DET GAMLE HOSPITAL - AUNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET GAMLE HOSPITAL - AUNING"

Transkript

1 DET GAMLE HOSPITAL - AUNING Bygningsarkæologisk rapport Stephanie Christensen Århus Universitet Middelalder- og Renæssancearkæologi

2 Indhold Indledning...2 Baggrundshistorie...2 Analyse... 3 Fundament og sokkel... 3 Døråbninger... 6 Vinduer... 7 Vægge og ruminddeling... 8 Loft i underetage... 9 Tagkonstruktion og sammenhængen mellem tag og hus Murankre Konklusion Bilag 1: Book of rooms (beskrivelse af hver enkelt rum) Bilag 2: Tegninger udarbejdet på baggrund af opmålinger. Bilag 3: Overblik over rum. Væggene navngives med nordvæggen som a og derefter i urets retning. Forsideillustration: Den gamle hospital som det ser ud nu og som det så ud under renoveringen i Første billede efter forfatteren. Andet billede efter: Side 1 af 13

3 Indledning Denne rapport er udformet på baggrund af en uges bygningsarkæologisk feltarbejde i Det gamle hospital i Auning på Djursland. Rapporten indeholder detaljerede tegninger og observationer af den ovennævnte bygning og på baggrund af disse er der udfærdiget en analyse af bygningen og dennes historie. Baggrundshistorie Der findes ikke særlig mange konkrete kilder om det gamle hospital, så det meste af denne baggrundshistorie bygger på oplysningerne fra Ejnar Thuesen Johansens artikel fra Det gamle hospital i Auning befinder sig på adressen Kirkegade 19, matrikel 34. Bygningen blev i 1964 fredet. Bygning stod i lang tid som en skæmmende bygning der havde fået lov til at forfalde og tilmed var i vejen for trafikken. I forbindelse med fredningen igangsatte man en restaurering som blev betalt af Nationalmuseet. Hvor gammel bygningen er vides ikke, men den skulle eftersigende have fungeret som tiendelade for kirken i middelalderen. Den ældste sikre kilde vi har om bygningen er at den i 1600-tallet bliver indviet som hospital, eller fattiggård om man vil, for udtjente fattiglemmer. Manden bag hospitalet var Rigsmarsk Jørgen Skeel, der på dette tidspunkt ejede herregården Gammel Estrup lige uden for Auning. Hvilken bygning der har været her før hospitalet og om der har været en bygning her vides ikke med sikkerhed, men hospitalets første del må have været færdigt inden 1631, da dette er året for Rigsmarskens død. Under restaurationen fandt man i sokkelen tegn på at der er sket en ombygning af huset, men denne kan ikke dateres. Måske er den sket før Rigsmarskens hospital, eller måske skal denne ombygning dateres til 1700-tallet, hvor Overstaldmesteren Jørgen Scheel til Gammel Estrup ifølge kilder skal have fuldendt byggeriet. Overstaldmesteren dør i 1786, så hospitalet må menes at have stået færdigt senest der. Ifølge Kulturstyrelsen er bygningen opført i 1770, hvilket må hentyde til den sidste del som Overstaldmesteren har stået for. 1 På bygningens østmur ses initialerne KLIS. Disse tilhører initialerne hospitalets stifter Jørgen Skeel og dennes, på dette tidspunkt, afdøde hustru Kirsten Lunge. Rigsmarsk Jørgen Skeel var, da han stiftede hospitalet, gift med Jytte Brock, men at han har valgt at sætte sin tidligere kones initialer på hospitalet skal nok ses som et minde om hende. Det samme ses på stolestaderne i slotskapellet på Gammel Estrup, som ligeledes er indrettet af Rigsmarsken. Her ses både Jytte Brocks og Kirsten Lunges initialer på staderne. Da den sidste fattiglem flyttede ud i 1921 blev bygningen anvendt som ligkapel, hvilket også er den funktion de fleste af Aunings ældre beboere husker huset for. Derudover har det fungeret som sløjd/håndarbejdslokale og redskabsrum. Bygningen er restaureret i 1970 erne. Midt i huset fandt man ved restaureringen et aflukket rum som viste sig at indeholde en gammel bageovn og på loftet fandt man også gamle bageredskaber. Hvornår denne ovn er blevet bygget vides ikke, men den har på et tidspunkt højst sandsynlig fungeret som husets køkken og centrale varmekilde. Det var desværre ikke muligt for os, i forbindelse med den nye opmåling at komme ind i rummet, hvor bageovnen skulle befinde sig. 1 https://www.kulturarv.dk/fbb/bygningvis.pub?bygning= Side 2 af 13

4 Ejerforholdene i forhold til hospitalet er i dag således at det tilhører Sønderhald kommune, men kirken lejer sig ind i lokalerne og betaler ligeledes for vedligeholdelse. Analyse Den følgende analyse tager udgangspunkt i forskellige bygningselementer og munder ud i et bud på en tolkning af bygningshistorien. Grundet den begrænsede tid til opmåling og begrænsede tilgang til data omkring restaureringen af bygningen skal konklusionen ses som et kvalificeret bud på en tolkning af bygningen ud fra de data der har været til stede og et blevet samlet ind. Fundament og sokkel Figur 1. Hospitalet er mærket med 34 og det ses at den nord-sydgående vej, har snævret kraftigt ind omkring hospitalet. Efter:http://hkpn.gst.dk/mapviewer.aspx?type=o2k_oekort&id= 39912&elav= Bygningens fundament består af kampesten og disse er synlige på nord, syd og østsiden af huset. Derudover har huset næsten hele vejen rundt en sokkel af tilhugne kvadre, sandsynligvis af granit, svarende til Auning kirkes sokkel. På tidligere billeder ses det at vejen har gået tæt forbi huset (fig. 1). Vejen har ligeledes ligget højere end den gør nu. Dette er højst sandsynligvis en af grundene til at husets fundament nu er synlig ud mod vejen. Terrænet er simpelthen faldet i takt med slid fra trafikken og har synliggjort fundamentet og dette er også, især på østsiden, skredet lidt ud. Dog findes der ikke kvadersokkel hele vejen rundt om bygningen. I hjørnet mellem nord- og østfacaden er muren muret hele vejen ned med almindelige mursten. Dette er tydeligt på figur 2 som viser huset under restaureringen. Side 3 af 13

5 Figur 2. Det gamle hospital under restaurering. Det ses tydeligt at kvadersokkelen ikke går hele vejen rundt om huset. Den røde cirkel markerer den manglende granitsokkel. Efter 1976_01.jpg Der kan være flere grunde til dette. Måske er jorden om huset efterhånden skredet så meget at sokkelen er gledet ud og der har efterfølgende vist sig nemmere at reparere dette ved at mure hele hjørnet op. En anden mulighed er at huset i sin tid har fået leveret sokkelstenene fra kirken, efterhånden som denne udbyggedes og man skiftede kvadre ud med mursten. Hospitalet har således fået de tiloversblevne kvadersten fra kirken, men der har måske ikke været nok til at nå hele vejen rundt om huset. En ting der taler for at muren kan være skredet ud er det nordligste muranker. Dette er anderledes end de resterende idet de to ankre på øst- og vestsiden af huset ikke bare sidder fast i en loftsbjælke, men er forbundet med hinanden via en metalstang i hele husets bredde. Dette viser at lige netop østmuren og nordmuren af bygning er udsat i forhold til udskridning og det er noget man har forsøgt at undgå. På figur 3 og 4 ses den førnævnte jernstang. Side 4 af 13

6 Figur 3 Her ses den vestlige del af det nordligste murankers jernstang i rum 0.2. Figur 4 Her ses det at jernstangen der forbinder det nordligste muranker i øst og vest går igennem rum 0.3. Inde i huset ses der i sokkelniveau på sydvæggen et lille fremspring i væggen. Dette skyldes at den nederste del af væggen er af kvadersten, tilsvarende dem der findes udenfor. Hvad dette skyldes ved vi ikke. Det er kun på denne væg at dette ses. På østvæggen ses der også en stor sten muret ind i væggen, men denne er ikke så fint tilhugget som dem i sydvæggen og den sidder for sig selv, dette ses tydeligt på tegningen af østvæggen i bilag 2. Det eneste der kan siges om de fine kvadre i sydvæggen er at de enten er lavet til formålet eller har siddet sammen tidligere i en anden bygning, da de ser ud til at passe rigtig fint sammen i både højde og udformning. Skulle det være sokkelstenene ude fra som ses indvendigt, så må de være meget tykke og dette er ikke den gænge praksis, da kvadersten ofte kun er pænt afhuggede på den side der Side 5 af 13

7 vender ud ad og skal ses. Det må antages at denne del af sokkelen består af et dobbelt lag sten. Døråbninger Figur 5 Her ses henholdsvis hospitalets nuværende indgangsdør samt døren til kirkens våbenhus. Begge med kurvehanskbuet åbning. I huset findes der to døråbninger, én mod vest og én mod øst, hvorfra den ene nu fungerer som hovedindgang, mens den anden ikke bruges længere og heller ikke er tilgængelig indefra. Den nuværende hoveddørs døråbning er udvendigt smykket med en kurvehanksbue. Denne udformning ses ligeledes på våbenhusets dør i Auning kirke. Døråbningen mod øst er derimod fladbuet. På ydersiden af bygningen leder der en trappe af granitsten op til døren i øst. I trappens trin ses huller efter kløvning af stenene. Trappens placering er muligvis original, men trinene er sat om i nyere tids mørtel. Hvilken en af disse indgange, der er den ældst er svært at se. Det afhænger blandt andet af kronologien i bygningen, som er svær at afkode ud fra vore opmålinger. Døren mod øst sidder under en af bjælkerne som loftet ligger på. Dette ville ikke være en optimal placering af en døråbning i det tilfælde af at bjælken var der først. Dermed ville dette være et alt for svagt sted i muren at lave hul til døråbningen, idet bjælken så ikke ville have andet end et smalt stykke mur oven på døren at hvile på. Hvis døren derimod var der først, og bjælken så senere er blevet indsat i forbindelse med en istandsættelse af loftet, kunne denne dør være oprindelig. Dog taler placeringen af murankret uden på husets østside, direkte over døren for at bjælken har været der først og at døren dermed er indsat senere. Netop Figur 6. På billedet ses døren i øst og hvordan denne befinder sig umiddelbart under en loftsbjælke. Den lille bjælke der omtales ses mellem dørens top og loftsbjælken. dette muranker repræsenterer bogstave J og kan dermed sættes i forbindelse med hospitalets stifter Jørgen Skeel. Man kunne dermed hurtigt forestille sig at dette muranker må befinde sig på sin oprindelige plads. Dog skal det her tilføjes at placeringen af dette muranker ikke nødvendigvis er den Side 6 af 13

8 oprindelige, for som det ses på figur 2, så har man under restaurationen haft murankrene nede og efterfølgende sat dem op igen. Den originale placering af J et kendes dermed ikke. Mellem loftsbjælken og døren i øst sidder der inde i væggen en vandretgående mindre bjælke, som højst sandsynligvis er indsat som afstivning i forbindelse med indsættelsen af døren på dette ellers svage sted. Bjælken fortsætter ind i rum 0.4 og 0.6. og dette er baggrunden for at se den som et støttende element i bygingen. Det må konstateres, at kronologien i denne del af bygningen er yders svær at afkode. Den nuværende hovedindgang kan muligvis være den ældste hovedindgang vi i dag kan se. Og denne kan grundet kurvehanksbuen, antages at være jævngammel med døren i våbenhuset. På bygningens ydre vestmur ses en enkelt række af buede mursten, der indikerer at der her tidligere har været en større åbning, højst sandsynlig en port. Som nævnt tidligere har hospitalet også fungeret som kapel og kasseren for menighedsråder Walin Feder fortalte, at han kunne huske kapelttiden fra sin ungdom. I denne tid havde huset en stor port i vest og der var her man kørte kisterne ind. Det er højst sandsynligvis denne port, vi her ser resterne af og som også er afbilledet på tegningen af vestfacaden. Om denne port er ældre end kapeltiden og også har været der dengang, der var hospital, ved vi ikke. Men en stor port har man nok ikke haft brug for i hospitalet, så hvis der har været en åbning her tidligere må det have været en almindelig dør. Den eneste grund til at der i hospitaltstiden skulle være en port her, kunne været hvis den var en gemt rest fra de tidligste tider, hvor bygningen efter sigende skulle have været en tidendelade tilhørende kirken. En anden detalje der skal nævnes angående denne mulige port er, at sokkelen på ydersiden i vest, netop ud fra hvor vi antager porten har været, kun består af mursten. Resten af vestfacaden har kvaderstenssokkel og dette kunne tyde på at porten ikke er fra bygningens ældste periode, men er blevet senere indsat og dermed nok kun hører til i kapeltiden. Vinduer I bygningen findes flere vinduer, men kun to af åbningerne der muligvis er originale. Alle de andre vinduer har en træoverlægger, hvilket vil sige at de er sat ind senere og man har sat en overlægger ind for at stabilisere muren, der hvor der er blevet lavet hul til vinduet. Det ene vindue uden overlægger er et lille vindue i rum 0.2, som ses på figur 8. Side 7 af 13

9 Figur 7 Her ses det eneste vindue i rum 0.3 og i den nordlige facade. Dette er det andet ud af to vinduer i bygningen uden træoverlægger og det antages dermed at være blandt de ældste dele af huset. Figur 8 På figuren ses det nordligste vindue i vestvæggen. Dette er det ene ud af to vindue i bygningen uden en træoverlægger, og det antages dermed at være blandt de ældste. Dette vindue har dog en anden udformning på ydersiden, idet det her er helt firkantet. Grunden til den kantede indvendige form kendes ikke. Det andet vindue der muligvis er originalt er det smalle dobbeltvindue i rum 0.3, som ses på figur 7. Under restaurationen har hele murværket over det sydligste vindue i husets østfacade været slået væk. Det kan tænkes at denne vinduesåbning kan have været original, eller have gemt på spor af et originalt vindue, men dette kan ikke længere udledes af murværket. Dette nedtagning af murværker forklare også hvorfor den buede vinduesblænding der ses over de to nordlige vinduer i østfacaden, ikke ses i ved det sydlige vindue Det sydligste vindue i rum 0.4 skal her nævnes, idet det muligvis kan dateres. Ikke præcist årstalsdateres, men dateres til at være samtidig med døren i rum 0.5. Dette vindue sidder ligesom døren meget højt og tæt på loftsbjælken. Den vandrette bjælke over døren i rum 0.5 går også henover det sydlige vindue i rum 0.4 og der med kan man forestille sig at disse huller i muren, til dør og vindue, er lavet samtidig. Vægge og ruminddeling Den nuværende ruminddeling antages ikke at være den originale, idet husets mange brugsperioder og forskellige brugsformål, angiveligt må have påvirket indretningen af huset. Væg c i rum 0.1 og væg a i rum 0.6 kan med stor sandsynlighed siges ikke at være Side 8 af 13

10 oprindelige. Ved mødet mellem disse to vægge og vestfacaden af huset ses revner i næsten hele væggens højde og fra hullet på loftet, hvor man kunne se ned til den gamle bageovn, var det tydeligt at se, at vestfacaden og væg c i rum 0.1 ikke var muret i forbandt. Det samme antages at være gældende for væg a i rum 0.6 pga. tilsvarende revner som kan ses på figur 9. Figur 9 Samling mellem væg a og d i rum 0.6. Revnen ses tydeligt fra bunden af vinduet og ned. Dette tyder på at væggene ikke er muret i forbandt. Væg a i rum 0.1 ser umiddelbart ikke oprindelige ud, idet den er fint pudset op. Dog ser den også ud til at flugte med det lille stykke murfremspring der ses i den nordlige ende af væg b i rum 0.4 og man kan forestille sig at disse to stykker væg engang har være forbundet. Hvis væg a i rum 0.1 og væg b i rum 0.4 har været én sammenhængende væg, kunne man forestille sig at den resterende del af bygningen mod nord er en senere tilføjelse. Dog er der ikke meget der taler for dette, hverken i murværk eller i tagkonstruktionen. Det eneste spor af at der sker en ændring i den nordligste ende af huset, sammenlignet med resten af bygningen kan ses ved den nuværende indgangsdør. På vestfacaden ses en ændring i højden på kvaderstenene i sokkelen og tilvirkningen af stenene bliver mere grov. Men da denne sokkel som nævnt højst sandsynligt er bygget af overskudssten fra kirken, er denne ændring ikke nok til at skulle kunne forklare ovenstående problem med en evt. udbygning mod nord. Det skal dog nævnes at nordenden må anses for at være et skrøbeligt punkt i bygningen, hvilket den førnævnte gennemgående jernstang mellem de nordligste murankre er et tegn på. Som det ses på figur 1 har bygningen tidligere ligget meget udsat i forhold til vejen som er gået tættere forbi huset end den gør nu. Som følge af megen trafik og senere ændringer af vejforløbet kan man sagtens forestille sig at husets nordende er begyndt at skride og dermed har måtte afstives. Loft i underetage Loftsbrædderne i underetagen ser ud til at være af nyere karakter og bjælkerne ser heller ikke ud til at være oprindelige. Disse er forskellige i udformningen og nogen af dem er tydeligvis tilvirket med en moderne sav som det ses på figur 10. Side 9 af 13

11 Figur 10 Her ses en af loftsbjælkerne i rum 0.6, som tydeligvis er tilvirket med en moderne sav. Bjælke nr. 7 fra syd har et tømmermærke, som ikke passer sammen med noget andet træ i nærheden og der dermed et tydeligt tegn på at der har fundet en ombygning sted. Det er muligt at loftet er lagt i forbindelse med restaureringen og som nævnt tidligere har murankrene i hvert fald i østfacaden været taget ned og det er dermed også muligt at bjælkerne her er blevet skiftet ud. Tagkonstruktion og sammenhængen mellem tag og hus På loftet ses 13 spærfag, hvoraf 6 af dem er nye og sidder som hver anden imellem de ældre. På grundplanstegningen af loftet, er ikke alle de nye spær indsat, idet der har været fokus på den ældre konstruktion. I nordenden er der indtegnet få af de nye spær. Tagkonstruktionen bærer et saddeltag af tegl med valmede gavle. Spærene har ikke nogen forbindelse til bjælkerne nedenunder. Spærene hviler direkte på en rem, der ligger direkte oven på murkronen. Det er højst sandsynligvis denne konstruktion, der har forårsaget mange af de problemer vi ser i bygningen. Den rem spærene hviler på består af flere stykker træ, der er samlet med beslag, som det ses på figur 11. Side 10 af 13

12 Figur 11 På figuren ses remmen, som spærene hviler ovenpå og hvorledes denne består af flere stykker træ der holdes sammen af et jernbeslag. Idet spærene ikke har haft forbindelse til nogle bjælker, har der heller ikke været noget til at tage det udadgående tryk fra spær og tag og spærene har dermed presset murene fra hinanden. Dette er man senere blevet opmærksom på, hvilket har gjort at man har indsat de øverste hanebånd i de gamle spær. Derefter er de nederste hanebånd tilføjet og man har enten i samme ombæring eller kort efter opsat de nyere spær med to hanebånd imellem de gamle spær. Kronologien baseres i høj grad på typen af tapninger. På de gamle spær er hanebåndene bladet ind i spærene, en teknik der kan bruges mens spærene stadig står. Derimod er hanebåndene på de nye spær tappet ind i spærene, hvilket kun kan gøre i selve samlingen af spærene. Hvis man skulle have gjort dette med de gamle spær ville man have været nødt til at tage spærene ned og skille dem ad for at kunne tappe hanebåndene ind. På spærene på hver sin side af skorstenen har der været opsat to sæt af krydsende brædder, såkaldte vindspær, som er ødelagt i forbindelse med opsætningen af de nye spær. Disses placering tyder på, at bygningen har kunne give sig i nord-sydlig retning, hvilket nok kan forklares med at spærene ikke har bestået af en stærk lukket trekant, da der har manglet bjælker på tværs af bygningen. Kronologien af spærene er også forsøgt opnået igennem registrering af de mange tømmermærker. Der er identificeret tre forskellige slags, hvorfra de nyeste, tydeligt kun sidder på de nye spær. Forholdet mellem de to andre kan ikke udledes, men det er tydeligt at næsten ingen af tømmermærkerne på spær og hanebånde passer sammen, hvilket understøtter at hanebåndene må være indsat senere og må stamme fra en anden bygning. Denne anden bygning befinder sig højest sandsynligvis på Gammel Estrup, hvor man skulle have hentet træ fra under restaurationen. Derudover er det også tydeligt at stykker Side 11 af 13

13 Figur 12 Figuren viser et udsnit af noget af det genbrugstømmer der findes i tagkonstruktionen. af træet er genbrugstræ som det ses på figur 12. Ét af spærfagene (nr. 7 fra syd) kunne måske være oprindeligt. Her passer tømmermærkerne på de to spærdele sammen helt i kip og træet ser også markant ældre ud end noget af det andre træ i tagkonstruktionen. At der er sket tydeligt udbedringer og reparationer i tag konstruktionen er tydeligt, på spær, rem og spærfødder som det ses på figur 13. Murankre Bygingen er højst sandsynligvis ikke oprindeligt født med murankre, da dette ofte ses som tilføjelser. Den gængse praksis er, at man har haft gennemstukne bjælker og når enderne på disse rådner, skæres de væk og man sætter murankre på i stedet. Hvis dette er tilfældet kan man forestille sig at den bygning der evt. har stået der før Rigsmarskens hospital har haft gennemstukne bjælker og at de har været så rådne at man har sat murankre i, og i den forbindelse er initialerne også kommet op. Selvom initialerne ikke ligner murankre, så passer de med bjælkerne inde i huset og man kan se at de sidder fast i disse. Dog skal det nævnes at det ikke vides om murankrene sidder på deres oprindelige plads, idet de har været taget ned som det ses på figur 2. Hvis man sammenligner J et på øst siden med de to lige murankre på figur 14 kan man se at disse to væsentligt mere ligner et J end det der sidder om J. Det kan være at der er sket en forbytning under restaurationen. Figur 13 Spærfod med tydelige spor efter ombygning. Side 12 af 13

14 Figur 14 Figuren viser den midterste del af vestfacaden og de to J - lignende murankre Konklusion Husets faser står ikke tydeligt frem og kronologien i husets opbygning er meget svær at afkode. Dette gør, at betegnelserne original og oprindelig, som optræder flere steder i rapporten, som udgangspunkt henviser tilbage til hospitalstiden, da det er denne periode der er den ældste, vi konkret ved besked om fra flere kilder. At bygningen skulle have været en middelalderlig kirkelade er muligt, men i så fald er der ikke bevaret spor af denne som er til at se under en opmåling. Det er muligt at der gemmer sig synlige spor efter denne bygning, men i så fald ville man være nødt til at rense bygningen for puds. Det har været diskuteret om bygningen kunne have været et midtforstue hus 2 og at den oprindelige indgang dermed skulle være den østlige døråbning. Bjælken direkte over denne dør taler dog imod dette som en oprindelig indgang. Dog medmindre at loftskonstruktionen er ældre og bjælken er lagt ind efter at døren er sat i. Den mystiske bageovn der fandtes ved restaureringen har vi ikke haft adgang til, men det er muligt at denne ville kunne give svar på en del spørgsmål omkring ruminddelingen og hvor åbningen ind til ovnen har været. Derudover kunne adgang til ovnen løse mysteriet om bjælken over østdøren, som tilsyneladende går direkte igennem skorstenen, hvilket virker mærkeligt. En grundigere undersøgelse hvor man bankede lidt puds ned og fik adgang til ovnrummet, ville kunne give meget til vores viden om Det gamle Hospital. 2 Hustype der kendes fra byhuse i Jylland. Disse er ofte fra middelalderen og erstattes af andre typer i renæssancen. Side 13 af 13

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning 12.8.2011 Resultat af prøve. August 2011 NIELS-HOLGER LARSEN August 2011 Baggrund for prøvebehandling Prøven skal danne grundlag

Læs mere

Nordborg Kirkes bygningshistorie

Nordborg Kirkes bygningshistorie Nordborg Kirkes bygningshistorie En summarisk beskrivelse - med udgangspunkt i beskrivelsen i Danmarks Kirker samt iagttagelser gjort under facaderenovering og gennemgang af tagværk i forbindelse med forberedelser

Læs mere

Facaderenovering og det der følger med

Facaderenovering og det der følger med Facaderenovering og det der følger med Indledning... 1 Afrensning og oppudsning... 2 Udbedring af revner... 9 Bærejern til indvendig trappe... 13 Kvisten: Råd og rust... 18 Gesimser, sålbænke, sokkel og

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN

porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN Tekst: Henrik Terney Foto: Thomas Yde porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN SMUKKE GAMLE EJENDOM, MEJLBORG

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

Overordnet opgavebeskrivelse

Overordnet opgavebeskrivelse Overordnet opgavebeskrivelse Opgaven er, overordnet set, at afslutte vores påbegyndte malearbejde af alt udendørs træværk på bygningerne på adressen Hyrdedamsvej 53. Det der skal males over er de brune

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning 7259 Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning Klagers påstand: Der er en revne i en lodret fuge mellem det oprindelige hus og tilbygningen. Revnen burde være omtalt

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 Besigtigelsesdato: Torsdag den 19. september 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 Besigtigelsesdato: Onsdag, den 17. september 2014, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser En smuk rødbøg og hvad så? Den dækker faktisk Hansens nye hus opført af Hansens egne håndværkere efter tegninger fra undertegnede. Det er jo et gammeldags

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Konklusion. Malerfagets Behandlingsanvisning. Visuel registrering af overfladen. Algevækst 1. Intakt. Malingfilmen (øverste halvdel)

Konklusion. Malerfagets Behandlingsanvisning. Visuel registrering af overfladen. Algevækst 1. Intakt. Malingfilmen (øverste halvdel) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 KØBEHAVS MALERLAUGS VIDUESPROJEKT II I SAMARBEJDE MED DATEA SMEDEHOLM 10 2008 Konklusion Tilstanden af vinduerne år tre efter malerbehandlingen, kan læses i koderne på

Læs mere

Er dit hus stormfast?

Er dit hus stormfast? Er dit hus stormfast? Undersøgelser har vist, at nyere parcelhuse kan have så alvorlige fejl og mangler, at en orkanagtig storm i værste fald kan medføre store skader. Det drejer sig om huse med let tag

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 BUDGET 2014 2015 2016 2017 Anlægsbudget 500.000 499.000 500.000 0 Driftsbudget 500.000 0 0 0 I alt: 1.000.000 499.000 500.000 0 I samarbejde med Teknik

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk MedByg MedByg kan i princippet foregå i alle vores huse. Alt, der bygges i samarbejde med os, er individuelt. Prisen på et individuelt hus er naturligvis også lidt højere, men der er mange forhold, der

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

Af oprindelige ydre enkeltheder

Af oprindelige ydre enkeltheder Krejbjerg Kirke Krejbjerg var engang næsten en ø, omkranset af vand. Og i dag må man passere en bro ved hver af de fire indfaldsveje for at komme hertil. Fra Balling kommer man over åen ved Grundvad. Fra

Læs mere

Dilatationsfuger En nødvendighed

Dilatationsfuger En nødvendighed Dilatationsfuger En nødvendighed En bekymrende stor del af Teknologisk instituts besigtigelser handler om revner i formuren, der opstår, fordi muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at arbejde (dilatationsrevner).

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 25.03.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Jørn Christensen, Einar Estrup, Helle

Læs mere

Sct. Mortens Kirke. Revideret forslag til ny sakristibygning Udarbejdet af Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S den 24.

Sct. Mortens Kirke. Revideret forslag til ny sakristibygning Udarbejdet af Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S den 24. 1 1 Forslag til ny sakristibygning Bygningen placeres hvor den eksisterende sakristibygning ligger på korets nordside. Det nye sakristi forlænges dog to meter i forhold til det eksisterende. En muret facade

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

SHELTER MATERIALEFORBRUG:

SHELTER MATERIALEFORBRUG: GØR-DET-SUPER SHELTER SUPERWOOD SIDE 1 GØR-DET-SUPER Her finder du vejledning til noget, som vil vække jubel i hele familien - som legehus for de mindre børn - som samlingspunkt for de større børn med

Læs mere

Standardhus Einherjere type VI

Standardhus Einherjere type VI Standardhus Einherjere type VI 2002 Copyright 2002 Thomas Greve / Martin Seliger / Einherjerne Standard hus Type VI 1. Forord 3 2. Intro 4 -Ide -Opbygning 3. Martrialer 5 4 Bygning af elementer -Ramme

Læs mere

Tegning: Mål: Sag: Bygherre: Dato: Facader vest og syd 1:50. Facade mod vest. Ombygning sommerhus, Grævlingevej 2, 7860 Spøttrup

Tegning: Mål: Sag: Bygherre: Dato: Facader vest og syd 1:50. Facade mod vest. Ombygning sommerhus, Grævlingevej 2, 7860 Spøttrup 1870 724 2427 246 2427 40 837 60 60 1632 1632 60 837 40 1968 1632 3000 5500 17500 5200 3800 2100 1870 2970 200 1100 960 1525 500 670 610 400 975 600 1970 3000 2030 7000 Facader vest og syd Facade mod vest

Læs mere

HJEMSTAVNSGÅRDEN. Rapport vedr. konstruktive og vedligeholdelsesmæssige forhold. April 2008

HJEMSTAVNSGÅRDEN. Rapport vedr. konstruktive og vedligeholdelsesmæssige forhold. April 2008 HJEMSTAVNSGÅRDEN April 2008 Karsten Rønnows Tegnestue A/S Jørgen Nielsen - Rådgivende Ingeniører A/S April 2008 s. 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund s. 2 2. Historik s. 2 3. Tilstandsregistrering s. 2

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Lillevilla + 5 Opstillingsvejledning

Lillevilla + 5 Opstillingsvejledning Kontroleret af: Vigtigt! Gem denne samlevejledning. Garantinummer: Lillevilla + Opstillingsvejledning 2,0 m Finland 2, m BEMÆRK! Opgiv venligst den garantinummer, der er limet fast på pakken og på samlevejledningen,

Læs mere

Tegneprogrammet Sketch Up er et gratis program hvor man kan tegne f.eks. huse i 3D.

Tegneprogrammet Sketch Up er et gratis program hvor man kan tegne f.eks. huse i 3D. Tegneprogrammet Sketch Up er et gratis program hvor man kan tegne f.eks. huse i 3D. Tegneprogrammet er forholdsvis avanceret, men alligevel enkelt at bruge. Der er mange muligheder, men også mange hjælpemuligheder

Læs mere

Forløbigt budget 2015

Forløbigt budget 2015 t budget drift Bakkendrup 334.625 Kalkning af kirken Ligning i alt: 334.625 334.625 Bregninge-Bjergsted-Alleshave. 2.297.355 Bregninge: Kalkning af kirken Kirken - autostyring af ur (også Alleshave) 50.000

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

Termografi Rapport. Nordborgvej 75B - 6430 Nordborg - Tlf. 60706090. Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup. Dato for undersøgelse:

Termografi Rapport. Nordborgvej 75B - 6430 Nordborg - Tlf. 60706090. Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup. Dato for undersøgelse: Nordborgvej 75B - 6430 Nordborg - Tlf. 60706090 Termografi Rapport Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup Dato for undersøgelse Udført af 1(18) Peter Jensen Indholdsfortegnelse Side 1 Forside Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Husbygning til modelbanen.

Husbygning til modelbanen. Husbygning til modelbanen. I de sidste par år har jeg, som nogle nok har opdaget, bygget en del huse til modelbanen, primært Langå og udstillingsanlægget. De fleste af husene er placeret op af bagvæggen

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Ejerforeningen Åhavnen II

Ejerforeningen Åhavnen II Ejerforeningen Åhavnen II 6. november 2010 Opdateret 19. februar 2011 Oversigt over besvarelser på rundspørge vedr. kulde-, vand- og lugtgener. 38 Koldt ved indgang og dør. Kulde ved dør. Dør er utæt og

Læs mere

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Udarbejdet af Ejendomsgruppen, Kirkestien 1 8961 Allingåbro Indholdsfortegnelse: - Planmæssige forhold - BBR - Tinglysning - Anvendelse

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle

Læs mere

Materialet er indforstået - der refereres til vores møde herom i forvaltningen 07-01-2014.

Materialet er indforstået - der refereres til vores møde herom i forvaltningen 07-01-2014. John Wegner 18. januar 2014 Til Varde kommune Angående BR10 ansøgning om nedrivning af beboelsesejendom. Vedrørende Dejrupvej 91, 6855 Outrup. Matr.nr. 2h Dejrup By, Outrup. Dette dokument supplerer min

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 Besigtigelsesdato: 2014-09-04 torsdag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE. Ny farvesætning

RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE. Ny farvesætning RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE Ny farvesætning NIELS-HOLGER LARSEN OKTOBER 2014 Indledning I 2012 blev der udarbejdet et forslag til en indvendig vedligeholdelse, der skulle omfatte afrensning af

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere