Miljørapport Miljøvurdering af Lokalplan nr. 174 og Kommuneplantillæg nr. 15 for solcelleanlæg ved Kikkenborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljørapport Miljøvurdering af Lokalplan nr. 174 og Kommuneplantillæg nr. 15 for solcelleanlæg ved Kikkenborg"

Transkript

1 Miljørapport Miljøvurdering af Lokalplan nr. 174 og Kommuneplantillæg nr. 15 for solcelleanlæg ved Kikkenborg Lemvig Kommune 2013

2 Forord Lemvig Kommune har modtaget en ansøgning om at opstille et solcelleanlæg på et område på ca. 27 ha syd for Kikkenborgvej i tilknytning til fem vindmøller, der er omfattet af Lokalplan nr Solcelleanlægget vil blive et af de første og største i Danmark. Der foreligger dog endnu ikke en konkret projekt for solcelleanlægget. Området er ikke udlagt til formålet i en lokalplan eller kommuneplanen, og der udarbejdes derfor en lokalplan og et kommuneplantillæg. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der foretages en miljøvurdering: - når der tilvejebringes planer indenfor fysisk planlægning, hvis planerne fastlægger rammerne for anlægstilladelser, - for projekter omfattet af lovens bilag 3 eller 4, eller - hvis planerne påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. Solcelleanlæg er anført på lovens bilag 3, pkt. 3, litra a, som et industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. Da lokalplanen og kommuneplantillægget fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan, er planerne blevet screenet, og det er på baggrund af screeningen fundet nødvendigt at udarbejde en miljøvurdering til nærmere belysning af bestemte parametre, som er blevet afgrænset gennem en scoping. Denne miljørapport udgør den del af dokumentationen vedrørende planerne, som er fastlagt iht. loven. Miljørapporten vedrører således den miljøpåvirkning, som planerne medfører. Miljørapporten er inddelt i fire kapitler. Første kapitel Indledning præsenterer det påtænkte anlæg og projektområdet samt de temaer, der vurderes i miljørapporten. Desuden gives en status for sammenhængen med anden lovgivning. Andet kapitel Ikke teknisk resumé opsummerer miljøvurderingen. Tredje kapitel indeholder en vurdering af de af lovens parametre, som planforslagene er fundet til gennem screening og scoping at kunne have væsentlige indvirkning på miljøet. Vurderingen består af en redegørelse for potentielle problemer, 0-alternativet, afbødende foranstaltninger og overvågning. Fjerde kapitel lister de anvendte referencer i kronologisk rækkefølge, der er henvist til gennem rapporten gennem brug af fodnoter. Henvendelse: Lemvig Kommune Plan og Byg Rådhusgade Lemvig Tlf.: Miljørapporten er udarbejdet af Geopartner, Landinspektørgården a/s. 2/22

3 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indholdsfortegnelse Indledning Planforslag Fokusområder i miljøvurderingen Anden planlægning og lovgivning Overordnede miljø-mål Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Befolkning og menneskers sundhed Jordbund og jordbrugserhvervet Klima Referencer /22

4 1 Indledning Planforslag udstikker overordnede rammer for et endnu ikke defineret projekt. Området (lokalplanområde og rammeområde) 1.1 Planforslag Lokalplan nr. 174 og Kommuneplantillæg nr. 15 i det følgende kaldet planforslagene muliggør etablering af et solcelleanlæg. Planforslagene udlægger et område ved Kikkenborg vest for Damhusvej mellem Vemb og Bækmarksbro i tilknytning til fem nye vindmøller omfattet af Lokalplan nr. 164, der erstatter fem eksisterende vindmøller. Lokalplanområdet og rammeområdet for solcelleanlægget er sammenfaldende og refereres til i det følgende som området. Der foreligger endnu ikke et konkret projekt for et solcelleanlæg. Planforslagene har således til formål at udlægge et område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg samt de til formålet tekniske installationer og bygninger. Derudover fastlægger planerne bestemmelser for solcelleanlæggets placering og ydre fremtræden. Planforslagene udstikker således de overordnede rammer, der kan muliggøre etablering af et solcelleanlæg. Området er ca. 27 ha og ligger i landzone. Terrænet er fladt i hele området og er beliggende i kote ca. 10. Området fremstår i dag som dyrket landbrugsjord, og de berørte ejendomme er noteret som landbrugsejendomme, hvorfor landbrugspligten skal ophæves for at kunne realisere planerne. Området er omgivet af skovbeplantning, der er noteret som fredskov. Området vil således ændre karakter fra landbrugsjord til et område med teknisk anlæg i den periode, hvor anlægget er i drift. I lokalplanen stilles der i tilknytning til bonus-bestemmelser derfor betingelse om, at anlægget skal fjernes, og at arealet skal tilbageføres til landbrugsjord ved anlæggets ophør. Området ligger syd for Kikkenborgvej og vest for Damhusvej i den sydlige del af Lemvig Kommune tæt på grænsen til Holstebro Kommune. Eksempel på solcelleanlæg Størrelsen af området muliggør et solcelleanlæg med en kapacitet på op til 15 MW. Til sammenligning har de fem vindmøller, der opstilles i løbet af 2013 i samme område, en samlet kapacitet på 15,4 MW. Et anlæg på 15 MW vil bestå af ca solcellepaneler på piloterede stativer i en dybde af 1,5-2 meter, der opstilles i rette østvestvendte rækker med en afstand på ca. 7,5 meter. Afstanden gør, at det kun i et mindre omfang vil blive nødvendigt at etablere mindre, interne serviceveje. Solcelleanlæg har typisk en højde på 1,5-2,5 meter a. 4/22

5 Udover solcellepanelerne består et solcelleanlæg også af invertere, der omdanner den producerede jævnstrøm til vekselstrøm inden det sendes via kabler ud i det overordnede el-net. Desuden af mindre transformerstationer, hvor de to spændingsniveauer i hhv. anlægget og el-nettet sammenkobles. I nogle invertere er transformeren indbygget. Planforslagenes indhold. Lokalplanen fastlægger, at solcelleanlægget skal placeres i lige, parallelle rækker indenfor et nærmere angivet byggefelt. Der åbnes mulighed for, at solcellepanelerne inkl. stativ kan have en højde på op til 4 meter. Der stilles betingelse om, at der mod Kikkenborgvej skal etableres et beplantningsbælte i en bredde af 5 meter for at skærme visuelt for anlægget og som supplement til omgivelserne øvrige beplantning. For at undgå tyveri og af hensyn til sikkerheden både over for mennesker og dyr og for at holde evt. græssende får inde skal der etableres et hegn omkring anlægget 1b. Hegnet kan være op til 2 meter. Der gives mulighed for, at der kan etableres 10 mindre teknikbygninger, hvor det samlede areal ikke må overstige 100 m 2, og højden ikke må overstige 2,5 meter. Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde til teknisk formål. I relation hertil fastlægges generelle retningslinjer for større, landbaserede solcelleanlæg samt rammebestemmelser. Aktiviteter i anlægs- og driftsfase. Aktiviteterne i anlægsfasen består af etablering, tilslutning til el-nettet og ibrugtagning, hvilket forventes sket med udgangen af Solcelleanlæggets dele produceres i udlandet og/eller Danmark og fragtes til Danmark, hvor det samles lokalt. Det vil ikke være nødvendigt at etablere yderligere adgangsveje, end de veje der etableres i forbindelse med de nye vindmøller. Der kan dog etableres mindre serviceveje mellem solcellepanelerne. Solcelleanlægget forventes at kunne tilkobles til el-nettet enten via de eksisterende kabler, som bliver i overskud, når fem eksisterende vindmøller udskiftes med fem nye, eller at nye kabler til de fem nye vindmøller er af en kapacitet, der også kan klare et solcelleanlæg. I driftfasen vil aktiviteter bestå af service og eftersyn. Screening Scoping Miljøvurderingens indhold 1.2 Fokusområder i miljøvurderingen Miljøvurderingen er udført efter principperne beskrevet i Miljøministeriets Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer fra juni Der er først udarbejdet en screening (en forundersøgelse), der undersøger, om planerne kan medføre væsentlig indvirkning på miljøet, og om der derfor er pligt til at udarbejde en miljøvurdering. Da screeningen resulterede i, at der skulle gennemføres en miljøvurdering, er der efterfølgende gennemført en scoping (afgrænsning) af de emner, miljøvurderingen skal omfatte. Scopingen er gennemført i et skema, der indeholder de parametre, en miljøvurdering jf. lovgivningen skal indeholde. På baggrund af scopingen er det vurderet, at planforslagene kan have væsentlige indvirkning på miljøet med hensyn til: - Befolkning og sundhed - Jordbund og jordbrugserhvervet - Klima Vurderingen af parametrene omfatter beskrivelse af relevante miljømål og status/miljøproblemer, beskrivelse af 0-alternativ, afhjælpende foranstaltninger og overvågningstiltag. 1 Peter Jørgensen fra Sikkerhedsstyrelsen oplyser, at der ikke rent lovgivningsmæssigt stilles krav til indhegning omkring et solcelleanlæg. Det anbefales dog, at opsætte hegn, dels for at undgå skader på materialer og installationer, dels for at minimere tyveri. 5/22

6 Alternativer 0-alternativet karakteriserer den situation, hvor planerne ikke gennemføres. I det aktuelle tilfælde vil dette overordnet set være ensbetydende med, at området fortsætter til jordbrugsmæssigt formål. Dette vil dog indebære fx støj fra landbrugsmaskiner og en udnyttelse af jorden med gødning og ukrudtsbekæmpelse, der kan have en negativ betydning for grundvandet. Der er ikke arbejdet med alternativer i planerne. Miljørapporten omfatter derfor ikke vurdering af alternative planløsninger for det aktuelle planområde. Parametre som ikke vurderes Parametre som ikke vurderes Scopingen har været sendt i høring i fire uger hos følgende: - Naturstyrelsen - NaturErhvervstyrelsen - IT- og Telestyrelsen - Energinet DK - NOE - Holstebro Museum Ud fra screening og scoping samt indkomne høringssvar er det ikke fundet relevant at undersøge følgende parametre nærmere: - Biologisk mangfoldighed, fauna og flora - Kulturarv - Landskab - Vand - Luft - Materielle goder Det skyldes, at planforslagene ikke vurderes at påvirke disse eller ikke vurderes at påvirke disse væsentligt, jf. nedenstående. Biologisk mangfoldighed, fauna og flora. Biologisk mangfoldighed, fauna og flora Områdets nuværende anvendelse er landbrugsjord i omdrift og læhegn. Det vurderes, at den biologiske mangfoldighed ikke påvirkes af planforslagene, undtaget større vildts muligheder for at fouragere i området, da det indhegnes. Det vurderes ikke, at have en betydning for bestande af krondyr og andet hjortevildt i omgivelserne, da området grænser op til et attraktivt naturområde, hvor vildtet fortsat kan opholde sig. Hele området er omfattet af skovbyggelinje, og der skal således meddeles dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 til realisering af planforslagene. Kulturarv. Kulturarv Inden for projektområdet er der ikke registreret fortidsminder. Der er dog registreret flere fortidsminder umiddelbart nord, nordøst, syd og sydvest for projektområdet. Det drejer sig om en jernalderboplads fundet på luftfoto, to ikke-fredede gravhøje, en fredet gravhøj og et marksystem. Holstebro Museum har i forbindelse med opførelse af vindmøller i området foretaget en forundersøgelse i området og ikke fundet spor efter væsentlige fortidsminder. Holstebro Museum vurderer på den baggrund, at det er tvivlsomt, hvorvidt der kan forekomme fund indenfor området i form af mulige bopladser mm. Det er derfor Holstebro Museums vurdering, at der er ringe risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder i forbindelse med etablering af et solcelleanlæg. 6/22

7 Landskab. Landskab Lemvig Kommune har foretaget en landskabelig vurdering og finder i den sammenhæng anlægget uproblematisk. Kun fra Kikkenborgvej vil et solcelleanlæg blive synligt, og her kan det sløres med et beplantningsbælte. Se nedenstående visualisering. For at sikre, at solcelleanlægget opleves som overskueligt og integreret del af landskabet, skal solcellepanelerne opstilles i lige, parallelle række indenfor et nærmere angivet byggefelt. Kort over fotostandpunkt for visualisering. Kikkenborgvej: Eksisterende forhold. Eksisterende forhold. Området syd for Kikkenborgvej fremstår som dyrkede landbrugsarealer. 7/22

8 Kikkenborgvej: Fremtidige forhold Visualisering af solcellepaneler i en højde af 4 meter. Syd for Kikkenborgvej opføres to vindmøller, og disse fremgår ikke af visualiseringen. Visualisering af solcellepaneler i en højde af 4 meter og med beplantning mod Kikkenborgvej i en højde af 3 meter. Øvrige Området ligger i tilknytning til et nyt vindmølleområde for fem vindmøller, hvoraf to opstilles syd for Kikkenborgvej. Hvorvidt isnedfald og skygger fra nye vindmøller vil påvirke solcelleanlægget, er ikke undersøgt nærmere. Det vurderes, at der bør tages hensyn til dette under den nærmere projektering af anlægget. 1.3 Anden planlægning og lovgivning Planloven Planloven (LBK nr. 937 af 24/09/2009) er med til at sikre, at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne landets natur og miljø. Udover at indeholde bestemmelser der giver udslag i, at der for solcelleanlægget skal udarbejdes lokalplan og tillæg til kommuneplan, indeholder planloven også en række andre bestemmelser, der kan have betydning for realisering af anlægget. 8/22

9 Området ligger udenfor kystnærhedszonen. Kystnærhedszonen Ifølge planloven må der indenfor kystnærhedszonen ikke placeres ny bebyggelse eller ske byudvikling medmindre der er en særlig planlægningsmæssig begrundelse. Området ligger udenfor kystnærhedszonen. Landzoneadministration bonusvirkning Området ligger i landzone og skal forblive i landzone. Lokalplanen erstatter de landzonetilladelser til bebyggelse og anlæg i landzone jf. planlovens 35, stk. 1, som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse på betingelse af, at arealer reetableres, når det ikke længere er i brug til solcelleanlæg. Lokalplanen giver bonusvirkning. Der er udarbejdet generelle retningslinjer for større landbaserede solcelleanlæg. Lokalplan nr. 174 bliver sammenfaldende med en del af Lokalplan nr Ved reetablering skal anlæg inkl. fundamenter og øvrige tekniske anlæg fjernes senest et år efter anvendelsen er ophørt. Hvis fjernelse og reetablering ikke er sket inden ét år, kan kommunen lade arbejdet udføre for grundejerens regning. Kommuneplan Området er ikke udlagt til formålet, hvorfor der er udarbejdes et tillæg til kommuneplanen. Udover at fastlægge bestemmelser for et nyt rammeområde, fastlægges generelle retningslinjer for landbaserede solcelleanlæg i det åbne land. Lokalplan nr. 164 En del af området er sammenfaldende med et nyt vindmølleområde, der er omfattet af Lokalplan nr I solcellelokalplanen er vindmølleparcellerne udtaget af lokalplanområdet for at sikre, at disse kan bruges til vindmøller og arbejdsareal. I Lokalplan nr. 164 er der ikke noget der hindrer, at der i mellem vindmøllerne kan opføres et solcelleanlæg, og fremfor at ophæve en del af denne lokalplanen, bliver Lokalplan nr. 164 og Lokalplan nr. 174 sammenfaldende på visse arealer. Der findes to andre lokalplaner i omgivelserne til området, og begge er for vindmøller. VVM-bekendtgørelsen Jævnfør Planlovens 11g må et enkeltanlæg, der må antages at påvirke miljøet væsentligt, ikke påbegyndes, før der er tilvejebragt retningslinjer i kommuneplanen om beliggenheden og udformningen af anlægget med tilhørende redegørelse (VVM-pligt). Hvorvidt en anlæg må antages at påvirke miljøet væsentligt fastlægges i VVM-bekendtgørelsen (BEK nr af 9/22

10 15/12/2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning). Anlæg anført på VVM-bekendtgørelsens bilag 1 er VVM-pligtige, dvs. at der skal udarbejdes den førnævnte redegørelse. Anlæg anført på bekendtgørelsens bilag 2 er kun VVM-pligtige, hvis en screening konkluderer, at anlægget antages at påvirke miljøet væsentligt. Et solcelleanlæg skal screenes for VVM-pligt. Energinet.dk har aftagepligt fra solcelleanlægget. Solcelleanlæg er anført på bilag 2, pkt. 3, litra a: Energiindustrien - industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. Der skal derfor udarbejdes en screening, hvori det vurderes, om et solcelleanlæg vil være omfattet af kravet om VVM-pligt, og om det skal udarbejdes en VVMredegørelse. VE-loven Lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) (LBK nr af 08/11/2011) er med til at fremme produktion af energi fra vedvarende energikilder, herunder vind og sol. Af VE-loven gælder særlige ordninger for vindmøller for at fremme accepten heraf i lokalområdet. Der gælder ikke samme ordninger pt. for solcelleanlæg. Jævnfør VE-lovens 52, stk. 1-3 har Energinet.dk aftagepligt fra bl.a. solcelleanlæg, og sådanne anlæg sammen med andre vedvarende energianlæg er således en vigtig brik i en samfundsmæssig grøn omstilling. Museumsloven Museumsloven (LBK nr af 14/12/2006) er med til at sikre, at der værnes om den danske kultur- og naturarv. Anlægsarbejdet skal stoppes ved fund af fortidsminder. Fredskovpligten på de omkringliggende skovarealer ophæves ikke. Der kan være risiko for, at der ved etablering af solcelleanlægget stødes på fortidsminder, som ikke tidligere er registreret. Sådanne forekomster er jf. Museumslovens 27, stk. 2 beskyttet og kan forlanges undersøgt i det omfang, de berøres af anlægsarbejdet, med risiko for at dette forsinkes eller må udsættes. Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet, og fundet skal straks anmeldes til Holstebro Museum. Skovloven Skovloven (LBK nr. 945 af 24/09/2009) er med til at sikre, at de danske skove bevares og værnes om. Dette gøres bl.a. ved at udpege skovarealer som fredskov. Skovene omkring området er noteret som fredskove, men det vil ikke blive nødvendigt at rydde fredskov eller ophæve fredskovspligten for realisering af planerne. Naturbeskyttelse Internationale naturbeskyttelsesområder Ifølge bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (bek nr. 408 af 01/05/07) kan et planforslag ikke vedtages, hvis gennemførelse af planen kan betyde: - at planen skader Natura 2000 områder, - at yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter, der er optaget i Habitatdirektivet (EU direktiv nr. 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter) bilag IV, litra a) kan blive beskadiget eller ødelagt, eller at 10/22

11 de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier, kan blive ødelagt. Planforslagene vurderes ikke at påvirke Natura 2000-områder væsentligt. Området ligger ca. 1 km nord for nærmeste Natura 2000-område ved Damhus Å, der er habitat-område, det er en del af Natura 2000 området ved Nissum Fjord, der også er et fuglebeskyttelsesområde. Det vurderes, at planforslagene ingen betydning har for habitaterne på udpegningsgrundlaget, og at planforslagene ikke vil påvirke fugle på udpegningsgrundlaget, da lokaliteten vurderes ikke at udgøre et attraktivt rastested for fugle. Lemvig Kommune vurderer, at området i kraft af afstanden til Natura området, ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil indebære en væsentlig negativ indvirkning på Natura 2000-områder og ikke vil være en hindring for, at målsætningerne fra Natura 2000-områders tilstande nås og opretholdes. Området er i dag dyrket mark og vil på den baggrund ikke rumme mange arter optaget på Habitatdirektivets Bilag IV. Det kan ikke afvises, at arealet kan anvendes af jagende flagermus, der er Bilag IV arter, især langs med skovbrynene ved området. Det vurderes, at anlæggets højde på 4 meter ikke volder problemer i forhold til flagermusene, der blot vil jage over anlægget. Nationale naturbeskyttelsesområder Naturbeskyttelsesloven (LBK nr. 933 af 24/09/2009) er med til at sikre, at der værnes om landets natur og miljø. Dette sker bl.a. ved at udpege de såkaldte 3-områder og fastlæggelse af beskyttelseslinjer. Lemvig Kommune skal dispensere fra skovbyggelinjen. Inden for området findes ingen beskyttede naturtyper. Skovene omkring området er omfattet af en skovbyggelinje, og realisering af planerne forudsætter derfor, at Lemvig Kommune dispenserer fra denne. Landbrugsloven Landbrugsloven (LBK nr. 616 af 01/06/2010) er med til at sikre, at der sker en forsvarlig og flersidig anvendelse af landbrugsejendomme under hensyn til jordbrugsproduktion, natur, miljø og landskabelige værdier. Dette sker bl.a. ved at pålægge en ejendom med landbrugspligt, der forpligter ejeren til at ejendommens jorder anvendes til et jordbrugsmæssigt formål. Landbrugspligten skal midlertidig ophæves. Solcelleanlægget kræver byggetilladelse. Realisering af planerne forudsætter, at NaturErhvervstyrelsen under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ophæver landbrugspligten. Erfaringen fra vindmøller er, at der på ejendommen tinglyses en deklaration om, at ejendommen er fritaget for landbrugspligt i den periode, hvor anlægget er i drift, og at jorden skal tilbageføres til jordbrugsmæssigt formål, når anvendelsen er ophørt. Byggeloven og bygningsreglementet Byggeloven (LBK nr af 14/10/2010) er med til at sikre, at bl.a. bebyggelse udføres og indrettes således, at den frembyder tilfredsstillende tryghed i brand- og sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende. Der skal søges om byggetilladelse i henhold til bygningsreglementet, såfremt den påtænkte bebyggelse, konstruktion eller anlæg er væsentlig under hensyn til omgivelserne i forhold til omfang, højde og afstand. Dette vurderes at være tilfældet for et solcelleanlæg i den størrelse, som området giver mulighed for. 11/22

12 1.4 Overordnede miljø-mål National energistrategi 2050 I februar 2011 fremførte Regeringen en strategi for det fremtidige danske energisystem: Energistrategi 2050 fra kul, olie og gas til grøn energi. Målet er at Danmark i 2050 skal være uafhængig af fossile brændsler, dels af hensyn til forsyningssikkerheden, dels af hensyn til at stoppe klimaforandringer ved bl.a. at nedbringe udslippet af drivhusgasser. I Regeringens udspil spiller bl.a. vindkraft en stor rolle, men vedvarende energikilder som solceller forvnets at kunne supplere og evt. erstatte en del af vindkraften på længere sigt. Dette vil afhænge af bl.a. den teknologiske udvikling. Regeringen vil satse på vedvarende energikilder, herunder solenergi. Der er ikke sat specifikke andele på de forskellige energikilder for 2050, men det aktuelle projekt vil medvirke til et energisystem, hvor vedvarende energikilder har en større andel. Den totale elproduktion fra vedvarende energikilder udgjorde i 2012 knap 50 % af den samlede elproduktion i Danmark c. Lemvig Kommune vil understøtte udbygningen af produktion af vedvarende energi. Kommuneplan I Lemvig Kommuneplan fokuseres den fremtidige udvikling indenfor fem indsatser, herunder natur, miljø og klima. Lemvig Kommune ønsker dels at medvirke til opbremsningen af klimaændringerne ved at arbejde for en bedre energiudnyttelse samt udvikling og udbygning af produktionen af vedvarende energi, dels at afhjælpe de negative konsekvenser af klimaændringerne, herunder især ændrede nedbørsmønstre og stigende vandstande. Lemvig Kommune vil understøtte udvikling og udbygning af områdets produktion af vedvarende energi, som f.eks. biogas, vindkraft og biomasseproduktion. 12/22

13 2 Ikke teknisk resumé Dette ikke tekniske resumé opsummerer den samlede miljørapport, der er udarbejdet i forbindelse med Lokalplan nr. 174 og Kommuneplantillæg nr. 15 for et solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej i Lemvig Kommune. Miljørapporten er udarbejdet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Afgrænsningen af miljøvurderingens indhold er sket i en proces af screening og scoping. Planforslagenes indhold. Planforslagene Planerne giver mulighed for at etablere et teknisk anlæg i form af solcelleanlæg i tilknytning til et nyt vindmølleområde. Der foreligger ikke et konkret projekt. Lokalplanen fastlægger, at solcelleanlægget skal opstilles i lige, parallelle rækker indenfor et nærmere angivet byggefelt. Højden af solcelleanlægget må ikke overstige 4 meter, og der stilles betingelse om, at der mod Kikkenborgvej skal etableres et beplantningsbælte for at skærme visuelt for anlægget. Af hensyn til sikkerheden både over for mennesker og dyr og for at holde evt. græssende får inde skal der etableres hegn omkring anlægget. Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde til teknisk formål. I relation hertil fastlægges generelle retningslinjer for større, landbaserede solcelleanlæg samt rammebestemmelser. Realisering af planforslagene er betinget af en række andre love, herunder bl.a. at landbrugspligten ophæves iht. Landbrugsloven, at der dispenseres fra en skovbyggelinje iht. Naturbeskyttelsesloven, og at der gives en byggetilladelse iht. Byggeloven og Bygningsreglementet. Der er ikke arbejdet med alternativer. 0-alternativet til planforslagene er den hidtidige anvendelse til jordbrugsmæssigt formål. Planforslagene er vurderet mht. befolkning og menneskers sundhed, jordbund og jordbrugserhvervet samt klima. Alternativer Der er ikke arbejdet med alternativer i planforslagene. Miljørapporten omfatter derfor ikke vurdering af alternative planløsninger for det aktuelle planområde. 0-alternativet karakteriserer den situation, hvor planerne ikke gennemføres. I det aktuelle tilfælde vil dette være ensbetydende med, at området fortsætter til landbrugsmæssigt formål. Dette vil dog indebære fx støj fra landbrugsmaskiner og en udnyttelse af jorden med gødning og ukrudtsbekæmpelse, der kan have en negativ betydning for grundvandet. Vurdering af udvalgte parametre Planforslagene er vurderet ud fra følgende tre parametre: - Befolkning og menneskers sundhed: Befolkningen og menneskers sundhed kan blive påvirket af støj fra et solcelleanlægs invertere og transformere. Lokalplanen muliggør derfor, at hegn kan fungere som støjafskærmende foranstaltning. Desuden kan der forekomme refleksioner, som afbødes gennem bestemmelser om refleksbehandling og etablering af afskærmende beplantning. - Jordbund og jordbrugserhvervet: På baggrund af områdets beliggenhed på en hedeslette med næringsfattig og ufrugtbar jordbund vurderes det, at planforslagene ikke vil påvirke jordbundsforholdene og jordbrugserhvervet væsentligt heller ikke som følge af ophævelsen af landbrugspligten. - Klima: Klimaet påvirkes positivt af et solcelleanlæg, idet det vil kunne bidrage til at forsynes mange husstande med bæredygtig elektricitet og at udledning af drivhusgasser til atmosfæren reduceres. 13/22

14 3 Miljøvurdering 3.1 Befolkning og menneskers sundhed Miljøstatus En miljøvurdering af befolkningen og menneskers sundhed er en vurdering af den miljømæssige forandring, som påføres mennesker generelt og individuelt. Solcelleanlægget vil kunne påvirke mennesker med støj og refleksioner. Støj Invertere og transformere kan afgive støj i form af en knitrende/knasende lyd og en brummen. Støjbelastningen vil afhænge af den enkelte inverter og transformer samt tidspunktet på døgnet og året, da invertere og transformere kun er i drift, når solen skinner. Behovet for antallet af invertere og transformere afhænger dels af størrelsen på det pågældende anlæg, dels af den enkelte inverters kapacitet. Typisk samles invertere i mindre grupper, men de kan også placeres enkeltvis, som vist på billedet nedenunder. Typisk placeres transformerstationerne jævnt ud over hele området. Eksempel på placering af invertere a. Energinet.dk har på en positivliste oplistet en række typegodkendte invertere, som lever op til tekniske forskrifter for de egenskaber, som solcelleanlægget skal designes efter og overholde gennem levetiden d. Et eksempel fra denne liste er en 15 kw TLX inverter fra Danfoss Solar Inverters A/S, og til et solcelleanlæg på 15 MW skal der anvendes tusind af disse. Inverteren har et akustisk støjniveau på op til 56 db(a) (SPL (lydtryksniveau) ved 1,5 m), og inverterens dimensioner er 700 x 525 x 250 mm (H, B, D) e. Et andet eksempel fra listen er en 10 kw TL inverter fra EasyBIPV Aps. Inverteren har et akustisk støjniveau på op til 50 db(a), og inverterens dimensioner er 651,5 x 513 x 207 mm (H, B, D) f. 14/22

15 Illustration af en Danfoss TLX Inverter g. Da der ikke foreligger et konkret projekt, er det ikke muligt at foretage beregninger for støjudbredelse fra den enkelte inverter samt den akkumulerede støjudbredelse for det samlede antal invertere samt i forbindelse med transformere og de nye vindmøller. Det maksimale støjniveau for en enkelt inverter af det nævnte eksempel er på niveau med fx et åbent kontor eller en vaskemaskine. Eksempler på lydtryksniveauer h. Et studie af et større solcelleanlæg placeret på en motorvejsskrænt i Oregon, USA, viser, at støjniveauet stiger, når flere invertere grupperes, og at støjniveauet afhænger af trafikmængden i. Det samme må antages at kunne gøre sig gældende i den aktuelle kontekst. 15/22

16 Udover støj fra inverterne kan der forekomme støj fra transformerne, som er omfattet af Miljøbeskyttelseslovens 42 j. Desuden kan der forekomme støj fra transport til og fra området. I anlægsfasen vil det være vare- og lastbiler, mens det i driftsfasen er servicevogne. Transporten vurderes at være minimal. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder fastlægger vejledende grænseværdier for støjniveauet fra virksomheder, herunder tekniske anlæg, der ligger i forskellige typer af områder. Grænseværdien for tilladt støj gælder for målinger foretaget udendørs ved nærmeste nabobeboelse til støjkilden og ikke for støjniveauet målt umiddelbart ved inverteren eller transformerstationen. Planområdet ligger i det åbne land, hvor der for virksomheder og anlæg i vejledningen ikke er fastlagt konkrete grænseværdier, og der skal i stedet foretages en konkret vurdering i det enkelte tilfælde ud fra tekniske og økonomiske muligheder for at reducere støjen. Ifølge vejledningen skal der ved fastlæggelse af grænseværdier for det enkelte projekt tages udgangspunkt i grænseværdierne for områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse samt centerområder for støjgrænsen ved den nærmest liggende enkeltbolig. Der tillades et højere støjniveau om dagen (55 db), hvor solcelleanlægget inkl. invertere og transformerstationer i overvejende grad er i drift. I aften og nattetimerne er de vejledende grænseværdier hhv. 45 db(a) og 40 db(a). Områdets omgivelser er præget af kun få beboelser, hvoraf den nærmeste ligger ca. 200 m nordvest for området. Det maksimale støjniveau fra de førnævnte inverter-eksempler er målt ved kilden, og da støj aftager med afstanden, vurderes det på denne baggrund, at støj som følge af planforslagenes realisering ikke umiddelbart vil påvirke omgivelserne væsentligt. Refleksioner Solcellerne dækkes af glas, der under særlige omstændigheder kan give generende refleksioner. For at udnytte solen stråler bedt muligt, vil solcellepanelerne blive orienteret mod syd og opstillet i østvestvendte rækker. Solcellerne vender således væk fra Kikkenborgvej, hvor der skal etableres et beplantningsbælte. Solcelleanlægget vil således være omgivet af afskærmende beplantning, som vil modvirke refleksioner fra anlægget ved naboer. 0-alternativ 0-alternativet er den hidtidige anvendelse til jordbrugsformål, hvorfra der ikke forekommer refleksioner. Der kan forekomme støj fra landbrugsmaskiner og fra fem eksisterende vindmøller nord for området, som i løbet af 2013 udskiftet med fem nye, større vindmøller. Afhjælpende foranstaltninger Støj En lokalplan kan ikke regulere støjniveauet fra aktiviteter indenfor planområde. Derimod kan der stilles krav om etablering af støjafskærmende foranstaltninger, hvilket typisk gøres i de tilfælde, hvor arealer udlægges til støjfølsom anvendelse i form af eksempelvis boliger i et område med støjende aktiviteter. I lokalplanen fastlægges ikke bestemmelse om typen af hegn, hvormed åbnes der mulighed for, at det omgivende hegn kan etableres som støjdæmpende hegn. Desuden åbner lokalplanen mulighed for, at der kan opføres op til 10 mindre bygninger, og heri vil transformerne med fordel kunne placeres. 16/22

17 Selvom beplantning ikke er en god støjdæmper, findes der i omgivelserne så meget beplantning, at denne sandsynligvis også vil have en støjdæmpende effekt. Desuden vil støjniveauet kunne reduceres ud fra den tekniske løsning, hvorpå anlægget opbygges, eksempelvis gennem afskærmning af inverteren direkte ved anlægget k. Refleksioner For at afbøde for refleksioner, fastlægges det i lokalplanen, at solcellerne skal refleksbehandles, og at der generelt ikke må benyttes blanke eller reflekterende materialer. Desuden vil den eksisterende og ny beplantning medvirke til at afskærme for anlægget, ikke kun visuelt men også hvad angår refleksioner. Overvågning Når planforslagene ønskes realiseret, og der således foreligger et konkret projekt, kan der foretages støjberegninger, der dokumenterer, at støjniveauet fra solcelleanlægget i sig selv, sammen med andre støjkilder og med evt. støjafskærmende foranstaltninger ikke overstiger en nærmere defineret grænseværdi. Alternativt vil Lemvig Kommune kunne pålægge anlægsejer et 42-forbud efter Miljøbeskyttelsesloven, evt. med tilkendegivelse jf. 42, stk. 5 2 så tidligt som muligt i processen, hvis der er en formodning om evt. miljøproblemer. Kravet om beplantning mod Kikkenborg sikrer, at der foretages beplantning, og at den valgte beplantning kan nå en højde på min. 3 meter. Beplantningen vil dog ikke kunne nå højden før efter nogle år, hvorefter Lemvig Kommune kan påse, at beplantningen har den foreskrevne højde. 3.2 Jordbund og jordbrugserhvervet Miljøstatus Området ligger på den flade hedeslette nord for Skovbjerg Bakkeø, og dette landskab er dannet af smeltevandsfloder fra Nordøst-isen for år siden under seneste istid se landskabskortet nedenfor. Jævnfør jordartskortet nedenfor er området beliggende inden for ekstramarginale aflejringer, der består af både sand og grus. Ekstramarginale aflejringer forekommer på hedesletterne. Hedesletters karakteristiske sandholdige jordbunde er næringsfattige og uden væsentlig vandkapacitet, og variationerne i jordbundene er begrænsede, grundet den begrænsede geologiske variation. Til trods for hedesletternes ufrugtbare jordbundsforhold i forhold til den resterende del af landet, anvendes disse dog alligevel til jord- og skovbrug dog med store tilførsler af kalk og gødning for at opnå en rentabel landbrugsproduktion l. 2 MBL Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger. Stk. 2. Påbud kan endvidere gives over for aktiviteter, som skønnes at indebære en nærliggende risiko for væsentlig forurening eller uhygiejniske forhold. Stk. 3. Tilsynsmyndigheden kan give påbud om, at der skal foretages afhjælpende foranstaltninger over for idrætsanlæg, fritidsklubber eller lignende fritidsaktiviteter, som medfører væsentlige støjulemper for omgivelserne. Stk. 4. Kan ulemperne ikke afhjælpes, kan tilsynsmyndigheden nedlægge forbud imod virksomheden eller aktiviteten. Stk. 5. Bliver tilsynsmyndigheden i forbindelse med etablering, udvidelse eller ændring af en af de i stk. 1 nævnte virksomheder opmærksom på forhold, som kan forventes at medføre krav om begrænsning af virksomhedens forurening eller forbud mod virksomhedens drift, kan tilsynsmyndigheden på forhånd tilkendegive dette over for virksomheden. 17/22

18 I forbindelse med et projekt under Videncenter for planlægning af det åbne land har Danmarks JordbrugsForskning udarbejdet en række kort over landbrugets arealanvendelse, dyreholdets placering og den geografiske fordelingen af bedriftstyper. Som resultat heraf er der udarbejdet et landsdækkende kort med områdekarakteristik for det åbne land. Heraf fremgår at området er beliggende inden for en blandet arealanvendelse jf. nedenstående illustration. Området kan derfor ikke betegnes som et unikt område i forhold til planteavl, kvægavl el.lign. Det vurderes på denne baggrund, at planerne ikke vil påvirke jordbundsforholdene og jordbrugserhvervet væsentligt, og at den midlertidige ophævelse af landbrugspligten i den periode, hvor anlægget er i drift, ikke vil udgøre en væsentlig påvirkning, idet særlig værdifuld landbrugsjord ikke inddrages. Området ligger uden for områder med drikkevandsinteresser og særlige drikkevandsinteresser, og det vurderes, at anlægget ikke vil påvirke grundvandskvaliteten eller -kvantiteten i området negativt. Da anlægget forhindrer dyrkning af jorden, forventes en formindskelse i udvaskningen af nitrat og landbrugsrelaterede pesticider. Området mellem solcellepanelerne vil blive tilsået med græs eller lignende, og dette skal holdes nede således, at det ikke skygger for solens stråler. Bevoksningen holdes nede via får eller græsslåning. Grundvandsdannelsen vil blive påvirket, ved at nedsivningen vil ske i render under det enkelte solcellepanel, men dette forventes ikke at have betydning for mængden eller kvaliteten af vandet. Det vurderes, at stativerne med en dybde op 1,5-2 meter ikke har betydning for grundvandsdannelsen og grundvandsspejlet. Med tiden vil solcellepanelener blive beskidte, men med en hældning på min. 20 0, hvilket solcellepaneler typisk har, er de selvrensende, hvorfor rengøring ikke er nødvendig. Område 18/22

19 Udsnit af landskabskort, der viser landskabet omkring området m. Jordartskort om oplysninger om de overfladenære jordarters type og udbredelser n. Udsnit af kort med områdekarakteristik: Landbrugets arealanvendelse, dyreholdets placering og den geografiske fordelingen af bedriftstype o. 19/22

20 0-alternativ 0-alternativet er den hidtidige anvendelse af området til jordbrugsformål, hvor der må forventes gødskning og ukrudtsbekæmpelse. Afhjælpende foranstaltninger I forbindelse med at NaturErhvervstyrelsen ophæver landbrugspligten, kan der tinglyses en deklaration om, at ejendommen er fritaget for landbrugspligt i den periode, hvor anlægget er i drift, og at jorden skal tilbageføres til jordbrugsmæssigt formål, når anvendelsen er ophørt. Herved sikres det, at jorden på et senere tidspunkt igen opdyrkes. Dette stilles der desuden krav om i lokalplanen. Overvågning Som myndighed på lokalplanen, vil Lemvig Kommune ved anlæggets ophør påse, at anlægget inkl. fundament og stativer fjernes. NaturErhvervstyrelsen vil være påtaleberettiget i tilbageførelsesdeklarationen og vil således påse at dette sker, ved anlæggets ophør. 3.3 Klima Miljøstatus Antallet af solskinstimer varierer med geografien og året. Jævnfør nedenstående kort, er der i området i gennemsnit ca solskinstimer om året. Et solcelleanlæg med en installeret effekt på 15 MW vil med den valgte placering og optimale forhold derfor kunne producere ca MWh/året, hvilket svarer til det gennemsnitlige årlige el-forbrug for ca husstande 3p. Solen stråler er gratis og vedvarende. Resultatet, af at udnytte solens stråler til produktion af elektrisk energi, er således, at energiproduktionen sker på et bæredygtigt grundlag med mindre forurening til følge, herunder udledning af drivhusgasser til atmosfæren. 3 Det årlige gennemsnitlige elforbrug pr. beboet bolig (ekskl. el til opvarmning) er kwh/år ifølge Energistyrelsen. 20/22

21 Solcelleområde Solskinstimer i Danmark q. 0-alternativ 0-alternativet er den hidtidige produktion af elektricitet fra andre energikilder. Lemvig Kommune er mere end 100 % selvforsynende med bæredygtig energi, hvilket især skyldes det store antal vindmøller samt Lemvig Biogasanlæg, der producerer både elektricitet og varme. Solcelleanlægget vil således pynte på kommunens grønne regnskab. Afhjælpende foranstaltninger Der foreslås ingen afhjælpende foranstaltninger, da påvirkningen er positiv. Overvågning Data for solcelleanlæggets produktion indberettes til Energinet.dk, hvorfra at data kan hentes til kommunens energiregnskab. Solcelleanlæggets bidrag til kommunen og Danmark overvåges således automatisk. 21/22

22 4 Referencer a Personlig kommunikation (mails) med produktgruppechef ved Solar Danmark A/S og el-installatør Mikael Houlind. b Personlig kommunikation (telefon) med Peter Jørgensen ved Sikkerhedsstyrelsen. c Energistyrelsen, Elproduktion fra vedvarende energikilde. Hentet fra: d Energinet.dk, Forskrifter for nettilslutning. Hentet fra: e Danfoss TLX Datablad. Hentet fra: f EasyBIPV TL Datablad. Hentet fra: %2017%20kw%20-%203%20faset.pdf g Danfoss TLX Datablad. Hentet fra: h Vejdirektoratet, 2012: Hvordan opleves støj? Hentet fra: ider/default.aspx i Oregon Department of Transportation, NOISE REPORT: ODOT Solar Highway Project: West Linn Site Clackamas County. Hentet fra: j Energinet.dk, Støj fra el og gasanlæg. Hentet fra: k Inverter Noise. Hentet fra: og l Skov- og Naturstyrelsen, n.d. Hedeslettelandskab - Jordbunden i Landskabet. Hentet fra: m Udsnit af reproduceret landskabskort for Danmark fra Geodætisk Institut fra n Data fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). o Data fra Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø (JPM) ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF). p Energistyrelsen, Fakta om danskernes elforbrug. Hentet fra: q DMI, Solskinstimer i Danmark, Hentet fra: 22/22

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Fredericia, den 26. juli 2013

Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Fredericia, den 26. juli 2013 Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Fredericia, den 26. juli 2013 Ansøgning om etablering af solcelleanlæg på terræn på adressen Skovvangvej 18/Neesvej 11, Nees. Formål: På foranledning af lodsejer

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Miljørapport Miljøvurdering af Lokalplan nr. 179 og Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-25 for et område til teknisk anlæg (solcelleanlæg)

Miljørapport Miljøvurdering af Lokalplan nr. 179 og Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-25 for et område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) Miljørapport Miljøvurdering af Lokalplan nr. 179 og Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-25 for et område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Nees Lemvig Kommune, maj 2014 Forord Lemvig Kommune har modtaget

Læs mere

Solcelle projekter med grøn energi til 15.741 hustande i Herning Kommune. Frist for høring: Fordebat til Kommuneplantillæg nr. 40.

Solcelle projekter med grøn energi til 15.741 hustande i Herning Kommune. Frist for høring: Fordebat til Kommuneplantillæg nr. 40. Tihøje 60,6 ha Kilde 40,4 ha Rejstrup - 78 ha Vildbjerg 73,9 ha Solcelle projekter med grøn energi til 15.741 hustande i Herning Kommune Frist for høring: Fordebat til Kommuneplantillæg nr. 40 Indhold

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Teknik & Miljø dato 2016 Sags-ID: Sagsbehandler: NN Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre om der er VVM-pligt, jf. kriterier iht. bilag 3 i

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs

PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs Ideer og kommentarer skal være Kalundborg Kommune i hænde senest den 27. marts

Læs mere

Solcelle projekter med grøn energi til 10.286 hustande i Herning Kommune. Frist for høring: 25. februar 2015. Fordebat til Kommuneplantillæg nr.

Solcelle projekter med grøn energi til 10.286 hustande i Herning Kommune. Frist for høring: 25. februar 2015. Fordebat til Kommuneplantillæg nr. Kilde 40,4 ha Rejstrup - 78 ha Vildbjerg 73,9 ha Solcelle projekter med grøn energi til 10.286 hustande i Herning Kommune Frist for høring: 25. februar 2015 Fordebat til Kommuneplantillæg nr. 40 Indhold

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for:

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for: N O T A T Afdeling Planlægning Direkte telefon 99741392 E-post tine.reimer@rksk.dk Dato 15. august 2016 Sagsnummer 16-018874 Indhold i miljørapport scoping for: Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne <sh_hallerne@mail.dk>

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne <sh_hallerne@mail.dk> Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skive Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Nyt solcelleanlæg på taget af Søby-Højslev Hallen. Navn og adresse

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Scopingnotat for biogasanlæg ved Hjeddingvej 8, Ølgod

Scopingnotat for biogasanlæg ved Hjeddingvej 8, Ølgod Plan og Byudvikling Bytoften 2, 6800 Varde 79947431 Scopingnotat for biogasanlæg ved Hjeddingvej 8, Ølgod Formel baggrund Som følge af VVM-bekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1440 af 23. november 2016

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Billund Lufthavn har ved brev af 13. september 2012 ansøgt om ændring af gældende vilkår for tankning af fly,

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Screening for Miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Juli 2014 Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- ) Basis oplysninger Projekt

Læs mere

Kommunens supplerende bemærkninger til ansøgers anmeldelse-skema Søren Lolks Vej 8, Tåsinge, 570 Svendborg. Sagsnr. 15/20940 14. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller, nr. 1284, af 15. december 2011 (Vindmøllebekendtgørelsen).

Læs mere

et erhvervsområde til et fjernvarmeværk på Industrivej i Vester Skerninge

et erhvervsområde til et fjernvarmeværk på Industrivej i Vester Skerninge Bilag 3 til lokalplanforslag 599 December 2015 Svendborg Kommune Erhverv, Bolig og Natur Miljøvurdering af lokalplan 599 et erhvervsområde til et fjernvarmeværk på Industrivej i Vester Skerninge 1 Miljøvurdering

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Lokalplan nr. 179, tillæg nr. 7. Solcelleanlæg ved Nees Jour nr.: Sagsnr.: Brev nr.: 01.02.15P15-0036 99082 752850 Jordbaseret Solcelleanlæg.

Læs mere

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 UDKAST til VVM-tilladelse for vindmølleprojekt ved Stakroge Stakroge Vindmøllepark ApS har søgt om tilladelse til at opstille fem

Læs mere

Forstplant Aps, Ribevej 47, 8723 Løsning. Tlf. nr , Matr. nr. 11k, Græsted By, Græsted.

Forstplant Aps, Ribevej 47, 8723 Løsning. Tlf. nr ,   Matr. nr. 11k, Græsted By, Græsted. VVM-screeningsskema Generelle oplysninger om projektet Projekt beskrivelse Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnummer Projektets placering Projektet berører følgende kommuner

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for tekniske (energi)anlæg i det åbne land, herunder solcelleanlæg

Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for tekniske (energi)anlæg i det åbne land, herunder solcelleanlæg Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for tekniske (energi)anlæg i det åbne land, herunder solcelleanlæg land.by.kultur@rksk.dk

Læs mere

VVM-screening TEKNIK OG MILJØ

VVM-screening TEKNIK OG MILJØ VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet. Kåre Albrechtsen Sekretariatschef

Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet. Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Temadag - 27. nov. 2009 Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmøllesekretariatet Vindmøllesekretariatet

Læs mere

BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt)

BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Haderslev Kommune Ansøgers oplysninger Projekt beskrivelse

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Indkaldelse af forslag og ideer

Indkaldelse af forslag og ideer Indkaldelse af forslag og ideer Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord TEKNIK OG MILJØ 2 INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord Danish Crown A/S

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Kroghs Kobbel 2, 6100 Haderslev Ansøgers oplysninger 10/7/2013 fra Kasper Bruhn Montering

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A VVM Myndighed Solcelleanlæg Skovgårdvej 5, del af matr. 13a, Styding, Hammelev Skema til brug for screening (VVM-pligt) Basis oplysninger fra ansøger Ansøgers oplysninger Haderslev Kommune Projekt

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgerne.

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Landzonetilladelse til udvidelse af en maskinhal og lovliggørelse af et brændeskur, Floritsvej 4, 8765 Klovborg Ikast-Brande Kommune har

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring.

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets Karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2 Kumulation med andre projekter...

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg syd

Læs mere

Bilag til screening for VVM-pligt. Etablering af et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup. Viborg Kommune.

Bilag til screening for VVM-pligt. Etablering af et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup. Viborg Kommune. Bilag til screening for VVM-pligt. Etablering af et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup. Viborg Kommune. VVM Myndighed Basis oplysninger Viborg Kommune, Plan, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg Projekt beskrivelse

Læs mere

Agnete og Tom Bonnesen Nørremark 3 Kær 6400 Sønderborg. VVM-screening af solcelleanlæg på terræn på Nørremark 3, 6400 Sønderborg.

Agnete og Tom Bonnesen Nørremark 3 Kær 6400 Sønderborg. VVM-screening af solcelleanlæg på terræn på Nørremark 3, 6400 Sønderborg. Agnete og Tom Bonnesen Nørremark 3 Kær 6400 Sønderborg VVM-screening af solcelleanlæg på terræn på Nørremark 3, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2014 modtaget ansøgning om etablering

Læs mere

Odder Kommune Byggeri har d. 31. marts 2016 modtaget jeres ansøgning om zonetilladelse vedr. tilbygning til fritidshus beliggende på ejendommen:

Odder Kommune Byggeri har d. 31. marts 2016 modtaget jeres ansøgning om zonetilladelse vedr. tilbygning til fritidshus beliggende på ejendommen: Kim Stilling Andersen Edisonsvej 12 8260 Viby J Teknik og Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 29 22 27 28 Landzonetilladelse Vedrørende landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende fritidshus

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Bilag 1: Oversigt for relevant lovgivning ifm. VVM for Esbjerg Ny Sydhavn.

Bilag 1: Oversigt for relevant lovgivning ifm. VVM for Esbjerg Ny Sydhavn. Bilag 1: Oversigt for relevant lovgivning ifm. VVM for Esbjerg Ny Sydhavn. I dette bilag er lovgivning af relevans for planarbejdet og miljøvurderingerne oversigtsmæssigt beskrevet. 1.1 PLANLOVEN OG VVM

Læs mere

Bjeragervej 75, 8300 Odder, matr. nr. 3 a Bjerager By, Bjerager.

Bjeragervej 75, 8300 Odder, matr. nr. 3 a Bjerager By, Bjerager. Lars Steenberg Nikolajsen Bjeragervej 75 Bjerager 8300 Odder Byggeri Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Landzonetilladelse Vedrørende landzonetilladelse til etablering af Bed and Breakfast

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Landzonetilladelse - Holstebrovej 13, 6990 Ulfborg - Husstandsmølle

Landzonetilladelse - Holstebrovej 13, 6990 Ulfborg - Husstandsmølle Side 1/6 VICTOR ENERGY ApS mvp@victor-energy.dk Møllegårdsvej 22 6893 Hemmet Dato: 12-05-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-92-15 Henv. til: Rikke Rasmussen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.:9611

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf.

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 176 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse.

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Sammenfattende redegørelse www.skive.dk Indhold 1 2 3 4 5 6 Indledning og baggrund...3 Planvedtagelse...3 Integrering af miljøhensyn i planerne...4 Miljørapportens

Læs mere

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping.

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. Foto: Cirkel Energi Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg

Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Skovrejsning.

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2013. Ændring af Kvæ.T.2 Fjernvarmeanlæg Kværndrup

Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2013. Ændring af Kvæ.T.2 Fjernvarmeanlæg Kværndrup Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2013 Ændring af Kvæ.T.2 Fjernvarmeanlæg Kværndrup Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Forslaget var i offentlig høring fra den 14. oktober til den 10 december 2014.

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014)

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014) Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014) VVM Myndighed Basis oplysninger Sorø Kommune Husstandsvindmølle Vildmosevej 5,

Læs mere

www.ikast-brande.dk Julie Kristoffersen og Anders Mielec Løvbjergvej 10 Hallundbæk, 7361 Ejstrupholm 16. december 2015

www.ikast-brande.dk Julie Kristoffersen og Anders Mielec Løvbjergvej 10 Hallundbæk, 7361 Ejstrupholm 16. december 2015 Julie Kristoffersen og Anders Mielec Løvbjergvej 10 Hallundbæk, 7361 Ejstrupholm 16. december 2015 Lovliggørende landzonetilladelse til opført fritliggende solcelleanlæg, Løvbjergvej 10, 7361 Ejstrupholm

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Herning Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Solfangeranlæg til brug for supplering

Læs mere

Høringssvar i sag om skovrejsning i Mariagerfjord Kommune j.nr. SVANA

Høringssvar i sag om skovrejsning i Mariagerfjord Kommune j.nr. SVANA Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ØSTJYLLAND Vasevej 7 8920 Randers NV 6.1.2 Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde i Ikast-Brande Kommune

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde i Ikast-Brande Kommune Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 19. maj 2009 J.nr. NKN-261-00104 MHE Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde

Læs mere

Lokalplan 0611-22 2001-04-23 Redegørelse Foto 1 Lokalplanområdet set mod syd langs hegn mod eksisterende idrætsplads Eksisterende forhold Landskabet omkring Almind er et typisk østjysk morænelandskab.

Læs mere

Tillæg nr. 67 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 67 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 67 til Rammeområde 54.OF1 og 54.T1 Teknisk anlæg for solceller ved DNV Gødstrup ved Herning Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om Lokalplan nr. 358 og Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013-2025 for Debatperiode: fra den 16. september til den 14. oktober 2016 Herning Kommune Billund

Læs mere

Scoping i forbindelse med miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg

Scoping i forbindelse med miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Hjørring Kommune Til berørte myndigheder, organisationer og foreninger Team Plan Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring

Læs mere