Å r s r a p p o r t f o r S t a t e n s T e a t e r s k o l e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r S t a t e n s T e a t e r s k o l e"

Transkript

1 Å r s r a p p o r t f o r S t a t e n s T e a t e r s k o l e

2 -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning Præsentation af virksomheden Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Forventninger til kommende år Målrapportering Målrapporteringens første del skematisk oversigt Målrapporteringens anden del uddybende analyser og vurderinger Redegørelse for reservation Regnskab Anvendt Regnskabspraksis Resultatopgørelse Balancen Egenkapitalforklaring Opfølgning på likviditetsordningen hen over året Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Påtegning af det samlede regnskab 24

3 -3- Oversigt over tabeller, noter og bilag Beretning og Målrapportering Tabel 1: Omkostninger og resultatkrav Figur 1: Indtægter og omkostninger Figur 2: Balancens sammensætning Figur 3: Egenkapitalens sammensætning Figur 4: Låneramme og SKB-gæld Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/ydelser Regnskabstabeller Tabel 3: Resultatopgørelse Tabel 4: Resultatdisponering Tabel 5 Balancen Tabel 6: Egenkapitalforklaring Tabel 7: Inddækning af merforbrug Tabel 8: Bevillingsregnskab Obligatoriske noter Note 1: Personaleomkostninger Note 2: Immaterielle anlægsaktiver Note 3: Materielle anlægsaktiver Obligatoriske bilag Bilag 1: Årets resultatopfyldelse Bilag 2: Gebyrordninger Bilag 3: Nøgletal Øvrige tabeller Bilag 4: Aktivitetsoplysninger Bilag 5: Klare mål for brugerrettede opgaver Bilag 6: Metode til omkostningsfordeling

4 -4-1. Beretning 1.1. Præsentation af virksomheden Mission: Statens Teaterskoles opgaver fastlægges i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lovbekendtgørelse nr. 889 af 21. september Skolen uddanner og efteruddanner scenekunstnere inden for teater og moderne dans. Statens Teaterskole: - tilbyder praksisbaseret grund-, efter- og videreuddannelse inden for scenekunst. - uddanner personer, som bidrager væsentligt til et højt professionelt kunstnerisk niveau inden for scenekunst og til en videreudvikling og fornyelse af teatret og den moderne dans som kunstarter. - bidrager væsentligt til at fremme kunstnerisk udviklingsvirksomhed og viden om uddannelse inden for professionel scenekunst. - deltager aktivt i nationale og internationale sammenhænge, for at videreudvikle kompetence, udveksle erfaring og sikre videndeling på alle relevante områder inden for scenekunstuddannelse. Vision: Statens Teaterskole er i 2010 anerkendt som en af de førende uddannelsesinstitutioner for teater og moderne dans i Europa. Skolen uddanner samfundsbevidste, kreative, innovative og selvstændige scenekunstnere, som bidrager aktivt til videreudviklingen og fornyelsen af dansk scenekunst. Skolen tilbyder praksisbaserede uddannelser, der kombinerer en grundig indføring i fagområdernes basiskundskaber og traditioner med et stærkt fokus på udviklingen af den enkelte studerendes kunstneriske potentiale, skaberevne, selvstændighed, ansvarlighed og evne til refleksion. Skolen er et nationalt center for efter- og videreuddannelse af professionelle scenekunstnere, og arbejder med udvikling af kunstnerisk forskning samt med kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed. Endvidere repræsenterer skolens undervisning de mest avancerede teknikker og læreformer i forhold til metodik, teknologi og pædagogik. Skolen har en løbende og aktiv dialog med scenekunstområdet og samarbejder med de bedste uddannelsesinstitutioner nationalt og internationalt for at medvirke til kunstnerisk vi-

5 -5- dereudvikling af teater og dans som kunstarter, og med sigte på videndeling og udveksling af personer og kompetence. Statens Teaterskole er en attraktiv arbejdsplads med kvalificerede, motiverede og udviklingsorienterede medarbejdere i både pædagogiske og ikke-pædagogiske funktioner. Arbejdsmiljøet er præget af målrettethed og er åbent, inkluderende, kreativt og innovativt. Statens Teaterskole har 2 hovedopgaver: videregående uddannelse og efteruddannelse Årets faglige resultater Generelle faglige resultater 2007 har, i lighed med de foregående år, været præget af et omfattende arbejde for at opfylde målsætningerne i skolens resultatkontrakt. Den nye kontrakt for årene indeholder målsætninger, der viderefører intentionerne fra den foregående kontrakt, men rummer også helt nye satsningsområder. Arbejdet med at videreudvikle skolens pædagogiske fagmiljø har været et vigtigt indsatsområde, dels i forhold til drøftelser omkring læringssyn, pædagogik og undervisningsmetodik generelt, dels specifikt gennem videreudvikling inden for de enkelte fagområder i forhold til metodiske og strukturelle problemstillinger og i forhold til rekruttering og kontinuitet af undervisere, danske såvel som internationale. Det overordnede planlægningsarbejde for skoleåret 2008/09, som har pågået gennem hele 2007, har i betydelig grad fokuseret på drøftelser af den fremtidige omstrukturering af uddannelsesforløb og uddannelsessamarbejder, som Statens Teaterskole overvejer i lyset af den kommende nye kvalifikationsramme, akkreditering og Bolognaprocessen i øvrigt. Man kan bl.a. gennem dette planlægningsarbejde se resultatet af de grundige drøftelser, internt og eksternt, som blev igangsat i 2005 og 2006 og er videreført i 2007, vedrørende scenekunstuddannelsernes fremtidige status og organisering og de uddannelsesmæssige konsekvenser af disse drøftelser. Statens Teaterskole har i 2007 gennemført en tilpasning af skolens udgifter, bl.a. som følge af den bevillingsreduktion, som fulgte med de nye obligatoriske indkøbsaftaler i staten. Udgiftstilpasningen har i et vist omfang påvirket gennemførelsen af studieplanen for 2007 og krævet omlægninger af de oprindelige planer, hvilket har stillet krav til uddannelsernes evne til nytænk-

6 -6- ning og økonomisering af ressourcer. Ligeledes har skolen i sit planlægningsarbejde for de kommende år taget højde for den forventede strammere økonomiske ramme. Skolen har i hele denne proces sigtet mod en god og bæredygtig balance mellem skolens ambitiøse faglige udviklingsbehov og dens løbende drift. I denne balance har der ligget en række udfordringer både for ledelsen og de ansatte: i forhold til sikringen af en forsvarlig bemanding af de nødvendige fagfunktioner, i udførelsen af de omfattende administrative og produktionsmæssige opgaver, i opfyldelsen af de undervisnings- og udviklingsmæssige krav og i skolens ambition om at være blandt de centrale uddannelsesinstitutioner på scenekunstuddannelsesområdet i Europa Faglige resultater vedr. produktet Færdiguddannede En væsentlig opgave for skolen har i 2007 været arbejdet med at planlægge og tilrettelægge uddannelser, der enten er gjort permanente gennem den nye resultatkontrakt, så som danseformidler- og koreografuddannelserne, eller er nyetablerede, som den nye uddannelse til sceneproducent. Således har Skolen for Moderne Dans (SMD) i 2007 haft et særligt fokus på opbygning og konsolidering af de tre uddannelsesretninger. Både koreograf- og danseformidleruddannelserne vil fra hhv og 2008 optage studerende efter nye studieplaner, som er udarbejdet i Som en midlertidig ordning har SMD fra efteråret 2007 udbudt en deltidsuddannelse til danseformidler. Ligeledes har der været et målrettet arbejde i.f.t. at få defineret og etableret forsøget med en 1- årig videreuddannelse til sceneproducent, således at der kan forventes optaget 4 studerende på uddannelsen i skoleåret Internationalisering har igen i 2007 været et vigtigt indsatsområde, både i form af gæstestuderende, udenlandske praktikophold for de studerende, aktiv satsning på udenlandske undervisere samt deltagelse i arbejdet i en række internationale organisationer. Statens Teaterskole har således i 2007 spillet en central, ledende rolle i flere europæiske netværk på scenekunstuddannelsens område. 1 Dette afhænger af, om det besluttes at foretage eksternt optag af en ekstra koreografstuderende med studiestart i Hvis dette ikke besluttes, så vil optag i.h.t. de nye studieplaner først ske i 2010.

7 -7- Året 2007 har været præget af flere nyansættelser. Vigtig for skolens pædagogiske fremtid har været ansættelsen af ny uddannelsesleder for scenografi. Uddannelseslederen har allerede påbegyndt en videreudvikling af sin uddannelse. Af tabel 10 fremgår ligeledes, at skolen næsten har opfyldt sine aktivitetsforudsætninger med hensyn til antallet af studerende på skolen (der mangler 2,5 årsstuderende i.f.t. normen på 120), herunder både fuldtids-, deltids- og gæstestuderende samt personer på kurser, seminarer m.v. i skolens efteruddannelsesafdeling 2. Årsagen til, at normtallet ikke helt opfyldes, er, at der i 2007 ikke var optag på skolens 2-årige danseformidleruddannelse Faglige resultater vedr. produktet Efteruddannede scenekunstnere Efteruddannelsesenheden på Statens Teaterskole har i 2007 haft det næsthøjeste aktivitetsniveau, siden den blev oprettet i Der har således været gennemført kursustimer, sv. til 9,2 årskursister. Dette resultat er kun overgået af 2005, hvor der blev gennemført kursustimer, hvilket dog primært skyldtes et enkelt, meget stort arrangement i dette år det internationale seminar Space and Composition. Enheden har i 2007 gennemført 23 kurser, hvilket er det næstlaveste hidtil, men til gengæld har det samlede deltagerantal på kurserne været så meget højere, at det samlede antal kursustimer har nået et højt niveau. Nærmere oplysninger fremgår af bilag 4: Aktivitetsoplysninger. Tabel 1: Omkostninger og resultatkrav Produkt/opgave Omkostninger Opfyldte resultatkrav Delvist opfyldte resultatkrav Ikke opfyldte resultatkrav 1000 kr. Antal Antal Antal Færdiguddannede Efteruddannede scenekunstnere I alt Sidstnævnte omregnet til fuldtidsstuderende.

8 -8- Som det fremgår af tabel 1 ovenfor har Statens Teaterskole to produkter af meget forskellig størrelse. Efteruddannelsesområdet udgør således ca. 5,5 % af skolens omkostninger, mens de videregående uddannelser bærer ca. 94,5 % af udgifterne. Efteruddannelsesenhedens relative andel af omkostningerne er for nedadgående pga. tilførslen fra 2007 af midler til de permanentgjorte uddannelser til koreograf og danseformidler Årets økonomiske resultat Figur 1: Indtægter og omkostninger , , , kr , , ,0 0, Bevilling Indtægter Afskrivninger Øvrige omkostninger Løn Som det fremgår af figur 1 har Statens Teaterskole en forholdsvis stabil fordeling af sine udgifter på løn, drift og afskrivninger i årene 2007 og Det bemærkes dog, at skolens afskrivninger er forholdsvis svingende med ca. 0,6 mio. kr. i 2006, ca. 0,4 mio. kr. og budgetteret ca. 0,5 mio. kr. i indeværende år. Det skyldes, at skolen i.f.m. de nævnte udgiftstilpasninger bl.a. har reduceret de budgetter, som påvirker afskrivningerne.

9 -9- Figur 2: Balancens sammensætning 12000, ,0 8000, kr. 6000,0 4000,0 2000,0 0,0-2000,0-4000,0 Aktiver Passiver Aktiver Passiver Aktiver Passiver Kortfristet gæld Omsætningsaktiver Langfristet gæld Finansielle anlægsaktiver Hensatte forpligtelser Materielle anlægsaktiver Egenkapital Immaterielle anlægsaktiver Statens Teaterskoles balance ved udgangen af 2007 afveg væsentligt fra balancen ved udgangen af 2006, jfr. afsnit 3.3 nedenfor. Samlet betyder ændringerne på balancen, at skolen går fra en negativ egenkapital ultimo 2006 på t.kr. til en positiv egenkapital ultimo året på t.kr. Figur 3: Egenkapitalens sammensætning kr. 1800,0 1600,0 1400,0 1200,0 1000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0, Overført overskud Startkapital Øvrige Samlet egenkapital Som det fremgår af figur 3, så budgetterer skolen i 2008 med et 0-resultat, hvorfor det overførte overskud ved årets udgang forventes at være af samme størrelse som ultimo 2007.

10 -10- Figur 4: Låneramme og SKB-gæld 3000,0 2000, kr. 1000,0 0,0-1000, ,0-3000,0 Kassekredit Bygge- og IT-kredit Langfristet gæld Låneramme Statens Teaterskole forventer i 2008 at øge udnyttelsesgraden i.f.t. lånerammen fra p.t. ca. 53 % til ca. 75 %. Dette skyldes bl.a. en større udskiftning af IT-infrastrukturen på skolen samt fortsatte investeringer i undervisnings- og produktionsrelevant ny teknologi. Statens Teaterskole fik i 2007 et væsentligt bedre økonomisk resultat end budgetteret. De væsentligste årsager hertil var et meget væsentligt mindreforbrug på produktionsområdet, flytning af aktiviteter fra efteråret 2007 til foråret 2008 vedr. en af skolens uddannelsesafdelinger og et mindreforbrug på en række af skolens afdelinger, herunder på administration og service- og hjælpefunktioner. Mindreforbruget på delbudgetterne skyldtes de budgetansvarliges meget stramme opfølgning på udgiftsudviklingen i løbet af året kombineret med en række omstændigheder, som gjorde skolens aktiviteter billigere end forventet. Der var ganske vist også et merforbrug på enkelte budgetter, herunder på to af uddannelsesafdelingerne og på skolens kantine, men merforbruget havde et væsentligt mindre omfang end mindreforbruget på de øvrige delbudgetter. Merforbruget skyldtes uundgåelige og uforudsete merudgifter, f.eks. i.f.m. langvarige sygemeldinger af medarbejdere, mindre salg i kantinen o.lign. Årets resultat var overordentligt positivt for Statens Teaterskole og har bl.a. mere end opvejet det akkumulerede underskud, som skolen havde ved udgangen af Det forventes, at den resterende del af overskuddet frigives i 2009 sammen med den indefrosne 1 % af skolens bevilling, og at disse midler bl.a. vil gøre det muligt at finansiere en del af de udviklingsaktiviteter, som skolen står over for. Der er dermed tale om et meget tilfredsstillende resultat.

11 Forventninger til kommende år Statens Teaterskoles aktivitetsomfang vil i den resterende del af resultatkontraktperioden være lidt højere end i 2007, eftersom Skolen for Moderne Dans i 2007 optog 22 nye danser studerende mod normalt 15-16, og fordi der fra 2008 igen optages studerende på danseformidleruddannelsen og i 2008 optages studerende i et forsøg med en sceneproducentuddannelse. Skolen har i resultatkontrakten for forpligtet sig til at gennemføre et omfattende og ambitiøst udviklingsarbejde på en lang række områder, som for en stor dels vedkommende ligger i forlængelse af skolens udviklingsarbejde i den foregående kontraktperiode. Dette arbejde vil ligesom det også har gjort i de foregående år kræve en målrettet ledelsesmæssig prioritering af skolens økonomiske ressourcer, herunder en flytning af ressourcer fra eksisterende aktiviteter til de nye områder. Det er stadig skolens ambition, at STS skal være helt i top blandt de bedste skoler på sit område i verden i Denne ambition forudsætter efter skolens opfattelse en fuld tilslutning til Bologna-processen, fordi de fleste scenekunstskoler i Europa er i gang med denne implementering, og fordi Bologna-processen er et redskab i arbejdet for et højt kvalitativt fagligt niveau for den enkelte uddannelse. Resultatkontraktens mål 2d om udarbejdelsen af en plan og en strategi for implementeringen af Bologna-processens intentioner er derfor et væsentligt indsatsområde for skolen også i Parallelt med indførelsen af en ny akkrediteringspraksis vil der blive endnu større fokus på, hvordan skolen tænker og beskriver sine uddannelser, herunder efter skolens vurdering et behov for en tydelig todeling af uddannelsesforløbene, og en klarere definition af skolens opgaver i forhold til kunstnerisk udviklingsarbejde og kunstnerisk virksomhed vil blive yderligere aktualiseret. Ligeledes er det skolens ambition at på længere sigt at kunne etablere en ny stillingsstruktur for dele af det pædagogiske personale, for at kunne måle sig med den internationale fagkompetence. Det stærke fokus på uddannelse til beskæftigelse kan komme til at stille skolen over for yderligere prioriteringsbehov. Scenekunstbranchen er under kontinuerlig udvikling, kravet til kompetencer og kundskaber ændres, og arbejdsmarkedet for scenekunstnere er til dels under pres og i

12 -12- en tydelig omstillingsproces. Alt dette stiller krav til skolen om stillingtagen til eventuelle nye uddannelsestilbud og en vurdering af det fagtilbud, som skolen giver i dag. Skolens nyetablerede aftagerpanel vil være en vigtig dialogpartner i denne vurderingsproces, sammen med skolens egne ansatte og studerende. Et af skolens vigtigste indsatsområder i årene fremover vil være en kontinuerlig oprustning af og nyinvestering i teknologisk udstyr. Skolens mange sceneteknisk baserede uddannelser kræver et teknologisk udstyrs- og kompetenceniveau, hvis realisering bl.a. forudsætter tilførsel af private midler og sandsynligvis utraditionelle forslag til løsninger. I forbindelse med planlægning og gennemførelse af Bologna-processen på Statens Teaterskole vil det blive nødvendigt at udarbejde en ny studieordning for hele skolen. Ligeledes er det skolens opfattelse, at den nuværende bekendtgørelse ikke tager højde for skolens nuværende og fremtidige formål, status, position og opgaver. Skolen vil derfor tage initiativ til at der udarbejdes en ny bekendtgørelse. Af særlige udviklingsmæssige udfordringer i 2008 kan især nævnes: Konsolidering af de permanentgjorte uddannelser på Skolen for Moderne Dans. Etablering, planlægning og gennemførelse af den nye videreuddannelse til sceneproducent. Videreførelse af skolens strategi for pædagogisk kompetenceudvikling og rekruttering af undervisere. Implementering af skolens overordnede kompetenceudviklingsstrategi. Færdiggørelse af arbejdet med indførelse af ECTS-point. Udarbejdelse af en ny intern handlingsplan som en konkretisering af den nye resultatkontrakt. Fortsat satsning på internationalisering under forudsætning af økonomisk evne. Videreudvikling og implementering af skolens teknologistrategi og etablering af ny finansiering. Et indledende arbejde med henblik på udarbejdelsen af en ny studieordning for Statens Teaterskole. Udarbejdelse af en ny, opdateret bekendtgørelse, der tager højde for skolens nuværende formål, status, position og opgaver.

13 -13- Fokus på samarbejde på tværs af uddannelsesinstitutioner både på scenekunstområdet og i forhold til øvrige kunstuddannelser

14 Målrapportering 2.1. Målrapporteringens første del skematisk oversigt Tabel 2. Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/ydelser 3 Produkt/ opgave Videregående uddannelse Indtægtsført bevilling (1.000 kr.) Øvrige indtægter (1.000 kr.) Omkostninger (1.000 kr.) Andel af årets overskud Andel opfyldte resultatmål ,4 732, ,4 0,6 9/12 Efteruddannelse 2.557,6 402, ,6 0,4 1/1 I alt , , ,0 1,0 10/13 Af bilag 1 fremgår målopfyldelsen for Statens Teaterskole i Skolen har opfyldt 10 resultatmål for året 100 %, herunder 9 mål for produktet videregående uddannelse og 1 mål for produktet efteruddannelse. Yderligere 3 resultatmål er opfyldt delvist. Ingen resultatmål er ikke opfyldt. Statens Teaterskole er ifølge sagens natur særdeles tilfreds med målopfyldelsen i 2007, så meget desto mere, som der sideløbende har været stærkt fokus på at reducere det akkumulerede underskud fra udgangen af 2006, hvilket da også er lykkedes. Den høje målopfyldelse har kun været mulig takket være en målrettet og dedikeret indsats fra samtlige medarbejdere og studerende på skolen Målrapporteringens anden del uddybende analyser og vurderinger Beskæftigelsesrapport 4 Skolen har i 2007 udarbejdet sin 3. kvantitative undersøgelse af beskæftigelsessituationen for skolens dimittender. Undersøgelsen er udarbejdet i samarbejde med de øvrige uddannelsesinsti- 3 Metode til omkostningsfordeling fremgår af bilag 6. 4 Det bemærkes, at pga. det relativt lille antal studerende på Statens Teaterskole (og de to andre skuespilleruddannelser, som afsnittet omhandler) kan forholdsvis store %-vise ændringer skyldes ændringer, som berører forholdsvis få personer.

15 -15- tutioner under Kulturministeriet. Målet er opfyldt 75 %, idet rapporten var forsinket, hvilket skyldtes forsinket levering af data fra Danmarks Statistik til hele undersøgelsen. Rapporten viser som de foregående, at dimittender fra Statens Teaterskole generelt har en meget høj ledighedsprocent i sammenligning med de øvrige uddannelser under Kulturministeriet, men samtidig har generelt højere indkomster end dimittenderne fra de fleste af de andre institutioner. Dette afspejler det specielle arbejdsmarked, som Statens Teaterskole, ligesom skuespillerskolerne ved hhv. Århus og Odense Teater, uddanner til. Den nye beskæftigelsesrapport 2007 viser en positiv udvikling i beskæftigelsessituationen i forhold til opgørelsen af beskæftigelse i de to tidligere beskæftigelsesrapporter, dvs. et fald i den gennemsnitlige ledighedsprocent, hvilket dog dækker over meget store forskelle mellem de forskellige uddannelser. Uddannelser som teatertekniker og instruktør har således i 2006 en ledighed på ca %, mens udannelser som scenograf eller skuespiller har en ledighed på ca % og uddannelsen som danser har en ledighed på knapt 38 % i 2006 og hermed ligger markant højere end de øvrige. Ledigheden for dimittenderne fra Statens Teaterskole er dog væsentlig lavere end det er tilfældet for dimittenderne fra de to mest sammenlignelige uddannelser i Danmark, skuespilleruddannelserne i Odense og Århus. På disse to uddannelser lå ledighedsgraden for dimittenderne i 2006 hhv. 2,3 % og 7,4 % højere end for skuespillere dimitteret fra Statens Teaterskole. Samtidig har dimittenderne fra Statens Teaterskole med en personindkomst på i gennemsnit kr. den tredjehøjeste gennemsnitlige personindkomst blandt Kulturministeriets uddannelser og indkomsten er for alle uddannelser i den seneste opgørelse højere eller på samme niveau som i de tidligere opgørelser (med undtagelse af teaterteknikerne, hvor der er en lille nedgang i gennemsnitsindkomst). I sammenligning med de to andre skuespilleruddannelser tjente skuespillere fra Statens Teaterskole i gennemsnit ca kr. mere end en skuespiller fra skuespillerskolen i Århus, og ca kr. mere end en skuespiller fra skuespillerskolen i Odense. Statens Teaterskole vurderer, at den høje ledighed for dimittenderne - i sammenligning med dimittender fra de øvrige uddannelser under Kulturministeriet og med beskæftigelsessituationen for f.eks. AC-området - primært afspejler det arbejdsmarked, som skolen uddanner til. Dette arbejdsmarked adskiller sig væsentligt fra mere traditionelle arbejdsmarkeder bl.a. ved at have en lavere andel fast- og fuldtidsansatte og med større udsving i aktivitet over året. Dette indikeres

16 -16- da også af, at nogle dimittendgrupper kan kombinere høj relativ indkomst med høj ledighedsgrad. Hertil kommer, at der f.eks. på danseområdet ses en væsentlig sammenhæng mellem beskæftigelsen og de områder, som prioriteres ved tildelingen af kulturstøtte. Statens Teaterskole vil både drøfte resultaterne i de relevante interne fora og fremlægge dem for skolens aftagerpanel med henblik på at drøfte nødvendigheden af evt. tiltag for at forbedre beskæftigelsessituationen, og hvad sådanne tiltag i givet fald kunne bestå i. Skolens udgifter til udarbejdelsen af rapporten er på under kr , som vedrører de dataudtræk fra Danmarks Statistik, som indkøbes i fællesskab med de øvrige uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet Markedsføringstiltag Statens Teaterskole har som resultatmål at gennemføre en række markedsføringstiltag med henblik på at forbedre beskæftigelsessituationen, jfr. afsnit ovenfor. Tiltagene i 2007 kan grupperes i to kategorier: Konkret, direkte markedsføring af de afgangsstuderende, samt generel markedsføring af skolen som uddannelsesinstitution. I 2007 har den første kategori bl.a. bestået i udgivelse af præsentationsfoldere for hhv. dansere/koreografer og dimittender fra de syv teateruddannelser. Folderne er udsendt til samtlige relevante personer og institutioner inden for de respektive aftagermiljøer. Oplysninger om skolens dimittender, deres baggrund og indholdet i deres uddannelse er gjort tilgængelige på skolens hjemmeside. Herudover er der bl.a. udsendt målrettede invitationer til personer i brancherne til skolens diverse visninger m.v., hvoraf samtlige visninger med årets dimittender. I denne sammenhæng er der også etableret enkelte visninger, som er målrettet aftagerne, dvs. hvor de studerende f.eks. får mulighed for at demonstrere nogle helt bestemte færdigheder, som primært er interessante for sagkyndige tilskuere. I forhold til den generelle markedsføring af skolen som uddannelsesinstitution spiller hjemmesiden en væsentlig rolle. Derudover har skolen i løbet af de senere år gjort en stor indsats for at videreudvikle form og indhold i markedsføringen af de studerende generelt og dimittenderne specielt, og har i dag en række standardprodukter/-tiltag på dette område, navnlig i form af invitationer, programmer etc., som aftagerne kender og generelt set udtrykker tilfredshed med og

17 -17- interesse for. I 2007 må det dog siges, at skolen ikke fik væsentligt videreudviklet produkter, eftersom det pga. skolens økonomiske situation var besluttet ikke at genbesætte den ledige stilling som informationsmedarbejder. Derfor vurderes målet som delvist, og ikke helt opfyldt. Skolens direkte udgifter til markedsføringstiltag er forholdsvis begrænset og lå i 2007 på ca. kr kr. Dette dækker over udgifter til bl.a. fotografering, journalistisk bistand, opgaver vedr. skolens hjemmeside, trykkeudgifter, distributionsudgifter o.lign. Statens Teaterskole vil i 2008 og 2009 supplere de kendte tiltag med en række nye. Bl.a. vil skolens 40-års jubilæum blive markeret gennem hele skoleåret 2008/09 med åbne visninger for et offentligt publikum, dels i skolens egne scenerum på Holmen, dels som samarbejder med andre institutioner, som f.eks. en åben visning af skolens præsentationsforestilling på Hippodromen i det centrale København. Denne fokusering på skolens produkter de studerende overfor offentligheden forventes at kunne få stor betydning i forhold til markedsføringen af skolen som uddannelsesinstitution og derved på længere sigt forbedre beskæftigelsessituationen for de studerende Internationale samarbejdsaftaler Skolen skal hvert år i kontraktperioden indgå eller aktivt videreføre 2 samarbejdsaftaler med relevante/førende uddannelser i udlandet om udveksling af studerende, undervisere og forskere, projekter eller andre fagspecifikke samarbejder. For Statens Teaterskole omhandler dette både bi- og multilaterale samarbejder. Af multilaterale samarbejder kan f.eks. nævnes skolens deltagelse i organisationen APECC, som omfatter scenekunstuddannelser fra Italien, Frankrig, Spanien, Tyskland, England og Danmark med en uddannelsesinstitution fra Schweiz som observatør. Organisationens projekt École des écoles løber i 2007 og 2008 og omfatter en række internationale seminarer, workshops m.v. for studerende og/eller undervisere fra skolerne. Et andet eksempel er skolens rolle som primus motor i et nordisk samarbejde om etablering af en operainstruktøruddannelse sammen med relevante uddannelsesinstitutioner i Norge, Finland og Danmark. Ligeledes kan det nævnes, at skolen i 2008 er medorganisator af og deltager i den internationale teaterskolefestival Prima del Teatro i Italien.

18 -18- Eksempler på bilaterale samarbejder er f.eks. instruktørafdelingens samarbejde med Kunsthøgskolen i Oslo om et fælles undervisningsforløb, eller danseuddannelsernes udveksling af studerende med bl.a. Kunsthøgskolen i Oslo, Codarts i Rotterdam og Balettakademin i Stockholm. Skolens internationale samarbejde har således i 2007 været ganske omfattende, og har delvist været finansieret af tilskud fra bl.a. EU, NordPlus og i et enkelt tilfælde af en privat fond. Skolen finder det afgørende for skolens udvikling, at der sker en erfarings- og vidensudveksling på internationalt plan, både med hensyn til pædagogisk praksis og tænkning og med hensyn til uddannelsesmæssige spørgsmål og afgørelser, som skolen står over for i disse år. Det internationale samarbejde har også i 2007 givet et væsentligt bidrag til skolen i form af fælles undervisningsforløb på tværs af landegrænser og international vidensudveksling om pædagogiske og teater- og dansefaglige problemstillinger. Skolen vil derfor også i 2008 prioritere indsatsen på det internationale område. Skolen har i 2007 brugt ca. kr til internationalt samarbejde af forskellig art Antal studerende Statens Teaterskole havde i 2007 et mål om 120 studerende på skolens uddannelser inkl. de studerende på skolens efteruddannelseskurser m.v. omregnet til årsstuderende. Målet blev kun opfyldt 98 %, idet der var 117,5 studerende i finansåret. De manglende 2,5 studerende skyldtes, at skolen ifølge aftale med Kulturministeriet udskød optaget på den nye 2- årige danseformidleruddannelse til Redegørelse for reservation Statens Teaterskole har ingen reservationer.

19 Regnskab Anvendt Regnskabspraksis Skolens regnskabspraksis afviger ikke fra Finansministeriets regler. Der er ikke sket ændringer i anvendt regnskabspraksis i.f.t. den godkendte åbningsbalance pr. 1. januar Der er ikke foretaget skøn Resultatopgørelse Tabel 3: Resultatopgørelse 1000 kr., løbende priser Regnskab Budget note: Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling , ,0 Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger 0,0 0,0 Reserveret af indeværende års bevillinger 0,0 0,0 Indtægtsført bevilling i alt , ,0 Salg af varer og tjenesteydelser -513,0-500,0 Tilskud til egen drift -349,0-350,0 Gebyrer -259,0-300,0 Ordinære driftsindtægter i alt , ,0 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre 26,0 0,0 Forbrugsomkostninger Husleje 7.486, ,0 Forbrugsomkostninger i alt 7.512, ,0 1Personaleomkostninger Lønninger , ,0 Andre personaleomkostninger 111,0 115,0 Pension 2.119, ,0 Lønrefusion ,2-500,0 Personaleomkostninger i alt , ,0 Af- og nedskrivninger 394,4 500,0 Andre ordinære driftsomkostninger , ,0 Ordinære driftsomkostninger i alt , ,0 5 De i årsrapporten anvendte tal er udtrukket af Statens Koncern System og Navision Stat.

20 -20- Tabel 3: Resultatopgørelse 1000 kr., løbende priser Regnskab Budget note: Resultat af ordinær drift ,2-48,0 Andre driftsposter Andre driftsindtægter 0,3 0,0 Andre driftsomkostninger 10,7 8,0 Resultat før finansielle poster ,5-40,0 Finansielle poster Finansielle indtægter -12,3-10,0 Finansielle omkostninger 114,9 50,0 Resultat før ekstraordinære poster -971,1 0,0 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter6-2,0 0,0 Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0 Årets resultat -974,6 0,0 Tabel 4: Resultatdisponering 1000 kr., løbende priser Regnskab Budget note: Disponeret til bortfald 0,0 0,0 Disponeret til reserveret egenkapital 0,0 0,0 Disponeret udbytte til statskassen 0,0 0,0 Disponeret til overført overskud 974,6 0 6 Ekstraordinær indtægt på kr i 2007 vedrører videresalg af en rekvisit efter endt brug. Beløbet er ved en fejl bogført som ekstraordinær indtægt, og burde i stedet have været bogført som ordinær indtægt.

21 Balancen Tabel 5: Balancen, 1000 kr. Aktiver Primo Ultimo Passiver Primo Ultimo note: note: Anlægsaktiver: Egenkapital: 2 Immaterielle anlægsaktiver: Startkapital 938,0 938,0 Færdiggjorte udviklingsprojekter 0,0 0,0 Opskrivninger 0,0 0,0 Erhvervede koncessioner, patenter Reserveret egenkapital 0,0 0,0 m.v. 8,0 6,5 Udviklingsprojekter under opførelse 0,0 0,0 Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 Immaterielle anlægsaktiver i alt: 8,0 6,5 Udbytte til staten 0,0 0,0 3 Materielle anlægsaktiver: Overført overskud -457,0 611,6 Grunde, arealer og bygninger 0,0 0,0 Egenkapital i alt 481, ,6 Infrastruktur 0,0 0,0 Hensatte forpligtelser 8 386,0 502,7 Transportmateriel 153,0 127,6 Produktionsanlæg og maskiner 476,0 462,8 Langfristede gældsposter: Inventar og IT-udstyr 807, ,4 FF4 Langfristet gæld 1.444, ,1 Igangværende arbejder for egen FF6 Bygge og IT-kredit 0,0 0,0 regning 0,0 0,0 Materielle anlægsaktiver i alt: 1.436, ,8 Donationer 0,0 0,0 Statsforskrivning 938,0 938,0 Prioritetsgæld 0,0 0,0 Øvrige finansielle anlægsaktiver 0,0 0,0 Anden langfristet gæld 0,0 0,0 Finansielle anlægsaktiver i alt: 938,0 938,0 Langfristet gæld i alt: 1.444, ,1 Anlægsaktiver i alt: 2.382, ,3 Omsætningsaktiver: Varebeholdning 28,0 2,3 Kortfristede gældsposter: Tilgodehavender Leverandører af varer og 1.252, , , ,5 tjenesteydelser Værdipapirer 0,0 0,0 Anden kortfristet gæld 475, ,1 Likvide beholdninger: Skyldige feriepenge 2.852, ,4 FF5 Uforrentet konto 3.379, ,0 Reserveret bevilling 0,0 0,0 FF7 Finansieringskonto Igangværende arbejder for 6,2 6,2-457, ,0 fremmed regning Andre likvider 54,0 38,3 Periodeafgrænsningsposter 0,0 0,0 Likvide beholdninger i alt: 2.976, ,4 Kortfristet gæld i alt: 4.585, ,0 Omsætningsaktiver i alt: 4.514, ,0 Gæld i alt: 6.029, ,1 Aktiver i alt: 6.896, ,3 Passiver i alt: 6.896, ,3 7 Det bemærkes, at primotallene for 2007 er udtrukket af SKS og ikke svarer helt til den tilrettede åbningsbalance. Dette skyldes en omlægning af nummerstrukturen. 8 Hensættelser vedrører fratrædelsesgodtgørelser i.f.m. årsmålsansættelser.

22 -22- Statens Teaterskoles balance ved udgangen af 2007 afveg væsentligt fra balancen ved udgangen af De væsentligste ændringer er: En forøgelse af omsætningsaktiverne fra t.kr. primo 2007 til t.kr. ultimo året. Dette skyldes altovervejende primært en forøgelse af skolens likvide beholdning fra t.kr. til t.kr. En forøgelse af den kortfristede gæld fra t.kr. til t.kr., primært som følge af tilgodehavender vedr. dansk indkomstskat og arbejdsmarkedsbidrag på ca. 770 t.kr. Samlet betyder ændringerne på balancen, at skolen går fra en egenkapital primo 2007 på 481 t.kr. til en positiv egenkapital ultimo året på t.kr Egenkapitalforklaring Tabel 6: Egenkapitalforklaring 1000 kr., løbende priser note: Egenkapital primo R-året ,0 Startkapital primo ,0 +Ændring i startkapital 2.873,0 Startkapital ultimo 938,0 Overført overskud primo -457,0 +Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 0,0 +Regulering af det overførte overskud 457,0 +Overført fra årets resultat 611,6 - Bortfald af årets resultat 0,0 - Udbytte til staten 0,0 Overført overskud ultimo 611,6 Egenkapital ultimo R-året 1.549, Opfølgning på likviditetsordningen hen over året Statens Teaterskole har i 2007 overholdt de statslige disponeringsregler, dog har skolen i følgende måneder maj, juni og august i 2007 haft en udnyttelse af lånerammen på op til 104 %. Dette skyldes bl.a. omkostningsfordelingen over året, som gør, at Statens Teaterskole har et meget højt aktivitetsniveau i foråret, som så falder til et meget lavt niveau i sommerperioden, og stiger igen efter sommerferien. Det betyder, at skolen kommer lidt bagefter med bevillingstildelingen i foråret, men indhenter det igen over sommer. Den anden del af forklaringen er, at

23 -23- skolen allerede i foråret iværksatte en række aktiviteter, som der først blev tilført bevilling til i TB sent på året. Finansministeriet har i brev af 18. september 2007 givet statsinstitutioner under Kulturministeriet tilladelse til at overskride lånerammen mod, at forholdet er bragt i orden inden årets udgang. Det forventes ikke, at problemstillingen vil blive aktuel i Opfølgning på lønsumsloft Tabel 7: Inddækning af merforbrug 1000 kr., løbende priser Akk. opsparing ultimo Lønsumsloft ,0 Lønforbrug ,4 Difference 0,0 771, Bevillingsregnskabet Tabel 8: Bevillingsregnskab ( ) 1000 kr., løbende priser Budget 2007 Bevilling 2007 inkl. TB Regnskab 2007 Difference B-2008 Nettoudgiftsbevilling , , , ,0 Nettoforbrug af reservation Indtægter ,0-800, ,8-48, ,0 Indtægter i alt , , ,8 48, ,0 Omkostninger , , ,2 923, ,0 Årets resultat -100,0 0,0-974,6 874,6 0,0 Som det fremgår af ovenstående tabel havde Statens Teaterskole i 2007 et overskud på ca kr. Dermed er det akkumulerede underskud ved udgangen af 2006 på ca. kr fjernet. Skolen budgetterer i 2008 med et 0-resultat, således at det akkumulerede overskud hverken øges eller mindskes i løbet af året.

24 Påtegning af det samlede regnskab Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Statens Teaterskole (cvr.nr ) er ansvarlig for: Statens Teaterskole, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og -rapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten

25 Bilag til årsrapporten Note 1: Personaleomkostninger Årsværk/antal Regnskab 2004 Regnskab 2005 Regnskab 2006 Regnskab 2007 Budget 2008 Antal årsværk 65,0 79,0 72,9 70,6 71,0 Tilgang af medarbejdere 11,0 9,0 8,0 3,0 2,0 Afgang af medarbejdere 5,0 5,0 7,0 4,0 2,0 Note 2: Immaterielle anlægsaktiver 1000 kr. Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. I alt Primobeholdning 0,0 157,3 157,3 Opskrivning 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr (før afskr.) 0,0 157,3 157,3 Tilgang 0,0 6,5 6,5 Afgang 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr (før afskr.) 0,0 163,8 163,8 Akk. afskrivninger 0,0 157,3 157,3 Akk. nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 Akk. af- og nedskrivninger ,0 157,3 157,3 Regnskabsmæssig værdi pr ,0 6,5 6,5 Årets afskrivninger 0,0 8,4 8,4 Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 Årets af- og nedskrivninger 0,0 8,4 8,4 Afskrivningsperiode/år 5-8 år 3 år

26 -26- Udviklingsprojekter under opførelse Primosaldo pr ,0 Tilgang 0,0 Nedskrivninger 0,0 Afgang 0,0 Kostpris pr ,0 Note 3: Materielle anlægsaktiver [1.000 kr.] Infrastruktur Grunde, arealer og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Transportmateriel Inventar og ITudstyr I alt Primobeholdning 0,0 0,0 1021,5 572,0 1830,7 3424,2 Opskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr (før afskr.) 0,0 0,0 1021,5 572,0 1830,7 3424,2 Tilgang 0,0 0,0 98,8 0,0 569,9 668,7 Afgang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr (før afskr.) 0,0 0,0 1120,3 572,0 2400,6 4092,9 Akk. afskrivninger 0,0 0,0 657,5 444,3 1267,2 2369,1 Akk. nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Akk. af- og nedskrivninger ,0 0,0 657,5 444,3 1267,2 2369,1 Regnskabsmæssig værdi pr ,0 0,0 462,8 127,6 1133,4 1723,8 Årets afskrivninger 0,0 0,0 111,9 25,5 243,7 381,1 Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets af- og nedskrivninger 0,0 0,0 111,9 25,5 243,7 381,1 Afskrivningsperiode/år antal år antal år 5-15 år 5-8 år 3-25 år

27 -27- Igangværende arbejder for egen regning Primosaldo pr ,0 Tilgang 0,0 Nedskrivninger 0,0 Overført til færdige materielle anlægsaktiver 0,0 Kostpris pr ,0 Bilag 1: Årets resultatopfyldelse (skematisk målrapportering) Produkt/opgave Resultatkrav Opnåede resultater Grad af målopfyldelse Videregående uddannelse Antal studerende 120 aktive finansårsstuderende 1. halvår: 79 teater + 24 dans = halvår: 78 teater + 35 dans = 113,25. Årsstuderende på EFU, gæstestuderende, danseformidlerudd.: 9,4. Gnst.: 117,5. Manko: 2,5. 98 Videreuddannelse i danseformidling Udbydes i 2007 Uddannelsen er udbudt 100 Koreografisk overbygningsuddannelse Udbydes i 2007 Uddannelsen er udbudt 100 Etablering af aftagerpanel Etableres i 2007 Panelet er etableret 100 Antal praktikophold Etablering eller videreførsel af partnerskaber

28 -28- Produkt/opgave Resultatkrav Opnåede resultater Grad af målopfyldelse Beskæftigelsesrapport Udarbejdes i 2007 Rapporten er udarbejdet 75 Oplysning om jobmuligheder Tilgængelige på skolens hjemmeside Oplysningerne er tilgængelige 100 Markedsføringstiltag Gennemføres i 2007 Delvist opfyldt (folder, hjemmeside, invitationer til branchen m.v.) Mangler videreudvikling Internationale samarbejdsaftaler Opfyldt, bl.a.: École des Écoles (omfatter 7 skoler i 6 lande). Prima del Teatro-festival i Italien Samarbejde med bl.a. Kunsthøgskolen i Oslo, Akademi for Scenekunst (N), Ballettakademien (S), Amsterdamse Hogeschool for Kunsten (NL), Listháskóli Ìslands. 100 Studie- eller praktikophold i udlandet Udenlandske gæstelærere Efter-/videreuddannelse Antal udbud Ca Bilag 2: Gebyrordninger Årets resultat Løbende priser, 1000 kr I alt Optagelsesprøvegebyrer -183,0-348,0-250,5-253, ,4

29 -29- Bilag 3: Oversigt over nøgletal 1000 kr Negativ udsvingsrate 2,1% 2 Overskudsgrad 103,9% 3 Udnyttelsesgrad af låneramme 52,7% 4 Overskudsgrad 2,0% 5 Bevillingsandel 97,6% 6a Ekstraordinære poster, udgifter 0,0% 6b Ekstraordinære poster, indtægter 0,0% 7 Tab på debitorer 0,0% 8 Kapitalandel -1,1% 9 Nedskrivningsratio 0,0% 10 Opretholdelsesgrad 173,3% 11 Gennemsnitlig årsværkspris (t.kr.) Soliditetsgrad 17,4% 13 Reservationsflow - 14 Reservationsandel 0,0% 15 Akk. reservationsandel 0,0% Bilag 4: Aktivitetsoplysninger Antal ansøgere, optagne og færdiguddannede Antal ansøgere Antal optagne pr. 1. oktober Optagne i % af ansøgere 3,3 5,6 2,4 5,0 Færdiguddannede kandidater Aktive Finansårsstuderende inden for normeret studietid Antal aktive finansårsstuderende indenfor normeret studietid ,5 -heraf konverteret til efter- og videreuddannelse heraf udenlandske studerende fra ikke-eu lande Aktive F-årsstud. forudsat i forbindelse med resultatkontrakten Afvigelse ,5

30 -30- Efteruddannelsesaktiviteter Kurser Antal udbudte kurser Antal gennemførte kurser Antal gennemførte kurser i pct. af udbudte Deltagere Deltagerbetaling9 (kroner, årets priser) Antal kursister Antal gennemførte kursustimer (totaltimer) Antal årskursister 7,7 12,9 8,8 9,2 Supplerende uddannelsesoplysninger Midler anvendt til efteruddannelse af lærere (1000 kr., 2007-priser) Bilag 5: Klare mål for brugerrettede opgaver Dimension Produkt Klare mål Vurderingsskala. Kriterier for tilfredsstillende (T), på vej (P) og utilfredsstillende (U) Målemetode Bedømmelse T F Aktuelle oplysninger om jobmuligheder for nogle af uddannelserne. Uddannede Uddannede Aktuelle oplysninger om uddannelsernes jobmuligheder er tilgængelige på skolens hjemmeside. Alle aspiranter har modtaget kvittering for modtagelsen af deres ansøgning senest 2 dage efter at den er ankommet til Statens Teaterskole. T P U Ingen aktuelle oplysninger om jobmuligheder. Aktuelle oplysninger om jobmuligheder for samtlige uddannelser. T Mål er opfyldt for 60 % af ansøgerne. P Mål er opfyldt for 75 U % af ansøgerne. Mål er opfyldt for 100 % af ansøgerne. Konstatering Stikprøvevis check i journal. U: Oplysninger om jobmuligheder, herunder også undersøgelser af beskæftigelsessituationen, er tilgængelige på hjemmesiden. P: Målet er overholdt f.s.v.a. afsendelsestidspunktet for af kvitteringerne. 9 Herunder også tilskud fra bl.a. Dansk Skuespillerforbund m.fl.

31 -31- Dimension Produkt Klare mål Vurderingsskala. Kriterier for tilfredsstillende (T), på vej (P) og utilfredsstillende (U) Målemetode Bedømmelse F T Uddannede Aktuelle informationer er ikke tilgængelige Uddannede Evt. klager over ikke at være blevet optaget skal være behandlet og besvaret senest 14 dage efter at de er modtaget. Institutionens hjemmeside er opdateret med aktuelle informationer om uddannelserne og udadvendte aktiviteter (forestillinger). T Mål er opfyldt for 75 % af ansøgerne. P Mål er opfyldt for 85 U T U % af ansøgerne. Mål er opfyldt for 100 % af ansøgerne. Aktuelle informationer er tilgængelige Check af svartider i journal. Konstatering Ingen klager er modtaget og målopfyldelsen kan derfor ikke bedømmes. U: Informationerne er tilgængelige, om end f.eks. forestillinger kun er tilgængelige for et inviteret publikum. O 70 % af deltagervurderingerne er positive. Efteruddannede FK = faglig kvalitet Deltagerne i skolens efteruddannelsesaktiviteter giver en positiv vurdering af kurset m.v. T P U 50 % af deltagervurderingerne er positive. 90 % af deltagervurderingerne er positive. Gennemgang af vurderingsskemaer. U: Kun 1 deltager i skolens efteruddannelsesaktiviteter har ikke givet en positiv vurdering. OK = oplevet kvalitet TG = tilgængelighed A = andet Bilag 6: Metode til omkostningsfordeling Omkostningerne er fordelt på skolens to produkter ved en %-vis fordeling af de indirekte omkostninger svarende til den %-vise fordeling af de direkte omkostninger.

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2009 for Statens Teaterskole

Årsrapport 2009 for Statens Teaterskole Årsrapport 2009 for Statens Teaterskole -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3. Årets økonomiske resultat 7

Læs mere

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus Årsrapport 2008 for Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Årsrapport 2007. Christian 3., detalje, tilhører Frederiksborgmuseet, A 4630. Det Kongelige Danske Kunstakademi Konservatorskolen

Årsrapport 2007. Christian 3., detalje, tilhører Frederiksborgmuseet, A 4630. Det Kongelige Danske Kunstakademi Konservatorskolen Årsrapport 2007 Christian 3., detalje, tilhører Frederiksborgmuseet, A 4630 Det Kongelige Danske Kunstakademi Konservatorskolen -2- Oversigt over figurer, tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision.

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision. Årsrapport 2007 1. Beretning 1.1. Hovedopgaver Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. Formanden udpeges af

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Nota Årsrapport 2010

Nota Årsrapport 2010 2010 Nota Årsrapport 2010 -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2.1 Årets faglige resultater 5 1.2.2. Årets økonomiske resultat 8 1.4. Opgaver

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. f o r. B i l l e d k u n s t s k o l e r n e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. f o r. B i l l e d k u n s t s k o l e r n e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r B i l l e d k u n s t s k o l e r n e April 2008 -2- Indholdsfortegnelse Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Kravspecifikation til nøgletal i forlængelse af vejledningen Knæk en statslig årsrapport, baseret på 2007 kontoplanen Økonomistyrelsen 3. marts 2008 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet ÅRSRAPPORT 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 1. Beretning... 2 1.1. Præsentation af Frivilligrådet... 2 1.2. Faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Årsrapport for Statens Teaterskole i 2004

Årsrapport for Statens Teaterskole i 2004 ÅRSRAPPORT 1. Beretning 1.1 Præsentation af Statens Teaterskole Statens Teaterskole er en videregående uddannelsesinstitution under Kulturministeriet, jf. lovbekendtgørelse nr. 889 af 21. september 2000

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 142 København K April 28 CVR-nr. 17146815 2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Skatteministeriet... 4 2.2

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14 Årsrapport 2007 Studenterrådgivningen årsrapport 2007 Indhold 1. Beretning 1.1 Mission og hovedformål 1 1.2 Mål og visioner 1 1.3 Organisation 1.4 Studenterrådgivningens ydelser 1 1.5 Årets faglige resultat

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. f o r. D a n m a r k s D e s i g n s k o l e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. f o r. D a n m a r k s D e s i g n s k o l e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r D a n m a r k s D e s i g n s k o l e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ 1 8270 HØJBERG 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Påtegning.. 3 2. Beretning.. 4 2.1 Præsentation af virksomheden.. 4 2.2 Ledelsesberetning.....

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus

Arkitektskolen Aarhus ÅRSRAPPORT 2013 Arkitektskolen Aarhus -2- Indholdsfortegnelse Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 Påtegning af årsrapporten 4 1. Beretning 5 1.1. Præsentation af Arkitektskolen Aarhus 5 1.2. Årets

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 1 1.2.1. Beskrivelse

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport 2007. for. Den Danske Filmskole

Årsrapport 2007. for. Den Danske Filmskole Årsrapport 2007 for Den Danske Filmskole 1 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af Den Danske Filmskole... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3. Årets økonomiske resultat... 5 1.4. Finansielle nøgletal...

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3

Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 ÅRSRAPPORT 2007 Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1 Præsentation af virksomheden 4 1.2 Årets faglige resultater 4 1.3 Årets økonomiske resultater 5 1.4 Forventninger

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 3. november 2010 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om flerårsaftalen for Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner 2003-2006 (beretning nr. 8/05) 28. februar 2008 RN A401/08 Indledning

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2009 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2008 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere