der kvartalsvis afholdes møder, hvor blandt andet intern overvågning drøftes løbende. Der er for SEAS-NVE Strømmen A/S og Nakskov Elnet A/S fremstillet en samarbejdsaftale, hvori der blandt andet gøres opmærksom på krav til overholdelse af de af myndighederne udstukne regler om intern overvågning. Organisationen pr. 1. april 2014.

4 Side 4 af 16 Politikker Nakskov Elnet A/S skal hvert år senest den 1. juni offentliggøre og anmelde en årsberetning til Energitilsynet. Årsberetningen skal beskrive det udarbejdede program for intern overvågning, dets gennemførelse og den foretagne kontrol af programmet. Nakskov Elnet A/S har i arbejdet med programmet for intern overvågning i form af en løbende opfølgning, hvor intentionerne om diskretion, tavshedspligt og ikke-diskriminerende adfærd har været i fokus på vores MED-møder, MUS-samtaler, og Intranet. Nakskov Elnet A/S har ligeledes gennemført en mere klar opdeling af virksomhedens hjemmeside i henhold til stikprøvekontrol fra Energitilsynet sag 4/

5 Side 5 af 16 I forhold til organisationsplanen pr.1. maj 2010 fremgår det tydeligt, at Elforsyningslovens 47, stk. 3 om krav til regnskabsmæssig adskillelse er opfyldt i forhold til andre virksomheder i koncernen. Der er fuld udskillelse mellem Nakskov Elnet A/S, cvr.nr , og Lolland Forsyning A/S, cvr.nr , her udføres alle opgaver, der ikke har direkte relevans for Nakskov Elnet A/S for at sikre 5%-kravet om selskabsmæssig udskillelse overholdes. Nakskov Elnet A/S har den fornødne netbevilling, og virksomhedens sideordnede aktiviteter er regnskabsmæssigt adskilt. IO program: 1 Selskabets medarbejdere eller andre, som har "kundekontakt" på vegne af selskabet, er instrueret i og har bekræftet deres kendskab til kravet om fortrolig behandling af følsomme oplysninger. 2 Selskabets medarbejdere er instrueret i og har bekræftet deres kendskab til, at oplysninger om selskabets egne aktiviteter (som ikke er fortrolige), det kan være fordelagtigt for andre at have kendskab til, ikke på diskriminerende måde må videregives til andre. 3 Selskabets betingelser for adgang til og brug af selskabets net er objektive og neutrale og anmeldt til Energitilsynet. 4 Selskabets medarbejdere eller andre, som har "kundekontakt" på vegne af selskabet, er instrueret i og har bekræftet deres kendskab til, at de ikke i deres kundekontakt må favorisere bestemte selskaber, kunder, leverandører, konsulenter, håndværkere m.fl., herunder at bestemte elleverandører ikke må anprises. 5 Elforsyningslovens 47 stk. 1-4 om udskillelse af aktiviteter er opfyldt. Selskabet udfører alene de aktiviteter, som er fastsat i selskabets bevilling til netvirksomhed. Eventuelle tilknyttede aktiviteter finder sted i medfør af elforsyningslovens 2 stk Elforsyningslovens 47, stk. 3 om krav til regnskabsmæssig adskillelse i forhold til andre aktiviteter sker i forhold til selskabets tilknyttede aktiviteter. 7 Elforsyningslovens 45 om habilitetskrav til selskabets ledelse og bestyrelse er ikke relevant, da selskabet ikke er ejer eller medejer af selskaber, der udfører kommercielle aktiviteter. 8 Selskabets aftaler med andre selskaber indgås på markedsmæssige vilkår. Aftaler kontrolleres internt af dedikeret medarbejder, der ikke indgår aftalen. Aftaler efterses af selskabets revisor. 9 Prisfastsættelsen af virksomhedens ydelser sker efter ikke diskriminerende kriterier og anmeldes til og efterses af Energitilsynet.

6 Side 6 af Programmet for Intern overvågning vil være tilgængeligt via Nakskov Elnet A/S hjemmeside. Mål Programmet for intern overvågning skal minimum repeteres for medarbejderne årligt. IO programmet overvåges løbende og tilpasses, dette sker minimum årligt. Det er vores mål, at der ikke sker utilsigtede hændelser. Dette er ikke sket i 2009/2010, hvilket skal fastholdes i 2011/2012. Målsætningen for tilslutning af nye forbrugere til nettet er følgende: Ved umiddelbar mulighed for tilslutning inden for 3 døgn efter anmeldelse. Hvor udbygning af nettet er påkrævet, udføres tilslutning til nettet snarest muligt. Reparationer i nettet udføres inden for 2 døgn. Programmet for intern overvågning hos Nakskov Elnet A/S vil blive lagt på netselskabets hjemmeside og løbende vedligeholdt der. Kommunikation Den 19. maj 2010 er der blevet afholdt et møde for samtlige medarbejdere, hvor begreberne og lovgivningen om intern overvågning er blevet gennemgået. Umiddelbart herefter er hver enkelt medarbejder blevet kontaktet for instruktion og for underskrift af medarbejdererklæring. Samtidig har hver medarbejder fået udleveret Årsberetning Håndbogen Intern overvågning Marts 2011 er IO programmet implementeret i kvalitetsstyringsdatabasen BVQ, hvortil medarbejdere har adgang. Programmet for intern overvågning vil løbende blive omtalt på medarbejdermøder, og eventuelle ændringer eller tillæg vil blive meddelt via opslag i frokoststuen. Det er Energitilsynet, der fører tilsyn med, at programmet er gennemført, og at der er foretaget den beskrevne kontrol af programmet.

7 Side 7 af 16 Kundehenvendelse Alle medarbejdere med kundekontakt i Nakskov Elnet A/S er orienteret om formålet med etablering af programmet for intern overvågning samt de særlige risici for diskriminerende adfærd, der knytter sig til kundebetjeningen. Herudover vil der blive foretaget en lignende orientering af medarbejdere, der vedligeholder Nakskov Elnet A/S hjemmeside. Risikoen for diskriminerende adfærd i forbindelse med en mundtlig kontakt kan være i forbindelse med en kundes forespørgsel om mulighederne for leverandørskifte. Her er der en risiko for, at der vil ske henvisning til elhandelsselskab hos SEAS-NVE. For at sikre, at der i forbindelse med netselskabets kundekontakt ikke sker favorisering af bestemte selskaber, planlægges der udarbejdet procedure for: Generel kundekontakt. Leverandørhenvisning. Henvisning til installationsafdeling. Ordrebehandling Der kan være forretningsmæssigt følsomme oplysninger indeholdt i kunde- og tekniske databaser. Det er kun de ansatte til de enkelte opgaver, der har adgang til disse data med password og RSA-brik SecurID til databaserne. Adgang til systemerne hos SEAS-NVE Strømmen A/S til afregning m.v. er opbygget således, at kun medarbejdere med afregningsfunktioner eller inkassofunktioner har adgang til systemerne, og disse medarbejdere er instrueret i, at oplysningerne er fortrolige og kun må videregives i nødvendigt omfang. Modtagelse af forretningsmæssigt følsomme oplysninger kan ske på flere måder og i forskellige dele af Nakskov Elnet A/S, primært ved håndtering af anmodning om el-tilslutning, ved forhandling og indgåelse af aftaler, ved hjemtagning og validering af måledata, ved fakturering af kunder samt ved videregivelse af forretningsmæssigt følsomme oplysninger. Det er vurderet, at følgende forretningsmæssigt følsomme oplysninger skal behandles fortroligt: Forbrugsdata for erhvervskunder.

8 Side 8 af 16 Kunders betalingsmønster og økonomiske forhold. Enhver form for oplysninger om personlige forhold. Enhver oplysning om en virksomheds produktionsforhold. Aftagenummer. IT- systemerne, herunder databaser og eksterne partnere. Adgang til distributionsnettet Ifølge bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005 skal Nakskov Elnet A/S sikre, at adgangen til samt vedligeholdelse og udbygning af nettet sker på gennemsigtige vilkår og på ikke-diskriminerende måde. Prisfastsættelse Nakskov Elnet A/S har i forbindelse med fastsættelse af tariffer og priser anvendt de hidtidige principper og modeller til brug for prisfastsættelse. I årsberetning 2006 er det anført, at principperne er i overensstemmelse med den af ELFOR (nu Dansk Energi - Net) udarbejdede tariferingsmodel, der er godkendt af Energitilsynet i Nakskov Elnet A/S anvender de standardiserede beløbsstørrelser for tilslutningsbidrag og gebyrer, der er udarbejdet for branchen og anmeldt til Energitilsynet. Det er vurderet, at Nakskov Elnet A/S allerede i dag overholder ovenstående krav, idet der efter Dansk Energis vejledninger er udarbejdet bestemmelser om tilslutning til og benyttelse af elnettet (Leveringsbestemmelser af 2010). Bestemmelsernes vilkår er ens for alle kunder og giver derfor ikke mulighed for diskriminerende adfærd. Planlægning Inden for forsyningsområdet udarbejdes der løbende vedligeholdelsesplaner, som koordineres med bl.a. Lolland Kommune. Vedligeholdelsesarbejderne sammenholdes med øvrige arbejder i nettet, og der foretages koordinering på medarbejdermøder.

9 Side 9 af 16 Der foretages planmæssige sikkerhedseftersyn af ledningsnettet. For at sikre at der ikke forekommer diskriminerende adfærd i forbindelse med vedligeholdelse af nettet, holdes der justits med, at vedligeholdelsesarbejderne gennemføres forsvarligt i alle områder af nettet, og at alle kunder behandles ens. Der foretages registrering af afbrydelser på sted, antal og varighed, og disse registreringer indgår i planlægningen af vedligeholdelsen. Udbygning af nettet Behovet for udbygning af nettet beror på et tæt og løbende samarbejde med Lolland Kommune og det private erhvervsliv. Koordineringen mellem Lolland Kommune og Nakskov Elnet A/S sker ved, at lokalplanforslag bliver sendt til netvirksomheden. Kravet til udbygning af nettet gælder udover udstrækningen tillige dimensioneringen af nettet. Til kontrol af om nettets dimensionering er tilstrækkelig, holdes der øje med nettabet, og en stigende tendens i nettabet vil naturligt afføde en nærmere gennemgang af nettets dimensionering. Indkøb Nakskov Elnet A/S er fortsat i gang med en kortlægning og central registrering af alle indgåede aftaler. Det er hensigten dels at etablere procedurer for indgåelse og kvalitetssikring heraf, dels periodisk eftersyn af allerede indgåede aftaler. Indgåede aftaler registreres. Der indhentes, efter behov, ekstern teknisk og/eller juridisk rådgivning forud for indgåelse af store eller komplicerede aftaler. Der er i samme forbindelse igangsat en vurdering af, hvilke personer, der skal kunne indgå aftaler med andre selskaber og inden for hvilke rammer. Nakskov Elnet A/S køber driftsydelser eksternt. Der er igangsat en kortlægning af alle køb/salg af varer og serviceydelser i koncernen med henblik på at sikre, at der foreligger skriftlige aftaler herfor, samt at det kan dokumenteres, at aftalerne er indgået på markedsmæssige vilkår. Arbejdet med indgåelse af aftaler, herunder aftaler mellem respektive selskaber og retningslinier for interne afregningspriser mellem selskaberne, er ikke afsluttet.

10 Side 10 af 16 Dokumentstyring Denne procedure beskriver styring af IO-håndbog Procesforløb r Bilag Instruktioner Standarder og normer samt eksterne dokumenter. Nyeste udgave fremgår af BVQ. Bilag og instruktioner nummereres fortløbende jf. dokumentstyringen i BVQ. Styring af dokumenter: Systemet skal til en hver tid leve op til gældende udgave af bekendtgørelse 635 af 27. juni IO-håndbogen skal altid være opdateret og i gældende udgave i forhold til standarderne. Enhver kan komme med forslag til oprettelse/ændring af et dokument (procesforløb, procedure, bilag og instruktion). Forslaget fremsendes til den ansvarlige, som opretter dokumentet i IO-håndbogen, elektronisk i BVQ. Dokumentet fremsendes til kommentarer/godkendelse. Eventuelle kommentarer/rettelser indarbejdes i dokumentet og det udsendes som gældende dokument. Initialer for udarbejdet af/godkendt af - påføres inden udsendelsen. Procesforløb, procedurer, bilag og instruktioner er identificerbare med oplysninger, hvori der er angivet navnet på dokumentet, udarbejdet af, godkendt af, gyldighedsdato, versionsnummer og sideangivelser. Alle brugere informeres om nyoprettelser og ændringer i systemet. Procesforløb og procedurer er angivet i IO-håndbogen. Alle bilag er angivet i Dokumenter i BVQ. Alle instruktioner er angivet i Dokumenter i BVQ. Udgåede systemdokumenter arkiveres i BVQ systemet. Intern audit Denne procedure beskriver intern audit til sikring af, at systemet er effektivt implementeret og vedligeholdt, og at det er i overensstemmelse med de planlagte aktiviteter og standardens krav.

11 Side 11 af 16 Der udarbejdes en Auditplan, der sikrer, at alle områder hos Nakskov Elnet A/S og alle kravelementer i standarden for IO, som minimum, bliver auditeret inden for en 1-årig periode. Auditplanen skal godkendes og dette dokumenteres i et ledelsesreferat. Auditplanen skal afspejle status og vigtighed af de enkelte programmer. Det fremgår af auditplanen, hvem der auditerer hvilke områder. Der gennemføres audit iht. godkendt plan, og det sikres, at ingen auditor auditerer eget ansvarsområde. Alle medarbejdere skal interviewes. Gennemførelsen af audit dokumenteres på en Auditrapport. Hvis der under audit konstateres en afvigelse, skal korrigerende/forebyggende handlinger samt evt. opfølgning herpå igangsættes og anføres på en Afvigelsesrapport. Resultater af intern/ekstern audit analyseres, og der igangsættes handlinger på baggrund af disse til sikring af, at systemet løbende forbedres. Årsberetning: Ovenstående er tillige grundlaget for selskabets årsberetning, idet programmet med beskrivelse af årets tiltag og ledelsens / bestyrelsens kommentarer i øvrigt senest 1. juni offentliggøres på selskabets hjemmeside / fremlægges på selskabets kontor og fremsendes til Energitilsynet. Styring af afvigelser Denne procedure beskriver hvordan afvigelser, korrigerende og forebyggende handlinger behandles i virksomhedens IO system. Beskrivelsen omfatter: afvigelser ved system og processer. afvigelser ved gennemførelse af ordrer og serviceopgaver. reklamationer fra kunder. Afvigelser ved system og processer angives, bliver behandlet og fulgt op på i Afvigerapport. Afvigelser ved ordregennemførelse bliver så vidt muligt afklaret ved møder med kunden. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal der skrives en Afvigerapport.

12 Side 12 af 16 Afvigelser ved aftaler registreres med oplysning om, hvad der er gennemført af korrigerende handling. Det skal sikres ved behandling af korrigerende- og forebyggende handlinger, at der bliver fulgt op på, om disse har givet den ønskede effekt. Der fastsættes altid tidshorisont for måling af effekten af korrigerende handlinger. Afvigelserne og de afledte korrigerende- og forebyggende handlinger evalueres ved ledelsens evaluering, som afholdes løbende, og der træffes på den baggrund de nødvendige beslutninger. Overvågningsaktiviteter Der udføres overvågningsaktiviteter ifm. tilbud/kontrakter, indkøb fra rådgivere og underentreprenører, overholdelse af IO program, samt at medarbejdere overholder kravene i programmet. Tilbud/kontrakter Det skal sikres, at aftaler og kontrakter indgås på markedsmæssige korrekte vilkår, og at der sker en løbende kontrol af dette. Indkøb fra rådgivere og underentreprenører Indkøb af ovennævnte sker på basis af godkendt Leverandørliste. Der skal udarbejdes en kontrakt, der specificerer ydelsen og omfanget af kontrol med ydelsen. Kontrol af egne/rådgiveres/underentreprenørers ydelser vil fremgå af Aftalegennemgang for det aktuelle projekt. Afvigelser bliver registreret på Afvigerapport. Der overvåges at 5% om selskabsmæssig udskillelse overholdes. IO program Der sker en løbende overvågning af at Nakskov Elnet A/S IO program overholdes, og der gennemføres årlig intern audit. Ved pludselig brud på programmet udfyldes Afvigerapport og der afholdes intern audit med det samme for at sikre, at systemet fortsat er egnet til at sikre korrekt adfærd. Medarbejdere Nakskov Elnet A/S foretager en løbende kontrol af, at alle medarbejdere er bekendt med kravene i IO Programmet. Der afholdes årlige opdateringsmøder, og medarbejderne kvitterer for forståelsen af kravene.

13 Side 13 af 16 Uddannelse og Træning Behovet for uddannelse og træning af alle medarbejderne - timelønnede såvel som funktionærer skal afdækkes. Det skal sikres, at interne auditorer har de fornødne kompetencer til at auditere på IO system Medarbejdererklæring generelt er efter informationsmødet og instruktionen i intern overvågning underskrevet af samtlige 10 medarbejdere Medarbejdererklæring specifik er efter informationsmødet og instruktionen underskrevet af de 4 medarbejdere, der specifikt arbejder med Forretningsmæssigt Følsomme Oplysninger (FFO). Der foretages - og medarbejderne informeres - løbende om ændringer i programmet. Nye medarbejdere informeres særskilt om programmet ved deres ansættelse.

14 Side 14 af 16 Bilag: Aftalegennemgang DOKUMENTATIONSKRAV INTERN OVERVÅGNING doc.nr. Nyt Indgået dato Aftale art, omfang og særlige specifikationer Udbudspligtig Kontraktpart Pris Begrundelse for valg af kontraktpart Sagsbehandler: Tjekliste intern overvågningsansvarlig Dato Skriftlig aftaleudkast Tilbud/udbudsmateriale set Godkendt Skriftlig underskrevet aftale opbevares i sekretariatet /set Underskrift aftaleansvarlig Underskrift intern overvågningsansvarlig

15 Side 15 af Medarbejdererklæring generelt Undertegnede, der arbejder med fortrolige oplysninger, og der neutralt skal benytte informationer om kunder og forbrug samt videregive informationer herom, bekræfter hermed, at jeg er blevet instrueret i og er bekendt med kravet i bekendtgørelsen om program for intern overvågning for netvirksomheder om: fortrolig behandling af oplysninger om kunder, ikke diskriminerende anvendelse af og eventuel videregivelse af informationer om kunder, neutral og ikke diskriminerende videregivelse af ikke fortrolige informationer, der rekvireres ved kundehenvendelser eller af tredjemand, og indgåelse af aftaler med andre på markedsmæssige vilkår. Dato: / - Underskrift: Jeg bekræfter endvidere at have deltaget i selskabets løbende informationer om og modtaget selskabets instrukser og ændringer i det interne overvågningsprogram samt årets audit angående selskabets interne overvågningsprogram. (Underskrives efter at have modtaget ændringer og/eller deltaget i løbende informationsmøder. Den Underskrift: Den Underskrift: Den Underskrift: Den Underskrift: Den Underskrift:

16 Side 16 af Medarbejdererklæring specifik Erklæring om håndtering af Forretningsmæssigt Følsomme Oplysninger (FFO). Undertegnede bekræfter herved, at jeg har modtaget en kopi af Nakskov Elnet A/S fælles program for intern overvågning, og at jeg har gjort mig bekendt med reglerne i programmet. Jeg erklærer i den forbindelse, at jeg vil efterleve reglerne i det til enhver tid opdaterede fælles program for intern overvågning, herunder særligt reglerne om modtagelse, behandling og videregivelse af Forretningsmæssigt Følsomme Oplysninger (FFO) samt reglerne om, at medarbejdere med dobbeltroller ikke må misbruge viden mellem Nakskov Elnet A/S og SEAS-NVE samt SEAS-NVE Strømmen A/S. Dato: / - Underskrift: NB Interne bilag til brug for intern audit og evaluering samt afvigelser er ikke medtaget i denne PDF.

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2006. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2006. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2006 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Juli 2007 Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax:

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2007 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax: 55785160

Læs mere

Årsberetning 2009. Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder

Årsberetning 2009. Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder Næstved den 27. maj 2010 Årsberetning 2009 Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder Årsrapporten dækker NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 NKE-Elnet

Læs mere

Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0

Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0 J.nr. 1018 Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0 Indledning 1. På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005 om program for intern overvågning (overvågningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf for elnetvirksomheder Vordingborg Elnet A/S CVR.nr. 27 41 27 69 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og

Læs mere

Årsberetning 2014 for Intern overvågning

Årsberetning 2014 for Intern overvågning Næstved den 7. maj 2014 Årsberetning 2014 for Intern overvågning NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 Indledning NKE-Elnet A/S har udarbejdet en håndbog med program for intern overvågning

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning J.nr. 1018 Program for intern overvågning Tarm Elværk Net A/S CVR-nr. 25 80 45 62 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 667 af 19. maj 2015 om program for intern overvågning

Læs mere

J.nr Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning

J.nr Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning J.nr. 1018 Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 980 af 6. oktober 2011 om program for intern overvågning (overvågningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba.

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Program for intern overvågning. 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungerende konkurrencemarked for el er,

Læs mere

Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det

Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det Indhold Vejledning til årsberetning om intern overvågning på elområdet... 3 0. Gennemførsel og kontrol af IO program... 4 Generel gennemgang

Læs mere

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd _Beskrivelse af implementering af bestemmelserne om intern overvågning 2012 Indhold 1 Indledning 2 2 Information til medarbejderne

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Vejledning til det interne overva gningsprogram pa elomra det

Vejledning til det interne overva gningsprogram pa elomra det Vejledning til det interne overva gningsprogram pa elomra det Indhold Indledning... 3 0. Gennemførsel og kontrol af IO program... 4 Hvordan sikres en gennemførelse af programmet?... 4 Hvordan gennemføres

Læs mere

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke 458.011 / Årsberetning intern overvågning 2012 Ejby Elnet Amba Indhold 1 Indledning 2 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning 2 2 Ejby Elnets

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Amba.

Midtfyns Elforsyning Amba. Midtfyns Elforsyning Amba. Program for intern overvågning. (nov. 2009) 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungrende konkurrencemarked for el er, at adgangen til

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2014 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Amba.

Midtfyns Elforsyning Amba. Midtfyns Elforsyning Amba. Program for intern overvågning. (juni 2017) 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungrende konkurrencemarked for el er, at adgangen til

Læs mere

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd 1 Indhold Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S ÅRSBERETNING 2013 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFDs Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Program for sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf Årsberetning 2011

Program for sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf Årsberetning 2011 Program for sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf Årsberetning 2011 Side 1 af 5 1. Gennemførsel og kontrol af IO-program... 3 2. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger...

Læs mere

Årsberetning 2010 for Intern overvågning

Årsberetning 2010 for Intern overvågning Næstved den 27. maj 2011 Årsberetning 2010 for Intern overvågning NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 Indledning NKE-Elnet A/S har udarbejdet en ny håndbog indeholdende et tilrettet

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2012 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

ÅRSBERETNING Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING 2009 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning....3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s (NGFD s) Program for intern overvågning...3

Læs mere

NOTAT. Dokumentation for at IO-programmet er gennemført. - Ifølge IO-programmet er der afholdt informationsmøde for medarbejdere i 2. kvartal 2007.

NOTAT. Dokumentation for at IO-programmet er gennemført. - Ifølge IO-programmet er der afholdt informationsmøde for medarbejdere i 2. kvartal 2007. NOTAT Emne: Intern overvågning 2010 Dokument nr.: 2011-598 Dato: 31. maj 2011 Direkte telefon: 96 84 22 45 E-mail: peb@struerforsyning.dk Referent: Per Bergkvist Årsberetning om intern overvågning. 0.

Læs mere

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2007

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2007 El-net A/S Årsberetning 2007 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd El-net A/S beretning for 2007 - Intern overvågning Indledning Elforsyningslovens 20a kræver, at netvirksomheder

Læs mere

Årsberetning for Program for Intern Overvågning

Årsberetning for Program for Intern Overvågning Årsberetning for Program for Intern Overvågning - 2013 Dokument nr.: 2014-6214 Dato: 30. maj 2014 0. Gennemførsel og kontrol af IO-program. Generel gennemgang af information og ændringer for netselskabet.

Læs mere

Nyfors Net A/S Årsberetning 2009 for program Intern Overvågning

Nyfors Net A/S Årsberetning 2009 for program Intern Overvågning Nyfors Net A/S Årsberetning 2009 for program Intern Overvågning Nyfors Net A/S Årsberetning for program Intern Overvågning 2009 Side 1 Energitilsynet Center for Energi, Konkurrencestyrelsen Nyropsgade

Læs mere

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd TRE-FOR El-net A/S beretning for 2008 Intern overvågning Indledning Kokbjerg 30 DK-6000 Kolding Elforsyningslovens

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning. gældende for Vestforsyning Net AIS

Årsberetning for intern overvågning. gældende for Vestforsyning Net AIS Årsberetning for intern overvågning gældende for Vestforsyning Net AIS Maj 2015 Vestforsyning A/5 Nupark 51 7500 Holstebro tlf.: 9612 7300 fax 9612 7301 vestforsyning@vestforsyning.dk www.vestforsyning.dk

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning

Årsberetning for intern overvågning Årsberetning for intern overvågning gældende for Vestforsyning Net A/S Maj 2014 Jf. Elforsyningsloven 20a og bekendtgørelse (BEK nr. 980 af 06.10.2011) om program for intern overvågning skal net- og transmissionsvirksomheder

Læs mere

REF00100 Program for intern overvågning

REF00100 Program for intern overvågning Indholdsfortegnelse 1..... 2 Formål... 2 Ejerskab... 2 Gyldighedsområde... 2 Distributionsliste... 2 Grundlag... 2 2. Typer af diskriminerende adfærd.... 3 3. Tiltag til forhindring af diskriminerende

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 24. maj 2012 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Årsberetning 2005 Indhold Hvem er Baggrund Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang - Programmets kontroller - Programmets udvikling Programmets gennemførelse

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Vedr. sikring af at aftaler indgås på markedsvilkår Lolland Forsyning A/S CVR nr. 29 60 30 65 Lolland Spildevand A/S CVR nr. 31 10 19 10 Lolland Vand A/S CVR nr. 31 15 17

Læs mere

Årsberetning 2013 for MES Net A/S Årsberetning om beskrivelse, gennemførsel og kontrol af interne overvågningsprogram (IO-program)

Årsberetning 2013 for MES Net A/S Årsberetning om beskrivelse, gennemførsel og kontrol af interne overvågningsprogram (IO-program) Indholdsfortegnelse Generelt om netvirksomheden... 3 MES Net A/S (netvirksomheden) indgår i følgende selskabsstruktur:... 3 0. Gennemførsel og kontrol af IO-program... 3 A) Generel gennemgang af information

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 21. maj 2014 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Indhold Indledning... 2 Koncernens indgangsportal navn... 4 Koncernens indgangsportal reklamer mm.... 4 Netselskabets hjemmesideområde navn... 5

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Indhold Indledning... 2 Netselskabets hjemmeside navn... 4 Nethjemmeside påkrævede informationer... 5 Netselskabets hjemmeside reklamer mm....

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2012 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2012 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2012 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 21. maj 2013 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

REF00100 Program for intern overvågning

REF00100 Program for intern overvågning Indholdsfortegnelse 1..... 2 Formål... 2 Ejerskab... 2 Gyldighedsområde... 2 Distributionsliste... 2 Grundlag... 2 2. Typer af diskriminerende adfærd.... 3 3. Tiltag til forhindring af diskriminerende

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning Ærø Vand A/S Program for intern overvågning 1 Indhold 1. Ledelseserklæring 3 2. Overvågningsansvarlig 4 3. Overordnet politik for indgåelse af aftaler 5 3.1 Hvilke aftaler er omfattet 5 3.2 Markedsvilkår

Læs mere

Årsberetning 2014. Program til Intern Overvågning

Årsberetning 2014. Program til Intern Overvågning Årsberetning 2014 Program til Intern Overvågning Indhold Indledning... 3 Ledelseserklæring... 3 Beskrivelse af program til intern overvågning... 4 Overvågningsprogrammet... 4 Foretagne kontroller... 5

Læs mere

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Retningslinjer for indkøb og salg til markedspriser. Februar 2015 Udarbejdet af Susanne K. Kristensen Overvågningsansvarlig Indhold 1 Indledning...2 1.1

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår.

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. 1. Indledning.... 3 2. Overordnede retningslinjer for indgåelse af aftaler.... 3 2.1 Hvilke aftaler er omfattet.... 4

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 24. februar 2016 Ret & Administration 15/09333 OTS Metodeanmeldelse af nye Tilslutningsbestemmelser for SEAS-NVE Net A/S SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29.

Læs mere

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Thy-Mors Energi Elnet A/S 16. maj 2017 Detail & Distribution 17/06135 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

EnergiMidt Net A/S interne overvågningsprogram Bilag 1.1. Instruks for behandling af egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssige fordelagtige for aktører og kunder - Direktionssekretariatet Generelt:

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

HMN GasNet P/S program for intern. overvågning

HMN GasNet P/S program for intern. overvågning HMN GasNet P/S program for intern overvågning Version 1.2 HMN GasNet P/S www.gasnet.dk Gladsaxe RIngvej 11 Vognmagervej 14 CVR nr.: 372 700 24 Tlf. +45 6225 9000 2860 Søborg 8800 Viborg EAN nr.: 579 000

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S Ndr. Ringvej 4 6950 Ringkøbing 24. november 2016 Detail & Distribution AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net A/S 20. november 2015 Detail & Distribution 15/10509 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Net A/S (Energi Fyn) anmeldelse

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. mail af den 23. november 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. mail af den 23. november 2015. RAH Net A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/11094 LBA/LAA GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF RÅDIGHEDSTARIF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Thy-Mors Elnet A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/10213 LBA AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors A/S (Thy-Mors) anmeldelse af ny

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 15. december 2011 Sag 4/0720-8901-0211 / LBA Deres ref. Anmeldelse af betaling af tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige

Læs mere

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende:

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende: DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum 18. august 2015 Ret & Administration 15/05258 LRN AFGØRELSE BETINGELSER FOR STIKLEDNINGER OVERDRAGET TIL DONG ENERGY Sekretariatet har i mail af

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

program for intern overvågning 16. december 2016 Version 1.1 HMN GasNet P/S CVR nr.:

program for intern overvågning 16. december 2016 Version 1.1 HMN GasNet P/S CVR nr.: HMN GasNet P/S program for intern overvågning 16. december 2016 Version 1.1 HMN GasNet P/S CVR nr.: 37 27 00 24 2/19 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 979 af 6. oktober 2011

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NRGi Net 23. november 2015 Detail & Distribution 15/11009 LBA AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget NRGI Net A/S (NRGI) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

HEF Net A/S Årsberetning 2014 Program for intern overvågning af ikke-diskriminerende adfærd

HEF Net A/S Årsberetning 2014 Program for intern overvågning af ikke-diskriminerende adfærd HEF Net A/S Årsberetning 2014 Program for intern overvågning af ikke-diskriminerende adfærd Dokumentnr. D-15-22609 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 HEF-koncernens organisationsstruktur...

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Dong Energy Eldistribution 13.02.2012 Sag 4/0720-0200-0122 / Deres ref. Laa & lba Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Anmeldelsen Energitilsynets

Læs mere

NRGi Net A/S. Årsberetning 2012 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

NRGi Net A/S. Årsberetning 2012 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd NRGi Net A/S Årsberetning Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Udarbejdet maj 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Årsberetningens og programmets indhold... 2 3 Generelt

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Nibe El-forsyning Net A.m.b.a. 9. november 2015 Detail & Distribution 15/08223 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Nibe El-forsyning Net A.m.b.a.

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen.

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen. Analyserapport 2007. Denne rapport udarbejdes efter standardprocedure T-3 i Startpakken for at efterkomme kvalitetsstyringssystemets bestemmelse om offentliggørelse af status for kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning

Årsberetning for intern overvågning Årsberetning for intern overvågning I Aalborg Forsyning, Kloak A/S 2013 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 10 Generelt om programmet for intern overvågning Dokumentation for den interne kontrol

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

HNG I/S s og Naturgas Midt-Nord I/S s. fælles program. for. intern overvågning. 29. maj 2009 Version 4.0. Sagsnr.:

HNG I/S s og Naturgas Midt-Nord I/S s. fælles program. for. intern overvågning. 29. maj 2009 Version 4.0. Sagsnr.: Sagsnr.: 2008060179 HNG I/S s og Naturgas Midt-Nord I/S s fælles program for intern overvågning 29. maj 2009 Version 4.0 HNG I/S Naturgas Midt-Nord I/S 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Årsberetning 2010 jf. program for intern overvågning

Årsberetning 2010 jf. program for intern overvågning Årsberetning 2010 jf. program for intern overvågning Indhold 1 Indledning 2 2 Ledelseserklæring 3 3 Beskrivelse af program for intern overvågning 4 4 Foretagne kontroller 5 5 Oversigt over udestående mellemværender

Læs mere

Årsberetning for internt Overvågningsprogram 2012

Årsberetning for internt Overvågningsprogram 2012 Årsberetning for internt Overvågningsprogram 2012 1 Contents 1. Indledning 2. Ledelseserklæring 3. Omfattede selskaber 4. Beskrivelse af overvågningsprogrammet 5. Program for intern overvågning i Gribvand

Læs mere

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.:

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.: Databehandleraftale vedrørende brug af WinPLC og relaterede services Version 1.0 d. 1. november 2015 Parterne Kundenr.: Klinikkens navn og adresse (evt. stempel) (herefter den Dataansvarlige) og (herefter

Læs mere

Virksomhedsprojekt. Betingelser

Virksomhedsprojekt. Betingelser Virksomhedsprojekt Betingelser Den studerendes tilknytning til en virksomhed formaliseres med denne kontrakt. Kontrakten indgås mellem den studerende, instituttet for den uddannelse, hvor den studerende

Læs mere

Struer Forsyning INTERN REVISION

Struer Forsyning INTERN REVISION INTERN REVISION Program til sikring af ikke-diskriminerende adfærd Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De udsatte områder...6 2.1 Forretningsmæssigt følsomme oplysninger ( 2, stk. 1, nr. 1 og 2)...6

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune Screening af systemdokumentationen 11/8 2009 Skanderborg Kommune Auditteam: Ledende auditor Kim Hammersholt Hansen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold

Læs mere

Benchmarking. Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne. 1. udgave af 23. oktober 2006

Benchmarking. Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne. 1. udgave af 23. oktober 2006 Benchmarking Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne 1. udgave af 23. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 Side 1.1 BAGGRUND... 2 1.1.1 Benchmarking og

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

Årsberetning om Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S

Årsberetning om Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Årsberetning om Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Gruppebillede marts 2014 Ref.:www.ringstedforsyning.dk Overordnet ansvarlig: Direktør Janne M. Hansen Overvågningsansvarlig: Forsyningschef Thomas

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 7. juli 2010 ophæves.

Energitilsynets afgørelse af 7. juli 2010 ophæves. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syd Energi Net A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a.

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a. Østkraft Net Att. Poul Sonne-Pedersen 26. juni 2014 Sag 14/04899 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 16. april 2014 har Østkraft Net A/S anmeldt tariferingsmetode

Læs mere

Årsberetning 2015 Internt overvågningsprogram (Indsendt til Energitilsynet den 31. maj 2016) Thy-Mors Energi Elnet A/S, CVR. nr.

Årsberetning 2015 Internt overvågningsprogram (Indsendt til Energitilsynet den 31. maj 2016) Thy-Mors Energi Elnet A/S, CVR. nr. Årsberetning 2015 Internt overvågningsprogram (Indsendt til Energitilsynet den 31. maj 2016) Thy-Mors Energi Elnet A/S, CVR. nr.: 21 08 52 00 Årsberetning 2015 for intern overvågning i Thy-Mors Energi

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v.

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Generelle bestemmelser Anvendelse af transmissionsnettet Forskrifter Planlægning Miljøberetninger Forskning-

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net 2 20. maj 2015 Detail & Distribution 14/12974 LBA/LRN AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net 2 A/S (RAH2) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere