1. Grundlæggende viden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Grundlæggende viden"

Transkript

1 Service 22 Uanset om du er ingeniør, håndværker, forhandler eller rådgiver, så kan du her finde alt om befæstigelsesteknik: Hvilken dübel eller hvilket anker er det bedst at anvende. Kort og præcist - klart og tydeligt. 1. Grundlæggende viden Byggemateriale Bor Montage Montageformer Belastning Virkemåde Svigtformer Revner i bygningsdele af beton Dübler egnet til revnet beton 2. Brandbeskyttelse Brandbeskyttelsesforanstaltninger Brandbeskyttelse i befæstigelsesteknikken 3. Korrosion Korrosiondannelse Korrosionsbeskyttelse 4. Dynamik 5. Godkendelser Lovmæssige grundlag Foreskrifter for dübler Dimensionering af dübler Godkendelser og deres betydning 1. Grundlæggende viden Byggematerialer Afgørende for valg af dübel er byggematerialet og dets egenskaber. Der skelnes mellem beton, murværk og plader. Beton er et cementholdigt byggemateriale, som kan opdeles i to undergrupper: normalbeton og letbeton. Mens normalbeton indeholder grus, er der i letbeton indeholdt forskellige tilslag, hvilket giver en forringet trykstyrke i forhold til normalbeton og dermed ugunstige betingelser for befæstigelse med dübler. Eksempler på letbeton er letklinker og gasbeton. Bæreevnen afhænger blandt andet af betonens trykstryke, som angives ved cifre. Den hyppigst anvendte betonstyrke er C20/25, som angiver en terningtrykstyrke på 25 N/mm². Murværk: Mursten af brændt ler (tegl). Ved forankring i murværk, skal man sikre sig at düblen forankres i murstenen og ikke i fugerne, som ikke har nogen bæreevne. Generelt skelnes der mellem fire grupper af mursten: Massive sten med tæt struktur er mursten uden hulrum. Massive mursten er meget velegnede til dübelbefæstigelse Massive Kalksandsten 2. Massiv tegl (også kendt som mursten eller klinker) Hulsten består ofte af de samme trykfaste materialer som massive mursten, men er forsynet med hulrum. For at fastgøre høje laster skal der anvendes specielle dübler, som kan gribe om ribberne Hultegl 2. Kalksand-hulsten 2 Massive sten med porøs struktur har for det meste mange porer og en ringe trykstyrke. Derfor skal der anvendes specialdübler for at opnå den optimale befæstigelse. Fx dübler med lang ekspansionsdel og injektionsdübler Massive sten af letklinker 2. Gasbeton Hulsten med porøs struktur har mange hulrum og porer og dermed en ringe trykstyrke. Her gælder det om særligt omhyggeligt at vælge og anvende den rigtige dübel. Dübler med lang ekspansionsdel eller injektionsdübler er særligt velegnede. Specielt i letklinkerhulblokke. Letklinker med hulrum Byggeplader er gipsplader, spånplader eller finérplader. For optimal befæstigelse skal der vælges specialdübler - de såkaldte hulrumsdübler. Det er dübler af kunststof eller metal - som formtilpasser sig på bagsiden af pladen. Plademateriale

2 23 Service Boring Forskellige byggemateriale kræver forskellige boremetoder: Der er tre muligheder at vælge imellem: Boring uden slag: I hulsten og gasbeton bores uden slag Slagbor: I mursten bores med et stort antal lette slag med slagbormaskine. Hammerbor: I beton bores med få kraftige slag med borehammer. Diamant- eller kernebor: anvendes hovedsagligt ved store borehulsdimensioner eller i bygningsdele med meget armering. Et tip til boring uden slag: hårdmetalbor borer hurtigere, når de som stålbor er skarptslebet. Der findes også specielle murstensbor. Spiralbor Slagbor Hammerbor Standard hårdmetalbor Skarptslebet hårdmetalbor Montage Ved montage skal der tages hensyn til følgende forhold: Kant- og indbyrdes afstand samt bygningsdelens tykkelse skal overholdes i henhold til de tekniske data. Ellers kan der opstå brud eller revnedannelse i byggematerialet. Ved brug af nylondübler anbefales almindeligvis en kantafstand svarende til 2 x h ef (h ef = forankringsdybde) og en indbyrdes afstand på 4 x h ef.. Når düblens ekspansionsretning er parallelt med bygningsdelen, kan kantafstanden reduceres til 1 x h ef Borehulsdybden skal - med få undtagelser, altid være større end forankringsdybden, for at sikre, at skruen kan skrues igennem nylondüblen. I tabellerne angives den respektive borehulsdybde for hvert produkt. Rengøring af borehullet efter boring - feks. med pustning, børstning eller sugning - er absolut nødvendigt. Et ikke rengjort borehul reducerer bæreevnen væsentligt! Boremelet reducerer düblens friktion.

3 Service 24 montageformer Tre forskellige montageformer: 1. Planmontage: her er forkant af düblen plan med byggematerialets overflade. Montagen:. Afmærk og bor hullet. Rengør borehullet, isæt düblen og skru skruen gennem emnet. fischer gasbetondübel GB fischer stålanker FH II fischer betonanker FBN II 2. Gennemstiksmontage er særligt velegnet til seriemontage eller til montage af emner med to eller flere befæstigelsespunkter.. Hullet i emnet kan anvendes som boreskabelon.. Düblen stikkes gennem emnet i borhullet og ekspanderer ved montage af skruen. 3. Afstandsmontage giver mulighed for tryk- og trækfast montage af emner i en bestemt afstand fra forankringsmaterialet. Oftest anvendes stålankre med metrisk invendig gevind, som kan optage skruer eller gevindstænger med kontramøtrik. Nyttelængde og forankringsdybde: Udover montageformen skal man i montagesituationen tage hensyn til de respektive düblers nyttelængde og forankringsdybde: Düblens nyttelængde d a (emnetykkelse) skal som minimum svare til tykkelsen på montageemnet. Ved ankre med indvendig gevind kan nyttelængden variere ved valg af skruelængde. Ved gennemstiksmontage er den maksimale nyttelængde dog givet ved valg af dübeldimension. Er forankringsmaterialet beklædt med puds eller isoleringsmateriale, skal der vælges en skrue eller dübel der som minimum har en nyttelængde der modsvarer tykkelsen af pudslaget tillagt montageemnets tykkelse. Forankringsdybden h ef er for nylon- og ståldübler afstanden mellem overkant af det bærende byggemateriale til underkant af ekspansionsdelen. belastning Udover at definere byggematerialet og montageformen, er det vigtigt også at kende de(n) belastning(er) der skal optages. Dvs kræfternes størrelse og retning skal bestemmes. Kræfter angives i kn (Kilonewton 1 kn 100kg), bøjningsmoment angives i Nm (Newtonmeter). træk tværkraft skråtræk i afstand e tryk skråtræk tværkraft i afstand e N = Normalkraft positiv/negativ, R = Resulterende kraft, V = Tværkraft, Mb = Bøjningsmoment

4 25 Service Følgende faktorer er relevante for valg af dübel: Brudlaster er laster, som resulterer i et brud i byggematerialet eller brud eller udtræk af düblen. Düblens middelbrudværdi bestemmes af minimum 5 enkeltforsøg i ikke-revnet byggemateriale. Karakteristisk brudlast dvs. den værdi, der i 95% af de udførte prøvningsforsøg opnåes eller overskrides inden svigt opstår (5% fraktilen). Tilladelige laster er laster som allerede indeholder en passende sikkerhedsfaktor - i henhold til godkendelser fra Instituttet for Byggeteknik Berlin (DIBt). Disse værdier gælder kun, når betingelserne i godkendelserne er opfyldt. Anbefalede laster er maksimale nyttelaster indeholder allerede en tilsstrækkelig sikkerhedsfaktor. Beregning af den maksimale belastning findes ved at dividere brudlasten eller den karakteristiske last med en sikkerhedsfaktor: max. belastning = brudlast (F) sikkerhedsfaktor (γ) Anbefalet Sikkerhedsfaktor for middelbrudværdien: Stål- og kemisk forankring γ 4* Nylondübler γ 7* * anbefales af fischerwerke for den karakteristiske brudlast: Stål- og kemisk forankring γ 3 Nylondübler γ 5 Eksempel: en ståldübel med en brudværdi på 40 kn har en maksimal belastning (Nzul) på 40kN/4 = 10kN Disse sikkerhedsfaktorer er standardanbefalinger og må kun anvendes såfremt der i de respektive tabeller i dette katalog ikke er angivet andet. virkemåde Der findes forskellige eksempler på kraftoverførelse fra dübel til byggematerialet. Ved friktion bliver düblens ekspansionsdel presset mod borehullets vægge. Belastningen overføres ved friktion. fischer stålanker FH fischer dübel SX Ved formtilpasning deformerer düblen og tilpasser sig formen af henholdsvis byggematerialet eller borehullet. fischer Zykon gennemstiksanker FZA-D fischer universaldübel UX Ved klæbevirkning binder en mørtel düblen fast til byggematerialet. fischer klæbeanker R

5 Service 26 Årsag til svigt Ved overbelastning, fejlmontage eller et bærende byggemateriale med for ringe trykstyrke, kan følgende svigtformer forekomme: Brud i byggematerialet pga for stor trækkraft N eller tværkraft V for ringe trykstyrke i byggematerialet. utilstrækkelig forankringsdybde N Revner i bygningsdelen pga for små kant- og indbyrdes afstande. for stor ekspansion Udtræk af dübel pga. Svigt af friktionsmodstanden ved for stor belastning eller ved fejlmontage N Stålsvigt pga. forkert dübel - fx for ringe stålkvalitet N Revner i betondele Revner kan til enhver tid opstå overalt i betonen: Belastninger som egenvægt, trafik- og vindlast, svind og krybning af betonen eller ydre påvirkninger som jordskælv eller rystelser, der medfører spændinger, deformeringer og dermed revner. Eksempel: på en bro medfører en nedbøjning i det øverste tværsnitsområde via tryklasten en trykzone, mens træklaster i det nedre tværsnitsområde fører til en udvidelse og dermed dannelse af en trækzone. Beton er imidlertid ikke i stand til at udvide sig og optage nævneværdige træklaster uden armering. Mens armeringsjernet uhindret udvides, revner betonen: der dannes utallige, næsten usynlige revner (tilladelige bredde op til 0,4 mm). Man taler da om den revnede trækzone. v-formet bøjningsrevne træk revnet trækzone trykzone

6 27 Service Dübler til revnet beton Ved forankring i beton, skal man stort set altid gå ud fra, at der er revner i forankringsområdet, som vil påvirke düblens bæreevne. Det er dog ganske omstændigt, om ikke helt umuligt, at eftervise om betonen er revnet eller ej. Af sikkerhedsgrunde anbefales det derfor at rådgivere og håndværkere som udgangspunkt benytter dübler, som er egnet til revnet beton. Dübler med henholdsvis den såkaldte CC-godkendelse fra DIBt (Deutsche Institut für Bautechnik) og/eller med godkendelse fra ETAG 001 (European Technical Approval Guideline) for revnet beton (se afsnit 5) har bevist deres egnethed i revner og kan derfor anvendes uden begrænsning i træk- og trykzonen. Specifikke dübler til revnet beton er følgende: Dübler der virker ved formtilpasning som ZYKON-ankeret, indsættes i det bagskårne borehul. Dette anker har en konisk del, som griber optimalt i borehullets bagskær. Efter-ekspanderende dübler som ankerbolte eller kemiske ankre; disse tilpasser sig automatisk de udvidede borehuller, der opstår ved revnedannelse, idet konussen trækkes dybere ind i ekspansionsdelen og dermed øger ekspansions-/friktions-arealet. Denne type dübel egner sig også til at optage chok-belastninger. fischer's facadedübel SXS er den første nylondübel med en godkendelse for revnet beton. FZA FAZ FHB II SXS 2. Brandbeskyttelse Retningslinjer for brandbeskyttelse I Tyskland fastlægges retningslinjerne for bygningsmæssig og virksomhedsmæssig brandbeskyttelse ud fra Brandbeskyttelsesnormen DIN 4102, Mønsterbyggeordningen (MBO), Nationalbyggeordninger (LBO) og forskellige fagspecifikke regler fra brancheorganisationerne. Følgelig gælder i henhold til del 1 og 2 i DIN 4102: Byggematerialer er materialer som beton, træ, sten, metal m.m, som led-deles i henhold til deres respektive brandmodstand i brandbare eller ikke brandbare byggematerialeklasser. Bygningsdele derimod består af forskellige brandbare eller ikke-brandbare byggematerialer. Disse opdeles ikke i brandklasser men bliver derimod bedømt som en helhed efter den samlede brandmodstandsdygtighed. Brandbeskyttelse skal forhindre at brande opstår eller i brandtilfælde at minimere brandskader. Afgørende herfor er byggematerialets og bygningsdelens egenskaber. Jo længere de kan modstå branden, jo længere er flugtvejene tilgængelige og jo mere tid har personer til at bringe sig i sikkerhed. Dübler og ankre har derfor en lige så afgørende betydning som andre bygningsdele. Brandmodstandsdygtigheden F angives i minutter og klassificeres i to kategorier: Bygningsdele med en brandmodstandsdygtighed på F30 eller F60 er brandhæmmende. Alle bygningsdele med en brandmodstandsdygtighed på F90, F120 eller F180 er derimod brandbestandige. Systemer som kabel-, ventilations- eller ledningssystemer bliver ikke kun testet på brandbestandighed men også på funktionsegnethed i tilfælde af brand (fx tilførsel til sprinkleranlæg) Brandmodstandsdygtigheden af disse systemer angives foreksempel som henholdsvis E30 - E120 for elektriske kabelanlæg og som L30 - L120 for ventilationsanlæg. Dübler der anvendes til forankring af sådanne systemer, skal som minimum kunne fremvise samme brandmodstandsdygtighed. Brandrumstemperatur [ C] Brandvarighed [min.] Enhedstemperatur-tidskurven (ETK) fra DIN 4102 og ISO 834 er baseret på en simulering af reelle brandsituationer og danner grundlag for det globalt gældende vurderingsgrundlag til bestemmelse af brandmodstandsdygtigheden. Desuden findes der andre temperaturkurver for specielle brandkrav feks hydrocarbon-kurven (Hydrocarbon-Kurve) for eksplosionsbrande med brandbare væsker eller henholdsvis RAB/ ZTV-tunnelkurven (Tyskland) eller Rijkswaterstaat-tunnelkurve (Holland) som beskriver tunnelbrande. Temperaturkurver: (ETK), Hydrocarbon-Kurve, RABT/ZTV-tunnelkurve, Rijkswaterstaat-tunnelkurve

7 Service 28 Brandbeskyttelse i befæstigelsesteknikken Befæstigelsesteknikken får en afgørende betydning i forbindelse med brandbeskyttelse; dübler skal sikre funktionen og bæreevnen af gelændre, ledningssystemer eller loftselementer. Karakteriseringen og klassifikationen består i angivelse af de respektive ankre og düblers brandmodstandsdygtighed feks. F90. Før de karakteristiske ankerlaster indføres i DIBt bliver brandmodstandsdygtigheden prøvet og fastlagt ved udførelse af forsøg. Sikkerhedskonceptet beregner lastværdien for svigt i tilfælde af brand ved fastsættelse af en såkaldt γ-faktor. I byggetilsynet's godkendelse og i brandbetænkningen anvendtes forskellige sikkerhedskoncepter. Dermed var det fastlagt, at laster som var fastslået via Brandbetænkningens forsøg lå højere end den regningsmæssige fastslåede last fra byggetilsynet's godkendelse. I det tilfælde gælder naturligvis kun den maksimale belastning i henhold til byggetilsynet's godkendelse. En ny vurderingserklæring fra det tyske institut for bygningsteknik (DIBT) gælder til bestemmelse af de karakteristiske laster og de respektive brandbeskyttelsesmodstande. Denne nye godkendelse danner et konkret dimensioneringsgrundlag. Alle gamle godkendelser vil med tiden blive udskiftet til den nye fremgangsmåde. Forsøg har vist, at godkendte nylon-dübler med el-galvaniserede skruer til facadebefæstigelse almindeligvis er mere brandbestandige end facaden og underkonstruktionen af aluminium eller træ: Nylondüblens ekspansionshylse som er forankret i byggematerialet til fastgørelse af facaden forbliver modstandsdygtig mod brand i mindst 90 minutter. Mere information om brandbeskyttelse i befæstigelsesteknikken fås i brochuren "fischer FIRE STOP eller ved henvendelse til vores tekniske afdeling på telefon: Korrosion Årsager til korrosion Korrosion er en kemisk reaktion, hvorved metal nedbrydes. Des mindre ædelt metallet er (i henhold til spændingsrækken), des mere intensiv er ødelæggelsen af materialet. De hyppigste korrosionsformer for dübler og ankre er: Overfladekorrosion: herved korroderer metallet relativt ensartet over hele eller dele af overfladen. Et eksempel herpå er det usynlige rust i en skrue i overgangsområdet mellem ankerplade og borehul, der undertiden forårsages af kondensvand. Resultat: den tilsyneladende intakte forbindelse svigter pludselig. I 1985 svigtede befæstigelsen af et nedhængt loft i en svømmehal i Uster (CH). Befæstigelsen var udført i rustfrit stål A4 og viste ingen ydre tegn på fejl. Den var dog lokalt totalt ødelagt af spændingskorrosion. Kontaktkorrosion: Når forskellige ædle metaller mødes i et ledende miljø, korroderer det mindst ædle altid (anoden). Rustfrit stål er følgelig mindst udsat. Overfladeforholdene mellem de to metaltyper er også afgørende: Jo større de ædle overflader er i forhold til de ikke-ædle, jo stærkere bliver korrosionen. Fastspænder man for eksempel en stor rustfri plade med galvaniserede skruer, bliver skruerne i løbet af kort tid stærkt angrebet. Omvendt er fastgørelse af en galvaniseret plade med rustfri skruer ukritisk. Spændingskorrosion: Når der optræder indre eller ydre træk-spændinger, kan det føre til udvidelse og korrosion af metallet. Dermed opstår der ved mekaniske spændinger en revne, som under tiltagende belastninger vokser og dermed giver plads til korrosion. Dette optræder for eksempel på A4 stål i en klor-holdig atmosfære (fx svømmehaller). Spændingskorrosion er almindeligvis ikke synligt på düblerne og fører ofte til pludselige forankrings-svigt. Eksempel på spændingskorrossions-revner i rustfrit stål A4

8 29 Service korrosionsbeskyttelse Der findes forskellige metoder til at beskytte befæstigelser mod korrosion. De vigtigste er: Galvanisering er den hyppigst anvendte korrosionsbeskyttelse for metalankre. Galvaniseringen består af et metallisk overtræk med lagtykkelser mellem 5 og 10 µm. Galvaniseringen er enten blå passiveret, hvilket giver ankret med et sølvagtigt udseende, eller gul chromatiseret. Da galvaniseringen med tiden nedbrydes, giver den kun tilstrækkelig beskyttelse i tørre indeklimaer. Ankre af rustfrit stål, tysk korrosionsklasse III, fx A4, er egnet til befæstigelser i fugtige rum, i det fri, i industriatmosfære eller tæt ved havet (dog ikke direkte i havvand). Legeringen har et kromindhold på mindst 12%, som danner et passivlag på ståloverfladen, der beskytter mod korrosion. Ankre af højkorrosionsbestandig stål, tysk korrosionsklasse IV, fx , kommer til anvendelse i særlig aggressive miljøer for eksempel i klorholdige atmosfærer (svømmehaller), i vejtunneler eller ved direkte kontakt med havvand. Her falder kromindholdet i normalt rustfrit stål til under 12% via kemiske reaktioner. Det beskyttende passivlag forsvinder og ankret bliver modtagelig for korrosion. Speciallegeringen er derimod - takket være den relativ høje molybdænandel - også korrosionsbestandig i dette agressive miljø. De overgår klart de øvrige ikke-legerede, lav- eller højlegerede stål med maximalt 30% legeringsandel med en legeringsandel på 50%. Således har stål med krom, molybdæn og nikkel-legering en legeringsandel på 58%. Resten består af jern og kulstof. På grund af den høje andel af dyre legeringstilslag er fremstillingen af denne type stål tilsvarende bekostelig. 4. Dynamik De almindelige byggetilsyns-godkendelser fra Deutschen Instituts für Bautechnik Berlin (DIBt) og de europæisk tekniske tilladelser (ETA) gælder som regel udelukkende for forankring af overvejende hvilende laster. Overfor denne gængse godkendelse optræder der i praksis utallige dynamiske påvirkninger, for eksempel voksende og vekslende tilladelige belastninger ved udliggerkraner, kranspor, styreskinner i elevatorer, maskiner, industrirobotter og stråleventilatiorer i tunneler. Dertil hører også forankring af svingningsmodtagelige bygningsdele som antenner og master. statisk fasthed (statisk bæreevne) Indflydelse Forløb / kurs Mulige årsager svingningsbredde svingningsfasthed / dynamisk fasthed (varighedstræthedsbæreevne) Wöhlerdiagram svingningsslørtal N træthedsfasthed (træthedsbæreevne) N = harmonisk periode T periodisk periode T D ikke periodisk stødartig Dynamiske påvirkninger sinusformet vilkårlig, periodisk vilkårlig, ikke periodisk vilkårlig, med meget kort påvirkningstid ikke balancerede, roterende maskiner regelmæssig stødende dele (stansemaskiner, skinner eller vejtrafik) jordskælv sammenstød, eksplosion Generelt gælder, at forankring i bygningsdele med mere end frekvenser skal ske med befæstigelsesmidler som er specielt afprøvet og godkendt til dette. Den krævede forankring af disse dynamiske montagedele i bygningsdele af armeret beton, har indtil for kort tid siden givet den planlæggende ingeniør store problemer. Som regel gælder godkendelserne for ankre nemlig kun ved forankring af overvejende hvilende laster. Vejen over erklæringer og "samtykke i hvert enkelt tilfælde" var besværlig. Desuden fremkom der ofte unødige høje omkostninger, idet ankre ofte blev overdimensioneret pga almindelig usikkerhed ved planlægningen. Det er nu blevet mere enkelt.

9 Service 30 Det kemiske fischer Highbondanker FHB dyn og Upat UMV multicone dyn er godkendt til dynamiske laster. Godkendelserne gælder for forankring af dynamiske laster med ubegrænsede frekvenser for centralt træk og for tværkræfter. Desuden bliver FHB dyn i anker-dimension M16 også fremstillet af højkorrosions stål (Materiale nr ). Forsøg har vist, at dette materiale - i modsætning til de almindelige rustfri stål-standarder i befæstigelses øjemed (Materiale nr og ) ikke kun er egnet til anvendelse udendørs og fugtige indendørs omgivelser, men også til optagelse af dynamiske kræfter. Et særtilfælde indenfor dynamisk (tilladelig) belastning er choklast. fischer ankre med chok-godkendelse er separat markeret i kataloget. Yderligere information om dynamik og dimensioneringen af ankre fås ved henvendelse til vores tekniske afdeling på telefonnummer Godkendelser Lovmæssige grundlag Den Europæiske Union (EU) fastlægger de retslige grundlag for Godkendelser af produkter til byggebranchen. De følger målet om at realisere det indre marked for så vidt angår alle produkter og altså også for byggeprodukter. Til dette formål er udgivet "Retningslinje 89/106/EWG fra rådet for tilpasning af rets- og forvaltningsforskrifter for medlemslandene for byggematerialer" (BPR). Denne retningslinje bliver fastlagt for byggematerialer via lov om tværhandel og varenes frie bevægelse. Væsentlige krav til bygningsværker i BPR's ånd: 1. mekanisk styrke og stabilitet 2. brandbeskyttelse 3. hygiene, sundhed og miljøbeskyttelse 4. sikkerhed 5. lydregulering 6. energibesparelse og varmebeskyttelse På basis af BPR fastlægges normer og retningslinjer som grunddokumenter til at regulere godkendelser af bygge-produkter. Det allerførste grunddokument, der fremkommer i denne sammenhæng, er "retningslinje for de europæisk tekniske godkendelser/guidelines for European Technical Approval (ETAG) for metalankre til forankring i beton, ETAG 001. I sammenhæng med BPR har de Europæiske normer særlig betydning. Et byggeprodukt må kun bringes i handelen og handles frit, når det er anvendeligt dvs. når ensartetheden (konformiteten) i forhold til de vestlige krav er eftervist og produktet derfor er CE-mærket. Anvendelse og konformitet eftervises som regel ved overholdelse af henholdsvis de harmoniserede og anerkendte normer. Er der ingen passende normer til rådighed, følger dokumentationen den europæisk tekniske godkendelse/european technical approval (ETA). En væsentlig fordel er, at produkter, som har henholdsvis en ETA godkendelse eller en CE mærkning, kan handles frit i EU. (se vejledning for "retningslinje for byggeprodukter" fra det Bayiske Statsministerium for økonomi/erhvervsliv, handel og teknologi) (Bayrischen Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie) Dokumentation kan desuden fremskaffes med en national godkendelse; for eksempel i Tyskland med en sædvanlig byggetilsyns-godkendelse. Grundlaget herfor er blandt andet landsbyggeordningen. De forlanger, at opbygning og indretning er arrangeret eller kan ændres således at den offentlige sikkerhed eller orden - især liv, sundhed eller det naturlige livsgrundlag - ikke bringes i fare. Bygningsdelsbindende ankre (kemiske ankre) spiller en vigtig rolle i fastsættelsen af disse krav. Den nationale godkendelse bliver dog mere og mere erstattet af den europæisk tekniske godkendelse (ETA), som er anerkendt i alle EU's medlemsstater. Europæiske godkendelser bliver fastlagt af medlemmerne af EOTA (European Organisation for Technical Approvals/Europäische Organisation für Technische Zulassungen), som for eksempel det Tyske institut for bygge-teknik (Deutschen Institut für Bautechnik) (DIBt). DIBt fastlægger desuden de tyske godkendelser. I en sameksistensfase/samarbejds-situation forbliver europæiske og nationale godkendelser gyldige.

10 31 Service godkendelsesforskrifter for ankre Indtil videre er den ovenfor nævnte ETAG 001, del 1-6 godkendelse for metal-ankre i beton mulig for: Kraftkontrollerede, ekspanderende ankre Ankre med bag-skær Slagkontrollerede ekspanderende ankre Kemiske ankre. Ankre til flerpunkts befæstigelser af ikke-bærende systemer Den deraf resulterende europæiske godkendelse indeholder ligesom CC-godkendelsen fra DIBt kun de karakteristiske værdier for de respektive anker-typer. CC betyder beton kapacitet og betegner betonens bæreevne. Ved hjælp af dimensionerings-retningslinjen (ETAG 001, appendiks C) og de karakteristiske værdier for de respektive ankres bæreevne, er det muligt at beregne enhver forankring. Afhængig af den respektive anker-type - har man tre beregningsmetoder (A, B og C) til rådighed. ETAG 001 opdeler de mulige godkendelser af metal ankre i 12 muligheder (optioner) (se tabel side 36). Mulighed/option 1-6 er anvendelse i revnet beton, option 7-12 gælder kun for anvendelse i ikke-revnet beton. Godkendelse efter option 1 udnytter anker-forbindelsen til det yderste, hvorimod godkendelse efter option 12 giver den største begrænsning af udnyttelsen. Det vil sige, at ankre med godkendelse efter option 1 er ankre af højeste kvalitet og ankre med godkendelse efter mulighed 12/option 12 de ringeste. Ved hjælp af dimensioneringsmetoden og opdelingen af godkendelserne i forskellige optioner er det muligt at udnytte forankringen optimalt. Del 6 i ETAG 001 fastlægger anvendelsen af metal ankre i revnet og ikke-revnet beton, som anvendes ved ankergrupper af ikke bærende systemer. Som ikke-bærende systemer regnes bygningsdele der ikke bidrager til bygningsværkets stabilitet. Det er for eksempel lette nedhængte lofter, rørledninger og facadebeklædninger. Disse er såkaldte redundante systemer; hvis der sker svigt i et af befæstigelsespunkterne er stabiliteten af systemet ikke reduceret. Ved flerbefæstigelse af ankre går man ud fra, at lasten fra det svigtende anker overføres til naboankret uden at afvige væsentlig fra kravene til ankrets bæreevne. Herved kan et befæstigelsespunkt bestå af et eller flere ankre. beregning af anker forbindelser Rådgivere og brugere må ved beregninger af forankring efter ETAG 001 yde en relativ høj indsats, idet forskellige svigtmuligheder skal eftervises. Beregningsmetoderne i ETAG 001 er baseret på CC-metoden fra DIBt fra De beror på partialkoefficients-princippet. Med den allerede ovenfor omtalte metode A er de karakteristiske modstande afhængige af lastretningen og hensyntagen til alle tænkelige svigt-former (se kapitel om de grundlæggende svigtformer) Ved metode B antages det, at den karakteristiske modstand er uafhængig af lastretningen og at der tages hensyn til reduktionsfaktorer ved indflydelsen af de reducerede kant- og indbyrdes afstande. Denne metode svarer til princippet i den gamle godkendelsesmetode H. Ved metode C angives en karakteristisk modstand. Den gælder for alle lastretninger og fastlagte minimum kant- og indbyrdes afstande, som ikke må reduceres. Metode C svarer til den gamle metode til dokumentation af ekspansionsankre af metal i ikke-revnet beton. Til daglig brug og til dokumentation af ankre har fischer udviklet et enkelt, hurtigt og effektivt dimensioneringsprogram: CC-Compufix. Programmet gør det muligt for rådgivere og brugere, med en overkommelig indsats, at beregne ankre og flerpunktsbefæstigelser. En overskuelig status-side viser løbende udnyttelsen af ankrene, hvilket forenkler valget af det teknisk og økonomisk set bedste befæstigelsessystem væsentligt.

11 Service 32 De 12 forskellige optioner i retningslinjen for den europæisk tekniske godkendelse for "metal ankre til forankring i beton" ETAG 001 Option tilladt til træk- og trykzone Beton kun godkendt til trykzone Betonkvalitet bedre betonkvalitet giver lastforøgelse ingen lastforøgelse ved bedre betonkvalitet til C 50/60 kun til C 50/60 kun til C 50/60 kun til C 50/60 kun til C 50/60 kun til C 50/60 kun Bæreevne optilmal udnyttelse ved forskellige laster af træk- og forskydning kun en lastretning mulighed for reducering af indbyrdes afstand Indbyrdes afstand mulighed for reducering af den store basis-afstand 1) (ved samtidig reduktion af lasten) fast, større basisafstand Kantafstand Mulighed for reducering af basis-kantafstanden (ved samtidig reducering af lasten) Mulighed for reducering af den store basis-kantafstand 2) (ved samtidig reducering af lasten) fast, relativ stor basis-kantafstand Beregningsmetoder A 1 ), B 2 ), C 2 ) A 1 ), B 2 ), C 2 ) B 2 ), C 2 ) B 2 ), C 2 ) C 2 ) C 2 ) A 1 ), B 2 ), C 2 ) A 1 ), B 2 ), C 2 ) B 2 ), C 2 ) B 2 ), C 2 ) C 2 ) C 2 ) 1) Basis indbyrdes afstand = 3 x forankringsdybde; basis kantafstand = 1,5 x forankringsdybde 2) Basis indbyrdes afstand = 4 x forankringsdybde; basis kantafstand = 2 x forankringsdybde godkendelser, mærker og deres betydning I det følgende gengives udvalgte godkendelser og deres symboler med tilhørende betydning, som de gives i Europa i øjeblikket. Afprøv venligst om dit anvendelsestilfælde er sikkerhedsrelevant. En anvendelse er sikkerhedsrelevant, når der ved svigt i befæstigelsen opstår livsfare eller fare for alvorlig kvæstelse og/eller det kan forventes at medføre betragtlige økonomiske skader. I disse tilfælde bør der vælges ankre med den europæisk tekniske godkendelse (ETA) eller med det tyske byggetilsyns godkendelse. Sådanne produkter kan kendes på disse symboler: Z

12 33 Service Europæisk teknisk godkendelse udstedt af en europæisk godkendelses-myndighed (fx DIBt) på basis af retningslinjerne for europæisk tekniske godkendelser (ETAG). ETA (engelsk): European Technical Approval/Optioner CE: Europæisk konformitetstegn der bekræfter byggeproduktets (fx ankre) overensstemmelse med retnings-linjerne for europæisk tekniske godkendelser. Produkter med CE mærket må frit handles på det europæiske marked. Godkendelse, tysk - udstedt af DIBt, Berlin. Dokumentation af byggeproduktets overensstemmelse med godkendelsen. Anerkendt af en materialeprøvningsinstitution Z Godkendelse, tysk - udstedt af DIBt, Berlin for forankring i beton beregnet efter metode A (CC-metoden). Dokumentation af byggeproduktets overensstemmelse med godkendelsen. Anerkendt af en materialeprøvningsinstitution Godkendelse, tysk - udstedt af DIBt, Berlin. Dokumentation af byggeproduktets overensstemmelse med godkendelsen. Anerkendt af en materialeprøvningsinstitution Schockzulassung vom Bundesamt für Zivilschutz, Bonn Choktestet/Chokgodkendelse for choksikre forankringer i civilbeskyttelsesrum (Statsamt for civilbeskyttelse, Bonn, Tyskland). Brandtestet anker Ankeret udsættes for en brandtest. Det er en undersøgelses-rapport til prøvning af brandforhold (med F-klasse) FM-Certifikat Godkendt for anvendelse ved stationære sprinkleranlæg (Factory Mutual Research Corporation for Property Conservation, amerikansk forsikringsselskab). Vejledning til anker dimensionering Ankeret kan dimensioneres med fischer dimensionerings-programmet Compufix på basis af CC-metoden. Choktestet/BZS-godkendelse for choksikre forankringer i civil beskyttelsesrum (Statsamt for civilbeskyttelse, Schweiz) Produktet er fremstillet i rustfrit stål - materialenummer Ankre godkendt for trækzoner Ankre godkendt til forankring i revnet beton (trækzone) og i ikke-revnet beton (trykzone). Materialet er halogenfri. Dynamisk belastede ankre Ankre godkendt til forankring af ikke overvejende hvilende laster - dvs. dynamiske laster. P-NDS Almindelig byggetilsyns-prøvningsdokument. Ankre af højkvalitets-, ældningbestandig nylon (Polyamid). Testet for flamme-modstandsevne iht. VDE.

i Ytong porebeton Fastgørelse med fischer Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11

i Ytong porebeton Fastgørelse med fischer Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11 Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11 Fastgørelse med fischer i Ytong porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11, Ørum 8721 Daugaard Telefon.: 75 89 50 66 Fax: 75 89 60 30 www.xella.dk Dato: Marts

Læs mere

befæstigelse Almindelig befæstigelse Almindelig

befæstigelse Almindelig befæstigelse Almindelig 123 Dübel SX... side 124 Dübel S... side 126 Universaldübel UX... side 128 Gasbetondübel GB... side 130 Turbo gasbetondübel FTP... side 132 Dübel M-S... side.134 FID dübel for isoleringsmateriale...side

Læs mere

i Ytong porebeton Fastgørelse med Expandet Dato: Oktober 2009 - Blad: 291 - Side: 1/11

i Ytong porebeton Fastgørelse med Expandet Dato: Oktober 2009 - Blad: 291 - Side: 1/11 Dato: Oktober 2009 - Blad: 291 - Side: 1/11 Fastgørelse med Expandet i Ytong porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11, Ørum 8721 Daugaard Telefon.: 75 89 50 66 Fax: 75 89 60 30 www.xella.dk Dato: Oktober

Læs mere

NETTOSKRUER.DK. Skrueguide

NETTOSKRUER.DK. Skrueguide NETTOSKRUER.DK Skrueguide www.nettoskruer.dk info@nettoskruer.dk I denne skrueguide findes forskellige skruetyper med trægevind. De mest almindelige træskruer kaldes også spånpladeskruer. Skruernes skarpe,

Læs mere

befæstigelse Almindelig befæstigelse Almindelig

befæstigelse Almindelig befæstigelse Almindelig 123 Dübel SX... side 124 Dübel S... side 126 Universaldübel UX... side 128 Gasbetondübel GB... side 130 Turbo gasbetondübel FTP... side 132 Dübel M-S... side 134 FID dübel for isoleringsmateriale... side

Læs mere

MONTAGEPLØK. Teknisk ark nr. 300

MONTAGEPLØK. Teknisk ark nr. 300 Sådan gør du: Teknisk ark nr. 300 MONTAGEPLØK 8 Montagepløk anvendes til montage af ophængslister, vægskeletter, lægter, forskalling samt dør- og vindueskarme i alle murmaterialer 1 Bor et hul i korrekt

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS 130 Schöck Isokorb type Side 132 For tilslutning af udkragede stålbjælker til armeret beton. Schöck Isokorb type QS Side 153 For tilslutning af understøttede stålbjælker til armeret beton. 131 Schöck Isokorb

Læs mere

SKRUEGUIDE SKRUEGUIDE Materialer.dk .beslaco SKRUEGUIDE Nummer i beskrivelsen www 48 37-05 10 48 52-05 50 48 52-75 58 48 46-35 50 48 50-31 10

SKRUEGUIDE SKRUEGUIDE Materialer.dk .beslaco SKRUEGUIDE Nummer i beskrivelsen www 48 37-05 10 48 52-05 50 48 52-75 58 48 46-35 50 48 50-31 10 I denne skrueguide er der 50 forskellige skruetyper med trægevind. De mest almindelige træskruer kaldes også spånpladeskruer. Skruernes skarpe dybe gevind sikrer en høj udtræksværdi i alle materialer.

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk dubo- og exkoschweitzer produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk indhold Side Dubo- og Exkoschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer med indvendig sekskant

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd MUNCHOLM A/S TOLSAGERVEJ 4 DK-8370 HADSTEN T: 8621-5055 F: 8621-3399 www.muncholm.dk Additiv Decke - beregningseksempel Indholdsfortegnelse: Side 1: Forudsætninger Side 2: Spændvidde under udstøbning Side

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt FERMACELL fibergips Konstruktionsoversigt Fastgørelse af genstande af genstande på væg og loft på væg og loft Fastgørelse af af genstande på på væg og og loft Enkeltgenstande på væg Enkeltgenstande på

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Følg monteringsvejledningen 08/2011. Bjerganker 15,0. Art.nr. 581120000

Følg monteringsvejledningen 08/2011. Bjerganker 15,0. Art.nr. 581120000 08/2011 Følg monteringsvejledningen 999415008 da jerganker 15,0 rt.nr. 581120000 Produktbeskrivelse jerganker 15,0 bruges til ensidet forskallingsforankring i beton. et er principielt forbudt at genanvende

Læs mere

Diamantkernebor. Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk

Diamantkernebor. Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk Kontakt information Adresse: SCAN-VISAN A/S Sletterødvej 43 Padesø DK-5560 Aarup Danmark Telefon: (+45)

Læs mere

www.tillex.dk Tillex Sortimentsliste

www.tillex.dk Tillex Sortimentsliste k ns Da www.tillex.dk t ite al kv Tillex Sortimentsliste Velkoen til Tillex univers...et 100% dansk produceret sortiment Tillex er et 100% danskejet firma, startet af Poul Tillegreen i 1954. Poul Tillegreen

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

http://expan.dk/page2425.aspx

http://expan.dk/page2425.aspx Drift og vedligehold - EXPAN A/S http://expan.dk/page2425.aspx Side 1 af 1 Forside Efterbehandling Drift og vedligehold Drift og vedligehold Vejledningen omkring drift og vedligeholdelse af EXPAN Vægge

Læs mere

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling AquaCoat En nyhed i overfladebehandling Her er beviset: Fantastisk holdbarhed AquaCoats helt enestående holdbarhed og evne til at beskytte mod korrosion er blevet testet igen og igen af uafhængige testinstitutter.

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

KEIM Seccopor. Fugthåndteringssystem

KEIM Seccopor. Fugthåndteringssystem Seccopor Fugthåndteringssystem Det er porerne, det drejer sig om! Porer transporterer vand Vandafvisning forhindrer kapillartransport Porer spiller en vigtig rolle i naturen ved transport af fugt. Kapillareffekten

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC Løsuld August 2011 ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC BLT 7 Disse anvisninger vedrører løsuldsisolering i hulrum, primært i forbindelse med renovering

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner Brandisolering Af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

DS Facadekassetter og paneler

DS Facadekassetter og paneler DS Facadekassetter og paneler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Facadekassetter og paneler s.

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER

TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER 2 HVAD ER ET FULDMURET HUS? I et fuldmuret hus er både facade og indervægge muret op i mursten. Det kaldes også en tung væg i modsætning til lettere alternativer som eksempelvis

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Muehlhan A/S og ALUCROM AB. Skandinaviens stærkeste hold inden for overfladebehandling af stål

Muehlhan A/S og ALUCROM AB. Skandinaviens stærkeste hold inden for overfladebehandling af stål Muehlhan A/S og ALUCROM AB Skandinaviens stærkeste hold inden for overfladebehandling af stål Muehlhan En af verdens største entreprenører inden for overfladebehandling Grundlagt i 1881 Med hovedsæde i

Læs mere

Gyptone akustiklofter Funktion og design

Gyptone akustiklofter Funktion og design Gyptone akustiklofter Funktion og design Reflecting everyday life 1 Reflecting everyday life For den daglige bruger af en bygning er loftet en naturlig del af hverdagen, som ofte kun bemærkes, hvis det

Læs mere

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06 Mere fritid med... Facadebeklædning ivarplank fibercement inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Her er mere fritid Minimal vedligeholdelse ivarplank kræver ikke den

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet.

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet. LeT Sværhedsgrad: Det specielle stålsystem gør det enkelt at konstruere det nedhængte lydloft, men du skal være omhyggelig, når det gælder opmåling og placering af alle systemets dele. tidsforbrug: 5-0

Læs mere

Det er KÖNIG, der står bag!

Det er KÖNIG, der står bag! Løsninger, der opfylder de højeste krav Det er KÖNIG, der står bag! Korrosionsbeskyttelsesløsninger, der dækker Deres individuelle behov Korrosionsbeskyttelsessystem C3 Korrosionsbeskyttelsessystem C5

Læs mere

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem Dato: marts 0. Erstatter: Brochure fra maj 00 ISOVER Plus System vil revolutionere byggeriet... ISOVER Plus er et nyt og revolutionerende

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Rekvirent: EF Engdalsvej 75-79A Engdalsvej 79, 2 th 8220 Brabrand Att.: Peter Pedersen Udført af bygningsingeniør Jørgen Nymark Klavsen

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

GLUNZ SCANDINAVIA A/S

GLUNZ SCANDINAVIA A/S Produktbeskrivelse CEMSPÅN er cementbundne spånplader, et pladeprodukt til brug i byggeindustrien. Pladerne fremstilles ved presning af træspåner med tilsætning af Portland cement - og kemiske tilsætningsstoffer.

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK pdc/sol STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK 1. Indledning En stor del af den gamle bygningsmasse i Danmark er opført af teglstenmurværk, hvor den anvendte opmuringsmørtel er kalkmørtel. I byggerier fra

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

BALL-TIK. Skydeportbeslag

BALL-TIK. Skydeportbeslag BALL-TIK Skydeportbeslag Produktoversigt A/S Tobias Jensen Production Februar 2012 BALL-TIK Skydeportbeslag Februar 2012 Forord BALL-TIK Styrke 0 BALL-TIK Styrke 1 BALL-TIK Styrke 1 Rustfri BALL-TIK Styrke

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen.

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen. 0 Færdig på en weekend Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal måle grundigt op. Og du må hellere købe et anlæg, der er lidt for stort, end et, der er for lille.

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

NY facade isolering housecoat STRONG

NY facade isolering housecoat STRONG NY facade isolering housecoat STRONG Solid facadeisolering med hård front af porebeton Blokke monteres let og hurtigt * www.byg-aarhus.dk * byggeoplysning@gmail.com * +45 2612 1750 * meget isolerende stor

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 6 Byggematerialer og fastgørelsesteknik samt bygningsdele

Sikringskatalog Kapitel 6 Byggematerialer og fastgørelsesteknik samt bygningsdele Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 6 Byggematerialer og fastgørelsesteknik samt bygningsdele Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

Nedstyrtning af gavl Gennemgang af skadesårsag

Nedstyrtning af gavl Gennemgang af skadesårsag , Frederikshavn Nedstyrtning af gavl 2014-11-28, Rambøll & John D. Sørensen, Aalborg Universitet 1/10 1. Afgrænsning Søndag d. 9/11 mellem kl. 11 og 12 styrtede en gavl ned i Mølleparken i Frederikshavn.

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor.

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Indledning En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Skallen, der foruden lukker (døre, vinduer m.v.) kan bestå af ydervægge,

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

Referenceblad for SPT-forsøg

Referenceblad for SPT-forsøg Referenceblad for SPT-forsøg Dansk Geoteknisk Forenings Feltkomité September 1995 1. INDLEDNING Dette referenceblad beskriver retningslinier for udførelse af SPT-forsøg eller Standard Penetration Test

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Alcoa smedede aluminiumsfælge. Fakta & Tal

Alcoa smedede aluminiumsfælge. Fakta & Tal Alcoa smedede aluminiumsfælge Fakta & Tal VIDSTE DU? Alcoa fælge er de stærkeste fælge Hver fælg starter som en hel blok meget stærk og korrosionsbestandig aluminiumslegering. Med et tryk på 8000 ton bliver

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Udendørs brug: (nr. 1.4401: X5 CrNiMo 17 12 2= AISI 316) (nr. 1.4404: 2X CrNiMo 17 13 2= AISI 316L) AISI 316

Udendørs brug: (nr. 1.4401: X5 CrNiMo 17 12 2= AISI 316) (nr. 1.4404: 2X CrNiMo 17 13 2= AISI 316L) AISI 316 Hvad skal jeg vælge? Rustfrit er ikke bare rustfrit, der findes mange typer af legeringer og standarder, rosinox har valgt to typer AISI 304 til indendørsbrug og AISI 316 til udendørsbrug. Disse to typer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1996D0603 DA 12.06.2003 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 4. oktober 1996 om opstilling af listen over

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles DANISH DESIGN Denne model er i farven SØLV www.superroof.dk DK: Opmål 251 cm fra jorden og til overkanten af Befæstigelses

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Klæber til forstærkning

Klæber til forstærkning Produkt datablad Udgave 01.04.2015 Identifikation nr: 020206040010000001 Sikadur -30 Klæber til forstærkning Produkt beskrivelse Anvendelse Karakteristika / fordele Sikadur -30 er en thixotropisk, strukturel

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke

Læs mere

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut Vandkvalitet og risiko for korrosion Leon Buhl Teknologisk Institut Leon Buhl, Teknologisk Vandkvalitet og risiko for korrosion 1. Korrosion generelt Leon Buhl, Teknologisk Bygningsreglementerne 8.4 Vand-

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

En anden vej til CE-mærkning

En anden vej til CE-mærkning En anden vej til CE-mærkning Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Hvad er en ETA og hvornår kan man bruge den mulighed? 1 2 3 Det filosofiske ETA er handler om at kunne CE mærke innovative byggeprodukter

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Betonelementer udnyttet til grænsen Kaare K.B. Dahl Agenda Nøgletal og generel opbygning Hovedstatikken for lodret last Stål eller beton? Lidt om beregningerne Stabilitet

Læs mere

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Indholdsfortegnelse Formål... s. 02 1.0 Monteringsfejl 2.0 Kørselsforhold 1.1... s. 03 1.2... s. 03 1.3... s. 03 1.4... s. 04 2.1... s. 04 2.2... s. 04

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Justerbar i højden, uden tilskæring Ny gipsvæg. Enkelt, hurtigt og ligetil Gyproc Flexi er en helt ny måde at bygge gipsvægge på. Ideen er lige så

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

Murerværktøj. www.svalk.dk

Murerværktøj. www.svalk.dk Murerværktøj www.svalk.dk Murerhjørne Murerhjørne alu Mål. 50x50x3 mm. Murerhjørner er et godt hjælpemiddel, som kan lette byggearbejdet væsentligt og giver en meget nøjagtigt og hurtig opbygning af murerværket.

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere