GIS FOR FREMTIDEN. GIS-vision og -strategi for Teknisk Forvaltning i Ringsted Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GIS FOR FREMTIDEN. GIS-vision og -strategi 2012-2016 for Teknisk Forvaltning i Ringsted Kommune"

Transkript

1 GIS FOR FREMTIDEN GISvision og strategi for Teknisk Forvaltning i Ringsted Kommune Udarbejdet af GIS/ITfaggruppen i Teknisk Forvaltning september 2012 Godkendt af Chefgruppen i Teknisk Forvaltning 20. november 2012

2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Resumé Indledning Status Hvor er vi nu? Hvordan ser tendenserne for fremtiden ud? Hvad koster det? Vision Målsætninger og indsatsområder Hovedmålsætning: GIS og geodata anvendes bredt i kommunen Målsætning: GIS og geodata giver information og overblik for borgere og virksomheder Indsatsområde: Ringsted.dk Målsætning: GIS og geodata forbedrer kommunens selvbetjeningsløsninger Indsatsområde: MobilGIS Indsatsområde: Min Digitale Byggesag Målsætning: GIS skaber ny viden og forbedrer det politiske beslutningsgrundlag samt skaber værdi for kommunens opgaver Indsatsområde: Digitale Planer Indsatsområde: Samspil med fællesoffentlige systemer a. Underområde Miljøportalen b. Underområde Kort og Matrikelstyrelsen c. Underområde FOT d. Underområde PlansystemDK Indsatsområde: Den digitale højdemodel Indsatsområde: Ruteoptimering Målsætning: GIS og geodata forbedrer arbejdsgange Indsatsområde: Mere integration mellem interne GISsystemer og andre interne fagsystemer a. Underområde NetGISESDHintegration b. Underområde NetGISADintegration c. Underområde Integration mellem KMD Structura Miljø og andre systemer i Teknisk Forvaltning, herunder NetGIS d. Underområde Integration mellem NetGIS og RoSy e. Underområde Integration mellem Ringsted Kommunes geodata og geodata fra Ringsted Forsyning f. Underområde Geokodning af CPRoplysninger Indsatsområde: Udbygning og optimering af eksisterende GISsystemer a. Underområde GISplatform b. Underområde NetGIS c. Underområde ArcMap d. Underområde ArcGIS Server løsninger Indsatsområde: Geodata a. Underområde Geodata generelt b. Underområde FKG c. Underområde Geokodning af bygninger Referencer

4 6. Ordliste Bilag A. Organisering Bilag B. Visioner i tidligere GIS/ITstrategier Bilag C. Teknisk platform Bilag D. Dataflow Bilag E. Oversigt over leverandører Bilag F. Bruger og licensoversigt Bilag G. Oversigt over data og dataansvarlige Bilag H. Detaljeret oversigt over programmer

5 Resume Teknisk Forvaltning i Ringsted Kommune udarbejdede i 2006 en GIS/ITvision, strategi og handleplan for det tekniske område. Resultatet blev dokumenteret i en rapport: GIS/IT for fremtiden GIS/ITvision, strategi og handleplan for Teknisk forvaltning i Ringsted Kommune I 2008 blev strategien evalueret og revideret af GIS/ITfaggruppen i Teknisk Forvaltning. Dette arbejde resulterede i GIS/IT for fremtiden GIS/ITvision, strategi og handlingsplan for Teknisk Forvaltning i Ringsted Kommune I 2011 blev det besluttet at igangsætte en evaluering og revision af den eksisterende GIS/ITstrategi og vision, hvor fokus i endnu højere grad ligger på GIS og geodata. Denne evaluering og revision har fundet sted i perioden efterår 2011 forsommer 2012, og er blevet foretaget af GIS/ITfaggruppen i Teknisk Forvaltning. Nærværende rapport er resultatet af gruppens arbejde. Der er i disse år stor fokus på digitalisering af samfundet, både nationalt og internationalt, hvilket bl.a. har resulteret i en fællesoffentlig og en fælleskommunal digitaliseringsstrategi. Den offentlige sektor skal moderniseres ved hjælp af digitalisering, så der skabes råderum til udvikling af service over for borgere og virksomheder, og digitaliseringen skal bidrage til væksten i samfundet ved at øge produktiviteten og skabe nye områder for vækst. GIS er en strategisk disciplin i relation til digital forvaltning, da de fleste dele af en kommunal forvaltning med fordel kan anvende GIS. Ringsted Kommune har også i forbindelse med deltagelse i projektet Implementering af et omkostningseffektivt geografisk forvaltningsgrundlag i et flerleverandørmarked (OGFprojektet) fået udarbejdet en udviklingsplan indeholdende en række anbefalinger. Ringsted Kommune er i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på kommunens egen digitaliseringsstrategi. Det er GISfaggruppens håb, at nærværende GISstrategi bliver en naturlig del af digitaliseringsstrategien. Målet på sigt er, at GIS vil blive et almindeligt arbejdsredskab i hele Ringsted Kommune, og at GIS vil blive så integreret og almindeligt, at man slet ikke vil opleve GIS som en særlig applikation eller et særligt system, men snarere som en del af et samlet hele. Denne udvikling vil komme til at berøre både ledere og medarbejdere i Ringsted Kommune, men også politikere og borgere vil opleve en bedre betjening og service. GISstrategien vision er, at GIS og geodata aktivt medvirker til at udvikle den kommunale service i Ringsted Kommune, så Ringsted Kommune også fremover er attraktiv For borgere, der skal opleve god service. For virksomheder, der skal have de bedst mulige vilkår. For medarbejderne, der tilbydes arbejdsvilkår og værktøjer, som gør kommunen til en attraktiv arbejdsplads. 5

6 For at realisere visionen, er der opstillet en række målsætninger og herunder forskellige indsatsområder (numrene henviser til afsnitsnumrene i denne rapport): 4.1. Hovedmålsætning: GIS og geodata anvendes bredt i kommunen (side 15) Målsætning: GIS og geodata giver information og overblik for borgere og virksomheder (side 15) Indsatsområde: Ringsted.dk (side 15) Målsætning: GIS og geodata forbedrer kommunens selvbetjeningsløsninger (side 15) Indsatsområde: MobilGIS (side 15) Indsatsområde: Min Digitale Byggesag (side 16) Målsætning: GIS og geodata skaber ny viden og forbedrer det politiske beslutningsgrundlag samt skaber værdi for kommunens opgaver (side 16) Indsatsområde: Digitale Planer (side 16) Indsatsområde: Samspil med fællesoffentlige systemer (side 16) Indsatsområde: Den digitale højdemodel (side 17) Indsatsområde: Ruteoptimering (side 18) Målsætning: GIS og geodata forbedrer arbejdsgange (side 18) Indsatsområde: Mere integration mellem interne GISsystemer og andre interne fagsystemer (side 18) Indsatsområde: Udbygning og optimering af eksisterende GISsystemer (side 20) Indsatsområde: Geodata (side 21). 6

7 1. Indledning GISStrategi er tredje generation af GIS/ITstrategier for Teknisk Forvaltning i Ringsted Kommune. Den første strategi er fra 2006 og revisionen af denne strategi blev udført i GIS/ITfaggruppen vurderede derfor, at der var behov for en grundig revision af strategien, som også blev ændret til at være en ren GISstrategi, hvor fokus i endnu højere grad ligger på GIS og geodata. Men hvad er så GIS og geodata og hvad er den eventuelle forskel på disse begreber? Vi har valgt at definere på følgende måde: GIS: Forkortelsen GIS står for Geografisk InformationsSystem og kan bedst beskrives som en række computerværktøjer til indsamling, opbevaring, omdannelse, analyse og visning af rumlig information fra den virkelige verden. Geodata: Fundamentet for de geografiske informationssystemer er de data, som systemerne danner deres kort og informationer ud fra. Geodata kan defineres som de data, som rummer en direkte eller indirekte henvisning til et bestemt sted eller geografisk område. Der er i disse år stor fokus på digitalisering af samfundet, både nationalt og internationalt. Den offentlige sektor skal moderniseres ved hjælp af digitalisering, så der skabes råderum til udvikling af service over for borgere og virksomheder, og digitaliseringen skal bidrage til væksten i samfundet ved at øge produktiviteten og skabe nye områder for vækst. GIS er en strategisk disciplin i relation til digital forvaltning, da de fleste dele af en kommunal forvaltning med fordel kan anvende GIS. I Danmark er der fremkommet to store offentlige digitaliseringsstrategier: Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Begge disse strategier sætter mål for, hvordan det offentlige og dermed alle landets borgere kan og skal opleve øget nytte af de store investeringer i digitalisering. Strategierne er blevet fulgt op af handlingsplaner, der yderligere udpeger områder og projekter, der skal igangsættes og fuldføres i de kommende 34 år. En del af projekterne omfatter direkte GIS og geodata, så det må forventes, at geografisk information bliver en integreret del af en del af disse offentlige initiativer, hvor indsamling af data og præsentation af information samt dialog med borgere og erhvervsliv bliver væsentlige parametre. For geodataområdet er der fremkommet det fælleskommunale geodatasamarbejde (FKG), som blev stiftet i efteråret 2010 af Kommunernes Landsforening og Kommunalteknisk Chefforening. Arbejdet i FKG har også sat sit præg på den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Ringsted Kommune er endvidere i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på kommunens egen digitaliseringsstrategi. Det er GISfaggruppens håb, at nærværende GISstrategi bliver en naturlig del af digitaliseringsstrategien. Målet på sigt er at GIS vil blive et almindeligt arbejdsredskab i hele Ringsted Kommune, og at GIS vil blive så integreret og almindeligt, at man slet ikke vil opleve GIS som en særlig applikation eller et særligt system, men snarere som en del af et samlet hele. Denne udvikling vil komme til at berøre både ledere og medarbejdere i Ringsted Kommune, men også politikere og borgere vil opleve en bedre betjening og service. Strategien er opbygget af en generel del samt en række bilag. Efter nærværende indledning fortsættes med en statusbeskrivelse, der viser hvor GIS er i Teknisk Forvaltning i dag (og i Ringsted Kommune generelt), hvilke tendenser der er, samt hvor store udgifter, der er til 7

8 GISområdet. Derpå følger et par kapitler, der beskriver de visioner, som der findes på GISområdet samt hvilke områder, der bør/kan sættes ind på, for at disse visioner skal blive virkelighed. Den generelle del afsluttes med en ordliste samt en liste over referencer. Rapporten afsluttes med en række bilag, der gennemgår GISudviklingen i de senere år i Teknisk Forvaltning, samt beskriver områder som teknisk platform, dataflow, bruger og leverandøroversigter, GIStemaer m.m. Det afsluttende bilag er en detaljeret oversigt over GIS/ITprogrammer i Teknisk Forvaltning. GIS og geodata breder sig overalt i samfundet i dag. Næsten enhver nyhed i medierne med geografisk indhold, bliver illustreret med en eller anden form for kort. Vi håber, at denne strategi yderligere vil være med til at skubbe til denne proces. God fornøjelse med læsning af GISstrategi ! 8

9 2. Status 2.1. Hvor er vi nu? Generelt Den første GIS/ITstrategi i Teknisk Forvaltning blev udformet i 2006 (og revideret i 2008). I den forløbne periode er der sket store ændringer i Teknisk Forvaltnings anvendelse af IT i almindelighed og af GIS i særdeleshed. Dette er sket dels på baggrund af den udvikling, der er foregået både på regionalt, nationalt og internationalt plan, men også som følge af den udvikling, der er sket på GIS og ITområdet i Ringsted Kommune. Mange af den første strategis punkter er ført ud i livet, bl.a. implementering af en helt ny GISplatform samt overførelse af opgaver til nye medarbejdere (fra det gamle Vestsjællands Amt), oprettelsen af et (fortsat eksisterende) GIS/ITfagudvalg i Teknisk Forvaltning. Siden sidste revision af GISstrategien (2008) kan af punkter, der har påvirket GIS i Teknisk Forvaltning, nævnes: Der er anskaffet en række større eller mindre fagsystemer i Teknisk Forvaltning (KMD Structura Miljø, D4, VandløbsGIS m.fl.) Forsyningsområdet er blevet udskilt ved selskabsdannelse (Ringsted Forsyning) Der er flere gange sket organisatoriske ændringer i Teknisk Forvaltning. Der er i perioden flere gange sket op eller nedmanding på GISområdet i Teknisk Forvaltning. Ringsted Kommune har i perioden får implementeret både en ny internetløsning ( og et nyt intranet (Portalen). Der er i kommet to offentlige digitaliseringsstrategier (Den digitale vej til fremtidens velfærd Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Regeringen/KL/Danske Regioner, 2011 og Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi KL, 2010). Der arbejdes på at reducere antallet af desktop GISprogrammer til fordel for WebGISløsninger, lige som det er tilstræbt (og tilstræbes fortsat) at reducere antallet af GISsystemer og programmer og bringe de tilbageværende systemer til mere og mere at hænge sammen med andre fagsystemer. Der er tilkommet flere og flere fællesoffentlige GISsystemer, som opbevarer og udstiller GISdata (Miljøportalen, PlansystemDK, Kortforsyningen m.fl.) Der er kommet flere fællesoffentlige samarbejder til, som har påvirket GIS i Ringsted Kommune (GeoSjælland, OGF, FKG m.fl.). GIS i Ringsted Kommune i dag Som WebGIS for borgere i Ringsted Kommune (og andre interesserede) anvendes VisKort Online fra Geodata Danmark, hvor det er muligt at se en lang række temaer fra kommunens interne GISdatabase. Endvidere er der netop udgivet en applikation til mobile enheder, der gør det muligt for borgere at indberette forskellige ting til kommunen (fx huller i vejen, nedfaldne grene m.v.). 9

10 Til konkret sagsbehandling i forbindelse med planlægnings og sagsbehandlingsopgaver anvendes primært Ringsted Kommunes interne WebGISsystem (NetGIS). ArcGIS Desktop (ArcView) bliver anvendt forskellige steder i Teknisk Forvaltning til simple analyser samt til generering af oversigtskort og andet kort og illustrationsmateriale ved planlægning, sagsbehandling m.v. anvender ArcGIS Desktop (ArcEditor) til produktion og vedligeholdelse af data og kort, import og eksport af data, samt til mere avancerede analyser m.m. På serversiden anvendes ArcSDE (geodatabasen) og ArcGIS Server (kortserver for NetGIS samt mindre webløsninger baseret på ArcGIS Server) Hvordan ser tendenserne for fremtiden ud? Der er ingen tvivl om, at GIS vil blive endnu mere udbredt fremover i Danmark, både på nationalt plan og i Ringsted Kommune. GIS vil blive en naturlig del af bestræbelserne i den offentlige sektor hen imod en fuldt digitaliseret forvaltning. Såvel den Fællesoffentlige som den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi er med til at sætte dagsorden for kommunernes opgaver i de kommende år, hvilket også grundlaget for det endnu ikke godkendte forslag til Ringsted Kommunes Digitaliseringsstrategi for Ringsted Kommune deltog i 2010 i projektet Implementering af et omkostningseffektivt geografisk forvaltningsgrundlag i et flerleverandørmarked (OGFprojektet). Projektet blev afsluttet med en udviklingsplan for hver deltagende kommune indeholdende en række anbefalinger. Et uddrag af udviklingsplanen ses i boksen herunder. Benchmarkingen viser, at Ringsted Kommune har et omkostningsniveau under landsgennemsnittet målt i absolutte udgifter, men noget over landsgennemsnittet, når udgiften måles pr indbyggere. Det skal bl.a. ses i lyset af, at der i benchmarkinganalysens resultater er en tendens til, at mindre kommuner med færre indbyggere kommer til at fremstå med et relativt højt omkostningsniveau, idet nogle af de eksisterende GIS platforme på markedet kræver en vis basisinvestering. Ringsted Kommunes platform svarer til projektets generelle anbefalinger, idet man har investeret i en databaseplatform, WebGIS som sagsbehandlerværktøj og få Desktoplicenser målrettet til specialistopgaver. Ringsted Kommune har et godt tværgående samarbejde omkring digitalisering, idet forankringen er placeret i en Governancegruppe med 16 personer fra alle forvaltningsområder med Økonomidirektøren som formand. Projektet anbefaler Ringsted Kommune at bruge processen om høring af KL s Digitaliseringsstrategi som anledning til at tænkte geodata ind i kommunens øvrige digitaliseringsarbejde. Dermed sikres fokus på at styrke udbredelsen af geodata i hele kommunen, så geodata kan bidrage til effektiviseringer af opgaveløsninger bredt i administrationen samt sikre, at nytteværdien af de foretagne investeringer ikke går tabt. Det anbefales også samtidig at få fastlagt en fælles finansiering af geodataområdet. Ringsted Kommune står foran en opgradering af ArcSDE til ArcGIS Server, idet software ligger klar og venter på implementering. Ringsted Kommune forventer, at de oplevede udfordringer med lange svartider på kommunens WebGISløsning løses på denne måde. Projektet anbefaler, at Ringsted Kommune foretager den planlagte overgang til ArcGIS Server med anvendelse af så få ressourcer som muligt og afventer resultatet af det fælles kommunale udbud på en ny WebGIS platform. Hvis det kommende udbud resulterer i en attraktiv løsning, vil kommunen have en reel valgmulighed mellem to løsninger uden at være tynget af netop foretagne investeringer. Ringsted Kommune arbejder løbende på at begrænse antallet af Desktop GISlicenser mest muligt ved at stille Desktop GIS funktionalitet til rådighed for sagsbehandlere i den eksisterende WebGISløsning suppleret med løsninger [Yderligere baseret fokuspunkter: på ArcGIS Server. TF s Projektet Virksomhedsplan anbefaler, at Ringsted 2012, autoritative Kommune fortsætter data, FKGdatamodel] med satse på Desktop GISlignende sagsbehandler funktionalitet i WebGISløsninger. 10

11 2.3. Hvad koster det? Omkostningerne i Ringsted Kommune til GISområdet ligger, som nævnt i benchmarkingen fra OGF, under landsgennemsnittet rent kronemæssigt, og over pr. indbygger, hvilket er en logisk konsekvens af, at udgifter til basisplatformen er uafhængig af kommunestørrelsen. Udviklingen i perioden (se figuren herunder) er hovedsageligt begrundet i øgede omkostninger til kortproduktion (FOT) og en fordobling af prisen til serverdrift hos ITafdelingen. Omkostningsniveauet findes fuldt acceptabelt, men organisationen i Ringsted Kommune mangler at hjemtage den fulde nytteværdi af de foretagne investeringer Udgifter (kr.) excl. lønudgifter kr kr kr uu

12 12

13 3. Vision GIS og geodata medvirker aktivt til at udvikle den kommunale service i Ringsted Kommune Så Ringsted Kommune også fremover er attraktiv For borgere, der skal opleve god service. For virksomheder, der skal have de bedst mulige vilkår. For medarbejderne, der tilbydes arbejdsvilkår og værktøjer, som gør kommunen til en attraktiv arbejdsplads. For at realisere visionen, er målsætningen, at: GIS og geodata anvendes bredt i kommunen GIS og geodata anvendes inden for alle forvaltningsområder i kommunen. Alle informationer, som har en geografisk relation, kan findes i GIS. GIS og geodata er på den måde med til at skabe åbenhed og vidensdeling på tværs i kommunen. GIS og geodata giver information og overblik for borgere og virksomheder Borgere og virksomheder kan finde alle relevante informationer via fx kommunens hjemmeside, mobile løsninger eller andre fremtidige digitale muligheder. GIS og geodata forbedrer kommunens selvbetjeningsløsninger GIS og geodata anvendes bredt i kommunens digitale selvbetjeningsløsninger, så borgere og virksomheders kommunikation med kommunen går direkte i kommunes administrative systemer, hvor de danner grundlag for løsning af kommunes opgaver. GIS og geodata skaber ny viden og forbedrer det politiske beslutningsgrundlag samt skaber værdi for kommunens opgaver GIS og geodata anvendes som værktøj til at understøtte og kvalificere det politiske beslutningsgrundlag fx ved at vise mønstre og sammenhænge, udføre hvad nu hvis scenarier, og visualisere kommende planer og projekter. Kommunens GISløsninger er under udvikling, følger de nationale strategier og standarder og inddrager nye teknologiske muligheder, når disse kan bidrage til optimering af kommunens opgaveløsning. GIS og geodata forbedrer arbejdsgange GIS og geodata anvendes til at optimere arbejdsprocesser fx gennem anvendelse af ajourførte, autoritative data og værktøjer baseret på teknologi, der har fokus på brugervenlighed og sømløs integration med andre ITsystemer. 13

14 14

15 4. Målsætninger og indsatsområder 4.1. Hovedmålsætning: GIS og geodata anvendes bredt i kommunen Kommentar: Alle underliggende målsætninger og indsatsområder skal understøtte hovedmålsætningen: at få GIS og geodata til at blive en naturlig del af Ringsted Kommunes arbejdsgange inden for alle områder og forvaltningsenheder. Anbefalinger: Nedenstående målsætninger, indsatsområder, kommentarer og anbefalinger udgør en væsentlig del af en samlet GISplan for Ringsted Kommune og bør alle have høj prioritering i organisationen. Der bør arrangeres en fælles Workshop for en relevant personkreds i Ringsted Kommune med det formål at lave en kortlægning af arbejdsgange samt indsamling af idéer og behov, ud fra kommunens digitaliseringsstrategi og de indbudtes hverdag Målsætning: GIS og geodata giver information og overblik for borgere og virksomheder Indsatsområde: Ringsted.dk Kommentar: Ringsted Kommune fik sin nuværende kommunale hjemmeside implementeret i sommeren Hjemmesiden er et vigtigt værktøj til orientering af kommunens politikere og borgere (og andre interesserede), og der er også gode muligheder for interaktion med borgerne. Allerede fra starten af hjemmesidens levetid har gjort en stor indsats for at få kort og tilhørende data med på hjemmesiden. Anbefalinger: Der bør være fokus på fortsat og øget anvendelse af GIS og geodata på Ringsted Kommunes hjemmeside, herunder selvbetjeningsløsninger, som fx Giv et Tip på Kort (nævnt under Indsatsområdet MobilGIS) Målsætning: GIS og geodata forbedrer kommunens selvbetjeningsløsninger Indsatsområde: MobilGIS Kommentar: Digital forvaltning og selvbetjeningsløsninger er oppe i tiden, herunder anvendelsen af avancerede mobiltelefoner (SmartPhones). Ringsted Kommune har anskaffet og implementeret selvbetjeningsløsningen Giv et Tip på Kort. Anbefalinger: Giv et Tip på Kort bør promoveres og der bør ses på yderligere anvendelsesmuligheder for applikationen. Mulighed for implementering af andre mobile Apps bør undersøges. 15

16 Indsatsområde: Min Digitale Byggesag Kommentar: Der er stor opmærksomhed på kommunernes byggesagsbehandling, især på den tid det tager at gennemføre en byggesag samt på, at der kan være store forskelle i kravene til en byggesag. Min Digitale Byggesag er et projekt i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi, og KL og kommunerne forventer, at arbejdet med at digitaliseres byggesagsbehandlingen startende med ansøgningen vil effektivisere byggesagsbehandlingen og gøre de krav, som ansøgere i dag mødes af, mere ensartede. Anbefalinger. Min Digitale Byggesag bør indenfor nærværende GISstrategis gyldighedsperiode implementeres i Ringsted Kommune Målsætning: GIS og geodata skaber ny viden og forbedrer det politiske beslutningsgrundlag samt skaber værdi for kommunens opgaver Indsatsområde: Digitale Planer Kommentar: Stedbestemt information kan give politikere og embedsmænd bedre og mere præcise styringsværktøjer og ledelsesinformation. Teknisk Forvaltning i Ringsted Kommune anskaffede i 2011 et systemet til håndtering af digitale planer. Systemet blev sat i drift og indeholder foreløbig den kommunale planstrategi samt et eksempel på en lokalplan. Anbefalinger: Der bør ske en fortsat udbygning af Digitale Planer med indlæggelse af nye plantyper i systemet (fx Naturkvalitetsplan). Der bør holdes et vågent øje med de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier og deres indhold af projekter omkring digitale kommuneplaner og digitale lokalplaner. Der bør endvidere tænkes nye muligheder for borgerinddragelse i den politiske debat via elektroniske medier Indsatsområde: Samspil med fællesoffentlige systemer a. Underområde Miljøportalen Kommentar: Der er i de senere år kommet mere og mere fokus på, at GISsystemerne skal hænge sammen på kryds og tværs. Mange offentlige instanser har deres egne GISsystemer, herunder Miljøministeriet, der har samlet en lang række data om natur og miljø på en særlig GISportal: Miljøportalen. Denne portal vil blive totalrenoveret i løbet af Ringsted Kommunes Tekniske Forvaltning anvender data fra Miljøportalen til sagsbehandling og i en lang række tværfaglige projekter. Enkelte temaer downloades regelmæssigt, men mange temaer trænger til en opdatering. 16

17 Anbefalinger: Data fra Miljøportalen bør fortsat anvendes i vid udstrækning. Det bør vurderes, hvilke data der skal trækkes via WMS/WFS og hvilke, der bør downloades og lægges i geodatabasen. Dataansvarlige for de forskellige miljøtemaer bør udpeges og mange temaer bør opdateres b. Underområde Kort og Matrikelstyrelsen Kommentar: Kort og Matrikelstyrelsen var ét af de første store danske GISfirmaer, der udstillede deres data som WMS/WFS. Det skete gennem Kortforsyningen og Ringsted Kommune henter i dag flere temaer herfra, bl.a. det dagligt opdateres matrikelkort. Anbefalinger: Kort og Matrikelstyrelsens WMS/WFS tjenester skal stadig anvendes og der skal kigges på, hvorvidt der skal hentes yderligere temaer og om disse skal hentes via WMS/WFS eller om lagene skal downloades og lægges i geodatabasen c. Underområde FOT Kommentar: FOT er erstatningen for det gamle tekniske kort og er samtidig også tænkt som et fællesoffentligt administrationsgrundlag. Ringsted Kommune tilsluttede sig FOT for adskillige år siden, og henter FOTdata regelmæssigt og lægger dem i vores geodatabase. Anbefalinger: FOT bør fortsat spille en væsentlig rolle i Ringsted Kommunes GIS som baggrundskort for andre temaer. Der bør fokuseres på anvendelsen af FOT i sagsbehandling og projekter d. Underområde PlansystemDK Kommentar: i Teknisk Forvaltning uploader lokal og kommuneplaner til PlansystemDK. Herfra trækker planerne til anvendelse i GISsystemerne. Dette kan ske via WMS/WFS eller ved download af data og ilægning af data i geodatabasen. Anbefalinger: Data fra PlansystemDK bør fortsat anvendes i vid udstrækning. Den igangsatte automatisering af datahentning bør fortsættes og udvides. Der bør være fokus på nye datatyper på PlansystemDK (kommuneplanretningslinjer, spildevandsplaner, varmeforsyningsplaner m.fl.) Indsatsområde: Den digitale højdemodel Kommentar. Ringsted Kommune anskaffede i 2007 en digital højdemodel. Højdemodellen er lagt i GIS & IT s geodatabase. Modellen vil kunne anvendes i mange sammenhænge, fx ved udpegning af lavbundsområder, støjkortlægning m.v. Modellen har været brugt i forskellige sammenhænge i små delprojekter. 17

18 Anbefalinger: Den digitale højdemodel bør gennemgås og evt. opdateres. Det bør vurderes, om højdemodellen er hensigtsmæssigt lagt i geodatabasen. Højdemodellen bør forsøges anvendt i flere projekter Indsatsområde: Ruteoptimering Kommentar. Udgangspunktet for ruteoptimering er en ruteberegning. En sådan beregning kan bruges til at optimere besøgsrækkefølgen mellem en række steder og ad bestemte typer transportveje. Ruteberegninger kan anvendes til en lang række formål, fx navigation i biler og på internettet, optimering af besøgsrækkefølger, beredskabsanalyser m.m. Anbefalinger: Der bør iværksættes en undersøgelse af behovet for ruteoptimeringsprocesser i Ringsted Kommune Målsætning: GIS og geodata forbedrer arbejdsgange Indsatsområde: Mere integration mellem interne GISsystemer og andre interne fagsystemer. Anbefaling. Ved indførelse af nye ITsystemer, bør integration til GIS indtænkes fra et tidligt stadie a. Underområde NetGISESDHintegration Kommentar: Samspillet mellem ESDH og GIS er vigtig, ikke mindst i miljøforvaltningen, hvor den geografiske tilgang til sager giver sagsbehandleren et uundværligt rumligt overblik. Integrationen mellem Ringsted Kommunes ESDHsystem, Acadre, og det interne WebGISsystem, NetGIS, blev færdiggjort i sommeren/efteråret Der blev for et par år siden taget en principbeslutning i Teknisk Forvaltning om, at nyoprettede ejendomssager skulle stedfæstes (geokodes). Dette sker dog endnu ikke anvendt fuldt og helt, hvilket til dels skyldes, at integrationen mellem NetGIS og Acadre ikke har fungeret optimalt. Anbefalinger: Der bør fastholdes en organisatorisk forankring, så nyoprettede ejendomssager bliver stedfæstede. Der bør løbende kigges på optimering af integrationen mellem NetGIS og ESDH. Der skal være fokus på instruktion/vejledning i udførelse af stedfæstelse b. Underområde NetGISADintegration Kommentar: Den nuværende opbygning af det interne WebGISsystem: NetGIS, omfatter en manuel oprettelse af brugere og brugergrupper. Et ønske gennem længere tid har været at få oprettet en integration mellem NetGIS og Windows Active Directory (AD), så brugere slipper for at skulle logge på NetGIS manuelt. 18

19 Anbefalinger: Der bør hurtigst muligt gennemføres en integration mellem NetGIS og Windows Active Directory (AD) c. Underområde Integration mellem KMD Structura Miljø og andre systemer i Teknisk Forvaltning, herunder NetGIS. Kommentar: Teknisk Forvaltning i Ringsted Kommune anskaffede i 2009 et nyt miljøsagsbehandlersystem (Structura Miljø) som erstatning for det gamle system (MADS). Ved anskaffelsen blev der lagt vægt på muligheden for integration mellem Structura Miljø og både WebGISsystemet (NetGIS) og kommunens ESDHsystem (Acadre). Anbefalinger: En integration mellem NetGIS og Structura Miljø og Acadre og Structura Miljø bør have høj prioritet. Der bør tages kontakt til leverandøren af Structura Miljø for at få speedet processen op d. Underområde Integration mellem NetGIS og RoSy Kommentar: Teknisk Forvaltning i Ringsted Kommune har gennem adskillige år haft et WebGISsystem (NetGIS) og et vejforvaltningssystem (RoSy). Det er uhensigtsmæssigt at en del data findes i begge systemer. Anbefalinger: En integration mellem NetGIS og RoSy bør have høj prioritet e. Underområde Integration mellem Ringsted Kommunes geodata og geodata fra Ringsted Forsyning. Kommentar: Ringsted Forsyning blev endelig udskilt fra Ringsted Kommune som et særskilt selskab i En del forsyningsdata, som kommunen administrerede, blev overført til Ringsted Forsyning. Anbefalinger: Der bør arbejdes på at få en stabil integration mellem geodata fra Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning f. Underområde Geokodning af CPRoplysninger. Kommentar: arbejder på at få geokodet samtlige CPRoplysninger og få etableret en løbende ajourføring, så data til analyser på forskellige befolkningsgrupper for en lang række instanser ikke skal hentes gennem fx skolesystemet og først bearbejdes, inden analyser kan gennemføres. På sigt tænkes en løsning, hvor brugerne selv kan trække de ønskede analyser med ønsket hyppighed. 19

20 Anbefalinger: En automatiseret geokodning af CPRoplysninger vil kunne effektivisere og give merværdi på adskillige områder og bør gennemføres hurtigst muligt. Anvendelsesmuligheder for geokodede CPRoplysninger bør kortlægges Indsatsområde: Udbygning og optimering af eksisterende GISsystemer a. Underområde GISplatform. Kommentar: Det er vigtigt hele tiden at have fokus på evaluering af den nuværende GISplatform i Ringsted Kommune. GISverdenen står ikke stille og det bør hele tiden vurderes, om vi i Ringsted Kommune har den optimale løsning, både til internt arbejde og med hensyn til det borgerrettede. Denne vurdering bør foretages af GIS/ITfaggruppen i Teknisk Forvaltning. På faggruppens møder er der af og til input udefra, hvor potentielle leverandører har kunnet præsentere deres produkter. Disse input har været særdeles værdifulde og bør fortsætte, og bør også som hidtil omfatte præsentation af ikkegisprodukter. Anbefalinger: Ringsted Kommunes GISplatform og produkter bør løbende evalueres. Vurderingen bør omfatte både desktop og WebGISsystemer, og både interne og eksterne produkter b. Underområde NetGIS. Kommentar: Ringsted Kommunes nuværende interne WebGISsystem: NetGIS, anvendes af mange sagsbehandlere, især i Teknisk Forvaltning, til en lang række formål, fx konfliktsøgning, udskrivning, stedfæstelse, opslag m.m. Anbefalinger: Der bør hele tiden være fokus på udbygning og optimering af NetGIS, både med hensyn til performance, stabilitet og fejlretning. Der bør laves målrettede brugeropsætninger til brugere og grupper. Der bør fortsat afholdes NetGIS Workshops både for begyndere og for avancerede brugere. Der bør arbejdes på at få NetGIS mere i spil i andre forvaltninger i Ringsted Kommune. bør gennem samarbejde med leverandør og ERFAgruppe fortsat finde nye anvendelsesmuligheder og optimering af eksisterende muligheder c. Underområde ArcMap. Kommentar: Teknisk Forvaltning i Ringsted Kommune anvender ESRI s produktsuite (ArcMap + ekstensions) som interne desktopværktøjer. Produktanvendelsen styres ved flydende licenser, og produkterne kan derfor ikke uden videre rulles ud til alle. Anbefalinger: Der bør fortsat vurderes, hvor vidt en opgave kræver en desktopløsning (ArcMap) eller om opgaven kan løses med WebGIS (NetGIS eller ArcGIS Serverløsninger) 20

21 Der bør afholde ArcMap Workshops både for begyndere og for avancerede brugere, og til både almene og mere specialiserede opgaver d. Underområde ArcGIS Server løsninger. Kommentar: Ringsted Kommunes GISplatform blev for få år siden opgraderet, så kortserveren nu er ArcGIS Server. Ud over at levere kort til NetGIS kan man med ArcGIS Server også bygge mere simple og målrettede WebGISløsninger. Der er pt. udarbejdet en enkelt specifik ArcGIS Server løsning til Udpegninger. Anbefalinger: Der bør være fokus på udnyttelse af ArcGIS Server også til andre og mere specifikke ArcGIS Server løsninger Indsatsområde: Geodata a. Underområde Geodata generelt Kommentar: administrerer en lang række geodata, både data der er beliggende i vores geodatabase, på vores Datalager, hos den GISleverandør der hoster vores BorgerGISdata, eller data som vi får leveret udefra via WMS/WFS. Data bliver brugt både til intern sagsbehandling og til information til borgere og andre interesserede. Det er vigtigt at geodata er korrekte og opdaterede. Anbefalinger: Geodata skal så vidt muligt kun ligge ét sted, og data skal være struktureret på bedst mulig vis. Det faglige ansvar for data og vedligeholdelse af data påhviler den medarbejder, der har det faglige eller kontraktmæssige ansvar for data. Der bør derfor være stor fokus på at afklare de fagligt ansvarlige for de enkelte geodatatemaer, se også Bilag G: Oversigt over data og dataansvarlige b. Underområde FKG Kommentar: Ringsted Kommune deltog i 2010 i et projekt omkring omkostningseffektivt geografisk forvaltningsgrundlag (OGF). Projektet blev fulgt op af endnu et projekt: FKG (Fælles Kommunalt Geodatasamarbejde). Ud fra en samlet vurdering af funktionaliteten i eksisterende GISløsning og det økonomiske råderum har kommunen valgt at stille sig på sidelinjen. Dog skal kommunen inden 2014 jfr. Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi implementere en datamodel (FKGdatamodel) omfattende en lang række GIStemaer, der ikke findes andre steder i de offentlige GISsystemer. Anbefalinger: bør snart påbegynde en implementering af FKG datamodellen, som skal være færdigimplementeret senest med udgangen af FKGprojektet og dets resultater bør følges og vurderes nøje. 21

22 4.5.3.c. Underområde Geokodning af bygninger. Kommentar: Ringsted Kommune har får nogle år siden fået foretaget en geokodning af bygninger beliggende i kommunen. Efterfølgende er der sket en opfølgning på denne geokodning, men en egentlig praktisk anvendelse af resultatet er endnu ikke sat i værk. Anbefalinger: Der bør snarest ske en fejlretning og efterfølgende aktiv anvendelse af bygningsgeokodningen fx i sammenhæng med CPRdata. 22

23 5. Referencer Nedenstående er et uddrag af rapporter, notater m.m., som er anvendt ved udarbejdelse af GIS/ITstrategi Den digitale vej til fremtidens velfærd Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Regeringen/KL/Danske Regioner, Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi KL, Effektiv & Innovativ. Digitalisering af den kommunale sektor Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi KL, GIS/IT for fremtiden GIS/ITvision, strategi og handleplan for Teknisk forvaltning i Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning, Ringsted Kommune, GIS/IT for fremtiden GIS/ITvision, strategi og handlingsplan for Teknisk Forvaltning i Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning, Ringsted Kommune, GISstrategi Strategidel Næstved Kommune, GISvejledning til kommunerne. Kommunernes Landsforening, GIS status og strategi. Hørsholm Kommune, (Del af en samling af strategier fra Hovedstadsregionens kommuner). Redegørelse 2007 om den geografiske infrastruktur Miljøministeriet, Kort og Matrikelstyrelsen, Strategi for digitalisering af den offentlige sektor Regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner, Visioner og milepæle for en national ITinfrastruktur IT og Telestyrelsen, Center for Serviceorienteret Infrastruktur Udviklingsplan for Ringsted Kommune. Som resultat af deltagelse i projekt: Implementering af omkostningseffektivt geografisk forvaltningsgrundlag. KL & KTC,

24 24

25 6. Ordliste 3D Analyst: Extension (tillægsmodul) til ArcGIS, der udvider ArcGISfunktionaliteten. Med 3D Analyst kan man fx skabe 3D modeller af planlagte boligområder eller man kan se ledninger m.m. i 3D. Acadre: Ringsted Kommunes ESDHsystem se også ESDH. ArcEditor: Desktop GISsystem som anvendes til at håndtere og editere geografiske data. ArcEditor indeholder al funktionalitet fra ArcView samt en lang række ekstra funktioner. ArcGIS: ArcGIS er en komplet produktfamilie fra GISfirmaet ESRI, der kan tilpasses til individuelle behov. Teknologien er skalerbar og kan fås til desktop, servere, mobile enheder, samt til Internettet. ArcGIS Server: Nyeste server GISteknologi fra ESRI. Udover en geospatial relationsdatabase (geodatabase) består ArcGIS Server også af en webserver, der muliggør afvikling af forskellige webapplikationer. ArcIMS: ArcIMS står for Arc Internet Map Server, og er en Web Map Server produceret af ESRI. ArcIMS var tidligere WebGISserveren i Ringsted Kommune, men er nu erstattet af ArcGIS Server. ArcMap: ArcMap er en samlebetegnelse for desktopgisprodukterne ArcInfo, ArcEditor og ArcView. ArcSDE: ArcSDE står for Arc Spatial Data Engine, og er den teknologi, som anvendes til at håndtere geografisk information i et database system. ArcSDE er en del af ArcGIS, og fungerer som data server mellem ArcGIS og databasen. ArcView: Desktop GISsystem som anvendes til at håndtere og editere geografiske data. ArcView indeholder ikke helt så mange funktioner som ArcEditor. ARTOGIS: Leverandører af Ringsted Kommunes GISgrundprodukter: ArcGIS Server, ArcSDE, ArcMap. D4: Se Kvalitetsstyringssystem. Danmarks Miljøportal (DMP): Danmarks Miljøportal er indgangen til en række fællesoffentlige data på natur og miljøområdet. Her kan borgere og professionelle miljømedarbejdere hente relevante og opdaterede data om Danmarks natur og miljø. Digital forvaltning: Et udtryk for det forhold, at informations og kommunikationsteknologi anvendes til løsning af forvaltningsopgaver. Digital højdemodel (DHM): En digital højdemodel fremstilles i dag ved hjælp af laserscanning og består af en DTM (Digital Terrain Model) samt en DSM (Digital Surface Model). DTM en beskriver terrænoverfladen helt nede ved jordoverfladen, mens DSM en beskriver overfladen inkl. vegetation og bygninger. Højdekurver kan genereres på baggrund af DTM en. 25

26 E&M Databasen: E&M Databasen står for Ejendoms og Miljødatabasen, og er en database fra KMD, der indeholder en lang række data fra nogle af KMD s centrale ejendomsregistre. Rent teknisk er E&M Databasen en lokal database, som er beliggende på kommunens eget ITsystem. ESDH: Elektronisk Sags og DokumentHåndtering. Generelt tværgående ITsystem til understøttelse af organisationers behov for håndtering af sager og dokumenter med henblik på at dokumentere afgørelser og processer. Ringsted Kommunes ESDHsystem pt. er Acadre. ESRI: ESRI står for Environmental Systems Research Institut, og er et amerikansk software firma, som er specialister I GIS (Geografiske Informations Systemer). Firmaet blev grundlagt i slutningen af 1960 erne, og er bl.a. leverandør af produkterne ArcGIS Server, ArcIMS, ArcSDE, ArcView og ArcEditor. Fagsystem: Specialiseret ITsystem, der fokuserer på at understøtte et specifikt forretningsområdes informations og procesmæssige behov. FKG: Forkortelse for FællesKommunalt Geodatasamarbejde; et samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) og KommunalTeknisk Chefforening (KTC). FKG udspringer af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi, hvor fælleskommunal standardisering af geodataområdet er et af satsningsområderne. FKGarbejdet i regi af KL bygger indtil videre på to elementer: 1. En fælleskommunal geodatamodel, hvor det er ambitionen, at den skal være implementeret i alle kommuner ultimo Et fælleskommunalt rammeudbud af GISrelaterede itydelser, der efterfølgende implementeres i form af en række konkrete miniudbud. Foreningen FOTdanmark: Foreningen FOTdanmark er et samarbejde mellem staten og kommunerne om at drive et fælles geografisk administrationsgrundlag til brug for den digitale forvaltning. Foreningens formål er at udvikle fælles landsdækkende standarder for centrale geografiske informationer, et fælles system til lagring af data samt et formelt og forpligtende samarbejde mellem de offentlige myndigheder. Foreningen ledes af en bestyrelse og et repræsentantskab. FOT: FOT står for FællesOffentligT geografisk administrationsgrundlag. Betegnelsen dækker over geografiske data, som staten og kommunerne producerer og vedligeholder sammen. Tidligere stod forkortelsen FOT for Fælles Objekt Typer. FOT2007: FOT2007 er det fælles databasesystem som sikrer validering, lagring og distribution af FOTdata for medlemmerne af FOTdanmark. Geodata: Fundamentet for de geografiske informationssystemer er de data, som systemerne danner deres kort og informationer ud fra. Geodata kan defineres som de data, som rummer en direkte eller indirekte henvisning til et bestemt sted eller geografisk område. Geodata Danmark: Leverandør af WebGISsystemerne NetGIS og VisKort Online til Ringsted Kommune. Geodatabase: Database, som indeholder de geografiske objekter. GIS: (uddrag fra Wikipedia): GIS (Geographical Information System) er et system, hvormed man kan lagre, manipulere og hente data om geografisk information. GIS er et ITværktøj, der som analyse og visualiseringsredskab kan give overblik over data med en geografisk 26

27 relation: Når data kobles til digitale kort, bliver det muligt at afdække geografiske sammenhænge i data. Hidtil ukendte mønstre kan dermed fremtræde klarere og fremme kommunikationen, fordi alle kan forstå, hvad de ser på et kort. Google Earth: Google Earth er et computerprogram, som præsenterer satellit og luftfotos af alle egne af Jorden som en virtuel globus. Programmet var tidligere kendt under navnet Keyhole, men Google opkøbte firmaet bag programmet og ændrede navnet til Google Earth. Google Map: Et gratis web kortservice og teknologi fra Google, som giver mulighed for mange kortbaserede tjenester på internettet. Informi GIS: Informi GIS A/S er et dansk ITfirma. Virksomheden er stiftet 1993 som et udviklingshus for danske GIS løsninger, baseret på produkter fra verdens førende udvikler af GIS software, ESRI. INSPIRE: Forkortelse for INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe. INSPIRE er et direktiv, der skal sikre etablering af en fælles infrastruktur for geodata i Europa. Målet med INSPIRE er, at sikre at data kan anvendes på både lokalt, nationalt og europæisk niveau og på tværs af sektorer (miljø, transport, landbrug, sundhed m.fl.). Integration: Betyder at samle dele til en helhed. ITmæssigt forståes, at to eller flere programmer fungerer sammen. Interoperabilitet: (fra Wikipedia): produkters, systemers, eller forretningsprocessers evne til at arbejde sammen til at løse en fælles opgave. Termen kan defineres rent teknisk eller bredt, hvor man inkluderer sociale, politiske og organisatoriske faktorer. ITarkitektur: (fra Wikipedia): Itarkitektur eller softwarearkitektur er en beskrivelse af et softwarebaseret system. Det er en overordret beskrivelse af systemet komponenter og sammenhænge mellem komponenterne. Det kaldes for arkitektur fordi mange softwaresystemer har en fælles strukturel opbygning (f.eks. clientserver arkitekturen). Man fastlægger en softwarearkitektur inden man designer sine komponenter og arkitekturen er derfor en ramme for systemet. En softwarearkitektur er primært en beskrivelse af grænseflader mellem systemets komponenter og beskrivelse af grænseflader mellem systemet og andre systemer det skal arbejde sammen med. KL: Forkortelse for Kommunernes Landsforening. KL er en interesseorganisation for landets 98 kommuner. KMD: Virksomhed, der tidligere hed Kommunedata. KMD udvikler itløsninger til bl.a. de danske kommuner, og er ejet af Kommune Holding A/S, der er ejet af Kommunernes Landsforening (KL). Kommunedata blev etableret i 1972 ved en sammenlægning af kommunale edbcentraler. KML: KML står for Keyhole Markup Language, og er et filformat til visning af kortdata. KMS: Forkortelse for Kort og Matrikelstyrelsen. KMS er Danmarks infrastrukturvirksomhed for kort og geodata. Kommunekort: Ringsted Kommunes tidligere eksterne WebGISsystem; nu erstattet af VisKort Online. Konfliktsøgning: Kalder også for Madpapirmodellen, og er et værktøj udviklet til sagsbehandling i de gamle amter. Navnet Madpapirmodel henviser til, at forskellige myndig 27

28 heders interessesfærer kan lægge ind på et elektronisk kort i forskellige, overlappende lag. Formålet hermed er at skabe overblik over hvilke forvaltningsmæssige interesser, der er relateret til bestemte geografiske områder. Fordelen ved brug af modellen til konfliktsøgning er, at en sagsbehandling afkortes væsentligt, da man ikke behøver at sende sagen rundt i høring til en række myndigheder og afdelinger, som ikke har reguleringsopgaver i pågældende område, ligesom flere kontorer samtidigt kan behandle en sag efter deres egne regulativer. KTC: Forkortelse for KommunalTeknisk Chefforening. Kvalitetsstyringssystem: For at sikre kommunernes varetagelse af de nye opgaver på natur og miljøområdet efter overtagelse af opgaverne fra amterne, har Folketinget vedtaget lov om kvalitetsstyring. Loven medfører, at kommunerne skal indføre et kvalitetsstyringssystem på natur og miljøområdet. Ringsted Kommune har anskaffet sig D4Infosystem som kvalitetsstyringssystem. Systemet er i skrivende stund ved at blive udbredt til den resterende del af Teknisk Forvaltning. Live Feeds: Live Feeds er en web teknologi, der anvendes til at distribuere indhold på en hurtig og nem måde. Lokale FOTsamarbejder: Et lokalt FOTsamarbejde består af kommunerne i et lokalområde og KMS. De deltagende kommuner kan vælge at delegere forhandlinger m.v. til én af kommunerne eller en tredjepart, eksempelvis et lokalt kortsamarbejde. De endelige juridisk og økonomisk bindende aftaler tegnes af de deltagende kommuner. De lokale FOTsamarbejder varetager tilvejebringelsen af FOTdata med henblik på at opfylde de enkelte deltageres individuelle forpligtelser til levering af FOTdata med henblik på at opfylde de enkelte deltageres individuelle forpligtelser til levering af FOTdata som medlemmer af FOTdanmark. Data indkøbes ved udbud og i henhold til FOTspecifikationen og kvalitetssikres af kommunerne og KMS i fællesskab. Fotoflyvning og ortofotoproduktion koordineres mellem de lokale FOTsamarbejder af KMS på vegne af FOTdanmark. Deltagerne i et lokalt FOTsamarbejde skal være medlemmer af FOTdanmark. MapInfo: Desktop GISsystem fra Pitney Bowes MapInfo Corporation. Systemet har tidligere været meget udbredt i Ringsted Kommune, men er nu helt udfaset. Mashup: I webudvikling er mashup betegnelsen for en webapplikation, som kombinerer data fra mere end én kilde til en samlet helhed. MD: I ArcMap beskrives et kort med opsætning, layout, tabeller, lag m.m. i en kortfil (Map document). Kortfilen har filendelsen mxd. NetGIS: Ringsted Kommunes interne WebGISsystem, leveret af Geodata Danmark. OGF: KL og KTC gennemførte i foråret 2010 et projekt om Implementering af et Omkostningseffektivt Geografisk Forvaltningsgrundlag. Projektets faglige resultater faldt i 5 områder: 1. Der blev gennemført en benchmark af kommunernes udgifter til geodataområdet, 2. Der blev udarbejdet en fælleskommunal datamodel for kommunale geodata, 3. Der blev udarbejdet 3 principper for et omkostningseffektivt geografisk forvaltningsgrundlag (De 3 OGFprincipper). 4. Der blev udarbejdet korte udviklingsplaner for alle deltagende kommuner 5. Leverandørdialog 12 leverandører på geodatamarkedet præsenterede sig på projektets workshops og diskuterede OGFprincipperne med deltagerne. 28

29 Ortofoto: Et ortofoto er et luftfoto, der er georegistreret og korrigeret for systematiske forskydninger som følge af kameraets centralprojektion, kameraets vipninger og terrænets højdevariation. Billedet bruges i en række forskellige forvaltningsopgaver. RKARCGIS01: Den ene af s GISservere. På RKARCGIS01 er WebServer og NetGISkortserver beliggende. RKARCGIS02: Den anden af s GISservere. På RKARCGIS02 er geodatabasen med de geografiske objekter beliggende. RoSy: ITsystem til håndtering af vejnet, broer, udstyr og anlæg. Leveres af firmaet Grontmij. SOA: Service Orienteret Arkitektur (Service Oriented Architecture). En itarkitektur, hvor et system kan trække på services fra andre systemer. SOAP: SOAP er en forkortelse for Simple Object Access Protocol. Det er en protokol til at udveksle MLbaseret beskeder over et computernetværk. Tile/Caching: Webtjenester med kort kan kaldes i forud definerede måleforhold og i en forud defineret rudeopdeling (Tiles). Disse tiles kan generes på forhånd og placeres i et hurtigt mellemlager (en cache), fx et sted på en harddisk, så GISsystemet hurtigt kan tilgå data. VisKort Online: VisKort Online er en tjeneste fra GISleverandøren, Geodata Danmark. Med tjenesten tilbyder Geodata Danmark at hoste VisKortløsninger til at skabe kortillustrationer i hjemmesider. Ringsted Kommune anvender i dag VisKort Online som afløser for det gamle system: Avancerede Illustrationer. WFS: WFS står for Web Feature Service. En WFS kan som en WMS levere kort. Forskellen er at en WFS leverer vektordata (geometri og attributter) tilbage til klienten, mens en WMS leverer rasterdata i form af et billede tilbage til klienten. WMS: WMS står for Web Map Services. WMS kan levere kort af spatialt refererede data i form at rastedata til en klient. Fordelen ved at anvende WMS er, at data kun ligger hos dem, der skaber og vedligeholder dem (fx KMS). Dermed behøver kortdata ikke at ligge i kopi hos os. WMTS: WMTS står for Web Map Tile Services. Webtjenester med kort kan kaldes i forud definerede måleforhold i en forud defineret tileinddeling af kortet. Dette gør det muligt at generere tiles på forhold og lade en server levere disse tiles i stedet for at rendere et kortudsnit ved hver forespørgsel. Der er forskellige tilgange til forespørgsler på tiles, hvoraf WMTS er en af dem. ML: ML betyder Extensible Markup Language og er et dokumentorienteret computersprog som anvendes til kommunikation på internettet. 29

30 30

31 Bilag A: Organisering A.1. Projektorganisering omkring første udgave af GIS/IT for fremtiden GIS/IT for fremtiden GIS/ITvision, strategi og handleplan for Teknisk Forvaltning i Ringsted Kommune blev gennemført af en styregruppe bestående af Teknisk Direktør Carsten Torrild, ITChef Jens Petersen og projektleder for projektet Anne Lassen. Projektet omfattede endvidere en arbejdsgruppe, som udarbejdede og drøftede alle oplæg til projektresultater. Denne arbejdsgruppe bestod af følgende medlemmer: Titel Fornavn Efternavn Repræsentant fra Chefsekretær/Tegnestueleder Anne Lassen Ledergruppen Teknisk Assistent Ea Nielsen Tegnestuen Driftsleder Vej & Park Janne Majbrit Hansen Entreprenør Nyholm Overassistent Jytte Hansen Sekretariatet Miljøsagsbehandler Karl Erik Pedersen Miljø Geograf Kasper Sorgenfrei Intern konsulent Ingeniør Michael Løgstrup Drift Funktionsleder Niels Richter KE Rådgivning Projektmedarbejder Peter Svendsen IT Hortonom Thea Marott Jensen Vestsjællands Amt Arbejdsgruppen blev bistået af seniorkonsulent Michael Jensen, Devoteam Consulting A/S. A.2. GIS/ITfaggruppen Der blev på baggrund af anbefaling fra GIS/IT for fremtiden GIS/ITvision, strategi og handleplan for Teknisk Forvaltning i Ringsted Kommune i begyndelsen af 2007 etableret en GIS/ITfaggruppe i Teknisk Forvaltning. En af gruppens første opgaver var at udarbejde et kommissorium for faggruppen. Dette blev udarbejdet i januar 2007 og er siden revideret flere gange, senest i december I kommissoriet hedder det bl.a., at faggruppens formål er: At sikre en hensigtsmæssig og koordineret GIS/ITudvikling, der i størst muligt omfang understøtter de enkelte arbejdsprocesser i forvaltningerne til glæde og gavn for medarbejdere, borgere, virksomheder og eksterne samarbejdspartnere. At sikre forbedret information og kommunikation om GIS/IT s generelle muligheder og konkrete projekter i forlængelse af GIS/IThandlingsplanen. At være forum for udveksling og udvikling af idéer til styrkelse af GIS/ITanvendelsen i forvaltningerne. Faggruppen har indstillingsret i forhold til Teknisk Forvaltnings Chefgruppe med hensyn til anbefalinger i forhold til nyanskaffelser, revideret handlingsplan, nye sagsgange samt eventuelle andre tiltag inden for gruppens arbejdsområder. Det er blevet tilstræbt, at alle afdelinger i Teknisk Forvaltning har haft (mindst) én repræsentant i gruppen. GIS/ITfaggruppen har eller har haft følgende medlemmer: 31

32 Titel Navn Repræsentant fra Bemærkninger Tegnestueleder/ Team Leder Anne Kronby Andersen (tidl. Anne Lassen) Ledergruppen/ Team Teknisk Ea Nielsen Tegnestuen/ Til sommeren 2009 Assistent Team GIS/ITprojektmedarbejder René Skree Jensen Tegnestuen/ Sekretær i gruppen Team Overassistent/ Team Leder Jytte Hansen Sekretariatet Medlem indtil sommeren 2009, herefter ressourceperson til 2010 Miljøsagsbe Karl Erik Pedersen Natur & Miljø Indtil udgangen af 2011 handler Ingeniør Maren Sørensen Drift/ Ringsted Forsyning Indtil sommeren 2011 dog barsel fra november 2007 til september 2008 Ingeniør Henrik Lemée Drift Fra november 2007 til januar 2008 Funktionsleder Niels Richter KE Rågivning Medlem indtil sommeren 2009, herefter ressourceperson til 2010 Planmedarbejder Tue Alstrup Avnby Bygge & Plan Indtil november 2007 Planmedarbejder Vibeke Beltoft Bygge & Plan Fra december 2007 til juni 2008 Driftsleder Thorsten Friis Nielsen Vej & Park Fra maj 2007 til juli 2008 Ingeniør Elvin Rahbek Jensen Drift Fra juni 2008 til februar 2009 Planlægger Nille W.H. Jørgensen Bygge og Plan Fra juni 2008 til september 2009 Driftschef Planlægger Janne Majbritt Nyholm Hansen Tina Nygaard Dombrowski Drift/ Fra september 2008 til Ringsted Forsyning oktober 2008 Fra september 2009 Planlægger John Jeppesen Suppleant for Tina Nygaard Dombrowski, November 2009 Driftsleder Finn Magne Vej & Park Fra februar 2010 til oktober 2010 Planlægger Thomas Tryk Johansson Suppleant for Tina Nygaard Dombrowski, december 2009 og februar 2011 Miljøsagsbehandler Henrik Rasmussen Natur & Miljø Fra December 2010 Overassistent Charlotte Larsen Trafik, Vej & Park Fra februar 2011 Driftskoordinator Lars Pedersen Vej & Park Fra februar 2011 Kontorfunktionær Thomas Frederiksen Teknisk Sekretariat Fra december

33 Bilag B: Visioner i tidligere GIS/ITstrategier B.1. Visioner i GIS/ITstrategi I forbindelse med udarbejdelsen af den oprindelige GIS/ITstrategi for Teknisk Forvaltning i Ringsted Kommune drøftede arbejdsgruppen, hvorvidt det ville være hensigtsmæssigt at formulere nogle selvstændige ITvisioner for Teknisk Forvaltning med udgangspunkt i forvaltningens udkast til overordnede visioner. Der var imidlertid enighed om, at kombinationen af kommunens ITvision og Teknisk Forvaltnings visioner var et velegnet udgangspunkt for den GIS/ITstrategiske indsats. GIS/ITvisionen blev derfor en sammenskrivning af de to visioner med udgangspunkt i Teknisk Forvaltnings værdier og den overordnede målsætning for digital forvaltning. Visionen tog udgangspunkt i følgende værdier: Åbenhed og dialog mellem borger, erhvervsliv og kommune. Kvalitet i de kommunale ydelser. Hurtig og effektiv opgaveløsning. Helhed i sagsbehandlingen. Deltagelse i den demokratiske proces. Fortsat decentralisering. Den overordnede målsætning for Digital Forvaltning: Digitalisering skal være med til at skabe en effektiv og sammenhængende offentlig sektor, som leverer service og kvalitet på et højt niveau og sætter borgerne og virksomhederne i centrum. Visionen i den første GIS/ITstrategi blev derpå udmøntet i følgende: GIS/IT skal understøtte Ringsted Kommunes Tekniske Forvaltning på følgende udviklingsområder: Vi skal levere god kvalitet i den kommunale service til borgere og erhvervsliv, og vi vil fremstå som en moderne og effektiv kommune, der tilbyder en hurtig og smidig opgaveløsning. Vi vil understøtte og styrke den kommunale demokratiske proces ved øget dialog mellem borgere, politikere, brugere og ansatte. Når borgeren møder forvaltningen, skal den opleves som faglig kompetent, helhedsorienteret og præget af sund fornuft. Forvaltningen planlægger udvikling og drift på et grundlag, der bygger på helhedsbetragtninger. Forvaltningen sørger for gennemsigtighed i forvaltningen og holder, hvad vi lover. Forvaltningen arbejder for at gøre borgerne selvhjulpne gennem digitale hjælpemidler. Medarbejderne er udviklingsorienterede. Ledelsen arbejder ud fra et fælles ledelsesgrundlag. Forvaltningen skal være en arbejdsplads, der fremmer arbejdsglæde og med et sundt miljø, såvel fysisk som psykisk. Det var vigtigt for gruppen, som udarbejdede den første GIS/ITstrategi, at sikre, at GIS/ITvisionen kunne være pejlemærke for en række perspektiver: 33

34 IT skal medvirke til, at forvaltningens interne opgaveløsning er effektiv og kvalitetsbetonet, og er omfattet af et højt serviceniveau overfor borgerne i bred forstand. IT skal medvirke til, at borgerne og forvaltningen i fællesskab får en gevinst af nye digitale løsninger, som borgerne får adgang til. IT skal medvirke til, at Teknisk Forvaltning forbliver en god og attraktiv arbejdsplads for ledelse og medarbejdere. ITorganisationen, som understøtter ITopgaveløsningerne såvel internt som eksternt, skal være så optimal som muligt inden for de givne rammer. B.2. Visioner i GIS/ITstrategi GIS/ITfaggruppen vurderede under arbejdet med at revidere den første GIS/ITstrategi, at der ikke var noget at indvende mod visionerne i denne. Der var dog grund til at understrege og tydeliggøre nogle ting i visionen, og GIS/ITvisionen anno 2008 for Ringsted Kommune, Teknisk Forvaltning, kom derfor til at se således ud: Borgere og virksomheder i Ringsted Kommune skal opleve åbenhed, samspil og sammenhæng i en effektiv og målrettet servicering. Teknisk Forvaltning i Ringsted Kommune vil understøtte den kommunale, demokratiske proces ved øget dialog mellem borgere, politikere, brugere og ansatte. Sammenhængende GIS/ITsystemer og løsninger skal understøtte denne proces. Mere konkret betyder det, at: Ledere og medarbejdere i Teknisk Forvaltning er forpligtet til på en konstruktiv måde at bruge og understøtte udviklingen af forvaltningens GIS/ITværktøjer. Teknisk Forvaltnings GIS/ITgruppe er forpligtet til årligt at udarbejde en prioriteret handlingsplan på baggrund af GIS/ITstrategien samt indmeldinger fra Teknisk Forvaltnings enkelte afdelinger. Teknisk Forvaltnings Chefgruppe er forpligtet til at behandle og vedtage den prioriterede handlingsplan og arbejde for dens gennemførelse. Tegnestuen, som Teknisk Forvaltnings GIS/ITfunktion, er forpligtet til på en konstruktiv måde at sikre sammenhæng og udbredelse af GIS/ITværktøjer i Teknisk Forvaltning under hensyntagen til Ringsted Kommunes samlede ITpolitik. 34

35 Bilag C: Teknisk platform C.1. Ringsted Kommunes ITinfrastruktur Ringsted Kommunes ITdriftsmiljø består af centrale Microsoft Windows servere, der afvikles på en virtualiseret VMWare platform. Der er etableret en infrastruktur, som bygger på en 2 centerstrategi. På de to forskellige lokationer er der etableret et SAN i Metrocluster konfiguration, som muliggør at alle brugerdata og virtuelle diske i de virtuelle servere, er synkront spejlede og dermed tilgængelige på begge lokationer. Virtualiseringen gør, at alle virtuelle servere kan afvikles fra begge centre og der kan udføres live flytning mellem centrene. Klientdelen består af tykke PC ere, hvor applikationer m.v. installeres. I løbet af 2011 er styresystemet på klientpc erne opgraderet til Windows 7. Kommunikationen mellem server og klient foregår på Ringsted Kommunes eget fibernet med mindst 100Mbit mellem klient og server. Figuren herunder viser en skematisk oversigt over Ringsted Kommunes ITinfrastruktur. 35

36 C.2. GISplatform i dag Teknisk Forvaltning i Ringsted Kommune anvender ESRI s produkter som GISplatform. Der er på desktopsiden pt. 7 licenser til ArcView, 6 licenser til ArcEditor, samt en enkelt licens til henholdsvis Data Interoperability, 3D Analyst, Spatial Analyst og Publisher, som alle er extensions til ArcEditor. Der er tale om et system med flydende licenser styret af en License Manager. anvender ESRI ArcSDE (version 9.3.1) til lagring og strukturering af GISdata i en geodatabase. Derudover anvendes ESRI ArcGIS Server 10 som platform for kommunens interne WebGIS. Det vurderes, at ESRI s produktsuite fortsat vil danne GISrygraden i Ringsted Kommune. Antallet af brugerlicenser til ESRI s desktopværktøjer vil løbende blive vurderet. Servermæssigt er der tale om to GISservere (RKARCGIS01 som er WebGIS Server og RKARCGIS02, der huser ArcSDE og geodatabasen). I figuren herunder ses, hvorledes programfordelingen er på de 2 servere primo

37 C.3. IntranetGIS Ringsted Kommune anvender WebGISprogrammet NetGIS (pt. version 3.1) fra Geodata Danmark som intern WebGISløsning. Via denne kan sagsbehandlere og kommunens øvrige medarbejdere få vist grundkort, luftfotos, matrikelkort, historiske kort samt en lang række andre temaer som fx lokalplaner, kommuneplantemaer, spildevandsplan, kloak, fjernvarmeog vandledninger, skoler og institutioner, veje og stier m.v. Ringsted Kommune ejer ikke NetGIS, men har blot købt en brugsret til systemet og betaler dermed årlig leje for produktet. vil løbende vurdere, om NetGIS er det bedst egnede WebGISprodukt som værktøj for sagsbehandlere og øvrige ansatte i Ringsted Kommune. C.4. InternetGIS Ringsted Kommune anvender WebGISprogrammet VisKort Online fra Geodata Danmark som ekstern WebGISløsning. I VisKort Online kan borgere, politikere og andre interesserede få vist en lang række temakort via kommunens hjemmeside. vil løbende vurdere, om VisKort Online er det bedst egnede WebGISprodukt som borgergis. 37

38 38

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008 Helsingør Kommune 1. Baggrund og projektgruppe 2. Rapporten 3. Behov og ønsker 4. Muligheder og standarder 5. Principper for GIS 6. Organisation og Økonomi 7. Efterfølgende 8. (Anvendelses eksempler) 1

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Geodata på vej mod et gennembrud

Geodata på vej mod et gennembrud Geodata på vej mod et gennembrud FOT Danmark Troels Andersen, CEDI Agenda Et kig fra sidelinjen På vej mod et gennembrud Centrale udfordringer Anvendelse og udvikling Et kig fra sidelinjen Debatten om

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNES GIS-STRATEGI 2013-2015

NÆSTVED KOMMUNES GIS-STRATEGI 2013-2015 NÆSTVED KOMMUNES GIS-STRATEGI 2013-2015 September 2013 Version 2.0 GIS-STRATEGI 2013-2015 0. INDLEDNING... 3 1. OFFENTLIGE STRATEGIER OG INITIATIVER SÆTTER RAMMERNE FOR NÆSTVED KOMMUNES S GIS-STRATEGI...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

HRKS Samarbejde om geodata. Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune

HRKS Samarbejde om geodata. Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune HRKS Samarbejde om geodata Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune HRKS Alle skal lave FOT. Kompleks teknisk opgave, som skal koordineres med staten (KMS). 27 kommuner (+ København og Bornholm).

Læs mere

De fællesoffentlige samarbejder inden for geodataområdet. Kåre Clemmesen, KMS 10. maj 2011

De fællesoffentlige samarbejder inden for geodataområdet. Kåre Clemmesen, KMS 10. maj 2011 De fællesoffentlige samarbejder inden for geodataområdet Kåre Clemmesen, KMS 10. maj 2011 Kort & Matrikelstyrelsens strategiske grundlag Digital forvaltning tager et stormskridt Ny Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Læs mere

GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015

GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015 GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015 1 Stor nytteværdi i forhold til indsats borgerrettet Stor nytteværdi i forhold til indsats internt Direkte eller indirekte økonomisk gevinst Sikre at datagrundlag er

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer 1. Formål og baggrund Baggrund Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for mange dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Fælles udbud af webgis til sagsbehandling

Fælles udbud af webgis til sagsbehandling Fælles udbud af webgis til sagsbehandling MAJ konference 2011 Ingeniørhøjskolen, Ballerup 10. maj 2011 MAJ konferencen 2011 Bo Runge-Dalager 1 Introduktion til FKG FKG Fælles Kommunalt Geodatasamarbejde

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

SDI NUUK den 23. november 2010 Tema: Hvad er grundlaget for SDI? Erfaringer fra Danmark

SDI NUUK den 23. november 2010 Tema: Hvad er grundlaget for SDI? Erfaringer fra Danmark SDI NUUK den 23. november 2010 Tema: Hvad er grundlaget for SDI? Erfaringer fra Danmark Henrik Larsen Chefkonsulent By- og Landskabsstyrelsen Nuuk, Juni 2010 SDI hovedprincipper (disposition) Intro - PlansystemDK

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

GIS-DAG - WORKSHOP 23. JANUAR 2013

GIS-DAG - WORKSHOP 23. JANUAR 2013 GIS-DAG - WORKSHOP 23. JANUAR 2013 PROGRAM 9.30 9.45 Velkomst - formål 9.45 10.30 Grundlæggende principper 10.30 10.45 Pause 10.45 11.15 Koncept- og systemskitse geodata i vejman.dk og GIS 11.15 12.00

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling MODEL TIL HÅNDTERING AF FREMTIDENS DIGITALE UDFORDRINGER. UDARBEJDET I ET SAMARBEJDE MELLEM SORØ OG RINGSTED KOMMUNE. EXECUTIVE SUMMARY Et paradigmeskift er et skift

Læs mere

Geodata standardisering

Geodata standardisering Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Offentlige data i spil

Offentlige data i spil Offentlige data i spil Konference i DGI Byen Torsdag den 4. februar 2010 Kim Lindskov Knudsen Områdechef Anvendelse & Rådgivning Kort & Matrikelstyrelsen Agenda 1. Kort om Kort og Matrikelstyrelsen (KMS)

Læs mere

GLOBAL GIS PLATFORM RAMBØLL BO GRAVE INTEGRATED BUSINESS TECHNOLOGY

GLOBAL GIS PLATFORM RAMBØLL BO GRAVE INTEGRATED BUSINESS TECHNOLOGY GLOBAL GIS PLATFORM RAMBØLL BO GRAVE INTEGRATED BUSINESS TECHNOLOGY Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. HVORDAN HOLDER MAN STYR PÅ 23.000 PROJEKTER WORLD WIDE? 23.000 projekter 35 lande 300 kontorer

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

Geodata standardisering. Jens Ole Back

Geodata standardisering. Jens Ole Back Geodata standardisering Jens Ole Back Baggrund Kommunalreformen: Kommunerne overtager mange arealrelaterede amtslige opgaver KL udsender information om behov for GIS udbygning i kommunerne 2005 KL udsender

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Kalundborg Kommunes Strategi for Geodataområdet - et fundament for digitalisering

Kalundborg Kommunes Strategi for Geodataområdet - et fundament for digitalisering Kalundborg Kommunes Strategi for Geodataområdet - et fundament for digitalisering 2017-2018 Tilgængelighed Geodata og GIS systemet skal være tilgængeligt for alle Borgere og Kommunens ansatte kan have

Læs mere

Google Earth møder Kortforsyningen

Google Earth møder Kortforsyningen Google Earth møder Kortforsyningen bentleyuser.dk 2007, Årsmøde Nikolaj Kamstrup Kort & Matrikelstyrelsen Kort, geodata og OWS i Kortforsyningen Rasterdata Simpelt topografisk kort Detaljeret topografisk

Læs mere

Geokodning af bygninger Strategi for geokodning af bygninger

Geokodning af bygninger Strategi for geokodning af bygninger Geokodning af bygninger Strategi for geokodning af bygninger Side 1 af 8 Indledning Dette skriv er tænkt, som et hjælpeværktøj til at gå i gang med opgaven geokodning af kommunens bygninger. Hjælpeværktøjet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

GeoDanmark. Ny FOT-systemunderstøttelse. Reno Lindberg, Silkeborg Kommune

GeoDanmark. Ny FOT-systemunderstøttelse. Reno Lindberg, Silkeborg Kommune GeoDanmark Ny FOT-systemunderstøttelse Reno Lindberg, Silkeborg Kommune Ny FOTsystemunderstøttelse Projektledere Brian Pilemann Olsen, GST Reno Lindberg (Silkeborg Kommune) Projektgruppe Niels Kjær (GST)

Læs mere

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Julemøde i Vest 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Konsolidering i de autoritative registre Grunde i matriklen incl. ejerlejligheder og bygninger på lejet grund Præmatrikel Bygninger i

Læs mere

GeoDanmark arbejdsprogram

GeoDanmark arbejdsprogram GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk GeoDanmark arbejdsprogram 2017-18 31. marts 2017 Indhold Indledning...2 Fokusområder for det fælles arbejdsprogram...2 Ny

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh Digital Kommuneplan Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet landinspektør Martin Høgh Agenda 1. Hvad er en digital kommuneplan? - Hvilke datatyper indgår, forskellige ambitionsniveauer,

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

1. benchmark analysen OGF princip 1 om geodata i kommunen OGF princip 2 om data og tilgang til data... 90

1. benchmark analysen OGF princip 1 om geodata i kommunen OGF princip 2 om data og tilgang til data... 90 INDHOLD Udviklingsplan for Allerød Kommune... 7 1. benchmark analysen... 9 2. OGF princip 1 om geodata i kommunen... 12 3. OGF princip 2 om data og tilgang til data... 15 4. OGF princip 3 om applikationer...

Læs mere

miljøportal er klar dertil. Overfladevand Amternes Miljøportal har endnu ikke den GeoEnviron bør også fremover spille en

miljøportal er klar dertil. Overfladevand Amternes Miljøportal har endnu ikke den GeoEnviron bør også fremover spille en NR 15 Juli, 2006 G E O E N V I R O N E t i n f o r m a t i o n s s y s t e m i s t a d i g u d v i k l i n g D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l Miljøministeriet vil videreføre Amter nes miljøportal.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet R E SULTATKONTRAKT Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet (2.1) Kommunerne ønsker at levere en langt mere effektiv beskæftigelsesindsats, både mere effektiv i betydningen af bedre målopfyldelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Indholdsfortegnelse Digitaliseringsstrategi 2012 2015... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Vision og mål for digitaliseringsstrategi 2012 2015... 4 Erfaringer

Læs mere

SKG møde. 9. møde 7. maj 2012

SKG møde. 9. møde 7. maj 2012 SKG møde 9. møde 7. maj 2012 Dagsorden SKG møde 7. maj 2012 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde v/ Vicedirektør Kåre Clemmesen, KMS 2. Meddelelser orienteringspunkt a)

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Digital kommuneplan. 28. aug Nils Bo Wille-Jørgensen, GIS &IT

Digital kommuneplan. 28. aug Nils Bo Wille-Jørgensen, GIS &IT Digital kommuneplan 28. aug 2008 Nils Bo Wille-Jørgensen, GIS &IT 1 Grontmij Carl Bro, GIS & IT Hvem er vi? 45 + medarbejdere i DK IT-specialister, Ingeniører, Planlæggere - Konsulenter, Projektledere,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Bilag 1a. Arbejdsprogram for FOTdanmark 2009-2010. 27. marts 2009. Indholdsfortegnelse

Bilag 1a. Arbejdsprogram for FOTdanmark 2009-2010. 27. marts 2009. Indholdsfortegnelse Bilag 1a FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Arbejdsprogram for FOTdanmark 2009-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref: twm 27. marts 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskrivelse af. FOT-samarbejdet. Et fællesoffentligt geografisk administrationsgrundlag

Beskrivelse af. FOT-samarbejdet. Et fællesoffentligt geografisk administrationsgrundlag Beskrivelse af FOT-samarbejdet Et fællesoffentligt geografisk administrationsgrundlag Stiftende møde i FOTdanmark 8. oktober 2007 1. FOT-samarbejdets formål FOT-samarbejdet 1 er den overordnede betegnelse

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Geoservices og åbne kommunikationsstandarder

Geoservices og åbne kommunikationsstandarder Geoservices og åbne kommunikationsstandarder Introduktion til geografiske webservice opbygning og anvendelse Thor Jessen, Softwarearkitekt, COWI A/S Aske Butze-Ruhnenstierne, GIS-udvikler, COWI A/S September

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen til Aalborg Universitet i Ballerup Praktiske oplysninger. Kaffepause i forhallen, frokost med sandwich og lejlighed til at netværke,

Læs mere

vejman.dk WMS/WFS dokumentation vmgeoserver.vd.dk Maj 2013 Udgave 2.0

vejman.dk WMS/WFS dokumentation vmgeoserver.vd.dk Maj 2013 Udgave 2.0 vejman.dk WMS/WFS dokumentation vmgeoserver.vd.dk Maj 2013 Udgave 2.0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 WMS generelt... 3 3 WFS generelt... 4 4 WMS/WFS eksterne kald i forskellige formater... 4 5

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

FOTdanmarks arbejdsprogram 2009/2010, indsatsområde 1.4. Analyse af Løbende Sagsorienteret Ajourføring (LSA)

FOTdanmarks arbejdsprogram 2009/2010, indsatsområde 1.4. Analyse af Løbende Sagsorienteret Ajourføring (LSA) FOTdanmarks arbejdsprogram 2009/2010, indsatsområde 1.4 Analyse af Løbende Sagsorienteret Ajourføring (LSA) udarbejdet af LSA arbejdsgruppen april 2010 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Tilblivelse...

Læs mere

Er INSPIRE relevant for Grønland? SDI Seminar i Nuuk den november 2010 Ulla Kronborg Mazzoli Kort og Matrikelstyrelsen, Danmark

Er INSPIRE relevant for Grønland? SDI Seminar i Nuuk den november 2010 Ulla Kronborg Mazzoli Kort og Matrikelstyrelsen, Danmark Er INSPIRE relevant for Grønland? SDI Seminar i Nuuk den 23. 25. november 2010 Ulla Kronborg Mazzoli Kort og Matrikelstyrelsen, Danmark Emner INSPIRE direktivet GI lov Status på implementering Lille demo

Læs mere

B 103 - Bilag 6 Offentligt

B 103 - Bilag 6 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Bilag 6 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

GIS Handlingsplan. April 2007. Skoven. Sigerslevvester Kvinderup. Græse. Jægerspris. Slangerup. Frederikssund. Sundbylille.

GIS Handlingsplan. April 2007. Skoven. Sigerslevvester Kvinderup. Græse. Jægerspris. Slangerup. Frederikssund. Sundbylille. 1 Kulhuse e Skoven Sigerslevvester Kvinderup Jægerspris Græse e Hørup Slangerup Over r Dråby Strand Frederikssund Sundbylille Gerlev Strandpark Jørlunde Kyndby Huse e Dalby Huse e Lyngerup Tørslev Hage

Læs mere

F K G - B E S T Y R E L S E N

F K G - B E S T Y R E L S E N REFERAT F K G - B E S T Y R E L S E N Dato: 09-09-2014 13:00 16:00 Sted: KL-huset lokale S-09 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Notat 21. februar 2017 Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Dette notat giver en overordnet konceptuel fremstilling af, hvordan erhvervsområdet forventes håndteret samlet

Læs mere

FællesKommunalt Geodatasamarbejde

FællesKommunalt Geodatasamarbejde FællesKommunalt Geodatasamarbejde FællesKommunalt Geodatasamarbejde 5.2 Fælleskommunalt Geodatasamarbejde www.kl.dk/fkg Projektet er forankret i bestyrelsen for Fællekommunalt Geodatasamarbejde (FKG):

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. januar 2010. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. januar 2010. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. januar 2010 1. Resume Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes nuværende fælles IT-løsning til elektronisk sags- og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen

Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen M I L J Ø M I N I S T E R I E T KORT & MATRIKELSTYRELSEN Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen Version 1.1, 2002-08-19 Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV Tlf.

Læs mere

GeoDanmark arbejdsprogram

GeoDanmark arbejdsprogram GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk GeoDanmark arbejdsprogram 2017-18 31. marts 2017 Indhold Indledning...2 Fokusområder for det fælles arbejdsprogram...2 Ny

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. - potentielle retlige udfordringer

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. - potentielle retlige udfordringer Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi - potentielle retlige udfordringer Europas mest digitaliserede land Kommunernes hidtidige placering Forrige digitaliseringsstrategi: De 4 bølgelove 2012-2014:

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen - infrastrukturvirksomhed for kort og geodata

Kort & Matrikelstyrelsen - infrastrukturvirksomhed for kort og geodata Kort & Matrikelstyrelsen - infrastrukturvirksomhed for kort og geodata Kort & Matrikelstyrelsens opgave er at gøre kort og geodata til et dagligdags redskab for den offentlige sektor, virksomheder og borgere.

Læs mere

INSPIRE og Geodata-info

INSPIRE og Geodata-info INSPIRE og Geodata-info MapInfo Netværksmøde, 13 Oktober 2011 Anders Friis-Christensen Kort & Matrikelstyrelsen andfr@kms.dk Disposition INSPIRE Hvad er Geodata-info? Indhold, rolle og anvendelse Opsummering

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

FOT FKG lige nu. KL s nye rolle for FOTdanmark De nye tiltag i FOTdanmark

FOT FKG lige nu. KL s nye rolle for FOTdanmark De nye tiltag i FOTdanmark FOT FKG lige nu KL s nye rolle for FOTdanmark De nye tiltag i FOTdanmark Fælles præsentation af FKG-data, hvornår og hvordan Nyt strategisk mål for FKG-projektet. FKG-bestyrelse - Delvis FOT KTC-faggruppe

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere