Ny type statistik på asylområdet: Forløbsanalyser i spontane asylsager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny type statistik på asylområdet: Forløbsanalyser i spontane asylsager"

Transkript

1 Udlændinge Styrelsen US Statistikserie nr. 1, 2002 Ny type statistik på asylområdet: Forløbsanalyser i spontane asylsager I denne publikation gives på baggrund af en række foreløbige tal et overblik over, hvad forløbet har været for de spontane asylansøgere, der søgte om asyl i Danmark i I publikationen følges disse personer frem til 1. juli Der anvendes i publikationen en ny analyseform den såkaldte forløbsanalyse som ikke tidligere har været anvendt af udlændingemyndighederne i Danmark. Denne analyseform adskiller sig fra udlændingemyndighedernes øvrige statistikker, hvor man ikke har mulighed for at følge en bestemt population gennem asylsystemet. Målgruppen for publikationen er personer, som i forvejen har et vist kendskab til udlændingeområdet. Redaktionen af nærværende publikation er afsluttet den 18. januar Publikationen er tilgængelig på Udlændingestyrelsens hjemmeside: hvor den offentliggøres i styrelsens statistikserie som nr. 1 i 2002.

2 Sammenfatning: Denne publikation giver et overblik over, hvad forløbet har været for alle de personer, som søgte om asyl i Danmark i (bruttoansøgertallet 2 ). Hovedresultaterne af denne såkaldte forløbsanalyse er illustreret i figur 1 nedenfor. En mere detaljeret gennemgang foretages i afsnit 2 i publikationen. Der kan endvidere henvises til oversigten i tabel 1 i bilag 1. Blandt hovedresultaterne kan følgende fremhæves: 29 % af de personer har fået deres asylsag afsluttet i den indledende asylfase, fordi de er blevet overført/tilbageført til et andet EU-land efter Dublin-konventionen, eller udsendt til et sikkert tredjeland (13 %), eller fordi de er forsvundet/har frafaldet deres ansøgning i den indledende asylfase (16 %). Disse personer har således ikke fået deres asylsag realitetsbehandlet i Danmark. 45 % af de spontane asylansøgere, som søgte om asyl i Danmark i 1998, og som har fået deres asylsag endeligt afsluttet, har fået en opholdstilladelse som konventions- eller de facto-flygtning, mens 19 % har fået et endeligt afslag efter realitetsbehandling af sagen i Danmark. Herudover er 7 % blevet afsluttet med et andet udfald, mens sagen er blevet realitetsbehandlet i Danmark (fx frafald, forsvundet eller omkommet). Under én procent af asylsagerne er endnu ikke endeligt afsluttet pr. 1. juli Der henvises til bilag 2 for en grafisk illustration af udviklingen i bl.a. verserende sager. En opdeling af de 19 %, som har fået endeligt afslag på asyl, viser, at 11 % er registreret udrejst af politiet, 3 % er ikke registreret udrejst (men kan være det uden politiets vidende), og 5 % har fået en anden efterfølgende tilladelse (fx humanitær opholdstilladelse eller familiesammenføring) 3. Figur 1: Status pr. 1. juli 2001 for personer, som søgte asyl i 1998 I alt personer Tilladelse 45% Ikke realitetsbehandlet i Danmark (fx Dublin) 29% Andet 7% Verserende <1% Endelige afslag 19% Reg. udrejst 11% Ikke reg. udrejst 3% Anden opholdstilladelse 5% 2

3 1. Indledning Udlændingestyrelsen kan i denne publikation præsentere en ny type statistik den såkaldte forløbsstatistik som gør det muligt at følge og beskrive det udlændingeretlige forløb for samtlige personer, som inden for en given periode har søgt asyl i Danmark. Dette har hidtil ikke været muligt på baggrund af de eksisterende statistikker. Der henvises til bilag 3 for en nærmere oversigt over forskelle mellem de eksisterende statistikker og den nye forløbsstatistik. Som illustration af den nye analyseform følges forløbet frem til 1. juli 2001 for de personer, som i 1998 søgte asyl i Danmark 1 (bruttoansøgertallet 2 ). De statistiske oplysninger i publikationen er baseret på en række særtræk fra Udlændingeregistret med opdateringer i registret pr. 1. december Heraf fremgår det bl.a., hvor mange fra denne gruppe der har fået deres asylansøgning realitetsbehandlet i Danmark, hvor mange der har fået asyl, og hvor mange der har fået endeligt afslag på asyl. Endvidere fremgår det, hvor mange af dem, der har fået endeligt afslag på asyl, som efterfølgende er registreret udrejst eller har fået opholdstilladelse på andet grundlag end asyl, herunder såvel indenfor asylområdet (fx humanitær opholdstilladelse) som udenfor (fx familiesammenføring). Nedenfor i afsnit 2 gennemgås hovedresultaterne af forløbsstatistikken, mens der i afsnit 3 og 4 peges på en række områder, hvor det kunne overvejes at anvende forløbsstatistikker fremover. Det er vigtigt at understrege, at det ikke er hensigten, at forløbsstatistikkerne skal erstatte udlændingemyndighedernes eksisterende statistikker, idet der reelt blot er tale om, at myndighedernes statistiske oplysninger anvendes og opstilles på en ny måde. Nærværende publikation skal derfor blot ses som et supplement hertil. Ikke desto mindre er det Udlændingestyrelsens håb, at den nye analyseform vil bidrage til at kaste nyt lys over de statistiske sammenhænge på asylområdet. 2. Forløbsanalyse for spontane asylansøgere fra Hvor mange af de personer, som søgte om asyl i Danmark i 1998, har fået realitetsbehandlet deres asylansøgning? Det er ikke alle spontane asylansøgere, der får deres asylsag realitetsbehandlet i Danmark. En række asylansøgere overføres/tilbageføres til et andet EU-land efter Dublin-konventionen, udsendes til et sikkert tredjeland eller frafalder/forsvinder i den indledende asylfase. Disse personer vil ikke få deres asylsag realitetsbehandlet i Danmark, og deres asylsager har således ikke noget videre forløb. De øvrige personer vil indgå i antallet af registrerede spontane asylansøgere (registreringstallet). Som det fremgår af figur 2 nedenfor, har 29 % af de personer, som søgte om asyl i Danmark i 1998, ikke fået deres asylsag realitetsbehandlet i Danmark, men er blevet overført/tilbageført til et andet EU-land, Figur 2: Personer, som ikke har fået asylsag realitetsbehandlet i Danmark: 29% Personer, som søgte om asyl i Danmark i 1998 (bruttoansøgertallet): 100% Personer, som har fået asylsag realitetsbehandlet i Danmark (registreringstallet): 71% blevet udsendt til et sikkert tredjeland, eller har frafaldet ansøgningen eller er forsvundet i den indledende asylfase. De resterende 71 % har således fået deres sager realitetsbehandlet i Danmark. 3

4 2.2. Hvad er der sket med de personer, som søgte asyl i Danmark i 1998 og ikke fik realitetsbehandlet deres ansøgning om asyl i Danmark? I figur 3 ses det, at de 29 % af personerne, som ikke får deres asylsag realitetsbehandlet i Danmark, fordeler sig således, at 13 % bliver overført/tilbageført til et andet EU-land efter Dublin-konventionen eller Figur 3 Personer, som ikke har fået asylsag realitetsbehandlet i Danmark: 29 % udsendt til et sikkert tredjeland, mens 16 % forsvinder, frafalder ansøgningen mv. Personer, som er overført/tilbageført til et andet EU-land efter Dublin-konventionen eller udsendt til et sikkert tredjeland 13 % Andet udfald i den indledende asylfase (fx forsvundet, frafaldet ansøgning mv.) 16 % 2.3. Hvad er der sket med de personer, som søgte asyl i Danmark i 1998 og fik realitetsbehandlet deres ansøgning om asyl i Danmark? For de spontane asylansøgere, der får realitetsbehandlet deres ansøgning om asyl i Danmark, er der overordnet fire udfaldsmuligheder: Asylansøgeren får asyl, dvs. konventionsstatus eller de facto-status af enten Udlændingestyrelsen eller Flygtningenævnet. Asylansøgeren får endeligt afslag på asyl, dvs. enten af Udlændingestyrelsen (åbenbart grundløs proceduren) eller af Flygtningenævnet (normal procedure). Asylsagen får et andet udfald. Denne gruppe omfatter hovedsageligt personer, der har frafaldet deres ansøgning eller er forsvundet. Asylsagen er endnu ikke afsluttet og verserer hos udlændingemyndighederne. I starten af forløbet vil en stor del af sagerne versere hos udlændingemyndighederne, men som tiden går, vil flere og flere sager blive endeligt afsluttet, og antallet af verserende sager vil derved blive mindre. Der henvises til figur 6 i bilag 2 for en grafisk illustration af dette. I nedenstående figur 4 er det angivet, hvorledes de 71 % af asylansøgerne i 1998, der fik deres asylsag realitetsbehandlet i Danmark, er fordelt på disse fire udfaldsmuligheder. Figur 4 Personer, som har fået asylsag realitetsbehandlet i Danmark: 71 % Tilladelser 45 % Endelige afslag 19 % Andet udfald 7 % Verserende pr. 1. juli 2001 < 1 % 4

5 Som det fremgår, er der pr. 1. juli 2001 mindre end 1 % af sagerne, der fortsat er verserende 4. Baggrunden herfor kan fx være, at nogle asylansøgere har anmodet om genoptagelse af sager, der har været frafaldet. Det bemærkes, at det er muligt at underopdele disse udfald yderligere, bl.a. på myndigheder, type af afgørelse mv. Således er det bl.a. muligt at se, hvor mange af henholdsvis tilladelserne og afslagene som er meddelt af enten Udlændingestyrelsen eller Flygtningenævnet. Det er ligeledes muligt at se, hvor mange af de verserende sager der verserer hos henholdsvis Udlændingestyrelsen, Flygtningenævnet eller i den indledende asylfase (jf. bilag 1) Hvad er der sket med de personer, som søgte asyl i Danmark i 1998 og fik endeligt afslag på ansøgningen om asyl i Danmark? Personer, der får endeligt afslag på asyl, skal rejse ud af landet. Udlændingestyrelsen har derfor undersøgt, hvad der er sket med de spontane asylansøgere, som har søgt om asyl i 1998, og som har fået endeligt afslag på asyl i Danmark. Denne gruppe er underopdelt på personer, der er registreret udrejst, ikke er registreret udrejst eller efterfølgende har fået en anden opholdstilladelse på eller uden for asylområdet 3. Det bemærkes, at de personer, der ikke er registreret udrejst af Danmark efter endeligt afslag på asyl, kan være udrejst af landet, uden at det er blevet registreret. Figur 5 Registreret udrejst 11 % Personer, som har fået endeligt afslag på asyl 19 % Ikke registreret udrejst 3 % Anden opholdstilladelse 5 % 19 % af de personer, som søgte om asyl i Danmark i 1998, har fået et endeligt afslag på asyl pr. 1. juli Som det fremgår af figur 5, er 11 % af disse registreret udrejst af politiet, 3 % er ikke registreret udrejst, og 5 % har efterfølgende fået en anden opholdstilladelse på eller uden for asylområdet (fx humanitær opholdstilladelse eller familiesammenføring). 3. Mulige anvendelsesområder af forløbsanalyser fremover Generelt er det vigtigt at bemærke, at Udlændingeregistret ikke er designet som et statistiksystem, men som et elektronisk sags- og journaliseringssystem for udlændingemyndighederne i forbindelse med behandlingen af udlændingesager. Det medfører, at muligheden for at fremskaffe statistiske oplysninger på baggrund af Udlændingeregistret af tekniske og ressourcemæssige grunde er begrænset. Dette vil især gøre sig gældende i forbindelse med udarbejdelse af forløbsanalyser. Baggrunden herfor er, at forløbsanalyser følger en population gennem hele eller dele af et system. Der skal således ikke blot fremskaffes oplysninger om visse hændelser, som er uafhængige af hinanden, men en kæde af oplysninger om de(n) samme asylsag(er). For at fremskaffe forløbstal med udgangspunkt i Udlændingeregistret skal der således foretages et betydeligt arbejde med bl.a. at afgrænse kodeopstillinger og samkøre koder i Udlændingeregistret. Ikke desto mindre kan der peges på en lang række muligheder for at udbygge forløbsanalyserne på asylområdet fremover. Som det blev beskrevet i indledningen, er forløbsanalyser blot en anden måde at opstille data på, og ligesom man med de eksisterende statistikker fra udlændingemyndighederne de kalenderbaserede statistikker kan vælge at øge detaljeringsgraden ved at opdele statistikken efter fx nationalitet, instanser og typer af udfald, herunder afgørelser, kan man vælge at gøre dette i en forløbsanalyse. Udlændingestyrelsen arbejder derfor på generelt at kunne supplere de nuværende statistikker med forløbsanalyser på asylområdet også for personer, som har søgt om asyl i Danmark på et senere tidspunkt end i En udviklingsmulighed består i at sammenligne forløbet vedrørende populationer fra forskellige perioder eller af forskellig nationalitet. Sammenligninger af forløbstal vedrørende populationer fra forskellige perioder kan være anvendelige, fx med henblik på at vurdere effekten af lov- og praksisændringer. 5

6 Endvidere kunne det overvejes at udarbejde forløbsanalyser med fokus på det lidt kortere sigt. I sådanne analyser vil det hovedsageligt være af interesse i sagsstyringsøjemed at klarlægge, hvor mange sager der efter et vist tidsrum fortsat verserer i fx den indledende asylfase og i Udlændingestyrelsen. En sådan analyse kan foretages på et tidligt tidspunkt efter en periodes afslutning, idet den i sagens natur ikke kræver, at alle sagerne er endeligt afgjort. Endelig kunne det overvejes at foretage sammenligning af forløbstal på asylområdet med en andre lande. Der er i november 2001 på baggrund af et dansk oplæg blevet vedtaget et fælles format for udarbejdelse og udveksling af forløbstal på asylområdet mellem IGC-landene 5. Udlændingestyrelsen har således i de seneste to år været med til at fremme og udvikle dette arbejde. Dette vil væsentligt forbedre muligheden for at sammenligne sagsgangene på asylområdet mellem de involverede lande, om end der fortsat vil være visse forskelle i de enkelte landes retsgrundlag og terminologi. For så vidt angår forløbsanerkendelsesprocenter som beskrives nedenfor skal det understreges, at disse i høj grad vil afhænge af asylansøgernes nationalitet. 4. Forløbsanerkendelsesprocenter vedrørende spontane asylsager? Forløbsanalyser giver mulighed for at vurdere, hvad der er sket med en population in casu personer, som har søgt om asyl i Danmark i en given periode. Således fremgår det direkte af forløbsanalysen ovenfor, hvor mange fra populationen der har fået asyl, dvs. konventionsstatus eller de facto-status i Udlændingestyrelsen eller Flygtningenævnet, pr. en given skæringsdato. Ud fra forløbsanalysen kan man udregne en forløbsanerkendelsesprocent ved at betragte den andel af populationen, der er meddelt asyl, ud af samtlige, endeligt afsluttede sager. Verserende sager vil således ikke indgå i beregningen, idet udfaldet af disse sager selvsagt endnu ikke er kendt. Denne andel vil for 1998-populationen udgøre 45 %. De øvrige 55 % fordeler sig primært på personer, hvis ansøgning slet ikke er blevet realitetsbehandlet i Danmark (29 %), og personer, som har fået endeligt afslag på asyl (19 %) 6. Som nævnt i afsnit 3 er arbejdet med at udarbejde et fælles format for udarbejdelse og international udveksling af forløbstal på asylområdet blevet afsluttet i november Der er dog i den forbindelse ikke truffet nogen beslutning om, hvorledes en eventuel forløbsanerkendelsesprocent i givet fald vil kunne eller skulle opgøres og dermed danne grundlag for internationale sammenligninger. Det er vigtigt afslutningsvis at gøre opmærksom på, at en sådan forløbsanerkendelsesprocent ikke vil kunne sammenlignes med Udlændingestyrelsens opgørelse af anerkendelsesprocenten i spontane asylsager i 1. instans 7. Derimod vil den kunne anvendes som supplement hertil. 6

7 1 En udlænding kan enten indgive ansøgning om asyl i Danmark eller ved en dansk repræsentation i udlandet. Asylansøgere, der indgiver ansøgning om asyl i Danmark, kaldes spontane asylansøgere. Opgørelserne ovenfor vedrører udelukkende spontane asylansøgere. 2 Det bemærkes, at der som følge af den tekniske afgrænsning af denne opgørelse i forhold til Udlændingeregistret vil være en mindre og ganske ubetydelig uoverensstemmelse mellem det officielle antal personer, som har søgt om asyl i Danmark i 1998 (bruttoansøgertallet), og de tal, som benyttes i denne forløbsanalyse. 3 For de personer, som har fået endeligt afslag på asyl, kan der meddeles opholdstilladelse på et andet grundlag end asyl (fx humanitær opholdstilladelse eller opholdstilladelse til udsendelseshindrede asylansøgere). Disse personer vil udelukkende være medregnet i gruppen anden opholdstilladelse efter endeligt afslag på asyl. I denne gruppe medregnes også opholdstilladelser meddelt til personer, som efter endeligt afslag på asyl har fået opholdstilladelse på andet grundlag end asyl (fx familiesammenføring). 4 Som nævnt tidligere følges i denne publikation forløbet for de spontane asylansøgere, som har søgt om asyl i Danmark i 1998, frem til 1. juli Oplysningerne i forløbsanalysen er baseret på et særtræk fra Udlændingeregistret med opdateringer pr. 1. december Udlændingestyrelsen kan på baggrund af en manuel gennemgang af talgrundlaget for disse opdateringer konstatere, at langt hovedparten af de relativt få sager, som i analysen står som verserende pr. 1. juli 2001, (efterfølgende) er afsluttet i tidsrummet frem til den 1. december Eksempelvis fremgår af bilag 1, at der pr. 1. juli 2001 verserede sager vedrørende 20 personer fra grundpopulation af ansøgere fra 1998 i Udlændingestyrelsen. Pr. 1. december 2001 er dette tal nedbragt til under 5 personer. Sagerne vedrørende disse 5 personer beror på konkrete forhold i de enkelte sager, idet det dog bemærkes, at hovedparten af sagerne står lige for afslutning i styrelsen. 5 Som led i dette udviklingsarbejde har Udlændingestyrelsen sammen med en række andre IGC-lande allerede udarbejdet visse nationale forløbstal for 1997/1998-ansøgerpopulationen. IGC-samarbejdet (Inter-governmental Consultations) består af de fleste vesteuropæiske lande samt Australien, USA og Canada. 6 En anden mulighed kunne være at betragte den andel af populationen, der er meddelt asyl, ud af samtlige, endeligt afsluttede sager, som er blevet realitetsbehandlet i Danmark, jf. punkt 2 i tabel 1. Som ovenfor medregnes verserende sager ikke i beregningen. Denne andel vil for 1998-populationen udgøre 63 %. De øvrige 37 % fordeler sig primært på personer, som har fået endeligt afslag på asyl (26 %). 7 Det skyldes for det første, at udgangspunktet for beregningen er forskellig (forløbstal versus kalendertal, jf. bilag 3). For det andet skyldes det, at afgrænsningen af, hvilke sagsgange der indgår i beregningen, er forskellig, idet der i Udlændingestyrelsens anerkendelsesprocent alene indgår afgørelser vedrørende spontane asylsager truffet af styrelsen. Såfremt alternativ 1, jf. afsnit 4, vælges, vil der endvidere være den forskel, at styrelsens hidtidige anerkendelsesprocent er baseret på registreringstallet, mens alternativ 1 vil være baseret på bruttoansøgertallet. 7

8 Bilag 1: Tabel 1: Forløbsanalyse for personer, som har søgt om asyl i Danmark i 1998 Udfaldstyper Opgørelsesdato Antal personer, som har søgt om asyl i Danmark (A+B+C+D+E) (Grundpopulationen) ,0% A. Indledende asylfase Subtotal ,1% Dublin / sikkert tredjeland ,7% Andet udfald ,4% Verserende ,0% 2. Realitetsbehandlede spontane asylsager i Danmark (B+C+D+E) ,9% B. Tilladelse Subtotal ,0% - heraf konventionsstatus - heraf de facto-status Udlændingestyrelsen Udlændingestyrelsen ,6% 30,2% Flygtningenævnet Flygtningenævnet ,2% 2,0% C. Endeligt afslag Subtotal ,6% - heraf ÅG-afslag Udlændingestyrelsen ,8% - heraf NP-afslag Flygtningenævnet ,8% D. Andet udfald * Subtotal ,0% E. Verserende Subtotal ,3% Udlændingestyrelsen ,2% Flygtningenævnet ,1% * Omfatter i hovedtræk følgende kategorier: Frafaldet, bortfaldet, forsvundet, udrejst, død, mv. 8

9 Bilag 2: Figur 6: Forløb for personer, som har søgt om asyl i % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% jan-99 apr-99 jul-99 okt-99 jan-00 apr-00 jul-00 okt-00 jan-01 apr-01 jul-01 Tilladelse Verserende Ikke realitetsbehandlet Andet Endeligt afslag 9

10 Bilag 3: Forskellen på de nuværende statistikker (kalendertal) og de nye statistikker i denne publikation (forløbstal) kan i hovedtræk illustreres på følgende måde: Kalendertal (nuværende statistikker) vedrører en given periode (fx 2000) forskellige populationer (fx kan afgørelser et år vedrøre ansøgninger fra tidligere år) mulighed for dobbelttælling af personer (hvis forskellige statistikker sammenholdes) talgrundlaget er aktuelt og let tilgængeligt ikke mulighed for helhedsbillede af asylsystemet, men mulighed for helhedsbillede af antal behandlede sager (til bl.a. økonomistyring og visitering af flygtninge til kommuner) Forløbstal (nye statistikker) vedrører flere perioder (da man følger personer gennem asylsystemet) samme grundpopulation (fx asylansøgere fra 1998) ingen dobbelttælling talgrundlaget er forsinket og kompliceret at udarbejde mulighed for helhedsbillede af asylsystemet Som det fremgår af oversigten ovenfor, er der væsentlige forskelle mellem de to analyseformer. Muligheden for fremover at udarbejde forløbstal vil således væsentligt supplere og forbedre mulighederne for at foretage analyser på asylområdet. 10

Udlændinge Styrelsen. Nøgletal på udlændingeområdet

Udlændinge Styrelsen. Nøgletal på udlændingeområdet Udlændinge Styrelsen Nøgletal på udlændingeområdet 2002 Nøgletal på udlændingeområdet 2002 Ansvarshavende redaktør: Direktør Grethe Løgstrup Udgivet af Udlændingestyrelsen Informationsenheden Ryesgade

Læs mere

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål U, V og W fra Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 20.

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål U, V og W fra Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 20. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del endeligt svar på samrådsspørgsmål 85 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 17. december 2012 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh:

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp

Dansk Flygtningehjælp Skjal 4, undirskjal a Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10, 3. sal, Postboks 53, 1002 København K Indenrigsministeriet Christiansborg Slotsplads 1 DK-1218 København K Att.: Hans B. Thomsen Dato DF J.nr.

Læs mere

Tal og fakta på udlændingeområdet

Tal og fakta på udlændingeområdet Tal og fakta på udlændingeområdet 24 Tal og fakta på udlændingeområdet 24 Ansvarshavende redaktør: Direktør Grethe Løgstrup Udgivet af Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 21 København Ø Telefon: 35 36 66 Fax:

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr. 31.01.2010. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser.

Tal på udlændingeområdet pr. 31.01.2010. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Tal på udlændingeområdet pr. 31.01. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse Generel introduktion til tal på udlændingeområdet

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION 25. august 2003 Statsrevisorerne har den 2. april 2003 afgivet beretning nr. 9, 2002 om Udlændingestyrelsens opgavevaretagelse på asyl- og opholdsområdet.

Læs mere

Nøgletal på udlændingeområdet

Nøgletal på udlændingeområdet Nøgletal på udlændingeområdet 2003 Nøgletal på udlændingeområdet 2003 Ansvarshavende redaktør: Direktør Grethe Løgstrup Udgivet af Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Telefon: 35 30 80 05/36

Læs mere

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: dokumentfalsk;dokumentmisbrug;udlændinge;påtale og påtaleundladelse; Offentlig

Læs mere

Tal på udlændingeområdet. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser.

Tal på udlændingeområdet. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Tal på udlændingeområdet pr. 31.03. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse Generel introduktion til tal på udlændingeområdet

Læs mere

Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal?

Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal? Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal? Diskussionsoplæg til mødet i Nordisk Udlændingeudvalg, den 3. maj 25, Island (dagsordenspunkt 4) Asylansøgertallet

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr. 31.12.2014. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser.

Tal på udlændingeområdet pr. 31.12.2014. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Tal på udlændingeområdet pr. 31.12. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse Generel introduktion til tal på udlændingeområdet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

Ansøgningsskema IN3_da_020117

Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos venner eller familie (udlændingelovens 42 l, stk. 1) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge

Læs mere

Udlændingestyrelsens opgavevaretagelse på asyl- og opholdsområdet

Udlændingestyrelsens opgavevaretagelse på asyl- og opholdsområdet Beretning til statsrevisorerne om Udlændingestyrelsens opgavevaretagelse på asyl- og opholdsområdet Marts 2003 RB B301/03 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål,

Læs mere

Præsentation til borgermøde om Udrejsecenter Kærshovedgård. Den 3. februar 2016 i Bording Hallen, Bording

Præsentation til borgermøde om Udrejsecenter Kærshovedgård. Den 3. februar 2016 i Bording Hallen, Bording Præsentation til borgermøde om Udrejsecenter Kærshovedgård Den 3. februar 2016 i Bording Hallen, Bording Program Indledning ved Ikast-Brande Kommune Oplæg fra Udlændingestyrelsen om indkvartering, baggrund

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

7. november 2014 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING. Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566

7. november 2014 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING. Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566 www.amnesty.dk amnesty@amnesty.dk 7. november 2014 Amnesty Internationals bemærkninger til udkast til

Læs mere

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN UDGIFTER TIL ASYL OG FAMILIESAMMENFØRING 10 9 8 7 MIA. KR. I 2014 kom 14.800 asylansøgere til Danmark.1 Det er det højeste antal i mere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr

Tal på udlændingeområdet pr Tal på udlændingeområdet pr. 31.12. Månedstallene er opdateret af Udlændingestyrelsen. Tallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen

Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen Flygtningenævnet har den 24. og 27. juni 2014 truffet afgørelse i 11 prøvesager vedrørende overførsel af asylansøgere

Læs mere

ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE

ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE Arbejdet i Røde Kors Børnesamdriften RØDE 1 UMA EN DEFINITION Når udlændinge under 18 år kommer til Danmark og søger asyl uden deres forældre eller andre voksne, som

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr

Tal på udlændingeområdet pr Tal på udlændingeområdet pr. 30.11. Månedstallene er opdateret af Udlændingestyrelsen. Tallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse

Læs mere

HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS SPECIALE 2003 1.1 FORMÅL... 4 1.2 MÅLGRUPPE... 5 1.3 METODE... 5 1.4 EMNEAFGRÆNSNING... 5 1.5 SPECIALETS OPBYGNING...

HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS SPECIALE 2003 1.1 FORMÅL... 4 1.2 MÅLGRUPPE... 5 1.3 METODE... 5 1.4 EMNEAFGRÆNSNING... 5 1.5 SPECIALETS OPBYGNING... 1 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅL... 4 1.2 MÅLGRUPPE... 5 1.3 METODE... 5 1.4 EMNEAFGRÆNSNING... 5 1.5 SPECIALETS OPBYGNING... 5 2 ASYL I DANMARK... 7 2.1 HVEM KAN SØGE, OG HVOR SØGER MAN?... 7 2.2 PROCEDURE

Læs mere

Dansk Røde Kors. Vedr.: Indenrigsministeriets udkast til kongelig anmodning om ikraftsættelse af udlændingeloven for Færørerne.

Dansk Røde Kors. Vedr.: Indenrigsministeriets udkast til kongelig anmodning om ikraftsættelse af udlændingeloven for Færørerne. Skjal 4, undirskjal b Indenrigsministeriet Christiansborg Slotsplads 1 1218 København K Dansk Røde Kors København, d. 30. september 1999 Asyl/JØC/KBH/31-5/0517 Vedr.: Indenrigsministeriets udkast til kongelig

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03

RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03 RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03 Udvidet notat til statsrevisorerne om Udlændingestyrelsens kvalitet af sagsbehandlingen Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig ved deres møde

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr

Tal på udlændingeområdet pr Tal på udlændingeområdet pr. 30.11. Månedstallene er opdateret af Udlændingestyrelsen. Tallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr

Tal på udlændingeområdet pr Tal på udlændingeområdet pr. 28.02. Månedstallene er opdateret af Udlændingestyrelsen. Tallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Udtalt over for flygtningenævnet, at jeg ikke kunne anse det for tilfredsstillende, at to sager indbragt for nævnet med henblik på

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afvisning af asylansøgere ved grænsen

Forslag til folketingsbeslutning om afvisning af asylansøgere ved grænsen 2016/1 BSF 51 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 13. januar 2017 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Justitsministeriet har til brug for redegørelsen indhentet følgende udtalelse fra Rigspolitiet:

Justitsministeriet har til brug for redegørelsen indhentet følgende udtalelse fra Rigspolitiet: JUSTITSMINISTERIET 25. august 2003 Til Statsrevisoratet Ved brev af 23. april 2003 har Statsrevisoratet fremsendt Statsrevisorernes Beretning nr. 9 2002 om Udlændingestyrelsens opgavevaretagelse på asyl-

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr

Tal på udlændingeområdet pr Tal på udlændingeområdet pr. 30.09. Månedstallene er opdateret af Udlændingestyrelsen. Tallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dokument- og personelfalsk

Dokument- og personelfalsk Dokument- og personelfalsk Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: dokumentfalsk;dokumentmisbrug;udlændinge;påtale og påtaleundladelse; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.4.2016 Status: Gældende Udskrevet:

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr. 31.05.2015. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser.

Tal på udlændingeområdet pr. 31.05.2015. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Tal på udlændingeområdet pr. 31.05. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse Generel introduktion til tal på udlændingeområdet

Læs mere

Ombudsmanden tog af egen drift et generelt spørgsmål om genoptagelse af tidligere afgjorte sager om humanitær opholdstilladelse op til behandling.

Ombudsmanden tog af egen drift et generelt spørgsmål om genoptagelse af tidligere afgjorte sager om humanitær opholdstilladelse op til behandling. Genoptagelse af sager om humanitær opholdstilladelse når ansøgerne er udrejst. Nova. Materiel identitet Ombudsmanden tog af egen drift et generelt spørgsmål om genoptagelse af tidligere afgjorte sager

Læs mere

Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015

Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015 Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser udviklingen i antallet af søgte og givne opholdstilladelser i Danmark. begyndte offentliggørelsen

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr

Tal på udlændingeområdet pr Tal på udlændingeområdet pr. 31.08. Månedstallene er opdateret af Udlændingestyrelsen. Tallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr. 31.03.2015. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser.

Tal på udlændingeområdet pr. 31.03.2015. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Tal på udlændingeområdet pr. 31.03. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse Generel introduktion til tal på udlændingeområdet

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr

Tal på udlændingeområdet pr Tal på udlændingeområdet pr. 31.01. Månedstallene er opdateret af Udlændingestyrelsen. Tallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Uledsagede mindreårige asylansøgere

Uledsagede mindreårige asylansøgere Uledsagede mindreårige asylansøgere Opdateret: marts 2005 Udarbejdet af Eva Green Meinel, Asyl og Repatriering 1. Baggrund Definition på en uledsaget mindreårig asylansøger En uledsaget mindreårig asylansøger

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Udvisning af udlænding på grund af ulovligt arbejde. Oplysningsgrundlaget

Udvisning af udlænding på grund af ulovligt arbejde. Oplysningsgrundlaget 10-3. Forvaltningsret 1121.1 123.3. Udvisning af udlænding på grund af ulovligt arbejde. Oplysningsgrundlaget En udlænding var blevet udvist administrativt med indrejseforbud af Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr

Tal på udlændingeområdet pr Tal på udlændingeområdet pr. 31.03. Månedstallene er opdateret af Udlændingestyrelsen. Tallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr

Tal på udlændingeområdet pr Tal på udlændingeområdet pr. 31.07. Månedstallene er opdateret af Udlændingestyrelsen. Tallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse

Læs mere

FLYGTNINGE OG ASYLANSØGERE I DANMARK

FLYGTNINGE OG ASYLANSØGERE I DANMARK FLYGTNINGE OG ASYLANSØGERE I DANMARK 1992-2016 ANTAL, VENTETID, BOSÆTNING OG LOVGIVNING AF CAMILLA HVIDTFELDT OG MARIE LOUISE SCHULTZ-NIELSEN ARBEJDSPAPIR 50 OKTOBER 2017 ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Manglende begrundelse ved afgørelse om asyl

Manglende begrundelse ved afgørelse om asyl Manglende begrundelse ved afgørelse om asyl Kritiseret, at Flygtningenævnets begrundelse for ikke at anse en udlænding for forfulgt på en måde, der berettigede til opholdstilladelse efter udlændingelovens

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr

Tal på udlændingeområdet pr Tal på udlændingeområdet pr. 30.04. Månedstallene er opdateret af Udlændingestyrelsen. Tallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse

Læs mere

dhfdfhghgfhhhh UDLÆNDINGEAFDELINGEN Status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere

dhfdfhghgfhhhh UDLÆNDINGEAFDELINGEN Status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere dhfdfhghgfhhhh UDLÆNDINGEAFDELINGEN Status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere April 2006 UDLÆNDINGEAFDELINGEN J. nr.: 2004-5141-83-JKP151 + bilag Redegørelse for status på arbejdet med

Læs mere

Aftale mellem Dansk Folkeparti og regeringen om initiativer på udlændingeområdet.

Aftale mellem Dansk Folkeparti og regeringen om initiativer på udlændingeområdet. MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION Dato: 8. november 2004 Kontor: Ø/A Aftale mellem Dansk Folkeparti og regeringen om initiativer på udlændingeområdet. 1. Gennemførte initiativer 1.1

Læs mere

IN1_da_ Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_ Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_180917 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s.

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s. Nyhedsbrev til politiet til kommunerne og KL Særnummer 9. maj 2012 Nr. 2 juni 2013 Indhold: 1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2 3. Familiesammenføring

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013.

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013. Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret asyl.visumkontoret@jm.dk 19.09.2013 Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin IIIforordningen) Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse

Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse Udarbejdet oktober 2007, Asylafdelingen Baggrund I en årrække har det været umuligt at tilbagesende afviste asylansøgere fra Irak.

Læs mere

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 721 af 13/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-960-0025. Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 1. juni 2016 Orientering om behandlingen af konkrete sager om familiesammenføring til børn efter EU-Domstolens

Læs mere

LGBT Asylum i tal statistik 2013-2015

LGBT Asylum i tal statistik 2013-2015 LGBT Asylum i tal statistik 1-1 I dette notat gør vi status over LGBT Asylum og vores arbejde med lidt tal og statistik. Hvor mange er vi, hvor meget vokser vi, hvem er vores medlemmer, og hvordan er udfaldet

Læs mere

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere)

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) IN6_da_141014 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af asylansøgere, som ønsker at arbejde

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 (Omtryk - 09-02-2017 - Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Ministeren Udlændinge- og Integrationsudvalget Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Nævnet stadfæstede i [foråret] 2004 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en mandlig statsborger fra Irak. Indrejst i 2002.

Nævnet stadfæstede i [foråret] 2004 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en mandlig statsborger fra Irak. Indrejst i 2002. Statsborger fra Irak Nævnet stadfæstede i [foråret] 2004 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en mandlig statsborger fra Irak. Indrejst i 2002. Ansøgeren er etnisk araber, sunni muslim og stammer

Læs mere

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab 1. Ægteskabslovens 11 a Ifølge 11 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning må ægteskab kun indgås, når hver af parterne

Læs mere

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution ASYL STATUS 2014-15 ASYL STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret Asyl.visumkontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Indhold Pas og andre personlige dokumenter s. 2 Underskrift på ansøgningsskemaer den herboende reference skal være myndig s. 2 Opholdskort til visiterede

Læs mere

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne)

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Ansøgningsskema BF3_da_310516 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til at søge

Læs mere

FLYGTNINGE I DANMARK ASYL DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID

FLYGTNINGE I DANMARK ASYL DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID FLYGTNINGE I DANMARK ASYL DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID Flygtninge i Danmark Asyl Redaktionen afsluttet i april 2006 Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10, 3. sal 1300 København K Tlf.

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt.

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. Ansøgningsskema Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

Tal og fakta på udlændingeområdet

Tal og fakta på udlændingeområdet Tal og fakta på udlændingeområdet Udgiver: Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 Fax: 35 36 19 16 E-post: Ansvarlig for udgivelsen: Henrik Grunnet, direktør for Udlændingestyrelsen,

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 17. november 2014 Dok.: 1349685 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Mål- og resultatplan for Udlændingestyrelsen 2017

Mål- og resultatplan for Udlændingestyrelsen 2017 Mål- og resultatplan for Udlændingestyrelsen 2017 1. Indledning Denne mål- og resultatplan er indgået mellem Udlændinge- og Integrationsministeriets departement og Udlændingestyrelsen. Mål- og resultatplanen

Læs mere

AMK-Øst 15. februar Status på integrationsindsats RAR Sjælland

AMK-Øst 15. februar Status på integrationsindsats RAR Sjælland AMK-Øst 15. februar 2016 Status på integrationsindsats RAR Sjælland Februar 2016 Asylansøgere og flygtninge En asylansøger er en udlænding, der søger om ret til at opholde sig som flygtning i et andet

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

Orientering til de regionale netværk

Orientering til de regionale netværk 16. maj 2012 Orientering til de regionale netværk Nye regler for ægtefællesammenføring fra den 15. maj 2012 Folketinget har den 8. maj 2012 vedtaget nye regler for ægtefællesammenføring. Reglerne vil gælde

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt NOTAT Dato: 2. juli 2007 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4199-844 Sagsbeh.: NHL Notat om

Læs mere

Udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin III-forordningen)

Udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin III-forordningen) Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Gry Ahlefeld-Engel Sagsnr.: 2012-969-0039 Dok.: 822853 Udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin

Læs mere

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2011. Forår 2012

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2011. Forår 2012 Tal og fakta på udlændingeområdet 2011 Forår 2012 Tal og fakta på udlændingeområdet Tal og fakta på udlændingeområdet 2011 Tal og fakta på udlændingeområdet 2011 Udgiver: Udgiver: Udlændingestyrelsen Udlændingestyrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af justitsministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Kompetenceændring i relation til sager om humanitær

Læs mere

Foreningen af Udlændingeretsadvokater

Foreningen af Udlændingeretsadvokater Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 Den 4. december 2015 1216 København K. JL/NEH Sendt til jm@jm.dk. Høring vedrørende lovforslag om ændring af lov om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager

Læs mere

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution ASYL STATUS 2013 ASYL STATUS 2013 Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige emner og

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

Ny opgørelse af Jobindsatsmåling vedr. udenlandsk arbejdskraft, herunder med nye typer opholdsgrundlag

Ny opgørelse af Jobindsatsmåling vedr. udenlandsk arbejdskraft, herunder med nye typer opholdsgrundlag Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 198 Offentligt B I L A G T I L B E U Ny opgørelse af Jobindsatsmåling vedr. udenlandsk arbejdskraft, herunder med nye typer opholdsgrundlag 10. marts 2016

Læs mere

Ministeren. Tilladelse til familiesammenføring. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Ministeren. Tilladelse til familiesammenføring. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget har den 12. april 2016 stillet følgende spørgsmål nr. 481

Læs mere

1. OVERBLIK... 4 1.1. INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 4 2. DEN INTERNATIONALE RAMME... 5 2.1. FLYGTNINGEKONVENTIONEN SIKRER BESKYTTELSE...

1. OVERBLIK... 4 1.1. INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 4 2. DEN INTERNATIONALE RAMME... 5 2.1. FLYGTNINGEKONVENTIONEN SIKRER BESKYTTELSE... ASYL STATUS 2012 ASYL 2012 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Strandgade 56 DK-1401 København K Tlf. 32 69 88 88 www.menneskeret.dk Institut for Menneskerettigheders

Læs mere

Besvarelse fra de nordiske lande og NL vedrørende reglerne for familiesammenføring

Besvarelse fra de nordiske lande og NL vedrørende reglerne for familiesammenføring Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 140 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 12. januar 2012 Kontor: Udl.afd, Int.ktr. Sagsbeh.: MGS Sagsnr.:

Læs mere

Tal og fakta på udlændingeområdet Udgiver: Udlændingestyrelsen Ryesgade København Ø Tlf.: Fax: E-post:

Tal og fakta på udlændingeområdet Udgiver: Udlændingestyrelsen Ryesgade København Ø Tlf.: Fax: E-post: Tal og fakta på udlændingeområdet 2015 Udgiver: Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 Fax: 35 36 19 16 E-post: us@us.dk Ansvarlig efter medieansvarsloven: Tanja Franck, direktør,

Læs mere

Ofre for menneskehandel Statistik 2013 Center mod Menneskehandel, 11. februar 2014

Ofre for menneskehandel Statistik 2013 Center mod Menneskehandel, 11. februar 2014 Ofre for menneskehandel Statistik 0 Center mod Menneskehandel,. februar 0 Nærværende er en opgørelse over personer officielt vurderet at være ofre for menneskehandel i 0. Opgørelsen er sammenfattet af

Læs mere

Introduktion til ministerområdet Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 17. september 2015

Introduktion til ministerområdet Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 17. september 2015 Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2014-15 (2. samling) UUI Alm.del Bilag 25 Offentligt Introduktion til ministerområdet Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 17. september 2015 Regeringens

Læs mere

1. 3 ophæves. Loven træder i kraft den 1. juni 2018.

1. 3 ophæves. Loven træder i kraft den 1. juni 2018. Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven (Midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge samt afvisning af realitetsbehandling af asylansøgninger, når ansøgeren har opnået beskyttelse

Læs mere

Tal og fakta på udlændingeområdet

Tal og fakta på udlændingeområdet Tal og fakta på udlændingeområdet 2016 Tal og fakta på udlændingeområdet Tal og fakta på udlændingeområdet 2016 Udgiver: Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 Fax: 35 36 19

Læs mere