Februar Grundejerforeningen "LYSET" arrangerer tøndeslagning på Steins Plads

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Februar 2010 www.lyset-i-valby.dk. Grundejerforeningen "LYSET" arrangerer tøndeslagning på Steins Plads"

Transkript

1 Februar Grundejerforeningen "LYSET" arrangerer tøndeslagning på Steins Plads Søndag d. 14/2 kl for børn og voksne i alle aldre Der er som sædvanlig uddeling af fastelavnsboller og kakao, men fortrinsvis til børnene i "Lyset. Billeder fra en tidligere tøndeslagning på Steins Plads Vi fylder 100 år d. 24/9 2010! Vil du være med i Lysets jubilæumsudvalg? Kontakt Niels Ulrik Friis, Fengersvej 21, tlf Har vi din rigtige adresse? Ellers send en mail til hvor du angiver navn, adresse og . Hold øje med indbrudstyve! I løbet af december og januar har Lyset desværre været hærget af indbrud. Ofte foregår de om dagen, og typisk kommer tyvene ind fra bagsiden af huset. Politiet har nu sat ekstra bemanding ind på patruljering i området. Men det er en god idé at holde øje med mistænkelige personer, som lusker rundt. Kontakt evt. politiet på tlf Læse mere inde i bladet. 1

2 Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 27. oktober 2009 Den udsendte dagsorden er gengivet herunder. Punkt 9 vedr. valg til bestyrelse blev reelt behandlet allerede efter punkt 6, og igen som det sidste punkt. 1. Valg af op til 2 dirigenter 2. Vedtagelse af dagsorden 3. Valg af referent 4. Godkendelse af referat 5. Formandens beretning 6. Lyset vs Staten En enig bestyrelse har undersøgt mulighederne for at føre retssag mod Kammeradvokaten vedr. fejlagtig sagsbehandling ifm. en byggetilladelse, der er i modstrid mod lokalplanen. 6.1 Sagsforløb vedr. byggetilladelse i Lyset og stillingtagen til om Lyset skal føre retssag mod Naturklagenævnet og afsætte midler i budgettet til en retssag 6.2 Diskussion og stillingtagen til historiske byggesager, der er i modstrid med lokalplanen 7. Kassereren aflægger regnskab 8. Beretning fra nedsatte udvalg. 9. Valg til bestyrelse og udvalg 10. Nedsættelse af Jubilæumsfestudvalg (Byggeforeningen Lyset blev grundlagt den 24. september 1910) 11. Forslag fra medlemmer og bestyrelse 12. Fastlæggelse af foreningens arbejdsopgaver i det kommende år. 13. Vedtagelse af kontingent 14. Eventuelt 1. Valg af dirigent Niels Ulrik Friis blev valgt som dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden Det blev konstateret, at forsamlingen var beslutningsdygtig. Derefter blev der taget en runde, hvor deltagerne præsenterede sig. 3. Valg af referent Helge Rørdam Olesen blev valgt som referent. 4. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling Referatet blev godkendt. 5. Formandens beretning Formanden (Kasper Mejlgaard) var forhindret i at deltage, så Niels Ulrik Friis fra bestyrelsen aflagde en kort beretning. Der har været en byggesag, hvor kommunen efter bestyrelsens mening har gennemført en forkert sagsbehandling. Sagen der kommer op som punkt 6 på dagsordenen - har givet anledning til et bestyrelsesmøde, men ellers har der ikke været så megen aktivitet i bestyrelsen. I forbindelse med salg af huse skal ejendomsmæglerne kontakte formanden. Det er sket 5 gange i årets løb. Der har været de sædvanlige sociale aktiviter i årets løb: En velbesøgt fastelavnsfest og en mindre sommerfest. 6. Lyset vs. Staten Flemming Mørk fra Forskønnelsesudvalget gennemgik sagsforløbet i en byggesag, hvor kommunen efter udvalgets og bestyrelsens mening har gjort sig skyldig i fejlagtig sagsbehandling. Kommunen burde ikke have givet byggetilladelse, sådan som den har gjort, og sagen kan skabe uheldig præcedens. Kommunen har på en række punkter ikke levet op til at forvalte lokalplanen sådan som den er forpligtet til. 2

3 Flemming forklarede på Forskønnelsesudvalgets vegne forløbet således: Vi modtog d. 24. november 2008 høring fra Teknik- og Miljøforvaltningen vedr. ansøgning om byggetilladelse til en 10m 2 stor tilbygning. Vi svarede d. 17. december 2008, at ansøgningen ikke burde godkendes, da tilbygningen efter vores opfattelse var i klar strid med 5 stk. 5 i den bevarende lokalplan. D. 18. januar 2009 fik vi besked om at der var set bort fra indsigelsen, og at der var udstedt byggetilladelse til tilbygningen. Vi var overraskede, for vi havde forventet at vores indsigelse var blevet fulgt. Siden da har vi ligget i kraftig kommunikation med kommunen. I kommunen er der to enheder, der er involveret: Center for Byggeri står for byggetilladelser, mens Center for Bydesign forvalter den bevarende lokalplan. Forskønnelsesudvalget stillede en lang række spørgsmål og bad 3. februar om aktindsigt i sagen. Der kom ikke umiddelbart noget svar. Kommunen har 10 dage til at svare på forspørgsler om aktindsigt, men der kom ikke noget svar inden inden for den frist. Der var en ankefrist på en måned, så da vi intet hørte fra kommunen, indklagede vi den 17. februar 2009 dagen før ankefristens udløb afgørelsen til Naturklagenævnet. D. 20. februar modtog vi sagens akter i en mail, hvor Teknik- og Miljøforvaltningen meddelte, at de ikke havde mulighed for at ændre på byggetilladelsen. Når tilladelsen var givet var den bindende. Vi undrede os over, at der i det tilsendte materiale manglede referater fra nogle af de møder var holdt. Et af de manglende referater blev først sendt til os senere i september på trods af at mødet var afholdt i efteråret året før, og at referatet var dateret marts. D. 1. marts 2009 stillede vi en række spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen, og bad om et møde i sagen. Vi fandt også ud af, at der tidligere er givet dispensationer i byggesager, hvor Forskønnelsesudvalget slet ikke er blevet hørt, selv om det står i den bevarende lokalplan. D. 17. marts 2009 modtog vi svar fra Naturklagenævnet. Svaret var kort, og gik ud på at Teknik- og Miljøforvaltningen havde hjemmel til at dispensere fra den bevarende lokalplan. Derefter kontaktede vi Valby Lokaludvalg, Valby Grundejerforening og Fællesforeningen af grundejerforeninger i København for at få nogle medspillere på banen. Den 18. juni resulterede det efter mange udsættelser i et møde med Center for Byggeri, Center for Bydesign samt repræsentanter for Valby Lokaludvalg, Valby Grundejerforening og Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København. Forvaltningen fastholdt, at dispensationen var givet på baggrund af en konkret vurdering, og at byggetilladelsen ikke kunne annulleres. De andre grundejerforeninger og lokaludvalget gav alle udtryk for at sagsbehandlingen havde været aldeles overfladisk. De andre grundejerforeninger havde også ofte oplevet, at de i forbindelse med sager om lokalplanen enten ikke blev spurgt, eller også at man fejede deres indsigelser af vejen uden at tage stilling til dem. I dialog med grundejerforeningerne blev vi opfordret til at søge hjælp hos en advokat som havde beskæftiget sig med bevarende lokalplaner. Dette ville koste noget, men Lysets formand gav grønt lys for at advokaten lavede en indledende gennemgang af papirerne. Den 9. juli bad vi advokat Svend Raether vurdere muligheden for at stævne Naturklagenævnet i sagen, da vi efterhånden havde fået kendskab til en række fejl og mangler i sagsbehandlingen både hos Teknik- og miljøforvaltningen og i Naturklagenævnet. Advokaten kunne umiddelbart finde 8-10 punkter som Teknik- og Miljøforvaltningen havde behandlet overfladisk eller direkte forkert. Naturklagenævnets behandling var i direkte strid med planloven. Efter advokatens mening var der tale om en ren principsag. Forskønnelsesudvalget fik arrangeret et bestyrelsesmøde for at få afklaret om der var opbakning til at gå videre med sagen hvilket vil sige at indgive en stævning. Det så ud til nu at ville begynde at koste penge Valby Grundejerforening og Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København var rede til at gå ind som biintervenenter, dvs. at de ville godt betale til omkostningerne. Der var opbakning fra bestyrelsen, og på den baggrund har advokat Svend Raether indgivet stævning mod Naturklagenævnet. Næste skridt er at den stævnede svarer. Det har kammeradvokaten gjort på vegne af Naturklagenævnet. Kammeradvokaten siger at Naturklagenævnet bør frifindes, men går ikke ind i materien i sagen. Nu er der en svarfrist til december for at afgive et modsvar - en "duplik". Hvis duplikken afgives så ruller sagen med gebyrer og omkostninger. I øjeblikket løber omkostningerne op i kr. Advokaten vurderer at sagen vil kunne komme til at koste Hvis man vinder vil man kunne få tilkendt nogle sagsomkostninger, men næppe over Bi-intervenenterne vil gerne stille underskudsdækning til rådighed på maksimalt halvdelen af omkostningerne, og maksimalt Foreningens risiko hvis man taber sagen er kr. 1

4 Efter Flemmings redegørelse oplyste Niels at bestyrelsen er blevet løbende orienteret om sagen. Flemming har lavet benarbejdet, men er blevet bakket 100% op af bestyrelsen. Derefter blev sagen debatteret. Det blev omgående fremført, at det er svært at forholde sig til sagen, når man ikke ved hvad det er for en tilbygning der er tale om. Flemming svarede at Forskønnelsesudvalget har ønsket at køre en principsag og ikke at hænge nogen ud derfor har man undladt at udbasunere hviket hus sagen drejer sig om. Udvalget har intet at bebrejde dem der har søgt byggetilladelsen, men man er voldsomt utilfreds med sagsbehandlingen. Flemming oplyste at det drejede sig om Steenbergsvej 9 (som var repræsenteret på mødet), hvor der var søgt tilladelse til at opføre en tilbygning i mursten i baghaven. Byggetilladelsen gælder også en 10 m 2 altan på 1. sal. I lokalplanen står at der gerne må bygges en tilbygning på 10 m 2, men at det skal være en tilbygning i lette materialer. I forbindelse med en tidligere sag om dispensation står det også klart anført, at man ikke må flytte ydermuren, og at dørene i huset stadig have skal karakter af yderdøre. Tilbygninger skal have karakter af havestue, ikke en udvidelse af selve huset. Der udspandt sig en livlig debat. Der var ingen, der talte imod at vi har en lokalplan, men der var ret forskellige opfattelser af hvordan den bør udmønte sig. Det blev klart, at sagen ikke drejede sig om at omstøde byggetilladelsen i den aktuelle sag det kan ikke lade sig gøre men at få en afgørelse der har principiel betydning for kommunens forvaltning af lokalplanen i fremtidige sager. Adskillige tilstedeværende kritiserede at der havde været for lidt information om sagen. Kun ganske få har set tegninger, så det var svært at tage stilling. Og hele sagsforløbet var ukendt for næsten alle indtil generalforsamlingen. Bjarne fra Steenbergsvej 9 forklarede, at den planlagte tilbygning tilgodeser husets identitet bedst muligt. Flere af de, der havde set tegningerne, var enige med ham i at tilbygningens udforming var pæn. Forskønnelsesvalgets indvending er imidlertid, at det er ikke en let tilbygning, det er en radikal ændring af hele huset. Der blev sat spørgsmålstegn ved, om sagen overhovedet skulle have været rejst. Det skal ikke være sådan at vi ikke kan gøre nogetsomhelst. Hvorfor skal vi hindre folk i i deres egen baghave at lave noget som er pænt? I de huse, der er opdelt i to boligenheder, er lejlighederne små efter dagens standard, og det gør en verden til forskel om man har mulighed for ekstra plads i en tilbygning. Modsat blev det sagt, at det gælder om en historisk bevarelse af miljø. Hvis det blot er et spørgsmål om et tilbygning er smuk, så er ethvert dige brudt ned. Der blev spurgt ind til, hvad vi vil få ud af at køre en retssag. Ideen med det er at hindre, at kommunen kan tillade sig at se bort fra den bevarende lokalplan. At forhindre at sagen danner præcedens, og at standse den proces at det efterhånden bliver tilladt at udvide stuetagen med temmelig store tilbygninger.. Efter en længere diskussion blev der stemt om, hvorvidt "Lyset" skal gå videre med sagen mod Naturklagenævnet. Der var 10 for at gå videre med sagen, mens der var 12 imod. Dermed vil "Lyset" lade sagen falde. Dirigenten (Niels fra Fengersvej 21) foreslog at lade 2. del af dagsordenens punkt 6 udgå punktet har overskriften Diskussion og stillingtagen til historiske byggesager, der er i modstrid med lokalplanen. Dog kom der nogle få bemærkninger. Det blev gjort klart, at alt, hvad der er bygget før december 1995, da lokalplanen kom i høring, er godkendt, hvorimod efterfølgende byggeri skal overholde lokalplanen. Det blev også nævnt, at der er forsvundet adskillige skorstene i de senere år, hvilket er i strid med lokalplanen. John Bergelin oplyste at kommunen ham bekendt har fotomateriale og kort, der gør det muligt at se, om der er overtrædelser. Valg af ny formand (pkt. 9) Dagsordenens punkt 9 om valg af bestyrelse blev taget op allerede efter punkt 6, men blev ikke færdigbehandlet. I stedet blev valg af bestyrelse placeret som dagsordenens sidste punkt. 2

5 7. Kassereren fremlægger regnskab Regnskabet blev kort gennemgået af kassereren, Kurt Henriksen. Regnskabet er tilgængeligt på Lysets web-sider (under overskriften Generalforsamling ). Der er stort set ikke brugt penge ud over til de sædvanlige faste begivenheder: fastelavn og sommerfest. Der er ca. 100 medlemmer i Lyset. Huse, der er opdelt i to, kan godt have to medlemmer, så antallet af mulige medlemmer er i omegnen af 130. Der har således været et pænt overskud. Foreningens formue var pr. 30. september 2009 på kr. Her er medregnet formuen fra Vejfonden. Vejfonden blev på generalforsamlingen i 2008 nedlagt, så grundejerforeningen kan disponere over midlerne. Regnskabet blev godkendt. 8. Beretning fra udvalg Der var kun beretning fra Steins Plads udvalget, fordi mødet skulle slutte senest kl. 21. Steins Plads udvalget. Udvalget har holdt adskillige møder, og har haft kontakt med kommunen. Kommunen er ikke interesseret i at ofre penge på den trekantede grusplads ud for Steins Plads 1-9, men der kan formentlig anlægges noget mod egenbetaling. Udvalget er ikke kommet op med noget forslag til generalforsamlingen, men går videre med at søge en løsning. Forskønnelsesudvalget. Flemming Mørk udtrådte af forskønnelsesudvalget; han fik applaus for sit arbejde i udvalget. Nye i udvalget er Christina Cuni Andersen, Steenbergsvej 34, Karsten Feldborg, Steinsvej 8 og Bjarne Gätke, Steenbergsvej Nedsættelse af Jubilæumsfestudvalg Jubilæumsudvalget. "Lyset" har 100 års jubilæum 24. september Adskillige af de tilstedeværende var villige til at gå ind i et Jubilæumsudvalg. Udvalget vil dels arbejde mod at få lavet en udgivelse af et hæfte eller en bog i anledning af jubilæet, og dels med at arrangere en fest. Hvad bogen angår, oplyste Helge fra Fengersvej 19 at han har modtaget et glimrende bidrag på en snes sider fra Egon Lind, der har boet Eschrichtsvej 24, og som fortæller erindringer fra 30erne og 40erne. Der eksisterer også et manuskript "En valbydrengs erindringer" af Otto Krüger, der boede Eschrichtsvej 23, og hvis far og mor flyttede ind i huset straks efter at det var bygget. Hvad angår festen blev det besluttet at stile mod at afholde den lørdag den 25. september 2010, snarere end den præcise 100-års-dag: fredag den 24. september. En mulighed er at lave et arrangement med musik på Steins Plads om aftenen, men udvalget får frie tøjler til at lave et arrangement. Det blev besluttet at udvalget skulle indkalde til informationsmøde (evt. på Steins Plads) senest i juni måned for at informere om planerne. Udvalget fik foreløbig en økonomisk ramme på kr til arbejdet. Rammen kan tages op til revision, hvis der er anledning til det. Adskillige var villige til at deltage i udvalgets arbejde, dels hvad angår forberedelse, dels hvad angår at være praktiske grise i forbindelse med selve jubilæumsdagen. Udvalget omfatter indtil videre Niels Ulrik Friis, Fengersvej 21, Mette Devantier, Steenbergsvej 9, Morten Schnell, Steenbergsvej 11, Sven Jacobsen, Carl Langesvej 24, Helge Rørdam Olesen, Fengersvej 19, Lene Christiansen, Fengersvej 15 men flere medlemmer er velkomne. 11. Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse Der var ingen forslag. 12. Arbejdsopgaver det kommende år Foreningens 100 års jubilæum er en stor opgave. Forskønnelsesudvalget regner med at beskæftige sig med muligheden for at udarbejde forskellige standardløsninger, så de værste vildskud mht tilbygninger kan undgås. Man regner også med at behandle spørgsmålet om at gøre husene tidsvarende mht klimatilpasning. 13. Vedtagelse af budget og kontingent Kurt Henriksen fremlagde et forslag til budget, der blev diskuteret og justeret. 3

6 Der budgetteres med uændret kontingent. Der er afsat kr til investeringer, uden at der dog er specifikke planer for anskaffelser. Til Jubilæumsudvalget var det tidligere besluttet at afsætte kr, og til det øvrige udvalgsarbejde var forslaget at bibeholde den ramme på kr, som var afsat på generalforsamlingen i Dette blev godkendt. Det reviderede budget kan ses på Lysets hjemmeside, klik på Generalforsamling. Budgettet indebærer at vi fortsætter med uændret kontingent: 200 kr., dog 100 kr. for pensionister. Huse, der er opdelt i to ejerlejligheder, kan have to medlemmer af grundejerforeningen. 9. Valg til bestyrelse og udvalg Resultatet af nyvalg til udvalgene fremgår af referatet af punkt 8 og 10. Hvad angår bestyrelsen fraflytter formanden Kasper Mejlgaard sit hus i Lyset. Derfor var der valg om både posten som formand, som kasserer, som sekretær, 2. revisor og revisorsuppleant. Der var ikke umiddelbart nogen formandskandidater, men den hidtidige suppleant, Marianne Hagen Jensen, Eschrichtsvej 22, indvilgede i at indtage posten som formand indtil næste års generalforsamling, hvor der i henhold til vedtægterne er formandsvalg. Den hidtidige kasserer Kurt Henriksen blev genvalgt. Niels Ulrik Friis fortsætter som sekretær, Flemming Mørk som 2. revisor og Helge Rørdam Olesen som revisorsuppleant. Søren Mortensen indtræder som suppleant i stedet for Marianne Hagen Jensen. Sammensætning af bestyrelse og udvalg fremgår af en adresseliste på Internettet, som også vil blive bragt i Lysavisen. Udvalgene er åbne, så yderligere medlemmer i udvalgene er meget velkomne. Interesserede kan henvende sig til et af medlemmerne i det udvalg, de gerne vil med i. 14. Eventuelt Intet. Referent: Helge Rørdam Olesen Indbrud Siden slutningen af november har beboere i "Lyset" rapporteret om 9 indbrud eller indbrudsforsøg. Det er i flere tilfælde sket at samme hus har haft indbrud to gange. Rapporteringen er sket ved at sende besked ud på Lysets mail-liste. Det er en god idé at komme på mail-listen, hvis du ikke allerede er det. Nogle af indbruddene har fællestræk, selv om det nok ikke er samme gerningsmand i alle tilfældene. De fleste indbrud er sket mellem kl. 14 og 18. Indbruddene er sket både på hverdage og i weekender. Adgangsvejen har normalt været et køkkenvindue (mod baghaven) eller en terrassedør. Typisk er hasperne på vinduet ødelagt, eller en rude er smadret, så hasperne kunne åbnes. Ved mindst et indbrud var tyven fræk nok til at fortsætte indbruddet selv om en alarm kørte for fulde gardiner og fik naboen til at tilkalde politiet. Med en alarm kørende vil tyven dog næppe blive hængende i længere tid. Politiet patruljerer ekstra i kvarteret for tiden. Nogle råd: Hold øje med om dine naboers huse. Kig efter personer med mistænkelig adfærd, og noter bilnumre og andre kendetegn hvis der måske kan tænkes at være grund til det. Indkod politiets telefonnummer i din telefon. Tag detaljerede fotos af dine værdigenstande det gør opklaringsarbejdet meget lettere, hvis tingene bliver stjålet og siden fundet hos en tyv. Find råd om indbrudssikring på hjemmesiden 4

7 Adresseliste for udvalgene i Lyset (januar 2010) Websted: Tilmeld dig mail-lister på Festudvalg: Fastelavn: Helge Rørdam Olesen, Fengersvej Lene Christiansen, Fengersvej Morten Schnell, Steenbergsvej Christian Liebing, Steinsvej 5, Sommer: Gerd Ahé, Steins Plads 4, Morten Hach, Eschrichtsvej Martin Sandø, Fengersvej 29, Morten Schnell, Steenbergsvej Niels Ulrik Friis, Fengersvej Jubilæumsudvalg: Niels Ulrik Friis, Fengersvej Mette Devantier, Steenbergsvej 9 st Morten Schnell, Steenbergsvej Sven Jacobsen, Carl Langesvej 24, Helge Rørdam Olesen, Fengersvej Lene Christiansen, Fengersvej Steins Plads udvalg: Lisa Toft Jensen, Steins Plads 1 Jens Voldbæk, Steins Plads 3 Birgit Cornett og Nina Sabinsky, Steins Plads 5, Inge Callesen, Steins Plads 5 st. Ejvind Madsen, Steins Plads Bladudvalg: Helge Rørdam Olesen, Fengersvej 19, Sven Jacobsen, Carl Langesvej 24, Arne Stjernholm Madsen, Fengersvej 7, Lene Christiansen, Fengersvej Morten Hach, Eschrichtsvej Forskønnelsesudvalg: Bo Bertelsen, Eschrichtsvej Christina Cuni Andersen, Steenbergsvej Karsten Feldborg, Steinsvej Bjarne Gätke, Steenbergsvej 9 Haveudvalg: Arne Stjernholm Madsen, Fengersvej Birgit Bergelin, Eschrichtsvej 21 Grundejerforeningens bestyrelse: Formand: Marianne Hagen Jensen, Eschrichtsvej ) Kasserer: Kurt Henriksen, Fengersvej 23 ( , Sekretær: Niels Ulrik Friis, Fengersvej 21, ( / , ) Suppleant: Søren Mortensen, Steins Plads 11 ( ). 1. revisor: Christian Liebing, Steinsvej 5, 1. ( ) 2. revisor: Flemming Mørk, Fengersvej 3 ( ) Revisorsuppleant: Helge Rørdam Olesen, Fengersvej 19 (

8 Materiel til udlån Grundejerforeningen har materiel til udlån: Lang stige (11 m), rygningsstiger, sikkerhedsreb, pælebor, sækkevogn, kloaksplit, højtryksspuler, kloakrenser, kompostkværn, sparometer, festtelt. Se De fleste ting kan lånes fra Helge eller Morten Hach.

Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 27. oktober 2009

Referat fra Lysets generalforsamling, 27. oktober 2009 Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 27. oktober 2009 Den udsendte dagsorden er gengivet herunder. Punkt 9 vedr. valg til bestyrelse blev reelt behandlet allerede efter punkt 6, og igen som det sidste

Læs mere

Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2013

Referat fra Lysets generalforsamling, 29. oktober 2013 Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2013 1. Valg af op til 2 dirigenter 2. Vedtagelse af dagsorden 3. Valg af referent 4. Godkendelse af referat 5. Formandens beretning 6. Kassereren aflægger

Læs mere

Gratis fastelavnsboller og kakao

Gratis fastelavnsboller og kakao MARTS 2011 Kære Naboer, Så er vi på gaden igen Vi tillader os et gensyn med sidste års store fest, bringer et forslag om postkassevalg, giver plads til referat fra generalforsamlingen og bringer info om

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 31. oktober 2012

Referat fra Lysets generalforsamling, 31. oktober 2012 Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 31. oktober 2012 0. Ny stram kurs vedrørende overholdelse af Lysets lokalplan ved Områdechef Lise Palm, Center for Bydesign, Københavns Kommune 1. Valg af op til

Læs mere

Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014

Referat fra Lysets generalforsamling, 29. oktober 2014 Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014 1. Valg af op til 2 dirigenter 2. Vedtagelse af dagsorden 3. Valg af referent 4. Godkendelse af referat 5. Formandens beretning 6. Kassereren aflægger

Læs mere

INDHOLD I DETTE NUMMER

INDHOLD I DETTE NUMMER September 2015 INDHOLD I DETTE NUMMER Sommerfesten 2015 Restance, facebook og stakitter Affaldsordning Loppemarked 2015 Hulmursisolering Generalforsamling 2015 - Agenda Budgetforslag Adresseliste Husk

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn 2016 - Invitation! Affaldsspande! Generalforsamling 2015! Adresseliste! Årskalender 2016

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn 2016 - Invitation! Affaldsspande! Generalforsamling 2015! Adresseliste! Årskalender 2016 Januar 2016 INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn 2016 - Invitation! Affaldsspande! Generalforsamling 2015! Adresseliste! Årskalender 2016 Kære Naboer, Hvid jul fik vi ikke, men sne og vinterlandskab kunne

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012

Ordinær generalforsamling. Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012 Ordinær generalforsamling Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012 Kalenderåret 2011 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat af Ordinær

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015.

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015. Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015. Generalforsamlingen blev holdt i kantinen på Brøndbyvester Skole, Tornehøj 3, Brøndbyvester. Dagsorden:

Læs mere

Oktober Selv i haverne er det voldsomt, bare se billedet herunder. Der er rigeligt at tale om på årets generalforsamling den 1. november.

Oktober Selv i haverne er det voldsomt, bare se billedet herunder. Der er rigeligt at tale om på årets generalforsamling den 1. november. Oktober 2017 Kære Naboer, Det er alvorlige tider i Lyset. Mange kæmper med store økonomiske udfordringer på grund af hjemfaldspligten, der over natten gik fra at være en detalje i regnskabet til at være

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Bibliotekscafeen, Medborgerhuset Torsdag 27. marts 2014

Ordinær generalforsamling. Bibliotekscafeen, Medborgerhuset Torsdag 27. marts 2014 Ordinær generalforsamling Bibliotekscafeen, Medborgerhuset Torsdag 27. marts 2014 Kalenderåret 2013 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat af

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Båring Ege Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling i Båring Forsamlingshus. Fredag den 3. juli 2009

Båring Ege Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling i Båring Forsamlingshus. Fredag den 3. juli 2009 Båring Ege Grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling i Båring Forsamlingshus Fredag den 3. juli 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for året. 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

4. Regnskab (2015) med revisorpåtegning fremlægges til godkendelse

4. Regnskab (2015) med revisorpåtegning fremlægges til godkendelse Generalforsamling - Grundejerlauget Sønderby Dato: 18. april 2016 kl. 19.30 Sted: TAB Sønderbys festlokale, Sønderby Torv Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive 1 Valg af dirigent AAB s formand Peter Hadrup startede mødet med at byde alle velkommen, herunder til advokat Anders

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

for valget og 2. Beretnins for det forløbne år 1. Vale af dirieent Dirigenten takkede

for valget og 2. Beretnins for det forløbne år 1. Vale af dirieent Dirigenten takkede ll1.seniorcrne Referat af IR Seniorernes 24. general forsamling Torsdag d. 12. marts 2015 i BjælkeStuens selskabslokaler Lyngby Hovedgade 78, 2800 Kongens Lyngby Formanden, Jens Nørgaard,bød velkommen

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Referent: Hanne Linnet Rugaards Skovvej 26, 8680 Ry. Bilag: Ejerlav I- J. Regnskab 2013 og Budget 2014

Referent: Hanne Linnet Rugaards Skovvej 26, 8680 Ry. Bilag: Ejerlav I- J. Regnskab 2013 og Budget 2014 Ejerlavet for delområde I- J i Kildebjerg Ry Beboelse Vest Referent: Hanne Linnet Rugaards Skovvej 26, 8680 Ry Bilag: Ejerlav I- J. Regnskab 2013 og Budget 2014 07-05- 2014 http://www.kildebjerg.net brian@24t.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08 Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d 290608 19 parceller var repræsenteret Alle bilag til generalforsamlingen kan ses på vores hjemmeside wwwguldkysten-sjdk Ad punkt 1:

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Tirsdag d. 29. marts 2016 kl 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Krypten i Kildevældskirken og med følgende dagsorden: Velkomst

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

G I M L E * N Y T FORÅR 2013

G I M L E * N Y T FORÅR 2013 G I M L E * N Y T FORÅR 2013 Bestyrelsen Reparation af huller i vejene Sommerfest / loppemarked Låneting Fastelavn Nabohjælp Referat af generalfors. 2013 BESTYRELSEN: Efter generalforsamlingen har bestyrelsen

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen. Tjærbyvang

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen. Tjærbyvang Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Dagsorden: Tjærbyvang Tirsdag den 24.03.15. Kl. 19.30. Afholdt på Rytterskolen, Borup Byvej 14, Randers. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent.

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Møde om bredbånd i Lyset

Møde om bredbånd i Lyset Møde om bredbånd i Lyset Informationsmøde mandag den 8. januar kl. 19.30. P.gr. julen har vi ikke kunnet reservere mødelokale endnu. Formentlig bliver det i Medborgerhuset eller på Vigerslev Allé Skole.

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde.

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde. Jyllinge, den 26. maj 2010 REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård Tid: Tirsdag den 25. maj 2010, kl. 19:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRANLY NYHEDSBREV MARTS 2011 WWW.SANDKROGEN.DK

GRUNDEJERFORENINGEN GRANLY NYHEDSBREV MARTS 2011 WWW.SANDKROGEN.DK GRUNDEJERFORENINGEN GRANLY NYHEDSBREV MARTS 2011 WWW.SANDKROGEN.DK Indhold: Referat fra generalforsamlingen d. 3/3-2011 Formandens beretning 2010 Fastelavn 2011 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Trekroner Øst den 29/1 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Trekroner Øst den 29/1 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Trekroner Øst den 29/1 2014 I alt var der 56 repræsenterede husstande ved tilstedeværelse eller fuldmagt. Formand Flemming Schou Nielsen indledte

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Golfvængets grundejerforening 29. april 2014 Bestyrelsen fremsender hermed referat fra årets generalforsamling. Mødet blev afholdt på formandens adresse. Følgende husstande

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere