Businesscase. Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel. - rapport til Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Businesscase. Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel. - rapport til Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder"

Transkript

1 Businesscase Digital adgang til i forbindelse med ejendomshandel - rapport til Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder Udarbejdet for STS af Erhvervs- og Byggestyrelsen & COWI A/S 11. april 2008 Version: Business case-ver-06.doc

2 Revisionshistorik Version Opsummerende beskrivelse af ændringer Dato Navn og instans udkast arbejdsgruppen COWI, EBST 0.2 Gennemskrivning iht. arbejdsgruppens/ebst input Abk/EBST 0.3 Finansielle rettelser fra COWIEBST Abk/EBST 0.4 Lay-out-mæssige rettelser, 2. udkast arbejdsgruppen Abk/EBST 0.5 Korrektur + note fra arbejdsgruppen EBST 0.6 Fejlretning kap Abk/EBST 1

3 Indholdsfortegnelse Ledelsesresume 3 1 Løsningsbeskrivelse Forretningsmæssigt omfang It-mæssigt omfang Interessenter Alternative løsninger Delprojekter Afhængigheder til sideordnede projekter (nuværende) 12 2 Forretningsmæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser Økonomiske nøgletal Kvalitative gevinster Risici 18 3 Implementering og opfølgning Implementeringsstrategi Milepælsplan KPI er 20 4 Ejerskab Projektejer og projektleder Leverandører Opfølgning på forretningsmilepæle Sponsorer Godkendelse 22 Bilagsoversigt 23 2

4 Ledelsesresume Baggrund og status Regeringen offentliggjorde i 2005 oplægget Bedre og billigere bolighandel, hvor ét af initiativerne omfattede etableringen af en offentlig boligportal - Boligejer.dk. Portalen blev etableret i starten af 2006 af Erhvervs- og Byggestyrelsen og er blandt andet baseret på ejendomsdata fra den Offentlige Informationsserver (OIS). Efterfølgende har Erhvervs- og Byggestyrelsen i december 2006 udarbejdet rapporten Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom, som præsenterer Erhvervs- og Byggestyrelsens vision for et fuldt digitaliseret ejendomsmarked. En stor udfordring på vejen mod et fuldt digitaliseret ejendomsmarked er at sikre borgere og virksomheder digital adgang til alle, som er relevante ved køb og salg af boliger. Til rapporten knytter sig en handlingsplan der nærmere beskriver 29 konkrete initiativer, som vil bidrage til digitaliseringen af ejendomshandlen ved at stille data til rådighed for forbrugerne. 1 Rapporten og handlingsplanen medførte, at Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder i oktober 2006 nedsatte en arbejdsgruppen om digital adgang til i forbindelse med ejendomshandel under EBST s formandskab med henblik på at gennemføre en analyse, som vil tilvejebringe et kvalificeret beslutningsgrundlag for iværksættelsen af nødvendige initiativer til at effektivisere og forenkle adgangen til data i forbindelse med ejendomshandel 2. Arbejdsgruppen blev etableret med medlemmer fra Danske Regioner, KL, Finansministeriet, Justitsministeriet, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Miljøministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet. Arbejdsgruppens arbejde tager udgangspunkt i rapporten og i den igangværende udvikling i forbindelse med tinglysningsreformen og etableringen af Danmarks Miljøportal. Arbejdsgruppen har i løbet af projektet valgt at fokusere arbejdet på de nødvendige i forbindelse med ejendomshandel, det vil sige det relevante udsnit af de 29 initiativer. Problemstilling nuværende situation I en ejendomshandel skal en række ejendoms indhentes af mægleren på sælgeres vegne, og indhentningen af er behæftet med betydeligt tidsforbrug. Oplysningerne indhentes i dag via det kommunale ejendomsoplysningsskema og via direkte kontakt til andre myndigheder f.eks. regionerne, Vejdirektoratet og Trafikstyrelsen. Myndighederne besvarer henvendelserne på baggrund af både digitale og papirbaserede. Kommunerne har et gennemsnitligt tidsforbrug på 80 minutter ved hver forespørgsel. Tidsforbruget hos de øvrige myndigheder har det ikke været muligt at kortlægge præcist. De indhentede kontrolleres oftest af købers advokat ved handlens berigtigelse, hvorfor en række indhentes igen. Både ejendomsmæglere og advokater har derfor også et tidsforbrug ved indhentning og viderebearbejdning af ne. Kommunerne har hjemmel til og opkræver et gebyr på 400 kr. pr. forespørgsel. Der foreligger i dag således ikke én mulighed for at tilgå de nødvendige samlet ét sted, hvilket vanskeliggør indhentningen og gør det besværligt for borgeren og virksomheder selv at indhente de nødvendige og korrekte data i forbindelse med et muligt selvsalg. Derudover er det en tidskrævende opgave for myndighederne. Da ne er spredt på mange myndigheder, skabes til andre formål end ejendomshandel og da udgifterne til at gennemføre initiativer formodentlig i første omgang vil skulle oppebæres af andre interessenter, end de som vil høste fordelene ved en øget digital adgang, er der behov for en samlet løsningsmodel. Løsningsforslag og de væsentligste gevinster Den til businesscasen skitserede løsningsmodel indebærer, at alle papirbaserede digitaliseres og gøres tilgængelige fra standardiserede databaser. Derefter skal samtlige stilles samlet til rådighed på internettet for borgere, virksomheder og offentlige myndigheder fx via OIS.dk, Borger.dk eller Virk.dk. Samtidig skal virksomhederne have mulighed for at indarbejde ne i deres digitale sagsbehandlingssystemer. Dette medfører, at det manuelle arbejde hos kommuner og andre myndigheder forsvinder, ligesom det eksisterende gebyr der i dag opkræves af kommunerne på 400 kr. pr. forespørgsel. Det vil dog ikke fjerne arbejdstiden til en eventuel efterfølgende tilbundsgående sagsbehandling, den vil bestå på samme niveau som i dag. Hos rekvirenterne anslås der besparelser hos såvel ejendomsmæglerne og hos advokaterne på henholdsvis 20 og 10 minutter jf. bilag 3. De målbare samfundsøkonomiske gevinster beregnes i den foreslåede løsningsmodel til ca. 84 mio.kr. om året, og opnås primært ved bortfaldet af ovennævnte manuelle processer hos kommuner og rekvirenter. Besparelsens betydelige omfang skyldes det store volumen, idet der foretages ca ejendomshandler om året 3. Projektet vil medføre en række kvalitative gevinster der ikke er kvantificeret i beregningerne, hvoraf de væsentligste er: 1 Rapport og handlingsplan Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom kan findes på 2 Arbejdsgruppens kommissorium er vedlagt som bilag XX 3 Danmarks Statistik,

5 Procestiden på forespørgsler nedbringes fra ca. 14 dage til en umiddelbar besvarelse Mulige besparelser hos øvrige myndigheder, såsom regioner og anlægsmyndigheder Mulige besparelser hos øvrige interessenter såsom landinspektører, rådgivere m.fl. Bedre muligheder for øget digital forretningsudvikling i erhvervslivet baseret på ejendomsdata. Langsigtede datakvalitetsforbedringer ved initial digitalisering af visse Omkostninger Projektets omkostninger falder i 2 dele: dels selve investeringen i IT-løsningen og de hertil relaterede driftsudgifter og dels en initialdigitalisering af visse, der i dag er analoge. Sidstnævnte belaster den samlede projektøkonomi betragteligt nemlig med i alt 60 mio. og kan med fordel ses isoleret som en engangsinvestering. Det foreløbige investeringsomfang til IT og forretningsmæssige investeringer skønnes til 100 mio. kr. ved den foreslåede løsning. Projektets nutidsværdi (NPV), bliver således 268 mio. kr. Tilbagebetalingstiden er mindre end 2 år. Implementeringstiden er dog afhængig af flere sideordnede projekter og kan derfor ikke anslås før projektet er initieret. Det skal bemærkes, at selve gebyret på 400 kr. pr. skema er underordnet i forbindelse med den samfundsøkonomiske vurdering, i det betalingen alene er udtryk for en overførsel fra rekvirent til kommune. De såkaldte dynamiske effekter ved evt. at fjerne eller reducere betalingen vurderes at være ubetydelige da udgiften er meget lille sammenlignet med de øvrige omkostninger der er forbundet med ejendomshandler. Pengestrømsoversigt udgiftsbaseret: DKK millioner År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År År 4

6 1 Løsningsbeskrivelse 1.1 Forretningsmæssigt omfang Forretningsløsningens navn eller kort beskrivelse (anvend 1-2 linjer) Forretningsløsningens navn Tilgængeliggørelse af ejendoms én samlet digital adgang til alle nødvendige ejendoms i forbindelse med ejendomshandel Formål Forbedre servicekvalitet (f.eks. hurtigere sagsbehandlingstid eller øget mulighed for borgerselvbetjening) Effektivisere forretningsprocesser eller reducere driftsomkostninger (f.eks. automatisering af processer) Effektivisere it-applikationer (f.eks. udskiftning af gammel applikationslogik eller integrere applikationer) Effektivisere it-infrastruktur (f.eks. konsolidering af servere, reducering af antal platforme) Forbedre fleksibilitet i forretningsarkitektur (f.eks. understøttelse af standardiserede processer) Forbedre fleksibilitet i it-arkitektur (f.eks. indføring af åbne standarder eller implementering af SOA) Opfylde lovgivning (hvis projektet sikrer opfyldelse af lovgivning (national eller international)) X X Forvaltningsniveau for løsningens brug Niveau Inden for et eller flere ministerområder (benyt ministerienavn) Inden for en eller flere regioner Inden for en eller flere kommuner Inden for en eller flere selvejende institutioner Angiv navne, hvis der er mellem 1 og 5 Økonomi- og Erhvervsministeriet Alle Alle Angiv antal hvis der er mere end Kategorisering af forretningsområde Primært serviceområde der berøres af løsningen: Serviceområde 10. Ejendomme og forsyning Opgaveområde Ejendomsinformation Øvrige serviceområder der berøres af løsningen: Serviceområde 6. Penge Opgaveområde Skat af fast ejendom Serviceområde Opgaveområde 7. Erhverv Administration af den finansielle sektor m.v Forbrugerbeskyttelse Forbrugervejledning 5

7 Serviceområde Opgaveområde 8. Demokrati og orden Pant og ejendomsret Forretningsmæssig baggrund Der foretages ca ejendomshandler pr. år i Danmark. Ved handel med fast ejendom er mægleren pålagt at indhente om en række forhold vedrørende ejendommen og oplyse disse til køber på sælgers vegne. Typisk kontrollerer en advokat efterfølgende ne på købers vegne. Processen med at indhente de nødvendige hos forskellige myndigheder kan i dag strække sig over en periode på 2-3 uger og er forbundet med et væsentligt tidsforbrug hos både virksomheder/borgere og myndigheder. Dette skyldes blandt andet, at ne ikke altid er tilgængelige på grund af manglende digitalisering eller manglende ekstern adgang. Kommunerne er en af de myndigheder, der i dag udleverer til ejendomsmæglerne og dette sker via Det kommunale ejendomsoplysningsskema (undtagen i Københavns Kommune, som bruger et særskilt skema). Kommunerne opkræver et gebyr på 400 kr. for udlevering af ejendoms via skemaet. Gruppens undersøgelser har ikke, udover retsafgifterne til Tingbogen, afdækket andre gebyrer ifm. udlevering af ejendoms. I kraft af formidlingsaftalen mellem sælger og ejendomsmægler forespørger ejendomsmægleren om hos kommunen uden yderligere fuldmagt, herunder økonomiske. De ejendoms, projektet omfatter, anvendes også i forbindelse med andre arbejdsgange for eksempel udstykning og byggesagsbehandling og udgør en del af datagrundlaget i forbindelse med projektering af byggeri og anlæg Forretningsmæssig problemstilling Indhentningen af ejendoms foregår i dag som skitseret nedenfor. Der er et betydeligt tidsforbrug forbundet med fremskaffelse af såvel hos kommunerne som hos andre myndigheder hvilket i dag kompenseres med et borgerbetalt gebyr på 400 kr. der betales til kommunerne. Overordnede processer for indsamling af ejendoms Overordnede processer i dag Rekvirent Rekvirere primære Modtage primære Evt. modtage supplerende Betaling Kommune Finde primære Evt. finde supplerende Evt. fakturering Modtage betaling Tingbog Finde primære Evt. finde supplerende Evt. fakturering Modtage betaling OIS, BBR, DMP m.fl. Vise primære Evt. vise supplerende Vejdir., region m.fl. Finde primære Evt. finde supplerende # 2 Procesbeskrivelser Digital ejendomshandel Visse (fx varmeplaner og miljøsager) dannes i forbindelse med andre faglige arbejdsopgaver end 6

8 ejendomshandel og er derfor ikke altid er tilgængelige på grund af manglende digitalisering og/eller ensartethed. Udleveringen af dem i forbindelse med ejendomshandel er en efterfølgende informationsopgave hos myndigheden. Da informationsopgaven i dag er spredt på mange myndigheder, har den ikke har tilstrækkeligt volumen hos den enkelte myndighed til at udgøre et incitament for at effektivisere og forenkle adgangen til ne. Når opgaven betragtes under ét for alle myndigheder og på landsplan stiller det sig imidlertid anderledes. Projektet har endvidere tydeliggjort det forhold, at udgifterne til at gennemføre initiativerne formodentlig i første omgang vil skulle afholdes af andre interessenter end de som vil høste fordelene ved øget digital adgang til ne. Yderligere problemstillinger er det forhold at de enkelte myndigheder i dag ikke får dækket alle deres omkostninger i forbindelse med udleveringen af ejendoms og at ejendomsmægleren ikke modtager en straksafgørelse, men skal vente i op til 2 uger, før han modtager et svar. En forudsætning for at rekvirenten efter gennemførelse af dette projekt kan få én samlet digital adgang til ne er, at STS-projektet om digital fuldmagt gennemføres Forretningsmæssig løsningsbeskrivelse Projektet gennemføres vha. en række initiativer der er opsummeret mht. status og løsningsforslag i bilag 2. Nogle af initiativerne er allerede digitalt tilgængelige, mens andre stadig kun findes på papirform og skal derfor som udgangspunkt initialdigitaliseres og efterfølgende vedligeholdes. Projektet forudsætter således, at der gennemf øres lovgivning omkring visse initiativer fx omkring parternes inddateringspligt og vedligeholdelse af data. Problematikker om adgang til data på internettet forudsættes ligeledes løst i andet regi jf. ovenfor. Ved projektets gennemførelse gives én samlet digital adgang til ejendomsne og derved overflødiggøres en række arbejdsprocesser jf. nedenfor: Overordnede processer for indsamling af ejendoms Overordnede processer med ny præsentationsløsning Rekvirent Rekvirere primære Modtage primære Evt. modtage supplerende Betaling Kommune Finde primære Evt. finde supplerende Evt. fakturering Modtage betaling Tingbog Finde primære Evt. finde supplerende Evt. fakturering Modtage betaling OIS, BBR, DMP m.fl. Vise primære Evt. vise supplerende Evt. fakturering (ny opgave) Evt. modtage betaling (ny opgave) Vejdir., region m.fl. Finde primære Evt. finde supplerende # 3 Procesbeskrivelser Digital ejendomshandel Sparede processer efter implementering af løsning: Kommunerne og øvrige dataejere sparer arbejdstid til fremfinding af til blandt andet ejendomsoplysningsskema. Kommunerne sparer arbejdstid til administration af betalinger Alle rekvirenter sparer procestid ved at få de primære direkte tilgængeligt, mod 8-14 dages sagsbehandling hos myndighederne i dag Hertil kommer besparelser på porto, betalingshåndtering hos rekvirenter og gevinster i form af successiv dataforbedring 7

9 ved lettere dataadgang og initialdigitalisering af enkelte. Disse gevinster er ikke medregnet. Der ændres ikke på procedurerne vedr. betaling af retsafgifter til Tingbogen. Som i øvrige digitale forvaltningsprojekter vil usikkerheden omkring oppetider ved valg af SOA løsninger, afhængigheden til andre projekter og parternes ressourcesituation påvirke projektet, men dette ses som generelle risici forbundet med digitale projekter Løsningens brugere Løsningens brugere Brugerkategori (borgere; virksomheder eller offentligt ansatte) Antal Ejendomsmæglere Advokater Ejere af ejendomme, der vil foretage selvsalg Offentlige myndigheder Øvrige virksomheder Virksomheder Virksomheder Borgere/virksomheder Kommunale sagsbehandlere, borgerservice, anlægsmyndigheder realkreditinstitutioner, landinspektører, rådgivende ingeniører m.v Lovgivningsmæssige hensyn Dokumenttype Navn og afsnit/paragraf Beskrivelse af hensyn, løsningen skal tage Lov Lov om beskyttelse af persondata Den nødvendige beskyttelse af persondata på nettet eventuelt via anvendelse af digital fuldmagt. 1.2 It-mæssigt omfang Applikationsomfang Applikationsnavn (f.eks. lagerstyringssystemet ) Udbygning af OIS Webservice mellem DMP og OIS Udtræksmodul fra PlansystemDK til OIS Udvidelse af PlansystemDK Indhentning af Ejendomsskattebillet fra KMD til OIS Dannelse og indhentning af Vurderingsmeddelelse fra KMD til OIS Type (finansiel; selvforvaltningsløsning; sogistik; fagsystem; BI; EPJ; ESDH; hvis andet, angiv da) Præsentationsløsning og databaseudvidelse Leverandør (egenudvikling; ekstern leverandør (hvis muligt angiv hvilken)) Egenudvikling Egenudvikling Egenudvikling KMD KMD Platform (mainframe; midrange OS400/ UNIX/VMS; Windows; Linux; hvis andet, angiv da) Baseres på eksisterende løsning Baseres på eksisterende løsning Baseres på eksisterende løsning Baseres på eksisterende løsning Baseres på eksisterende løsning Baseres på eksisterende løsning Udvidelse af Nyt BBR Egenudvikling/KH Baseres på eksisterende løsning Adgang til e-tl Egenudvikling Baseres på eksisterende 8

10 sagsakter på OIS Adgang til vej fra CPR/CVF til OIS Adgang til økonomi via KMDdebitor/Prisme til OIS Egenudvikling Egenudvikling/KMD/Fujitsu løsning Baseres på eksisterende løsning Baseres på eksisterende løsning Infrastrukturomfang Da der ikke er valgt endelige implementeringsløsninger, er afsnittet irrelevant. Infrastrukturkomponentnavn (f.eks. applikationsserver1 ) Middleware (portal; processerver; applikationsserver; ESB/messaging; adapter/connector; partner gateway; hvis andet, angiv da) Serverplatform (mainframe; midrange (OS400/UNIX/ VMS); Windows; Linux; hvis andet, angiv da) Lagring/ backup (SAN; NAS; DAS) Platform for adgang (stationær pc; bærbar pc; PDA/mobil; stemmestyret; ydre enheder; hvis andet, angiv da) Netværksydelse (data LAN/WAN; video; telefoni; internetadgang; ASP) 9

11 1.2.3 It-mæssig løsningsbeskrivelse Løsningen baseres på udvidelser af eksisterende systemer. Der foreslås således ikke nye applikationer, kun udvidelser af eksisterende samt adgang til data via eksisterende systemer og OIS. For nogle initiativer vil der eksistere flere mulige tekniske varianter. Det vurderes at hvis andre tekniske varianter vælges vil det være udgiftsneutralt i forhold til business casen. Adresser BBR ESR PLAN OIS DMP Tilgængeliggørelse Dataleverandør Dataleverandør Præsentationsløsning Virksomheder Myndigheder Forbrugere 1.3 Interessenter Påvirket af løsning Indflydelse på løsning Involvering i dialog omkring løsningen (sæt ét kryds) # Identificerede interessenter (benyt én række per interessent) Lav Middel Høj Lav Middel Høj Ja Nej Beskrivelse af involvering (kun, hvis der har været en involvering) 1 Erhvervs- og Byggestyrelsen X X X Formand for arbejdsgruppen, Dataleverandør/bruger 2 Kommuner/KL X X X Dataleverandør/bruger, del af arbejdsgruppen og analysearbejdet inkl. forslag 3 Domstolsstyrelsen X X X Dataleverandør/bruger, del af arbejdsgruppen 4 Danmarks Miljøportal X X X Dataleverandør/bruger, del af arbejdsgruppen 5 Miljøministeriet X X X Dataleverandør/bruger, del af arbejdsgruppen 6 Videnskabsministeriet ved Universitets- og Bygningsstyrelsen X Dataleverandør/bruger, del af arbejdsgruppen 7 Finansministeriet X Dataleverandør/bruger, del af arbejdsgruppen 8 Danske Regioner X Dataleverandør/bruger, del af arbejdsgruppen 10

12 9 ejendomsmæglere X Interviewundersøgelse, forundersøgelser 10 advokater X Forespørgsel, forundersøgelser 11 Borgere X X X - 12 Landinspektører, rådgivende ingeniører, entreprenører m.v. X X X Forespørgsel, forundersøgelser 13 Øvrige virksomheder X X X - 14 Klima- og Energiministeriet, X Dataleverandør/bruger 15 Kulturministeriet, X Dataleverandør/bruger 16 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri X Dataleverandør 17 Forsvarsministeriet X Dataleverandør/bruger 18 Transportministeriet X Dataleverandør/bruger 19 Velfærdsministeriet X Dataleverandør 1.4 Alternative løsninger Nulløsningen Nulløsningen Fordele i forhold til foreslået løsning Ulemper i forhold til foreslået løsning Vi gør ingenting, det vil sige at lade de eksisterende forhold og mekanismer bestå. Det kan dog allerede i dag konstateres, at der lokalt i enkeltkommunerne ønskes øget digitaliseringsgrad på data i forhold til besvarelsen af ejendomsoplysningsskemaet og at udviklingen mod dette er sat i værk på forskellige niveauer, dog uden nogen form for koordination. Ingen udgifter til udvikling og drift af udvidelser af eksisterende systemer samt dataudvekslingsmoduler op imod OIS. Ingen udgifter til præsentationsløsning på OIS og ingen udgifter til ændringer i sagsbehandlingssystemer hos ejendomsmæglere og advokater. Opgaven vil blive bibeholdt hos kommuner og andre myndigheder, det vil sige, at der ikke vil blive frigivet årsværk til andre opgaver. Gebyret (400 kr) vil blive fastholdt. Kommunernes udgifter til Netforvaltning vil blive fastholdt. Målet om digital kommunikation mellem virksomheder og myndigheder i 2012 vil blive sværere at opfylde. Hvis den valgte løsning ikke gennemføres, så kan der ske ukoordinerede lokale udviklingsinitiativer hos de enkelte kommuner i det omfang, som der kan findes ressourcer til at gennemføre disse. Da der for flere af de eksisterende papirbaserede ikke allerede findes datamodeller og digitale applikationer kan der ske en individuel udvikling i den enkelte kommune. Oplysningerne kan derfor være svære at genbruge generelt i digital forvaltningssammenhæng både i kommunen og af andre. Hver kommune kan få løbende udgifter til driften af egne valgte løsninger. Forretningsudviklingen hos rekvirenterne(mæglere, advokater m.m.) vil være afhængige af den eventuelle uensartet udvikling og derfor kan det være svært at få det fulde udbytte af tiltagene. Det kan være nødvendigt for de enkelte rekvirenter eller deres udviklere at hente ne direkte i de enkelte kommuner, med store udgifter til følge og hvis det overhovedet bliver muligt, kan der efterfølgende være store vedligeholdelsesudgifter Mulige fremtidige alternative løsninger Alternativ #1 Da digitalisering af om olietanke udgør den største post blandt IT-investeringerne, vil det være relevant at belyse, hvordan business casen falder ud, hvis indhentningen af denne oplysning bibeholdes som i dag. Hvis vi undlader at digitalisere denne vanskeligt tilgængelige oplysning, vil business casen påvirkes, idet den forventede tidsbesparelse så mindskes, idet arbejdsopgaverne med indhentning af oplysningen samt administration af gebyr fortsat vil bestå i kommunerne. En beregning på den alternative løsning, der udelader feltet Olietanke (2.8) giver nedenstående resultater. 11

13 Fordele i forhold til foreslået løsning Ulemper i forhold til foreslået løsning Udgiften til digitalisering af olietanks på 52 mio.kr. bortfalder. De årlige forretningsmæssige gevinster reduceres med anslået 33 mio.kr til en fremtidig årlig besparelse i alt på ca. 50 mio. Kommunerne skal fortsat kontaktes omkring olietanke. Tidsbesparelsen i kommunerne pr. ejendomshandel anslås derfor reduceret med 25 minutter, hvoraf de 16 minutter benyttes til administrative processer omkring håndteringen af skemaet, der nu ikke længere kan afskaffes. De resterende 9 minuttet anslås benyttet til fremskaffelse af selve olietanksoplysningen. Ligeledes bortfalder besparelsen til betalingshåndtering, da kommunerne formodentlig fortsat vil opkræve gebyr for skemaet. Tilsvarende forventes tidsbesparelsen hos ejendomsmæglere og advokater at blive halveret fra 20 til 10 min hos mæglere og 10 til 5 hos advokaterne, da de nu fortsat skal gennemføre en separat arbejdsproces for at indhente de ikke-digitaliserede (olietanke). Samlet påvirkning Nutidsværdien af projektet under alternativ #1 anslås til 174 mio.kr., eller ca. 100 mio. kr. mindre end i hovedscenariet. 1.5 Delprojekter Beskrivelse af identificerede kommende delprojekter Navn eller reference for delprojekt Beskrivelse af afgrænsende karakteristika for delprojekt Projektinitiering Udarbejdelse af samlet projektplan projektejer Teknisk implementering Formidlingsprojekt Digitalisering, herunder kommunekontakt Ressourcer til implementering på OIS, DMP, PlansystemDK m.v. inklusiv de tekniske udgifter jf. bilag 2 Formidling i forskellige faser af projektet overfor kommuner, virksomheder og borgere. Besøg i alle kommuner mhp. at sikre digitalisering/registrering af varme- og spildevandsplaner, anlægsprojekter, adgangsforhold samt olietanke samt lokal digitalisering hos de lokale huslejenævn Ansvarlig for delprojekt (navn og instans) projektejer projektejer projektejer Delprojekter for hvilke der findes en business case Navn eller reference for delprojekt - - Business case for delprojekt (udkast; godkendt) Projektejer af business case (navn og instans) 1.6 Afhængigheder til sideordnede projekter (nuværende) Navn eller reference for sideordnet projekt Digital fuldmagt Beskrivelse af afhængighed til sideordnet projekt Forudsætning for 3. parts adgang til personlige (Tilstands- og Enerigimærker, økonomiske på nettet) Instans, der ejer projektet og dets løsning STS Ansvarlig for sideordnet projekt (navn og instans) Den Digitale Taskforce e-tl Adgangen til digitale sagsakter Justitsministeriet Domstolsstyrelsen DK-jord PlansystemDK Udvikling af portal for baseret på jordforureningsloven Videreudvikling af PlansystemDK til at omfatte kommuneplantemaer, landsplandirektiver, gamle regionplantemaer m.v. Danmarks Miljøportal Miljøministeriet Danmarks Miljøportal By- og Landskabsstyrelsen 12

14 Danmarks Miljøportal Nyt fredningsregister Videreudvikling til WEB-udveksling med OIS på flere temaer Delvis nydigitalisering af data vedr. fredninger og beskyttelseslinier Danmarks Miljøportal Kulturministeriet Nyt BBR Omlægning og udvidelse OEM EBST Danmarks Miljøportal Kulturarvsstyrelsen 13

15 2 Forretningsmæssige konsekvenser 2.1 Økonomiske konsekvenser Generelt Beregningerne er baseret på implementering af en fuld digital løsning som beskrevet i afsnit og bilag 2. Økonomien i projektet belyses ud fra en samfundsøkonomisk tilgang. Således er omkostningerne anslået ud fra de ressourcer, der er vurderet nødvendige til at gennemføre projektet; mens gevinsterne er opgjort som de ressourcebesparelser der forventes realiseret ved at en række arbejdsprocesser hos kommuner og rekvirenter forsvinder. Det skal bemærkes at selve gebyret på 400 kr. pr. ejendomsoplysningsskema er underordnet i forbindelse med den samfundsøkonomiske vurdering, i det betalingen alene er udtryk for en overførsel fra rekvirent til kommune. De dynamiske effekter ved evt. at fjerne eller reducere betalingen vurderes at være ubetydelige, da udgiften er meget lille sammenlignet med de øvrige omkostninger, der er forbundet med ejendomshandler. Implementeringsfasen er forudsat at vare 2 år, mens projektets driftslevetid er sat til 5 år. Alle beløb er opgjort i faste 2008-priser. De langsigtede samfundsmæssige gevinster fx i form af datakvalitetsgevinsten ved digitalisering af nye temaer og øget brug af data i digitale løsninger er ikke medtaget ligesom de afledte gevinster i andre brancher er ikke kvantificeret, men medtaget som kvalitative gevinster, jf afsnit Omkostninger Projektets omkostninger falder i 2 dele: dels selve investeringer i IT-løsningen og de hertil relaterede driftsudgifter og dels en initialdigitalisering af visse, der i dag er analoge. Sidstnævnte belaster den samlede projektøkonomi betragteligt nemlig med i alt ca. 60 mio. Forretningsmæssige investeringer: Det vurderes at projektgruppen skal anvende 2 årsværk à kr. i 2 år til procesdesign og projektledelse i implementeringsfasen. Dertil afsættes i alt 3 mio.kr. til ekstern bistand, herunder indkøb af konsulentydelser. Formidlingsprojektet forudsættes at kunne gennemføres for 2 mio.kr. Da projektet stadig er i et tidligt forløb af planlægningsfasen er der afsat 5 mio.kr. til uforudsete udgifter. IT-investeringer: Udgifter til IT-investeringer er estimeret på baggrund af erfaringstal hos de respektive dataejere eller indhentet hos nuværende leverandører. Udgifterne er fordelt pr. initiativ til hhv. tilpasning hos dataejere, tilpasning af visningssystemerne, opdatering af datamodeller og digitalisering. Udgifterne fremgår af bilag 2, og er vurderet til samlet at udgøre 76 mio.kr. Heraf indgår digitalisering som den største post med 60 mio.kr. Denne udgift kan primært henføres til digitalisering af om olietanke, som er anslået til 52 mio.kr. Der er desuden afsat 10 mio.kr. til uforudsete investeringsudgifter. 4 Øgede forretningsmæssige driftsomkostninger: Der afsættes årligt et halvt studenterårsværk, eller kr., til løbende forretningsmæssig drift. Øgede IT-driftsomkostninger: Driftsudgifterne er ligeledes estimeret på baggrund af erfaringstal hos de respektive dataejere eller indhentet hos nuværende leverandører. De anslåede driftsomkostninger pr. initiativ fremgår ligeledes af bilag 2, og udgør årligt 2 mio.kr. Der er desuden afsat 2 mio.kr. til uforudsete driftsudgifter Gevinster Forretningsmæssige gevinster De forretningsmæssige besparelser er beregnet ud fra følgende formel: 4 Implementeringsprojektets endelige valg af tekniske løsninger kan give udsving i prisen for IT-udvikling, ligesom der kan blive tale om systemtilpasninger/interfaces til de kommunale sagssystemer, hvori projektets data opdateres. 14

16 Minutter sparet pr. hændelse * antal hændelser pr. år * lønomkostning Forudsætningerne for beregning af de enkelte delposter fremgår af bilag 3 Afledte besparelser: I tillæg til de gevinster, som kan relateres direkte til ejendomshandel, forventes der også besparelser hos en række øvrige brugere af ejendomsdata; herunder landinspektører, byggefirmaer, kommunale byggesagsbehandlere, rådgivende ingeniører m.fl.. Projektgruppen har som eksempel interviewet udvalgte landinspektører, som anslår at de kan spare mellem 10 og 30 minutter pr. sag hvis projektet gennemføres. Med ca sager om året kan den samlede årlige gevinst for denne gruppe groft anslås til ca. 2 mio.kr. årligt. Denne afledte besparelse er ikke medtaget i denne business case. Desuden må man forvente en besparelse hos øvrige myndigheder, som i dag udleverer ejendoms, herunder regionerne. IT-gevinster: Omkring 60 pct. af de undersøgte kommuner anvendte et eksternt IT-system til at understøtte håndteringen af de kommunale ejendomsoplysningsskemaer. Disse IT-systemer vil blive overflødiggjort ved indførelsen af en central løsning, og de sparede licensafgifter hos kommuner herved anslås til 2,3 mio.kr. årligt (KMD 2007) Pengestrømsopgørelse udgiftsbaseret Mio. kr., faste 2008-priser År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 OMKOSTNINGER: Forretningsmæssige investeringer: Procesdesign / projektledelse 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Formidlingsprojekt 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ekstern assistance 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Uforudsete udgifter 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forretningsmæssige investeringer total 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 It-investeringer: Tilpasning hos dataejere 2,9 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilpasning i visning, inklusive projektledelse 4,1 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Datamodel 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Digitalisering, herunder kommunekontakt 30,2 30,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Uforudsete udgifter 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 It-investeringer total 43,0 43,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øgede forretningsmæssige driftsomkostninger Lønudgifter 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Øgede forretningsmæssige driftsomkostninger total 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Øgede it-driftsomkostninger IT-driftsudgift hos dataejere 0,0 0,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 IT-driftsudgift for visning 0,0 0,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Afgifter 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Uforudsete udgifter 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Øgede it-driftsomkostninger total 0,0 0,0 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 OMKOSTNINGER TOTAL 50,1 50,1 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 ØKONOMISKE GEVINSTER: Forretningsmæssige gevinster: Lønbesparelser i kommuner ved digitalisering af ejendomsoplysningsskema (håndtering, udfyldelse og fakturering) 0,0 0,0 58,4 58,4 58,4 58,4 58,4 Forenklet betalingshåndtering i kommuner ved digitalisering af ejendomsoplysningsskema 0,0 0,0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 Lønbesparelser hos advokater 0,0 0,0 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 Lønbesparelser hos ejendomsmæglere 0,0 0,0 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 Forretningsmæssige gevinster total 0,0 0,0 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 It-gevinster: Besparelser på licenser hos kommuner 0,0 0,0 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 It-gevinster total 0,0 0,0 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 ØKONOMISKE GEVINSTER TOTAL 0,0 0,0 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 PENGESTRØM TOTAL -50,1-50,1 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 15

17 2.1.5 Pengestrømsoversigt - udgiftsbaseret DKK millioner År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År År Bevillingskonsekvenser - omkostningsbaseret For at opgøre projektets økonomi efter den omkostningsbaserede metode antages det, at investeringerne til IT-udvikling afskrives lineært over analyseperioden på 5 år, mens de forretningsmæssige investeringer straksafskrives. ITinvesteringerne forrentes ligeledes over projektets fem brugsår, og renteudgifterne reduceres i takt med at investeringen nedskrives. Mio. kr., faste 2008-priser År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 OMKOSTNINGER: Forretningsmæssige investeringer: Procesdesign / projektledelse 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Formidlingsprojekt 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ekstern assistance 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Uforudsete udgifter 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forretningsmæssige investeringer total 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 It-investeringer og afskrivninger Tilpasning hos dataejere 0,0 0,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Tilpasning i visning, inklusive projektledelse 0,0 0,0 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 Datamodel 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Digitalisering, herunder kommunekontakt 0,0 0,0 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 Uforudsete udgifter 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 It-investeringer total 0,0 0,0 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 Øgede forretningsmæssige driftsomkostninger total 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Øgede it-driftsomkostninger total 0,0 0,0 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 Renteudgifter til finansiering 1,3 2,6 2,6 2,1 1,5 1,0 0,5 OMKOSTNINGER TOTAL 8,3 9,6 24,1 23,6 23,1 22,6 22,0 ØKONOMISKE GEVINSTER: Forretningsmæssige gevinster total 0,0 0,0 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 It-gevinster total 0,0 0,0 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 ØKONOMISKE GEVINSTER TOTAL 0,0 0,0 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 RESULTAT TOTAL -8,3-9,6 62,7 63,2 63,8 64,3 64,8 16

18 2.1.7 Illustration af bevillingskonsekvenser - omkostningsbaseret DKK millioner År 1-8 År 2-10 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 2.2 Økonomiske nøgletal Økonomiske nøgletal De økonomiske nøgletal er beregnet på baggrund af pengestrømopgørelsen. Projektets tilbagebetalingstid er under to år, og det har derfor en høj nutidsværdi og intern forrentning. Det skyldes primært at de forretningsmæssige besparelser er meget store, som følge af det store volumen, mens udviklingsomkostninger er relativt begrænsede da løsningen baserer sig på eksisterende systemer. Projektets nutidsværdi (NPV), i DKK 268 mio.kr. Projektets interne rente (IRR), i procent 57 % Projektets tilbagebetalingstid, i hele år 2 år Beregningsgrundlag Diskonteringsrente i udregning af nutidsværdi, i procent (realrente ekskl. inflation) 3 % Tidshorisont i udregning af nutidsværdi og intern rente, i hele år 5 år Finansieringsrente, i procent (realrente ekskl. inflation) 3 % Aktivets levetid/afskrivningsperioden for det optagede lån, i hele år 5 år Kilde: Nationalbankens diskonto + 1% (jf. vejledningen) - 2% inflation 2.3 Kvalitative gevinster Eksterne serviceforbedringer Service Type af forbedring Beskrivelse Samlet digital adgang til alle primære i forbindelse med ejendomshandler Samlet digital adgang til alle primære i forbindelse med ejendomshandler Indhentning af ejendoms Bedre serviceoplevelse for borgere og virksomheder Effektivisering af arbejdsgange hos mæglere og øvrige primære rekvirenter Reduktion i arbejdsopgaver Nuværende procestid på 8-14 dage fjernes, da bliver tilgængelige on-line. De primære rekvirenters arbejdet med at indsamle de lovpligtige i forbindelse med ejendomshandler effektiviseres, når disse er samlet tilgængelige (kvantificeret for visse rekvirenter (ejendomsmæglere og advokater) i afsnit 2.1) Samtlige myndigheder der i dag giver, vil spare tid på udlevering af 17

19 Bortfald af brugerbetaling for ejendomsoplysningsskemaet Forbedret systemadgang vha. SOA Reduktion i administrative opgaver Flere digitale løsninger baseret på ejendoms, herunder regioner, Trafikstyrelsen, kommuner m.v. (for kommunernes vedkommende er dette kvantificeret i afsnit 2.1) Når kommunerne ikke længere skal behandle ejendomsoplysningsskemaer, bortfalder rekvirenternes omkostninger og kommunens administration af disse betalinger (sidstnævnte er kvantificeret i afsnit 2.1) Ved at gøre data tilgængelige on-line og baseret på SOA principper, gives mulighed for udvikling af nye forretningsområder og services i erhvervslivet Interne serviceforbedringer Service Type af forbedring Beskrivelse Ikke relevant Fleksibilitet Type af fleksibilitet Type af forbedring Beskrivelse Digital adgang til Digitalisering af Tilgængelighed Digitalisering af arbejdsgange Ved digitalisering af ne forbedres tilgængeligheden for mæglere og øvrige interessenter Ved digitalisering af ne forbedres mulighederne for at rekvirenterne kan arbejde videre digitalt 2.4 Risici Identificerede risici Selv om der først udarbejdes en detaljeret projektplan i projektinitieringsfasen, kan der på nuværende tidspunkt identificeres følgende mulige risici. Risikoområde (organisation; teknisk løsning; leverandører; interessenter) Beskrivelse af identificeret risiko Sandsynlighed Konsekvens Lav Middel Høj Lav Middel Høj Håndtering af identificeret risiko Teknisk løsning Teknisk løsning Teknisk løsning Manglende udvikling af eksisterende løsning (afhængigheder til sideordnede delprojekter, jf 1.6) Manglende implementering af temaer på Plansystem-DK Manglende adgang til sagsakter fra tingbogen e-tl x x Løbende dialog med øvrige parter i kommende projektorganisation X X Dialog med MIM x x Dialog med domstolsstyrelsen Interessenter Manglende data fra kommunerne x x Lovgivning Organisation Lovgivning Nuværende arbejdsgange fastholdes bl.a. i kommuner Nødvendig lovgivning mht. at digitalisere de nødvendige x x Informationsprojekt x x Oplæg til styregruppen om delprojekt til fastlæggelse af nødvendige ændringer 18

20 Lovgivning Finansieringsmodel Offentliggørelse af som kan være delvist personfølsomme Finansiering af løsning endnu ikke afklaret x x Digital fuldmagt. Afklaring af finansiering indgår i den endelige afrapportering til STS Samlet risikovurdering Høj risiko Middel risiko Lav risiko x Udskilles den omtalte engangsinvestering til initialdigitalisering af det samlede projekt, bliver projektets egen IT-del selvsagt mindre sårbar Økonomisk risikovurdering Sandsynlighed Lav Middel Høj Konsekvens (angiv ændring i forventede omkostninger og økonomiske gevinster, i DKK, hvis risiko realiseres) Risiko for, at omkostninger bliver større end angivet i afsnit 2.1 og 2.2 Risiko for, at økonomiske gevinster bliver mindre end angivet i afsnit 2.1 og 2.2 x x Større udgifter til udvikling og/eller information. Selv en betydelig overskridelse udover den afsatte buffer vil imidlertid ikke ændre på at projektet er samfundsøkonomisk attraktivt. Hvis nogle stadig skal rekvireres og leveres manuelt af kommunerne, så vil lønbesparelserne hos kommunerne og rekvirenterne blive mindre end forudsat. Selv en kraftig reduktion i gevinsterne, eksempelvis en halvering, vil imidlertid ikke ændre på at projektet er samfundsøkonomisk attraktivt. 19

21 3 Implementering og opfølgning 3.1 Implementeringsstrategi Efter styregruppens godkendelse forventes det, at der nedsættes en tværfaglig arbejdsgruppe relateret til den ny domænebestyrelse for bolig bygning og forsyning til implementering af projektet. I valg af konkrete tekniske løsninger skal det sikres, at de kommunale arbejdsgange ikke kompliceres. 3.2 Milepælsplan Projektleverancemilepæle # Projektleverance-milepæl Forventet dato Nøgleleverancer Budget forbrugt 1 STS godkendelse Projektinitiering, herunder afklaring af rammevilkår, tekniske løsninger m.v. Afventer detaljeret projektplan. 3 Teknisk implementering Afventer detaljeret projektplan. 4 Formidlingsprojekt Afventer detaljeret projektplan. 5 Digitalisering, herunder kommunekontakt Afventer detaljeret projektplan Forretningsmilepæl # Forretningsmilepæl Afventer detaljeret projektplan. Forventet dato Gevinster ved milepæl KPI der skal måles ved milepæl 3.3 KPI er KPI (benyt én tabel per KPI) Hvorfor måles? Hvordan måles? Hvem er ansvarlig for måling? Forventet målingsdato <dato_1> <dato_2> Forventet værdiinterval for måling Sparet tid kommuner Dokumentation for gevinst Spørgeskema om antal henvendelser direkte til kommunen Projektejer Måling Handlingsplan, ifald målingen ligger uden for forventet interval Ansvarlig for handling (navn og instans) 20

22 KPI (benyt én tabel per KPI) Hvorfor måles? Hvordan måles? Hvem er ansvarlig for måling? Forventet målingsdato <dato_1> <dato_2> Forventet værdiinterval for måling Sparet tid ejendomsmæglere Dokumentation for gevinst Spørgeskemaer Projektejer Måling Handlingsplan, ifald målingen ligger uden for forventet interval Ansvarlig for handling (navn og instans) KPI (benyt én tabel per KPI) Hvorfor måles? Hvordan måles? Hvem er ansvarlig for måling? Forventet målingsdato <dato_1> <dato_2> Forventet værdiinterval for måling Antal henvendelser til den nye løsning Dokumentation af ændrede arbejdsgange Statistik udtræk fra OIS m.v. Projektejer Måling Handlingsplan, ifald målingen ligger uden for forventet interval Ansvarlig for handling (navn og instans) 21

23 4 Ejerskab 4.1 Projektejer og projektleder Business casens ejer og overordnet ansvarlig for dens udarbejdelse og opdatering (navn og instans) Intern projektleder (navn og instans) Arbejdsgruppen for digital adgang til i forbindelse med ejendomshandel. Erhvervs- og Byggestyrelsen er formand for arbejdsgruppen. projektejer 4.2 Leverandører Leverandør (forventede/nuværende) Faser i hvilke leverandør er involveret (f.eks. analyse; design; udvikling; test; iværksættelse; drift) Hovedansvarsområder og/eller nøgleleveranceansvar COWI Finansiel analyse Udarbejdelse af Business-Case KMD iværksættelse; drift Implementering på OIS Carl Bro iværksættelse; drift Implementering på DMP IBM iværksættelse; drift Tilretninger matriklen CSC iværksættelse; drift Tilretninger E-TL KMD iværksættelse; drift Tilretninger ESR nn Indhentning af, registrering og digitalisering Digitalisering, herunder kommunekontakt nn konsulentydelser XML, datamodeller, evt. udbud Nn Udvikling/drift præsentationsløsningen 4.3 Opfølgning på forretningsmilepæle Milepæl (benyt navne fra tabel i afsnit 3.2.2) Afventer detaljeret projektplan Ansvarlig for at milepæl nås (navn og instans) 4.4 Sponsorer Sponsor (f.eks. hovedkonto eller underkonto) År Finansiering/ etablering i DKK Ressourcer i årsværk (omregnet til DKK) Driftsudgifter i DKK Andet 4.5 Godkendelse Indholdet af denne version af business casen er vurderet og godkendt af styregruppe og projektsponsorer Rolle Navn og instans Stilling Dato Godkendt ved underskrift Godkender STS 22

24 Bilagsoversigt Bilagstitel Afsnit i denne business case som bilaget hører til 1 Litteraturliste alle På vej 2 Oversigt estimerede udgifter 3 Forudsætninger og beregninger Bemærkninger 2 Oversigt over løsninger i regneark 2 Kilde: Danmarks Statistik 23

25 Bilag 1 Litteraturliste Rapport: Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom, Erhvervs- og Byggestyrelsen, december 2006, se Handlingsplan: Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom Erhvervs- og Byggestyrelsen, december 2006, se Rapport: Digital adgang til i forbindelse med ejendomshandel, KMD maj Oplæg til beslutningsgrundlag: Det kommunale ejendomsoplysningsskema, KL december Rapport: Optimal betalingsformidling i den offentlige sektor, KPMG, oktober

26 Bilag 2 Oversigt over estimerede udgifter. 25

27 26

28 27

29 Bilag 3 Forudsætninger og beregninger. Beregningerne vedr. de kommunale besparelser er baseret på de nedenfor skitserede arbejdsgange i hhv. en kommune med ren analog sagsgang og delvis digital sagsgang (Netforvaltning). Proces for ejendomsoplysningsskema Med papir/digitale blanketter Rekvirent Sende skema Betaling Brev eller Digital blanket Modtage Behandle Kommune Check / overførsel Modtage & journalisere Modtage betaling Indsamle Sende svar Brev # 1 Procesbeskrivelser Digital ejendomshandel Proces for ejendomsoplysningsskema Med Netforvaltning Rekvirent Sende skema Digital blanket Digitalt m/signatur Modtage Behandle Betaling månedligt Overførsel Kommune Modtage i systemet Indsamle Sende svar fra systemet Opsamling af fakturaer Modtage betaling # 7 Procesbeskrivelser Digital ejendomshandel Lønbesparelser i kommuner (håndtering, udfyldelse, fakturering). Tidsbesparelsen ved bortfaldet af en række manuelle processer til håndtering af ejendomsskemaet vurderes til 80 minutter pr. skema (kilde: KMD 2007). Der anvendes ca skemaer pr. år (Danmarks Statistik). Lønomkost-ningen ansættes til 365 kr/time for en HK-medarbejder inklusive overhead (KPMG 2003, fremskrevet til 2008-tal med 28

30 2,5% p.a.). Herved kan den samlede årlige besparelse opgøres til 58 mio.kr. På de to efterfølgende procesdiagrammer vises de to processer i kommunerne, som der er taget udgangspunkt i projektet. Bortfald af betalingshåndtering i kommuner. Omkostningen ved håndtering af betalinger for en offentlig myndighed kan opgøres til hhv. 31 og 43 kr. for check-betalinger og kontooverførsler/manuelle betalingskort (KPMG 2003, fremskrevet til 2008-tal). Det anslås at der årligt gennemføres betalinger af ejendomsoplysningsskemaer, hvoraf de gennemføres som kontooverførsler/manuelle betalingskort, og de resterende ved check.5[1] Den samlede besparelse ved at overgå til en fuldt digitaliseret løsning anslås derfor til 2,8 mio.kr. årligt. Lønbesparelser hos advokater. Baseret på interviews med udvalgte advokatkontorer anslås det at man i gennemsnit kan spare 10 minutter pr. bolighandel i forbindelse med indhentning og verifikation af ejendoms (konservativt skøn). Der gennemføres årligt bolighandler (Danmarks Statistik). Da en advokatsekretær i gennemsnit tjener ca. 20% mere end en HK'er ansættes timelønnen til 440 kr/time, hvorved den samlede besparelse bliver 15 mio.kr. Lønbesparelser hos ejendomsmæglere. Baseret på interviews med udvalgte ejendomsmæglere ansættes tidsbesparelsen konservativt til 20 minutter pr. handel ved de årlige handler, idet følgende tidsforbrug er kortlagt: minutter for 69 pct. af respondenderrne, minutter for 8 pct. af respondenderrne, minutter for 23 pct. af respondenderrne, Timesatsen sættes lig en kommunal HK'er til 365 kr/time, hvorved den samlede besparelser bliver 9 mio.kr. Statistik vedr. bolighandler. Antal bolighandler , almindelig fri handel Gennemsnit Samlet salg Kilde: Danmarks Statistik 5[1] De checkbetalinger er udregnet som følger: [ skemaer (Danmarks Statistik) * [40 pct. kommuner bruger ej Netforfaltning (KMD 2007) + 60 pct. kommuner bruger Netforvaltning * 20 pct. af skemaer i disse kommuner kommer ikke ind via Netforvaltning]] * 75 pct. via check (KMD-rapport). De bankoverførsler/manuelle indbetalingskort er beregnet som følger: De resterende 25 pct. fra overfor skemaer * 60 pct. kommuner bruger Netforvaltning * 80 pct. af skemaer i disse kommuner ind via Netforvaltning dividereret 6 skemaer pr. betaling (ejd. mægler rekvirerer typisk 6 skemaer om måneden, idet der findes ca mæglere (DE's hjemmeside)) 29

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

DIADEM projektet. En fremtidig gevinst men hvordan sikres effektiviseringen?

DIADEM projektet. En fremtidig gevinst men hvordan sikres effektiviseringen? KTC s årsmøde 20. september 2012 Spor 5 work smarter not harder Hvordan prioriteres nødvendige digitale løsninger frem for de teknisk mest fremragende? DIADEM projektet. En fremtidig gevinst men hvordan

Læs mere

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Informationsbrev - bilag 13 Dato: 26. juni 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: The Dok id: Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Sager i medfør af lov om forurenet

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Ledelsesresume 1. Revisionshistorik 2. 1 Løsningsbeskrivelse 3

Ledelsesresume 1. Revisionshistorik 2. 1 Løsningsbeskrivelse 3 Indholdsfortegnelse Ledelsesresume 1 Revisionshistorik 2 1 Løsningsbeskrivelse 3 1.1 Forretningsmæssigt omfang 3 1.2 It-mæssigt omfang Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.3 Interessenter 7 1.4 Alternative

Læs mere

Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen?

Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen? Til Kommunerne Att. - Den tekniske direktør - Den digitaliseringsansvarlige - Den ansvarlige for det kommunale ejendomsoplysningsskema Dato: 28. juni. 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler:

Læs mere

KOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning...

KOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning... TILSLUTNINGSAFTALE TIL DEN NYE VALGLØSNING - BILAG 2 ØKONOMI OG AFREGNINGSMODEL Indholdsfortegnelse 1. KOMBITS forretningsmodel... 2 2. Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning... 2 3. Afregningsmodel

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16.

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. marts 2015 Bilag 1: Business Case Jordbase ved Serena Sørensen Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 2. Forvente

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

BUSINESS CASE I AP PENSION 7. JUNI 2013

BUSINESS CASE I AP PENSION 7. JUNI 2013 1 BUSINESS CASE I AP PENSION 7. JUNI 2013 OM AP PENSION Etableret i 1919 Fokus på livs- og pensionsforsikring Kundeejet, selvstændig og uafhængig 240 medarbejdere Aktiver ca. 85 mia. kr. i 2012 Indbetalinger

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Indledning... 2 2 Gevinster... 2 2.1 Sparet tid

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Business case for digitaliseret kursustilmelding for Danmarkskøbing Universitet

Business case for digitaliseret kursustilmelding for Danmarkskøbing Universitet Business case for digitaliseret kursustilmelding for Danmarkskøbing Danmarkskøbing 1. februar 2011 Strategi for Digitaliseringen af den Offentlige Sektor 2007-2010 Regeringen, KL og Danske Regioner Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 195 Offentligt Notat Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret 13. juni J. nr. 08-048898 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Vejledning til business case model for offentlige digitaliseringsprojekter

Vejledning til business case model for offentlige digitaliseringsprojekter Vejledning til business case model for offentlige digitaliseringsprojekter December 2007 Strategi for Digitaliseringen af den Offentlige Sektor 2007-2010 Regeringen, KL og Danske Regioner Indholdsfortegnelse

Læs mere

Digital selvbetjening. 2 cases. Opskrivning i Dagtilbud og Flytning

Digital selvbetjening. 2 cases. Opskrivning i Dagtilbud og Flytning Digital selvbetjening 2 cases Opskrivning i Dagtilbud og Flytning Baggrund Lov om Obligatorisk Digital Selvbetjening i 4 bølger 2012-2015 Obligatorisk for kommunerne at stille digitale løsninger til rådighed

Læs mere

OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN

OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN Til Digitaliseringsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN Ref. 1270000438 Rambøll Hannemanns

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven.

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Bilag 3 og 4 vedr. gennemførelse af effektiviserings og digitaliseringsopgaven 2012 til og med Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Dette bilag indeholder

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om besparelsespotentialet ved obligatorisk Digital Post på ca. 1 mia. kr. om året. Januar 2016

Beretning til Statsrevisorerne om besparelsespotentialet ved obligatorisk Digital Post på ca. 1 mia. kr. om året. Januar 2016 Beretning til Statsrevisorerne om besparelsespotentialet ved obligatorisk Digital Post på ca. 1 mia. kr. om året Januar 2016 BERETNING OM BESPARELSESPOTENTIALET VED OBLIGATORISK DIGITAL POST PÅ CA. 1 MIA.

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Jobcentrets VITAS business case

Jobcentrets VITAS business case Jobcentrets VITAS business case Lavet med udgangspunkt i en kommune med 50-80.000 borgere 15. december 2015 Jobcenter business casens indhold Formål med jobcenter business casen og STAR anbefaling Side

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Indledning Den økonomiske business case ved en centralisering af den objektive sagsbehandling består af to forhold:

Indledning Den økonomiske business case ved en centralisering af den objektive sagsbehandling består af to forhold: Kommunaludvalget 2009-10 KOU alm. del Svar på Spørgsmål 93 Offentligt Business case Indledning Den økonomiske business case ved en centralisering af den objektive sagsbehandling består af to forhold: 1.

Læs mere

Business Case for Business Intelligence. Motivation. Trin 1 Den brændende platform eller det udækkede forretningsbehov

Business Case for Business Intelligence. Motivation. Trin 1 Den brændende platform eller det udækkede forretningsbehov Business Case for Business Intelligence Motivation Trin 1 Den brændende platform eller det udækkede forretningsbehov Hvilke eksterne og interne udfordringer står forretningen overfor Hvordan bidrager det

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G 1. Ledelsesresumé Baggrund I forbindelse med vedtagelsen

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153 Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 66 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. a. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afgiver ved dette orienterende aktstykke

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1

Læs mere

Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen

Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen Baggrund Danmark har et dynamisk arbejdsmarked, hvor mange lønmodtagere ofte skifter job. For en del lønmodtagere indebærer

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Organisatorisk forankring og proces

Organisatorisk forankring og proces Organisatorisk forankring og proces Effektivisering gennem digitalisering E2012-projektet Odense Kommune 4 strategi forretning teknik Vandfaldsmodel udrulning S P O R Parallelspor strategisk spor forretningsspor

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 156 Offentligt Notat Skatteministeren Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret Dato 25. maj J. nr. 07-061430 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER Kommunen har modtaget: Notat om organisatoriske konsekvenser af Løsningen Notat om potentiel effektivisering Business case redskab Vejledning og instruks til business

Læs mere

Digital håndtering af bygninger fra vugge til grav

Digital håndtering af bygninger fra vugge til grav Digital håndtering af bygninger fra vugge til grav Scenen Bygninger er rammen for de daglige aktiviteter i hjemmet, på arbejdet og i institutionerne. De har stor betydning for befolkningens velfærd, sundhed,

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Der er penge i service Elektronisk tinglysning

Der er penge i service Elektronisk tinglysning Der er penge i service Elektronisk tinglysning IT Arkitekturkonferencen 2008 Forfatter og projektchef Henrik Hvid Jensen, Devoteam Consulting, henrik.hvid@devoteam.dk Blogs og kommentarer på www.soanetwork.dk

Læs mere

Vagtplanlægning i dagtilbud

Vagtplanlægning i dagtilbud Vagtplanlægning i dagtilbud Business case Projektets formål Formålet med projektet er, at skabe et grundlag for effektiv udnyttelse af ressourcerne i daginstitutionerne ved at indføre et vagtplanlægningssystem.

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13 Bilag 60 Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af et nyt itsystem

Læs mere

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at afholde merudgifter i forhold til det fortrolige

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at afholde merudgifter i forhold til det fortrolige Aktstykke nr. 64 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 9. december 2010 Skatteministeriet. København, den 30. november 2010. 64 a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening 1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening Side 1 af 5 Målsætning På de områder, hvor al kommunikation foregår digitalt, skal borgerne kunne få effektiv support

Læs mere

Redskabssamling til gevinstrealisering

Redskabssamling til gevinstrealisering Redskabssamling til gevinstrealisering Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til værktøjer........................................ 3 2 Gevinsttræ som strukturerende metode................................

Læs mere

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer 1. Formål og baggrund Baggrund Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for mange dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne

Læs mere

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG Fritagelse for frit valg på hjælpemidler ( 112) og boligændringer ( 116) Marts 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 1.1 Sammenfatning 2 1.2 Beskrivelse af forsøget 2 2.0 Evalueringsmetode

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

Byggeri fra vugge til grav

Byggeri fra vugge til grav Der var en gang.. Byggeri fra vugge til grav Samspil med: Anlæg Drift, vedligehold og renovering (ejerskifte) Ide & Planlægning Projektering Byggesagsbebehandling Demontering også relevant for: Energi

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T 1. Ledelsesresumé Projektet om Digital post og fjernprint har fokus på at understøtte anvendelse

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014.

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. Aktstykke nr. 149 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag Afgjort den 28. maj 2015 149 Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Projektets navn E-booking Fælles løsning i ét system

Projektets navn E-booking Fælles løsning i ét system Projektets navn E-booking Fælles løsning i ét system Projektejer Henrik Mølholm Henrik Mølholm Projektleder Kia Fog Kristensen Kia Fog Kristensen Projektgruppe Kia Fog Kristensen Trine Vinderslev Niels

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Baggrund Store grupper af borgere ønsker i stadig større grad at anvende digitale medier som indgang til det offentlige. Mens de yngre generationer ligefrem

Læs mere

Domænebestyrelsen for erhvervsområdet. Eva Meiling, Vicedirektør Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Domænebestyrelsen for erhvervsområdet. Eva Meiling, Vicedirektør Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Domænebestyrelsen for erhvervsområdet Eva Meiling, Vicedirektør Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Introduktion Etablering startede i foråret 2008 God dialog og stor interesse hos alle parter Hurtig identificering

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

P R O J EKTSKITSE ( B I L A G 7. 1 )

P R O J EKTSKITSE ( B I L A G 7. 1 ) P R O J EKTSKITSE ( B I L A G 7. 1 ) Projekt omkring afprøvning af MOXspecifikationen 1. Formål og baggrund Projekter er et delprojekt under Sager på tværs af it-løsninger og organisatoriske skel, der

Læs mere

Aa+ Udvikling i areal i Aa+ TEKNIK OG MILJØ Administration og Ejendomme Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 23.

Aa+ Udvikling i areal i Aa+ TEKNIK OG MILJØ Administration og Ejendomme Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 23. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 23. januar 2017 Orientering til Teknisk Udvalg om Aa+ Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger Indledning Teknisk Udvalg modtog den 23. november 2015 en

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kapacitetsstyring (Digital pladsbooking til daginstitutioner)

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne

Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne Til: SAPA kontaktperson / Monopolbrudsansvarlig og KOMBIT kontaktperson i kommunen Instruktion til brug af SAPA Budgetstøtte redskabet

Læs mere

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Dagsorden 1. Visionen set centralt fra - Regeringens globaliseringsstrategi, e2012 - edage, herunder

Læs mere

Overvejelser ved valg af IT system

Overvejelser ved valg af IT system Overvejelser ved valg af IT system Teknologisk Institut v/: Tanya Sørensen, faglig leder Agenda Implementeringsproces og kravspecifikation Case Hvordan kommer vi videre? Implementeringsproces og kravspecifikation

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Formål, Baggrund og Indhold: Beslutningsoplægget skal give et godt, velunderbygget og solidt grundlag for en beslutning hos de nordjyske

Læs mere

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009 Greve Kommune Hjælpemidler 26. marts 2009 1. Baggrund og formål Greve Kommune har henvendt sig til KLs Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på bistand til en afklaring af de muligheder, kommunen kan anvende

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 2 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport vedr. fase 2 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 Notat Hovedcentret Strategi og udvikling Projektkontoret 13. juni 2008 J. nr. 08-048898 Kvartalsrapport vedr. fase 2 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 1. Indledning Finansudvalget besluttede

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Den samlede økonomi. Resume

Den samlede økonomi. Resume Den samlede økonomi Resume Der er udarbejdet en ambitiøs plan for skybrudssikring af Frederiksberg og resten af københavnsområdet. En del af planen inkluderer følgende hovedinvesteringer for Frederiksberg

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder.

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder. Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor på Udbetaling Danmarks områder November 1 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Projektkommissorium DEFINITIONSFASEN

Projektkommissorium DEFINITIONSFASEN Projektkommissorium 20. april 201 Der skal udfyldes projektkommissorium for særligt definerede projekter der gennemføres i PS. Kommissoriet udfyldes løbende i takt med at projektet bevæger sig gennem den

Læs mere

4. Den offentlige sektors brug af it

4. Den offentlige sektors brug af it Den offentlige sektors brug af it 39 4. Den offentlige sektors brug af it Figur 4.1 Digitale serviceydelser til borgere og virksomheder 1 8 6 Pct. af myndigheder 87 88 9 94 94 Downloade blanketter digitalt

Læs mere

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Oktober 2011 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

[Skriv projektets navn]

[Skriv projektets navn] 1.1 Projektafslutningsrapport [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold 1 STAMDATA...2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET...2 3 AFGRÆNSNING...2 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER...2 5 ØKONOMISKE HOVEDTAL OG

Læs mere

3.1a Initiativbeskrivelse

3.1a Initiativbeskrivelse KL Social-, Børne- og Integrationsministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet 3.1a Initiativbeskrivelse Hjælp til løft Målsætning Tunge løft, som fører til fysisk nedslidning af de ansatte,

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

BAC Nyt. BAC s næste skridt

BAC Nyt. BAC s næste skridt BAC Nyt November 2005 BAC s næste skridt Udviklingsopgaver i 2006 Kort nyt Andre om BAC Der er nu formuleret en strategi og handlingsplan for videreudviklingen af BAC i de næste 2-3 år. Første udfordring

Læs mere