%LODJ. Støttet af EU s Socialfond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "%LODJ. Støttet af EU s Socialfond"

Transkript

1 %LODJ %HVNULYHOVHDIY UNW MHU WLODWVNDEHGLDORJRPE UHG\JWLJKHG Støttet af EU s Socialfond

2 ,QGKROG *HQHUHOOHY UNW MHU Dialogkonferencer... 5 Frem t idsværksted... 7 Eksperim entariet... 8 Kortm et oden... 9 Det runde bord Stafet interview kollegainterview Dialogging Scenarier Scenarieværksted SLO Miljø på spil Sam spil Dialogspil om det psykiske arbejdsm ilj ø Safe-sit e SafeShop&Office Arbejdsm ilj øspillet/ proj ekt Grøn skole Dialogspil om kom pet encebehov og m angfoldighed Am byg Spil ud et virksom hedsspil &KHFNOLVWHU Checklister - APV og arbejdsm ilj ø Medarbejderdeltagelse i m iljøarbejde en organisatorisk udfordring 'LDORJNRUW Fleksibilitet RUWRYHUYLUNVRPKHGHQ ECO-m apping TI HMUNRUW 'Vej rkort' S UJHVNHPD Fleksibel arbejdsorganisation og t illidsrepræsent antens nye rolle (FLOT- projektet ) Spørgeskem a om psykisk arbejdsm iljø DOO\ MiljøRally

3 5HJQVNDE Arbejdsm ilj øregnskab kom godt i gang (2002). ADMI RE Arbejdsm ilj øindeks udarbejdet af KPMG juni Den tredobbelte bundlinie: social og m iljøm æssig ansvarlighed og økonom isk rentabilit et Det socialet iske regnskab Etisk regnskab i Sej lflod kom m une Det sociale indeks Det sociale regnskab Grundfos HOYWHVWSURJUDPPHU Selvtest af psykisk arbejdsm iljø Værditj ekket Pret est før verifikat ion af det sociale indeks UNW MVNDVVHU I ntegreret APV en værktøjskasse EMAS t oolkit for SMV GHLQVSLUDWLRQVSDNNHU I nspirationspakke - Den sunde arbejdsplads Mødepakke t il diskussion af psykisk arbejdsm iljø Arbejdsfastholdelse og j ob på særlige vilkår UJDQLVDWLRQDISURFHVVHQ Miljøkoordinat ionsgruppe om livscyklustankegangen STEP Environm ent HOKHGVRULHQWHULQJ The Nordic Partnership Concept Business Model for Sustainable Developm ent K: \ Opgaver\ DBA overblik\ rapport\ Værkt øj er- bilag.doc 3

4 4

5 *HQHUHOOHY UNW MHU 'LDORJNRQIHUHQFHU Medarbej dere og ledelse fra flere virksom heder der delt ager i udviklingsproj ekt er. Dialogkonferencen kan også anvendes i en enkelt virksom hed. Form ålet er både at skabe udvikling på den enkelte deltagende virksom hed og at skabe net værk m ellem virksom heder i udvikling. Konferencerne har fokus på de m ønstre i organisat ionen som deltagerne ønsker at stræbe efter de problem er som delt agerne st øder på i denne sam m enhæng ideer t il m ulige løsninger af disse problem er m ulige handlinger der kan gøres i den nære frem t id og som kan bidrage t il frem skridt i retning af visionen om en bedre organisation I deen m ed konferencen er at give m edarbejdere og ledere m ulighed for dem okrat isk dialog. For at dette kan lykkes, skal en række spilleregler følges. Fx er der ingen foredragsholder eller andre aut orit et set ablerende t ilt ag. Flere virksom heder delt ager. Diskussioner foregår i grupper, m ens konklusioner præsent eres i plenum. Konferencen varer 1-2 dage. Flere konferencer er nødvendige i et udviklingsforløb hvis det skal lykkes at nærm e sig den dem okrat i- ske dialog. I LOM-projekt et har konferencerne været anvendt til at starte udviklingsprojektet, sæt te nye t ing på dagsordenen og at evaluere forløbene. Dialogkonferencer har også været anvendt i MI MER-proj ekt et ( Milj økvalit et og m enneskelige ressourcer) under SARA- program - m et. Et forslag t il afdelingskonference i én virksom hed kan ses i I dékat alog. Met oder og redskaber t il at gennem føre arbej dspladsvurdering. Det svenske LOM-proj ekt ved bl.a. Bj örn Gustavson har arbejdet m ed det. En kort beskrivelse findes i Henrik Buhls phd-afhandling +YRUYLOGWNDQGHWEOLYH, DTU

6 I dékat alog. Met oder og redskaber t il at gennem føre arbej dspladsvurdering indeholder en udførlig beskrivelse. Udbyt t et af konferencerne afhænger selvfølgelig af hvad delt agerne har valgt at beskæft ige sig m ed og hvordan processen lykkes. I følge Lise Busck Kofoed m fl: St yrken ved dialogkonferencer, dialogspil er at kunne sætte kontroversielle em ner til debat, at alle deltagere har m ulighed for at være akt ive, at em nerne kan analyseres sam t at der kom m er en fælles forst åelse af m uligheder og i bedste fald også af de m ulige tilknytt ede dilem m aer og konflikt er. Magt - og konfliktaspekter i kom m unikationen bliver ofte ikke italesat på konferencen og derved fornægtes det polit iske aspekt i kom m unikationsprocessen ( Clausen og Ohlsén 2000). Her eft er (NVSHULPHQWDULHW HQ O ULQJVDUHQD L DUEHMGVGDJHQ fra Arbej dsm ilj ø og teknologisk udvikling, ( AMOTEK). 6

7 )UHPWLGVY UNVWHG Medarbej dere og ledelse. Værkstedet består af t re faser: Krit ikfasen tager fat i problem erne. I en brainstorm kom m er deltagerne frem m ed de problem er, de oplever i forhold t il em net. Alt tages lige alvorligt. Krit ikfasen afsluttes m ed at alle udsagn bliver fordelt på t em aer, som dereft er priorit e- res. I utopifasen udvikler deltagerne deres positive forestillinger om hvordan problem erne kan løses. Der er frit spil for fantasi og drøm m e. Alt er m uligt, og ingen m å kom m e m ed indvendinger. I virkeliggørelsesfasen arbej der delt agerne m ed at konkret i- sere nogle af visionerne t il realist iske forslag der kan arbejdes videre m ed. Sam m en skaber deltagerne billeder af hvordan frem t iden kunne se ud konkret iseret ved handlingsplaner. Processen tager udgangspunkt i et konkret tem a som deltagerne har valgt og brænder for. Se indhold. Værkstedet kan kom bineres m ed andre af m etoder der ent en kan varm e processen op eller følge op på værkst edet, fx Arrangem ent er eller Netværk. Konkrete, realistiske 'handlingsplaner' der peger på nye eller anderledes m åder at gøre tingene på. Der henvises her t il håndbogen: 0HWRGHUWLOGHOWDJHOVHLE\ NROR JL RJ $JHQGD er udarbej det af Birgit t e Hoffm ann og Jens Kofoed. Bogen kan købes for kr. 190,- inkl. ekspedit ion og forsendelse hos: Danm arks Nat urfredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100 Ø Tlf.: E-m ail: Eller kan downloades fra adressen u.dk/ ~ bb/ deltager/ Der henvises i øvrigt t il en række konsulent virksom heder, forskere der benytter m et oden i forskellige udgaver. Fx har PLS Consult udviklet en m etode de kalder Frem tidsforum som er beskrevet via hjem m esiden: it_strategi/ vaerktoej skasse/ vision/ frem ti dsforum.htm. Der henvises generelt til Robert Jungk og Norbert R. Müllert : +nqgerjliuhpwlgvy UNVWHGHU. Polit isk Revy Frem t idsværkstedsform en kan især anvendes hvor der er behov for at udvikle og vurdere alt ernat ive m uligheder t il en eksist e- rende praksis. Frem t idsværkstedet kan bruges i forskellige faser, og stiller krav om en t rænet værkstedsleder. 7

8 (NVSHULPHQWDULHW Alle m edarbej dere på et hold, i en afdeling som ønsker at forbedre sam arbej de, kom m unikation og læring, fx i forbindelse m ed etablering af t eam / selvstyrende grupper. Proj ekt arbej de m ed problem ident ifikat ion, analyse og udarbej delse af løsningsforslag og konklusion, sam t refleksion over egen proces. Medarbejderne arbejder i proj ektgrupper som sam les før, under og efter proj ektarbejdet. På den første af disse sam linger vælges tem aer for proj ekterne, på de følgende gøres status og reflekteres over projekterne. Endvidere indgår sam arbejdsøvelser initieret af facilitat orer. Ekst erne facilit at orer bist år grupperne m ed ekspert ise og proceskonsultation. Medarbejderne sætter fokus på de problem er og opgaver de selv ønsker løst. Det beskrevne forløb igangsættes ved en t o-tim ers workshop fulgt op ugen eft er af først e ekst erne heldagsm øde. Frem t il m idt vej s- m ødet arbejder grupperne og besøges to gange af facilitatorerne. Mellem m idtvej ssem inaret og slutsem inaret gennem føres ligeledes besøg. Forslag til forandringer på virksom heden. Et forløb på en procesvirksom hed m ed 6 skiftehold er beskrevet og vurderet af Lise Busck Kofoed, Torben Rosenørn og Lars Peter Jensen: (QO ULQJVDUHQDLDUEHMGVGDJHQ i Arbej dsm ilj ø og t eknologisk udvikling ( AMOTEK). Arbej dsm et oden vurderes anvendelig t il at udvikle t eam og proj ektkom pet ence trods de åbenlyse vanskeligheder m ed at skaffe tilstrækkelig tid til både at gennem føre de ekst erne sem inarer og at udføre proj ektarbej de sideløbende m ed at produkt ionen skal passes. 8

9 .RUWPHWRGHQ Nom inel group technique Alle m edarbej dere Met oden kan anvendes om em ner som alle delt agere har en opfattelse af. Fx arbej dsglæde. Her kan to spørgsm ål sættes t il debat: hvad giver m ig arbej dsglæde? hvad tager m in arbejdsglæde? Der anvendes post-it i forskellig farve. Metoden kan fx bruges som led i et personalem øde, i en dialogcirkel eller på et gruppesem inar. Deltagerne skriver hver især de faktorer der hhv beriger og tager deres arbejdsglæde sådan at den ene farve er udnævnt t il de berigende faktorer, den anden t il de tappende. Når alle har gjort dette, hænges de op, drøft es og grupperes så de sedler der handler om sam m e faktor, sam les. Derpå kan deltagerne evt. prioritere faktorerne (fx ved at stem m e om vigt ighed) eller i forhold t il hvor let det er at løse problem erne. Derpå drøft es m ulige løsninger. I deer, løsningsm uligheder og evt. beslut ninger. Læs evt. lidt m ere i Psykisk arbejdsm ilj ø i praksis. Metoden kan ikke anbefales på konfliktprægede arbejdspladser da delt agerne i givet fald m å forvent es at ville holde deres opfat t elser t ilbage. Metoden kan anvendes i forhold t il en lang række elem ent er af bæredygt ighed. 9

10 'HWUXQGHERUG Sygem eldt e personer, TR og faglige repræsentanter, kom m unale sagsbehandlere og sundhedspersonale, ledelse Modellen består i at sam le alle relevant e personer i forbindelse m ed behandling af en sygem eldt person. Lægen, fagforeningsrepræsent ant en, t illidsrepræsent ant en, socialrådgiveren, arbej dsgiveren, den sygem eldte og evt. øvrige. Udgangspunkt et er den sygem eldt es egen oplevelse og beskrivelse af situat ionen. Medarbej deren skal eft er det runde bord sam talen være t ilfreds m ed de aftaler der træffes. De eksterne ekspert er skal betragt e sig som gæster i en virksom - hed hvis kult ur de accepterer. Så hurtigt som m uligt efter at en m edarbejder er blevet syg at sam le alle relevante parter for at koordinere indsatsen. Metoden kan være en ubureaukratisk adgang t il kom m unen. Best illing, pris, kontaktperson Sam arbejdet m ellem kom m une og virksom hed om fastholdelse. publikationer/ index.htm l Erfaringer fra Vej en, Brørup og Holst ed viser at m et oden kan bidrage t il langt hurt igere løsninger og derm ed m indre fravær end hvis den sygem eldt e bliver sendt fra den ene ekspert til den anden. 10

11 6WDIHWLQWHUYLHZ±NROOHJDLQWHUYLHZ Medarbejdere. et af interviewene kan variere, m en m å vel om handle spørgsm ål som m edarbej derne synes er m eningsfulde og som de har en holdning t il og/ eller viden om. Der skal udarbej des en interviewguide. En udviklingsgruppe definerer t em a for int erview, form ulerer int erviewspørgsm ål, organiserer st afet runden, st år for den prakt i- ske gennem førelse og inform erer kollegerne. Gruppen består af ca. 10 m edarbejdere sam m ensat på tværs af faggrupper og skift. Selve int erviewene foregår ved at alle m edarbej dere opdeles i hold på t o. Det først e hold int erview er det andet hold, som int erviewer det tredje osv. På denne m åde går stafetten videre fra hold til hold. I ndtil det sidste ( fx 8 hold) int erviewer det første. Er der flere ansatte, kan der gennem føres flere parallelle runder. En fra udviklingsgruppen har ansvar for hver runde. Referat er fra int erview ene renskrives og bearbej des af udviklingsgruppen. Result at erne frem lægges for kollegerne på m edarbej - derm øder. Afhænger af t em aet for interviewene. Metoden er udviklet på RUC, bl.a. af Niels Munk Kofoed, der nu er på LO-skolen Metoden har været anvendt m ed succes i Køge Ældreplej e i og er afprøvet på Maersk Medical i Osted i foråret Medarbejderne har en cent ral rolle i hele forløbet fra valg af t em a for int erview t il bearbej dning og frem læggelse af resultater. I kke m indst udviklingsgruppen har brug for at blive rustet t il at fungere som proceskonsulent er for kolleger, både ift. int erviewt eknik og ift. at coache. Ledelsens fravær kan både være en fordel og en ulem pe. For at forpligt e ledelsen på at agere på resultat erne, kræves form ent lig at ledelsen godkender t em aerne for int erviewene og løbende orient eres om forløbet. 11

12 'LDORJJLQJ Medarbej dere i en afdeling, virksom hed Dialogging er en kom binat ion af Ludo og Matador. Spillepladen viser dagligdagen i Vorby og arbejdslivet i byens vikingeværft. Delt agerne t rækker et post ulat kort og delt agerne drøft er post u- latet. Postulaterne kan drøft es selvstændigt, eller de kan drøftes ift. arbejdspladsen. Form ålet er at de ubehagelige ting skal på bordet. Hver deltager får en logbog En trækasse m ed et brætspil, en række postulatkort og brikker af form som en skildpadde. Spillet indeholder også forskellig litt erat ur om m edarbej derudvikling m ed m ange fort ællende illustrationer. Endelig er der en Signalbog der skal bruges når spillet er slut til at drøft e hvordan kom m unikationen er foregået. Med spillet følger et m åleværkt øj så lederen kan stille diagnose for afdelingen og senere m åle frem skridt inden for om råder som : sam arbej de, forandring, kult ur, kom m unikat ion, ledelse, m edarbejdere og kvalitet. SLG I nt ernat ional / denm ark Sætter fokus på kom m unikationen m ellem delt agerne. Kan være et redskab til at sætte fokus på tem aer der norm alt ikke drøftes i en afdeling. Synes prim ært at være et ledelsesværktøj. 12

13 6FHQDULHU Alle. Scenarier er 'billeder' på frem t iden. De er hverken sort e eller hvide, m en peger både på posit ive og negative sider af m ulige frem tider. På den m åde kan de inspirere og provokere. Scenarier kan give en grundlæggende viden om et t em a. Man kan bruge andres scenarier eller udarbej de egne scenarier. Hvis I vil udarbej de et eller flere scenarier, kan I godt digt e løs. Men det kan være en god idé at arbejde lidt m ere system atisk. I kan for eksem pel bruge følgende t re st øt t epunkt er, som udgangspunkt for jeres arbejde: Tem aer: Hvilke t em aer skal vore scenarier handle om? Hvad vil være særlig interessant for borgerne i vort lokalsam fund? Det kan være et best em t em ne der presser sig på, for eksem pel drikkevandet. Det kan også være en bredere beskrivelse af livet til hverdag i j eres lokalsam fund år 2018; Nøgleord: For at beskrive indholdet i jeres scenarier, skal I vælge en række nøgleord der knytt er sig t il de valgt e tem a- er. De skal gå igen i hvert scenarie. Tendenser: Til sidst vælger I nogle forskellige tendenser i sam fundet som grundlag for udviklingen i jeres scenarier. De skal pege på de forskellige udviklingsret ninger. I kan vælge en, t o eller flere. I kan form ulere dem som spørgsm ål. Det kan være tendenser som individualitet, teknologisk udvikling, internationalisering, centralisering og så videre. For hver tendens beskrives et scenarium. Man tager så at sige et par 't endens- briller' på, og for hvert nøgleord beskrives, hvordan verden ser ud gennem netop disse briller. Til sidst sam les alle disse beskrivelser af nøgleordene t il et sam let billede af 'Frem tiden'. Der kan beskrives forskellige scenarier ud fra hver deres tendens. Modsætninger. Man kan event uelt 'parre' tendenserne som m odsætninger. Dim ensioner. Ved at vælge to grundlæggende tendenser for udviklingen kan m an bruge dem som to dim ensioner og spænde scenarierne ud m ellem disse to. Fire scenarier der kan pege på alternative m uligheder og trusler. Met odebeskrivelsen er her hent et fra bogen: Fra t ilskuer t il deltager. Metoder t il deltagelse i byøkologi og Agenda 21 af Birgitt e Hoffm ann og Jens Kofoed. En af de st ore leverandører t il scenarier er I nst it ut for Frem t idsforskning. Oplysninger om deres scenarier kan hent es fra deres hjem m eside: dk/ proj_ds.asp# top Oxford I nsight udarbej der også scenarier. Oplysninger kan hentes fra hjem m esiden: ht tp: / / oxfordgroup.dk. 13

14 Scenarier er et velegnet redskab til at skabe fælles billeder på frem t idige sit uat ioner og få drøft et hvilke forhold og hvilke udviklingstender forskellige part er ser som m est realist iske/ truende Scenarier kræver en person m ed indsigt i og helst erfaring m ed scenariem etoden. 14

15 6FHQDULHY UNVWHG Ledelse og m edarbejdere. Scenarieværkstedet er en videreudvikling af frem tidsværkstedet. Værkstedet består af de sam m e t re faser, m en har nogle særlige kendet egn. For det første anvender værkstedet frem tidsscenarier, der sætter gang i debatten og giver diskussionerne et fælles sigte. For det andet kan værkst edet skift e m ellem rollegrupper og t e- m agrupper. I rollegrupperne sam les deltagere i forhold til deres baggrund, i tem agrupper arbejder m an på tværs af gængse grupper. Det synliggør gruppernes forskellige opfat telser og vilkår, og styrker både den int erne dialog i gruppen og den t værfaglige dialog m ellem grupper og sekt orer. For det t redj e kræver scenarieværkst edet forberedelse. Arrangørerne skal finde eller skrive scenarier om det ønskede tem a. Deltagerne skal læse scenarierne inden værkst edet. Norm alt får delt agerne t ilsendt et skrift ligt oplæg om scenarierne. Det t e kan erst at t es eller suppleres på værkstedet m ed andre form er - for eksem pel videoer eller skuespil. I krit ikfasen form ulerer delt agerne deres krit ik af de scenarier, de er blevet præsenteret for: Hvad synes jeg om livet i dette frem tidsbillede? I utopifasen udvikler deltagerne positive løsningsforestillinger. I virkeliggørelsesfasen arbej der delt agerne m ed at konkret i- sere nogle af visionerne til realistiske forslag der kan arbejdes videre m ed. Se indhold. Håndbogen 0HWRGHU WLO GHOWDJHOVH L E\ NRORJL RJ $JHQGD er udarbejdet af Birgitte Hoffm ann og Jens Kofoed. Bogen kan købes hos: Danm arks Nat urfredningsforening Madsnedøgade 20, 2100 Kbh. Ø Tlf.: e-m ail: Eller kan downloades fra adressen ~ bb/ deltager/ Kom binat ionen af scenarie og frem t idsværkst ed er især hensigt s- m æssig hvis akt ørerne helt eller delvist går igen i begge akt ivit e- ter. 15

16 6SLO 0LOM SnVSLO Medarbejdere på virksom heder der ønsker at øge m edarbejdernes viden om m ilj øbegreber. Alle personalekat egorier kan være relevant e. Quiz á la Trivial Pursuit 6 kategorier: arbejdsm iljøforhold og regler energi, ressourcer og m aterialer udledninger og affald industriens m iljøarbejde natur og m ilj øviden generelt I SO Milj øledelse Den sidst e kat egori kræver et vist kendskab t il m ilj øledelsessystem er og det anbefales især t il virksom heder der arbejder hen im od at blive cert ificeret. Spillet tager 3-4 tim er. Koster 1000 kr. Købes hos Teknologisk instit ut, Center for Ledelse Yderligere oplysninger hos Per Edgar Jørgensen, Teknologisk inst i- tut. Flere end 40 virksom heder prøvet det i Danm ark. Per Edgar Jørgensen vurderer at det kan anvendes uden konsulent hj ælp. 16

17 6DPVSLO - et dialogspil om sam arbejde, t rivsel og udvikling i lærerarbejdet Lærere. Spillet er et dialogspil om sam arbej de, t rivsel og udvikling i lærerarbej det. Gennem spillet kom m er der hurt igt gang i dialogen om det konkret e psykiske arbej dsm ilj ø på den enkelt e undervisningsinstitut ion. Mat erialer Dialogspil, inkl. spillekort, 3 spilleplader, brikker og spilleinst rukt i- oner sam t branchevejledning. Spillet foregår i grupper på 4-8 personer, hvor m an gennem spillet lærer at afdække, priorit ere og beskrive problem erne. Spillet spilles m ed kort - alle m ed udsagn om forhold der påvirker det psykiske arbejdsm iljø. Hvis flere end 40 personer skal spille, er det ikke nok m ed ét spil. Derfor gives rabat på 20% ved køb af m indst 5 spil Nr , 450 kr. Spillet er udform et så det kan bruges overalt i undervisningssekt oren - for eksem pel i folkeskolen, på eft erskoler, husholdningsskoler, LVU, AMU, gym nasier og universitet er. 17

18 'LDORJVSLORPGHWSV\NLVNHDUEHMGVPLOM Alle m edarbej dergrupper. Dialogspillet kan hjælpe m ed de første svære skridt, når der er et ønske om at tage fat på de psykiske arbej dsm ilj øproblem er. Med udgangspunkt i 36 spillekort m ed udsagn om kendte problem er i det psykiske arbejdsm iljø sættes spildeltagerne i fællesskab til at udarbejde en kort lægning. Denne kort lægning bliver så anvendt videre i spillet, og t il slut er resultatet en handlingsplan der bygger på det fælles kendskab til problem erne. 36 kort, spilleplader, gruppeinstrukt ioner og spillevejledning, Spillet foregår i grupper. En spilleleder skal udpeges til at organisere forløbet og sikre at tidsplaner overholdes et c. Kræver som m inim um ½ dag. Der angives forslag til et 4-tim ers og et 8-t im ers forløb. Aftaler om det videre arbejde, evt. en handlingsplan. Nr , 350 kr. Spillet er udviklet af Sikkerhedsorganisat ionen i Ringst ed kom m u- ne sam m en m ed DTI / Arbejdsliv. Spillet kan sæt t e en dialog i gang om psykiske arbej dsm ilj øproblem er og evt. m unde ud i aft aler om det videre forløb. På arbej dspladser m ed uløste konflikt er kan det være en god idé at engagere en ekstern konsulent t il at være spilleleder. 18

19 6DIHVLWH Medarbejdere på byggearbejdspladser. Spillerne skal skabe en sikker byggeplads og gennem alle faser, fra bar m ark t il det færdige byggeri, sikre at arbej dsm ilj øet t ilgodeses. Et com puterspil om arbejdsm ilj øet på byggepladsen. Spillet virker I KKE til Windows 2000, m en på alle pc'ere m ed DOS version 3.3 eller senere. Enkeltbrugerversion koster 975 kr. inkl. vej ledning og 2 diskett er Nr Skoleversionen koster kr. inkl skolelicens. Se iljobutikken.dk/ undervisningsm aterialer Ud fra beskrivelsen kan det give god m ening at anvende spillet som led i en udvikling af m iljø og arbejdsm iljø på byggearbejdspladsen, ikke m indst hvis der følges op på spillet m ed en dialog om egne forhold. 19

20 6DIH6KRS 2IILFH Udviklet t il brug på handelsskoler, m en kan anvendes af andre i branchen der ønsker øget viden om m ilj ø- og arbej dsm ilj øproblem er. Com put erspil om arbejdsm iljø og m ilj ø inden for handel og kontor. Syv em neom råder indgår: affald, arbejdsm aterialer, ergonom i, fysiske ressourcer, psykisk og socialt arbejdsm iljø, transport og logistik, egen forret ning. Spillet kan gennem føres på alm indelig pc, m en virker I KKE t il Windows Der er udarbej det en lærervejledning. Deltageren vælger sig ind på et em neom råde og præsenteres for en række problem stillinger, forslag t il løsning sam t en række øvelser og spørgsm ål som deltageren skal forsøge at løse. Spillerens svar vurderes af spillet. Deltageren kan sam m enligne sin score m ed andre deltageres. Pris: kr. som dækker skolelicens, lærervejledning t il spillet, 3 diskett er og fri kopieringsret t il den enkelt e skole Nr Dette spil kan evt. være anvendeligt hvis et af behovene er at øge m edarbej dernes viden om m iljø- og arbej dsm iljø. Spillet kan fx spilles ved at flere sam m en besvarer spørgsm ål og evt. indlægge en konkurrence el.lign. 20

21 $UEHMGVPLOM VSLOOHWSURMHNW*U QVNROH Er beregnet t il brug i arbej dsm ilj øundervisningen på erhvervsskoler. Dette er et kortlægningsspil hvor deltagerne finder og prioriterer egne arbej dsm ilj øproblem er. Spillet består af fire spilleplader og et sæt spillekort. Seks til otte deltagere anbefales. Med sættet følger spilleregler. Sælges kun i sæt á 4 spil. Pris: 250 kr Nr Spillet kan m åske også benyttes i andre sam m enhænge, hvor m an ønsker at sætte fokus på arbejdsm ilj ø. 21

22 'LDORJVSLORPNRPSHWHQFHEHKRYRJPDQJIROGLJKHG Alle arbejdspladser/ virksom heder der ønsker at udvikle deres produkt er eller service og arbejdsplads ved at sætte m angfoldighedsledelse og rum m elighed på dagsordenen. Medarbej dere og ledere skal t age st illing t il en lang række indikatorer for rekruttering, int roduktion, integrat ion, forebyggelse, fastholdelse og udstødning sam t udform e handlingsplaner Bl.a. følgende om råder berøres: Rekrutt eringspraksis I ntroduktion af nye m edarbejdere Fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet Jobrotation Arbejdsm iljø Fysisk indret ning af arbej dspladsen Seniorpolitik m.fl. En spilleplade og nogle indikatorkort. Først afklares ram m erne m ed ledelsen inden spillet spilles. Under spillet starter deltagerne (m edarbejdere/ ledere) m ed at forholde sig til en række indikat orer der rubriceres efter akt uel og frem t idig praksis. Bagefter diskuteres t em aerne m hp at få argum enter frem for den praksis der ikke ønskes, sam t som det vigt igste at få aftalt konkrete handlingsplaner. En konsulent styrer processen. Planer/ aftaler om udvikling af arbejdspladsens kom pet enceprofil m ed udgangspunkt i en m angfoldig/ rum m elig personalesam - m ensæt ning. St ørre bevidst hed om sam m enhængen m ellem kom pet enceprofil, kunde/ brugerbehov og personalesam m ensætning. Trine Land Hansen, TI Arbejdsliv Tom Bødker Hansen, Kim Sørensen, Dialogspillet er under udvikling. Forventes klar i forsom m eren Værkt øjet er i første om gang udviklet m ed henblik på at indgå som konsulentydelse, m en TI overvejer om spillet skal kunne sælges t il arbejdsm arkedsaktører. Værkt øj et sæt t er fokus på arbej dspladsens sociale bæredygt ighed. 22

23 $PE\J Er et værkt øj t il at st øt t e m indre virksom heder i at forbedre arbejdsm ilj øet på byggepladser. Bruges til at finde løsninger på arbejdsm ilj øproblem er, planlægge sikkerhedsaktivit eter sam m en m ed forberedelsen af et byggeri eller ent reprise, styre tilsyn og opfølgning m ens arbejdet er i gang, og som hj ælpeværktøj t il APV. Leveres på cd- rom. Kræver Windows 95, 2 speed CD- Rom drev. Enkeltbrugerversion koster 450 kr.1999 Arbejdsm iljørådets servicecenter Nr Flerbrugerversionen koster kr Nr Mest et planlægningsværktøj. 23

24 6SLOXG±HWYLUNVRPKHGVVSLO Sygem eldt e, t illidsrepræsentant er og virksom hedens ledelse. Spillet er udviklet t il brug i virksom heder i Kalundborg om rådet. Spillet udbydes i relat ion t il det sociale koordinat ionsudvalgs aktivit eter. Et spil der kan skabe en diskussion om problem er, udfordringer og m odsatrettede hensyn der oft e vil være i sit uat ioner hvor m edarbejdere er sygem eldt e. Spillet består af videokassette (Din broders vogter) pj ece ( Virksom hedens sociale ansvar) spilleplade brik og tim eglas 4 t yper af spillekort m ed 20 spørgsm ål til hver Spillet kan gennem føres ved at bruge nedenstående m at eriale. Spillet kan udføres af sygem eldt e, t illidsrepræsent ant og ledelse der besvarer spørgsm ål fra 4 t yper af spillekort ret t et m od sygem eldt e, t illidsrepræsentant og ledelse. Spillekort ene viser en situat ion og stiller spørgsm ål om hvad m an skal gøre. Best illing, pris, kontaktperson Preben Obel Thom sen En testversion kan ses på sit e/ standard/ Spil_ud/ Anvendelig i forhold t il den specifikke problem stilling og til at sætte t em aet på dagsordenen. Spillet kan bruges både til akt uelle og t ænkte situat ioner. Der henvises ikke t il erfaringer m ed brug af spillet. 24

25 &KHFNOLVWHU &KHFNOLVWHU$39RJDUEHMGVPLOM Mat erialer Kan anvendes af ledere og m edarbejdere der arbejder m ed APV og arbejdsm iljø. Checklist er og andre værkt øj er t il gennem førelse af APV og forbedring af arbej dsm ilj øet. I,GpNDWDORJ $UEHMGVSODGVYXUGHULQJ af Pet er Halse m fl., CASA, findes en del bud. Endvidere findes en checklist e til APV i forskellige dele af autobranchen ( Auto- APV). På hj em m esiden r.dk/ t eknologiske- forandringer findes også checklister der vedrører arbej dsm ilj ø. Se dsm ilj obutikken.dk Og r.dk/ t eknologiske-forandringer Checklister er et vigt igt redskab t il at få inspirat ion t il at reflektere over og undersøge hele spekt ret af en problem st illing, m en frem - m er først dialog hvis de anvendes sam m en m ed dialogskabende m etoder. 25

26 0HGDUEHMGHUGHOWDJHOVHLPLOM DUEHMGH±HQRUJDQLVDWRULVNXGIRUGULQJ En pjece m ed checkliste Pjecen er skrevet til de personer der deltager i m ilj øarbejdet på arbejdspladser. Pjecen er bygget op i tre dele: overordnede overvejelser erfaringer m ed m edarbejderdeltagelse forankring af m edarbej derdeltagelse. Pjecen gennem går typiske problem st illinger, videregiver erfaringer og rett er søgelyset m od hvordan m edarbej dere kan inddrages i m ilj øarbej det, bl.a. gennem en checkliste og en række bokse m ed spørgsm ål. En pjece. Pjece skrevet af Marianne Form an, Teknologisk institut, Arbejdsliv og Michael Søgaard Jørgensen, DTU, I nstit ut for Teknologi og Sam fund. Pjecen indeholder ikke egent lige dialogværktøj er, m en de nævnte spørgsm ål og checklist en kan danne udgangspunkt for en dialog og stillingtagen. 26

27 'LDORJNRUW )OHNVLELOLWHW Udviklet t il elever under erhvervsuddannelse. Dialogkortene har t il form ål at frem m e en diskussion af fast holdelse og fleksibilit et sform er. Tradit ionelt fokuseres ent en på m edarbejdernes fleksibilit et eller på virksom hedernes fleksibilitetsform er. Det er dett e værkt øj s fornem ste opgave at illustrere at fleksibilit et skal ses i sam spillet m ellem virksom heder og m edarbej dere. Om m ennesker udviser fleksibilitet, afhænger af den sam m enhæng de indgår i, og deres m uligheder for at fastholde beskæftigelse på virksom heden og på hele arbejdsm arkedet afhænger af hvilke m u- ligheder j obbet giver for at anvende og udvikle kvalifikat ioner. Mat erialer Værkt øj et rum m er beskrivelse af fire virksom hedst yper, dialogkort, en lærervejledning. ne kan hentes på http: / / or- udd.dk/ m at erialer/ dialog/ index.htm I lærervejledningen er opridset et forslag til en dags forløb sam t et forløb hvor dett e værktøj er kom bineret m ed andre. Dette værktøj kan også anvendes i forbindelse m ed sem inarer hvor m edarbej dere og ledere diskut erer fleksibilit et og fast holdelse. 27

28 .RUWRYHUYLUNVRPKHGHQ (&2PDSSLQJ±7, Medarbejdere og ledere der ønsker at kortlægge m iljøproblem er, evt. m ed henblik på at blive EMAS-cert ificeret. Medarbej derne indt egner på et kort over virksom heden hvor virksom heden påvirker m iljøet. Der kan fx t egnes kort over følgende om råder: Forurening af vand, luft, støj, jord, energi- og vandforbrug, affald, risici. A4 papir, t ransparenter og kopim askine. Arbejdspladsen t egner 2 kort over virksom hedens om givelser og 6 kort over virksom hedens indre hvor væsentlige pej lem ærker er indt egnet, fx m askiner, t anke, lager, facilit et er, invent ar. Er bygningen i flere etager, tegnes et kort for hver. Kort ene overføres t il t ransparent er hvorpå m edarbej dere kan angive hvor de væsent ligste m ilj øproblem er findes. Sym boler: fx st iplede st reger for m indre problem er der skal overvåges eller analyseres, cirkler for større problem er der skal løses. Jo tykkere cirkel, jo større/ m ere presserende problem. Medarbej derne angiver ved hj ælp af sym boler hvor på virksom heden de m ener m iljøproblem er er størst og m est presserende. Ved at lægge transparent erne oven på hinanden dannes et hurtigt overblik over hvilke problem er der t rænger sig m est på. på baggrund heraf kan indsat sen priorit eres. Har problem et både indflydelse på m ilj ø og arbejdsm iljø bør det m arkeres særlig tydeligt. Herefter kan det være nødvendigt at analysere m ere detaljeret hvor stort problem et er, hvad der kan gøres ved det etc. Processen kan gentages årligt. Kort over virksom hedens aktuelle m iljøbelastninger. Kost er 100 kr. for et hæft e der kan rekvireres på Teknologisk institut, Center for Ledelse. For m ere udførlig om tale af eco-m apping og en værkt øjskasse for sm å og m ellem store virksom heder der arbej der m ed EMAS, se htdocs/ toolkit Kort lægning/ m iljøledelse i light udgave. Kan anvendes uden instruktion, m en en dags konsulentbistand kan være en hj ælp. Junckers har prøvet det. Medarbejderne deltager akt ivt og enkelt i kort lægning og kan også inddrages i den eft erfølgende priorit e- ring. 28

29 9HMUNRUW 9HMUNRUW Medarbejdere i sm å og m ellem store virksom heder. Form ålet er at tage t em perat uren på virksom hedens m iljøprofil. Et spørgeskem a m ed 18 spørgsm ål om de vigtigste m ilj øom råder ud for hvilke m edarbejderne kan angive deres vurdering ved hj ælp af at afkrydse vej rsym boler. Medarbejderne krydser af og svarene sam les. Dett e kan danne udgangspunkt for en eft erfølgende ident ifikat ion af hvor på virksom heden de væsent ligste m iljøbelastninger findes (se værktøj et eco- m apping). Produkt et er en sam m entælling af besvarelserne. Et engelsk-sproget eksem pel på et vej rkort kan ses på www. inem.org/ ht docs/ t oolkit. På denne hj em m eside er ecom apping og en m ere udførlig m etode t il kort lægning, vurdering og priorit ering af virksom hedens m iljøbelastning også beskrevet sam t oplysninger om EMAS. Vej rkort et virker som en lett ilgængelig og hurt ig m åde at få et første indtryk af virksom hedens m ilj øbelastning og giver alle m edarbejdere m ulighed for at give deres opfattelse til kende. 29

30 6S UJHVNHPD )OHNVLEHODUEHMGVRUJDQLVDWLRQRJWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQVQ\HUROOH)/27 SURMHNWHW værkt øj skasse fra CO- I ndust ri Ledelse, t illidsrepræsentanter og m edarbejdere på virksom heder i alle brancher. Værkt øj skassen best år af et hæft e 'HQ JRGH DUEHMGVRUJDQLVDWLRQ der er bygget op om en række udsagn om 23 faktorer der alle belyser forskellige aspekter af arbejdsorganisation. Fx beføjelser, planlægning, lønsyst em, ledelse, faglig akt ivit et For hver faktor er der 5 udsagn rækkende fra forhold der m odvirker udvikling af arbejdsorganisat ionen, t il forhold der beskriver de bedst tænkelige forudsætninger for en god og udviklende arbejdsorganisat ion. Om t alen af hver fakt or indledes m ed en kort beskrivelse af baggrund og udfordringer i det om råde faktoren om handler. Mat erialer Værkt øj skassen best år af et hæft e t il brug for den enkelt e delt a- ger eller gruppe af delt agere. Hæft et er udarbejdet af svensk LO 'HQ JRGD DUEHWVRUJDQLVDWLRQHQ og oversat t il dansk af CO- I ndustri. Derudover indgår en beskrivelse af den historiske udvikling i m edarbejderindflydelse, rettigheder og regler interview m ed t illidsrepræsentanter om praktiske erfaringer m ed at deltage i udviklingsprocesser et værkt øj til inspiration for konsulent er bl.a. m ed indføring i m etoder til at inddrage m edarbejdere i virksom hedsudvikling. Værkt øjet gennem føres i t o faser der har t il form ål at beskrive, vurdere og diskutere arbejdsorganiseringen i virksom heder. I første fase gennem gås 23 faktorer og der gives point for hver. Denne fase kan udføres individuelt eller i grupper. I anden fase overføres point ene til et spindelvævsdiagram. Ved at indtegne flere gruppers vurderinger i sam m e diagram tydeliggøres enighed og uenighed. Egent lige procesanbefalinger er få. Dog opfordres virksom hederne t il at adskille forhandlinger om fx løn og arbej dsvilkår fra det fælles arbej de m ed at udvikle virksom heden m ed henblik på at skabe m ere t ilfredsstillende arbej de og en m ere effekt iv virksom hed. Der gives ingen konkret e anvisninger på hvordan result at erne anvendes. Men forskellige m uligheder foreslås: At anvende det t il at sam m enligne forskellige arbejdspladser, virksom heder, afdelinger, grupper og individuelle arbej dspladser en slags benchm arking værktøj. At sam m enligne forskellige personalekategoriers opfattelse af 30

31 arbejdspladsen. At sam m enligne den beskrevne opfat t else af arbej dsorganisationen m ed de form elle regler. Derudover er det selvfølgelig oplagt at vurdere om det beskrevne niveau for arbejdspladsen svarer t il de ønsker og m ål m edarbej dere og ledelse har for arbejdsorganisat ionen, og på baggrund heraf starte en udvikling på de om råder hvor et høj ere niveau end det aktuelle ønskes. Afhængig af hvordan værkt øjet anvendes, kan produkt et være en vurdering af den akt uelle arbej dsorganisat ion eller m ål for udviklingen af organisationen. Værkt øj skassen forvent es udgivet inden som m erferien ne vil kunne købes hos Co-I ndustri (pris?) Værkt øjskassen kan anvendes t il at beskrive, diskut ere og opnå en fælles opfattelse af de faktiske forhold på arbejdspladsen sam t som udgangspunkt for at opst ille m ål for udviklingen af arbej dsorganisationen. Arbej dsm ilj ø er LNNH behandlet som t em a, m en indret ning af arbej dsorganisat ionen har nat urligvis konsekvenser for arbej dsm ilj øet. Endvidere indgår social bæredygt ighed i enkelte faktorer. Redskabet kan anvendes af grupper og derm ed give m ulighed for at skabe dialog. TI Arbej dsliv har afprøvet og vurderet hæft et i ' *XLGHWLOYXUGHULQJ DI DUEHMGVRUJDQLVDWLRQ'. Hæftet vurderes at være let tilgængeligt og kunne bruges uden ekstern bistand selvom det kan være en fordel at en ekstern konsulent bidrager m ed illustrat ioner og 'oversættelser' t il den konkrete virksom hed. En int ern eller ekst ern konsulent kan bidrage t il at planlægge processen og nuancere idealforestillingerne således at alternat ive idealer kan drøftes. 31

32 6S UJHVNHPDRPSV\NLVNDUEHMGVPLOM Alle m edarbejdere på en arbejdsplads. $0,VNRUWHVS UJHVNHPDRPSV\NLVNDUEHMGVPLOM Form ålet er at belyse arbejdspladsens psykiske arbejdsm iljø ikke den enkeltes. Følgende tem aer behandles: krav i arbejdet indflydelse og udviklingsm uligheder ledelse, støtte og kom m unikation utryghed i arbejdet tilfredshed m ed arbejdet generelt helbred psykisk velvære vitalitet. Et spørgeskem a. Der følger en vejledning m ed. Hver ansat udfylder et skem a. Resultat erne kan derpå gøres t il genstand for diskussion m ed og uden ekstern assistance. En analyse af arbejdsm iljøet. AMI stiller skem aet gratis til rådighed for alle der ønsker at bruge det. 6S UJHVNHPD RP SV\NRVRFLDOW DUEHMGVPLOM af Mogens Agervold kan købes for 50 kr. iljobut ikken.dk Se evt. også Psykisk arbejdsm ilj ø i praksis. Spørgeskem aet er ikke i sig selv dialogskabende, m en resultat erne kan anvendes som input til en dialog. 32

33 5DOO\ 0LOM 5DOO\ Alle m edarbej derkategorier. Orient eringsløb gennem virksom hedens anlægsom råde hvor m edarbejderne skal gennem føre planlagt e prøver og konkurrencer om virksom hedens m ilj øpolitik og forhold. Kan anvendes i forbindelse m ed et sem inar på virksom heden. Øget m iljøviden og kendskab til virksom hedens m iljøforhold hos deltagerne. Teknologisk institut, Center for Ledelse. Pris ca kr. for konsulentassistance til at planlægge og styre forløbet første gang. Sødahl har afprøvet det. Virksom heden kan gennem føre forløbet uden assistance, m en skal i givet fald selv udvikle det. 33

34 5HJQVNDE $UEHMGVPLOM UHJQVNDE±NRPJRGWLJDQJ$'0,5( Anbefaler at APV er gennem ført inden arbejdspladsen går i gang m ed dette. Bedst til arbejdspladser m ed > 20 m edarbej dere. ADMI RE er et proj ekt gennem ført på fem virksom heder m ed det form ål at udvikle et arbejdsm ilj øregnskab m ed bistand fra BAR U&F, SoSU og Finans sam m en m ed KPMG. Arbejdsm iljøregnskabet kan have følgende indhold: Ledelsens og arbejdsgruppens forord Arbejdsm ilj øpolit ik Generelle virksom hedsforhold Generelle arbej dsm ilj øforhold Specifikke arbejdsm iljøt em aer Konklusion Anvendt regnskabspraksis Revisorerklæring Mat erialer Hæft e plus rapport og fem arbej dsm ilj øregnskaber fra de delt a- gende virksom heder sam t inform at ion om arbej dsm iljøregnskab på og et har tre faser: afklaringsfase, arbej dsm iljøregnskab og arbej dsm ilj øledelse. En arbejdsgruppe m ed deltagere fra alle afdelinger og faggrupper organiserer forløbet. Et regnskab og en handlingsplan/ integrat ion i virksom hedsplan. Proj ekt erfaringerne kan inspirere andre arbejdspladser til at gå i gang og indeholder en række nytt ige overvej elser. Gitt e Goldschm idt, KPMG har m edvirket i proj ektet HMNRQWDNWHW Um iddelbart er et regnskab i sig selv ikke dialogskabende, m en der kan anvendes dialogskabende m et oder t il indsam ling af data, priorit ering og planlægning, gennem førelse og evaluering. I hæftet redegøres for projekterfaringer og en del gode spørgsm ål til overvejelse i processen. Der er ingen konkrete dialogværktøj er i hæftet, m en af ADMI RE frem går det at regnskabet kan give et godt grundlag for at få en dialog om arbejdsm iljøet. 34

35 $UEHMGVPLOM LQGHNVXGDUEHMGHWDI.30*MXQL Virksom heder. I ndekset er udarbej det for at kunne m åle niveauet af virksom hedens arbej dsm ilj øarbejde. I ndekset kan også anvendes som et selvevalueringsværkt øj t il at vurdere og reflekt ere over arbej dsm iljøarbejdet, arbejdsm iljøforholdene og arbej dsm ilj øresultaterne. Hvor er de stærke sider, og hvad kan forbedres? Værkt øj et består af et hæfte m ed int rodukt ion, vurderingsskem a, checkliste, bekræftelse, pointskem a og ledelseserklæring sam t en pj ece til tovholder. Vurderingsskem aet vedrører t re hovedt em aer: arbej dsm ilj øst y- ring, -forhold og resultater. Under hvert t em a er der en række udsagn som den enkelt e skal tage stilling t il, argum entere for og angive forbedringsm uligheder i forhold t il. Checklisten vedrører de forhold som virksom heden skal leve op t il ift. Arbejdstilsynets krav til det 't ilpassede t ilsyn'. (Dett e er aktuelt i forbindelse m ed verifikationen). I pointskem aet skrives de point som arbej dsm iljøgruppen opnår enighed om at give hvert enkelt delom råde. Form ålet m ed point - skem aet er at kunne m åle om virksom heden forbedrer sit arbejdsm ilj ø fra år t il år. Fællesskem a og point skem a udfyldes. Gruppens m edlem m er bekræft er ved deres underskrift at der er opnået enighed om point e- ne. (Denne har bet ydning for verifikationen). I Ledelseserklæringen skriver toplederen under på at den ikke er bekendt m ed at der foregår akt ivit eter under forhold i strid m ed arbej dsm ilj ølovens krav. (Dette er akt uelt i forbindelse m ed verifikationen). Værkt øj et foreslås anvendt af en arbejdsm iljøgruppe bestående af ledere og m edarbej dere, som bør sam m ensæt t es så den repræsent erer forskellige om råder, funkt ioner og erfaring m ed arbej dsm iljøarbejdet. Værkt øj et foreslår 9 led i processen: beslutning om processen træffes arbejdsm iljøgruppen udpeges og inform eres vurderingsskem a udfyldes individuelt konsensusm øde og udfyldelse af fælles skem a pointskem a for virksom hedens arbejdsm ilj ø udfyldes arbejdsm iljøgruppen underskriver bekræftelse dokum entat ion kontrolleres opfølgningsm øde frivillig verifikat ion ( besigt igelse, int erview og dokum ent at i- onsgennem gang) 35

36 Verifikat ionen er frivillig og best år i at en uvildig person gennem - går dokum entation og bekræft elser fra processen sam t interviewer udvalgt e m edarbej dere. Verifikat ionen kan fx anvendes i forbindelse m ed et arbejdsm iljøregnskab eller som status i forbindelse m ed arbejdsm iljøstyring. Et regnskab/ indeks over arbej dsm ilj ø. Dort he Nederm ark, KPMG ( nævnt i Google-søgning cached fra Yahoo 15. novem ber m åske uddrag af art ikel i Dansk t eknisk Tidsskrift).,NNHNRQWDNWHW I ndekset ser ud t il at lægge vægt på konsensus i en arbej dsgruppe. Der er ikke indbygget dialogfaser der involverer andre m edarbejdere. 36

37 'HQWUHGREEHOWHEXQGOLQLHVRFLDORJPLOM P VVLJDQVYDUOLJKHGRJ NR QRPLVNUHQWDELOLWHW - eksem pel: Novo Nordisk Novos int eressent er. Regnskabet fra Novo Nordisk indeholder dels virksom hedens værdier og m ål for arbej det m ed de t re elem ent er af bundlinien, dels opfølgning på kvant it at ive og kvalit at ive m ål, m ilepæle og begivenheder i det forgangne år. Novo Nordisk er som m ange andre virksom heder ved at udvikle denne form for regnskabsaflæggelse. Mens vurderingen af den økonom iske rentabilitet har fundet sin form, er der på de to andre om råder arbej det m ed at udarbej de st rat egier for fx m angfoldighedsledelse, indikat orer for social ansvarlighed og at udform e en proces for et isk vurdering af dyreforsøg. Novo Nordisk arbej der hen im od at blive en bæredygt ig virksom - hed. En om fattende rapport. Rapporten er resultat et af en løbende dialog om dilem m aer m ed interne og eksterne interessenter, sam t naturligvis kvant it ative opgørelser af året s result at i kr., ressourceforbrug og 'økoprodukt ivitetsindekser', sam t enkelt e indikat orer på det sociale om råde: ant al m edarbej dere, frekvens af arbej dsulykker og arbejdsbetingede lidelser. De kvant it at ive oplysninger er genereret på baggrund af indberet ninger fra de enkelt e produkt ionsanlæg. Novo arbejder løbende m ed at udvikle og im plem entere nye overvågningssystem er, fx m iljøinform at ionssystem. Derudover gennem føres klim aundersøgelser, evoice, hvor m edarbejderne i spørgeskem aer på int ranettet kan angive deres vurderinger af forskellige forhold, fx lige m uligheder for m ænd og kvinder, udviklingsm uligheder og ledelse, st ress og arbej dspres. EVoicesystem et sender autom atisk en m ail t il ledelse af enheder hvor den gennem snit lige score er under 3 (på en skala fra 1-5) m ed en opfordring t il at udform e en handlingsplan på om rådet. Desværre er dialogm et oden ikke beskrevet i detalj er. Topchefen har gennem ført lokale m edarbej derm øder i løbet af året. Derudover er m edarbejdersam taler, balanced scorecard, sam t et int ernt konsulentteam s opfølgning på de enkelt e enheders præstationer nævnt. Endvidere indeholder rapporten input fra m ennesker m ed andre holdninger. Rapporten er verificeret af Deloitte & Touche og Sim on Zadek. 37

38 På int ernettet kan rapport en hentes som pdf- fil på Ud for hvert afsnit i rapporten er angivet en kontaktperson. På hj em m esiden findes yderligere m at eriale. Måske t il inspirat ion t il virksom heder der gerne vil udarbejde et tilsvarende regnskab og arbej de hen im od bæredygtighed. 38

39 'HWVRFLDOHWLVNHUHJQVNDE I princippet alle virksom hedens interessenter. I sær fokus på ledelse og m edarbejdere i virksom heden. Beskrivelse Det sociale regnskab sætter m ål og tal på en række værdirelaterede t em a- er som virksom heden m ener belyser graden af det sociale engagem ent. / anvendelse Virksom hedens ledelse og repræsent ant er for m edarbej derne drøft er form ål og evt. barrierer for den forestående proces. Ledelsen udpeger en projektgruppe som skal koordinere og styre projektet. Repræsentant er for virksom heden drøfter fælles værdier og forventninger m ed int eressent er. For at belyse virksom hedens sociale engagem ent anvendes indikat orer. Fasebeskrivelse: Forberedelse afklaring af projektets form ål og ressourcer Nedsættelse af intern proj ektgruppe prioritering af int eressent er. Dialog m ed int eressent er om værdier og sociale indsatsom råder Fastsættelse af indikatorer for værdier og sociale indsatsom råder Dataindsam ling m åling v. spørgeskem aundersøgelse Bearbejdning af data/ rapportering Opfølgningsm øder m ed int eressent erne om resultat, værdier og m ålepunkt er. Udarbej delse af budget m ålsæt ninger og handlingsplan Gennem førelse af handlingsplan og forankring af processen. Perspektiv Best illing, pris, kontaktperson Socialet iske regnskaber guidelines for virksom heder og organisat ioner. Udarbejdet af Kristian Bak for Socialm inisteriet. publikationer/ akt ivering/ pdf.htm l. Erhvervs- og Boligstyrelsen har net op udgivet en ErhvervsUdredning m ed titlen: (WLN L HUKYHUYVOLYHW ± YLUNVRPKHGHUQHV VDPIXQGVP VVLJH DQVYDU Udredningen er udarbejdet af Oxford Research. Rapporten kan downloades fra adressen: http: / / oxfordgroup.dk/ Default.asp?I D= 264. En veldokum ent eret beskrivelse af socialet iske regnskaber der kom binerer elem enter og processer fra de sociale og etiske regnskaber. Medarbejderne synes prim ært at være dat aleverandører. Medarbej derrepræsent ant er indgår også i udarbejdelse af handlingsplan 39

40 (WLVNUHJQVNDEL6HMOIORGNRPPXQH Grupper m ed int eresser i forhold t il int eresser i Sej lflod kom m une. Ledere, t illidsrepræsent anter og m edarbejdere. Fra m edarbejderne deltager statist isk tilfældigt udvalgte m edarbej dere i Sej lflod kom m u- ne. Det et iske regnskab i Sej lflods udgave t ager først og frem m est t em - perat uren på det sociale ansvar. Det opstiller en række kvantitat ive og kvalit at ive param et re der har bet ydning for at int egrere og fastholde m edarbejdere. Medarbej derinddragelse: inform eret om form ålet, delt ager som inform ant er. Best illing, pris, kontaktperson Spørgeskem a t il indsam ling af data. Spørgeskem aet fokuserer især på m edarbejderindflydelsen i det daglige arbejde. Der nedsætt es en projektgruppe på 3-4 repræsentant er for ledelse og m edarbej dere. Evt. tilknyttes ressourcepersoner. Hereft er indsam les data blandt de tre int eressentgrupper: m edarbej dere, m edarbejdere m ed t illidshverv og ledere. En gruppe statistisk tilfældigt udvalgte repræsent ant er udvælges for hver int eressent gruppe. Repræsent anterne invit eres til m øde hvor de fastlægger overordnede værdier og udform er spørgeskem aer. Spørgeskem aundersøgelsen gennem føres. Resultaterne af spørgeskem aundersøgelsen sam m enfattes i et et isk regnskab. Værkt øj et er både dialogværkt øj, dokum ent at ionsværkt øj og ledelsesværkt øj. Den etiske proces, Sejlflod Kom m une og Dafolo, 1998, pris kr. 248,- kontakt Dafolo, t lf Bogen beskriver processen og rum m er desuden t ankevækkende afsnit om kom m unens rolle og st yringsm e- toder. Med bogen følger et elektronisk øvehæft e (på diskett e). Grøn Beregning, Rødkilde Høj skole, 1996, pris kr. 75,- ved henvendelse t il den grønne guide på Møn, Marianne Sylvest, t lf En bog om et iske regnskaber, grønne regnskaber, værdier og et ik. Selv om der er tale om et regnskab efter den fælles m odel er der forskel fra kom m une til kom m une på hvordan processen forløber og hvilke redskaber der anvendes. Det et iske regnskab er senere udviklet til et socialet isk regnskab. 40

Udarbej det for LO. St øt tet af EU s Socialfond

Udarbej det for LO. St øt tet af EU s Socialfond 2YHUEOLNRYHUY WLOGLDORJRPE UNW MHU UHG\J WLJKHG Udarbej det for LO St øt tet af EU s Socialfond 3HU%UXKQ %LUJLW+MHUPRY.XEL[ 0DM Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K Tlf. 3332 3352 kubix@kubix.dk

Læs mere

om m etoder til fastholdelse/ integration af udsatte grupper Mikael Eggert Jørgensen Direktør

om m etoder til fastholdelse/ integration af udsatte grupper Mikael Eggert Jørgensen Direktør 'HXGVDWWHSnGDJVRUGHQHQ - om m etoder til fastholdelse/ integration af udsatte grupper Mikael Eggert Jørgensen Direktør To skridt for rum m elighed 1) Virksom heden beslutter sig for at gøre noget Eksem

Læs mere

KVI NDER I MALERFAGET

KVI NDER I MALERFAGET KVI NDER I MALERFAGET De kønsopdelte uddannelsesvalg, okt ober 2009 $I$QLND/LYHUVDJH Seniorforsker, SFI det Nationale Forskningscent er for Velfærd 1 Dette oplæg: Om undersøgelse af kvinder i m alerfaget

Læs mere

Udgangspunkter for læring om bæredygtighed

Udgangspunkter for læring om bæredygtighed Udgangspunkter for læring om bæredygtighed Opstartsfasen i proj ektet 'på vej m od den bæredygt ige arbej dsplads' 1. 'kogebog' St øttet af EU s Socialfond DBA- proj ektet er st øttet af af EU- socialfonden

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

*HQHUHOOHHUIDULQJHUIUDDUEHMGHWPHGWUDSSHPRGHOOHQL3URMHNWYLUNVRPKHGV

*HQHUHOOHHUIDULQJHUIUDDUEHMGHWPHGWUDSSHPRGHOOHQL3URMHNWYLUNVRPKHGV *HQHUHOOHHUIDULQJHUIUDDUEHMGHWPHGWUDSSHPRGHOOHQL3URMHNWYLUNVRPKHGV UHWWHWLQWHJUDWLRQ Et af form ålene m ed "Proj ekt virksom hedsrettet integration" er at indsam le de tidlige erfaringer m ed arbej det

Læs mere

Alle taler om klim a i disse dage, og vi er m ange der håber, at det vil lykkes at

Alle taler om klim a i disse dage, og vi er m ange der håber, at det vil lykkes at Tale: Hans Halvorsen Anledning: LO s klimakonference 3. dec. i København Alle taler om klim a i disse dage, og vi er m ange der håber, at det vil lykkes at nå frem til en forpligtende aftale her i København.

Læs mere

- t elefonint erview s m ed 1.3 0 1. m.v. Decem ber 1999

- t elefonint erview s m ed 1.3 0 1. m.v. Decem ber 1999 Diabetikernes rygevaner - t elefonint erview s m ed 1.3 0 1 diabet ikere om rygevaner, rygest op m.v. Decem ber 1999 DI ABETESFORENI NGEN RAPPORT 7 Filosofgangen 2 4, 50 0 0 Odense C, telf. 66 1 2 9 0

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

Konference om unge og nyansatte og APV Mediehuset, Herning 28. september i forbindelse med EU s arbejdsmiljøuge

Konference om unge og nyansatte og APV Mediehuset, Herning 28. september i forbindelse med EU s arbejdsmiljøuge 2SO JWLOSDQHOGHEDWRPXQJHRJQ\DQVDWWH Konference om unge og nyansatte og APV Mediehuset, Herning 28. september 2009 - i forbindelse med EU s arbejdsmiljøuge 1. Hvad ved vi om unge og nyansattes arbejdsmiljø?

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere

SportHouse. Maj, 2007

SportHouse. Maj, 2007 SportHouse Maj, 2007 Økonomisk Strategi Fundraising Vi kigger frem mod den Store finale SportHouse input til, hvad en økonomisk strategi kan indeholde herunder hvad er det for et ansvar bestyrelsen har

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

AAU's APV for 2012 2015. Workshop 2

AAU's APV for 2012 2015. Workshop 2 AAU's APV for 2012 2015 Workshop 2 AAU's APV 2012-2015 HR-afdelingen 28. september 2012 Workshop 2 - Præsentation af APV-rapporten og den kvalitative rapport - Psykisk arbejdsmiljø og procesværktøjer -

Læs mere

Stk. 5. Som strejke eller lockout betragtes det, hvis værksteder eller arbejdspladser system atisk affolkes eller efterhånden lukkes.

Stk. 5. Som strejke eller lockout betragtes det, hvis værksteder eller arbejdspladser system atisk affolkes eller efterhånden lukkes. "! # $%& ' ()!*+ -,. /(10. 2 (43 (1#! #657.28 (9!*2*/ /# :! # Da det er ønskeligt, at spørgsm ål om løn og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskom ster, eventuelt under hovedorganisationernes

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere Sådan bruges værktøjet Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer 1. Om materialet Spørgeskemaer til APV om psykisk

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Planlægning er en god idé

Planlægning er en god idé Planlægning er en god idé TÆLL3R OGSÅ! Kom godt i gang med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i butikken Læs mere på www.detdumærker.dk større indsats / Dialogmetoden og Gode råd undervejs BAR Handel

Læs mere

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget Team/AtS Tjek på teamet Side 1 Tjek på teamet er et teamudviklingsværktøj lavet med det formål at hjælpe team til at blive mere velfungerende og effektive. Med Tjek på teamet kan team og teamleder afklare

Læs mere

Diabet es og påvirkning af hverdag og livskvalit et

Diabet es og påvirkning af hverdag og livskvalit et Diabet es og påvirkning af hverdag og livskvalit et konklusion Rapport nr. 9 En rapport om 2 8 0 0 insulinbehandlede diabetikeres holdninger, følelser og oplevelser i relation t il at leve m ed diabetes

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

APV på AAU - fire dialogmetoder til runderingen

APV på AAU - fire dialogmetoder til runderingen APV på AAU - fire dialogmetoder til runderingen Arbejdsmiljøsektionen, November 2017 ER JERES RUNDERING DIALOGBASERET ELLER DIALOGSKABENDE? I arbejdsmiljøsektionens guide til runderinger beskrives to tilgange

Læs mere

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Fokus på kompetencemål Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Introduktion 3 Kompetencemål i erhvervsuddannelserne 6 Vigtigt at vide om grundforløbspakker og kompetencemål 8 Vigtigt at

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk. jdf DIALOGVÆRKTØJ. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads

Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk. jdf DIALOGVÆRKTØJ. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk jdf DIALOGVÆRKTØJ Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Forord Det er LO-fagbevægelsens politiske vision, at samfundet skal udvikle sig i en bæredygtig

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet Anerkendende øvelser Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 social kapital på social og sundhedsområdet Indhold Indhold 3 Forord 4 Supplement til APV 5 Sæt den gode historie på dagsordenen 6

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Værktøjer til forebygge stress og skabe mere trivsel Uddannelsesforbundet & Handelsskolernes Lærerforening. September 2012.

Værktøjer til forebygge stress og skabe mere trivsel Uddannelsesforbundet & Handelsskolernes Lærerforening. September 2012. Værktøjer til forebygge stress og skabe mere trivsel Uddannelsesforbundet & Handelsskolernes Lærerforening September 2012 Maj 2012 Dagens program kl. 13.30-17.00 13:30: Åbning af workshop Introduktion

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 ANERKENDENDE ØVELSER

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 ANERKENDENDE ØVELSER Anerkendende øvelser Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 ANERKENDENDE ØVELSER Indhold Indhold 3 Forord 4 Supplement til APV 5 Sæt den gode historie på dagsordenen 6 Fortælledage 7 Kom rundt

Læs mere

Hvad er... Det gode skolelederliv. Introduktion til selvevaluering

Hvad er... Det gode skolelederliv. Introduktion til selvevaluering Hvad er... Det gode skolelederliv Introduktion til selvevaluering Det gode skolelederliv Skoleledere møder mange og store forventninger fra politikere, forvaltninger, forældre, elever og medarbejdere.

Læs mere

R esultatdokum entation for M øllebæ kken 2012 Center for Børn, Unge og Specialrådgivning, Region M idtjylland Yderligere inform ation: Konsulent Ande

R esultatdokum entation for M øllebæ kken 2012 Center for Børn, Unge og Specialrådgivning, Region M idtjylland Yderligere inform ation: Konsulent Ande R esultatdokum entation for M øllebæ kken 2012 Center for Børn, Unge og Specialrådgivning, Region M idtjylland Folkesundhed og Kvalitetsudvikling O lof Palm es Allé 15 8200 Århus N 1 R esultatdokum entation

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015 Deltagerhæfte Navn Program Onsdag d. 30. september 10.00-11.00 Indskrivning 11.00-11.40 Velkomst v. formand Majbrit

Læs mere

)XQNWLRQ UHUQHV 7MHQHVWHP QGHQHV) OOHVUnG)7)

)XQNWLRQ UHUQHV 7MHQHVWHP QGHQHV) OOHVUnG)7) 0HPRUDQGXP DQJnHQGH GHWGDQVNHIRUPDQGVNDEIRUGHQ(XURS LVNH8QLRQ 'HQ(XURS LVNH)DJOLJH6DPPHQVOXWQLQJ ()6 /DQGVRUJDQLVDWLRQHQL'DQPDUN/2 )XQNWLRQ UHUQHV 7MHQHVWHP QGHQHV) OOHVUnG)7) $NDGHPLNHUQHV&HQWUDORUJDQLVDWLRQ$&

Læs mere

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne:

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: 1.1 Hvad går APV-opgaven ud på - kort fortalt? APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: Identifikation og kortlægning

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

METODER TIL AT SKABE OG FREMME NÆRVÆR 2010 Det klassiske dialogmøde

METODER TIL AT SKABE OG FREMME NÆRVÆR 2010 Det klassiske dialogmøde Mål: En mødeform, som kan bruges til at skabe fremadrettet handling på baggrund af en gennemført trivselsmåling. På dialogmødet arbejder man med at udvælge, prioritere og komme med forslag til handlemuligheder

Læs mere

Recognised for Excellence

Recognised for Excellence Recognised for Excellence Vejledning til workshop-bedømmelsen Gældende for pilot-forsøg 2007 Ansøgningsfrist 6. august 2007 Kortlæg jeres fremskridt R4E workshop bedømmelsesformat - Vejledning for ansøgere

Læs mere

DIALOGSPIL: Generel beskrivelse

DIALOGSPIL: Generel beskrivelse DIALOGSPIL: Generel beskrivelse Der findes mange forskellige udgaver af dialogspillet. De fleste arbejdsmiljøkonsulenter, som arbejder med psykisk arbejdsmiljø, kender denne metode og vil kunne skræddersy

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Baggrunden for inspirationskataloget Som led i den politiske aftale fra marts 2011

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Metode Seniorpraksis

Metode Seniorpraksis Hvad kan en seniorpolitik indeholde? Fokusspørgsmål Hvordan organiseres arbejdet med udformning af en seniorpolitik og seniorpraksis? Foreligger plan for gennemførelse og måling? Kender alle første skridt

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

er årsagerne til fravalget af kollektiv transport forud for 50-60% af de rejser, som ikke bliver foretaget m ed kollektiv transport i dag.

er årsagerne til fravalget af kollektiv transport forud for 50-60% af de rejser, som ikke bliver foretaget m ed kollektiv transport i dag. Indledning Det har gennem mange år været en udbredt opfattelse, at en vækst i den kollektive transports m arkedsandele skulle skabes især gennem fysiske forbedringer.erfaringer viser dog, at m an bør se

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 4: Intern indsigt. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 4: Intern indsigt. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 4: Intern indsigt Indholdsfortegnelse Mentale modeller... 2 Samarbejdskort SKABELON... 3 Kompetencer SKABELON... 4 Den samarbejdende organisation... 5 Praktiske forberedelser...

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

1.1. Organisering 4. 1.2. Ændringer i projektets ram m ebetingelser 6. 2.1. Statistik på borgere og forløb i de tre regioner 8

1.1. Organisering 4. 1.2. Ændringer i projektets ram m ebetingelser 6. 2.1. Statistik på borgere og forløb i de tre regioner 8 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH )RURUG 2 6DPPHQIDWQLQJ 3,QGOHGQLQJ 4 1.1. Organisering 4 1.2. Ændringer i projektets ram m ebetingelser 6 'HWUHUHJLRQHU 8 2.1. Statistik på borgere og forløb i de tre regioner 8 2.2.

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

Godkendelse af evaluering af understøttende undervisning

Godkendelse af evaluering af understøttende undervisning Punkt 9. Godkendelse af evaluering af understøttende undervisning 2016-069918 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, den gennemførte evaluering af understøttende undervisning samt

Læs mere

MED Konference 19. juni 2008

MED Konference 19. juni 2008 MED Konference 19. juni 2008 Workshop om Evaluering af ledelse Program for workshoppen 13.15 Velkommen til workshoppen v/dorthe Storm Meier, OAO og Hans C. Hansen, FTF Sådan arbejder vi med ledelsesevaluering

Læs mere

EJERFORENI NGEN DOMUS VI STA PARK I I I

EJERFORENI NGEN DOMUS VI STA PARK I I I Park I I I Nyt, decem ber 2004 1. Hjem m eside 2. Web-speed og t elefoni 3. Dato for ordinær generalforsam ling 4. Storskrald i 2005 5. Udskiftning af punkt erede term oruder 6. Stadig flasker i affaldsposer

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

Regional Udvikling. Bilag til punkt 3. Kattegatforbindelsen - kattegatkomité. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Regional Udvikling. Bilag til punkt 3. Kattegatforbindelsen - kattegatkomité. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 3. Kattegatforbindelsen - kattegatkomité. - Kommissorium for kattegatkomitéen - Medlemmer af kattegatkomitéen - Pjece om Kattegatforbindelsen - Statements for en fast

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Materiale til kursus i brugercentreret design

Materiale til kursus i brugercentreret design Materiale til kursus i brugercentreret design Sønderborg 2014 Indledning Hvorfor brugercentreret design? Fordi det giver god mening! Og fordi det medvirker til at kvalificere koncepter, undervisningsaktiviteter,

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

Gruppens. sociale. ansvar. jdf DIALOGVÆRKTØJ DIALOGKORT. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads

Gruppens. sociale. ansvar. jdf DIALOGVÆRKTØJ DIALOGKORT. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Gruppens sociale ansvar jdf DIALOGVÆRKTØJ DIALOGKORT Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads DBA-projektets bæredygtighedsforståelse Økonomi Viden Socialt ansvar Etisk ansvar Arbejdsmiljø Ydre

Læs mere

Spørgeskema til lærere

Spørgeskema til lærere Spørgeskema til lærere Vejledning i udfyldning af skemaet Dette spørgeskema skal udfyldes af lærere, der har haft normal på 1. til 9. klassetrin i skoleåret 2005/06 og også har det i 2006/07. Svarfrist

Læs mere

EFS hilser vedtagelsen af princippet om om vendt bevisbyrde velkom m en og kan kraftigt tilslutte sig denne vedtagelse.

EFS hilser vedtagelsen af princippet om om vendt bevisbyrde velkom m en og kan kraftigt tilslutte sig denne vedtagelse. ()6HUNO ULQJRPGHQIRUHVOnHGH UHIRUPDI(8 VNHPLNDOLHSROLWLN5($&+ (UNO ULQJYHGWDJHWDI()6 (NVHNXWLYNRPLWpL%UX[HOOHVG PDUWV 162 EØF Lovforslaget om REACH (Registrering, Evaluering and Aut orisation af Kem ikalier)

Læs mere

Inspiration til kompetenceudvikling

Inspiration til kompetenceudvikling Inspiration til kompetenceudvikling 2 Indledning...5 Trin 1 Hvor er vi og hvor skal vi hen?...7 Trin 2 Afklaring af kompetencerne i virksomheden...9 Trin 3 Formulering af et projekt...11 Trin 4 Hvorledes

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

W EBIT Programmet

W EBIT Programmet W EBIT 2017 Programmet WebIT 2017 Vi er stolte af at kunne byde jer velkommen til dette års WebIT, som er det niende af slagsen. WebIT er en inspirationsdag hvor Skoletube- og Skoleblogsplatformene er

Læs mere

Drejebog LO - overenskomstmøder

Drejebog LO - overenskomstmøder Drejebog LO - overenskomstmøder Denne drejebog handler kun om den del af møderne, der involverer dugene og samarbejdet omkring bordene. Dvs. den tager ikke højde for Lizettes forudgående præsentation eller

Læs mere

Planlægning er en god idé

Planlægning er en god idé Planlægning er en god idé TÆLL3R OGSÅ! Kom godt i gang med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i butikken Læs mere på www.detdumærker.dk STØRRE INDSATS / SPØRGESKEMA- METODEN OG GODE RÅD UNDERVEJS

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø

Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø Et godt arbejdsmiljø i virksomheden giver sundere og mere tilfredse medarbejdere.

Læs mere

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1 3 GDJRJLVNYHMOHGQLQJIRU3URMHNWNRRUGLQDWRUIRU8GYLNOLQJ6DPVSLORJ 5HVXOWDWHU %HJUXQGHOVHIRUXGGDQQHOVH Projekter er blevet almindelige i danske virksomheder. Hvor projekter før i tiden var af mere teknisk

Læs mere

Vold og Trusler Fra fortælling til forandring

Vold og Trusler Fra fortælling til forandring Vold og Trusler Fra fortælling til forandring En forebyggelsespakke til Døgninstitutioner og hjemmeplejen Arbejdstilsynet ved Psykolog Tom Hansen 1 Fonden for forebyggelse og fastholdelse Udbyder Forebyggelsespakker

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB OVERBLIK OVER TRIN OG VÆRKTØJER TRIN FORMÅL VÆRKTØJER Kulturtermometer Finde frem til hvilken

Læs mere

Konsulentens forberedelse til Karriereudviklingssamtalen

Konsulentens forberedelse til Karriereudviklingssamtalen Konsulentens forberedelse til Karriereudviklingssamtalen hvad skal være din næste bevægelse? Formålet med samtalen Formålet med karriereudviklingssamtalen er at understøtte din karriereudvikling. Samtalen

Læs mere

Giv volden en skalle. forebygvold.dk TEMADAG. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet

Giv volden en skalle. forebygvold.dk TEMADAG. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet Giv volden en skalle - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet TEMADAG forebygvold.dk OPSKRIFTEN PÅ EN TEMADAG OM VOLD OG TRUSLER Sæt vold og trusler på dagsordenen Vold

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

Styrk Arbejdsmiljøet. Medarbejderne

Styrk Arbejdsmiljøet. Medarbejderne Styrk Arbejdsmiljøet med Medarbejderne SAM En metode til at skabe forbedringer i arbejdsmiljøet ved at inddrage de ansatte DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ SAM er baseret på forskningsprojektet

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere