Peter Kofoeds Socialmedicin kompendium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Peter Kofoeds Socialmedicin kompendium"

Transkript

1 Social medicin Peter Kofoeds Socialmedicin kompendium Følger opbygningen i Michelsen m. fl. Klinisk socialmedicin. Kompendiet er skrevet ved førstegangslæsning af bogen. God læselyst, Peter Kofoed Indledning: - social causation: de sociale årsager til sygdom og funktionsbegrænsning - health selecetion: de sociale følger af sygdom og svækkelse - sygdomsbegrebet: folkelige opfattelse (illness) <-> professionelle opfattelse (disease) - bio-, psyko- socialt sygdomsbegreb. socialt: samfundets indvirken psykologisk: personens egen oplevelse af sygdom biologisk: naturvidenskabelig biologisk basis - socialmedicin: begrænsning i social funktionsevne / helbredssvækkelse for store krav funktionsevne nedsat pga. alder, sygdom, handicap tværfaglig nødvendighed forvaltningsmedicin: person biologiske forhold <-> retsforhold Forebyggelse: - primær: hindre sygdom opstår, ex: vaccination - sekundær: hindre sygdom udvikler, hvor første tegn er til stede, ex: screening - tertiær: hindre forværring/ tilbagefald af sygdom samt fastholde funktionsniveau, Samarbejde kommuner læger: - indhentning af oplysninger afgøre sag /bevilling - kommunalt ansatte læge Den socialmedicinske journal: virkemidler: - pædagogik / bio-psyko-social behandling - tilkendelse af praktisk/ økonomisk støtte/ kompensation - kontrollerende/ tvangsmæssige foranstaltninger Indhold: I. kort resumé II. Socialt 1. opvækstforhold 2. skolegang 3. erhvervsuddannelse 4. erhvervsanamnese 5. familieforhold 6. netværk 7. belastninger 8. boligforhold 9. økonomi 10. tidligere socialmedicinske foranstaltninger 11. motivation for socialmedicinske foranstaltninger manan.dk - Side 1 af 10 -

2 III. helbredsmæssigt 1. tidligere sygdomme 2. foreliggende akter 3. aktuelle helbredsproblemer 4. medicin, alkohol, tobak, stoffer 5. objektiv undersøgelse IV. konklusion 1. diagnoser 2. behov for supplerende oplysninger 3. vurdering af funktionsevnen 4. den socialmedicinske handleplan virkemidler mål ideelle/kritiske realistiske (lovhjemmel) almen praksis - sygemeldinger hyppigste social medicinske erklæringer (LÆ205, LÆ215, LÆ235) - Socialmedicinsk arbejde med børn - relation ml. sociale forskelle og sygelighed både i barndom og i senere voksenliv social arv transmission af problemer/ - geografiske forskelle: flere helbredsproblemer i Kbh. (undtagen spædbarnsdødelighed) - forskelle ml indvandrer og ikke-indvandrer børn Modstandsdygtige børn - faktorer: forældre villige til at modtage hjælp udefra støtte hos gode venner, etc. følelse af sammenhæng: begribelighed, håndterbarhed, meningsfuldhed (antonovsky). Særlige belastninger i hjemmet: - Omsorgssvigt: Aktiv fysisk omsorgssvigt: vold, mishandling, incest, seksuelt misbrug, Münchausen syndrom by proxy, shaking baby syndrom, Passiv fysisk omsorgssvigt: vanrøgt Aktiv følelsesmæssig omsorgssvigt: indespærring, trusler, krænkelser Passiv følelsesmæssig omsorgssvigt: overværelse af vold, passes af påvirkede voksne, følelsesmæssig afvisning - desuden strukturelt omsorgssvigt: overgreb mod børn i skoler, institutioner fostermishandling: alkohol-, stofmisbrug, infektioner: HIV, syfilis, føtalt alkoholsyndrom, føtal alkoholeffekt, manan.dk - Side 2 af 10 -

3 Anbringelse udenfor hjem: - 92% frivillig: samtykke fra forældremyndighed - 8% tvangsanbringelser - klarer sig dårligere end andre børn - > 12 år høringsret - > 15 år: partsstatus: ex. bede om anbringelse mod forældres ønske - anbringelsesmuligheder familiepleje døgninstitutioner specialdøgninstitutioner: udviklingsforstyrrede/ handicappede/ kriminalitet/ mm. behandlingshjem sikrede døgninstitutioner Undersøgelse/ beskrivelse af børn/ unge og deres familie: - samarbejde: forældre, social- og sundhedsforvaltning, skole, institutioner, sundhedssygeplejerske, mv. - underrettelsespligt til kommunen - Børn og unge-udvalgene (social- og sundhedsforvaltningen): ordinationsret og kompetence til hjælpeforanstaltninger ifht. børn/ unge. - risikobørn, risikofamilier, risikoomgivelser - Beskrivelse indbefatte: beskrivelse af barnets livshistorie beskrivelse af barnets funktion, ifht. normaludviklingen beskrivelse af barnets personlighedsudvikling særligt behov for støtte risiko for skade på sundhed og udvikling - omsorgsevne 1. Ikke aktiv interesse og omsorgsevne ikke eksisterende omsorgsevne ex: svært sindssyge, karakterafvigende, svært misbrugende hvilende omsorgsevne ex: lettere psykiske lidelser, forbigående misbrug, 2. Aktiv interesse og omsorgsevne med negativ involvering ex: egen behovstilfredsstillelse med positiv involvering dog kan ressourcer mangle, Kommunens pligter - fører tilsyn med de forhold hvorunder børn/ unge lever - forhold undersøges ved at medinddrage fagfolk - underrettelsespligt til kommune - 36 alle borgere: ved formodning om sundhed/ udvikling bringes i fare. skærpet underrettelsespligt: offentlig tjeneste: ved formodning om behov for særlig støtte. manan.dk - Side 3 af 10 -

4 Sagsgang i børnesager: Peter Kofoeds Socialmedicin kompendium anmodning fra forældre Undersøgelse Vurdering Handleplan fra barn - samtale, hjemmebesøg, behov for - hjælpeforanstaltninger underretning fra professionel - vurdering fra fagfolk særlig støtte i hjemmet fra tredjepart - risiko for skade på - anbringelse sundhed/ udvikling Hjælpeforanstaltninger uden samtykke: - risiko for alvorlig skade på sundhed/ udvikling - forældre ikke samtykker forelægges børne- og unge udvalg - > 12 år høringsret - > 15 år: partsstatus: ex. bede om anbringelse mod forældres ønske - social døgnvagt / vagthavende embedsmand (evt. via politi) - ankemulighed: Den Sociale Ankestyrelse landsretten højesteret Børn med handicap - mange faggrupper skal ofte arbejde sammen - familie bør tilbydes en primær kontaktperson: typisk kommunal socialmedarbejder (evt. sagsbehandleren) - Bistand tilbudsprincippet/ mindste indgrebsprincippet/ nærhedsprincippet/ integrationsprincippet/ effektivitsprincippet krisebehandling, information, daginstutionstilbud, aflastningstilbud, hjælpemidler, økonomisk bistand, forældrekurser, psykologer, fysio- og ergoterapeuter, m.m. Alle merudgifter dækkes: kost, medicin, transport, beklædning, hygiejne, tabt arbejdsfortjeneste, aflastning udenfor hjem, hjælpemidler, støtte til køb af bil, boligindretning. ARBEJDSMARKEDET generel trend siden 80 erne: fokus på aktivering isf. passiv forsørgelse. arbejdsløshedsunderstøttelse: - skal være med i A-kasse - A-dagpenge opnås efter 1 år medlemskab/ 1 mnd. for nydimitterede, - rådighed på arbejdsmarkedet Kontanthjælp/ aktivering - pers<30 år: ret/pligt til aktivering senest 13 uger efter kontanthjælp - pers>30 år: ret/pligt til aktivering senest 12 mdr. efter kontanthjælp - alle: senest efter 8 uger være udarbejdet skriftlig handleplan. - kan fritages for aktivering pga. sygdom - stiller krav om mødekrav/ behandlingskrav, etc. manan.dk - Side 4 af 10 -

5 Sygedagpenge *) - krav: uarbejdsdygtighed pga. sygdom dokumentation for sygdom beskæftigelseskrav tilknytning til arbejdmarkedet indenfor 13 uger mindst 120 timer beskæftigelse i denne periode - 2 første uger arbejdsgiverbetalt - max. 12 mdr. forlængelse mulig: revalidring vil iværksættes venter lægebehandling under langvarig lægebehandling, forventes arbejdsdygtig sag om arbejdsskadeerstatning påbegyndt FØP ansøgning uhelbredelig terminal sygdom sygedagpengeopfølgning: - forebygge udstødelse - koordinationsudvalg for arbejdsmarkedsindsats: kommune, arbejdsgivere, fagforeninger, praktiserende læger aktivering, revalidering, flexjob. skånejob, etc. - senest 8 uger efter sygemelding - årsag: sikre dokumentation for sygdom sikre nødvendig lægebehandling vurdere tilbagevendingsmulighed genoptræning/ genoplæring/ revalidering vurdere flexjob, vurdere FØP, evt. m/ skånejob. vurdere personlig assistance, ex.: handicapkonsulent, vurdere anden hjælp: børnepasning, boligændring, m.m. Revalidering: - mål: fastholde enkeltpersoner m/ nedsat arnejdsevne på arbejdsmarkedet - erhverrettede aktiviteter - økonomisk hjøælp til arbejdsmarkedfastholdelse - uafhængig af ægtefælles indkomst - vigtig med hurtig igangsættelse undgå stigmatisering/ klientligørelse Forrevalidering: - afklarende fase (mdr. år) - aktiviteter til at fastlægge konkret erhversplan - ex.: arbejdsprøvning daghøjskole produktionsskole erhversmodnende/ jobinslusende kurser 9./20. klasse/ gymnasie/ hf. revalideringsinstitutioner (INERFA) - forsørgelsesgrundlag: samme som før forrevalidering manan.dk - Side 5 af 10 -

6 Erhvervsplanen = virksomhedsrevalidering - gennemføres med sandsynlighed for at føre til beskæftigelse - realistisk - ex.: arbejdsprøvning/ optræning/ oplæring undervisning/ uddannelse Fleksjob - krav: under 65 år ikke modtager FØP arbejdsevne varigt nedsat revalideringsmuligheder udtømte - løntilskud fra kommune: 1/3, ½, 2/3 Skånejob: - krav: FØP ikke opnå bekæftigelse m/ nedsat tid på normale vilkår - løntilskud = ½ af hvad arbejdsgiver betaler Førtidspension - udbetales til personer som af helbredsmæssige og/eller sociale årsager varigt er ude af stand til at forsørge sig selv. - alder: år højeste sats: kun < 60 år 1/1-2002: folkepension nedsættes til 65 år - varig tilstand: alle behandlingsmuligheder skal være udtømte revaliderings-, omskolings-, aktiveringsmuligheder skal være afprøvede - FØP sag kan kun rejses af kommunen Pensionsgrader: - højeste FØP år erhvervsevne ubetydelig pga. fysisk/ psykisk invaliditet - mellemste FØP år erhversevne 2/3 nedsat pga. fysisk/ psykisk invaliditet år erhversevne ubetydelig pga. fysisk/ psykisk invaliditet - almindelig FØP år erhversevne ½ nedsat pga. fysisk/ psykisk invaliditet år a) erhversevne ½ nedsat pga. ikke kun helbredsmæssige forhold, b) varigt behov for forsørgelse - bistandtillæg år behov for personlig bistand pga. invalididtet/ blindhed - plejetillæg år vedvarende behov for pleje/ tilsyn Handicap Tildelingskriterier: - Varighed ikke udsigt til bedring - væsentlighed hjælpemiddel i væsentlig grad afhjælper nedsat funktionsevne dvs. letter daglige tilværelse i hjem/ erhverv Geriatri: - inddrage sygehusets socialrådgiver, p kontakte egen læge - inddrage plejepersonale manan.dk - Side 6 af 10 -

7 - rejse sag overfor socialforvaltningen Demografi antal over 65 år: : ca : ca : ca Biologisk aldring: - kroppens processer i den sidste del af livscyklus - celler, organer, ovenstyrende funktioner (immun-, nerve, hormonsystemer), homøstasen Psykologisk aldring: - coping (mestring): evne til at behandle forstyrrelser i balanceforholdet mellem egne forventninger og ydre betingelser. - modvirke falden mentalt niveau: god helbredstilstand, mental stimulation/udfordring, tilfredshed med livet. Social aldring: - aldersforandringer i menneskers samspil med samfund/ andre mennesker - forandringer i vilkår samfundet tilbyder ældre. Aldring på forskellige niveauer: Celleniveau Organniveau Individviveau Socialt niveau molekyler symptomer, funktionskapacitet, aktiviteter proteinsyntese parakliniske tegn færdigheder, adaptation Udredning omfatter: - sygdom, funktion, sociale betingelser, coping formål: - sikre præcis sygdomdiagnose - vurdere aktiviteter og funktions- / færdighedstab - kortlægge socialt netværk - fastlægge realistisk prognose - sikre basis for intervention Vurdering af funktions- og færdighedstab: - funktionsbegrænsninger fysisk (balance, styrke, gang, flytning) BB: Bergs Balanceskale faldforudsigelse Motricity index motorisk svigt Trunk control test motorisk svigt kognetiv (hukommelse, sprog, indlæring, orientering) MMSE: Mini-Mental-State-Examination emotionel (angst, depression, stemning, initiativ) MADRS: Depression Rating Scale - færdighedstab basale aktiviteter (BADL): hygiejne, toilet, påklædning, spisning, mobilitet instrumentale aktiviteter (IADL): indkøb, madlavning, rengøring Barthel ADL Bergs Balanceskale BB - screening af geriatriske patienter - bla. faldpatienter/ faldforebyggelse - tager ca minutter - 14 opgaver i stigende sværhedsgrad siddende til stående, stå u/ støtte, stående til siddende, sidde u/ støtte, fra stol til anden, stående m/ lukkede øjne, stående m/ samlede fødder, række frem m/ strakte arme, samle genstand fra gulv, dreje og se tilbage, dreje 360 grader, sætte fødder skiftevis et trin, stå m/ en fod foran anden, stå på et ben. manan.dk - Side 7 af 10 -

8 MADRS Depresion Rating Scale - emner som fremviser størst forandringer v. behandling - 10 spørgsmål: synlig tristhed, subjektiv tristhed, indre spænding/angst, reduceret nattesøvn, nedsat appetit, koncentrationsbesvær, initiativløshed, følelsesmæssige reaktioner, depressivt tankeindhold, suicidaltanker. BADL Barthel ADL indeks - personer vurderes ifht. det de i praksis gør. - vurdering af evner i eget hjem - oplysninger ved samtale med pt., pårørende, plejepersonale og observation items: kontinens for afføring, kontinens for urin, personlig hygiejne, brug af toilet/bækkenstol, fødeindtagelse, forflytning fra seng til stol, mobilitet indendørs, påklædning, trappegang, badning MMSE Mini-Mental-State-Examination - mentalstatundersøgelse ved demensudredning, - 19 spørgsmål/prøver: årtal, årstid, dato, ugedag, måned, land, landsdel, by, din adresse, etage er vi på, husk æble+bord+mønt, 100 minus 7, 5 gange, tre ganstande fra før, vis arbåndsur, gentage: ingen over, under eller ved siden af, sig at pt. skal tage og folde papir og lægge det på gulv, skal læse og gøre: luk øjnenene, skrive sætning, tegne to 5-kanter. Vurdering af sociale forhold oplysninger: - bolig: indretning, muligheder ifht. funktionsevne - økonomi: økonomiske problemer? - netværk: familie/venner, sidst besøg, kvalitet af netværk, social isolation? - praktisk hjælp og støtte: hjemmepleje/ pårørende, kvantitet/ kvalitet. mål: - hjælpe/ aflaste pt. - respektere pt s ønske om uafhængighed/ medbestemmelse autonomi Intervention: - behandling af sygdom - forebyggelse af komplikationer - pleje - motivation - optræning - tilpasning af hjælpeforanstaltninger - opfølgning manan.dk - Side 8 af 10 -

9 Forebyggelse: - extrinske faktorer: behandling, træning, social opretning - intrinske faktorer: coping adfærdsændring Peter Kofoeds Socialmedicin kompendium Struktur og aktører Amt Kommune det primære sundhedsvæsen Praktiserende læger Hjemmepleje m.m. der sekundære sundhedsvæsen Sygehuse Ældrebeliger Den praktiserende læge - bred kontakt med ældre befolkning - gate keeper til øvrig sundhedsvæsen - tæt samarbejde med lokal hjemmepleje og sygehuse Den kommunale social- og sundhedsforvaltning: - kommune har pligt for at sørge for god ældreomsorg herunder støtte til personlig hjælp, genoptræning, aktiviteter, samværsmuligheder, ældreboliger, mv - ældreråd: rådgiver kommunalbestyrelse i ældrepolitiske spm. hjemmehjælp: - kommune pligt til tilbud om personlig pleje, hjælp - personer m/ nedsat fysisk/ psykisk funktionsevne eller særligt sociale problemer - ikke egentlig sygepleje - ikke betales for varig hjemmehjælp - midlertidig hjemmehjælp betales afhængig af indkomst hjemmesygepleje: - forbindingsskift, kolostomipose skift, medicingivning, kostvejledning, mv, - deltagelse i funktions- og socialvurdering - de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg Døgnpleje: - vagtordning, - klt. er kalde plejepersonale hele døgnet via telefon/ kaldeanlæg Madservice: Hjælpemidler: - til personer m/ varig nedsættelse af funktionsevnen - personlige: proteser - ikke personlige: - hjælpemiddelcentraler: vejleder sunheds-, socialforvaltninger/ demonstration - udleveres ofte efter ergoterapeut hjemmebesøg Boligændringber: - tilbydes personer m/ varig funktionsnedsættelse - lokal ergoterapeut foretager hjemmebesøg manan.dk - Side 9 af 10 -

10 Aktivitetscentre: - Daghjem: optages efter individuel vurdering (visitation) plejehjemsforebyggende arbejde for ældre m/ funktionstab bliver hentet/bragt/ spiser middagsmad pris for tansport/ mad - Dagcentre alle kan komme diverse aktiviteter Aflastningsophold: - aflastningspladser på plejehjem - beregnet til få ugers plejekrævende ophold - koster ca. 74 kr/døgn Transportstøtte: - tilskud til individuelle transportmidler - personer m/ varig nedsat funktionsevne - kan ikke anvende offentlige transportmidler Personligt tillæg: - medicinkort, varmehjælp, fodpleje m.m. - briller, tandbehandling m.m. - afhænger af formue/ indtægt Besøgsven: - kan anmodes af personer der savner kontakt Ældreboliger - plejehjem + beskyttede boliger bygges ikke længere - ældreboliger: selvstændige boliger uden institutionspræg handicapvenlige - plejehem: årsag: demens + svære gangforstyrrelser - kommunal visitation inden indstillng til ældrebolig - kommunen har anvisningsret Sygehuse - - plejeboliger - Andet - rygere lever gns. 7 8 år kortere end ikke rygere, p selv moderat fysisk aktivitet influerer på overlevelse - rygning under graviditet % større risiko for lav fødselsvægt/ dødfødsel /død 1. leveår. - manan.dk - Side 10 af 10 -

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Sidst revideret 4. december 2013 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for, hvor

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

ydelse befordring behandling dagaflastning 1 af :49 Artikler 20 artikler. Dansk:

ydelse befordring behandling dagaflastning 1 af :49 Artikler 20 artikler. Dansk: 1 af 6 15-01-2015 13:49 Artikler 20 artikler. ydelse tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet kan i visse tilfælde også bestå af et tvangsmæssigt tiltag, som

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Side 1 af 6 20 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv ydelse Generel definition: tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik 01-07-2015 Hvornår får jeg svar? Dette dokument informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2 Bilag 2. Figuren nedenfor viser forløbet af sagsbehandlingen af ansøgninger om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag med angivelse af gennemsnitlig sagsbehandlingstid. De enkelte sagsbehandlingsskridt

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

INDSTILLING TIL BOTILBUD FOR VOKSNE EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 107, 108. Anmodning om visitation til følgende botilbud: Postnr:..

INDSTILLING TIL BOTILBUD FOR VOKSNE EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 107, 108. Anmodning om visitation til følgende botilbud: Postnr:.. INDSTILLING TIL BOTILBUD FOR VOKSNE EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 107, 108 Anmodning om visitation til følgende botilbud: Navn: Adresse: Postnr:.. Ansøgerens personlige data: Navn Personnummer Civilstand

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. oktober 2017 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 3 Folkepension og personlige tillæg 4 Delpension 4 Førtidspension 5 Børnetilskud og børnebidrag 5 Børnefamilieydelse 6 Boligstøtte 6

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed LOV OM SOCIAL SERVICE Personlig hjælp og pleje, aflastning, madudbringning, m.m. Hjælpemidler og forbrugsgoder: Nye ansøgninger Fornyelse af tidligere ansøgninger

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv

Artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv Page 1 of 10 Artikler 48 artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv ydelse (fortsat) Generel definition: se ydelse ydelse Generel definition: tjeneste, genstand eller

Læs mere

Udvalget for Social omsorg

Udvalget for Social omsorg Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Hans Jørgen Hansen (V) Daniel Toft Jakobsen (A) Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social omsorg Steen Dall-Hansen

Læs mere

Kompetenceplan for Afdelingen for Ældre og Handicappede

Kompetenceplan for Afdelingen for Ældre og Handicappede Kompetenceplan for Afdelingen for Generelle r KHR = Kompetence til at handle i henhold til givne regler =eslutning, =ndstilling, E=Efterretning, O=Orientering Sagsområde ndhold Politisk Lov om Retssikkerhed

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Indsatspakker 2015-16 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold.

Indsatspakker 2015-16 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold. Indsatspakker 2015-16 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold. Indsatsens navn Personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet 18 år, og hva så? Når du fylder 18 år bliver du myndig. Det betyder, at du har nogle andre muligheder, rettigheder

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Agenda. FSIII i Myndigheden muligheder og udfordringer. Hvad er FSIII Hvorfor. Fra FSI & FSII til FSIII. FSIII de 3 grundelementer. God sagsbehandling

Agenda. FSIII i Myndigheden muligheder og udfordringer. Hvad er FSIII Hvorfor. Fra FSI & FSII til FSIII. FSIII de 3 grundelementer. God sagsbehandling FSIII i Myndigheden muligheder og udfordringer 1 Agenda Hvad er FSIII Hvorfor Fra FSI & FSII til FSIII FSIII de 3 grundelementer God sagsbehandling FSIII og GS forskelle og ligheder FSIII og GS mulighederne

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg?

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Landsforeningen for førtidspensionister Læs bl.a om: Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere - Og hva så? SE DIN LOKALFORENING PÅ BAGSIDEN!! Du er

Læs mere

Tilkendelse af FØP. eksempler

Tilkendelse af FØP. eksempler Tilkendelse af FØP eksempler Borger 1 Ung borger, der får tilkendt FØP ved overgang til 18 år Pige på 17 år med Cerebral Parese, uden verbalt sprog og med varigt behov for støtte til alle ADL-funktioner

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Vi ønsker med denne pjece at give dig et kort overblik over forskellige sociale og økonomiske støttemuligheder, der kan være relevante i forbindelse

Læs mere

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden.

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 3.1.4 MIDLERTIDIGE AFLASTNINGSPLADSER Tildeling Hvem kan få hjælp Borgere der er fysisk og psykisk svækkede og har brug for

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitationskriterier... 3 3.1 Dagcenter Øst... 3 Hvem r indsatsen?... 3 Hvem kan modtage indsatsen?...

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

100 merudgifter. Hvem kan få hjælp til merudgifter?

100 merudgifter. Hvem kan få hjælp til merudgifter? 100 merudgifter Hvem kan få hjælp til merudgifter? Der kan ydes hjælp til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen og til personer, der efter 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

Attester Yes! Praksisdag Syd 5/

Attester Yes! Praksisdag Syd 5/ Attester Yes! Praksisdag Syd 5/5-2017. Socialmedicinsk Enhed afdeling på Aalborg Universitetshospital indtægtsdækket virksomhed betjener kommunerne i Region Nordjylland 19 læger, 5 psykologer, 4 sekretærer

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

BILAG 1. UDREDNINGSSKEMA. Fysisk funktionsnedsættelse

BILAG 1. UDREDNINGSSKEMA. Fysisk funktionsnedsættelse Årsag til Henvendelsen (angiv baggrunden for borgerens henvendelse) BILAG 1. UDREDNINGSSKEMA Dato: Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitets-nedsættelse,

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Sammenhængende indsatser - Rehabilitering

Sammenhængende indsatser - Rehabilitering Sundhedsstrategisk forum 23. September 2015. Sammenhængende indsatser - Rehabilitering Claus Vinther Nielsen Professor, overlæge, ph.d., forskningschef Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering CFK - Folkesundhed

Læs mere

Indsatspakker vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold.

Indsatspakker vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold. Indsatspakker 2016-2017 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold. Indsatsens navn Personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107

Læs mere

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet Sociale rettigheder Lisjan Andersen Rigshospitalet Dagens indhold Hvor går jeg hen? Gode råd i kontakt til kommunen Arbejdsmarkedet Hjælpemidler Medicin og behandling Opsamling og evt. Hvor går jeg hen?

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet

Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet Sagsnr. 10/3027 Resumé Retssikkerhed og Administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) fastsætter, at en kommune skal behandle spørgsmål om hjælp

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET Centrale forældrefunktioner Risikofaktorer og risikoadfærd Tidlige tegn på mistrivsel At dele bekymring med forældre Perspektiver ved bekymring

Læs mere

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget Dokument oprettet 19-08-2009 Sag 09/693 Dok. 9195/09 MER/ck Baggrundsnotat til forslag fra HK, Dansk Socialrådgiverforening (DS) og Danske Handicaporganisationer (DH) om udviklings- og rehabiliteringsindsats

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Den nuværende kategorisering ændres således at den fremrykkede varighedsbegrænsning understøttes bedre.

Den nuværende kategorisering ændres således at den fremrykkede varighedsbegrænsning understøttes bedre. Bilag: Henvisninger og forløbsoversigt Den nuværende kategorisering ændres således at den fremrykkede varighedsbegrænsning understøttes bedre. - Kategori 1: o Før reformen: forventning om fuld raskmelding

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30

Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30 Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30 Hvem er vi? Og hvorfor står vi her? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitationskriterier... 3 3.1 Dagcenter Ærø... 3 3.1.1 Hvem r indsatsen?... 3 3.1.2 Hvem kan modtage

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE

RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE Martin Helfer, Leder af Børn og Ungeklinikken: RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE 22-03-2013 1 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Spiren Familiesektionen Sundhedsplejen Østervang Tandplejen Børn

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund

Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund Olsen Marts 2014 Status førtidspensionsreformen Marts

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt) Område Lovgrundlag Social afdelingen Træning,- og hjælpemiddels afd. Spodsbjergvej 129 A 5900 Rudkøbing Loven om Social Service 86 stk. 1:

Læs mere

Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - GAMMEL ORDNING

Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - GAMMEL ORDNING 1 of 15 08-01-2013 08:46 Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - GAMMEL ORDNING Indberetning af afgørelse truffet i 2013 Benyttes til afgørelser truffet efter pensionslovens (lov om social pension)

Læs mere

Social støtte/rettigheder ved kronisk hudsygdom

Social støtte/rettigheder ved kronisk hudsygdom Social støtte/rettigheder ved kronisk hudsygdom Social støtte/rettigheder ved kronisk hudsygdom Støttemuligheder Enhver har mulighed for at få kontakt med en socialrådgiver ved kommunen og søge vejledning

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Afløsning og aflastning

Afløsning og aflastning Ydelsestype Ydelsens ydelsen Pårørende til brugere, som ikke kan være alene pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Pårørende bor sammen med og passer brugeren. For de konkrete kriterier til delydelserne

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Information om afløsning, aflastning og midlertidigt ophold til personer med særligt behov for omsorg og pleje

Information om afløsning, aflastning og midlertidigt ophold til personer med særligt behov for omsorg og pleje Information om afløsning, aflastning og midlertidigt ophold til personer med særligt behov for omsorg og pleje Indholdsfortegnelse 1. Hvori består ydelsen?... 2 2. Hvem kan modtage ydelsen?... 3 3. Hvem

Læs mere

Egebjerg Kommune Hjemmeplejen. Demens

Egebjerg Kommune Hjemmeplejen. Demens Pårørendegruppe Gennem samtaler og samvær med andre i samme situation kan pårørende støtte hinanden, og pårørendegruppen arrangerer temaaftener med relevante emner. Pårørendegruppen er etableret af pårørende

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere