1. Grundlæggende viden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Grundlæggende viden"

Transkript

1 Service 22 Uanset om du er ingeniør, håndværker, forhandler eller rådgiver, så kan du her finde alt om befæstigelsesteknik: Hvilken dübel eller hvilket anker er det bedst at anvende. Kort og præcist - klart og tydeligt. 1. Grundlæggende viden Byggemateriale Bor Montage Montageformer Belastning Virkemåde Svigtformer Revner i bygningsdele af beton Dübler egnet til revnet beton 2. Brandbeskyttelse Brandbeskyttelsesforanstaltninger Brandbeskyttelse i befæstigelsesteknikken 3. Korrosion Korrosiondannelse Korrosionsbeskyttelse 4. Dynamik 5. Godkendelser Lovmæssige grundlag Foreskrifter for dübler Dimensionering af dübler Godkendelser og deres betydning 1. Grundlæggende viden Byggematerialer Afgørende for valg af dübel er byggematerialet og dets egenskaber. Der skelnes mellem beton, murværk og plader. Beton er et cementholdigt byggemateriale, som kan opdeles i to undergrupper: normalbeton og letbeton. Mens normalbeton indeholder grus, er der i letbeton indeholdt forskellige tilslag, hvilket giver en forringet trykstyrke i forhold til normalbeton og dermed ugunstige betingelser for befæstigelse med dübler. Eksempler på letbeton er letklinker og gasbeton. Bæreevnen afhænger blandt andet af betonens trykstryke, som angives ved cifre. Den hyppigst anvendte betonstyrke er C20/25, som angiver en terningtrykstyrke på 25 N/mm². Murværk: Mursten af brændt ler (tegl). Ved forankring i murværk, skal man sikre sig at düblen forankres i murstenen og ikke i fugerne, som ikke har nogen bæreevne. Generelt skelnes der mellem fire grupper af mursten: Massive sten med tæt struktur er mursten uden hulrum. Massive mursten er meget velegnede til dübelbefæstigelse Massive Kalksandsten 2. Massiv tegl (også kendt som mursten eller klinker) Hulsten består ofte af de samme trykfaste materialer som massive mursten, men er forsynet med hulrum. For at fastgøre høje laster skal der anvendes specielle dübler, som kan gribe om ribberne Hultegl 2. Kalksand-hulsten 2 Massive sten med porøs struktur har for det meste mange porer og en ringe trykstyrke. Derfor skal der anvendes specialdübler for at opnå den optimale befæstigelse. Fx dübler med lang ekspansionsdel og injektionsdübler Massive sten af letklinker 2. Gasbeton Hulsten med porøs struktur har mange hulrum og porer og dermed en ringe trykstyrke. Her gælder det om særligt omhyggeligt at vælge og anvende den rigtige dübel. Dübler med lang ekspansionsdel eller injektionsdübler er særligt velegnede. Specielt i letklinkerhulblokke. Letklinker med hulrum Byggeplader er gipsplader, spånplader eller finérplader. For optimal befæstigelse skal der vælges specialdübler - de såkaldte hulrumsdübler. Det er dübler af kunststof eller metal - som formtilpasser sig på bagsiden af pladen. Plademateriale

2 23 Service Boring Forskellige byggemateriale kræver forskellige boremetoder: Der er tre muligheder at vælge imellem: Boring uden slag: I hulsten og gasbeton bores uden slag Slagbor: I mursten bores med et stort antal lette slag med slagbormaskine. Hammerbor: I beton bores med få kraftige slag med borehammer. Diamant- eller kernebor: anvendes hovedsagligt ved store borehulsdimensioner eller i bygningsdele med meget armering. Et tip til boring uden slag: hårdmetalbor borer hurtigere, når de som stålbor er skarptslebet. Der findes også specielle murstensbor. Spiralbor Slagbor Hammerbor Standard hårdmetalbor Skarptslebet hårdmetalbor Montage Ved montage skal der tages hensyn til følgende forhold: Kant- og indbyrdes afstand samt bygningsdelens tykkelse skal overholdes i henhold til de tekniske data. Ellers kan der opstå brud eller revnedannelse i byggematerialet. Ved brug af nylondübler anbefales almindeligvis en kantafstand svarende til 2 x h ef (h ef = forankringsdybde) og en indbyrdes afstand på 4 x h ef.. Når düblens ekspansionsretning er parallelt med bygningsdelen, kan kantafstanden reduceres til 1 x h ef Borehulsdybden skal - med få undtagelser, altid være større end forankringsdybden, for at sikre, at skruen kan skrues igennem nylondüblen. I tabellerne angives den respektive borehulsdybde for hvert produkt. Rengøring af borehullet efter boring - feks. med pustning, børstning eller sugning - er absolut nødvendigt. Et ikke rengjort borehul reducerer bæreevnen væsentligt! Boremelet reducerer düblens friktion.

3 Service 24 montageformer Tre forskellige montageformer: 1. Planmontage: her er forkant af düblen plan med byggematerialets overflade. Montagen:. Afmærk og bor hullet. Rengør borehullet, isæt düblen og skru skruen gennem emnet. fischer gasbetondübel GB fischer stålanker FH II fischer betonanker FBN II 2. Gennemstiksmontage er særligt velegnet til seriemontage eller til montage af emner med to eller flere befæstigelsespunkter.. Hullet i emnet kan anvendes som boreskabelon.. Düblen stikkes gennem emnet i borhullet og ekspanderer ved montage af skruen. 3. Afstandsmontage giver mulighed for tryk- og trækfast montage af emner i en bestemt afstand fra forankringsmaterialet. Oftest anvendes stålankre med metrisk invendig gevind, som kan optage skruer eller gevindstænger med kontramøtrik. Nyttelængde og forankringsdybde: Udover montageformen skal man i montagesituationen tage hensyn til de respektive düblers nyttelængde og forankringsdybde: Düblens nyttelængde d a (emnetykkelse) skal som minimum svare til tykkelsen på montageemnet. Ved ankre med indvendig gevind kan nyttelængden variere ved valg af skruelængde. Ved gennemstiksmontage er den maksimale nyttelængde dog givet ved valg af dübeldimension. Er forankringsmaterialet beklædt med puds eller isoleringsmateriale, skal der vælges en skrue eller dübel der som minimum har en nyttelængde der modsvarer tykkelsen af pudslaget tillagt montageemnets tykkelse. Forankringsdybden h ef er for nylon- og ståldübler afstanden mellem overkant af det bærende byggemateriale til underkant af ekspansionsdelen. belastning Udover at definere byggematerialet og montageformen, er det vigtigt også at kende de(n) belastning(er) der skal optages. Dvs kræfternes størrelse og retning skal bestemmes. Kræfter angives i kn (Kilonewton 1 kn 100kg), bøjningsmoment angives i Nm (Newtonmeter). træk tværkraft skråtræk i afstand e tryk skråtræk tværkraft i afstand e N = Normalkraft positiv/negativ, R = Resulterende kraft, V = Tværkraft, Mb = Bøjningsmoment

4 25 Service Følgende faktorer er relevante for valg af dübel: Brudlaster er laster, som resulterer i et brud i byggematerialet eller brud eller udtræk af düblen. Düblens middelbrudværdi bestemmes af minimum 5 enkeltforsøg i ikke-revnet byggemateriale. Karakteristisk brudlast dvs. den værdi, der i 95% af de udførte prøvningsforsøg opnåes eller overskrides inden svigt opstår (5% fraktilen). Tilladelige laster er laster som allerede indeholder en passende sikkerhedsfaktor - i henhold til godkendelser fra Instituttet for Byggeteknik Berlin (DIBt). Disse værdier gælder kun, når betingelserne i godkendelserne er opfyldt. Anbefalede laster er maksimale nyttelaster indeholder allerede en tilsstrækkelig sikkerhedsfaktor. Beregning af den maksimale belastning findes ved at dividere brudlasten eller den karakteristiske last med en sikkerhedsfaktor: max. belastning = brudlast (F) sikkerhedsfaktor (γ) Anbefalet Sikkerhedsfaktor for middelbrudværdien: Stål- og kemisk forankring γ 4* Nylondübler γ 7* * anbefales af fischerwerke for den karakteristiske brudlast: Stål- og kemisk forankring γ 3 Nylondübler γ 5 Eksempel: en ståldübel med en brudværdi på 40 kn har en maksimal belastning (Nzul) på 40kN/4 = 10kN Disse sikkerhedsfaktorer er standardanbefalinger og må kun anvendes såfremt der i de respektive tabeller i dette katalog ikke er angivet andet. virkemåde Der findes forskellige eksempler på kraftoverførelse fra dübel til byggematerialet. Ved friktion bliver düblens ekspansionsdel presset mod borehullets vægge. Belastningen overføres ved friktion. fischer stålanker FH fischer dübel SX Ved formtilpasning deformerer düblen og tilpasser sig formen af henholdsvis byggematerialet eller borehullet. fischer Zykon gennemstiksanker FZA-D fischer universaldübel UX Ved klæbevirkning binder en mørtel düblen fast til byggematerialet. fischer klæbeanker R

5 Service 26 Årsag til svigt Ved overbelastning, fejlmontage eller et bærende byggemateriale med for ringe trykstyrke, kan følgende svigtformer forekomme: Brud i byggematerialet pga for stor trækkraft N eller tværkraft V for ringe trykstyrke i byggematerialet. utilstrækkelig forankringsdybde N Revner i bygningsdelen pga for små kant- og indbyrdes afstande. for stor ekspansion Udtræk af dübel pga. Svigt af friktionsmodstanden ved for stor belastning eller ved fejlmontage N Stålsvigt pga. forkert dübel - fx for ringe stålkvalitet N Revner i betondele Revner kan til enhver tid opstå overalt i betonen: Belastninger som egenvægt, trafik- og vindlast, svind og krybning af betonen eller ydre påvirkninger som jordskælv eller rystelser, der medfører spændinger, deformeringer og dermed revner. Eksempel: på en bro medfører en nedbøjning i det øverste tværsnitsområde via tryklasten en trykzone, mens træklaster i det nedre tværsnitsområde fører til en udvidelse og dermed dannelse af en trækzone. Beton er imidlertid ikke i stand til at udvide sig og optage nævneværdige træklaster uden armering. Mens armeringsjernet uhindret udvides, revner betonen: der dannes utallige, næsten usynlige revner (tilladelige bredde op til 0,4 mm). Man taler da om den revnede trækzone. v-formet bøjningsrevne træk revnet trækzone trykzone

6 27 Service Dübler til revnet beton Ved forankring i beton, skal man stort set altid gå ud fra, at der er revner i forankringsområdet, som vil påvirke düblens bæreevne. Det er dog ganske omstændigt, om ikke helt umuligt, at eftervise om betonen er revnet eller ej. Af sikkerhedsgrunde anbefales det derfor at rådgivere og håndværkere som udgangspunkt benytter dübler, som er egnet til revnet beton. Dübler med henholdsvis den såkaldte CC-godkendelse fra DIBt (Deutsche Institut für Bautechnik) og/eller med godkendelse fra ETAG 001 (European Technical Approval Guideline) for revnet beton (se afsnit 5) har bevist deres egnethed i revner og kan derfor anvendes uden begrænsning i træk- og trykzonen. Specifikke dübler til revnet beton er følgende: Dübler der virker ved formtilpasning som ZYKON-ankeret, indsættes i det bagskårne borehul. Dette anker har en konisk del, som griber optimalt i borehullets bagskær. Efter-ekspanderende dübler som ankerbolte eller kemiske ankre; disse tilpasser sig automatisk de udvidede borehuller, der opstår ved revnedannelse, idet konussen trækkes dybere ind i ekspansionsdelen og dermed øger ekspansions-/friktions-arealet. Denne type dübel egner sig også til at optage chok-belastninger. fischer's facadedübel SXS er den første nylondübel med en godkendelse for revnet beton. FZA FAZ FHB II SXS 2. Brandbeskyttelse Retningslinjer for brandbeskyttelse I Tyskland fastlægges retningslinjerne for bygningsmæssig og virksomhedsmæssig brandbeskyttelse ud fra Brandbeskyttelsesnormen DIN 4102, Mønsterbyggeordningen (MBO), Nationalbyggeordninger (LBO) og forskellige fagspecifikke regler fra brancheorganisationerne. Følgelig gælder i henhold til del 1 og 2 i DIN 4102: Byggematerialer er materialer som beton, træ, sten, metal m.m, som led-deles i henhold til deres respektive brandmodstand i brandbare eller ikke brandbare byggematerialeklasser. Bygningsdele derimod består af forskellige brandbare eller ikke-brandbare byggematerialer. Disse opdeles ikke i brandklasser men bliver derimod bedømt som en helhed efter den samlede brandmodstandsdygtighed. Brandbeskyttelse skal forhindre at brande opstår eller i brandtilfælde at minimere brandskader. Afgørende herfor er byggematerialets og bygningsdelens egenskaber. Jo længere de kan modstå branden, jo længere er flugtvejene tilgængelige og jo mere tid har personer til at bringe sig i sikkerhed. Dübler og ankre har derfor en lige så afgørende betydning som andre bygningsdele. Brandmodstandsdygtigheden F angives i minutter og klassificeres i to kategorier: Bygningsdele med en brandmodstandsdygtighed på F30 eller F60 er brandhæmmende. Alle bygningsdele med en brandmodstandsdygtighed på F90, F120 eller F180 er derimod brandbestandige. Systemer som kabel-, ventilations- eller ledningssystemer bliver ikke kun testet på brandbestandighed men også på funktionsegnethed i tilfælde af brand (fx tilførsel til sprinkleranlæg) Brandmodstandsdygtigheden af disse systemer angives foreksempel som henholdsvis E30 - E120 for elektriske kabelanlæg og som L30 - L120 for ventilationsanlæg. Dübler der anvendes til forankring af sådanne systemer, skal som minimum kunne fremvise samme brandmodstandsdygtighed. Brandrumstemperatur [ C] Brandvarighed [min.] Enhedstemperatur-tidskurven (ETK) fra DIN 4102 og ISO 834 er baseret på en simulering af reelle brandsituationer og danner grundlag for det globalt gældende vurderingsgrundlag til bestemmelse af brandmodstandsdygtigheden. Desuden findes der andre temperaturkurver for specielle brandkrav feks hydrocarbon-kurven (Hydrocarbon-Kurve) for eksplosionsbrande med brandbare væsker eller henholdsvis RAB/ ZTV-tunnelkurven (Tyskland) eller Rijkswaterstaat-tunnelkurve (Holland) som beskriver tunnelbrande. Temperaturkurver: (ETK), Hydrocarbon-Kurve, RABT/ZTV-tunnelkurve, Rijkswaterstaat-tunnelkurve

7 Service 28 Brandbeskyttelse i befæstigelsesteknikken Befæstigelsesteknikken får en afgørende betydning i forbindelse med brandbeskyttelse; dübler skal sikre funktionen og bæreevnen af gelændre, ledningssystemer eller loftselementer. Karakteriseringen og klassifikationen består i angivelse af de respektive ankre og düblers brandmodstandsdygtighed feks. F90. Før de karakteristiske ankerlaster indføres i DIBt bliver brandmodstandsdygtigheden prøvet og fastlagt ved udførelse af forsøg. Sikkerhedskonceptet beregner lastværdien for svigt i tilfælde af brand ved fastsættelse af en såkaldt γ-faktor. I byggetilsynet's godkendelse og i brandbetænkningen anvendtes forskellige sikkerhedskoncepter. Dermed var det fastlagt, at laster som var fastslået via Brandbetænkningens forsøg lå højere end den regningsmæssige fastslåede last fra byggetilsynet's godkendelse. I det tilfælde gælder naturligvis kun den maksimale belastning i henhold til byggetilsynet's godkendelse. En ny vurderingserklæring fra det tyske institut for bygningsteknik (DIBT) gælder til bestemmelse af de karakteristiske laster og de respektive brandbeskyttelsesmodstande. Denne nye godkendelse danner et konkret dimensioneringsgrundlag. Alle gamle godkendelser vil med tiden blive udskiftet til den nye fremgangsmåde. Forsøg har vist, at godkendte nylon-dübler med el-galvaniserede skruer til facadebefæstigelse almindeligvis er mere brandbestandige end facaden og underkonstruktionen af aluminium eller træ: Nylondüblens ekspansionshylse som er forankret i byggematerialet til fastgørelse af facaden forbliver modstandsdygtig mod brand i mindst 90 minutter. Mere information om brandbeskyttelse i befæstigelsesteknikken fås i brochuren "fischer FIRE STOP eller ved henvendelse til vores tekniske afdeling på telefon: Korrosion Årsager til korrosion Korrosion er en kemisk reaktion, hvorved metal nedbrydes. Des mindre ædelt metallet er (i henhold til spændingsrækken), des mere intensiv er ødelæggelsen af materialet. De hyppigste korrosionsformer for dübler og ankre er: Overfladekorrosion: herved korroderer metallet relativt ensartet over hele eller dele af overfladen. Et eksempel herpå er det usynlige rust i en skrue i overgangsområdet mellem ankerplade og borehul, der undertiden forårsages af kondensvand. Resultat: den tilsyneladende intakte forbindelse svigter pludselig. I 1985 svigtede befæstigelsen af et nedhængt loft i en svømmehal i Uster (CH). Befæstigelsen var udført i rustfrit stål A4 og viste ingen ydre tegn på fejl. Den var dog lokalt totalt ødelagt af spændingskorrosion. Kontaktkorrosion: Når forskellige ædle metaller mødes i et ledende miljø, korroderer det mindst ædle altid (anoden). Rustfrit stål er følgelig mindst udsat. Overfladeforholdene mellem de to metaltyper er også afgørende: Jo større de ædle overflader er i forhold til de ikke-ædle, jo stærkere bliver korrosionen. Fastspænder man for eksempel en stor rustfri plade med galvaniserede skruer, bliver skruerne i løbet af kort tid stærkt angrebet. Omvendt er fastgørelse af en galvaniseret plade med rustfri skruer ukritisk. Spændingskorrosion: Når der optræder indre eller ydre træk-spændinger, kan det føre til udvidelse og korrosion af metallet. Dermed opstår der ved mekaniske spændinger en revne, som under tiltagende belastninger vokser og dermed giver plads til korrosion. Dette optræder for eksempel på A4 stål i en klor-holdig atmosfære (fx svømmehaller). Spændingskorrosion er almindeligvis ikke synligt på düblerne og fører ofte til pludselige forankrings-svigt. Eksempel på spændingskorrossions-revner i rustfrit stål A4

8 29 Service korrosionsbeskyttelse Der findes forskellige metoder til at beskytte befæstigelser mod korrosion. De vigtigste er: Galvanisering er den hyppigst anvendte korrosionsbeskyttelse for metalankre. Galvaniseringen består af et metallisk overtræk med lagtykkelser mellem 5 og 10 µm. Galvaniseringen er enten blå passiveret, hvilket giver ankret med et sølvagtigt udseende, eller gul chromatiseret. Da galvaniseringen med tiden nedbrydes, giver den kun tilstrækkelig beskyttelse i tørre indeklimaer. Ankre af rustfrit stål, tysk korrosionsklasse III, fx A4, er egnet til befæstigelser i fugtige rum, i det fri, i industriatmosfære eller tæt ved havet (dog ikke direkte i havvand). Legeringen har et kromindhold på mindst 12%, som danner et passivlag på ståloverfladen, der beskytter mod korrosion. Ankre af højkorrosionsbestandig stål, tysk korrosionsklasse IV, fx , kommer til anvendelse i særlig aggressive miljøer for eksempel i klorholdige atmosfærer (svømmehaller), i vejtunneler eller ved direkte kontakt med havvand. Her falder kromindholdet i normalt rustfrit stål til under 12% via kemiske reaktioner. Det beskyttende passivlag forsvinder og ankret bliver modtagelig for korrosion. Speciallegeringen er derimod - takket være den relativ høje molybdænandel - også korrosionsbestandig i dette agressive miljø. De overgår klart de øvrige ikke-legerede, lav- eller højlegerede stål med maximalt 30% legeringsandel med en legeringsandel på 50%. Således har stål med krom, molybdæn og nikkel-legering en legeringsandel på 58%. Resten består af jern og kulstof. På grund af den høje andel af dyre legeringstilslag er fremstillingen af denne type stål tilsvarende bekostelig. 4. Dynamik De almindelige byggetilsyns-godkendelser fra Deutschen Instituts für Bautechnik Berlin (DIBt) og de europæisk tekniske tilladelser (ETA) gælder som regel udelukkende for forankring af overvejende hvilende laster. Overfor denne gængse godkendelse optræder der i praksis utallige dynamiske påvirkninger, for eksempel voksende og vekslende tilladelige belastninger ved udliggerkraner, kranspor, styreskinner i elevatorer, maskiner, industrirobotter og stråleventilatiorer i tunneler. Dertil hører også forankring af svingningsmodtagelige bygningsdele som antenner og master. statisk fasthed (statisk bæreevne) Indflydelse Forløb / kurs Mulige årsager svingningsbredde svingningsfasthed / dynamisk fasthed (varighedstræthedsbæreevne) Wöhlerdiagram svingningsslørtal N træthedsfasthed (træthedsbæreevne) N = harmonisk periode T periodisk periode T D ikke periodisk stødartig Dynamiske påvirkninger sinusformet vilkårlig, periodisk vilkårlig, ikke periodisk vilkårlig, med meget kort påvirkningstid ikke balancerede, roterende maskiner regelmæssig stødende dele (stansemaskiner, skinner eller vejtrafik) jordskælv sammenstød, eksplosion Generelt gælder, at forankring i bygningsdele med mere end frekvenser skal ske med befæstigelsesmidler som er specielt afprøvet og godkendt til dette. Den krævede forankring af disse dynamiske montagedele i bygningsdele af armeret beton, har indtil for kort tid siden givet den planlæggende ingeniør store problemer. Som regel gælder godkendelserne for ankre nemlig kun ved forankring af overvejende hvilende laster. Vejen over erklæringer og "samtykke i hvert enkelt tilfælde" var besværlig. Desuden fremkom der ofte unødige høje omkostninger, idet ankre ofte blev overdimensioneret pga almindelig usikkerhed ved planlægningen. Det er nu blevet mere enkelt.

9 Service 30 Det kemiske fischer Highbondanker FHB dyn og Upat UMV multicone dyn er godkendt til dynamiske laster. Godkendelserne gælder for forankring af dynamiske laster med ubegrænsede frekvenser for centralt træk og for tværkræfter. Desuden bliver FHB dyn i anker-dimension M16 også fremstillet af højkorrosions stål (Materiale nr ). Forsøg har vist, at dette materiale - i modsætning til de almindelige rustfri stål-standarder i befæstigelses øjemed (Materiale nr og ) ikke kun er egnet til anvendelse udendørs og fugtige indendørs omgivelser, men også til optagelse af dynamiske kræfter. Et særtilfælde indenfor dynamisk (tilladelig) belastning er choklast. fischer ankre med chok-godkendelse er separat markeret i kataloget. Yderligere information om dynamik og dimensioneringen af ankre fås ved henvendelse til vores tekniske afdeling på telefonnummer Godkendelser Lovmæssige grundlag Den Europæiske Union (EU) fastlægger de retslige grundlag for Godkendelser af produkter til byggebranchen. De følger målet om at realisere det indre marked for så vidt angår alle produkter og altså også for byggeprodukter. Til dette formål er udgivet "Retningslinje 89/106/EWG fra rådet for tilpasning af rets- og forvaltningsforskrifter for medlemslandene for byggematerialer" (BPR). Denne retningslinje bliver fastlagt for byggematerialer via lov om tværhandel og varenes frie bevægelse. Væsentlige krav til bygningsværker i BPR's ånd: 1. mekanisk styrke og stabilitet 2. brandbeskyttelse 3. hygiene, sundhed og miljøbeskyttelse 4. sikkerhed 5. lydregulering 6. energibesparelse og varmebeskyttelse På basis af BPR fastlægges normer og retningslinjer som grunddokumenter til at regulere godkendelser af bygge-produkter. Det allerførste grunddokument, der fremkommer i denne sammenhæng, er "retningslinje for de europæisk tekniske godkendelser/guidelines for European Technical Approval (ETAG) for metalankre til forankring i beton, ETAG 001. I sammenhæng med BPR har de Europæiske normer særlig betydning. Et byggeprodukt må kun bringes i handelen og handles frit, når det er anvendeligt dvs. når ensartetheden (konformiteten) i forhold til de vestlige krav er eftervist og produktet derfor er CE-mærket. Anvendelse og konformitet eftervises som regel ved overholdelse af henholdsvis de harmoniserede og anerkendte normer. Er der ingen passende normer til rådighed, følger dokumentationen den europæisk tekniske godkendelse/european technical approval (ETA). En væsentlig fordel er, at produkter, som har henholdsvis en ETA godkendelse eller en CE mærkning, kan handles frit i EU. (se vejledning for "retningslinje for byggeprodukter" fra det Bayiske Statsministerium for økonomi/erhvervsliv, handel og teknologi) (Bayrischen Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie) Dokumentation kan desuden fremskaffes med en national godkendelse; for eksempel i Tyskland med en sædvanlig byggetilsyns-godkendelse. Grundlaget herfor er blandt andet landsbyggeordningen. De forlanger, at opbygning og indretning er arrangeret eller kan ændres således at den offentlige sikkerhed eller orden - især liv, sundhed eller det naturlige livsgrundlag - ikke bringes i fare. Bygningsdelsbindende ankre (kemiske ankre) spiller en vigtig rolle i fastsættelsen af disse krav. Den nationale godkendelse bliver dog mere og mere erstattet af den europæisk tekniske godkendelse (ETA), som er anerkendt i alle EU's medlemsstater. Europæiske godkendelser bliver fastlagt af medlemmerne af EOTA (European Organisation for Technical Approvals/Europäische Organisation für Technische Zulassungen), som for eksempel det Tyske institut for bygge-teknik (Deutschen Institut für Bautechnik) (DIBt). DIBt fastlægger desuden de tyske godkendelser. I en sameksistensfase/samarbejds-situation forbliver europæiske og nationale godkendelser gyldige.

10 31 Service godkendelsesforskrifter for ankre Indtil videre er den ovenfor nævnte ETAG 001, del 1-6 godkendelse for metal-ankre i beton mulig for: Kraftkontrollerede, ekspanderende ankre Ankre med bag-skær Slagkontrollerede ekspanderende ankre Kemiske ankre. Ankre til flerpunkts befæstigelser af ikke-bærende systemer Den deraf resulterende europæiske godkendelse indeholder ligesom CC-godkendelsen fra DIBt kun de karakteristiske værdier for de respektive anker-typer. CC betyder beton kapacitet og betegner betonens bæreevne. Ved hjælp af dimensionerings-retningslinjen (ETAG 001, appendiks C) og de karakteristiske værdier for de respektive ankres bæreevne, er det muligt at beregne enhver forankring. Afhængig af den respektive anker-type - har man tre beregningsmetoder (A, B og C) til rådighed. ETAG 001 opdeler de mulige godkendelser af metal ankre i 12 muligheder (optioner) (se tabel side 36). Mulighed/option 1-6 er anvendelse i revnet beton, option 7-12 gælder kun for anvendelse i ikke-revnet beton. Godkendelse efter option 1 udnytter anker-forbindelsen til det yderste, hvorimod godkendelse efter option 12 giver den største begrænsning af udnyttelsen. Det vil sige, at ankre med godkendelse efter option 1 er ankre af højeste kvalitet og ankre med godkendelse efter mulighed 12/option 12 de ringeste. Ved hjælp af dimensioneringsmetoden og opdelingen af godkendelserne i forskellige optioner er det muligt at udnytte forankringen optimalt. Del 6 i ETAG 001 fastlægger anvendelsen af metal ankre i revnet og ikke-revnet beton, som anvendes ved ankergrupper af ikke bærende systemer. Som ikke-bærende systemer regnes bygningsdele der ikke bidrager til bygningsværkets stabilitet. Det er for eksempel lette nedhængte lofter, rørledninger og facadebeklædninger. Disse er såkaldte redundante systemer; hvis der sker svigt i et af befæstigelsespunkterne er stabiliteten af systemet ikke reduceret. Ved flerbefæstigelse af ankre går man ud fra, at lasten fra det svigtende anker overføres til naboankret uden at afvige væsentlig fra kravene til ankrets bæreevne. Herved kan et befæstigelsespunkt bestå af et eller flere ankre. beregning af anker forbindelser Rådgivere og brugere må ved beregninger af forankring efter ETAG 001 yde en relativ høj indsats, idet forskellige svigtmuligheder skal eftervises. Beregningsmetoderne i ETAG 001 er baseret på CC-metoden fra DIBt fra De beror på partialkoefficients-princippet. Med den allerede ovenfor omtalte metode A er de karakteristiske modstande afhængige af lastretningen og hensyntagen til alle tænkelige svigt-former (se kapitel om de grundlæggende svigtformer) Ved metode B antages det, at den karakteristiske modstand er uafhængig af lastretningen og at der tages hensyn til reduktionsfaktorer ved indflydelsen af de reducerede kant- og indbyrdes afstande. Denne metode svarer til princippet i den gamle godkendelsesmetode H. Ved metode C angives en karakteristisk modstand. Den gælder for alle lastretninger og fastlagte minimum kant- og indbyrdes afstande, som ikke må reduceres. Metode C svarer til den gamle metode til dokumentation af ekspansionsankre af metal i ikke-revnet beton. Til daglig brug og til dokumentation af ankre har fischer udviklet et enkelt, hurtigt og effektivt dimensioneringsprogram: CC-Compufix. Programmet gør det muligt for rådgivere og brugere, med en overkommelig indsats, at beregne ankre og flerpunktsbefæstigelser. En overskuelig status-side viser løbende udnyttelsen af ankrene, hvilket forenkler valget af det teknisk og økonomisk set bedste befæstigelsessystem væsentligt.

11 Service 32 De 12 forskellige optioner i retningslinjen for den europæisk tekniske godkendelse for "metal ankre til forankring i beton" ETAG 001 Option tilladt til træk- og trykzone Beton kun godkendt til trykzone Betonkvalitet bedre betonkvalitet giver lastforøgelse ingen lastforøgelse ved bedre betonkvalitet til C 50/60 kun til C 50/60 kun til C 50/60 kun til C 50/60 kun til C 50/60 kun til C 50/60 kun Bæreevne optilmal udnyttelse ved forskellige laster af træk- og forskydning kun en lastretning mulighed for reducering af indbyrdes afstand Indbyrdes afstand mulighed for reducering af den store basis-afstand 1) (ved samtidig reduktion af lasten) fast, større basisafstand Kantafstand Mulighed for reducering af basis-kantafstanden (ved samtidig reducering af lasten) Mulighed for reducering af den store basis-kantafstand 2) (ved samtidig reducering af lasten) fast, relativ stor basis-kantafstand Beregningsmetoder A 1 ), B 2 ), C 2 ) A 1 ), B 2 ), C 2 ) B 2 ), C 2 ) B 2 ), C 2 ) C 2 ) C 2 ) A 1 ), B 2 ), C 2 ) A 1 ), B 2 ), C 2 ) B 2 ), C 2 ) B 2 ), C 2 ) C 2 ) C 2 ) 1) Basis indbyrdes afstand = 3 x forankringsdybde; basis kantafstand = 1,5 x forankringsdybde 2) Basis indbyrdes afstand = 4 x forankringsdybde; basis kantafstand = 2 x forankringsdybde godkendelser, mærker og deres betydning I det følgende gengives udvalgte godkendelser og deres symboler med tilhørende betydning, som de gives i Europa i øjeblikket. Afprøv venligst om dit anvendelsestilfælde er sikkerhedsrelevant. En anvendelse er sikkerhedsrelevant, når der ved svigt i befæstigelsen opstår livsfare eller fare for alvorlig kvæstelse og/eller det kan forventes at medføre betragtlige økonomiske skader. I disse tilfælde bør der vælges ankre med den europæisk tekniske godkendelse (ETA) eller med det tyske byggetilsyns godkendelse. Sådanne produkter kan kendes på disse symboler: Z

12 33 Service Europæisk teknisk godkendelse udstedt af en europæisk godkendelses-myndighed (fx DIBt) på basis af retningslinjerne for europæisk tekniske godkendelser (ETAG). ETA (engelsk): European Technical Approval/Optioner CE: Europæisk konformitetstegn der bekræfter byggeproduktets (fx ankre) overensstemmelse med retnings-linjerne for europæisk tekniske godkendelser. Produkter med CE mærket må frit handles på det europæiske marked. Godkendelse, tysk - udstedt af DIBt, Berlin. Dokumentation af byggeproduktets overensstemmelse med godkendelsen. Anerkendt af en materialeprøvningsinstitution Z Godkendelse, tysk - udstedt af DIBt, Berlin for forankring i beton beregnet efter metode A (CC-metoden). Dokumentation af byggeproduktets overensstemmelse med godkendelsen. Anerkendt af en materialeprøvningsinstitution Godkendelse, tysk - udstedt af DIBt, Berlin. Dokumentation af byggeproduktets overensstemmelse med godkendelsen. Anerkendt af en materialeprøvningsinstitution Schockzulassung vom Bundesamt für Zivilschutz, Bonn Choktestet/Chokgodkendelse for choksikre forankringer i civilbeskyttelsesrum (Statsamt for civilbeskyttelse, Bonn, Tyskland). Brandtestet anker Ankeret udsættes for en brandtest. Det er en undersøgelses-rapport til prøvning af brandforhold (med F-klasse) FM-Certifikat Godkendt for anvendelse ved stationære sprinkleranlæg (Factory Mutual Research Corporation for Property Conservation, amerikansk forsikringsselskab). Vejledning til anker dimensionering Ankeret kan dimensioneres med fischer dimensionerings-programmet Compufix på basis af CC-metoden. Choktestet/BZS-godkendelse for choksikre forankringer i civil beskyttelsesrum (Statsamt for civilbeskyttelse, Schweiz) Produktet er fremstillet i rustfrit stål - materialenummer Ankre godkendt for trækzoner Ankre godkendt til forankring i revnet beton (trækzone) og i ikke-revnet beton (trykzone). Materialet er halogenfri. Dynamisk belastede ankre Ankre godkendt til forankring af ikke overvejende hvilende laster - dvs. dynamiske laster. P-NDS Almindelig byggetilsyns-prøvningsdokument. Ankre af højkvalitets-, ældningbestandig nylon (Polyamid). Testet for flamme-modstandsevne iht. VDE.

Betonanker FBN II Gennemprøvet og fleksibel - i pris og ydelse

Betonanker FBN II Gennemprøvet og fleksibel - i pris og ydelse STÅLBEFÆSTIGELSE 37 Betonanker FBN II Gennemprøvet og fleksibel - i pris og ydelse Oversigt Bolt FBN II Stål, elforzinket Godkendelse til: Ikke-revnet beton B25- B55 eller C20/25 til C50/60 European Technical

Læs mere

fischers store håndbog i befæstigelse

fischers store håndbog i befæstigelse 2 fischers store håndbog i befæstigelse Denne håndbog er lavet til dig. Dens ambition er at føre dig ind i fischers spændende univers af befæstigelsesmateriel, og at hjælpe dig til at finde den helt rigtige

Læs mere

HÅNDBOG I BefæstIGelse

HÅNDBOG I BefæstIGelse HÅNDBOG I befæstigelse fischers håndbog i befæstigelse Med denne guide finder du hurtigt frem til det rigtige produkt til enhver befæstigelsesopgave. Hvordan? fischer har gjort det enkelt at finde frem

Læs mere

Highbond-anker FHB II Verdens første klæbeanker til såvel ampul som patron med godkendelse for revnet beton (trækzoner).

Highbond-anker FHB II Verdens første klæbeanker til såvel ampul som patron med godkendelse for revnet beton (trækzoner). 76 KEMISK BEFÆSTIGELSE Highbond-anker FHB II Verdens første klæbeanker til såvel ampul som patron med godkendelse for revnet beton (trækzoner). oversigt Highbond-anker FHB II-A S Godkendt til: revnet og

Læs mere

Reaktionsanker R (Eurobond) Ekspansionsfri forankring i ikke-revnet beton

Reaktionsanker R (Eurobond) Ekspansionsfri forankring i ikke-revnet beton 86 KEMISK BEFÆSTIGESE Reaktionsanker R (Eurobond) Ekspansionsfri forankring i ikke-revnet beton Oversigt Glasampul R M Gevindstang RG M stål, elforzinket Gevindstang RG M A4 / C til udvendig brug og i

Læs mere

Stålbefæstigelse. Stålbefæstigelse

Stålbefæstigelse. Stålbefæstigelse 31 Ankerbolt FAZ ll...side 32 Sætteværktøj FABS...side 36 Betonanker FBN ll...side 37 Zykon-anker FZA...side 42 Zykon-slaganker FZEA II...side 48 Sikkerhedsanker FH ll...side 50 Stålanker TA M...side 55

Læs mere

i Ytong porebeton Fastgørelse med fischer Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11

i Ytong porebeton Fastgørelse med fischer Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11 Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11 Fastgørelse med fischer i Ytong porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11, Ørum 8721 Daugaard Telefon.: 75 89 50 66 Fax: 75 89 60 30 www.xella.dk Dato: Marts

Læs mere

SX dübel. Massive byggematerialer. Tilladelige belastninger i kg (for træskruer) Kraftfuld dübel med 4-vejs ekspansion

SX dübel. Massive byggematerialer. Tilladelige belastninger i kg (for træskruer) Kraftfuld dübel med 4-vejs ekspansion SX dübel Kraftfuld dübel med 4-vejs ekspansion Vægophæng fischer SX-dübel har sat ny standard i sin klasse. Den 4-sidede ekspansion sikrer den største bæreevne i beton og samtlige murværksmaterialer. SX

Læs mere

Indhold. Kemisk befæstigelse Side. Stålankre. Almindelig befæstigelse. UKA 3 - Klæbeampul 2. UKA 3 - ASTA Gevindstang 2

Indhold. Kemisk befæstigelse Side. Stålankre. Almindelig befæstigelse. UKA 3 - Klæbeampul 2. UKA 3 - ASTA Gevindstang 2 Indhold Kemisk befæstigelse Side UKA 3 Klæbeampul 2 UKA 3 ASTA Gevindstang 2 UKA 3 IST Gevindstang m/indv.gevind 5 UPM 44 Injektionsmasse 7 UPM 11 Injektionsmasse 11 UPM 44 / UPM 11 Tilbehør 12 Stålankre

Læs mere

Isoleringsbefæstigelse

Isoleringsbefæstigelse 187 Isoleringsholder DHK... side 188 Isoleringsholder DHM... side 189 Isoleringsskive DT... side 191 Isoleringsskiver... side 192 Isoleringsholder FAIMD... side 193 Isoleringsdübel FIF-A... side 194 Isoleringsdübel

Læs mere

Specialisten for fastgørelsesteknik. Betonskrue

Specialisten for fastgørelsesteknik. Betonskrue Betonskrue 135 Betonskruer F-TEC Ved betonskruer F-TEC drejer det sig om en udvikling til direkte fastgørelse uden rawlplugs i massive undergrunde som beton og mur. Skruerne råder over et kombidrev TX/sekskant

Læs mere

MULTI-MONTI BETONBOLT

MULTI-MONTI BETONBOLT Sådan gør du: Teknisk ark nr. 401a MULTI-MONTI BETONBOLT Til montage af beslag, maskiner, porte og lignende i beton og andre massive materialer 1 Bor et hul i korrekt diameter og dybde 2 Rens hullet grundigt

Læs mere

befæstigelse Almindelig befæstigelse Almindelig

befæstigelse Almindelig befæstigelse Almindelig 123 Dübel SX... side 124 Dübel S... side 126 Universaldübel UX... side 128 Gasbetondübel GB... side 130 Turbo gasbetondübel FTP... side 132 Dübel M-S... side.134 FID dübel for isoleringsmateriale...side

Læs mere

BETON & MASSIV MURSTEN

BETON & MASSIV MURSTEN Expandet EVL Xtreme Pro Vinter Injektionsmasse Expandet EVL Xtreme Pro Injektionsmasse er den professionelle løsning ved vintermontager unik - tillader at tuben kan anvendes ved temperaturer helt ned til

Læs mere

i Ytong porebeton Fastgørelse med Expandet Dato: Oktober 2009 - Blad: 291 - Side: 1/11

i Ytong porebeton Fastgørelse med Expandet Dato: Oktober 2009 - Blad: 291 - Side: 1/11 Dato: Oktober 2009 - Blad: 291 - Side: 1/11 Fastgørelse med Expandet i Ytong porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11, Ørum 8721 Daugaard Telefon.: 75 89 50 66 Fax: 75 89 60 30 www.xella.dk Dato: Oktober

Læs mere

Hulrums/gips befæstigelse

Hulrums/gips befæstigelse 147 Hulrums/gips Hulrumsmetaldübel...side 148 Kipdübel K, KD, KDH, KM...side 150 Pladedübel PD...side 152 Gipsdübel GK...side 153 Gipsdübel, metal, GKM...side 154 148 HULRUMSBEFÆSTIGELSE Hulrumsmetaldübel

Læs mere

NETTOSKRUER.DK. Skrueguide

NETTOSKRUER.DK. Skrueguide NETTOSKRUER.DK Skrueguide www.nettoskruer.dk info@nettoskruer.dk I denne skrueguide findes forskellige skruetyper med trægevind. De mest almindelige træskruer kaldes også spånpladeskruer. Skruernes skarpe,

Læs mere

Injektionsteknik til murværk Ekspansionsfri befæstigelse til den professionelle håndværker

Injektionsteknik til murværk Ekspansionsfri befæstigelse til den professionelle håndværker KEMISK BEFÆSTIGELSE 7 Ekspansionsfri befæstigelse til den professionelle håndværker Oversigt Ankerhylse Kunststof FIS H K Gennemstiksankerhylse FIS HK Injektions-ankerhylse metervare FIS H L Sihylse FIS

Læs mere

fischer befæstigelseskatalog

fischer befæstigelseskatalog fischer befæstigelseskatalog 3 Service Kære partner I 50 år har vi sat alt ind på at kunne tilbyde vores kunder befæstigelsesløsninger af den højeste kvalitet og sikkerhed. Vores mål er at levere de rigtige

Læs mere

SVÆR BEFÆSTIGELSE KEMISK FORANKRING. www.redhorse.dk

SVÆR BEFÆSTIGELSE KEMISK FORANKRING. www.redhorse.dk 04 SVÆR BEFÆSTIGELSE KEMISK FORANKRING www.redhorse.dk i INDHOLDSFORTEGNELSE Injektionsmørtel 3 Pistoler til injektionsforankring 6 Tilbehør til injektionsprodukter 7 Tilbehør til rengøring af borehul

Læs mere

Facadedübler / Afstandsmontage / Karmmontage

Facadedübler / Afstandsmontage / Karmmontage 155 / Afstandsmontage / Facadedübel SXR... side 156 Universalkarmdübel FUR... side 162 Facadedübel SXS... side 166 Dækhætter og skiver... side 169 Sømdübel N... side 170 Expressøm FNH... side 173 Vindueskarmdübel

Læs mere

AC100-PRO VINYLESTER KLÆBEANKER

AC100-PRO VINYLESTER KLÆBEANKER ONLINE ANKERDESIGN SOFTWARE AC0PRO VINYLESTER KLÆBEANKER Komplet og letanvendelig webbaseret interface Enkelt 5trins ankerdesign med 3Dmodellering af forankringen Professionel specifikation af DEWALT befæstelse

Læs mere

MULTI-MONTI BETONBOLT

MULTI-MONTI BETONBOLT Sådan gør du: Teknisk ark nr. 401a Til montage af beslag, maskiner, porte og lignende i beton og andre massive materialer 1 Bor et hul i korrekt diameter og dybde 2 Rens hullet grundigt 3 Skru betonbolten

Læs mere

Universaldübel UX. Alle byggematerialer. Dübelen til alle materialer! Tilladelige belastninger i kg.

Universaldübel UX. Alle byggematerialer. Dübelen til alle materialer! Tilladelige belastninger i kg. Universaldübel UX Dübelen til alle materialer! Spejl VVS installationer fischer universaldübel UX er velegnet til beton, massivsten, hulsten, hulblok sten, gasbeton, helvægselementer af letklinker, gipsplader

Læs mere

befæstigelse Almindelig befæstigelse Almindelig

befæstigelse Almindelig befæstigelse Almindelig 123 Dübel SX... side 124 Dübel S... side 126 Universaldübel UX... side 128 Gasbetondübel GB... side 130 Turbo gasbetondübel FTP... side 132 Dübel M-S... side 134 FID dübel for isoleringsmateriale... side

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Teknisk Katalog. Gasbeton, Leca & hulsten Gips. Skruer og tillbehør. Mur & beton. Beton. Leveringsprogram / Priser:

Indholdsfortegnelse. Teknisk Katalog. Gasbeton, Leca & hulsten Gips. Skruer og tillbehør. Mur & beton. Beton. Leveringsprogram / Priser: Indholdsfortegnelse Leveringsprogram / Priser: Indeholder alle praktiske informationer som varenumre, indhold pr. æske, indhold pr. karton, tun-numre, EAN-kode, stregtegninger m.m. Teknisk Katalog Produktoversigt

Læs mere

AC100-PRO VINYLESTER KLÆBEANKER

AC100-PRO VINYLESTER KLÆBEANKER ONLINE ANKERDESIGN SOFTWARE AC100-PRO VINYLESTER KLÆBEANKER Komplet og letanvendelig webbaseret interface Enkelt 5-trins ankerdesign med 3D-modellering af forankringen Professionel specifikation af DEWALT

Læs mere

Montagetilbehør. SaMontec montagetilbehør. Stort program i tilbehør der giver uanede anvendelsesmuligheder i kombination med rørbøjler og skinner.

Montagetilbehør. SaMontec montagetilbehør. Stort program i tilbehør der giver uanede anvendelsesmuligheder i kombination med rørbøjler og skinner. 76 Montagetilbehør SaMontec montagetilbehør. -L Stort program i tilbehør der giver uanede anvendelsesmuligheder i kombination med rørbøjler og skinner. für 77 Montageflanger GPL, GPS Side 78 GPR Side 78

Læs mere

Forankringsmasse 294 DANA LIM A/S. Produkt Information: www.danalim.dk. Reaktiv harpiks mørtel; Vinylester baseret, styrenfri.

Forankringsmasse 294 DANA LIM A/S. Produkt Information: www.danalim.dk. Reaktiv harpiks mørtel; Vinylester baseret, styrenfri. DK Produkt Information: Forankringsmasse 294 Reaktiv harpiks mørtel; Vinylester baseret, styrenfri. Produktbeskrivelse & anvendelse: Forankringsmasse 294 er en styrenfri forankringsmasse af høj kvalitet

Læs mere

Teknisk information for valg af konsoller 3. Teknisk information for valg af belastningsklasse 4. Teknisk information for montage af konsoller 5

Teknisk information for valg af konsoller 3. Teknisk information for valg af belastningsklasse 4. Teknisk information for montage af konsoller 5 Produktkatalog Indholdsfortegnelse Indhold Side Teknisk information for valg af konsoller 3 Teknisk information for valg af belastningsklasse 4 Teknisk information for montage af konsoller 5 Indstøbningsskinne

Læs mere

keeping things together Brandklas- Europæisk Teknisk Godkendelse - sificeret Option 1 til revnet beton R120 Ekspansionsanker BAZ komplet sortiment

keeping things together Brandklas- Europæisk Teknisk Godkendelse - sificeret Option 1 til revnet beton R120 Ekspansionsanker BAZ komplet sortiment Europæisk Teknisk Godkendelse - Option 1 til revnet beton Brandklassificeret R120 Ekspansionsanker BAZ komplet sortiment Maximal sikkerhed i ethvert projekt Nyt forbedret sortiment Ekspansionsanker BAZ

Læs mere

Hulrumsmetaldübel HM

Hulrumsmetaldübel HM Hulrumsmetaldübel HM Hulrumsmetaldübel Gardinstænger fischer hulrumsmetaldübel HM er velegnet til samtlige pladematerialer, fx. gips- og spånplader. HM er formonteret med skrue eller krog (metrisk gevind)

Læs mere

STYRENFRI INJEKTIONSMASSE - ESI

STYRENFRI INJEKTIONSMASSE - ESI Generelt vedr. efterfølgende indlimning af armering (post-installeret. Europæisk Teknisk Godkendelse (ETA i henhold til EOTA TR023 giver mulighed for indlimning af armering og design i henhold til EC 2.

Læs mere

Sanitetsbefæstigelse. Sanitetsbefæstigelse

Sanitetsbefæstigelse. Sanitetsbefæstigelse 217 Håndvask- og urinalbefæstigelse... side 218 WC- og sanitetsbefæstigelse... side 221 Tilbehør... side 223 Montageværktøj HED for ansatsskruer... side 224 WC-befæstigelse WB... side 225 218 SANITETSBEFÆSTIGELSE

Læs mere

YDEEVNEDEKLARATION. HIT-HY 150 MAX + HIS-RN (indvendigt afstandsstykke): M8-M20

YDEEVNEDEKLARATION. HIT-HY 150 MAX + HIS-RN (indvendigt afstandsstykke): M8-M20 DA YDEEVNEDEKLARATION DoP No. Hilti HIT-HY 150 MAX 0756-CPD-0240 1. Varetypens unikke identifikationskode: Injektionspistol Hilti HIT-HY 150 MAX 2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Skinnesystem MS-L (Let)

Skinnesystem MS-L (Let) 19 MS- (et) Montageskinner MS- MS 27/18, MS 28/30 Side 20 Et komplet skinnesystem for rørledninger af enhver art elektriske installationer, fx kabelbakker ventilations- og klimaanlæg Konsoller AK Side

Læs mere

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage *

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage * Produkt datablad Version: 06.11.2013 Sikadur -33 Sikadur -33 2-komponent thixotropisk epoxy klæber Produktbeskrivelse Anvendelse Sikadur-33 er en thixotropisk 2-komponent klæber baseret på epoxy, leveret

Læs mere

Gyproc Brandsektionsvægge

Gyproc Brandsektionsvægge Gyproc Brandsektionsvægge Lovgivning I BR 95, kap. 6.4.1 stk. 2 står der: En brandsektionsvæg skal udføres mindst som BSvæg 60, og den skal under brand bevare sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen

Læs mere

YDEEVNEDEKLARATION. selvskærende undercut sikkerhedsanker til anvendelse i

YDEEVNEDEKLARATION. selvskærende undercut sikkerhedsanker til anvendelse i DA YDEEVNEDEKLARATION DoP nr. Hilti HDA 0672-CPD-0012 1. Varetypens unikke identifikationskode: Designanker Hilti HDA 2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion Gitterbakker med høj yde- og korrosionsevne Zinc+gitterbakker 1 P127354 En ny og let anvendelig løsning til krævende installationer Gitterbakker er

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

fischer betonskrue ULTRACUT FBS II Den kraftfulde betonskrue med den højeste montagekomfort

fischer betonskrue ULTRACUT FBS II Den kraftfulde betonskrue med den højeste montagekomfort fischer betonskrue ULTRACUT FBS II Den kraftfulde betonskrue med den højeste montagekomfort ULTRACUT FBS II 8,10,12 og14 gvz. Den kraftfulde betonskrue med den højeste montagekomfort På grund af den unikke

Læs mere

PURE 110-PRO EPOXY KLÆBEANKER

PURE 110-PRO EPOXY KLÆBEANKER ONLINE ANKERDESIGN SOFTWARE PURE 110-PRO EPOXY KLÆBEANKER Komplet og letanvendelig webbaseret interface Enkelt 5-trins ankerdesign med 3D-modellering af forankringen Professionel specifikation af DEWALT

Læs mere

Installationsmateriel

Installationsmateriel Installationsmateriel til beton opgaver Version 1 Befæstigelse til store belastninger Bredt sortiment Store belastninger Halogenfri PC/ABS Nemt og hurtigt Nu med Schneider Electric navnet 2 Nyheder fra

Læs mere

MONTAGEPLØK. Teknisk ark nr. 300

MONTAGEPLØK. Teknisk ark nr. 300 Sådan gør du: Teknisk ark nr. 300 MONTAGEPLØK 8 Montagepløk anvendes til montage af ophængslister, vægskeletter, lægter, forskalling samt dør- og vindueskarme i alle murmaterialer 1 Bor et hul i korrekt

Læs mere

Nye perspektiver for en bæredygtig fremtid

Nye perspektiver for en bæredygtig fremtid Nye perspektiver for en bæredygtig fremtid Rigidur Rigidur H fremtidens beklædningsplade Rigidur H, den nye homogene fibergipsplade fra Rigips, opfylder alle de krav som byggeindustrien stiller til en

Læs mere

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS 130 Schöck Isokorb type Side 132 For tilslutning af udkragede stålbjælker til armeret beton. Schöck Isokorb type QS Side 153 For tilslutning af understøttede stålbjælker til armeret beton. 131 Schöck Isokorb

Læs mere

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS FREQUENTLY ASKED QUESTIONS LETKLINKERBETON Frequently Asked Questions Dette notat har til formål, at svare på generelle tekniske spørgsmål fra rådgivere og entreprenører, i forhold til Hiltis anker portefølje,

Læs mere

Ecophon Advantage E. malede.

Ecophon Advantage E. malede. Ecophon Advantage E Når man ønsker et nedhængt loft, der opfylder de grundlæggende krav, og som er let at montere. Ecophon Advantage E monteres i synligt skinnesystem og har et falset kantdesign, hvilket

Læs mere

TEKNISK KATALOG MAN KAN NU BLADRE I DE TEKNISKE ARK NY OG NEM

TEKNISK KATALOG MAN KAN NU BLADRE I DE TEKNISKE ARK NY OG NEM NY OG NEM MAN KAN NU BLADRE I DE TEKNISKE ARK Expandet Screw Anchors A/S Svendebuen 2-6 3230 Græsted, Denmark Tlf. +45 70 22 79 79, Fax +45 70 22 79 89 expandet@expandet.dk www.expandet.dk TEKNISK KATALOG

Læs mere

Mapefix PE SF. Kemisk forankring til tunge belastninger

Mapefix PE SF. Kemisk forankring til tunge belastninger Mapefix PE SF Kemisk forankring til tunge belastninger European Technical Approval option 7 for non cracked concrete M8 M24 ANVENDELSESOMRÅDE Mapefix PE SF er et klæbemiddel til kemisk forankring af metalstænger

Læs mere

Gyproc Habito Ekstra stærke gipsvægge med høj bæreevne

Gyproc Habito Ekstra stærke gipsvægge med høj bæreevne Gyproc Habito Ekstra stærke gipsvægge med høj bæreevne Gipsvægge med høj bæreevne Takket være en ny patenteret teknologi, har vi hos Gyproc udviklet Gyproc Habito gipsplader med revolutionerende styrke

Læs mere

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd MUNCHOLM A/S TOLSAGERVEJ 4 DK-8370 HADSTEN T: 8621-5055 F: 8621-3399 www.muncholm.dk Additiv Decke - beregningseksempel Indholdsfortegnelse: Side 1: Forudsætninger Side 2: Spændvidde under udstøbning Side

Læs mere

YDEEVNEDEKLARATION. 5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk.

YDEEVNEDEKLARATION. 5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. DA YDEEVNEDEKLARATION DoP No. Hilti HIT-HY 200-A 1343-CPR-M500-10/07.14 1. Varetypens unikke identifikationskode: Injiceringssystem Hilti HIT-HY 200-A 2. Type-, parti- eller serienummer som krævet i henhold

Læs mere

MILJØBESKYTTELSE & SIKKERHED. Fremtidens brandsikring allerede i dag NY LOVGIVNING. rei 120 hos DENIOS. miljøets partner

MILJØBESKYTTELSE & SIKKERHED. Fremtidens brandsikring allerede i dag NY LOVGIVNING. rei 120 hos DENIOS. miljøets partner Fremtidens brandsikring allerede i dag NY LOVGIVNING rei 120 hos DENIOS miljøets partner Vi værdsætter først tiden, hvis vi ikke har ret meget tilbage af den. Leo Tolstoi Brandbeskyttelse i dag Brandbeskyttelse

Læs mere

SKRUEGUIDE SKRUEGUIDE Materialer.dk .beslaco SKRUEGUIDE Nummer i beskrivelsen www 48 37-05 10 48 52-05 50 48 52-75 58 48 46-35 50 48 50-31 10

SKRUEGUIDE SKRUEGUIDE Materialer.dk .beslaco SKRUEGUIDE Nummer i beskrivelsen www 48 37-05 10 48 52-05 50 48 52-75 58 48 46-35 50 48 50-31 10 I denne skrueguide er der 50 forskellige skruetyper med trægevind. De mest almindelige træskruer kaldes også spånpladeskruer. Skruernes skarpe dybe gevind sikrer en høj udtræksværdi i alle materialer.

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER DK MONTERINGSVEJLEDNING RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER Sun & Safe Systems INDEXLISTE 4 Montagekontrol 4 Fastlæg montagetype 6 Montering af valserør 6 Montering af gittermåtte 8 Justering af motorens endestop

Læs mere

Statik Journal. Projekt: Amballegård Horsens

Statik Journal. Projekt: Amballegård Horsens 2013 Statik Journal Projekt: Amballegård 5 8700 Horsens BKHS21 A13. 2 semester Thomas Löwenstein 184758. Claus Nowak Jacobsen 197979. Via Horsens 09 12 2013 Indhold 1. Projekteringsgrundlag der er anvendt...

Læs mere

Definitioner. Aggressivt miljø:

Definitioner. Aggressivt miljø: Definitioner Aggressivt miljø: Armeret murværk: Armeringssystemer: Basisstyrker: Blokke: Blokklasse: Bruttodensitet: Brændt kalk: Byggesten: Cementmørtel, C-mørtel: Forbandt: Funktionsmørtel: Særligt fugtigt

Læs mere

Dimensionering af samling

Dimensionering af samling Bilag A Dimensionering af samling I det efterfølgende afsnit redegøres for dimensioneringen af en lodret støbeskelssamling mellem to betonelementer i tværvæggen. På nedenstående gur ses, hvorledes tværvæggene

Læs mere

www.itwbyg.dk Dybel & Anker Guide Den nemme vej til det rigtige produktvalg til håndværkere og gør-det-selv-folk

www.itwbyg.dk Dybel & Anker Guide Den nemme vej til det rigtige produktvalg til håndværkere og gør-det-selv-folk www.itwbyg.dk Den nee vej til det rigtige produktvalg Dybel & Anker Guide til håndværkere og gør-det-selv-folk Denne lille guide fra Spit er udviklet med ét bestemt formål: at gøre det nemt, gennemskueligt

Læs mere

Ecophon Super G A. bedste resultat og kvalitet. Skinnesystemet er fremstillet af galvaniseret stål.

Ecophon Super G A. bedste resultat og kvalitet. Skinnesystemet er fremstillet af galvaniseret stål. Ecophon Super G A Er beregnet som lydabsorberende loft i skolekorridorer eller andre miljøer, hvor der er risiko for mekanisk påvirkning. Ecophon Super G A monteres i synligt skinnesystem med sikringsprofiler

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

YDEEVNEDEKLARATION. DoP No CPD DK

YDEEVNEDEKLARATION. DoP No CPD DK YDEEVNEDEKLARATION DoP No. 0679-CPD-0913 - DK (Version 1) 1. Varetypens unikke identifikationskode: SPIT MULTI-MAX 2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken

Læs mere

Ecophon Advantage A. at opnå det bedste resultat og kvalitet. Skinnesystemet er fremstillet af galvaniseret stål.

Ecophon Advantage A. at opnå det bedste resultat og kvalitet. Skinnesystemet er fremstillet af galvaniseret stål. Ecophon Advantage A Når man ønsker et nedhængt loft, der opfylder de grundlæggende krav, og som er let at montere. Ecophon Advantage A monteres i synligt skinnesystem, hvor alle loftplader er individuelt

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S Modulstillads klasse 2 5 Montageanvisning Materielhuset A/S Hastrupvej 2 A 4622 Havdrup Tlf. 70 222 402 Fax 70 222 412 info@materielhuset.dk www.materielhuset.dk 2 www.materielhuset.dk Unihak modulstillads

Læs mere

MasterFlow 920 AN. Universal, højtydende, metakrylat-harpiksbaseret, styrenfri forankringsmørtel. Tidligere: Masterflow 920 SF Juni 2014 BESKRIVELSE

MasterFlow 920 AN. Universal, højtydende, metakrylat-harpiksbaseret, styrenfri forankringsmørtel. Tidligere: Masterflow 920 SF Juni 2014 BESKRIVELSE BESKRIVELSE MasterFlow 920 AN er en 2-komponent, højtydende, tixotropisk, styrenfri og metakrylatbaseret kemisk forankringsmørtel. Produktet er specialdesignet til anvendelse, hvor der skal forankres medium

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t.

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t. 210/HR21 Servicemanual til kæde i n f o @ n i f t y l i f t. c o m.com M50286/02 Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England www.niftylift.com e-mail: info@niftylift.com Tel:

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

Skinnesystem MS-L (Let)

Skinnesystem MS-L (Let) 18 MS-L (Let) Et komplet skinnesystem for skinner MS-L MS 27/18, MS 28/30 Side 20 rørledninger af enhver art elektriske installationer, fx kabelbakker ventilations- og klimaanlæg Konsoller ALK Side 22

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL FORUDSÆTNINGER Dette eksempel er tilrettet fra et kursus afholdt i 2014: Fra arkitekten fås: Plantegning, opstalt, snit (og detaljer). Tegninger fra HusCompagniet anvendes

Læs mere

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk dubo- og exkoschweitzer produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk indhold Side Dubo- og Exkoschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer med indvendig sekskant

Læs mere

Brikfarvekoder. Revideret 15. januar 2014. Oplysninger om koder på brik: CEdeklaration. Brikfarve

Brikfarvekoder. Revideret 15. januar 2014. Oplysninger om koder på brik: CEdeklaration. Brikfarve Brikfarvekoder Oplysninger om koder på brik: Brikfarve CEdeklaration Bemærkinger Anvendelse Exponeringsklasse MX3.2 til MX5 Aggressivt kemisk miljø BLÅ RØD Korrosionsbestandighed Frostfasthed 1 F F2 Rustfast

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

UNIG XL - LUX UNIG XL - LUX. Monteringsvejledning. Monteringsvejledning. Den helt specielle kassettemarkise. Markise Lux.

UNIG XL - LUX UNIG XL - LUX. Monteringsvejledning. Monteringsvejledning. Den helt specielle kassettemarkise. Markise Lux. UNIG XL - LUX Den helt specielle kassettemarkise Markise Basic Markise Lux Markise XL - LUX 1 1. MONTERING AF MARKISE MED MANUEL BETJENING Markisen kan både fastgøres på væggen eller i loftet. Advarsel

Læs mere

Ecophon Focus Dg. skinner.

Ecophon Focus Dg. skinner. Ecophon Focus Dg Til opsætning hvor der er behov for et flot demonterbart nedhængt loft. Skinnesystemet er skjult. Den nedhængte skinne ligger ca. 14 mm over den synlige overflade af loftpladen, hvilket

Læs mere

Det er KÖNIG, der står bag!

Det er KÖNIG, der står bag! Løsninger, der opfylder de højeste krav Det er KÖNIG, der står bag! Korrosionsbeskyttelsesløsninger, der dækker Deres individuelle behov Korrosionsbeskyttelsessystem C3 Korrosionsbeskyttelsessystem C5

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Kebony terrasse og brodæk Generel information Selve underkonstruktionen skal være fagmæssigt udført i henhold til gældende standarder og forskrifter. Sørg for god luftcirkulation under terrassen og undgå

Læs mere

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Oplæg til beskrivelsespositioner for: Rev. 02.12.04 Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Leverandør: Holbæk Byggemateriale Compagni A/S, tlf. 59 44 12 00 www.hbc-as.dk

Læs mere

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling AquaCoat En nyhed i overfladebehandling Her er beviset: Fantastisk holdbarhed AquaCoats helt enestående holdbarhed og evne til at beskytte mod korrosion er blevet testet igen og igen af uafhængige testinstitutter.

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen SBi, Aalborg Universitet Sammenfatning 1 Revurdering af tidligere prøvning af betonstyrken i de primære konstruktioner viser

Læs mere

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK 6.00/009 8. udgave Januar 2014 Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

Læs mere

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner)

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner) Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner) Førspændt/efterspændt beton Statisk virkning af spændarmeringen Beregning i anvendelsesgrænsetilstanden Beregning i brudgrænsetilstanden Kabelkrafttab

Læs mere

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS FREQUENTLY ASKED QUESTIONS TRÆKPRØVER Frequently Asked Questions Hilti Danmarks tekniske afdeling har udarbejdet Frequently Asked Questions, med formålet at stille svar til tekniske spørgsmål fra rådgivere

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK FORORD Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

DS/EN 1520 DK NA:2011

DS/EN 1520 DK NA:2011 Nationalt anneks til DS/EN 1520:2011 Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur med bærende eller ikke bærende armering Forord Dette nationale anneks (NA) knytter

Læs mere

EN GL NA:2010

EN GL NA:2010 Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN) Formidlet af Dansk Standard EN 1991-1-1 GL NA:2010 Grønlandsk nationalt anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1:

Læs mere

Gipspladers lydisolerende egenskaber

Gipspladers lydisolerende egenskaber Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen

Læs mere

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B?

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1 Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen 13. august 2007 Bjarne Chr. Jensen Side 2 Introduktion Nærværende lille notat er blevet til på initiativ af direktør

Læs mere

ETA Danmark / Teknologisk Institut

ETA Danmark / Teknologisk Institut ETA Danmark / Teknologisk Institut VHGB Workshop 6. april 2017 Byggelovgivningen: Muligheder, når vi genanvender og genbruger? Peder Fynholm Sektionsleder M: 72202333 pfy@teknologisk.dk Thomas Bruun Adm.

Læs mere