Alkoholabstinensbehandling - monitorering og scoring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alkoholabstinensbehandling - monitorering og scoring"

Transkript

1 Alkoholabstinensbehandling - monitorering og scoring Udgiver: Region Hovedstaden & Region Sjælland SP WORKFLOW ID: Dokumenttype Vejledning DDKM: Version: udkast 27. maj 2015 Forfattere: SFR for Psykiatri, Anæstesi, Gastroenterologi Fagligt ansvarlige: Formandskaber for SFR for Psykiatri, Anæstesi, Gastroenterologi i begge regioner Godkendt: Revisionsdato: Søgeord: Delirium tremens, afrusning, afgiftning, Korsakoff s psykose, Wernicke s encefalopati, WSA skala, alkohol, abstinens Ændringskommentar Region Sjælland: Omfatter nu alle relevante specialer. Slettet er: Psykiatriens triageringsmodel, afsnit om stofmisbrug, anbefalinger om brug af primperan. Kriterier for visitation til somatisk regi er præciseret. Desuden er brug af fenemal ikke længere rekommanderet. Den initiale behandling med stærk B combin og thiamin skal fortrinsvist foregå intravenøst, men kan administreres intramuskulært Behandlingsmål er justeret mhp. at opnå søvn indenfor det første døgn mod tidligere 12 timer. Der er indsat tekst om udlevering af medicin ved udskrivelse indtil behandling på alkoholambulatorium kan indledes. Indsat ny udgave af abstinensskoringsskema, hvori der er en lille ændring i scoring af pulsfrekvens. Ændringskommentar Region Hovedstaden: Bevidsthedspåvirkning er indskrevet som parameter i listen med symptomer der bør udløse indlæggelse. Desuden indskrevet at delirium af anden organisk karakter som differentialdiagnose. Det er indskrevet at stærk B-combin og thiamin kan administreres intramuskulært hvis iv adgang ikke er muligt. Under undersøgelser/udredning er tilføjet hgb, INR og neurologisk undersøgelse. Tilsyn ved andet speciale er justeret sprogligt. Behandlingsmål er indsat og førstevalgspræparat er defineret. Der er justeret i monitoreringsafsnittet mht. skala til.overskrift Bevidsthedsniveu i bilaget er rettet til Bevidsthedsvurderingsklarhed. Genveje til indhold Visitation Anamnestiske oplysninger Fysiske og psykiske symptomer samt differentialdiagnoser Udredning/ undersøgelser Komplikationer til alkoholmisbrug Behandling - ukomplicerede abstinenssymptomer Behandling - komplicerede abstinenser/delirium tremens Ambulant abstinensbehandling og patientinformation 1

2 Efterbehandling Abstinensscoringsskema (bilag 1 ) Formål At tilvejebringe et ensartet grundlag for behandling og observation af patienter med alkoholbetingede abstinenssymptomer og fælles forholdsregler for forebyggelse af livstruende delirium tremens. Målgrupper og anvendelsesområde Vejledningen omfatter alle hospitaler og psykiatrien i Region Hovedstaden. Vejledningen henvender sig til sundhedspersonale, der er involveret i modtagelse, udredning, behandling og observation af patienter med alkoholbetingede abstinenser. Afgrænsning Vejledningen omfatter ikke gravide og børn Definitioner Alkoholabstinenssymptomer er en tilstand, der typisk kan udvikles 6-24 timer efter ophør med eller reduktion af et længerevarende stort alkoholforbrug, og som er karakteriseret ved en række fysiske og psykiske symptomer se skema link. Tilstanden varer gerne 1-3 døgn. Abstinenssymptomer kan udvikles allerede, mens der stadig er alkohol i blodet. Delirium tremens: Er betegnelsen for en psykotisk abstinenstilstand, hvor der ud over sværere bevidsthedsforstyrrelse med syns- og evt. hørehallucinationer, optræder kraftig tremor, sveden og psykomotorisk uro med ledsagende temperatur-, puls- og BT-stigning. Krampeanfald kan også forekomme. Billedet kan være fluktuerende. Korsakoff s psykose: Er især præget af hukommelsestab og konfabulering (udfyldelse af hukommelseslakuner oftest med et livagtigt, men urealistisk indhold). I sværere tilfælde kan der ses bevidsthedspåvirkning, mens der i lettere tilfælde kan være mere diskrete symptomer, som vanskeliggør diagnosen. 2

3 WSA skala : Withdrawal Syndrome Scale for alcohol abstinensscoringssystem se bilag 1 LINK Wernicke s encefalopati: Længerevarende stort alkoholforbrug kan føre til tiaminmangel på grund af reduceret indtagelse med føden, nedsat absorption, øget udskillelse og nedsat udnyttelse af tiamin i cellerne, hvilket kan resultere i Wernicke-Korsakoff s syndrom. Tilstanden er forårsaget af blødning og nekrose i hjernen og lillehjernen og er karakteriseret ved delirium, ataksi og horisontal nystagmus (øjenmuskel-lammelse; hyppigst abducensparese). Fremgangsmåde Alkoholabstinenssymptomer skal behandles umiddelbart, da: de kan udvikle sig til potentielt livstruende delirium tremens (DT) og alkoholabstinenskramper. ubehandlede abstinenssymptomer forværrer fremtidige abstinenstilstande og øger risikoen for fremtidige kramper og delirium tremens (såkaldt "kindling" fænomen). beslutningen om at påbegynde behandling mod alkoholmisbrug, fremmes. 1. Visitation Alkoholafrusning, der ikke vurderes akut og livstruende for patienten er en kommunal opgave der udføres af alkoholambulatorier. Følgende patienter bør indlægges til abstinensbehandling: alle patienter med svære abstinenssymptomer ved mistanke om udvikling af delirium tremens eller alkoholabstinenssymptomer patienter: o med svær indre uro o med gentagne afbrudte afrusninger o med tidligere kramper og/eller delir o med betydende psykiatrisk eller somatisk komorbiditet o med alkoholudløst psykotisk tilstand o ved bevidsthedspåvirkning o med promille over 3-4 o der er til fare for sig selv o som mangler netværk o som er suicidale o som er aggressive Patienter med svær intoksikation (vurderet udfra ABCDE principper), mistanke om hovedtraume eller anden alvorlig somatisk komorbiditet skal visiteres til somatisk regi. 3

4 Patienter med afrusningsønske må ikke afvises alene som følge af tilstedeværende alkoholpåvirkning eller fravær af tegn på alkoholabstinens-symptomer på henvendelsestidspunktet. 2. Anamnestiske oplysninger art, varighed og omfang af aktuelle misbrugsperiode tidligere reaktion på ophør med alkoholoverforbrug, herunder udvikling af Delirium Tremens og/eller kramper andet misbrug tidligere behandling for alkoholafhængighed somatiske, psykiatriske og sociale komplikationer medicinsk behandling. 3. Fysiske og psykiske symptomer samt differentialdiagnoser Fysiske: Sved, tremor, takykardi, kvalme, opkastning, let temperaturforhøjelse og evt. BTforhøjelse. Psykiske: Indre uro, angst, forstyrret opmærksomhedsfunktion, psykomotorisk uro og konfusion. Delirium tremens Ved delirium tremens ses tillige bevidsthedsplumring, syns- og eventuelt hørelseshallucinationer suggestibilitet, og ofte udtalt psykomotorisk uro. Synshallucinationer begynder ofte med lysglimt i synsfeltet. Billedet kan være fluktuerende. Abstinenskramper Udvikles oftest inden for 48 timer efter ophør eller reduktion af alkoholindtagelse. Differentialdiagnoser Vær opmærksom på især følgende differentialdiagnoser: Infektioner o Sepsis, o UVI, o Pneumoni, o Neuroinfektioner Delirium af anden organisk årsag Hypoglykæmi Kranietraumer (intrakranielle blødninger, ct-scanning på beskeden indikation) Hjerneskader, neurologiske lidelser 4

5 Hepatisk encefalopati. 4. Udredning/undersøgelser alkoholpromille (alkometer) abstinensscoring (skema se Bilag 1) somatisk screening (inkl. blodprøver: elektrolytter, hgb, blodsukker, leukocytter, levertal inkl. INR, CRP) andre relevante prøver: urinstiks, EKG, somatisk undersøgelse, inkl. neurologisk statusøjenbevægelser beskrives altid Tilsyn eller konference med andre specialer ved behov afhængig af objektive fund 5. Komplikationer til alkoholoverforbrug Wernicke s encefalopati Tilstanden er forårsaget af blødning og nekrose i hjernen og lillehjernen og er karakteriseret ved delirium, ataksi og horisontal nystagmus (øjenmuskel-lammelse; hyppigst abducensparese). Korsakoff s psykose Er især præget af hukommelsestab og konfabulering (udfyldelse af hukommelseslakuner oftest med et livagtigt, men urealistisk indhold). I sværere tilfælde kan der ses bevidsthedspåvirkning, mens der i lettere tilfælde kan være mere diskrete symptomer, som vanskeliggør diagnosen. Elektrolytforstyrrelser og dehydrering Kronisk hyponatriæmi ses hyppigt hos alkoholikere (især øldrikkere) pga. indtagelse af store mængder væske. Hyponatriæmi bør korrigeres langsomt på grund af risiko for udvikling af central pontin myelinolyse. Ved svære elektrolytforstyrrelser kontaktes intern medicin mhp. rådgivning om væske- og elektrolytterapi. Kalium, magnesium og fosfatmangel ses også hyppigt på grund af dårlig ernæringstilstand og sekundært til opkastninger. 6. Behandling Behandlingsmålet er at inducere søvn hos patienten ved brug af tilstrækkelige mængder GABAagonister. Førstevalget er benzodiazepiner enten oralt eller intravenøst. 5

6 Ældre og patienter med leversygdom har større følsomhed for benzodiazepiner bl.a. som følge af nedsat biotransformation, ligesom doseringen må tage hensyn til andre konkurrerende somatiske lidelser. 6.1 Ukomplicerede alkoholabstinenssymptomer Behandlingen skal straks iværksættes, og målet er, at abstinenssymptomerne fjernes, patienten falder til ro og opnår nattesøvn i første døgn af behandlingen. Scoring og observation Plejepersonalet observerer patienten og udfylder abstinensscoringsskema hver time i henhold til scoreskemaets anvisninger (se Bilag 1) *. Monitorering af bevidsthedsniveau skønnes omfattet af WSA skala se bilag 1 link (mere detaljeret monitorering af bevidsthedsniveau giver ikke mening da behandlingsmålet er søvn).). * Bemærk, at der i somatiske afdeling skal tages stilling til snitflader til /pausering af observationssystemet Early Warning/BOS score så længe patienten observeres hver time. Medicinsk behandling Påbegynd behandling med tbl. chlordiazepoxid mg oralt efter behov. Patienten skal tilses og revurderes af læge o ved behov for chlordiazepoxid ud over 600 mg første døgn o hvis, patienten får temperaturstigning o hvis, patienten får DT-symptomer o hvis, der indtræder andre ændringer i den kliniske tilstand, herunder hvis søvn ikke opnås. Hos patienter, der ikke er kendt fra tidligere, begyndes med tbl. chlordiazepoxid (50)-100 mg oralt, med mindre de har udtalte abstinenssymptomer. Hos patienter med sværere abstinenssymptomer, som er kendt fra tidligere, kan man ofte med fordel påbegynde behandlingen med tbl. chlordiazepoxid 200 mg. Patienten skærmes mod uvedkommende sanseindtryk (støj fra gangen, tv, radio, lysindfald osv.). Aht. overblikket over den administrerede medicin og akkumulerede dosis anføres denne medicin på skema (Bilag 1) og efterregistreres i medicinmodul, indtil overgang til sundhedsplatformen.: Det er af største vigtighed for et vellykket behandlingsforløb, at den indledende behandling er sufficient. 6

7 6.2 Komplicerede abstinenssymptomer - delirium tremens Ved forværring af alkoholabstinenstilstand (stigning i WSA score) eller symptomer på delirium tremens, dvs. bevidsthedsplumring syns-, eventuelt hørelseshallucinationer og suggestibilitet temperatur-, puls- og BT-forhøjelse, tremor, sveden og ofte udtalt psykomotorisk uro skal bagvagten kontaktes. Billedet kan være fluktuerende. Der sikres iv. adgang og gives injektion diazepam iv. i refrakte doser a mg over ca. 1 minut og gentaget med 5-10 minutters interval Indtil søvn. Det er vigtigt, at patienten sover fast og ikke vågner ved lette stimuli (let berøring, hvisken). I så fald skal patienten have mere diazepam. der ikke holdes længere pauser mellem diazepaminjektionerne, idet patienten ellers ofte når at vågne op. Observation Der skal tages stilling til behovet for permanent overvågning, herunder fast vagt Abstinensscoring hver halve time, herunder respirationsfrekvens. Patienten skal kontinuerligt have målt SAT, da behandling med benzodiazepiner intravenøst kan medføre respirationsinsufficiens Rubens ballon og benzodiazepinantidoten flumazenil skal forefindes på stuen.bevidsthedsklarhed monitoreres med WSA. Benzodiazepin overdosering må mistænkes ved faldende respirationsfrekvens, faldende saturation og øget iltbehov. Vurdering kan evt. suppleres med arteriel blodgasanalyse. Der indgives flumazenil med en startdosis på 0,2-0,3 mg iv., eventuelt gentaget om fornødent (obs. øget risiko for kramper og forværring af abstinenssymptomer). Tilstanden kræver lægetilkald da der er risiko for kramper og recidiv af respirationsdepression ved ophør af flumazenils effekt. Overflytning til Intensivafdeling bør overvejes og kan indicere anæstesiologisk tilsyn/vurdering. Hvis patienten har fået 1000 mg diazepam iv. uden opnåelse af fast søvn tages kontakt til intensiv afdeling mhp. fortsat sederende behandling. Propofol som intravenøs infusion kan også anvendes i svære tilfælde, men er kun tilladt under kontinuerlig anæstesiologisk observation. Generelt anbefales fenemal ikke i abstinensbehandlingen. Behandling med fenemal en derfor en speciallægebeslutning. Alkoholabstinenskramper 7

8 Ved tidligere alkoholabstinenskramper og delirium tremens bør man overveje en intensiveret benzodiazepinbehandling. Carbamazepin kan tillægges. Der gives tbl. carbamazepin mg, som engangsdosering. Stillingtagen til fortsat behandling er en speciallæge opgave. Kontraindikationer for carbamazepinbehandling: Leverinsufficiens og Av-blok). Understøttende behandling, herunder væske Husk at give injektion thiamin dosis 400 iv/im. inden eventuel indgift af glukose! Rehydrering og korrektion af evt. elektrolytdeficit efter almindelige principper. B-vitaminbehandling Vitaminbehandling påbegyndes normalt som injektion: Ukomplicerede alkoholabstinenssymptomer Alle påbegynder behandling med inj. B-combin Stærk 2 ml iv. + inj. thiamin 400 mg iv. eller im. Herefter overgås til peroral behandling som anført nedenfor Ved overgang til peroral behandling givestablet thiamin 300 mg x 1 dagligt i 14 dage og Tablet B-combin Stærk 1 tablet x 3 dagligt i 14 dage Ved udskrivelse medgives patienten B-vitaminer indtil han/hun starter behandling hos egen læge eller alkoholambulatorium. Ved delirium tremens og/eller Wernicke s encefalopati og/eller Korsakoff s psykose Inj. B-combin Stærk 2 ml iv. x 1 dagligt i 5 dage og inj. thiamin 400 mg x 3 iv. dagligt i 5 dage Herefter overgang til peroral behandling. Vanlig medicin Patienten fortsætter med sin igangværende vanlige medicin, dog bør der pauseres med udtalt sederende lægemidler (fx benzodiazepiner, hypnotika, levomepromazin, chlorprothixen, quetiapin og clozapin). 7. Ambulant abstinensbehandling og patientinformation Abstinensbehandling Ambulant abstinensbehandling kan efter konference med bagvagt tilbydes til patienter, som ikke: forventes at udvikle sværere alkoholabstinenssymptomer har andet pågående misbrug af medicin eller euforiserende stoffer har alvorligere somatisk eller psykiatrisk komorbiditet tidligere har haft delirium tremens tidligere har haft alkoholabstinenskramper er akut intoksikeret i et omfang at givne instruktioner ikke kan modtagesmistænkes at have haft hovedtraumer inden for 1 måned er blevet abstinensbehandlet inden for 1 måned. 8

9 Disse patienter kan medgives: tablet chlordiazepoxid 25 mg, 10 til 25 tabletter. Patienten anbefales 1-4 tabletter ved subjektive alkoholabstinenssymptomer op til en gang i timen samt ved manglende søvn over 1-4 dage. Nogle patienter får behov for yderligere chlordiazepoxid, hvilket kan medgives ved fornyet henvendelse i de kommende dage efter individuel vurdering, og såfremt patienten har opnået alkoholpromille på 0. Det vigtigste er at sørge for tilstrækkelig abstinensbehandling, indtil patienten kan komme i alkoholbehandling på alkoholambulatorium eller hos egen læge. Patienten orienteres om den lange halveringstid og risikoen for faldepisoder ved chlordiazepoxidalkoholinteraktion. Patienten medgives yderligere: skriftlig patientinformation om ambulant abstinensbehandling skriftlige oplysninger om mulighederne for ambulant efterbehandling tablet thiamin 300 mg, 7 stk. (1 tablet dagligt i 7 dage) tablet B-combin Forte, 21 stk. (1 tablet x 3 dagligt i 7 dage) 8. Efterbehandling Trafikfarlighed Der bør orienteres om trafikfarlighed efter behandling med benzodiazepiner grundet den lange T½. Patienter, som ikke behandles med disulfiram ved udskrivelsen skal endvidere informeres om risikoen for faldepisoder ved alkohol-benzodiazepininteraktion. Ambulant behandling mod alkoholmisbrug Alkoholambulatorier Patienter med alkoholmisbrug skal tilbydes mundtlig og skriftlig information om de lokale muligheder for at blive behandlet i et alkoholambulatorium. Det er hensigtsmæssigt at orientere sig om mulighederne i området, så man kan rådgive patienterne og eventuelt ringe og aftale en tid. Der kræves ingen henvisning fra læge eller andre for at komme i behandling Der er frit valg mellem alle offentlige ambulante behandlingstilbud uanset tilbud. Behandlingen er gratis. Døgnbehandling skal bevilges af hjemkommunen og forudsætter næsten altid, at ambulant behandling har været forsøgt først. Indstilling hertil sker derfor som oftest gennem alkoholambulatorium. Patienten har ret til at få anonym alkoholbehandling, men det er oftest nemmere, hvis patienten opgiver sit navn og cpr-nummer. Informationer om alkoholbehandling videregives ikke, uden patienten har givet sit samtykke. Den første samtale på et alkoholambulatorium drejer sig som regel om helbred, medicinforbrug, alkoholforbrug, familiære dispositioner, arbejde, økonomi og andre sociale forhold. 9

10 Ved den første samtale vil der også blive taget stilling til, om der er behov for behandling af abstinenssymptomer og eventuelle andre akutte problemer. Efter den akutte behandling bliver patienterne kortlagt/diagnosticeret, og der bliver lagt en behandlingsplan, som kan indeholde: samtaleterapi oftest i form af psykoedukation medicinsk behandling psykiatrisk behandling rådgivning om løsning af sociale problemer m.v., familiebehandling, børnegrupper og pårørendesamtaler. I alkoholambulatorierne er der ansat forskellige faggrupper som læger, sygeplejersker, socialrådgivere og eventuelt psykologer. Der kan typisk også tilbydes psykiatrisk hjælp, ligesom patientens pårørende i mange tilfælde vil blive involveret i behandlingen. Patienten kan godt sendes til egen læge især hvis patienten ikke er alkoholafhængig, men som hovedregel, er det bedste råd at starte behandling på et alkoholambulatorium. Ansvar og organisering Sygehus/hospitalsdirektioner, center-, afdelings- og klinikledelser er ansvarlig for formidling og implementering af vejledningen. Det er center-, afdelings- og klinikledelsers ansvar at plejepersonale, der medvirker i den akutte behandling og observation af patienter med delirium tremens er særskilt uddannet hertil og vurderes kompetente til at varetage denne opgave, da den betragtes som en højrisikobehandling. Referencer, lovgivning og faglig evidens samt links hertil 1. Amato L, Minozzi S, Vecchi S, Davoli M.(2010) Benzodiazepines for alcohol withdrawal. Cochrane Database Syst Rev 3:CD005063: CD Attard A, Ranjith G, Taylor D.(2008) Delirium and its treatment. CNS Drugs 22: Cooper E, Vernon J. The effectiveness of pharmacological approaches in the treatment of alcoholwithdrawal syndrome (AWS): a literature review. J Psychiatr Ment Health Nurs 2013 Sep;20(7): Daeppen JB, Gache P, Landry U, Sekera E, Schweizer V, Gloor S, Yersin B.(2002) Symptom-triggered vs fixed-schedule doses of benzodiazepine for alcohol withdrawal: a randomized treatment trial. Arch Intern Med 162: Day E, Bentham P, Callaghan R, Kuruvilla T, George S Thiamine for Wernicke Korsakoff Syndrome in people at risk from alcohol abuse The Cochrane Database of Systematic Reviews: Reviews 2004 Issue 1 John Wiley & Sons, Ltd Chichester, UK DOI: / Lingford-Hughes AR, Welch S, Nutt DJ.(2004) Evidence-based guidelines for the pharmacological management of substance misuse, addiction and comorbidity: recommendations from the British Association for Psychopharmacology. J Psychopharmacol 18:

11 7. Mayo-Smith MF, Beecher LH, Fischer TL, Gorelick DA, Guillaume JL, Hill A, Jara G, Kasser C, Melbourne J. (2004) Management of alcohol withdrawal delirium. An evidencebased practice guideline. Arch Int Med 164: Polycarpou A, Papanikolaou P, Ioannidis JPA, Contopoulos Ioannidis DG Anticonvulsants for alcohol withdrawal The Cochrane Database of Systematic Reviews: Reviews 2005 Issue 3 John Wiley & Sons, Ltd Chichester, UK DOI: / CD pub2. 9. Shand FS, Gates J, Fawcett J, 10. Mattick R (2003) Guidelines for the treament of alcohol problems., Commonwealth Department og Health and Ageing, Australia. 11. Sohraby R, Attridge RL, Hughes DW. Use of propofol-containing versus benzodiazepine regimens for alcohol withdrawal requiring mechanical ventilation. Ann Pharmacother 2014 Apr;48(4): Sundhedsstyrelsen CfEoMT (2006) Alkoholbehandling - en medicinsk teknologivurdering. København, Sundhedsstyrelsen, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering. 13. Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje: Behandling af alkoholisk afhængighed, 2014 LINK Bilag Bilag 1. Abstinensscoringsskema 11

Alkoholabstinensbehandling monitorering og scoring

Alkoholabstinensbehandling monitorering og scoring SFR for, Anæstesi, Gastroenterologi Formandskaber for SFR for, Alkoholabstinensbehandling monitorering og scoring Genveje til indhold Visitation LINK Anamnestiske oplysninger LINK Fysiske og psykiske symptomer

Læs mere

Alkoholabstinensbehandling - monitorering og scoring. Genveje til indhold. Visitation. Anamnestiske oplysninger

Alkoholabstinensbehandling - monitorering og scoring. Genveje til indhold. Visitation. Anamnestiske oplysninger Alkoholabstinensbehandling - monitorering og scoring Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 4 Forfattere SFR for Psykiatri, Anæstesi, Gastroenterologi Gældende fra 12-05- 2012 Fagligt

Læs mere

Alkoholabstinensbehandling - monitorering og scoring

Alkoholabstinensbehandling - monitorering og scoring Alkoholabstinensbehandling - monitorering og scoring Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 5,20. april Forfattere SFR for Psykiatri, Anæstesi, Gastroenterologi Gældende fra Fagligt

Læs mere

Dokumenttype Vejledning Version 4. Forfattere SFR for Psykiatri, Anæstesi, Gastroenterologi Gældende fra 12-05-2012

Dokumenttype Vejledning Version 4. Forfattere SFR for Psykiatri, Anæstesi, Gastroenterologi Gældende fra 12-05-2012 Alkoholabstinensbehandling - monitorering og scoring Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 4 Forfattere SFR for Psykiatri, Anæstesi, Gastroenterologi Gældende fra 12-05-2012 Fagligt

Læs mere

Abstinensbehandling i sygehusregi (alkohol og stof)

Abstinensbehandling i sygehusregi (alkohol og stof) Sygehusvæsen - Psykiatrien - Voksenpsykiatri Regionalt - Psykiatri - voksen Niveau: Regional Type: Retningslinjer - Klinisk Redaktør: mlb Voksenpsykiatri Regionalt Emne: Abstinensbehandling i sygehusregi

Læs mere

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når besøget varsles, skal embedsinstitutionen kontakte

Læs mere

1 Udgiver: Alkoholenheden Titel: Vejledning om Ambulant Afrusning og Abstinenssymptombehandling. Vejledning. Ambulant

1 Udgiver: Alkoholenheden Titel: Vejledning om Ambulant Afrusning og Abstinenssymptombehandling. Vejledning. Ambulant 1 Vejledning om Ambulant Afrusning- og Abstinenssymptombehandling Alkoholenhederne I 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning om afrusning og abstinenssymptombehandling s.3 2. Hvad er abstinenssymptomer....

Læs mere

Afrusning og abstinensbehandling i regionalt regi Guidelines

Afrusning og abstinensbehandling i regionalt regi Guidelines Afrusning og abstinensbehandling i regionalt regi Guidelines Vingsted 9. Maj 2012 Ulrik Becker Overlæge, dr. med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital Adjungeret professor, Statens Institut for Folkesundhed

Læs mere

Addiktiv Sygepleje 2011

Addiktiv Sygepleje 2011 Addiktiv Sygepleje 2011 www.cfm.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Misbrugsbehandling Hvor mange har I med abstinenssymptomer Hvor mange er alkoholafhængige hos jer? Hvor tit får/tager

Læs mere

Afrusning under indlæggelse -Beskrivelse af lokal praksis. Overlæge Jannik Bjerrum Psykiatrisk Center Glostrup Psykiatrisk Akutafsnit ( Skadestuen )

Afrusning under indlæggelse -Beskrivelse af lokal praksis. Overlæge Jannik Bjerrum Psykiatrisk Center Glostrup Psykiatrisk Akutafsnit ( Skadestuen ) Afrusning under indlæggelse -Beskrivelse af lokal praksis Overlæge Jannik Bjerrum Psykiatrisk Center Glostrup Psykiatrisk Akutafsnit ( Skadestuen ) Oversigt Hvad er psykiatrisk skadestue? Hvad er formålet

Læs mere

PP-shows udarbejdet af Gitte Rohr/AMJ

PP-shows udarbejdet af Gitte Rohr/AMJ Misbrug Fysioterapiuddannelsen Forår 2011 PP-shows udarbejdet af Gitte Rohr/AMJ Rusmidler generelt En urgammel tradition alkohol, opium, svampe De seneste 100 år syntetiske stoffer Prisen på designerdrugs

Læs mere

Ambulant behandling af abstinenssymptomer symptomstyret versus fast dosering

Ambulant behandling af abstinenssymptomer symptomstyret versus fast dosering Ambulant behandling af abstinenssymptomer symptomstyret versus fast dosering Bjarne Elholm, Forskningssyplejeske. Alkoholenheden, Hvidovre Hospital Vejledere: Nete Hornnes, MPH, Forskningscenteret, Hvidovre

Læs mere

Har du patienter med alkoholproblemer?

Har du patienter med alkoholproblemer? Har du patienter med alkoholproblemer? Information til hjemmesygeplejersker om alkoholmisbrug, antabus og abstinenser Glostrup Har du patienter med alkoholproblemer? Om mennesker med overforbrug eller

Læs mere

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig?

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvordan kan forbruget af antipsykotisk medicin nedsættes? Demensdagene 8.-9.5.2017 Annette Lolk Psykiatrisk afd. Odense og Demensklinikken OUH Hvad siger Sundhedsstyrelsen?

Læs mere

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når der sendes et varslingsbrev til et stofmisbrugsbehandlingssted

Læs mere

Titel Postoperativ og postanæstetisk observation og behandling af patienter

Titel Postoperativ og postanæstetisk observation og behandling af patienter Udgiver: SP WORKFLOW ID: Dokumenttype Vejledning DDKM: Version: Forfattere SFR Anæstesiologi og Intensiv Terapi Region H Fagligt ansvarlig: SFR Region H og SFR Region Sj Godkendt: Revisionsdato: Søgeord:

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser VEJ nr 9276 af 06/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-186/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Godkendt af: Side 1 af 7 KamillianerGaarden

Godkendt af: Side 1 af 7 KamillianerGaarden Hospice Vendsyssel/ Dato: Godkendt af: Side 1 af 7 KamillianerGaarden Marts 2012 Center for Poul Christensen Lindrende Behandling Rev. Marts 2016 Udarbejdet af: Klinisk interessegruppe Delirium Vedrørende:

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016. Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri

ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016. Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016 Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri Bekiendtgiørelse 1803 Da det er fornummet, at Brændevinsdrik i St. Hans Hospital har forvoldet adskillige

Læs mere

Substitutionsbehandling af gravide med afhængighedsforbrug af rusmidler eller afhængighedsskabende medicin

Substitutionsbehandling af gravide med afhængighedsforbrug af rusmidler eller afhængighedsskabende medicin Substitutionsbehandling af gravide med afhængighedsforbrug af rusmidler eller afhængighedsskabende medicin Baggrund...2 Præparatvalg...2 Metadon...2 Buprenorphin...3 Dosisregulering af substitutionsbehandling

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Indholdet i denne vejledning er kun gældende for hospitaler der er overgået til brug af Sundhedsplatformen

Indholdet i denne vejledning er kun gældende for hospitaler der er overgået til brug af Sundhedsplatformen Væskedøgn og væskeskema, inkl. nedetidsvæskeskema Udgiver: Region Hovedstaden og Region Sjælland SP WORKFLOW ID: Dokumenttype Vejledning Version: 1 Forfattere : Faglige eksperter under SFR anæstesiologi,

Læs mere

Anvendelse: At pårørende opnår en grundlæggende viden om delir, som kan gøre det nemmere at være til stede sammen med den delirøse patient.

Anvendelse: At pårørende opnår en grundlæggende viden om delir, som kan gøre det nemmere at være til stede sammen med den delirøse patient. Hospice Delirium Information til pårørende om delir Oprettet d. 28.02.2011 af: VKA, BBJ, SMM Sidst revideret d. 28.02.2011 af: VKA, BBJ, SMM Godkendt d. 06.02.2012 af: LAL,KV, HLE Skal revideres d. 06.02.2014

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Spiseforstyrrelser voksne (DF50.0, DF50.1, DF50.2, DF50.3, DF509) Samlet tidsforbrug: 30 timer Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise, når voksne med psykiske lidelser

Læs mere

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelgivning, ver. 5

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelgivning, ver. 5 Side 1 af 6 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Medicinering Regionale sygehusdokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Dokumentbrugere:

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

ALS og palliation

ALS og palliation ALS og palliation 26.09.17 Anne-Mette Friis Sottrup-Jensen Sygeplejerske & Merete Karlsborg Overlæge MND-teamet Neurologisk afdeling Bispebjerg Hospital Tværfaglige MND-team Daghospital Ptt. ses ca. hver

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner Danske Regioner 29-10-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion voksne (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise ved behandling

Læs mere

GHB & GBL. Speciallæge i psykiatri Danny Reving

GHB & GBL. Speciallæge i psykiatri Danny Reving GHB & GBL Speciallæge i psykiatri Danny Reving Klassifikation Sedativa/depressantia Hæmmende effekt på neurotransmission Aktiverer GABA (hjernens bremse ) Hæmmer glutamat (hjernens speeder ) Hæmmende effekt

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Note: De pågældende punkter i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referral proceduren. Produktinformationen kan

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Journalnummer: 5-1010-223/1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om behandling af voksne med

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINJER

KLINISKE RETNINGSLINJER KLINISKE RETNINGSLINJER for behandling af kvalme og opkastninger hos palliative patienter juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef VII Kvalme og opkastninger forekommer hos mange palliative

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason Patientinformation Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 rev. aug. 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Satspuljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Myter og fakta om Alkohol og demens

Myter og fakta om Alkohol og demens Myter og fakta om Alkohol og demens Seminar DKDK Birgitte Bo Andersen Nationalt Videnscenter for Demens Alkohol og demens 10. september 2015 Hvor stort er problemet i DK? Danmark: 860.000 er alkoholstorforbrugere

Læs mere

Patientinformation. Akut bugspytkirtelbetændelse

Patientinformation. Akut bugspytkirtelbetændelse Patientinformation Akut bugspytkirtelbetændelse Kvalitet Døgnet Rundt Kirurgisk Afdeling Akut bugspytkirtelbetændelse Bugspytkirtlen producerer enzymer, som medvirker til fordøjelsen af kosten, vi spiser.

Læs mere

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 1. Undersøgelser af børn (0-12 år) 1.1. Det blev undersøgt, om børn (0-12 år) med skelen eller brillekorrigeret

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 16. januar 2015 1 Parkinsons sygdom 1.1 Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt,

Læs mere

KRAM screeninger med fokus på Alkoholscreening. Jf. anbefalingerne i Den Danske Kvalitets Model(DDKM) skal patienters behov

KRAM screeninger med fokus på Alkoholscreening. Jf. anbefalingerne i Den Danske Kvalitets Model(DDKM) skal patienters behov KRAM screeninger med fokus på Alkoholscreening Jf. anbefalingerne i Den Danske Kvalitets Model(DDKM) skal patienters behov for: Forebyggelse og sundhedsfremme (Standard 2.16.2) vurderes i jf: Patienters

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

bipolar affektiv sindslidelse

bipolar affektiv sindslidelse Danske Regioner 21-06-2012 Bipolar affektiv sindslidelse (DF31) Samlet tidsforbrug: 20 timer Pakkeforløb for bipolar affektiv sindslidelse Forord I psykiatrien har vi kunne konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Forfattere SFR Anæstesi Region H. Fagligt ansvarlig: SFR Anæstesi Region H og Sjælland

Forfattere SFR Anæstesi Region H. Fagligt ansvarlig: SFR Anæstesi Region H og Sjælland Udgiver: SP WORKFLOW ID: Dokumenttype DDKM: Version: Forfattere SFR Anæstesi Region H Fagligt ansvarlig: SFR Anæstesi Region H og Sjælland Godkendt: Revisionsdato: Søgeord: præmedicinering, præ, vurdering,

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Faglig demensdag. Den ustabile borgere i delir eller delir lignende symptomer. for medarbejdere indenfor ældreområdet

Faglig demensdag. Den ustabile borgere i delir eller delir lignende symptomer. for medarbejdere indenfor ældreområdet Faglig demensdag for medarbejdere indenfor ældreområdet Den ustabile borgere i delir eller delir lignende symptomer Hanne Harrestrup, Sygeplejerske, Demenskonsulent Birgitte Fisker, Assistent 1 Delir Identifikation

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser VEJ nr 9194 af 11/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. april 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: SUM, Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-98/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Fagligt ansvarlig Kjeld Hasselstrøm/KJEHAS/RegionMidtjylland Version 8

Fagligt ansvarlig Kjeld Hasselstrøm/KJEHAS/RegionMidtjylland Version 8 3.2.1.3. Diabetisk ketoacidose Udgiver Hospitalsenheden Vest > Medicinsk afdeling Fagligt ansvarlig Kjeld Hasselstrøm/KJEHAS/RegionMidtjylland Version 8 Kvalitetsansvarlig Tina Færge Holmgaard/TIHOLM/RegionMidtjylland

Læs mere

Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge, ph.d. klinisk lektor Psykiatrisk afd. P Odense

Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge, ph.d. klinisk lektor Psykiatrisk afd. P Odense Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge, ph.d. klinisk lektor Psykiatrisk afd. P Odense Historisk baggrund Meduna, Ungarsk neurolog, 1935. Kamfer-inducerede kramper hos patienter med katatoni. Cerletti

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb (STP) i Region Syddanmark

Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb (STP) i Region Syddanmark Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb (STP) i Region Syddanmark Danske Regioner - konference om kvalitet i det akutte patientforløb den 24. maj 2011 Jens Peter Steensen, Jan Dahlin, Mette Nygaard,

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Spiseforstyrrelser. - hos børn og unge. www.psykiatrienisyddanmark.dk

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Spiseforstyrrelser. - hos børn og unge. www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Spiseforstyrrelser - hos børn og unge www.psykiatrienisyddanmark.dk Indhold Om spiseforstyrrelser Den første samtale Den ambulante behandling i

Læs mere

National klinisk retningslinje for behandling af patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse

National klinisk retningslinje for behandling af patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse National klinisk retningslinje for behandling af patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse Vingsted, 11. maj 2016 Lektor og projektdirektør Anette Søgaard Nielsen Enheden for Klinisk

Læs mere

Selvmordsrisikovurdering Regionale forskelle. Læge Ane Storch Jakobsen Psykiatrisk Center København

Selvmordsrisikovurdering Regionale forskelle. Læge Ane Storch Jakobsen Psykiatrisk Center København Selvmordsrisikovurdering Regionale forskelle Læge Ane Storch Jakobsen Psykiatrisk Center København 80 70 60 Tema i UTH'er 2014 76 50 40 30 35 33 24 28 25 42 27 20 10 0 4 11 14 14 13 Tema i UTH'er 2014

Læs mere

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål)

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol Sundhedspersonale FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol er indiceret til behandling i op til 12 uger af moderate til svære maniske episoder ved bipolar lidelse type I hos unge

Læs mere

Delir. Kliniske vejledninger HospiceLimfjord. Emne: Definition: Formål/mål: Baggrundsviden:

Delir. Kliniske vejledninger HospiceLimfjord. Emne: Definition: Formål/mål: Baggrundsviden: Kliniske vejledninger Emne: Definition: Delir Pleje og behandling af delir hos palliative patienter Praksisnær definition: Delirium er en hyppig komplikation til somatisk sygdom, særlig hos ældre. Delirøse

Læs mere

Bilag 1b til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1b til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1B Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne

Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne Hvorfor er samarbejdet med de somatiske afdelinger sås vigtigt? Patienter med psykiatrisk lidelse har væsentlig kortere levetid end andre

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Lovgrundlag Hvilken udløser ydelsen? Ydelsens modtagere Ydelse Sundhedslovens 141 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien PROBLEMER MED ALKOHOL Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien HVOR KAN DU FÅ HJÆLP? HVILKE BEHANDLINGSMULIGHEDER FINDES DER? For alle tilbud om ambulant alkoholbehandling

Læs mere

Intensivdelirium. - Eller delirium hos intensiv patienter

Intensivdelirium. - Eller delirium hos intensiv patienter Intensivdelirium - Eller delirium hos intensiv patienter Definition af delirium (DSM-IV) Forstyrrelse i bevidstheden med nedsat evne til at koncentrere sig, opretholde eller skifte opmærksomhed. En ændring

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

ADHD database Implementering i BUP Danske regioner. ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd

ADHD database Implementering i BUP Danske regioner. ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd ADHD database Implementering i BUP Danske regioner ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd November; 2012 HKD KLASSIFIKATION ICD-10 DIAGNOSE (HKD) Uopmærksomhed Hyperaktivitet + + Impulsivitet + Adfærdsforstyrrelse

Læs mere

Kvalitetssikring af behandlingen med antipsykotisk medicin

Kvalitetssikring af behandlingen med antipsykotisk medicin Kvalitetssikring af behandlingen med antipsykotisk medicin Psykiatri og Social Region Midtjylland 2016 Baggrund Behandling med antipsykotisk medicin skal som alt andet medicin følges nøje. I forhold til

Læs mere

Hvad kan gøres? "Blandingsmisbrug"

Hvad kan gøres? Blandingsmisbrug Blandingsmisbrug Hvad kan gøres? Fred Glæde Frihed Pause Problemer Sygdom Skade Holdning Fordømmelse Accept Billigelse Tilvænning Afhængighed Abstinenser Visse farmaka kræver ved længerevarende brug større

Læs mere

Akuttilbud Aalborg - en del af Sygeplejen!

Akuttilbud Aalborg - en del af Sygeplejen! Akuttilbud Aalborg - en del af Sygeplejen! Hvad er Akuttilbud Aalborg? Akuttilbuddet består af: - 10 Akutpladser og 13 selvindskrivningspladser. - Udekørende funktion, hvor praktiserende læger eller hjemmesygeplejersker

Læs mere

Dokumenttype DDKM: Version: Forfatter Overlæge Jens Engbæk, Egon Godthåb Hansen, Herlev. Fagligt ansvarlig: SFR Region H og Region Sjælland

Dokumenttype DDKM: Version: Forfatter Overlæge Jens Engbæk, Egon Godthåb Hansen, Herlev. Fagligt ansvarlig: SFR Region H og Region Sjælland Udgiver: SP WORKFLOW ID: Dokumenttype DDKM: Version: Forfatter Overlæge Jens Engbæk, Egon Godthåb Hansen, Herlev. Fagligt ansvarlig: SFR Region H og Region Sjælland Godkendt: Revisionsdato: Søgeord: kvalme,

Læs mere

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Henvisninger og epikriser er essentielle i almen praksis. De er centrale for sammenhængende patientforløb. I den tidligere PKO ordning i Region Hovedstaden

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nitrazepam DAK tabletter 5 mg Nitrazepam

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nitrazepam DAK tabletter 5 mg Nitrazepam INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nitrazepam DAK tabletter 5 mg Nitrazepam Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Komplicerede angst- og tvangslidelser Hoveddiagnose/bidiagnose: Målgruppen omfatter normalt begavede

Læs mere

9. Opfølgning efter demensudredning

9. Opfølgning efter demensudredning 9. Opfølgning efter demensudredning Af NKR demens, SST (2013) fremgår, at det anbefales, at patienter med diagnosticeret demenssygdom tilbydes en lægelig og kommunal opfølgning med faste aftaler med fokus

Læs mere

Organiske psykiske. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Tilpasset AMJ

Organiske psykiske. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Tilpasset AMJ Organiske psykiske lidelser Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Tilpasset AMJ Organiske psykiske lidelser p Demens p Delir p Mange andre, som vi ikke kommer ind på. Demens p Svækkelse

Læs mere