trådte den nye affaldsbekendtgørelse, Bekg. nr af om affald, i kraft (efter at være blevet kundgjort den ).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "01.01.12 trådte den nye affaldsbekendtgørelse, Bekg. nr. 1415 af 12.12.11 om affald, i kraft (efter at være blevet kundgjort den 31.12.11)."

Transkript

1 Læsevejledning AMB/IW Vedr. de væsentligste ændringer i affaldsbekendtgørelsen pr trådte den nye affaldsbekendtgørelse, Bekg. nr af om affald, i kraft (efter at være blevet kundgjort den ). Denne vejledning opridser indledningsvis de få og små forskelle i f.t. den foreløbige version, MST offentliggjorde på styrelsens hjemmeside, derefter de væsentligste forskelle i f.t. det høringsudkast, MST sendte i høring samt endelig de væsentligste ændringer i f.t. den hidtil gældende affaldsbekendtgørelse (Bekg. nr. 224 af ). Derudover gennemgår notatet afslutningsvis alle ændringerne systematisk og i den rækkefølge, de forekommer i bekendtgørelsen. Til slut angives links til bekendtgørelsen, den tidligere bekendtgørelse, en samkøring af den nye og foregående bekendtgørelse og relevant baggrundsmateriale derudover, ligesom der henvises til DAKOFAs fortolkningsforum vedr. bekendtgørelsen, der nu er ajourført med den nye bekendtgørelse. Ændringer i f.t. den foreløbige version I f.t. den version, MST lagde ud , synes kun at være sket følgende fem ændringer: I indledningen er indsat referencen til den endelige lovændring af MBL, som muliggør digital annoncering (Lov Nr af ). I 39, stk. 5, Nr. 2) er populærtitlen, Elektronikaffaldsbekendtgørelsen slettet. I 78, stk. 3, Nr. 4) er der sket en sproglig omformulering (uden substantiel karakter og tilsyneladende blot med det formål at undgå et punktum). I 106, stk. 2 er datoen for marts 2011-bekendtgørelsen rettet til og i stk. 3 er datoen for december 2010-bekendtgørelsen rettet til (i begge tilfælde var det offentliggørelsesdatoen, der var angivet i den foreløbige version). I 111 er ordene om affald tilføjet i de to referencer til tidligere bekendtgørelser. Væsentligste ændringer i f.t. høringsudkastet af De vigtigste ændringer i f.t. høringsudkastet af fremgår af overgangsbestemmelserne, nemlig:

2 2 at de kommunale affaldshåndteringsplaner er udsat til ( 107) at reglerne for erhvervs benyttelse af genbrugspladser først behøver at være indarbejdet i erhvervsaffaldsregulativerne pr men at abonnementsordningen (nu vel at mærke som frivillig tilvalgsmodel) vil gælde, indtil regulativerne er på plads ( 108, stk. 1, (2. punktum) og stk. 2) Derudover er der (stadig i f.t. høringsudkastet) sket visse ændringer omkring gebyrfastsættelser og advisering af virksomheder omkring frist for fritagelse: Den omsætningsgrænse på nu (i den nye bekendtgørelses 65, stk. 3) der fastsættes for gebyrfritagelse, er nu præciseret som momsomsætningen eller lønsummen (sidstnævnte for virksomheder, der ikke er momspligtige). Høringsudkastets forslag (ligeledes i 65, stk. 3)om, at Kommunalbestyrelsen [ ] endvidere ikke [må] opkræve gebyr hos en nystartet virksomhed, som ikke kan dokumentere en omsætning to år før gebyråret, såfremt virksomheden konkret dokumenterer, at virksomhedens omsætning i gebyråret er under kr (med adgang til efterfølgende dokumentation) er gledet helt ud igen, således at det fortsat kun er omsætningen 2 år tilbage, der gælder. Nystartede virksomheder vil derfor pr. definition ikke kunne fritages under henvisning til omsætningsgrænsen, men i MST s høringsnotat af henvises til, at fritagelse af nystartede virksomheder fortsat kan ske efter 65, stk. 4 ( intet affald ). Den nye 8-ugersfrist (i den nye bekendtgørelses 65 stk. 5) som kommunalbestyrelserne (nu frivilligt i høringsudkastet obligatorisk) kan fastlægge for erhvervs anmodning om fritagelse for gebyr, skal ikke længere som ellers forudsat i udkastet være kundgjort og tilendebragt, førend gebyropkrævninger kan udsendes. Det betyder, fremgår det af MST s høringsnotat, at det vil være lovmedholdeligt, hvis kommunerne sender et brev til alle de virksomheder, der ikke er generelt fritaget om, at der kan søges om fritagelse inden en bestemt dato (mindst 8 uger ud i fremtiden)

3 3 at der skal betales, hvis der ikke er søgt om fritagelse inden den pågældende dato at der ikke kan søges om fritagelse efter denne dato. M.a.o. er det forslag herom, som fremførtes under høringen, taget til efterretning. Endelig er der - i overensstemmelse med den nye lov nr af herom som kundgjordes indføjet adgang til udelukkende digital annoncering af visse typer afgørelser m.v. efter bekendtgørelsen herunder også af såvel høringsudkastet til som den endelige, kommunal affaldshåndteringsplan (for sidstnævnte se 16 og 17). Væsentligste ændringer i f.t. den tidligere gældende bekendtgørelse De nye gebyrregler omkring genbrugspladser i kapitel 11 har medført 3 nye paragraffer ( 62-64), hvorfor alle følgende paragrafer er rykket tre pladser (den centrale fritagelsesparagaraf tidligere 62 hedder derfor nu 65). Også kapitel 21 (ikrafttrædelse og overgang) har fået en paragraf ekstra, hvorfor bekendtgørelsen nu ender med i alt 111 paragrafer. De væsentligste ændringer i f.t. den tidligere bekendtgørelse nr. 224 af er - ud over de allerede nævnte - følgende: en justering af definitionerne på genanvendelse (med indføjelse af endnu en nyttiggørelsesform, nemlig anden endelig materialenyttiggørelse ) som skal sikre, at det, vi hidtil har kaldt genanvendelse af f.eks., bygge- og anlægsaffald, kan fortsætte som hidtil nu blot med en anden betegnelse ( 3), en omlægning af ordningen for erhvervs benyttelse af genbrugspladser til en frivillig tilvalgsordning (abonnements- eller klippekortsmodel ) ( 39 og 62-64), og med særskilt betaling for farligt affald ( 62, stk. 3) en præcisering af, at erhverv kun må aflevere affald på genbrugspladser, der i karakter (men

4 4 ikke mængde (!)) svarer til det, husholdninger har adgang med ( 39, stk. 1, 2. pkt.) en ophævelse af kommunernes kapacitetsforpligtelse f.s.v.a. erhvervs adgang til genbrugspladser (idet kommunen kan henvise ikke anvise (!) erhvervsaffald egent til materialenyttiggørelse til anden håndtering og anvise forbrændings- og deponeringsegnet affald til hhv. forbrænding og deponering)( 39, stk. 3) en udskillelse af administrationsgebyrer på de enkelte ordninger, således at de generelle administrationsgebyrer som udgangspunkt kun må dække planlægning og administration m.v., der ikke kan henføres til de enkelte ordninger (gælder såvel for husholdninger som erhverv) ( 60-62) en ny regel om, at virksomhedens ejer skal tælles med i antallet af ansatte, hvis ejeren udfører arbejde på virksomheden (ved vurdering af, om en given virksomhed er fritaget for gebyr som følge af branchekode) ( 65, stk. 1, 2. pkt.) en justering af indsamler-begrebet ( 3, stk. 1, nr. 36) og udsættelse af kravet om indsamlerbevis til ( 79, stk. 5, Nr. 2 / 106) en fritagelse af visse affaldsbehandlende anlæg fra registrering i affaldsregistret ( 87, stk. 5) en ajourføring af affaldsdata-bestemmelserne i overensstemmelse med de nye definitioner (kap. 13) en udsættelse af fristen for kommunernes færdiggørelse af affaldshåndteringsplaner fra til ( 107) en forlængelse af fristen i 34, stk. 1 og 78, stk. 2 (fra til ) for, hvor længe kommunerne kan anvise imprægneret træ til deponering (i st.f. nyttiggørelse) ( 111)

5 5 et krav om, at affaldsforbrændingsanlæg i f.m. benchmarking skal oplyse deres R1-faktor og hvordan den er beregnet (bilag 3) Systematisk gennemgang af væsentligste, substantielle ændringer: Kapitel 2, Definitioner I 3, stk. 1, nr. 8 (tidligere nr. 7) er lastbil skiftet ud med køretøjer. Derudover er definitionsafsnittet præget af, at nyttiggørelse nu kan antage fire former, nemlig forberedelse til genbrug, genanvendelse, anden materialenyttiggørelse og endelig energiudnyttelse. Således er i 3 stk. 1 indsat ny nr. 1: Affald egnet til materialenyttiggørelse: Affald, som kan forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse. Og ny nr. 9: Anden endelig materialenyttiggørelse: Enhver nyttiggørelsesoperation, bortset fra de operationer, hvor affald forberedes til genbrug, genanvendes, energiudnyttes eller forbehandles. Tilsvarende er nr. 36 (tidligere nr. 34) konsekvensrettet, således at de nye definitioner finder anvendelse, og der er tilføjet en ny nr. 37, som med de nye termer definerer kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse. Derudover er nr. 36 (definitionen på Indsamlingsvirksomhed ) udvidet og præciseret, således at en indsamlingsvirksomhed ud over at samle kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse også kan indsamle andet affald, herunder indberette dette til Affaldsdataregistret (men kan dog som hidtil kun overtage ansvaret for det kildesorterede erhvervsaffald til materialenyttiggørelse). Endelig er udenlandsk virksomhed som noget nyt defineret i en ny nr. 43 (det er nemlig en virksomhed, der ligger i udlandet, og som derfor ikke er registreret i CVR). Kapitel 3, Klassificering 4 er konsekvensrettet hvad angår de nye definitioner ( materialenyttiggørelse i stedet for genanvendelse ). Stk. 3 er derudover omformuleret på et væsentligt punkt, idet det tidligere fremgik, at kommunalbestyrelsen skulle klassificere kildesorteret erhvervsaffald som genanvendeligt, hvis affaldsproducenten kunne godtgøre, at det kunne behandles på et registreret genanvendelsesanlæg, hvilket var på kanten af en traktatstridig begrænsning af varernes frie bevægelighed. Nu er der (ud over tilføjelsen af de nye definitioner) ikke længere krav om, at det skal være på et registreret genanvendelsesanlæg kun, at affaldsproducenten skal dokumentere, at affaldet enten kan forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden, endelig

6 6 materialenyttiggørelse. [Herved er problemet løst med, at også genanvendelse m.v. i udlandet skal kunne tælle som tilstrækkeligt argument for at klassificere affaldet som egnet til materialenyttiggørelse det var i høringsudkastet søgt gjort gennem en kryptisk formulering om tilsvarende anlæg i udlandet, hvilket ville have haft som konsekvens, at kommunen konkret skulle vurdere, om et givent anlæg i udlandet levede op til de samme kriterier, som MST anlægger for at registrere et anlæg i DK som et anlæg for materialenyttiggørelse.] Klassificering af skibe I 10, stk. 2 er sidste ord, genanvendelsen udskiftet med behandlingen. Affaldshierarki I 12 er der ikke sket ændringer i hierarkiet på trods af de nye definitioner, og MST skriver herom i sit høringsnotat af : Affaldshierarkiet er for affaldsbehandlingen som følger: forberedelse til genbrug, genanvendelse, anden nyttiggørelse og bortskaffelse. Affald egnet til materialenyttiggørelse og kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse, omfatter affald til forberedelse til genbrug, genanvendelse og anden endelig materialenyttiggørelse. Anden endelig materialenyttiggørelse er en delmængde af anden nyttiggørelse. Man kunne heraf få det indtryk, at anden endelig materialenyttiggørelse er sidestillet med energiudnyttelse, men imod dette taler Miljøkommissær Potockniks svar af til Parlamentet, hvor Tysklands sidestilling af energiudnyttelse og materialenyttiggørelse underkendes (kan ses her: ). Kapitel 4, Planlægning Bestemmelsen i 13, stk. 1 om at affaldsplanen gælde i 6 år og dække 12 er modificeret ved en henvisning til 107, hvorefter den første plan, dersom den først træder i kraft , kun skal gælde i 5 år og dække i alt 11. I 15, stk. 1, Nr. 1) er definitionerne konsekvensrettet (kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse). I 16, stk. 1, sidste punktum, er indføjet en regel om, at forslaget til kommunal affaldshåndteringsplan kan annonceres udelukkende digitalt på kommunens hjemmeside, hvilket jf. 17 også gælder f.s.v.a. vedtagelsen af den endelige plan. Kapitel 5, Regulativpligt I 19, stk. 3 er indføjet et nyt, sidste punktum: Regulativerne består af en obligatorisk tekst og en tekst, der udfyldes af de enkelte kommunalbestyrelser og i stk. 6 er fristen for

7 7 vedtagelse af første regulativ slettet (fremgår fortsat af overgangsbestemmelserne i kapitel 21). I 23, stk. 2 er regulativernes faste del konsekvensrettet til obligatoriske tekst (jf. ovenstående tilføjelse). Kapitel 6, Ordninger I 24, stk. 3 er genanvendelses-begreberne konsekvensrettet (erhvervsaffald til materialenyttiggørelse) Ordninger for husholdninger: I 28, stk. 2 er tilføjet et nyt, sidste punktum vedr. MST s offentliggørelse af papirpotentialerne i de enkelte kommuner, som nu kan ske udelukkende digitalt på MST s hjemmeside. [MST tilkendegiver i øvrigt i sit høringsnotat, at man forventer at offentliggøre nye potentiale-tal i foråret 2012 på basis af 2010-data]. I 34 (om indsamling af imprægneret træ) er indsat en henvisning til 111, som udsætter iværksættelsen til I 35, stk. 2 og 3 (om ordninger for bygge- og anlægsaffald fra husholdninger) er definitionerne konsekvensrettet ( anden endelig materialenyttigørelse er tilføjet). Ordninger for erhverv: 39 (om erhvervs benyttelse af genbrugspladser) er omformuleret, så den i stedet for at tale om en indsamlingsordning for erhverv kort og godt fastslår, at kommunen skal sikre virksomhederne i kommunen adgang til mindst én genbrugsplads (dog jf. stk. 3 subsidiært anden behandlingsmulighed). Som noget nyt fremgår det af 39, stk. 1, at ordningen skal give virksomhederne adgang til genbrugspladsen med affald, der i karakter svarer til det, husholdninger har adgang med og at der betales for genbrugspladsen efter reglerne i 62-63, hvis tilbuddet benyttes. Det præciseres i MST s høringsnotat af , at formuleringen om affald, der i karakter svarer til det, husholdninger har adgang med er hentet direkte fra den politiske aftale af om erhvervs benyttelse af genbrugspladser, og at der ikke er tale om den samme formulering, som affaldsudvalget i sin tid fremkom med, nemlig art og mængde. I 39, stk. 2 er det nu præciseret, at erhverv kun har adgang i indregistrerede køretøjer. Efter 39, stk. 3 er der nu ikke længere en pligt for kommunerne til at stille kapacitet til rådighed. Det hedder således: Kommunerne planlægger, jf. 15, stk. 1, nr. 1, med henblik på løbende at stille kapacitet til rådighed for virksomhederne på kommunens genbrugsplads. Kommunen skal dog ikke sikre, at der til enhver tid er kapacitet på genbrugspladsen til enhver virksomhed i kommunen (beredskabskapacitet), idet kommunen ved manglende kapacitet på genbrugspladsen henviser til anden tilsvarende håndtering. Det hedder herom i MST s høringsnotat:

8 8 Med den nye model erstattes en rådighedsmodel med mulighed for fritagelse til en helt frivillig ordning. I en rådighedsmodel er det sådan, at kommunen til enhver tid skal have den fornødne kapacitet på genbrugspladsen til at modtage affald fra alle virksomheder. Med den nye ordning er der tale om en langt mindre byrdefuld forpligtelse, der f.eks. kan løses ved, at kommunen laver en aftale vedr. det pågældende affald med et privat anlæg eller en anden fælleskommunal genbrugsplads. Der vil alt efter en evt. aftales nærmere indhold være ganske begrænsede udgifter forbundet med aftalens indgåelse. Til KL s spørgsmål om, hvorvidt der er tale om anvisning eller henvisning bemærkes, at kommunen for så vidt angår erhvervsaffald til materialenyttiggørelse ikke må tilbyde en ordning ( 24, stk. 3). Her er der derfor tale om en henvisning til en tilsvarende (privat eller kommunal) håndtering (uden benyttelsespligt). For så vidt angår det forbrændings- og deponeringsegnede affald sker der en anvisning med benyttelsespligt. I 39, stk. 5 (tidligere stk. 4) er det præciseret, hvad det er for typer farligt affald, omfattet af producentansvarsordninger, der ikke er omfattet af de max. 200 kg farligt affald, virksomhederne må aflevere på genbrugspladsen, nemlig 1) bærbare batterier og akkumulatorer, som defineret i bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer, og 2) affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger omfattet af producentansvar, som defineret i bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. [Elskrotbekendtgørelsen, der ligeledes revideres pr fastslår i 19, stk. 3, at kun virksomheder, der er tilmeldt en genbrugspladsordning efter Affaldsbekendtgørelsens 39 kan benytte afleveringsmulighederne for elskrot, også selv om de evt. afleverer elskrot fra husholdninger se den nye elskrotbekendtgørelse her) I 43, stk. 2 er også selve transportforordningen tilføjet (ud over bekendtgørelse om eksport af affald). Kapitel 7, Forbrænding af affald I 46, stk. 2 er det tilføjet, at kravet om at kommunalbestyrelsen skal sikre, at forbrændingsegnet affald bliver forbrændt på dertil godkendte anlæg, også kan fraviges, dersom reglerne i 48 finder anvendelse (midlertidig oplagring). Kapitel 11, Principper for kommunalbestyrelsens fastsættelse og opkrævning af gebyrer I 59 er de tidligere stykker 3 og 4 ophævet (vedr. obligatorisk brugerundersøgelse hvert 4. år er i 64 erstattet af krav om årlige brugerundersøgelser, dersom kommunen vælger en abonnementsordning). Tidligere stk. 5 bliver derved til stk. 3. I 60 er det præciseret, hvad det generelle administrationsgebyr for husholdninger må dække ( herunder omkostninger forbundet med administration af anvisningsordninger, regulativfastsættelse, affaldsdata- og regulativsystem, information, konkrete anvisninger om håndtering af husholdningsaffald samt planlægning og administration, som ikke kan henføres

9 9 til de enkelte ordninger ), idet der så for de enkelte ordninger i stk. 3-7 er indsat enslydende bestemmelser om, at gebyret for de respektive ordninger skal indeholde omkostninger til administration af ordningerne. I 61 er på tilsvarende vist præciseret, hvad der må indgå i det generelle administrationsgebyr for virksomheder (herunder omkostninger forbundet med administration af anvisningsordninger for virksomheder, regulativfastsættelse, affaldsdata- og regulativsystem, information, konkrete anvisninger om håndtering af affald fra virksomheder samt planlægning og administration, som ikke kan henføres til de enkelte affaldsordninger, kommunen måtte tilrettelægge for virksomheder), idet der så i de ordninger, der er beskrevet i stk. 2-4 og i 62 (om genbrugspladser) er indsat bestemmelser om, at administrationsomkostninger forbundet med disse ordninger skal være indeholdt i de respektive gebyrer. MST skriver i sit høringsnotat af om de generelle administrationsgebyrer og brugen af termen herunder, som betyder, at oplistningerne ikke er udtømmende, men retningsgivende for, hvilke typer af omkostninger, der kan siges at være generelle. For de generelle omkostninger i gebyrer for virksomheder er det i 61 præciseret, at disse ikke kan opkræves hos virksomheder, der generelt er fritaget for affaldsgebyrer efter 65, stk. 1-3 (mens kommunalbestyrelsen f.s.v.a. fritagelser efter 65, stk. 4 skal tage individuel stilling til, om virksomheden skal fritages helt eller delvis, og hvis kun delvis, da netop ikke fritages for det generelle administrationsgebyr). Det tidligere stk. 6 i 61 er blevet til stk. 4, idet dog bestemmelsen om, at Gebyret skal i det kommunale budget- og regnskabssystem konteres på kontoen øvrige ordninger og anlæg, som kommunalbestyrelsens skal oprette en underkonto til helt er udgået. Reglerne for gebyrfastsættelse for virksomheder, der frivilligt (efter 39) vælger at benytte genbrugspladsordningen, er trukket ud i tre selvstændige paragraffer ( 62-64), hvor den nye 62 beskriver hvorledes kommunen skal beslutte sig for en ordning med betaling pr. besøg, en abonnementsordning eller en kombination heraf, samt at den skal opkræve særskilt gebyr for farligt affald. 63 (som også er ny) beskriver de nærmere regler for gebyrfastsættelse for ordninger med betaling efter antal besøg (stk. 1), hhv. ordninger med abonnement (stk. 2-5, idet stk. 3 og 4 beskriver reglerne i 2012 (hvor den hidtidige fordelingsnøgle og branchekoderne i bilag 11 kan anvendes) og stk. 5 reglerne i 2013 og følgende år (hvor resultaterne af brugerundersøgelserne efter 64 skal læges til grund ved fordelingen)). Stk. 6 er en videreførelse af det tidligere stk. 5 og omhandler reglerne for udenlandske virksomheder. 64 beskriver, hvorledes der ved valg af abonnementsordning årligt skal gennemføres en brugerundersøgelse senest 1. oktober som grundlag for fastsættelse af gebyrer, herunder fordelingen mellem erhverv og husholdninger, og mellem forskellige former for erhverv (hvilket er en nyskabelse i f.t. brugerundersøgelserne efter den tidligere bekendtgørelse, som alene skulle kortlægge fordelingen mellem erhverv og husholdninger, idet fordelingen mellem forskellige former for erhverv skete efter den obligatoriske nøgle et forhold, der gør, at de hidtidige brugerundersøgelser ikke kan finde anvendelse ved fastlæggelse af gebyrerne i 2012).

10 10 De resterende paragrafnumre rykker som følge af de tre nye tre numre. Den nye 65 svarer således til den gamle 62, dog med den væsentlige tilføjelse i stk. 1 (fritagelse af særlige branchekoder med 0-1 ansatte), at i opgørelsen af antal ansatte tæller ejeren af virksomheden med, hvis ejeren udfører arbejde for virksomheden og i stk. 3 (fritagelse på basis af lav omsætning), at omsætningsgrænsen nu er (mod i dag), samt at beløbet opgøres som momsomsætningen og for virksomheder, der ikke er omfattet af moms, da som lønsummen. For offentlige virksomheder opgøres beløbet som summen af lønsums- og driftsudgifterne. Det fremgår endvidere nu, at kommunen indhenter oplysningerne fra SKAT vedr. momsomsætning, og at kommunen undtager virksomheder med momsomsætning < (mod tidligere kan undtage må skulle forstås sådan, at kommunen ikke skal afvente evt. ansøgning, men forlods skal undtage virksomheder, der opfylder momsomsætningskriteriet i det indkomstår, der ligger 2 år forud for gebyråret). I et nyt stk. 5 hjemles kommunerne adgang til at fastsætte en årlig skæringsdato for, hvornår anmodning om fritagelse efter stk. 3 og 4 skal være modtaget hos kommunen (hvilket f.s.v.a. henvisningen til stk. 3 godt nok taler imod at kommunen pr. automatik skal undlade at opkræve gebyret og i stedet afvente dokumentation (?)). HVIS kommunen vælger at fastsætte en sådan frist skal det dels annonceres på hjemmesiden, dels kommunikeres på anden måde til virksomhederne, som skal tilstås minimum en 8 ugers frist til at ansøge. I sit høringsnotat af oplyser MST, at en sådan kommunikation f.eks. godt kan være et brev, som samtidig udgør en opkrævning, der så blot skal have minimum 8 ugers betalingsfrist, idet det samtidig skal præciseres overfor virksomheden, at der ikke kan ansøges om fritagelse efter 8-ugersfristen. Virksomhederne skal således enten søge om fritagelse eller betale indenfor denne 8-ugersfrist. I et nyt stk. 6 opsamles en tværgående bestemmelse (der tidligere fremgik af de enkelte stykker) om, at hvis en ellers fritaget virksomhed alligevel benytter en eller flere af kommunens ordninger, skal virksomheden betale gebyrerne herfor, samt det generelle administrationsgebyr efter 61 (og selvfølgelig også administrationsgebyr-andelen af genbrugspladsgebyret, fastsat efter 62, dersom virksomheden benytter genbrugspladsen). Kapitel 13, Indberetning af data om affald I 72 (tidligere 69) er i stk. 1 Nr. 1) indsat også forberedelse for genbrug, og i Nr. 3) er det præciseret, at det alene er indsamlervirksomheder, der foretager indsamling af kildesorteret affald til materialenyttiggørelse, der er forpligtiget til at indberette til affaldsdatasystemet, idet det i et nyt stykke 2 er oplistet i hvilke tilfælde indsamlervirksomheder også kan indberette (nemlig også andet affald end kildesorteret affald til materialenyttiggørelse, herunder også ved im-/eksport). I 72, stk. 1, Nr. 5 og 6 er det præciseret, at alene virksomheder, omfattet af Nr. 1-4, der skal indberette i tilfælde af im- hhv. eksport af affald (hvilket f.s.v.a. virksomheder under 4 b kan virke en kende dobbelt-konfekt-agtigt i forhold til Nr. 6 (!)). I stk. 4 er det præciseret, at det er p-nummeret for den kommunale institution, der forestår ordningen, der skal anvendes ved indberetning af affald fra kommunale ordninger.

11 11 I stk. 5 er det præciseret, at det også kan være indsamlervirksomheder, der modtager affald fra transportører (og ikke kun anlæg ). I 73, stk. 1 er også medtaget reference til det nye stk. 2 i 72, og fristen for indberetning i 2012 (dækkende data fra 2011) udsat til (mod normalt 31. januar). I stk. 2 er det præciseret, at indberetning sker digitalt. I stk. 3 er det præciseret, at MST skal indberette digitalt for udenlandske virksomheder, og i mangel af p-nummer skal indberetning foretages på produktionsenhedsniveau, dvs. for hver fysisk beliggenhed, hvor virksomheden driver virksomhed fra. I 74 tilstås anlæg og virksomheder, der skal indberette til affaldsdatasystemet (jf. 72, stk. 1 og 2) generelt to dage mere til at rette i, eftersom de efter den tidligere bekendtgørelse skulle gøre det inden 30. januar, mens de efter den nugældende kan fortsætte med at rette til senest den 31. januar, og i 2012 kan der rettes senest (i data for 2011). I stk. 2 præciseres det, at det er det foregående kalenderårs data, kommunerne må rette i indtil 30. september. I stk. 4 er det tilføjet, at hvis MST retter i data, skal den også orientere kommunalbestyrelsen herom (ud over den, der har foretaget indberetningen). I 75, stk. 1 er det tilføjet, at virksomheder, der indberetter, også kan sende anden skriftlig bekræftelse end en faktura til den, affaldet er modtaget fra, og stk. 2 er konsekvensrettet i overensstemmelse hermed. Kapitel 14, Erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse Kapitlet har fået ny overskrift i overensstemmelse med de nye definitioner (hed tidligere Genanvendeligt erhvervsaffald ). 77, stk. 1 er tilsvarende konsekvensrettet. I stk. 2 er til anvendelse udgået. Stk. 4 og 6 er konsekvensrettet m.h.t. definitioner, og i stk. 6 er det misvisende behandlingskapacitet udskiftet med forbehandlingsanlæg (som de sorteringsanlæg skal have, hvortil usorteret bygge- og anlægsaffald lovligt må føres). 78, stk. 1 og 3 er konsekvensrettet m.h.t. definitioner, og stk. 3 er derudover suppleret med yderligere to anlægstyper, hvortil affaldsproducerende virksomheder mindst én gang årligt kan levere deres erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, nemlig til virksomheder, som er undtaget registrering efter 87, stk. 5 (virksomheder, som hjemtager og genanvender affald fra egne produkter og virksomheder, som modtager og genanvender mindre mængder af specifikke affaldstyper i deres produktion) og godkendte, registrerede kommunale behandlingsanlæg. For sidstnævnte er det præciseret. at det kildesorterede erhvervsaffald til materialenyttiggørelse skal bringes til det kommunale behandlingsanlæg, eftersom det

12 12 kommunale behandlingsanlæg ikke må foretage indsamling af kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, jf. 24, stk. 3. Stk. 5 er konsekvensrettet m.h.t. definitioner, og i Nr. 1) er det præciseret, at det også er tilstrækkeligt at levere affaldet til virksomheder, som er undtaget fra registrering efter 87, stk. 5, eller at anvende affaldet til anden endelig materialenyttiggørelse, og stk. 7 er konsekvensrettet i overensstemmelse hermed. Stk. 8 er konsekvensrettet m.h.t. definitioner og transportforordningen er indsat som reference, ligesom det som noget nyt er tilføjet, at virksomheder og anlæg også kan sikre genanvendelse eller anden endelig materialenyttiggørelse af det genanvendelige affald efter anden lovgivning. (Tilføjelsen må skulle ses i lyset af, at genanvendelsesanlæg, som alene genanvender affald, som er omfattet af anden lovgivning, som særskilt regulerer genanvendelsen af affaldet, herunder fastsætter regler for mængden og arten af affald, ikke skal registreres i Affaldsregistret (jf. 87, stk. 3)). 79, stk. 1 og 2 er konsekvensrettet m.h.t. definitioner, og stk. 2 tillige tilføjet bestemmelsen om, at også aflevering til anlæg fritaget for registreringspligt efter 87, stk. 5 er omfattet af indsamlervirksomheders pligter/rettigheder. Stk. 4 er ajourført m.h.t. historiske datoer, og tilføjet et nyt punktum om digital registrering. Stk. 5, Nr. 2 er konsekvensrettet m.h.t. definitioner og den fulde titel på uddannelsesbekendtgørelsen og derudover tilføjet et nyt punktum, hvorefter kravet om indsamlerbevis eller kvalifikationer, som kan sidestilles hermed, skal opfyldes, uanset hvilken form for affald, der indsamles. Stk. 5, Nr. 5 er suppleret med en angivelse af, at indsamlervirksomheder også skal angive, om de ønsker at blive godkendt med forbehandlingsanlæg, ligesom der et nyt Nr. 6 kræves oplysninger om gyldig miljøgodkendelse. I 80 er historiske frister slettet og definitionerne konsekvensrettet, hvilket sidste også gælder for 81. I 82 er tilføjet en bestemmelse om, at ændringer skal oplyses digitalt. 83 og 84 er konsekvensrettet m.h.t. definitioner. Kapitel 15, Affaldsregistret 85 er konsekvensrettet m.h.t. definitioner. 86, stk. 1, Nr. 3) om affaldstransportører er tilføjet en reference til 87, stk. 4 (hvorefter Indsamlervirksomheder ikke også behøver at lade sig registrere som transportører). Stk. 2 er udvidet med også alle de typer af registreringer (ud over godkendelser af indsamlervirksomhed), MST skal foretage, og hvor det for dem alle nu gælder, at styrelsen skal træffe afgørelse om, hvilke affaldsfraktioner, som kan optages på Affaldsregistret.

13 13 87, stk. 1 har undergået redaktionelle ændringer og historiske frister er slettet, mens stk. 2 er tilføjet en bestemmelse om, at kommunale behandlingsanlæg skal være registreret, hvis de modtager kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse (sådan må referencen til 78, stk. 3, Nr. 4 skulle forstås). Som nyt stk. 4 er optaget en bestemmelse om, at en virksomhed kan undlade at lade sig registrere som affaldstransportør, såfremt virksomheden har ansøgt om eller er blevet godkendt og registreret som indsamlingsvirksomhed, jf. 79, stk. 2, nr. 2, om transport. Som et nyt stk. 5 er optaget nogle undtagelsesbestemmelser, hvorefter virksomheder ikke skal anmode om registrering, såfremt de hjemtager og genanvender affald fra egne produkter i den videre produktion, eller modtager og genanvender mindre mængder af specifikke affaldstyper i deres produktion. Tidligere stk. 4 og 5 (om krav om indberetning af ændringer og regler for registrering) er blevet til stk. 6 og 7 og tilføjet bestemmelse om, at indberetning/registrering skal ske digitalt. Tidligere stk. 6 (om MSTs registrering af udenlandske virksomheder uden p-nummer) er blevet til stk. 8 og tilføjet bestemmelser om at registrering skal ske på baggrund af indsendt materiale og på produktionsenhedsniveau (dvs. for hver fysisk beliggenhed, hvor virksomheden driver virksomhed fra). I 91 (tidligere 88) skal transportører ikke længere indgive oplysninger om gyldig godskørselstilladelse, sikkerhedsrådgiver og ADR-bevis. I 92 skal kommunale behandlingsanlæg nu også indgive oplysinger om, hvilke affaldsfraktioner, anlægget kan behandle. 95 er konsekvensrettet m.h.t. definitioner. 96 har undergået redaktionelle ændringer, og der sondres nu mellem engangsgebyrerne og årsgebyrerne, som beskrives i hhv. stk. 6 og er konsekvensrettet m.h.t. definitioner og ajourført f.s.v.a. de myndigheder, indsamlere skal oplyse navne/kontaktoplysninger på overfor dem, de overtager ansvaret for affaldet fra. Det samme gælder f.s.v.a. 98 (her vedr. mæglere). Kapitel 17, Kommunale behandlingsanlæg har undergået konsekvensrettelser m.h.t. definitioner. Kapitel 20, Straf Strafbestemmelserne er generelt ajourført m.h.t. definitioner. I 105, stk. 1 er det som nyt nr. 5) blevet gjort strafbart at afleverer affald på genbrugspladsen i strid med 39, stk. 1, 3. pkt.

14 14 I Nr. 24, 25 og 32 er faktura suppleret med eller anden skriftlig dokumentation (jf. ny regel i 75, stk. 1 om, at faktura ikke er eneste accepterede dokumentation). I Nr. 27 er det blevet gjort strafbart at undlade at følge kommunal anvisning f.s.v.a. materialenyttiggørelse af erhvervsaffald. Kapitel 21, Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser I 106 er ikrafttrædelsen fastsat til , idet dog krav om godkendelse af indsamlere er udsat til I 107 udsættes kravet om vedtagelse af ny affaldsplan til , idet kommunalbestyrelsen dog da skal forlænge den gældende (eller vedtage en). Udsættes vedtagelsen til , skal den fortsat kun gælde i perioden (5 år) og dække perioden (11 år). (Normalt hhv. 6 og 12 år). I 108 sættes den generelle frist for vedtagelse af regulativer efter 19 til , men regler om erhvervs benyttelse af genbrugspladser kan vente med at blive indsat til , idet der indtil da så gælder en generel abonnementsordning efter de hidtidige regler for gebyrfastsættelse og opkrævning, men dog som en frivillig tilmeldeordning. I 109 fastsættes reglerne for fastsættelse og opkrævning af gebyr i 2010 i det omfang kommunen ikke har vedtaget et erhvervsaffaldsregulativ efter reglerne i bekg. 48 af I 111 udsættes fristen for, hvor længe kommunalbestyrelsen kan anvise imprægneret træ fra husholdninger og virksomheder til deponering til Bilag 1 Listen over bilag er blevet mere udførlig. Bilag 3, Oplysninger, som skal indberettes til brug for benchmarking, jf. 51, stk. 1 Det er under pkt. 1 præciseret, at anlæg, der forbrænder farligt affald, ikke tilhører gruppen af dedikerede affaldsforbrændingsanlæg. Som noget nyt skal for forbrændingsanlæg angives anlæggets R1-faktor og hvordan den er beregnet, jf. fodnoten til R1 i bilag 6 B. For deponeringsanlæg skal ikke længere angives den deponerede mængde af havbundssediment (og ej heller taksten herfor). Bilag 5, Indberetning af data om affald, jf. kapitel 13 I Afsnit 3, punkt 3), Indberetningstype, har alle indberetningstyper fået en kombineret bogstavs- og to-cifret talkode, idet alle indberetningstyperne for husholdningsafald heder Hxx, og alle indberetningstyperne for erhvervsaffald hedder Exx.

15 15 Under punkt 4) er konsekvensrettet m.h.t. definitioner og affaldsaktiviteten fraført anlæg er blevet mere tydeligt forklaret (i noten). Ved indberetning om im/eksport skal der nu kun anvendes Basel- eller OCD-kode (tidligere begge). Bilag 6 B, Former og metoder for nyttiggørelse, jf. 3, nr. 41 Der er i fodnote (*) indsat en forklarende underoveskrift: R1-faktoren beregnes efter følgende formel, og derudover (efter formelene) en bestemmelse om, at R1-faktoren beregnes efter anvisningerne i Kommissionens vejledning Guidelines on the interpretation of the R1 energy efficiency formula for incineration facilities dedicated to the processing of municipal solid waste according to Annex II of Directive 2008/98/EC on waste. (Se mere om denne her, hvor der også er link til guidelinen). Bilag 9, Standardregulativ for husholdninger og Bilag 10, Standardregulativ for erhverv Alle paragrafhenvisninger til affaldsbekendtgørelsen og anden lovgivning er fjernet (for at undgå, at regulativerne skal genbehandles, hver gang der sker ændringer i lovgivningerne). Herudover mindre, redaktionelle ændringer (i erhvervsaffaldsregulativet er f.eks. definitionerne ajourført). Af punkt 11.2 i erhvervsaffaldsregulativet fremgår det nu også jf. præciseringen i affaldsbekendtgørlsen at erhverv har adgang til genbrugspladsen med indregistrerede køretøjer. I punkt 11.4 er det præciseret, hvilke typer producent-ansvarsaffald, der ikke skal medregnes i de 200 kg farligt affald. I punkt 13.3 er vævsaffalds-afsnittet forenklet. Referencer Se den nye affaldsbekendtgørelse, Nr af her på retsinfo: Se en mere læse- og printvenlig version her på Lovtidende: Se evt. den tidligere affaldsbekendtgørelse Nr. 224 af her på retsinfo:

16 16 n_pr_ htm Se DAKOFAs 'samkøring' af gældende (marts 2011) og nye (december 2011) bekendtgørelse her (vist som nye bekendtgørelse med markering af alle ændringer i f.t. gældende): %20affaldsbekendtgørelser.pdf Se tidligere omtale af den endelige bekendtgørelse her på DAKOFAs hjemmeside: Se evt. høringsudkastet og omtale af det her på DAKOFAs hjemmeside: Se evt. MST's høringsnotat af vedr. den gennemførte høring af udkastet her på Folketingets hjemmeside Se evt. DAKOFAs fortolkningsforum vedr. den gældende affaldsbekendtgørelse her (som pr er opdateret med den nye bekendtgørelse)

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Denne tidslinje er senest redigeret

Denne tidslinje er senest redigeret Denne tidslinje er senest redigeret 23.02.10 Tidslinje for initiativer i f.m. gennemførelse af affaldsreformens fase 1 - baseret på s orienteringsskrivelse af 10. juli 2009 til kommunerne om gennemførelse

Læs mere

Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1)

Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1) Alle kommuner Jord & Affald J.nr. 7759-00014 Ref. bpc, awd, cfm Den 10. juli 2009 Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1) Den 28. maj 2009 vedtog Folketinget en ændring

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013. Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder

Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013. Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013 Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven nr. 879 af 26. juni 2010. (Affaldsbekendtgørelsen

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse Gebyrer

Ny Affaldsbekendtgørelse Gebyrer Ny Affaldsbekendtgørelse Gebyrer Gebyrer Gebyrer Ikrafttræden Opkrævning af gebyrer via CVRregistret fra 1.1.2010 Opkrævning af gebyr for virksomheders adgang til genbrugspladser fra 1.1.2010. Undtagelser

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed?

Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed? Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed? Morten Therkildsen Peter L. Madsen Reno Djurs I/S Disposition Baggrund for de nye regler Ny ansvarsfordeling i forhold til genanvendeligt

Læs mere

Miljøstyrelsens redegørelse for lovgrundlaget

Miljøstyrelsens redegørelse for lovgrundlaget Miljøstyrelsens redegørelse for lovgrundlaget tilblivelsen heraf og planer herfor Et historisk rids.. Før fase 1 af Ny Organisering Fase 1 affaldsbekendtgørelse 1473 2009 En tilføjelse til Fase 1 politisk

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. december 2012 17. december 2012. Nr. 1306. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) I medfør af 45 a, 46 a, stk. 1 og 2, 48, stk. 4 og 8, 73, 80, stk. 1, 88, 89 b, 92

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse

Ny Affaldsbekendtgørelse Ny Affaldsbekendtgørelse Introduktion Ny affaldsbekendtgørelse udstedt 18. december 2009. Justeret bekendtgørelse udstedt 13. januar 2010. Fodnoten til bilag 6 B om forbrænding slettet Undtagelse for restprodukter

Læs mere

Til de på høringslisten anførte

Til de på høringslisten anførte Til de på høringslisten anførte Jord & Affald J.nr. MST-7779-00225 Ref. Mamun, Lilma Den 7. november 2012 Udsendelse i høring af tre bekendtgørelser: Bekendtgørelse om affald, bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet

Læs mere

BEK nr 1309 af 18/12/2012 Gældende (Affaldsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2012 Miljøministeriet

BEK nr 1309 af 18/12/2012 Gældende (Affaldsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2012 Miljøministeriet BEK nr 1309 af 18/12/2012 Gældende (Affaldsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2012 Miljøministeriet Ændrer i følgende forskrifter BEK nr 1415 af 12/12/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel

Læs mere

Høringssvar fra KL over fornyet høring om udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser bekendtgørelse

Høringssvar fra KL over fornyet høring om udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser bekendtgørelse mst@mst.dk Høringssvar fra KL over fornyet høring om udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser bekendtgørelse om affald KL har modtaget udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser

Læs mere

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/31121. Bilag 1 Sagsbeskrivelse

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/31121. Bilag 1 Sagsbeskrivelse Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer Sag nr. 10/31121 Bilag 1 Sagsbeskrivelse Indledning Virksomhederne i Ringsted Kommune skal betale et erhvervsaffaldsgebyr gældende for 2011. Gebyret

Læs mere

Vejledende udtalelse om affaldsbekendtgørelsens gebyrbestemmelser

Vejledende udtalelse om affaldsbekendtgørelsens gebyrbestemmelser Til alle landets kommuner Jord & Affald J.nr. Mst-7759-00016 Ref. JABRA 17. februar 2010 Vejledende udtalelse om affaldsbekendtgørelsens gebyrbestemmelser Bekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 om affald,

Læs mere

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Notat Fra: Lars Høier 05. februar 2010 Dokumentnr.: 51042 Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Der er i januar 2010 kommet to nye bekendtgørelser på affaldsområdet: Affaldsbekendtgørelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1)

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) BEK nr 1306 af 17/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7779-00224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Orienteringsmøde onsdag den 29. april 2015

Orienteringsmøde onsdag den 29. april 2015 Miljøstyrelsens sagsbehandling af kommunale behandlingsanlægs anmeldelse om fortsat behandling af kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse Orienteringsmøde onsdag den 29. april 2015

Læs mere

Affaldsbekendtgørelsen

Affaldsbekendtgørelsen mst@mst.dk mamun@mst.dk Høringssvar fra KL over udkast til bekendtgørelse om affald, bekendtgørelse om affaldsdatasystemet samt bekendtgørelse om affaldsregisteret og registrering heri og om godkendelse

Læs mere

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST 1 Indhold Generel del... 4 1. Formål... 4 Jord som affald... 4 Områdeklassificering, jordflytning og anmeldelse... 4 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde...

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 54 Offentligt Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2,

Læs mere

Forudsætninger og principper for fastsættelse og opkrævning af affaldsgebyrer hos virksomheder i 2017

Forudsætninger og principper for fastsættelse og opkrævning af affaldsgebyrer hos virksomheder i 2017 Forudsætninger og principper for fastsættelse og opkrævning af affaldsgebyrer hos virksomheder i 2017 iht. affaldsbekendtgørelse nr. 1309 af 18/12/2012 kapitel 8 Renovation, Administration Dato 7. juni

Læs mere

1. Affaldsmængde (vægtenhed) Informationsbrev til virksomheder, der indberetter affaldsdata.

1. Affaldsmængde (vægtenhed) Informationsbrev til virksomheder, der indberetter affaldsdata. Roskilde J.nr. MST-7761-00477 Ref. vba Den 2. februar 2012 Informationsbrev til virksomheder, der indberetter affaldsdata. Miljøstyrelsen udsendte et informationsbrev den 19. januar 2012. På baggrund af

Læs mere

Generelle regler for husholdninger Generelle regler for virksomheder Særlig del Områdeklassificering... 13

Generelle regler for husholdninger Generelle regler for virksomheder Særlig del Områdeklassificering... 13 REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune December 2011 1 Indhold Generel del... 4 1. Formål... 4 Jord som affald... 4 Områdeklassificering, jordflytning og anmeldelse... 4 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde...

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415. Lovtidende A 2011 Udgivet den 31. december 2011 12. december 2011. Nr. 1415. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

Den 27. april 2006 Århus Kommune

Den 27. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Revision af Århus Kommunes regulativer for erhvervsaffald og husholdningsaffald

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/3733. Bilag 1 Sagsbeskrivelse. Indledning

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/3733. Bilag 1 Sagsbeskrivelse. Indledning Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer Sag nr. 10/3733 Bilag 1 Sagsbeskrivelse Indledning Virksomhederne i Ringsted Kommune skal betale et erhvervsaffaldsgebyr i 2010. Gebyret skal dække

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Regulativ for jord

Bornholms Regionskommune. Regulativ for jord Regulativ for jord Gældende pr. 1. januar 2011 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyr 2013

Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyr 2013 Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyr 2013 Hvorfor skal jeg betale erhvervsaffaldsgebyr i 2013? Folketinget har besluttet, at alle landets kommuner skal opkræve affaldsgebyrer fra erhvervsvirksomheder

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010 13. januar 2010. Nr. 48. Bekendtgørelse om affald 1) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b,

Læs mere

Affaldsgebyrer i 2012 for virksomheder og private i Kolding Kommune i. h. t. affaldsbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010

Affaldsgebyrer i 2012 for virksomheder og private i Kolding Kommune i. h. t. affaldsbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 By- og Udviklingsforvaltningen Affaldsgebyrer i 2012 for og private i Kolding Kommune i. h. t. affaldsbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 Renovation, Administration Juni 2011 Affaldsgebyrer for. Forudsætninger:

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

Hvad kan der konkluderes om effekterne af affaldsreformens Side 1 af 10

Hvad kan der konkluderes om effekterne af affaldsreformens Side 1 af 10 Hvad kan der konkluderes om effekterne af affaldsreformens første fase? 08.02.2016 Side 1 af 10 J.nr. 4.10.1.1 Indledning KL og Dansk Affaldsforening vil med dette notat lave en komprimeret gennemgang

Læs mere

Affaldsløsninger. 8. oktober 2014

Affaldsløsninger. 8. oktober 2014 Affaldsløsninger 8. oktober 2014 Indhold Rapport for Poul Tarp A/S...2 Rapport for SeerupIT ApS...4 Rapport for SeerupIT ApS...5 Rapport for Grontmij...7 Rapport for Logimatic...9 Rapport for Orbicon...

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010 21. december 2010. Nr. 1632. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

Når du har bestået indsamlerprøven, får du automatisk tilsendt dit indsamlerbevis [link til indsamlerprøven]

Når du har bestået indsamlerprøven, får du automatisk tilsendt dit indsamlerbevis [link til indsamlerprøven] Indsamleruddannelsen Velkommen til indsamleruddannelsen. Her på siderne kan du læse det, du skal vide for at kunne bestå indsamlerprøven og opnå dit indsamlerbevis. Virksomheder som pr. 1. januar 2015

Læs mere

224 af 07/03 2011 Status: Gældende

224 af 07/03 2011 Status: Gældende Bek. om affald 224 af / 21 Status: Gældende Nr. 224 af 7. marts 21 Miljøministeriet Bekendtgørelse om affald Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 20. december Bekendtgørelse om affald 1)2) 18. december Nr

Lovtidende A Udgivet den 20. december Bekendtgørelse om affald 1)2) 18. december Nr Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. december 2012 18. december 2012. Nr. 1309. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2,

Læs mere

Specifikke bemærkninger til KL s høringssvar over a f- faldsbekendtgørelsen og elskrotbekendtgørelsen. Kapitel 2 definitioner

Specifikke bemærkninger til KL s høringssvar over a f- faldsbekendtgørelsen og elskrotbekendtgørelsen. Kapitel 2 definitioner Specifikke bemærkninger til KL s høringssvar over a f- faldsbekendtgørelsen og elskrotbekendtgørelsen Bemærkninger til affaldsbekendtgørelsen Kapitel 2 definitioner Det er meget svært at forstå de nye

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. marts 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 7. marts 2011. Nr. 224.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. marts 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 7. marts 2011. Nr. 224. Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. marts 2011 7. marts 2011. Nr. 224. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b,

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse

Ny Affaldsbekendtgørelse Ny Affaldsbekendtgørelse Introduktion Ny affaldsbekendtgørelse udstedt 18. december 2009. Justeret bekendtgørelse udstedt 13. januar 2010. Fodnoten til bilag 6 B om forbrænding slettet Undtagelse for restprodukter

Læs mere

NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012)

NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012) NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012) Beskrivelse af ændringer i ADS Den 19. november opdaterede vi Affaldsdatasystemet. Opdateringen har rettet nogle fejl og har forbedret

Læs mere

Samkøring af Affaldsbekendtgørelserne af 21.12.09 og 13.01.10

Samkøring af Affaldsbekendtgørelserne af 21.12.09 og 13.01.10 Samkøring af Affaldsbekendtgørelserne af 21.12.09 og 13.01.10 Dette dokument består af en afskrift af den nye, gældende affaldsbekendtgørelse (nr. 48 af 13.01.10), som via elektronisk tekstbehandling er

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om affald 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om affald 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om affald 1) I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

Regulativ om jord, som er affald

Regulativ om jord, som er affald Regulativ om jord, som er affald 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV UDKAST JORDREGULATIV 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord,

Læs mere

Vedr. gebyr for erhvervsaffald

Vedr. gebyr for erhvervsaffald 0 9-0 2-2 0 1 1 Vedr. gebyr for erhvervsaffald Ved brev af 30. november 2010 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Hovedstaden i anledning af, at Frederiksberg Kommune den 26. november 2010

Læs mere

Forslag til: Regulativ for jord

Forslag til: Regulativ for jord Forslag til: Regulativ for jord Forslag til ændringer til gældende regulativ er vist med rød skrift Læs om: Regler for jord som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Marts 2016 20

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren MILJØstyrelsen 14. december 2004 Jord & Affald CFM; MHY Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren Baggrunden for arbejdsgruppen gennemgås kort

Læs mere

Bekendtgørelse om affald 1)

Bekendtgørelse om affald 1) Bekendtgørelse om affald 1) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk. 2-4, 51,

Læs mere

Vedr. gebyr for erhvervsaffald

Vedr. gebyr for erhvervsaffald X 01-09- 2011 Vedr. gebyr for erhvervsaffald Ved breve af 23. september 2010 og 25. januar 2011 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Hovedstaden i anledning af, at Gentofte Kommune den 21.

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 I medfør af 7, stk. 3, nr. 4, og stk. 4, 80, stk. 1 og 2, 92 og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1)

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1) BEK nr 1326 af 10/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7776-00009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Ny tekst Kolonne 3. Kapitel 1 Anvendelsesområde og formål. gebyrfinansiering af Affaldsdatasystemet.

Ny tekst Kolonne 3. Kapitel 1 Anvendelsesområde og formål. gebyrfinansiering af Affaldsdatasystemet. Nuværende tekst Kolonne 1 Ny tekst med track changes Kolonne 2 Ny tekst Kolonne 3 Bemærkninger Kolonne 4 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

Redegørelse/indstilling

Redegørelse/indstilling Sagsnr.: 2009/02983 Dato: 01-12-2009 Sag: Affaldsgebyrer for erhverv 2010 Sagsbehandler: Per Hauge Teksten i kursiv er identisk med teksten i sagsfremstillingen Sagens kerne Ny lovgivning betyder, at der

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Regulativ for jord - Jordhåndtering - Områdeklassificering - Skema til anmeldelse af jordflytning Gældende fra den 5. april 2012 REGULATIV FOR JORD 1 Formål 1.1 Jordhåndtering Formålet med dette regulativ

Læs mere

Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 03-05-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Høringsnotat ændring af Affaldsbekendtgørelsen (nye regler om virksomheders adgang til genbrugspladsen, gebyrer, affaldsdatasystem og affaldsregister)

Høringsnotat ændring af Affaldsbekendtgørelsen (nye regler om virksomheders adgang til genbrugspladsen, gebyrer, affaldsdatasystem og affaldsregister) Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 134 Offentligt NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7779-00149 Ref. angun, pejoe Den 18. november 2011 Høringsnotat ændring af Affaldsbekendtgørelsen (nye regler om virksomheders

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Forslag til standardregulativ for erhvervsaffald Dato 31. august 2010 Sags id: 2862039 dok. id.: 2917996 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE. Høringsudkast

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE. Høringsudkast REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD I FAXE KOMMUNE Høringsudkast Dato 25.06.2013 1 Indholdsfortegnelse Erhvervsaffald I Generel del 1 Form ål m.v. 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Registrering af udenlandske virksomheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 2012/1 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7770-00009 Fremsat den 4. oktober 2012 af miljøministeren (Ida Auken)

Læs mere

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Gældende fra 1. maj 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

ANMELDESKEMA 3. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer

ANMELDESKEMA 3. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer Det skal anmeldes til Frederikssund Kommune, hvis der genanvendes bygge- og anlægsaffald som erstatning for

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Producentansvar for biler, batterier og elektronik

Producentansvar for biler, batterier og elektronik Producentansvar for biler, batterier og elektronik Producentansvar for biler, batterier og elektronik Anne Harborg Larsen Jord & Affald Det skal I høre om de næste 45 minutter Hvad er producentansvar?

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD I FAXE KOMMUNE Dato 23.08.2012. 1 Indholdsfortegnelse Erhvervsaffald I Generel del 1 Formål m.v. 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Registrering af udenlandske virksomheder 5 Gebyrer

Læs mere

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016 TAKSTER I Administration, bolig 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter dække udgifterne på funktion 1.38.60 Generel administration

Læs mere

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT)

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) November 2014 Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 15. februar 2011 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 15. februar 2011 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 15. februar 2011 til en borger: 15-02- 2011 Du har den 28. juni 2010 klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over Tønder Kommunes opkrævning af

Læs mere

Ringsted Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringsted Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringsted Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 19-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT)

Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT) November 2014 Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med

Læs mere

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015 JORDREGULATIV Horsens Kommune Gældende fra 26. marts 2015 Indholdsfortegnelse regulativ 1. Formål 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde 3. Definitioner 4. Affaldsproducentens pligter 5. Affaldstransportørens

Læs mere

Charlotte Jakobsen Eriksen - Orientering om ny aftale om genbrugspladser af d. 1. juli 2011

Charlotte Jakobsen Eriksen - Orientering om ny aftale om genbrugspladser af d. 1. juli 2011 Orientering om ny aftale om genbrugspladser af d. 1. juli 2011 Page 1 of 1 Charlotte Jakobsen Eriksen - Orientering om ny aftale om genbrugspladser af d. 1. juli 2011 Fra: "Madsen, Søren R. N."

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Velkommen til Silkeborg Genbrug & Affald

Velkommen til Silkeborg Genbrug & Affald Velkommen til Silkeborg Genbrug & Affald Kort præsentation Kort information om anlægsændringerne på Affaldscenter Tandskov Proceduren ved indvejning, før og nu Fremtidige procedure Procedure ved indvejning,

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 16. maj 2008 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 16. maj 2008 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 16. maj 2008 til en borger: Statsforvaltningen Syddanmark har fra Folketingets Ombudsmand den 10. august 2007 modtaget en klage fra Dem over Odense Kommunes opkrævning

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

2.1 Styrket konkurrence og øget gennemsigtighed på markedet for genanvendeligt erhvervsaffald

2.1 Styrket konkurrence og øget gennemsigtighed på markedet for genanvendeligt erhvervsaffald Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 486 Offentligt 21. juni 2007 Politisk aftale om organisering af affaldssektoren Regeringen har den 21.6.2007 indgået aftale med Dansk Folkeparti, Det

Læs mere

Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg

Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg natur & miljø 2016 Affaldshierarkiet Forberedelse med henblik på genbrug Genanvendelse Anden materialenyttiggørelse eller energiudnyttelse

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en

Læs mere