ÅRSPLAN FOR 5. KLASSE SKOLEÅRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSPLAN FOR 5. KLASSE SKOLEÅRET 2012-13"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR 5. KLASSE SKOLEÅRET Velkommen i 5. klasse Velkommen til et forhåbentlig godt, spændende og udfordrende skoleår for alle. Femte klasse er en dejlig klasse med et godt arbejdsklima og med en god tone børn og børn samt børn og voksne imellem. Rent fagligt skal der selvfølgelig stadig læres ny viden, men der skal også arbejdes med hele klassen, og det enkelte barn ud fra de forudsætninger børnene har som årige. Ordet pubertet vil så småt blive en af de brugte vendinger, og det vil være en udfordring, men også en meget givende proces for os alle at støtte og hjælpe det enkelte barn gennem den for nogle børn så svære tid. Da børnenes udvikling sker i forskellige tempi og i forskellige retninger, kan der pludselig opstå konfrontationer, nye kammeratskabskonstellationer kan pludselig opstå på bekostning af et tidligere trygt venskab, og det kan være rigtig hårdt at opleve, at ens gode veninde/kammerat pludselig ser til anden side. Dersom dette opleves og barnet virker ked af det, er det vigtigt at ringe til undertegnede og forhøre sig om tingenes tilstand, således at barnet forhåbentlig igen kan blive trygt og glad for at gå i skole. Da de kommende vil være præget af mange udfordringer kombineret med usikkerheden om, hvem man egentlig er og hvorfor, er det vigtigt, at de voksne omkring barnet bliver den faste mur at spille opad. Børnene er ikke altid i stand til at se konsekvenserne af deres valg, så overlad det aldrig til børnene at træffe for dem store valg. Vi håber på, at få et godt år præget af glæde, tryghed, passende udfordringer for alle og ikke mindst et godt og konstruktivt samarbejde. På lærernes vegne Karen Lise Nyt i 5. klasse Sløjd Sløjd er nyt fag i 5. klasse efter jul. Klassen skal have to lektioner ugentligt. Tværfagligt arbejde på tværs af årgangene I kommende skoleår vil vi styrke samarbejdet på tværs af klasserne gennem arbejde med fælles tværfaglige emner en arbejdsform børnene kender og er trygge ved fra den samordnede indskoling. Ved denne organiseringsform opnås mange fordele bl.a. at jo flere medarbejdere, der er om en gruppe børn, jo flere aktiviteter kan der tilbydes og derved tilgodese, at ikke alle børn lærer på samme måde, ej heller at børn på samme alder ikke har det samme faglige niveau dvs. jo flere voksne jo større differentiering og mulighed for mere forskelligartede undervisningsformer. De enkelte børn vil ligeledes få mulighed for at indgå i flere sociale relationer på tværs af klasserne. Flg. emner valgt: Vilde planter Kroppen Motion Handel/økonomi Robinsonade Film Filmproduktion Billedkunst/skulptur Sport Chr. d. 4 Fredage Fredage er i dette skoleår fordybelsesdage eller temadage, om man vil. Børnene vil skiftevis have Anders i 2 fredage, Mie i en fredag og undertegnede i en fredag i alle fire lektioner. Der kan dog byttes rundt mellem lærerne, så tjek på ugesedlen, hvem der er lærer om fredagen.

2 Undervisningen: Overfaglige kompetencer/alsidige områder: Koncentration, fordybelse og engagement: Koncentration og engagement er en vigtig forudsætning for læring. Derfor skal disse kompetencer til stadighed trænes også set i lyset af alt det, der også optager børn i 7. Klasse. I takt med at børnene bliver ældre udvikles deres måde at tænke på i mere abstrakte baner dvs. børnene bliver bedre til at tænke ud over de konkrete situationer. Denne udvikling skal styrkes ved at kræve større fordybelse i de ting, der arbejdes med. Ligeledes bliver børnene mere selvstændige og med det skal de lære at blive mere selvkritiske overfor de produkter, der laver. Ansvarlighed og samarbejde: Samarbejde er svært og skal trænes, hvilket vil afspejle sig i de arbejdsmetoder og emner, der er valgt og vælges. Der skal arbejdes med ansvarlighed for såvel egne som fælles arbejdsopgaver. Selvindsigt Det er vigtigt at bevidstgøre det enkelte barn om dets personlige egenskaber samt støtte og hjælpe barnet til at arbejde med såvel stærke som svage sider. Motivation For at kunne opnår det største udbytte er det vigtigt at børnene er motiverede også overfor nye og mere ukendte opgaver, samt parate til at yde en indsats for at opnå de stillede mål. Sociale kompetencer I takt med at børnene udvikler sig, og deres verden bliver større, er det vigtigt stadig at have respekt for hinandens forskelligheder og tolerere disse. Orden Der er stadig nogle af børnene, der har svvært ved at holde orden, hvorfor der stadig skal arbejdes med dette område. Dansk Undervisningen er overvejende planlagt ud fra de valgte trinmål, og i løbet af året vil børnene stifte kendskab med forskellige undervisningsmaterialer: Over sø og land, som er titlen på 5. klasses bog i systemet Tid til dansk Tekst og tanke et nyindkøbt materiale til 6. og 7. klasse, hvor jeg vil bruge et udvalgt afsnit om læsning. Bøger fra CFU det tidligere Amtscenter Daglig dosis såvel sproglære som retskrivning dvs. diktater. Diktathæfte fra Guldhøj. Netbaseret materiale, hvor dette vil have sin berettigelse. Månedens bog: For stadig at styrke læsetræningen vil børnene stort set hver måned skulle læse en bog, som de skal anmelde for hinanden. Det vil fremgå af ugesedlerne, hvornår bøgerne skal være læst og anmeldt til. I de perioder, hvor der læses romaner på klassen vil der ikke være månedens bog. Skriftlige opgaver: 4-5 gang i løbet af året vil der være en større skriftlig opgave, som skal laves færdig hjemme. Opgaven vil ofte være formuleret i relation til det stof, der arbejdes med på klassen. Lektier: Der skal dagligt læses min 15 minutter. Derudover vil der være skriftlige arbejder, der skal gøres færdige. dag til dag lektier vil blive i et begrænset omfang i dansk. Emner: Da børnene som tidligere nævnt skal arbejde på tværs af fagene og årgangene har Anders og jeg ikke umiddelbart planlagt flere fælles emner. Hvis der skulle opstå et behov

3 herfor, vil det selvfølgelig blive meddelt ligesom målformulering med mere vil blive udsendt. Årets gang: Ved skoleårets begyndelse vil der i lighed med tidligere blive udleveret en årsplan med tilhørende aktivitetsplan. Denne vil jævnligt blive fulgt op af periodebreve indeholdende bla. målbeskrivelser for kommende undervisningsforløb, således at I hjemme kan spørge ind til og støtte jeres barn i de enkelte forløb og derved være medvirkende til, at barnet får et endnu bedre udbytte af undervisningen. Hver fredag udleveres en ugeseddel med den følgende uges aktiviteter. Det er selvfølgelig børnene selv, der skal sørge for at have tasken pakket med de rigtige bøger, penalhus, gymnastiktøj med mere, men det skader ikke lige at have hånd i hanke med, at tasken nu er pakket, og eventuelle lektier er færdiggjort. Ugesedlen udleveres hver fredag og kan altid findes på Intra. På den udleverede aktivitetsplan kan ses de på nuværende bestemte emnedage og uger ligesom andre kendte aktiviteter er lagt ind. Eventuelle ændringer og tilføjelser vil blive meddelt på Intra samt i periodebrevene. Intra: Det er mit håb og ønske, at kommunikationen mellem skole og hjem efterhånden kommer til ar foregå mere og mere på Intra dvs. at omfanget af papirkopier efterhånden reduceres. Pakning af mælk Af praktiske opgaver i 5. klasse er pakning af mælk. Børnene skal parvis i en uge ad gangen pakke mælk efter en udleveret plan, således at alle får det bestilte mælk. Det er en overkommelig, men alligevel ansvarsfuld opgave, idet mælken skal tælles op ved modtagelsen, datoer skal kontrolleres og endeligt skal taskerne pakkes korrekt og uddeles ved slutningen af 4. lektion. Ture ud af huset: Bågø d. 3. og 4. september: På Dreslette Skole har vi tradition for en tur ud af huset med overnatning i årgangene klasse, og for 5. klasses vedkommende går turen til Bågø i de nævnte dage. Vi skal cykle til Assens, og derfra med færgen til Bågø, hvor vi skal indkvarteres på naturskolen. Med til opholdet hører undervisning af en naturvejleder. Derudover skal vi udforske øen, lave mad og i det hele taget styrke det sociale i klassen. Tirsdag tager vi færgen til Assens igen og cykler tilbage til skolen. Tur til Hørvævsmuseet onsdag d. 24. oktober. Hørvævsmuseet tilbyder vævekursus for kommunens 4. eller 5. klasse, og jeg har bestilt plads den nævnte dato. I løbet af dagen skal vi se museet, og ikke mindst selv fremstille et stykke vævet stof. Tur til København i Chr. d. 4 s fodspor. Det er ligeledes en tradition, at børnene fra Dreslette Skole kommer til København én gang i løbet af deres skoletid, og nu er det vores tur sammen med 6. klasse. Turen forberedes inden ved at arbejde med Chr. d. 4 og hans tid. Turen til København indbefatter besøg på Rosenborg Slot, byvandring hvor Rundetårn, Holmens Kirke, Børsen mm besigtiges. Dagen slutter i Tivoli, hvor det vil være muligt at købe et turarmbånd (egenbetaling)og hygge sig i nogle timer. Datoen er endnu ikke fastsat, men det bliver i slutningen af juni dvs. umiddelbart før sommerferien.

4 OBLIGATORISKE EMNER UEA - uddannelse, erhverv og arbejdsmarked De tre områder findes ikke som selvstændige fag i skolen, men skal indgå i andre fag, emnearbejde og i tværfaglige forløb. Herunder ses en generel beskrivelse, årets indsats på områderne findes sidst i planen. Undervisningen i UEA skal bl.a. gøre børnene parate til at træffe kvalificerede valg, som senere også skal omfatte videre udannelse. Dette kræver både selvindsigt og indblik i de mange forhold og vilkår indenfor områderne erhverv, uddannelse og arbejdsmarked. Færdselslære Grundlæggende kundskaber og færdigheder skal udvikles indenfor følgende områder: Sikker trafikal adfærd færdigheder gå, cykle mv. Samspil, regler og risici sammenhæng mellem adfærd og risiko Ansvarlighed i trafikken opmærksom på og hensyn til andre SSF - sundheds, seksualundervisnin g og familiekundskab Undervisningen skal bl.a. give indsigt i forhold, der påvirker sundhed, seksualitet og familieliv, og i samspillet mellem sundhed og miljø. Den skal udvikle forudsætninger for at kunne tage kritisk stilling og handle, for at fremme egen og andres sundhed, og give viden om sundhed, seksualitet og familieliv. NYE FAG I 5. KLASSE Sløjd Faget sløjd på Dreslette skole er naturligvis baseret på FÆLLES MÅL og omfatter disse fire punkter: Design og produkt Materiale- og værktøjskendskab Kulturteknikker Skabende processer Gennem arbejdet med de forskellige materialer opnår eleverne et kendskab til disses egenskaber og anvendelsesmuligheder. De oplever glæden ved at gøre sig umage i processen og tilfredsheden med det færdige produkt. Gennem samtale hjælpes eleven med forløbet fra ide/inspiration til planlægning og udførelse af arbejdsopgaven. De maskiner, der er i sløjdlokalet må bruges af eleverne(med få undtagelser ). Eleverne lærer at udnytte de arbejdsmæssige fordele ved at benytte moderne maskiner, - men samtidig skal de gøres bevidste om, at man med håndværktøj som kniv, høvl, stemmejern/rundjern, træfil og sandpapir i forskellig finhed, kan opnå et anderledes produkt end med maskinernes hjælp. Groft sagt forskellen på industri og håndværk, - også med bevidsthed om historiske og kulturmæssige forskelle. Eleverne skal opnå glæde ved faget og lyst og mulighed for senere i livet at drage nytte af det, de lærte om bl.a. materialer og arbejdets udførelse. Som forældre kan I styrke jeres børns interesse for sløjd ved selv at udvise interesse for, hvad der sker i sløjdtimerne. Snak også om, hvordan jeres møbler og brugsting derhjemme er. Er de gamle/nye, grimme/pæne, håndværk/industri osv. I kan besøge museer for bl.a. gammelt håndværk og i det hele taget snakke om, hvordan ting er lavet og hvad de mon bruges til.

5 ALSIDIGE OMRÅDER Koncentration, fordybelse og engagement Ansvarlighed og samarbejde at samle sig og arbejde målrettet med en opgave. at gøre sig umage og være grundig i arbejdet med de stillede opgaver. at være selvkritisk. at udvise engagement. at kunne tage ansvar for sig selv at kunne tage medansvar for andre at kunne tage medansvar for det fælles rum at kunne samarbejde at kunne indgå i fællesskaber at kunne aflæse andre at kunne acceptere forskelligheder Motivation at kunne tage initiativer at have en positiv tilgang til det at gå i skole at kunne holde fast i de mål, der er fastsat Selvindsigt at kunne se forbindelse mellem tanke, følelser og handling/reaktioner at kunne vise følelser på rette måde, tid og sted i relation til de rette personer at kunne overvinde nederlag uden at blive slået ud Sociale kompetencer at respektere og give plads til hinanden og hinandens forskelligheder at udvise respekt, tolerance og forståelse Orden at huske sine ting i hverdagen at få struktur på sine ting at få afleveret sine ting til tiden at gøre sig umage med at holde orden i hæfter, mapper mm. HUMANISTISKE FAG Dansk DANSK i 5. KLASSE Det talte sprog at kunne bruge sproget i forskellige sammenhænge at udvide ordforrådet at kende til kropsprogets betydning at kunne vurdere det valgte sprog i forhold til en passende anledning Det skrevne sprog læse at bevare lysten til at læse at få kendskab til litteraturens rigdom at kende forskellige genrer og deres kendetegn at kende til forskellige læseteknikker og deres anvendelse at vurdere og anvende det læste Det skrevne sprog skrive at disponere og skrive tekster i forskellige sammenhænge at kunne skrive i et varieret og afvekslende sprog at kunne stave korrekt at kende ordklasserne og deres bøjninger at kunne skrive i et korrekt dansk.

6 Kristendom Sprog, litteratur og kommunikation at kunne anvende sproget i forskellige sammenhænge at kende forskel på det talte og det skrevne sprog at kunne skrive et korrekt grammatisk dansk at kende begreberne hel ledsætninger at kunne sætte komma Faget handler om, hvordan vi kan leve livet individuelt og som en del af fællesskabet. Kristendomskundskab deles op i 4 områder Livsfilosofi og etik Bibelske fortællinger Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng Ikke kristne religioner og andre livsopfattelser (Dette område belyses først nærmere på 8. og 9. klassetrin dvs. det er først her en egentlig gennemgang af de andre store religioner finder sted) I 5. klasse anvendes grundbogen Liv og religion samt netbaseret materiale. Mål: at kunne udtrykke sig om, hvad det vil sige at være menneske, samt om tro kan have betydning for den måde, vi lever vores liv på. at kunne give eksempler på sammenhængen mellem værdier, normer og måden, man lever på. at kunne udtrykke sig om livets spørgsmål at kende forskel på Det Gamle og Det Nye Testamente modsætninger og ligheder. at kende udvalgte lignelser og deres betydning at kende særlige begivenheder i kristendommen. at kende til religiøse symboler at kende til udvalgte salmer og sange. Historie Engelsk at kunne fortælle om magtforholdet mellem konge og kirke i Danmark at kunne fortælle om mødet mellem europæerne og andre folk og forklare magtforholdene at kunne fortælle om kendte danske kvinder og mænd og vurdere, om deres indsats kan spores i dag at kende til betegnelser for tidsepoker og kunne placere dem i en absolut kronologisk sammenhæng at opsøge viden om fortiden i forskellige bøger og medier at turde udtrykke sig på engelsk at kunne forstå et enkelt talt engelsk anvendt om letgenkendelige emner at videreudvikle ordforråd at kunne anvende sproget til spørgsmål og svar ved at tage udgangspunkt i dagligdagen og letgenkendelige emner at kunne deltage i dialoger, rollespil, lege og spil at kunne lytte og følge med i lyd og billeder at kunne forstå korte, enkle skrevne tekster at kunne stave og skrive enkelte ord og sætninger at kende til ental og flertal, nutid og datid at kende til kultur og levevilkår i engelsktalende lande at lære gode arbejdsvaner, som gør eleverne mere og mere selvhjulpne - f.eks. finde ud af et ords betydning ved at slå op i en billedordbog eller anden ordbog NATURVIDENSKAB Matematik at kende og kunne benytte regnearterne gange og dele og kende til regnehierarki at kende brøker, decimaltal og enkelte procenttal og deres sammenhæng at kende forskellige plane figurer og at kunne måle og afsætte vinkler at kunne foretage flytninger som spejling, parallelforskydning og drejning at kende forskellen på længde, flade og rummål og kunne omskrive disse at kende til reduktioner, funktioner, ligninger og uligheder at kunne tegne arbejds-, isometrisk- og konstruktions tegning

7 at kende til figurer og målestoksforhold at kende til gennemsnit at udvikle en fornemmelse af chance og risiko at kunne benytte regneark og dynamisk geometriprogram, hvor det er hensigtsmæssigt Natur/teknik at kende til den naturvidenskabelige tankegang altså at iagttage, undres, stille spørgsmål og søge at finde svar at kende til samspillet mellem menneske og natur at undersøge tekniske ting at udvikle elevernes glæde ved at færdes hensynsfuldt i naturen at kende vigtige menneskelige organsystemer, herunder kredsløb og væsentlige faktorer, der fremmer sund livsstil at kende til kredsløb og fotosyntese m.m. at geografisk navnestof både lokalt og globalt PRAKTISK- MUSISKE FAG Idræt Musik Billedkunst Håndarbejde at skabe og bevare glæden ved at bevæge sig at tydeliggøre, at man kan dyrke motion på rigtig mange måder at træne og styrke det sociale samvær at hvert enkelt barn får en stor bevidsthed om egen krops funktion og muligheder at børnene i svømning bliver trygge og glade for at bevæge sig i vand at børnene lærer og træner forskellige svømmearter og kan bjærge. Gennem bl.a. at lytte til musik, danse, synge, spille sammen på instrumenter arbejdes der på, at hver enkel elev når så langt, som muligt i alle trin - og slutmål i fagets forløb fra 1. til 6. klasse. Der arbejdes også på, at faget pædagogisk/fagligt kan bruges og indgå i tværfaglige emner i de forskellige klasser. I 5. klasse er der dog særlig focus på, at eleven skal kunne: deltage i sammenspil i forskellige genrer og stilarter være opmærksom på det musikalske udtryk i sammenspillet producere lydforløb, lydillustrationer og klangkulisser over fortællinger, eventyr, digte eller historier udføre fri rytmisk eller melodisk improvisation over en fastlagt akkordfølge lytte opmærksomt og med forståelse til musik i forskellige genrer og stilarter identificere vigtige træk ved musik fra udvalgte perioder i den vesterlandske musikkultur vise kendskab til nogle centrale musikhistoriske skikkelser med tilknytning til disse perioder. Målet i 5. klasse er at eksperimentere med digitale billeder at arbejde med billedfortælling at arbejde med plane billeder at eksperimentere med mønstre at kende til arkitektur og dens betydning at videreudbygge farvelæreprincipper At formgive og fremstille tekstile produkter at udnytte kendskab til andre materialers anvendelsesmuligheder at beherske et bredt udvalg af fagets teknikker at kende relevante fagudtryk at kende og efterleve sikkerhedskrav i undervisningen at kende til forskellige kulturers og historiske perioders formgivning. at eksperimentere med materialer, teknikker, farver, form og funktion at forholde sig til det færdige produkt ud fra en æstetisk, funktionel og kommunikativ synsvinkel

8 Emner mv. Uddannelse, erhverv og arbejdsmarked Færdselslære Sundheds, seksualundervisning og familiekundskab Vilde planter Kroppen/motion Handel/økonomi Robinsonade Film Filmproduktion Billedkunst/ skulptur at udvælge og præsentere et erhverv efter egen interesse at kende sammenhæng mellem skolegang og senere uddannelse Området vil ikke blive taget op som selvstændigt emne i 5. klasse, men vil blive inddraget i samtaler, når dette vil være naturligt. at kunne transportere sig selv sikkert og lovligt at deltage i Alle børn cykler september at cykle til Assens tur/retur Målet i 5. klasse er at vide, hvor vigtigt kost, motion og søvn er at vide, hvor vigtige familie og venner er for at man trives at kende til hygiejne at vide, hvad der sker i puberteten. Området tages op i forbindelse med sundhedsdagene i oktober samt i Uge sex. at kende planters opbygning, levesteder og formering at kende til livsbetingelser (lys, næringsstoffer mm) at kende navnene på udvalgte arter at indsamle, kategorisere og bearbejde de indsamlede planter (lave herbarium, aftryk og lignende) at samarbejde på tværs af klasserne at kende til kroppens opbygning (anatomi) og funktioner at kende til kroppens behov (sund mad, ernæring og bevægelse) at kunne vælge hensigtsmæssigt for at fremme egen sundhed både fysisk og psykisk at samarbejde på tværs af klasserne i forskellige undervisningssituationer Motion at få kendskab til forskellige motionstyper og anvende disse at få kendskab til iltoptagelse og energiomsætning i kroppen at få lyst til at motionere at få kendskab til motions betydning for et godt velbefindende at kende til handelsfaglige begreber (netto, brutto, fortjeneste, rabat, tab) at få kendskab til og kunne anvende procentregning at kunne bruge relevante teknologiske hjælpemidler at anvende matematik fra dagligdagen at kende til penge som betalingsmiddel samarbejde og finde relevante løsningsmuligheder ud fra et givent problem at have kendskab til det valgte område og kunne overleve i dette at kunne lave, præsentere modeller og formidle relevant viden at kende til films opbygning (den lille berettermodel mm.) at kende til films virkemidler (perspektiv, lyd, farvevalg, close up mm.) at se og analysere film at kunne lave personkarakteristikker og miljøskildringer at kunne samarbejde om en enkel film- og tv-produktion fra ide til færdigt produkt at kunne lave en drejebog ud fra egne ideer at kunne bruge det tidligere indlærte i praksis at kunne filme, redigere og færdiggøre med diverse effekter at få kendskab til udvalgte skulpturer og skulptørerne at kunne anvende et andet formsprog som udtryksmiddel at få kendskab til relevante teknikker og metoder at udforme en skulptur fra ide til færdigt produkt individuelt eller i grupper

9 at kunne formidle og udstille det færdige produkt. Sport Chr. d. 4 at få kendskab til og lære forskellige sportsgrene og deres historie at få kendskab til markante personer indenfor de enkelte sportsgrene at kende regler og udtryk fra sportsgrene at prøve forskellige sportsgrene at planlægge og afvikle et Dreslette mesterskab at få kendskab til Chr. d. 4. og hans virke at få kendskab til Danmarks styreform og historie på Chr. d. 4. s tid. at få kendskab til bygninger bygget i Chr. d. 4. regeringsperiode Ret til ændringer forbeholdes

ÅRSPLAN FOR 6. KL. SKOLEÅRET 2012-13

ÅRSPLAN FOR 6. KL. SKOLEÅRET 2012-13 ÅRSPLAN FOR 6. KL. SKOLEÅRET 2012-13 VELKOMMEN I 6. KLASSE Et nyt og sidste skoleår begynder med nye og spændende udfordringer. I skoleåret 2012/2013 er der 18 elever i 6. klasse 11 piger og 7 drenge.

Læs mere

ÅRSPLAN FOR INDSKOLINGSKLASSEN SKOLEÅRET 2012-13

ÅRSPLAN FOR INDSKOLINGSKLASSEN SKOLEÅRET 2012-13 ÅRSPLAN FOR INDSKOLINGSKLASSEN SKOLEÅRET 2012-13 VELKOMMEN Nu er vi klar til et nyt skoleår. For os alle vil det være en forandring i år, da vi nu har en indskolingsklasse. Vi er tre personer fast knyttet

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Årsplan for kristendom i 2.a

Årsplan for kristendom i 2.a Årsplan for kristendom i 2.a Fællesmål: Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin. Årsplan for 5A kristendomskundskab skoleåret 2012-13 IK Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 6 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 Årsplan for engelsk i 5. kl. 2013-14 Trinmål for 5. 7. klassetrin (Taget fra fælles mål, Undervisningsministeriet) Kommunikative færdigheder forstå tilstrækkeligt

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 0 KLASSE

ÅRSPLAN FOR 0 KLASSE ÅRSPLAN FOR 0 KLASSE 2016-2017. At lægge et fundament for skolens arbejde med elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets nysgerrighed, videbegær og lyst

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Formål for børnehaveklassen

Formål for børnehaveklassen Formål for børnehaveklassen 1. Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag Engelsk Status I 5.klasse vil vi have 3 ugentlige lektioner i engelsk. De ligger som enkelt lektioner fordelt på 3 dage, så eleverne kan få en lille daglig dosis. Der er dog mulighed for at rokere rundt

Læs mere

SVÆRDKAMP PÅ SØBYGAARD SE DINE RIDDERE I AKTION PÅ SØBYGAARD

SVÆRDKAMP PÅ SØBYGAARD SE DINE RIDDERE I AKTION PÅ SØBYGAARD SVÆRDKAMP PÅ SØBYGAARD SE DINE RIDDERE I AKTION PÅ SØBYGAARD Middelalderen og renæssancen var spændende tider, for dengang fandtes rigtige riddere med sværd og skjolde. I krig og til ridderturneringer

Læs mere

Det er vores mål, at undervisningen tilrettelægges sådan, at eleverne skal kunne:

Det er vores mål, at undervisningen tilrettelægges sådan, at eleverne skal kunne: Årsplan 4. klasse Dansk 2017/18 Trine Person Det er vores mål, at undervisningen tilrettelægges sådan, at eleverne skal kunne: Deltage aktivt i undervisningen Samarbejde på flere planer Blive medansvarlige

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer

Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 315 Offentligt Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer Læse i alle fag Status for Gudrun slutningen af 3. klasse Gudrun er

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Årsplan og skema gr. 2

Årsplan og skema gr. 2 Årsplan og skema gr. 2 Skema 2014-15 Mandag CE/MJ/OR Tirsdag MJ/CE Onsdag Torsdag CE/OR Fredag OR/SL 9.00-9.55 Morgensang Engelsk Fællestime (IJ) Samfundsfag Matematik Nyheder Pause 10.20-11.00 Pause 11.10-11.50

Læs mere

Musik på. Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013

Musik på. Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013 Musik på Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013 1 Musik på Helsinge Realskole Vi vægter den daglige morgensang højt på vores skole. Her bliver to af vores kerneværdier tradition og

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, med de ændringer der følger af 4 i

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Musik. Formål for faget musik. Slutmål for faget musik efter 6. klassetrin. Musikudøvelse. Musikalsk skaben

Musik. Formål for faget musik. Slutmål for faget musik efter 6. klassetrin. Musikudøvelse. Musikalsk skaben Musik Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Undervisningen

Læs mere

Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole Sang og musik anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag for børn i alle aldre. På Sdr. Vium Friskole undervises i sang og musik en lektion ugentligt

Læs mere

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Specialklasse på Fryndesholm Skole Regnbuen Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Overordnet i Regnbuen Elevgruppen i Regnbuen er elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Det betyder, at

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

Fagplan for Natur/ teknik. Slutmål

Fagplan for Natur/ teknik. Slutmål FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for Natur/ teknik ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Formål Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne

Læs mere

Læseplan for børnehaveklasserne

Læseplan for børnehaveklasserne Læseplan for børnehaveklasserne Børnehaveklassernes overordnede mål Undervisningen i børnehaveklassen er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom. Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside.

Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom. Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside. Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside. Årsplan Kristendomskundskab 1. årgang 2012/2013 Periode og emne Materialer Metode/arbejdsform Mål

Læs mere

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Sløjd. Skoleafdelingen

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Sløjd. Skoleafdelingen Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Sløjd Skoleafdelingen Forord Evaluering en uendelig(t) spændende historie I 1993 vedtog det da siddende Folketing med baggrund i et bredt forlig

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Årsplan 5.-7. C 2012/2013

Årsplan 5.-7. C 2012/2013 Årsplan 5.-7. C 2012/2013 Klasselærere: Lise-Lotte Kallesøe og Jan Mastrup Status: Klassen består af 5 drenge og 4 piger i alderen 11-12 år. Klassen er en sammenbragt klasse, der består af elever fra to

Læs mere

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole.

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Undervisningen på Halsnæs Lilleskole tager afsæt i de fælles trinmål, der er udstukket af undervisningsministeriet for folkeskolen, kaldet Fælles Mål.

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Årsplan for engelsk 7.x SJ

Årsplan for engelsk 7.x SJ Formålet med faget engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Fag, fællesskab og frisk luft

Fag, fællesskab og frisk luft Fag, fællesskab og frisk luft En skole for alle med plads til forskellighed En fælles bestræbelse Indhold i skolen Mellemtrinnet på Ørkildskolen er 4.- 6. årgang. På hver årgang er der fire eller fem klasser

Læs mere

Årsplan for gruppe 3 2013-14

Årsplan for gruppe 3 2013-14 Årsplan Denne årsplan er udarbejdet med udgangspunkt i Undervisningsministeriets Fælles mål for Folkeskolen. Jeg har taget udgangspunkt i trinmålene efter 5. eller 6. årgang. Årsplanen er endvidere udarbejdet

Læs mere

Kristendom delmål 3. kl.

Kristendom delmål 3. kl. Kristendom delmål 3. kl. Livsfilosofi og etik tale med om almene tilværelsesspørgsmål med brug af enkle faglige begreber og med en begyndende bevidsthed om det religiøse sprog samtale om og forholde sig

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning

Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 1 Skoleåret 2017 / 2018 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 2 Indhold Velkommen i skole!... 3 Hvornår skal mit barn i skole?... 4 Om overgangen fra daginstitution til skole... 4

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 Hvad skal der ske Ugenr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

Materielt Design 2. 6. klasse

Materielt Design 2. 6. klasse Materielt Design 2. 6. klasse Faget Materielt Design på Interskolen er en samtænkning af følgende af folkeskolens fag: håndarbejde, sløjd og billedkunst. Undervisningen vil derfor i praksis inddrage alle

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Årsplan for håndarbejde & håndarbejde i 5. klasse

Årsplan for håndarbejde & håndarbejde i 5. klasse Årsplan for håndarbejde & håndarbejde i 5. klasse 2010-11 Vanløse den 6. juli 2010 af Musa Kronholt Undervisningen i håndarbejde og sløjd er tilrettelagt således at året deles i to, hvor det første halve

Læs mere

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1 Parat til DESIGN FORMÅL & INDHOLD Parat til design // & indhold 1 INDHOLD Målgruppe Elever med erhvervs- og husholdningsfaglig interesse for design og sund livsstil 3 Parat til Design vil gøre eleven mere

Læs mere

Undervisningsplan for slutmål for Sløjd/håndarbejde

Undervisningsplan for slutmål for Sløjd/håndarbejde RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for slutmål

Læs mere

Årsplan for grundskolen 2013-14

Årsplan for grundskolen 2013-14 Årsplan for grundskolen 2013-14 Mål: Grundskolens overordnede mål er: at eleverne får lært de grundlæggende kundskaber og færdigheder der er fundament i den videre læring at undervisningen i grundskolen

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.:

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.: Lone s dagpleje Lones dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang 22 6752 Glejbjerg Tlf.: 75198111 Lone Hagedorn Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen At lægge et fundament for skolens arbejde med elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets nysgerrighed, videbegær og lyst til at

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin Læseplan for faget natur/teknik 3. 6. klassetrin Nysgerrighed, arbejdsglæde og udforskning skal have plads og tid til at udvikle sig. Undervisningen baseres fortrinsvis på elevernes egne oplevelser, undersøgelser

Læs mere

Årsplan for håndarbejde & sløjd i 4. klasse

Årsplan for håndarbejde & sløjd i 4. klasse Årsplan for håndarbejde & sløjd i 4. klasse 2010-11 Vanløse den 6. juli 2010 af Musa Kronholt Undervisningen i håndarbejde og sløjd er tilrettelagt således at året deles i to, hvor det første halve år

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE Klasse/hold: 7A Skoleår: 12/13 Lærer: Cecilie Handberg CJ Årsplanen er dynamisk. Dvs. at der i årets løb kan foretages ændringer, og årsplanen er derfor at betragte som

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin

Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin UVMs Trinmål synoptisk fremstillet: Musikudøvelse Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin deltage opmærksomt i legende musikalsk udfoldelse deltage opmærksomt

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Årsplan for 3.a Tingagerskolen 2012/2013

Årsplan for 3.a Tingagerskolen 2012/2013 EMNE: ÅRSPLAN 3.A TINGAGERSKOLEN 2012/2013 Overordnede mål for 3.a Årsplan for 3.a Tingagerskolen 2012/2013 GH,HE,HY,JS,LM Det skal være trygt og rart at gå i skole. Vi ønsker at bevare elevernes naturlige

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

KRISTENDOM OG BILLEDKUNST

KRISTENDOM OG BILLEDKUNST KRISTENDOM OG BILLEDKUNST Årsplan for kristendom og billedkunst 0.- 1.- 2. klasse (2013/14) Kristendom og billedkunst bestå af to ugentlige lektioner i skoleåret 2013/14. Der vil perioder hvor der fokuseres

Læs mere

sortere materialer og stoffer efter egne og givne kriterier demonstrere ændringer af stoffer og materialer, herunder smeltning og opløsning

sortere materialer og stoffer efter egne og givne kriterier demonstrere ændringer af stoffer og materialer, herunder smeltning og opløsning Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne gennem oplevelser og erfaringer med natur og teknik opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge og udvikler

Læs mere

ALSØNDERUPMODELLEN. Den 29. april 2014

ALSØNDERUPMODELLEN. Den 29. april 2014 ALSØNDERUPMODELLEN Den 29. april 2014 PROGRAM Præsentation af elevernes opfattelse: Hvad er god læring? Input fra forældremødet i efteråret: Hvad er vigtigt at tage med i overvejelserne? Ledelsen præsenterer

Læs mere

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice s dagpleje Alices dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice Nicoline Petersen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen Årsplan for 2.a Tingagerskolen 2013/2014 LK JS og DG Overordnede mål for 2.a: Det skal være trygt og rart at gå i skole. Vi ønsker at bevare elevernes naturlige nysgerrighed og styrke deres evne til at

Læs mere

Slutmål og undervisningsplan for faget Billedkunst

Slutmål og undervisningsplan for faget Billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst: Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder gennem kreative og skabende fremstillinger. Ved at producere,

Læs mere

Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten.

Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten. Indhold Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten. Til forældrene side 1 Folkeskoleloven om børnehaveklassen side 2 Børnehaveklassens overordnede mål side 2 Undervisningen i børnehaveklassen side 2

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Årsplan ⅚ klasse dansk 2013/14 Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet

Læs mere

Fagårsplan 13/14 Fag: Dansk Klasse: 7. B Lærer: Connie Bohn Fagområde/ emne

Fagårsplan 13/14 Fag: Dansk Klasse: 7. B Lærer: Connie Bohn Fagområde/ emne Fagårsplan 13/14 Fag: Dansk Klasse: 7. B Lærer: Connie Bohn Fagområde/ emne Periode Mål Eleverne skal: Arbejdsform Materialer Evaluering Hvem er I? Hvem er jeg? Hvad vil vi i klassen? Navnesymbolik stamtræ,

Læs mere

Årsplan og skema gr. 2

Årsplan og skema gr. 2 Årsplan og skema gr. 2 Skema 2015-16 Mandag CE/MJ/OR Tirsdag MJ/CE Onsdag Torsdag CE/OR Fredag OR/SL 9.00-9.55 Morgensang Engelsk Fællestime (IJ) Natur/Teknik Matematik Dansk Pause 10.20-11.00 Pause 11.10-11.50

Læs mere

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Materiale til FILOSOFI i PRAKSIS af Henrik Krog Nielsen på Forlaget X www.forlagetx.dk FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Herunder følger en beskrivelse af FILOSOFI i PRAKSIS i forhold til almene kvalifikationer.

Læs mere

Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse

Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse Bemanding i MIM-timerne: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA - Mål for undervisningen: Mange af eleverne har behov for,

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Årsplan for 1.a Tingagerskolen 2012-2013

Årsplan for 1.a Tingagerskolen 2012-2013 Årsplan for 1.a Tingagerskolen 2012-2013 Klassens sociale mål: I 1. klasse skal vi blive gode til: At lytte til og respektere hinanden. At hjælpe hinanden At passe på egne og andres ting At passe på hinanden,

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Mellemtrinnet. - vi binder skolen sammen

Mellemtrinnet. - vi binder skolen sammen Mellemtrinnet - vi binder skolen sammen Profil for mellemtrinnet på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går på mellemtrinnet

Læs mere

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15 Digital undervisning - ipad: I udskolingen er undervisningen digital i de fleste timer, da alle elever bruger den af skolen udleverede ipad som platform. Der vil derfor, for så vidt muligt, ikke have bøger

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte s dagpleje Dortes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte Guldberg Nielsen Redigeret af Maria Moesgaard Kære forældre. Velkommen

Læs mere