MEDARBEJDERBLAD FOR DANSIKRING A/S 9. UDGAVE SOMMER 2010 MEDARBEJDERNES. Læs side 4. Læs side 12. Læs side 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDARBEJDERBLAD FOR DANSIKRING A/S 9. UDGAVE SOMMER 2010 MEDARBEJDERNES. Læs side 4. Læs side 12. Læs side 9"

Transkript

1 FOKUS MEDARBEJDERBLAD FOR A/S 9. UDGAVE SOMMER 2010 MEDARBEJDERNES MOTIVATION - HELT I TOP sto itss i Mdabjdudsøgls Læs sid 4 DU GØR FORSKELLEN 5 god histoi fa dagligdag Læs sid 9 Højt svic- og sikkhdsivau i Filds Læs sid 12

2 LEDER FOKUS SOMMER Dt må sigs at væ udtykkt fo hvoda vi i Dasikig ha dt i dag. H tæk jg ikk på vjt, fo somm lad hlt klat vt på sig. Nj, jg tæk på d glædd spudld stmig, d pæg vos hvdag. Md d yligt gmføt mdabjdudsøgls ha vi tagt tmpatu på ogaisatio og md sultat d vis at motivatio hlt i top, så må vi koklud, at d sidst ås its fokus på HR omådt vis, at vi lykks på mag fot. Dtt btyd slvfølglig ikk at abjdt dligt, m dt btyd, at vi på tt vj. Vi lykks md at få idføt sygfavæspolitikk og -pocdu, og dmd dbig sygfavæt makat. Edvid dt lykks at stt og optim abjdsmiljøt, og via t itst fokus på ldlssudviklig og kuttig ha vi øgt tivsl og mdabjdglæd. Liglds ha vi fåt tablt sudhdssikig, og Dasikig Akadmit kommt op og kø og vi hus u itt ov 30 foskllig uddals, og mag fl på vj. At væ dl af viksomhd, d ha ykkt sig så mgt d sidst pa å (og så i kistid), båd hvad agå d its fokusig på udviklig af mdabjd og d gll tivsl, udviklig af bach, makdt og d om vækst simplth udsøgt foøjls. Jg håb I ha dt på samm måd. Rigtig god læslyst og I øsks all igtig god somm. Bitt Rifbjg Bitt Rifbjg Rdaktø Tmpatu stig og vadt kog! Makdsldskabt Af: BRIAN iis ils, Adm. diktø. FORpligt Som y makdsld på vagt- og sikkhdsmakdt i Damak og som pæstat fo vds støst vagt- og sikkhdsslskab, følg d t stot asva fo at udvikl såvl dt dask sikkhdsmakd, samt ikk midst at fasthold og udvikl Dasikig som d bdst abjdsplads i bach. Udviklig af vagtbach Fdag d 28. maj 2010 afholdt DI Svic si åsdag, md dltagls fa såvl fød viksomhd i Damak, samt t bdt udsit af miist og politik fa såvl gig samt oppositio. Vd d ljlighd va udtgd ivitt, som pæstat fa d dask sikkhdsidusti til at giv ksmpl på succsfuld udlicitig. Fomålt md dtt va atuligvis at påvik lovgiv i Damak til at abjd fo såvl ydlig udlicitig af vagtopgav, samt at sik lig kokucvilkå i bach. Dtt blot t af ksmpl på hvoda vi i Dasikig ha påtagt os t stø asva fo at udvikl bach md fokus på at skab vækst og fl spædd abjdsplads. Såfmt dtt lobby-abjd skal giv mig, dt atuligvis mgt vigtigt at vi som makdsld vis vj og kostat udvikl vo podukt, svics, vos mdabjd og ds komptc så vi ka dokumt, at dt giv mig at lad os vatag d sikkhdsog svicopgav, d i dag bliv udføt i gt gi hos såvl offtlig som pivat viksomhd. Uddals & kaiudviklig Md tablig af Dasikig Akadmit ha vi skabt amm fo, også på uddalssomådt, at gå i fot i bach. Nu skal vi så all sik at vi også udytt diss amm. Dt gæld båd ld og mdabjd, d i MUS samtal skal udytt mulighd fo komptc- og kaiudviklig. Fokus på fastholdls af loyal mdabjd På d sst SU kofc dt bsluttt at abjd vid md sælig Dasikig-modl md fokus på fastholdls af loyal mdabjd, samt bløig af mdabjd, som tilg sig sælig komptc, som avds på vagt- og sikkhdsopgav i Dasikig A/S. Målt, at væ kla md Dasikigmodll id udgag af Mdabjdudsøgls 2010 Som tidlig mddlt d u fuld gag i opfølgig på mdabjdudsøgls og samtlig gio/ sgmt ha udabjdt d foløbig hadligspla. I diss hadligspla d fosøgt udvalgt d umiddlba idsatsomåd i d klt gio/sgmt. M d kokt idsatsomåd ka vai fa afdlig til afdlig og dt dfo vigtigt at diss idsatsomåd udpgs af mdabjd i d klt afdlig. Dtt abjd vil pågå h ov somm, md d målsætig at samtlig afdlig ha udabjdt g hadligspla i løbt af sptmb måd (i å!!!). Jg opfod all til at byd id md js iput så vi ka gø Dasikig til du bd abjdsplads i fmtid. Nyt mdlm i Dasikig famili: Da Kotol A/S P. 1. apil 2010 ovtog Dasikig jskabt af Da Kotol ladts fød uafhægig kotolctal. Md dtt opkøb ha vi stykt vos positio kaftigt på kotolctal og fjovvågig og dmd tagt du t skidt fo at styk vos makdspositio i Damak. Da Kotol vil fotsætt som slvstædigt slskab md placig i Ods. Vamt vlkomm til vo y kollg hos Da Kotol. Jubilæumsfst Lødag d 29. maj dltog ca. 200 mdabjd i Dasikigs 30 ås jubilæumsfst i Ods Cogss Ct. E fatastisk ftmiddag og aft md gospl sag, udholdig og socialt samvæ. E sto tak til fstudvalgt fo t pfkt aagmt. Tak fo idsats Afslutigsvis vil jg g takk fo idsats i d føst halvdl af 2010, som fotsat vis flot vækst i såvl omsætig som idtjig, og dmd gudlagt fo at vi fotsat ka ivst i vos vigtigst aktiv, mlig vo mdabjd og skab tyg og spædd abjdsplads. Rigtig god somm til j og js æmst. 2 FOKUS SOMMER

3 Employ Suvy Aft Suvy I 2008 tog vi i d uopæisk HR-gupp bslutig om at vill gmfø mdabjdudsøgls i i Scuitas, hud Dasikig. Vi statd i 5 lad, hvo vi afpøvd væktøjt og fik tilpasst spøgsmål. H i 2010 kom tu så til Damak, d dt 13. lad ud af d 24 lad i Euopa, d skal dltag i d udsøgls. Itss ha væt sto fa hl Dasikig og fa hl ladt. Da vi lukkd udsøgls d 21. mats 2010 va vos svapoct opp på 65,9%, hvilkt igtigt flot på d føst udsøgls. Fl afdlig ha haft mgt høj svapoct, hvilkt også vis om itss og gagmt. Rsultatt af udsøgls fotæll os følgd Vi ha stæk kultu i Dasikig. Hvis vi skal pg på 2 god og 2 mid god sultat i udsøgls så ka vi koklud følgd: 84 % af j m, at I ha d ødvdig komptc til at ku kla kav på abjd. 87 % m, at I slv ka tæff bslutig ft bhov. Dt btyd, at I dygtig til slv at løs d opgav, d og føl j tygg md dt. I bsidd d komptc og uddals, d ødvdig til top js abjdsopgav. Dt, d mid godt, at vi ikk god ok til at følg op på vos mål og giv d akdls til hiad vi all ha bug fo i vos tavl hvdag. 43% af j m, at I ikk få akdls af Dasikig, å I ha udføt js abjd godt. 45 % m, at vi fo dålig til at følg op på mål, og 46 % m, at d udfodig md uifom, løsddl og udsty - hud patio af udsty og udskiftig af uifomsdl. Hvad SKAL d sk u? Sto itss og gagmt i mdabjdudsøgls! D 11. maj mødts ldls i Damak samm md Bigitta Lv ( Global HR-chf i Scuitas) hvo vi gmgik dt samld sultat fa mdabjdudsøgls. Dft ha d klt ld påbgydt abjdt md at lav hadligspla på ldivau. M h stopp dt ikk. Ld skal abjd vid md sultat hl vj igm ogaisatio. Dtt btyd, at all mdabjd vil bliv ivitt til mød/psoalmød md js æmst ld, d h vil pæst sultatt fa g afdlig. Samm md mdabjdgupp vil sultatt bliv aalyst, så hadligspla fo hv klt afdlig i Dasikig ka udabjds. Hadligspla I dag d blvt udabjdt hadligspla på diktø og sgmtchf ivau i svics, og på gioschf og afdligschf ivau i Mobil. Dt mgt itssat at s ighd i dt, d skal fokuss på i båd i Mobil og Svics. D fokusomåd vi ka s d gå ig at vi skal bliv bd til at vis hiad spkt/akdls, d bhovs fo y tiltag vdød uifomshådtig. Edvid kæv løspcifikatio ydlig fmtoig, og vi skal bliv bd til at kommuik og ifom. Gmføsl af fobdig Pla, at afdligschf og afdligsld komm ud i hl ogaisatio fo at hø j, om I ig i d omåd, d valgt at fokus på ud fa udsøglss sultat. Dt J, d skal væ md til at fid d sva på hvoda vi gø dt h bd. Dt I så komm fm til skal skivs id i hadligspla, som ftfølgd appots til mig og koc. Dt vigtigt at hadligspla bliv lavt så tæt på d klt afdlig som muligt fodi ma h bdst ha kdskab til d stæk sid og d udfodig, d ligg foud. Så dt ba at gå i gag md abjdt md at fobd Dasikig så vi bliv du bd abjdsplads. Opfølgig HR vil følg op i d klt afdlig fo at støtt op omkig d ædig/tiltag, d ud fa hadligspla vil bliv igagsat. Jg håb at I føl j motivt og gagt til at løft d opgav og at vi samm vil gø Dasikig til du bd abjdsplads. Hvoda vi samm lykks md at fobd vos abjdsplads og miljø vil vi ku s i æst mdabjdudsøgls, d vil bliv gmføt i foåt udsøgls Mdabjd- mdabjdudsøgls, d kø fa d , og v i Scuitas /Das Dltag os. fo vigtig mig Di høt! stmm di Få md til at gø Scuitas/Dasikig til t godt std at abjd. søgls, hvo du ka giv udtyk fo, hvad du sys om dit abjd. mdabjdu Scuitas /Dasikigs i dltag at til ivitt saligt bliv Du Hvis du ha spøgsmål, bds du kotakt/-mail: Nlso, Tlf.: , Moica Maag HR HR koodiato Susa Pouls Thistd, Tlf.: ll Af: Moica Nlso, HR-CHEF. dasikig.dk UNDERSØGELSENS RESULTATER Positiv 4-5 Motivatio (i %) Mdabjds motivatio i jobbt 78% Tilfdshd md foholdt til kollga 67% Rtt uddals 68% Rtt komptc 84% Mulighd fo at tæff g bslutig 87% Tilfdshd md udfaldt af mi sst MUS samtal 63% Akdls & spkt Akdls fa Dasikig vd godt udføt abjd 43% Rspktt og vædsat af Dasikig 51% Akdls fa kud vd godt udføt abjd 64% Rspktt og vædsat af kud 68% Mål og statgi Kdskab til Dasikigs ovodd mål og statgi 64% Mi afdlig abjd h imod ogl kla mål 56% I mi afdlig følg vi op på om vi å vos mål 45% Istuktio og ifomatio D istuktio jg få mm at fostå og følg 62% Adgag til istuktio 59% Bugba systm til at fid ødvdig oplysig 43% Jg få d oplysig jg ha bug fo, fo at ku 43% udfø mit abjd odtligt Plalægig Få mi vagtpla id fo d aftalt tidsamm 65% Plalægig giv god balac mllm pivatliv og 57% mit abjd Ogaisatio Dasikig ha kla og ffktiv ogaisatiosstuktu 54% Dasikig A/S ha t positivt imag 72% Abjdsmiljø Jg ha t sikkt og godt fysisk abjdsmiljø 64% Vd sikkhdspoblm vd jg hvo jg ka få hjælp 67% Odtlig og vlgd std at hold mi paus 52% Diskimiatio på abjdsplads 95% Udsty, uifom og lø Jg ha dt tt udsty og dt mt at få dt 39% udskiftt og pat Dt mt at få udskiftt uifomsdl 29% Jg få mi lø på dt aftalt tidspukt 89% Hvis d fjl i mi lø dt mt at få ttt 55% Mi løsddl m at læs og fostå 36% Ldlsspofil - i fohold til æmst chf Mi chf god til at lytt, tydlig i si kommuikatio og giv kostuktiv tilbagmldig 65% Mi chf ha god foståls fo mit abjd og 72% hjælp mig vd poblm Mi chf bhadl mig fai og god ollmodl 69% Mi chf støtt mig og hold si løft 67% Mi chf tæff vlifomd og god bslutig 53% samt sik opfølgig på samm Mi chf sylig i hvdag 56% Fastholdls af asatt Jg villl bliv i Dasikig slvom jg fik tilbudt 69% samm job og mulighd i ad viksomhd Jg stolt af at abjd i Dasikig 70% Mgt positiv (sco 5) Positiv (sco 4) Nutal (sco 3) Ngativ (sco 2) Mgt gativ (sco 1) 4 FOKUS SOMMER

4 D 4vigtigst... motivig og hidig Af: Michal Bislig, Omåddiktø Post Ct Købhav fyld 30 å D 4 vigtigst motivd fakto i jobbt: Mulighd fo at tæff bslutig og tag asva slv Flksibl abjdstid Et udfodd og itssat job At føl sig spktt og vædsat på abjdt Ad fakto D 4 vigtigst hidig fo ffktivitt i ogaisatio: D bliv ikk gjot ogt vd tig i tid Magld ifomatio Ig hidig Abjdsudsty og væktøj vik ikk odtligt Ad fakto Mdabjdudsøgls Få di stmm høt! Di mig va fuldt vigtig opativt fo og dt os. va Dltag vos pimæ i Scuitas /Dasikigs opgav at sik at d mag gæst (ca. mdabjdudsøgls, d kø fa d , og væ 2800) ikk kom id i dtt omåd og kom md til at gø Scuitas/Dasikig til skad til t ll godt fosikd std poduktio. at abjd. Du bliv saligt ivitt til at dltag i Scuitas /Dasikigs mdabjdudsøgls, hvo du ka giv udtyk fo, hvad du sys om dit abjd. Hvis du ha spøgsmål, bds du kotakt/-mail: HR Maag Moica Nlso, Tlf.: , ll HR koodiato Susa Pouls Thistd, Tlf.: Dasikigs offtlig sgmt va md til at sty slagts gag og vi va 9 vagt på ba fodlt ov hl omådt, da Post Damak d 10. jaua 2010 åbd si dø til Købhavs Hovdpost Ct (KHC) fo at fj lokatios 30 ås fødslsdag. Postct Diktø Mogs Høgh Bch bød vlkomm til tidlig og uvæd asatt og ds famili på adss Bstoffsgad i dt ctal Købhav og dgjod i hovdtæk fo ctts histoi. Dasikig havd ligsom ækk ad lvadø spost lidt gav til auktio, hvo ovskuddt gik til Købhavsk Gadbø. Da dag va gåt ku Post Damak ovdag chck på k ,- til dtt god fomål. Afdligschf Dis Da Sølbg og Michal Bislig havd id dag haft ækk mød md Mogs Høgh Bch og ds sktæ Vibk fo at koodi vos idsats. Poduktiosomådt Vd vagts bgydls oitd Tamld Tho Max Las d fmmødt vagt om dags opgav og sdt hft all til ds post. D va bl.a. aagt klovoptæd, samt glmæssig udvisig, så all gæst ku få idblik i husts daglig aktivitt, ligsom Post Damaks gt 30 mads okst, makd dag md flot musisk optæd. I af d yddd hall havd Post Damak opsat 3 pølsvog, samt divs udskækigsstd fo øl og vad. I samm hal havd ma tablt cyklba, hvo dltag skull foc ækk fohidig, samt gmfø ækk balacøvls. Vi havd i dtt omåd postt vagt md 1. hjælpsudsty. Slvom af vo m adætt vagt havd tstt ba, va d dog t mid atal bø, d havd bhov fo båd fysisk og psykisk føsthjælp. Dt fik d så og vagt fik sto os fo pædagogisk v og msklig idlvls. Dag blv afviklt md bavou og vi fik mag positiv tilkdgivls fa båd mdabjd og gæst. Vd d ftfølgd dbifig md kud udtykt d sto tilfdshd ov d måd vi havd hådtt opgav på. Et tam på tvæs af sgmt dltog i vagtløsig og sto tak skal lyd til all d på dag tådt til md hjælp. Dt vist md sto tydlighd at samm ka vi m. 6 FOKUS SOMMER dasikig.dk

5 Af: BRIAN iis ils, Adm. diktø. & Js Badt, Couty Maag Vj fm i mobil! Du gø foskll si ha til fomål at ispi os all vd at fmbig d god ksmpl og histoi fa dagligdag, hvo mdabjd gø foskl. H 5 god histoi: Dasikig TaskFoc Af: Js Badt, Couty Maag Mobil løst bølg af idbud på DTU Edlig dt blvt somm i Damak og vi msk jo såda, at å sol ski, så s vi mgt m lyst på tig. Vi ha håd tid lig u, ikk at vi lid voldsomt, m vi ha svæt vd at skaff y kud og vos sælg fo mag gag j m d slid fo os all, og pøv ig, så kæ all hvis I ha kdskab til ogt som ka hjælp dm, så giv dm dlig t tip..! Mdabjdudsøgls 2010 Vi ha også fåt afsluttt vos mdabjdudsøgls og jg vil bytt chac h til at takk all fo js bsvals. I ka væ sik på, at vi vil bug js bsvals til at gø vos fælls abjdsplads bd. Dt faktisk båd dt positiv og dt gativ, som vi ka bug til at lav hadligspla ud fa. Så d ælighd og åbhd I ha vist gm js sva vil jg g takk fo. D bdst måd at vis vos spkt fo js iput, vd at hadl og gø ogt vd d magl, som I ha givt udtyk fo. Da dt skal byggs ud fa d klt diftsstd og hl vj op, vil dt tag lidt tid, m i sptmb ha jg samlt pla og ud ov d tiltag som I slv bliv dl af komm I atuligvis også til at hø mgt m om d samld tiltag. Opkøb på vj Kis, kis, kis.. Ma ka godt bliv lidt tæt af at hø om kis. Vi vil pøv om vi ikk ka afskaff d tist kis stmig, og s at komm dudaf ig. Salgt gå jo lidt tugt og da vos tålmodighd i Mobil ikk så sto, må vi pøv på ad måd og gå ft at få købt omsætig id i fotig. Dt u vi skal gå fa makdsadl på 35 % af dt total Mobil makd til i løbt af 4-5 å at komm ov 50 % af makdt. Ikk fodi at støls btyd så mgt, m fodi at volum btyd vildt mgt fo top vos fotig og vos mulighd i fmtid. Om vi vds støst, Euopas støst, ll Damaks støst btyd itt fo vos kud. Dt d svic og d æhd vi ka lv til vos kud, som btyd ogt fo dm. Dt j, som dag ft dag, at ft at gø foskll. Js svic og js stolthd i abjdt dt som skab Dasikig og dt som skal få kud til at vælg os til at svic dm. Jg tal oft om kopsåd og om stolthd i at væ vægt. Dt utolig vigtig tig fo mig og jg vil, at I all stolt af at væ vægt og dda i dt st igtig slskab Dasikig. Vi skal i fællsskab bygg ogt op, d uikt og dt faktisk dt, som vi godt ig md. Så kæ kollga vi skal all væ stolt af, at vi vægt og gø vos bdst fo vos fælls abjdsplads. Akdls! Vi all ha bug fo at bliv akdt. Akdt i vos hvdag og i vos abjd. Akdls ha itt at gø md, at ma fo jo si lø. Vi skal all husk at akd hiad, husk at s tig fa d ad sid gag imllm. Vos mdabjdudsøgls vist, at vi ikk god ok til at akd og dt va faktisk dt, som gjod mig mst odt at læs, fodi dt så vigtigt at vi husk at akd hiad og hiads abjd. Vi må aldig glmm, at vi all dl af t tam og tamt ku ka fug som hlhd. Sidst m ikk midst, pas godt på j slv og js kæ. Jg håb på god somm og hvis I skal udlads håb jg I fo god tu. Tak fo js idsats h i føst halvå af 2010, jg glæd mig til d sidst dl af Jg sikk på, at vi gå spædd tid i mød, så Mobil folk væ stolt og pas på hiad og vos fælls abjdsplads. Af: Michal Bislig Omåddiktø I gm læg piod ha DTU væt plagt af idbud. Vi ha i d tid, vi ha haft vagt på DTU md glmæssig mllmum haft bølg af idbud, m på itt tidlig tidspukt ha dt væt på dtt ivau. Lygby omådt pt. glt plagt af kimialitt. Politit ha væt kotaktt og ha væt på DTU fo at fotag udsøgls samt appot. I følg politit ku ma ikk gø ogt, da politits dsatt taskfoc itt ku still op. Ma poitd tillig at DTU i kaft af dt lativt åb tulsystm va så dåligt sikt, at ma ikk ku idkds gigsmæd. Ekstaodiæ idsats Fo at søg at løs poblmt blv vagtgupp istut i at op adlds på omådt d omalt. D ædd adfæd på omådt, gav ikk dt øskd sultat. Dfo dsatt R Nils og R B. Søs (tamld på DTU) t Dasikig taskfoc, md dt fomål at op i civil i omådt og søg at tag gigsmæd på fsk gig. Ud ov R og R bstod gupp af Hik Kostad og Thomas M. Pds. DTU blv oitt om tablig af gupp, m fik ikk at vid hvoå d opd. Vagtgupp blv ikk oitt. Natt mllm d 15. og 16. jui obsvd R og R kl. ca , at gupp ug msk - som passd på bskivls - gik og lyst id af vidu. D valgt at kotakt dm. Vd kofotatio tog d ug msk flugt, m klt af dm blv løbt op og fastholdt og ftfølgd ovdagt til politit. Politit aholdt ikk d pågældd, da d jo ikk va tagt i gig, m oplyst at ha vill bliv sat i fobidls md fmtidig idbud på omådt. R bad af vagt ftsøg omådt fo væktøj og/ll lygt. Ha fadt ikk blot lygt, m tillig væktøj (hud bækj), som blv ovdagt til politit. S på att tud d ug msk og bgydt at ld ft ds væktøj. D spugt dog vagt om d havd st dt! Vagtgupp spottd dm og udttd politit, som kom til stdt og aholdt gupp. D foløbig udsøgls vist mlig, at dt fud væktøj dikt ku påviss at væ dt, hvomd gupp havd skafft sig adgag til DTU og ad std! DTU blv oitt om hædls og d va mgt tilfds md vos aktio og ov at vi ku gmfø dt politit mddlt ikk va muligt. 8 FOKUS SOMMER

6 Bdagi md kditkot og gavkot i Filds fohidt Supviso of th ya Af: Sø Fuglbg, Scuity Accout Maag, Biog Idc hos Biog Idc Fdag d. 9. apil 2010 vd middagstid havd Filds bsøg af 3 ug østuopæ, som havd til ittio at svidl md ctts gavkot og t stjålt kditkot. Svidl købt fl gavkot og takd kot op via itttt. PBS opdagd hutigt at fl gavkot gtag gag blv fyldt op og spæd dvd kot. Svicctt og vagt på Filds fik hutigt ft bskd om svidl, og fik til opgav at fid pso på ovvågig. Som dt føst igd Claus Mæsk til d ad stoct i omådt og advad dm mod d fmgagsmåd. Claus hvdt sig liglds til d butikk, hvo gavkot va blvt avdt fo at få t sigalmt af pso, hvoft ha fadt billd af pso på ovvågig. Vd 17 tid igd ifomatio i Filds og fotalt, at d lig havd solgt 5 gavkot til ogl ug østuopæ. Vægt gik staks i gag md at søg ft pso. D va dsvæ ikk i ctt m og vægt va ikk sik på, at dt va d samm, som havd lavt svidl tidlig. D bsluttd sig alligvl fo at kotakt PBS og fik spæt kot. Kl fik våg vagt, Jaik Bah, øj på 2 pso, som svad til sigalmtt. Vægt tilbagholdt pso og kotaktd politit. Dt vist sig, at d ug østuopæ bod på t hotl lig vd Filds og at gavkot va blvt takt op md t Amikask kditkot, som t va stjålt, ll va blvt misbugt. D to blv aholdt og dag ft blv d fmsat i gudlovsfohø, hvo d blv vatægtsfægslt. På gud af t igtig godt tamwok mllm vægt i Filds og St & Støms Svicct lykkds dt at tilbaghold diss pso. Af: Michal Saha tamld i Rtail sgmtt Vagt kald biltyv Matis hutig og ffktiv idsats gav sto os fa mgt glad og vltilfds kud, d udgik båd tyvi og hævæk. E vagt va si lø væd - og m til - att mllm d maj To mæd havd pakt ds bil på motovj vd Ishøj og sat havaiblikt til. Dft havd d klippt hul i hgt id til bilfohadl OL Bil. Hvad d ikk vidst va, at OL Bil havd vagt på, og at Mati Nils udd på stdt samtidig md dt påbgydd idbud. Ms d to mæd va på opdagls bladt d pakd bil, kotaktd Mati politit. Politit kom hutigt til stdt og fik aholdt d to tyv på fast gig. Af: Thomas Js Diftsld Biog Idc ha, som fl ad viksomhd, idføt t awad pogam. Dtt pogam ha til fomål at udmæk og hyld d mdabjd, d på d é ll ad vis ha ydt sælig idsats. E dl af dtt awad pogam også titl som Supviso of th ya. D udmækls ka tildls Scuity Supviso, d i sælig gad ha bidagt til opgavløsig og gåt fost md t godt ksmpl gm dt fogag å. Dsud læggs d vægt på, at pso ha fomåt at skab sultat globalt og dvd haft idflydls på, hvoda sikkhdsopgav løss i hl Biog Idc koc. Tildlig af titl som Supviso of th ya fo 2009 top blvt offtliggjot. Valgt d gag faldt på Tamld/Scuity Supviso Rgøigsfolk fagt på fast gig Sødag d. 6. jui 2010 kl gå alam i Fisktovt Shoppig Ct. Ctt lukkt på dtt tidspukt og ha væt lukkt i lill halv tim. Dt glasbudsdtkto, d idik smadt ud og alam gå på dæk 3 i pyamid. Vagt, Osma Shikh vd dt muligt at komm id i ctt via ud fa pakigstagt, så da Dakotol ig alam id, løb Osma solut til stdt. På vj op til ud s Osma to umæsk mæd t stykk væk vd butikk, Esthtiqu. D fokla, at d gøigsfolk. Osma vd slvfølglig godt d ikk hø til i hust, m sig fit ok, i ka ba fotsætt i håbt om d bliv ståd. Dft gå tig stækt. Da Osma bgyd at gå h imod mæd tag d flugt igm ogl Jakob Michls, d til dagligt udgø d halvdl af diftsldls på Biog Idc i Hillød. Jakob ha, gm si sto faglig vid og btydlig systmkdskab lvt uovtuff svic til Biog Idc. Udvælgls sk på baggud af Jakobs gagmt i opgav og d spkt og opbakig ha yd hos kud og kollga såvl lokalt som globalt. Udævls af Jakob Michls som Supviso of th ya ha udløst lykøskig fa D øvst Dasikigldls, d lokal Biog Idc ldls, samt d øvst ldls fa Biogs g sikkhdsogaisatio (Global Scuity). Også hfa skal d lyd t stot tillykk og jg håb at I all vil støtt op om at øsk Jakob Michls tillykk md baggag og op i t tapptå. Da d to mæd å ud af tapptåt og ud på kaj, fag Osma d, m d ad mad vd dsvæ om og få bfit si kammat ud voldsom tumult. D løb hft tvæs gm pakigskæld og ud af fisktovt Shoppig Ct, m d bliv d bagst mad hldigvis fagt ig. D gag komm d føst mad ikk tilbag og dt lt sag fo Osma at smid hådj på d tilbagholdt og tilkald Politit, som ovtag sag vd akomst. Nomalt skiv jg ikk om diss sag, m da dt ad gag id fo kot tid at Osma fag og tilbaghold tyv om att, sys jg alligvl dt fotj at komm md i Fokus. I bgg tilfæld udævls og vludføt opgav som Tamld på Dasikigs bvogtig på Biog Idc. dt lykkds at få fægslt fl af d ivolvd, føst og fmmst pga. Osma. Godt abjd Osma! Af: Michal Kaa, Tamld 10 FOKUS SOMMER

7 Højt svic- og sikkhdsivau 24 tims svicvagtodig skab sikkhd, tyghd, svic og vdligholdls i shoppigctt Filds. Til glæd fo båd kud og mdabjd. Md t aal på m2 Filds i Østad Skadiavis støst ct fo shoppig og oplvls. Fo at sik bhaglig atmosfæ, t tygt miljø, samt t vlfugd og pæstablt ct svic svicvagt fa Dasikig 3 ivau md shoppig og pakigsplads - 24 tim i døgt. Filds dt støst ct i Skadiavi fo shoppig og oplvls Filds js af St & Støm Damak A/S Filds åbd d 9. mats 2004 Filds samld aal m2, og shoppigaal på m2 Ctt ha asatt, pakigsplads og 140 spcialbutikk, hvoaf 20 café og stauat fakta om filds i dt ksklusiv shoppigct, Filds Af: Bitt ifbjg Kommuikatios & Maktigchf Dfo ha vi bug fo svicvagt og ikk almidlig sikkhdsvagt. - Dt vigtigst fo os at skab god kudoplvls hl vj igm. D skal ku é dålig oplvls til md stoppd afløb ll poblm i p-kæld fo at ødlægg lls pfkt shoppigtu. Dfo ha vi bug fo svicvagt og ikk almidlig sikkhdsvagt. Fo vagt skal båd gkd isikolmt og væ svicmidd, sig diftschf Chistia Cals fa j bag Filds, St & Støm A/S. Md t så stot fokus på svic kombit md sikkhd stills d sto kav til psoalt. Fo at vatag d alsidig opgav all vagt uddat i koflikthådtig, kudsvic, bad og føsthjælp, bug af hjtstat, vakuig, lvatodig, badtkisk istallatio, samt vidoovvågig. - Udov at hold o og od, svic vagt kud og hjælp til md d alm vdligholdls. Eksmplvis affald på bagtapp til g fo mdabjd og samtidig badisiko fo ctt, fokla Chistia Cals. Sikkhds vct Udgagspuktt fo al sikkhd i Filds ligg i Svicctt. Hfa ovvågs hl ctt, samt tilhød p-omåd 24 tim i døgt. Svicvagt, d gå udt i ctt kostat i kotakt md svicctt, hvilkt sik hutig assistac, samt fobyggls af poblm. Til svicctt ydlig 4 ad St & Støm ct tilkoblt. Hfa stys pakig og ovvågig. Udov at hold o og od, svic vagt kud og stå fo mag diftmæssig opgav, som fjls af affald på bagtapp. Sikkhd ikk dt st Dasikig vagt vatag på Filds. D asvalig fo mag diftsmæssig opgav i ctt til glæd fo kud og lj. Fa Svicctt stys P- alæggt, øgl- og adgagsstyig i ctt fo lj og div. hådvæk, posthådtig, koodiig af ctts it svicfolk mht. d daglig gøig/soigig, kviig af kst hådvæk og opfølgig på udføt svicopgav, vdligholdls af p-alæg (udskiftig af p-billtt og tu møt) m.m. - Vagt idgå som atulig dl af vos mdabjdstab. D vos folægd am i ctt og kd ctt lig så godt som vos gt psoal. Dt dfo hlt atuligt dm, som guid hådvæk og kud og avig hutigt og ffktivt udt i bygig i kissituatio md bad og stoppd lvato, Afslutt Chistia Cals. Filds samabjd md Dasikig btyd, at svicvagt patulj på omådt 24 tim i døgt. Vagt i Filds hold ikk al o og od, m vatag d alm vdligholdls og svic kud bladt adt md at guid dm udt i ctt. 12 FOKUS SOMMER

8 Af: JESPER BO PEDERSEN, uddalsskoodiato. Uddalsssamabjd md godkdt skol Dt lykkds os, at få fl uddalssaftal md udvalgt skol på plads, hvilkt sto gvist fo båd Dasikig A/S, Dasikigs mdabjd og fohåbtligt også fo vo kud! Takkt væ diss uddalssaftal ha vi mulighd fo at gmfø udvalgt abjdsmakdsuddals godkdt af udvisigsmiistit. Uddalssplalægig I piod fa 22. fbua og fm til 14. jui 2010 ha 234 mdabjd i Dasikig A/S væt igm uddals, dtt tg godt! D altid mag hsy, d skal tags, å d skal plalæggs uddals fo vo mdabjd, og dt ikk altid lig mt at få dt hl til at pass i høj hd. Vi ka i Akadmit sagts bliv du bd til at koodi dtt md d diftsasvalig ld, spcilt mht. vaslig og plalægig af uddals, m i sidst d dt altid d daglig dift, d afgø, om dt muligt, at sd mdabjd på uddals, fo vi ka og må ikk svigt vo kud. Vi i fuld gag md at opdat vos uddalss-katalog fo 2. halvå 2010 og fovt at dtt ligg kla i august måd. Dasikig A/S Gudlæggd Lduddals Gudlæggd Lduddals D 14. apil 2010 opstatd vi dtt ås gudlæggd lduddals. Uddals statt op md 14 ldaspiat. Et af tma på føst modul Politiskol lv kvalifict hådjskusus tambuildig og dltag blv stillt opgav at bygg bo af 2500 ispid. Dtt va- og gask udfodd tambuildig pocs, som d all klad på fatastisk vis. D blv på føst uddalss-modul udvist i foskllig ldlssvæktøj og all dltag ka s fm til du fl spædd udfodig på ftåts plalagt uddalssmodul. E-laig giv flksibilitt I mats 2010 lacd vi uik -laig løsig målttt til vagtpsoalt i Dasikig Taspot Aviatio A/S. Løsig ha væt ydst flksibl foståt på d måd, at psoalt ka tag dtt -laigskusus, å d ldig stud og dt pass id i ds g dagligdag. Dtt giv all mulighd fo bspals og ffktiv udyttls af ssouc og tid. udvis fa politiskol Jsp Fjldgåd Ads fa politiskol ydst komp- E-laig spa båd tid og pg, og samtidig flksiblt fo kusist tt og ispid udvis på hådjskust, dtt ha fl af vo mdabjd alld haft foøjls af. Jsp fa politiskol ha udviklt dl af d tkikk, d i dag avds af politit, og fostå vigtighd i at kobl dt totisk samm md dt paktisk, mlig vagts abjd. Jsps mag ås faig fa politit og ikk midst politiskol t vigtigt kvalittsstmpl i fohold til d spcifikk uddals vi giv vo spcialisd mdabjd. Vagt skal væ godt klædt på, såfmt vagt pludslig bfid sig i situatio, d kæv diss spidskomptc. I fobidls md d spcialisd uddals gmgå all dltag stafflovs og tspljlovs lvat paagaff. Vagt komm liglds igm ollspil/ situatiosspil, hvo d skal dmost ds læt paktisk tkikk og fædighd. Føsthjælpskus succs Vos it føsthjælpsistuktø ha væt godt i gag md at udda vos kud og g vagt i føsthjælp. Tilbagmldig ha væt hlt fatastisk. D sto kudtilfdshd lovd og Dasikig ka væ stolt af, at vi gø ffktiv foskl fo at dd liv. 2 køtkisk uddals på vj... I Dasikig Akadmit abjds d h i somm ihædigt på, at ku tabl køtkisk kus idfo Egiigtig og Badstofbspad køsl. Fohåbtlig lykkds dt også at tabl køtkisk kus idfo Miimig af skad. Dt vigtigt, at vos fmtidig samabjdspat idfo dtt mgt spcifikk uddalssomådt ka lv d bdst kvalitt og ikk midst til d bdst pis. D sidst udfodig som vil afgø hvilk samabjdspat vi vt. vælg, om uddals ka lvs i hl ladt til glæd fo all vos mobil kds. I Dasikig Akadmit gå vi ft t bdt samabjd md udvalgt skol, og håb på at ku pæst løsig alld sidst på somm sålds, at d føst hold vt. ka afholds sidst kvatal 2010 og sst i stat af Mtouddals fo fa mdabjd Kadidat til mtouddals søgs. Aftal tilmldig md di æmst ld. Fo ydlig spøgsmål kotakt uddalsskoodiato Jsp Bo Pds på ll skiv til Uddalssbvis i tykk All kusist, d ha væt på uddals i føst halvå af 2010, og som du ikk ha modtagt ds spktiv uddalssbvis ka glæd sig til at modtag dtt md post id fo kot tid. Vi ha fo at sik, at all modtag ds uddalssbvis hyt lidt ksta admiistativt somm-psoal, som vil løft d opgav. AKADEMIET E-laig fo Dasikig Taspot Aviatio Scuity A/S Dagous Goods Kususbvis til CPR. N.: xxxxxx-xxxx fo succsfuldt at hav gmføt samtlig modul og bståt skill tst jf. stadad EU-OPS1 subpat R, ICAO-TI og IATA-DGR Kususidhold Gal Philosophy, Limitatio, List of Dagous Goods, Lablig ad makigs, Rcogitio of udclad DG, stoag ad loadig pocdus, pilot s otificatio, Povisios fo pax ad cw, Emgcy pocdus. E-laig admiistato: Jsp Bo Pds, Dasikig Akadmit Udskift Gyldig 18 md. fa: d Dasikig A/S Sydvstvj Glostup Damak Tlf Abjdsulykk, bad og føsthjælp KURSUSKODE: GU2ABF-2010 Kususbvis til CPR. N.: fo succsfuldt at hav gmføt Dasikig Akadmits obligatoisk kusus i abjdsulykk, bad og føsthjælp Føsthjælp og abjdsulykk: Hjt-lug-dig, bug af AED, alamig, psykisk føsthjælp, situatiosøvls m. udsty, pludslig sygdomm, fobyggls af abjdsulykk. Elmtæ badbkæmpls og abjdsulykk: Slukig af mid bad md simpl midl, hsytag til g sikkhd, sælig fa i fobidls m. bad, flugtvj, vakuig, alamig. KURSUSINDHOLD Uddalsskoodiato: Jsp Bo Pds, Dasikig Akadmit Udskift Udstdt d Dasikig A/S Sydvstvj Glostup Damak Tlf Dask Mobil Maagmt Taiig Af: Michal Chistias, Rgioschf Øst & Flmmig Richt, Rgioschf Vst Ldls i Mobil ha bsluttt, at optt føst hold til lduddals, spcifik målttt Mobil fotig. Nog af j vil få ljlighd til at mød dm, i d opgav vi still dm udvjs i ds udviklig som ld. Hvt modul på 3 dag, hvo sidst dag ksam og holdt bliv bdømt af gioschf. Politiskols udvis lv kvalifict hådjskusus Føsthjælpskus fo Dasikigs kud og g mdabjd succs Dt sto glæd, at ku øsk Nicolai Juhl, Ja Bdvag og Jsp Kagh tillykk md optagls på hold 1. Dltag vil få idsigt i og foståls fo mobils ldlssfilosofi, dyamikk i samabjd og foståls fo si g, og ads komptc som ld i Mobil. Holdt skal igm 3 modul fodlt ov 1 å i Damak. På hvt modul bliv d folagt opgav omkig afdlig. H skal d tag udgagspukt i følgd, uast om opgav gå ud på bd psoalplj, bd kvalitt ll bd idtjig. Hvo afdlig i dag? Hvoda afdlig kommt htil? Hvo skal afdlig h? Hvoda komm afdlig dh? Dt vos håb, at all afdlig og mdabjd tag godt i mod dtt tiltag, fo på d måd, at styk vos sammhold og samtidig fobd afdlig og ld i Dasikig Mobil. 14 FOKUS SOMMER

9 Psio Damak, Di Psio i Dasikig A/S Du og Dasikig idbtal til Di Psio Dt btyd, at du ha t godt supplmt til udbtalig fa dt offtlig, d dag du gå på psio. M psiosodig idhold også ækk fosikig, som giv økoomisk tyghd fo dig og di famili, hvis du bliv føtidspsiot, bliv amt af viss kitisk sygdomm, ll dø id psiosald. Giv di psio t ftsy på ttt F.ks. hvis d sk ædig i dit abjds- ll pivatliv. Hvm skal hav pg å du dø? Husk at tag stillig til, hvm d skal hav pg fa di psiosodig, å du dø. Øsk du, at pg skal udbtals til ad d æmst påød -f.ks. di samlv- ka du slv æd dt på ttt. Hvis du bliv amt af viss kitisk sygdomm! Du fo udbtalt t skattfit gagsbløb på k , hvis du bliv amt af af d sygdomm, d i psiosodig bliv kaldt kitisk sygdomm. Dt bladt adt Kæft, hjtka-sygdomm og sklos. Læs m på ll kotakt di tillidspæstat så vil ha væ dig bhjælplig. Af: Holg Møll, Fællstillidspæstat tlf.: Kud vos vigtigst aktiv Sudhdssikig i Dasikig A/S Eft 2 ås fultidsasættls hos Dasikig A/S du omfattt af basis sudhdssikig. Dltidsasatt md mi. 8 tim i gmsit p. ug liglds ft 2 ås asættls omfattt af odig. Du ha mulighd fo at tilmld di ægtfæll/samlv, samt js bø. Dtt fogå via Att Js i økoomiafdlig. Hvoå dækk sudhdssikig! Som hovdgl dækk vi al bhadlig, d hjælp, md udtagls af koisk lidls, som du alld havd, da du fik fosikig. Hvad dækk sudhdssikig! Udsøgls Foudsøgls Idlæggls, opatio og mdici Eftkotol Bhadlig hos Kiopakto og fysiotaput (10 bhadlig, t øtgbilld p. å) Afvæig fo alkohol, ludomai ll Af: Holg Møll, Fællstillidspæstat spisfostyls Bhadlig hos psykiat og psykolog (12 bhadlig p. å) Akut kishjælp Rkatiosophold ll kiugisk idgb Pots og hjælpmidl Goptæig Koisk sygdom opståt i fosikigstid Fo æm bskivls af ovståd, hviss til vos fosikigsbtigls på vos hjmmsid Vos Custom Ca Ct ha sid opttls af afdlig haft mag kudbsøg, og i d fobidls ha vos kudkosult væt ksta tæt på vos kud. Og da kud Dasikigs vigtigst aktiv, dt t sædls vigtigt omåd at væ tæt på. Dt ha btydt dl udvidls på vos ksistd kotakt, samt god dialog md kud, hvo vi ka sik os, at d sikkhdsløsig, d i si tid aftalt også i ovsstmmls md dt vi udfø, samt hvad viksomhd fovt. Vd vos mag kudbsøg oplv vi sto tilfdshd md vos vagtydls, samt positiv tilbagmldig om, at vi asigt til asigt følg op på vos sikkhdsydls. Da tid i øjblikkt skift hutigt, dt top vigtigt, at vi tæt på kud som fovt, at vi hl tid ka tilpass sikkhdsbhovt til viksomhd. Husk tilfds kud giv y kud og dmd y mulighd. Vos kudkosult ha md d tætt dialog også miimt vos afgag, samt fl std aullt opsigls af vagtaftal. Sto Ny kud i Mobil Svics Falck Damak A/S ha top valgt Dasikig Mobil Svic, som lvadø til at fotag ladsdækkd alampatulj udykig på Falcks alamkud. Vd vos mag kudbsøg oplv vi sto tilfdshd md vos vagtydls, samt positiv tilbagmldig om, at vi asigt til asigt følg op på vos sikkhdsydls. Diktø Las Hik Js fa Falck, ha vd valgt af sikkhdslvadø lagt vægt på t ladsdækkd bdskab md hutig spostid, hvo kvalitt d samm uast om dt bliv udføt i Skag ll Gds. Edvid d lagt vægt på vos højt uddat vagtpsoal, avdls af d yst og bdst tkologi fo appotig, samt fo udføsl af sikkhdsydls. Kotakt md Falck stat op sst p. 1. Novmb, dog md mulighd fo opstat i ogl omåd fø. Dt btyd, at vi md dtt samabjd få ækk y mulighd fo vagtydls til vos mobil fotig. Vi ka mæk stigd itss fa alam istallatø om vos ladsdækkd bdskab, d lv hutig spostid i høj kvalitt og satthd gm msk. Vos it komptcudviklig måltts id fo ækk uddals og kus. Hvd sik vi, at vos kollga ha t spcialist, og højt uddalssivau. Af: Aag Søcks, Salgsdiktø 16 FOKUS SOMMER

10 Af: MORTEN ENGHAVE, AFDELINGSCHEF. NY SI ogaisatio - og tlfoum på sikkhdspæstat i Dasikig A/S Dt glæd at ku mddl at Sø Kagh p. d idtådt som y daglig sikkhdsld fo omådt cptio, vagtctal, koto og SMK. Sø samtidig af sikkhdsudvalgt valgt som fomad fo udvalgt. jyllad. Sikkhdsgupp glæd sig til at byd Kth vlkomm i gupp. D fo tid ig sikkhdspæstat fo omådt Mobil Fy og Sydjyllad, hvofo Kth Søs også vatag dtt omåd, idtil d valgt y sikkhdspæstat. Vi takmmlig fo d ksta idsats som Kth yd i d fobidls. Om Glostup Mobil Sikkhdsvagt fa City Patol i Hoss, Kth Søs fa d og i 2 åig piod valgt som sikkhdspæstat i Mobil Midt- og Nod- 5 Abjdsgivp. 5 Mdabjdp. Fomad Daglig sikkhds ld Sø Kagh Af: Sø Kagh, Daglig sikkhdsld Sikkhd & Sudhd I Glostup Mobil d 24 asatt. Vi dækk t omåd fa Valby til Roskild, samt fa Buddig til Gv. Psoalt i afdlig mgt flksibl, hvilkt mag ad afdlig ha haft glæd af. Vi hjælp også g fo dt vigtigt at all kud få d ydls d btal fo, så dt jo lig mgt hvm d udfø dt, ba dt Dasikig. Afdlig dækk t omåd md mag viksomhd, så d sto mulighd fo udviklig. Vos mål at få omåd bil i, Ballup, Hlv, Bødby og Tåstup. Af: Claus G. Rasmuss, Økoomidiktø Hvo Kommu btal lidt af pis og viksomhd st, ligsom i Ishøj. På læg sigt ka d måsk bliv bil som kø om dag, ku fo at svic kommu. Dt ha jo sto btydig at vi bhold og fokæl vos kud D asatt føl t stot asva ovfo Dasikigs kud, fo d vd godt, at dt ka btyd d ikk ha t abjd, hvis vi mist dm. Dfo m jg dt mgt vigtigt at ldls og mdabjd giv hiad ifomatio og fdback omkig kud. Dtt vik i vos afdlig, d asatt kd kud, Af: Mot d ha Eghav, god dialog md kotaktpso. afdligschf Hvis d ogt som d ikk ka kla, få vi bskd og ka tag aktio vd kud. Dtt gagmt fa vægt sto fmgag i fohold til fo 3 å sid. Dgag havd vi mag som ba vill hav t job, fo at tj pg og ikk adt. Kultu dfo påvikt i d sidst å til at vi all skal fokus på kud og abjdt md sikkhd løss i fællsskab md d vædi vi ha i Dasikig. RESULTAT AF AFSTEMNING OM MEDARBEJDER REPRÆSENTANT I BESTYRELSEN I 2009 blv d på SU mød fmsat øsk om at mdabjd fik mdabjdpæstat i bstyls. D blv dfo i jaua 2010 afholdt såkaldt ja/j afstmig bladt all mdabjd i Dasikig A/S om hvovidt d skull vælgs pæstat. På dato fo udsdls af stmmsdl va d 851 stmmbttigd i Dasikig A/S. D blv idlvt/modtagt 221 stmmsdl. Haf va d: 206 ja stmm 11 j stmm 4 ugyldig I hhold til slskabsbkdtgølss 14 stk 3, kævs dt, at midst halvdl af d stmmbttig ha stmt ja. Et fltal af ja stmm ikk tilstækkligt. Fo at gmfø dt dlig valg skull d sålds hav væt midst 426 ja stmm. Valgsultatt dfo, at d ikk skal afholds valg til mdabjdpæstat til bstyls. 206 ja stmm 11 j stmm 4 ugyldig Svics Øst Svics Vst Rcptio, VC, koto og SMK Abjdsgivp. Thomas M. Pds Mdabjdp. Sfit Ramadaoski Aktivittskald fo fællsklubb i Dasikig A/S Af: HOLGER MØLLER, BESTYRELSESFORMAND Tisdag d 24.august kl:13:30 i Åhus Dialog mød fo All. Mød di Tillidspæstat, mødt afslutts md gag Gokat. Tosdag d 26.august. Fisktu md Skjold fa Vdbæk Abjdsgivp. Nils Eiks Mdabjdp. Tag Chistias Tillidspæstat: FTR Mobil FYN og Sydjyllad Las Ritz Mobil: Mail: TR Mobil Sjællad K Ph Mobil: Mail: Abjdsgivp. Sø Kagh Mdabjdp. Mati Nilso Mobil Nod- og Midtjyllad Abjdsgivp. Mot Jøgs Mdabjdp. Kth Søs Svic øst. SMK Bt Rig-Mads Mobil Mail: Svic Vst Fy/Jyllad Tob Kam Mobil Mail: Tisdag d 7. sptmb. Fisktu md Mdicus, Middlfat Madag d 11.oktob til osdag d 13.oktob Dasikig Smia. Et dialog mød fo TR, SIR,VSL, samt HR i Dasikig vd Moica Nlso. Mobil Fy og Sydjyllad Abjdsgivp. Mot Jøgs Mdabjdp. Vacat Mobil Øst Abjdsgivp. Ja Døssig Mdabjdp. Vacat TR Mobil Midt-Nodjyllad Vacat(Las Ritz midl. asvalig) FTR Svics Holg Møll, Fællstillidspæstat Tlfo: Mail: Tosdag d 11. ovmb kl.13:30 i Købhav Dialogmød fo All. Mød di tillidspæstat. All vlkom på Fisktu. Husk Fisktg! 18 FOKUS SOMMER

11 Ældst Vagtklub i Damak Af: Bt Rig-Mads, Tillidsmad Stats Musum fo Kust 1. dcmb 2010 blv vagt på Stats Musum fo Kust viksomhdsovdagt til Dasikig. Md vagt følg også ds vagtklub Opsyt, som blv til faglig klub i sptmb 1945 altså lig ft 2 vdskig, sikkt på bølg af solidaitt og fællsskab som fyldt ladt i d piod. Som faglig klub ha d altså 65 å på bag i å. Dt gø Opsyt til d æstældst faglig vagtklub i Damak. M som vagtklub d lagt æld. Fo ogl å sid gmgik jg klubbs gaml akiv og fadt d gamml gskabsbog md idholdsfotgls ov klubbs mdlmm og ds idbtalig. Rgskabsbog datt 1. apil 1929, hvilkt gø, at ma md sikkhd ka sig, at vagt alld d gag havd vltablt klub på Stats Musum fo Kust. I 1951 havd klubb 25 ås jubilæum. I t klubblad fa dgag ka ma læs, at ma usikk på, hvo mgt æld klubb, m ma sikk på, at d æld d I 1955 va d 80 fuldtidsvagt i klubb plus dltids- og løsabjd. I akivt fadt jg også t gammlt dokumt gult af tid. Dt va blvt til da vagt va afgåt vd død og has skab skull tømms fo jdl. Vagts tig Dokumtt datt 1910, hvilkt gø klubb midst 100 å gamml i å å, m to slv at klubb blv stiftt lig ft åbig i 1896, da vagt udgjod så sto poctdl af d asatt og ma va ødt til at fid som must ku hvd sig til, å must vill i tal md vagt og lav aftal om paktisk fohold. I d gaml blad ka ma også s fødslsdagshils til vagt, d fyld båd 75 og 80 å. Dgag fotak ma mod folk til dt asvasfuld job, at pass på d atioal skatt. På tods af vagts modhd va d bstmt ikk kdlig dgag. Dt vid dt sto atal fstsag og d mag faktua fa Klubbs udflugt om. Vagt tog glt mag fotos dgag, hvilkt vi i dag ka glæd os ov. Spcilt d fotos d tog lig ft Damaks bfils jg glad fo bvat. Jg ha høt at vagt hjalp modstadsfolk ud kig og gmt dm i musts sto dyb kæld å dt bædt på. Om dt igtig vd jg ikk, m d ig tvivl om dt tætt fohold mllm vagt og modstadsfolk, hvilkt også fmgå af fotos fa dgag. I t klubblad fa 40 ka ma læs at klubb abjdd på at saml all vagt på d Købhavsk mus i é klub, mlig i Klubb Opsyt. Dtt mislykks dog. Sjovt ok abjdd jg i 2002 samm md VSL på at lav t timløskops, som skull dækk all Købhavs mus ud t, mlig klubb Opsyt. Så mi y god id va altså ca. 60 å gamml. Dt lykkds ikk dgag, m u hvo Dasikig gåt id i musumsvd md ambitio om at svic fl mus i Købhav ka dt d md at 60 å gamml id d md at bliv til viklighd. Afslutigsvis vil jg som fomad fo Klubb Opsyt sig tak fo d mgt god modtagls vi ha fåt af all i Dasikig. Vi s fm til d æst 100 å som Dasikig klub, dl af fællsskabt. Fællsklubb i Dasikig og Klubb Opsyt fa SMK(Stats Musum fo Kust), som Damaks ældst faglig klub ha idldt t samabjd, da vi u i samm fima. Dtt til gav fo all, solidaitt øglodt. Dfo ha bstyls også udvidt bstyls i Fællsklubb md 2 mad mlig; Bt Rig Mads og Mati Nilso fa SMK. fakta blv tagt ud af skabt og omhyggligt ott d på list: uifomsjakk, t pa sko, tobakspug m.m. Afslutigsvis blv d ott, hvm d va til std vd bgivhd: musts diktø, advokat, 2 vid og vagts valgt pæstat. Dt btyd, at klubb alld ksistd på dt pågældd tidspukt, da d va valgt pæstat fo dm. Dokumtt datt 1910, hvilkt gø klubb midst 100 å gamml i å. E ad tig, d udbygg dtt odsglmtt fa 1912 udskvt af davæd diktø Kal Mads. H bliv vagt omtalt som opsysbtjt, hvilkt sva godt til klubbs av Opsyt og tækk lig li fa 1910 til Jg ka ikk fid dokumtatio på at klubb æld d FOKUS SOMMER

12 D fimabtalt sudhdssiki g hjalp mig i sv æ p i od Af: Wii Rasmuss, Sikkhdscptio ist I fb bgydt jg at få smt i hø j am. Måd dt blv væ og væ gik og jg syts md pludslig s u og summ i am kosultd jg. I August kiopakto, samt fys iotaput, som vd tik/uspædig, ku hjæ lp af kiopak symptombhadl mi g btydligt. dtt tidspukt mgt J g va på plagt af dt og blv samtidigt hvist til hus md hblik på G to ft Sygdiagos / bhadli g fo vt. diskusp olaps i akk. Jg va kla ov, at vi i fimat havd sudhdssikig, m dækkd og i hvilkt hvad d omfag. Dt fadt jg føst ud af da jg kota Damak. D va ktd Top omt sød og imødk ommd ovfo mi t id til mit foløb og sit uatio, spughvoå jg påbgyd t smtbhadlig om vt. opatio, hv. Vi talt is dt offtlig ikk ku op huti dlig bytt t p gt o k skull jg ivathospital. Jg fik til sto glæd at vid, vill dækk op til 10 at d sam tidigt bhadlig ( Fysio tapi / kiopakto altså ) i idvæd å, I tid dft, gik jg ba og vtd på sv a på mi skaigsb vist sig at jg havd illd. Dt polaps i akk og sk ull ops sast. ug og d. 6. ovmb D gik 4 lå mit hlbd lls ba i hæd på ki blv opt på Glo u g. Jg stup Amtssyghus. Foløbt ft va jg ug. Md mag sm sy gm ld ti3 t / stivhd i akk / yg og kotaktd fysiotaput ig. J jg dfo mi g va lidt tist og tæk t mgt ov, at all dlig mi goptæ d bhaig kævd, vill løb op i t stø bløb, som mått dækk. jg så slv ;O) ga ll o K k fo Kæ sto ta og hils d vam ly otoc k all agisk m k t j tæ i m d a kollg ft s d g o i il i v m t g p a i J optæmig vid, a sdt mig at md g h t. fo I p t tt g p tø s m kæm t btyd k. Jg itiv ta ulykk. D s o p d kt ig. g s sat stæ på mig o m m o jg k ig og ig sat håbtl Vi ss fo Gv Chistia Vdbæk gust md Skjold fa Tosdag d 26.au KL.: sudskyst) Std: Vdbæk hav (Ø gust ligt ll sst 16.au Tilmldig: hutigst mu. hav (Lillbælt) us fa Middlfats Gl dic M d m b tm Tisdag d 7.sp Kl.: hav Std: Middlfats Gl. d 27.august ligt og sst fdag mu st Tilmldig: hutig. mi btal fo båd cs giv 2X 3 stk. pæ ud tuva kk di g Mobil- Scuity Svi li fokost samt im og ad m bil g mo d av, adss og mo Fællsklubb giv dtgd på mail m u til sk d m ku al ka slv aft. Tilmldig fmsd, så skal i mkøsllist som jg. af hsy til vt. sa. sidst å) obdigsfoslag fa hiad om dtt.(f ikig.dk o All vlkom Husk Fisktg! gs j d ka /skal bu læss om hvilkt g k k.d a db v ldkjo D ka på Vligst Holg Møll 7 ug ft mi opa tio igd jg ig til Top Damak fo d sidst 2 bhadli at få fudt g jg havd til god fa Fodi jg ikk opt på t pivatho blvt spital, havd Top Da mak dsvæ ikk om, at jg i stdt vil op lyst mig l få hjælp til t gop tæigsfoløb på 6 ba d bdst ytå må d. Dt va sgav jg ku få, u skull jg ikk bkym adt d ba at ko mi g om alt mm i gag md g optæig og bliv hlt fisk ig. Hvis I på ogt tidsp ukt få bug fo hjæ lp i fobidls md dlig ba ig til sygdom, skal i dm, dt ha væt sto succs fo mig..dt ka dt også bliv fo dig. :) D. 1 mats 2010 havd Las Didichs 20 ås jubilæum og kollg, v Jubilæt blv afholdt på kotot i Koldig hvo famili va ivitt! å i Dasikig vædi, Las ha væt lidt omkig i d 20 å, bl.a. fl! D sidst mag i Koldig og Åhus, haf fl å som Supviso i mobil, Koldig. I å ha Las køt som vagthavd og supviso lai) fl af Las` tidligfobidls md jubilæt kotaktd jg (Nico iv mldig jg fik kollg og chf og dt va d samm posit g udfø i Dasikig. og som også kdtg dt abjd Las stadi ig mgt vllidt hos Las i kaft af has psolighd og sto fa ovskud og dvd båd kollg og ldls. Las ha altid t stot vælt id og ikk altid hjælpsom båd i mak, å opgav hvo Las` objktiv midst som spaigspat fo udtgd, optimal løsig, båd sy på opgav md til at giv d mst kds. fo Dasikig og ikk midst fo kollg på gt på g ovtog va i k si a D a D st ha sum fo Ku Stats Mu agt t v o liglds g i k si a D ds. St Ku Fabæ, at stå vagt s opgav, æ b Fa gavls, dlmms b m L S V d v d 1.maj amlig og v galfos hils Md vlig Holg Møll tat s æ p Fællstillids Kæ Las mag å og sig tak Jg vil du gag øsk dig tillykk md d bjd fotsætt di sto idsats, samt jg håb vos god sama mag å du! Kamp tillykk På vg af kollg og Dasikig A/S v fa til 2 tvillig d bl d l, l Mo J. H. i Ro amak kds 7462 daglig gag på PostD si ha i Ro. g d 22 (Vdbæk) 2010 Md Skjold Åts Fisktu ddlfat. og Mdicus af Mi i å op på d sto sikig A/S følg ig Da i b ub skl ll Fæ Dasikig A/S og succs fa sidst å. Nicolai Juhl Diftsld FOKUS SOMMER

13 Jubilæ i ås jubilæum Las Didichs Mats 15 ås Jubilæum JENS AASTED KVALITETSAFD. 1. APRIL ANETTE JENSEN ØKONOMIAFD. 1. APRIL S 30 ÅRS JUBILÆUMSFEST Lødag d 29. maj dltog ca. 200 mdabjd i Dasikigs 30 ås jubilæumsfst i Ods Cogss Ct. HENNING BENGTSSON JUNI ALLAN RELIN NIELSEN Maj 10 ås Jubilæum PER BONDE jui CARSTEN KRAMHØFT apil TORBEN KRAMER Mats LEIF MEINCKE JØRGENSEN jui MICHAEL PEDERSEN jui 5 ås Jubilæum E fatastisk ftmiddag og aft md gospl sag, udholdig og socialt samvæ. PER JENSEN Apil THOMAS KENNEDY Apil JOHNNY LØVHØJ Apil SIMON DALGAS LARSEN JANUAR MOGENS PETER LARSEN JANUAR FATIH ALMALI APRIL MICHAEL KROMAN JENSEN APRIL E sto tak til fstudvalgt fo t pfkt aagmt. CHARLOTTE GRANILD ØKONOMIAFD. 1. APRIL CLAUS KOFOED APRIL ROBERT BENSON FEBRUAR MICHAEL HANSEN JUNI SØREN BÆKKEGAARD MAJ KLAUS GOTTSCHALK HANSEN MAJ Sayd Zahid Hussai MAJ MICHAEL GEORG BAILEY JUNI Rdaktø: Bitt Rifbjg Kotakt: Oplag: 1100 stk. Gafisk tilttlæggls: Lopz & Co v/ Lida Lopz mail: 24 KARSTEN ELHOLM JUNI ERIK NOGEL MADSEN MAJ NIZAR HUSSEIN ATOUL MAJ KRISTIAN KEINICKE MAJ LARS BRU JØRGENSEN MAJ PREBEN TOFT SIMONSEN MAJ OGUR HUSAIN MAJ FRANK WEGNER JUNI FOKUS SOMMER 2010

Vi skal være mere åbne om stress

Vi skal være mere åbne om stress UdVst Mats 2010 N. 01 3 UdVst Jui 2010 N. 02 Vi skal væ m åb om stss Læs Gitt Mølls histoi sid 10 Mdicisk Afdlig vil abjd smat Læs hvoda på sid 6 HMU om Gødstup: Vi må vid Læs potag fa åts HMU-døg, hvo

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

34. årgang Nr. 38 28. september 2014

34. årgang Nr. 38 28. september 2014 34. ågang N. 38 28. sptmb 2014 E-mail: Bakkanaln@bf-bakkn.dk Hjmmsid: www.bf-bakkn.dk Rdaktion Hjødis Dadlin søndag kl. 16 00 Rdigs af bofæll Indlæg til Bakkanaln: Skiv tkstn i aial 11 pkt Ovskift i aial

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

spørg rigtigt Mentor styrk en træner grundmodul KLUB spørg rigtigt DIN TRÆNING OP? HVORDAN BYGGER DU DIG AT VÆRE TRÆNER?

spørg rigtigt Mentor styrk en træner grundmodul KLUB spørg rigtigt DIN TRÆNING OP? HVORDAN BYGGER DU DIG AT VÆRE TRÆNER? spøg igtigt gudmodu KLUB M t T æ Sp i Fi Kid: Istitut fo fmtidsfoskig DIG SOM MENTOR Foæd 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Fi MOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE GERNE VIL LAVE, NÅR

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

træner Mentor styrk en træner MOTIVATION OG LIVSFASER motivation og livsfaser KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB DIG SOM MENTOR spørg rigtigt

træner Mentor styrk en træner MOTIVATION OG LIVSFASER motivation og livsfaser KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB DIG SOM MENTOR spørg rigtigt tæ motivatio og ivsfas KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Fi Kid: Istitut fo fmtidsfoskig Foæd HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE GERNE VIL LAVE, NÅR DE KOMMER TIL HÅNDBOLD? 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Læs mere

SVINKLØV KLITPLANTAGE

SVINKLØV KLITPLANTAGE stad 1 1 ti ks iklov Hul Cykl samm md ad. Husk hlm og mobiltl. dtv Ki dlii P tidsmid, dig og gavhø. I skovbud ud MTB ut. M o v s t id, sad P afkd vadut o.l. ud skov. hav ik Æbl Kæhø gmak thildahø kv g

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen Blv obu ov fo Md om v oplvd a d f d jg, uovv omm dlg d m g. - Alb Camu Hvad? Spo kopp mdfød v l a g o mægd af g og fobd o på hadlg hv v, fov ll oplv a væ fa. Nå blv l poblm Sblag: - å kopp og/ll pyk blv

Læs mere

Mentor styrk en træner. Træneruddannelse og Træningsmaterialer TRÆNERUDDANNELSE OG TRÆNINGSMATERIALER. Grundmodul KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB

Mentor styrk en træner. Træneruddannelse og Træningsmaterialer TRÆNERUDDANNELSE OG TRÆNINGSMATERIALER. Grundmodul KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB Tæuddas og Tæigsmatia Gudmodu KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd Fi Fi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kid: Istitut fo fmtidsfoskig TRÆNERMOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE

Læs mere

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB kom i øjhøjd motivatio i spipspktiv KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd Fi Fi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kid: Istitut fo fmtidsfoskig MOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE

Læs mere

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik.

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik. mkanikud dannlsndk ns tid m f al l s a t s Vi ha bug fo dig Til at pa sto maskin md høj kav til tknik, hydaulik og lktonik n uddannls Uddannls: Landbugsmaskinmkanik Vaighd: Op til 4 1/2 å Uddannlssstd:

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden l U ll o f 7.- l k. 10 Ug Fou i 7 4 ? u t ic i t f i t æ p l U Få ty på i fti Ul fo ll 7.-10. kl ug 47 i Fou. Ko og ø ll ul it ig. Bliv ipit, få vi og pktik ifotio. Juliu Thoo Pl 1, Fikbg. D kø to og bu

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV.

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV. Coppola t italisk familidvt fima, md lag taditio fo poduktio og distibutio af kvalittsfødva. Vos av dat tilbag til 1908, da famili Coppola statd md at sv og hadl md mad og vi i Mcato Sa Svio, Salo, Itali.

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen S tat S a u t o i S d v i S o 3 2011 Sid 2 Diskimination på abjdsmakdt Sid 3 Gnalfuldmagt Sid 4 Boligjobplann Sid 4 Bskatning af aktivitt og udlodning fa psonal- og kunstfoning Sid 6 Skattfitagls fo mind

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

Mentor styrk en træner. Mentorforløb i din klub KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB. grundmodul DIG SOM MENTOR MOTIVATION OG LIVSFASER.

Mentor styrk en træner. Mentorforløb i din klub KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB. grundmodul DIG SOM MENTOR MOTIVATION OG LIVSFASER. Mtofoøb d kub gudmodu F Kd: Isttut fo fmtdsfoskg Fod F MOTIVATION OG LIVSFASER M t Æd HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, DE GERNE T LAVER DU MED HOLDET, UD OVER HÅNDBOLD? MENTORFORLØB I DIN TRÆNER ER NÆSTE SKRIDT?

Læs mere

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Opgaver Sluch-ice Vind scratch map Ferie og rugbrød. LÆS her...

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Opgaver Sluch-ice Vind scratch map Ferie og rugbrød. LÆS her... N Å DADA - Et blad fo bø og juio 4 2 0 1 5 Opgav Sluch-ic Vid scatch ap Fi og ugbød LÆS h... Af L v. Js N Å DADA - Et blad fo bø og juioe 141. ågag Udko 8 gag o åt Udgiv L Kids Rdaktø aia Lgath Lagvag

Læs mere

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen Daish Phamacutical Acadmy Eksam 14. jui 2016 Modul 4: Famakologi I MED SVAR Tjk, at ksamsummt øvst på d sid dt samm som på dit ksamskot. Vd bsvals må ikk bytts boglig hjælpmidl, ot ll comput. Opgavsættt

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 2011 Sid 2 Moms vd salg af bygggund fa 2011 Sid 3 Ænding i konkuslovn. Ny gl om konstuktion og afskaffls af btalingsstandsning Sid 4 Hvofo skal man optt tstamnt? Sid 5 Konvtibl

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

Storstrøm Bridge project

Storstrøm Bridge project Sampl dawigs fo th tchical dialogu fo th Stostøm Bidg poct 93200 Stostøm Bidg Sptmb 2014 Rvisio 1 a d Sigatu: v l bøl Bakk Fæ gga a dsv GULDBORGSUND Stømm poduktiosskol 29 8 Gåbs Masdø Kalv G åb s Vodigbog

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter Vinkelvej Lopvejen Klitvej

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter Vinkelvej Lopvejen Klitvej Svikløvgård Fl st ur ba Cykl samm md adr. Husk hlm og mobiltlfo. Møllbosltt 14 k r Tl fo dal d Vstr Brr SVINKLØV KLITPLANTAGE d Sæt fart d, år du mødr adr skovgæstr. Gør vligst opmærksom på, at du gr vil

Læs mere

Magnus Truelsen & Buch A/S Tagtækkervej 3 DK-5230 Odense M tlf.: 66 18 11 63 mail@magnus-truelsen.dk www.magnus-truelsen.dk

Magnus Truelsen & Buch A/S Tagtækkervej 3 DK-5230 Odense M tlf.: 66 18 11 63 mail@magnus-truelsen.dk www.magnus-truelsen.dk Magnus Truelsen & Buch Tagtækkervej 3 DK-5230 Odense M tlf.: 66 18 11 63 mail@magnus-truelsen.dk www.magnus-truelsen.dk 2 magnus truelsen & buch DT HADL OM GODT HÅDVÆK Det helt centrale element hos Magnus

Læs mere

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8 Idhd: Optg d Svcmu d 5 3 Hdw d 8 0607 07 - ght vd Stup v30 Ey /3/6 vc mu Sd / Optg mu I d mu tt tm p t hv m d ty, d td ID mt ttt mu ttt md mtø f ggt Byt ASKIN-t f t få dgg t mu Et muput vg vd t fytt mø

Læs mere

Jobcenterchefmøde den 22. sept. 2011

Jobcenterchefmøde den 22. sept. 2011 Jobctrchfmød d 22. spt. 2011 Nyt fra styrgrupp for komptcudviklig af jobctrmdarbjdr i Syddamark Bskæftiglssrgio Syddamark Bskæftiglssrgio Syddamark Afholdt og plalagt aktivittr K o m p t c u d v i k l

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

X-Klusiv. Typografi. ombrydning. Opgaven Layout og ombrydning af magasinet, X-klusiv, der udkommer 4 gange om året.

X-Klusiv. Typografi. ombrydning. Opgaven Layout og ombrydning af magasinet, X-klusiv, der udkommer 4 gange om året. Typaf obydg Opgav Layout obydg af agast, X-klusv, d udko 4 gag o åt. Mt bdag tl opgav Jg ha abjdt slvstædgt d opgav, ha væt budt af t fast layout ha væt dal d aoc sælg. Gl foato Pavalg Idsg. Dokutt Foat:198x270

Læs mere

www.ikast-brande.dk Nye veje!

www.ikast-brande.dk Nye veje! MuligHd www.ikst-bd.dk Ny vj! LÆS I DENNE UDGAVE Vox pop: Di bdst idé Dt tl fiu På vj ov bjgtopp Mdbjd udvikl yt syst til sg Book bogguid Ætpos tæ hj Foig gv gvl Sid 3 Sid 4 Sid 4 Sid 5 Sid 5 Sid 6 STAFETTEN

Læs mere

Særlige ressourcepersoner i folkeskolen. Inspiration til skoleledelser og ressourcepersoner

Særlige ressourcepersoner i folkeskolen. Inspiration til skoleledelser og ressourcepersoner ærlig rssourcprsor i olkskol Ispiratio til skolldlsr og rssourcprsor Itroduktio Hætt hr samlr god rarigr og arbjdsspørgsmål til hvorda ma orgaisrr rammr or rssourcprsors arbjd md at vjld lærr og udvikl

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene.

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene. Fag: Tysk Hold: 3 Læ: Tin Knt Jnsn Las-Pt Junag U- g Læing smål Faglig aktivitt Emn Tma Undvi sningsmål ITinddagl s Evalu ing 32-43 10. klass Dltag i samtal om cntal næ mn Fostå hovdindho ldt væsntlig

Læs mere

PIGERNES AFTEN. TORSDAG DEN 5. MARTS...er der super gode tilbud og forkælelse til pigerne helt frem til kl. 21.00 hos

PIGERNES AFTEN. TORSDAG DEN 5. MARTS...er der super gode tilbud og forkælelse til pigerne helt frem til kl. 21.00 hos Lokalavis H OS KV IC K LY & S U P E R B E S T 11 ias4you.k PIGERNES AFTEN TORSDAG DEN 5. MARTS... sup go ilbu og fokælls il pig hl fm il kl. 21.00 hos A L mo, Buik Chalo, Ca4you, C Pøls, Ckiosk/Skjol Bu,

Læs mere

Vinsmagning. Hasserishave, d. 19/9 2013

Vinsmagning. Hasserishave, d. 19/9 2013 Vsmagg Hassshav, d. 19/9 2013 } Støls: Vds 2. støst vlad (kvatum) Facts om vladt Ital og talsk v } Aal: 301.000 km2 } Ital stækk sg ov 1.200 km., md fastladsklma od og subtopsk klma ctal- og sydtal }

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing: Matema10k C-iveau, Fydelud Side 1 af 10 Auitetsopspaig De fides mage måde at spae op på. Vi vil he se på de såkaldte auitetsopspaig. Emet ka buges som e del af det suppleede stof, og det ka avedes som

Læs mere

De unge voksne og folkekirken

De unge voksne og folkekirken D ug vs g flir D 18-35-årigs frivillig gagmt i sgmighdr UNG I KIRKEN WWW.UNGIKIRKEN.DK D ug vs g flir udfrdrig Kirfdt har sid 2007 sat fus på d ug vs i aldr 18-35 år md prjtt Ug i ir, hvr vi bl.a. har

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs.

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs. Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 1/8 PROCENT Po cet betyde p. 100" altså hudededele p% = p 100 Decimaltal Ved omskivig fa pocet til decimaltal flyttes kommaet to pladse mod veste 5%=0,05 0,1%=0,001

Læs mere

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages Pojekt 4. Alægsøkoomie i Stoebæltsfobidelse hvoda afdages lå? Dette pojekt hadle om, hvoda økoomie va skuet samme, da ma byggede Stoebæltsfobidelse. Stoe alægspojekte e æste altid helt elle delvist låefiasieet.

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter 25 Vinkelvej Lopvejen

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter 25 Vinkelvej Lopvejen Svikløvgård Fl st ur ba Cykl samm md adr. Husk hlm og mobiltlfo. Møllbosltt 14 k r Tl fo dal d Vstr Brr SVINKLØV KLITPLANTAGE Sæt fart d, år du mør adr skovgæstr. Gør vligst opmærksom på, at du gr vil

Læs mere

1 skaren af exp = den naturlige

1 skaren af exp = den naturlige EKSPONENTIAL- OG LOGARITMEFUNKTIONER REPETITION (primært.-klss-sto, supplrt md dirtilrgigs-ovrvjlsr) Fuktiosskr ( ) p ( ) stlæggr or R \{ } kspotiluktior. Spcilt klds ( ) p( ) kspotiluktio. Rrc: GDS, s.

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undvisningsbskivls Stamoplysning til bug vd pøv til gymnasial uddannls Tmin Tmin hvo undvisningn afslutts (Juni 2016) Institution Uddannls Rybns HTX Fag og nivau Matmatik B/A Læ Jack Sandbæk Hold 1.c Ovsigt

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

VI SEJREDE! Vi kom, vi så,

VI SEJREDE! Vi kom, vi så, Vi kom, vi så, VI SEJREDE! Pojekt JCI Julehjælp Svendbog Hjælp os med at hjælpe ande 2011 afsluttede indsamlingen til tængte bønefamilie i Svendbog med sto succes! Søndag d. 18. dec. va sidste indsamlingsdag

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013 COMICS BØGER NYHEDSBREV 2013 »Hv v uøg ggtt, å t f p, v hvl f t, gtg!«g Su. Nu ht tplpu g pp Su Mu ttvufft g tg ptfty f ll g vlv. Så lg fty ftøbg... Bt fj ggtt, f å j flgt u fp g øb g huhå v t hl. Su Mu:

Læs mere

Cykelfysik. Om udveksling og kraftoverførsel

Cykelfysik. Om udveksling og kraftoverførsel Cykelfysik 1/7 Cykelfysik Om udvekslig og kaftoveføsel Idhold 2. Kaftoveføsel og abejde...2 3. Abejde ved cykelkøsel...4 4. Regeeksemple fo e acecykel...5 5. Det e hådt at køe op ad bakke...6 6. Simple

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby Issø-sko, fding Kikby Uyghd vd sko Uygg punk na udpgning i i 3 i i 3 i Uygg sækning na udpgning Issø-sko, fding Kikby i i 3 i i 3 i Piva-/Fisko, Egbjg Fisko Skoafikks foding Lok ai i k ø h k u ø ig a ng

Læs mere

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.:

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.: BV BV Tappn Tappn BV-Tappn A/S - Dansk kvalitt nå man skal opad. FLEXI-TRAPPER Sammnsæt ds tapp pæcis som D ønsk, kombin fit.: Tapptyp Glændtyp Håndlisttyp Stolp Tæsot Ovfladbhandling. Og mgt m FLEXI-TRAPPER,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne D sg FOAs mlmm om m l bogn FOA Analysskonn 21. mas 2007 Rgngn afhol n 22. mas s fj mamø om kvalsfomn. D fj mamø h Nyænknng, konkunc og ms kval fo pngn. FOA nv l mø. Tma hanl blan an om, hvoan man øg n

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her...

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 2 2 0 1 5 Jns mått ikk bliv kd af dt Ægg-lys Vind n adiostyt hlikopt LÆS h... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 141. ågang Udkomm 8 gang om åt Udgiv LM Kids Rdaktø Maia

Læs mere

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole 1n 2012/13 Oktob Ikast-Band Kommunal Ungdomsskol Ny konkunc fo fotoholdn Md USK ud i dn sto vdn Husk du kan også stmm ottoman 1_CS6.indd 1 16/10/13 07.44 Indhold Opgav... sid 2 Nyt lvåd...sid 3 Godawfst...

Læs mere

REDSKABER & TILBEHØR. Importør: GKM A/S Brunde Vest 19. Tlf.: Fax: /12017.

REDSKABER & TILBEHØR. Importør: GKM A/S Brunde Vest 19. Tlf.: Fax: /12017. Ensilaggb,, d la b z o D, ng, Big-Bag løft ta ll a B l, v o k s tigskiftamm, tip g u a B H, t, iv o p d s n å a G llt ummiskab, G A-amm, Ba, m a ib G tsadapt., k in n k u s p a m T j, F ft t, lø ssæ ovspil,

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Din uddannelse bliver gammel før dig. Johanna får en chance. 04 august 2012 HKBLaDET SJÆLLAND. Dit barn og fritidsjobbet læs side 8-9

Din uddannelse bliver gammel før dig. Johanna får en chance. 04 august 2012 HKBLaDET SJÆLLAND. Dit barn og fritidsjobbet læs side 8-9 04 august 2012 HKBLaDET SJÆLLAND Dit bar og fritidsjobbt læs sid 8-9 HK r og uddals Di uddals blivr gamml før dig Kampag for vokslvr Johaa får chac HK og Jobpatrulj Et forsvar for vors rttighdr HK/Sjællad

Læs mere

P a p i r g u d e r n e

P a p i r g u d e r n e L s stt f: A m S 1 Jg å hlvvjs ov skolgå fø t gik op fo mig t jg stig hv mi skoltøfl på. Dt ikk løg. Jg v øt til t v om og lsk hl vj tilbg til gk. Mi klsskmmts tykt ltt flgt mig ms jg møst l tøfflvæigh

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv din kollg Om dig og ddanmak i Rgion Sy Sid 22 Sik patint Patintsikkhd handl bl.a. om at lytt til patintn og om at fokus på dt, d fung. Sid 06 04 16 26 Vis mig din foskning God åd Socialt ansva D svæ bslutning

Læs mere

EPILEPSI PÅRØRENDE KAN FÅ POSTTRAUMATISK STRESS. Indstik med årets store arrangementer. Når systemet bliver modstander.

EPILEPSI PÅRØRENDE KAN FÅ POSTTRAUMATISK STRESS. Indstik med årets store arrangementer. Når systemet bliver modstander. EPILEPSI MEDLEMSBLAD DANSK EPILEPSIFORENING ÅRGANG 48 NR.4 12.2014 Idstik md åts sto aagmt Nå systmt bliv modstad Nyt om mdici PÅRØRENDE KAN FÅ POSTTRAUMATISK STRESS VI HAR FÅET NY BUTIK Dt fj vi md åbigstilbud:

Læs mere

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv Tglgaad Entpis 11-17 Snydning s up ss d hu s Å iis Skalbog n M ad Lyng Vstgad Høby Sø by Fu gl sa ng s i P s Søby and Lillinsbog Hoskæ Kals ømad lø S t Vads Møll and olm Splidh s næ d Lin Sond up up S

Læs mere

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler N. 5 Dcmb 2010 17. ågang Tmanumm: HR-statgi Fokus på mnnskt i oganisationn D blå pig på vj 2010 - t skidt tilbag hvad angå vold og tusl BO OG THOMAS HAR ORDET FYNBOLD Udgiv: Bo Blankholm Pdsn, sktaiatschf

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i k Lytf I omådt omkng Udbyhøj Lytbådhvn, vd udmundngn f Rnd Fjod og hvt lg udnfo, fnd nogt f lndt mt pændnd og vd fkvnd. Lytfk f hl lndt bøg hvt å dnn dyllk og fkg dl f Jyllnd, fo t fng n f d mng ølvblnk

Læs mere

Skoleåret 2012 2013. Vi skaber en. oelitesport.dk. indgår i din uddannelse. Kom i lære som idrætstalen. Har du viljen til at blive en af de bedste!

Skoleåret 2012 2013. Vi skaber en. oelitesport.dk. indgår i din uddannelse. Kom i lære som idrætstalen. Har du viljen til at blive en af de bedste! R T N L A T Y N Slåt 2012 2013 l DM l f Pwtl O f tl A S æ j Aaa Sf Jl stø AMas V sa va v ltst å als s 8S Pll Mat ljlø DM lv ltstat DM z TX DM-sølv f T Røssl S a L tl U18 U16 Kvalfat ltst wwwlst K læ s

Læs mere

Beslutning. Gothersgade karréen. Nansensgade 94-96, Gothersgade 155-159, Nørre Farimagsgade 65-71.

Beslutning. Gothersgade karréen. Nansensgade 94-96, Gothersgade 155-159, Nørre Farimagsgade 65-71. Beslutig FÆLLES GÅRDHAVE Gothesgade kaée Nasesgade 94-96, Gothesgade 155-159, Nøe Faimagsgade 65-71. Bogeepæsetatioe ha XX. XX 20XX tuffet byfoyelsesbeslutig om idetig af e fælles gådhave. De fælles gådhave

Læs mere

Danske Døves Ungdomsforbund Nr. 3 september 2010 DEN HVIDE MURER ASL POET NIGHT EUDY GENERALFORSAMLING MISS KONKURRENCE I GEORGIEN

Danske Døves Ungdomsforbund Nr. 3 september 2010 DEN HVIDE MURER ASL POET NIGHT EUDY GENERALFORSAMLING MISS KONKURRENCE I GEORGIEN Dask Døvs Ugdomsforbud Nr. 3 sptmbr 2010 DEN HVIDE MURER ASL POET NIGHT EUDY GENERALFORSAMLING MISS KONKURRENCE I GEORGIEN ANNONCE INDHOLD 4 I BESTYRELSENS TEGN 5 6 8 12 14 15 19 20 22 NYT FRA DDU SOMMERFERIEN

Læs mere

Forord. På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

Forord. På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Forord. Opgavr r tækt som t supplmt til læsbøgr, hvis bhovt r dr. Opgavr r god mulighd for: - at lv og lærr ka tjkk dt læst stof, f.ks. i forbidls md t læskursus i klass - at vidrudvikl lvs sproglig komptcr.

Læs mere

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE TIL KONTORER, BUTIKKER & JORDBRUGERE AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE daabak.dk VINTER 2012 Lablpint QL-710W QL-710W dn smat, kompakt lablpint md indbyggt tådløst ntkot og softwa til installation

Læs mere

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok N. 4 Oktob 2010 17. ågang Tmanumm: Klubudvikling: Dt handl om, at løft i flok Fodboldklubbn d ikk vill dø Fodbold i bønhavn Sælg din klub - mn ikk fo dyt THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, fomand FYNBOLD

Læs mere