den danske udgave af Lovbogen A. FORSLAG FREMLAGT AF INTERNATIONAL INNER WHEEL GOVERNING BODY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "den danske udgave af Lovbogen A. FORSLAG FREMLAGT AF INTERNATIONAL INNER WHEEL GOVERNING BODY"

Transkript

1 INDEX OF PROPOSAL CONTENT PART 1 Proposals for pages 1-14 of the Constitution A. PROPOSALS SUBMITTED BY THE INTERNATIONAL INNER WHEEL GOVERNING BODY 1) IIW Past President 2) IIW Treasurer 3) Election and size of Governing Body 4) Special Provision 5),6) and 7) IIW Editor 8) Proxy Vote Holders 9) Submission of amendments 10) Retention of papers INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEL Forslag til ændringer af Constitution sider 1-13 i den danske udgave af Lovbogen A. FORSLAG FREMLAGT AF INTERNATIONAL INNER WHEEL GOVERNING BODY 1) IIW Past Præsident 2) IIW Kasserer 3) Valg og størrelsen af International bestyrelse 4) Særlig bestemmelse 5) 6) og 7) IIW Redaktør 8) Proxy Vote Holders 9) Indsendelse af ændringer 10) Opbevaring af dokumenter B. OTHER PROPOSALS B. ANDRE FORSLAG Membership 11) Forming a Club 12) Membership in more than one Club 13) Order of membership categories 14) Persons 15) Election of members 16) and 17) Honorary membership 18) Transfers 19) Termination of membership 20). Naming a Club The International Governing Body 21) Officers and Board Directors 22) Nomination of IIW President and IIW Vice President by Districts 23) No nomination for 4 years in same country 24) Treasurer must not be from same country as other members of Executive 25) IIW Treasurer qualifications 26) IIW Constitution Chairman not for IIW Past Presidents 27) Election of IIW Constitution Chairman 28) Editor Qualifications Medlemskab 11) Oprettelse af en klub 12) Medlemskab i flere klubber 13) Medlemskabs kategorier 14) Personer 15) Valg af medlemmer 16) og 17) Honorært medlemskab 18) Overflytning 19) Ophør af medlemskab 20) Navngiving af klub Den Internationale Bestyrelse 21) Officers og Board Directors 22) Distrikternes opstilling til valg af IIW Præsident og IIW Vice Præsident 23) Ingen opstilling til valg i samme land i 4 år 24) Kasserer må ikke være fra samme land som andre medlemmer i Executive Committee 25) IIW Kasserer - kvalifikationer 26) IIW Constitution Chairman ikke for IIW Past Præsidenter 27) Valg af IIW Constitution Chairman 28) Redaktør - kvalifikationer

2 PART 2 Proposals Voted Upon Only by Clubs from Countries with No National Governing Body Pages ) Finance and Audit 30) Immediate Past President 31) Club Webmaster 32) Webmaster at District level DEL 2 Forslag til afstemning kun ved klubber fra lande uden national bestyrelse 29) Regnskab og revision 30) Immediate Past President 31) Klub webmaster 32) Webmaster på Distriktsniveau

3 PROPOSALS SUBMITTED BY THE GOVERNING BODY OF FORSLAG FREMSAT AF DEN INTERNATIONALE INTERNATIONAL INNER WHEEL BESTYRELSE (INNER WHEEL GOVERNING BODY) PROPOSALS FROM THE GOVERNING BODY FOR CONVENTION 2015 FORSLAG FRA GOVERNING BODY FOR CONVENTION 2015 PROPOSAL 1 FORSLAG 1 No Past International President shall be eligible to be nominated for the IIW Ingen Past International Præsident skal kunne nomineres til Governing Body IW Governing Body Page 7 Board Directors Side 6 Board Directors Qualifications delete the second sentence Kvalifikationer: slet anden sætning: Page 5 THE INTERNATIONAL GOVERNING BODY Side 4 DEN INTERNATIONAL BESTYRELSE Add as a second sentence No Past International President shall be eligible to be Tilføj som 2. sætning Ingen Past International Præsident kan nominated for the International Inner Wheel Governing Body. nomineres til International Inner Wheel Governing Body. The present ruling states that a Past International President should not return to Den nuværende regel er at en Past International President ikke the Governing Body in the role of Board Director. This change is to include the skal kunne komme tilbage til den internationale bestyrelse som Executive offices, suggesting she should not return to any position on the Board Director. Denne ændring omfatter også de eksekutive International Governing Body. Returning to the Governing Body may prevent other stillinger, ved at foreslå at hun ikke må komme tilbage til nogen members having the opportunity to serve. To serve as International President is stilling i den internationale bestyrelse, da dette frarøver andre the pinnacle of service to Inner Wheel and should be regarded as such. medlemmer den mulighed at yde en indsats på den internationale bestyrelse. At være International Præsident må ses som den absolutte toptjeneste i Inner Wheel. PROPOSAL 2 To add Duties of Treasurer Page 6 and 7 c) Treasurer page 7 add after in this office Duties of Treasurer She must have computer skills, knowledge of accounting software, on-line banking and use spreadsheets, be able to read financial forecasts, ensure continuity of payments to suppliers, prepare budgets, ensure financial integrity of organisation and work closely with the bookkeeper and accountant/auditor on a weekly basis. The role is so specialised that it needs someone in office with these particular skills. FORSLAG 2 Tilføj Kasserens pligter Side 5 c) Kasserer Side 5 tilføj efter i dette embede Kassererens pligter Hun må være i besiddelse af gode pc-færdigheder, herunder kendskab til regnskabsprogrammer, netbank, og kunne bruge regneark, læse økonomiske prognoser, garantere kontinuitet af betalinger til leverandører, sikre organisationens finansielle integritet og arbejde tæt sammen med bogholder og revisor på en ugentlig basis. Denne stilling er så specialiseret at det kræver en person med disse kvalifikationer

4 PROPOSAL 3 To change the whole process of electing Board Directors and reduce the size of the International Governing Body. Page 6 1 B Board Directors - delete There shall be 16 Board Directors. Each Board Director to have 1 vote. Replace with:- There shall be 10 Board Directors. Each Board Director to have 1 vote. The first 2 places shall be reserved for a Board Director nominated by the two countries, which have National Governing Bodies and having the largest number of members as of the previous 30 June. The remaining 8 Board Directors shall be nominated by District Committees from the remaining countries. Only Clubs from those remaining countries shall be entitled to vote for the 8 Board Directors. Page 7 B Board Directors Nominations Add at the beginning of the sentence:- The first two places shall be reserved for the Nominations submitted by the two countries, which have National Governing Bodies, who have the largest number of members. Nominations for the remaining 8 places may be submitted by District Committees within a country, which has a National Governing Body or an elected National Representative, provided the nominees have the required qualifications. Voting By Postal vote Delete from:- The Board Directors are to be...to an interval of 1 year. Replace with:- 8 Board Directors shall be elected by Clubs in the remaining countries, in the same ballot as the officers. Each Club to have 8 votes, all of which must be for nominees from different countries. If more than 8 persons are nominated, each club must vote for a total of 8 nominees. The voting paper must declare a vote of 8 in total. Any voting paper which declares a vote for more than 8, or less than 8, shall be invalid. Page 8 3 Meetings Delete A and B up to prior to the Convention and replace with Two Governing Body Meetings shall be held each Inner Wheel year. In Convention year, the second Governing Body meeting shall be held the day FORSLAG 3 At ændre hele processen hvorved Board Directors er valgt, og til at reducere størrelsen af den internationale bestyrelse Side 4 1 B Board Directors slet Der skal være 16 Board Directors, hver med 1 stemme. Erstat med: Der skal være 10 Board Directors, hver med 1 stemme. De første 2 pladser reserveres for en Board Director opstillet af de to lande med nationale bestyrelser og med det største antal medlemmer pr. den forrige 30. juni. De resterende 8 Board Directors nomineres af Distriktskomitéer fra de resterende lande. Kun klubber fra disse lande har ret til at stemme for de 8 Board Directors. Side 6 B Board Directors Opstilling til valg Tilføj ved begyndelse af sætningen: De to første pladser skal reserveres for de kandidater opstillet til valg af de to lande med nationale bestyrelser og med det største antal medlemmer. Nomineringer for de resterende 8 pladser kan indsendes af Distriktskomiteer i de lande med en national bestyrelse eller en valgt National Repræsentant, forudsat at kandidaterne har de nødvendige kvalifikationer. Afstemning Ved brevstemning Slet fra: Board Directors skal være til. en periode af 1 år. Erstat med: 8 Board Directors skal vælges af klubber i de resterende lande, i den samme afstemning som officererne. Hver klub har 8 stemmer, som alle skal være for kandidater fra forskellige lande. Hvis der er flere end 8 personer opstillet, skal klubberne opfordres til at stemme på 8 af det totale antal opstillede personer. En stemmeseddel med flere eller færre end 8 stemmer er ugyldig. Side 6 3 Møder Slet A og B indtil før Convention og erstat med Der skal afholdes 2 Boardmøder i hvert Inner Wheel år. I det år hvor der afholdes Convention, det 2. Boardmøde skal afholdes dagen før Convention

5 prior to the Convention. Include the remaining text from The International Governing Body.to..by the Executive Committee. A reduction of Board Directors from 16 to 10 has become a necessity. It reduces the expense for IIW and enables the International Governing Body to hold a second meeting each year and to take important decisions within a more reasonable lapse of time, at a very little extra cost for more efficiency. The 10 Board Directors could serve on 3 or 4 committees to help the Executive Officers in their tasks. Board Directors with experience at the highest level are essential for the smooth running of the IIW Governing Body. For this reason reserving two places for nominees from the two countries with the largest membership would provide the experience required. Den resterende tekst fra Den internationale bestyrelse. til og med ved Executive Committee skal medtages. Det er nødvendigt at reducere antallet af Board Directors fra 16 til 10. Det vil nedbringe udgifterne for IIW og vil gøre det muligt for den internationale bestyrelse at afholde et 2. møde hvert år og dermed tage vigtige afgørelser inden for en mere rimelig tidsramme med en meget lille ekstra omkostning for mere effektivitet. De 10 Board Directors kunne indgå i 3 eller 4 udvalg og hjælpe de Executive Officers i deres arbejde. Board Directors med størst erfaring er nødvendige for den smidige afvikling af IIW bestyrelses arbejde. At reservere to pladser for kandidater fra de to lande med det største medlemskab vil sikre den nødvendige erfaring.

6 PROPOSAL 4 To remove the special provision for small countries to serve on the IIW Governing Body. Page 7. B. Board Directors Voting Delete from In the election of Board Directors the first 13 places.up to again after an interval of 1 year. This special provision was added so that small countries would stand a better chance of having their nominees elected. This has proved unnecessary, and gives the smaller countries an unfair advantage. Therefore we propose to remove the special provision to give a fair chance to every country. PROPOSAL 5 To change the title, role and election of the Editor. Page 10 EDITOR Delete.EDITOR Insert EDITOR /MEDIA MANAGER First paragraph : add: Media Manager to the title Editor Delete first paragraph Replace with The Editor/Media Manager shall not be a member of the Executive Committee, but she may be invited as an observer when necessary, to attend the International Executive Committee meetings or the International Governing Body Meetings and the Triennial Convention as an observer with the same benefits as a Board Director, including payment of costs incurred in attending these meetings. : Communication policy has become the key to foster expansion of Inner Wheel. With the growing importance of Internet and Social Media ( Facebook, Linkedin, Twitter)the role of the Editor has changed. As Media Manager she has to assist the Immediate Past President Head of Communication to review, update and expand the International Inner Wheel Website. For this she must have very good computer skills, and expertise in information technology, she must work with media companies, the Website developer and I.I.W. Administrator. FORSLAG 4 At fjerne den særlige bestemmelse for mindre lande til at indgå i IIW bestyrelse Side 7. B Board Directors - afstemning Slet fra Ved valg af Board Directors, skal de første 13 pladser til. igen efter et års pause. Denne særlige bestemmelse var tilføjet for at give de mindre lande bedre mulighed for deres nominerede at blive valgt. Dette har vist sig at være unødvendigt, og samtidigt give de mindre lande en urimelig fordel. Det foreslås derfor fjernet for at give alle lande lige muligheder. FORSLAG 5 At ændre titel, rolle og valg af Redaktør Side 8 REDAKTØR Slet REDAKTØR Tilføj REDAKTØR/MEDIE MANAGER 1. afsnit: Tilføj: Media Manager til Redaktør Slet 1. afsnit Erstat med Redaktør/Media Manager skal ikke være medlem af Executive Committee, men kan inviteres til at deltage som observatør når nødvendigt i International Executive Committee-møder eller International Governing Body-møder og den tre-årlige Convention på samme vilkår som en Board Director, inklusive betaling af omkostninger i forbindelse med deltagelse i disse møder. Kommunikationspolitikken er blevet nøglen til at fremme udvidelsen af Inner Wheel. Rollen som Redaktør har ændret sig med den øgede betydning af de sociale medier (Facebook, LinkedIn, Twitter). Som Media Manager skal hun hjælpe nuværende Past Præsident leder af kommunikationen til at gennemgå, opdatere og udvikle International Inner Wheels hjemmeside, og for at kunne gøre dette må hun have fremragende IT- kundskab og ekspertise, samt hun skal kunne arbejde sammen med mediaselskaber, hjemmesidens udvikler og IIW- administrator.

7 PROPOSAL 6 Page 10 After Voting delete: By postal vote, each Club having the right to vote. Insert: The Editor/Media Manager shall be elected by the International Governing Body. under Tenure of Office add: Media Manager to the title Editor. The role is so specialised that the International Governing Body must be enabled to choose the most competent of the candidates for the position of Editor/Media Manager. PROPOSAL 7 Page 10 Editor Add after complete the year. Duties of the Editor/Media Manager Is responsible for the IIW website, media output and promotional documents therefore she must have advanced computer skills and editorial skills, expertise in modern technology, graphics software, desktop publishing and layout. The role is so specialised that it needs someone in office with these particular skills. FORSLAG 6 Side 8 Efter Afstemning: slet: Foregår pr brev. Hver klub har ret til 1 stemme. Tilføj: Redaktør/Media Manager vælges af International bestyrelse. Under Funktionsperiode: Redaktør ændres til Redaktør/Media Manager : Jobbet er så specialiseret at International bestyrelse må have beføjelse til at udpege den bedst kvalificerede kandidat til posten som Redaktør/Media Manager. FORSLAG 7 Side 8 Redaktør Efter.. fuldfører året tilføj: Redaktør/Media Managers pligter Som ansvarlig for IIW hjemmesiden, media output og dokumenter, skal hun være it-ekspert med redaktionelle kompetance, erfaring med moderne teknologi, grafiske software, desktop publishing og layout. Jobbet er så specialiseret at disse færdigheder er påkrævede.

8 PROPOSAL 8 Page 13 under Convention 4 second paragraph, after may designate as Proxy, add provided they will be elected Voting Delegates at the Convention, Three more possible categories of Proxy Vote Holders were added at Convention 2009, but unfortunately the consequential effects were not included. The 3 new categories - Past National Representative, Past Board Member and Past Board Director, do not automatically have a vote. Unless they are elected to be Voting Delegates for their Club, District or National Governing Body, they would not be qualified to be a Proxy Vote Holder. Standing Orders 2 states that All business must be conducted by Voting Delegates except in the presentation of a Proposal. These additional words would make it clear that members can only act as Proxy vote Holders if they have been elected to be a Voting Delegate at the Convention. FORSLAG 8 Side 11 under Convention afsnit, efter kan udpege en til at stemme ved fuldmagt tilføj: i tilfældet de er valgt som stemmeberettigede delegerede ved Convention,.. Ved Convention 2009 blev der tilføjet 3 mulige kategorier af Proxy Vote Holders, men følgevirkningerne var der desværre ikke taget højde for. De 3 nye kategorier Past National Representative, Past Board Member og Past Board Director har ikke automatisk stemmeretten. Hvis ikke de er valgt til at være stemmeberettigede delegerede for deres klub, distrikt eller national governing body, har de ikke ret til at være Proxy Vote Holder. Forhandlingsregler 2 fastslår at Alle forhandlinger skal føres af de stemmeberettigede delegerede, undtagen ved præsentationen af et forslag... Disse tilføjelser vil gør det klart at medlemmer kun må agere som Proxy Vote Holders hvis de er valgt som stemme-berettigede delegerede ved Convention.

9 PROPOSAL 9 To change the way that Clubs submit Proposals and Amendments. Page 14 Changes to the Constitution At the end of 1 Add: Clubs can only submit proposals to change the Constitution after they have been presented to their District Committee for administrative checking and suitability of wording. Non Districted Clubs should submit Proposals to International Inner Wheel for administrative checking and for suitability of wording. Too many Proposals are submitted which are unworkable, incorrectly constructed or do not take into consideration the consequential effects of the proposed change. By discussing the Proposal at a District Committee meeting, it should become obvious whether or not it is a viable Proposition, or whether corrections need to be made. Any changes or additions to improve the Proposal could then be made before submission. This procedure would hopefully reduce the number of rejected Proposals and prevent disappointment. PROPOSAL 10 Page 14 before In the event of..final decision add the following statement:- Retention of all Voting Papers. Following a Convention, all Voting Papers must be returned to IIW Headquarters and retained until the end of the following Convention (3 years), when the Voting Papers from the previous Convention should be destroyed. In case there is a query over the result of a Proposal or amendment after the Convention, the Voting Papers must be accessible. Only when the minutes of the relevant Convention have been agreed and adopted should the Voting Papers be destroyed. FORSLAG 9 At ændre måden hvorved klubber kan fremlæge forslag og ændringer Side 12 Ændringer til Constitution Ved slutningen af 1. Tilføj: Klubber må kun fremlægge forslag til ændringer af Constitution efter disse er blevet forelagt deres Distriktsråd for administrativ kontrol og ordlydens egnethed. Klubber uden tilknytning til et distrikt skal fremlægge deres forslag til IIW for administrative kontrol og ordlydens egnethed. Der bliver fremlagt for mange forslag som ikke er praktiske, er ukorrekt formulerede eller som ikke tager hensyn til mulige følgevirkninger. Ved at diskutere forslag ved Distriktsrådsmøder bliver det sandsynligvis muligt at fastslå om et forslag er et reel forslag, eller om det er ønskeligt med ændringer. Ændringer eller tilføjelser til forslaget kan dermed laves inden fremlæggelse, og denne procedure ville forhåbentligt nedsætte antallet af afviste forslag og forhindre skuffelse. FORSLAG 10 Side 14 før I tilfælde af uenighed har. afgørende beslutning. tilføj følgende: Opbevaring af alle stemmesedler Efter en Convention, skal alle stemmesedler returneres til IIW hovedkontor og opbevares indtil slutningen af den næste Convention (3 år), hvor de skal destrueres. Skulle der opstår spørgsmål om resultatet af et forslag eller ændring efter Convention, skal stemmesedler være tilgængelige. Det er først efter referatet for den pågældende Convention er godkendt at stemmesedlerne kan destrueres.

10 B OTHER PROPOSALS MEMBERSHIP PROPOSAL 11 Proposed by Inner Wheel Club of Newent & District 10 GB&I Seconded by Inner Wheel Club of Stroud District 10 GB&I Page 3 Membership 1 At International Level Line 3 after is Delete: 12 Insert: 10 The minimum number of Active members required to form a club is 10 This change would allow new Clubs to be formed more readily. With 10 enthusiastic, motivated and dedicated potential members you have sufficient foundation to form a strong and vibrant club, committed to growth. With good publicity promoting their future activity in the local community, it would encourage others to follow their example by joining a Club that is newly chartered rather than something that is still only a possibility. In many cases, delaying the formation of a club until you have 12 candidates, places pressure on the original 10, thus risking the loss of a number of the original enthusiastic future Members of Inner Wheel. This in turn can cause apathy, delaying or preventing the formation of a new club. B ANDRE FORSLAG - MEDLEMSKAB FORSLAG 11 Proposed by Inner Wheel Club of Newent & District 10 GB&I Seconded by Inner Wheel Club of Stroud District 10 GB&I Side 3 Medlemskab 1 På internationalt niveau Linje 2 Slet 12 Erstat med 10 Der skal mindst 10 aktive medlemmer til at danne en klub Ændringen vil gøre det nemmere for at etablere ny klubber. 10 entusiastiske, motiverede og dedikerede potentielle medlemmer er et godt nok grundlag til at danne en stærk og levende klub som er engageret i at vokse. Med god omtale om deres fremtidige aktiviteter i lokal samfundet vil det opmuntre andre til at følge deres eksempel ved at deltage i en ny klub, end i noget som er fortsat kun en mulighed fordi det mangler 2 medlemmer. Det at forsinke dannelsen af en klub indtil der er 12 medlemmer lægger pres på de oprindelige 10 potentielle medlemmer, og dermed risikerer man at tabe de oprindelige entusiastiske fremtidige IWmedlemmer. Dette kan medbringe apati, og forsinke eller forhindre dannelsen af en ny klub.

11 PROPOSAL 12 Proposed by Inner Wheel District 210 Italy Seconded by Inner Wheel Club Naples Castel dell Ovo District 210 Italy Page 4 Membership 4 At Club Level Delete A member may belong to one Club only. Insert A member may belong as Active Member/Honoured Active Member to one Club only, i.e. her Membership Club. An Active Member may become an Honorary Member in another Club different from her Membership Club. A person may become Honorary Member in more than one Club. Honorary Membership is now not connected with Active Membership. If a Club wishes to honour a distinguished person who has given service to this Club, members must have the opportunity to do it, even if this person is Active member/honoured Active Member in another Club, and even if other Clubs have already invited the same distinguished person to become Honorary Member. FORSLAG 12 Proposed by Inner Wheel District 210 Italy Seconded by Inner Wheel Club Naples Castel dell Ovo District 210 Italy Side 3 Medlemskab 4 På klubniveau Slet Et medlem kan kun være medlem af én klub Indsæt Et medlem kan kun være et aktivt medlem/aktivt æresmedlem i én klub, dvs. hendes medlemsskabsklub. Et aktivt medlem kan være et honorært medlem i en anden klub end hendes medlemsskabsklub. Et medlem må være et honorært medlem i mere end én klub. Honorært medlemskab er ikke længere tilknyttet aktivt medlemskab. Hvis en klub ønsker at belønne en person som har ydet en særlig indsats for denne klub, skal det være muligt selv om hun er et aktivt medlem/aktivt æresmedlem i en anden klub, og også hvis andre klubber har allerede inviterede denne samme person at blive honorært medlem.

12 PROPOSAL 13 Proposed by Inner Wheel Australia Seconded by Inner Wheel Club of Sydney Inner West District Australia Page 4 Membership 4 At Club Level A a), b), c), Delete 4A Add new clause to read: 4A Active membership may be retained or taken up by the following, provided that they are over 18 years: Women related to Inner Wheel members/former Inner Wheel members Women related to Rotarians/former Rotarians Women who have been invited to join Active membership should be taken up in the Inner Wheel Club most convenient for an Inner Wheel member to attend. Inner Wheel should be mentioned above Rotary. Bullet points replace a),b),c) to remove perceived categories of membership: invited to join- members should have faith in their fellow members judgement when issuing invitations. PROPOSAL 13 Proposed by Inner Wheel Australia Seconded by Inner Wheel Club of Sydney Inner West District Australia Side 3 Medlemskab 4 På klubniveau A a), b), c) Slet 4A Tilføj ny klausul: 4A Aktivt medlemskab kan opnås, bevares eller genoptages af følgende, der er fyldt 18 år: En kvinde, der er relateret til et Inner Wheel medlem/forhenværende IW medlem En kvinde, der er relateret til en rotarianer/forhenværende rotarianer En kvinde som er inviteret til at blive medlem. Aktivt medlemskab optages i den klub, hvis beliggenhed passer det nye Inner Wheel medlem bedst. Inner Wheel nævnes før Rotary. Punktopstillinger erstatter a), b), c) for at fjerne de opfattede medlemskategorier. Medlemmer som er inviterede til at deltage bør have tiltro til de andre medlemmers vurdering når der udstedes invitationer.

13 PROPOSAL 14 Proposed by National Governing Body Inner Wheel Belgium- Luxembourg Seconded by Inner Wheel District 62 Belgium- Luxembourg Page 3 Membership 4 at Club Level A a),b), c), Delete Women in a), b), c) Insert a) Persons related to Rotarians/former Rotarians b) Persons related to Inner Wheel members/former Inner Wheel members c) Persons who have been invited to join- provided that a majority of the Club members agree. To comply with national laws on gender equality. PROPOSAL 15 Proposed by National Governing Body Inner Wheel Belgium- Luxembourg Seconded by National Governing Body Inner Wheel Netherlands Page 3 Membership 4 At Club Level A a), b), c), Delete all the paragraph To Read A Active membership may be retained or taken up by persons who are over 18 years and invited to join. Active membership should be taken up in the Inner Wheel Club most convenient for the Inner Wheel member to attend. Equality for everybody The roots Rotary-Inner Wheel are strong and deep. They will never disappear, even if we chose all the members we want to join. FORSLAG 14 Foreslået af National Governing Body Inner Wheel Belgium- Luxembourg Seconded af Inner Wheel District 62 Belgium- Luxembourg Side 3 Medlemskab 4 På klubniveau A a),b,c, Slet kvinder I a),b),c) og erstat med personer For at overholde nationale love om ligestilling FORSLAG 15 Foreslået af National Governing Body Inner Wheel Belgium- Luxembourg Seconded by National Governing Body Inner Wheel Netherlands Side 3 Medlemskab 4 På klubniveau A a),b),c) Slet alle afsnit der skal stå: A Aktivt medlemskab kan opnås, bevares eller genoptages af følgende, der er fyldt 18 år og som er inviterede til at blive medlemmer. Aktivt medlemskab optages i den klub, hvis beliggenhed passer det nye Inner Wheel medlem bedst. Lighed for alle Rotary-Inner Wheel har dybe rødder som aldrig forsvinder, selv om vi vælger alle de medlemmer vi ønsker..

14 PROPOSAL 16 Proposed by District 69 France Seconded by Inner Wheel Club of Morcenx District 69 France Page 4 Membership 4 At Club Level Delete the whole paragraph under 4.C HONORARY MEMBERSHIP Insert new paragraph: Clubs and also International Inner Wheel, National Governing Bodies and Districts may invite distinguished persons whom they wish to honour, to become an Honorary member. Honorary Members have no vote and cannot hold any office in a club. To simplify the text by amalgamating the 2 paragraphs and give the same possibility (of choosing distinguished persons as honorary Members) to all administrative levels: clubs, districts, National Governing Bodies and International I.W. FORSLAG 16 Foreslået af Distrikt 69 Frankrig Seconded by Inner Wheel Club of Morcenz District 69 France Side 4 Medlemskab 4 På klub niveau Slet hele afsnit under 4. C Honorært medlemskab Indsæt nyt afsnit: Klubber og også IIW, Nationale Bestyrelser og Distrikter må invitere særlige personer de ønsker at beære, til at blive honorære medlemmer. Honorære medlemmer har ingen stemmeret og er ikke valgbare i klubben. At forenkle teksten ved at fusionere de 2 afsnit og give samme mulighed (for at invitere særlige personer som honorære medlemmer) til alle administrative niveauer: klubber, distrikter, nationalråd og IIW.

15 PROPOSAL 17 Proposed by Inner Wheel Club of Chandrapur District 303 India Seconded by Inner Wheel Club of Chandra Fort District 303 India Page 4 At Club Level 4 Classes of Membership C) Honorary Membership Last two lines page 4 Describe and Add and Districts. After National Governing Bodies Sentence will read International Inner Wheel, National Governing Bodies and Districts may also invite a distinguished person whom they wish to honour... 1) When International Inner Wheel came into being opportunity was given to qualified members in any country to become a member of Inner Wheel through mentioned classes of membership A Active a,b,c, B- Honoured Active Membership and C- Honorary membership, D membership at large 2) According to the Constitution, Inner Wheel is providing an opportunity to International Inner Wheel and National Governing Bodies to invite a distinguished person whom they wish to honour, to become a Honorary member, the equal opportunity will be availed to the Districts. As many distinguished personalities are working / living within the boundaries of Inner Wheel Districts. FORSLAG 17 Foreslået af Inner Wheel Club of Chandrapur District 303 India Seconded by Inner Wheel Club of Chandra Fort District 303 India Page 4 På klub niveau 4 C) Honorært medlemskab Sidste 2 linjer Efter nationale bestyrelser tilføj og Distrikter Sætninger læser: International Inner Wheel, nationale bestyrelser og distrikter kan ligeledes invitere en særlig gæst, som man ønsker at vise ære, til at blive et honorært medlem. 1) Da IIW blev stiftet, var det muligt for kvalificerede medlemmer i ethvert land at blive IW medlem i en af de nævnte medlemskabs kategorier: A Aktivt medlemskab a,b,c B- Aktivt æresmedlemskab og C Honorært medlemskab, D Membership at Large (Medlemskab på særlige vilkår ) 2) I følge Constitution, giver IW nu mulighed for IIW og de nationale bestyrelser at invitere særlige gæster som de ønske at vise ære, til at blive honorære medlemmer. Denne mulighed udvides til distrikterne, da mange særlige personligheder arbejder/bor indenfor IW-distrikterne. PROPOSAL 18 Proposed by Inner Wheel Club of PUNE District 313 INDIA Seconded by DISTRICT 313 India Page:..5 Membership. E. Transfers ADD: after Inner Wheel Club The member on transfer will carry her qualifications to the new club, but will qualify for any new post only when she has served one year on the E.C. of the new club. Every club has its own working culture within the limits of the Constitution. A new member on entering the New Club needs to know the members and the working of this new club. FORESLAG 18 Foreslået af Inner Wheel Club of PUNE District 313 India Seconded by District 313 India Side Medlemskab E. Overflytninger Tilføj efter Inner Wheel Club Medlemmets optjente kvalifikationer tages med til den nye klub, men hun kan først vælges til en ny post når hun har været medlem i et år i den nye klub. Hver klub har sin egen arbejdskultur inden for Constitutions rammer. Et nyt medlem i en ny klub skal lære de andre klubmedlemmer og klubbens arbejdes metoder at kende.

16 PROPOSAL 19 Proposed by Inner Wheel Club of Bruxelles Renaissance District 217 Belgium- Luxembourg Seconded by Inner Wheel District 217 Belgium- Luxembourg Page 3 Membership 4 At Club level G Add after 31 December Exclusions for other reasons: a) With the agreement of the District Chairman and supported by a 2/3rds majority vote in favour of the proposed exclusion, such vote by way of a secret ballot, of members of the Club, then in that event the Club Executive Committee must inform the member in question that her membership of the Club is terminated forthwith. Examples of grounds for exclusions for other reasons: There is a material breach of a material rule and/or regulation of the Club, o (for the avoidance of doubt material breach means a breach, including an anticipatory breach, that is serious in the widest sense of having a serious effect on the Club and/or the Inner Wheel and/or any of the values of the Inner Wheel and or any member or members of the Club and/or Inner Wheel). There is a repeated breach of the rules and/or regulations of the Club Being found guilty of a criminal offence. Failing to comply with the laws of the jurisdiction. Failing to uphold and/or promote the spirit and objects (as more particularly set out in the Constitution and Handbook) of the Inner Wheel in such a manner; or threatening to act in such a manner, as is likely in the reasonable opinion of the District Chairman and the Club Executive Committee, to bring the Inner Wheel into disrepute. b)the Club Executive Committee shall notify the member in writing of its intentions at least ten days in advance. The notice to be sent by registered mail to her last known address. The member may submit a written response c)the member is banned for life from Inner Wheel Losing a member who does not agree with membership criteria, the objects and ideals of our movement preserves unity in the Club and prevents other members leaving or the closing of the Club. FORSLAG 19 Foreslået af Inner Wheel Club of Bruxelles Renaissance District 217 Belgium-Luxembourg Seconded by Inner Wheel District 217 Belgium-Luxembourg Side 3 Medlemskab 4 På klub niveau G Tilføj efter 31. december Udelukkelse af andre grunde: a) Med godkendelse fra Distrikts præsidenten og ved en 2/3 flertal til fordel for den foreslåede udelukkelse (ved en hemmelig afstemning af klubbens medlemmer) skal klubbens bestyrelse informere det pågældende medlem at hendes medlemskab straks skal ophøre. Eksempler på udelukkelse af andre grunde: Der er foregået en væsentlig misligholdelse af en af klubbens regler eller lov. o for at undgå misforståelse, ved væsentlig misligholdelse forstås et brud, herunder et foregribende brud, der menes at kunne forårsage en alvorlig indvirkning på klubben og / eller Inner Wheel og / eller nogen af Inner Wheels værdier og eller et eller flere medlemmer af klubben og / eller Inner Wheel). Der er gentagne misligholdelse af klubbens regler / love Vedkommende er fundet skyldig i en strafbar handling Manglende overholdelse af lovgivningen Manglende opretholdelse og / eller fremmelse af IW-ånden og mål (som især er fastlagt i Constitution og Håndbog) på en sådan måde; som det er den rimelige vurdering af Distriktspræsident og klubbens forretningsudvalget, for at bringe Inner Wheel i miskredit. b) Klubbens bestyrelse skal give medlemmet en skriftlig advarsel af klubbens intention til at udelukke hende med en frist af 10 dage, denne skriftlige advarsel skal sendes rekommanderet til hendes sidst kendte adresse. Medlemmet må svare skriftligt. c) Medlemmet er udelukket for altid fra Inner Wheel At ekskludere et medlem der ikke er enig i kriterierne for medlemskab, mål og idealer i vores bevægelse, vil bevare sammenhold i klubben og forhindrer andre medlemmer, fra at forlade klubben, eller evt. lukning af klubben.

17 PROPOSAL 20 Proposed by Inner Wheel Club of Bhuswal District 303 India Seconded by District 303 India Page 5 H Naming a Club Delete H Heading will read Naming A Club Naming a Club has no connection with membership classes or types and thus should be given a separate heading with bold letter type in the proceedings. FORSLAG 20 Foreslået af Inner Wheel Club of Bhuswal District 303 India Seconded by District 303 India Page 4 H Navngivning af klub Slet H Overskriften skal læses: Navngivning af klub Navngivning af en klub har ingen sammenhæng med medlemsskabskategorier eller typer, og burde således have en selvstændig overskrift I fed type. OTHER PROPOSALS- INTERNATIONAL GOVERNING BODY ANDRE FORSLAG DEN INTERNATIONALE BESTYRELSE PROPOSAL 21 FORSLAG 21 Proposed by Inner Wheel Club of Bhuswal District 303 India Foreslået af Inner Wheel Club of Bhuswal District 303 India Seconded by District 303 India Seconded by District 303 India Page 5 Page 5 1 The international Governing Body 1 Den Internationale Bestyrelse A Officers A Officers Page 5 Side 4 1. The International Governing Body consists of the Officers Den internationale bestyrelse består af Officers Insert : after ''Officers'': (Executive Committee ) Tilføj efter Officers : (Executive Committee) To read : således : 1. The International Governing Body consists of the Officers ( Executive Committee ) and the Board Directors. 1. Den international bestyrelse består af Officers (Executive Committee) og Board Directors Page 5 Side 4 1.A Officers 1.A Officers last two lines : Sidste to linjer: Delete : first sentence Slet første sætning Replace by : '' These Officers have 1 vote each.'' Erstat med Disse Officers har hver 1 stemme. To clarify that the Executive Committee of IIW is formed by Officers only, in comparison with the Executive Committees at district and national level which are formed by Officers and Ex-Officio members. No need to repeat at the bottom of the page that the Officers form the Executive Committee. For at klarlægge at IIW Executive Committee kun består af Officers, I modsætning til Executive Committees ved distrikts- og nationalniveau som består af Officers og Ex-Officio medlemmer. Der er ingen grund til at gentage (?) at Executive Committee består af Officers.

18 PROPOSAL 23 Proposed by National Governing Body of France (FAMAT) Seconded by National Council Belgium -Luxembourg Page 6 The International Governing Body 2 A a) President -Nominations: At the end of the paragraph: add the following sentence: If a candidate is elected President of IIW, the District Committees of the National Governing Body of which she is a member cannot nominate another President within a period of four(4) consecutive years. b)vice President Nominations At the end of the paragraph: add the following sentence: If a candidate is elected Vice President, the District Committees of the National Governing Body of which she is a member cannot nominate another Vice-President within a period of four(4) consecutive years. Inner Wheel is present in more than 100 countries and regions on 5 continents. This kaleidoscope of different origins and customs should be reflected by our International Presidents. Unfortunately the membership in all these countries is very unequal and the countries with large memberships have their candidates elected more easily. Hence the impression that our Presidents, since 1967, always come from the same 10 countries. We suggest that countries who have had a member elected President or Vice President should wait four years before they nominate another member for these offices. It would give a greater chance to reach the highest level in Inner Wheel to all the countries who have never had an International President up to now. FORSLAG 23 Foreslået af fra National Governing Body of France (FAMAT) Seconded by National Council Belgium -Luxembourg Page 4 Den Internationale Betyrelse 2 A a) Præsident Opstilling til valg Tilføj følgende sætning ved slutningen af afsnittet: Dersom en kandidat er valgt som IIW Præsident, må distriktskomitéerne i den nationale bestyrelse hvor hun er medlem ikke opstille en ny kandidat som præsident i en periode af fire (4) fortløbende år. b) Vice-Præsident Opstilling til valg Tilføj følgende sætning ved slutningen af afsnittet: Dersom en kandidat er valgt som IIW Vice-Præsident, må distriktskomitéerne i den nationale bestyrelse hvor hun er medlem ikke opstille en ny kandidat som vicepræsident i en periode af fire (4) fortløbende år. Inner Wheel eksisterer i mere end 100 lande og regioner i 5 kontinenter. Dette kalejdoskop af forskellige oprindelser og skikke bør afspejles i vores valg af internationale præsidenter. Desværre er medlemskabet i alle disse lande meget ulige og de lande med de største medlemskaber har lettere ved at få deres kandidater valgt. Derfor får man det indtryk, at Præsidenterne siden 1967, er altid kommer fra de samme 10 lande. Vi foreslår at de lande som har haft et medlem valgt som Præsident eller Vice-Præsident skal vente fire år inden de må nominere en ny kandidat til disse embeder. Dette ville give større muligheder for alle de andre lande som indtil nu ikke har haft et medlem som International Præsident.

19 PROPOSAL 24 FORSLAG 24 Proposed by National Governing Body of France (FAMAT) Foreslået af National Governing Body of France (FAMAT) Seconded by District 70 France Seconded by District 70 France Page 6 Page 6 The International Governing Body Den Internationale Bestyrelse 2 2 A A a) President a) Præsident -Tenure of Office Funktionsperiode Add: in the paragraph The Immediate Past President, the President, the Vice President and the Treasurer must not be members of Inner Wheel in the same country or National Governing Body. Tilføj: i afsnittet "den foregående præsident, formanden, næstformanden og kassereren må ikke være medlemmer af Inner Wheel i samme land eller nationale bestyrelse." We wish to extend this rule to International Treasurer. A country or a National Governing Body should not have more than one of its members on the Executive Committee of International Inner Wheel. More countries can have an officer elected at the highest level and participate in administration of International Inner Wheel. Vi ønsker at denne regel gælder også for den international kasserer. Et land eller en national bestyrelse skal ikke have mere end et medlem i IIW Executive Committee. Flere lande kan således få valgt deres medlemmer til at deltage i IIWs administration. PROPOSAL 25 FORSLAG 25 Proposed by Inner Wheel Club of Bhuswal District 303 India Foreslået af Inner Wheel Club of Bhuswal District 303 India Seconded by District 303 India Seconded by District 303 India Page 6 Page 5 c) Treasurer c) Kasserer Qualifications Kvalifikationer Must have been Skal have været 1 year at the time of nomination 1 år før opstillingen Paragraph 6 line 3 Afsnit 6 linje 3 Delete been Slet været After Must have Efter skal have Add served on Tilføj: Insert as a after District Sentence will read as: Must have served on a National Governing Body or District as a Treasurer and have served as a member of National Governing Body for at least 1 year at the time of nomination. Denne sætning star helt tydelig og klar allerede i den danske oversættelse! The sentence Must have been a National Governing Body can be misunderstood. The changes make the sentence understandable Ændringer til sætningen i den engelsk version for at tydeliggøre meningen. PROPOSAL 26 FORSLAG 26 Proposed by National Governing Body of France (FAMAT) Proposed by National Governing Body of France (FAMAT)

20 Seconded by National council Belgium-Luxembourg Seconded by National council Belgium-Luxembourg Page 6 Side 5 The International Governing Body Den Internationale Bestyrelse Paragraph 2 2. A A d) Constitution Chairman- Qualifications d) Constitution Chairman - Kvalifikationer Add Tilføj After the paragraph Must have been a past member of the International Inner Efter afsnittet skal have været past medlem af International Bestyrelse Wheel Governing Body. The following sentence No Past International President shall be eligible to be Følgende sætning: Ingen past International Præsident kan opstilles til nominated for the position of Constitution Chairman valg som Constitution Chairman Our Constitution states that a past President cannot return to the International Ifølge IW Constitution må en past Præsident ikke opstilles som Board Governing Body in the role of Board Director. We wish to extend this rule to the Director. Vi vil gerne udvide denne regel til at omfatte position som role of Constitution Chairman. An International President has reached the Constitution Chairman. En International Præsident har nået det øverste highest level in Inner Wheel Administration. She should not continue for niveau i Inner Wheels administration, og skal ikke kunne fortsætte i another three years as Constitution Chairman. Other highly qualified members yderligere 3 år som Constitution Chairman. Andre velkvalificerede must have their chance to serve as International Officers. medlemmer skal også have mulighed til at tjene som internationale officers.

21 PROPOSAL 27 FORSLAG 27 Proposed by Inner Wheel District 90 Germany Foreslået af Inner Wheel District 90 Germany Seconded by Inner Wheel District 85 Germany Seconded by Inner Wheel District 85 Germany Page6-7 Side 5 2 International Governing Body 2 International Bestyrelse A Officers A Officers d)constitution Chairman d) Constitution Chairman Voting Tenure of Office Afstemning og funktionsperiode Delete by the International Governing Body Slet af International Bestyrelse Insert by Clubs Indsæt af klubberne To read The Constitution Chairman shall be elected by the clubs annually and may serve for a maximum of 3 years. Læses: Constitution Chairman skal vælges af klubberne hvert år, og må kun fungere i maks. 3 år. The office of Constitution Chairman shall be a position by election of the clubs equal to the other members on the IIW Executive Committee. I lighed med de andre medlemmer i IIW Executive Committee, skal Constitution Chairman blive valgt af klubberne. PROPOSAL 28 FORSLAG 28 Proposed by Inner Wheel Club of Bhuswal District 303 India Foreslået af Inner Wheel Club of Bhuswal District 303 India Seconded by District 303 India Seconded by District 303 India Page 10 Side 8 c) Editor c) Redaktør Qualifications Kvalifikationer Must have been skal have været 1 år før opstillingen. 1 year at the time of nomination Paragraph 3 line 5 Delete been Slet været After Must have Add served on Insert as an after District Sentence will read as: Must have served on a National Governing Body or District as an Editor for at least 1 year at the time of nomination. The sentence Must have been a National Governing Body can be misunderstood. The changes make the sentence understandable Se bemærkningerne ang. FORSLAG 25 samme gælder her den danske version er helt tydelig

22 OTHER PROPOSALS- FROM CLUBS WITH NO NATIONAL GOVERNING BODY These Proposals Are Voted Upon Only by Clubs from Countries with No National Governing Body and relate to Pages of the Constitution & Handbook 2012 PROPOSAL 29 Proposed by Inner Wheel Club of Coburg-Obermain District 88 Gernany Seconded by Inner Wheel Club Bamburg District 88 Germany Page 17 Finance and Audit 17 Payment Jeg har undladt at oversætte forslag da de ikke er relevante for Danmark.

23 D (line 1-3) Payments from the funds of the Club shall be made by cheque, standing order, direct debit or bank transfer, signed by two of the following Officers: The President, Treasurer and Secretary Delete or and add or online banking after bank transfer Replace 2 with 1 before of the following Officers. Replace and with or before Secretary The amended rule shall read Payments from the funds of the Club shall be made by cheque, standing order, direct debit, bank transfer or online banking, signed by 1 of the following Officers: The President, Treasurer or Secretary. Rule 17doesn t meet the requirements of modern worldwide payment and the current banking laws in Germany. Online banking gives the possibility of a permanent access to the Club fund. Banking transactions can be executed from a domestic PC and give the possibility of a clear guidance of the account. The Treasurer or her deputy have permanent access to the club funds and are able to control the current financial status. PROPOSAL 30 Proposed by Inner Wheel Cub of Kifisia District 247 Greece Seconded by District 247 Greece Page 16 9 Immediate Past President Delete the paragraph Replace by The Immediate Past President shall be a member of the Club Executive Committee for 1 year (maximum 2 years if the Club President is allowed a further year). We believe that, after one year of an Immediate Past President s activity, the existing provision creates problems both to the Immediate Past President, due to her alienation from the club s activities and to the club, which is deprived of the services of an experienced and well informed member. If we take into account that many clubs have small memberships we understand that no member is redundant. Given that a President of a club can maintain her position for a second consecutive year, why then it is impossible to undertake any other office in the club for the year following her period as Immediate Past President. PROPOSAL 31 Proposed by Inner Wheel Cub of Mainz District 85 Germany Seconded by Inner Wheel Club of Rheinhessen District 85 Germany

24 Page 15 2 The Club A b) Add: Club Webmaster The introduction of modern ways of communication and information has deeply changed the management of Inner Wheel Clubs: electronic filing of data, dealing with personal data, communication by , updating websites, usage of social media do not only require special skills but produce also legal and other problems for the Club member who is in charge and responsible for the safety of data and passwords. Considering the importance of this position and

25 the responsibilities that have to be taken the Club webmaster should be adequately represented on the Club Executive Committee like a Club Correspondent and International service Organiser. PROPOSAL 32 Proposed by Inner Wheel Club of Herford Widukind District 90 Germany Seconded by Inner Wheel District 90 Germany Page 19 2 Governing Body B Ex officio members with power to vote After Treasurer Add Webmaster Page 20 3 Qualifications After Editor: must have served on a District Committee or served as a Club Correspondent for at least 1 year at the time of nomination. Add Webmaster: Must have served on a District Committee for at least 1 year at the time of nomination. 4 Nominations and Tenure of Office Secretary, Treasurer, Extension Chairman/Organiser, International Service Chairman/Organiser, Editor: After Editor Insert Webmaster Page 21 After 12 Editor: the Editor shall be responsible for the District Magazine or any similar publication. Add 13 Webmaster: shall be responsible for the District Homepage. Nowadays the Internet is of great value to IW and it is important to update the District website regularly in a competent way in order to guarantee a correct and immediate information and communication.

A. FORSLAG FREMLAGT AF INTERNATIONAL INNER WHEEL GOVERNING BODY

A. FORSLAG FREMLAGT AF INTERNATIONAL INNER WHEEL GOVERNING BODY INDEX OF PROPOSAL CONTENT INDHOLDSFORTEGNELSE Klub Rådet EM PART 1 Proposals for pages 1-14 of the Constitution 1. DEL Forslag til ændringer af Constitution sider 1-13 i den danske udgave af Lovbogen A.

Læs mere

TILFØJET ÆNDRINGER TIL TIDLIGERE FREMLAGTE FORSLAG SE BLÅ FARVET TEKST INDEX OF PROPOSAL CONTENT INDHOLDSFORTEGNELSE

TILFØJET ÆNDRINGER TIL TIDLIGERE FREMLAGTE FORSLAG SE BLÅ FARVET TEKST INDEX OF PROPOSAL CONTENT INDHOLDSFORTEGNELSE INDEX OF PROPOSAL CONTENT INDHOLDSFORTEGNELSE Kub Rådet Distrikt 47 PART 1 Proposals for pages 1-14 of the Constitution 1. DEL Forslag til ændringer af Constitution sider 1-13 i den danske udgave af Lovbogen

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

CONVENTION 2015. TILFØJET ÆNDRINGER TIL TIDLIGERE FREMLAGTE FORSLAG SE BLÅ FARVET TEKST INDEX OF PROPOSAL CONTENT INDHOLDSFORTEGNELSE Kub Rådet EM

CONVENTION 2015. TILFØJET ÆNDRINGER TIL TIDLIGERE FREMLAGTE FORSLAG SE BLÅ FARVET TEKST INDEX OF PROPOSAL CONTENT INDHOLDSFORTEGNELSE Kub Rådet EM INDEX OF PROPOSAL CONTENT INDHOLDSFORTEGNELSE Kub Rådet EM PART 1 Proposals for pages 1-14 of the Constitution A. PROPOSALS SUBMITTED BY THE INTERNATIONAL INNER WHEEL GOVERNING BODY 1) IIW Past President

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr , ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes

Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr , ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr. 32 35 79 03, ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes The Board of Photocat A/S, Danish CVR No 32 35 79 03 (the Company ) hereby

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99 Vedtægter Articles of Association ISS A/S ISS A/S CVR-nr. 28 50 47 99 CVR no. 28 50 47 99 1. Navn, formål og koncernsprog 1. Name, objects and official group language 1.1 Selskabets navn er ISS A/S. 1.1

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Vedtægter for Cheminova A/S. Articles of association of Cheminova A/S

Vedtægter for Cheminova A/S. Articles of association of Cheminova A/S Vedtægter for Articles of association of CVR-nr.12760043 SE no. 12760043 Page 1 of 6 Dansk Vedtægter for CVR-nr. 12760043 ("Selskabet") English Articles of Association of (SE no. 12760043) (the Company

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN I LAND & LEISURE A/S 1 Indledning 1.1 Nærværende

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 20100 Ændring af satser r på DA-Barsel Contents Nye satser på DA-barsefra DA-Barsel...... 3 Brev 6 2 Nye satser på DA-barsel

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark Til aktionærerne i Azanta A/S To the shareholders of Azanta A/S Vedr. Ordinær generalforsamling 2013 Re. Annual General Meeting 2013 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Azanta A/S ( Selskabet

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION Bilag 1 VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION FOR / OF SOLRØD BIOGAS A/S CVR NR. 35 86 29 51 /CVR NO. 35 86 29 51 28. MAJ 2014 1. Selskabets navn 1. The name of the Company 1.1 Selskabets navn er "Solrød

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Palle Preben Hansen Eksamensopgave Fagkommunikation 3. Sem. SIV Engelsk, Hold B 11/12 2014 FRANCHISE AGREEMENT

Palle Preben Hansen Eksamensopgave Fagkommunikation 3. Sem. SIV Engelsk, Hold B 11/12 2014 FRANCHISE AGREEMENT Opgave 1: FRANCHISE AGREEMENT An agreement made on the date hereof between CreAte Ltd., hereinafter referred to as the Franchisor, and NN Co. Ltd., hereinafter referred to as the Franchisee, whereby it

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Vedtægter for Cheminova A/S DK/UK CVR-nr.12760043

Vedtægter for Cheminova A/S DK/UK CVR-nr.12760043 Vedtægter for Cheminova A/S DK/UK CVR-nr.12760043 Side 1 af 6 Dansk Vedtægter for Cheminova A/S CVR-nr. 12760043 ("Selskabet") English Articles of Association of Cheminova A/S (CVR no. 12760043) (the Company

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Dansk standard DS/EN ISO 534 1. udgave 2012-01-04 Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Paper and board Determination of thickness, density and specific volume DS/EN ISO 534

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Ole Andersen Bestyrelsesformand 17. marts 2016 Vi har nået de finansielle målsætninger for 2015 Mål Status ultimo 2015 Egenkapitalforrentning på 9,5 % 11,6%* Forbedrede ratings Omkostninger

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler

Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler Dansk Standard Tillæg DS/ISO/IEC 10746-4/Amd.1 1. udgave 2002-06-04 Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler Information

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere