Samhandelsregler. Regulativer. Bogbranchens Fællesråd. Bogbranchenævnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samhandelsregler. Regulativer. Bogbranchens Fællesråd. Bogbranchenævnet"

Transkript

1 Samhandelsregler gældende i forholdet mellem forlæggere og boghandlere samt Regulativer for Bogbranchens Fællesråd og Bogbranchenævnet Boghandlerforeningen og Forlæggerforeningen Gældende pr. 1. juli 2008

2 Gældende pr. 1. juli 2008

3 Indholdsfortegnelse Samhandelsreglerne pr. 1. juli Forlæggere og boghandlere... 1 Hvad forstås ved forlægger?... 1 Hvad forstås ved boghandler?... 1 Bøger... 1 Hvad forstås ved bøger?... 1 Hvad forstås ved udgave?... 1 Hvad forstås ved udgivelsesåret?... 1 Bogbranchens organer... 1 Bogbranchens Fællesråd... 1 Bogmarkedet...2 Bogbranchenævnet (voldgift)... 2 Samhandelspligt... 2 Prisfastsættelse... 2 Prisformer... 2 Faste priser... 2 Kun én fast pris... 3 Prisændringer... 3 Rabat på bøger med fast pris... 4 Udgivelsesdato m.v... 4 Levering til andre end boghandlere... 4 Leveringsbetingelser...4 Retur... 5 Returnering af fastregningsleveringer... 5 Særlige returneringer... 5 Betingelser for returnering... 5 Betalingsbestemmelser... 6 Kontoudtog. Betaling af fastregningsleveringer m.v Selskaber med begrænset ansvar... 6 Kontant betaling... 6 Restance... 6 Inddrivelse og standsning... 6 Betalingsstandsning m.v... 7 Fravigelser... 7 Forandringer/opsigelse af Samhandelsreglerne... 7 Forandringer og tilføjelser... 7 Opsigelse... 7 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser... 7 Ikrafttræden... 7 Gældende pr. 1. juli 2008

4 Bemærkninger til Samhandelsreglerne... 8 Ad 10. Stk. 2. Note *... 8 Ad 11. Stk. 2. Prisoplysninger til publikum... 8 Ad 14. Stk. 2. Note ** Kvantumsrabat... 8 Ad 17. Stk. 1. Informationskrav... 9 Ad 17. Stk. 2. Note ***... 9 Ad 22, stk. 2. Note ****... 9 Regulativ for Bogbranchens Fællesråd Regulativ for Bogbranchenævnet Henvendelser til Bogbranchens Fællesråd Gældende pr. 1. juli 2008

5 Samhandelsreglerne pr. 1. juli 2008 Forlæggere og boghandlere Hvad forstås ved forlægger? 1. I Samhandelsreglerne omfatter udtrykket forlægger: Ethvert medlem af Forlæggerforeningen, medmindre medlemmet skriftligt over for Forlæggerforeningen har fravalgt at være omfattet af Samhandelsreglerne. Enhver forlægger eller udgiver, som har indgået overenskomst med Bogbranchens Fællesråd om handel med bøger på de i Samhandelsreglerne fastsatte betingelser. Hvad forstås ved boghandler? 2. I Samhandelsreglerne omfatter udtrykket boghandler: Ethvert medlem af Boghandlerforeningen. Enhver forhandler af bøger, som har indgået overenskomst med Bogbranchens Fællesråd om handel med bøger på de i Samhandelsreglerne fastsatte betingelser. 3. Samhandelsreglerne er ligeledes gældende ved en forlæggers direkte salg af bøger til forbrugerne og ved en boghandlers udgivelse af bøger. Bøger Hvad forstås ved bøger? 4. I Samhandelsreglerne omfatter udtrykket bøger udgivelser i bogform, som registreres i Dansk Bogfortegnelse. Hvad forstås ved udgave? 5. En udgave er en udgivelse, der på grund af sit indhold eller udstyr skal have et selvstændigt ISBN-nummer efter de gældende regler for internationalt standardbognummer. Hvad forstås ved udgivelsesåret? 6. Udgivelsesåret er trykåret for 1. oplag af en udgave og skal fremgå af kolofonen i såvel 1. oplag som senere oplag. Stk. 2. For værker i flere bind regnes udgivelsesåret fra udgivelsen af værkets sidste bind. Bogbranchens organer Bogbranchens Fællesråd 7. Bogbranchens Fællesråd er et af Forlæggerforeningen og Boghandlerforeningen oprettet fællesorgan til varetagelse og drøftelse af fælles interesser vedrørende Samhandelsreglerne i henhold til det for rådet gældende regulativ. Gældende pr. 1. juli

6 Bogmarkedet 8. Enhver boghandler og forlægger (herunder dog ikke udgivere, der ikke driver forlagsvirksomhed som erhverv) er forpligtet til at være abonnent på Forlæggerforeningens og Boghandlerforeningens officielle organ Bogmarkedet. Stk. 2. Når en bekendtgørelse fra Forlæggerforeningen, Boghandlerforeningen eller den enkelte forlægger eller boghandler har været offentliggjort i Bogmarkedet, skal den anses som kendt af alle vedkommende. Bogbranchenævnet (voldgift) 9. Overtrædelser af Samhandelsreglerne behandles og pådømmes ved voldgift på grundlag af det til Samhandelsreglerne hørende regulativ for Bogbranchenævnet, der er bindende for alle forlæggere og boghandlere. Stk. 2. Bogbranchenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene. Samhandelspligt 10. Forlæggerne har leveringspligt over for boghandlerne. Stk. 2. Boghandlerne har pligt til at forhandle alle bøger udgivet af forlæggerne med undtagelse af skolebøger. * Prisfastsættelse Prisformer 11. Forlæggeren kan ved udgivelsen beslutte, om en bog skal have en fast pris, en vejledende pris eller at der ikke skal angives nogen form for detailpris. Stk. 2. I meddelelser til publikum skal prisen (den faste pris eller den vejledende pris) altid angives inkl. moms. Stk. 3. Den vejledende pris må ikke påtrykkes bogen. Faste priser 11A. Forlæggeren kan fastsætte faste priser for nyudgivne danske bøger med de begrænsninger, der fremgår af stk Stk. 2. Den faste pris er bindende i udgivelsesåret og de følgende 5 måneder (fastprisperioden). Stk. 3. Der kan ikke fastsættes faste priser på skole- og lærebøger. Stk. 4. Der kan ikke fastsættes faste priser for nye udgivelser af værker, der tidligere har været udgivet i Danmark. Nye udgivelser af indholdsmæssigt samme værk i hardback, bogklubudgave, paperback eller andre udgaver i nyt udstyr er således ikke omfattet af fastprisadgangen. Stk. 5. Et forlag kan højest fastsætte faste priser på 10 % af forlagets nye udgivelser (ekskl. de i stk. 3 og 4 nævnte kategorier) i et kalenderår, dog altid op til 5 udgivelser. Stk. 6. Adgangen til at anvende en fast pris på en udgivelse gælder ikke fra det tidspunkt, hvor der udsendes en indholdsmæssigt tilsvarende bogklubudgave. Tidspunktet for udsen- Gældende pr. 1. juli

7 delse af en bogklubudgave er den dag, hvor bogklubprisen offentliggøres over for medlemmerne eller i en kampagne. Stk. 7. Ved internet- og postordresalg er det ikke tilsidesættelse af den faste pris, hvis der ikke opkræves tillæg for ekspedition, porto m.v. Stk. 8. Handel med bøger, for hvilke der er fastsat en fast pris, skal i det hele drives på en sådan måde, der ikke kan svække tilliden til den faste pris. Kun én fast pris 12. Såfremt der for en bog er angivet en fast pris, er det i fastprisperioden ikke tilladt på samme tid at holde mere end én pris på denne. Derimod er det tilladt at fastsætte flere priser, når disse skal gælde til forskellig tid, f.eks. således at prisen forhøjes, når et værk foreligger komplet. Sådanne prisændringer skal bekendtgøres i "Bogmarkedet" umiddelbart før deres ikrafttræden. Stk. 2. For serier og værker bestående af flere bind kan forlæggeren fastsætte såvel en fast pris for serien og det samlede værk som en derfra afvigende fast pris for den enkelte bog. Stk. 3. Forlæggeren kan fastsætte en fast forudbestillingspris ved kundebestillinger afgivet før udgivelsesdatoen. Stk. 4. Fra hovedreglen om kun én fast pris for hver bog gælder i øvrigt følgende undtagelser: a. Bøger udgivet af eller for videnskabelige selskaber, offentlige eller private institutioner og foreninger eller lignende kan ved levering til medlemmer sælges til en anden pris (medlemspris). b. En forlægger kan ansætte partipris for nærmere angivne bøger med fast pris. Partiprisen kan ikke ansættes til mindre end 75 % af bogladeprisen og gælder for partier på mindst 10 eksemplarer. Prisreduktionen skal ikke alene bæres af boghandlerrabatten. Levering til partipris må kun finde sted til købere, der på én gang aftager det fastsatte antal og kun mod kontant betaling og uden yderligere rabat. c. Bogklubudgaver må kun sælges til bogklubbens medlemmer. Når der er tale om en bogklubudgave, skal dette tydeligt fremgå af bogens titelblad, yderomslag og eventuel stregkode. Det kan også fremgå af en tydeligt anbragt uafrivelig etiket. For bogklubudgaver, for hvilke der er fastsat en fast pris, kan der fastsættes en lavere pris på første levering til et nyt medlem. Stk. 5. Hvor en forlægger gør brug af en af de i stk. 4 a-b anførte undtagelser, har han pligt til senest samtidig med udgivelsen at give boghandlerne meddelelse herom ved annoncering i "Bogmarkedet". Prisændringer 13. Den faste pris kan forlæggeren senere forhøje eller nedsætte, ligesom forlæggeren kan ændre bogens prisform. Stk. 2. Ved sådanne ændringer skal forlæggerens meddelelse herom være boghandleren i hænde senest dagen før ændringens ikrafttræden. Stk. 3. Såfremt forlæggeren i tidsrummet mellem ordreoptagelse og udgivelse ændrer bogens prisform eller pris, er boghandleren ikke bundet af en afgiven ordre. Gældende pr. 1. juli

8 Rabat på bøger med fast pris 14. Der kan ydes rabat ved salg af bøger til biblioteker, skoler og andre undervisningsinstitutioner. Stk. 2. I øvrigt kan rabat ydes ved salg af større kvanta (kvantumsrabat) eller efter dispensation meddelt af Bogbranchens Fællesråd, se note. ** Udgivelsesdato m.v. 15. For enhver bog fastsætter forlæggeren en udgivelsesdato. Udgivelsesdatoen skal anføres på fakturaen for bøger, der fremsendes til forhandleren før udgivelsesdatoen. Stk. 2. Bøgerne skal fremsendes så tidligt, at de med normal forsendelse kan være boghandlerne i hænde senest dagen før udgivelsesdatoen. Stk. 3. Ingen bog må gøres tilgængelig for publikum før udgivelsesdatoen. Stk. 4. Boghandlerne kan begynde markedsføring over for slutkunderne fra den dag, hvor forlæggeren begynder ordreoptagelse eller markedsføring. Stk. 5. Boghandlernes annoncering i annonce- og distriktsblade, ved husstandsomdelte kataloger og lignende kan dog ske i den uge, hvor udgivelsen finder sted. Stk. 6. I boghandlernes kataloger og lignende skal forlæggerens navn være anført. Levering til andre end boghandlere 16. Ved levering til videreforhandling gennem andre end boghandlere skal forlæggeren ved skriftlig forhåndsaccept sikre, at reglerne om den faste pris og den fælles udgivelsesdato ubetinget overholdes. Stk. 2. Såfremt videreforhandleren ikke overholder denne forpligtelse, skal forlæggeren straks søge forholdene berigtiget og såfremt dette ikke lykkes indstille den pågældende leverance. I gentagelsestilfælde, herunder hvor videreforhandleren foretager pligtstridige salg efter forlæggerens indsigelse, lukker forlæggeren for yderligere leverancer til den pågældende videreforhandler i en periode på et år. Drejer overtrædelsen sig om den faste bogladepris, er lukning af leverancer begrænset til at gælde fastprisbøger. Stk. 3. Disse regler gælder tilsvarende, hvis leverandøren er en boghandler. Leveringsbetingelser 17. Forlæggeren har pligt til i rimelig tid at informere om nye udgivelser. Informationen skal indeholde de data, der er angivet i nedenstående bemærkninger til 17, stk. 1. Stk. 2. Levering skal ske frit på boghandlerens adresse. Boghandleren betaler dog et nærmere aftalt mindre gebyr. *** Stk. 3. For bøger med fast pris har boghandleren krav på rimelige rabatter og leveringsvilkår. Gældende pr. 1. juli

9 Retur Returnering af fastregningsleveringer 18. Boghandlerne har ret til i hvert års maj måned at returnere til kreditering bøger med fast pris til et beløb svarende til en procent, der af forlaget er fastsat til ikke under 10 % af det forudgående kalenderårs køb af bøger med fast pris. Dog skal årspublikationer, bogklubbøger, nedsatte bøger, kommissionsartikler, print on demand-bøger samt bøger for hvilke det ved ordreoptagelsen er aftalt, at der ikke kan ske returnering, ikke medregnes i opgørelsen over det forudgående kalenderårs køb. Stk. 2. Årspublikationer, bogklubbøger, nedsatte bøger, kommissionsartikler, print on demand-bøger samt bøger for hvilke det ved ordreoptagelsen er aftalt, at der ikke kan ske returnering, kan ikke returneres i henhold til disse regler, medmindre anden aftale indgås med forlaget. Stk. 3. Forlæggeren kan vælge at kreditere halvdelen af returretsbeløbet i juni måned og resten i september. Særlige returneringer 19. I følgende tilfælde skal bogen tilbagekaldes fra boghandlerne, der inden en måned fra bekendtgørelsen i Bogmarkedet er berettigede til at returnere de i fast regning købte eksemplarer til fuld kreditering: a. Ved nedsættelse af den faste pris til en ny fast pris i fastprisperioden, ved ændring i fastprisperioden af den faste pris til en vejledende pris eller ved beslutning i fastprisperioden om, at der ikke længere angives nogen form for detailpris. b. Såfremt en bog udkommer i en bogklubudgave, inden der er forløbet 6 måneder fra normaludgavens udgivelse, medmindre udgivelsen af bogklubudgaven har været annonceret overfor boghandlerne ved ordreoptagelse af normaludgaven. 20. Såfremt en forlægger skriftligt over for Forlæggerforeningen fravælger at være omfattet af Samhandelsreglerne, foranlediger Forlæggerforeningen straks dette bekendtgjort i Bogmarkedet med angivelse af, hvornår fravalget får virkning. Stk. 2. Boghandlerne har ret til at returnere de i fast regning købte eksemplarer af den pågældende forlæggers udgivelser til fuld kreditering. Returretten omfatter kun eksemplarer købt inden for de seneste 3 kalenderår fra det tidspunkt, hvor fravalget får virkning og omfatter i øvrigt ikke eksemplarer undtaget i henhold til 18, stk. 2. Returretten gælder dog ikke for allerede købte bøger, som ifølge forlæggerens bestemmelse fortsat skal være omfattet af Samhandelsreglerne. Stk. 3. Returneringen kan ske fra den dato, hvor fravalget får virkning og i en periode på 3 måneder derefter. Betingelser for returnering 21. Bøger, der ikke kan returneres i uskadt stand, derunder bl.a. helt eller delvis opskårne eller på anden måde beskadigede bøger, bøger med manglende smudsomslag og bøger forsynet med firmastempel, påklæbede etiketter eller anden mærkning, kan ikke returneres. Stk. 2. Returnota skal medfølge alle retursendinger og for den enkelte titel være forsynet med angivelse af titel og ISBN-nummer. Gældende pr. 1. juli

10 Betalingsbestemmelser Kontoudtog. Betaling af fastregningsleveringer m.v. 22. Forlæggeren drager omsorg for, at månedlige kontoudtog vedrørende leveringer på fastregningskonto udsendes senest den 12. i den følgende måned. Stk. 2. Leveringer på fastregningskonto betales senest den 20. i den efter leveringen følgende måned. For leveringer i november er betalingsfristen dog den 29. december.**** Stk. 3. Den enkelte forlægger kan nægte at effektuere ordrer fra en boghandler, der ikke overholder sine betalingsforpligtelser. Selskaber med begrænset ansvar 23. Såfremt en boghandler ønsker at drive sin boghandel i et selskab med begrænset ansvar, kan forlæggeren kræve, at selskabets hovedaktionær/hovedanpartshaver indestår personligt for selskabets gæld til forlæggeren. Stk. 2. Såfremt aktiemajoriteten/anparts-majoriteten i selskabet skifter ejer, påhviler det den forpligtede i henhold til indeståelseserklæringen straks at gøre indberetning til forlæggeren herom. Kontant betaling 24. Hvis en forlægger efter en rimelig og saglig vurdering af en boghandlers økonomiske forhold finder, at der er risiko for, at boghandleren ikke vil kunne betale til forfaldstid, jf. 22, stk. 2, kan forlæggeren bestemme, at levering kun kan ske mod kontant betaling. Restance 25. Hvis en boghandler er kommet i restance, kan en forlægger nægte yderligere leveringer eller bestemme, at leveringer kun kan ske mod kontant betaling, indtil restancen inkl. omkostninger er betalt. Inddrivelse og standsning 26. Finder betaling ikke sted rettidigt, kan Forlæggerforeningen bestemme, at betaling af medlemmernes tilgodehavender herefter alene må ske til foreningen, eller overgive tilgodehavenderne til retslig inddrivelse gennem foreningens advokat, og boghandleren er forpligtet til at følge de i så henseende af foreningen givne pålæg. Stk. 2. Forlæggerforeningen kan endvidere for at sikre ensartet behandling af medlemmerne, bindende for samtlige forlæggere dekretere standsning for den boghandler, der ikke opfylder sine betalingsforpligtelser. Standsning kan indskrænkes til at omfatte sendinger i regning, men kan også iværksættes som standsning af enhver art leveringer. Stk. 3. Under standsning er boghandleren, hvis det kræves, forpligtet til at indløse sine løbende subskriptioner, bogklubabonnementer, tidsskrifter og lignende mod kontant betaling. Undlader han dette, er forlæggeren, eventuelt gennem Forlæggerforeningen eller dens advokat, berettiget til at fordre listen over subskribenter og abonnenter udleveret uden vederlag, men forlæggeren skal, hvis boghandleren inden et halvt år atter får sine forhold bragt i orden, tilbagelevere ham listen til ekspedition af fremtidigt udkommende hæfter eller bind. Gældende pr. 1. juli

11 Betalingsstandsning m.v. 27. En boghandler, der på grund af vanskeligheder ved rettidigt at opfylde sine forpligtelser standser sine betalinger eller søger en generel ordning med sine kreditorer ved akkord eller moratorium, er forpligtet til at henvende sig til Bogbranchens Kreditorudvalg, gennem hvilket enhver forhandling med en boghandler om akkord eller anden generel ordning af gældsforholdene skal finde sted. Stk. 2. Når en boghandler ønsker at afstå sin forretning eller sit varelager og er klar over eller har en formodning om, at han er insolvent, er han ligeledes forpligtet til at henvende sig til det nævnte udvalg om sagen og handle efter nærmere aftale med dette. Stk. 3. Nærværende bestemmelse finder kun anvendelse, såfremt det samlede krav fra Forlæggerforeningens medlemmer, der er omfattet af Samhandelsreglerne, udgør det største tilgodehavende af boghandlerens samlede erhvervsmæssige gæld. Fravigelser 28. De generelle vilkår, der er fastsat i 17, stk. 2 (leveringssted), 17, stk. 3 (rabatter og leveringsvilkår), 18 (returnering af fastregningsleverancer), 22 (betaling af fastregningsleveringer m.v.), 24 (kontant betaling) og 25 (restance) kan fraviges ved individuelle aftaler mellem pågældende forlægger(e) og boghandler(e). Forandringer/opsigelse af Samhandelsreglerne Forandringer og tilføjelser 29. Forandringer i eller tilføjelser til disse Samhandelsregler kan til enhver tid foretages af Forlæggerforeningen og Boghandlerforeningen i forening. Opsigelse 30. Forlæggerforeningen, henholdsvis Boghandlerforeningen kan med 6 måneders forudgående varsel bringe gyldigheden af Samhandelsreglerne til ophør med udgangen af et kalenderår. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser Ikrafttræden 31. Samhandelsreglerne trådte i kraft den 1. januar 2001, med nedenstående undtagelser. Stk. 2. Den ovenstående formulering af 11 (bortset fra den vejledende pris), 11A (bortset fra den vejledende pris), 12 og 13 er trådt i kraft den 1. juli Stk. 3. Den ovenstående formulering af 10, stk. 2, 12, stk. 4c, 14, 15, stk. 4, 17, stk. 1, 23, 28 og 29 trådte i kraft den 1. juli Stk. 4. Den ovenstående formulering af 11 (ændring af cirkapris til vejledende pris), 11A, stk. 1 (ændring af cirkapris til vejledende pris), 17, stk. 2 og 3, 18, 19, 20, stk. 2, 2,5, 22, stk. 2 og 28 træder i kraft den 1. juli Gældende pr. 1. juli

12 Bemærkninger til Samhandelsreglerne Ad 10. Stk. 2. Note * Skolebøger er materiale herunder letlæsningsbøger, frilæsningsbøger og undervisningsrettede ordbøger produceret og kalkuleret til salg til skoler og institutioner til undervisningsbrug. Ordbøger tiltænkt det generelle og professionelle marked falder ikke ind under definitionen for skolebøger. Ad 11. Stk. 2. Prisoplysninger til publikum Bestemmelsens påbud om, at prisen i meddelelser til publikum altid skal angives inkl. moms, anses for opfyldt såvel i tilfælde, hvor prisen angives uden andre tilføjelse end ordene inkl. moms, som i tilfælde, hvor der finder angivelse sted af prisen ekskl. moms sammenholdt med prisen inkl. moms (Praktisk eksempel: kr. 160,00 + moms = kr. 200,- ). Det er en forudsætning, at der ved angivelse af prisen ekskl. moms sammenholdt med prisen inkl. moms anvendes samme skrift og grad. Ad 14. Stk. 2. Note ** Kvantumsrabat De nedenfor anførte rabatsatser angiver den højeste rabat, som det er tilladt at yde. Rabatten beregnes af den faste pris (inkl. moms) og ydes mod kontant betaling ved modtagelsen. Ved salg af danske bøger med fast pris kan der maksimalt ydes følgende rabatter beregnet af prisen inkl. moms: Ved samlet kontant køb på: Mindst kr. * eller 10 eksemplarer af samme titel 3 % Mindst kr. * eller 20 eksemplarer af samme titel 5 % Mindst kr. * eller 100 eksemplarer af samme titel 10 % * Beløbet forhøjes eller nedsættes forholdsmæssigt for hver fulde 3 points udsving i Forbrugerprisindekset vedr. bøger (februar 2000 = 295,9). Reguleringen finder sted hvert års maj måned efter offentliggørelsen fra Danmarks Statistik af Forbrugerprisindekset vedr. bøger for februar måned og meddeles i Bogmarkedet. Kvantumsrabat kan ikke ydes ved salg til partipris i henhold til Samhandelsreglernes 12, stk. 4, b. Ved salg af værker bestående af flere bind er det tilladt at yde kontantrabat på det samlede værk eller fordelt på hvert bind i forhold til værkets samlede pris, hvis forlæggeren ikke har fastsat forudbestillingspriser, som er lavere end værkets samlede pris i øvrigt, og hvis køberen er forpligtet til at aftage værket og betale de enkelte bind kontant efterhånden som de udkommer. Kontantrabat kan endvidere ydes, selvom forlaget har fastsat introduktionspriser for værket. Gældende pr. 1. juli

13 Ad 17. Stk. 1. Informationskrav Senest dagen før ordreoptagelse hos boghandlerne påbegyndes, skal forlaget mindst stille følgende oplysninger til rådighed i elektroniks og struktureret form: - Titel - ISBN nr. (såvel ISBN-10 som ISBN-13) - Eventuel forfatter eller redaktør - Forlagets navn - Boghandlens varegruppe - Eventuel seriebetegnelse og serienummer - Udgivelsesdato (evt. forventet udgivelsestidspunkt - Forventet pris - Forventet pristype - Forventet rabatgruppe Forlæggeren er forpligtet til straks at ajourføre meddelte oplysninger, såfremt der sker ændringer heri, jf. 13, stk. 2. Ad 17. Stk. 2. Note *** Udgangspunktet for serviceniveauet ved forlæggerens overtagelse den 1. juli 2008 af ansvaret for levering til boghandleren i forhold til ordreindgang er levering første eller anden hverdag efter ordremodtagelse afhængig af ruter og ordremodtagelsestidspunkt. Der pålægges boghandleren følgende gebyr for levering: Første levering i en uge er gratis. For anden levering i en uge betales kr For tredje levering i en uge betales kr For fjerde levering i en uge betales kr. 15,50, dog kr. 53,- hvis leverancen er under kr ,-. For femte levering i en uge betales kr. 15,50, dog kr. 53,- hvis leverancen er under kr ,-. Gebyret prisreguleres hvert år den 1. juli med den procentvise regulering af den gennemsnitlige kilopris, som forlagene skal betale. Første prisregulering foretages 1. juli 2009 i forhold til niveauet 1. juli Den indtil 1. juli 2008 gældende bestemmelse om levering vil også efter 1. juli 2008 være gældende for samhandel med boghandlere og forlæggere i Grønland og i Færøerne. Ad 22, stk. 2. Note **** Den indtil 1. juli 2008 gældende bestemmelse om levering vil også efter 1. juli 2008 være gældende for samhandel med boghandlere og forlæggere i Grønland og i Færøerne. Gældende pr. 1. juli

14 Regulativ for Bogbranchens Fællesråd 1. Bogbranchens Fællesråd er oprettet af Forlæggerforeningen og Den danske Boghandlerforening til varetagelse og drøftelse af fælles interesser inden for den organiserede boghandel. Stk. 2. Som særlige opgaver for Bogbranchens Fællesråd fremhæves: at afgive betænkning om forandringer i eller tilføjelser til de Samhandelsregler, der gælder i forholdet mellem forlæggere og boghandlere, jf. disses 28, at afgøre spørgsmål vedrørende Samhandels-reglernes forståelse og gældende praksis inden for de områder, der omfattes af disse regler. Rådets afgørelser i så henseende har samme gyldighed som Samhandelsreglerne, når de er offentliggjort i Bogmarkedet, at afgøre sådanne spørgsmål vedrørende dispensationer fra eller tilladelser ifølge Samhandelsreglerne, som ved disse er henlagt til rådet, at afslutte overenskomst med forlæggere og udgivere uden for Forlæggerforeningen og forhandlere af bøger uden for Den danske Boghandlerforening om handel med bøger på de i Samhandelsreglerne fastsatte betingelser, samt at fastsætte regulativ for Bogbranche-nævnet. 2. Bogbranchens Fællesråd består af 8 medlemmer, nemlig formanden og næstformanden i Forlæggerforeningen, formanden og næstformanden i Den danske Boghandlerforening, der tilsammen udgør Bogbranchens Fællesråds stående udvalg, samt yderligere 2 medlemmer valgt af Forlæggerforeningen og 2 medlemmer valgt af Den danske Boghandlerforening. Stk. 2. Hver af foreningerne vælger et lige så stort antal suppleanter. Stk. 3. Valget såvel af medlemmer som af suppleanter sker blandt den pågældende forenings egne medlemmer. Bogbranchens Fællesråd vælger af sin midte en formand og en næstformand. Kan enighed om disse valg ikke opnås, sker valgene ved lodtrækning, dog således at formand og næstformand ikke begge kan vælges blandt Forlæggerforeningen, henholdsvis Den danske Boghandlerforenings medlemmer. Stk. 4. Rådet eller rådets formand kan henvise sager til behandling af Det stående Udvalg, der i så fald kan træffe afgørelse under forudsætning af enighed indenfor udvalget. 3. Har et medlem af rådet forfald, indtræder i hans sted en af vedkommende forenings suppleanter. Suppleanters indkaldelse sker i den ved deres valg fastsatte rækkefølge. Stk. 2. Når et medlem af rådet efter vedkommende formands skøn på grund af sin stilling til en sag ikke bør deltage i dennes behandling, forholdes som om dette medlem havde anmeldt forfald. Gældende pr. 1. juli

15 4. Formanden eller i hans forfald næstformanden leder rådets virksomhed; han modtager og besørger rådets korrespondance, bestemmer tid og sted for møderne og indkalder skriftligt til disse med mindst 6 dages varsel. Stk. 2. Indkaldelser, der også skal sendes til suppleanterne, skal indeholde dagsorden med de fuldstændige forslag, der skal behandles på mødet. Stk. 3. Over Bogbranchens Fællesråds forhandlinger føres en protokol. Stk. 4. Rådet vælger en juridisk sekretær til at bistå ved rådets virksomhed. 5. Bogbranchens Fællesråd er beslutningsdygtigt, når mindst 6 medlemmer eller suppleanter deltager i sagens behandling. Alle sager afgøres ved almindelig stemmeflerhed, således at hvert af rådets medlemmer har 1 stemme. 6. Sager, der indbringes for Bogbranchens Fællesråd og alene vedrører spørgsmål om rimelig rabat i henhold til 17, skal færdigbehandles af Det stående Udvalg inden for 14 dage. 7. Bogbranchens Fællesråds medlemmer er pligtige at iagttage ubrydelig tavshed over for alle uvedkommende om de for rådet stedfundne forhandlinger. 8. Bogbranchens Fællesråd kan med almindelig stemmeflerhed vedtage forandringer i eller tilføjelser til dette regulativ. Gældende pr. 1. juli

16 Regulativ for Bogbranchenævnet 1. Bogbranchenævnet er oprettet af Forlæggerforeningen og Den danske Boghandlerforening til afgørelse af sager angående overtrædelse af de mellem forlæggere og boghandlere gældende Samhandelsregler og de dertil hørende bestemmelser. Enhver, der har forpligtet sig til at overholde Samhandels-reglerne, er dermed undergivet Bogbranchenævnets afgørelse vedrørende spørgsmål om sådanne overtrædelser. 2. Bogbranchenævnet består af 5 medlemmer. Af disse vælger Forlæggerforeningen 2 og Den danske Boghandlerforening 2, medens formanden, der skal opfylde de almindelige betingelser for at blive udnævnt til dommer, udpeges af Bogbranchens Fællesråd. For hvert foreningsvalgt medlem vælges en suppleant. Stk. 2. Valget såvel af medlemmer som suppleanter sker blandt foreningernes egne medlemmer. Medlemmer af de to foreningers bestyrelser og Bogbranchens Fællesråd kan ikke være medlemmer af nævnet. Stk. 3. Bortset fra formanden har medlemmerne ikke krav på vederlag for deres virksomhed. Tilrejsende medlemmer har krav på godtgørelse for befordringsudgifter og dagpenge efter nævnets nærmere bestemmelse. 3. Påtale til Bogbranchenævnet tilkommer kun Forlæggerforeningen og Den danske Boghandlerforening. Påtale iværksættes ved indsendelse af klage til nævnets formand, der straks underretter indklagede om klagens indhold. Stk. 2. Foreningernes udøvelse af påtaleadgangen sker under særlig hensyntagen til overtrædelsens karakter, væsentlighed og konsekvenser. 4. Formanden bestemmer tid og sted for nævnets møder. Indkaldelse af medlemmer og parter skal ske med mindst 6 dages varsel. Indkaldelsen sendes også til suppleanterne. Inden en sags behandling for nævnet søger formanden sagen nærmere oplyst og tilrettelagt ved indkaldelse af de efter hans skøn nødvendige oplysninger fra den klagende forening og indklagede. Det påhviler formanden at søge sagens behandling fremmet mest muligt. 5. Såvel den klagende forening som indklagede har ret til at møde for nævnet sammen med faglig eller juridisk medhjælp. Nævnet kan kræve, at såvel den klagende forening som indklagede skal give personligt møde for nævnet. Stk. 2. Parterne er forpligtet til at give nævnet enhver oplysning og fremlægge ethvert dokument, som nævnet skønner af betydning for sagen. Særlig fremhæves, at nævnet også kan forlange udskrift af enkelte konti i indklagedes bøger eller lade disse undersøge af en af nævnet udpeget statsautoriseret revisor. Nævnet kan foranledige vidneførsel ved de almindelige domstole til oplysning i sagen. Stk. 3. Hvis et af nævnet i henhold til disse regler stillet krav ikke kan opfyldes eller dog ikke opfyldes fuldt ud, kan nævnet fortolke undladelsen eller den ufuldkomne opfyldelse på den for anden part gunstigste måde og navnlig lægge dennes fremstilling til grund for påkendelsen. 6. Såfremt der ikke for Bogbranchenævnet afsluttes forlig, hvilket kan ske med nævnets godkendelse, afsluttes sagen med en af nævnet afsagt kendelse. Ved kendelsen kan der til- Gældende pr. 1. juli

17 deles indklagede advarsel eller irettesættelse samt ikendes bøde på mindst 5000 kr. Endvidere kan nævnet ved særlig alvorlige eller ved gentagne overtrædelser af Samhandelsreglerne beslutte, at den skyldige fratages retten til at være omfattet af Samhandelsreglerne. Stk. 2. De af nævnet idømte bøder tilfalder Bogbranchens Fællesråds kasse. Stk. 3. Den omstændighed, at en indklaget part muligt ikke har haft personligt kendskab til overtrædelsen, kan ikke medføre, at han kan undgå ansvar for overtrædelsen, men kan af nævnet tages i betragtning som en formildende omstændighed. Stk. 4. Ved kendelsen eller i forbindelse med forliget træffes der bestemmelse om, hvem af parterne der skal betale omkostningerne ved sagens behandling for Bogbranchenævnet og med hvilket beløb. Omkostningerne kan dog ikke fastsættes til et mindre beløb end 5000 kr. Parternes egne omkostninger ved sagens behandling for nævnet godtgøres ikke, med mindre nævnet i ganske særlige tilfælde skulle finde anledning til at bestemme dette. 7. Enhver af Bogbranchenævnet afsagt kendelse og ethvert for dette oprettede forlig skal snarest offentliggøres i Bogmarkedet. Hvis nævnet ikke bestemmer andet, sker offentliggørelsen med udeladelse af navne og andre kendetegn. Offentliggørelse kan dog med nævnets samtykke undlades. 8. Hvis en idømt eller ved forlig vedtaget bøde, eller hvis idømte eller ved forlig vedtagne omkostninger ikke er betalt senest 2 uger, efter at den af nævnet afsagte kendelse i anbefalet brev er afsendt til den pågældende, eller efter forliget er sluttet, vil vedkommende uden videre behandling af sagen være frataget retten til at være omfattet af Samhandelsreglerne. 9. Bogbranchenævnet er kun beslutningsdygtigt, når samtlige medlemmer eller suppleanter deltager i sagens behandling. Nævnet træffer afgørelse ved almindelig stemmeflerhed. Stemmegivning kan kun ske ved personlig nærværelse. Stk. 2. Skønner formanden, at en sag kan oplyses tilstrækkelig klart ved skriftlige erklæringer, kan han dog, hvis ingen af parterne eller af nævnets medlemmer begærer mundtlig forhandling, lade sagen behandle og afstemme skriftligt. 10. De af Bogbranchenævnet afsagte kendelser kan indbringes til prøvelse ved de almindelige domstole. 11. Bogbranchenævnets medlemmer skal iagttage ubrydelig tavshed over for alle uvedkommende om de for nævnet stedfundne forhandlinger og trufne afgørelser. 12. Omkostningerne ved Bogbranche-nævnets virksomhed, derunder udgifter til rejsegodtgørelse og dagpenge i medfør af 2, afholdes af de i 1 nævnte foreninger i lige forhold, såfremt de ikke dækkes af de i 6 omtalte omkostningsbeløb. 13. Bogbranchens Fællesråd kan med almindelig stemmeflerhed vedtage forandringer i eller tilføjelser til dette regulativ. Gældende pr. 1. juli

18 Henvendelser til Bogbranchens Fællesråd Vedrørende 1. sager for Fællesrådet, 2. Bogbranchenævnet og 3. tegning af overenskomst for boghandlere rettes henvendelse til Forlæggerforeningen. Vedrørende 4. tegning af overenskomst for forlag rettes henvendelse til Boghandlerforeningen. Forlæggerforeningen Skindergade 7, st. tv København K Boghandlerforeningen Langebrogade 6, Opgang J, København K Fax: Fax:

19

Samhandelsregler. Regulativer. Bogbranchens Fællesråd

Samhandelsregler. Regulativer. Bogbranchens Fællesråd Samhandelsregler gældende i forholdet mellem forlæggere og boghandlere samt Regulativer for Bogbranchens Fællesråd og Bogbranchenævnet Den danske Boghandlerforening og Forlæggerforeningen Aftalt mellem

Læs mere

Samhandelsregler. Regulativer. Bogbranchens Fællesråd

Samhandelsregler. Regulativer. Bogbranchens Fællesråd Samhandelsregler gældende i forholdet mellem forlæggere og boghandlere samt Regulativer for Bogbranchens Fællesråd og Bogbranchenævnet Den danske Boghandlerforening og Forlæggerforeningen Gældende pr.

Læs mere

Samhandelsregler gældende i forholdet mellem forlæggere og boghandlere

Samhandelsregler gældende i forholdet mellem forlæggere og boghandlere Samhandelsregler gældende i forholdet mellem forlæggere og boghandlere samt Regulativer for Bogbranchens Fællesråd og Bogbranchenævnet Gyldige fra den 1. Januar 2001 21. december 2000 Den danske Boghandlerforening

Læs mere

BOGBRANCHENS JURIDISKE REJSE (FEMR 19. APRIL 2012)

BOGBRANCHENS JURIDISKE REJSE (FEMR 19. APRIL 2012) BOGBRANCHENS JURIDISKE REJSE (FEMR 19. APRIL 2012) DE GODE GAMLE DAGE I BOGBRANCHEN 3 spillere: Forfattere Forlag Boghandlere Trykte bøger Samhandelsregler (første fra midten af 1800-tallet) Fast bogladepris

Læs mere

Forretningsorden for Næstved Byråd

Forretningsorden for Næstved Byråd Forretningsorden for Næstved Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER 1. Navn og formål: Foreningens navn er FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER. Foreningen har til formål at virke for en høj faglig og etisk standard

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Bogbranchens samhandelsregler

Bogbranchens samhandelsregler Bogbranchens samhandelsregler Journal nr. 4/0120-0389-0025/MES/LKA/JEM Rådsmødet den 18. juni 2008 Resumé 1. Bogbranchen har langt tilbage i tiden anvendt samhandelsregler aftalt mellem forlæggersiden

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan

Læs mere

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd Jura og Byrådssekretariatet 30-01-2014 Sags nr.: 13/47871 Forretningsorden for Sønderborg Kommunes byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE Forretningsordenen for Hvidovre Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Beslutningsdygtighed, mødeledelse

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Dette forslag til nye vedtægter for Råbylille Vandværk er udformet på grundlag af en standardvedtægt udarbejdet af Foreningen for Vandforsyning i Danmark. Der

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JYDERUP ST. VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR JYDERUP ST. VANDVÆRK A.M.B.A. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 46567.17.37./av VEDTÆGTER FOR JYDERUP ST. VANDVÆRK A.M.B.A. November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål... 3 2. Vandværkets forsyningsområde... 3 3. Andelshavere

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder... 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse.... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse....

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Holbæk Kommune Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Byrådsmøder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 10 i lov om kommunernes

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Forretningsorden VEJEN BYRÅD

Forretningsorden VEJEN BYRÅD Forretningsorden VEJEN BYRÅD Indhold Vejen Byråds møder.................................................. 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse........................ 3 Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD BORGMESTERSEKRETARIATET FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune FORRETNINGSORDEN for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i Vordingborg Kommune Godkendt på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den.. 2 Valg til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1 Udvalgets

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord Vedtægter af 26. marts 2015 Version 1.0.doc Side 1 af 5 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Egebjerglund Nord. 2. Dens hjemsted er Egebjerg i Ballerup kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Fra 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

Forretningsorden for Ringsted Byråd

Forretningsorden for Ringsted Byråd Forretningsorden for Ringsted Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. 10 i lov om kommunernes styrelse. Stk. 2.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening. 2. Dens område er ejendommene beliggende indenfor det område, som er skitseret/afgrænset

Læs mere

Vedtægter for Lohals Vandværk

Vedtægter for Lohals Vandværk Vedtægter for Lohals Vandværk Navn 1 Selskabet, der er stiftet den 21. december 1932, er et andelsselskab, hvis navn er Lohals Vandværk. Selskabet har hjemsted i Lohals i Langeland Kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 1. navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Stavtrup Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Stavtrup 8260 Viby J. -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Brønsholmgård

Vedtægter for Grundejerforeningen Brønsholmgård Vedtægter for Grundejerforeningen Brønsholmgård Marts 2011 Læg disse vedtægter i Deres skøde Husk at videregive dem til ny ejer 1 1 OMRÅDE Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMGÅRD. Dens område

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Vedtægter Hjallerup Vandforsyning

Vedtægter Hjallerup Vandforsyning Vedtægter Hjallerup Vandforsyning 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 10.10.1932 er et andelsselskab, hvis navn er Hjallerup Vandforsyning, har hjemsted i Brønderslev Kommune. 2 Formål Selskabets

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Byråd

Forretningsorden for Haderslev Byråd Forretningsorden for Haderslev Byråd (Gældende fra den 1. januar 2018) Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 2 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og

Læs mere

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato:

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato: Vedtægter Dato: 15.10.2016 For 1. udgave: 18.04.1981 Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene Side: 1 af 5 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemmer 4 Bestyrelse 5 Tegningsret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET GJERRILD NORDSTRANDS VANDVÆRK. Navn og beliggenhed

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET GJERRILD NORDSTRANDS VANDVÆRK. Navn og beliggenhed VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET GJERRILD NORDSTRANDS VANDVÆRK Navn og beliggenhed 1 Selskabet er et andelsselskab hvis navn er Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk. Vandværket er beliggende Emmedsbovej

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder Side 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 Beslutningdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse Side 3 Underudvalg Side 4 Medlemmernes deltagelse

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 12 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner (i det følgende

Læs mere

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Paragraf 1 Foreningens navn er Pedersminde med hjemsted i Hønsinge i Odsherred kommune. Paragraf 2 Foreningens formål er at varetage og fremme

Læs mere

Vedtægt for bestillingskontoret Fredericia Taxa

Vedtægt for bestillingskontoret Fredericia Taxa Vedtægt for bestillingskontoret Fredericia Taxa Droskeselskabet Odense Taxa amba, herefter benævnt Droskeselskabet, har i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009 om taxikørsel m.v., som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 21. juni 1934, er et andelsselskab, hvis navn er Brobyværk Andelsvandværk. Selskabet har hjemsted i Broby Kommune.

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S AFTALE OM DIGITAL UDGIVELSE Mellem: [Forfatterens navn og adresse] ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( Aftalen ): 2. juli 2015 1 Aftalens

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Vedtægter for Kvarmløse Tølløse Vandværk Vedtægter for Kvarmløse Tølløse Vandværk 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Navn og hjemsted...3 Formål...3 Medlemmer...3 Medlemmernes rettigheder...3 Medlemmernes forpligtigelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER www.plutonvej.dk Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "NIELSMINDE SYD". Foreningens hjemsted er Aalborg kommune under Retten i Aalborg, der er foreningens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD Byrådets Forretningsorden Side 1 BYRÅDETS MØDER Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. Lov om kommunernes

Læs mere

Vedtægter for Galten Vandværk

Vedtægter for Galten Vandværk 1 Navn og hjemsted Vedtægter for Galten Vandværk Selskabet, der er stiftet den 6. maj 1929, er et andelsselskab ved navn Galten Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg kommune. 2 Formål Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK 2004 VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK Lillegade 11, 2670 Greve 1 1 navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet 19. februar 1937, er et andelsselskab, hvis navn er Greve Landsby Vandværk Selskabet har

Læs mere

DAGSORDEN + VEDTAGELSER. for PLENARMØDET. mandag den 22. maj 2006 kl. 10.00

DAGSORDEN + VEDTAGELSER. for PLENARMØDET. mandag den 22. maj 2006 kl. 10.00 AKC-017-022 08.06.2006 DAGSORDEN + VEDTAGELSER for PLENARMØDET mandag den 22. maj 2006 kl. 10.00 hos Dansk Handel & Service Vester Farimagsgade 19 1506 København K tlf. 33 74 60 00 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JELS VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR JELS VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR JELS VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Jels Vandværk. Selskabet har hjemsted i Vejen Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse med den

Læs mere

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse. Forretningsorden. for Dragør Kommunalbestyrelse

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse. Forretningsorden. for Dragør Kommunalbestyrelse Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Dragør Kommunalbestyrelse KOMMUNALBESTYRELSENS MØDER. 1 Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GIVE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GIVE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GIVE VANDVÆRK A.M.B.A. 1 Selskabet, der er stiftet den 1. januar 2010, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Give Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Vejle Kommune.

Læs mere

BYRÅDETS MØDER UDSENDELSE AF DAGSORDEN OG SAGERNES FREMLÆGGELSE

BYRÅDETS MØDER UDSENDELSE AF DAGSORDEN OG SAGERNES FREMLÆGGELSE BYRÅDETS MØDER Offentlige møder og møder for lukkede døre 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Følgende

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Følgende aftale er indgået mellem undertegnede agenturgiver (i det følgende benævnt agenturgiveren): Navn: Adresse: Postnr. og by: og medundertegnede

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN. 1. Navn

VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN. 1. Navn 1 VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN 1. Navn Foreningens navn er grundejerforeningen Kildegården. Dens område er de af deklaration tinglyst 15/10 1963 omfattende ejendomme, matr. nr. 6 z Greve

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Åsvinget

Vedtægter for Grundejerforeningen Åsvinget Vedtægter for Grundejerforeningen Åsvinget 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Åsvinget". Stiftet 25/10-1976 Dens hjemsted er Bramsnæs Kommune. Foreningen er grundejerforening for samtlige ejere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. a.m.b.a VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Andelsselskabet Råbylille Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at 1. Unionens navn er KØBENHAVNS TENNIS UNION (KTU). Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund (DTF), og er som sådan underkastet forbundets love og øvrige bestemmelser. 2. Unionens formål er at virke for

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET HAVNSØ VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET HAVNSØ VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET HAVNSØ VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR HAVNSØ VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Havnsø Vandværk. Selskabet har hjemsted i Kalundborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet som interessentskab den 6. januar 1914, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nørre Alslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Forslag til lovændringer for Grundejerforeningen Sønderholm

Forslag til lovændringer for Grundejerforeningen Sønderholm Forslag til lovændringer for Grundejerforeningen Sønderholm Nuværende tekst Ny tekst Bemærkninger LOVE for grundejerforeningen SØNDERHOLM LOVE For Grundejerforeningen SØNDERHOLM Stiftet i 1950 Seneste

Læs mere

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Randers Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

VEDTÆGT. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune.

VEDTÆGT. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune. RASK MØLLE VANDVÆRK VEDTÆGT 1 Navn og hjemsted Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ledelsessekretariatet FORRETNINGSORDEN UDKAST til Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden 2018-2021 Formand og næstformand 1.

Læs mere

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder.

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder. Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere