Program for intern overvågning. Dato: 22. januar 2013, version 2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program for intern overvågning. Dato: 22. januar 2013, version 2.0"

Transkript

1 Program for intern overvågning Dato: 22. januar 2013, version 2.0

2 Indhold 1 Indledning Organisation Ledelseserklæring version Overvågningsansvarlig 5 3 Indkøbspolitik Politik for indgåelse af købsaftaler Markedsvilkår ved indkøb Politik for indgåelse af købsaftaler med Herning Kommune Politik for indgåelse af koncerninterne købsaftaler 7 4 Retningslinjer for indkøb Indkøbsproces 8 5 Salg Politik for indgåelse af salgsaftaler Markedsvilkår ved salg Kommunale salgsaftaler Koncerninterne salgsaftaler 11 6 Øvrige krav i forhold til program for intern overvågning Godkendelse af dokumentation af overvågningsansvarlig Politik for information om program for intern overvågning Politik for kontrol med program for intern overvågning Løbende kontrol Opfølgende kontrol på aftaler efter udførelse Årsberetning og tidsfrister 14 Bilag 1: Dokumentationsskema 16 Bilag 2: Indkøbsvejledning 18 Bilag 3: Underskrift af kontrakter 19 2

3 1 Indledning Denne udgave af program for intern overvågning er en opdatering af første udgaven dateret 24. marts Nærværende program for intern overvågning er etableret i medfør af bestemmelserne i vandsektorloven. Programmet skal i medfør af loven medvirke til, at Herning Vand A/S ved aftaleindgåelse kun varetager egne økonomiske interesser. Det er i vandsektorloven bestemt, at aftaler skal indgås på markedsvilkår, dog gælder der særlige forhold i kommunalt ejede koncerner aftaler skal foreligge skriftligt på aftaletidspunktet Herning Vand A/S har med afsæt i ovenstående udarbejdet et internt overvågningsprogram med en beskrivelse af de forholdsregler og procedurer, der sikrer, at aftaler bliver indgået på de nævnte betingelser. Overvågningen omfatter foruden selve programmets etablering også en efterfølgende kontrol af, at selskabets konkrete aftaler rent faktisk opfylder de nævnte krav. Herning Vand A/S har iværksat følgende tiltag: Etablering af overvågningsprogram med en tilknyttet kontrolprocedure for at sikre aftaleindgåelse på markedsvilkår Procedure for sikring af dokumentation for at væsentlige aftalers priser og vilkår kan dokumenteres. Der udarbejdes på grundlag af programmet en årsberetning, som indeholder En beskrivelse af programmet En beskrivelse af programmets gennemførelse, herunder den foretagne kontrol med overholdelsen af programmet. I medfør af bekendtgørelsen om programmet for intern overvågning skal årsberetningen være ledsaget af en revisorerklæring. 1.1 Organisation Herning Vand A/S er samlet i én juridisk enhed, Herning Vand A/S, som er ejet 100 % af Herning Kommune. Herning Kommune Herning Vand A/S 3

4 1.2 Ledelseserklæring version 2.0 Nærværende program for intern overvågning er tænkt som et dynamisk værktøj, der løbende skal ajourføres. Dels i opstartsfasen og dels i forbindelse med ændrede procedurer, tærskelværdier m.v. Det bemærkes, at ved driftsstop og lignende nødvendige "her-og-nu-reparationer" træder nærværende program for intern overvågning i baggrunden af hensyn til forsyningssikkerheden. Dette dokuments retningslinjer, dets efterlevelse og forankring i organisationen er vedtaget og godkendt af direktionen i Herning Vand A/S. Herning, den 22. januar 2013 Direktionen: Niels Møller Jensen 4

5 2 Overvågningsansvarlig Der er udpeget en overordnet overvågningsansvarlig med ansvar for etableringen af programmet for intern overvågning, den løbende kontrol, udarbejdelse af årsberetning m.v. Den overvågningsansvarlige refererer direkte til direktionen for Herning Vand A/S. Den overvågningsansvarlige skal med iværksættelsen af programmet for intern overvågning godkende og arkivere dokumentation for indgåelsen af samtlige aftaler over kr. for de omhandlede selskaber. Den overvågningsansvarlige skal endvidere arkivere modtagen dokumentation for aftaler under kr Af hensyn til eventuelle flaskehalsproblemer udpeges endvidere en person, der skal fungere som back-up for den overvågningsansvarlige. Personen, der fungerer som backup for den overvågningsansvarlige, skal varetage rollen som overvågningsansvarlige, når den udpegede overvågningsansvarlige ikke selv har mulighed for at udfylde sin rolle. Personen, der fungerer som back-up for den overvågningsansvarlige, skal endvidere godkende alle aftaler over kr., hvor den overvågningsansvarlige indgår som aftaleansvarlig. Ansvaret for overholdelse af indkøbsprocedurer og -politikker samt programmet for intern overvågning påhviler den enkelte medarbejder. Herunder ansvaret for udarbejdelse af dokumentation m.v. samt indhentelse af godkendelse hos den overvågningsansvarlige. Den overvågningsansvarlige i Herning Vand A/S er regnskabsansvarlig, Palle Jensen. Backup for den overvågningsansvarlige i Herning Vand A/S er administrerende direktør, Niels Møller Jensen. 5

6 3 Indkøbspolitik 3.1 Politik for indgåelse af købsaftaler Et væsentligt hovedprincip i Herning Vand A/S' indkøbspolitik er, at indkøb generelt skal foregå ved decentral indkøbsdisponering på baggrund af fælles politikker og retningslinjer. De decentrale indkøbere forestår selv deres egne indkøb under skyldig hensyntagen til gældende godkendelsesprocedurer for indkøb. Efter vandsektorloven skal aftaler om køb indgås skriftligt på markedsvilkår. Formålet med, at aftaler skal indgås på markedsvilkår, og at dette skal overvåges internt, er at sikre det grundlæggende princip, at vandselskabets aftaler alene skal varetage selskabets egne interesser og ikke indebære diskriminering af kunder eller leverandører. Virksomhederne skal drives omkostningseffektivt, og reglerne om intern overvågning skal forhindre, at der overføres midler til interesseforbundne virksomheder gennem accept af for høje priser ved indkøb. Interesseforbundne virksomheder er selskaber, der er økonomisk forbundet, eller virksomheder, der har en gensidig økonomisk interesse knyttet til deres aktiver, f.eks. ejendomme. Herning Kommune er som ejer at betragte som en sådan økonomisk interesseforbunden part. Virksomheder med ledelsesmæssigt personsammenfald eller andre personalemæssige bindinger er ikke nødvendigvis direkte økonomisk interesseforbundne. Men ved indgåelse af aftaler kan det være relevant også at tage højde for sådanne forhold for at sikre sig imod varetagelse af uvedkommende hensyn. 3.2 Markedsvilkår ved indkøb Som nævnt ovenfor skal alle skal aftaler om køb og salg ifølge vandsektorloven indgås skriftligt og på markedsvilkår. En aftale er indgået på markedsvilkår, hvis vandselskabet forud for kontraktindgåelse har undersøgt markedet for at opnå den bedste kombination af pris, kvalitet og miljø ved køb og salg af varer og tjenester. Aftaler, der har overholdt forskrifterne for udbud i tilbudsloven eller EU s udbudsdirektiver, anses for at være indgået på markedsvilkår. Endvidere anses aftaler indgået i medfør af gyldige rammeaftaler, eksempelvis SKI, for indgået på markedsvilkår. Aftaler, som ikke er udbudspligtige, skal kunne sandsynliggøres at være indgået på markedsvilkår (priser, betalings- og leveringsbetingelser). Der skal ved indgåelse af ikkeudbudspligtige aftaler ske en afsøgning af markedet, så aftalernes priser og vilkår kan afstemmes med de almindeligt forekommende betingelser i markedet og ikke bliver ugunstige for selskabet. 6

7 3.3 Politik for indgåelse af købsaftaler med Herning Kommune Herning Kommune må som udgangspunkt ikke må levere ydelser til Herning Vand. Dog må de levere ydelser i henhold til kommunalfuldmagten, som til ethvert andet privat selskab, hvis der er tale om uundgåelig overkapacitet, som ikke kan afvikles. Det er Herning Kommune, som løber en risiko ved at indgå en aftale med Herning Vand, men hvis der overvejes køb af ydelser hos Herning Kommune, skal der, uanset beløb, tages følgende forholdsregler: Den overvågningsansvarlige bør inddrages tidligt i forløbet Inden aftalen indgås, skal den aftaleansvarlige hos Herning Kommune orienteres om kommunalfuldmagtens begrænsninger af samhandel mellem en kommune og dens vandselskab Markedsvilkår skal dokumenteres omhyggeligt, og aftalen skal godkendes i henhold til program for intern overvågning. Herning Vand skal årligt afgive en revisorerklæring til Herning Kommune om, hvad der er sket af samhandel og transaktioner det seneste år. Herning Kommune kan blive modregnet i sit bloktilskud, hvis reglerne ikke er overholdt fra deres side. 3.4 Politik for indgåelse af koncerninterne købsaftaler Koncerninterne aftaler er omfattet af de samme krav som ved indgåelse af aftaler med eksterne parter. Ved kommunal ejer gælder særlige vilkår for indgåelse af aftaler om ydelser fra serviceselskaber, idet disse alene må indgås på basis af kostpris. Dette gælder også ved delvist ejede selskaber, for eksempel Vandsamarbejdet A/S.Ved indgåelse af større aftalekomplekser skal de enkelte aftaleelementer kunne dokumenteres særskilt i henhold til de foranstående politikker. 7

8 4 Retningslinjer for indkøb 4.1 Indkøbsproces Indkøb i Herning Vand A/S skal i forbindelse med ethvert indkøb foretages på de mest fordelagtige betingelser i henhold til lovgivning samt pris, kvalitet og miljø. Indkøbsprocessen kan skematiseres efter nedenstående figur. Processen starter med behovet for køb af en vare, tjenesteydelse, finansielle ydelser eller en bygge- og anlægsopgave. Processen er afsluttet når der er indgået en aftale om køb. Roller Rekvirenten/projektlederen er den medarbejder, der har det konkrete behov for indkøb. Kontraktansvarlig er den som ejer kontrakten/rammeaftalen, og som er underskriver. Overvågningsansvarlig er den som skal godkende at aftaler er indgået på markedsvilkår. Nærmeste leder er den afdelingsleder som har det overordnede budgetansvar ved aftalens effektuering. Ved aftaler som påvirker flere afdelinger, er nærmeste leder alle de pågældende afdelingsledere eller direktøren. Større aftaler skal godkendes af direktøren Leverandør er den virksomhed, der afgiver tilbud og levere den efterspurgte ydelse såfremt aftale indgås. 8

9 Vurdere risiko Krav og specifikationer til varen eller tjenesteydelsen skal fastlægges. Det skal besluttes, hvordan vægtning af økonomi, miljø, kvalitet og evt. ansvarlighed og arbejdsmiljø skal være ved det konkrete køb. Fastlægge indkøbsform Hvis der er tale om bygge- og anlægsarbejde skal der udarbejdes en projektbeskrivelse. Ud fra det definerede behov, vurderes hvilken form for indkøb der skal gennemføres. For en nærmere beskrivelse af gældende retningslinjer i forbindelse med forskellige typer af indkøb henvises til bilag 2. Kravene til leverandørerne skal stå i rimeligt forhold til det, der skal leveres. Er der tale om indkøb, hvor der ikke er indgået aftaler - såsom småindkøb af dagligvarer, håndværktøjer eller lignende - kan dette indkøbes uden at denne indkøbsproces følges. Er der tale om indkøb omfattet af en rammeaftale- eller kontrakt, skal denne normalt benyttes, hvis ikke andet vurderes hensigtsmæssigt. Eksterne parter, som indgår aftaler på Herning Vands vegne, skal ligeledes overholde program for intern overvågning, og dokumentere efter retningslinjerne beskrevet heri. Indgåelse af aftaler Ved indgåelse af aftaler skal virksomhedens underskriftregler, som fremgår af bilag 3, til enhver til overholdes. Det er afdelingslederne og projektlederne der er ansvarlig for at tegningregler og kvalitetssikring af kontrakter overholdes. 9

10 5 Salg 5.1 Politik for indgåelse af salgsaftaler Et væsentligt princip for Herning Vands salgsaftaler er, at de generelt skal indgås og administreres decentralt på baggrund at fælles politikker og retningslinjer. De decentrale aftaleansvarlige administrerer selv deres egne aftaler med hensyn til indgåelse, effektuering samt afslutning. Efter vandsektorloven skal aftaler om salg indgås skriftligt på markedsvilkår. Formålet med at salgsaftaler skal indgås på markedsvilkår, og at dette skal overvåges internt, er, at sikre det grundlæggende princip, at vandselskabet ikke må anvende sin status til at optræde konkurrenceforvridende. Virksomhederne skal drives omkostningseffektivt, og reglerne om intern overvågning skal forhindre, at der føres overføres midler til interesseforbundne selskaber gennem for lave priser. Se forklaring af interesseforbundne selskaber under Indkøbspolitik. Som vandselskab er Herning Vand omfattet af lovgivning, som beskriver hvilke former for aktiviteter, selskabet lovligt må udføre. 5.2 Markedsvilkår ved salg Som nævnt ovenfor skal alle aftaler om køb og salg ifølge vandsektorloven indgås skriftligt og på markedsvilkår. En aftale er indgået på markedsvilkår, hvis vandselskabet forud for kontraktindgåelse har undersøgt markedet for at opnå markedsværdien af det leverede. Salgspriser skal beregnes på baggrund af direkte omkostninger, forholdsmæssig andel af fællesomkostninger og afskrivninger på anvendte aktiver. Aftaler, som baseres på Herning Vands almindelige salgspriser og takster, anses for værende indgået på markedsvilkår. Aftaler, som baseres på forhandling, skal inden bindende tilbudsafgivelse dokumenteres med: Budget over forventet eller aftalt omsætning Budget over forventede omkostninger Afdækning af væsentlige risici (Eventuelt beskrivelse af aktivitetens lovlighed) 5.3 Kommunale salgsaftaler Salgsaftaler med kommunal part skal som udgangspunkt indgås på markedsvilkår, hvilket Herning Vand skal være i stand til at dokumentere overfor selskabets revisor, da denne skal afgive erklæring på markedsvilkårene. 10

11 Hvis en aftale med kommunal aftalepart overvejes, bør den overvågningsansvarlige inddrages så tidligt i forløbet som muligt, med henblik på at sikre, at den endelige aftale aftale lever op til gældende lovgivning. 5.4 Koncerninterne salgsaftaler Koncerninterne aftaler er omfattet af de samme krav som ved indgåelse af aftaler med eksterne parter. Ved indgåelse af større aftalekomplekser skal de enkelte aftaleelementer kunne dokumenteres særskilt i henhold til de foranstående politikker. 11

12 6 Øvrige krav i forhold til program for intern overvågning 6.1 Godkendelse af dokumentation af overvågningsansvarlig Ved indgåelse af aftaler gælder, at ingen købsaftaler over kr. kan indgås før udkast og dokumentation er godkendt af den overvågningsansvarlige. Den som indgår aftalen har ansvaret herfor. Til brug for den overvågningsansvarliges godkendelse af en aftale skal følgende foreligge: Kort beskrivelse og specifikation af aftalens indhold - Art - Omfang - Særlige specifikationer Pris og vilkår - dokumentation for markedsvilkår - Hvis aftalen er udbudspligtig, anses udbud for tilstrækkelig dokumentation - Hvis aftalen ikke er udbudspligtig, skal den aftaleansvarlige over for den overvågningsansvarlige sandsynliggøre, at indkøbet sker på markedsvilkår - Er køb af ensartede varer eller ydelser opdelt i mindre aftaler, betragtes disse som en sammenhængende aftale. Overstiger værdien af disse tilsammen kr, er aftalen omfattet af nedenstående særlige dokumentatoinspligt Udkast til skriftlig aftale I bilag 1 fremgår dokumentationsskema, som skal anvendes i forbindelse med ethvert indkøb i Herning Vand A/S. Den overvågningsansvarlige kan ikke godkende en aftale før der foreligger et udkast til en skriftlig aftale. Ændres udkastet efter den overvågningsansvarlige har godkendt dette, skal den overvågningsansvarlige orienteres med henblik på om godkendelsen skal revurderes. Særlig dokumentationspligt kr. Der hviler en særlig dokumentationspligt på aftaler med en økonomisk værdi på mere end kr. Ved økonomisk værdi forstås den samlede mulige økonomiske værdi af en aftale, herunder også værdien af optioner. For en aftale uden løbetid forudsættes 4 års aftaleperiode. Ovenstående skal ske således, at Herning Vand A/S over for Forsyningssekretariatet kan dokumentere, hvordan indgåelsen af hver enkelt købs- eller salgsaftale er begrundet. For ikke-udbudspligtige aftaler, hvis værdi ikke overstiger kr., skal der foreligge en kort skriftlig begrundelse fra den aftaleansvarlige, som sandsynliggør, at aftalen er indgået på markedsvilkår. 12

13 Er der tvivl om ovenstående, forelægges dette den overvågningsansvarlige. Opbevaring af dokumentation Den overvågningsansvarlige skal opbevare kopi af modtagen. Den aftaleansvarlige opbevarer den underskrevne aftale. Det anbefales, at den aftaleansvarlige opbevarer den samlede dokumentation med henblik på eventuel løbende og opfølgende kontrol. Den overvågningsansvarlige udarbejder endvidere en oversigt over indgåede aftaler m.v. (aftaleregister) Dokumentationen skal opbevares i minimum 5 år efter aftalens udløb efter retningslinjer for arkivering i Mdoc. 6.2 Politik for information om program for intern overvågning Det skal sikres, at alle medarbejdere med ansvar i forhold til programmet for intern overvågning informeres om programmet og er bekendt med deres ansvar, for dets overholdelse. Dette skal sikres ved følgende tiltag: Der udleveres kopi af nærværende program for intern overvågning til relevante medarbejdere Ved nyansættelse skal der foretages en individuel orientering om program for intern overvågning samt ansvar i medfør heraf Der afholdes et eller flere årlige informationsmøder omkring programmet. Disse afholdes af den overvågningsansvarlige og skal som minimum indeholde - En overordnet gennemgang af programmet - Eksemplificering af dokumentationskrav Den overvågningsansvarlige har ansvaret for, at der til stadighed er en opdateret liste over medarbejdere med ansvar i medfør af programmet for intern overvågning. Denne liste og ajourføring heraf opbevares hos den overvågningsansvarlige. Den overvågningsansvarlige skal sammen med de områdeansvarlige/afdelingsledere sikre sig, at de relevante medarbejdere er til stede ved de årlige informationsmøder. 6.3 Politik for kontrol med program for intern overvågning Den overvågningsansvarlige har ansvaret for kontrollen med program for intern overvågning. 13

14 6.3.1 Løbende kontrol Den overvågningsansvarlige foretager, jf. politikkerne, en løbende kontrol ved aftaleindgåelse. Den overvågningsansvarlige foretager endvidere en stikprøvekontrol af aftaler, som ikke er omfattet af godkendelsespligt ved indgåelse. Aftaler uden løbetid, eksempelvis vareindkøbsaftaler, skal årligt underlægges en kontrol af, om aftalen er tidssvarende. Det vil sige, om aftalen svarer til de aktuelle markedsvilkår. Den overvågningsansvarlige skal påsé, at den årlige revurdering gennemføres, jf. nedenstående. Den aftaleansvarlige skal udarbejde en dokumentation for, hvorvidt aftalen stadig må anses at være indgået på markedstidssvarende vilkår. Herunder anbefale, om aftalen skal genforhandles eller opsiges med henblik på indgåelse af en ny aftale. Den overvågningsansvarlige skal kontrollere bogførte fakturaer for, hvorvidt de vedrører en godkendt aftale. Stikprøven skal omfatte mindst 0,5% af antal fakturaer samt mindst 5% af den samlede fakturaværdi Opfølgende kontrol på aftaler efter udførelse Der foretages en opfølgende kontrol på afsluttede aftaler. Den overvågningsansvarlige skal årligt udtage mindst 8% afvolumen af afsluttede aftaler (mindst 5) til opfølgende kontrol. Den overvågningsansvarlige meddeler den aftaleansvarlige, at aftalen er udtaget til opfølgende kontrol, og det påhviler herefter den aftaleansvarlige at dokumentere, at effektueringen af aftalen er sket i overensstemmelse med den indgåede aftale. Den aftaleansvarlige skal fremlægges kopi af eventuelt projektregnskab, modtagne fakturaer med tilhørende specifikation og øvrig dokumentation, som den overvågningsansvarlige måtte anmode om. Dokumentationen skal foreligge senest 14 dage efter anmodningen. 6.4 Årsberetning og tidsfrister Den overvågningsansvarlige skal udarbejde en årsberetning, som indeholder: En beskrivelse af programmet En beskrivelse af programmets gennemførelse, herunder den foretagne kontrol med overholdelse af programmet En oversigt over selskabets udestående mellemværender med kommuner opgjort inkl. renter på tidspunktet for offentliggørelse af årsberetningen, og En oversigt over de mellemværender, der er afviklet helt eller delvist på tidspunktet for offentliggørelse af årsberetningen, jf. bekendtgørelse om afvikling af mellemværender mellem kommuner og vandselskaber. 14

15 Den overvågningsansvarlige skal fremsende udkast til årsberetning til ledelsen. Den overvågningsansvarlige skal aftale med selskabets eksterne revisor, at der foretages gennemgang heraf med henblik på afgivelse af revisorerklæring således indberetningsfristen overholdes. Årsberetningen bilægges en revisorerklæring omkring programmets etablering og de gennemførte kontroller. Ledelsen godkender årsberetningen om programmet for intern overvågning. Den overvågningsansvarlige har efterfølgende ansvaret for, at årsberetningen indsendes til Forsyningssekretariatet bilagt revisorerklæring senest den 1. maj i det efterfølgende kalenderår. Den overvågningsansvarlige har endvidere ansvaret for, at årsberetningen offentliggøres senest den 1. maj i det efterfølgende kalenderår. Den første årsberetning skal indsendes til Forsyningssekretariatet og være offentliggjort senest den 1. maj For de efterfølgende år skal årsberetningen for et kalenderår indsendes den 1. maj i det efterfølgende kalenderår. Dette program offentliggøres på Herning Vands hjemmeside. Ledelseserklæring og revisorerklæring offentliggøres på Herning Vands hjemmeside senest den 1. maj. Placering: 15

16 7 Bilag 1: Dokumentationsskema 1. Aftalen omfatter køb af: Aftalevurdering - Intern Overvågning 2. Hvorfor skal vi købe?: 3. Hvem er ansvarlig for købet/aftalen?: 4. Hvad er de økonomiske konsekvenser af købet? (evt. overslag): 5. Hvornår forventes købet afsluttet?: 6. Er der tale om en enkeltstående aftale?: Ja Nej 6A. Hvis nej, hvor lang tid løber aftalen over, og hvor mange leverancer forventes der?: 7. Er aftalen sendt i offentligt udbud? (hvis JA,gå til pkt. 11) 8. Hvis der er indbudt leverandører til at afgive tilbud, hvor mange? (Hvis ingen gå til pkt. 10A): 9. Hvordan er de indbudte leverandører udvalgt? (f.eks. lokalitet, branchekendskab, øvrige forhold, m.v.): Ja Nej 10. Hvor mange tilbud er der modtaget?: 10A. Hvis indkøbsvejledningen i bilag 2 ikke følges, hvad er så årsagen hertil (forretningsmæssig begrundelse)? 16

17 11. Er det økonomiske mest fordelagtige tilbud valgt?: 12. Hvis nej, hvorfor er der valgt anden tilbudsgiver (forretningsmæssig begrundelse)?: Ja Nej 13. Hvilken leverandør er valgt?: 14. Er der stillet miljøkrav ved indkøbet, eller er der lagt vægt på miljø i valg af leverandør 14A. Hvis ja, hvilken betydning har miljø haft i forhold til valg af leverandør?: Ja Nej 15. Er der behov for ny projektoprettelse i C5 til registrering af køb?: (hvis NEJ, gå til pkt. 18) 16. Hvis JA, er der behov for udarbejdelse af projektbeskrivelse?: 17. Vurder om der er tale om et drifts- eller et anlægsprojekt? (anfør evt. begrundelse): Hvis investeringen > 10 tkr. OG investering er levetidsforlængende, funktionsudvidende eller en nyinvestering er det et anlægsprojekt 18. Hvis der ikke er behov for ny projektoprettelse i C5 til registrering af køb, hvor skal købet så knteres?: 19. Dato for (første) levering: 20. Underskrifter: Ja Ja Driftsprojekt Nej Nej Anlægsprojekt Aftaleansvarlig Overvågningsansvarlig Direktør/nærmeste leder Dokumentation vedlagt: - Evt. Udbudsmateriale, - Modtagne tilbud, - Udkast til aftale 17

18 Bilag 2: Indkøbsvejledning (Version 2.0 revideret 31/ ) 1. Almindelig sund fornuft 2. Ingen 3. Mundtlig godkendelse hos nærmeste leder 4. Ingen krav til dokumentation for køb på markedsvilkår tilbud/priser indhentes 2. Ingen 3. Indhent godkendelse af køb hos nærmeste leder 4. Udarbejd dokumentation for køb på markedsvilkår (godkendelse hos overvågningsansvarlig ikke nødvendig) 1. 3 tilbud indhentes 2. Ingen 3. Indhent godkendelse af køb hos nærmeste leder 4. Indhent godkendelse af dokumentation for køb hos overvågningsansvarlig tilbud 2. Ingen 3. Indhent godkendelse af køb hos direktør 4. Indhent godkendelse af dokumentation for køb hos overvågningsansvarlig 1. EU-udbud*** 2. Forsyningsdirektivet 3. Indhent godkendelse af køb hos direktør (og evt. bestyrelse) 4. Indhent godkendelse af dokumentation for køb hos overvågningsansvarlig 5. Annonceringspligt i EU-tidende* og evt. hjemmeside 1. Indkøbs-/udbudsform 3. Godkendelse af køb 5. Annonceringspligt 7. Underretning om kontrakttildeling 2. Gældende lovgivning 4. Godkendelse af dokumentation for køb på markedsvilkår 6. Minimum antal tilbudsgivere 8. Stand still-periode Varekøb Tjenesteydelser Bygge- og anlægsarbejder kr kr kr. 6. Ingen krav til antal af tilbudsgivere 7. Ingen underretningskrav til tilbudsgivere 1. Almindelig sund fornuft 2. Ingen 3. Mundtlig godkendelse hos nærmeste leder 4. Ingen krav til dokumentation for køb på markedsvilkår 6. Ingen krav til antal af tilbudsgivere 7. Ingen underretningskrav til tilbudsgivere 1. Almindelig sund fornuft 2. Ingen 3. Mundtlig godkendelse hos nærmeste leder 4. Ingen krav til dokumentation for køb på markedsvilkår kr kr kr. 6. Ingen krav til antal af tilbudsgivere 7. Ingen underretningskrav til tilbudsgivere 1. Almindelig sund fornuft 2. Ingen 3. Indhent godkendelse af køb hos nærmeste leder 4. Udarbejd dokumentation for køb på markedsvilkår (godkendelse hos overvågningsansvarlig ikke nødvendig) 6. Ingen krav til antal af tilbudsgivere 7. Ingen underretningskrav til tilbudsgivere tilbud/priser indhentes 2. Ingen 3. Indhent godkendelse af køb hos nærmeste leder 4. Udarbejd dokumentation for køb på markedsvilkår (godkendelse hos overvågningsansvarlig ikke nødvendig) kr kr kr. 6. Ingen krav til antal af tilbudsgivere 7. Ingen underretningskrav til tilbudsgivere 1. 3 tilbud indhentes 2. Ingen 3. Indhent godkendelse af køb hos nærmeste leder 4. Indhent godkendelse af dokumentation for køb hos overvågningsansvarlig 6. Ingen krav til antal af tilbudsgivere 7. Ingen underretningskrav til tilbudsgivere 1. 3 tilbud indhentes 2. Ingen 3. Indhent godkendelse af køb hos nærmeste leder 4. Indhent godkendelse af dokumentation for køb hos overvågningsansvarlig kr kr mio. kr. Herning Vand A/S er underlagt forsyningsdirektivets regler 6. Minimum 3 tilbudsgivere (Konkurrencestyrelsen anbefaler 5 til 7) 7. Tilbudsgivere skal hurtigst muligt underrettes om beslutning og kort redegørelse for beslutning tilbud 2. Tilbudsloven 3. Indhent godkendelse af køb hos direktør 4. Indhent godkendelse af dokumentation for køb hos overvågningsansvarlig 6. Minimum 3 tilbudsgivere (Konkurrencestyrelsen anbefaler 5 til 7) 7. Tilbudsgivere skal hurtigst muligt underrettes om beslutning og kort redegørelse for beslutning 1. Underhåndsbud 2. Tilbudsloven 3. Indhent godkendelse af køb hos nærmeste leder 4. Indhent godkendelse af dokumentation for køb hos overvågningsansvarlig > kr. > kr kr. 6. Minimum 5 tilbudsgivere 7. Tilbudsgivere skal underrettes om beslutning, kort redegørelse for beslutning og udløb af stand still-periode 8. Stand still-periode er minimum 15 dage (hvis underretning pr. brev) og minimum 10 dage (hvis underretning pr. mail) Bestemmelserne i tilbudsloven vedrørende vare- og tjenesteydelseskontrakter (afsnit II) falder bort, da forsyningsdirektivet er gældende for Herning Vand A/S Generelt gælder for alle indkøb krav om, at indkøb sker på ikke-diskriminerende og gennemsigtiglige vilkår 1. EU-udbud*** 2. Forsyningsdirektivet 3. Indhent godkendelse af køb hos direktør (og evt. bestyrelse) 4. Indhent godkendelse af dokumentation for køb hos overvågningsansvarlig 5. Annonceringspligt i EU-tidende* og evt. hjemmeside Herning Vand A/S er underlagt forsyningsdirektivets regler 6. Minimum 5 tilbudsgivere 7. Tilbudsgivere skal underrettes om beslutning, kort redegørelse for beslutning og udløb af stand still-periode 8. Stand still-periode er minimum 15 dage (hvis underretning pr. brev) og minimum 10 dage (hvis underretning pr. mail) Bestemmelserne i tilbudsloven vedrørende vare- og tjenesteydelseskontrakter (afsnit II) falder bort, da forsyningsdirektivet er gældende for Herning Vand A/S Generelt gælder for alle indkøb krav om, at indkøb sker på ikke diskriminerende og gennemsigtiglige vilkår 1. Licitation** 2. Tilbudsloven 3. Indhent godkendelse af køb hos direktør (og evt. bestyrelse) 4. Indhent godkendelse af dokumentation for køb hos overvågningsansvarlig 5. Annonceringspligt i presse eller elektronisk medie* 1. EU-udbud*** 2. Forsyningsdirektivet 3. Indhent godkendelse af køb hos direktør og bestyrelse 4. Indhent godkendelse af dokumentation for køb hos overvågningsansvarlig 5. Annonceringspligt i EU-tidende* og evt. hjemmeside 6. Ingen krav til antal af tilbudsgivere 7. Ingen underretningskrav til tilbudsgivere 6. Ingen krav til antal af tilbudsgivere 7. Ingen underretningskrav til tilbudsgivere 6. Ingen krav til antal af tilbudsgivere 7. Ingen underretningskrav til tilbudsgivere 6. Minimum 2 og maks 3 tilbudsgivere (dog maks 4 hvis tilbudsgivere på forhånd er gjort bekendt hermed) 7. Tilbudsgivere skal hurtigst muligt underrettes om beslutning og kort redegørelse for beslutning 6. Minimum 3 tilbudsgivere (Konkurrencestyrelsen anbefaler 5 til 7) 7. Tilbudsgivere skal hurtigst muligt underrettes om beslutning og kort redegørelse for beslutning > kr. 6. Minimum 5 tilbudsgivere 7. Tilbudsgivere skal underrettes om beslutning, kort redegørelse for beslutning og udløb af stand stillperiode 8. Stand still-periode er minimum 15 dage (hvis underretning pr. brev) og minimum 10 dage (hvis underretning pr. mail) * Annonceindhold (som minimum): 1. Beskrivelse af opgaven, 2. Kontaktoplysninger, 3. Frist for modtagelse af tilbud eller anmodning om deltagelse, 4. Hvor mange bydende, der maksimalt vil blive opfordret til at afgive tilbud (kun ved begrænset licitation med prækvalifikationsfase), 5. Adresse for modtagelse af tilbud eller anmodning om deltagelse, 6. Kriterier for tildeling af opgaven (Laveste pris eller økonomisk mest fordelagtige tilbud samlet set, hvor der skal angives en vægtning af de temaer, der indgår i vurderingen). ** Offentlig licitation, Indbudt licitation/begrænset licitation (indbudte kan give tilbud, men minimum 1 af de indbudte skal være fra området uden for lokalområdet) eller Begrænset licitation med prækvalifikation. *** Offentligt udbud (alle kan give tilbud), Begrænset udbud eller udbud efter forhandling (sidstnævnte kun hvis omfattet af forsyningsdirektivet) Den administrerende direktør kan uden bestyrelsens samtykke foretage dispositioner på selskabets vegne, der i forhold til størrelsen og karakteren af selskabets virksomhed er sædvanlige og ordinære. Ved dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art skal direktøren indhente bemyndigelse/godkendelse hos bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for selskabets virksomhed. 18

19 Bilag 3: Underskrift af kontrakter Dato: 13. november 2012 Emne: Underskrift og kvalitetssikring af kontrakter (Fase 1 4 ) Til: DIR, Projektledere og Afdelingsledere hos Herning Vand (HV) Fra: Kopi: NMJ Ledelsen (JAR, PWJ, MKM, BEN) Formål Formålet med dette notat er at beskrive rammer for underskrift og kvalitetssikring af kontrakter i Herning Vand A/S. Baggrund Projektmanualen sætter rammerne for gennemførelse af HV s projekter. Projektlederen leder og gennemfører projektet og har ansvar for tid, fag og ressourcer / økonomi. En afdelingens økonomi er summen af økonomien i afdelingens projekter. Afdelingslederen har ansvaret for afdelingens økonomi. Herning Vand s økonomi er summen af afdelingerne økonomi. Rammer for kvalitetssikring og underskrifter Kvalitetssikring af kontrakter Kvalitetssikringen dokumenteres via 2 underskrifter på kontrakter. Underskrifter Både projektlederen, afdelingslederen og direktøren i HV kan forpligte HV økonomisk ved at underskrive en kontrakt. Projektlederen og afdelingslederen har inden for rammerne af projektmanual, kvalitetssikring og IO (intern overvågning) frihed til at lede projekterne hhv. afdelingen. I skemaet nedenfor ses beløbsgrænser for underskriftsrettigheder i HV. 19

20 Det fremgår også, at der i næsten alle tilfælde skal 2 underskrifter på en kontrakt. Evaluering Rammerne i dette notat evalueres inden 1. juni Hvis rammerne virker uhensigtsmæssige justeres de efter evalueringen. Ansættelses kontrakter IT kontrakter Anlægs- og driftskontrakter PL AL (DIR orienteres) Ja AL DIR Ja Indkøbskontrakter Arealerhvervelse eller krav om tegningsrettighed. Alle beløb er ex. moms. Kontraktsum Underskriftsrettighed Kvalitetssikring Dokumenteres med underskrift #) på kon- trakt AL MAT el. DIR Nej < kr ,- > kr ,- < kr. PL Anden PL Nej ,- *) > kr. PL AL Ja ,- < kr ,- >kr. PL AL *) Ja ,- < ,- > AL DIR Ja ,- < kr. PL Anden PL Nej ,- *) > kr. PL AL Ja ,- < ,- > ,- AL DIR. Ja Alle DIR Formand for Ja bestyrelsen *): Det forudsætter, at risikoscreeningen viser, at der ikke er risici i projektet ellers involveres AL eller DIR. #): Det forudsætter at indkøbet / kontraktindgåelsen er aftalt med AL i forbindelse med projektoverdragelsen. Ved ansættelseskontrakter tilsvarende aftale med DIR. 20

21 Projektoprettelsen: Projektleder Dato Afdelingsleder Dato 21

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning Ærø Vand A/S Program for intern overvågning 1 Indhold 1. Ledelseserklæring 3 2. Overvågningsansvarlig 4 3. Overordnet politik for indgåelse af aftaler 5 3.1 Hvilke aftaler er omfattet 5 3.2 Markedsvilkår

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Vedr. sikring af at aftaler indgås på markedsvilkår Lolland Forsyning A/S CVR nr. 29 60 30 65 Lolland Spildevand A/S CVR nr. 31 10 19 10 Lolland Vand A/S CVR nr. 31 15 17

Læs mere

Halsnæs Forsyning. Program for intern overvågning

Halsnæs Forsyning. Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold 1 Indledning 2 1.1 "Ledelseserklæring" 2 1.2 Omfattede selskaber 3 1.2.1 Beskrivelse af de omfattede virksomheder 4 2 Overvågningsansvarlig 5 3 Overordnet politik

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Retningslinjer for indkøb og salg til markedspriser. Februar 2015 Udarbejdet af Susanne K. Kristensen Overvågningsansvarlig Indhold 1 Indledning...2 1.1

Læs mere

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår.

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. 1. Indledning.... 3 2. Overordnede retningslinjer for indgåelse af aftaler.... 3 2.1 Hvilke aftaler er omfattet.... 4

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning

Årsberetning for intern overvågning Årsberetning for intern overvågning I Aalborg Forsyning, Kloak A/S 2013 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 10 Generelt om programmet for intern overvågning Dokumentation for den interne kontrol

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning Årsberetning 2010 Program til Intern Overvågning Indhold Indledning... 3 Ledelseserklæring... 3 Beskrivelse af program til intern overvågning... 5 Overvågningsprogrammet... 5 Foretagne kontroller... 5

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning 2014. Fredericia Spildevand og Energi A/S

Årsberetning for intern overvågning 2014. Fredericia Spildevand og Energi A/S Årsberetning for intern overvågning 2014 Marts 2015 Indhold 1 Indledning 3 2 Ledelseserklæring 4 3 Beskrivelse af program for intern overvågning 5 3.1 Overvågningsprogrammet 5 4 Foretagne kontroller 6

Læs mere

for Nørre Alslev Vandværk

for Nørre Alslev Vandværk Årsberetning for programmet for intern overvågning for Nørre Alslev Vandværk CVR. nr. 32847021 for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 Nærværende årsrapport er udarbejdet af Flemming Heintz for

Læs mere

Årsberetning 2014. Program til Intern Overvågning

Årsberetning 2014. Program til Intern Overvågning Årsberetning 2014 Program til Intern Overvågning Indhold Indledning... 3 Ledelseserklæring... 3 Beskrivelse af program til intern overvågning... 4 Overvågningsprogrammet... 4 Foretagne kontroller... 5

Læs mere

Årsberetning Program til Intern Overvågning

Årsberetning Program til Intern Overvågning Årsberetning 2012 Program til Intern Overvågning Indhold Indledning... 3 Ledelseserklæring... 3 Beskrivelse af program til intern overvågning... 4 Overvågningsprogrammet... 4 Foretagne kontroller... 5

Læs mere

1 Indledning 3. 2 Ledelseserklæring 4. 3 Beskrivelse af program for intern overvågning Overvågningsprogrammet 6. 4 Foretagne kontroller 7

1 Indledning 3. 2 Ledelseserklæring 4. 3 Beskrivelse af program for intern overvågning Overvågningsprogrammet 6. 4 Foretagne kontroller 7 Indhold 1 Indledning 3 2 Ledelseserklæring 4 3 Beskrivelse af program for intern overvågning 5 3.1 Overvågningsprogrammet 6 4 Foretagne kontroller 7 4.1 Konklusion på årets kontroller 8 5 Oversigt over

Læs mere

Årsberetning 2010 jf. program for intern overvågning

Årsberetning 2010 jf. program for intern overvågning Årsberetning 2010 jf. program for intern overvågning Indhold 1 Indledning 2 2 Ledelseserklæring 3 3 Beskrivelse af program for intern overvågning 4 4 Foretagne kontroller 5 5 Oversigt over udestående mellemværender

Læs mere

rersyning BORNHOLMS Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Bornholm Vand AIS Cvr. Nr. 3158 2083 April 2015 Program for intern oven ågning

rersyning BORNHOLMS Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Bornholm Vand AIS Cvr. Nr. 3158 2083 April 2015 Program for intern oven ågning April 2015 Program for intern oven ågning Cvr. Nr. 3158 2083 Bornholm Vand AIS Program for intern overvågning Årsberetning 2014 rersyning BORNHOLMS i Indledning 2 2 Ledelseserklæring 3 Indhold Bornhol,,,s

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Nybrovejens Vandværk A.m.b.a Nybrovej Slangerup CVR-nr Årsberetning 2010 for intern overvågning

Nybrovejens Vandværk A.m.b.a Nybrovej Slangerup CVR-nr Årsberetning 2010 for intern overvågning Nybrovejens Vandværk A.m.b.a Nybrovej 15 3550 Slangerup CVR-nr. 32997074 Årsberetning 2010 for intern overvågning Indhold Ledelseserklæring.... 4 Uafhængig revisor erklæring.... 6 Beskrivelse af overvågningsprogram....

Læs mere

Årsberetning for internt Overvågningsprogram 2012

Årsberetning for internt Overvågningsprogram 2012 Årsberetning for internt Overvågningsprogram 2012 1 Contents 1. Indledning 2. Ledelseserklæring 3. Omfattede selskaber 4. Beskrivelse af overvågningsprogrammet 5. Program for intern overvågning i Gribvand

Læs mere

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S Slagterivej 28 8305 Samsø Tlf: 40132557 E-mail: info@samsoespildevand.dk Hjemmeside: www.samsoespildevand.dk Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S 1. Indledning Formålet med et internt

Læs mere

Intern overvågning - Årsberetning 2013. Hedensted Spildevand A/S

Intern overvågning - Årsberetning 2013. Hedensted Spildevand A/S Intern overvågning - Årsberetning 2013 Hedensted Spildevand A/S Indhold Ledelseserklæring... 1 Indledning... 2 Beskrivelse af program for Intern Overvågning... 3 Foretagne kontroller... 4 Politik for indgåelse

Læs mere

rersyningt BORNHOLMS Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Bornholms Spildevand A/S Cvr. Nr. 3158 2229

rersyningt BORNHOLMS Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Bornholms Spildevand A/S Cvr. Nr. 3158 2229 rersyningt BORNHOLMS Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Spildevand A/S Cvr. Nr. 3158 2229 April 2015 Program for intern overvågning BornIuilnzs Spildevand AIS Årsberetning 20 / OP,-ognunJbr

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

Årsberetning 2013 jf. program for intern overvågning

Årsberetning 2013 jf. program for intern overvågning Årsberetning 2013 jf. program for intern overvågning Indhold 1 Indledning 3 2 Ledelseserklæring 3 3 Beskrivelse af program for intern overvågning 5 4 Foretagne kontroller 6 5 Oversigt over udestående mellemværender

Læs mere

Struer Forsyning Vand A/S. Årsberetning 2010. Program for intern overvågning

Struer Forsyning Vand A/S. Årsberetning 2010. Program for intern overvågning Struer Forsyning Vand A/S Årsberetning 2010 Program for intern overvågning. 1 Indledning Struer Forsyning Vand A/S skal i medfør af vandsektorloven etablere et program for intern overvågning. Programmet

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Årsberetning Intern overvågning Marts 2013 Årsberetning Intern Overvågning

Tønder Forsyning A/S. Årsberetning Intern overvågning Marts 2013 Årsberetning Intern Overvågning Forsyning A/S Årsberetning Intern overvågning 2012 Marts 2013 Årsberetning Intern Overvågning 20122 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Forsyning A/S... 3 3. Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 3 4. Gennemførelse

Læs mere

Årsberetning 2013 Program for intern overvågning

Årsberetning 2013 Program for intern overvågning Årsberetning 2013 Program for intern overvågning Retningslinjer for indkøb og salg til markedspriser. Marts 2014 Udarbejdet af Susanne K. Kristensen Overvågningsansvarlig Indhold 1 Indledning...2 1.1 Omfattede

Læs mere

Arsberetning for 2011

Arsberetning for 2011 Midtfyns Vandforsyn i ng A.m. b.a. I nternt overvåg n i ngsprog ram efter vandsektorloven Arsberetning for 2011 GVR-NR. 53 85 7418 Indholdsfortegnelse t. Overvågningsprogrammets ledelseserklæring...3 7.1,.

Læs mere

Årsberetning Intern Overvågning 2012

Årsberetning Intern Overvågning 2012 Udarbejdet af Godkendt af Henrik Juhl Nielsen John Hartvig Mølgaard Dato:30. april 2013 Dato: 30. april 2013 S13-4770 / D13-25247 / 3.0 Side 2 af 6 Indledning Lovgrundlag Denne årsberetning er udarbejdet

Læs mere

Årsberetning om Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S

Årsberetning om Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Årsberetning om Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Gruppebillede marts 2014 Ref.:www.ringstedforsyning.dk Overordnet ansvarlig: Direktør Janne M. Hansen Overvågningsansvarlig: Forsyningschef Thomas

Læs mere

Årsberetning 2010 for intern overvågning

Årsberetning 2010 for intern overvågning Årsberetning 2010 for intern overvågning Dato: 15. februar 2011 Udarbejdet af Godkendt af Vicky Gydesen Madsen Overvågningsansvarlig Jens F. Bastrup Adm. direktør Indhold Indledning... 3 Organisation...

Læs mere

Vejledning om overvågningsprogrammer efter vandsektorloven

Vejledning om overvågningsprogrammer efter vandsektorloven 19. januar 2010 Center for Vand CF Vejledning om overvågningsprogrammer efter vandsektorloven 1. Indledning Denne vejledning om overvågningsprogrammer er tænkt som et ide- og erindringskatalog, når vandselskaberne

Læs mere

Vejledning om internt overvågningsprogram efter vandsektorloven

Vejledning om internt overvågningsprogram efter vandsektorloven Vejledning om internt overvågningsprogram efter vandsektorloven Forsyningssekretariatet, april 2010 2 Indhold 1 Indledning 4 2 Det interne overvågningsprogram 6 2.1 Forholdsregler ved indgåelse af aftaler

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Esbjerg Forsyning A/S. Årsberetning 2011. Intern overvågning

Esbjerg Forsyning A/S. Årsberetning 2011. Intern overvågning Esbjerg Forsyning A/S Årsberetning 2011 Intern overvågning Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk 1. Indledning

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010

ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010 HJALLERUP VAN DFORSYN ING AN DELSSELSKAB ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010 Beskrivelse af det interne overvågningsprogram Formål med programmet

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

AABYBRO VAND A.M.B.A.

AABYBRO VAND A.M.B.A. AABYBRO VAND A.M.B.A. ARSBERETNING2013 PROGRAM FOR INTERN OVERVAGNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning 2 2 Ledelseserklcering 2 3 Beskrivelseaf program for intern overvagning 3 3.1 Overvagningsprograrnrnet

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 17 Bilag 6 Udbudsretlige problemstillinger 23, oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 27078672 1. Sammenfatning

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Udbudsannonce 14. januar 2015 Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Aarhus Kommune, Teknik og Miljø udbyder herved udførelse af teknisk isolering i begrænset

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Af nedenstående fremgår spørgsmål og svar, der har været stillet i forbindelse med prækvalifikation, og som kan have relevans for fortolkningen af Udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission Udbudsannonce Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus udbyder herved udførelse af grøn pleje og rengøring på

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

SKI's ordbog. Forklaring. Ord

SKI's ordbog. Forklaring. Ord SKI's ordbog En forklaring på begreber, der ofte bruges af SKI ver. 2.5 Ord Forklaring Aftalenummer Et tal, der henviser til en specifik rammeaftale. Hver aftale har et egentligt navn, som beskriver hvad

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281081-2010:text:da:html DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Danmark-København: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2015/S 223-407101. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed.

Danmark-København: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2015/S 223-407101. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:407101-2015:text:da:html Danmark-København: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2015/S 223-407101 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner. Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb

Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner. Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb Sorø og Ringsted Kommuner som indkøber Der indkøbes årligt for ca.

Læs mere

Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver

Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver Aarhus December 2015 Anne Bergholt Sommer Specialistadvokat T +45 72 27 33 61 ase@bechbruun.com Sagsnr. 038345-0070 tbr/ase/dla Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver 1. Baggrund og opdrag Norddjurs

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

DK-Århus: Vaskemidler 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Århus: Vaskemidler 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288882-2010:text:da:html DK-Århus: Vaskemidler 2010/S 189-288882 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2017-020517 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121633-2010:text:da:html DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 2010/S 81-121633 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269665-2011:text:da:html DK-Aarhus: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 163-269665 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere