Nr desember Kunngerð um ábyrgdarhavandi tryggingarfrøðing (Bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 7 15. desember 2008. Kunngerð um ábyrgdarhavandi tryggingarfrøðing (Bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar)"

Transkript

1 Nr desember 2008 Kunngerð um ábyrgdarhavandi tryggingarfrøðing (Bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar) Við heimild í 65, stk. 7, og 215, stk. 2 í løgtingslóg nr. 55 frá 9. juni 2008 um tryggingarvirksemi verður ásett: Anvendelsesområde 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på livsforsikringsselskaber og forsikringsselskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted på Færøerne, der har tilladelse til at drive virksomhed i form af genforsikring af livsforsikring. Stk. 2. Ved livsforsikringsselskaber forstås i denne bekendtgørelse: 1) Livsforsikringsselskaber (aktieselskaber og gensidige selskaber) med vedtægtsmæssigt hjemsted på Færøerne. 2) Tværgående pensionskasser med vedtægtsmæssigt hjemsted på Færøerne. 3) Firmapensionskasser med vedtægtsmæssigt hjemsted på Færøerne. Den ansvarshavende aktuar 2. Den ansvarshavende aktuar skal være ansat i selskabet. Ansættelse og afskedigelse af den ansvarshavnede aktuar kan alene foretages af bestyrelsen. Stillingen som ansvarshavende aktuar kan ikke forenes med stillingen som medlem af direktionen eller bestyrelsen i selskabet. 3. Den ansvarshavende aktuar skal have bestået forsikringsvidenskabelig kandidateksamen fra et dansk universitet, jf. dog 4. Stk. 2. Den ansvarshavende aktuar skal efter endt eksamen have deltaget i praktisk aktuararbejde i et af de i 1 nævnte selskaber eller lignende i mindst 5 år inden for de sidste 10 år. Mindst 1 af de 5 år skal være i tæt samarbejde med en ansvarshavende aktuar i et livsforsikringsselskab eller en tværgående pensionskasse. Den ansvarshavende aktuar skal som minimum have opnået et indgående kendskab til udarbejdelse af anmeldelser, bonussystemer, forsikringstekniske opgørelser, herunder beregning af solvenskrav, opgørelse af hensættelser og udarbejdelse af den årlige beretning til Tryggingareftirlitið. 4. Bestyrelsen i selskabet kan ansætte en aktuar med eksamen fra et andet land som ansvarshavende aktuar, hvis uddannelsen indeholder eksamener på kandidatniveau i livsforsikringsmatematik og risikoanalyse. Aktuaren skal desuden have tilstrækkeligt kendskab til færøsk tilsynslovgivning og forsikringsaftaleloven. Stk. 2. Bestyrelsen kan som ansvarshavende aktuar ansætte en person med beslægtet uddannelse som cand. scient., cand. stat., cand. scient. oecon. eller en tilsvarende udenlandsk uddannelse, samt eksamener på kandidatniveau i livsforsikringsmatematik og risikoanalyse. Aktuaren skal desuden have tilstrækkeligt kendskab til færøsk tilsynslovgivning og forsikringsaftaleloven. 5. Når bestyrelsen har ansat en ansvarshavende aktuar, skal dette indberettes til Tryggingareftirlitið senest 14 dage efter ansættelsen. Stk. 2. Bestyrelsen skal ved indberetningen, jf. stk. 1, afgive en erklæring om, at den ansvarshavende aktuar overholder kravene efter 3. 1

2 Stk. 3. Når den ansvarshavende aktuar afskediges eller fratræder som ansvarshavende aktuar, skal bestyrelsen og den ansvarshavende aktuar senest 1 måned efter fratrædelsen indsende hver sin redegørelse til Tryggingareftirlitið om baggrunden herfor. 6. Den ansvarshavende aktuar skal have adgang til alle oplysninger, som denne finder nødvendige for udøvelse af hvervet, herunder bestyrelsesprotokollen. Aktuaren skal give Tryggingareftirlitið de oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af selskabets økonomiske stilling. Stk. 2. Bestyrelsen skal udfærdige en funktionsbeskrivelse for den ansvarshavende aktuar. Funktionsbeskrivelsen skal indeholde en overordnet beskrivelse af, hvilke opgaver der skal udføres i egenskab af ansvarshavende aktuar. Funktionsbeskrivelsen kan derudover indeholde en beskrivelse af andre opgaver, som den ansvarshavende aktuar udfører som led i driften af selskabet. Stk. 3. Funktionsbeskrivelsen skal i selskaber henholdsvis koncerner, hvor andre medarbejdere udfører opgaver for den ansvarshavende aktuar, overordnet angive fordelingen af opgaver. Funktionsbeskrivelsen skal tillige indeholde overordnede retningslinjer for den ansvarshavende aktuars uddelegering af opgaver, herunder for den ansvarshavende aktuars efterfølgende kontrol af de uddelegerede opgaver. Den ansvarshavende aktuars rapportering til bestyrelsen 7. I forbindelse med bestyrelsens vedtagelse af årsrapporten skal den ansvarshavende aktuar udfærdige en skriftlig rapport til bestyrelsen. Stk. 2. Aktuarrapporten skal indeholde alle væsentlige konklusioner af betydning for regnskabsaflæggelsen fra aktuarens beretning til Tryggingareftirlitið, jf. 8. Stk. 3. Aktuarrapporten skal indeholde en fortegnelse over de i årets løb foretagne anmeldelser og bemærkninger hertil. Stk. 4. Det skal i aktuarrapporten oplyses, om den ansvarshavende aktuar har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om. Stk. 5. Såfremt den ansvarshavende aktuars kontrol indebærer, at årsrapporten efter den pågældendes opfattelse ikke giver et retvisende billede af selskabets aktuarmæssige forhold, skal aktuarrapporten indeholde særskilt oplysning herom. Stk. 6. Aktuarrapporten skal underskrives af den ansvarshavende aktuar samt forelægges for og underskrives af den samlede bestyrelse. Stk. 7. Senest 10 dage efter at selskabets generalforsamling har godkendt årsrapporten, skal kopi af aktuarrapporten være modtaget i Tryggingareftirlitið. Stk. 8. Bestyrelsen skal gøres bekendt med alle andre væsentlige konklusioner i aktuarens beretning end i de i stk. 2 nævnte, senest samtidig med at beretningen indsendes til Tryggingareftirlitið. Den ansvarshavende aktuars beretning 8. Den ansvarshavende aktuar skal årligt indsende en beretning til Tryggingareftirlitið. Stk. 2. Beretningen skal være Tryggingareftirlitið i hænde senest 1 måned efter, at selskabets generalforsamling har godkendt årsrapporten for det år, beretningen vedrører. Stk. 3. Tryggingareftirlitið kan efter ansøgning dispensere fra den i stk. 2 fastsatte frist. 9. Beretningen består af 13 afsnit, jf. bilag 1. Afsnit og punkter i beretningen skal have samme nummerering som i bilag 1. Stk. 2. Beretningen skal have en indholdsfortegnelse med sideangivelse over punkterne i beretningen. 2

3 Stk. 3. Den ansvarshavende aktuar skal vurdere, hvilke afsnit eller punkter der er relevante for det pågældende selskab. Begrundelse for manglende relevans anføres under det pågældende afsnit eller punkt. Stk. 4. Finder den ansvarshavende aktuar, at der under de enkelte afsnit er yderligere forhold, der bør omtales, er den ansvarshavende aktuar pligtig til at medtage disse, eventuelt under selvstændige overskrifter i afsnit 13. Stk. 5. Den ansvarshavende aktuar skal underskrive beretningen. 10. Hvis beretningerne også skal fungere som aktuarrapporter, jf. 7, skal afsnit 1 suppleres med et 1) punkt 1.8., der skal indeholde en fortegnelse over de i årets løb foretagne anmeldelser og bemærkninger hertil, jf. 7, stk. 3, 2) punkt 1.9., der skal indeholde oplysninger om, hvorvidt aktuaren har modtaget alle oplysninger, der er anmodet om, jf. 7, stk. 4, og eventuelt 3) punkt 1.10., der skal indeholde særskilte oplysninger om, at årsrapporten efter aktuarens opfattelse ikke giver et retvisende billede af selskabets aktuarmæssige forhold, hvis aktuarens kontrol indebærer, at dette efter den pågældendes opfattelse er tilfældet, jf. 7, stk. 5. Stk. 2. Beretningerne skal derudover forelægges for og underskrives af bestyrelsen, jf. 7, stk. 6. Stk. 3. Beretningen skal i dette tilfælde, senest 10 dage efter at generalforsamlingen har godkendt årsrapporten for det år, være modtaget i Tryggingareftirlitið. Straffebestemmelser og ikrafttræden 11. Forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af 2-10 straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter 215 i løgtingslóg um tryggingarvirksemi. 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Tryggingareftirlitið, 15. desember 2008 Jógvan Thomsen / Katrina Maria Johannesen 3

4 Bilag 1 Overordnede oplysninger 1.1. Aktuaren skal kortfattet gengive de forhold, som aktuaren finder er af særlig væsentlig betydning, og som er omtalt i beretningens øvrige afsnit. Der redegøres herunder for væsentlige iværksatte initiativer samt væsentlige ændrede forudsætninger og opgørelsesprincipper og betydningen heraf for selskabets fremtidige udvikling Aktuaren skal beskrive de overordnede grupper af forsikringer, som selskabets samlede bestand består af. Et selskabs grupper af forsikringer skal som minimum opdeles i henhold til forsikringsklasser, dog skal gruppeforsikring og livrenter uden ret til bonus beskrives selvstændigt. Aktuaren skal for hver gruppe af forsikringer oplyse a) forsikringsklasse, b) antal forsikringer, c) præmiestørrelse, d) størrelsen af udbetalte ydelser og e) størrelsen af den samlede retrospektive hensættelse. Aktuaren skal desuden oplyse, hvilke tegningsgrundlag der anvendes for hver gruppe af forsikringer. Oplysningen skal som minimum indeholde den tilhørende tegningsrente Hvis revisionsprotokollen indeholder særlige bemærkninger af aktuarmæssig karakter, skal aktuaren oplyse og kommentere disse bemærkninger. Aktuaren skal herunder redegøre for, hvilke tiltag bemærkningerne eventuelt har givet anledning til Aktuaren skal udarbejde en overordnet aktuarmæssig analyse af årets samlede resultat i henhold til årsregnskabet svarende til skema A. Med udgangspunkt i oplysningerne i skemaet skal aktuaren kommentere a) udviklingstendenser, b) bevægelser i egenkapitalen, c) bevægelser i særlige bonushensættelser og d) bevægelser i kollektivt bonuspotentiale. 4

5 1.5. Aktuaren skal udarbejde en samlet opgørelse over årets margen på hvert af grundlagselementerne rente, risiko og omkostninger svarende til skema B. Skemaet skal udfyldes for det nuværende regnskabsår samt de fire foregående regnskabsår. Aktuaren skal kommentere oplysningerne i skemaet, herunder udviklingstendenser Skema B suppleres med en risikoanalyse for hvert tegningsgrundlag af risikofaktorer ved død og invaliditet, idet der anvendes bestandene»positiv dødsrisiko«(selskabet tjener på, at forsikringstageren lever længe) og»negativ dødsrisiko«(selskabet taber på, at kunden lever længe) Hvis selskabet er i en driftsplanperiode, totalt eller for grupper af forsikringer, skal aktuaren beskrive, hvordan driftsplanen følges. 2. Forsikringer omfattet af kontributionsprincippet 2.1. Aktuaren skal angive, hvilke grupper af forsikringer der er omfattet af kunngerð um meginreglur fyri útrokning og býti av yvirskoti (kontributiónsmeginreglan) Aktuaren skal oplyse fordelingen af det realiserede resultat mellem egenkapitalen og forsikringstagerne Aktuaren skal redegøre for, at egenkapitalens andel af det realiserede resultat svarer til selskabets anmeldte egenkapitalforretningsregler Har egenkapitalen på grund af et utilstrækkeligt realiseret resultat i året eller i tidligere år fået en mindre del af det realiserede resultat, end principperne tilsiger, og er virksomheden berettiget til at rette op herpå i kommende års fordeling, som nævnt i 111 i kunngerð um ársfrásagnir hjá tryggingarfeløgum og haldfelagskapum, skal aktuaren redegøre for udviklingen i det beløb, som fremover ville kunne tilføres egenkapitalen, ud over hvad principperne ellers ville give anledning til. Hvis aktuaren vurderer, at det er relevant, redegør aktuar for udviklingen heri for hver gruppe af forsikringer. a) Hvis beløbet er forøget, skal aktuaren redegøre for forøgelsen. b) Hvis beløbet er formindsket, skal aktuaren redegøre for, at der ikke er sket omfordeling af betydelig økonomisk størrelse mellem forsikringerne, ud over hvad der følger af de risikodækninger, der indgår i forsikringerne. Hvis aktuaren vurderer, at det er relevant, redegør aktuaren for udviklingen heri for hver gruppe af forsikringer Aktuaren skal oplyse fordelingen af forsikringstagernes andel af årets realiserede resultat mellem kollektivt bonuspotentiale, tilskrevet bonus og særlige bonushensættelser Aktuaren skal redegøre for, at der ikke er sket omfordeling af betydelig økonomisk størrelse mellem forsikringstagerne, ud over hvad der følger af risikodækningerne Til illustration af punkt 2.6. skal aktuaren som minimum udfylde 5

6 a) skema C for hver grundlagsrente 1), b) skema D for hver risikointensitet 2)opdelt i private ordninger og firmaordninger, og c) skema E for hver omkostningsgruppe 3)opdelt i private ordninger og firmaordninger. Skema C, D og E skal udfyldes for det nuværende regnskabsår samt de fire foregående regnskabsår. Er det ikke muligt at udfylde skemaernes fire sidste kolonner for hver grundlagsrente, hver risikointensitet og hver omkostningsgruppe, er det tilstrækkeligt at anføre totalværdien. Såfremt forskellige grupper af forsikringer anvender samme tegningsgrundlag, er det muligt at illustrere hver gruppe for sig. Hvis et enkelt element for en gruppe af forsikringstagere ikke længere har den fornødne sikkerhedsmargen og derfor forventes at generere underskud, skal aktuaren gøre rede for, hvorledes underskuddet kan dækkes, og om der er foretaget noget i den anledning Aktuaren skal oplyse om tilstrækkeligheden og rimeligheden af genkøbsfradrag og overførselsregler, der ikke følger af 14, stk. 1, nr. 7, i løgtingslóg um tryggingarvirksemi. Aktuaren skal oplyse de faktiske udgifter og indtægter ved genkøb samt overførsler, der ikke følger af 14, stk. 1, nr Hvis et negativt bidrag til realiseret resultat ikke kan dækkes af kollektivt bonuspotentiale fra de forsikringer, som det negative bidrag stammer fra, skal aktuaren redegøre for eventuel anvendelse af bonuspotentiale på fripoliceydelser Aktuaren redegør for, om bonuspotentiale på fripoliceydelser, der tidligere er anvendt til dækning af forsikringers negative bidrag til det realiserede resultat i henhold til 7, stk. 2, i kunngerð um meginreglur fyri útrokning og býti av yvirskoti (kontributiónsmeginreglan), er blevet genopbygget. Aktuaren skal herunder redegøre for, hvordan genopbygningen er foretaget. 3. Syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed (forsikringsklasse 1 & 2) 3.1. Aktuaren skal redegøre for den risikomæssige og omkostningsmæssige udvikling for produkter tegnet under forsikringsklasse 1 og 2, herunder udviklingen i omkostnings- og erstatningsprocenten 4)for de sidste fem år. Aktuaren skal redegøre for årsagen til og betydningen af denne udvikling, samt hvorvidt selskabet eventuelt har foretaget sig noget i denne anledning Aktuaren skal oplyse omfanget af syge- og ulykkesforsikringer, der er underlagt et rabatsystem, samt redegøre for selskabets rabatpolitik 5)for syge- og ulykkesvirksomhed. Aktuaren skal herunder oplyse om, for hvilke elementer der gives rabat Aktuaren skal redegøre for, hvorledes erstatningshensættelserne er opgjort Aktuaren skal foretage en analyse af afløbsresultaterne svarende til skema F (to skemaer) Aktuaren skal redegøre for, om årets overskud hidrørende fra livsforsikringsvirksomheden kommer de livsforsikrede til gode på samme måde, som hvis selskabet kun udøvede livsforsikringsvirksomhed. 6

7 3.6. Aktuaren skal redegøre for overholdelsen af, at solvenskravet, der påhviler syge- og ulykkesforsikringsvirksomheden, ikke bæres af livsforsikringsvirksomheden Aktuaren skal redegøre for, om de respektive interesser i øvrigt sikres for selskabets forsikrede inden for såvel livsforsikringsvirksomheden som syge- og ulykkesforsikringsvirksomheden. 4. Forsikringer under forsikringsklasse III 4.1. Aktuaren skal beskrive produkterne tegnet under forsikringsklasse III. Dette omfatter blandt andet en beskrivelse af garantier på renter, garantier på de biometriske risici og udbetalingsgaranti, herunder om selskabet har påtaget sig en investeringsrisiko Aktuaren skal oplyse omfanget af forsikringsklasse III-forsikringer, der er bonusberettiget. Hvis selskabet har bonusberettigede forsikringsklasse III-forsikringer undtaget for kunngerð um meginreglur fyri útrokning og býti av yvirskoti (kontributiónsmeginreglan), beskriver aktuaren metoden for bonustilskrivningen Hvis selskabet har bonusberettigede forsikringsklasse III-forsikringer, skal aktuaren beskrive størrelsen af hensættelser til bonus og årets bevægelser heri, herunder for hvilke elementer der gives bonus. For forsikringsklasse III-forsikringer omfattet af kunngerð um meginreglur fyri útrokning og býti av yvirskoti (kontributiónsmeginreglan) skal aktuaren desuden redegøre for sammenhængen med selskabets egenkapitalforrentningsregel Aktuaren skal beskrive og kommentere omkostningsstrukturen, herunder udfylde skema G. Hvis elementet ikke er omfattet af bonusberegning, anføres dette under kommentarerne, og kolonner med 2. ordenstal udfyldes ikke Aktuaren skal oplyse om tilstrækkeligheden og rimeligheden af genkøbsfradrag og overførselsregler, der ikke følger af 14, stk. 1, nr. 7, i løgtingslóg um tryggingarvirksemi. Aktuaren skal oplyse de faktiske udgifter og indtægter ved genkøb samt overførsler, der ikke følger af 14, stk. 1, nr Aktuaren skal foretage en risikoanalyse af de biometriske faktorer i relevante grupper af forsikringer, og tallene i skema D udfyldes i det omfang, det er relevant Hvis der volumenmæssigt eller tidsmæssigt er forskel mellem en forsikringstagers investeringsvalg og selskabets faktiske investeringer, skal aktuaren redegøre for, hvilke principper selskabet har for at minimere eksponeringen. Aktuaren redegør for, hvorledes selskabet styrer risikoen. 5. Gruppeforsikring 5.1. Aktuaren skal redegøre for den risikomæssige og omkostningsmæssige udvikling for produkter tegnet som gruppeforsikring. Aktuaren skal redegøre for årsagen til og betydningen af denne udvikling, herunder hvorvidt selskabet eventuelt har foretaget sig noget i denne anledning Aktuaren skal oplyse omfanget af gruppeforsikringer, der er bonusberettiget. 7

8 5.3. Hvis selskabet har bonusberettigede gruppeforsikringer skal aktuaren oplyse om, for hvilke elementer der gives bonus. For gruppeforsikringer omfattet af kunngerð um meginreglur fyri útrokning og býti av yvirskoti (kontributiónsmeginreglan) skal aktuaren redegøre for sammenhængen med selskabets egenkapitalforrentningsregel Hvis gruppeforsikring ikke er omfattet af kontributionsprincippet, skal aktuaren udarbejde analyser for omkostninger, rente og risiko på relevante grupper af forsikringer, og tallene i skema C, D og E udfyldes, i det omfang det er relevant. Hvis forsikringerne ikke er bonusberettigede, skal dette anføres under kommentarerne, og kolonner med 2. ordens tal udfyldes ikke Aktuaren skal kommentere udviklingen i erstatningsprocenten 6)for de sidste fem år. 6. Øvrige produkter 7) 6.1. Aktuaren skal redegøre for, hvilke øvrige produkter selskabet har Aktuaren skal oplyse årets resultat på de forskellige produkter samt anvendelse af årets resultat Skema B eller relevante dele heraf udfyldes Aktuaren skal oplyse om tilstrækkeligheden og rimeligheden af genkøbsfradrag og overførselsregler, der ikke følger af 14, stk. 1, nr. 7, i løgtingslóg um tryggingarvirksemi. Aktuaren skal oplyse de faktiske udgifter og indtægter ved genkøb samt overførsler, der ikke følger af 14, stk. 1, nr For de øvrige produkter, der er bonusberettigede 8), skal aktuaren beskrive metoden for bonustilskrivningen. 7. Indirekte livsforsikringsvirksomhed Dette afsnit skal kun udfyldes, hvis præmierne for indirekte forsikringsvirksomhed udgør mere end ½ % af den samlede præmieindtægt eller overstiger 5 millioner kr. Hvis selskabet falder under bagatelgrænsen, oplyses alene forsikringsvirksomhedens andel af den samlede præmieindtægt samt præmieindtægten for indirekte forsikringsvirksomhed Aktuaren skal redegøre for årets resultat af den indirekte forsikringsvirksomhed Aktuaren skal oplyse størrelsen af hensættelserne på markedsværdigrundlaget Aktuaren skal vurdere forsikringsbestandens udvikling, særskilt på forsikringer genforsikret på bruttobasis, på risikobasis og på non-proportional basis. Markante udsving i det enkelte år skal kommenteres. Det skal tillige vurderes, om der er tendenser i udviklingen Aktuaren skal oplyse, hvorledes en eventuel administrationshensættelse vedrørende den indirekte forsikringsvirksomhed fastsættes. Aktuaren skal sammenligne hensættelsen med størrelsen af de omkostninger, som den skal dække. 8

9 7.5. Aktuaren skal beregne forholdet mellem på den ene side skadesudgifterne og omkostningerne og på den anden side præmierne. Aktuaren skal kommentere udviklingen i dette forhold Aktuaren skal foretage vurdering af risikofaktorerne ved død og invaliditet og sammenholde disse med de forudsatte risikoelementer Aktuaren skal sammenholde årets afkast med de renteforudsætninger, som måtte være anvendt ved beregning af præmier og hensættelser Aktuaren skal kommentere udviklingstendenser inden for omkostninger, rente og risikoelementer Aktuaren skal redegøre for afgivne retrocessionsarrangementer for den indirekte forsikringsvirksomhed, herunder hvilke typer retrocession selskabet har etableret. 8. Selskabets soliditet 8.1. Ved anvendelse af selskabets seneste regnskabstal skal aktuaren analysere de øjeblikkelige konsekvenser for størrelsen af selskabets bruttolivsforsikringshensættelser (opdelt på henholdsvis garanterede ydelser, bonuspotentiale på fremtidige præmier og bonuspotentiale på fripoliceydelse), særlige bonushensættelser/medlemskonti og kollektivt bonuspotentiale, egenkapital, basiskapital og solvensmargen, hvis det gule risikoscenarie (meget negativ markedsudvikling) indtræffer. Til belysning af selskabets fremtidige soliditet skal aktuaren fremregne såvel regnskabstal som det gule risikoscenarie i det antal år, der anvendes ved fastsættelsen af eventuelle bonusprognoser, dog mindst 10 år 9). Forudsætningerne, der lægges til grund for disse fremregninger, skal være lig forudsætningerne for selskabets budgetter og eventuelle bonusprognoser. Aktuaren skal på baggrund heraf udfylde skema H Aktuaren skal vurdere selskabets bonusudlodningspolitik og investeringsprofil på baggrund af analysen i punkt 8.1. Aktuaren skal oplyse, hvorvidt beregningerne i punkt 8.1. har givet selskabet anledning til at ændre (eller overvejelser om at ændre) bonuspolitikken og investeringsprofilen Aktuaren skal angive renterisikoen på aktiver og passiver beregnet med en renteændring svarende til den anvendte i beregningen af det gule trafiklys-scenarie. På passivsiden skal ændringer i fordelingen mellem garanterede ydelser, bonuspotentialer på fripoliceydelser samt bonuspotentialer på fremtidige præmier angives. Ved mismatch mellem renterisikoen på aktiver og passiver skal aktuaren oplyse om selskabets overvejelser i den anledning, herunder hvilke tiltag selskabet eventuelt har foretaget for at matche renterisikoen bedre Aktuaren skal kort redegøre for, hvorledes selskabet styrer sammenhængen mellem aktiverne og passiverne samt selskabets risikovillighed. Aktuaren skal komme med sin vurdering heraf. Aktuaren skal endvidere oplyse, hvad aktuaren gør for at sikre, at aktuaren lever op til 59, stk. 3 i løgtingslóg um tryggingarvirksemi 10). 9. Forsikringsmæssige hensættelser 9.1. Aktuaren skal udarbejde en oversigt over de sidste 5 års størrelser af regnskabsposterne livsforsikringshensættelser, garanterede ydelser, bonuspotentiale på fremtidige præmier, 9

10 bonuspotentiale på fripoliceydelser, hensættelser til unit-linked kontrakter og kollektivt bonuspotentiale. Aktuaren skal derudover udarbejde en oversigt over de sidste 5 års størrelse af særlige bonushensættelser knyttet individuelt til forsikringerne og særlige bonushensættelser knyttet kollektivt til forsikringerne. Oversigterne skal svare til eksemplet i skema I for hver af de i punkt 1.2. anførte grupper af forsikringer Aktuaren skal redegøre for, at den anvendte sandsynlighed for, at forsikringerne omskrives til fripolice eller genkøbes i forbindelse med beregning af værdien af retrospektive hensættelser, jf. bilag 1, nr. 62, i kunngerð um ársfrásagnir hjá tryggingarfeløgum og haldfelagskapum, svarer til selskabets erfaringer Aktuaren skal analysere de anvendte parametre for risikoelementer ved opgørelsen af livsforsikringshensættelserne. Aktuaren skal a) kort forklare forudsætningerne for beregningerne af bedste skøn over dødeligheden. Aktuaren skal redegøre for, at bedste skøn over dødeligheden er fastsat i overensstemmelse med 66, stk. 4, nr. 1, i kunngerð um ársfrásagnir hjá tryggingarfeløgum og haldfelagskapum, b) særskilt beskrive de anvendte forudsætninger for forventet fremtidig levetid, c) sammenligne restlevetiden ved de anvendte dødeligheder ved alder 30, 40, 50, 60, 70, 80 og 90 med restlevetider opgjort af Hagstova Føroya. Restlevetiderne skal opgøres kønsopdelt eller ikkekønsopdelt alt efter det anvendte grundlag. Hvis grundlaget er ikke-kønsopdelt, anvendes samme fordeling mellem mænd og kvinder ved opgørelsen af restlevetider fra Danmarks Statistik, som der anvendes i grundlaget, og d) kort forklare forudsætningerne for beregningen af bedste skøn over invaliditet og redegøre for, at det bedste skøn over invaliditeten er fastsat i overensstemmelse med 66, stk. 4, nr. 1, i kunngerð um ársfrásagnir hjá tryggingarfeløgum og haldfelagskapum Aktuaren skal redegøre for, hvorledes livsforsikringshensættelserne og hensættelser til unitlinked kontrakter er beregnet og kontrolleret Aktuaren skal redegøre for om det datagrundlag, der anvendes til beregning af hensættelser, har den fornødne kvalitet, herunder om det omfatter alle forsikringer. 10. Afgiven genforsikring Aktuaren skal beskrive selskabets genforsikringsprincipper, herunder selskabets begrundelse for de valgte principper samt aktuarens vurdering heraf Aktuaren skal oplyse og kommentere årets resultat af genforsikringen Aktuaren skal oplyse forventninger til fremtiden, herunder vurdere, hvorvidt der skal tegnes mindre/mere genforsikring, for at forholdene fortsat er betryggende. 10

11 11. Konkrete påbud m.m. fra Tryggingareftirlitið Hvis Tryggingareftirlitið har givet selskabet konkrete påbud eller lignende om opfølgning via aktuarens beretning, skal aktuaren særskilt redegøre herfor. 12. Det aktuarmæssige indhold i selskabets aktiviteter og materiale Aktuaren skal give en redegørelse for, hvorledes aktuaren har udført tilsynspligten i henhold til 65, stk. 4, i løgtingslóg um tryggingarvirksemi. 13. Andre forhold Her kan anføres forhold, som ikke kan henføres til ovenstående punkter eller afsnit i den ansvarshavende aktuars beretning i øvrigt, men som aktuaren finder det hensigtsmæssigt, at Tryggingareftirlitið er opmærksomt på. Officielle noter 1) Hvis en ordning har flere grundlagsrenter, medtages den i gruppen med den oprindelige grundlagsrente. 2) Ved en risikointensitet forstås risikointensiteten på tegningsgrundlaget. 3) En omkostningsgruppe pr. omkostningssats. Hvis en ordning belastes med en omkostningssats på en del af præmien og en anden omkostningssats på en anden del af præmien, betragtes dette som én omkostningssats. 4) Defineret i bilag 1 til kunngerð um ársfrásagnir hjá tryggingarfeløgum og haldfelagskapum. 5) Analogt med bonuspolitik for ordninger under kontribution. 6) Defineret i bilag 1 til kunngerð um ársfrásagnir hjá tryggingarfeløgum og haldfelagskapum. 7) Indeholder de produkter, der endnu ikke er behandlet i de foregående afsnit, f.eks. livrenter uden ret til bonus. 8) Herunder også øvrige produkter med rabat. 9) Fremregningen kan udelades for selskaber, der alene tegner gruppeliv. I så fald anfører aktuaren dette. 10) 59, stk. 3 i løgtingslóg um tryggingarvirksemi : Hvis et medlem af en forsikringsvirksomheds bestyrelse eller direktion, den eksterne revision eller den ansvarshavende aktuar må formode, at den finansielle virksomhed ikke opfylder kapitalkravet efter 81, skal den pågældende straks meddele dette til Tryggingareftirlitið. 11

12 Skema A (Aktuarmæssig opgørelse af årets resultat)11) Kr. År År - 1 År - 2 År - 3 År - 4 Renteresultat12) i akkumuleret Værdiregulering13) Risikoresultat14) Omkostningsresultat15) Resultat af afgiven forretning Resultat af syge- og ulykkesforsikring Skat Resultat før henlæggelser Heri fraregnet udgift til kontant udbetalt bonus og tilskrevet bonus Henlagt til kollektivt bonuspotentiale16) Henlagt til særlige bonushensættelser/ Medlemskonti Henlagt til egenkapital Udloddet udbytte 11) Skemaet kan efter behov udvides, så det på udtømmende vis forklarer årets resultat. Skemaet skal som minimum indeholde de illustrerede oplysninger. 12) Renteresultatet vil typisk være lig med indtægter af investeringsaktiver inkl. urealiserede gevinster med fradrag af PAL afgift, investeringsomkostninger og tilskreven rente til bruttolivsforsikringshensættelserne. 13) Værdireguleringen følger af 100, stk. 1, nr. 2 i kunngerð um ársfrásagnir hjá tryggingarfeløgum og haldfelagskapum. 14) Risikoresultatet vil typisk være lig med risikoresultatet fra årsregnskabets note til ændring i bruttolivsforsikringshensættelserne med eventuel korrektion for ændring i erstatningshensættelserne. 15) Omkostningsresultatet vil typisk være lig med omkostningstillæggene fra årsregnskabets note til ændring i bruttolivsforsikringshensættelserne med fradrag af erhvervelses- og administrationsomkostningerne. 16) Udgift til tilskrevet bonus er lig med den bonus, der er tilskrevet på tidspunktet for årsregnskabsaflæggelsen, og som indgår i udgifterne til forøgelsen af bruttolivsforsikringshensættelserne, via rente-, risiko- og omkostningsresultatet. Skema B (Årets margener)17) Kr. Rente Risiko Omkostninger 1. ordens rentetilskrivning 1. ordens risikopræmier 1. ordens omkostningspræmier 2. ordens rentetilskrivning 2. ordens risikopræmier 2. ordens omkostningspræmier Faktisk resultat ifølge regnskabet Faktiske risikoudgifter Faktiske omkostninger Faktisk resultat fratrukket 1. ordens rentetilskrivning 1. ordens risikopræmier fratrukket faktiske risikoudgifter 1. ordens omkostningspræmier fratrukket faktiske omkostninger Faktisk resultat fratrukket 2. ordens rentetilskrivning 2. ordens risikopræmier fratrukket faktiske risikoudgifter 2. ordens omkostningspræmier fratrukket faktiske omkostninger 12

13 17) Skemaet kan efter behov udvides, så det på udtømmende vis forklarer margenerne på det enkelte grundlagselement. Skemaet skal som minimum indeholde de illustrerede oplysninger. Eventuelt omkostnings- og sikkerhedstillæg fordeles mellem omkostninger og risiko. Beløbene i den sidste søjle svarer til rente-, risiko og omkostningsresultatet fra skema A. Skema C (Anvendelse af renteindtægt) Kr. Grundlagsrente 1 Grundlagsrente 2 1. ordens rentetilskrivning19) 2. ordens rentetilskrivning20) Faktisk renteindtægt 21) i akkumuleret værdiregulering22) i kollektivt bonuspotentiale23) i særlige bonushensættelser24) i egenkapital25) I alt 18) Skemaet kan efter behov udvides, så det på udtømmende vis forklarer anvendelse af renteindtægten. Skemaet skal som minimum indeholde de illustrerede oplysninger. 19) 1. ordens rentetilskrivningen for gruppen af forsikringer. 20) 2. ordens rentetilskrivningen for gruppen af forsikringer. 21) Den faktiske renteindtægt for gruppen af forsikringer 22) Den andel af forskellen mellem 2. ordens rentetilskrivningen for gruppen af forsikringer og den faktiske renteindtægt for gruppen af forsikringer, som er anvendt til eller frigivet fra værdiregulering. Det er ændringen af værdireguleringen som følge af ændringen i den specifikke renteparameter. 23) Den andel af forskellen mellem 2. ordens rentetilskrivningen for gruppen af forsikringer og den faktiske renteindtægt for gruppen af forsikringer, som er overført til eller betalt af kollektivt bonuspotentiale. 24) Den andel af forskellen mellem 2. ordens rentetilskrivningen for gruppen af forsikringer og den faktiske renteindtægt for gruppen af forsikringer, som er overført til eller betalt af særlige bonushensættelser. 25) Den andel af forskellen mellem 2. ordens rentetilskrivningen for gruppen af forsikringer og den faktiske renteindtægt for gruppen af forsikringer, som er overført til eller betalt af egenkapitalen. 13

14 Skema D (Anvendelse af risikoresultat) Kr. Risikointensitet 1 (død) Private forsikringer Risikointensitet 1 (død) Firmaordninger Risikointensitet 2 (død) Private forsikringer Risikointensitet 2 (død) Firmaordninger Risikointensitet 1 (invaliditet) Private forsikringer Risikointensitet 1 (invaliditet) Firmaordninger Risikointensitet 2 (invaliditet) Private forsikringer Risikointensitet 2 Firmaordninger I alt 1. ordens risikopræmier27) 2. ordens risikopræmier28) Faktiske risikoudgifter29) i akkumuleret værdiregulering30) i kollektivt bonuspotentiale31) i særlige bonushensættelser32) i egenkapital33) 14

15 26) Skemaet viser minimumsopdelinger af alle selskabets grupper af forsikringer, der er omfattet af kunngerð um meginreglur fyri útrokning og býti av yvirskoti (kontributiónsmegingreglan). Der er mulighed for at udvide skemaet. 27) 1. ordens risikopræmier for gruppen af forsikringer. 28) 2. ordens risikopræmier for gruppen af forsikringer. 29) De faktiske risikoudgifter for gruppen af forsikringer. 30) Den andel af forskellen mellem 2. ordens risikopræmierne for gruppen af forsikringer og de faktiske risikoudgifter for gruppen af forsikringer, som er anvendt til eller frigivet fra værdiregulering. Det er ændringen af værdireguleringen som følge af ændringen i den specifikke risikoparameter. 31) Den andel af forskellen mellem 2. ordens risikopræmierne for gruppen af forsikringer og de faktiske risikoudgifter for gruppen af forsikringer, som er overført til eller betalt af kollektivt bonuspotentiale. 32) Den andel af forskellen mellem 2. ordens risikopræmierne for gruppen af forsikringer og de faktiske risikoudgifter for gruppen af forsikringer, som er overført eller betalt af særlige bonushensættelser. 33) Den andel af forskellen mellem 2. ordens risikopræmierne for gruppen af forsikringer og de faktiske risikoudgifter for gruppen af forsikringer, som er overført til eller betalt af egenkapitalen. 15

16 Skema E (Anvendelse af omkostningsresultat) Kr. Omkostningsgruppe 1 Private forsikringer Omkostningsgruppe 1 Firmaordninger Omkostningsgruppe 2 Private forsikringer Omkostningsgruppe 2 Firmaordninger Indskudsgebyr Indskudsprocent tillæg Genkøb Aktuelle Andet I alt 1. ordens omkostningspræmier35) 2. ordens omkostningspræmier36) Faktiske omkostninger37) Antal policer38) i akkumuleret værdiregulering39) i kollektivt bonuspotentiale40) i særlige bonushensættelser41) i egenkapital42) 34) Skemaet viser minimumsopdelinger af alle selskabets grupper af forsikringer, der er omfattet af kunngerð um meginreglur fyri útrokning og býti av yvirskoti (kontributiónsmegingreglan). Der er mulighed for at udvide skemaet. 35) 1. ordens omkostningspræmier for gruppen af forsikringer. 36) 2. ordens omkostningspræmier for gruppen af forsikringer 37) De faktiske omkostninger for gruppen af forsikringer. 38) Antallet af policer i den enkelte gruppe. Om nødvendigt kan anføres antallet af forsikrede i den enkelte gruppe. 16

17 39) Den andel af forskellen mellem 2. ordens omkostningspræmierne for gruppen af forsikringer og de faktiske omkostninger for gruppen af forsikringer, som er anvendt til eller frigivet fra værdiregulering. Det er ændringen af værdireguleringen som følge af ændringen i den specifikke omkostningsparameter. 40) Den andel af forskellen mellem 2. ordens omkostningspræmierne for gruppen af forsikringer og de faktiske omkostninger for gruppen af forsikringer, som er til eller betalt af kollektivt bonuspotentiale 41) Den andel af forskellen mellem 2. ordens omkostningspræmierne for gruppen af forsikringer og de faktiske omkostninger for gruppen af forsikringer, som er overført til eller betalt af særlige bonushensættelser. 42) Den andel af forskellen mellem 2. ordens omkostningspræmierne for gruppen af forsikringer og de faktiske omkostninger for gruppen af forsikringer, som er overført til eller betalt af egenkapitalen. Skema F (Afløbstrekanter)43) Skadesår\udviklingsår (Kr.) År - 4 År - 3 År - 2 År - 1 År ) Skemaet skal udfyldes for a) betalte erstatninger, b) erstatningshensættelser og c) erstatningsudgifter (sum af a) og b)) Skema G (Omkostningsstruktur) Omkostningstype (Kr.) Præmieomkostninger (%-andel af de løbende præmier) Indskudsomkostninger (%-andel af indskud) Depot/opbevaringsomkostninger Administrations-omkostninger: 1. ordens omkostnings -præmier 2. ordens omkostningspræmi er Faktiske omkostninge r 1. ordens omkostnings -præmier fratrukket faktiske omkostninge r 2. ordens omkostningspræmi er fratrukket faktiske omkostninger - gebyr som %-andel af depot - fast gebyr som kronebeløb Kurtage/handels-omkostninger (omlægning iværksat af kunden) Fondsadministrationsomkostning er 17

18 Skema H (Resultaterne af følsomhedsanalyserne) Kr. År Bruttolivsforsikringshensættelser GY BP BF 44) I alt Årets regnskabstal Gult risikoscenarie Fremregnede regnskabstal Fremregnet risikoscenarie Særlige Bonushensættelse r / Medlemskonti Kollektivt bonuspotential e Egenkapit al Basiskap ital Solve nsmar gen 44) BF er størrelsen af det faktiske forbrug af bonuspotentiale på fripoliceydelser. Skema I (Størrelsen af livsforsikringshensættelserne) Kr. År År - 1 År - 2 År - 3 År - 4 Livsforsikringshensættelser Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fripoliceydelser Hensættelser til unit-linked kontrakter Kollektivt bonuspotentiale Individuelle særlige bonushensættelser Kollektive særlige bonushensættelser 18

Erhvervssygdomssikring.

Erhvervssygdomssikring. BEK nr 1012 af 28/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0020 Senere ændringer til

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet Bekendtgørelse nr. [nummer] af [dato] Bekendtgørelse om kontributionsprincippet I medfør af 20, stk. 3, 21, stk. 6, 108, stk. 7, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 6 Dagsordenens punkt 11 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/17 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ I medfør af 18, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 6, 248, stk. 2 og 4, 350, stk. 1, nr. 2 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet BEK nr 1289 af 23/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 152-0013 Senere ændringer til

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 2 Dagsordenens punkt 8 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 1/15 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber

Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber Bekendtgørelse nr. 273 af 15. april 2005 Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber I medfør af 18, stk. 1, 143, nr. 1, 2 og 5, 273, stk. 2, og 373, stk. 2, i anordning

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital)

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) (Uppskot til)* Kunngerð um at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) Við heimild í 83, stk. 2, 83 a og 215, stk. 4, í løgtingslóg nr. 55 frá 9. juni 2008

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg I medfør af 60 a, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 948 af

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Vejledning om indholdet i den ansvarshavende aktuars beretning for firmapensionskasser

Vejledning om indholdet i den ansvarshavende aktuars beretning for firmapensionskasser Vejledning om indholdet i den ansvarshavende aktuars beretning for firmapensionskasser I henhold til 26, stk. 6, i lov om tilsyn med firmapensionskasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 1017 af 24. oktober

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 % samt L99 1/7 1. Lovgrundlag

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 1. december 2011. Bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar. 29. november 2011. Nr. 1089.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 1. december 2011. Bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar. 29. november 2011. Nr. 1089. Lovtidende A 2011 Udgivet den 1. december 2011 29. november 2011. Nr. 1089. Bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar I medfør 108, stk. 7, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar

Bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar BEK nr 1089 af 29/11/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.162-0029 Senere ændringer til

Læs mere

----- ------ CS!?7 FINANSTILSYNET. IJoum. Madarb.

----- ------ CS!?7 FINANSTILSYNET. IJoum. Madarb. CS!?7 ----- ------ FINANSTILSYNET Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Niels Hemmingsens Gade 12 1153 København K 18. juli 2008 Ref. JHL J.nr. 162-0005 Sagsbehandler IJoum. Madarb. Rimelig

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1) BEK nr 1359 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0025 Senere ændringer til

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk, 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Bilag 1 til anmeldelse af 22. december 2014 Beskrivelse af begreberne for opgørelse af livsforsikringshensættelserne til markedsværdi for Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S. De samlede livsforsikringshensættelser

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) fyri tryggingarfeløg og tryggingarhaldfelagsskapir

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) fyri tryggingarfeløg og tryggingarhaldfelagsskapir (Uppskot til)* Kunngerð um at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) fyri tryggingarfeløg og tryggingarhaldfelagsskapir (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder)

Læs mere

Notatet adresserer primært bestemmelserne i kontributionsbekendtgørelsen, og kommer med forslag til ændringer hertil.

Notatet adresserer primært bestemmelserne i kontributionsbekendtgørelsen, og kommer med forslag til ændringer hertil. Modtager: Emne: Finanstilsynet, Per Plougmand Bærtelsen, ppb@ftnet.dk Kontributions- og regnskabsregler Dato: 13. marts 2017 Afsender: Den Danske Aktuarforening Baggrund Dette dokument omhandler samspillet

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs Amtsvejmænd m.fl. AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Bioanalytikere Regler for forrentning af egenkapital 0,5

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Regler for forrentning af egenkapital Rentegrupper: 0,1 % af de gennemsnitlige

Læs mere

2010 Udgivet den 2. september 2010

2010 Udgivet den 2. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 2. september 2010 31. august 2010. Nr. 77. Vejledning om bekendtgørelse om kontributionsprincippet Baggrund 1. Vejledningen vedrører Finanstilsynets fortolkning af bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser BEK nr 779 af 11/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) I medfør af 21, nr. 1 og 2, og 71,

Læs mere

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse for Grønland om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 1. september Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) 25. august Nr

Lovtidende A Udgivet den 1. september Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) 25. august Nr Lovtidende A 2015 Udgivet den 1. september 2015 25. august 2015. Nr. 1018. Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) I medfør af 1, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1- forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1- forsikringsselskaber 1) BEK nr 1672 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0043 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

Forrentning Risikoforrentning Forrentning 0,3 % af årets gennemsnitlige Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat

Forrentning Risikoforrentning Forrentning 0,3 % af årets gennemsnitlige Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat ALKA LIV Forsikrings- Aktieselskabet Alm. Brand Livs Amtsvejmænd m.fl. 0,3 % af årets gennemsnitlige livsforsikrings og kollektivt pensionsafkastskat bonuspotentiale af de allokerede aktiver, resultatet

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i slutningen af 2008 Livsforsikringsselskabet A/S. Herigennem tilbydes medlemmerne af PBU og deres familier muligheden

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Bioanalytikere Regler for forrentning af egenkapital Investeringsafkastet

Læs mere

2013 Udgivet den 5. december 2013 1. 2. 3. 4. 5.

2013 Udgivet den 5. december 2013 1. 2. 3. 4. 5. Lovtidende A 2013 Udgivet den 5. december 2013 2. december 2013. Nr. 1352. Bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar i Arbejdsmarkedets Tillægspension I medfør af 24 a, stk. 6, og 32 a, stk. 2, i lov om

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

X Den udgiftsførte pensionsafkastskat svarende til resultatpost 3, jf. bilag 3, med fradrag af unitlinked kontrakternes andel af skatten.

X Den udgiftsførte pensionsafkastskat svarende til resultatpost 3, jf. bilag 3, med fradrag af unitlinked kontrakternes andel af skatten. 1. Afkastnøgletallene beregnes efter følgende formler: A Samlet investeringsafkast i henhold til resultatopgørelsen svarende til resultatpost 2, jf. bilag 3, med fradrag af investeringsafkastet på unit-linked

Læs mere

Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger

Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger Finanstilsynet 4. maj 2016 J.nr. 560-0092/560-0093 Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger Dette notat indeholder følgende: Detaljeret

Læs mere

Metodebeskrivelse for ÅOK og ÅOP 2014

Metodebeskrivelse for ÅOK og ÅOP 2014 Indledning For året 2010 og frem har vi beregnet og offententliggjort ÅOK og ÅOP for alle kunder med en opsparing i Alm. Brand Liv og Pension. ÅOK og ÅOP er tilgængelige for vores kunder via Mit Kundeoverblik

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger

Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger Finanstilsynet 7. april 2017 J.nr. 560-0027/560-0028 Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger Dette notat indeholder følgende: Detaljeret

Læs mere

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1) BEK nr 319 af 30/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.162-0039 Senere ændringer til

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S SEB PENSIONSFORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2012 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen, næstformand Peter Høltermand Anders Kvist Alice Lykke Doris

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 DANICA Pension i Delårsrapport Indholdsfortegnelse BERETNING Hovedtal 3 Resultat for 4 Balance, kapitalstyrke og risiko 5 Forventninger til 5 REGNSKAB DANICA PENSION I 7 LEDELSESPÅTEGNING 16 2/17 DANICA

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 11. april 2015

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 11. april 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 11. april 2015 9. april 2015. Nr. 382. Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af et medlems produkt ved omvalg i en firmapensionskasse I medfør af 6 b, stk. 2,

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 007 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resultat for 1. halvår 007... 4 Balance, kapitalstyrke og risiko... 5 Forventninger til 007... 5 LEDELSESPÅTEGNING...

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid.

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid. Forende Gruppeliv - BONUSREGULATIV pr. 1. januar 2013 6.0 Kapitalforsikringer og eventuelle rente- og rateforsikringer 6.1 Overskuddet ved gruppelivsforsikring tilfalder de enkelte gruppelivsordninger

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1) BEK nr 1724 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0032 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

Vedtægter for PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Vedtægter for PFA Pension, forsikringsaktieselskab Vedtægter for PFA Pension, forsikringsaktieselskab CVR-nr. 13 59 43 76 August April 201712 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er PFA Pension, forsikringsaktieselskab. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Finanstilsynet. Rapport om bonus i livsforsikring

Finanstilsynet. Rapport om bonus i livsforsikring Finanstilsynet Rapport om bonus i livsforsikring KAPITEL 1. INDLEDNING...3 1.1 Udvalgets opgaver og sammensætning...4 1.2 Udvalgets arbejde...4 KAPITEL 2. DEFINITION AF BONUS SAMT RELATEREDE BEGREBER...6

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 22. oktober 2008. Nr. 1019. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 11, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Halvårsrapport januar 31. juni 2017

Halvårsrapport januar 31. juni 2017 Halvårsrapport 2017 1. januar 31. juni 2017 Lille Tornbjerg Vej 30 5220 Odense SØ CVR-nr. 25 12 19 02 Hjemsted: Odense Indholdsfortegnelse Oversigt s. 3 Ledelsesberetning og -påtegning s. 4-5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 SEB PENSIONSFORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peter Dahlgren, formand Mogens Andersen, næstformand Cristina Lage (indtrådt i bestyrelsen den 20. april

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 214 Hovedtal for Danica Pension (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica Pension (Årsrapport 214) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog.

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Totalindkomstopgørelse 6 Aktiver 7 Passiver 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Basisinformation. Basisinformation 2. Selskabsoplysninger

Basisinformation. Basisinformation 2. Selskabsoplysninger Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087 Topdanmark Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 19625087 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 7 Regnskab Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 8 Aktiver 9 Passiver 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1068-0052 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Skandia Livsforsikring A/S

Halvårsrapport 2013. Skandia Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2013 Skandia Livsforsikring A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 4 Begivenheder

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Ordforklaring for PenSam gruppen

Ordforklaring for PenSam gruppen Ordforklaring for PenSam gruppen Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Handels- og administrationsomkostninger, der kan henføres til forvaltningen af investeringsaktiverne.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af skemasæt til elektronisk indberetning af regnskaber for firmapensionskasser.

Vejledning til udfyldelse af skemasæt til elektronisk indberetning af regnskaber for firmapensionskasser. FINANSTILSYNET Januar 2009 Økonomisk-statistisk kontor Vejledning til udfyldelse af skemasæt til elektronisk indberetning af regnskaber for firmapensionskasser. Indledning Denne vejledning vedrører årsregnskaber

Læs mere