Referat af bestyrelsesmøde den 5. november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde den 5. november 2014"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde den 5. november 2014 i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S Dato: 5. november 2014 Tidspunkt: Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, 3000 Helsingør I mødet deltager: Formand Per Tærsbøl Næstformand Gitte Kondrup Bestyrelsesmedlem Ib Kirkegaard Bestyrelsesmedlem Peter Poulsen Bestyrelsesmedlem Jens Erik Jakobsen Bestyrelsesmedlem Jan Dam Christensen Bestyrelsesmedlem Dennis J. Knudsen Bestyrelsesmedlem Christian H. Hansen Bestyrelsesmedlem Bjørn Andersen Bestyrelsesmedlem Steffen Agger Adm. direktør Jacob Brønnum Direktionssekretær Helle Andersen Vandchef Morten Timmermann Økonomichef Jette Thelin deltager under punkt 4 og 9 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Formanden orienterer 3. Direktionen orienterer Punkter til beslutning: 4. Budget 2015 Vand A/S og Spildevand A/S 5. Anlægsplan 2014 status og revision 30. september Vand A/S og Spildevand A/S 6. Etablering af fosforanlæg - Spildevand A/S 7. Særbidrag Spildevand A/S Punkter til orientering: Drifts- og Myndighedsforhold 8. Etablering af klimaskærm ved Hellebæk Vandværk Vand A/S Regulering, rammevilkår & økonomi 9. Kvartalsregnskab 3. kvartal Vand A/S og Spildevand A/S 10. Prisloft 2015 Vand A/S og Spildevand A/S Styringsmæssige relationer 11. Beslutning om fravigelse af tavshedspligten 12. Kommunikation 13. Mødeplan Eventuelt Bestyrelsesmøde den 5. november

2 Bilagsoversigt: Bilag 4.1 Driftsbudget 2015 inkl. takster tavshedspligt ikke fraveget Bilag 4.2 Budget 2015 resumé Bilag 4.3 Anlægsplan 2015 tavshedspligt ikke fraveget Bilag 5.1 Anlægsplan 2014 Bilag 7.1 Bekendtgørelse Bilag 9.1 Kvartalsregnskab 3. kvartal tavshedspligt ikke fraveget Bilag 9.2 Kvartalsregnskab 3. kvartal - resume Bilag 10.1 Afgørelse - Forsyning Helsingør Vand AS Bilag 10.2 Afgørelse Forsyning Helsingør Spildevand AS Bestyrelsesmøde den 5. november

3 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Formanden orienterer Formanden orienterer mundtligt om sager og forhold relateret til varetagelsen af bestyrelsesarbejdet for selskabet Formanden orienterede om byrådsmødet den 27. oktober, hvor 24 ud af 25 byrådsmedlemmer stemte ja til planer på Energivej. Samtidigt var der også opbakning til at fortsætte lokalplansarbejdet for området. Formanden orienterede om at der mandag den 3. november 2014 er afholdt et møde mellem borgmestre og bestyrelsesformænd for forsyningsselskaberne angående den kommende fusionsundersøgelse. Formanden orienterede om at der er afholdt nabo møde med beboerne på Energivej og at generalforsamlingen for Forsyning Helsingør A/S har godkendt planerne for et driftscenter på Energivej. 3. Direktionen orienterer Direktionen orienterer mundtligt om sager og forhold relateret til den daglige ledelse af selskabet. Direktøren orienterede om en forestående stævning vedr. tilslutningsbidrag, hvor grundejeren bliver stævnet. Direktionen orienterede om en stævning, som selskabet er ved at udtage i et kundeforhold. Bestyrelsesmøde den 5. november

4 Punkter til beslutning: 4. Budget 2015 Bilag 4.1 Driftsbudget 2015 inkl. takster tavshedspligt ikke fraveget Bilag 4.2 Budget 2015 resumé Bilag 4.3 Anlægsplan 2015 tavshedspligt ikke fraveget Bestyrelsen har på møde 19. september 2014 fastlagt principper og mål for udarbejdelse af budget Der foreligger nu forslag til budget 2015, som er indarbejdet inden for ovenstående principper og mål. Budgetmaterialet vil blive præsenteret på mødet. Budgetmaterialet indeholder: - Driftsbudget med takster og taksblade - Anlægsbudget Takster for vand og spildevand skal godkendes i Helsingør Kommune. Der er tale om en legalitetskontrol, hvor kommunen som myndighed skal sikre, at prisloftet er overholdt. Direktionen indstiller, at: Budget 2015 med tilhørende materiale godkendes. Takster for vand og spildevand sendes til legalitetskontrol og godkendelse i Helsingør Kommune. Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne. Bestyrelsesmøde den 5. november

5 5. Anlægsplan 2014 status og revision 30. september 2014 Bilag 5.1 Anlægsplan 2014 Direktionen har udarbejdet status og forslag til budgetrevision for anlægsplan Der er pr. 30. september 2014 realiseret 70 % af anlægsplanen for Der er udarbejdet forslag til revidering af anlægsplanen for selskaberne til bestyrelsens godkendelse. Endvidere har direktionen løbende disponeret og godkendt en række tillægsbevillinger i anlægsplanen jvf. direktionsinstruksen, hvor der er tale om ændringer af mindre samt sædvanlig og ordinær karakter. Disse bedes bestyrelsen tage til efterretning. Vand A/S Direktionen har godkendt en tillægsbevilling på TDKK 900. Spildevand A/S Der søges om tillægsbevilling med TDKK 620. Primært på grund af: 1) Anlægsopgaven Mindre anlægsopgaver kloakteam, som går fra MDKK 7 til ca. MDKK 10. Projektet forventes at blive anvendt i større omfang end ansøgt hvorfor projektet bør opjusteres med MDKK 3. Årsagen til denne opjustering er, at karakteren af opgaver er ændret fra en række mindre opgaver (f.eks. skift af dæksler) til større anlægsopgaver, med væsentligt større materiale forbrug. 2) Ny kloak i Hornbæk. Fra MDKK 9,2 til MDKK 7. Projektet forventes ikke at blive anvendt i samme omfang som ansøgt hvorfor projektet kan nedjusteres med MDKK 2,2. Årsagen til denne nedjustering er at budgettet var lagt på baggrund af et usikkert overslag samt at vi har fået forhandlet hos frem til nogle gode enhedspriser. De penge der var afsat til uforudselige udgifter er ikke anvendt i samme grad som forventet. Derfor denne nedjustering. 3) Produktionsanlæg på renseanlæggene. Fra MDKK 5 til MDKK 6. Projektet Produktionsanlæg på renseanlæggene forventes at blive anvendt i større omfang end ansøgt hvorfor projektet bør opjusteres med 1 mio. Årsagen til denne opjustering er dels nødvendige tagreparationer på Nordkystens Renseanlæg, og udskiftning af ødelagte riste som følge af usædvanlig megen sand i rørene (efter stormen Bodil), samt udskiftning af omrører i rådnetårnet på Helsingør Renseanlæg. Direktionen indstiller, at Direktionens godkendelse af tillægsbevillinger til anlægsplanen tages til efterretning. Forslag til revision af anlægsplanen godkendes. Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne. Bestyrelsesmøde den 5. november

6 6. Etablering af fosforanlæg På renseanlæggene er der ofte problemer med aflejringer af struvit (fosfor i fast form), som kræver rensning og vedligehold med jævne mellemrum. Da fosfor er et vigtigt plantenæringsstof og da det tillige er et stof, som vi betaler spildevandsafgift (165,- kr. pr. kg) for at lede i havet, så har vi undersøgt markedet for muligheder for at løse dette problem. Vi har set på følgende metoder og anlæg: - Canadisk anlæg, som laver 80 % rent fosfor, der bliver til faste korn og som er nemt håndterbart. - Århus Vand har udviklet et lignende typeanlæg - Ekobalans har udviklet et anlæg, hvor fosforen udvindes til et jordlignende produkt, som kan forædles til egentlig gødning (tilsættes nitrat og kalium m.m.) Fælles for de to første anlæg er, at det er pladskrævende og høje anlæg og som skal have en stor kapacitet for at blive rentable. Ekobalans er et anlæg, der let kan tilpasses anlægsstørrelsen i Helsingør og som vil kunne etableres i de eksisterende bygninger. På renseanlægget i Helsingborg er det et anlæg, som kører med gode resultater. I fremtiden vil fosfor være et grundstof, som der vil være mangel på og med et muligt anlæg til fosforfældning har vi en unik mulighed for både at løse et problem med aflejringer, mindske udledningen til havet og sikre at fosforen kommer tilbage i naturkredsløb som gødning på marker eller i blomsterbede. Investeringen i et fosforfældnings anlæg ventes at være 5 mio. kr., med en tilbagebetalingstid på 8 år. Etableringen giver besparelser på tilsætningen af fældningsmidler, lavere spildevandsafgift og vil kunne øge gasproduktionen. I tilbagebetalingstiden er der ikke forudsat en pris på fosforen. Kan den sælges, sænkes tilbagebetalingstiden. I budget 2015 er indarbejdet 5 mio. kr. Direktionen indstiller, at Fosforfældningsanlæg etableres og omkostningen indarbejdes i anlægsplan i budget Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. Bestyrelsesmøde den 5. november

7 7. Særbidrag Bilag: 7.1 Bekendtgørelse Naturstyrelsen har den 16. oktober 2014 udsendt bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand med ikrafttrædelse 17. oktober. Bekendtgørelsen betyder, at spildevandsselskaberne med virkning fra 1. januar 2015 skal opkræve et særbidrag for ejendomme, hvorfra der udledes særligt forurenet spildevand. Som det fremgår af bekendtgørelsen 8, skal spildevandsselskaberne senest 1. december 2014 sikre, at betalingsvedtægten er i overensstemmelse med regler i bekendtgørelsen, og kommunalbestyrelsen skal senest 31. december 2014 godkende en betalingsvedtægt i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen giver ikke faste retningslinjer for hvilke ejendomme/virksomheder, som skal opkræves for særbidrag, dog har Naturstyrelsen oplyst, at de senere på året vil udarbejde en vejledning om særbidrag. Ifølge bekendtgørelsen har spildevandselskabet en række opgaver i forbindelse med opkrævningen af særbidrag. Nedenfor er vist de væsentligste: - Fastsættelse af grænseværdier eller tilsvarende for særligt forurenet spildevand for alle parameter, der medfører udgifter til særlige foranstaltninger. - Til hver enkelt ejendom udarbejdes en opgørelse af forureningsindholdet i særligt forurenet spildevand for alle parametre, der medfører udgifter til særlige foranstaltninger. - Opgørelsen skal bygge på målinger og analyseresultater i op til 6 prøver pr. år. I forbindelse med opkrævningen og dokumentationskravet skal spildevandselskabet: - Opgøre de udgifter som selskabet har haft til særlige foranstaltninger og som kan henføres til håndteringen af det forureningsindhold, der er opgjort i henholdt til ovennævnte opgørelse for hver enkelt ejendom. Med i udgifterne må regnes driftsudgifter, herunder el, fældningskemikalier og slamhåndtering, samt afskrivninger vedr. procestanke, rådnetårne og slamafvanding. Ligeledes må administrationsudgifter og analyse udgifter indgå. - På baggrunde af selskabets samlede udgifter vedrørende det særlige forurenede spildevand, skal selskabet opgøre priser for organisk stof (COD eller BI5), total kvælstof, og for total fosfor. - Ved opkrævningen oplyses enhedspriser for el, varme m.m., som har indgået i beregningen af særbidraget. Ovennævnte opgaver kan først endeligt beskrives, når vejledningen foreligger. Bekendtgørelsen pålægger selskabet i 5, stk. 2, at undlade opkrævningen af særbidrag, såfremt udgifterne til administration er større end omkostningen ved at modtage det særligt forurenede spildevand. For at kunne opkræve særbidraget, skal den nuværende betalingsvedtægtens afsnit 4.4 ændres, jf. bekendtgørelsen 8. Betalingsvedtægtens afsnit 4.4 fjernes og erstattes med følgende: Alle ejendomme, der afleder særligt forurenet spildevand, skal betale særbidrag, såfremt afledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etableringen og drift af spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg. Spildevandsforsyningsselskabet skal opkræve særbidraget i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand. Bestyrelsesmøde den 5. november

8 Ændringen af betalingsvedtægten skal godkendes af Helsingør Kommune. Direktionen indstiller, at Betalingsvedtægten ændres jf. ovenstående. Helsingør kommune anmodes om at godkende ændringen i betalingsvedtægten. Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne. Bestyrelsesmøde den 5. november

9 Punkter til orientering Drifts- og myndighedsforhold 8. Etablering af klimaskærm ved Hellebæk Vandværk Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster kommunens afgørelse om hal over rentvandstank. I vinteren 2013 blev alvorlige sprækker konstateret på rentvandstanken ved Hellebæk Vandværk. Forsyning Helsingør etablerede i foråret 2013 et midlertidigt stilladstag, således at regnvand eller drænvand ikke kunne sive ind i tanken. Efter en grundig undersøgelse, blev det vurderet, at tanken fortsat kunne benyttes, hvis der blev etableret en klimaskærm, der beskyttede mod indtrængende vand. Forsyning Helsingør fik i foråret 2014 tilladelse fra Helsingør Kommune til etableringen af en varig klimaskærm til overdækning af vandtanken. Tilladelsen var givet efter naturbeskyttelseslovens 65, stk. 2 (sø- og åbeskyttelseslinje) og planlovens 58 (landzone). Klimaskærmen vil være en hal i stål, som ofte bruges til ladebygninger i landbruget. Naturstyrelsen ejer grunden og har givet tilladelse til opførelsen. Lokalafdelingen for Danmarks Naturfredningsforening har påklaget tilladelsen. De begrunder klagen med at hallen må sidestilles med nybyggeri og at det ikke vil være foreneligt med det højt prioriterede landskab og det værdifulde naturområde. De er desuden bekymret for at byggefasen fører til ødelæggelser og at vandindvindingen vil påvirke området. De mener vandværket bør flyttes uden for naturområdet. Natur- og Miljøklagenævnet har den 13. oktober 2014 meddelt, at Helsingør Kommunes afgørelse stadfæstes. Det vil sige, at Helsingør Kommune nu kan gå videre med at udarbejde byggetilladelse til hallen. Hallen indgår i budget 2015 og ventes at stå færdig efter sommeren Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsesmøde den 5. november

10 Regulering, rammevilkår & økonomi 9. Kvartalsregnskab 3. kvartal Bilag 9.1 Kvartalsregnskab 3. kvartal tavshedspligt ikke fraveget Bilag 9.2 Kvartalsregnskab 3. kvartal - resume Der foreligger nu kvartalsregnskab for 3. kvartal Direktionen vil gennemgå dette på mødet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsesmøde den 5. november

11 10. Prisloft 2015 Bilag 10.1 Afgørelse - Forsyning Helsingør Vand AS Bilag 10.2 Afgørelse Forsyning Helsingør Spildevand AS På bestyrelsen møde den 19. september redegjorde direktionen for de prislofts forslag som Forsyning Helsingør har modtaget fra Forsyningssekretariatet: august høringsperiode for Forsyning Helsingør Vand september for Forsyning Helsingør Spildevand Med i dagsorden den 19. september var desuden de høringssvar, som Forsyning Helsingør havde sendt til Forsyningssekretariatet og der var vist det forventede prisloft 2015 for hver af selskaberne. Forsyningssekretariatet har efterfølgende truffet afgørelser om prislofterne: 19. september for Forsyning Helsingør Spildevand 3. oktober for Forsyning Helsingør Vand For begge selskabers vedkommende er det endelige prisloft identisk med vores høringssvar, som fremgik af dagsorden den 19. september. Det er disse prislofter som danner baggrund for budget Til orientering er vist de aktuelle værdier i nedenstående skema. Prislofterne udtrykkes som den samlede indtægt delt med mængden af solgt vand: ÅR FH Vand FH Spildevand ,45 36, ,49 39,61 Prisloftet udtrykt i kr. pr. m3 inkl. afgifter, men ekskl. moms. De aktuelle prislofter 2015 er vist i bilagene.. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsesmøde den 5. november

12 Styringsmæssige relationer 11. Beslutning om fravigelse af tavshedspligten Bestyrelsen skal beslutte på hvilke dagsordenpunkter tavshedspligten skal fraviges. Formand og direktion indstiller, at Tavshedspligten fraviges for alle punkter undtaget pkt.4 og for pkt. 9 hvor der udarbejdes et resumé til brug for offentliggørelse. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsesmøde den 5. november

13 14. Kommunikation Formand og direktion vil fremlægge forslag til kommunikation, som anbefales offentliggjort på baggrund af bestyrelsesmødet. Intet at berette Bestyrelsesmøde den 5. november

14 15. Mødeplan 2014 Mødeplan for Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S Mandag den 1. december kl.13: Eventuel Intet at berette. Bestyrelsesmøde den 5. november

15 Budget 2015 Forsyning Helsingør Vand og Spildevand Resume

16 Resultatbudget for Forsyning Helsingør Vand og Spildevand Budget Forecast Budget Realiseret Realiseret TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK Omsætning Vand Spildevand Omsætning i alt Resultat efter skat og over-/underdækning Vand Spildevand Resultat efter skat og over-/underdækning i alt Anlægsbudget Forsyning Helsingør Vand og Spildevand Budget Budg.rev. Budget Realiseret Realiseret TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK Vand Spildevand Investering i alt Kundepriser Konsekvensen i kundens pris inkl. fast abonnement, moms og afgifter Ændring VAND Anslået standard vandforbrug pr. år for parcelhus 140 m3 pr. år Stigning, statsafgift på ledningsført vand & drikkevandsbidrag 70 kr./år Takst nedsættes med 0,50 kr./m3-70 kr./år SPILDEVAND Anslået standard vandudledning pr. år for parcelhus 140 m3 pr. år Takster fastholdes på 2014 niveau og betyder derfor 0 kr./år Samlet konsekvens for privat "almindelig" forbruger i Helsingør 0 kr./år hvoraf statens afgifter og moms udgør 56 kr./år - hvoraf takstnedsættelse FH pris udgør -56 kr./år 2

17 Anlægsbudget - 5 års plan Selskab: Forsyning Helsingør Vand A/S År TDKK Grunde Bygninger Produktion Distribution Andre anlæg I alt

18 Anlægsbudget - 5 års plan Selskab: Forsyning Helsingør Spildevand A/S År TDKK Bygninger Produktion Distribution Andre anlæg I alt

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60 Budgetopfølgning anlæg 2014 samt realiseret 3. kvt 2014, TDKK Realiseret Budget Budget rev Budget rev Forventet Budget Forslag til rev. Budget pr. 5/11- Projekt ÅTD / / Beløb afv. afsluttet ændringer 2014 Kommentarer 40 Forsyning Helsingør Vand A/S Andre Anlæg VAND12 - Ny bil Færdigt 300 Distribution VAND10 - Transmissionledning VAND11 - Ventiler / stophaner / stik Direktionsgodkendt VAND5 - Eternitudskiftning VAND6 - Forsyningsledninger VAND7 - Målere Direktionsgodkendt VAND8 - Nye tilslutninger Direktionsgodkendt VAND9 - Sektionering Produktion VAND - øvrige VAND1 - Boringer VAND2 - DDS VAND3 - Rentvandstanke Færdigt 0 VAND4 - Trykforøger Forsyning Helsingør Spildevand A/S Andre Anlæg SPV20 - Gravemaskine 5 ton SPV21 - Køb af biler Distribution SPV10 - Ny kloak i åben land SPV11 - opsamling slidlag, arkæolog, mv SPV12 - Mindre anlægsopgaver - eksterne SPV13 - Ny kloak i Hornbæk SPV15 - Klimaplan SPV16 - Bassin ved Krogeruprenden SPV17 - Bassin ved Egeskovvej SPV18 - Udskifning af pumper SPV19 - Hamlets Vænge - Ledninger & Bassin SPV5 - Strømpeforing og TV-inspektion SPV6 - Oprensning af søer SPV7 - Mindre saneringsopgaver - eksterne SPV8 - Solkær - ny ledning SPV9 - Mindre anlægsopgaver - kloakteam Produktion SPV1 - Indkøbsværker Renseanlæg SPV14 - Skitseprojektering og opklaring SPV2 - Renseanlæg mindre renovering SPV3 - Procestanke Renseanlæg Går på SPV2 SPV4 - Slamanlæg Renseanlæg Går på SPV2 Grunde SPV - øvrige 7-7 Færdigt 0 Hovedtotal

61 Lovtidende A 2014 Udgivet den 16. oktober oktober Nr Bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand I medfør af 2 a, stk. 13, i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010, som ændret ved lov nr. 902 af 4. juli 2013, fastsættes: Anvendelsesområde og definitioner 1. Denne bekendtgørelse fastsætter regler for opgørelse af forureningsindholdet i særligt forurenet spildevand, for udgifter til særligt forurenet spildevand og for opgørelse, opkrævning og dokumentation af særbidrag samt for spildevandsselskabers administration heraf. 2. Ved særbidrag forstås i denne bekendtgørelse bidrag, der er en ejendomsejers betaling for afledning af særligt forurenet spildevand, som giver anledning til særlige foranstaltninger på et spildevandsanlæg. Stk. 2. Ved særlige foranstaltninger forstås i denne bekendtgørelse foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg med henblik på håndtering af særligt forurenet spildevand. Stk. 3. Ved særligt forurenet spildevand forstås i denne bekendtgørelse spildevand, der overskrider forureningsindholdet i forhold til de grænseværdier eller tilsvarende, der er fastsat af spildevandsforsyningsselskabet. Opgørelse af forureningsindhold i særligt forurenet spildevand 3. Et spildevandsforsyningsselskab skal fastsætte grænseværdier eller tilsvarende for særligt forurenet spildevand for alle parametre, der medfører udgifter til særlige foranstaltninger. 4. Et spildevandsforsyningsselskab skal, jf. dog 5, stk. 2, udarbejde en opgørelse af forureningsindholdet i særligt forurenet spildevand for hver enkelt af de ejendomme, der afleder til spildevandsforsyningsselskabets anlæg, for alle parametre, der medfører udgifter til særlige foranstaltninger. Opgørelsen skal udarbejdes ud fra følgende i den nævnte rækkefølge: 1) Resultater af målinger, der er udført efter afgørelser i henhold til lov om miljøbeskyttelse eller regler udstedt i medfør af lov om miljøbeskyttelse, og som er til rådighed for spildevandsforsyningsselskabet. 2) Resultater af målinger, der er udført i henhold til aftale med ejendomsejer, forudsat at der ikke er tilstrækkelige resultater i medfør af nr. 1 til rådighed for spildevandsforsyningsselskabet. 3) Resultater af op til seks målinger pr. år, jf. stk. 2, som spildevandsforsyningsselskabet lader et laboratorium udtage i en skelbrønd, som selskabet har adgang til, forudsat at der ikke er tilstrækkelige resultater i medfør af nr. 1 eller 2 til rådighed for spildevandsforsyningsselskabet. 4) Spildevandsforsyningsselskabets tekniske skøn over arten og mængden af afledt særligt forurenet spildevand, herunder på grundlag af en tilladelse meddelt ejendomsejer i henhold til lov om miljøbeskyttelse 28, stk. 3, eller andre relevante oplysninger, forudsat at der ikke er tilstrækkelige resultater i medfør af nr. 1 3 til rådighed for spildevandsforsyningsselskabet. Stk. 2. Spildevandsforsyningsselskabet skal afpasse antallet af målinger, jf. stk. 1, nr. 3, i forhold til den forventede afledning, herunder i forhold til forventet type og størrelse af forureningsindhold og variation. Opkrævning af særbidrag 5. Hvis en ejendom afleder særligt forurenet spildevand, som opgjort i henhold til 4, og dette giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg, skal spildevandsforsyningsselskabet opgøre og opkræve særbidrag, jf. lovens 2 a, stk. 9, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Et spildevandsforsyningsselskab skal undlade at opgøre forureningsindholdet i det særligt forurenede spildevand, opgøre udgifter og opkræve særbidrag i forhold til en konkret ejendom, såfremt spildevandsforsyningsselskabet i forhold til det konkrete særbidrag har grund til at antage, at udgifterne nævnt i 6, stk. 1, nr. 4, jf. 6, stk. 2, og i 6, stk. 3, vil overstige udgifterne nævnt i 6, stk. 1, nr. 1 3, jf. 6, stk. 2. Opgørelse af udgifter til særlige foranstaltninger 6. Et spildevandsforsyningsselskab skal, jf. dog 5, stk. 2, opgøre de udgifter, som selskabet har afholdt til særlige foranstaltninger, og som kan henføres til håndtering af det forureningsindhold, der er opgjort i henhold til 4 i forhold til afledning fra den enkelte ejendom. Spildevandsforsy- Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST AL003038

62 15. oktober Nr ningsselskabet skal opgøre følgende udgifter i overensstemmelse med stk. 2 og eventuelle udgifter omfattet af stk. 3: 1) Driftsudgifter, herunder udgifter til el til returslampumpning, el til biologisk behandling og el til slambehandling samt udgifter til slamhåndtering og til fældningskemikalier. 2) Regnskabsmæssige afskrivninger på investeringer, herunder afskrivninger vedrørende procestanke, rådnetanke og slamafvanding. 3) Indtægter samt sparede udgifter. 4) Administrationsudgifter, herunder til udgiftsopgørelse og dokumentation. Stk. 2. De i stk. 1, nr. 1 4, nævnte udgifter, indtægter og sparede udgifter skal opgøres samlet for alle anlæg, der modtager særligt forurenet spildevand, og som ejes af spildevandsforsyningsselskabet. Udgifter, indtægter og sparede udgifter, jf. stk. 1, nr. 1 4, til særlige anlæg skal dog opgøres separat for hvert enkelt af sådanne anlæg. Stk. 3. Et spildevandsforsyningsselskab skal opgøre udgifter vedrørende gennemførelse af prøver afholdt i medfør af 4, stk. 1, nr. 3. Stk. 4. Et spildevandsforsyningsselskab skal på baggrund af en opgørelse af selskabets samlede udgifter vedrørende det særligt forurenede spildevand i overensstemmelse med de krav, der er nævnt i stk. 1, nr. 1 4, og i overensstemmelse med stk. 2 opgøre priser for organisk stof, der er opgjort som enten COD eller BI5, for total-kvælstof og for total-fosfor. Dokumentation 7. Samtidigt med endelig opkrævning af særbidrag, jf. 5, til ejeren af en ejendom skal et spildevandsforsyningsselskab i relation til den konkrete afregningsperiode fremsende oplysning om 1) spildevandsforsyningsselskabets fastsatte grænseværdier eller tilsvarende, jf. 3, for det opgjorte forureningsindhold i det særligt forurenede spildevand, 2) spildevandsforsyningsselskabets opgørelse af forureningsindholdet i det særligt forurenede spildevand der er afledt, jf. 4, herunder oplysning om på hvilken måde spildevandsforsyningsselskabet har foretaget opgørelsen, 3) spildevandsforsyningsselskabets opgørelse af udgifter, indtægter og sparede udgifter, jf. 6, stk. 1, og 6, stk. 3, 4) enhedspriser for salg af for eksempel el og varme samt for sparede udgifter til for eksempel køb af kulstof, jf. 6, stk. 1, nr. 3, og 5) priser for organisk stof, total-kvælstof og total-fosfor, jf. 6, stk. 4. Betalingsvedtægt 8. Et spildevandsforsyningsselskab skal senest den 1. december 2014 sikre, at betalingsvedtægten er i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. I tilfælde af revisioner i betalingsvedtægten skal spildevandsselskabet senest den 1. december 2014 sende betalingsvedtægten til kommunalbestyrelsen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen godkender senest den 31. december 2014 en betalingsvedtægt i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. oktober Stk. 2. Bestemmelserne i 4-7 skal anvendes for opgørelse af særbidrag for afledning af særligt forurenet spildevand fra 1. januar Miljøministeriet, den 15. oktober 2014 KIRSTEN BROSBØL / Mads Leth-Petersen

Betalingsvedtægt for. Vordingborg Rens A/S. Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune

Betalingsvedtægt for. Vordingborg Rens A/S. Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune Betalingsvedtægt for Vordingborg Rens A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune December 2014 Indhold 1. BETALINGSVEDTÆGT FOR VORDINGBORG RENS A/S... 2 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE... 3 3. BUDGET,

Læs mere

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. januar 2015 Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Bestyrelsen for Aarhus Vand A/S har vedtaget en ny betalingsvedtægt

Læs mere

Referat. Bornholms Spildevand A/S 22.04.2015 1. Bestyrelsesmøde nr. 28 Den 22.april 2015 kl.15.00 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne.

Referat. Bornholms Spildevand A/S 22.04.2015 1. Bestyrelsesmøde nr. 28 Den 22.april 2015 kl.15.00 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne. Bornholms Spildevand A/S 22.04.2015 1 Referat Bestyrelsesmøde nr. 28 Den 22.april 2015 kl.15.00 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne Medlemmer: Per Ole Petersen - (Formand) Lotte Helms Linda Kofoed Persson

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. august 2016 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Gadelys & El-service A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 26. august 2016 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Gadelys & El-service A/S Referat af bestyrelsesmøde den 26. august 2016 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Gadelys & El-service A/S Dato: 26. august 2016 Tidspunkt: 14.45-15.45 Sted: Konventum, Gammel Hellebækvej nr. 70, 3000

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 12.15 13.00 Sted: Forsyning Helsingør, Haderslevvej 25, 3000 Helsingør I mødet deltager:

Læs mere

Bekendtgørelsen om særbidrag for særligt forurenet spildevand er trådt i kraft den 16. oktober 2014.

Bekendtgørelsen om særbidrag for særligt forurenet spildevand er trådt i kraft den 16. oktober 2014. Klimatilpasning, vandsektor og Grundvand J.nr. NST-4400-00029 24. oktober 2014 malas/hedis/todue/masor Vejledning om bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand Indledning Spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Energi & Forsyning. November 2014

Energi & Forsyning. November 2014 Energi & Forsyning November 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion Adgang for fjernvarmeværker til at udøve sideordnede aktiviteter i skattepligtige datterselskaber. Højesteretsdom vedrørende

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 15 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 24. oktober 2013 kl. 17.00 DELTAGERE: Mogens Schou Andersen Søren Søe-Larsen (deltog ikke i pkt. 1 og 2) Morten Lem

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S September 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 4 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 4 3. Kloakforsyningens indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den XX. XX. 2015. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Der skal således opkræves særbidrag, såfremt koncentrationerne i spildevandet overskrider forureningsindholdet

Der skal således opkræves særbidrag, såfremt koncentrationerne i spildevandet overskrider forureningsindholdet NOTAT Dato: 04. marts 2015 Projektnavn: Særbidrag Projekt nr.: 114 5161-6 Udarbejdet af: Claus Kobberø Kvalitetssikring: Peter Eskelund Modtager: Svendborg Vand Side: 1 af 10 Særbidrag for særligt forurenet

Læs mere

Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem

Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem Referat: Bestyrelsesmøde d. 27.10.2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Kim Røgen (KRØ)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen deltog ikke i mødet under

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X.X 2012. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 28-10-2015 Mødetid: 09:00 11:00 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Henrik Jørgensen og Peter Carlsen. Fraværende: Referent: Punkt 1. Referat

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Miljøkontoret. Grøndalsvej Viby

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Miljøkontoret. Grøndalsvej Viby ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Miljøkontoret. Grøndalsvej 1. 8260 Viby INDSTILLING Til Århus Byråd 18. november 2004 via Magistraten J.nr. MIL/00/00011/047 Den Ref.: Tlf.nr. VWB/LTo/33 8940

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 11 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 28. november 2012 kl. 16.30 DELTAGERE: Mogens Schou Andersen Søren Søe-Larsen Morten Lem Morten V. Nielsen Ole Frederiksen

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. april 2016 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Gadelys & El-service A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. april 2016 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Gadelys & El-service A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. april 2016 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Gadelys & El-service A/S Dato: 27. april 2016 Tidspunkt: 12.00 13.00 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, i Helsingør

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2015 Side 1 Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 3 3. Kloakforsyningens indtægter... 3 4. Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2016 i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2016 i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2016 i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S Dato: 25. februar 2016 Tidspunkt: 13.00-14.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 13.00-14.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5,

Læs mere

grænseværdier for organisk stof opgjort som COD, total-kvælstof og totalfosfor.

grænseværdier for organisk stof opgjort som COD, total-kvælstof og totalfosfor. Kontor/afdeling Forsyning Dato 1. juli 2016 J nr. 2016-5273 boj/mls Vejledning om bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand Indledning Spildevandsforsyningsselskaber har siden 1. januar

Læs mere

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Rødovre A/S HOFOR Spildevand Rødovre A/S

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Rødovre A/S HOFOR Spildevand Rødovre A/S BUDGETTER OG PRISER 2016 HOFOR Vand Rødovre A/S HOFOR Spildevand Rødovre A/S MEKANISMER I PRISFASTSÆTTELSE Priserne for HOFORs vand- og spildevandselskaber fastsættes ud fra de prislofter, der besluttes

Læs mere

- Dit eget lokale forsyningsselskab! Takstblade for selskaber under Morsø Forsyning A/S 2016

- Dit eget lokale forsyningsselskab! Takstblade for selskaber under Morsø Forsyning A/S 2016 Takstblade for selskaber under Morsø Forsyning A/S 2016 MORSØ VAND A/S Fast bidrag Enhed Ekskl. moms Inkl. moms Fast bidrag for standard måler fra 1,5m³ 2,5m³ kr./måler/år 552,00 690,00 Fast bidrag for

Læs mere

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S BUDGETTER OG PRISER 2016 HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S MEKANISMER I PRISFASTSÆTTELSE Priserne for HOFORs vand- og spildevandselskaber fastsættes ud fra de prislofter, der besluttes

Læs mere

Deltagere: Kim Røgen Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem

Deltagere: Kim Røgen Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem Referat: Bestyrelsesmøde d. 26.03.2015 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Kim Røgen Bestyrelsesformand

Læs mere

Omsætning Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt m³ som realiseret i regnskab Mængden er forudsat konstant i overslagsårene.

Omsætning Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt m³ som realiseret i regnskab Mængden er forudsat konstant i overslagsårene. Budget forudsætninger 2013 Spildevand A/S Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt 2.737.553 m³ som realiseret i regnskab 2011. Mængden er forudsat konstant i overslagsårene. Fast bidrag Der indføres

Læs mere

- Dit eget lokale forsyningsselskab! Takstblade for selskaber under Morsø Forsyning A/S 2017

- Dit eget lokale forsyningsselskab! Takstblade for selskaber under Morsø Forsyning A/S 2017 Takstblade for selskaber under Morsø Forsyning A/S 2017 MORSØ VAND A/S Fast bidrag Enhed Ekskl. moms Inkl. moms Fast bidrag for standard måler fra 1,5 m³ 2,5 m³ kr./måler/år 559,00 698,70 Fast bidrag for

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 23.03.2015 For selskaberne Furesø Forsyning A/S, Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse, kl. 17.00 19.00.

Bestyrelsesmøde d. 23.03.2015 For selskaberne Furesø Forsyning A/S, Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse, kl. 17.00 19.00. Bestyrelsesmøde d. 23.03.2015 For selskaberne Furesø Forsyning A/S, Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse, kl. 17.00 19.00. Deltagere: Susanne Mortensen (SMO) Bestyrelsesformand Per Brøgger

Læs mere

Bestyrelsesmøde og generalforsamling i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S.

Bestyrelsesmøde og generalforsamling i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Refer Bestyrelsesmøde og generalforsamling i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Den 21. april 2015, kl. 18:00 Mødested: Fredensborg Forsyning

Læs mere

Nye rammevilkår for VA i Danmark. v. konsulent Jens Plesner, DANVA, 23. november 2011

Nye rammevilkår for VA i Danmark. v. konsulent Jens Plesner, DANVA, 23. november 2011 Nye rammevilkår for VA i Danmark v. konsulent Jens Plesner, DANVA, 23. november 2011 Vandsektorloven generelt (1) Vandsektorloven lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Lov nr. 469, 2009)

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2013. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand 1. Vedtægtens område. 1 2. Spildevandsforsyningens budget og regnskab 2 3. Spildevandsforsyningens indtægter 2 4. Ledningsbrud 9 5. Målerdata 10 6. Fælles bestemmelser

Læs mere

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. M³ Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til og med 100.000 m³ / år: 3,92 kr. 4,90 kr. Vandpris ved forbrug over

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014

Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014 Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014 For selskaberne Furesø Forsyning A/S, Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse, kl. 18.00 20.00. Deltagere: Susanne Mortensen (SMO) Per Brøgger Jensen

Læs mere

6. november 2011. Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse

6. november 2011. Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse 6. november 2011 Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse Indstilling Denne indstilling er udarbejdet med udgangspunkt i byrådets beslutning i 2011 om

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Elnet A/S. Onsdag, den 4. maj 2016 kl Slagelse Landevej 30, Korsør

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Elnet A/S. Onsdag, den 4. maj 2016 kl Slagelse Landevej 30, Korsør Side 1 af 7 P R O T O K O L fra bestyrelsesmøde i SK Elnet A/S Onsdag, den 4. maj 2016 kl. 08.00 Slagelse Landevej 30, Korsør Bestyrelsen: Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders Nielsen,

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Afbud fra InSide, Dalvej 1, Hammel Thomas Storm INDHOLD Sagsnr. Side 11. - Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 - ÅBENT 19 12. - Budget 2016 - ÅBENT

Læs mere

Tillæg for 1:1 omkostninger udgør kr. 16.000 som følge af betaling til Forsyningssekretariatet og kr. 944.292 som spildevandsafgift.

Tillæg for 1:1 omkostninger udgør kr. 16.000 som følge af betaling til Forsyningssekretariatet og kr. 944.292 som spildevandsafgift. Hørsholm Vand ApS Prisloft 2011 Der foreligger på nuværende tidspunkt afgørelse af prisloft for vand for 2011 og udkast til afgørelse om prisloft for spildevand for 2011. Udkastene har resulteret i kommentarer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

Budget Med overslagsåreme Hjørring Vandselskab A/S

Budget Med overslagsåreme Hjørring Vandselskab A/S Budget 2017 Med overslagsåreme 2018-2021 Hjørring Vandselskab A/S 1 Indledning... 3 1.1 Budgetteringsprincip... 3 2 Budgetforudsætninger... 4 2.1 Overholdelse af indtægtsramme... 4 2.2 Korrektion af indtægtsrammer

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Vi har modtaget statusmeddelesen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S.

Vi har modtaget statusmeddelesen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S. Køge Vand A/S Beskrivelse af driftsbudget 2018 Vi har modtaget statusmeddelesen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S. De generelle effektiviseringskrav til vandselskaberne i 2018 er fastsat til

Læs mere

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. M³ Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til og med 100.000 m³ / år: 3,92 kr. 4,90 kr. Vandpris ved forbrug over

Læs mere

Kloakering. Sønderhå ad Legindvej til Hørdum

Kloakering. Sønderhå ad Legindvej til Hørdum Kloakering Sønderhå ad Legindvej til Hørdum Program Torsdag den 14. januar 2010, kl. 18.30 til 20.30 i Sønderhå 18:30 Velkomst Kaffe Hvorfor skal der kloakeres Hvor meget koster det Hvad skal jeg som grundejer

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S DAGSORDEN SAG: Bestyrelsesmøde nr. 34 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 13. december 2016 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen Ole Frederiksen (deltog i pkt. 2-8) Lars Hørsman

Læs mere

Budget Med overslagsåreme Hjørring Vandselskab A/S

Budget Med overslagsåreme Hjørring Vandselskab A/S Budget 2018 Med overslagsåreme 2019-2021 Hjørring Vandselskab A/S 1 Indledning... 3 1.1 Budgetteringsprincip... 3 2 Budgetforudsætninger... 4 2.1 Overholdelse af indtægtsramme... 4 2.2 Korrektion af indtægtsrammer

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND SAMN FORSYNING APS Samn Forsyning ApS: Samn Forsyning står for drift og administration af spildevandet i Horsens og Odder kommuner samt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Erhverv

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Erhverv Priser 2015 Vand Affald Spildevand Erhverv PRISER 2015 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2015. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Særbidragsberegning for industrier, der tilleder højt belastet industrispildevand til Fredericia Centralrenseanlæg

Særbidragsberegning for industrier, der tilleder højt belastet industrispildevand til Fredericia Centralrenseanlæg Særbidragsberegning for industrier, der tilleder højt belastet industrispildevand til Fredericia Centralrenseanlæg Dette notat sammenfatter baggrunden for opkrævning af særbidrag på forureningsparametre

Læs mere

Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S

Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S Priser og afgifter er vedtaget af Vejen Vand A/S og Vejen Spildevand A/S den 25. november 201 og er godkendt af Vejen Byråd den 10. december 201. takster 2014

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Takstblad - 2014. Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster

Takstblad - 2014. Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster Takstblad - 2014 Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster 2 Vandforsyning Taksterne er gældende fra den 1. januar 2014. Alle takster er excl. moms (pris incl. moms er vist i parentes)

Læs mere

Midlertidig tilslutningstilladelse til offentlig spildevandsledning i forbindelse med afledning af oppumpet grundvand Hadsundvej 32, 9575 Terndrup

Midlertidig tilslutningstilladelse til offentlig spildevandsledning i forbindelse med afledning af oppumpet grundvand Hadsundvej 32, 9575 Terndrup Center Natur og Miljø IF Nedbrydning A/S Savannevej 2 9220 Aalborg Ø Mail: hri@ifgroup.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.00.00-P19-5-14 Ref.:

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Naturstyrelsen har på denne baggrund udarbejdet vejledende svar til de mest hyppige spørgsmål om de nye regler.

Naturstyrelsen har på denne baggrund udarbejdet vejledende svar til de mest hyppige spørgsmål om de nye regler. NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4408-00265 Ref. ancma/todue Den 24. februar 2015 Spørgsmål og vejledende svar om regler om afdragsordninger og minimumsfrist i forbindelse med påbud

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: den 15.6.2010 Mødetid: 14,30 Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring Afbud: Per Harfeld Fraværende: Punkt 1. Orientering om de udfordringer selskabet

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem

Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem Referat: Bestyrelsesmøde d. 25.10.2016 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Klokken 17.00 20.00 Deltagere: Kim Røgen (KRØ)

Læs mere

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 24. oktober 2014 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2015 Middelfart Spildevand Budget 2015 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 1. Loven har til formål at sikre hensynet til princippet

Læs mere

Budget Randers Spildevand A/S Budget for spildevandforsyningen, vandforsyningen og elforsyningen. Martin Frydensberg

Budget Randers Spildevand A/S Budget for spildevandforsyningen, vandforsyningen og elforsyningen. Martin Frydensberg Budget 2016 Budget for spildevandforsyningen, vandforsyningen og elforsyningen. Martin Frydensberg Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resultatbudget for 2016... 3 2.1. Konsolideret resultatbudget...

Læs mere

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013 Notat Emne: Takster for Aarhus Vand A/S 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S Den 14. november 2013 Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Att.: Driftschef Finn Ellegaard Undalsvej 3 3300 Frederiksværk 2. juli 2012 Sag 12/05020 / CGA Deres ref. fiel@halsnaesforsyning.dk Afgørelse om forøgelse af

Læs mere

Normal vand- og vandafledningsbidrag i alt: 44,65 35,71

Normal vand- og vandafledningsbidrag i alt: 44,65 35,71 TAKSTBLAD 2017 for Vand Ballerup A/S & Afløb Ballerup A/S Driftsbidrag og tilslutningsbidrag er i henhold til Bestemmelser for levering af vandforsyning fra Vand Ballerup og Betalingsvedtægt for Afløb

Læs mere

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik Politisk økonomirapportering 2010 Udvalget for Miljø og Teknik Til og med maj måned Regnskab 1. juni 2010 Forbrug og budget For hele udvalget er forbrugsprocenten ultimo maj måned 2010 på 49,4%. Ultimo

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for Solrød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Solrød Spildevand A/S Januar 2014 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Solrød Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Solrød Spildevand

Læs mere

Abonnement pr. måler 576,00 720,00. Vandsektorloven fast pr. måler 4,00 5,00

Abonnement pr. måler 576,00 720,00. Vandsektorloven fast pr. måler 4,00 5,00 PRISEN PÅ DRIKKEVAND FAST BIDRAG Abonnement pr. måler 576,00 720,00 Vandsektorloven fast pr. måler 4,00 5,00 VARIABELT BIDRAG Årsforbrug EKSKL. INKL. 0-50.000 m³ 4,95 6,19 50.000-100.000 m³ 4,60 5,75 Over

Læs mere

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S BUDGETTER OG PRISER 2017 HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S ØKONOMISKE RAMMER 2017, JF. AFGØRELSER FRA FORSYNINGS- SEKRETARIATET Vand Spildevand Oversigt over den økonomiske ramme Oversigt

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 8 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 22. marts 2012 kl. 16.30 DELTAGERE: Mogens Schou Andersen Søren Søe-Larsen Morten Lem (deltog i pkt erne 1-4) Morten

Læs mere

TAKSTER OG GEBYRER I 2013

TAKSTER OG GEBYRER I 2013 Rev. 08-02-2013 Område Enhed 2013 Note 2013 Inkl. Moms Ex. Moms Vandforsyning Driftsbidrag - fast, pr. hovedmåler kr./år 1.221,25 977,00 - variabelt, pr. m 3 kr./m³ 9,48 7,58 - statsafgift (kr. 5,46 Ekskl.

Læs mere

Syddjurs Spildevand A/S

Syddjurs Spildevand A/S 1 of 14 Syddjurs Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Januar 2015 Side 1 af 14 2 of 14 Indholdsfortegnelse: BETALINGSVEDTÆGT FOR KLOAKFORSYNINGEN I SYDDJURS KOMMUNE...3 Kapitel 1...3 Vedtægtens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Mødedato 24. oktober 2017, kl. 16.00 17.30 Mødested Deltagere Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte Bestyrelsen: Erik Mollerup (formand), Daniel E.

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

Særbidragsbetaling Eksisterende ordninger og mulige modeller for omkostningsfordeling. Peter Balslev, Norconsult Danmark A/S

Særbidragsbetaling Eksisterende ordninger og mulige modeller for omkostningsfordeling. Peter Balslev, Norconsult Danmark A/S Særbidragsbetaling Eksisterende ordninger og mulige modeller for omkostningsfordeling Peter Balslev, Norconsult Danmark A/S Danva Workshop, 24 marts 2014 Disposition Baggrund Krav/ønsker til særbidragsordninger

Læs mere

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S. Onsdag, den 6. maj 2015 kl Varmeværket, Assensvej 1, Slagelse

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S. Onsdag, den 6. maj 2015 kl Varmeværket, Assensvej 1, Slagelse Side 1 af 7 P R O T O K O L fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S Onsdag, den 6. maj 2015 kl. 08.00 Varmeværket, Assensvej 1, Slagelse Bestyrelsen: Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Godkendt af bestyrelsen 25/8 2011 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S

Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S Revideret den 3. december 2014 Tillæg nr. 10 til spildevandsplan Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bestyrelsesmedlem Deniz Celal Kilic (DCK) Bestyrelsesmedlem Berit Torm (BTO)

Bestyrelsesmedlem Deniz Celal Kilic (DCK) Bestyrelsesmedlem Berit Torm (BTO) Referat: Bestyrelsesmøde d. 26.10.2015 Bilag 1.1 For selskaberne Furesø Forsyning A/S, Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse, kl. 17.00 19.00. Deltagere: Susanne Mortensen (SMO) Bestyrelsesformand

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra mødet den kl. 8.30 i Teknisk Forvaltning, Hurup - mødelokale 1 Medlemmer: Arne Hyldahl, Arnold Larsen, Benny B. Christensen, Bjarne Holm,, Morten Bo Bertelsen, Viggo Iversen Mødet hævet kl.:

Læs mere