Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i grundfag i erhvervsuddannelserne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i grundfag i erhvervsuddannelserne"

Transkript

1 Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Januar 2011 Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i grundfag i erhvervsuddannelserne Når jeg har taget engelsk på en anden uddannelse, skal jeg vel ikke have engelsk igen, vel? Citatet illustrerer en ofte hørt situation fra elever, der har forudsætninger, inden de starter på en erhvervsuddannelse på en af landets erhvervsskoler. Formålet med Vejledningen Formålet med vejledningen er især at se på, hvordan skolerne skal behandle godskrivning i forbindelse med udstedelse af beviser mht. grundfag. Der er i vejledningen illustreret forskellige situationer, som skolerne kan anvende i de typiske godskrivningssituationer, som bekendtgørelserne ikke klart /entydigt har beskrevet med henblik på udstedelse af grundforløbsbeviser og skolebeviser. Vejledningen afrundes med et bilag, der via en række skærmklip illustrerer, hvordan der kan registreres godskrivning i henholdsvis EASY-A og i Elevplan. Vejledningen understøtter (og kan selvfølgelig på ingen måde tilsidesætte), hvad der står i bekendtgørelser og eventuelle øvrige skrivelser fra ministeriet. I vejledningen bruges generelt betegnelsen godskrivning, der er synonymt med betegnelse merit. I reglerne er der ikke helt ensartet anvendelse af begreberne. Meritbekendtgørelsen taler om merit, den nuværende eksamensbekendtgørelsen om fritagelse. Der er valgt betegnelsen godskrivning, idet godskrivning betyder, at eleven kan fritages for såvel undervisning som prøver og eventuelt få overført en karakter, hvis betingelserne herfor er opfyldt, jf. nedenfor. Her findes reglerne om godskrivning De vigtigste bekendtgørelser i forbindelse med godskrivning er (forkortelser nævnt i parentes): Lov om erhvervsuddannelser nr. 510 af 19/05/2010 (Eud-lov). Bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser nr af 15/12/2010 ( 54 ) (HBG). Bekendtgørelse om grundfag i erhvervsuddannelserne nr. 444 af 08/06/2008. ( 3) (GFB). Bemærk, at denne bekendtgørelse fra 1.juli 2011 erstattes af bekendtgørelse nr af 16/11/2010. Bekendtgørelse om merit nr. 539 af 19/06/96 ( 1, 2, 3, 4 og 5). Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de erhvervsrettede uddannelser nr af 24/08/2010. Samt i de enkelte uddannelsesbekendtgørelser. Reglerne kan findes på uvm.dk under Erhvervsuddannelser og Love og regler. De centrale paragraffer er vedlagt som bilag til denne vejledning.

2 De overordnede principper i reglerne for godskrivning (merit) 1. Eleven har ret til godskrivning (merit), og skal have godskrevet, hvad hans eksamensbeviser o.l. og hans reelle kvalifikationer (kompetencer) i øvrigt berettiger til (HBG 54,1) kan stige på en uddannelse, hvis han har gennemført en del af uddannelsen, eller har fået godskrevet uddannelsesmæssige forudsætninger på baggrund af anden uddannelse eller beskæftigelse (HBG 54,2). 2. Skolen træffer afgørelse om fritagelse for hele eller dele af uddannelsen på grundlag af godskrivning (EUD-lov 51,2), anvender meritbekendtgørelsen for grundfag på niveau E eller højere, når grundlaget for godskrivningen alene er undervisningen i faget. Hvis skolen godskriver, så skal skolen tilbyde eleven undervisning på et højere niveau eller anden relevant undervisning i stedet (HBG 54,4), kan godskrivningen betinges af, at eleven på anden måde opnår kundskaber, som skolen vurderer nødvendige for at nå uddannelsens mål (HBG 54,5), kan skolen kræve, at eleven deltager i undervisning i faget i et omfang, som er nødvendigt for at nå målene, hvis godskrivningen sker på baggrund af uddannelse eller beskæftigelse, der ikke fuldt modsvarer indholdet af det undervisningsfag, eleven fritages for (HBG 54,3), skal det faglige udvalg underrettes, hvis afkortningen af skoleundervisningen er over 4 uger for elever med uddannelsesaftale (HBG 54,6), og anføres det på beviset for grundforløb og skolebeviset med angivelse af grundlaget for godskrivningen. (HBG 54,7) Hvis godskrivning sker på grundlag af undervisning i fag på samme niveau, hvor faget er bestået efter reglerne om disse uddannelser, overføres den oprindeligt givne karakter med angivelse af niveau. (Meritbekendtgørelsens 4). 3. Det faglige udvalg indstiller regler om godskrivning og træffer afgørelser vedrørende praktiktiden og evt. afkortning af uddannelsen (EUD-lov 51,6 og 57 og 59), og fastsætter varigheden af den praktikuddannelsen for elever, der har opnået en individuel vurdering af sine kompetencer (EUD-lov 5, HBG 54,6). Situationer med godskrivning Der vil typisk være tale om to forskellige situationer. Den ene er, at eleven godskrives på baggrund af et eller flere gennemførte fag (godskrivning for fag). Den anden situation er, at eleven på baggrund af en hel eller delvis gennemført uddannelse eller anden relevant erfaring skal have godskrivning (Realkompetencevurdering). Det bemærkes, at der ikke i reglerne skelnes mellem de 2 typer af godskrivning. De bruges her, fordi sondringen har vist sig praktisk i det daglige arbejde i eksamensadministrationen på skolerne; inspirationen er således hentet her. Godskrivning for fag Der er tale om godskrivning for fag, når eleven kan fritages for undervisning og/eller eksamen i et bestemt fag i uddannelsen, fordi eleven har haft det samme eller tilsvarende fag tidligere. Eleven skal kunne fremvise eksamensbevis eller tilsvarende dokumentation herpå.

3 Specielt for godskrivning i grundfag I henhold til Meritbekendtgørelsen skal eleven kunne dokumentere, at vedkommende enten har: 1) aflagt prøve i faget og ved prøven opnået mindst 2 i prøvekarakter eller, 2) hvis faget ikke er udtrukket som prøvefag for vedkommende, opnået mindst 2 i overført standpunktskarakter ved afslutning af faget eller, 3) hvis eleven har valgt faget på et højere niveau og derfor ikke har aflagt prøve efter det pågældende niveau, opnået mindst 2 i standpunktskarakter ved afslutningen af faget eller, og 4) hvis der ikke afholdes prøve i faget, opnået mindst 2 i standpunktskarakter ved afslutning af faget. ( 3, stk.3, Meritbekendtgørelsen). For karakterer afgivet efter 13-trinsskalaen gælder de tilsvarende regler for karakteren 6. Højere niveau end F Hvis eleven kan dokumentere ved bevis m.v., at han har bestået prøve for faget på et niveau over F meddeler skolen som udgangspunkt: fritagelse for eksamen, og fritagelse for undervisningen sker desuden som hovedregel medmindre det er helhedsundervisning. Fritagelse for undervisningen sker desuden som hovedregel - med mindre skolen i sin lokale undervisningsplan har fastlagt, at undervisningen er helhedsorienteret på en sådan måde, at undervisningen er nødvendig for at give eleven en fagintegreret forståelse af undervisningens teoretiske og praktiske dele, jf. meritbekg. 3, stk. 5. Hvis godskrivning sker på baggrund af uddannelse eller beskæftigelse, der ikke fuldt ud modsvarer indholdet af et undervisningsfag, som eleven får fritagelse for, kan skolen endvidere kræve, at eleven deltager i den undervisning i faget, som er nødvendig for at nå uddannelsens mål (HBG 54.3) Eleven skal godskrives for det niveau, der kan dokumenteres - også selv om det er højere end det for eleven obligatoriske niveau i uddannelsen. Når fritagelse for undervisning i et obligatorisk fag meddeles, skal skolen som nævnt tilbyde højere niveau i faget eller anden relevant undervisning. F-niveau Der gælder de samme regler, men skolen kan vurdere uden at se bevis. Hvornår kan der overføres karakterer til beviser på grundlag af godskrivning? Der kan overføres karakterer, hvis eleven har bestået præcis det samme fag (dvs. samme fag, niveau og resultatformer), som der er opnået godskrivning for. I den situation anføres det fag, som eleven har godskrivning for. Under fagbetegnelsen påføres at karakteren er opnået ved godskrivning, navnet på den pågældende uddannelse og uddannelsessituation, og på hvilket grundlag godskrivningen er opnået. I karakterkolonnen anføres den eller de karakterer, eleven har opnået i det fag, der er givet godskrivning for.

4 Eksempel: En elev har bestået engelsk niveau C på hf og tilmelder sig nu et grundforløb på en teknisk skole. Det skal se sådan ud på grundforløbsbeviset og skolebeviset: Engelsk, niveau C Mundtlig Godskrivning fra Engelsk niveau C, hf, VUC, Århus. 7 Det bemærkes, at den opnåede karakterer fra hf skal regnes med i elevens gennemsnit på de uddannelser, hvor det er relevant. I situationer, hvor en karakter er afgivet efter 13-skalaen, anvendes den omregning, der fremgår af bekendtgørelsen om 7-trins-skalaen. De typiske situationer er her elever, der har afsluttet tilsvarende fag og niveauer på en anden ungdomsuddannelse dvs. skiftere fra hhx1 til hg, fra hf til hhx eller hg og fra htx til tekniske grundforløb. I hvilke godskrivningssituationer kan der ikke overføres karakterer til beviser? I en række tilfælde er det ikke muligt at overføre en karakter. Her vil i stedet blive angivet Godskrivning i karakterkolonnen. Det kan skyldes en række forskellige situationer: Situation 1: Det fag, der skal godskrives for, anvender ikke samme eksamensformer som faget i elevens nuværende uddannelse. Her kan karaktererne derfor ikke overføres eller medregnes i gennemsnittet. Som nævnt anføres i stedet "Godskrivning" i karakterkolonnen. Dette gælder eksempelvis en hf-elev som ønsker at skifte til et grundforløb på en handelsskole. Eleven har bestået Engelsk niveau C, men på hf er der kun mundtlig eksamen. På handelsskolens grundforløb er der case-eksamen. Derfor kan karakteren ikke overføres til beviset ej heller regnes med i elevens gennemsnit. Det skal se sådan ud på beviset: Engelsk niveau C, Mundtlig, Godskrivning fra Engelsk niveau C, hf, VUC, Århus Godskrivning Situation 2: Hvis det fag, der skal godskrives for, ikke har samme niveau, men er taget på et højere niveau end det fag, eleven får godskrivning for, kan karakteren heller ikke overføres. Her skal der anføres Godskrivning i karakterkolonnen. Godskrivning for 2. fremmedsprog. Udenlandske/nydanske elever kan få godskrivning for 2. fremmedsprog. Det er undervisningen i deres modersmål, der her gives godskrivning for, idet skolen kan betinge sig, at eleven har opnået kundska-

5 ber, der er nødvendige for at nå målene på det pågældende niveau. Det skal fremgå af grundforløbsbeviset og/eller skolebeviset på denne måde: Eksempel: 2. fremmedsprog Godskrivning 7 års undervisning i serbokroatisk Hvis det ikke kan dokumenteres, at indhold og prøveform af det fag, der godskrives for, svarer til indholdet og prøveform af det fag, der gives godskrivning for, kan karakterer ikke overføres. Der skal i stedet anføres Godskrivning i karakterkolonnen, jf. en situation med godskrivning på baggrund af en realkompetencevurdering. Elever, der skifter fra grundforløbet på en skole til en anden skole Situationen opstår eksempelvis, når elever har taget dele af grundforløbet og skifter skole inden grundforløbet er afsluttet. Her er det nødvendigt, at skolen foretager en vurdering af, om eleven har haft et tilsvarende fag/fagområde, som kan godkendes i henhold til modtagerskolens uddannelsesplan. Godskrivning og skolevejledningen Skolevejledningen er, som det fremgår af Hovedbekendtgørelsen 68, udtryk for elevens udbytte af undervisningen i den pågældende skoleperiode. Som følge heraf skal opnået godskrivning ikke påføres elevens skolevejledning. Godskrivning ved optagelse Det er der tale om, når en elev bliver fritaget for dele af en erhvervsuddannelse, fordi eleven kan dokumentere tilsvarende kompetencer typisk fra en tidligere fuldført uddannelse, eller fordi den pligtige realkompetencevurdering ved indgangen til erhvervsuddannelsen viser, at eleven allerede ved indgangen til uddannelsen behersker dele af uddannelsens faglighed. Som eksempel kan nævnes godskrivning på hg i forbindelse med optagelse: 1. godskrivning på baggrund af bestået hhx, og 2. godskrivning på baggrund af anden uddannelse. Den adgangsvej, eleven står registreret med i EASY-A, er afgørende for/bestemmer den tekst for godskrivning, der udskrives på skolebeviset. Dette gør udfærdigelsen af beviser meget mere enkel. Oplysning om grundlaget for godskrivning I noterne i EASY-A kan der tastes en uddybende forklaring på elevens godskrivning. Den uddybende forklaring bliver imidlertid ikke udskrevet på beviset. Det vil typisk være uddannelseslederens ansvar at tage stilling til godskrivning inden eleven begynder undervisningen på hg. Det vil betyde, at skolen allerede på det tidspunkt får klarlagt, hvordan elevens bevis vedr. godskrivning skal se ud. Antal godskrivninger Ifølge reglerne på EUD-området må der ikke gives godskrivning for hele uddannelsen eller for uddannelsens centrale dele i et sådant omfang, at uddannelsen eller eksamen ikke kan anses for gennemført. Philip Pedersen, Undervisningskonsulent i Undervisningsministeriet, januar 2011.

6 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (Hovedbekendtgørelse) nr af 15/12/2010 Godskrivning 54. Ved fastlæggelse af den undervisning eleven skal gennemføre, skal eleven have godskrevet, hvad eleven har eksamensbeviser eller anden dokumentation for og elevens reelle kompetencer i øvrigt. Skolen træffer afgørelse om fritagelse for dele af uddannelsen på grundlag af godskrivning efter stk. 2-4 og i øvrigt efter reglerne om den enkelte uddannelse og andre regler om godskrivning. Det faglige udvalg kan afkorte uddannelsestiden, jf. 57 i lov om erhvervsuddannelser. Stk. 2. En elev, der har gennemført en del af en uddannelse, eller som i øvrigt kan få godskrevet uddannelsesmæssige forudsætninger på grundlag af elevens reelle eller formelle kompetencer, kan stige på en uddannelse eller et kompetencegivende trin på grundlag af en individuel vurdering af elevens kompetencer. Det faglige udvalg fastsætter varigheden af praktikuddannelsen. Stk. 3. Hvis godskrivning sker på baggrund af uddannelse eller beskæftigelse, der ikke fuldt ud modsvarer indholdet af et undervisningsfag, som eleven får fritagelse for, kan skolen kræve, at eleven deltager i den undervisning i faget, som er nødvendig for at nå uddannelsens mål. Stk. 4. Skolen skal tilbyde eleven undervisning på højere niveau eller anden relevant undervisning i stedet for den undervisning, eleven fritages for, jf. dog stk. 6. Stk. 5. Skolen kan gøre fritagelse betinget af, at eleven på anden måde erhverver sig kundskaber, som af skolen vurderes nødvendige for at nå de fastsatte mål for undervisningen. Stk. 6. I tilfælde hvor skolen træffer bestemmelse om afkortning af skoleundervisningen med mere end 4 uger for elever med uddannelsesaftale, skal skolen, hvis ikke andet er fastsat i reglerne om uddannelsen, underrette vedkommende faglige udvalg herom med henblik på udvalgets afgørelse om afkortning af den samlede uddannelsestid. Stk. 7. Det skal af grundforløbsbeviset, skolebeviset eller skolevejledningen fremgå, om der er sket godskrivning, og på hvilket grundlag dette er sket. Bekendtgørelse om merit for visse fag i ungdomsuddannelser mv. (Meritbekendtgørelsen) nr. 539 af 19/06/1996 Almindelige bestemmelser 1. Elever i en ungdomsuddannelse mv. har ret til merit i visse fag efter reglerne i denne bekendtgørelse, hvis de har gennemført og afsluttet faget på samme eller højere niveau, jf. 3. Merit betyder, at elever bliver fritaget for undervisning og prøve i fagene. Merit på grundlag af dele af en ungdomsuddannelse mv. 2. Elever får som led i en række ungdomsuddannelser mv. efter ansøgning til skolen merit i de fag, der er nævnt i bilag 1, jf. 3. Stk. 4. Skolen kan efter en konkret vurdering give en elev merit i fag på niveau F og G, selv om eleven ikke opfylder betingelserne i stk. 3, jf. i øvrigt reglerne om erhvervsuddannelserne, hvis skolen skønner, at eleven har et tilsvarende niveau i faget. Stk. 5. Skolen kan bestemme, at en elev som led i en erhvervsuddannelse eller uddannelsen til faglært landmand skal deltage i undervisningen i et fag, selv om den pågældende opfylder betingelserne for at få merit. Dette kan kun ske, hvis det af skolens lokale undervisningsplan fremgår, at undervisningen i faget er tilrettelagt helhedsorienteret på en sådan måde, at undervisningen er nødvendig for at give eleven en fagintegreret forståelse af undervisningens teoretiske og praktiske dele. Eleven fritages for prøve i faget, med mindre prøven afholdes som en integreret prøve. Eleven kan i alle tilfælde få karakteren fra den meritgivende uddannelse optaget på beviset for sin uddannelse, jf. 4. Hvis der i erhvervsuddannelserne findes fag, som man har gennemført og aflagt prøve i på samme eller højere niveau, eller hvis man på anden måde har opnået tilsvarende kvalifikationer, har man ret til merit (Merithåndbogen, nr. 35, 1996, s. 8)

7 Bilag om registrering af godskrivning i EASY-A og Elevplan Godskrivning af hele fag kan ske i såvel EASY-A som i Elevplan. Godskrivning af dele af et fag en eller flere målpinde, kan kun ske i Elevplan. I dette dokument vil der med skærmklip blive illustreret, hvordan man registrerer godskrivning i en række typiske tilfælde. Godskrivning af hele fag Eksempel 1: Ikke identiske fag fra anden uddannelse Godskrivning af fag, der ikke er identiske eller har samme bedømmelsesform: Her må der IKKE registreres karakter ved godskrivningen. I eksempel 1 følger vi eleven Gurli Godskrivning, der går på det merkantile grundforløb. Gurli har inden starten på grundforløbet gennemført Engelsk niveau C på en anden uddannelsesinstitution og kan derfor godskrives for faget. På det merkantile grundforløb er der case-eksamen i Engelsk C (UVM fag nr ). På HF er der kun mundtlig eksamen, derfor må karakteren ikke overføres, da der ikke er tale om præcis samme bedømmelsesform. Først vises, hvordan godskrivningen kan registreres i EASY-A, og dernæst hvordan det kan registreres i Elevplan. Registrering i EASY-A: Der ønskes registreret, at eleven skal fritages for både undervisning og eksamen. I Feltet Bevistekst vælges Godskrivning 1 Godskrivningsteksten tastes i feltet Merit/godskr tekst. 1 Teksten hentes fra værdilisten.

8 Registrering i Elevplan: Find eleven på Elevlisten, og vælg ikonet Godskrivning. Herved kommer elevens fagrække i forhold til den godkendte uddannelsesplan frem. I dette tilfælde vælges Godskriv fag for engelsk niv. C, som skal læses af de merkantile grundforløbselever, der ønsker at kvalificere sig til f.eks. Kontor med specialer. Der fritages for undervisning og eksamen, dato for fritagelsen foreslås af Elevplan til dags dato, der angives en godskrivningstekst, der overføres til EASY-A og udskrives på elevens eksamensbevis. Herefter trykkes på Gem, da der ikke skal afgives karakter i denne situation.

9 Der trykkes på sidens OK knap, og der spørges, om man nu også ønsker at godkende fritagelsen. Der afsluttes med at trykke på Ja, hvorefter Elevplan i et nyt vindue viser en Godskrivningsliste, som printes, skrives under og afleveres i administrationen.

10 Godskrivningen er nu gennemført og er på vej til EASY-A til indlæsning. Herunder ses et klip fra Gurlis uddannelsesplan/bog menuen Karakterer mv. Der fremgår ingen karakter på godskrivningen, da de ikke skal registreres jf. ovenfor. Derimod ses hele den godskrivningstekst, der er anført, hvad enten den er skrevet i Elevplan eller EASY-A.

11 Eksempel 2: Identiske fag fra anden uddannelse Godskrivning af fag der er identiske OG som har samme bedømmelsesform. Her SKAL karakterer registreres ved godskrivningen, og der skal efterfølgende ændres niveau for fag i uddannelsesplanen i Elevplan. Godskrivning via Elevplan. I eksempel 2 følger vi eleven Gunnar Godskrivning, der går på Medieproduktion. Gunnar har inden starten på grundforløbet gennemført Engelsk niveau C på en anden uddannelsesinstitution og kan derfor godskrives for faget. I Gunnars uddannelse er det obligatoriske niveau i faget Engelsk F, og i det overliggende niveau C er der KUN mundtlig eksamen i faget Engelsk C (23008). Altså ligesom på HF, hvorfor karakteren kan overføres, da der er tale om præcis samme fag og bedømmelsesform. Eleven godskrives således for faget på det opnåede niveau, selvom det er højere end det obligatoriske niveau, der er krævet på uddannelsen Registrering i Elevplan I eksemplet viser vi, hvordan man registrerer godskrivningen i Elevplan, og hvorledes det ser ud, før og efter det er indlæst i EASY-A. Find eleven på Elevlisten, og vælg ikonet Godskriv fag. Herved kommer elevens fagrække i forhold til den godkendte uddannelsesplan frem.

12 Når der er taget stilling til fritagelse for undervisning og eksamen samt ændret niveau til C, trykkes på Tilføj. Der kommer et vindue op, hvor du kan vælge resultatform, karakter og termin svarende til den godskrivning, eleven er berettiget til. Udfyld og tryk på gem. Bekræft igen ved at trykke Gem

13 Bekræft at du ønsker at godkende godskrivningen ved klik på OK og bekræft med Ja Herved overføres godskrivningen automatisk til EASY-A. Herefter viser Elevplan i et nyt vindue en Godskrivningsliste, som printes, skrives under og afleveres i administrationen. Godskrivningen er nu gennemført og er på vej til EASY-A til indlæsning. Straks efter godskrivningen i Elevplan kan eleven i sin Uddannelsesplan/bog, menuen Karakterer mv., se resultatet af godskrivningen. Karakteren kan først ses efter indlæsning i EASY-A. En godskrivning skal altid indlæses i EASY-A (B366)

14 Ligesom Gurli får Gunnar godskrevet faget Engelsk C MEN Gunnar får også karakteren 7 registreret, da der er tale om samme fag og evalueringsform på HF som på Medieproduktion. Karakteren ses først i Elevplan, efter at godskrivningen er indlæst og frigivet i EASY-A. Registrering i EASY-A: Skolen kan naturligvis også vælge at registrere godskrivningen for et helt fag i EASY-A via A481.

15 Ændring af niveau for faget i uddannelsesplanen i Elevplan Som følge af den opnåede godskrivning skal eleven nu vælge faget på dette niveau i sin uddannelsesplan. Som konsekvens af godskrivningen bør eleven flytte niveau. Fra det obligatoriske som her var F - til det godskrevne som her var C Dvs. der flyttes fra niveau F til niveau C for engelsk. Ellers vil elevens scorekort vise at Engelsk F ikke er opfyldt. Efter flytningen vil Engelsk C nu optræde som opnået på elevens scorekort. Godskrivning for dele af et fag Hvis eleven har krav på godskrivning af dele af et fag, kan dette kun gøres i Elevplan. I eksemplet følges eleven Gunnar Godskrivning. Vælg ikonet Godskrivning på elevlisten, herved fremkommer elevens fagrække i forhold til den godkendte uddannelsesplan. Tilføj godskrivning for målpind

16 Den/de målpinde eleven skal godskrives for vælges, og der klikkes på tilføj, for at tilføje en begrundelse for godskrivningen Her ses resultatet efter godskrivning af Engelsk Niveau C, (og elevens ændring af niveau og kontaktlærerens efterfølgende godkendelse, samt resultatet af godskrivningen af mål nr. 3 i faget Informationsteknologi ).

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Når jeg har taget engelsk på en anden uddannelse, skal jeg vel ikke have engelsk igen, vel? Citatet illustrerer en ofte hørt situation

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B.

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B. Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Reformkonference 28. og 29. september 2015

Reformkonference 28. og 29. september 2015 Reformkonference Henrik Mogensen, STIL Elsebeth Petersen, UVM Claus Meyer, STIL Kristian Bülck, STIL 28. og 29. september 30-09-2015 Reformkonference Indsæt note og kildehenvisning EUV RealKompetenceVurdering

Læs mere

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg)

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Skolens bedømmelsesplan De merkantile erhvervsuddannelser Tradium Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Nedenstående bedømmelsesplan gælder for grundforløbet på Tradium (hg) 2014 og 15. Bedømmelsesplanen

Læs mere

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test September 2015 Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Denne

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Guide til gamle HG beviser Detailhandelsuddannelse med specialer

Guide til gamle HG beviser Detailhandelsuddannelse med specialer Guide til gamle HG beviser etailhandelsuddannelse med Ministeriets tolkning af overgangsregler i forbindelse med Reform 2015 har gjort det nødvendigt at have et overblik over, hvilke gamle HG beviser der

Læs mere

Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0.

Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0. Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0. Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i Danmark. FTU står for

Læs mere

Guide til gamle HG beviser Kontoruddannelse med specialer

Guide til gamle HG beviser Kontoruddannelse med specialer Guide til gamle HG beviser Kontoruddannelse med specialer Ministeriets tolkning af overgangsregler i forbindelse med Reform 2015 har gjort det nødvendigt at have overblik over, hvilke gamle HG beviser

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Vejledning i standpunktsbedømmelse

Vejledning i standpunktsbedømmelse Vejledning i standpunktsbedømmelse De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange mv. Vejledningen består

Læs mere

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 30-09-2015/STIL/Sonja Petersen

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 30-09-2015/STIL/Sonja Petersen Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 30-09-2015/STIL/Sonja Petersen Denne vejledning gælder for elever startet på uddannelsen 1.8.2015 eller senere. Indhold Centrale begreber

Læs mere

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Diverse spørgsmål på merkantil - stillet

Læs mere

Guide til gamle HG beviser Detailhandelsuddannelse med specialer

Guide til gamle HG beviser Detailhandelsuddannelse med specialer Guide til gamle HG beviser etailhandelsuddannelse med Ministeriets tolkning af overgangsregler i forbindelse med Reform 2015 har gjort det nødvendigt at have et overblik over, hvilke gamle HG beviser der

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne (euv)

Erhvervsuddannelser for voksne (euv) Erhvervsuddannelser for voksne (euv) Struktur og registrering Margrethe Nabe-Nielsen, Specialkonsulent, UVM Jenny K. Møller, EASY-A konsulent, STIL Side 1 Afsæt for euv Formål Målrettet og overskuelig

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelsesindgang Bygge & Anlæg Uddannelsesfamilie Enkeltstående uddannelse Uddannelse Maler-uddannelsen Evt. trindeling / afstigningsmulighed Ingen

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD)

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Hovedbekendtgørelse (EUD) nr. 1010 af 22.09.2014 og bekendtgørelse om prøver og eksamen nr. 41 af 16.01.14 og bekendtgørelse om karakterskala nr. 262 af 20.03.07

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF

Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF Gældende for: Teknisk- og Merkantil grundforløb og hovedforløb samt Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelser, Individuelle

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Erhvervsuddannelser for voksne - euv v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Indhold 1. Afsæt for euv 2. Forskelle og ligheder mellem eud for unge og voksne 3. De tre uddannelsesveje i euv

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

EUD reformen og Elevplan. Skolebrev nr. 2 om nyheder i Elevplan som følge af EUD reformen

EUD reformen og Elevplan. Skolebrev nr. 2 om nyheder i Elevplan som følge af EUD reformen EUD reformen og Elevplan Vedrørende: Nyheder i Elevplan april 2015 Skrevet af: Folmer Kjær Version: 1 Fordeling: Erhvervsskoler UNI C Aarhus Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail:

Læs mere

Ramme for prøve i grundfag August 2015

Ramme for prøve i grundfag August 2015 Ramme for prøve i grundfag August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1009 af 22/09/2014 bekendtgørelse om grundfag,

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Vejledning i standpunktsbedømmelse

Vejledning i standpunktsbedømmelse Vejledning i standpunktsbedømmelse De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen

Erhvervsuddannelsesreformen Erhvervsuddannelsesreformen v. Helle Kristensen, Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet KL s temadag om eud-reformen den 3. juni Side 1 Program 1. Erhvervsuddannelse for voksne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Guide til gamle HG beviser Handelsuddannelse med specialer

Guide til gamle HG beviser Handelsuddannelse med specialer Guide til gamle HG beviser Handelsuddannelse med specialer Ministeriets tolkning af overgangsregler i forbindelse med Reform 2015 har gjort det nødvendigt at have et overblik over, hvilke gamle HG beviser

Læs mere

70. Undervisning Emne: Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne. Carl Ove Broen Anni Østergaard Aksel Hjuler

70. Undervisning Emne: Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne. Carl Ove Broen Anni Østergaard Aksel Hjuler Kategori: 70. Undervisning Emne: Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH Udarbejdet af: Carl Ove Broen Anni Østergaard Aksel Hjuler Godkendt af: APH Dato: Udarbejdet 7. 10. 2010 Revideret

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Orientering om forventet ændring af Lov om erhvervsuddannelser samt den videre proces for ændring af erhvervsuddannelse for voksne (euv)

Orientering om forventet ændring af Lov om erhvervsuddannelser samt den videre proces for ændring af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Til Erhvervsskoler Kopi: De faglige udvalg for erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk

Læs mere

Vejledning i anvendelse af 51, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser.

Vejledning i anvendelse af 51, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser. Til institutioner for erhvervsrettede uddannelser og faglige udvalg. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Vejledning i anvendelse af 51, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser. På bagrund af en række henvendelser

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelser ved Tradium. Formål: Indhold og beskrivelse: Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015.

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelser ved Tradium. Formål: Indhold og beskrivelse: Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015. Eksamensreglement for erhvervsuddannelser ved Tradium Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015. Formål: Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Tradium gennemføres

Læs mere

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 01.06.2017 LBE Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 1 Baggrund I dette notat kan du læse, hvilke generelle regler der gælder, når du skal til eksamen på Roskilde Tekniske Skoles erhvervsuddannelser.

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Notat / Indhold. Fornyelse af EUD-uddannelserne i EASY-systemerne Tue Korsgaard/Folmer Kjær. Grundforløb. Vedrørende: Skrevet af: Version nr.

Notat / Indhold. Fornyelse af EUD-uddannelserne i EASY-systemerne Tue Korsgaard/Folmer Kjær. Grundforløb. Vedrørende: Skrevet af: Version nr. Notat / Vedrørende: Skrevet af: Version nr.: 1 Indhold Fornyelse af EUD-uddannelserne i EASY-systemerne Tue Korsgaard/Folmer Kjær Indhold... 1 Fornyelse af EUD-uddannelserne i EASY-systemerne... 1 Grundforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor Eksamensreglement HG 2014-2015 Underviser og censor Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Denne folder er Tradium s regler til underviser

Læs mere

selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 14. april 2015 om merit og anden fritagelse for undervisningen i den gymnasiale uddannelse. I medfør af 40, stk. 5 i Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder Version: 07.03.2015 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedsmedarbejdere

Læs mere

Talenter i erhvervsuddannelserne

Talenter i erhvervsuddannelserne Talenter i erhvervsuddannelserne Rammer og muligheder Gert Nielsen Oplæg på Talentvejskonference, marts 2015 Side 1 4 klare mål 1. Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Læs mere

Lokale skolefag og fagstatus

Lokale skolefag og fagstatus Lokale skolefag og fagstatus Sidst opdateret 10-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Fagstatus Sammenhæng med Elevplan Vejledningen består af 3 dele,

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSES- BEKENDTGØRELSEN OG -ORDNINGEN De faglige udvalg er i fuld gang med at udarbejde uddannelsesordninger og uddannelsesbekendtgørelser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato 1. august 2011 Udstedt af Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 853 af 11/07/2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard

Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Afsendelse af udlån for en elev Vedligeholdelse af udlån på arrangerende Modtagelse

Læs mere

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele,

Læs mere

Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH

Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH Godkendt 241016 af Mogens Enevoldsen, Bianca Andersen, Gorm Bertelsen, Sussie Jensen og Aksel Hjuler Eksamensreglement... 2 Generelt... 2 Optagelsesprøve...

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedersmedarbejdere har. Anden del indeholder

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Virksomhedens Elevplan Quick-guide

Virksomhedens Elevplan Quick-guide Virksomhedens Elevplan Quick-guide Login til www.elevplan.dk Virksomheder logger på Elevplan med samme brugernavn og adgangskode, som benyttes til praktikpladsen.dk. Brugernavn og adgangskode til praktikpladsen.dk,

Læs mere

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglementet er gældende for EUX elever på såvel grund- som hovedforløb. Gældende fra august 2015. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 1009 af

Læs mere

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG 2014-2015 Underviser og censor Denne folder er Handelsgymnasiet Ribes regler til underviser og censor i forbindelse med afholdelse af eksamen på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3 4 PRØVERS

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 29.2.2008 Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne - euv

Erhvervsuddannelse for voksne - euv Erhvervsuddannelse for voksne - euv Elevplanskonferencen 22. og 23. september 2014 Jakob Overgaard Jørgensen Fuldmægtig Undervisningsministeriet Side 1 Disposition Udfordringer for de voksne Formål med

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato: 5. juni 2013 Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedt af Fællesudvalget for landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Eksamensreglement HG 2013-2014. Elev

Eksamensreglement HG 2013-2014. Elev Eksamensreglement HG 2013-2014 Elev Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Eksamensreglementet er for dig, der skal til prøve og eksamen

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Praktikermøde om hovedforløb, euv og eux

Praktikermøde om hovedforløb, euv og eux Praktikermøde om hovedforløb, euv og eux For de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalgene og sekretariaterne herfor Praktikermøde for de faglige udvalg den 9. oktober 2014 Side 1 Velkomst og program for

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til murer

Bekendtgørelse om uddannelsen til murer Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 160 Offentligt Bekendtgørelse om uddannelsen til murer BEK nr 1182 af 06/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 183 af 22/03/2004 4, stk.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

SØVÆRNETS TEKNIKSKOLE MAJ 2004 SØVÆRNETS TEKNIKSKOLES DIREKTIV FOR DEN FAGLIGE GRUNDUDDANNELSE, TEORI FOR ELEKTRONIK- OG SVAGSTRØMSUDDANNELSEN

SØVÆRNETS TEKNIKSKOLE MAJ 2004 SØVÆRNETS TEKNIKSKOLES DIREKTIV FOR DEN FAGLIGE GRUNDUDDANNELSE, TEORI FOR ELEKTRONIK- OG SVAGSTRØMSUDDANNELSEN SØVÆRNETS TEKNIKSKOLE MAJ 2004 SØVÆRNETS TEKNIKSKOLES DIREKTIV FOR DEN FAGLIGE GRUNDUDDANNELSE, TEORI FOR ELEKTRONIK- OG SVAGSTRØMSUDDANNELSEN (ELEKTRONIKFAGTEKNIKER) 1. INDLEDNING Nærværende direktiv

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Deling af ÅU-elever Sidst revideret /version 1.0/UNI C/Steen Eske

Deling af ÅU-elever Sidst revideret /version 1.0/UNI C/Steen Eske Deling af ÅU-elever Sidst revideret 17-12-2008/version 1.0/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Social- og sundhedshjælper uddannelsen Gældende fra Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT HK præsentation 1 2 VISION FOR FREMTIDENS ERHVERVSUDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSERNES UDVIKLING EUD REFORM

Læs mere