Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING"

Transkript

1 Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING

2

3 Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherren...6 Den projekterende...6 Entreprenøren...6 Arbejdslederen...7 De ansatte Før arbejdet går i gang Opstartsmøde...8 Arbejdspladsvurdering (APV)...8 Instruktion Generelle arbejdsmiljøforhold og foranstaltninger PCB, bly m.m Støv...10 Vibrerende maskiner og værktøj...11 Støj fra maskiner og værktøj...11 Særligt for kloak og spildevandsanlæg og arbejde i brønde...12 Kloak og spildevandsanlæg...12 Arbejde i brønde...13 Tunge løft ved håndtering af maskiner og værktøj...14 Tunge løft ved håndtering af bygningsdele...15 Alenearbejde Forholdsregler ved håndholdt boring og skæring Forholdsregler for håndholdt skæring Forholdsregler ved boring med diamantboremaskiner Særligt for vægboring...18 Særligt for dækboring...19 Særligt for boring i smig...19 Særligt for boring nedefra og op Forholdsregler ved skæring med diamantskæremaskiner Særligt for vægskæring og gulvskæring...21 Særligt for wireskæring Særligt for vejskæring Forslag til dagsordenpunkter for opstartsmøder for diamantskæring og boring Diamantboring og -skæring 3

4 Indledning INDLEDNING Denne branchevejledning beskriver de væsentligste arbejdsmiljøproblemer samt tilhørende løsninger i forbindelse med diamantboring og -skæring. Vejledningen indeholder også en kort gennemgang af en række forholdsregler, der i forbindelse med udbud, projektering, planlægning og udførelse skal sikre, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Vejledningen beskriver, hvilke forholdsregler der skal tages ved støj, vibrerende maskiner, støvende arbejde, arbejde ved spildevandsanlæg samt ved tunge løft. Endvidere beskrives de ulykkesrisici, der er forbundet med at håndtere bore- og skæremaskiner samt udskårne byggeelementer. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. 4 Diamantboring og -skæring

5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet ANSVAR OG PLIGTER FOR ARBEJDSMILJØET Ifølge Arbejdsmiljøloven har både bygherren, den projekterende, leverandøren og arbejdsgiver (udførende) og de ansatte en række pligter, der er med til at sikre, at projektet kan gennemføres sikkerhedsog sundhedsmæssigt forsvarligt. For yderligere beskrivelser af disse generelle ansvar- og pligtområder henvises til hjemmesiden I dette kapitel om ansvar og pligter er der primært medtaget de særlige forhold, som gør sig gældende i forbindelse med diamantboring og skæring. Diamantboring og -skæring 5

6 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherren I forbindelse med diamantboring og skæring skal bygherren være særlig opmærksom på, at: der sikres løbende og korrekt information til brugere af bygningen, det farlige arbejde afgrænses fysisk/tidsmæssigt i forhold til andre arbejder og brugere af bygningen, koordinering og planlægning af bore- og skærearbejdet sker i samarbejde med alle faggrupper på pladsen, så ingen andre arbejder i nærheden, og uvedkommende kan holdes væk fra arbejdsstedet. Samt sikre at: arbejdsområder i fællesområder identificeres og afspærres, støv ikke spredes i fællesområder, at eventuelle risici fra fx af bly, PCB og andre kemiske stoffer fremgår af PSS. Den projekterende I forbindelse med diamantboring og -skæring skal den projekterende være særlig opmærksom på, at: indretning af arbejdspladsen giver mulighed for, at diamantborefirmaet skal rigge til færrest mulige gange på pladsen fx hulboring og skæring så vidt muligt kan udføres på én gang, der i forbindelse med vejskæring kan etableres et sikkert arbejdsareal, der går forud for trafikafvikling, særlige risici i forbindelse med arbejdet er beskrevet, fx arbejdsopgaver i forbindelse med støv, slam og spildevand samt håndtering af udskårne bygningsdele, der er afsat den fornødne tid til de enkelte opgaver, så de kan udføres hensigtsmæssigt uden gener, støv, støj og vibrationer fra diamantskæring, begrænses mest muligt, så andre ikke bliver udsat for skadelig påvirkning, adgangs- og transportveje samt oplagspladser er dimensioneret til opgaven, friarealer i og uden for bygningen så materiel kan placeres hensigtsmæssigt, at pladsen er dimensioneret, så der fx kan anvendes kran og byggehejs for at undgå tunge løft og altid, hvor manuel håndtering udgør en risiko for sikkerhed og sundhed, der kan etableres kørearealer for tekniske hjælpemidler og materiel samt til brug for transport og bortskaffelse af elementer. Entreprenøren I forbindelse med diamantboring og -skæring skal arbejdsgiveren være særlig opmærksom på, at: der anvendes egnede tekniske hjælpemidler, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt for at undgå tunge løft og altid hvor manuel håndtering udgør en risiko for sikkerhed og sundhed, der er brugsanvisninger for tekniske hjælpemidler og stoffer og materialer, de ansatte instrueres i, hvordan arbejdet kan udføres sikkert herunder brug af tekniske hjælpemidler samt gøres opmærksom på, om arbejdsopgaven er forbundet med særlige risici, der er udarbejdet en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV), lave en skriftlig plan for skærearbejdet (farligt arbejde). Planen kan danne grundlag for instruktion, 6 Diamantboring og -skæring

7 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet at der etableres arbejdsareal i forbindelse med vejskæring, der går forud for trafikafvikling, aftale afgrænsning af det farlige arbejde med øvrige entreprenører, rengøre arbejdsområdet efter boring eller skæring, bortskaffe affald, sørge for vask og vedligeholdelse af personlige værnemidler, herunder særligt arbejdstøj, de ansatte har gennemført de lovpligtige uddannelser, som arbejdet kræver. Det drejer sig fx om arbejde med: truck epoxy rulle/bukkestilladser BAR anbefaler desuden at gennemføre brancheuddannelsen for diamantentreprenører på 3 uger, som udover epoxy og rulle/bukkestillads også indeholder førstehjælpskursus. Arbejdslederen I forbindelse med diamantboring og -skæring skal arbejdslederen være særlig opmærksom på, at forsøge at forhindre farer, som kan opstå ved fejl eller mangler, straks gøre arbejdsgiveren opmærksom på arbejdsmiljøproblemerne, hvis det ikke umiddelbart er muligt at løse dem, det daglige arbejde tilrettelægges med passende pauser og evt. jobrotation, hvis der arbejdes med åndedrætsværn, at bore/skærearbejdet så vidt muligt udføres adskilt fra andet arbejde. De ansatte I forbindelse med diamantboring og -skæring skal de ansatte være særlig opmærksom på at medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige inden for deres arbejdsområde. Det vil bl.a. sige, at: bruge de tekniske hjælpemidler og værnemidler, som stilles til rådighed, etablere og vedligeholde sikkerhedsforanstaltninger, jf. instruktionerne, meddele virksomhedens arbejdsmiljøorganisation, arbejdslederen eller arbejdsgiveren, hvis der er forhold på byggepladsen, som ikke er forsvarlige eller i orden, stoppe arbejdet, hvis der er overhængende fare for sikkerhed og sundhed, der skal anvendes personlige værnemidler, som fx åndedrætsværn, høreværn og handsker, arbejdsstedet skal rengøres efter endt arbejde, der er pligt til at gennemgå de uddannelser, der kræves, fx truck, epoxy og rulle/bukkestillads. Diamantboring og -skæring 7

8 Før arbejdet går i gang FØR ARBEJDET GÅR I GANG Opstartsmøde På større byggepladser med mere end 2 firmaer og 10 ansatte skal der afholdes opstartsmøder, før byggeriet går i gang, og når der kommer nye arbejdsgivere eller underentreprenører. På mødet bør følgende behandles og fastholdes i et referat: grænseflader/koordinering mellem aktørerne, tids- og procesplaner, fælles sikkerhedsforanstaltninger, om der er særlige risici, og hvordan de minimeres, muligheden for at anvende de planlagte tekniske hjælpemidler, gennemgang og færdiggørelse af plan for sikkerhed og sundhed, retningslinjer for overdragelse og skift i entrepriser. På samme måde afholder de enkelte firmaer opstartsmøder. Her gennemgås projektmaterialet, leverandørens brugsanvisninger og andre relevante oplysninger fra projektgennemgangsmødet og det fælles opstartsmøde. På mødet gennemgås også, om der er særlige risici ved arbejdsopgaven. Alle arbejdsmiljørelevante dokumenter og brugsanvisninger skal udleveres og være tilgængelige for de ansatte på pladsen. Netop fordi diamantboring og -skæring ofte først kommer sent ind i projektet/byggeriet, er det ekstra vigtigt at deltage i opstartsmøderne. Arbejdspladsvurdering (APV) Virksomheden skal i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering, som sikrer, at alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer inddrages i virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. En APV skal være tilgængelig for medarbejderne, og det er vigtigt, at virksomheden får aftalt retningslinjer for, hvordan man vil justere APV en i forhold til de særlige forhold på den enkelte byggeplads. Hvis virksomheden har valgt at udarbejde en særskilt APV for arbejdet på byggepladsen, er det tilstrækkeligt, at denne er tilgængelig på byggepladsen. Erfaringer fra APV, denne branchevejledning, eventuelle arbejdsprocesbeskrivelser samt det aktuelle projektmateriale og leverandørbrugsanvisningerne er grundlaget for planlægningen af det konkrete arbejde. Og det er ud fra planlægningen af det konkrete arbejde, at instruktionen af de ansatte finder sted. 8 Diamantboring og -skæring

9 Før arbejdet går i gang Instruktion Arbejdsgiverne skal løbende sikre, at instruktionen af sjakket foregår og er forstået, før arbejdet går i gang. I den forbindelse gennemgås projektmaterialet, leverandørbrugsanvisninger og andre relevante oplysninger. Det gælder fx instruktionen i brug af tekniske hjælpemidler, herunder brug af skære- og boremaskiner, løftegrej m.m. Diamantboring og -skæring 9

10 Generelle arbejdsmiljøforhold og foranstaltninger GENERELLE ARBEJDSMILJØFORHOLD OG FORANSTALTNINGER PCB, bly m.m. Hvis der findes bly, PCB eller lignende, skal der tages særlige forholdsregler i forhold dette se BARs vejledninger herom. Støv Boring og skæring i bygningselementer og vejbelægninger med diamantværktøjer afgiver sundhedsskadeligt støv, som derfor skal begrænses eller helt undgås - både for din egen og din kollegers sundhed. Det er specielt i forbindelse med tørskæring, brug af slagbor, slyngrensning, gulvslibning, betonfræsning, rilleskæring og hugning i beton, at problemet er størst. Planlæg i udgangspunktet byggeriet, så der skal skæres og bores færrest mulige gange, og vælg i udgangspunktet de arbejdsmetoder og værktøjer, som støver mindst, fx med monteret afsug eller vådskæring. Undgå at sprede støv til andre dele af arbejdspladsen ved at: inddække og befugte støvende områder fjerne og opsamle støvet ved kilden fx ved hjælp af et punktudsug på værktøjet/ maskinen rengøre området ved støvsugning - undgå tørfejning eller brug af trykluft bruge af støvsugere med egnede filtre. Standarder herfor findes i Håndbogen arbejdsmiljø i bygge og anlæg. 10 Diamantboring og -skæring

11 Generelle arbejdsmiljøforhold og foranstaltninger Ved støvende arbejde skal der anvendes åndedrætsværn. Ved arbejde i over 3 timer pr. dag anvendes luftforsynet åndedrætsværn eller åndedrætsværn med turboenhed. Ved arbejde under 3 timer kan der anvendes filtrerende ånde drætsværn uden turbo. Brug som minimum P3-filter på åndedrætsværn uanset type. Vibrerende maskiner og værktøj Håndbetjente værktøjer til boring og skæring i bygningselementer belaster hænder og arme. Det kan give følelsesløshed, sovende fornemmelse og smerter i fingre, hånd og arme. I værste fald kan resultatet være hvide fingre, som den lidelse hedder, når blodtilførslen til fingrene midlertidigt stopper. Brug maskiner og værktøj, som vibrerer mindst muligt. Vær derfor opmærksom på det allerede ved indkøb af værktøj. Undersøg hvor meget maskinen vibrerer i henhold til leverandørens brugsanvisning, og beregn hvor længe I må arbejde med den pr. dag. Inddrag arbejdsmiljøorganisationen i metodevalget og indkøb af maskiner. Hvis der anvendes håndholdt vibrerende værktøj, kan det være nødvendigt at begrænse den daglige arbejdstid med værktøjet. Brug passende vibrationsdæmpende håndtag på værktøjet. Benyt så vidt muligt vibrationsdæmpende handsker (størst effekt ved højfrekvente maskiner). Brug altid handsker, der holder fingrene varme. Rygning forstærker effekten af hvide fingre. Rygning får blodkarrene til at trække sig sammen, og det forværrer effekten. Støj fra maskiner og værktøj Støj fra skære- og boremaskiner er sundhedsskadeligt og kan bl.a. give varige høreskader. Brug derfor de mest støjsvage maskiner. Vær opmærksom på det allerede ved indkøb af værktøj. Vandkølede maskiner støjer generelt mindre en luftafkølede. Høreværn skal stilles til rådighed ved en støjbelastning over 80 db(a), hvilket altid vil være tilfældet i forbindelse med boring og skæring i bygningselementer. Høreværn findes som propper og kopper. Brug kopper, da de er bedst egnede i forhold til støvende arbejde. Vær opmærksom på, at støjniveauet stiger yderligere på grund af reflekterende vægge, når du arbejder i smalle gader og lignende fx indendørs, i haller m.m. Brug klinger, som er støjdæmpet. En klinge kan støjdæmpes således, at klingen kun afgiver halvdelen af den faktiske lydstyrke. Arbejdet skal planlægges, så der så vidt muligt ikke er andre, der bliver udsat for skadelig støj. Brug altid høreværn, når du arbejder med eller i nærheden af støjende maskiner. Diamantboring og -skæring 11

12 Generelle arbejdsmiljøforhold og foranstaltninger Særligt for kloak og spildevandsanlæg og arbejde i brønde Kloak og spildevandsanlæg Arbejde med eller i forbindelse med kloak- og spildevandsanlæg indebærer risici for at indånde eller komme i kontakt med biologiske og kemiske stoffer, som er sundhedsskadelige. Hvis skære- og borearbejdet hovedsagligt foregår ved spildevandsanlæg og lignende, hvor der er risko for at komme i direkte kontakt med spildevand, er det et lovkrav, at de ansatte skal være vaccineret mod polio og stivkrampe og leverbetændelse (Herpatitis A) Beskyt huden mod kontakt med spildevand. Der skal bruges særligt arbejdstøj i forbindelse med disse arbejdsopgaver, og arbejdsgiveren er ansvarlig for vask af dette. Arbejdstøjet må ikke tages med hjem. Der skal på arbejdsstedet være mulighed for at skifte til rent arbejdstøj, hvis det under arbejdet skulle blive gennemvædet. Der skal være toilet og badefaciliteter samt separate spise- og omklædningsfaciliteter. Hold en høj grad af god hygiejne. Vask hænder omhyggeligt inden pauser og spisning og herudover gerne flere gange dagligt for at mindske hudkontakten med de stoffer, I evt. kommer i kontakt med. Ved kontakt eller tilsmudsning fra spillevand - tag bad. 12 Diamantboring og -skæring

13 Generelle arbejdsmiljøforhold og foranstaltninger Arbejde i brønde Ved bore- og skærearbejde i brønde og rørledninger skal der altid tages sikkerhedsforanstaltninger, der kan forhindre ulykker ved kvælning, forgiftning eller lignende. Ud over de krav, som gælder for arbejde i kloak og spildevandsanlæg, gælder følgende: Placer altid en vagtmand for oven af brønden, som kan holde øje/kontakt med den/de, som er nede i brønden. Kontroller om brøndsider og lejdere er intakte. Før arbejdet påbegyndes, skal brønden udluftes effektivt (evt. ved indblæsning af frisk luft). Kontroller ved måling, at luften er tilstrækkelig ren og iltholdig. Måleapparatet skal være forsynet med en alarm. Brug de særlige værnemidler, som gælder for brøndarbejde - såsom beskyttelseshjelm, løftebælte med løfteline. Der fås særlige arbejdsdragter, hvor løfteselen er indsyet. Løftelinen skal være forbundet til løfteselen under hele arbejdet. I forbindelse med arbejdet i brønde skal der være monteret et specielt egnet hejseværk over brønden. Hejseværket skal kunne trække en bevidstløs person op fra brønden. Rengør altid værktøj og maskiner ved arbejdets ophør, så eventuel smittefare kan minimeres, når det samme materiel bruges dagen efter eller på andre typer opgaver. Diamantboring og -skæring 13

14 Generelle arbejdsmiljøforhold og foranstaltninger Tunge løft ved håndtering af maskiner og værktøj Maskiner, som anvendes i diamantbranchen er solide, tunge maskiner, som ofte skal placeres på vanskelige tilgængelige steder, som fx i udgravninger eller på lodrette vægge. Dette kan medføre skadelige påvirkninger på kroppen, fordi arbejdsstillingerne ofte er akavede, ligesom de skæve og ofte tunge løft kan være skadelige. Vær opmærksom på transport af maskiner og tunge løft allerede ved indkøb at nyt materiel. Brug egnede tekniske hjælpemidler som sækkevogn, trappekravler, egnede stilladser, taljer og stativer, når maskiner og værktøj skal transporteres eller placeres, således at tunge løft kan undgås. Maskiner eller dele til maskiner må ikke løftes til placering over skulderhøjde uden tekniske hjælpemidler. Skil maskinen ad i flest mulige dele, inden maskinen placeres eller flyttes. Det vil sige, at skinner, skærme, slanger, klinger, bor og andre dele, som kan afmonteres, skal afmonteres. Det kan være nødvendigt at være to mand til at placere maskiner og/eller værktøj, hvis det ikke er muligt at anvende tekniske hjælpemidler. Håndteringen skal stadig være sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig. Stander og vægskinner skal fastgøres meget omhyggeligt, således at det arbejdende værktøj ikke kan falde ned. 14 Diamantboring og -skæring

15 Generelle arbejdsmiljøforhold og foranstaltninger Tunge løft ved håndtering af bygningsdele Udskårne og udborede bygningsdele er generelt af en sådan størrelse, at de vil være særdeles tunge og vanskelige at håndtere manuelt - uden fare for skadelige påvirkninger af kroppen. Manuel håndtering af disse bygningsdele skal derfor undgås. Den projekterende skal være opmærksom på, hvordan belastningerne ved manuel håndtering kan undgås - fx ved hjælp af kran og byggehejs. Eller at der er gjort plads til, at der kan bruges andre tekniske hjælpemidler. Brug egnede tekniske hjælpemidler, når bygningsdele skal transporters eller placeres. Brug løftegrej og taljer. Brug løfteåg eller taljer ved transport og udtagning af fritskåret bygningsdele. Ved vægskæring må fritskårne bygningsdele aldrig væltes ud af hullet. Ved gulvskæring - brug altid portalkran/løfteåg og løbe kat ved optagning og transport af klodser fra dæk. Brug ligeledes altid portalkran ved nedsænkning af klodser til etager nedenunder. Husk at der skal sikres mod nedstyrtning. Alenearbejde Mange arbejdsprocesser i forbindelse med diamantboring og skæring er defineret som særligt farligt arbejde. Ved disse opgaver skal der altid være to mand på arbejdsstedet så den ene i tilfælde af en ulykke kan standse maskinen og tilkalde hjælp. Alenearbejde må ikke forekomme. Diamantboring og -skæring 15

16 Forholdsregler ved håndholdt boring og skæring FORHOLDSREGLER VED HÅNDHOLDT BORING OG SKÆRING Du skal være særlig opmærksom på forhold, hvor der er en forøget risiko for ulykker. Ved boring og skæring med håndholdte maskiner skal det i alle tilfælde vurderes, om der en risiko forbundet med arbejdets udførelse. I tvivlstilfælde skal stationære kerneboremaskiner med stander eller skæremaskiner med skinnesystem altid foretrækkes. Arbejdsgiveren skal sikre, at de ansatte er nøje instrueret i at udføre de opgaver, de skal lave, og at de er grundigt instrueret i at anvende de maskiner og værktøj, der er bedst egnet til opgaven. Vurdér nøje, om du har det korrekte værktøj i forhold til det materiale, som skal skæres/bores. Håndholdt boring og skæring må aldrig foregå over skulderhøjde, og stillads skal i alle tilfælde vælges frem for stige. Vær særlig opmærksom på, at borekerner kan falde ud, og bygningsdele der kan vælte ud. Disse er tunge og kan forvolde alvorlige ulykker på dig selv og andre. Vær især opmærksom på om der færdes personer på underliggende etager. Lav understøtning af soldat med bakke. Ved boring og skæring i bærende konstruktioner skal du være særlig opmærksom på armeringens placering. Hvis armeringen skæres over, kan hele bygningen eller dele deraf - under særlige omstændigheder - kollapse. Sørg altid for at få rådgiveren til at angive, hvor der må bores. Vær opmærksom på løsthængende smykker og tøj. Langt, løsthængende hår kan ligeledes være farligt. Alenearbejde må ikke forekomme. 16 Diamantboring og -skæring

17 Forholdsregler ved håndholdt boring og skæring Forholdsregler for håndholdt skæring Håndholdt skæring kan foretages med vinkelsliber, ringsav eller kapsav med vanddyser: ved skæring skal du altid stå sikkert, og skæring må ikke forekomme over skulderhøjde, maskiner må aldrig drejes eller vrides, da skiven derved kan sætte sig fast eller brække i stykker, kontroller om skæreskiven er intakt, og om beskyttelsesskærm er monteret korrekt. Brug vinkelskærer med dobbelte skæreskiver. undgå at sprede støv til andre dele af arbejdspladsen ved at: inddække og befugte støvende områder, fjerne og opsamle støvet ved kilden fx ved hjælp af et punktudsug på værktøjet/ maskinen, rengøre området ved støvsugning - undgå, eller brug af trykluft, ved støvende arbejde skal der anvendes åndedrætsværn. Ved arbejde i over 3 timer pr. dag anvendes luftforsynet åndedrætsværn eller åndedrætsværn med turboenhed. Ved arbejde under 3 timer kan der anvendes filtrerende åndedrætsværn. Brug som minimum P3-filter. Diamantboring og -skæring 17

18 Forholdsregler ved boring med diamantboremaskiner FORHOLDSREGLER VED BORING MED DIAMANTBOREMASKINER Udover de generelle krav for arbejdets udførelse, som er beskrevet i et tidligere kapitel, gælder følgende generelle krav ved diamantboring som helhed: Planlæg arbejdet på forhånd og sørg for, at der ikke forekommer kabler eller andre installationer, hvor du skal bore. Alle huller skal være opmærket og/eller godkendt af byggepladslederen. Bortskaffelse af bygningsdele og slam skal være planlagt og godkendt af byggepladslederen. Brug altid personlige værnemidler imod støj, støv, vibrationer, vand og nedfaldende borekerner. Vær opmærksom på, at du støjer, støver og evt. efterlader vandspild, som skal opsamles på en effektiv måde. Hold arbejdsstedet ryddeligt. Ryd op efter dig. Der skal anvendes forsvarligt værktøj til at styre kerneboret, indtil det får fat. Brug aldrig hænderne. Vedligehold jævnligt boremaskinen og undgå støv og slam på standeren. Særligt for vægboring Der skal anvendes sikkert underlag, når stander og kerneboremaskine skal placeres på væggen. Du skal sikre dig, at standeren er forsvarligt fastgjort. Brug en egnet bolt eller inserts til fastgørelse af grej. Anvendelse af limanker med epoxy og pu-skum kræver særlig uddannelse. 18 Diamantboring og -skæring

19 Forholdsregler ved boring med diamantboremaskiner Særligt for dækboring Boring i dæk med kernebor kan foretages nedefra eller oppefra. Sikkerhedsforanstaltningerne er generelt som ved vægboring. Vær særlig opmærksom på borekerner, som kan falde ud. Det skal sikres, at borekerne kan opsamles enten i bakker eller net. Afspærring af arbejdsområdet er nødvendigt. Huller skal afdækkes, inden området forlades. Du skal endvidere være opmærksom på vandspild, som kan trænge gennem etagen. Særligt for boring i smig Boring i smig kræver særlig opmærksomhed, idet boret har svært ved at gribe fat i betonen, når boret skal starte. Start boret i lav hastighed, indtil boret får fat. Brug eventuelt et centerbor sammen med kerneboret ved opstart. Brug aldrig hænderne til at holde et roterende bor. Særligt for boring nedefra og op Brug kun maskiner, som er godkendt til boring nedefra og op - eventuelt hydrauliske boremaskiner. Ved boring nedefra og op skal stander og maskiner fastgøres forsvarligt, så de sikres mod nedstyrtning på manden. Diamantboring og -skæring 19

20 Forholdsregler ved skæring med diamantskæremaskiner FORHOLDSREGLER VED SKÆRING MED DIAMANTSKÆREMASKINER Udover de generelle krav for arbejdets udførelse, som er beskrevet i et tidligere kapitel, gælder følgende generelle krav ved diamantskæring som helhed: Planlæg arbejdet på forhånd og sørg for, at der ikke er kabler eller andre installationer, hvor du skal skære. Alle snit og udskæringer skal i princippet være godkendt at byggepladslederen. Bortskaffelse af bygningsdele og slam skal være planlagt og godkendt af byggepladslederen. Vær opmærksom på, at du støjer, støver og evt. efterlader vandspild, som skal opsamles på en effektiv måde. Vær opmærksom på, om der skal bruges støvsuger. Brug altid de personlige værnemidler, som stilles til rådighed mod støj, støv, vibrationer, vand og nedfaldende bygningsdele. Husk at rydde op efter dig. Maskiner må aldrig anvendes uden beskyttelsesskærm ved klingen. 20 Diamantboring og -skæring

21 Forholdsregler ved skæring med diamantskæremaskiner Særligt for vægskæring Når skinner og vægsav skal placeres på væggen, skal der anvendes sikkert underlag (stillads). Du skal sikre dig, at skinnen er forsvarligt fastgjort. Brug egnet fastgørelsesmateriale til alt grej. Anvendelse af limanker med epoxy og puskum kræver særlig uddannelse. Bygningsdele skal - inden de skæres fri - fastgøres effektivt, og der skal foretages anhugning, inden afstivningen fjernes. Brug kun godkendt løftegrej. Vær særlig opmærksom på sandwichelementer, idet de kan dele sig og falde ud til hver sin side. Særligt for gulvskæring Ved skæring med gulvsav på etagedel skal du især være opmærksom på den underliggende etage, hvor der skal foretages effektiv afspærring og understøtning. Arbejdsfeltet, hvor du selv arbejder, skal ligeledes afspærres. Der skal foretages effektiv understøtning, som forhindrer udskårne bygningsdele i at falde ned. Anhugning og bortskaffelse skal planlægges nøje. Vand og skæreslam skal bortskaffes. Der skal omgående foretages afspærring af huller. Diamantboring og -skæring 21

22 Forholdsregler ved skæring med diamantskæremaskiner Særligt for wireskæring Wireskæring anvendes, hvor det ikke er muligt at skære med klinger. Wireskæring giver nærmest uendelige muligheder; der kan skæres i meget tykke emner, fx piller eller cirkulære huller. Wireskæring giver mindre støj end ved almindelig diamantboring og -skæring. Men der er risiko for kontakt med betonslam samt risiko for ulykker i tilfælde af wirebrud. Før du starter på skæreopgaven, skal du: Afspærre det område, hvor skæringen foregår, så uvedkommende ikke har adgang til området. Området, som ikke er direkte synligt for operatøren, dvs. på bagsiden, skal ligeledes afskærmes. Kontrollere, at maskinen og evt. hjælpehjul er fastgjort stabilt. Kontrollere, at wiren løber i den rigtige retning, og den er snoet. Undgå at arbejde med for lange wire. Hugge hjørnerne af, før skæringen påbegyndes, da wiren ellers kan sætte sig fast. Sikre, at wiren kan trækkes med håndkraft. Dette modvirker, at wiren sætter sig fast. Sikre, at der er personlige værnemidler til stede, og at de anvendes. Under arbejdet skal du være opmærksom på følgende: Sikkerhedsafstanden mellem maskine og afskærmning (farezonen) må under skæringen ALDRIG betrædes. Sikkerhedsafstanden til wiren er lig med 1,5 x længden på den frie længde wire. Hvis en person skal ind i farezonen (for eksempel for at justere styrehjulene eller vandforsyningsdyssen), skal det hydrauliske aggregat først slukkes, og drivhjulene skal stå helt stille (oliestrømmen skal stoppes). Sikkerhedsafstanden mellem afspærring og skærearbejdet (wiren) er lig med 1,5 gange længden af den frie wire. Længden af den frie wire er markeret med violet på tegningen ovenfor og måles fra maskinens afskærmning til skærehullet. Eksempel fra viste tegning: Hvis maskinens øverste frie længe er 1 meter og den nederste er 0,5 meter, er sikkerhedsafstanden minimum 1,5 x 1,5 meter svarende til 2,25 meter. Husk, at samme sikkerhedsafstand gælder for den frie wire på bagsiden af væggen, hvor der skæres. 22 Diamantboring og -skæring

23 Forholdsregler ved skæring med diamantskæremaskiner Vær opmærksom på, at en knækket wire kan svirpe. Kontroller altid sikkerhedsafstanden og brug wire-skærm. Brug altid egnet værktøj til samling af wirer for at undgå unødige brud. Kontroller kæber på presseværktøj for brud. Når to wirer samles, må tykkelsen aldrig afvige mere end 0,2 mm, da wiren ellers kan sætte sig fast og knække/svirpe. Kør aldrig med en hastighed over den af leverandøren angivne - i modsat fald kan wiren knække/svirpe. Brug aldrig en ny wire i et allerede påbegyndt snit - fortsæt med en gammel wire. Brug altid tilstrækkeligt med vandlanser til køling. Kontroller, at der er tilstrækkelig vandtilførsel. Vær opmærksom på støv, støj og vandspild. Brug altid personlige værnemidler. Efter endt skæring skal arbejdsstedet efterlades ryddeligt. Oprydning omfatter bortskaffelse af vand, slam, støv og udskårne elementer. Wirer skal altid opbevares tørt og mørkt for at undgå korrosion. Diamantboring og -skæring 23

24 Forholdsregler ved skæring med diamantskæremaskiner Særligt for vejskæring I forbindelse med skæring i vejbelægninger skal entreprenøren udarbejde en afmærkningsplan, før vejarbejdet kan påbegyndes. Planen skal godkendes af vejmyndigheden. Afmærkningsplanen skal sikre, at arbejdsstedet er omhyggeligt afmærket, så arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Følg planen for både din og trafikanternes skyld. Når der arbejdes på et vejareal, skal der bruges synligt advarselstøj i farverne rød, orange eller gul. Tøjet skal være reflekterende (klasse III). Vejdirektoratets vejregler om afmærkning af vejarbejder skal følges. Der skal være et arbejdsfrit område på 1 meter mellem personen og klingen, samt en fri meter til den kørende trafik, når I arbejder på vejarealet. I forbindelse med arbejdet i vejbelægninger anbefaler vi, at medarbejderne som minimum har gennemført kurset Vejens som arbejdsplads. Kurset har en varighed på to dage og udbydes på flere erhvervsskoler. 24 Diamantboring og -skæring

25 Forslag til dagsordenpunkter FORSLAG TIL DAGSORDENPUNKTER FOR OPSTARTSMØDER FOR DIAMANT- SKÆRING OG BORING Gennemgang af planerne for bore- og skærearbejdet, fx logistik og særlige ricisi. Gennemgang af relevant information fra fx projektgennemgangsmødet. Aftaler om: Opstilling og vedligeholdelse af sikkerhedsforanstaltninger fx rækværker og afskærmninger. Fjernelse af midlertidig afstivninger fx ved gulvskæring. Fjernelse og opbevaring af afskårne elementer, samt brug af løfteredskaber. Afmærkningsplan ved skærearbejde på vejarealer. Instruktion: Brug af tekniske hjælpemidler fx hejs, maskiner m.m. Gennemgang af leverandør brugsanvisninger. Brug af værnemidler. Sikre, at alle har den fornødne uddannelse til løsning af opgaverne. Skriftlig instruktion og referat Med udgangspunkt i ovenstående udarbejdes evt. skriftlig instruktion eller anvisning for arbejdets udførelse. Der bør altid tages referat ved opstartsmøder. Diamantboring og -skæring 25

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER Indhold 3 Indledning 4 Pligter og ansvar for arbejdsgiver og ansatte Entreprenøren De ansatte 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER Indhold 5 Indledning 6 Ansvar/pligter og anbefalinger Bygherre Projekterende/rådgivende Arbejdsgiveren Ansatte 9 PSS og isolering 10 Isoleringsarbejde

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Krav ved opstilling og nedtagning stilladser Krav fra andre myndigheder... 7 6 Ansvar Bygherren... 7 Projekterende...

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere

Dato: Status 6. Godkendt

Dato: Status 6. Godkendt Vers. Udarbejdet af. Dato: Status 6 Tanja Andersen 28-05-2014 Godkendt INDLEDNING Arbejdsmiljøprogrammet er en samlet præsentation af den arbejdsmiljøindsats, som Hospitalsenheden Vest (bygherren) stiller

Læs mere

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø Branchevejledning om Vinduespolerernes arbejdsmiljø Vinduespolerernes arbejdsmiljø 1 Indhold Forord... 2 Håndredskaber... 3 Tekniske hjælpemidler... 4 Stiger... 4 Personløftere (lifte og gondoler)...

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets

Læs mere

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter

Læs mere

Få tjek på sikkerheden. Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt

Få tjek på sikkerheden. Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt Få tjek på sikkerheden Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt Kolofon Udgiver: BAR Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg 1. oplag: August 2008 Grafisk tilrettelæggelse: Rechnitzer A/S

Læs mere

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Bedemænd og ansatte i krematorier varetager en meget væsentlig samfundsmæssig opgave med at sikre et værdigt forløb i forbindelse med begravelse

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE Forord 1 Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne arbejdsmiljøhåndbog give et redskab til sikkerhedsorganisationen i zoologiske haver,

Læs mere

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Limning Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Smitterisiko og spredning af infektionssygdomme i forbindelse

Læs mere