Department of Economics

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Department of Economics"

Transkript

1 Department of Economics Copenhagen Business School Working paper ØKONOMISK POLITIK, RESSOURCE- ALLOKERING OG VÆRDIDOMME Svend Marker-Larsen Department of Economics - Solbjerg Plads 3, C5 - DK-2000 Frederiksberg

2 Økonomisk Politik, ressourceallokering og værdidomme 1 Af Svend Marker-Larsen Stabiliserings-, allokerings- og fordelingspolitiske målsætninger 1. Den politiske diskussion om et lands økonomiske problemer vedrører ofte, hvad der normalt betegnes som stabiliseringsmæssige problemer. Det vil sige, hvordan man gennem den økonomiske politik for eksempel kan opnå en bedre opfyldelse af målsætninger, som: Høj og stabil beskæftigelse Betalingsbalanceligevægt Lav inflationstakt Stabile valutakurser 2. De økonomiske hovedproblemer i et samfund drejer sig imidlertid ikke kun om at opnå en mere tilfredsstillende udvikling på makroniveau. Det illustreres nok allermest tydeligt af det forhold, at elementære lærebøger i nationaløkonomi ofte som noget af det første og vigtigste for forståelsen af fagets kerne fremhæver det såkaldte knaphedsfænomen. Det er dermed modsætningen mellem på den ene side knapheden på produktionsfaktorer og på den anden side de tilsyneladende umættelige menneskelige behov, der præsenteres som hovedårsagen til de økonomiske problemer i samfundet. En umiddelbar følge heraf er at man må vælge. Det gælder for den enkelte husholdning og virksomhed såvel som i forbindelse med tilrettelæggelsen af den økonomiske politik i et samfund. Bruges nogle produktionsfaktorer fuldt ud til fremstilling af bestemte varer og tjenester til en del af befolkningen, kan de samme ressourcer selv sagt ikke samtidig anvendes til produktion af noget helt andet og måske til andre dele af befolkningen. To yderligere helt fundamentale økonomisk-politiske hovedspørgsmål trænger sig derfor også på: Ressourceallokeringsproblemet, der drejer sig om, hvordan produktionsressourcerne skal fordeles mellem forskellige anvendelsesmuligheder, dvs. spørgsmålene, hvad der skal produceres samt hvordan og hvor produktionen skal foregå; Fordelingsproblemet, dvs. spørgsmålet hvem i befolkningen, der skal have gavn af de fremstillede varer og tjenester. 3. At økonomisk politik meget ofte også drejer sig om at opnå en bedre fordeling og/eller en bedre ressourceallokering i samfundet bliver endnu mere indlysende, når man gør sig klart, at de tre her skitserede samfundsøkonomiske hovedproblemer i virkeligheden tilsammen kan siges at give en udtømmende sammenfatning af, hvad formålet i økonomisk henseende er med aktiviteterne i den offentlige sektor og den økonomiske politik iøvrigt. 1 Artiklen vil senere indgå som første kapitel i en bog om Cost-benefit analyser og velfærdsteori.

3 2 Dog vil det formentlig være hensigtsmæssigt allerede her at få præciseret lidt nøjere, hvad ressourceallokeringspolitik mere præcist kan dreje sig om. 2 Bruger vi som udgangspunkt nogle centrale begreber fra velfærdsteorien til at forklare dette, kan man konstatere at ressourceallokeringspolitik i et land som Danmark i praksis meget ofte drejer sig om følgende: - at medvirke til en velfungerende markedsmekanisme gennem initiativer, der i videst muligt omfang sikrer fri konkurrence på varemarkedet, arbejdsmarkedet og de finansielle markeder - at sikre en passende forsyning med de såkaldte offentlige goder (forsvar, retsvæsen, naturbeskyttelse m.v.) - at mindske uheldige virkninger hvor negative externaliteter gør sig gældende (for eksempel som følge af forurening, sygdomme eller tendenser til overbelastning af vejnettet) - at fremme aktiviteter som indebærer positive externaliteter (som tilfældet tit er indenfor uddannelse og forskning) - via offentlige/halvoffentlige virksomheder eller tilskud til private virksomheder at sørge for en passende forsyning af varer og tjenester på områder med betydelige stordriftsfordele (dvs. faldende gennemsnitsomkostninger) (jfr. eksempelvis det institutionelle set up indenfor el-, gas-, vandforsyning, jernbaneanlæg, radio- og TV-udsendelser). De her nævnte typiske eksempler tager som det vides fra velfærdsteorien sit teoretiske udgangspunkt i Pareto-kriteriet og i de to andre værdidomme, der tilsammen ofte opfattes som en anerkendelse af, at det er befolkningens præferencer og intet andet som vil være afgørende for den samlede velfærd i samfundet, jfr. punkt 4-6 i kapitel 2 om "Cost-Benefit Analysens Velfærdsteoretiske Basis". I et samfund som det danske og i mange andre lande anerkendes disse præmisser dog i reglen ikke i alle henseender. Som vigtige eksempler på bestemmelser, der ikke nødvendigvis/slet ikke vil være i overensstemmelse med hele befolkningens præferencer nævnes ofte a) at forældre har pligt til at sørge for deres børns grundlæggende skoleundervisning, b) at man i mange lande ikke tillader private at anskaffe skydevåben. Sådanne tilfælde får i faglitteraturen betegnelsen merit wants. 3 Den beslutningsteoretiske model for økonomisk politik 2 Der findes selv sagt andre måder end den her valgte, hvorpå man kan opdele den økonomiske politik. For eksempel med udgangspunkt i de anvendte instrumenter, jfr. den i makroøkonomi meget brugte opdeling mellem finans-, penge- og valutapolitik. Eller man kan opdele ud fra hvilke aspekter i samfundet den pågældende politik især drejer sig om: Uddannelsespolitik, socialpolitik, arbejdsmarkedspolitik, boligpolitik o.s.v. 3 I praksis vil den enkelte aktivitet i den offentlige sektor ofte indebære både allokeringsmæssigt og fordelingsmæssigt set betydningsfulde virkninger. Men også de stabiliseringsmæssige konsekvenser af de offentlige udgifter vil naturligt have betydning, når det samlede offentlige budget skal besluttes.

4 3 4. Modellens centrale problemstilling er hvordan man principielt kan nå frem til de(t) sæt af økonomisk-politiske instrumenter, som bedst muligt sikrer en god opfyldelse af bestemte politiske målsætninger. Modellen kaldes derfor også mål-middel-modellen. Principielt er modellen relevant uanset om det drejer sig om stabiliseringsmæssige, fordelingsmæssige eller allokeringsmæssige målsætninger, men i litteraturen bruges modellen især, når der skal redegøres mere indgående for tilrettelæggelsen af stabiliseringspolitikken. Tankegangen i modellen kan nok mest overskueligt præsenteres med udgangspunkt i nedenstående figur 1.1, som er kopieret fra Sv.Marker-Larsen (1984) men som også stemmer overens med Leif Johansens omfattende fremstilling om makroøkonomisk planlægning (Johansen ( ). De forskellige elementer i figuren er velkendte fra den økonomiske teori, men symbolbrugen er forenklet mest muligt. Blandt andet er tidsdateringer ikke præciseret og hver enkelt af de angivne funktioner er i virkeligheden ofte ret komplicerede ligesom de anførte variable: x, a og z hver især må tænkes at være nogle sammensatte størrelser, der i praksis kun sjældent kan præsenteres med et enkelt tal. Der ses endvidere bort fra usikkerhed samt de komplikationer, der kan opstå, når der er mange beslutningstagere vedrørende udformningen af den økonomiske politik. I figuren er angivet to funktioner: x = f(a,z) og W (x). Funktionen x = f(a,z) skal illustrere, at den faktiske økonomiske situation i et samfund (x) til enhver tid er afhængig af tre forhold: 1) de økonomisk-politiske instrumenter (angivet med a), 2) forskellige exogene forhold, som ikke kan påvirkes gennem den indenlandske økonomiske politik (angivet med z), samt 3) økonomiens struktur og adfærden hos de økonomiske agenter først og fremmest forbrugerne og virksomhederne (angivet med funktionen f( ). Den anden funktion W (x) skal i princippet udtrykke den politiske ledelses præferencer. At det ikke er ligetil at nå frem til en sådan funktion, siger sig selv. Det afgørende er, at den politiske ledelse til enhver tid forudsættes at have visse om end måske ofte ikke særligt klare eller konsistente forestillinger om, hvorledes man vil prioritere de forskellige variables udvikling i forhold til hinanden. 4 Vi forestiller os nu, at punktet x angiver den sandsynlige økonomiske situation om nogle år, hvis der ikke sker ændringer i den økonomiske politik, og at punktet a netop angiver en sådan politik. Områderne A og X z illustrerer da det forhold, at den fremtidige økonomiske politik kunne være en anden end den med punkt a angivne, og at den økonomiske situation om nogle år som følge heraf også kunne blive en anden end det med x angivne. I princippet kan områderne A og X z tænkes at angive samtlige andre muligheder m.h.t. de økonomiskpolitiske instrumenter og den heraf følgende økonomiske udvikling, når de udefra givne forhold ligger fast svarende til punkt z. 4 En lidt mere omfattende introduktion til den beslutningsteoretiske model findes hos Jørgen Rosted (1994), som også diskuterer modellens i flere henseender manglende realisme. Det sidst nævnte skal ikke uddybes her, da det primært kun er nogle af de centrale ideer bag modellen, der er relevant i det følgende.

5 4 Z z Ukontrollable variable Adfærdsmæssige sammenhænge W(x) Præferenceskala x = f(a,z) x A a Mulige økonomisk-politiske instrumenter X Z Det tekniskøkonomiske mulighedsområde Figur 1.1. Den beslutningsteoretiske model. 5. At den beslutningsteoretiske model ikke så ofte anvendes i forbindelse med allokeringspolitiske problemstillinger har både pædagogiske og indholdsmæssige årsager. Hvad det sidste angår er problemet umiddelbart, at det ikke på samme måde som når det drejer sig om målsætninger vedrørende betalingsbalance, inflation, arbejdsløshed og valutakurser er helt så enkelt at præcisere, hvad de politiske mål kan være. Det gælder også selv om der i punkt 2 ovenfor er givet nogle konkrete eksempler på oplagte allokeringsmæssige opgaver for det offentlige. Det følger også heraf, at det hvad angår allokeringspolitikken heller ikke umiddelbart er lige så indlysende som indenfor stabiliseringspolitikken, hvad det vil sige, at der sker en bedre opfyldelse af et bestemt mål. I hvert fald gælder det for mange målsætninger i stabiliseringspolitikken, f.eks. de lige nævnte, at den aktuelle situation såvel som ønskede ændringer kan kvantificeres. Noget tilsvarende kan ikke så let lade sig gøre indenfor allokeringsproblematikken. Men det udelukker jo ikke i sig selv, at man med mening kan diskutere, hvad der er bedre og mindre gode allokeringer. Er Pareto-kriteriet en værdidom? 6. Indenfor den nyere velfærdsteori tages der som bekendt udgangspunkt i det såkaldte potentielle Pareto-kriterium (Kaldor/Hicks-kriteret), når det skal afgøres om en bestemt økonomisk politik indebærer bedre ressourceallokering. Jfr. kapitel 2 om "Cost-Benefit Analysens Velfærdsteoretiske Basis". Som det der fremgår, er det jo lige netop Paretokriteriet og forudsætningen om forbrugersuverænitet, som på afgørende vis opfattes som det, der bestemmer, i hvilket omfang det offentlige skal stå for forsyningen med offentlige goder, påvirke aktiviteter der medfører eksternaliteter o.s.v. 7. Mange vil sikkert også mene, at den beslutningsteoretiske model og den ideelle arbejdsdeling mellem politikere og økonomer, som modellen indebærer, dermed alligevel i høj grad ligner problemstillingen på det stabiliseringsmæssige område. Som det fremgår i forbindelse med figur 1.1 må det ifølge sagens natur principielt være en politisk afgørelse,

6 5 hvor høj prioritet de forskellige delmålsætninger indenfor stabiliseringspolitikken bør have, og noget tilsvarende må vel i princippet gælde inden for allokeringspolitikken. Økonomernes lige så veldefinerede opgave må derfor også på dette område principielt være at analysere, hvorvidt de udstukne målsætninger kan opfyldes og i givet fald hvordan, dvs. hvilke politisk-økonomiske instrumenter, der kan anvendes og i hvilket omfang. 8. Man kan sige, at nogle særlige problemer i forbindelse med allokeringsproblematikken opstår, fordi den helt overordnede målsætning, formuleret som en bedre opfyldelse af Pareto-kriteriet, netop ikke bliver præsenteret af politikerne, men af økonomerne, og at disse som følge heraf samtidig ofte (men ikke altid) omhyggeligt understreger, at kriteriet er en værdidom (et normativt udsagn om, hvad der er godt for samfundet), og at de som økonomer derfor ikke kan eller skal afgøre om denne retningslinie for, hvad der er god ressourceallokering, er den rigtige. På den anden side gør de samme økonomer trods dette alligevel som regel meget ud af at fremhæve Pareto-kriteriets anvendelighed i forbindelse med en lang række yderligere problemstillinger vedrørende markedsmekanismens fortrin og mangler, og det skyldes for det første at man anser dette udgangspunkt for forholdsvis ukontroversielt sammenlignet med de alternativer man ellers kunne forestille sig. For det andet må man ifølge den almindelige opfattelse nødvendigvis for overhovedet at kunne beskæftige sig med, hvad der samfundsøkonomisk er god ressourceallokering, bygge på værdidomme, jfr. Hume s guillotine: One cannot deduce ought from is. For det tredie kan man som netop lige antydet med udgangspunkt i Pareto-kriteriet tilsyneladende nå ret langt med hensyn til vurderingen af markedsmekanismens fortrin og mangler og dermed af, hvordan man via aktiviteter i den offentlige sektor i en række henseender kan opnå øget velfærd for befolkningen. Alligevel har det været en ofte tilbagevendende diskussion vedrørende den nyere velfærdsteori, hvorvidt man, når det drejer sig om at vurdere alternative ressourceallokeringers hensigtsmæssighed, kan undgå at tage udgangspunkt i værdidomme. Baggrunden har været, at det i videnskabelig analyse efter nogles mening så vidt muligt helt bør undgåes, at man er afhængig af sådanne subjektive vurderinger. 5 At synspunktet i væsentlige henseender, når det drejer sig om allokeringsproblemer, viser sig at være temmelig ufrugtbart fremgår af det følgende. 5 Dette problem førte, som omtalt hos Blaug (1992), allerede i 1930 erne til, at en del økonomer antog den opfattelse, at den nyere velfærdsteori kunne karakteriseres som normative economics that was allegedly free of value judgements. Som beskrevet hos Blaug (s.128) var den helt mærkværdige begrundelse bag denne antagelse følgende: The belief that almost everyone accepts the Paretian postulates is sometimes interpreted to mean that Paretian welfare economics is value-free en opfattelse, der efter Blaugs mening kun kan karakteriseres som værende præget af some horrible, logical confusions. Konsekvensen bliver jo nemlig så, at sondringen mellem positiv og normativ økonomi ændres til (s.112): one between noncontroversial facts and values, on the one hand, and controversial values, on the other. The result was to enlarge traditionel positive economics to include the whole of pure welfare economics, leaving normative economics to deal with specific policy issues, where nothing much can be said about values or ends apart from what politicians tells us.

7 6 9. Mest ligetil er det at forstå, at man nødvendigvis må bygge på værdidomme, hvis man vil udtale sig om hensigtsmæssigheden af de fordelingsmæssige følger af en bestemt ressourceallokering. Det har der da heller ikke været uenighed om. Overraskende er det derimod, at der også i nyere tid stadig er fremtrædende økonomer, som fastholder, at man ikke er tvunget til at bygge på værdidomme, når diskussionen drejer sig om alternative ressourceallokeringers effektivitetsaspekt. For det første er det normalt umuligt ved vurderinger af projekters samfundsøkonomiske fordelagtighed helt at se bort fra de fordelingsmæssige konsekvenser, jfr. omtalen af Kaldor-Hicks kriteriet i kapitel 2, pkt. 21. Alene derfor er der som regel brug for værdidomme angående det fordelingsmæssige aspekt. For det andet er det ganske vist logisk set korrekt, at man i princippet kan omdefinere Pareto-kriteriet sådan, at det ikke hermed er givet, at en ændring som opfylder kriteriet er ønskværdig for samfundet, jfr. citatet nedenfor med argumentationen hos G.C. Archibald. Det mest afgørende er imidlertid, om det tjener noget fornuftigt formål at omformulere Pareto-kriteriet, så det ikke er en værdidom, jfr. følgende meget korte uddrag af nogle betragtninger herom som er taget dels fra kapitel 5 i Mark Blaug (1992) i afsnittet om "Positive Paretian welfare economics", dels fra Pieter Hennipman (1995). Der rundes af med henvisninger til den metodologiske efterskrift i Mark Blaug (1997), som meget overbevisende gør rede for nogle helt fundamentale pointer vedrørende værdidommes relevans for den økonomiske videnskab. 10. Blaug (1992) refererer blandt andet følgende argumentation hos G.C.Archibald (1959) (der som det ses er en helt anden end hvad der blev refereret ovenfor i note 4): "Paretian welfare economics investigates the efficiency of alternative arrangements for satisfying given wants in the light of the choices that individuals themselves make in their own interests; thus, no evaluation of these wants is required for the Paretian theorems. An individual's preference map is identical with his welfare map, and to say that his welfare is higher in state B than in state A is simply to say that he would choose B rather than A were he free and able to do so. Paretian welfare economics simply asks: under what arrangements will this individual's choice be expanded from A to B without a contraction in someone else's choices...? Value judgements only come into the picture when the crucial step to prescription is taken... We have a single dichotomy in economics, between positive enquiries into how something may be done, and normative recommendations that it should be done". Argumenterne hos Pieter Hennipman er helt tilsvarende: Selve det at analysere sammenhængen mellem givne mål og midler drejer sig om positiv økonomi og det gælder uanset om det drejer sig om ligevægt på betalingsbalancen eller Pareto-forbedringer. 6 For at underbygge dette sammenligner han endvidere med den almindelige teori vedrørende profitmaksimering, der i mikroøkonomi også kan betragtes som positiv økonomi, dvs. et forsøg på en teoretisk beskrivelse af virksomhedernes faktiske adfærd.. Men hvis forudsætningen om virksomhedernes målsætning ikke er realistisk, så må teorien 6 Lige netop dette udsagn er vi selvfølgelig enige i, jfr. det følgende.

8 7 som sådan i stedet betegnes som normativ og med udgangspunkt i en værdidom, der angiver at det er godt for virksomheden at profitmaksimere. Derimod indebærer teorien selv sagt ikke også automatisk, at det ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt er ønskværdigt at virksomhederne profitmaksimerer 11. Lighederne indenfor mål-middel analysen, når det drejer sig om henholdsvis stabiliseringsmæssige målsætninger og ressourceallokerings-målsætninger bliver dermed alligevel både nærliggende og ret logiske og det gør, at det i sidste ende i for høj grad alene bliver ordkløveri, hvis man som Archibald og Hennipman vil sondre imellem på den ene side en definition af Pareto-forbedringer, som ikke indeholder noget normativt for så på den anden side siden hen, som det normalt er tilfældet i økonomiske analyser, når politikerne ønsker forbedringer i ressourceallokeringen, alligevel at tage udgangspunkt i forudsætningen om at Pareto-forbedringer er ønskværdige samfundsøkonomisk set. Man burde spørge Archibald og Hennipman, hvorfor man overhovedet skulle beskæftige sig med Pareto-forbedringer, hvis ikke netop det var fordi sådanne ændringer i allokeringen normalt bør betragtes som en forbedring. Samt hvilket udgangspunkt man ellers skulle tage, når man ønsker at beskæftige sig med forskellige allokeringers fordelagtighed? At karakterisere Pareto-forbedringer som positiv økonomi er med andre ord ikke kun misvisende. Det er også ganske unødvendigt, fordi det ingen reelle konsekvenser synes at have, hverken rent praktisk eller videnskabeligt, når det drejer sig om indholdet af de økonomiske analyser, der er brug for, hvis man fra politisk hold ønsker at vide, hvorvidt og i givet fald hvordan forbedringer af ressourceallokeringen kan opnåes. Værdidommes betydning for den økonomiske videnskab 12. Det sidst anførte bekræftes i høj grad, når Hennipman i sin fremstilling gør en del ud at forklare, at den økonomiske videnskab vil have særdeles væsentlige opgaver at varetage, hvis politikerne for eksempel ønsker en forbedret ressourceallokering - en omstændighed der i virkeligheden gør det endnu mere uforståeligt, hvorfor det skulle være en ulempe i sig selv at opfatte Pareto-kriteriet normativt. Hennipmans redegørelse for dette er forholdsvis generelt formuleret, sådan at den forsøger at gøre op, hvad der alt ialt kan være økonomernes opgaver, når politikerne ønsker bestemte målsætninger opfyldt. Drejer disse målsætninger sig lige netop om at forbedre ressourceallokeringen sådan at der opnåes Pareto-forbedringer, må man ifølge Hennipman opfatte økonomernes mest centrale opgaver som fagfolk for at være følgende: - at bidrage med information, for eksempel om den aktuelle økonomiske situation og om hvordan den kan tænkes at ændre sig fremover - at udlede mere specifikke mål med udgangspunkt i den overordnede målsætning - noget der indenfor den nyere velfærdsteori sker i særdeles betydeligt omfang, både hvad angår det mere generelle og i forbindelse med konkrete aktiviteter (jfr.eksemplerne i punkt 3) - at vurdere de praktiske muligheder ("feasibility") for at opnå de opstillede målsætninger, jfr. den beslutningsteoretiske model - at vurdere de økonomisk-politiske foranstaltningers effektivitet 13. Det her anførte er i meget god overensstemmelse med nogle af de helt centrale

9 8 betragtninger vedrørende økonomisk metodologi, som Mark Blaug (1997) afslutter med i sin omfattende gennemgang af økonomisk teori fra 1700-tallet og frem til nutiden. Meget afgørende er for det første hans og mange andres opfattelse af, hvornår teorier kan kaldes videnskabelige: "Theories are "scientific" if they are falsifiable in principle or in practice and not otherwise". Hvad der skal være det normative udgangspunkt, når man drøfter ressourceallokering er derfor selvfølgelig ikke videnskab i sig selv. Men derefter at analysere, hvordan man kan opnå allokeringsforbedringer, når det normative er lagt fast, er naturligvis noget der i høj grad forudsætter økonomisk viden, d.v.s. det drejer sig om positiv økonomi ligesom når økonomer bliver bedt om at analysere, hvordan man kan opnå en bestemt forbedring af betalingsbalancen. Og på samme måde kræver det kendskab til positiv økonomi, når en virksomheds ledelse skal finde ud af, hvordan overskuddet kan forøges. Det må derfor også betegnes som ret vildledende, når Yew-Kwang Ng (2004) skriver følgende (s.5): a majority of economists seem to regard welfare economics as normative. This seems a little curious as a majority also regard economics as a science. If economics is a science (which is positive), then welfare economics, as part of economics should also be a positive study. Årsagen til, at det forekommer mest passende at betegne velfærdsteori som sådan som normativ er først og fremmest ud over det normative udgangspunkt i form af værdidomme, at man, når man skal karakterisere den økonomiske politiks mulige virkninger på ressourceallokeringen som det også tidligere er blevet anført i denne fremstilling naturligvis og nødvendigvis også her må operere med den normative målestok, som præciserer i hvilken forstand nogle allokeringer er bedre end andre. Også opsummeringen hos Blaug (1997) om værdidommes betydning for den økonomiske videnskabs udvikling understreger, hvorfor Ng s argumentation om hvorfor velfærdsteori bør betragtes som positiv økonomi, i hvert fald forekommer temmelig meningsløs: "But whatever we may think of modern welfare economics, there can be no doubt that the desire to evaluate the performance of economic systems has been the great driving force behind the development of economic thought and the source of inspiration of almost every great economist in the history of economics. Indeed it would be difficult to imagine what economics would be like if we succeeded in eliminating all vestiges of welfare economics. For one thing, we would never be able to discuss efficient allocation of resources, for the question of efficient allocation of scarce means among competing ends cannot even be raised without a standard of evaluation. The fact that the price system is a particular standard of evaluation, namely, one that counts every dollar the same no matter whose dollar it is, should not blind us to the fact that acceptance of the results of competitive price system is a value judgement. Efter yderligere nogle eksempler på forskellige værdidommes betydning for økonomisk teori afsluttes (s ):.the fact remains that value judgements are involved at the very foundation of the science.

10 9 Litteratur Mark Blaug (1997): Economic Theory in Retrospect, 5.ed. Cambridge. Mark Blaug (1992): The Methodology of Economics, 2. ed. Cambridge. Pieter Hennipman (1995): Welfare Economics and the Theory of Economic Policy, Edvard Elgar. Leif Johansen ( ): Lectures on Macroeconomic Planning. North-Holland. Sv. Marker-Larsen (2005): Cost Benefit Analysens Velfærdsteoretiske Basis (vil indgå som kapitel 2 i ny bog om Cost-benefit analyser og velfærdsteori). Sv. Marker-Larsen (1984): Makroøkonomisk planlægning i Danmark. 2. udgave. I kommission hos Samfundslitteratur. Yew-Kwang Ng (2004): Welfare Economics Towards a More Complete Analysis. Palgrave Macmillan. Jørgen Rosted (1994): "Teorier om økonomisk politik", kapitel III.2 i Dansk økonomisk politik, 3.udgave, af E.Damsgård Hansen m.fl., Handelshøjskolens forlag, København.

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Velkommen til ØkIntro!

Velkommen til ØkIntro! Velkommen til ØkIntro! 15. November 2004-28. Januar 2005 Lars Peter Østerdal Mail: lars.p.osterdal@econ.ku.dk Tlf: 35 32 35 61 Kontor: Økonomisk Institut, Nørregade 7A, 1. sal. www.econ.ku.dk/lpo Kursushjemmeside:

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør Hvad er skriftlig samfundsfag... 2 Redegør... 2 Angiv og argumenter... 2 Opstil hypoteser... 3 Opstil en model... 4 HV-ord, tabellæsning og beregninger... 5 Undersøg... 6 Sammenlign synspunkter... 7 Diskuter...

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

KLAR TIL NYE MULIGHEDER

KLAR TIL NYE MULIGHEDER KLAR TIL NYE MULIGHEDER Dagens program Klar til nye muligheder 24. november 2014 Råhavegaard Maribovej 9, 4960 Holeby. 8:30 09:00 Kaffe og registrering på Råhavegaard 09:00 11:00 Rundvisning på byggepladserne

Læs mere

Politikugen. Sikkerhedsbegrebet: Historisk og analytisk

Politikugen. Sikkerhedsbegrebet: Historisk og analytisk Politikugen Sikkerhedsbegrebet: Historisk og analytisk Indholdsfortegnelse En (meget) kort historie om begrebet Den Kolde Krig Sikkerhedsbegrebet i strategiske studier Sikkerhedsbegrebet i fredsforskning

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København

Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København 1 Herle Mo Madsen, HerleMo.Madsen@grontmij.dk IDAmiljø 25.10.2013 Agenda 2 Nye problemstillinger WSUD

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Kapitel 1 Preliminaries. Preliminaries. Erkendelsesniveauer (Bloom) Nationaløkonomi. Nationaløkonomi. Nationaløkonomi. Helena Skyt Nielsen. www.asb.

Kapitel 1 Preliminaries. Preliminaries. Erkendelsesniveauer (Bloom) Nationaløkonomi. Nationaløkonomi. Nationaløkonomi. Helena Skyt Nielsen. www.asb. Erkendelsesniveauer (Bloom) Nationaløkonomi Helena Skyt Nielsen Viden (skelne, genkende, gengive) Forståelse (demonstrere, forklare med egne ord, fortolke) Anvendelse (afprøve, bruge) Analyse (se system/struktur,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Drop generel ligevægts-teori

Drop generel ligevægts-teori Debatseminar om lærebøger og pensum på økonomistudierne Netværk for politisk økonomi Drop generel ligevægts-teori Christian Gormsen Økonom, Cevea Hvad er generel ligevægtsteori? Motivation. Markeder er

Læs mere

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Vi har haft en mailkorrespondance med Lektor fra Roskilde Universitet Karen Sjørup, hvoraf vi har anvendt en række citater. Denne vil fremgå i det følgende afsnit.

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013 Side 1 af 7 Teknologisk singularitet 24. oktober 2013 Side 2 af 7 Begreberne teknologisk singularitet og accelereret udvikling dukker ofte op i transhumanistiske sammenhænge, idet de beskriver en udvikling,

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE

ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE INDIREKTE ANVENDELSE NETE KROGSGAARD NISS PROGRAM Intro om betydningen af anvendelse Nedslåethed Håb for professionen SFI s (gode) måde at håndtere det på Fælles

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Handlingens rum versus det sociale rum

Handlingens rum versus det sociale rum Handlingens rum versus det sociale rum Marie Louise Bjørn & Pernille Clausen Nymand Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Formålet med

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk KOMMENTARERNE ER IKKE SYNTETISERET HER DA DE ER SÅ ENKELTSTÅENDE AT DET IKKE SYNES MULIGT. DER VAR GENEREL TILFREDSHED MED VEJLEDNINGEN Generelle oplysninger

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 21 64 Carlos Carvalho Federal Reserve Bank of New York and Niels Arne Dam Danmarks Nationalbank Estimating the cross-sectional distribution of price stickiness from

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Senest opdateret: 21. november 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR. Vedr. offentligt udbud af rammeaftale

Senest opdateret: 21. november 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR. Vedr. offentligt udbud af rammeaftale Senest opdateret: 21. november 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. offentligt udbud af rammeaftale på levering af en-da/da-en oversættelsesarbejde til Aarhus Universitet Aarhus Universitet Indkøbskontoret Fuglesangs

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Rediscover TRENDS Ny bog Netop udkommet Køb på trendstore.dk

Rediscover TRENDS Ny bog Netop udkommet Køb på trendstore.dk Rediscover TRENDS Ny bog Netop udkommet Køb på trendstore.dk 1 FORFATTERNE Louise Byg Kongsholm Trendforsker Som trendforsker afkoder jeg hele tiden tidsånd og forbrugeradfærd for at have fuldstændig styr

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Dialog en enkel vej til godt samarbejde

Dialog en enkel vej til godt samarbejde Dialog en enkel vej til godt samarbejde LEDELSE DER STYRKER IDA 3. OKTOBER 2014 Civilingeniør Master i (filosofisk) vejledning Studieleder, Erhvervsakademi Sjælland Forfatter til: Samtalebogen (Gyldendal)

Læs mere

Bilag. Indhold. Resumé

Bilag. Indhold. Resumé Bilag Indhold Resumé... 1 Abstract... 2 Indgang og ventetid... 3 Resumé Dette projekt forklarer, hvilke værdier samfundet er udviklet igennem, og hvordan disse har haft en effekt på individet. For at gøre

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims?

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims? Course: Monetary Policy % 48 % 7 % Overall Status New % Distributed 54% Partially Complete % Complete 4% Rejected % % 7 % (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Mellem selvbestemmelse og omsorgspligt - etiske dillemaer. Kasper Mosekjær Roskilde Universitet

Mellem selvbestemmelse og omsorgspligt - etiske dillemaer. Kasper Mosekjær Roskilde Universitet Mellem selvbestemmelse og omsorgspligt - etiske dillemaer Kasper Mosekjær Roskilde Universitet Om filosofi Om dilemaet Frie informerede valg Konsekventialisme / deontologi / værdighed Autonomi Hvorfor

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission Leaving Certificate 2016 Marking Scheme Danish Higher Level Note to teachers and students on the use of published marking schemes Marking schemes

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Styregrupper Styregrupper er en af de største barrierer for effektiv program- og projektudførelse, hør hvordan vi har adresseret denne udfordring i både offentligt og privat regi Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 1 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 1 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi Hvad er en økonomi? Individ/ beslutningstager Hele

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 1 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 1 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi Hvad er en økonomi? Individ/ beslutningstager Hele

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

Design forslag. Company logo Lind furniture. Version 1

Design forslag. Company logo Lind furniture. Version 1 Design forslag Company logo Lind Version 1 Choose better for good 2005 Good Services Danish Design Good Services Good Service: Service is all about advising, handling orders, delivering and following-up.

Læs mere

Den finansiella krisen, orsaker och konsekvenser, fackets svar

Den finansiella krisen, orsaker och konsekvenser, fackets svar Tænk hvis vores stærkeste våben var idéer Den finansiella krisen, orsaker och konsekvenser, fackets svar Kristian Weise NTR, Falkenberg 18. juni 2012 Krisen. Hvor er fokus? Sub-Prime Krise Kreditkrise

Læs mere

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences EDNI VEJL PHD NG / VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER BSS, december 2012 Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen...

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere