TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET"

Transkript

1 TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET Besøgsrunde hos medlemmer af Danske Speditører - foreløbig status Adam Goldschmidt, advokat Siden august 2004 har jeg med kolleger fra Juridisk Afdeling afholdt 30 møder med ca. 50 medlemsvirksomheder repræsenterende et bredt udsnit af speditørerhvervet over hele Danmark, og godt 20 yderligere møder er booket frem til marts En række nye tiltag i Juridisk Afdeling er præsenteret under møderne, ligesom en meget interessant dialog har været ført om den kommercielle udvikling i den konkrete speditionsvirksomhed, herunder om denne giver anledning til udvikling af yderligere specialeområder i Juridisk Afdeling. I det følgende omtales hovedtemaer fra medlemsmøderne, ligesom der konkluderes foreløbigt på besøgsrunden. Hovedtemaerne er indbyrdes forskellige og fremgår af underoverskrifterne i det følgende: 3./4.-partslogistikkens udbredelse i speditionsbranchen Omtalen af en udvikling i speditionsbranchen i retning af 3./4.-partslogistik - forskellig fra de traditionelle oplagrings- og logistikopgaver - er forholdsvis ny. Under denne type logistik har speditøren karakter af en for kunden outsourcet produktionsenhed, hvor godset er genstand for egentlig bearbejdning udover den traditionelle plukke- og pakkefunktion. Kommercielle aktiviteter bestående i sammensætning af bildele, sammensætning af computerkomponenter, blanding af hårfarve, indfarvning af tekstiler - alt i tilknytning til en lager- og/eller logistikopgave - udgør nogle eksempler på 3./4.-partslogistik. Det er mit indtryk, at 3./4.- partslogistik er båret af et kommercielt ønsket om at forfine det traditionelle og forholdsvis simple transport- og logistikprodukt, hvorved konkurrenceparameteret lettere flyttes fra prisen til produktet, ligesom en større kundeloyalitet kan ventes på services, som indgår i en integreret del af kundens produktion og distributionssystem. At der konkurreres på prisen og ikke på produktet, fremgår af det udbudsmateriale ( tenders ), som speditørerne modtager og kan byde på, såfremt transportordrer ønskes. Aktiviteter af denne karakter kan give anledning til en række juridiske problemstillinger. Disse aktiviteter leder tankerne i retning af produktog til tider rådgiveransvar, hvilket typisk ikke vil være dækket af NSAB 2000 trods den uudtømmende opremsning af omfattede områder i NSAB Desuden dækker speditøranvarsforsikringen, som netop tager afsæt i ansvar, som ifaldes i henhold til NSAB 2000, ikke skader indtruffet i den anledning. Speditørerne bør endvidere være meget opmærksomme på, at den traditionelle booking note, som overvejende indeholder en henvisning til NSAB 2000, ikke udgør et brugbart kontraktuelt grundlag for samarbejde af denne karakter, hvorfor en egentlig kontrakt med præcis beskrivelse af opgavefordeling og ansvarsområder mellem speditør og kunde bør udarbejdes. Vi tilbyder endvidere nu at gennemgå det juridiske indhold af det udbudsmateriale ( tenders ), som speditørerne meget ofte præsenteres for. Imidlertid - og formentlig til en del rådgiveres overraskelse - har de besøgte medlemsvirksomheder generelt meddelt, at aktiviteter af denne karakter aktuelt ikke pågår, og ganske få har berettet om kommerciel aktivitet tæt på 3./4.-partslogistikken. De besøgte medlemsvirksomheder udtaler generelt en forventning om aktiviteter af denne karakter, men med vidt forskellige tidshorisonter. Vi undersøger for tiden, om tilbud om produktansvarsforsikring kan forhandles på plads for hele speditionsbranchen, hvilket imidlertid synes vanskeligt, idet 3./4.-partslogistikken omfatter meget forskelligartede aktiviteter, hvis forsikringsmæssige risici ligeledes er af forskellig karakter. Videncenter hos Danske Speditører Anvendelsen af branchespecifik viden i retssager. Idet Juridisk Afdeling foku- NUMMER 16 FEBRUAR 2005 I DETTE NUMMER: Besøgsrunde hos medlemmer af Danske Speditører - foreløbig status Side 1 Sporbarhed ved transport og oplagring af fødevarer Side 3 Nye inkassoregler - Ved årsskiftet lettes inkassoprocessen for mindre, ubestridte fordringer Servicetrappen - en dansk realitet? Side 3 Side 5 Retssag vundet for medlem af Danske Speditører i Københavns Byret Side 6 Vinderen af tip en 13 er Side 7 Medarbejderne i Juridisk Afdeling Side 8

2 serer på en juridisk interessevaretagelse ved bl.a. at føre en lang række retssager for medlemmerne ved siden af den branchefaglige servicering, og idet Danske Speditører som interesseorganisation har adgang og kendskab til branchespecifik viden, har det været naturligt at overveje, om adgangen til denne viden har været udnyttet godt nok og til medlemmernes fordel også uden for de branchespecifikke opgaver, dvs. i retssagerne, rådgivningen, under kontraktudarbejdelsen og i forbindelse med diverse forhandlinger. Koblingen mellem branchespecifik viden og håndteringen af traditionelt rent juridiske sager er så vidt jeg ved en nytænkning, som i øvrigt er i fuldstændig overensstemmelse med tanken om, at specialiseringen inden for et bestemt retsområde ikke blot omfatter retsreglerne, men også branchen og markedsforholdene, som de involverede aktører opererer under. Hos Danske Speditører er etableret 9 fagudvalg (Sø, Luftfragt, Told, E-logistik, Norden, UK, Kontinent, Østeuropa og Uddannelse), i hvilke repræsentanter fra branchen deltager. Nytænkningen bestå dels i, at fagudvalgene har fået stillet en jurist til rådighed, som kun skal koncentrere sig om den branchefaglige udvikling inden for pågældende fagudvalg, og dels i at retssagerne nu fordeles mellem juristerne i overensstemmelse med fagudvalgsansvaret. Således kommer medlemsvirksomhederne nu også til at nyde godt af den branchespecifikke viden under retssagsførelsen. Domsdatabase Domsdatabase - foreløbigt omfattende 360 domme - er nu udarbejdet med afsæt i domme afsagt af danske, svenske og norske domstole i henhold til NSAB 2000 og tidligere NSAB-versioner samt i henhold til CMR-loven. Det er tanken, at databasen med tiden udbygges med domme afsagt i henhold til de øvrige transportformers regulering. Desuden er lovnøgler udarbejdet, således at en dom afsagt i henhold til en forældet version af NSAB straks oversættes til den relevante bestemmelse i NSAB 2000, hvorved vi bliver i stand til at præsentere medlemmet for et overblik over retsstillingen på et givet retsområde hurtigere end tidligere. Dette redskab er udviklet til brug for vor rådgivning og retssagsførelse for medlemmerne. Da mange domme er modtaget i fortrolighed fra medlemsvirksomheder kan vi ikke, trods udtalte medlemsønsker, give vore medlemmer direkte adgang til databasen. Checkliste til lagerhotelaftale Checkliste til brug for udarbejdelse af lagerhotelaftale med 25 kommenterede hovedpunkter er udarbejdet til brug for medlemmernes forhandlinger og indgåelse af lagerhotelaftaler. Listen indeholder en beskrivelse af de punkter, som der bør tages stilling til, men som ikke alle nødvendigvis bør indgå i lagerhotelaftalen. Der er ikke tale om en standardaftale, som kun er anvendelig i den på forhånd fastsatte form, men om en liste, hvorfra de punkter, som er relevante for det individuelle kontraktforhold, kan udvælges. Der er således skabt et juridisk redskab, som alle medlemmer kan nyde godt af uden at være tvunget til at følge en generel standard, ligesom en besparelse kan indhentes på kontraktudarbejdelsen. Vi anbefaler dog, at udkastet til lagerhotelaftale, som medlemmerne forhandler sig frem til via checklisten, for god ordens skyld færdiggøres af Juridisk Afdeling. Den kommenterede checkliste kan hentes via Danske Speditørers hjemmeside www. dasp.dk. Særligt uddannelsesforløb er endvidere udviklet og afholdt i tilknytning hertil. Mulighed for medlemmers in-house-jurister for at trække på Juridisk Afdeling Enkelte medlemsvirksomheder har inhouse-jurister, som selv forestår en lang række transportjuridiske opgaver. Også disse medlemmer kan trække på de forskellige services i Juridisk Afdeling, som under sådanne omstændigheder optræder og tilrettelægger de forskellige services som en supportfunktion for medlemmets interne juridiske ressource. Fornyede uddannelsesmuligheder for speditørerne I Juridisk Afdeling, som forestår undervisningen på moduluddannelsen, for eksaminerede speditører og på handelsskoler rundt om i landet i grundlæggende og udvidet speditionsret, NSAB 2000 samt i specialemoduler for henholdsvis sø, luft og vejtransport samt i Incoterms 2000, er nye 2 undervisningsmaterialer og uddannelsesforløb udviklet. En række juridiske retsområder, som relaterer sig til transportretten, og som har betydning for medlemmernes claimhåndtering, retssager og transportjuridiske forhold i øvrigt, omfattes nu af undervisningen, ligesom materialerne generelt er fornyede. Desuden sammensættes og tilbydes individuelle, virksomhedstilrettede kurser for forskellige medarbejdergrupper hos vore medlemsvirksomheder. Responsumudvalget En udgivelse af udtalelser fra responsumudvalget under Danske Speditører for perioden fra 1994 til 2004 ventes i foråret Udgivelsen vil indgå i rækken af tidligere tilsvarende udgivelser. International Chamber of Commerce (ICC) Endelig har Danske Speditører nu gennem et år ved undertegnede været repræsenteret i henholdsvis Commission on Transport and Logistics, Committee on Maritime Transport og Committee on Air Transport under ICC, Paris. Disse overvejende politiske fora udgøres af nationale specialister fra hele verden, som enten har en rådgiverbaggrund (professorer, advokater, konsulenter) eller transportindustriel baggrund (direktører fra de globale transportaktører). Kommissionens og komiteernes medlemmer består af repræsentanter for såvel freight forwarder-, carrier- og cargointeresser, hvad medfører en kompromissøgende tendens. Imidlertid bevirker denne alsidige repræsentation, at nyttig og meget aktuel viden fra transportrelaterede industrier kan indhentes i disse fora. Denne viden viderekanaliseres allerede nu til de relevante fagudvalg under Danske Speditører og vil blive givet en bredere og lettere tilgængelighed på foreningens nye hjemmeside, som præsenteres ultimo januar. Vi har i Juridisk Afdeling været meget glade for de behagelige, interessante og lærerige møder hos medlemsvirksomheder rundt om i landet, ligesom vi er blevet meget vel modtaget. Efter afholdelsen af de forestående medlemsmøder i løbet af foråret 2005 vil der blive foretaget en endelig konklusion på møderne, herunder hvilken planlægning i Juridisk Afdeling, som møderne giver anledning til. Alle ønskes et godt år, og vi ser i Juridisk Afdeling frem til et fortsat behageligt og udbytterigt samarbejde for og med samtlige medlemsvirksomheder.

3 Sporbarhed ved transport og oplagring af fødevarer Marie Overskov Dam, adv.fm. Fra og med den 1. januar 2005 træder nye EU-regler om sporbarhed for fødevarer i kraft. Formålet med reglerne er at sikre, at det vil være muligt at spore og følge en fødevare, et foder eller et dyr, der anvendes i fødevareproduktion, fra produktion til endelig slutbruger. Dette gælder ligeledes for et stof, der skal eller kan forventes tilsat en fødevare eller et foder. For speditionsbranchen betyder det, at alle virksomheder omfattet af autorisationsbekendtgørelsen, dvs. speditions- og transportvirksomheder, som er registreret eller godkendt hos Fødevarestyrelsen, og som deltager i transport, oplagring eller anden håndtering af fødevarer, foder, dyr eller stoffer til fødevarer, skal opbevare dokumentation for, hvem der afsender de pågældende fødevarer, foder, dyr eller tilsætningsstoffer, og hvem som modtager varerne. Det er ikke en forpligtelse for speditøren eller transportøren at indhente og dermed altid at være i besiddelse af informationen om varearten for hver forsendelse, men såfremt speditøren eller transportøren kommer i besiddelse heraf, er der en forpligtelse til at sikre dokumentationen. Dokumentationen vil i praksis ofte udgøre et fragtbrev, følgeseddel, køreseddel, instruks fra ordregiver og i bedste fald kopi af leverandørfaktura, og det vil i givet fald være disse dokumenter, som speditøren/ transportøren vil være forpligtet til at opbevare. Det er ikke fastlagt, i hvor lang tid opbevaringsforpligtelsen strækker sig, men det er fra de danske fødevaremyndigheders side tilkendegivet, at der bør anlægges en rimelighedsbetragtning, og at forpligtelsen formentlig ikke strækker sig ud over den 3 almindelige forældelsesfrist på 5 år. Er der eksempelvis tale om faste transporter af let fordærvelige fødevarer, kan 5 år vise sig at være ulogisk lang tid. Det forventes, at EU-kommissionen vil fremkomme med uddybende fortolkninger af reglerne, og der vil i så fald blive informeret nærmere herom i næste udgave af Speditionsret. Yderligere information om reglerne kan endvidere hentes på Fødevarestyrelsens hjemmeside eller ved at rette henvendelse til Niels Bølling hos Fødevarestyrelsen på tlf eller Reglerne om sporbarhed for fødevarer fremgår af Europa-parlamentets og Rådets forordning nr. 178/2002 af den 28. januar 2002, herunder særligt artikel 3 og 18, og bestemmelserne kan rekvireres hos Juridisk Afdeling, att.: Marie Overskov Dam på tlf eller via på dk. Spørgsmål til de nye regler kan også rettes til samme. Nye inkassoregler Ved årsskiftet lettes inkassoprocessen for mindre, ubestridte fordringer Af Rasmus Køie, adv.fm. De nuværende inkassoregler Efter fremsendelse af påkrav om betaling til debitor sker inddrivelse af ubetalte, forfaldne fordringer typisk ved, at fordringen tages til inkasso. Herved forstås, at debitor pålægges et inkassosalær. Dette salær, renter og hovedstolen udgør herefter det skyldige beløb. Herved sikres, at kreditor i et vist omfang får dækket sine omkostninger ved at skulle inddrive beløbet. Har inkassoprocessen i sig selv ikke effekt på debitor, må beløbet søges inddrevet ved udlæg foretaget med fogedrettens mellemkomst. Før et krav kan gennemtvinges med magt i fogedretten (tvangsfuldbyrdes), kræves imidlertid, at kreditor kan fremlægge dokumentation for, at kravet består. Man skal med andre ord have et fundament at bygge sin ret på. Efter de nugældende regler kan et sådant fundament blandt andet bestå i en dom eller et udenretligt, frivilligt forlig indgået med og underskrevet af debitor, når det tillige fremgår, at forliget kan tjene som fundament for tvangsfuldbyrdelse. De nye inkassoregler Specielt i små sager kan den hidtidige inkassoproces imidlertid være en temmelig besværlig og potentielt omkostningstung vej at gå for at kræve sin ret og få sine penge. Ligeledes belaster disse små, men ganske mange inkassosager de civile domstole betydeligt. På den baggrund er der vedtaget en ændring til Retsplejeloven, som indfører en forenklet inkassoproces for sager vedrørende mindre fordringer. Reglerne træder i kraft den 1. januar Krav til anvendelse af den forenklede inkassoproces De nye regler medfører, at det bliver lettere at inddrive fordringer med en hovedstol på maksimalt DKK ,00. Den samlede gæld (hovedstol, renter og omkostninger) må dog godt overstige DKK ,00, så længe hovedstolen ligger inden for beløbsgrænsen. Herudover kræves, at kravet er forfaldent, og at kravet ikke er eller senere bliver bestridt af debitor. I forbindelse med kravet om, at fordringen ikke må være bestridt af debitor, er det værd at bemærke, at der ikke stilles krav til kvaliteten af debitors indsigelser. Selv åbenbart grundløse indsigelser vil medføre, at sagen ikke kan behandles under anvendelse af den forenklede inkassoproces. Dette hænger sammen med den kompetence, som fogedretten besidder. Retssikker-

4 hedsmæssige hensyn taler for, at bestridte krav kræver den grundigere prøvelse, som civilretten kan præstere. Den nye procedure Som anført ovenfor skulle kreditor tidligere først i civilretten for at få grundlaget for det udlæg, som senere kunne gennemføres af fogedretten. Med den nye procedure er disse funktioner slået sammen i fogedretten, således at man kun skal henvende sig ét sted. I korte træk medfører den nye procedure, at kreditor direkte til fogedretten indgiver et såkaldt betalingspåkrav. Betalingspåkravet har samme funktion, som en stævning har i en civil sag, og kravene til indholdet af betalingspåkravet er da også meget lig kravene til en stævning. Retsvirkningen af en gennemført forenklet inkassoproces er også den samme som ved opnåelse af dom: kreditor opnår et retligt fundament, som er eksigibelt (kan tvangsfuldbyrdes), og som først forælder efter 20 år. I den nye proces afsiges der ikke dom, men derimod får betalingspåkravet en påtegning fra fogedretten. Virkningen af denne påtegning er imidlertid den samme som, når der afsiges dom. Man kan med andre ord udelukkende med fogedrettens mellemkomst få etableret et fundament, der har samme retskraft som en dom afsagt i civilretten. Som ved udtagelse af stævning er indgivelse af betalingspåkrav til fogedretten også fristafbrydende. Viser det sig imidlertid senere, at sagen afvises på grund af debitors indsigelser, mister fristafbrydelsen i visse tilfælde sin virkning. Særligt på transportjuraens område er fristafbrydelse et vigtigt aspekt, og med den nye proces må man holde dette skarpt for øje, da visse fristoverskridelser kan være rettighedsfortabende, således at kravet må opgives. Problemet kan løses ved at foretage det korrekte valg ved udfyldelse af betalingspåkravet. Kreditors valgmuligheder ved sagens indgivelse til fogedretten Anvendelsen af den forenklede inkassoproces ved fordringer på under DKK ,00 er et tilbud og ikke et krav. Den hidtil gældende procedure fortsætter således parallelt med den nye ordning. Man må altså vælge, om man ønsker at anvende den nye procedure. Dette er fordelagtigt, når man ikke forventer indsigelser fra debitor. I modsat fald bør man vælge den gamle proces, da sagen alligevel vil ende i civilretten, hvis debitor fremsætter indsigelser. Vælger man imidlertid at anvende den nye procedure, vil man skulle foretage yderligere valg. Disse valgmuligheder fremgår af den blanket (betalingspåkravet), som domstolsstyrelsen har udarbejdet til formålet. Anvendelsen af den forenklede proces kræver, at blanketten anvendes. Betalingspåkravsblanketten opstiller 3 valg, der kan kombineres efter behov. Kreditor skal vælge om han ønsker: 1) Betalingspåkravet forkyndt for debitor, selvom debitor har afgivet insolvenserklæring. 2) At fogedretten automatisk iværksætter udlæg, hvis debitor ikke fremsætter indsigelser. 3) At retssag automatisk indledes ved civilretten, hvis debitor fremsætter indsigelser. Ad 1) Er der afgivet insolvenserklæring, fredes debitor mod udlæg fra alle kreditorer i en periode på seks måneder fra afgivelse af insolvenserklæringen. Men desuagtet at der ikke kan foretages udlæg, vil kreditorer i mange tilfælde have grund til at opnå fundament for fordringen. Dette medfører, at der senere, når fredningsperioden er udløbet, kan foretages udlæg hos debitor, og at fristafbrydelse opnås. Ad 2) Muligheden for at foretage udlæg i samme pennestrøg, som fundamentet for fordringen etableres, er kernen i den nye, forenklede inkassoproces. Hvis debitor ikke fremsætter indsigelser, vil man således kunne vælge en løsning, hvor man slår to fluer med et smæk: Kravet fastslås og udlæg til sikring af kravet foretages. Dette letter processen betydeligt, både med hensyn til omkostninger, retsafgifter og tidsforbrug i forbindelse med sagens behandling. Samtidig vil den tidsmæssige udstrækning af processen fra start til slut afkortes betydeligt. 4 Ad 3) Såfremt debitor fremsætter indsigelser mod kravet, kan den forenklede inkassoproces som sagt ikke anvendes. Ved den tredje valgmulighed kan kreditor på forhånd anmode om, at sagen automatisk videreføres i det civile retssystem. Betalingspåkravet udgør dermed stævningen i civilretten, så man slipper for at skulle igennem to procedurer. I transportretlig sammenhæng er det imidlertid mindst lige så vigtigt, at datoen for indgivelsen af betalingspåkravet i denne situation tillige udgør datoen for fristafbrydelse. Afbrydelse af de transportretlige forældelsesfrister er typisk betinget af, at der foretages retslige skridt, hvilket som beskrevet altså kan fyldestgøres ved indgivelse af betalingspåkrav, når der samtidig er anmodet om overgivelse til civilretten ved indsigelser. Debitor modtager kopi af betalingspåkravet i forbindelse med forkyndelsen af dette og kan således se, hvilke(t) valg kreditor har foretaget. For at undgå at debitor spekulerer i, hvorvidt der skal fremsættes indsigelser, er det således nødvendigt at udvise omhu, når man vælger mellem de forskellige muligheder i betalingspåkravet. Hvorfor anvende den forenklede inkassoproces? Som ovenfor beskrevet letter anvendelsen af den nye inkassoproces inddrivelsen af ubestridte fordringer betydeligt. Retsafgiften for indgivelse af betalingspåkrav afhænger af, hvilke valg man foretager ved sagens opstart. Beregningen tager udgangspunkt i en grundafgift, som skal betales i alle tilfælde, samt tillæg, alt efter hvad kreditor vælger. Jo flere tilvalg, jo højere retsafgift. Imidlertid spares advokaten for en del medgået tid. Den almindelige inkassoproces indebærer typisk flere af følgende skridt: Fremsendelse af påkravsskrivelse og inkassoskrivelse, udtagelse af stævning, fremsendelse af sagen til fogedretten og afholdelse af fogedretsmøde samt udkørende fogedforretning. Med den nye proces er en del af disse elementer slået sammen, hvilket vil mindske advokatens tidsforbrug. Processen skal imidlertid først og fremmest vælges, hvis man forventer, at debitor ikke fremsætter indsigelser. Man må således på forhånd gøre sig klart, hvorledes man forventer, at sagen vil udarte sig under det fremtidige forløb. Det er derfor vigtigt, at advokaten fra kreditor modtager alle oplysninger, som kan være udslagsgivende for valget af rette proces.

5 Danske Speditørers vurdering af den nye ordnings anvendelighed for speditører I en forholdsvis stor del af sagerne hos Danske Speditørers inkassoafdeling er der indsigelser fra debitor, enten allerede når sagen overdrages fra medlemsvirksomheden, eller fremsat tidligt i inkassoprocessen. I disse tilfælde vil anvendelsen af den nye Servicetrappen en dansk realitet? Stine Monefeldt Holm, adv.fm. Told & Skat har i 2004 overfor erhvervslivet præsenteret et kvalitetssikringsprojekt kaldet Servicetrappen, hvorved der formaliseres en række forenklinger, som udspringer af Toldkodeksen. Modellen fungerer allerede i praksis i Sverige, hvor erhvervslivet samlet set har opnået en konkurrencemæssig fordel derved, at virksomheder og myndigheder har kunnet konstatere en positiv udvikling med færre angivelser, øget brug af elektronisk kommunikation og højere kvalitet i angivne oplysninger. Servicetrappekonceptet fokuserer i høj grad på muligheder i EU-toldlovgivningen muligheder for at procedurer og administration forenkles mest muligt med virksomhedernes individuelle ønsker og behov. En grundlæggende forudsætning for konceptet er de fleste virksomheders ønske om at overholde reglerne, hvorfor indsatsen over for disse virksomheder er service og vejledning. Kvalitetssikring step by step Det er vigtigt allerede indledningsvist at slå fast, at Servicetrappen ikke er et nyt toldsystem, men derimod handler om en kvalitetssikring af virksomhedernes eksisterende forretningsgange og forretningssystemer. Kvalitetssikringen målrettes mod de toldfaglige områder, hvor virksomhederne ønsker at blive omfattet af forenklinger. Tankegangen bag kvalitetssikringen er en omlægning af administrationen af toldordningerne fra at være transaktionsorienteret til at være systemorienteret suppleret med ordning enten ikke være mulig eller ikke være fordelagtig. Her vil det fortsat være den grundige inkassobehandling af fragtkrav, der er udslagsgivende for et frugtbart resultat. I kraft af Juridisk Afdelings indgående kendskab til transportret er det netop i sager med indsigelser, at Juridisk Afdelings ekspertise viser sin styrke. en løbende overvågning og et løbende tilsyn med de kvalitetssikrede virksomheder. Tidsperspektivet for den samlede kvalitetssikring vil variere og nærmere afhænge af den enkelte virksomheds størrelse. De enkelte kvalitetssikringsfaser består i: 1. Førstudiefase 2. Udredningsfase 3. Gennemførelsesfase 4. Opfølgningsfase 5. Afslutningsfase Det skal i forlængelse heraf særligt fremhæves, at det er vigtigt, at virksomheden foretager en cost-benefit-analyse, således at det på forhånd er afklaret om proceduren betaler sig for virksomheden. En anden betingelse for, at en virksomhed kan implementere Servicetrappen, er, at virksomheden skal være i stand til at udføre toldproceduren selv. Hermed menes, at virksomheden overfor Told & Skat skal kunne dokumentere, at den har toldkompetence. Dette synes at kræve et radikalt ændret grundsyn på toldopgaven. Toldmyndighederne skal således have tillid til, at den gennemførte kvalitetssikring herunder et eventuelt kompetenceløft i den enkelte virksomhed (hvoraf tolddiplomuddannelsen kan være et element) og den aftale, der indgås med virksomheden, er et sikkert værn mod fejlhåndtering. Virksomhederne skal til gengæld være sig bevidst om det øgede medansvar for administrationen og kontrollen dvs. om selvforvaltningen. Regnskabsmæssig sporbarhed Som vi kender toldproceduren i dag, så skal der ske angivelse til Told & Skat ved såvel indførsel på som ved fraførelse af et toldoplag. 5 Med den nye forenklede inkassoproces er inkasseringen af de øvrige, ubestridte fordringer imidlertid gjort betydeligt mere omkostnings- og tidsbesparende, både for speditøren og Juridisk Afdeling. Herefter står alene tilbage, at vælge den rette vej. Denne procedure gør Servicetrappen op med, idet de kvalitetssikrede virksomheder kan foretage angivelsen som en registrering internt i virksomhedens forretningsregnskab. Frem for den direkte angivelse til Told & Skat kan virksomhederne med den nye procedure aflevere angivelsen efterfølgende, herunder aflevere periodeangivelser tilpasset virksomhedens egne forretningsgange. Med proceduren skabes en konstant sporbarhed med hensyn til varerne, således at man med et kig i regnskabet altid kan konstatere, hvor varerne befinder sig. Med denne procedure bliver det således muligt at overføre varer mellem virksomhedens egne lagre, uden at der skal ske anmeldelse til Told & Skat. Ved varernes overgang fra lager til fri omsætning vil der ske kreditering fra virksomhedens forretningsregnskab og herefter anmeldelse til Told & Skat på helt normalt vis, således at Told & Skats system kan foretage risikoanalyse mv. Med Servicetrappen vil toldbehandlingen endvidere kunne optimeres til det tidspunkt, som passer virksomheden bedst at foretage fortoldningen. Et eksempel herpå kunne være en kvalitetssikret importør, som fra sin kvalitetssikrede speditør modtager T1-varer til sit lager importøren vil kunne vente med at fortolde T1-varerne til det tidspunkt, hvor varerne overgår fra importørens lager til fri omsætning. Herved optimeres virksomhedens betaling af told, idet fortoldningen forskubbes fra grænsepassagen til den passage, der sker ved fraførelsen fra importørens lager. Servicetrappekonceptet vil endvidere med fordel kunne anvendes hos virksomheder, der modtager oversøiske varer, som efter ankomsten til landet henstår på et havnelager, inden dokumenterne kommer frem, hvorefter fortoldningen kan ske. Med Servicetrappen kan varerne køres direkte fra ankomsthavnen direkte til den kvalitetssikrede virksomheds lager, hvorfra varerne kan afvente den fremsendte importdokumentation. Ligeledes kan man forestille sig, at gods, som henstår på et havneoplag, er fordærvet og således vil skulle destrueres, så snart importøren har fået det indfortoldet. Som proceduren er i dag, kan importvirksomheden først konstatere godsets tilstand, og dermed om det skal destrueres, når det allerede er fortoldet i forbindelse

6 med frigivelsen fra havneoplaget. Med Servicetrappekonceptet kan virksomheden få varerne overført til sit eget (kvalitetssikrede) lager, hvor det er muligt at konstatere godsets tilstand, og således destruere varerne uden at skulle foretage fortoldning og anmeldelse til Told & Skat. Afsluttende bemærkninger Servicetrappekonceptet lægger således op til, at virksomheder, der overholder Retssag vundet for medlem af Danske Speditører i Københavns Byret Adam Goldschmidt, advokat reglerne, også bør nyde godt af yderligere forenklinger af de nuværende toldprocedurer. Den ultimative forenkling må anses for at være en årlig selvangivelse - også på toldområdet - men så langt rækker EU s regelsæt ikke i øjeblikket. Told & Skat er opmærksom på, at udgangspunktet i Danmark er et andet, end det var i Sverige, på grund af den nævnte udvikling af toldprocedurerne, herunder NCTS og toldsystemet i Det danske 6 erhvervsliv og Told & Skat kan således ikke forvente fordele i samme størrelsesorden, som man kunne i Sverige. En retssag, som har verseret ved Københavns Byret siden februar 2003 om speditørens toldudlæg blev den 5. januar 2005 afgjort til speditørens fordel. Sagen drejer sig om et krav fra de belgiske toldmyndigheder om ekstrabetaling for yderligere toldværdi. Speditøren afholdt denne omkostning, men speditørens ordregiver i Danmark nægtede at refundere speditøren dette udlæg på godt kr , hvorfor retssag blev indledt. Udlægget, som speditøren afholdte efter opkrævning fra de belgiske toldmyndigheder, var foranlediget af toldmyndighedernes kontrolbesøg hos repræsentant (revisor) for ordregiverens søsterselskab i Belgien. Under kontrolbesøget konstaterede toldmyndighederne, at speditørens danske ordregiver havde opgivet én vareværdi i proformafakturaerne udstedt til brug for toldbehandlingen, mens vareværdien opgjort i handelsfakturaerne udstedt til det købende søsterselskab i Belgien på de samme varer var højere. Handelsfakturaerne var udstedt sideløbende med proformafakturaerne og værdiforskellen gav toldmyndigheden anledning til at rejse krav om betaling af ekstra told. Speditøren var af dennes ordregiver alene udstyret med og havde alene kendskab til proformafakturaerne med de lavere opgjorte vareværdier. Godset bestod af komponenter til peberkværne, som speditørens danske ordregiver havde erhvervet dels i Hong Kong, dels i Japan og derpå samlet disse, hvorpå peberkværnene blev solgt til den danske ordregivers belgiske søsterselskab, som blev etableret til brug for denne samhandel. Det belgiske søsterselskab videresolgte peberkværnene til et andet selskab i Belgien. De i sagen omhandlede varer blev transporteret direkte til Belgien fra Asien, mens tidligere og næsten tilsvarende samhandel var transporteret via Danmark til Belgien. Omkostningen knyttet til transporten via Danmark sparedes herved. Der var således foretaget et salg af godset dels fra producenter af peberkværnkomponenter i henholdsvis Hong Kong og Japan til speditørens danske ordregiver, ligesom den danske ordregiver havde videresolgt godset til dennes belgiske søsterselskab forud for indklareringen i Belgien. Toldværdien opgjort af speditørens danske ordregiver i proformafakturaerne svarede til handelsværdien mellem på den ene side producenterne i Asien og på den anden side den danske (transport-)ordregiver, som erhvervede godset, mens handelsværdien i det næste handelsled mellem speditørens danske ordregiver og dennes belgiske søsterselskab var højere. Efter de belgiske toldmyndigheders påtale af forskellige vareværdier i henholdsvis proforma- og handelsfakturaer, som begge var udstedt af speditørens danske ordregiver til dennes belgiske søsterselskab i Belgien, udstedte speditørens danske ordregiver kreditnota til det købende søsterselskab. Herefter udstedtes endvidere helt nye handelsfakturaer med vareværdier svarende til værdierne opgjort i de oprindelige proformafakturaer, der som nævnt modsvarede handelsværdierne i det forudgående handelsled mellem producenterne i Asien og speditørens danske ordregiver. Fakturerings- og krediteringsadfærden hos speditørens danske ordregiver gav dels anledning til argumentation herfra om, at denne adfærd i sig selv bekræfter ordregiverens forsøg på at efterleve påtalen fra de belgiske toldmyndigheder, idet værdiforskellen derved søgtes udlignet, for på det grundlag at fjerne grundlaget for kravet om ekstra toldbetaling. Men idet de nedsatte handelsværdier i de senest udstedte handelsfakturaer tillige svarede til handelsværdierne i det første handelsled mellem producenterne i Asien og speditørens danske (transport-)ordregiver som køber, gav fakturerings- og krediteringsadfærden endvidere anledning til at undersøge, hvilket af flere på hinanden følgende handelsleds vareværdiangivelse, som skal benyttes til brug for indklareringen, ligesom det - også henset til godsets direkte transport fra Asien til Belgien trods mellemkommende salg til speditørens danske ordregiver - blev et spørgsmål om, hvornår en vare kan anses for indført i EU-fællesskabets toldområde, således at videresalg derefter og til eventuelt højere handelsværdi er toldfri. Modparten gjorde i den forbindelse gældende, at handel mellem EU-medlemsstater er toldfri, hvorfor vareværdien i det første handelsled mellem de asiatiske producenter og den danske køber skulle lægges til grund og ikke handelsværdien i det senere handelsled mellem speditørens danske ordregiver og dennes erhvervende søsterselskab i Belgien. Synspunktet efterlader dog behov for forklaring af den danske ordregivers afsluttende krediterings- og faktureringsadfærd. Såfremt modparten har ret i dette synspunkt, vil der ikke være tale om flere successive handelsled, men alene ét før den toldmæs-

7 sige indførelse i EU-fællesskabet, mens der vil være tale om flere successive handelsled forud for toldmæssig indførelse i EU-fællesskabet, såfremt der fokuseres på indklareringen, som blev foretaget efter godsets ankomst i Belgien. Det er min opfattelse, at godset først kan anses for indført i EU-fællesskabet ved fortoldningen, hvorfor der var tale om forudgående successive salg. Og det sidste salgs handelsværdi skal benyttes ved fortoldningen, medmindre klarereren anmoder toldmyndighederne om at lægge tidligere handelsleds vareværdiangivelse til grund, hvilket er muligt under visse omstændigheder, jf. gennemførelsesbestemmelserne til EF-toldkodeks art Desuden har EF-domstolen afgjort, at importøren her det belgiske søsterselskab ikke kan fortryde anvendelsen af en af flere mulige successive salgsværdier efter frigivelse til fri omsætning, jf. Sag C-11/89, Samlingen domstolsafgørelser 1990, p Jeg mener derfor, at selv for det tilfælde, at speditørens ordregiver måtte have været omfattet af omstændigheder, som gjorde det muligt at angive tidligere handelsled hvad bestrides så kan dette valg ikke foretages ved udstedelse af kreditnota og helt nye fakturaer, hvilket netop er udtryk for en ikke acceptabel fortrydelse. Københavns Byret udtalte sig ikke positivt om toldreguleringen, men begrundede resultatet, hvor speditøren fik fuldt medhold, på en måde, som forudsætter, at varerne ikke kan anses for toldmæssigt indført på fællesmarkedet allerede ved speditørens danske ordregivers erhvervelse af godset fra de asiatiske producenter. Københavns Byret lagde vægt på, at samarbejdet mellem speditøren og dennes ordregiver var baseret på NSAB Af NSAB , stk. 2, litra e, fremgår det, at ordregiveren på objektivt grundlag har pligt til at skadesløsholde speditøren for alle følger af, at speditøren uden at speditøren i øvrigt har pådraget sig ansvar ifølge pålægges at betale told eller offentlige afgifter eller 7 sikkerhedsstillelse eller i øvrigt udsættes for krav fra tredjemand, såfremt det godtgøres, at ordregiveren har været årsag hertil. Retten fandt endvidere, at meropkrævning af toldafgift var foranlediget af de højere vareværdier i handelsfakturaerne udstedt af speditørens danske ordregiver, hvilken begrundelse forudsætter, at godset ikke tidligere kan anses for indført i EU-fællesskabet, idet efterfølgende videresalg inden for EU-fællesskabet til højere handelsværdier ikke kan resultere i krav om yderligere toldbetaling. Dommen er anket til Østre Landsret af modparten, som navnlig bestrider, at retspligt forelå for betalingen af den ekstra toldopkrævning, ligesom det er gjort gældende, at speditøren ved betalingen af beløbet har forspildt muligheden for retlig efterprøvelse af de belgiske toldmyndigheders krav, hvorfor speditøren skulle være afskåret fra at opnå refusion for udlægget hos den danske ordregiver. Ankesagen er endnu ikke berammet til domsforhandling. Vinderen af tip en 13 er I sidste nummer af Speditionsret kunne læseren tippe en 13 er. Blandt de mange besvarelser redaktionen har modtaget, blev der trukket lod mellem de korrekte besvarelser og vinderen af en rundvisning for to på Børsen, to timers gratis juridisk rådgivning og tre flasker vin blev: Svend Skriver fra Faroe Ship A/S. Svend Skriver ønskes et stort tillykke med præmien!

8 8 Medarbejderne i Juridisk Afdeling Adam Goldschmidt Advokat, tlf: Marie Overskov Dam Advokatfuldmægtig, tlf: Stine Monefeldt Holm Advokatfuldmægtig, tlf: Rasmus Køie Advokatfuldmægtig, tlf: Søren Staberg Juridisk konsulent, tlf: Charlotte Stendal Juridisk konsulent, Cand. jur. tlf:

DOKUMENTSAMLING: Betalingpåkrav... 148-151. Incassobrev... 152-153. Frivilligt forlig... 154

DOKUMENTSAMLING: Betalingpåkrav... 148-151. Incassobrev... 152-153. Frivilligt forlig... 154 DOKUMENTSAMLING: Betalingpåkrav... 148-151 Incassobrev... 152-153 Frivilligt forlig... 154 Vejledning i forbindelse med underskrivelse af frivilligt forlig... 155 Stævning... 156 Købekontrakt med ejendomsforbehold...

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Hvis man som kreditor har penge til gode, kan det være nødvendigt, at gå rettens vej for at få dem. Fra den 1. januar 2005 blev dette lettere og

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Blanketten Hvis du vil indlevere et betalingspåkrav, skal du bruge blanketten Betalingspåkrav. Du må ikke ændre i blankettens tekst og opstillingsmåde.

Læs mere

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice MUNK I HARTZ ADVOKATER Inkassoservice En effektiv inddrivelse kan ses direkte på virksomhedens likviditet. Så har du problemer med dårlige betalere, anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter MUNK I

Læs mere

Når kunden ikke betaler

Når kunden ikke betaler Før eller siden kommer mange iværksættere ud for at have leveret et produkt til en kunde, der ikke kan eller vil betale. I dette nummers juridiske artikel beskriver advokaterne det optimale forløb for

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Bekendtgørelse om indlevering af betalingspåkrav m.v. efter retsplejelovens kapitel 44 a (forenklet inkassoproces)

Bekendtgørelse om indlevering af betalingspåkrav m.v. efter retsplejelovens kapitel 44 a (forenklet inkassoproces) BEK nr 352 af 07/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Domstolsstyrelsen, j.nr. 2014-4309-0002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter Lovforslag nr. L 201 Folketinget 2010-11 Fremsat den 29. april 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter (Forhøjelse af beløbsgrænse for

Læs mere

Holst, Advokater www.holst-law.com

Holst, Advokater www.holst-law.com INKASSO Advokater Du kender det formentlig. Du har udført et stykke arbejde, tilbudt kunden kredit, men alligevel betaler kunden ikke, uanset hvor mange gange han telefonisk har lovet dig det. Det er typisk

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

over Et udkast til lovforslaget har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

over Et udkast til lovforslaget har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2010-11 L 201 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Tina Bak Jensen Sagsnr.: 2010-740-0492 Dok.: TBJ40981 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over Høringssvar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter 2010/1 LSF 201 (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0492 Fremsat den 29. april 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING,DANSKE SPEDITØRE/HTS SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING,DANSKE SPEDITØRE/HTS SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING,DANSKE SPEDITØRE/HTS SPEDITIONSRET Speditionsret på banen igen Stine Monefeldt Holm smh@hts Meget er sket siden sidste udgivelse af Speditionsret. Danske Speditørers indtræden

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS Denne gang handler MWBe Updated - Rekonstruktion og Insolvens om fordringer som grundlag for en konkursbegæring og om kurator er forpligtet til altid at foretage fordringsprøvelse. MWB UPDATED 2. JULI

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 27. oktober 2015 Kontor: Insolvensretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 9. januar 2015 Sagsnr. 2014-2819/HCH 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: [X] har

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

Sagsbehandlingstider ved domstolene

Sagsbehandlingstider ved domstolene Justitsminister Lars Barfoed Slotsholmsgade 10 1216 København K 9. december 2010 Jour. nr.: 30-01-014-10 Ref: md Juridisk konsulent Mogens Dürr Telefon +45 33 12 03 30 md@ejendomsforeningen.dk Sagsbehandlingstider

Læs mere

Notat. Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt. 1. Resumé. 2. Baggrund. Til Folketingets Europaudvalg til orientering

Notat. Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt. 1. Resumé. 2. Baggrund. Til Folketingets Europaudvalg til orientering Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg til orientering 5. oktober 2015 J.nr. 15-2917515 Moms, Afgifter og Told HMH Notat EU-Kommissionens delegerede forordning

Læs mere

INKASSO. UNDGÅ KONFLIKTER MED DÅRLIGE BETALERE med advokatinkasso sikrer du virksomhedens tilgodehavender

INKASSO. UNDGÅ KONFLIKTER MED DÅRLIGE BETALERE med advokatinkasso sikrer du virksomhedens tilgodehavender INKASSO UNDGÅ KONFLIKTER MED DÅRLIGE BETALERE med advokatinkasso sikrer du virksomhedens tilgodehavender 1 Kan det betale sig at sende sagen til inkasso? Ja, det kan det. I de sager, hvor skyldneren betaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ]

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] 2011 Kolonihavernes Fælles Rådgivning FLEBO [RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] Jeg skal opfylde de krav som domstolene kræver som det fremgår af denne vejledning som jeg har hentet via internettet på domstole.dk

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

JURIDISK RISK MANAGEMENT

JURIDISK RISK MANAGEMENT JURIDISK RISK MANAGEMENT Alene kendte risici kan håndteres og alene korrekt håndtering minimerer disse risici v/ advokat Rasmus Køie JURA SOM RISIKOSTYRINGSVÆRKTØJ IDENTIFICERE OPTIMERE RISIKO VURDERE

Læs mere

Vejledning om det gode telefonretsmøde i fogedretten. Denne vejledning omhandler god praksis ved afviklingen af telefonretsmøder i fogedretten.

Vejledning om det gode telefonretsmøde i fogedretten. Denne vejledning omhandler god praksis ved afviklingen af telefonretsmøder i fogedretten. Vejledning om det gode telefonretsmøde i fogedretten Denne vejledning omhandler god praksis ved afviklingen af telefonretsmøder i fogedretten. Vejledningen beskæftiger sig med telefonretsmøder i udlægssager

Læs mere

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med Bilag:

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Retsmægling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget har med en lovændring fra februar 2008 vedtaget en landsdækkende ordning om retsmægling ved domstolene. Der er næppe tvivl om,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af sine fakturaer.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af sine fakturaer. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Lilienhoff A/S Holevvej 49 5290 Marslev Nævnet har modtaget klagen den 21. juni 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014 Sag 29/2014 A (advokat John Kahlke) mod Sydbank A/S (advokat Nicolai Dyhr) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Lyngby den 14.

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Lett Advokatfirma Adv. Henrik Puggaard J.nr. 237028-3 RMN NYHEDSBREV 10. SEPTEMBER 2012 Kære medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter

Læs mere

Ansøgning. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling. Aktiv forædling. Forenklet fremgangsmåde. Ny bevilling

Ansøgning. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling. Aktiv forædling. Forenklet fremgangsmåde. Ny bevilling Aktiv forædling Ansøgning Dato SE-nr. Til (toldcentret) Navn Adresse Tlf.nr. og ref. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling Forædler (Udfyldes når forædler ikke er identisk med ansøgeren) Navn, adresse

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 7.12.2007 PE398.540v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 7.12.2007 PE398.540v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 7.12.2007 PE398.540v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-8 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE398.305v01-00) Janelly Fourtou

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

Faktura rykker inkasso. Inkassogruppens lynguide til effektiv debitorstyring

Faktura rykker inkasso. Inkassogruppens lynguide til effektiv debitorstyring Faktura rykker inkasso Inkassogruppens lynguide til effektiv debitorstyring En effektiv rykkerprocedure betyder meget for virksomhedens likviditet og lønsomhed. Selv en effektiv rykkerprocedure vil dog

Læs mere

PRÆSIDENTERNE FOR VESTRE OG ØSTRE LANDSRET

PRÆSIDENTERNE FOR VESTRE OG ØSTRE LANDSRET PRÆSIDENTERNE FOR VESTRE OG ØSTRE LANDSRET Den 24. juni 2010 J.nr. 85A-VL-004-10 J.nr. 72A-ØL-008-08 72A-ØL-009-08 Vejledende takster pr. 1. juli 2010 ved betalingspåkrav samt inkassosager Pr. 1. juli

Læs mere

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Etik Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Advokatrådet har samlet reglerne om advokatens oplysningspligter i forhold til klienterne i et nyt afsnit i de advokatetiske regler. Artiklen

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 17/12-2008 J.nr. 85A-VL-008-07 72A-ØL-009-08 Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager. 1. Dette notat erstatter notat af 17. juni 2005 om afgørelser,

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn]. København, den 9. februar 2015 Sagsnr. 2014-3363/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn]. Sagens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Argus Advokater. Tilbud på behandling af inkassosager. Vestagervej 3 2100 København Ø Tlf. 70 27 16 12 Advokat@Arguslaw.

Argus Advokater. Tilbud på behandling af inkassosager. Vestagervej 3 2100 København Ø Tlf. 70 27 16 12 Advokat@Arguslaw. Argus Advokater Tilbud på behandling af inkassosager Argus Advokater inkassoydelser har hermed fornøjelsen af at tilbyde en aftale om behandling af jeres inkassosager. Inkassosager er i denne sammenhæng

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt J.nr. 000328-0214 nk/mbr AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010 1. Deponering og fuldmagt 1.1 Aktionæren accepterer, at alle dennes C-aktier lægges i et af COWI

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 32 OKTOBER 2011 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Side 2:

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 32 OKTOBER 2011 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Side 2: SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET Spedition er meget andet end transport! Speditionsbranchen er kendetegnet ved at udgøre den del af transportkæden, som logistisk tilfører andet og mere end blot

Læs mere

SVEA Inkasso. Klub Danmark medlemmer

SVEA Inkasso. Klub Danmark medlemmer SVEA Inkasso Klub medlemmer Kontakt: Christian Olsen Telefon: 48 16 94 40 Mobil: 27 52 20 57 E-mail: christian.olsen@sveainkasso.dk 2 (5) Præsentation af Sveakoncernen Svea er et af Nordens største privatejede

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. København, den 25. april 2017 Sagsnr. 2016-2165/CSI 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

Notat. Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt. 1. Resumé. 2. Baggrund. Til Folketingets Europaudvalg

Notat. Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt. 1. Resumé. 2. Baggrund. Til Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg 2. februar 2016 J.nr. 15-2917515 Moms, Afgifter og Told HMH Notat Hermed fremsendes notat vedrørende EU-Kommissionens

Læs mere

BETALINGSMISLIGHOLDELSE OG UDSÆTTELSE AF FOGEDEN. Er restance med gebyret på kr. 275,00 nok?

BETALINGSMISLIGHOLDELSE OG UDSÆTTELSE AF FOGEDEN. Er restance med gebyret på kr. 275,00 nok? ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 Sag 275/2016 X-firma A/S under konkurs kærer Østre Landsrets kendelse i sagen: X-firma A/S under konkurs (v/kurator, advokat Andreas Kærsgaard Mylin)

Læs mere

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE udpeget i henhold til AB 92 46 1. Reglernes baggrund og formål Med reglerne om sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed m.v. i AB 92 46, er indført et nyt retsinstitut som en

Læs mere

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp Titel: Vejledning til kommuner: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. København, den 4. november 2013 Sagsnr. 2012-1371/CDE/JML 1. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. Sagens

Læs mere

O V E R S I G T. over

O V E R S I G T. over Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0087 Bilag 3 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 2. november 2005 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2005-748/21-0131 Dok.: MFK40171 O V E R S I G T over høringssvarene

Læs mere

Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2

Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2 BY, ERHVERV OG KULTUR BORGERSERVICE Rådhuset - 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 28 Mail: borgerservice@herning.dk Bilag 3 År: 2017 Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2 Den nedenfor

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister De nye forældelsesfrister Den 1. januar 2008 trådte den nye forældelseslov i kraft. Den nye lov hedder Lov om forældelse af fordringer nr. 522 af den 6. juni 2007. De to generelle forældelseslove (Danske

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 *

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 * fremsætte en afvisningspåstand og langt mindre fritage Retten fra at påse, at vedtægtens frister er overholdt. 2. Den udtrykkelige afvisning af en ansøgning, der finder sted efter den stiltiende afvisning

Læs mere

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1.

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1. Kendelse af 7. oktober 2004. J.nr. 03-176.255. Tiltrådt, at elektroniske penge kun kan udstedes af pengeinstitutter eller af virksomheder, der har tilladelse i henhold til lov om elektroniske penge. Lov

Læs mere

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse]

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] Garanti Udstedt af [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] den [dato] Klima-, energi- og bygningsministeren har i henhold til Undergrundsloven meddelt Rettighedshaver Tilladelse til efterforskning og indvinding

Læs mere

SALG- & FORRETNINGS BETINGELSER. Gyldige fra 1. Oktober 2017 og erstatter alle tidligere versioner

SALG- & FORRETNINGS BETINGELSER. Gyldige fra 1. Oktober 2017 og erstatter alle tidligere versioner SALG- & FORRETNINGS BETINGELSER Gyldige fra 1. Oktober 2017 og erstatter alle tidligere versioner OM INKASSO DANMARK ApS Inkasso Danmark er et privatejet autoriseret inkassobureau med en mission om, at

Læs mere

Gør-det-selv-Inkasso

Gør-det-selv-Inkasso Gør-det-selv-Inkasso Skrevet af Lise Elisabeth Haaning En e-guide, der sparer dig for rigtig mange timers research og giver dig overblik og praktiske værktøjer til selv at tage kampen op med de manglende

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 25.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0653/2005 af Marion Locker, tysk statsborger, for den østrigske dyrevelfærdsorganisation, om ændringer

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne ARTIKEL 29-Databeskyttelsesgruppen 02318/09/DA WP167 Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne Vedtaget den 1. december

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

DIFKO INKASSO A/S. Ved du at dine tilgode havender kan blive for gamle?

DIFKO INKASSO A/S. Ved du at dine tilgode havender kan blive for gamle? DIFKO INKASSO A/S Ved du at dine tilgode havender kan blive for gamle? Ny forældelseslov Ubetalte regninger som du har liggende nu Hvordan afbryder man den 3-årige forældelse? Tidlige sager som er afsluttet

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere