DOM. Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOM. Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B"

Transkript

1 DOM Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der er anlagt den 14. februar 2011, vedrører spørgsmålet om godtgørelse for mangler ved et badeværelse i en andelslejlighed. Sagsøgeren, køberen A har påstået, at sagsøgte, sælgeren B, skal betale kr. med tillæg af procesrente fra den 14. februar 2011 til betaling sker. B, har påstået frifindelse. Oplysningerne i sagen B etablerede badeværelset i Arbejdet blev udført af en murer og efter regning. A købte lejligheden med overtagelse den 1. juni B fraflyttede lejligheden den 31. maj Det fremgår af andelsbeviset, bilag 1, at andelsforeningens formand har tiltrådt salget ved påtegning af 26. august Det fremgår af aftale om salg af andel, bilag 2, at den indre værdi, andelsværdien var sat til kr. Hertil kom værdien af arbejde udført i lejlighedens gang, køkken og etablering af bad for i alt kr. Samlede udgifter til etablering af badeværelse udgjorde kr., der med en nedskrivning over 30 år, på overdragelsestidspunktet var nedskrevet med kr. Samlet overdragelsessum var opgjort til kr. B har i bilag A opfordret A til at fremlægge bilag, som angiveligt var vedlagt aftalen om salg, bilag 2. Provokationen er ikke imødekommet. B havde ikke i sin ejer tid bemærket, at badeværelset var mangelfuldt. Ved årsskiftet 2009 og 2010 fik A mistanke om, at der var noget galt med badeværelset. A kontaktede arkitekt Svend Peters, der den 25. februar 2010 undersøgte badeværelset og den 5. marts 2010 afgav en erklæring, bilag 3, hvorefter badeværelset var ulovligt og gulvkonstruktionen mangelfuld. A kontaktede B, der anerkendte, at gulvet var mangelfuldt. Det blev aftalt, at de hver især skulle indhente tilbud på udbedring. A indhentede tilbud på murer- og VVS arbejde hos X på sammenlagt kr. inkl. moms. B indhentede et tilbud hos en murer, Y, på kr. ekskl. moms, hvilket hun accepterede. A søgte og fik den 9. august 2010 tilladelse fra Københavns Kommune til at renovere wc-rum og installerede bad, jf. bilag 4. Parterne havde en længere korrespondance i perioden 2. maj september 2010, hvorefter sagsøgte uden præjudice tilbød at lukke sagen mod betaling af kr. + moms, hvorefter tilbuddet bortfaldt. Parterne har indhentet syn og skøn.

2 - 2 - Af skønserklæring af 7. august 2011, udarbejdet af skønsmand Erik Brandt, bilag 8 fremgår: "... Spørgsmål A 1. Kan det konstateres, at alle fugerne i badeværelsets midterste område er mere eller mindre beskadiget. SVAR: ja, fugerne i badeværelsets midte er revnede/beskadiget. 2. Kan der ved en undersøgelse af gulvet konstateres, at der er områder af gulvet, som er eftergivende ved belastning. SVAR: ja, der er områder af gulvet, som er eftergivende ved belastning. 3. Kan det konstateres, at almindelig færdsel på gulvet skaber områder med nedbøjning af flisebelægningen. SVAR: Ja, der sker nedbøjning ved almindelig færdsel på gulvet. 4. Kan der konstateres løse gulvfliser. Svar: Ja, der kan konstateres løse gulvfliser. 5. Kan det konstateres ved at optage løse gulvfliser, at der er en højde fra fugtmembran til overkanten af flise på 17 mm. Svar: Ja, der kan konstateres en højde fra underlaget/brædderne til overkanten af fliserne på ca. 17 mm. 6. Kan det konstateres, at flisetykkelsen er 6 mm. SVAR: Ja, flisetykkelsen er ca. 6 mm. 7. Kan det konstateres, at fliseklæbemørtlen ikke er udlagt med tandspartel. SVAR: Der er ikke anvendt fliseklæber, men mørtel. 8. Kan det konstateres, at klæbemørtlen er udlagt som individuel pude af ca. 11 mm tykkelse under hver enkelt flise, således, at der efterlades områder uden klæbemørtel og også uden fugemørtel. SVAR: Ja, mørtlen er udlagt som individuelle puder med en tykkelse på ca. 11 mm., hvorved der opstår områder uden mørtel/fugemørtel. 9. Kan det konstateres, at der findes områder, hvor fliserne er uden understøttelse. Svar: Ja, der er områder, hvor fliserne er uden understøtning. 10. Kan det ved destruktiv undersøgelse og ved borttagelse af stykker af vådrumsmembranen, konstateres, at der er tale om underlag af gulvbrædder. SVAR: Ja, der er underlag af gulvbrædder. Spørgsmål B Efter at have besvaret ovenstående 10 spørgsmål, bedes skønsmanden oplyse om badeværelsets konstruktion kan antages at medføre risiko for vandindtrængning i gulv eller vægkonstruktionen, således, at der er fare for skade på de omkringliggende bygningsdele. SVAR: Ja de konstaterede forhold medfører risiko for vandindtrængning og deraf følgende skader på omkringliggende bygningsdele. Spørgsmål C Såfremt det kan konstateres, at der er fare for skade, bedes skønsmanden oplyse, hvad årsagen hertil er.

3 - 3 - SVAR: Årsagen til risikoen for skader er, at den udførte konstruktion ikke vurderes at være vandtæt, hvorfor der er risiko for vandindtrængning, som kan medføre skimmelvækst, nedbrydning af organiske materialer samt skjolder på og opvældning af pudsede konstruktioner. Spørgsmål D Er der fare for skade, bedes syn- og skønsmanden oplyse, hvorledes faren for skade kan afhjælpes. Risikoen for fare kan kun afhjælpes ved at udbedre badeværelset, så fugtfølsomme dele beskyttes effektivt. Beskyttelsen skal ske iht. gældende regler, dvs. ved ændring af gulvet til en støbt konstruktion på den eksisterende dækkonstruktion og med vandtætningsmembran og ændring af den del af vægområdet, som ikke er af murværk eller letbeton, til en løsning udført iht. By og Byganvisning 200, Vådrum. Spørgsmål E Skønsmanden bedes oplyse, hvilke omkostninger inklusiv teknikerbistand, der er ved udbedring af konstaterede fejl og mangler ved badeværelset, således, at det fremtræder udført fagmæssigt korrekt. SVAR: Udbedring som skitseret i svaret på spørgsmål D inkl. udbedring af loftskonstruktion hos underbo, anslås groft at andrage kr. + moms. Spørgsmål 1 Skønsmanden bedes oplyse, om badeværelset efter skønsmandens opfattelse var lovligt og håndværksmæssig korrekt opført i SVAR: nej, de konstaterede konstruktionsopbygninger var ikke i overensstemmelse med hverken gældende regler eller god håndværksskik ved opførelsen. Spørgsmål 2 I det omfang skønsmanden besvarer spørgsmål 1 benægtende, anmodes skønsmanden om at præcisere, på hvilke punkter badeværelset ikke var lovligt opført og håndværksmæssigt korrekt. SVAR: På opførelsestidspunktet skulle gulvet og væggene iht. bygningsreglementet være udført så fugtfølsomme dele blev beskyttet, hvilket enten kunne ske ved at udføre badeværelset iht. SBianvisning 169, Gulve og vægge i vådrum eller iht. en KM-godkendelse af den pågældende konstruktion. De omhandlede konstruktioner er ikke i overensstemmelse med nogen af de 2 nævnte. Spørgsmål 3 I fortsættelse af skønsmandens besvarelse af spørgsmål nr. 1, 4 og 9 anmodes skønsmanden om at oplyse, om forholdene må antages at have været til stede i maj Svar: ja. Skønsmanden vurderer, at forholdene har været til stede i maj Der er indhentet supplerende skønserklæring af 18. september 2011, udarbejdet af skønsmand Erik Brandt, hvoraf fremgår: Spørgsmål F Skønsmanden bedes oplyse, hvordan beløbet kr. + moms er sammensat. Der ønskes en angivelse af prisfastsættelsen af de enkelte arbejder og ydelser, som er indgået i det beløb, som (groft) er angivet som den omkostning, der må imødeses for at bringe badeværelset i en sådan stand, at det fremtræder udført fagmæssigt korrekt. SVAR: som anført i svaret på spørgsmål D skal der ved udbedring ske ændring af gulvet til en støbt konstruktion med vandtætningsmembran på den eksisterende dækkonstruktion og ændring af den del af vægområdet, som ikke er af murværk eller letbeton, dvs. vinduesbrystningen. Øvrige vægge er af uorganisk materiale og var derfor lovlige på udførelsestidspunktet; de behøver derfor ikke ændres. Udbedringsudgifterne er sammensat som følger:

4 - 4 - Af- og genmontering af inventar: VVS arbejde (af- og genmontering af wc, håndvask, gulvafløb m.v.) Borttagning og bortkørsel af nuværende gulvkonstruktion og vinduesbrystning samt en række fliser på vægge Ny støbt gulvkonstruktion Ændring af vinduesbrystning til uorganisk konstruktion, fx. gasbeton Flisearbejde inkl. vådrumsmembran på hele gulvet og de nederste kr kr kr kr kr. 100 mm af væggene samt vinduesbrystning kr. Udbedring af loft hos underbo samt reparation af malearbejde Uforudsete udgifter I alt eksklusiv moms kr kr kr. Der er indhentet en yderligere supplerende skønserklæring af 18. oktober 2011, udarbejdet af skønsmand Erik Brandt, hvoraf fremgår: Spørgsmål 4 Skønsmanden bedes oplyse, om det eksisterende afløb kan genanvendes i forbindelse med den foreslåede reparation. SVAR: nej det er ikke muligt at genanvende det nuværende gulvafløb i forbindelse med udbedring, idet der med nugældende regler skal anvendes afløb beregnet til indstøbning OG tilslutning af membran. Spørgsmål 5 I underbilag til sagens bilag 2 er det anført, at det i 1995 kostede kr. at etablere det nye badeværelse. Udgiften vedrørte nyt støbt gulv, afløb, opbygning af væg til soveværelse samt opsætning af fliser m.m. Skønsmanden anmodes om at anslå, hvor stor en del af disse udgifter, der vedrører arbejder som skønsmanden mener ikke har været udført håndværksmæssigt korrekt. SVAR Det fremgår af underbilaget, hvad der mere specifikt er lavet af arbejder på væggene, så skønsmanden kan kun meget groft anslå, at ca. 2/3 af beløbet er medgået til udførelsen af gulvet og 1/3 til væggene. Arbejderne på væggene er kun forkert udført i mindre omfang ved vinduesbrystningen. På baggrund heraf er det skønsmandens vurdering, at arbejder der ikke har været udført håndværksmæssigt korrekt har omfattet udgifter på ca kr. Spørgsmål 6 Skønsmanden bedes besigtige de beskadigede trækonstruktioner, herunder en bærende bjælke ind mod naboen og derefter oplyse, om de nyopdagede skader på trækonstruktionen er en integreret del af de skader, der allerede er konstateret under den afholdte tidligere skønsforretning. Såfremt spørgsmålet besvares bekræftende, bedes skønsmanden beskrive skadernes omfang samt angive omkostningerne ved en udbedring. Skønsmanden bedes oplyse, om de nyopdagede skader på træværket giver anledning til at revurdere afgivne erklæringer i sagen. SVAR: De nyopdagede skader vurderes at være en følge af det tidligere konstaterede fejlagtigt udførte gulv. Skaderne omfatter hele gulvet og især den ene bærende træbjælke (på væggen mod naborum).

5 - 5 - Som følge af det nu konstaterede (nedbrudt bjælke og blændet dør hul i væg) ønsker skønsmanden at ændre besvarelsen af spørgsmål F, idet omkostningerne vurderes at blive væsentligt større end tidligere anslået. Udbedringsudgifterne anslås herefter til følgende: Af- og genmontering af inventar: VVS arbejde (af- og genmontering af wc, håndvask, gulvafløb m.v.) Borttagning og bortkørsel af nuværende gulvkonstruktion og vinduesbrystning samt en række fliser på vægge Udskiftning/forstærkning af bjælke og indskudsbrædder Ny støbt gulvkonstruktion Ændring af vinduesbrystning og blændet dør hul til lovlig konstruktion, gasbeton Flisearbejde vægge samt gulv (inkl. vådrumsmembran mindst på hele gulvet og nederste 100 mm af væggene) Udbedring af loft hos underbo samt reparation af malearbejde Bistand af rådgiver Uforudsete udgifter I alt eksklusiv moms Der er under sagen afgivet forklaring af parterne A og B kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. A har forklaret, at hun er landskabsarkitekt med en uddannelse indenfor design, hun er også keramiker. Hun kender lidt til at pudse vægge. Da hun købte lejligheden i 2002 kunne hun ikke se, at der var noget galt med badeværelset. Der var ikke skimmel eller mørke pletter. Der var ingen synlige tegn på, at badeværelset ikke var korrekt udført. Der var ikke klager fra underboen over nedsivende vand. I slutningen af 2009 begyndte fugerne at krakelere og fliserne begyndte at give sig i forhold til hinanden. Hun spurgte sine bekendte, om de havde hørt, at et gulv kunne revne. Hun prøvede at løfte en flise og kunne se, mørtelen ligge inde på midten med et hulrum rundt omkring. Der var noget galt. Lige omkring årsskiftet kontaktede hun B og inviterede hende. A ville gerne høre, hvordan badeværelset var blevet lavet. Der var smurt en gummimembran ud og fliserne var lagt ovenpå. Gamle gulvbrædder giver sig. Når man lægger et blødt materiale med et hårdt lag ovenpå. B havde ikke fået det godkendt af kommunen, det troede hun ikke, at man skulle, når bestyrelsen havde sagt god for projektet. De var enige om, at indhente nogen tilbud. I den første fase ville B godt være med til at få det sat i orden. A indhentede 2 tilbud på henholdsvis kr. og kr., tilbuddene var baseret på arkitektens rapport. Hun har vist rapporten til B. A kan ikke sige, hvordan B kunne finde en person, som kunne gøre det for kr. A spurgte den murer, som B havde fundet om VVS arbejder m.v. Han, Y, blev vakkelvorn og måtte spørge en anden, Z. A var interesseret i at få et lovligt badeværelse. Hun kunne derfor ikke godtage et tilbud på kr. + moms. A rettede henvendelse til kommunen og tjekkede ejendommens papirer. Der var godkendelse af andre badeværelser i bygningen men ikke i lejligheden på 4. sal til højre. I hendes lejlighed var alene flyttet en væg.. fx.

6 - 6 - A søgte kommunens om tilladelse til at renovere badeværelset og fik tilladelse den 9. august 2010, bilag 4. Hvis man selv er med til at øve skade på bygningen, hæfter man. Hun har ikke brugt afløbet, så længe hun ikke vidste, hvad der var sket. Hun har badet i en balje og hældt vandet i toilettet. Hun var ikke opmærksom på, at afløbet ved vasken heller ikke var tæt. Hun havde fokus på brusenichen. Det er en konstruktionsskade og ikke en pludselig opstået skade, som kunne være dækket af en forsikring. Det nye badeværelse er næsten færdigt. Forespurgt af advokat Finn Sandgaard, forklarede A, at hendes pap mor og Bs mor kender hinanden. Det var svært at finde en andelslejlighed på det tidspunkt, hvor hun var interesseret i at købe. Hun var glad, da hun fandt denne. Foreholdt bilag 2, Forbedringer af lejligheden, bilag vedlagt, forklarede hun, at hun ikke havde været skarp nok til at forfølge det. Hun erindrede ikke at have skrevet under på side 2. Hun er ikke i besiddelse af bilaget. Bilaget er udarbejdet af andelsboligforeningen, der var ingen administrator. Hun opdagede først problemerne efter godt og vel 7 år. Underboens problemer opstod i begyndelsen af Hun har reklameret overfor andelsboligforeningen i forhold til bjælken, men forsikringen dækker ikke, når der ikke er tale om en pludselig opstået skade. Hun har været i kontakt med bestyrelsen, der har været oppe at foretage besigtigelse, de har sammen henvendt sig til forsikringsselskabet, der har afvist at betale. B har forklaret, at hun er kontoruddannet og teamleder i X, hvor hun booker rejser. Hun erindrede ikke, hvornår hun købte lejligheden. Hun havde vist boet i den i 5 år, før hun fik lavet badeværelse. Det var en 3 v. lejlighed med et lille kammer. Der var et lille toilet uden håndvask og en bruser i køkkenet. Der var en andelshaver, som havde fået lavet badeværelse og en anden var i gang med det. Hun talte med ham, der havde fået det lavet. Hun spurgte, om vedkommende kendte en håndværker. Hun fik anbefalet René, som havde lavet noget for hendes mor, der havde været meget tilfreds. René gav et tilbud, der indebar inddragelse af kammeret, afløb, murerarbejde og VVS. Det tog ca. 8 uger. Hun fik regning efter timer. Hun var tilfreds. Han virkede kompetent. Han var ikke i tvivl om, hvad han skulle lave og forklarede undervejs. Hun sagde bare ja, da hun ikke havde forstand på det. Da hun skulle sælge andelen, spurgte hun bestyrelsen, som havde været med i forløbet. Hun fik at vide, at hun skulle lave en opstilling over, hvad der var lavet i lejligheden, hvilket fremgik af det vedlagte bilag. Hun har lavet opstillingen bilag 2, side 2, timeregnskab og indkøb af materialer til René. Der var ikke bilag på køkkenet eller i gangen. Hun har selv lavet opstillingen, som den fremgår af salgsaftalen side 2, og givet den til bestyrelsen sammen med bilagene. Hun ved ikke, om bilagene er overgivet til A ved købet. Hun har dem i hvert fald ikke. På et tidspunkt hørte hun via sin mor, der var veninde med As pap mor, at der var nogle løse fliser, som hun nok ville høre mere om. Det var om sommeren, for de sad udenfor. As far ringede i december 2009 for at høre, hvem mureren var, så de evt. kunne få ham til at se på det. Hun kunne ikke lokalisere ham, der angiveligt var flyttet til Filippinerne. B havde spurgt bestyrelsen om proceduren. Hun fik at vide, at et nyt badeværelse skulle godkendes, men at det ikke var noget, hun skulle tage sig af. Hun ved ikke, hvem, der skulle godkende det.

7 - 7 - Forespurgt af advokat Preben Dickow, forklarede hun, at hun havde spurgt bestyrelsen, før hun gik i gang med at lave badeværelset. René sagde ikke noget om, at kommunen skulle godkende etablering af et nyt badeværelse, hvor der ikke tidligere havde været badeværelse. Foreholdt proceduren, at bestyrelsen giver tilladelse til, at andelshaveren kan søge kommunen om godkendelse og at etableringen slet ikke må iværksættes, før godkendelsen foreligger, var hun uden viden herom. René havde ikke givet hende et skriftligt tilbud, det var alene et mundtligt overslag. René skulle have timeløn og hun skulle selv købe materialerne. Hun betalte de varer, som han valgte. Foreningen havde en revisor, ikke en administrator. Hun har ikke haft problemer med badeværelset. Parternes synspunkter A har i påstandsdokument af 24. maj 2012, gjort gældende: at det omhandlede badeværelse leveret indrettet af sagsøgte, er ulovligt indrettet samt at sagsøgte derfor er erstatningsansvarlig for et beløb, svarende til lovliggørelsen, jf. dansk rets almindelige erstatningsregler, at sagsøgte er pligtig at betale et forholdsmæssigt afslag i købsprisen svarende til de udbedringsomkostninger, som fremgår af supplerende skønserklæring III. Det bemærkes her, at udbedringsomkostningen andrager mere end de 5-10 % af handelsprisen, som efter retspraksis bør være overskredet, at sagsøger, hverken vidste eller burde vide, at der var fejl og mangler ved det leverede badeværelse før sagsøger modtog sagens bilag 3, som er dateret 5. marts 2010, at sagsøger reagerede uden tøven ved udtagelse af stævningen den 10. februar 2011, hvorfor der ikke foreligger nogen form for passivitet, at kravet ikke efter de nugældende regler er forældet, at der ikke er udvist rets fortabende passivitet, at der foreligger erstatningsgrundlag efter dansk rets almindelige erstatningsregler, idet sagsøgte må opfattes som selvbygger i retlig henseende, at erstatningskravet ikke er begrænset til det beløb, der er betalt for individuelle forbedringer, jf. andelsboligforeningslovens 5 med understykker, at de fejl og mangler, som syn- og skønsmanden har konstateret, er af en sådan art, at der ikke skal ske nedskrivninger i forhold til badeværelsets alder, at det er uden betydning for pådømmelse af sagen, at det eksisterende badeværelse er opført for 15 år siden og således har haft en væsentlig levetid. Sagsøgeren har supplerende anført, at der ikke skal ske nedskrivning af det beløb, som badeværelset er etableret for. A har ikke haft forsæt til at forværre tilstanden. B, har i påstandsdokument af 22. maj 2012 gjort gældende: at sagsøgers krav er forældet, at sagsøger har udvist en rets fortabende passivitet, at der ikke foreligger et erstatningsgrundlag, at der ikke er grundlag for et forholdsmæssigt afslag i købesummen,

8 - 8 - at sagsøgte kun kan pålægges at betale et afslag i den købesum, der er betalt for forbedringer, at udgangspunktet her i overensstemmelse med skønsmandens besvarelser af supplerende skønserklæring II bør være, at kr. af den i 1995 afholdte udgift på kr. vedrører arbejde, der ikke er udført håndværksmæssigt korrekt. at der for dette beløb i overensstemmelse med de sædvanlige nedskrivninger skal afskrives med 1/30 p.a., at reklamation først er sket 15 år efter badeværelsets opførelsestidspunkt, at halvdelen af badeværelsets levetid må anses for opbrugt, at eventuelle afslag i købesummen bør fastsættes til halvdelen af kr. eller kr. Sagsøgte har supplerende anført, at sagsøgte har tilbudt at betale kr. med tillæg af moms. Da sagsøgte har opfordret sagsøgeren til at fremlægge fakturaen fra mureren, burde sagsøgeren have rettet henvendelse til bestyrelsen med henblik på udlevering af bilaget. Rettens begrundelse og afgørelse Parterne er enige om, at badeværelset er mangelfuldt, da det ikke er opført i overensstemmelse med dagældende forskrifter eller god håndværksmæssig standard, ligesom kommunen ikke har godkendt etableringen. Parterne er ligeledes enige om, at fejl og mangler af den omhandlede art ikke er omfattet af den korte forældelsesfrist i andelsboligforeningslovens 16, stk. 3, men derimod den almindelige forældelseslov. Mangler Retten har efter Bs forklaring lagt til grund, at arbejdet er udført af en faglært murer. B kan derfor ikke anses for at være selvbygger. Den omstændighed at hun isoleret har betalt de varer, som mureren har udvalgt, kan ikke føre til et andet resultat. Der var ikke tegn på fugtskader, da B flyttede fra lejligheden. Retten har efter skønserklæringen med tillæg lagt til grund, at den anvendte membran ikke har kunnet holde fugt ude, ligesom fliserne ikke er fæstnet med det rigtige materiale eller på den fulde flade. Skønsmanden har vurderet, at skaden var sket ved risikoens overgang, da A den 1. juni 2002 overtog andelen med ret til brug af denne lejlighed. Manglerne går ud over, hvad hun som køber kunne forvente. Udbedring kan kun ske ved optagning af og støbning af nyt gulv, idet bemærkes, at det eksisterende afløb ikke han genanvendes. Det må efter parternes forklaringer lægges til grund, at konstruktionsfejlen var skjult og at skaden har udviklet sig over tid, herunder med råd af en bjælke indtil naboen og fugtskade i underboens loft. A konstaterede først løse fliser ved udgangen af 2009, 14 år efter etableringen af badeværelset. B har ikke udvist culpa og ifalder derfor ikke erstatningsansvar. Forældelse Krav om afslag i købesummen som følge af mangler ved fast ejendom, hvormed andelsboliger ligestilles, forældes efter 3 år, jf. forældelseslovens 3, stk. 1. A overtog andelen i 1992 og anlagde sagen i februar 2011, hvilket ligger indenfor den absolutte forældelse på 10 år, jf. lovens 3, stk. 3, nr. 3. Når køberen ikke kendte eller burde kende manglen, suspenderes forældelsesfristen, jf. lovens stk. 2. Da A først i slutningen af 2009 blev bekendt med manglerne og har anlagt sagen primo 2011, er kravet ikke forældet, jf. forældelseslovens 30, stk. 1.

9 - 9 - Passivitet A blev ved årsskiftet 2009 opmærksom på, at der var noget galt med badeværelset og forhørte sig i sin omgangskreds. Hun kontaktede primo 2010 en arkitekt, der i rapport af 5. marts 2010 konkluderede, at noget var galt med gulvkonstruktionen. Hun kontaktede herefter B, hvorefter de sammen besigtigede badeværelset. Parterne var enige om, at indhente forskellige tilbud på udbedring og korresponderede herom fra maj til september Badeværelset var ulovligt og det var åbenbart, at der skulle ske noget. Sagen blev anlagt ved retten den 14. februar A har under disse omstændigheder ikke fortabt sin ret ved passivitet. Kravets opgørelse Det fremgår af skønserklæringen, at skaderne på loftet hos underboen og råd i bjælken til nabolejligheden er opstået som følge af udtrængt fugt fra As lejlighed, hidrørende fra den mangelfulde etablering af membran i gulv og afløb i badeværelset. Efter skadens karakter er der ikke forsikringsdækning. Uanset at andelsboligforeningen som udgangspunkt har ansvaret for vedligeholdelse af bygningen, finder retten under disse omstændigheder, at posterne for udbedring af loft hos underboen, kr. og en del af kr. til udskiftning/forstærkning af bjælke mod nabolejligheden skal medtages i godtgørelsen. A har betalt kr. for andelsboligen. Skønsmanden har vurderet udbedringsomkostningerne til kr. inkl. moms, hvilket utvivlsomt er over bagatelgrænsen. Godtgørelse skal ske i form af afslag i salgsprisen. Spørgsmålet er, om kravet er begrænset til den del af købsprisen, der relaterede sig til den forbedring, som etableringen af badeværelset ansås for at udgøre, eller om godtgørelsen kan ske i hele salgsprisen. Købsprisen var opgjort til kr., heraf udgjorde betalingen for badeværelset alene kr., der var nedskrevet til kr. Retten finder ikke, at et forholdsmæssigt afslag i købesummen er begrænset til det beløb, der måtte være betalt for forbedringen af lejligheden, hvorfor afslaget kan ske i den fulde salgssum. Det er således uden betydning, at det bilag, der henvises til i salgsaftalen, bilag 2, ikke er fremlagt, herunder at en del af etableringsomkostningerne kan henføres til arbejder, der ikke er udført håndværksmæssigt korrekt og en anden del til etablering af væg. Afslaget fastsættes, som parterne har forelagt sagen, efter et samlet skøn over de nødvendige og rimelige udbedringsomkostninger på handelstidspunktet med hensyn til, at der etableres nyt badeværelse med længere levetid, end køberen kunne forvente. B skal i afslag til A betale kr. inkl. moms. Det bemærkes, at A i stævningen har påstået betaling af kr. med forbehold for at øge påstanden. Påstanden blev i overensstemmelse med skønsmandens erklæring i påstandsdokumentet, der er modtaget i retten den 25. maj 2012 hævet til kr. Forrentningen kan først pålægges fra kravets fremsættelse. A, har i det væsentlige vundet sagen. Det var nødvendigt for hende, at anlægge sagen, da B alene uden præjudice havde anerkendt et afslag på kr. inkl. moms. B skal i sagsomkostninger til A, der ikke er momsregistreret, betale kr kr. Retten har fastsat godtgørelse af rimelige udgifter til advokat med kr. inkl. moms. Retten har med udgangspunkt i middelværdien efter de vejledende takster herved lagt vægt på sagens karakter og den vundne værdi, som udgør kr. med tillæg for syn og skøn, hvor skønsmanden har afgivet 4 erklæringer.

10 Hertil kommer godtgørelse af retsafgift svarende til det vundne beløb med kr., samt sagsøgerens udlæg til syn og skøn med et samlet honorar til skønsmanden på kr. og kr. for at indhente forslag til skønsmand. Thi kendes for ret Sagsøgte, B, skal inden 14 dage til sagsøgeren, A, betale kr. med procesrente af kr. fra den 14. februar 2011 og af kr. fra den 25. maj 2012 samt i sagsomkostninger med kr., der forrentes jf. rentelovens 8a.

Boligformer Køb Susanne Lundbye havde ikke i sin ejertid bemærket, at badeværelset. mangelfuld.

Boligformer Køb Susanne Lundbye havde ikke i sin ejertid bemærket, at badeværelset. mangelfuld. U.2015.498H TBB2015.100 Ikke grundlag for, at et forholdsmæssigt afslag for mangler ved badeværelse ved salg af andelsbolig skulle fastsættes til et højere beløb end en del af forbedringsudgiften, bl.a.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 11039. Besigtigelsesdato: 06-07-2011. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 11039. Besigtigelsesdato: 06-07-2011. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Besigtigelsesdato: 06-07-2011 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 11039

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Besigtigelsesdato: 16.05.2013 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14064

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14064 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14064 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8037 Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i vinduespartier i udestue 2. Svamp i gulv i udestue Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet de nævnte

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11006 Besigtigelsesdato: Den 12.09.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10088

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10088 SKØNSERKLÆRING J.nr. 10088 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Gulv i bryggers er sunket samt med et betydeligt antal klinker, der mangler Øvrige forhold: Klager oplyser, at der ikke

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn].

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn]. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Steve Storegade 20 9560 Hadsund Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning for en difference i

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 10085 Oversigt over klagepunkter: 1. Vådrumsmembran mangler muligvis i badeværelse. 2. Gulvafløb i bruseområde er ikke lovligt. 3. Loftspots i trapperum og badeværelse er ikke lovlige.

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 7188 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Knækkede og defekte tagplader 2. Bagfald på badeværelsesgulv 3. Manglende gummifuger i badeværelse 4. Krakelerede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015 Besigtigelsesdato: Mandag, den 29. april 2013, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at det var et dødsbo, som solgte fritidshuset.

KENDELSE. Indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at det var et dødsbo, som solgte fritidshuset. 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Kenneth Jensen Skarridsøgade 1 4450 Jyderup Nævnet har modtaget klagen den 11. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12168

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12168 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12168 Besigtigelse d. 14. marts 2013. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. De indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut.ejendomsmæglere MDE Lars Elbæk og Kim Haubjerg Johansen Vestergade 15 3200 Helsinge Nævnet har modtaget klagen den 20. august 2010. Klagen angår

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091

SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Gulvbelægning i badeværelse på 1. sal mangler vedhæftning. 2. Vægbeklædning med brædder i bruseniche. 3. Synlig beton i gulvafløb

Læs mere

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag D O M afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag V.L. B 1798 12 Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8118 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Isolering på loft Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har nævnt forholdet med den ødelagte isolering

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af fejlagtige oplysninger om boligarealet.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af fejlagtige oplysninger om boligarealet. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Estate mæglerne Robert Børnum A/S v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7157 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet: Øvrige forhold: 1. Hultlydende vægfliser og fugt bag fliser i badeværelse. 2.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Finn Pedersen, Henrik Stage og Morten Dahl v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København K. Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9055 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Revner/sætning i sokkel samt murværk. 2. Ny inddækninger ved kviste er ikke lavet korrekt. 3. Udgår efter

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring.

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring. 1 København, den 4. februar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Frands-Christian Laursen v/adv. Jan Allan Svendsen St. Kongensgade 49 1022 København K. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal fortabe sit salær

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

RETTEN I SØNDERBORG DOM. Afsagt den 28. juni 2012 i sag nr. BS C8-1538/2010: Kenneth Bøttcher og Maria Todsen mod Hans Boserup

RETTEN I SØNDERBORG DOM. Afsagt den 28. juni 2012 i sag nr. BS C8-1538/2010: Kenneth Bøttcher og Maria Todsen mod Hans Boserup RETTEN I SØNDERBORG DOM Afsagt den 28. juni 2012 i sag nr. BS C8-1538/2010: Kenneth Bøttcher og Maria Todsen mod Hans Boserup og sag nr. BS C8-2236/2011: Hans Boserup mod K Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken 7263 Oversigt over klagepunkter: 1. Punkterede vinduer i soveværelse i tagetage 2. Punkterede vinduer i køkken 3. Rådangreb i vinduer i soveværelse i tagetage 4. Rådangreb i vinduer i badeværelse i tagetage

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8096 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i tagplader Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdene korrekt i tilstandsrapporten. Klager

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 14075 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 28. august 2014 i tidsrummet mellem kl. 14.00 og 15.45 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0171 li/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. statsaut. Ejendomsmægler MDE Morten Dahl Vejgaard Torv 1 9000 Aalborg

Klagerne. J.nr. 2012-0171 li/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. statsaut. Ejendomsmægler MDE Morten Dahl Vejgaard Torv 1 9000 Aalborg 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. Ejendomsmægler MDE Morten Dahl Vejgaard Torv 1 9000 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 3. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7294 Oversigt over klagepunkter: I tilstandsrapporten pkt. 6.2 er anført Trægulvene knirker på 1.sal ved belastning og karakteren er angivet som K1. KK mener at karakteren K1 er

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9105 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Ad. 1. På havesiden er belægningen og terrassen ført op over sokkelhøjden. Ad. 2. Bjælken, der er synlig i udhæng og synligt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16196 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget fredag d. 16. august 2017 i tidsrummet mellem kl. 10:00 og 11:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Nyborg ApS Vestergade 32 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 25. juni 2012. Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Bygningsdele, installationer og inventar, der slides og/eller forældes, nedskrives.

Bygningsdele, installationer og inventar, der slides og/eller forældes, nedskrives. Nedskrivninger Principper Der gælder følgende grundlæggende principper mht. nedskrivninger: Bygningsdele, installationer og inventar, der slides og/eller forældes, nedskrives. Vægge, gulv- og loftskonstruktioner,

Læs mere

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Andelslejligheden: Hyltebjerg Alle 9, 2.tv. 272 Vanløse Andelsboligforeningen: AB Lindegaarden 272 Vanløse Administrator: Boligexperten

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Annette Rønne Skt. Clemens Torv 11 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13087 Besigtigelsesdato: Den 10.10.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb.

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb. DOM Afsagt den 7. august 2013 i sag nr. BS 4-994/2012: Ejerlauget E v/b mod Advokat A Under denne sag, der er anlagt den 2. august 2012, har sagsøger, Ejerlauget E, X-by, nedlagt påstand om, at sagsøgte,

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Connla Administration ApS

Connla Administration ApS 25. september 2015 Connla Administration ApS IKKE under konkurs (Fordring stor kr. 1.169.777) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 28. september 2015 kl. 16.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr

SKØNSERKLÆRING. J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 10064 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Vandret revne i sokkel mod sydvest 2. Fugtig kældervæg ved hjørne vendende mod sydvest. Fugtig kældervæg i gildestue. 3. Fugtskade

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-1590/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. Klagens tema: [Klager] har

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. Ejendomsmægler Anja Schultz-Rasmussen v/ Pro Erhvervsadvokater Esplanaden 34A, 2. 1263 København K Nævnet har modtaget klagen den 15.

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen).

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). D O M Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). 5. afd. nr. B-226-12: Gudmund Skæling (advokat Christian Fribjart

Læs mere

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I SALGSPROCEDURE 1. Beboeren indleverer vedlagte skema (ANMODNING OM UDTRÆDEN AF ANDELSBOLIGFORENINGEN) til bestyrelsens salgskoordinator. (Se adresse i beboermappens side 1.1). Hvis man vil gøre brug af

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 27. juni Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 27. juni Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 27. juni 2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Ernsø og Kenneth Thiemke Hovedgaden 514 2640 Hedehusene Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne, som følge af at indklagede

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE År 1997, den 18. februar blev i S BS. 226/1996 mod Andelsselskabet Reerslev Vandværk v/formand F afsagt sålydende DOM: Sagsøgeren, S blev i 1983 tilsluttet sagsøgte,

Læs mere

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig.

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Svend Døssing, Jesper Navntoft og Tommy Erichsen v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har

Læs mere

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Tina Goth Vinkelvej 10 3400 Hillerød. Knud Erik Nielsen Helle-Ager 5 Rågeleje 3210 Vejby

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Tina Goth Vinkelvej 10 3400 Hillerød. Knud Erik Nielsen Helle-Ager 5 Rågeleje 3210 Vejby 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Tina Goth Vinkelvej 10 3400 Hillerød og Knud Erik Nielsen Helle-Ager 5 Rågeleje 3210 Vejby Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede vidste eller burde

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : llingvej 62 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-09-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 1671742 Matr. nr./ejerla 10 DL / Hvidovre By,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9125 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Fugtforhold anses ikke korrekt beskrevet i HE-rapporten. Klagers påstand: Krav Udbedring af ovennævnte skader. Den bygningssagkyndiges

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 11075 Besigtigelsesdato: 12. september 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082 Besigtigelsesdato: Den 15.10.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107 Besigtigelse d. 10. oktober 2013. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

B Invest har endelig nedlagt påstand om, at advokat A skal betale ,02 kr. med procesrente af ,82 kr. fra den 23. juni 2010.

B Invest har endelig nedlagt påstand om, at advokat A skal betale ,02 kr. med procesrente af ,82 kr. fra den 23. juni 2010. DOM Afsagt den 1. marts 2012 i sag nr. BS 14-587/2011: B Invest A/S mod Advokat A Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der er anlagt den 2. marts 2011, vedrører størrelsen af et erstatningskrav,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 Besigtigelse d. 25. januar 2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142

SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142 SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142 Besigtigelsesdato: 2. maj 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16026 Besigtigelsesdato: xx Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) xx Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.)

Læs mere

ARKITEKTFIRMA PER NYGAARD ANDERSEN - VINGÅRDS ALLÉ 52, 2900 HELLERUP - Fax 3962 7630 - Tlf 3962 7530. Rebekkavej 24, st.tv.

ARKITEKTFIRMA PER NYGAARD ANDERSEN - VINGÅRDS ALLÉ 52, 2900 HELLERUP - Fax 3962 7630 - Tlf 3962 7530. Rebekkavej 24, st.tv. forevist nødvendig anbefales sælgeroplysn. ARKITEKTFIRMA PER NYGAARD ANDERSEN - VINGÅRDS ALLÉ 52, 2900 HELLERUP - Fax 3962 7630 - Tlf 3962 7530 V U R D E R I N G af forbedringer og løsøre i andelsboligen

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 421152E002 og 4210720001 Hovedområde: BSS /Jura Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Eksamensdato:

Læs mere

KLAGESKEMA. J.nr.: Udfyldes af sekretariatet. Forbrugeren Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon: e-mail:

KLAGESKEMA. J.nr.: Udfyldes af sekretariatet. Forbrugeren Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon: e-mail: J.nr.: Udfyldes af sekretariatet Byggeriets Ankenævn Nørre Voldgade 106, 1358 København K Tlf.: 72 16 02 00 (kl. 10.00 12.00) info@byggerietsankenaevn.dk www.byggerietsankenaevn.dk Jyske Bank: 5032 102871-9

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12049. Besigtigelsesdato: 04-06-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12049. Besigtigelsesdato: 04-06-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Besigtigelsesdato: 04-06-2012 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12049 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen. København, den 19. februar 2013 Sagsnr. 2011 2893/HCH/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede

Læs mere