Vi vil sige tak til alle, som har bidraget til projektets resultat. Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi vil sige tak til alle, som har bidraget til projektets resultat. Side 1"

Transkript

1 3RVWFKDXII UHUQHV DUEHMGVPLOM 6OXWUDSSRUW 1RYHPEHU

2 )RURUG Denne afsluttende rapport indeholder en beskrivelse af projektet Postchaufførernes arbejdsmiljø samt en sammenfatning af de resultater, der er opnået i projektet. Slutrapporten er den sidste del af det materiale, som er udarbejdet på baggrund af projektets aktiviteter. Projektet afsluttes i november 2002 og afleveres til opdragshaveren, Post Danmarks Hovedsikkerhedsudvalg samt Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros, som har ydet økonomisk støtte til projektet. Rapporten distribueres desuden til: o Medlemmerne i projektets følgegruppe o Post Danmark Transport. Transportchefen. o Post Danmarks sikringschef o Chefen for Post Danmarks Arbejdsmiljø- og Personalerådgivning, o HR-konsulenten i Personaleudvikling. Post Danmark Der er med projektets to væsentlige resultater - delrapporten Postchaufførernes arbejdsmiljø samt arbejdsmiljøkurset, der er godkendt som en Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) - viderebragt et materiale, der kan bidrage til at udvikle både ledelse og medarbejdere indenfor Post Danmark Transport. Materialet giver i høj grad også mulighed for at arbejde med løbende forbedringer, og er således i fuld overensstemmelse med Post Danmarks værdigrundlag, Totalinvolvering I Kvalitet TIK. Vi vil sige tak til alle, som har bidraget til projektets resultat. Side 1

3 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJ 3URMHNWHWVIRUPnO 3URMHNWHWVEDJJUXQG 3URMHNWHWVIDVHU 3URMHNWHWVRUJDQLVHULQJ 5.1 Arbejdsgruppen Odensegruppen Følgegruppen Filmgruppen URMHNWHWVPnORJGHOPnO 3URMHNWHWVUHVXOWDWHU 7.1 Delrapport Undervisningsmateriale Uddannelsesplan og AMU-godkendelse Uddannelsesvejledning og lektionsplaner Videofilmen om en postchaufførs hverdag 'HWYLGHUHDUEHMGH (UIDULQJHUIUDSURMHNWHWVRUJDQLVHULQJ ) OJHJUXSSHQVHYDOXHULQJDIVDPDUEHMGHWLSURMHNWHW 10.1 Odensegruppens og følgegruppens indflydelse på projektet Odensegruppen Følgegruppen Hvorledes kan resultaterne bruges i det fremtidige arbejde (YDOXHULQJDISURMHNWHWVUHVXOWDWHULIRUKROGWLOGHQVWLOOHGHRSJDYH Indholdsfortegnelse Side 2

4 %LODJVRYHUVLJW %LODJ Opgavebeskrivelse fra Post Danmark Hovedsikkerhedsudvalg. Chaufførarbejdspladser. 12. december 2000 %LODJ Projektplan. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. %LODJ Kontrakt med BAR en vedrørende projekt Arbejdsmiljø for chauffører/post BAR projektnummer T %LODJ Godkendt kursus: AK Sundhed, sikkerhed, service og logistik på chaufførarbejdspladser. Indholdsfortegnelse Side 3

5 ,QGOHGQLQJ Baggrunden for denne rapport, samt alt tilhørende materiale, er et opdrag fra Post Danmarks Hovedsikkerhedsudvalg (HSI), som ønskede at få chaufførarbejdet bearbejdet med henblik på at tilvejebringe materiale, der kan give information og viden til chaufførpersonalet om forbedringer af arbejdsmiljøet på deres arbejdsplads. På denne baggrund blev igangsat et projekt som fik titlen postchaufførernes arbejdsmiljø Projektets formål er formuleret i Opgavebeskrivelse fra Post Danmarks Hovedsikkerhedsudvalg fra 12. december Forinden havde Post Danmark søgt Branchearbejdsmiljørådet (BAR) for transport og engros om økonomisk støtte til et projekt om Arbejdsmiljø for chauffører/post. Projektplan, Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros, blev aftalt mellem Post Danmark og BAR en, og endelig godkendt d. 27. juni I kontrakt mellem Post Danmark og BAR transport og engros, underskrevet d. 27. juni 2001, er opridset vilkårene for projektet. 3 Projektet blev søsat d. 27. februar 2001, hvor projektets arbejdsgruppe holdt det første møde med deltagelse af repræsentanten fra BAR, Henrik Kehler. Projektets termin var fastsat til igangsætning marts 2001 med afslutning senest december Projektet afsluttes med denne rapport samt alt tilhørende materiale: Postchaufførernes arbejdsmiljø. Delrapport. April 2002 Uddannelsesvejledning med lektionsplaner og bilag til arbejdsmiljøkurset, Sundhed, sikkerhed, service og logistik på chaufførarbejdspladser, 24 lektioner. November 2002 Videofilmen. Kører det for dig eller kører det med dig? Find 10 fejl. Den af projektet udarbejdede uddannelsesplan, der ligger til grund for uddannelsesvejledningen og lektionsplanerne, er den 16. september 2002 blevet godkendt i undervisningsministeriet som en AMU-uddannelse. 4 1 Bilag 1 Opgavebeskrivelse. Chaufførarbejdspladser. 12. december Bilag 2 Projektplan. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Godkendt Bilag 3 Kontrakt vedrørende projekt Arbejdsmiljø for chauffører/post BAR projektnummer T Bilag 4 Godkendt kursus: AK Sundhed, sikkerhed, service og logistik på chaufførarbejdspladser. Indledning Side 4

6 3URMHNWHWVIRUPnO Projektets formål er formuleret i HSIs Opgavebeskrivelse således: Beskrive og synliggøre de fysiske og psykiske belastningsfaktorer i forbindelse med chaufførarbejdet, herunder de særlige forhold ved en alene arbejdsplads. Styrke ledelsens, sikkerhedsorganisationens og den enkelte medarbejders viden og holdning, om betydningen af en indsats for at undgå både fysiske og psykiske skader. 3URMHNWHWVEDJJUXQG Baggrunden for Hovedsikkerhedsudvalgets initiativ var dels Arbejdsministeriets plan for et rent arbejdsmiljø år 2005, hvor bl.a. transportbranchen er beskrevet som en branche, hvor der skal gøres en ekstra indsats. Dels Post Danmarks generelle interesse i at udvikle arbejdsmiljøarbejdet som beskrevet i Post Danmarks arbejdsmiljøpolitik. 3URMHNWHWVIDVHU Projektet kan deles op i fire faser: 1. Konkretisering af mål og delmål samt organisering af projektet. 2. Indsamling af data som grundlag for udarbejdelsen af kursusmaterialet. 3. Udarbejdelsen af kursusmaterialet herunder videofilmen. 4. Udarbejdelsen af afsluttende rapport samt evaluering. 3URMHNWHWVRUJDQLVHULQJ Projektets faste organisering bestod af Arbejdsgruppen, Odensegruppen og Følgegruppen. Desuden sammensattes under arbejdet med filmen en ad hoc filmgruppe. Projektets arbejdsgruppe referede via projektlederen til Post Danmarks sikringschef PDKs sikringschef Projektleder Arbejdsgruppe Odensegruppe Følgegruppe Projektets formål Side 5

7 Fig 1. Organisationsdiagram Projektets opdragshaver var Post Danmarks hovedsikkerhedsudvalg. Projektets arbejde og resultat var imidlertid primært rettet mod Post Danmark Transports arbejdsområde, hvorfor det var naturligt, at inddrage Post Danmark Transport (PDT) i projektet. På et møde den 21. maj 2001 mellem transportudviklingschefen i PDT og projektets leder samt PDKs arbejdsmiljøkonsulent, aftaltes, på anmodning fra projektet, at formanden for sikkerhedsudvalget i PDT, samt PDTs daglige sikkerhedsleder deltog i projektets følgegruppe. Desuden aftaltes, at PDT ville være behjælpelig med at udvælge de kørselsgrupper, hvor det ville være hensigtsmæssigt at udføre de opgaver, der var knyttet til projektet. $UEHMGVJUXSSHQ Arbejdsgruppens formål, at: planlægge projektets arbejde og forløb i relation til projektets mål, sikre fremdrift i projektet og at projektets mål forfølges, planlægge og afholde møder med følgegruppen, løbende opsummere og evaluere i forhold til projektets planer, løbende rapportere til sikringschef, HSI og BAR Arbejdsgruppens deltagere ved projektets slut Pia Friberg Lyme. Fysioterapeut. Post Danmark, Arbejdsmiljø- og Personalerådgivning (APR). Projektansvarlig. Peter Goetz. Arbejdspsykolog. Post Danmark, APR Anders Westh. Ingeniør. Post Danmark, APR Lone Tirsgaard Petersen. Arbejdsmiljøkonsulent. Post Danmark, Personale. Arbejdsmiljø, Miljø og Sikring (PER/AMS) 2GHQVHJUXSSHQ Odensegruppens formål, at: være samarbejdspartner for APR og bannerfører for APV-arbejdet i kørselsgruppen på Fyns Postcenter formidle både chaufførers og kørselslederes interesser for arbejdsgruppen være kontaktgruppe og samarbejdspartner i løbet af projektet. gennem kørselschefens deltagelse sikre accept af planlagte aktiviteter Odensegruppens deltagere ved projektets slut Lise Lehn. Kørselschef i Post Danmark Transport (PDT) for Kørselsafdeling 2 med kørselsgrupperne i Odense, Fredericia og Herning Lars Kaltoft. Kørselsleder i kørselsgruppen i Odense. Ledelsesrepræsentant i sikkerhedsgruppen. Jørgen S. Madsen. Chauffør i kørselsgruppen i Odense. Sikkerhedsrepræsentant. Projektets organisering Side 6

8 Jan Skov Buse. Chauffør i kørselsgruppen i Odense Carsten L. Kongensgaard. Chauffør i kørselsgruppen i Odense. ) OJHJUXSSHQ Følgegruppens formål, at: være sparringspartner for arbejdsgruppen være et forum hvor processen kan udvikles i et samarbejde mellem chauffører, kørselsleder og ledelse i PDT sikre accept af projektets arbejde i ledelsen af PDT være inspirationskilde og komme med ideer til videre initiativer deltage i skitsering af det overordnede indhold af den undervisningsplan, som er projektets formål koordinere eventuelle indsatser. Følgegruppens deltagere ved projektets slut Arbejdsgruppens medlemmer Odensegruppens medlemmer Susan Rughave. Personaleudviklingschef i Post Danmark Transport (PDT) Formand for sikkerhedsudvalget i PDT. Jens Ravn. Daglig sikkerhedsleder i PDT. Lise Lehn. Kørselschef i Post Danmark Transport (PDT) for Kørselsafdeling 2 med kørselsgrupperne i Odense, Fredericia og Herning )LOPJUXSSHQ Sideløbende med den faste organisationsstruktur har vi haft en ad hoc gruppe, filmgruppen, der blev sammensat på tværs af grupperne. Den bestod af Arbejdsgruppens medlemmer, Daglig sikkerhedsleder fra PDT, en chauffør og en kørselsleder fra Odensegruppen. Filmgruppens opgave har været, sammen med filmselskabet Loke Film, som har produceret filmen, at diskutere indholdet i den videofilm, der er blevet lavet som en del af det kursusmateriale, der er projektets resultat. Filmgruppen har diskuteret, og i enighed tilrettet de forslag, som Loke Film udarbejdede. Filmgruppen har ligeledes gennemset råudkastet til filmen, og sagt endelig god for filmen. 3URMHNWHWVPnORJGHOPnO Med henblik på at opfylde projektets formål, som formuleret af HSI, besluttede arbejdsgruppen, at projektets mål skulle være et arbejdsmiljøkursus for postchauffører. Projektets mål og delmål Side 7

9 For at kunne udarbejde et konkret og relevant arbejdsmiljøkursus valgte vi, som delmål, at tage temperaturen på postchaufførernes arbejdsmiljø, for, på baggrund af den indhøstede viden, at definere kursets indhold. Vi brugte en del tid og kræfter i arbejdsgruppen på nøje at definere og konkretisere målet. Det viste sig i løbet af projektets arbejde, at de kræfter vi lagde i den første fase, var givet godt ud. På baggrund af den fælles afklaring der blev skabt, kunne arbejdsgruppen i resten af projektet arbejde ud fra en fælles afklaring og forståelse af, hvad målet med projektet var. 3URMHNWHWVUHVXOWDWHU Efter, i projektets første fase, at have fastsat mål og delmål samt fået projektorganisationen på plads, gik vi i gang med fase to, hvor der skulle indsamles data, som grundlag for udarbejdelsen af kursusmaterialet. 'HOUDSSRUW Projektet valgte at pejle sig ind på postchaufførernes arbejdsmiljø ad to veje: Eksperternes sonderinger. Arbejdspsykolog, ingeniør og terapeuter fra arbejdsgruppen besøgte 5 kørselsgrupper fordelt over hele landet. Vi tog med ud på 16 chaufførers ruter, hvor vi iagttog arbejdet, gennemførte enkelte relevante målinger og stillede spørgsmål. Arbejdspsykologen foretog desuden en interviewrunde. Chaufførernes egne meninger. På baggrund af de erfaringer, der blev indhentet på turene med chaufførerne, udvikledes, i samarbejde med Odensegruppen, APV-skema er til kortlægning af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Da projektet havde behov for en sondering på nogle bredere sundhedsmæssige forhold, blev desuden udarbejdet et skema med spørgsmål, som lå udenfor det traditionelle APV-felt Med disse skemaer som værktøjer gennemførtes i kørselsgruppen i Odense en arbejdspladsvurdering. (APV) Det samlede materiale fra dette arbejde er nedfældet i Postchaufførernes arbejdsmiljø. Delrapport. April 2002 Denne rapport blev primo maj 2002 sendt til: Transportchefen i Post Danmark Sikringschefen i Post Danmark Chefen for Post Danmarks Arbejdsmiljø- og Personalerådgivning,. HR-konsulenten i Personaleudvikling. Post Danmark Alle medlemmer af projektets følgegruppe. Projektets resultater Side 8

10 Hovedsikkerhedsudvalget i Post Danmark Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Fællessekretariatet Delrapporten afsluttede projektets anden fase. 8QGHUYLVQLQJVPDWHULDOH På baggrund af de indsamlede resultater i projektets første fase udarbejdede arbejdsgruppen undervisningsmateriale til arbejdsmiljøkurset. 8GGDQQHOVHVSODQRJ$08JRGNHQGHOVH Det var vort ønske i projektet, at få arbejdsmiljøkurset godkendt som en AMUuddannelse. En sådan godkendelse ville rydde en del af de økonomiske barrierer af vejen, der kunne være i forbindelse med at sende chauffører på kursus. HR-konsulenten i Post Danmark, Personale, forestod formidlingen i relation til godkendelsen. I brev af 19. september 2002 meddelte Undervisningsministeriet, at planen var blevet godkendt som AMU-uddannelse. 5 Denne godkendelse er en væsentlig faktor, da udgifterne for virksomheden, ved chaufførernes deltagelse i kurserne, minimeres på grund af dagpengerefusion. Godkendelsen optimerer desuden løsningen af projektets opgave i forhold til Branchearbejdsmiljørådet, idet arbejdsmiljøkurset hermed er blevet gjort tilgængelig for alle Branchearbejdsmiljørådets medlemmer. Uddannelsesplanen beskriver formål for og mål med arbejdsmiljøkurset. Den beskriver de hovedtemaer, som kurset beskæftiger sig med, nemlig sundhedsfremme, det fysiske arbejdsmiljø, det psykiske arbejdsmiljø samt det organisatoriske sikkerhedsarbejde herunder APV. Kurset forløber over tre dage svarende til 24 lektioner. 8GGDQQHOVHVYHMOHGQLQJRJOHNWLRQVSODQHU På baggrund af uddannelsesplanen udarbejdede arbejdsgruppen en uddannelsesvejledning med lektionsplaner samt bilag. 6 Dette materiale udbygger og konkretiserer arbejdsmiljøkursets konkrete indhold. Materialet indeholder desuden er mængde konkrete henvisninger samt materiale til inspiration for underviseren. Det indeholder ligeledes det konkrete materiale, som underviseren forventes at benytte i kursusforløbet, såsom APV-skemaer. Kursets koncept bygger i høj grad på chaufførernes eget engagement og deltagelse i forløbet. Vor intension har været, at udvikle et konkret og nærværende kursus, der behandler de forhold, som chaufførerne selv har beskrevet som værende vigtige i deres dagligdag. 5 Bilag 4. AK Sundhed, sikkerhed, service og logistik på chaufførarbejdspladser. 6 Sundhed, sikkerhed, service og logistik på chaufførarbejdspladser. Uddannelsesvejledning med lektionsplaner og bilag. November 2002 Projektets resultater Side 9

11 Deltagerne opfordres fra starten af kurset til at forholde sig til sig selv, egne vaner og egne opfattelser af tingene. I løbet at kurset vil disse vaner og opfattelser blive konfronteret med de andre deltageres og med de fakta, som underviseren formidler. Kurset sluttes af med, at chaufføren i en aftale med mig selv bedes forholde sig til, om der er noget, efter de tre kursusdage, som han/hun har besluttet sig for at gøre? 9LGHRILOPHQRPHQSRVWFKDXII UVKYHUGDJ Som en del af undervisningsmaterialet er lavet en videofilm med titlen, Kører det for dig eller kører det med dig? Find 10 Fejl Den tænkes brugt som en debatskabende film, ikke som instruktionsfilm. Den behandler de tre hovedtemaer i kurset, det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø samt sundhedsfremme. Filmen er produceret af Loke Film, der også har lavet drejebog og manuskript. Al materialet er blevet til efter grundig diskussion i og med projektets filmgruppe. 7 Videofilmen er først og fremmest lavet til arbejdsmiljøkurset til brug i undervisningssammenhæng. Men filmen kan også glimrende bruges på møder i Post Danmark Transport, såsom møder i de selvbærende teams, møder i sikkerhedsorganisationen eller på gruppemøder, hvor den kan skabe debat om de behandlede emner. Til brug på sådanne møder er udarbejdet en vejledning til brug af filmen, der er lagt i videokassetten sammen med filmen. Udarbejdelsen af uddannelsesmaterialet og videofilmen afsluttede projektets tredje og næstsidste fase. 'HWYLGHUHDUEHMGH Projektet Postchaufførernes arbejdsmiljø er afsluttet med aflevering af det samlede projektmateriale bestående af: o Delrapport. Postchaufførernes arbejdsmiljø. April 2002 o Godkendt uddannelsesplan, undervisningsvejledning og lektionsplaner med bilag til arbejdsmiljøkurset, Sundhed, sikkerhed, service og logistik på chaufførarbejdspladser. November o Videofilmen, Kører det for dig eller kører det med dig? Find 10 fejl o Nærværende slutrapport med evaluering. Postchaufførernes arbejdsmiljø. November Dette afslutter projektets fjerde og sidste fase. 7 Se side 7 Det videre arbejde Side 10

12 Arbejdet med postchaufførernes arbejdsmiljø slutter imidlertid ikke. o AMU-kurset kan nu bruges til gavn for chaufførernes arbejdsmiljø. Da der er tale om en ny uddannelse, hvor aktiviteten ikke er kendt, har Undervisningsministeriet givet godkendelse til udbud i 16 måneder. Inden denne periodes udløb vil Undervisningsministeriet følge op på sagen, og bl.a. anmode Udvalget om en begrundet indstilling til udbud efter de 16 måneder. 8 Vi anbefaler derfor, at arbejdsmiljøkurset kommer i gang snarest, så der kan indhøstes erfaringer til løbende justeringer og forbedringer af kurset i godkendelsesperioden. o Projektets arbejdsgruppe tilbyder en grundig indføring i kursets program for underviserne på de uddannelsessteder, der skal forestå arbejdsmiljøkurset. Vi vil hèr nøje gennemgå baggrunden for og intensionerne med kursets lektioner, således at underviserne bliver klædt på til at formidle kursets ide. o Projektet har med delrapporten Postchaufførernes arbejdsmiljø og med et AMU-godkendt arbejdsmiljøkursus for chauffører, givet Post Danmark Transport et godt udgangspunkt for organisationens videre arbejdsmiljøarbejde. Det anbefales, at Post Danmark Transport benytter delrapportens materiale samt den mulighed for udvikling af medarbejderne, der ligger i den godkendte AMUuddannelse. o Det anbefales endvidere, at Post Danmarks Hovedsikkerhedsudvalg, som projektets opdragshaver, følger projektet til dørs ved at sikre en opfølgning på de resultater, der er præsenteret i projektets samlede materiale. (UIDULQJHUIUDSURMHNWHWVRUJDQLVHULQJ Organiseringen af projektet har generelt fungeret godt. Arbejdsgruppen var den tværfagligt sammensatte gruppe, hvor specialister indenfor de tekniske, ergonomiske og arbejdspsykologiske aspekter i arbejdsmiljøet sammen udviklede et helhedsorienteret kursusforløb for chaufførerne. I gruppen var også repræsenteret Post Danmarks arbejdsmiljøorganisation, så det organisatoriske perspektiv blev kædet sammen med de arbejdsmiljøfaglige forhold, og derigennem sikrede det praktiske og fremadrettede perspektiv. Arbejdsgruppen har, ikke alene af navn men også af gavn, været en arbejdende gruppe. Gruppens møder har været relativt få, men har til gengæld været dagslange møder, hvor der har været tid til at gennemarbejde det materiale, der imellem møderne er blevet produceret af arbejdsgruppens medlemmer. Odensegruppen var den gruppe, der sørgede for projektets direkte relation til chaufførernes og kørselsgruppens hverdag. Igennem denne gruppe blev 8 Se bilag 4 i Undervisningsministeriets brev om godkendelse. Erfaringer fra projektets organisering Side 11

13 chaufførernes egne erfaringer og viden om, hvor skoen trykker, opsamlet. Samtidig var ledelsessystemet, gennem kørselsleder og kørselschef, repræsenteret. De erfaringer, der kan udvindes af denne gruppes arbejde, danner således tilsammen et helhedsbillede, der, i så vid udstrækning som muligt, tilgodeser de forskellige interesser, der kan være fra ledelses- og medarbejderside. Odensegruppen har været fantastisk engageret og aktiv. Der er arbejdet både motiveret og motiverende med APV, og gruppen har været et vigtigt bindeled mellem projektets arbejdsgruppe og det daglige praktiske chaufførarbejde. Følgegruppen var den gruppe, der som sparringsgruppe til de øvrige grupper i projektet, behandlede de overordnede linier i projektet. Det vil sige projektets indhold og formål samt det planlagte arbejdsmiljøkursus s formål og indhold. Selvom der har været personsammenfald med de øvrige grupper har følgegruppemøderne været dér, hvor tingene blev diskuteret i det brede forum. Følgegruppen har holdt 4 møder hvoraf det ene var et seminar, der forløb over to dage. o På første møde behandledes projektets formål og planlagte forløb samt projektets organisering. Den daglige sikkerhedsleder fra transportfirmaet Spetra fortalte om deres erfaringer med sikkerhedsarbejde, især APV. Erfaringerne fra arbejdsgruppemedlemmernes besøg i de fem kørselsgrupper blev fremlagt og diskuteret. o Næste gang følgegruppen mødtes var på et to-dages seminar. Seminaret var en blanding af møde og kursus, idet der var undervisere og oplægsholdere udefra, som behandlede emnerne stress og sundhedsfremme. o På det tredie møde behandledes arbejdsgruppens forslag til uddannelsesplan. o På det fjerde og sidste møde fremlagde arbejdsgruppen projektets samlede materiale og projektets forløb blev evalueret. Følgegruppen har således været et forum, hvor man diskuterede projektets overordnede liner, og samtidig fik udbygget en fælles referenceramme. ) OJHJUXSSHQVHYDOXHULQJDIVDPDUEHMGHWLSURMHNWHW På følgegruppens fjerde og sidste møde blev samarbejdet i projektet evalueret, og der blev diskuteret hvorledes resultaterne kan bruges i det fremtidige arbejde. Følgegruppens evaluering af samarbejdet i projektet Side 12

14 2GHQVHJUXSSHQVRJI OJHJUXSSHQVLQGIO\GHOVHSnSURMHNWHW 2GHQVHJUXSSHQ Odensegruppens arbejde spiller en central rolle i projektets resultater. Her igennem er chaufførernes ideer, erfaringer og deres formulerede problemer bragt videre til arbejdsgruppen og har dannet baggrund for alt det materiale, som projektet har produceret. Resultaterne er således et billede af virkeligheden og bygger ikke blot på teorier. Odensegruppen giver udtryk for, at processen har været givtig. Arbejdsmiljøeksperterne og chaufførerne har gennem den fælles indsats kombineret teori og praksis. Chaufførernes store bidrag til projektets resultat giver også en stor grad af ejerskab. ) OJHJUXSSHQ Følgegruppen har som gruppe i projektet fungeret fint. Projektets synlighed i forhold til Post Danmark Transports ledelse blev problematiseret. Ligeledes blev der udtrykt usikkerhed om den ledelsesmæssige opbakning til det videre arbejde efter projektet. Ledelsens repræsentant efterlyste en klarere rollefordeling fra projektets start. Ikke mindst burde projektets forventninger til ledelsens repræsentant i følgegruppen have været klarere defineret, under hensyntagen til, at projektet ikke er igangsat at Post Danmark Transport, men af Post Danmarks Hovedsikkerhedsudvalg. +YRUOHGHVNDQUHVXOWDWHUQHEUXJHVLGHWIUHPWLGLJHDUEHMGH På følgegruppens møde blev fremhævet følgende: Resultaterne af projektets arbejde skal formidles til de øvrige kørselsafdelinger i PDT. Projektets erfaringer med APV-arbejdet og det nye gennemprøvede APVværktøj vil blive brugt i det fremtidige arbejde med APV i Post Danmark Transport. De fremtidige indsatser lokalt og centralt prioriteres på baggrund af de udarbejdede handlingsplaner efter APV-kortlægningen. Ledelsen i PDT opfordres til at tage beslutning om, hvorvidt chauffører skal sendes på det AMU-godkendte arbejdsmiljøkursus. I første omgang kunne instruktører, sikkerhedsgrupper og arbejdsmiljøkoordinatorer deltage. Delrapporten kan bruges som baggrund for ledelsens stillingtagen til indsats- og focusområder i arbejdsmiljøarbejdet. Videofilmen kan benyttes ved indøvning af nye chauffører og på møder med nuværende ansatte. Følgegruppens evaluering af samarbejdet i projektet Side 13

15 (YDOXHULQJDISURMHNWHWVUHVXOWDWHULIRUKROGWLOGHQVWLOOHGHRSJDYH HSIs opgavebeskrivelse til projektet lød således: Beskrive og synliggøre de fysiske og psykiske belastningsfaktorer i forbindelse med chaufførarbejdet, herunder de særlige forhold ved en alene arbejdsplads. Styrke ledelsens, sikkerhedsorganisationens og den enkelte medarbejders viden og holdning om betydningen af en indsats for at undgå både fysiske og psykiske skader. Vi vurderer, at projektets resultater lever op til den opgave, der blev stillet af HSI den 12. december o I delrapporten Postchaufførernes arbejdsmiljø er beskrevet og synliggjort de fysiske og psykiske arbejdsmiljøfaktorer i forbindelse med chaufførarbejdet. Projektet har tilmed inddraget et bredere sundhedsmæssigt perspektiv. o I projektets 2. fase udvikledes APV-skemaer, som omhandlede både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø specifikt for postchauffører. Skema erne, blev til i et tæt samarbejde mellem Odensegruppen og arbejdsgruppens medlemmer fra Arbejdsmiljø- og Personalerådgivning. APV-Skemaerne, som siden er sammenstillet til èt skema, omhandlende både de fysiske og psykiske arbejdsmiljøforhold, benyttes i arbejdsmiljøkurset. o Et kursus for chauffører i arbejdsmiljø er færdigudviklet. Kurset er AMUgodkendt. Chauffører fra Post Danmark Transport og fra andre transportvirksomheder kan i realiteten allerede sendes på et arbejdsmiljøkursus med få økonomiske omkostninger for virksomheden. Evaluering af projektets resultater i forhold til den stillede opgave Side 14

16 Slutrapport%LODJ 3RVW'DQPDUN 3RVW'DQPDUN 'DWRGHFHPEHU 2SJDYHEHVNULYHOVH &KDXII UDUEHMGVSODGVHU den / 19 den / 19 2SJDYHDQVYDUOLJHVXQGHUVNULIW 2SJDYHVWLOOHUVXQGHUVNULIW Godkendelsesblad Side 1 af 5

17 Slutrapport%LODJ )RURUG Chaufførarbejdet er kendetegnet ved både stillesiddende arbejde, ofte i fastlåste arbejdsstillinger, og tungt fysisk arbejde med løft og med håndteringer af bl.a. postcontainere. Dette kombineret med temperaturforskellene mellem førerkabinen og det åbne areal giver mange fysiske påvirkninger. Hertil skal lægges de påvirkninger, der forekommer ved kørsel i alle former for trafik, ofte med snævre tidsrammer som udførelsen af arbejdet kan kræve. Der er således tale om mange både fysiske og psykiske påvirkninger, som har indvirkning på arbejdsmiljøet. Hovedsikkerhedsudvalget har derfor ønsket at få området bearbejdet med henblik på at tilvejebringe materiale, der kan give information og viden til chaufførpersonalet om forbedringer af arbejdsmiljøet på deres arbejdsplads. Post Danmark har ansøgt Branche Arbejdsmiljø Råd, Transport og Engros, om midler til projektet, og har fået tildelt kr. Dette betyder, at projektet vil blive evalueret og skal tilbydes som bedste praksis til andre virksomheder inden for BAR. )RUPnO Denne opgave har til formål: Beskrive og synliggøre de fysiske og psykiske belastningsfaktorer i forbindelse med chaufførarbejdet, herunder de særlige forhold ved en alene arbejdsplads. Styrke ledelsens, sikkerhedsorganisationens og den enkelte medarbejders viden og holdning, om betydningen af en indsats for at undgå både fysiske og psykiske skader. %DJJUXQG Baggrunden for opgaven er: Arbejdsministerens handleplan Rent arbejdsmiljø 2005 Post Danmarks indsats på arbejdsmiljøområdet forord Side 2 af 5

18 Slutrapport%LODJ,QGKROG Der udarbejdes materiale med en beskrivelse af Post Danmark chaufførers aktuelle arbejdsmiljø, med baggrund i blandt andet allerede gennemførte undersøgelser af chaufførers arbejdsmiljø både indenfor og udenfor Post Danmark. Materialet skal på forskellig vis gøre ledelse, sikkerhedsorganisation og chauffører opmærksom på, hvorledes de fysiske og psykiske belastninger, der er forbundet med chaufførarbejdet, kan modvirkes. )RUYHQWHGHUHVXOWDWHU Rapport som beskriver de belastningsfaktorer, der er forbundet med det beskrevne chaufførarbejde. Rapporten skal afdække såvel fysiske som psykiske belastningsfaktorer, herunder alene arbejdet. Udarbejdelse af materiale, som kan formidle viden om arbejdsområdet. Retningslinier for undervisning rettet mod chaufførpersonalet. Evaluering af projektforløbet. $IJU QVQLQJ Opgaven er primært rettet mod chaufførpersonale, der kører lastbil, men resultaterne af opgaven, bør dog også kunne benyttes som beste praksis i forhold til det øvrige omdelings personale. 6DPPHQK QJPHG YULJHRSJDYHU APV processen Styrkelse af indsatsen mod Ensidigt Gentaget Arbejde Opgaven vedrørende belastningsskader Arbejdsmiljø for chauffører BAR regi Løftekampagnen Reduktion af antallet af arbejdsulykker )UHPJDQJVPnGH Vil blive beskrevet i samarbejde med deltagerne i projektet. indhold Side 3 af 5

19 Slutrapport%LODJ 'HOWDJHUH AMS APR AHTS (BAR) Sikkerhedsrepræsentanter inden for chaufførområdet Udvalgte enheder 3URMHNWRPNRVWQLQJHU Midler til opgaven er søgt i Branche Arbejdsmiljø Rådet, hvor der er godkendt et beløb på kr. Dokumenterede udgifter vil i projektets afslutning blive refunderet.,qyhvwhulqjhu 7HUPLQHU Vil blive udarbejdet i forbindelse med fremgangsmådens beskrivelse..rppxqlndwlrqvsodqo JQLQJ Vil blive beskrevet i forbindelse med fremgangsmådens beskrivelse )\VLVNRJSV\NLVNDUEHMGVPLOM Beskrives i rapporteringen, idet grundelementerne i opgaven er det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. 'RNXPHQWDWLRQ Formidling af chaufførområdets arbejdsmiljøforhold Materiale med råd og vejledning Retningslinier for undervisningen af samtlige chauffører. deltagere Side 4 af 5

20 Slutrapport%LODJ Indstilling om processens videreførelse, når projektet er afsluttet Tilbud om bedste praksis for medlemmerne i BAR regi %LODJ bilag Side 5 af 5

21 Slutrapport%LODJ URMHNWSODQ %UDQFKHDUEHMGVPLOM UnGHWIRUWUDQVSRUWRJHQJURV Projektplanen godkendt dato : For BAR transport og engros For Post Danmark Henrik Kehler Pia Friberg Lyme

22 Slutrapport%LODJ )RUPnOPHGDNWLYLWHWHQ At sætte fokus på chaufførens arbejdsmiljø. At sikre chaufførernes arbejdsmiljø medtages i fx APV også på de stationære arbejdspladser som fx terminaler. %DJJUXQGIRUDNWLYLWHWHQ,QWHUHVVHQWHU Regeringens 10 farlige jobs Ønsket om at sikre chaufførers arbejdsmiljø, særligt i de brancheområder hvor chauffører indgår som en del af personalet i virksomheden.,qwhuhvvhqwhu Post Danmark Arbejdsmiljø- og Personalerådgivning Post Danmark Personale Post Danmark Transport BAR transport og engros v. konsulent Henrik Kehler Opgaven er forankret i Post Danmark Arbejdsmiljø- og Personalerådgivning 7RYKROGHU : Fysioterapeut Pia Friberg Lyme.,QGKROGLRSJDYHQ Udarbejdelse af materiale som skal udbrede kendskabet til chaufførernes arbejdsmiljø. Materialet skal på forskellig vis gøre ledelse, sikkerhedsorganisation og chauffører opmærksomme på, hvorledes de fysiske og psykiske belastninger, der er forbundet med arbejdet kan modvirkes. Materialet skal være med til at skabe aktivitet og samtidig sikre/foranledige/ at aktiviteterne forankres i organisationen. )RUYHQWHGHUHVXOWDWHU Et idékatalog, der kan give inspiration til en opprioritering af chaufførindsatsen på fx terminaler, lagre etc. Hvor der er ansat chaufffører $IJU QVQLQJDIRSJDYHQ Opgaven er primært rettet mod chaufførpersonale, som kører lastbiler. Resultaterne bør dog også kunne benyttes af andre grupper indenfor transportområdet.

23 Slutrapport%LODJ 6DPPHQK QJPHG YULJHRSJDYHU BAR transport og engros har i perioden haft særligt fokus på chaufførjobbet. Indsatsen her skal bidrage til at belyse gode metoder til at udbrede det gode )UHPJDQJVPnGH Projektet deles op i to dele: 'HO) Overordnet formål: a) indhente viden til projektet samt b) videreudvikle APV-værktøjer til fremtidig brug i den nye transportorganisationen, på baggrund af hidtidige erfaringer med APV-arbejde indenfor dette arbejdsområde. Metode til at opnå dette formål. Projektet danner sig et indtryk af de konkrete arbejdsmiljøforhold blandt chauffører ved at følge arbejdet udvalgte steder samt tale med et udvalg af medarbejdere og ledere. Desuden indhentes oplysninger om faktuelle forhold som sygefravær, arbejdsskader, uddannelsesplaner m.v Der igangsættes og coaches på udvikling af APV-metode til brug blandt chaufførerne på et udvalgt postcenter. Dette arbejde har dels som formål at udvikle en APV-metode til fremtidig brug i den nye transportorganisation, dels at tilføre projektet en viden om de deltagende chaufførers egen opfattelse af arbejdsmiljøforhold blandt dem. 'HO Overordnet formål: Udvikling af et undervisningsmodul rettet specifikt mod Post Danmarks chauffører, og som tager udgangspunkt i de specifikke problemstillinger indenfor dette arbejdsfelt. Der vil blive udarbejdet og fremstillet undervisnings- og instruktionsmateriale til brug i undervisningen. Dette modul kan indgå i grunduddannelsen af chauffører. Modulet, eller dele af det, kan også tænkes brugt i en bredere sammenhæng indenfor erhvervsuddannelserne. Metode til at opnå formål. På baggrund af første del af projektet tilrettelægges indholdet af det planlagte undervisningsmodul. Dette arbejde sker i tæt samarbejde med de berørte parter i transportorganisationen, som også deltager i følgegruppen. Der udarbejdes samtidig relevant materiale som på forskellig vis oplyser og informerer om relevante problemstillinger indenfor området, og som kommunikeres ud til de relevante dele af organisationen. 'HOWDJHUH Projektet er et internt Post Danmark projekt, der ikke kræver involvering af BAR ets konsulenter i større omfang. BAR konsulenten vil ud over at deltage i de planlagte statusmøder kun i meget begrænset del skulle deltage i projektet.

24 Slutrapport%LODJ 3URMHNWRPNRVWQLQJHU Arbejdsministeriet har bevilliget ,00 kr. i 2001, til udarbejdelse af materiale samt prøvekursus samt ca ,00 kr. i 2002 til formidling 6HYHGODJWHELODJPHGDQV JQLQJRPDW QGULQJHULEHYLOOLQJ 7HUPLQHU 2SJDYHVWDUW : ultimo marts 2001 I projektforløbet skal der løbende kunne gives en kort status til BAR transport og engros 2SJDYHQVOXWWHV : december Projektet afsluttes med rapport om projektets forløb og resultater. Der udarbejdes løbende materiale i relation til projektets formål..rppxqlndwlrqvsodqo JQLQJ Opgaven er primært til brug internt i Post Danmark, men skal afrapporteres i en form der giver andre virksomheder inden for transport branchen en mulighed for gennemføre lignende initiativer. Projektet skal alene offentliggøres via BAR transport og engros hjemmeside 'RNXPHQWDWLRQ Opgaven skal overleveres til BAR transport i en skiftlig elektronisk form, fx Word-fil, der giver overblik over : 1. de overvejelser / forudsætninger der har ligget til grund for opgaven 2. beskrivelse af de aktiviteter der er foretaget 3. beskrivelse af kursus 4. evaluering af projektet (YWELODJ $QV JQLQJRP QGULQJDIEHYLOOLQJ Projektet er påbegyndt senere end forventet. Årsagen hertil er ikke mindst omfattende organisationsændringer i Post Danmark som bl.a. inkluderer hele transportområdet i virksomheden. Det betyder, at fordelingen af det bevilgede beløb på i alt kroner, med i 2001 og i 2002, er en meget uhensigtsmæssig udnyttelse af de økonomiske ressourcer i forhold til projektets plan og målsætning. Den økonomisk tunge del af projektet er i år I denne del af projektet planlægges udvikling og fremstilling af undervisnings- og instruktionsmateriale, som vil blive omkostningskrævende. 'HUDQV JHVGHUIRUKHUPHGRPDWGHQVDPOHGHEHYLOOLQJSnLDOWNURQHUIDVWKROGHV0HQDW IRUGHOLQJHQ QGUHVVnOHGHVDWGHUEHYLOJHVNURQHULnURJLnU

25 Slutrapport %LODJ

26 Slutrapport %LODJ

27 Slutprojekt %LODJ

28 Slutprojekt %LODJ

29 TRANSPORTERHVERVETS UDDANNELSESRÅD Sundhed, sikkerhed, service og logistik på chaufførarbejdspladser Slutrapport %LODJ 8GGDQQHOVHVSODQ 1. Formål og mål a. Det arbejdsmarkedspolitiske behov for uddannelsen. Uddannelsen etableres for at leve op til det kommende EU direktiv om uddannelse af erhvervschauffører til godstransport og personbefordring ad landevej, specifikt hvad angår uddannelseskrav vedr. ergonomi og livsmønstre. Chaufførarbejdspladser er i dag kendetegnet ved betydelige sundhedsmæssige belastninger. Det er således en statistisk kendsgerning, at chauffører udsættes for store psykiske og fysiske belastninger, som i de senere år har placeret denne erhvervsgruppe blandt de mest udsatte på arbejdsmarkedet. Ikke blot med arbejdsrelaterede skader, men tillige med en meget høj dødelighed. Erhvervets særlige vilkår, der bl.a. består af "alene" arbejdspladser, hvor chaufførerne har lange stillesiddende perioder vekslende med hårdt fysisk arbejde, besværlige vilkår m.h.t. sund ernæring, motion m.v., fordrer en stigende bevidsthed hos såvel medarbejdere som virksomheder om betydningen af sund levevis med det formål at øge trafiksikkerheden, forlængelse af levealder samt mindskelse af erhvervsrelaterede sygdomme. Der findes derfor et stort behov for at uddanne medarbejdere inden for chaufførområdet, således at den enkelte medarbejders bevidsthed om sundheds- og sikkerhedsmæssige faktorer øges. b. Uddannelsens formål. Deltagerne kan forholde sig aktivt til at mindske arbejds- og belastningsskader, og til at styrke egen sundhed, på baggrund af viden om, hvordan de fysiske og psykiske belastningsfaktorer kan påvirke det enkelte menneske, og hvordan adfærd og holdninger kan påvirke arbejdslivet. c. Uddannelsens mål. Deltageren kan efter gennemført uddannelse forholde sig aktivt til forbedring af sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen, i trafikken, og til sin egen levevis ud fra viden om og indsigt i: - Hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har indflydelse på helbredet og sikkerheden. - Hvordan egen adfærd og levevis spiller ind på helbredet, og indvirker på sik- - kerheden i såvel arbejdet som i trafikken. ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 07/02 DI

30 TRANSPORTERHVERVETS UDDANNELSESRÅD Sundhed, sikkerhed, service og logistik på chaufførarbejdspladser Slutrapport %LODJ 8GGDQQHOVHVSODQ Uddannelsen fokuserer på fire hovedtemaer: 6XQGKHGVIUHPPH Sundhedsfremme handler om at undgå sygdom, men også om at styrke den enkeltes egne ressourcer og kompetencer til at foretage et bevidst valg om adfærd, levevaner og livsstil. Sundhedsfremme på arbejdspladsen kan ses som en kombination af den enkeltes, virksomhedens og samfundets indsats for at fremme sundheden og forebygge sygdom. Hvad fremmer sygdom? Hvad fremmer sundhed? Hvad kan virksomheden gøre for at fremme sundheden hvad gør den i dag - benyttes tilbudene? Hvad kan den enkelte selv gøre for at fremme sundheden hvad gør den enkelte? Skæve arbejdstider kan indebære ulemper både arbejds-, sikkerheds- og helbredsmæssigt samt socialt. Med dette som et konkret udgangspunkt arbejdes med, hvordan disse ulemper kan minimeres. - Hvordan påvirker de skæve arbejdstider helbredet, sikkerheden i både arbejdet og i trafikken, og hvordan kan det påvirke den enkelte socialt? - Hvad kan den enkelte selv kan gøre for at mindske "sliddet" på helbredet? Såsom: - Hvad er hensigtsmæssige spise- og drikkevaner i relation til de skæve arbejdstider? - Hvordan kan man "spænde af" efter en endt arbejdsdag? - Hvordan kan arbejdet på skæve tider planlægges, så sliddet på den enkelte bliver mindst muligt? (Emnet udgør 30% af den samlede uddannelse). 'HWSV\NLVNHDUEHMGVPLOM. Chaufførarbejdet kan være forbundet med psykiske risikofaktorer, bl.a. alenearbejde. Hvad kan opleves som belastende, og hvordan kan man typisk reagere på disse belastninger? Deltageren bibringes en viden om risikofaktorer og typiske reaktioner. ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 07/02 DI

31 TRANSPORTERHVERVETS UDDANNELSESRÅD Sundhed, sikkerhed, service og logistik på chaufførarbejdspladser Slutrapport %LODJ 8GGDQQHOVHVSODQ Deltageren afklarer og belyser forskellen mellem stressorer,dvs. stressfremkaldende vilkår på den ene side og stressreaktioner på den anden. Værdien i at skelne mellem disse betydninger af ordet stress ikke mindst, når man samarbejder om at udvikle stressforebyggende strategier - skal demonstreres. Det kan ske ved gennemgang af praktiske eksempler på stress. Deltageren får herigennem et større indblik i begrebet stress, end anvendelsen af ordet normalt giver i daglig tale. En sådan indsigt vil give chaufføren og virksomheden et udvidet grundlag for, sammen at udvikle stressforebyggende forholdsregler. Specielt i samarbejdet om disse strategier vil det være en afgørende fordel, at der er skabt mulighed for et klart fælles sprog om stress. (Emnet udgør 30% af den samlede uddannelse). 'HWI\VLVNHDUEHMGVPLOM. Deltageren bibringes: - En viden om hvilke områder der, i det daglige arbejde som chauffør, især kan belaste helbredet. - En indsigt i hvor chaufføren især skal være opmærksom på egen adfærd, og hvordan arbejdspladsen kan indrettes, og arbejdet kan udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. - En indsigt i årsager til arbejdsulykker, og i hvordan disse kan undgås. Deltageren får et kendskab til relevant anatomi og fysiologi, som baggrund for at forstå sammenhænge mellem årsag og virkning. En hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen, og hensigtsmæssige arbejdsteknikker afprøves så vidt det er muligt, så chaufføren efter endt uddannelse kan: - Indrette førerpladsen hensigtsmæssigt. - Anvende hensigtsmæssig kørestilling. - Anvende hensigtsmæssig arbejdsteknik ved ind- og udstigning. - Anvende hensigtsmæssig arbejdsteknik omkring liften. - Anvende hensigtsmæssige metoder til at trække og skubbe. - Anvende hensigtsmæssige metoder i løftearbejdet. (Emnet udgør 30% af den samlede uddannelse). ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 07/02 DI

32 TRANSPORTERHVERVETS UDDANNELSESRÅD Sundhed, sikkerhed, service og logistik på chaufførarbejdspladser Slutrapport %LODJ 8GGDQQHOVHVSODQ 6LNNHUKHGVDUEHMGHW Arbejdspladsvurderinger - APV ere - er et konkret, praktisk og handlingsrettet værktøj til at få kortlagt arbejdsmiljøet, og få lagt handlingsplaner for løsning af de opridsede problemer. På baggrund af arbejdet med en APV-case får deltageren en indsigt i hvad APV er, og hvordan dette værktøj kan bruges i det daglige sikkerhedsarbejde. Gennem APV-arbejdet prøver deltageren at kortlægge hvilke arbejdsmiljøproblemer, der er forbundet med en valgt arbejdsfunktion, samtidig med at handlingsplaner fastlægges. Gennem det konkrete arbejde med casen, hvor problemer kortlægges, og der udarbejdes handlingsplan, indgår sikkerhedsorganisationen som et naturligt led. Hvad er sikkerhedsorganisationen? Hvad skal den bruges til, og hvordan skal den bruges? (Emnet udgør 10% af den samlede uddannelse). I uddannelsen er integreret alment faglige arbejdsmarkedsuddannelse: Ergonomi AP lektioner. 2. Uddannelsesstruktur Uddannelsen er en efteruddannelse og indgår i strukturen under Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR). Uddannelsesstruktur vedlagt. Uddannelsen giver merit i forhold til erhvervsuddannelse som chauffør i henhold til bekendtgørelse nr.1412 af 22/12/2000. Cøsa.nr Deltagerforudsætninger og specielle adgangskrav Deltagerforudsætninger: Uddannelsen henvender sig til chauffører inden for godstransport og personbefordring. Specielle adgangskrav: Der er ingen specielle adgangskrav til uddannelsen. ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 07/02 DI

33 TRANSPORTERHVERVETS UDDANNELSESRÅD Sundhed, sikkerhed, service og logistik på chaufførarbejdspladser Slutrapport %LODJ 8GGDQQHOVHVSODQ 4. Uddannelsesbevis Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat. Som tekst til uddannelsesbeviset anvendes teksten for formål/målene i uddannelsesplanens pkt. 1, herunder: Deltageren kan efter gennemført uddannelse forholde sig aktivt til forbedring af sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen, i trafikken og til sin egen levevis ud fra viden om og indsigt i: - Hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har indflydelse på helbredet og sikkerheden. - Hvordan egen adfærd og levevis spiller ind på helbredet, og indvirker på sikkerheden i såvel arbejdet som i trafikken. Det alment faglige emne "Ergonomi" (4 lektioner) - uddannelseskode: AP er integreret i uddannelsen. Uddannelsen giver merit i forhold til erhvervsuddannelse som chauffør i henhold til bekendtgørelse nr af 22/12/2000. Cøsanr Rammer for uddannelsen a. Vejledende maksimal varighed. 24 lektioner. b. Vejledende lærerforbrug. 24 lektioner. c. Særlige krav til lærerkvalifikationer. Der stilles ikke særlige krav til lærerkvalifikationer ud over, hvad der fremgår af Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedsuddannelsernes indhold og opbygning nr af 20. december 2000, 68. ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 07/02 DI

34 TRANSPORTERHVERVETS UDDANNELSESRÅD Sundhed, sikkerhed, service og logistik på chaufførarbejdspladser Slutrapport %LODJ 8GGDQQHOVHVSODQ d. Afholdelsesformer. Fravalgte afholdelsesformer: Der er ikke fravalgt nogen afholdelsesformer. Tilvalgte afholdelsesformer: Uddannelsen kan afkortes for den enkelte deltager, såfremt uddannelsen afholdes i åbent værksted. Efteruddannelsesudvalget vurderer, at uddannelsesplanens formål og mål hver for sig er handlingsorienterede, således at uddannelsesstedet kan bruge det enkelte mål som målestok for en individuel vurdering af, om og i hvilket omfang uddannelsen kan afkortes for en deltager, der allerede er i besiddelse af nogle af de kvalifikationer, uddannelsen sigter mod. e. Evt. særlige forhold vedrørende afholdelse af certifikatprøve. Ingen. 6. Kvalitetssikring Uddannelsesstederne skal anvende de systemfælles redskaber i overensstemmelse med indholdsbekendtgørelsen og de til enhver tid gældende retningslinier. ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 07/02 DI

Sundhed, sikkerhed, service og logistik på chaufførarbejdspladser

Sundhed, sikkerhed, service og logistik på chaufførarbejdspladser 3RVWFKDXII UHUQHV DUEHMGVPLOM 6XQGKHGVLNNHUKHGVHUYLFHRJORJLVWLNSn FKDXII UDUEHMGVSODGVHU 8GGDQQHOVHVYHMOHGQLQJ PHGOHNWLRQVSODQHURJELODJ 1RYHPEHU TRANSPORTERHVERVETS UDDANNELSESRÅD Sundhed, sikkerhed,

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

Til HSI. Dato 4. oktober Referat fra møde i Hovedsikkerhedsudvalget den 18. september 2007, kl CVU Lillebælt Soldalen 8 DK 7100 Vejle

Til HSI. Dato 4. oktober Referat fra møde i Hovedsikkerhedsudvalget den 18. september 2007, kl CVU Lillebælt Soldalen 8 DK 7100 Vejle Til HSI Dato 4. oktober 2007 Referat fra møde i Hovedsikkerhedsudvalget den 18. september 2007, kl. 12 14. Til stede: - Lone Hougaard Vicerektor på Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Arbejdsleder - Kirsten

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne:

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: 1.1 Hvad går APV-opgaven ud på - kort fortalt? APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: Identifikation og kortlægning

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Overblik over den nye trepartsaftale

Overblik over den nye trepartsaftale Page 1 of 8 Overblik over den nye trepartsaftale Mangler du et samlet overbllik over den nye aftale som blev underskrevet i slutningen af april 2009. Så kan du her danne dig et solidt overblik over de

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Forflytningspolitik For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Indhold Indledning...2 Mål...2 Struktur og organisering...3 Ansvarsfordeling...3

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) Lovtidende A Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) I medfør af 24 b, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Illustration ved Lars-Ole Nejstgaard Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter ved udvikling og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

91097 Vejledning om alenearbejde

91097 Vejledning om alenearbejde BAR Transport og engros / 3813 side 2/10 91097 Vejledning om alenearbejde INDLEDNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ønsker at sætte fokus på alenearbejde i transportbranchen, da alenearbejde

Læs mere

Uddannelsesplan. for. arbejdsmiljøuddannelsen. BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan. for. arbejdsmiljøuddannelsen. BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Taulov Centrallager. Arbejdsmiljøstrategi 2013

Taulov Centrallager. Arbejdsmiljøstrategi 2013 Taulov Centrallager Arbejdsmiljøstrategi 2013 For 2012 opnåede vi følgende resultater i forhold til vores mål Reducere antal arbejdsulykker med 60 % i forhold til 2011. Reduceret med 60 %. Fastholde et

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV 1.0 Ledelsen skal lægge rammerne Det er ledelsens ansvar at der gennemføres en lovpligtig APV. Ledelsen skal med MED-udvalget, sikkerhedsgruppen og medarbejderne afklare

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Denne handlingsplan er udarbejdet i et samarbejde mellem erhvervsskoler, AMU-centre og TUR. Vi har sammen ansvaret

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Dato: 24.april 2012 Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Projekt Håndtering af sygefravær og fastholdelse af medarbejdere med fokus på de langtidsfriske Ansøgere: AOF Center Fyn i samarbejde

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING SÅDAN KAN SYGEFRAVÆR INDDRAGES I DENNE FOLDER FÅR I AT VIDE, HVAD DER SKAL GØRES, OG I FÅR INSPIRATION TIL, HVAD DER KAN GØRES SYGEFRAVÆR ET EKSTRA ELEMENT I ARBEJDSPLADSVURDERINGEN

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelsen

Arbejdsmiljøuddannelsen 2010 Arbejdsmiljøuddannelsen Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse Grundlæggende uddannelse for arbejdsmiljø-/sikkerhedsorganisationens medlemmer. Opbygget på baggrund af bekendtgørelsen om sikkerhedsgruppens

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi

Arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøstrategi 2008-2012 Vedtaget af hoved-med den 7. april 2008 Godkendt i Viborg Byråd den 25. juni 2008 2 Sådan blev arbejdsmiljøstrategien lavet! Processen vedrørende udarbejdelse af arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland Udkast 18. juni 2012 Bilag 1 a Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland I medfør af 7, 9, stk. 2, 56, 57, stk. 1, og 57 a i lovbekendtgørelse nr. 1048 af 26. oktober 2005, som

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1 3 GDJRJLVNYHMOHGQLQJIRU3URMHNWNRRUGLQDWRUIRU8GYLNOLQJ6DPVSLORJ 5HVXOWDWHU %HJUXQGHOVHIRUXGGDQQHOVH Projekter er blevet almindelige i danske virksomheder. Hvor projekter før i tiden var af mere teknisk

Læs mere

Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser. Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1

Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser. Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Arbejdsmiljø og sygefravær

Arbejdsmiljø og sygefravær Tema om sygefravær Alle på en arbejdsplads bliver berørt af sygefravær. Enten direkte ved egen sygdom eller indirekte, når kolleger er syge. For at minimere sygefraværet skal der ses nærmere på årsagerne

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Direktoratet for Kriminalforsorgen har udarbejdet en fremadrettet strategi for arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen. Denne indbefatter

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Inspirationshæfte

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Inspirationshæfte Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Inspirationshæfte En medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) er en kortlægning af medarbejdernes opfattelse af arbejdspladsen, arbejdet og trivslen på Målet er at

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering vurdering Denne DCUM-vejledning beskriver undervisningsmiljøvurderingen, UMV. en beskriver, hvad en undervisningsmiljøvurdering er, og hvorfor arbejdet med undervisningsmiljøet er vigtigt. Den giver indblik

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Postale kernemål. Juli 2011 Industriens Uddannelser JH

Postale kernemål. Juli 2011 Industriens Uddannelser JH 2011 Postale kernemål Juli 2011 Industriens Uddannelser JH Side 2 40162 Køreteknik for to/tre-hjulede køretøjer, 2 dage Deltageren kan som fører af 2-/3- hjulet motorkøretøj, efter gennemført uddannelse

Læs mere

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET 5 + 5 + 5½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 BEDRE RESULTATER MED ET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT 4 TRE GODE RÅD 5 SAT-ORGANISATIONEN 5 5 OPGAVER I DET ENKELTE CENTER

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN Små skridt Stor effekt!

SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN Små skridt Stor effekt! VIL DU HAVE SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN Små skridt Stor effekt! Skal man forebygge, skal der først og fremmest sættes ind så tidligt som muligt. Erfaringerne viser at et af de vigtigste elementer for at

Læs mere

Indledning Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd

Indledning Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd Indledning For at højne trivslen på de sociale centre i Region Syddanmark tilbydes hjælp fra en målrettet konsulentfunktion, som hedder Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd. Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd sigter

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

N O T A T. Arbejdsmiljø- og stresspolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune.

N O T A T. Arbejdsmiljø- og stresspolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune. N O T A T Intern udvikling og Kommunikation Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 27. februar 2008 Sagsnummer 2007021344A Arbejdsmiljø- og stresspolitik i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Fra museskader til stress

Fra museskader til stress Fra museskader til stress Fra museskader til stress Gode job hænger nøje sammen med et godt arbejdsmiljø. Tidligere drejede arbejdsmiljøet sig primært om kemikalier, fotografernes biler, stole, borde og

Læs mere

26 kurset følger den nedenstående uddannelsesplan og gennemføres for Agroskolens elever af underviser Børge Fisker.

26 kurset følger den nedenstående uddannelsesplan og gennemføres for Agroskolens elever af underviser Børge Fisker. 26 Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil, jf. gældende regler om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme

Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme Instruks IN 18-18 Arbejdsmiljøemne: Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne Ansvarlig enhed: AFC, 4. kontor Ikrafttræden: 1. januar 2015

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Planlægning er en god idé

Planlægning er en god idé Planlægning er en god idé TÆLL3R OGSÅ! Kom godt i gang med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i butikken Læs mere på www.detdumærker.dk større indsats / Dialogmetoden og Gode råd undervejs BAR Handel

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

valg af sikkerheds repræsentant

valg af sikkerheds repræsentant 09 valg af sikkerheds repræsentant din mulighed for at komme i front med arbejdsmiljøet er du den nye sikkerhedsrepræsentant? Det giver mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø,

Læs mere

Logbog Personbefordring med bus

Logbog Personbefordring med bus Vejledning til Logbog Personbefordring med bus Specialet International turistbuschauffør TUR Februar 2012 Vejledning til - EUD Erhvervsuddannelsen via Meritvejen - GVU Grundlæggende Voksen Uddannelse -

Læs mere