Contura 580W. Installation Instructions SE DK NO GB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Contura 580W. Installation Instructions SE DK NO GB"

Transkript

1 Installation Instructions IAV SE/EX SE DK NO GB Installationsanvisning 2 Monteringsvejledning 10 Installasjonsanvisning 20 Installation Instructions 30 Contura 580W

2 Kære Contura-ejer Vi vil gerne byde dig velkommen til Contura-familien og håber, at du får stor glæde af din Contura. Vi forstår, at du stiller store krav til design og kvalitet, og som ny ejer af en Contura er du sikret en brændeovn med et tidløst design og lang levetid. Contura 500-serien har også en både miljøvenlig og effektiv forbrænding for at sikre det bedste varmeudbytte. Læs installationsvejledningen grundigt igennem, inden monteringen påbegyndes, og læs den separate fyringsog brugsanvisning igennem, før du tager brændeovnen i brug. Indhold Generelt Installationsafstand til vægge og loft Tilførsel af forbrændingsluft Udpakning Tilslutning til skorsten Montering af brændeovn

3 Kvalitetsgodkendelse Brændeovnen er prøvet af Sveriges Provningsoch Forskningsinstitut og opfyldte gældende regler for både CE-mærkning og de højere krav til P-mærkning. Brændeovnen opfylder også de højeste miljøkrav og er Svanemærket. Certificeringsnummer for P-mærkning: Svanemærkning: EU-overensstemmelseserklæring Produkt, der er omfattet af denne erklæring Produkttype Brændeovn til fast brændsel Typebetegnelse Contura 500-serien Type ifølge standard SS-EN Anvendelse Opvarmning af boliger Brændsel Træbrændsel Særlige betingelser Ingen Certifierad Certifikat nr NORDISK MILJØMÆRKNING Producent Navn NIBE AB/NIBE Brasvärme Adresse Box 134, Skulptörvägen 10, SE MARKARYD Produktionssted Markaryd Produktionskontrol ved godkendt organ Navn SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB Adresse Box 857, SE BORÅS Rapport nr. / dato 0402-CPD / Producenterklæring Produktet er fremstillet i henhold til de dokumenter, der ligger til grund for de pågældende godkendelsescertifikater og dertilhørende krav til fremstillingskontrol. Krav til røgkanaler Både ved tilslutning lige bagud på brændeovnens bagside og ved toptilslutning lige opad skal skorstenen være dimensioneret til mindst 350 C. Advarsel! Under brug kan visse af brændeovnens dele blive meget varme og medføre forbrændinger ved berøring. Vær også opmærksom på den kraftige varmeudstråling gennem lågeglasset. Hvis der anbringes brændbart materiale nærmere end den angivne sikkerhedsafstand, kan det medføre brand. Hvis brændet kun ulmer, kan det forårsage en eksplosionsagtig antændelse af røg gasserne med risiko for såvel materielle skade r som personskader. OBS! Montering af en brændeovn skal meldes til de lokale myndigheder. Boligejeren er selv ansvarlig for, at de foreskrevne sikkerhedskrav er opfyldt, og for at monteringe n besigtiges af en kvalificeret kontrollan t. Skorstensfejeren skal informeres om monteringe n, eftersom den medfører ændrede fejningsbehov. Niklas Gunnarsson Forretningsområdechef for NIBE Brasvärme Bilag Monterings- og installationsvejledning CONTURA In accordance with standards below marking was affixed: European Standard: SE Quality Certification, P-marked: NO Standard NS 3059: DK Standard: DE and AT Standard DIN and Art 15a B-VG: Type: Nominal Output: Fuel: Minimun draught: Flue gas temerature: Energy efficiency: 2006 EN Cert no SINTEF DS/EN plus RO C655/C685 6 kw Wood 12 Pa 310 C 80% Emission of CO in cumbustion products: < 0,12% Distance to cumbustible wall (mm): Behind 100 Beside 520 (200) Corner 95 Production number: Follow the installation instructions. Use only recomended fuels NIBE AB Box 134 SE MARKARYD SWEDEN CONTURA Type: Production no. 600-series NIBE AB SE Markaryd Sweden 11

4 Generelt Denne vejledning indeholder instruktioner om, hvordan Contura 580W skal monteres og installeres. For at kunne garantere brændeovnens funktion og sikkerhed anbefaler vi, at installationen udføres af en fagmand. Vores Contura-forhandlere kan anbefale dygtige montører. Læs om vores forhandlere på Sammen med brændeovnen leveres også en fyringsvejledning samt brugsanvisning. Vi opfordrer dig til at læse dem grundigt igennem og gemme dem til senere brug. Brændeovnen er typegodkendt og må tilsluttes en skorsten dimensioneret til 350 C røggastemperatur. Tilslutningsstudsen måler Ø150 mm udvendigt. Der skal tilvejebringes indblæsningsluft udefra for at tilføre forbrændingsluft. Tekniske data Effekt varmelegeme 37 kw Nominel effekt 5 kw (ca. 1,5 kg træ/time) Virkningsgrad, op til 80% Tilslutningsstuds udv. Ø150 mm Vægt kg Bredde mm Dybde mm Højde mm Typegodkendt i henhold til: Europæisk standard EN klasse 1 Svensk miljø- og kvalitetsmærkning, P-mærket cert.nr Svensk typegodkendelse, cert.nr 0222/03 Norsk standard NS 3059, cert.nr Tysk standard DIN , RO Dansk standard DS/EN plus, id nr. 598 Byggeanmeldelse Ved installation af brændeovn og opførelse af skorsten skal der indsendes en byggeanmeldelse til kommunen. Få råd og anvisninger om byggeanmeldelse hos kommunens tekniske forvaltning. Bærende konstruktion Vejledningen angiver, hvordan Nibe anbefaler, at brændeovnen installeres. Lad altid en autoriseret skorstensfejer kontrollere, at installationsmetoden er godkendt, og at skorstenen/væggen har tilstrækkelig bæreevne, inden installationen påbegyndes. Gulvplade For at beskytte gulvet mod eventuelle gløder skal der monteres en gulvplade under brændeovnen. Hvis gulvet under brændeovnen er brændbart, skal det beskyttes af ubrændbart materiale. Gulvpladen kan bestå af natursten, beton eller 0,7 mm pladejern. Kravene til gulvpladens størrelse kan variere i forhold til installationshøjden, og derfor skal man rådføre sig med skorstensfejeren og høre, hvad der gælder. Generelt gælder det, at gulvpladen skal gå mindst 300 mm foran brændeovnen og mindst 100 mm til hver side. Hvis ovnbunden er højere end 400 mm over gulvet, skal afstanden øges med halvdelen af det overskydende højdemål. Dette bør dog kontrolleres med skorstensfejeren. Skorsten Brændeovnen kræver et undertryk i skorstenen på mindst 12 Pa. Undertrykket påvirkes primært af skorstenens længde og areal, men også af hvor tryktæt den er. Den mindste anbefalede skorstenslængde er 3,5 m, og det passende tværsnitsareal er cm² ( mm i diameter). Kontrollér omhyggeligt, at skorstenen er tæt, og at der ikke er lækager omkring fejelåger og ved rørtilslutninger. Bemærk, at en røgkanal med skarpe bøjninger og vandret føring reducerer trækket i skorstenen. Den vandrette røgkanal kan maks. være 1 m, forudsat, at den lodrette røgkanallængde er mindst 5 m. Røgkanalen skal kunne fejes i hele sin længde, og fejelågerne skal være let tilgængelige. Røgplade Rökhylla Rund Rostertallrik askerist Askeskuffe Asklåda Ildstedsbeklædning Eldstadsbeklädnad 12

5 Installationsafstand til vægge og loft. kontroller, at monteringsafstandene i figurerne overholdes. Ved toptilslutning til stålskorsten henviser vi til det pågældende fabrikats monteringsanvisning. Overhold de krav om sikkerhedsafstand til brændbart materiale, som stilles for stålskorstene. Der skal være mindst 1 meter foran brændeovnens åbning til brændbare bygningsdele eller indbo. A = Højde fra gulv til skorstenstilslutning B = Højde fra gulv til c/c-røgudgang på bagside C = Højde fra gulv til tilluftstuds D = Højde fra gulv til lågens underkant Målskitse 580W 400 Brændbart Brännbart loft tak Brandmur av af tegl tegel eller betong Brændbar Brännbar vägg væg Brandmur av af tegel tegl eller betong min Utv. Ø Tilluftsstos Luftindtagsstuds Ø67 Ø64 Tilførsel af forbrændingsluft Forbrændingsluften tilføres via en kanal udefra eller indirekte via en ventil i ydermuren i det rum, hvor brændeovnen er placeret. Den mængde forbrændingsluft, der bruges til forbrændingen, er ca. 25 m³/t. HK Indirekte via ydervæg. 13

6 Udpakning Lad indsatsen stå fastskruet på pallen. De medfølgende dele lægges til side. Afmontér løsdelene fra indsatsen, dvs. askeristen, ovnbeklædningen og strålingspladen under indsatsen. Vigtigt! Indsatsen kan vippe fremad. Løsn derfor først indsatsen fra pallen, når løsdelene er demontere t. Løft askeristen op i højre side, så den går løs af indstillingstappen. Før røgvendepladen op, og tag sidedelene ud. Løft røgvendepladen ned, og tag derefter de resterende dele ud. 1 2 Tryk strålingspladen op under indsatsen, og før den bagud. Vip forkanten ned, og træk pladen ud. Lad delene være demonterede, indtil brændeovnen er skruet fast i væggen, og omramningssættet er montere t. Montering af delene sker i omvendt rækkefølge. 14

7 Tilslutning til skorsten Ved levering er indsatsen forberedt til toptilslutning. Ved tilslutning på brændeovnens bagside skal der byttes om på studsen og låget. Bagud til muret skorsten Afmærk centrum for hullet i væggen til røgkanalen. LEK Lav et hul med ca. 180 mm i diameter. Fold tapperne på tilslutningsstudsen ind, så de danner et stop for røgrøret. Mur derefter tilslutningsstudsen fast med ildfaste sten (indgår ikke ved levering). Lad mørtlen tørre, inden bagpladen monteres. Vigtigt! Hullet skal laves forsigtigt, så der ikke opstår revner uden for hulle t, da dette påvirker holdbarheden for brændeovnens indfæstning. Hullet bør ikke være større end de anbefalede 180 mm. 15

8 50 mm DK Montering af brændeovn Ø 8 mm Anbring bagpladen midt ud for studsen. Kontrollér, at bagpladen er lodret, og markér det indfæstningshul, du vil bruge. Vælg hul, så det kommer så langt fra eventuelle samlinger som muligt. Forbor hullet med et 8 mm betonbor. Hullet skal være mindst 80 mm dybt. Rengør hullet omhyggeligt, og skru bagpladen fast mod den murede skorsten med de 4 medfølgende betonskruer. Skruer, der ikke griber fast, anses for at være uvirksomme og skal flyttes til et nyt hul. Tilslutningsrøret føres ind i indmuringsstudsen mod de tappe, der er vippet ind. Kontrollér, at røret stikker 50 mm ud fra bagpladen, og læg pakningssnor mellem indmuringsstudsen og tilslutningsrøret. Hvis der er brug for yderligere tætning, kan der bruges ovnkit. Skru strålingsbeskyttelsen fast på bagpladen med 2 pladeskruer pr. strålingsbeskyttelse 16

9 Montér ophængningskonsollen på indsatsen med 2 skruer. Løsn indsatsen fra benet ved at skrue 4 skruer ud. Løft indsatsen op fra benet, og hæng ophængningskonsollen på indsatsen over bagpladens øverste monteringsbeslag. 17

10 Løft indsatsens nederste del ud, så indsatsen er lodret. Før indsatsen ind mod bagpladen, så brændeovnsstudsen skubbes ind i tilslutningsrøret. Lås indsatsen fast med 2 skruer foroven. Kontrollér, at indsatsen hænger lodret. Indsatsen kan justeres fremad forneden ved hjælp af to stilleskruer forneden. Lås indsatsen fast med 2 skruer forneden. 18

11 1 2 2 Hægt sidepladen fast på bagpladen, og drej forkanten ind mod indsatsen. Sidepladen gøres fast i forkanten med en skrue foroven og en skrue forneden. Placér mærkeskiltene med produktionsnummer og monteringsafstand på beskyttelsespladens underside. Skru derefter beskyttelsespladen fast, så skiltene vender nedad. Montering af brændeovnstop Læg fedtstenstoppen (eller lameltoppen/støbejernstoppen) på plads. Husk at håndtere den med forsigtighed. Anbring til slut varmluftristen og låget på fedtstenstoppen. Vigtigt! Inden brændeovnen tages i brug, skal installationen besigtiges af en autoriseret skorstensfejer. Læs Fyringsvejledning og brugsanvisning for Contura 500-serien igennem, inden der tændes op første gang. 19

12 NIBE AB/NIBE Brasvärme Box Markaryd 42

Monteringsvejledning. C 26K Lav. www.contura.eu

Monteringsvejledning. C 26K Lav. www.contura.eu Monteringsvejledning C 26K Lav www.contura.eu DK 82 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C26K-CPR-130617-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Brændeovn fyret

Læs mere

Monteringsvejledning. C26K Høj. www.contura.eu

Monteringsvejledning. C26K Høj. www.contura.eu Monteringsvejledning C26K Høj www.contura.eu DK 82 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C26K-CPR-130617-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Brændeovn fyret med

Læs mere

Monteringsvejledning C 750 C 750A. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 750 C 750A. www.contura.eu Monteringsvejledning C 750 C 750A www.contura.eu 62 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C750 / C750A-CPR-130612-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Brændeovn

Læs mere

Monteringsvejledning. Drejeplade C780 C880. www.contura.eu

Monteringsvejledning. Drejeplade C780 C880. www.contura.eu Monteringsvejledning Drejeplade C780 C880 www.contura.eu 63 Generelt Denne vejledning indeholder instruktioner vedrørende montering af brændeovnen med en drejeplade. Gennemlæs vejledningen omhyggeligt,

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12 MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING Scan DSA 12 Tillykke med din nye Scan indbygningsovn Du har valgt et produkt fra en af Europas førende producenter af brændeovne, og vi er overbeviste om, at du vil få stor

Læs mere

Panorama & panorama xl Pejseindsats. Betjeningsvejledning. Opstillings og. www.heta.dk

Panorama & panorama xl Pejseindsats. Betjeningsvejledning. Opstillings og. www.heta.dk Panorama & panorama xl Pejseindsats Opstillings og Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pejseindsats, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico Version 2, 30/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK Varde Thurø 11 Installations og Brugervejledning 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK 1 2 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige

Læs mere

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 10/20/30 20B/30B www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan Line 25 og 25 S Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 1103-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031923 LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Udfyldes, når produktet er installeret 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Frontpanel

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Stålskorsten Monteringsanvisning

Stålskorsten Monteringsanvisning Stålskorsten Monteringsanvisning Indholdsfortegnelse: Klassificering Ø100/Ø150 mm s. 3 Anvendelse s. 4 Klassificering Ø200 mm s. 6 Lovkrav s. 8 Skorstenens højde s. 9 Rensning/skorstensfejning s. 10 Opstilling

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

MOS DK 0951-2 PB 10 511889 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE PB 10 LEK

MOS DK 0951-2 PB 10 511889 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE PB 10 LEK MOS DK 0951-2 PB 10 511889 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE PB 10 LEK Indhold Brugervejledning Generelt 2 Sikkerhed 2 Systemprincip 3 Montering Generelt til montøren 4 Montering 4 Kontrol 5 Betjeningsindstillinger

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Verdens mest populære brændeovn nu helt i Ny låge i støbejern se mere af ilden. Mange personlige valgmuligheder Håndtag, der ikke bliver varmt NYHED!

Verdens mest populære brændeovn nu helt i Ny låge i støbejern se mere af ilden. Mange personlige valgmuligheder Håndtag, der ikke bliver varmt NYHED! NYHED! Tak fordi du vælger svanemærket! Verdens mest populære brændeovn nu helt i Ny låge i støbejern se mere af ilden Mange personlige valgmuligheder Håndtag, der ikke bliver varmt Velkommen hjem til

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen.

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen. 0 Færdig på en weekend Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal måle grundigt op. Og du må hellere købe et anlæg, der er lidt for stort, end et, der er for lille.

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

WIKING Olympic 04.05.2009

WIKING Olympic 04.05.2009 WIKING Olympic 04.05.2009 Dansk - Installations- og brugsvejledning... 2 Norsk - Installasjons- og bruksveiledning... 18 Svensk - Installations- och bruksanvisning... 37 Dansk Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du begynder med monteringen af din nye skorsten. Er der tvivlsspørgsmål

Læs mere