BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)"

Transkript

1 BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej Nørre Snede 7330 Brande Tlf Tlf Installations-, funktions- og vedligeholdelses- instruktioner Side 1 af 23

2 DEN KORTE HURTIGE INTRODUKTION - MEN LÆS OGSÅ RESTEN INDEN DE GÅR I GANG Det første De skal gøre, når De modtager Deres nye ECO1 ovn, er at åbne glaslågen og tage alle løse dele ud. De vil finde en lille stålskål med huller i. Den skal lægges løst i det firkantede hul midtfor med det ene store hul ud for glødelegemet. Det er her antændingen af træpillerne sker. Herefter monterer De displayet øverst på bagsiden af ovnen, hvor De finder 2 skruer, som ikke er helt fastspændte. Inden displayet skrues fast er det en fordel at montere det multistik, som er tapet fast for oven, til displayet. Det kan ikke vendes forkert. Det medfølgende løse UPS stik med ledning monteret er ovnens rumtemperaturføler. Det monteres på bagsiden af ovnen lige over strømforsyningsstikket. Enden af ledningen placeres et godt stykke væk fra ovnen imellem hofte og brysthøjde. På bagsiden af ovnen er der forneden en hulplade, som dækker ca. halvdelen af bagsiden. Her kommer røgafgangen ud, og herfra skal røgrøret føres fra ventilatoren til skorstenen. Røgrøret og/eller skorstenen skal min. være et Ø80 mm rør. Nu kan de fylde 6mm træpiller i ovnens lager, som De finder under lemmen i toppladen. - Luk glaslågen, som altid skal holdes lukket, når ovnen er i drift. - Når disse ting er foretaget, kan de koble strømforsyningskablet til stikkontakten, og tænde for kontakten. Ovnen starter nu en egenkontrolfunktion, og vil ende med en information om at egenkontrollen er foretaget tilfredsstillende. Dette kan tage nogle minutter. Herefter kan De se følgende display: Inden De starter ovnen første gang, skal De sørge for god ventilation, da ovnen ved opvarmning vil forbrænde malingrester inde i brændkammeret, hvilket kan give lidt generende lugt. - Den allerførste gang ovnen skal startes er sneglen tom for træpiller. De kan derfor tage en håndfuld eller 2 af træpillerne og hælde i brændskålen inden De tænder træpilleovnen. For at starte ovnen, skal De trykke på Herefter starter ovnen automatisk. De kan nu afvente at den første flamme kommer efter ca minutter. Når ovnen er blevet varm starter varmluftsblæseren og det vil nu være nødvendigt at åbne glaslågen og lukke den igen med det samme. Dette gøres 2 gange med ca 10 min. Mellemrum mens der er ild i ovnen. Det vil forebygge at glaslågens tætningsliste smelter fast til den overskydende maling på ovnen. Pres tænd / sluk knappen for at slukke ovnen igen. Brug aldrig afbryderen på væggen, til at slukke for ovnens funktion. Dette gøres kun når der ikke er flammer i ovnen. Programmering af ovnen foretages med MENU knappen. Se særskilt afsnit for programmering nedenfor. Under alle omstændigheder anbefaler vi, at De gennemlæser hele denne manual, inden De starter ovnen op, for derved at undgå installations- eller håndteringsfejl. Side 2 af 23

3 INDEX 1. - GENEREL INFORMATION Side ADVARSLER OG ANBEFALINGER Side TRÆPILLE KVALITET Side INSTALLATION Side BRUGERVEJLEDNING Side TÆNDING Side HVORDAN MAN SLUKKER Side MENU 1: VALG AF SPROG INDSTILLING AF TID DIVERSE PROGRAMMERINGER Side MENU 2: VIS DATA Side MENU 3: TEKNISK SERVICE Side RENSNING OG VEDLIGEHOLDELSE Side PROBLEMLØSNING OG ANBEFALINGER Side GARANTI Side SKEMATISK TEGNING AF DELENE Side LISTE OVER RESERVEDELE Side ELEKTRISK DIAGRAM Side ECO1 OVNENS DIMENSIONER Side ÅRLIG KONTROL CHECK OG VEDLIGEHOLDELSE Side ADRESSER Side 23 Side 3 af 23

4 1. - GENEREL INFORMATION Denne ovn er designet til at forbrænde pelleteret træ (træpiller, træpellets), og ikke andet. 6mm og uden smuld anbefales og er en betingelse for at garantien er gældende. For at undgå risiko for uheld i forbindelse med installation og drift, anbefales det at følge denne vejledning nøje. Deres ECO FOREST forhandler/leverandør vil være behjælpelig med information, for så vidt angår standarder for installation og brug. Ovnens røggasudblæsning fungerer ved at en blæser suger røgen ud af ovnen og blæser den ind i skorstenen. Dette skaber et undertryk i forbrændings kammeret. Det er derfor vigtigt at sikre, at røgrøret er helt tæt, idet der indledningsvis vil være overtryk i bunden af skorstenen. Det anbefales i øvrigt at efterse røgrør jævnligt. Det anbefales at rense røgrøret 2 gange årligt, eller for hvert 1 ton pellets forbrug. Det jordede elkabel skal i et standard 220V-50 Hz jordet stik. Vær opmærksom på at ledningen ikke kommer i klemme under ovnen, og at den ikke ligger op ad varme eller skarpe overflader. Hvis ovnen monteres i en MOBILHOME skal ovnens jordkabel forbindes til stålchassis, og ovnen skal boltes fast, idet De er opmærksom på ikke at ændre i vognens konstruktion i øvrigt. Hvor røgrør føres gennem vægge eller loft, skal De sikre, at bygningsreglementet overholdes. Vi henviser til Bygningsreglementet og anbefaler at De tager kontakt til Deres skorstensfejer INDEN MONTAGE. Eftersom hverken Ecoforest eller SCANINCO har nogen kontrol over hvordan ovnen monteres hos Dem, dækker garantien ikke for følgeskader af dårlig eller fejlagtig montage samt mangelfuld vedligehold og brug ADVARSLER OG ANBEFALINGER 2.1. Det anbefales at ovnen fastgøres, således at den ikke kan rykkes fri ved en fejl Brug aldrig benzin eller andre brandfarlige produkter til at starte ovnen op. Hold alle sådanne produkter på afstand af ovnen Forsøg ikke at anvende ovnen, hvis glasruden er gået i stykker. Udskift straks glasset Kontroller at såvel frontlåge samt rense lemme er forsvarligt lukkede under brug Vær påpasselig med ikke at fyre ovnen for varm. Kontinuerlig overfyring kan resultere i større slidtage og ødelagte malede overflader. Det anbefales at røggastemperaturen ikke overstiger 250 ºC TRÆPILLE KVALITET Denne ovn anvender pelleteret træ (optimalt med 6 mm diameter). Der er mange leverandører af træpiller, og det er derfor vigtigt, at De vælger en leverandør med den renest mulige og mest stabile kvalitet af træpiller uden smuld og andre fremmedlegemer. ECOFOREST og SCANINCO kan ikke garantere at enhver træpillekvalitet kan anvendes. Ovnens effektivitet afhænger i høj grad af træpillernes kvalitet. Spørg evt. Deres ECOFOREST ovn forhandler om råd. Vær ydermere opmærksom på at garantien ikke vil dække ved skade som følge af træpillernes kvalitet INSTALLATION. MODTAGELSE OG ÅBNING AF EMBALLAGEN 4.1. Skær båndene over med en kniv eller en saks Ovnen er placeret på en palle og boltet fast. RØGRØRS DIMENSIONEN OG MONTAGE VI ANBEFALER ALTID AT TALE MED DEN LOKALE SKORSTENSFEJER INDEN MONTAGE 4.3. Afslut ikke skorstensrøret i et lukket, eller delvist lukket rum, som f.eks. garage, korridorer, loftsrum eller andre steder, hvor røggassen kan hobe sig op Ovnens overflader kan blive så varme, at man kan brænde sig på dem. De skal derfor overveje om ovnen skal afskærmes med et ikke brændbart "hegn" Skorstensrørets afslutning skal være over ovnens røg afgangsrør. Såfremt skorstensrøret føres direkte gennem ydervæg til fri luft, er det vigtigt at skorstensrørets lodrette stykke er mindst 1,5 meter langt. Dette vil sikre tilstrækkeligt træk i skorstensrøret og forhindre røgudvikling indendørs i tilfælde af strømsvigt eller når ovnen slukkes OVNEN KAN UDSTYRES MED KONTINUERLIGT FORSYNINGSSYSTEM, SOM FORSYNER OVNEN I TILFÆLDE AF STRØMSVIGT. DETTE VIL MED EN FLØJTELYD ADVARE OM STRØMSVIGT. OVNEN SLUKKER EFTER 10 MINUTTER UDEN STRØMFORSYNING, SÅFREMT DETTE UDSTYR ER MONTERET Skorstensrørets afslutning udvendigt skal have en afstand til døre, vinduer, luftindtag til ventilationsanlæg og ventilationsriste, som ikke bør være: - mindre end 1,2 m. under - mindre end 1,2 m vandret afstand - mindre end 50 cm. over Side 4 af 23

5 4.7 Skorstensrørets afslutning udvendigt skal minimum have en afstand til brændbart materiale (også træer og planter) på 30cm. Røggasserne er varme nok til at kunne antænde græs, planter og andet brændbart. 4.8 Afstanden til brændbart materiale bør være mindst 30 cm. 4.9 Skorstensrøret må ikke installeres i en udsugningskanal. Hvis skorstensrørets afslutning ikke er korrekt monteret, eller hvis forbrændingen er dårligt justeret, kan det resultere i tilsodning af deres ydervægge. Hverken ECOFOREST eller SCANINCO kan påtage sig noget ansvar for sådanne situationer og disses følgeskader. DET ANBEFALES DERFOR AT OVNEN MONTERES AF EN AUTORISERET FAGMAND Kontroller afstand mellem ovnen og brændbart materiale Ovnen må ikke installeres i et soverum, idet risiko for utætheder i skorstensføringen udgør en uacceptabel sikkerhedsrisiko Skorstensrøret kan føres direkte gennem ydervæg bag ovnen eller gennem ubeboet loftsrum. VED ENHVER TYPE MOTAGE SKAL BYGNINGSREGLEMENTET OVERHOLDES SIKKERHEDSAFTANDE Hvor ovnen placeres i nærheden af brændbart materiale skal nedenstående sikkerhedsafstande respekteres. A = 40 CM B = 10 CM C = 40 CM D = 30 CM Figur 1 HJØRNE INSTALLATION Skorstensrøret skal føres vinkelret gennem væggen ved anvendelse af et 45º-90º vinkelrør eller fleksibelt rør. Er væggen udført af brændbart materiale anbefales det at anvende Bofill isolerede skorstenselementer. Et tee rør monteres for rensning og mindst 1.5 m lodret rør. RØGRØR GENNEM EN VÆG 4.16 Placer ovnen et sted, hvor den ikke vil udgøre nogen brandfare jvfr vejledning i denne manual Placer evt ovnen på en stål plade, glasplade eller andet brandhæmmende materiale Vær opmærksom på sikkerhedsafstande til væggen: Figur Lokaliser røgrørets centrum i ovnen, og overfør dette til væggen. Er væggen udført af brændbart materiale anbefales det at anvende Bofill isolerede skorstenselementer. Brug derefter det nødvendige værktøj til at lave et hul i væggen, samtidig med at De skal være opmærksom på sikkerhedsafstanden til brandbart materiale i væggen. Denne afstand fremgår af skorstensleverandørens medleverede monteringsvejledning Før skorstenselementet ind i væggen og monter det på ovnens røg afgangsrør. Her monteres det evt. med en metal flange samtidig med at forbindelsen tætnes med høj temperatur bestandig silikone eller anden form for tætningsmiddel til høje temperaturer Skub herefter ovnen ind til væggen til dens endelige placering På ydersiden af huset placeres en rustfri tee, som tjener to formål, nemlig at få skorstenen op langs væggen, og samtidig får vi muligheden for, ved fremtidig vedligeholdelse, at rense skorstenen her igennem. Føres skorstenen op langs ydervæggen indvendigt i huset, kan man vælge ikke at anvende isolerede skorstenselementer hele vejen. Spørg din skorstensfejer til råds eller check bygningsreglementet. Side 5 af 23

6 4.23 Fastgør røret til væggen med rustfri bæringer Monter en rustfri stål regnhætte for oven på røret. GENNEMFØRSEL AF SKORSTENSRØR I TRÆVÆG (se figur 3) 4.25 Gå til trin 4.17 i forrige afsnit 4.26 Når man fører røret gennem en træ væg, skal man være opmærksom på, at DER ER FORSKELLIGE KRAV TIL AFSTANDEN TIL BRÆNDBART MATERIALE, afhængigt af, hvilke materialer man anvender og hvordan arbejdet udføres. TAL DERFOR ALTID MED DIN LOKALE SKORSTENSFEJER eller få en autoriseret montør til at montere skorstenen for dig. Vi anbefaler at anvende BOFILL isolerede skorstenselementer, som giver den optimale sikkerhed 4.27 Monter skorstenselementerne i henhold til leverandørens anvisninger 4.28 Følg herefter fra trin 4.20 i forrige afsnit. 45 BØJNING BRANDHÆMMENDE GULVBESKYTTELSE VÆG GENNEM- FØRING TRÆGULV Figur 3 INSTALLATION GENNEM VÆG MED UDVENDIG TAGGENFØRING (se figur 4) Følg retningslinjerne ovenfor og afslut så med følgende detaljer: 4.29 Monter en taginddækning rundt om skorstensrørets gennemføring oven på taget. INDDÆKNING 8 CM AFSTAND BRANDHÆMMENDE GULVBESKYTTELSE TRÆGULV Figur 4 INVENDIG GENNEMFØRING AF SKORSTENSRØR I TAGFLADEN (se figur 5) Følg retningslinjerne ovenfor og afslut så med følgende detaljer: 4.30 Monter et tee-stykke med renselem Monter skorstensrøret lodret fra tee stykket og op. Loftsgennemføringen skal udføres med korrekt brandsikrings gennemføring idet De samtidig sikrer en minimumsafstand til al brandbart materiale i henhold til skorstens leverandørens anvisninger Monter en taginddækning rundt om skorstensrørets gennemføring oven på taget. INDDÆKNING 8 CM AFSTAND 45 BØJNING BRANDHÆMMENDE GULVBESKYTTELSE TRÆGULV Figur 5 Side 6 af 23

7 4.33 Se i øvrigt også punkt 4.20 ovenfor INSTALLATION I SKORSTEN MED STORT AREAL (se figur 6) 4.34 Monter ovnen som vist i figur 6. Vær opmærksom på at i skorstene med meget stort flade areal, anbefaler vi at montere en stålplade og en stålskorsten. Dette forudsætter naturligvis at skorstenen ikke anvendes til andre ildsteder. REGNHÆTTE STÅLPLADE RUSTFRIT RØGRØR TRÆGULV BRANDHÆMMENDE GULVBESKYTTELSE Figur 6 45 BØJNING MINIMUMS AFSTAND TIL BRANDBART MATERIALE A.- Mellem væg og brændeovnens sider: 40 cm og 10 cm fra bagsiden B.- Til hylde over brændeovn: 40 cm C.- Gulvpladens bredde og dybde i forhold til ovnen: + 15 cm til siderne og + 30 cm foran Figur BRUGERVEJLEDNING Se allerførst vejledningen på side 2 i denne manual. ECOFOREST Når ovnen er tilkoblet og De tænder for væg kontakten, vil De høre en fløjtelyd, og en information om service telefonnummer vil blive vist VENT VENLIGST ***************** TEST FAERDIG KORREKT Derefter vil De blive bedt om at vente et øjeblik, mens en grafiksekvens i underkanten af displayet viser, at ovnen er i færd med en egenkontrol af det elektroniske system. Ovnen kalibrerer selv undertryksmåleren (Nyt i forhold til software 5.2) Herefter viser displayet at egentesten er forløbet korrekt. Hvis ikke det er tilfældet henvises De til denne manuals side 14! Side 7 af 23

8 ECOFOREST 20 C Loerdag 1 Når ovnen er færdig med egentesten vil De se et display svarende til dette, hvor rumtemperaturen, klokkeslæt, dato og status fremgår. Hvis der er fejl i disse data, rettes de som foreskrevet i punkt 8, MENU 1 i denne manual. KONTROL PANEL DETALJER Figur DISPLAYET: Når ovnen er i drift vil displayet informere Dem om ovnens status og reflektere de indtastninger De har foretaget. De kan også aflæse hvor højt niveauet for træpilledoseringen er, rumtemperaturen (der hvor spidsen af føleren er) og hvorvidt sneglemotoren er slukket. Samtidig kan De også aflæse klokkeslæt, dato, status for tidsindstillet termostat og om ovnen er sat til automatisk eller manuel styring af luftindtag. 5.2 TÆND OG SLUK KNAPPEN: Eet tryk for at starte ovnen og når ovnen er i drift ét tryk for at slukke den MENU KNAPPEN Anvendes både som enter knap og som spring videre knap. Det afhænger af hvilket punkt i programmeringen man er nået til. Se nedenfor i selve programmeringen. 5.4 FORMINDSKE KNAPPEN (PIL TIL VENSTRE) Reducer eller formindske en værdi. Trykkes der på knappen under drift vil ovnen gå til en lavere driftseffekt. I MENU programmerne anvendes knappen til at formindske diverse værdier, som f.eks. temperatur, time, minut grader osv. 5.5 FORØGE KNAPPEN (PIL TIL HØJRE): Øger en værdi. Trykkes der på knappen under drift vil ovnen gå til en højere driftseffekt. I MENU programmerne anvendes knappen til at forøge diverse værdier, f.eks. temperatur, time, minut grader osv TÆNDINGEN Når De skal tænde Deres ECOFOREST ovn for den første gang, eller efter en evt RESET handling, skal De følge disse næste trin. VIGTIGT: Den første gang De tænder for ovnen kan der udvikles dårlig lugt som følge af små rester maling, som bliver brændt af. Det anbefales derfor at De udfører denne første forbrænding med åbne vinduer. Og husk at åbne lukke ovnen nogle gange den første gang for at undgå at tætningssnoren brænder sig fast. 6.1 Fyld pelletslageret med træpiller af en god 6mm træpillekvalitet uden smuld. (ved allerførste optænding kan De med fordel putte 1-2 håndfulde træpiller i brændskålen. Dette gøres inden De trykker på start-knappen Når der står ECOFOREST øverst i displayet, og tid og dato nederst, kan De tænde for ovnen ved at trykke een gang på start knappen. Herefter vil det næste display billede fremkomme: Side 8 af 23

9 STARTER >>>>>>>>>>>>>>> Auto t _ 20 C 13:30 Loerdag 1 Ovnen starter op. Røggasblæseren vil automatisk nå sin maximale ydeevne. Den programmerede mængde træpiller vil begynde at blive trukket op med sneglen, og samtidig begynder tændingselektroden at varme op. Efter 5-10 minutter vil der være ild i ovnen. Når røggastemperaturen når 100ºC, vil ovnen slukke for tændingselektroden, og der vil blive vist et display billede tilsvarende dette her til venstre, hvor Auto t indikerer at ovnen er i færd med at stabilisere flammen Når flammen og forbrændingen er stabiliseret, vil der blive vist et display billede NIVEAU 5 _ 20 C tilsvarende dette her til venstre, hvor NIVEAU 5 indikerer den mængde træpiller der 13:30 Loerdag 1 doseres. ( _ ) indikerer at tidsprogrammerne, termostaten og standby funktionen alle er inaktive. De næste informationer er den aktuelle rumtemperatur (20 C), tidspunktet på dagen og hvilken dag det er. Endelig vil De se et tal (1, 2, 3 eller 4) og en stjerne skiftevis. Tallet indikerer driftsindstillingen. Se mere under punkt Stjernen viser sneglens aktivitet. Det vil skifte mellem "TAL" og "*" når snegle motoren er i drift. 6.3 De kan nu begynde at indstille ovnens interne parametre. 6.4 Hvis strømmen afbrydes mens ovnen er i færd med at starte op, vil ovnen genoptage sin opstartsfunktion når strømmen igen vender tilbage, med mindre det varer mere end 20 sekunder. Ellers trykkes igen på START. 6.5 For at øge ovnens effekt skal De blot trykke på ( )Niveau 9 er maksimum For at begrænse ovnens effekt skal De blot trykke på ( ). Niveau 1 er minimum. BEMÆRK: ECOFOREST ovnen øger automatisk pellets doseringen hvis røggastemperaturen falder. Denne sikkerhedsfunktion vil træde i kraft oftere, når ovnen er helt ny, og er installeret for at forhindre evt. kondens dannelse i skorstensrøret som følge af for lav temperatur. Hvis ovnens temperatur falder til lavere end de forprogrammerede 80ºC, vil ovnen automatisk genoptage indstillingen, fra før den af brugeren blev programmeret for lavt. Hvis ovnen stadigvæk kører på for lav temperatur, vil den automatisk øge temperaturen, indtil den optimale røggastemperatur er nået. Denne funktion sikrer mod kondensvand i røgrør og skorsten med risiko for efterfølgende korrosion og løbesod HVORDAN MAN SLUKKER. Når De ønsker at slukke for ovnen, trykker De på start/sluk knappen, hvorefter følgende sker: STOPPER >>>>>>>>>>>>>>> ECOFOREST 20 C Loerdag 1 Det varer nogle sekunder før instruktionen iværksættes. Inden for denne tid kan De annullere handlingen ved at trykke på start/sluk knappen endnu en gang. Når ovnen har startet slukke funktionen er De nødt til at vente til ovnen har slukket helt, før De igen kan starte ovnen. Når ovnen er helt afkølet vises normal displayet igen 8. - MENU 1, VALG AF SPROG, INDSTILLING AF UR OG DIVERSE PROGRAMMERINGER. Da De første gang tilsluttede ovnen, viste displayet sprog, tid og dag, sådan som det er forud programmeret fra fabrikken. Afhængigt af Deres nationalitet og ønske kan disse informationer ændres. For at ændre sprog, skal De ind i MENU funktionen. Når De trykker på MENU knappen kommer De til MENU 1: MENU 1 Programa usario Hvis De trykker på MENU knappen igen, kommer De til: 1-0 Seleccion idioma Vælg nu denne funktion ved igen at trykke MENU. Så kommer følgende display frem: Seleccion idioma ESPANOL Nu kan De med pile tasterne vælge ét af følgende sprog: TYSK (Dansk skyldes en misforståelse hos producenten) PORTUGISISK, FRANSK, ENGELSK, DANSK, TYSK eller ITALIENSK. Vælg TYSK og tryk én gang på MENU knappen og derefter på start/sluk knappen, hvorefter De er tilbage til normal Side 9 af 23

10 displayet igen men med dansk i displayet. På tilsvarende måde kan De senere vælge ét af de øvrige sprog. Det er eksempelvis en fordel ved udlejningsejendomme og udlejning af sommerhuse. For at ændre dagen, som vises i displayet, skal De igen trykke MENU. Så vises følgende display: MENU 1 Bruger program Tryk igen på MENU. Så kommer De til: 1-0 Sprog valg Tryk nu på piletasten til højre. Så kommer De til: 1-1 Programmering af ur Tryk MENU igen for at komme ind i programmet. Programmering af ur 19 :00 Fredag 1 Nu kan De ændre timen, når De trykker på piletasterne (starter forfra fra 00). Indstil tiden og tryk på MENU for at bekræfte indtastningen. Fortsat sådan med indstilling af minutter og dag. For at forlade programmet tryk på start/sluk, hvorved De kommer tilbage til normal displayet. For at programmere hvilken temperatur De ønsker i rummet og/eller tænd/sluk funktioner, anvender De samme fremgangsmåde som beskrevet ovenfor for at komme ind i MENU en. Tryk nu på højre piletast indtil flg display vises: 1-2 Program 1 Taende / slukke Dette er MENU 1-2, hvor De har adgang til at programmere rumtemperatur og det ene af 2 programmer af tænde / slukke funktionen. Tryk nu MENU igen. 1-2 Program 1 ON Uge :00 21 C ON Uge Ved at trykke MENU endnu en gang, får De adgang til at ændre klokkeslæt, rumtemperatur og ugedag. Ved at anvende piletasterne kan De ændre de viste værdier. Hver gang De er kommet til den ønskede værdi, skal De trykke MENU, for at bekræfte Deres valg. Bemærk at den temperatur De her vælger, er den temperatur ovnen vil styre efter, MEN KUN HVIS DE AKTIVERER TERMOSTATEN I MENU Program 1 ON Fredag Hvis De ikke ønsker den samme programmering for alle dage i ugen skal De fortsætte med at trykke på MENU tasten indtil den ønskede dag fremkommer i displayet :00 21 C ON Fredag :-- -- ON Uge Følg ovenstående instruktion for at indstille de ønskede værdier for netop denne dag. Ønsker De at slette eventuelle indtastninger, skal De gå til det ønskede program. Brug piletasterne til at flytte værdierne i nærheden af 00:00, indtil en sekvens af streger fremkommer for værdien af ur og temperatur. Når denne programmeringen er udført kræver ovnens program, at vi også programmerer slukningen. Når alt dette er udført, kan De vende tilbage til normal displayet igen, ved at trykke på tænd / sluk tasten, eller blot vente 60 sekunder. 1-3 Program 2 Taende / slukke De kan nu programmere endnu et tænd/sluk program. Her følger De samme procedure som ovenfor, men i menu "1-3 Program 2". BEMÆRK Såfremt De ønsker at ovnen skal køre konstant men med sænkning af temperaturen i nattetimerne, skal De ikke indtaste slukketider kun tændetider og temperatur. Slukketiderne skal figurere som streger i displayet. 1-4 Programmering thermostat Når De har programmeret tænd/sluk funktionen, skal De trykke MENU igen for at aktivere "tid/termostat/standby" styringen. De skal hen til dette display billede. Side 10 af 23

11 1-4 Mode Ur 1-4 Mode Thermostat 1-4 Standby mode Thermostat NEJ NEJ NEJ Brug nu piletasten til højre for at aktivere tidsstyringen. I normal displayet vil der komme til at stå "C" mellem pelletdoseringen og rumtemperaturen. Slut med at trykke MENU - så kommer næste display frem: Ovnen kan styres via rumtemperaturen, hvis De ændrer NEJ i dette billede til JA, ved at trykke pil til højre. Når rumtemperaturen når den værdi De har tastet ind, vil pilledoseringen falde. I normaldisplayet vil der komme til at stå "T" mellem pelletdoseringen og rumtemperaturen. Slut med at trykke MENU - så kommer næste display frem: Denne menu styrer ovnens tænde slukke funktion. Når den er aktiveret sammen med ovenstående temperaturstyring, vil ovnen slukke, når den ønskede rumtemperatur er nået, og tænde igen, når ovn- og rumtemperaturen er faldet. Tryk på piletasten til højre for at aktivere programmet. I normaldisplayet vil der komme til at stå "S" mellem pelletdoseringen og temperaturen. Såfremt De ønsker at ovnen skal starte på et højere eller lavere effektniveau, kan De indstille dette i program 1-5. Brug MENU funktionen og piletasterne, til De kommer til dette billede: 1-5 Programmering pellets niveau Tryk nu på MENU tasten _ Pellets niveau Juster med piletasterne. Slut af med at trykke MENU. 1-6 Just af luft t. forbraending Hvis De vælger manuelt at styre ovnens luft- og/eller pillemængde, kan luften styres i menu 1-6. Her skal De blot trykke på MENU knappen. Derved fremkommer næste display: 1-6a Justering af luft 0,0 mb Luftmængden angives i millibar. Tryk på piletasterne for justering. (- værdier vil give højere flammer) Afslut med at trykke MENU for at komme til program 1-6b. 1-6b Adjust turn extract af luft 00 % 1-6c Justering af vent. 00 % Justerer hvor kraftigt røggasblæseren må arbejde. Negative værdier begrænser røggasblæserens maximale omdrejninger. Tryk MENU for at kommer til program 1-6c. Justerer hvor kraftigt konvektionsblæseren, som blæser varm luft ud i Deres stue, må arbejde. Værdien kan maksimalt justeres ned med 28% for at forhindre at varmeveksleren bliver alt for varm. Ovnen er udstyret med 4 forskellige forprogrammerede forbrændingsprogrammer. Det optimale program er 1, som De kan se i nederste højre hjørne af displayet, og som vil kunne ses under drift, skiftevis med en stjerne, som indikerer sneglens drift. Hvis De ønsker at ændre noget i denne indstiling kan det gøres i menu Programmering diverse 1-7 A Adjust air way: 1 Tryk nu på MENU for at få adgang til at programmere. Denne funktion er forprogrammeret fra fabrikkens side. Det betyder at ovnen automatisk styrer den optimale mængde luftindsugning til forbrændingen. De kan ændre indstillingen med piletasterne. 1: Automatisk drift af snegl og LUFT (ANBEFALES!!!! Fungerer som oftest bedst.) 2: Fast driftstid på snegl automatisk LUFT 3: Manuel drift af luft (jvf. menu 1-6) automatisk drift af snegl 4: Manuel drift af såvel snegl som LUFT Afslut med tryk på MENU, så kommer dette display: Side 11 af 23

12 1-7 B Test kontrol Hardware JA Her kan De deaktivere den egentest, som ovnen udfører når den kobles ind. Testen er forudprogrammeret til JA fra fabrikken. Afslut med tryk på MENU: 1-7 C Lyd tastatur JA Her kan De med piletasterne aktivere eller deaktivere lyd i tastaturet. Afslut med at trykke tænde / slukke tasten for at returnere til normaldisplay MENU 2: VIS DATA Her kan De se ovnens driftsdata. For at komme ind i MENU 2 skal De trykke MENU een gang og piletasten til høje een gang. Så ser De dette display: MENU 2 Vis data Tryk nu MENU igen, så kommer dette display frem: 2-0 Roeggas temperatur 2-1 CPU'ens temperatur XX C XX C For at se næste information skal de trykke piletasten til højre: CPU'ens normale arbejdstemperatur er mellem 10 ºC og 60 ºC. For at se næste information skal de trykke piletasten til højre: 2-2 Følerens temperatur Det er den føler, som styrer varmluftsblæserens hastighed. For at se næste information skal de trykke piletasten til højre: 2-3 Undertryk luftindtag X,X mb Viser det aktuelle undertryk, som ovnen genererer ved luftindtaget. Hvis værdien ikke er korrekt for ovnen, vil der være en indikation af fejl. 2-4 Hastighed for ventilator Røggasblæserens omdrejninger pr minut. 2-5 Total funktionstid timer Viser hvor mange timer ovnen har været i brug. 2-6 Antal taendinger 2-7 Foerste niveau lufttryk 2-8 Bekraeftelse ECO 1 Viser hvor mange gange ovnen har tændt. Dette første lufttryk er vigtigt at sammenligne med nuværende. Forskellen vil indikere om det er tid at rense røgrøret. Viser hvilken type ovn der er tale om. 2-9 CPU: xxxxxx Software: V_5.1 ECOFOREST Viser hvilken version af software der er i ovnen. Denne information er væsentlig ved en evt senere opdatering Viser telefonnummeret til producenten A: 45 B: 8C C:22 D: E: 8,2 Side 12 af 23

13 Her skal De lægge mærke til E værdien, som angiver pillesneglens pausetid. Jo højere værdien er des bedre er de piller De anvender MENU 3, TEKNISK SERVICE Denne menu er udelukkende for Deres tekniker, idet det kræver en vis teknisk og mekanisk indsigt at vurdere evt. nødvendige justeringer. - Der kræves i øvrigt et password for at kunne komme ind i programmet RENSNING OG VEDLIGEHOLDELSE For at opnå den bedst mulige funktion af ovnen, er det vigtigt at vedligeholde og rense ovnen regelmæssigt. DAGLIG RENGØRING 11.1 Varme veksleren: Tag rensehåndtagene ud af ribberne øverst på ovnens forside, som det er vist I figur 12. Træk frem og tilbage et par gange. Det anbefales at ovnens glasdør er lukket, sådan at evt askenedfald sker indvendigt i ovnen. Kan gøres både når ovnen er i drift eller når ovnen er kold. Husk at gøres det når ovnen er i drift vil rensehåndtagene være meget varme. Figur Brændkammer Se figur 13, nedenfor. Åbn glaslågen og støvsug brændkammeret. Derefter tages det ud, og renses omhyggeligt. Støvsug også brændkammer holderen. Placer brændkammeret i holderen igen, idet De iagttager at det er placeret korrekt. Figur Front lågen Rens glasset med en tør serviet eller køkkenrulle. Hvis glasset er knækket og skal udskiftes, bør det være med specielt glas for høje temperaturer (700 ºC). Efter rengøring skal lågen lukkes korrekt for at sikre optimal funktion Side rengøringshuller og askeskuffe Foran på ovnen, under glaslågen, finder de en askeskuffen. Bag højre sideplade finder De nederst i røgkanaleren et rensehul. Åbn for hullet ved at skubbe den runde plade til side og støvsug. Brug evt også den medleverede børste. Side 13 af 23

14 Figur 14 Rengøringen af dette hul er ikke en daglig foreteelse, men afhænger af ovnens driftstimer. VIGTIGT: Hvis ovnen bliver fyldt med aske, kan det føre til deformering af brændkammeret og brændkammer holderen. RENGØRING VED SÆSON AFSLUTNING Det er vigtigt at sikre en god og korrekt funktion af ovnen. Det vil forlænge dens levetid. Ved sæsonafslutning er det derfor en god ide, at De kontakter Deres forhandler, for at få foretaget følgende: 11.5 Rensning af vacuummeteret. Se figur 16, nedenfor. Afbryd strømforsyningen og afmonter evt ovnens bagplade. Vacuumføleren er monteret i luftindtagsrøret med en silikone pakning. Denne afmonteres og hullet rengøres med et cylindrisk værktøj. Luftindtagsrøret gennemblæses med komprimeret luft. Figur Rensning af røg gas temperatur føler Denne er fastgjort til udsugningsblæseren med skruer. Rengør føleren med en tør og blød børste. Før den monteres igen, anbefales det at smøre skruerne med rusthæmmende olie Rengøring af brændkammeret I tillæg til den regelmæssige rengøring anbefales det at rengøre og evt smøre følgende: Brændkammer Brændkammerholder Varmevekslerrør Væggene I ovnen. Alle bevægelige dele Rengøring af røgkanaler i ovnen. VIGTIGT: Husk af afbryde strømmen. Se figur 16 herunder. Bag højre sideplade finder De et rensehul. Åbn for hullet ved at skubbe den runde plade til side og støvsug. Brug evt også den medleverede børste. Ydermere afmonteres røggasblæseren ved sæsonafslutning og rengøres grundigt. Side 14 af 23

15 Figur Afmonter og rens røgrør/skorsten. Når rør/skorsten monteres igen, skal De sikre at det er forsvarligt tæt, evt men et pakningsmateriale Smøring af sneglens aksel. Se figur 17 på næste side. Smør foroven og forneden med et spray smøre middel. En ganske lille mængde er tilstrækkeligt. MESSING SKIVE AKSLENS SMØREPUNKT MESSING SKIVE SMØRE PUNKT SNEGLE MOTOR Figur Rensning af pellets doserings rør. Se figur 18 nedenfor. Anvend den medleverede børste. PELLET DOSERINGS HUL RENSE BØRSTE Håndtag til lågen smøres Efterse glaslågens tætningslister og hængsler Figur 18 VIGTIGT: Når rengøring og vedligehold er udført, skal De kontrollere at ovnens funktioner er intakte. Udenfor sæsonen kan De slukke for strømmen til ovnen. CHECK-UP FØR SÆSONSTART Denne er begrænset til at kontrollere at luftindtag og røgrør ikke er blokeret, f.eks. af fuglereder, blade eller andet. Desuden kan det anbefales at støvsuge ovnen bagside, for at hindre evt støvdannelser i at nedsætte ovnens effektivitet. Side 15 af 23

16 12. - PROBLEMLØSNING OG ANBEFALINGER. HVAD MAN IKKE SKAL GØRE Undgå at tænde og slukke ovnen hurtigt efter hinanden. Det vil kunne forårsage skade på ovnens elektroniske komponenter og div. 220 V motorer Undlad at røre ovnen med våde hænder. ECOFOREST ovnene er en elektrisk installation, som, trods et jordet kabel, kan give stød, hvis den ikke er korrekt installeret. Kun kvalificerede håndværkere bør indstille ovnens elektriske komponenter Undgå at løsne nogen skruer uden først at smøre dem med en løsnende olie. OVNEN IKKE FÅR STRØM: HVAD KAN MAN GØRE HVIS Kontroller at der er strøm i vægstikket og at begge ender af kablet er korrekt monteret Kontroller at elforsyningskablet ikke er beskadiget. - Fjern kablet, og afmonter højre sidedør. Kontroller at ingen af kablerne i ovnen er løsnet. Check at der er et blåligt lys i C.P.U 'en. OVNEN VIL IKKE STARTE: Der er ingen pellets dosering: 12.6 Check at der er pellets i lageret Check at glaslågen er lukket helt tæt Undersøg om der er gennemtræk i røgrøret, og at det ikke er stoppet af eet eller andet fremmedlegeme Check sikkerheds termostaten. Denne er placeres bag den højre sideplade. Om nødvendigt aktiveres den ved at trykke på den røde knap. HUSK at afbryde strømmen først!!! Pellets bliver doseret, men ovnen tænder alligevel ikke: 12.10Kontroller at brændkammeret er rent og placeret rigtigt. Det skal lige akkurat røre tændeelementets beskyttelsesrør ved det store hul i brændskålen Kontroller at glaslågen er korrekt lukket 12.12Vær især opmærksom på ovnens renhed. For megen støv eller aske kan forhindre ovnen i at antænde træpillerne Kontroler evt at tændelegemet virker. TÆNDEREN VIRKER IKKE 12.14Kontroler om tænderen varmer op! Fjern brændkammeret og se om tænderen gløder. Rør den ikke!!! UDSUGNINGSVENTILATOREN VIRKER IKKE ELLER VIRKER IKKE KORREKT 12.15Afbryd strømmen og forsøg at løsne en låst motor ved at dreje blæseren med hånden Kontroller om ventilatoren bliver forsynet med strøm Kontroller for løse eller beskadigede kabler KONVEKTIONSBLÆSEREN KØRER IKKE 12.18Kontroller at blæseren ikke er blokeret. Åbn højre sideplade og drej blæseren med hånden. Den skal rulle uden nogen modstand. SNEGLENS GEARMOTOR FUNGERER IKKE NORMALT 12.19Hvis motoren ikke kører og displayet pulserer, skal strømmen afbrydes og sikkerhedstermostaten kontrolleres. Tryk den røde knap ind med en kuglepen eller en spids metalgenstand Kontroller at glaslågen er forsvarligt lukket Hvis den kører langsommere end normalt, kan det skyldes at et fremmedlegeme begrænser dens ydelse. For at løse det er det nødvendigt at tømme pillelageret, for at finde fejlen Hvis gearet larmer, kan det skyldes manglende rengøring. Smør aldrig gearmotoren men kun akslen Kontroller at udsugningsventilatoren fungerer normalt. I modsat fald vil der ikke blive doseret pellets. OVNEN SLUKKER 12.24Kontroller strømforsyningen Ovnen kan være løbet tør for træpiller 12.26Har De evt selv programmeret ovnen til at stoppe? Side 16 af 23

17 12.27Dårlig træpille kvalitet. Fugt, savsmuld? 12.28Hvis ovnen slukker, og De finder halvbrændte træpiller i brændkammeret kan det skyldes mangelfuld rengøring Snavs i ovnen eller behov for rengøring GARANTI ECOFOREST og SCANINCO giver 2 års begrænset garanti for alle metaldele og elektriske installationer forudsat at ovnen er blevet regelmæssigt vedligeholdt, og at De ikke anvender for dårlige træpiller med for megen smuld indhold. Der gives ikke garanti på følgende dele: Glas i lågen Tætningsliste i lågen Brændkammer Maling Den begrænsede garanti omfatter defekt i materialer, forudsat korrekt installation og vedligehold. Hvis ovnen er beskadiget, som følge af forkert anvendelse eller lign. vil garantien ikke dække sådanne skader. Omkostninger, som følge af dårlig vedligehold eller mangelfuld rengøring, dækkes ikke af garantien. Afmontering og geninstallation er ikke dækket af garantien. I tilfælde af reklamation kan producenten vælge enten at erstatte en ovn eller at reparere den. I tilfælde af reparation under garanti er transportomkostninger for kundens regning. ECOFOREST og SCANINCO bærer ikke noget ansvar for skader som følge af 220V-strømudsving ECOFOREST og SCANINCO forbeholder sig ret til ændringer uden varsel. Alle reklamationer skal være skriftlige og sendes til: SCANINCO v/jesper Tousgaard Krøsbærvej Brande Danmark Telefon (++45) Og indeholde følgende basis information: Forhandlers navn og adresse Købsdato Montørens navn, adresse og telefonnummer Kundens navn, adresse og telefonnummer Underskrevet garantibevis Installations dato Ovnens serienummer Bevis for årseftersyn underskrevet af forhandler eller servicemontør Årsag til reklamation, så nøjagtigt som muligt, for at forhindre evt misforståelser. Side 17 af 23

18 14. - SKEMATISK TEGNING AF DELENE Side 18 af 23

19 15. - OVNENS DELE 1 Gear motor 1A Snegl 1B Gear 1C Gear holder med låg 1D Snegleaksel bronze "sko" 1E Snegl aksel forbindelse 1F Snegl skrue sæt 2 Udsugningsventilator 2A Ventilatorhus 2B Ventilator motor 2C Motorforbinder 2D Ventilator propel 2E Ventilator flange 2F Skruer til ventilator 2G Motor union flange 2H Støjdæmper 2I Ventilator 2J Støjdæmper union flange 2K Motor forbinder 2L Ventilator hus union flange 3 Konvektionsblæser 3A Forbindelse og holder 3B Blæser motor 3C Blæser 3D Blæser gummi top 4 Modstand/Tænder 4A Gløderør for tænder 4B Tændingsmodstand med holder 4C Tænder top skrue 5 220V el-forsyningskabel 5A Strømstik 5B Holder for strømstik 6 CPU elektronikplade 6A CPU holder plade 6B CPU holder top 7 Rum temperatur føler 8 Røggas temperatur føler 9 Konvektions temperatur føler 10 Komplet tastatur og display 10A Metal holder 10B Knapper 10C Forbindelses kabel 10D Display 10E Display og CPU forbindelsesplade 10F Display beskyttelsesboks 11 Sikkerhedsnet til pillelager 12 Termostat modtager 12A Termostat med ledninger 13 Trådløs termostat 13A Rumtermostat med ledninger 14 Ventilator forbindelses strip 14A 0,5 F kondensator 14B Ventilator strip holder 15 Kabelsæt 15A Kabel 16 Kabelsæt 17 Sikkerheds termostat med "reset" 17A Sikkerheds termostat i lager 18 Vinkel holder for venstre side 18A Vinkel holder for højre side 19 Kabelbakke for tastatur og display 20 Bagskærm 21 Pellets lager låg 22 Topplade 23 Nedre front plade 24 Højre side plade 24A Højre side øverst, model DIAMANT 24B Højre side nederst, model DIAMANT 24C Højre sidestolpe, model DIAMANT 25 Venstre side øverst, model DIAMANT 25B Venstre side nederst, model DIAMANT 25C Venstre sidestolpe, model DIAMANT 25 Komplet glaslåge 26A Dørramme 26B Dørgreb 26C Bolt for greb 26D Glas 26E Klæbende glas mellemstykke 26F Glasfiber pakning 26G Glas holder (4 stk) 26H Bolte til hængsler 27 Brændkammer 27A Brændkammer rist 28 Forreste rengøringshul 28A Side rengøringshuller 29 Indstillelige ben 49 LOGO Side 19 af 23

20 16. ELEKTRISK DIAGRAM Side 20 af 23

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode Råd og vejledninger Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode råd og vejledninger Generelt Det til enhver tid gældende Bygningsreglement skal respekteres nøje. Underlaget for dette afsnit er BR08,

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort Bio-comfort MONTERINGS VEJLEDNING El tilslutning. Styringen forsynes gennem en Overkog-sikring ( DTO ) monteret på kedlen. Termostat delen bruges ikke. Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brochure til model HR100-HRV120

Brochure til model HR100-HRV120 Brochure til model HR100-HRV120 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING: Før der udføres nogen form for vedligeholdelsesindgreb, skal der tages følgende forholdsregler: Sørg for, at liniens hovedafbryder er afbrudt.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

StålSkorSten til pilleovne

StålSkorSten til pilleovne Stålskorsten til pilleovne Model varde Pl400 skorstenspakken består af: i H A B C Startfod 1 x 2,0 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement D G 444 cm D 1 x 1,0 m isoleret element E 1 x 0-10 graders

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper.

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper. Opstart og justering af forbrænding på NBE pillebrænder Woody v4.99. Grundforudsætninger: Der er monteret en velfungerende trækstabilisator i skorstenen eller på røgrøret Trækstabilisatoren er indstillet

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK HAERO ENERGIETECHNIK GMBH LUG & C E R T I F I C A T E FOR MECHANISM & SOFTWARE DESIGN F I R E L U G A N D F I R E. E U INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK BALANCE / FLASH 5 kw / kw / 35 kw s version Stueversion

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg. Spørgsmål & Svar sp: Hvor høj skal en skorsten være? sv: I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm. Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

BOINK kedel sæt Woody Generation

BOINK kedel sæt Woody Generation BOINK kedel sæt Woody Generation DK Model NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. Kedel bør monteres af autoriseret installatører og skal monteres iht. Arbejdstilsynets publikation

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998 Pejse og brændeovne Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds:

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Linear S / 600 5 kw 4,2-6,5 kw 80 kg Linear M / 700 7 kw 4,9-9,1 kw 95 kg Linear L / 800 10 kw 7-13 kw 110 kg Linear

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere