Bilag 1: Oversigt over budgetønsker 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1: Oversigt over budgetønsker 2016"

Transkript

1 Bilag 1: Oversigt over budgetønsker 2016 Høj beskæftigelse Vækst God integration 1. Mere effektiv beskæftigelsesindsats 10. Bedre digitale løsninger til virksomheder 13. Bedre integration gennem bekæmpelse af radikalisering 2. Kvalitet i samtaler med ledige og sygemeldte 11. Beskæftigelse og netværk til expats 14. Bedre integration gennem flere i uddannelse 3. Helhedsorienteret indsats for unge 12. Vækst og iværksætteri 15. Bedre integration gennem flere i job 4. Flere i fleksjob 16. Bedre integration gennem bekæmpelse af social kontrol 5. Jobkonsulentuddannelse 6. Nyt ydelses- og sygedagpengesystem 7. Fælles centermodtagelse for udsatte borgere 8. Styrket sygedagpengeindsats 9. introduktionsstillinger til akademikere 1

2 Høj beskæftigelse Foreløbigt estimerede beløb i mio.kr. 1. Mere effektiv beskæftigelsesindsats Udfordring: Den mest effektive måde at bringe ledige i beskæftigelse er gennem privat løntilskud eller praktik. Det tager tid og kræfter at skaffe virksomhedsplaceringer til de ledige. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen estimerer, at Københavns Kommune kan skabe yderligere virksomhedsplaceringer af ledige ved at konvertere 30 mio. kr. fra anden aktivering (indsatsmidler) til skabelsen af flere virksomhedsforløb (servicemidler). Forvaltningen forventer en afledt effekt i form af en besparelse på overførsler på ca. 12 mio. kr., fordi borgerne kommer hurtigere i job, når der anvendes mere virksomme redskaber. For at forvaltningen kan håndtere konverteringen, foreslås den at starte med halvt omfang i 2016 og derefter gå i fuld drift fra En del af indsatsen vil være målrettet borgere med anden etnisk baggrund, hvorfor forslaget også har et integrationsperspektiv. Løsning: Der foreslås oprettet flere virksomhedsplaceringer gennem konvertering af indsatsmidler til servicemidler: De ekstra virksomhedsplaceringer foreslås etableret gennem ansættelse af flere konsulenter i Københavns Erhvervshus. Dette kan styrke kontakten til virksomhederne både ift. ordinære job, virksomhedsplaceringer og lærepladser. Mål: Ved fuld drift forventes indsatsen at kunne bidrage til at opnå ca yderligere virksomhedsplaceringer om året. Der forventes en afledt besparelse på 12 mio. kr. i overførsler. Servicemidler 15,0 30,0 30,0 30,0 Indsatsmidler -15,0-30,0-30,0-30,0 Overførselsmidler (prognose) -6,0-12,0-12,0-12,0 2

3 2. Kvalitet i samtaler med ledige og sygemeldte Udfordring: De senere års reformer på beskæftigelsesområdet har fokus på vigtigheden af en tæt kontakt til borgerne og den grundliggende kvalitet i den kommunale sagsbehandling. Et generelt træk ved reformerne er således, at borgerne skal til langt flere samtaler end tidligere i Jobcenter København. Forskningen tyder på, at gode samtaler med borgerne kan være effektive til at begrænse udgifter til forsørgelse. Quartz m.fl. (2014) har dokumenteret, at Københavns Kommune har landets mest produktive jobcenter, så derfor rammer kravet om ekstra samtaler særligt hårdt i København. Samtidig er Københavns Kommune blevet underkompenseret i forbindelse med DUTforhandlingerne om økonomien i de forskellige reformer. På AC-området, hvor ledigheden er særlig høj i København, er der behov for en opprioritering af ressourcerne for at bekæmpe overledigheden på området. Det skal blandt andet ske ved at afsætte ressourcer til flere samtaler. Samlet set er kernedriften presset. Det betyder at muligheden for at levere kvalitet på en række områder er blevet meget presset også i relation til korrekt udbetaling af forsørgelsesydelser mv. Der er derfor blandt andet brug for, at der tilføres mere ledelseskraft decentralt og mere støtte og kontrol med lovoverholdelse fra centralt hold. Dette skal ses i sammenhæng med mange store reformer på beskæftigelsesområdet, som stiller store krav til en korrekt og effektiv implementering, hvis lovgivningens mål skal nås. Løsning: Der foreslås afsat midler til grundlæggende sagsbehandling og den tætte kontakt til ledige og sygemeldte borgere, der er forudsat i både kontanthjælpsreformen, førtidspensionsreformen, sygedagpengereformen og beskæftigelsesreformen. I budget 2015 er der afsat midler til de tre førstnævnte, men med en faldende profil. Til sidstnævnte reform blev der afsat midler i 2015 i forbindelse med overførselssagen. Der foreslås i dette budgetnotat en videreførelse af finansieringen til alle fire reformer på 2015 niveau. Herudover foreslås der afsat midler til: 25,5 35,8 48,0 48,0 et løft af rehabiliteringsindsatsen som følge af flere forberedende planer og rehabiliteringsmøder end forudsat. et løft af AC-indsatsen, mhp på kvalitativt bedre samtaler, hvor AC erne vejledes i at udbrede jobsøgningen fagligt og geografisk samt til at søge i små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale herunder i andre kommuner som København samarbejder med om indsatsen. videreførelse af den indsats, der hidtil har været afholdt i udsatte boligområder inden for de normale rammer i jobcentret. (halvt ressourceforbrug). styrkelse af den centrale støtte til og kontrol med at centrenes implementering af ny lovgivning og myndighedsudøvelse sker korrekt og er lovmedholdeligt på alle områder. 3

4 3. Helhedsorienteret indsats for unge Mål: Mere virksom indsats med fokus på job, ordinær uddannelse og virksomhedsplaceringer sekundært hurtig afklaring til fleksjob eller førtidspension i stedet for langstrakte forløb uden målbar effekt. Udfordring: Ca udsatte unge (16-29 år) modtager ydelser i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. En stor del af gruppen har en række kombinerede sociale, psykiske og misbrugsproblemer, der står i vejen for job og uddannelse og medfører risiko for langvarige forløb. Denne gruppe har behov for en koordineret og helhedsorienteret indsats på tværs af kommunens forvaltninger og eksempelvis Region Hovedstaden. Da gruppen er udsat, har de ofte ikke selv ressourcer til at navigere blandt kommunens mange forskellige tilbud. Løsning: For at sikre, at gruppen ikke tabes mellem forvaltningernes ansvarsområder og forskellige lovgivninger, foreslås afsat midler til et styrket, helhedsorienteret myndighedsansvar, hvor BIF sammen med SOF, SUF og BUF og eventuelt Region Hovedstaden indgår i et forpligtigende samarbejde om målgruppen forankret i Jobcenter Københavns Ungecenter. Den øgede koordinering kræver ekstra sagsbehandlingsressourcer, idet den forudsætter, at de enkelte forvaltninger er repræsenterede fysisk i ungecentret. Mål: At den svageste ungegruppe får de tilbud på tværs af forvaltningerne, der kan bidrage til at de hurtigere kommer ud af offentlig forsørgelse. 6,4 6,4 6,4 6,4 4. Flere i fleksjob Udfordring: Sammenlignet med andre kommunale arbejdsgivere, har Københavns Kommune relativt få ansatte på særlige vilkår. Samtidig er ca. 34 % af de borgere, der er visiteret til fleksjob, ledige (svarende til ca personer). Nogle af disse var været ledige i en lang periode, hvilket er dyrt for kommunen (ingen statsrefusion til lange forløb). Løsning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen foreslår at oprette en fleksjobpulje på tværs af kommunens forvaltninger, som skal fremme ansættelse af fleksjobbere. Fleksjobpuljen finansieres af de midler der allerede er udmålt til fleksjobansættelser i kommunens samlede budget, men som i dag udmeldes til forvaltningerne og derfor ikke altid anvendes til formålet. (17,5 mio. i 16-pl svarende til nyansættelse af ca. 138 i fleksjob). Forvaltningen ønsker desuden af fremme fleksjobansættelser gennem etablering af et fleksjobkorps. 3,2 3,2 3,2 3,2 Dertil kommer overflytning af budget fra andre forvaltninger på ca. 17 mio. kr. Mål: At reducere udgifterne til ledighedsydelse og at Københavns Kommune løfter sit ansvar som socialt ansvarlig arbejdsgiver. 5. Jobkonsulentuddannelse Udfordring: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ønsker at løfte kvaliteten i kernedriften og sikre, at både borgerne og virksomheder får en professionel, kompetent og ensartet sagsbehandling, når de er i kontakt med BIF. For at opnå dette ønsker BIF at opprioritere og 6,3 6,2 2,4 2,4 4

5 6. Nyt ydelses- og sygedagpengesystem systematisere arbejdet med kompetenceudvikling. Dette skal ses i lyset af, at der i forhold til en række af BIFs kerneopgaver fx viden om arbejdsmarkedet og virksomhedsopsøgende arbejde ikke eksisterer en målrettet ordinær uddannelse. Løsning: Det foreslås, at der etableres en ekstern udbudt jobkonsulentuddannelse bestående af 2 dele: 1) Grundforløb (for nye medarbejdere) og 2) Overbygning (for medarbejdere med borger- eller virksomhedskontakt). Det er ambitionen at gøre forløbene kompetencegivende (ECTSpointgivende). For at sikre en effektiv forankring af kompetencerne på arbejdspladsen foreslås der afsat midler til lederudvikling, som skal understøtte, at uddannelsen får effekt i kernedriften. Udgifterne dækker kursusafgift og vikarer. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen forventer, at der kan opnås tilskud fra Kompetencefonden, ligesom der kan søges om jobrotationsydelse. I budgetforslaget er forudsat, at 50 % af BIF s samlede midler til kompetenceudvikling (centrale og lokale midler), svarende til 5,2 mio. kr. årligt, indgår som medfinansiering. I budgetforslaget søges det resterende finansieringsbehov dækket. Mål: At medarbejderne er uddannet specifikt mod rollen som jobkonsulent. Udfordring: Borgerrepræsentationen tilsluttede sig den 13. december 2012 det fælles kommunale monopolbrud, der går ud på at udskifte en række forældede KMD-systemer via et fælles kommunalt udbud. I den forbindelse skal Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen udskifte sit ydelsessystem til udbetaling af forsørgelsesydelser. Formålet er at implementere en ny generation af it-systemer, der kan understøtte en enkel og sammenhængende organisation gennem nemmere og mere effektive arbejdsgange samt et bedre tværgående sagsoverblik. Det er vurderingen, at implementeringen af de nye it-systemer vil medføre en automatisering af arbejdsgange og bortfald af opgaver, og vil give medarbejderne mere tid til kerneydelsen. Dette forslag vil indgå som en såkaldt business case, som vil være udgiftsneutral for kommunen over en 6-årig periode, pga. effektiviseringerne på licenser og arbejdsgange. Løsning: Forvaltningen foreslår, at der afsættes midler til implementeringen af de nye it-systemer, herunder systemopsætning, migrering af data og brugeruddannelse. Selve beregningen af business casen er under udarbejdelse i forhold til effektiviseringen i 2018 og frem og vil blive færdiggjort inden budgetforhandlingerne. Mål: Moderne og tidssvarende ydelsessystemer, der giver mulighed for effektiviseringer og frigør tid til kerneydelsen. 1,0 5,

6 7. Fælles centermodtagelse for udsatte borgere Udfordring: De mest udsatte borgere i Københavns Kommune har ofte en sag i flere af de følgende forvaltninger: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundhedsforvaltningen. Det tværfaglige samarbejde omkring de udsatte borgere bør forbedres for at forebygge, at de udsatte borgeres sager ikke falder mellem to stole og at borgernes sager bliver unødigt langvarige. Løsning: Der foreslås oprettet en fælles modtagelse for de udsatte borgere, der er tilknyttet Jobcenter København Center for Jobindsats. Den nye fælles modtagelse skal udover jobkonsulenter fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen være bemandet med medarbejdere, som kan rådgive borgerne om tilbuddene i Socialforvaltningen og Sundhedsforvaltningen. Mål: At forbedre det tværfaglige samarbejde mellem de tre forvaltninger i forhold til indsatsen for udsatte borgere og at forebygge, at de udsatte borgernes sager bliver unødigt lange som følge af mangelfuld koordinering. 2,4 2,4 2,4 2,4 8. Styrket sygedagpengeindsats Udfordring: Med refusionsreformen er det blevet ekstra omkostningsfuldt, hvis ydelsesforløb bliver for lange. For at forhindre for lange forløb på sygedagpengeområdet ønsker forvaltningen at sætte ind på to områder. For det første at øge brugen af delvise raskmeldinger, når fuld raskmelding ikke kan lade sig gøre. Brugen af delvise raskmeldinger ligger lavere end både landsgennemsnittet og niveauet i sammenlignelige kommuner. Øges andelen af delvise raskmeldinger kan der være en positiv business case i at afsætte flere midler fordi der kun udbetales delvise sygedagpenge under delvis raskmelding. For det andet gennem en struktureret indsats i langvarige sygedagpengesager at få disse afsluttet gennem tæt koordinering med især læge og arbejdsgiver. Løsning: Der foreslås afsat 5,1 mio. kr. årligt til en opprioritering af indsatsen for at afkorte sygedagpengeforløb herunder øge brugen af delvise raskmeldinger. Midlerne benyttes til at der i estimeret hver fjerde af alle sygedagpengesager kan afsættes en halv times samtale til særligt fokus på delvis raskmelding og at der ansættes fem ekstra sagsbehandlere med særlig fokus på de langvarige sager. Mål: At afkorte den gennemsnitlige varighed på sygedagpenge herunder at øge anvendelsen af delvise raskmeldinger. Dette vil være til fordel for de sygemeldte, der bedre bevarer kontakten til 5,1 5,1 5,1 5,1 6

7 9. Introduktionsstillinger til akademikere arbejdsmarkedet og en økonomisk gevinst for kommunen. Udfordring: De akademisk uddannedes hovedorganisation, Akademikerne, forhandlede sig ved overenskomstforhandlingerne i 2013 frem til, at ledige akademikere med en sammenhængende ledighed på mere end ét år kan tilbydes en introduktionsstilling. Introduktionsstillingerne skal hjælpe de ledige akademikere i arbejde, men ordningen er stort set ikke blevet brugt. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ønsker at fremme ordningen ved at lave et pilotprojekt, hvor der oprettes 10 introduktionsstillinger i forvaltningen. Løsning: Det foreslås at der oprettes 10 introduktionsstillinger i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen med besættelse pr. 1. januar De ledige stillinger fordeles i organisationen således, at der ansættes 5 i forvaltningens decentrale enheder til at understøtte produktionsstyring mens 5 ansættes i de centrale kontorer, hvor de vil løse opgaver på lige fod med de øvrige medarbejdere. Mål: At reducere overledigheden for akademikere i København. 2,8 67,7 94,8 97,5 97,5 I alt : 357,5 mio. kr. 7

8 Vækst Foreløbigt estimerede beløb i mio.kr. 10. Bedre digitale løsninger til virksomheder Udfordring: En række virksomhedsvendte opgaver og relationer er ikke digitaliserede i Københavns Kommune, og der anvendes i stedet mail, telefonisk kontakt, fysiske blanketter og breve. Dette kan både være ineffektivt og mindre sikkert. Løsning: Der foreslås følgende: 1. Flere digitale erhvervsserviceløsninger i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. Udrulning af Customer Relationship Management (CRM) systemet i alle forvaltninger 3. Online mødebooking 4. Flere digitale erhvervsserviceløsninger i Teknik- og Miljøforvaltningen 5. Digitalisering af byggesagsarkivet i Teknik- og Miljøforvaltningen 105,7* 8,2 1,8 1,8 * Udgifterne til digitalisering af byggesagsarkivet på i alt 96,2 mio. kr. (2015 priser) vil blive fordelt over 4 år. Ad1. Flere digitale løsninger i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen: Der foreslås en kortlægning af potentialet for digitalisering af sagsbehandlingen på alle virksomhedsrettede opgaver på beskæftigelses- og integrationsområdet. Kortlægningen skal gøre det muligt at prioritere udviklingen af nye og forbedring af eksisterende digitale løsninger (fx forenklingen af blanketgangen når virksomheder opretter virksomhedsforløb for ledige). Ad 2. Flere digitale erhvervsserviceløsninger i Teknik- og Miljøforvaltningen: Der foreslås en fuld kortlægning af potentialet for digitalisering af sagsbehandlingen på alle myndighedsopgaver på teknik- og miljøområdet, hvorefter implementering af digitaliseringsløsninger kan ske i prioriteret rækkefølge. Ad 3. Udrulning af CRM i kommunen: CRM-systemet, der er under udvikling, skal bruges til at koordinere kommunens kontakt med virksomhederne. Der foreslås et samlet kommunalt indkøb af CRM licenser og finansiering af de årlige driftsudgifter til licenserne til alle forvaltninger, da det vil sikre hurtig udrulning af CRM- systemet i forvaltningerne. Ad 4. Online mødebooking: Der udvikles en digital selvbetjeningsløsning, som gør det muligt at booke møder online med relevante kommunale sagsbehandlere. 8

9 11. Beskæftigelse og netværk til expats Ad 5. Digitalisering af byggesagsarkivet: Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang med at scanne kommunens store byggesagsarkiv og forventer at blive færdig med opgaven i Formålet med budgetønsket er at udvide kapaciteten, så hele byggesagsarkivet kan være scannet i 2020, hvorved kommunen tidligere kan opnå de fordele, der er ved en digitalisering af byggesagsbehandlingen. Den samfundsmæssige gevinst er tidligere vurderet til 7 mio. kr. årligt. Mål: Indsatserne vil bidrage til erhvervs- og vækstpolitikkens resultatmål om, at virksomhederne med udgangen af 2017 skal kunne gøre brug af digitale løsninger i 80 pct. af deres henvendelser til kommunen. I 2014 var 22 pct. af kommunens erhvervsserviceydelser digitale. Udfordring: Der er behov for at styrke indsatsen for at fastholde internationale studerende, borgere og deres medfølgende ægtefæller. Der foreslås afsat midler til at forsætte og videreudvikle to eksisterende indsatser, der fokuserer på at udvide internationale borgeres sociale og faglige netværk, så de kommer i kompetencesvarende job eller uddannelse. Løsning: Der foreslås følgende: 1. First Job Copenhagen 2. Copenhagen Host Program Ad 1. First Job Copenhagen er et jobsøgningskursus på dansk og engelsk målrettet højtuddannede udlændinge bosiddende i København. Forløbet består af et to ugers kursus, som bl.a. inkluderer karriererådgivningssamtaler og virksomhedsbesøg. Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. årligt til at udvide kapaciteten af First Job Copenhagen. Udvidelsen skyldes stor efterspørgsel. Derudover foreslås afsat 1 mio. kr. årligt til at igangsætte et nyt jobsøgningsforløb, som tilpasses de borgere, der ikke har en videregående uddannelsesbaggrund, eller hvis eventuelle uddannelse og erfaring ikke direkte kan anvendes i Danmark. Ad 2. Copenhagen Host Program er et socialt og professionelt netværk, der matcher tilflyttere fra udlandet med en frivillig københavnsk kultur- eller karrierevært. Programmet servicerer de store virksomheder, så deres udenlandske ansatte får et større socialt netværk. Copenhagen Host Programs finansiering udløber med udgangen af Der foreslås afsat 2 mio. kr. i til at fortsætte og udvide indsatsen (tidligere 1,5 mio. kr. årligt). Udvidelsen skyldes stor efterspørgsel. Mål: Flere internationale studerende, arbejdstagere og deres medfølgende ægtefæller vil komme hurtigere i kompetencesvarende job eller uddannelse. Indsatserne vil bidrage til at opnå resultatmålet i erhvervs- og vækstpolitikken om, at den gennemsnitlige fastholdelse for udenlandske vidensarbejdere skal være øget til fire år i Samtidig vil indsatserne bidrage til internationalisering og vækst i byens virksomheder ved øget udbud af højt kvalificeret arbejdskraft. 3,5 3,5 3,5 3,5 9

10 12. Vækst og iværksætteri Udfordring: Der er en lavere overlevelsesrate for iværksættere i København sammenlignet med resten af Danmark, og derfor foreslås et styrket kursus- og rådgivningstilbud på både dansk og engelsk. Der er ligeledes et lavt brug af erhvervsfremmesystemet i Region Hovedstaden samt af EUtilbud og nationale tilbud om innovationsfinansiering. Derfor foreslås en styrket indsats for at hjælpe små og mellemstore virksomheder og iværksættere til at udnytte disse muligheder. 5,0 3,5 3,5 3,5 Tættere tilknytning af unge fra udsatte boligområder til uddannelsessystemet og erhvervslivet sker bl.a. gennem iværksætteri. Københavns Erhvervshus har siden 2012 samarbejdet med lokale virksomheder og samarbejdspartnere om afholdelse af iværksætterforløb for unge mellem 17 og 30 år i udsatte boligområder. Kurserne, der er blevet afholdt i Husum/Tingbjerg, Nørrebro, Bispebjerg, Sydhavn og Amager, har styrket de unges lyst til at arbejde videre med iværksætteri, og de har fået en bedre ide om, hvad de vil i fremtiden. Deres netværk er også blevet styrket bl.a. via mentorer fra virksomheder. Finansieringen af indsatsen udløber med udgangen af Løsning: Der foreslås følgende: 1. Københavns Erhvervshus igangsætter følgende initiativer: a) Forsættelse af indsatsen til fjernelse af ventelister til iværksætterkurser (der blev givet 0,5 mio. kr. i overførselssagen 2015, og dette forslås forsat i de efterfølgende år) b) Udvikling af et regionalt samarbejde om iværksættertilbud, så nye virksomheder får mere viden om hele erhvervsfremmesystemet. 2. Igangsætning af nye tilbud til små og mellemstore virksomheder: a) Kurser og rådgivning om innovationsfinansiering via nationale fonde (f.eks. Markedsmodningsfonden og Højteknologifonden) og EU-programmer (f.eks. Horizon 2020 og Creative Europe). b) Kurser og rådgivning vedr. generationsskifte, mentorordninger o.l. 3. Fortsættelse af fremskudt iværksætterindsats for unge i udsatte boligområder. Mål: Indsatserne skal bidrage til at øge iværksætternes overlevelsesrate. Derudover skal de bidrage til at skabe vækst i byens små og mellemstore virksomheder og sikre større udbytte af Copenhagen EU Office. 114,2 15,2 8,8 8,8 I alt : 147,0 mio. kr. 10

11 God integration Det indgår i Københavnerfortællingen, at København skal være den by blandt sammenlignelige kommuner, der har flest borgere i job og uddannelse. Skal dette lykkes, fordrer det bl.a. en bedre integrationsindsats. Foreløbigt estimerede beløb i mio.kr. 13. Bedre integration gennem bekæmpelse af radikalisering De væsentligste udfordringer er: - Ledigheden for københavnere med anden etnisk baggrund end dansk er mere end dobbelt så høj som for københavnere med etnisk dansk baggrund. - Næsten hver tredje af de unge, der mangler en erhvervskompetencegivende uddannelse, har anden etnisk baggrund. Denne gruppe falder også oftere fra den uddannelse, som kommunen hjælper dem i gang med. - Minimum 115 danskere er rejst til Syrien for at tilslutte sig det væbnede oprør, og generelt er der i Danmark såvel som i en række andre lande en stigende tendens til, at unge radikaliseres. Udfordringerne med høj ledighed og frafald fra uddannelser løses bedst gennem den generelle beskæftigelsesindsats, jf. Københavns Kommunes integrationspolitik. Det betyder, at der i budgettemaerne Høj beskæftigelse/vækst samt Unge og uddannelse indgår budgetforslag, der vil yde vigtige bidrag til at skabe bedre integration i København. Det gælder ikke mindst forslaget om at satse mere på virksomhedsrettet indsats og ordinær uddannelse. Budgettemaet God integration indeholder derfor kun budgetforslag med fokus på: - at bekæmpe radikalisering - at bekæmpe social kontrol - at få flere i uddannelse - at få flere i job Udfordring: PET vurderer, at minimum 115 danskere er rejst til Syrien for at tilslutte sig det væbnede oprør. Københavns Kommunes rådgivningsenhed om radikalisering og ekstremisme (VINK) har tilsvarende i 2015 set en væsentlig stigning i antallet af henvendelser vedrørende radikalisering. Løsning: Med Integrationsaftalen for er der nedsat en ekspertgruppe til forebyggelse af radikalisering, som udarbejder en række anbefalinger til en konkret forebyggelsesindsats. Ekspertgruppen skal komme med anbefalinger til, hvordan antallet af radikaliserede unge kan nedbringes gennem: 1. Styrket samarbejde, koordination og bedre dialog mellem BIF, BUF, SOF, ØKF (Sikker By), stat X X X X 11

12 og politi samt andre relevante aktører (f.eks. moskeer, forældrenetværk og lokale bestyrelser i foreningslivet). 2. Målrettet dialog med borgere og civilsamfundsaktører i lokalområder for at fremme tillid og tryghed til styrket håndtering af enkeltsager med radikaliserede unge. 3. Indsamling af vidensbaserede metoder til styrkelse af den brede forebyggelsesindsats mod radikalisering af unge. Anbefalingerne forelægges Beskæftigelses- og Integrationsudvalget medio Forvaltningen foreslår, at der afsættes midler til konkret indsats på baggrund af anbefalingerne. Mål: Målet for indsatsen er, at unge københavnere ikke tiltrækkes af radikalisering. 14. Bedre integration gennem flere i uddannelse Udfordring: København har en vision om at være byen med flest borgere i uddannelse. Næsten hver tredje ung uden erhvervskompetencegivende uddannelse har anden etnisk baggrund end dansk. Denne gruppe falder også oftere fra den uddannelse, som kommunen hjælper dem i gang med. Uddannelsesindsatsen for unge med anden etnisk baggrund end dansk er mainstreamet i kommunens ordinære uddannelsesindsats. Med Integrationsaftalen blev der afsat 2,6 mio. kr. årligt til Uddannelse uden frafald med indsatser målrettet hhv. brobygning, praktikpladser og efterværn. For at indfri Integrationspolitikkens mål om at nedbringe merfaldet og øge antallet af københavnere med anden etnisk baggrund end dansk, der starter på en uddannelse, er der behov for at supplere med målrettede indsatser for de dele af målgruppen, som ikke opnår optimal effekt af kommunens ordinære uddannelsesindsats. Løsning: Med Integrationsaftale er der igangsat indsatser, som styrkes gennem følgende aktiviteter for målgruppen af uddannelsesparate unge med anden etnisk baggrund end dansk: Styrkelse af jobcentrets brobygningsindsats til opstart og fastholdelse på uddannelsen, styrket håndholdt efterværnsindsats til fastholdelse for særligt udsatte i målgruppen samt etablering af uddannelsesaftaler (praktikpladser) for målgruppen. Tilbyde unge uden job og uddannelse i udvalgte boligområder en virksomhedsplacering for at bane vej for ansættelse som elev eller lærling i en efterfølgende erhvervsuddannelse et såkaldt springbræt til uddannelse gennem opsøgende indsats i målgruppen og partnerskabsaftaler med virksomheder. Det foreslås at afsætte 1,4 mio. kr. i 2016 til at styrke indsatserne under Integrationsaftale , mens der for afsættes 4 mio. kr. årligt til videreførelse af de samlede indsatser. Mål: Målet for indsatsen er at bidrage til målet i Integrationspolitik om at halvere merfrafaldet på uddannelse blandt uddannelseshjælpsmodtagere med anden etnisk baggrund end dansk samt sikre at målgruppen påbegynder uddannelse i samme grad som etnisk danske unge. 1,

13 15. Bedre integration gennem flere i job 16. Bedre integration gennem bekæmpelse af social kontrol Udfordring: København har en vision om at være byen med flest borgere i job. Ledigheden for københavnere med anden etnisk baggrund end dansk er imidlertid mere end dobbelt så høj som for københavnere med etnisk dansk baggrund. I København er der jobparate ledige med anden etnisk baggrund end dansk. Beskæftigelsesindsatsen for ledige med anden etnisk baggrund end dansk er mainstreamet i kommunens ordinære beskæftigelsesindsats. Med Integrationsaftalen blev der afsat 3,5 mio. kr. årligt til Styrket beskæftigelse med indsatser målrettet hhv. styrket jobformidling, håndholdt virksomhedsrettet indsats samt undersøgelse af årsager til ledighed. Hvis integrationspolitikkens mål om reducering af merledigheden for københavnere med anden etnisk baggrund end dansk skal indfries, er der behov for at supplere med målrettede indsatser for de dele af målgruppen, som ikke opnår optimal effekt af kommunens ordinære beskæftigelsesindsats. Løsning: Med Integrationsaftale er der igangsat indsatser, som styrkes gennem følgende aktiviteter: Styrket matchning af jobåbninger og ledige borgere fra målgruppen. Styrket fokus på sprogunderstøttelse, faglig opkvalificering og virksomhedsforløb for den del af de ledige, som har sprogudfordringer, manglende kvalifikationer og joberfaring samt langtidsledighed. Fokus på kvalificering af målgruppens CV for at skabe et bedre grundlag for jobformidling Jobformidling der tager afsæt i den lediges specifikke kompetencer med henblik på at matche den ledige med konkrete virksomheder. Det foreslås at afsætte 1,5 mio. kr. i 2016 til at styrke indsatserne under Integrationsaftale , mens der for ansøges om 5 mio. kr. årligt til videreførelse af de samlede indsatser. Mål: Målet for indsatsen er at bidrage til målet i Integrationspolitik om reducering af merledigheden for målgruppen med 25 pct. Herunder med særligt fokus på de borgere som det er sværest at nå med den ordinære beskæftigelsesindsats. Udfordring: Ifølge det nationale integrationsbarometer oplever hver femte unge med anden etnisk baggrund end dansk begrænsninger i deres selvbestemmelse med hensyn til valg af kæreste eller ægtefælle. En kortlægning fra 2011 viser, at de unge primært oplever, at det er deres forældre og mandlige familiemedlemmer, der udøver social kontrol, men også at de unge til dels selv har holdninger, der viderefører social kontrol. Kortlægningen viser desuden, at unge med en mor uden for arbejdsmarkedet i højere grad er udsat for social kontrol ift. parforhold og seksualitet end unge, hvor begge forældre eller moderen er i beskæftigelse. København har i sin integrationspolitik for et mål om, at andelen af københavnere, der er udsat for social kontrol, skal falde. Med Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets integrationsaftale for blev der afsat 1,35 mio. kr. årligt til at igangsætte en indsats på skoler, på sociale medier og blandt kommunens frontmedarbejdere for at forebygge social kontrol i minoritetsmiljøer. 1, ,5 2,5 2,5 13

14 Løsning: De med Integrationsaftale for igangsatte indsatser styrkes gennem følgende aktiviteter: Fortsat udbredelse af undervisningsmateriale til folkeskoler og privatskoler Løbende og målrettet opkvalificering af relevante medarbejdere på alle folkeskoler Fortsættelse af den målrettede indsats på skoler Dialog via sociale medier Akuthjælp og formidling v. Etnisk Konsulentteam Målrettet og opsøgende indsats over for forældre Der foreslås afsat 1 mio. kr. i 2016 til at styrke indsatsen under Integrationsaftale , mens der for ansøges om 2,5 mio. kr. årligt til videreførelse af integrationsaftalens indsatser. Mål: Målet for indsatsen er at bidrage til integrationspolitikkens mål om, at andelen af københavnere, der er udsat for social kontrol, skal falde. 3,9 11,5 11,5 11,5 I alt : 38,4 mio. kr. [Plus den endelige budgetramme for budgetforslaget Bekæmpelse af radikalisering ] 14

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

BI2 Stærkt og konkret jobfokus i samtaler med ledige og sygemeldte

BI2 Stærkt og konkret jobfokus i samtaler med ledige og sygemeldte Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Stærkt og konkret jobfokus i samtaler med ledige og sygemeldte Baggrund Der er siden 2013 gennemført fire reformer på beskæftigelsesområdet:

Læs mere

BI1b Vision 2020: Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (revideret 6. september)

BI1b Vision 2020: Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (revideret 6. september) Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI1b Vision 2020: Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (revideret 6. september) Baggrund Den hidtidige årlige bevilling på 5.

Læs mere

FLERE KØBENHAVNERE MED IKKE-VESTLIG BAG- GRUND SKAL I JOB OG UDDANNELSE

FLERE KØBENHAVNERE MED IKKE-VESTLIG BAG- GRUND SKAL I JOB OG UDDANNELSE FLERE KØBENHAVNERE MED IKKE-VESTLIG BAG- GRUND SKAL I JOB OG UDDANNELSE Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil halvere merledigheden for københavnere med ikke-vestlig baggrund og hjælpe flere i gang

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

INTEGRATIONSHANDLEPLAN

INTEGRATIONSHANDLEPLAN INTEGRATIONSHANDLEPLAN 2017-18 TEMADRØFTELSE DEN 7. NOVEMBER 2016 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET V. Direktør Michael Baunsgaard Schreiber INDHOLD 1. Rammen om forhandlingerne 2. Vi er på rette

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT BI25 - Sundhed, social mobilitet og

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

BI4 Need to som følge af ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet

BI4 Need to som følge af ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI4 Need to som følge af ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet Baggrund Københavns Kommune har en lang række forpligtelser i forhold til borgerne

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016 OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Den 4. maj 2016 HVAD VIL JEG KOMME IND PÅ? Kort om refusionsomlægningen Hvordan kan der arbejdes med at skabe bedre effekter? og hvordan

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2016 Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Indhold Indledning... 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 4 Ministerens mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 4 Ministerens mål 2:

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V)

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) ungeaftale sådan får vi FLEST UNGE I UDDANNELSE April 2015 Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) 2015 UNGEAFTALE

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der i alt opstillet tre kvantificerbare mål

Læs mere

BI5: Investering i lavere sagsstammer

BI5: Investering i lavere sagsstammer KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI5: Investering i lavere sagsstammer Baggrund Som en del af budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at det skal undersøges,

Læs mere

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration i samfundet BUDGETNOTAT Baggrund Med refusionsreformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Investeringsforslag, Jobcenter Varde

Investeringsforslag, Jobcenter Varde Investeringsforslag, Jobcenter Varde I nærværende notat gennemgås tre investeringsforslag fremsat af Jobcenter Varde. Flere af investeringsforslagene har på forskellige områder fokus på at styrke den virksomhedsrettede

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne

ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Baggrund Virksomhederne skal

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

Figur: oversigt over indsatser på integrationsområdet i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Figur: oversigt over indsatser på integrationsområdet i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen INTRODUKTION BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET VIL NEDBRINGE MERLEDIGHEDEN FOR KØBENHAVNERE MED ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK, HJÆLPE FLERE UNGE IGENNEM UDDANNELSE OG STYRKE KØBENHAVNERNES MEDBORGERSKAB

Læs mere

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget Budgetområde Titel Jobformidler til a-dagpengeområdet Nr.: ø 826-01 Helsingør Kommune har haft et fald i antal langtidsledige på a-dagpenge i 2015 på 21 % svarende til 47 personer. Sammenlignelige kommuner

Læs mere

BI Investering i lavere sagsstammer

BI Investering i lavere sagsstammer KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI Investering i lavere sagsstammer Baggrund Som en del af budgetaftalen for 2017 blev det i hensigtserklæring 17 specificeret,

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Notat Dato 24. marts 2017 MLJ Side 1 af 5 Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Beskæftigelsesområdet, har gennem en årrække været præget af store reformer.

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Kære Hassan Nur Wardere

Kære Hassan Nur Wardere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Hassan Nur Wardere, MB E-mail: Hassan_Nur_Wardere@br.kk.dk Kære Hassan Nur Wardere 20. oktober 2017 Sagsnr. 2017-0124645

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 21-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Indhold Virksomhedsstrategi 2017... 0 For Rødovre Jobcenter... 0 En styrket indsats for samarbejdet med Virksomheder... 2 Strategier på centrale samarbejdsområder...

Læs mere

1.1 BAGGRUND OG FORMÅL

1.1 BAGGRUND OG FORMÅL BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i lavere sagsstammer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Bilag 1: Udmøntning af indsatser fra Integrationsaftale 2015-2016

Bilag 1: Udmøntning af indsatser fra Integrationsaftale 2015-2016 Bilag 1: Udmøntning af indsatser fra Integrationsaftale 2015-2016 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget igangsætter med Integrationsaftale 2015-2016 indsatser på integrationsområdet for i alt 10,1 mio.

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Input Beskæftigelsesudvalget Indsatser Indikator/målbare mål Tidslinje Ansvarlig Skraldeprojekt

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Handleplan for udmøntning af politisk aftale om udsatte borgere

Handleplan for udmøntning af politisk aftale om udsatte borgere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Handleplan for udmøntning af politisk aftale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Velkommen til Workshop 3

Velkommen til Workshop 3 Velkommen til Workshop 3 Virksomhedskontakt og samspil mellem beskæftigelses- og erhvervsområdet Oplæg 1 Malene Barenholdt Götze, Københavns Kommune Oplæg 2 Peter Sinding Poulsen og Frode Fårup, Horsens

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef Jørgen Haunstrup 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Bilag til KL's høringssvar til ekspertgruppens udredning af den aktive beskæftigelsesindsats

Bilag til KL's høringssvar til ekspertgruppens udredning af den aktive beskæftigelsesindsats Bilag Bilag til KL's høringssvar til ekspertgruppens udredning af den aktive beskæftigelsesindsats A.3 Intensiveret jobsøgningsstøtte med hyppige samtaler og hjælp til jobsøgning Hovedtænkningen i forslaget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere