Kvartalsregnskab, 1. kvartal 2006/07 (1. oktober december 2006)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsregnskab, 1. kvartal 2006/07 (1. oktober 2006-31. december 2006)"

Transkript

1 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ februar 2007 Kvartalsregnskab, 1. kvartal 2006/07 (1. oktober december 2006) "Coloplasts resultat er tilfredsstillende," siger Sten Scheibye, administrerende direktør. "Vi har opnået et pænt driftsresultat, og forventer, at den lidt afdæmpede udvikling i organisk vækst er forbigående, hvilket januars salg synes at bekræfte. Også integrationen af den tilkøbte urologiforretning forløber godt. Derfor fastholder vi de tidligere meddelte forventninger til hele året." Coloplasts nettoomsætning blev mio. kr. mod mio. kr. i samme periode sidste år. Det svarer til en stigning på 26% målt i lokale valutaer, hvoraf 19% er fra den tilkøbte urologiforretning Den organiske omsætningsvækst blev på 7% målt i lokale valutaer Driftsresultatet blev 260 mio. kr. og overskudsgraden blev dermed 13% Fraregnet omkostninger til integration af den opkøbte urologiforretning og afskrivninger på immaterielle aktiver fra samme opkøb på i alt 84 mio. kr. udgjorde driftsresultatet 344 mio. kr., svarende til en overskudsgrad på ca. 17% Economic profit blev 46 mio. kr. mod 98 mio. kr. i samme periode sidste år Der iværksættes et aktietilbagekøbsprogram i niveauet 1 mia. kr. til udnyttelse i 2007 og delvis i 2008 med henblik på annullering af de tilbagekøbte aktier Forventningerne til 2006/07 er uændrede. Hovedtal i mio. kr. (ikke revideret) Realiseret 2006/07 3 måneder Realiseret 2005/06 3 måneder Indeks ift 2005/06 3 måneder Realiseret 2005/06 hele året Nettoomsætning Driftsresultat (EBIT) Finansielle indtægter og omkostninger, netto Resultat før skat Skat af periodens resultat Coloplasts andel af periodens resultat Overskudsgrad, EBIT % Overskudsgrad, EBITDA % Resultat pr. frie aktie á 5 kr., EPS, kr Egenkapitalforrentning, % Afkast af gennemsnitlig investeret kapital (ROAIC), % Economic profit PE, price/earnings ratio Egenkapitalandel, % Samlede aktiver Investeringer i materielle anlægsaktiver, brutto Som bilag vedlægges resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, egenkapitalopgørelse, noter samt hoved- og nøgletal. Side 1 af 19

2 Resultatopgørelse og balance Organisk omsætningsvækst på 7% målt i lokale valutaer Omsætning Coloplasts nettoomsætning i første kvartal blev på mio. kr. mod mio. kr. i sammenligningsperioden, svarende til en stigning på 24% i danske kroner og 26% målt i lokale valutaer. Omsætningsudviklingen er påvirket af købet af urologiforretningen, der bidrog med en vækst på 19%. Den organiske vækst i den oprindelige Coloplast forretning blev 7% målt i lokale valutaer, hvilket er højere end i Q4 2005/06, hvor den organiske vækst var 5%. Den organiske omsætningsvækst er således stigende, hvilket også bekræftes af salgsudviklingen i januar Væksten i første kvartal var dog lidt lavere end ventet. Coloplast vurderer at årsagerne, der er beskrevet i afsnittene om de enkelte markeder, er af midlertidig karakter. Forventningerne til årets nettoomsætning er uændrede Overskudsgraden i den underliggende forretning blev ca. 17% Tabel 1: Økonomiske påvirkninger i første kvartal fra tilkøb og omstruktureringer Omkostningsudvikling er påvirket af tilkøb Det forventes fortsat, at årets nettoomsætning vil vokse med omkring 22% målt i lokale valutaer og at den organiske vækst vil blive omkring 9% målt i lokale valutaer. Overskudsgrad Driftsresultatet blev 260 mio. kr., svarende til en EBIT-margin på 13% mod 17% sidste år. Faldet skyldes påvirkninger fra købet af urologiforretningen på i alt 84 mio. kr. Korrigeret herfor udgjorde driftsresultatet i den underliggende forretning 344 mio. kr. og overskudsgraden ca. 17%. De realiserede synergier var ubetydelige. Mio. kr. Q1 06/07 Q4 05/06 Integration af tilkøbt forretning Flytning i USA Markedsværdiregulering, varelagre 0-69 Afskrivninger, immaterielle anlægsaktiver Omstruktureringer 0 0 Økonomiske påvirkninger i alt Produktionsomkostningerne steg i perioden med 34% til 828 mio. kr. Det inkluderer afskrivninger på immaterielle aktiver i den tilkøbte urologiforretning samt nedskrivning på lagre på 10 mio. kr. Omkostninger til distribution, salg og marketing steg med 27% til 653 mio. kr. Administrationsomkostningerne steg med 37% til 253 mio. kr., mens omkostninger til forskning og udvikling blev øget med 14% til 66 mio. kr. I forhold til salgsvæksten er der en ekstraordinær stigning i administrationsomkostningerne, der primært er drevet af integrationsaktiviteterne. Side 2 af 19

3 Coloplasts andel af periodens resultat blev 142 mio. kr. Skatteprocenten blev 30 Valutakursændringer mindskede nettoomsætningen med 24 mio. kr. Resultat Coloplasts andel af periodens resultat blev 142 mio. kr. Det er et fald på 13% eller 22 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. De finansielle omkostninger, der omfatter renter, valutakurs- og dagsværdireguleringer samt bankomkostninger udgjorde netto 58 mio. kr. mod 39 mio. kr. sidste år. Dagsværdiregulering af tidligere tildelte optioner udgjorde en omkostning på 34 mio. kr. mod 8 mio. kr. sidste år, da kursen på Coloplast aktien steg fra 473 kr. til 511 kr. pr. aktie i regnskabsperioden. Den samlede nettorenteudgift blev 40 mio. kr. mod 30 mio. kr. i samme periode sidste år. Stigningen skyldes den øgede låntagning i forbindelse med opkøb af virksomhed. Den effektive skatteprocent blev 30% svarende til en skatteudgift på 60 mio. kr. mod 31% og 72 mio. kr. sidste år. Valutaforhold Coloplasts vægtede gennemsnitlige faktureringsvalutaer var i perioden knap 2%-point lavere end sidste år. Valutakursændringer mindskede værdien af Coloplasts nettoomsætning med 24 mio. kr., hvorimod driftsresultatet ikke blev påvirket. Balance Den samlede balancesum steg i perioden med 201 mio. kr. til mio. kr. Anlægsaktiverne faldt med 65 mio. kr. til mio. kr. og omsætningsaktiverne steg med 266 mio. kr. til mio. kr. Egenkapitalandelen udgjorde 34%. Economic profit faldt på grund af integrationsomkostninger Economic profit Economic profit blev 46 mio. kr. mod 98 mio. kr. sidste år. Faldet kan tilskrives integrationsomkostningerne. I beregningerne er anvendt en vægtet gennemsnitlig kapitalomkostning (WACC) på 6,8% og en gennemsnitlig investeret kapital på 8,0 mia. kr. Pengestrømsopgørelse De frie pengestrømme blev på niveau med sidste år Pengestrømme De frie pengestrømme blev minus 6 mio. kr., hvilket er på niveau med sidste år. Pengestrømme fra driften blev 106 mio. kr. og udbetaling af udbytte til aktionærer for regnskabsåret 2005/06 udgjorde i alt 184 mio. kr. De samlede likvide reserver var negative med 275 mio. kr. pr. 31. december Periodens investeringer i materielle anlægsaktiver var 134 mio. kr., hvoraf hovedparten var ordinære investeringer i maskiner og driftsmateriel. Der er indgået aftale om tilskud til opførelse af fabrik i Ungarn Opførelsen af den nye fabrik i Nyirbator, Ungarn, er påbegyndt. Der er indgået aftale med de ungarske myndigheder om op mod 20 mio. euro i tilskud til etablering. Side 3 af 19

4 Kapitalstruktur og tilbagekøbsprogram Beholdningen af egne aktier er i perioden reduceret med stk. på grund af udnyttede aktieoptioner og udgjorde pr. 31. december 2006 i alt stk. B-aktier, svarende til 4,3% af B-aktiekapitalen. Der iværksættes aktietilbagekøbsprogram i niveauet 1 mia. kr. Det er selskabets målsætning at have en nettogæld på 2-3½ gange EBITDA. Nettogæld i forhold til EBITDA var ved regnskabsperiodens afslutning 2,0. Coloplasts bestyrelse har derfor besluttet at iværksætte et nyt aktietilbagekøbsprogram, der vil betyde køb af egne aktier i niveauet 1 mia. kr. i løbet af 2007 og delvis i Den resterende del af det hidtidige aktietilbagekøbsprogram, der blev stillet i bero efter købet af urologiforretningen, annulleres. Det er hensigten at indstille til generalforsamlingen at de aktier, der tilbagekøbes under det nye program, vil blive annulleret. Tilbagekøbsprogrammet er iværksat inden for rammerne af den eksisterende bemyndigelse fra generalforsamlingen på op til 10% af selskabets aktiekapital. Forventninger og langsigtede målsætninger En organisk vækst i omsætningen på omkring 9% En overskudsgrad på 12-13% Tabel 2: Økonomiske påvirkninger ved tilkøb og omstruktureringer i hele finansåret Forventninger til 2006/07 Coloplasts forventninger til 2006/07 er uændrede. Væksten i nettoomsætningen forventes fortsat at udgøre omkring 22% målt i lokale valutaer. Den organiske vækst forventes at blive omkring 9% og den resterende del af væksten kommer fra den tilkøbte urologiforretning, der nu indgår i hele regnskabsåret. Der er ikke indregnet eventuelle effekter fra en engelsk sundhedsreform, som for tiden overvejes af myndighederne. Overskudsgraden (EBIT) forventes at blive 12-13%. Integration af urologiforretningen, omstruktureringer og afskrivninger på immaterielle aktiver fra opkøb forventes fortsat at reducere driftsresultatet med ca. 380 mio. kr., svarende til 4-5%-point på overskudsgraden. Mio. kr. 2006/ /06 Integration af tilkøbt forretning Flytning i USA Afskrivninger Omstruktureringer Markedsværdiregulering, varelagre Synergier 20 0 Økonomiske påvirkninger i alt EBITDA-marginen forventes at blive 18-19%. Der forventes fortsat synergier efter fuld integration af den tilkøbte urologiforretning på mio. kr. om året og integrationsomkostninger på i alt ca. 230 mio. kr. Side 4 af 19

5 Investeringsniveauet er påvirket af bygning af nye fabrikker En skatteprocent på 30 Nye tilskudspriser for kontinensprodukter er indført i Tyskland Bruttoinvesteringer i materielle anlægsaktiver (bygninger, maskiner og driftsmateriel) forventes i 2006/07 at blive ca. 700 mio. kr., svarende til knap 8% af salget. Heraf forventes investeringer i de nye fabrikker i Kina og Ungarn at udgøre omkring 200 mio. kr. Skatteprocenten forventes at blive ca. 30. Sundhedsreformer Efter periodens afslutning er et nyt sæt lavere landsdækkende tilskudspriser for kontinensprodukter trådt i kraft på det tyske marked pr. 1. januar For Coloplast betyder ændringen, at tilskudspriserne på selskabets kontinensprodukter er sænket med i gennemsnit ca. 10% sammenlignet med priserne før 1. januar Coloplast vurderer, at de nye priser vil reducere selskabets omsætning i de sidste ni måneder af 2006/07 med mio. kroner, hvilket er indregnet i forventningerne. Det britiske sundhedsministerium udsendte i 2005 og 2006 en række høringsdokumenter vedrørende vilkår i forbindelse med levering af stomi- og kontinensprodukter samt tilhørende ydelser. Sundhedsministeriet behandler i øjeblikket refusionspriser på stomi- og kontinensprodukter samt betaling for serviceydelser forbundet med disse produkter. Sundhedsreform i Storbritannien er ikke inkluderet i forventningerne De langsigtede mål er uændrede Sundhedsministeriet anslår, at prisnedsættelsernes samlede økonomiske virkning på markedet vil udgøre ca. 27 mio. GBP årligt i forhold til de samlede årlige udgifter på 200 mio. GBP, og at ændringerne får virkning fra juni Der pågår stadig en høringsrunde med svarfrist 5. marts 2007, hvorfor det ikke er muligt at sige præcist hvornår eventuelle ændringer bliver gennemført og hvilken virkning de måtte få på Coloplasts resultater. De eventuelle effekter af høringsprocesserne er derfor ikke inkluderet i forventningerne til 2006/07. Langsigtede mål De forretningsmæssige mål for 2012 er uændrede: Fordobling af economic profit mindst hvert femte år frem mod 2012 med udgangspunkt i regnskabsåret 2004/05 Omsætning på mindst 15 mia. kr. En overskudsgrad (EBIT-margin) på mindst 18%. Større udsving i valutakurserne på betydende valutaer, væsentlige ændringer på sundhedsområdet eller store forandringer i verdensøkonomien kan påvirke selskabets muligheder for at nå de langsigtede mål og for at leve op til forventningerne for året. Desuden kan selskabets regnskabsmæssige værdier påvirkes. Side 5 af 19

6 Forretningsområder Der rapporteres samlet om koncernens resultater, dog suppleres med oplysninger om kvartalets omsætning og vækstrate målt i lokale valutaer for Coloplasts produkter i hvert af de fire forretningsområder samt kategorien Andet, som indeholder koncernens omsætning af konkurrentprodukter, bonus, rabatter og lignende. Tabel 3: Omsætningsudvikling pr. forretningsområde Omsætningsvækst på 6% Salgsvæksten forventes øget i løbet af regnskabsåret Ny strategi for HSC Mio. kr. Q1 06/07 Q1 05/06 Vækst* Stomi % Urologi og kontinens % Hud- og sårpleje % Brystpleje % Andet % Nettoomsætning % *Vækstrater er målt i lokale valutaer Stomi Bruttoomsætningen af Coloplasts stomiprodukter blev 738 mio. kr. mod 701 mio. kr. i sammenligningsperioden. Det svarer til en vækst på 6% målt i lokale valutaer, hvilket var over den generelle markedsvækst på 1-3%, men mindre end forventet. Coloplast vurderer, at årsagerne til det relativt lave salg er midlertidige, jvf. nedenfor, og at salgsvæksten derfor vil blive øget i løbet af regnskabsåret. Salget fra det tyske home care selskab, HSC, var lavere end året før. Det tyske marked er under forandring som følge af de indførte sundhedsreformer. Blandt andet sker der en konsolidering blandt distributørerne, der forventes at kunne tilbyde sygekasserne og andre kunder en meget bred produktportefølje. På den baggrund har Coloplast besluttet at styrke HSCs position på distributionsmarkedet ved at udvide selskabets portefølje af serviceydelser og produkter. HSC vil fremover fungere som en selvstændig forretningsenhed med direkte reference til direktionen. Hidtil har HSC været en integreret del af det tyske salgsselskab. I Storbritannien har udsigten til reducerede refusionspriser i løbet af året fået nogle kunder til at reducere lagrene. Coloplasts andel af nye brugere på det amerikanske marked vokser fortsat pænt, og selskabet styrker dermed sin markedsposition i overensstemmelse med den lagte strategi. SenSura lanceres fortsat på nye markeder Organisk vækst på 12% Den nye generation af stomiposer SenSura blev lanceret i Danmark, Sverige, Frankrig, Storbritannien og Østrig, og den vil blive lanceret i flere lande i de kommende kvartaler. Produktet er blevet meget positivt modtaget, og salget er over det budgetterede. Urologi og kontinens Bruttoomsætningen af Coloplasts urologi- og kontinensprodukter steg med 68% målt i lokale valutaer til 754 mio. kr., hvoraf de 56%-point Side 6 af 19

7 skyldes tilkøbt forretning. Den oprindelige Coloplast forretning voksede pænt med 12%. Salget af urologiske engangsartikler voksede pænt Det væsentligste vækstbidrag kom fra salget af katetre og også salget af urologiske engangsartikler voksede pænt. Disse to produktområder udgør næsten halvdelen af forretningsområdets salg. Salget af implantater voksede derimod ikke. Det er indregnet i selskabets forventninger til 2006/07, at det samlede salg fra den tilkøbte forretning vokser i forhold til 2005/06. I første kvartal 2006/07 voksede dette salg ikke i forhold til sammenligningsperioden. Det nye uridom Conveen Optima, der er lanceret i Frankrig, England, Belgien og Holland, er blevet positivt modtaget. Integrationen forløber planmæssigt Salgsstyrken fastholdes Omsætningsvækst på 6% Integration af urologiforretningen forløber planmæssigt. Salgsorganisationen styrkes gennem uddannelse og træning i de nye produkter og etableringen af det nye hovedsæde i Minneapolis, USA, er næsten fuldført. Produktionen i Lancing, England, blev som planlagt afviklet i december Det er lykkedes at fastholde salgsstyrken på de væsentlige markeder og en stærkere udviklingsfunktion er også etableret. Der er påbegyndt en konsultationsproces med samarbejdsudvalg i den franske salgsorganisation med henblik på at sammenlægge Porgès salgsstyrke med Coloplast i de lande, hvor der i øjeblikket er to separate salgsorganisationer. Generelt viser både medarbejdertilfredshedsmålinger og fastholdelseskvotienten, at det er lykkedes at integrere de to virksomhedskulturer. Hud- og sårpleje Bruttoomsætningen af Coloplasts hud- og sårplejeprodukter voksede med 6% målt i lokale valutaer og blev 303 mio. kr. Det er på linje med den estimerede markedsvækst og er en forbedring i forhold til fjerde kvartal 2005/06, hvor salget voksede med 3% målt i lokale valutaer. Salget af Coloplasts avancerede skumbandager voksede med over 15%, hvorimod de mere traditionelle hydrokolloidbandager, der udgør omtrent en tredjedel af områdets salg, ikke voksede. Lancering af Biatain Ibu forventes at bidrage til øget omsætningsvækst i 2006/07 Coloplast vurderer, at omsætningsvæksten vender tilbage til tocifrede vækstrater i løbet af 2006/07 efter lancering af Biatain - Ibu på sårplejemarkederne i Europa, ligesom andre produktlanceringer forventes at bidrage positivt til udviklingen. Produktet er lanceret i 14 lande, herunder i Tyskland, Frankrig, Spanien og Italien. Tilbagemeldingerne fra de markeder, hvor Biatain - Ibu er lanceret, har været meget positive. Brystpleje Coloplasts bruttoomsætning af brystplejeprodukter faldt med 1% målt i lokale valutaer og blev på 104 mio. kr. Salgsvæksten er påvirket af distributørernes indkøbsmønstre, der kan medvirke til kvartalsvise udsving i vækstraten. Side 7 af 19

8 Geografiske markeder Tabel 4: Omsætningsudvikling på de geografiske markeder Organisk vækst i Europa på 6% Væksten i USA påvirket af forsinket indregning af modtagne ordrer Mio. kr. Q1 06/07 Q1 05/06 Vækst* Organisk* Europa % 6% Nord- og Sydamerika % 6% Resten af verden % 13% Nettoomsætning % *Vækstrater er målt i lokale valutaer 7% Nettoomsætningen i Europa voksede med 17% målt i lokale valutaer til mio. kr. Fraregnet tilkøbt virksomhed var væksten 6% Omsætningsvæksten i Europa er påvirket af, at distributører på det tyske marked valgte at reducere deres lagerniveau i første kvartal 2006/07. I Nord- og Sydamerika voksede nettoomsætningen med 106% målt i lokale valutaer til 317 mio. kr. Fraregnet tilkøbt virksomhed var væksten 6%. Væksten i Nord- og Sydamerika er forholdsvis lav. I USA har sammenlægning af Coloplasts distribution forsinket indregning af allerede modtagne ordrer på godt 2 mio. USD. Nettoomsætningen i resten af verden blev 130 mio. kr. og steg dermed med 28% målt i lokale valutaer. Den organiske vækst blev 13%. Ledelsesforhold Nye initiativer inden for innovation, salg og markedsføring Strategi 2012 Coloplasts langsigtede mål og tilhørende strategi mod år 2012, investering i vækst, blev lanceret i november I forlængelse heraf har Coloplast iværksat flere initiativer for at øge selskabets profitabilitet og dermed frigøre ressourcer til vækstinitiativer. I februar 2006 blev den globale produktionsenhed, Global Operations, etableret. Endvidere har indførelsen af lean-principper medvirket til en positiv udvikling i selskabets profitabilitet. Coloplasts langsigtede konkurrencekraft og vækstmuligheder er ikke kun betinget af selskabets profitabilitet, men i lige så høj grad af innovationsevnen og styrken af selskabets kunderelationer. Derfor har Coloplast iværksat en analyse af aktiviteterne på områderne innovation og salg- og markedsføring, der skal føre til en acceleration af Coloplasts vækst. Resultaterne af analysen forventes implementeret fra regnskabsårets andet kvartal. Side 8 af 19

9 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet og vedtaget Coloplasts delårsrapport for første kvartal 2006/07. Delårsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med de krav, som de internationale regnskabsstandarder og de yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber stiller til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat for regnskabsperioden. Direktion Sten Scheibye Adm. direktør Lene Skole Koncerndirektør, CFO Lars Rasmussen Koncerndirektør Bestyrelse Michael Pram Rasmussen Formand Civiløkonom Niels Peter Louis-Hansen Næstformand Operations Controller Thomas Barfod Direktør Håkan Björklund QA Ingeniør Mads Boritz Grøn Advokat Per Magid Direktør Torsten Erik Rasmussen Elektriker Knud Øllgaard Ingrid Wiik Fondsbørsmeddelelsen indeholder information om ledelsens forventninger til den fremtidige udvikling. Forventninger til fremtiden er baseret på forudsætninger, som rummer usikkerhed og risici herunder - men ikke alene - udviklingen i relevant lovgivning, i behandlingsformer og på de finansielle markeder, hvorfor de faktiske resultater kan udvikle sig anderledes end forventet. Side 9 af 19

10 Yderligere information Investorer og analytikere Lene Skole Koncerndirektør, CFO Tlf Jørgen Fischer Ravn Investor Relations Manager Tlf Presse og medier Jens Tovborg Jensen Pressechef Tlf Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Side 10 af 19

11 Hoved- og nøgletal (ikke revideret) 1. oktober december 2006 Koncern Mio. DKK Koncern Mio. DKK 2006/ / /06 3 mdr 3 mdr Året Resultatopgørelse Nettoomsætning Forsknings- og udviklingsomkostninger Resultat før amortisering og afskrivninger (EBITDA) Driftsresultat (EBIT) Finansielle indtægter og omkostninger, netto Resultat før skat Coloplasts andel af periodens resultat Omsætningsvækst Årlig vækst i nettoomsætning, % Stigningen sammensætter sig således: Organisk vækst, % Valuta, % Tilkøbte virksomheder, % Frasolgte virksomheder, % Balance Samlede aktiver Investeret kapital Rentebærende gæld, netto Egenkapital ultimo Pengestrømme og investeringer Cash flow fra driften Cash flow fra investeringer Investeringer i materielle anlægsaktiver, brutto Cash flow fra finansiering Frit cash flow Nøgletal Overskudsgrad, EBIT % Overskudsgrad, EBITDA % Afkast af gennemsnitlig investeret kapital (ROAIC), % Ecconomic profit Egenkapitalforretning, % Nettogæld i forhold til EBITDA, ratio 2,0 0,8 2,2 Rentedækning Egenkapitalandel, % Gæld i forhold til enterprise value, % Indre værdi, kr Aktiedata Børskurs pr. aktie, kr Børskurs/indre værdi PE, price/earnings ratio Udbytte pr. aktie, kr ,00 Pay-out ratio, % Resultat pr aktie, EPS, kr Frit cash flow pr. aktie Side 11 af 19

12 Resultatopgørelse (ikke revideret) 1. oktober december 2006 Koncern Mio. DKK 2006/ /06 Note 3 mdr 3 mdr Indeks 1 Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Forsknings- og udviklingsomkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Minoritetsinteresser 0 0 Coloplasts andel af periodens resultat Indtjening pr aktie (EPS), kr. 3 4 Indtjening pr. aktie (EPS), ikke reguleret for egne aktier, kr. 3 3 Side 12 af 19

13 Balance (ikke revideret) Pr. 31. december 2006 Koncern Mio. DKK Note pr pr pr Aktiver Erhvervede patenter og varemærker Goodwill Software Andre rettigheder Forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver og immaterielle anlægsaktiver under udførelse Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Forudbetalinger for materielle anlægsaktiver og materielle anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Andre værdipapirer og kapitalandele Udskudt skatteaktiv Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender hos associerede virksomheder Selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver Side 13 af 19

14 Balance (ikke revideret) Pr. 31. december 2006 Koncern Mio. DKK Note pr pr pr Passiver Aktiekapital Reserve for valutakursregulering Reserve for dagsværdi Forslag til udbytte for regnskabsåret Overført overskud Egenkapital Minoritetsinteresser Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Gæld til realkreditinstitutter Kreditinstitutter i øvrigt Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Langfristede gældsforpligtelser Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Gæld til realkreditinstitutter Kreditinstitutter i øvrigt Leverandører af varer og tjenesteydelser Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Eventualposter Side 14 af 19

15 Pengestrømsopgørelse (ikke revideret) 1. oktober december 2006 Koncern Mio. DKK 2006/ /06 Note 3 mdr 3 mdr Driftsresultat Regulering for ikke likvide driftsposter Ændringer i driftskapital Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger og lignende Betalt selskabsskat Cash flow fra driften Investeringer i immaterielle anlægsaktiver 0-13 Investeringer i grunde og bygninger -2-1 Investeringer i tekniske anlæg m.m Investering i anlægsaktiver under udførelse Salg af materielle anlægsaktiver 22 5 Salg af virksomhed 0 0 Køb af virksomhed 0 0 Investeringer i andre værdipapirer og kapitalandele 0 0 Cash flow fra investeringer Frit cash flow -6-1 Udbytte til aktionærer Udbytte til minoritetsaktionærer 0-1 Investering i egne aktier Finansiering fra aktionærer Langfristet lånefinansiering, afdrag Langfristet lånefinansiering, optagelse 50 0 Cash flow fra finansiering Periodens likviditet ændret Likvide reserver pr Kursreguleringer 0 0 Årets likviditetsbevægelse (cash flow) Likvide reserver pr Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale. Side 15 af 19

16 Egenkapitalopgørelse (ikke revideret) Koncern Aktiekapital Reserve for Reserve Udbytte Overført Egenvalutakurs- for overskud kapital Mio. DKK A-aktier B-aktier regulering dagsværdi i alt Saldo pr som rapporteret i årsrapporten Effekt af ændring i regnskabspraksis Omarbejdet saldo pr Sikring af renterisici Skatteeffekt af sikring 2 2 Sikring af valutakursrisici 0 0 Skatteeffekt af sikring -5-5 Nettogevinst/-tab ej indregnet i resultatopgørelsen Udbetaling af udbytte vedrørende 2004/ Skatteværdi af kurstab medarbejderaktier 0 Periodens resultat Køb af egne aktier og kurstab ved udnyttelse af optioner Salg af egne aktier 0 0 Udbytte af egne aktier 0 Ændring af primoværdier og øvrige reguleringer 0 vedr. datterselskaber Saldo pr Saldo pr som rapporteret i årsrapporten Effekt af ændring i regnskabspraksis 0 0 Omarbejdet saldo pr Sikring af renterisici Skatteeffekt af sikring Sikring af valutakursrisici 2 2 Skatteeffekt af sikring 0 0 Nettogevinst/-tab ej indregnet i resultatopgørelsen Udbetaling af udbytte vedrørende 2005/ Skatteværdi af kurstab medarbejderaktier 0 Periodens resultat Køb af egne aktier og kurstab ved udnyttelse af optioner 1 1 Salg af egne aktier 0 Kursregulering af aktiver i fremmed valuta Ændring af primoværdier og øvrige reguleringer 0 vedr. datterselskaber Saldo pr Side 16 af 19

17 Noter (ikke revideret) 1. Segmentoplysninger Primær segmentering - Forretningsmæssig aktivitet Koncern, 2006/07 Chronic Care + Breast Care Ikke fordelt og eliminering Mio. DKK 2006/ / / / / /06 I alt Nettoomsætning Driftsresultat for segment Side 17 af 19

18 Noter (ikke revideret) Koncern Mio. DKK 2006/ /06 2. Finansielle indtægter Renteindtægter 6 7 Valutakursreguleringer 17 1 Dagsværdireguleringer overført fra egenkapital 0 0 I alt Finansielle omkostninger Renteomkostninger Dagsværdi regulering optioner 34 8 Dagsværdireguleringer overført fra egenkapital 0 1 Andre finansielle omkostninger 1 1 I alt Minoritetsinteresser Minoritetsinteresser Køb af virksomheder 0 0 Andel af nettooverskud i dattervirksomheder 0 0 Udbetalt udbytte 0-1 Minoritetsinteresser Regulering for ikke likvide driftsposter Af- og nedskrivninger Fortjeneste/tab ved salg af anlægsaktiver, netto 0 0 Forskydning, hensættelser i øvrigt -9 1 I alt Ændringer i driftskapital Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Øvrige tilgodehavender Leverandør- og anden gæld m.v I alt Side 18 af 19

19 Noter (ikke revideret) Koncern Mio. DKK 2006/ /06 7. Likvide reserver Værdipapirer Kontantbeholdning 2 1 Kortfristede bankindeståender Kortfristede kreditinstitutter I alt Eventualposter Eventualforpligtelser Moderselskabet havde pr. 31. december 2006 garanteret for tilknyttede og associerede virksomheders låneengagementer for et samlet beløb på 431 mio. DKK (2005/ mio. DKK). Coloplast koncernen er part i mindre retssager, der ikke forventes at få indflydelse på koncernens fremtidige indtjening. Side 19 af 19

Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003/04 (1. oktober december 2003)

Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003/04 (1. oktober december 2003) Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2004 Humlebæk den 16. februar 2004 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003/04 (1. oktober 2003-31. december 2003) Godt resultat på trods af 4% fald i Coloplasts faktureringsvalutaer.

Læs mere

Kvartalsrapport, 3 kvartaler 2004/05 (1. oktober juni 2005)

Kvartalsrapport, 3 kvartaler 2004/05 (1. oktober juni 2005) Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2005 Humlebæk den 19. august 2005 Kvartalsrapport, 3 kvartaler 2004/05 (1. oktober 2004-30. juni 2005) Salget voksede med 8% i lokale valutaer og 7% i danske kroner og fortsatte

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Kvartalsrapport, 1. kvartal 2005/06 (1. oktober december 2005)

Kvartalsrapport, 1. kvartal 2005/06 (1. oktober december 2005) Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2006 Humlebæk den 10. februar 2006 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2005/06 (1. oktober 2005-31. december 2005) Salget voksede med 10% i danske kroner og 8% i lokale valutaer Overskudsgraden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004/05 (1. oktober december 2004)

Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004/05 (1. oktober december 2004) Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2005 Humlebæk den 10. februar 2005 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004/05 (1. oktober 2004-31. december 2004) Coloplast fastholder forventninger til hele året, selvom omsætning og

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Kvartalsrapport 19. februar kvartal 2007/08

Kvartalsrapport 19. februar kvartal 2007/08 Kvartalsrapport 19. februar 2008 1. kvartal 2007/08 Indholdsfortegnelse Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2007/08... 3 Forventninger til 2007/08... 3 Hoved- og nøgletal... 4 Salgsudvikling... 5 Omkostninger

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling 2015/16 5. december 2016 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelsen Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

I forretningsområderne blev den organiske vækst henholdsvis 6% i Stomi, 11% i Urologi og Kontinens samt 2% i Hud- og Sårpleje

I forretningsområderne blev den organiske vækst henholdsvis 6% i Stomi, 11% i Urologi og Kontinens samt 2% i Hud- og Sårpleje Selskabsmeddelelse 28. januar 2010 Q1 2009/10 Selskabsmeddelelse nr. 01/2010 Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2009/10 (1. oktober 2009-31. december 2009) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling Den 9. december 2015 Side 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

Bruttoresultatet steg 10% til mio. kr. Dette svarer til en bruttomargin på 61% mod 58% i samme periode sidste

Bruttoresultatet steg 10% til mio. kr. Dette svarer til en bruttomargin på 61% mod 58% i samme periode sidste Selskabsmeddelelse 29. april 2010 H1 2009/10 Selskabsmeddelelse nr. 6/2010 Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2009/10 (1. oktober 2009-31. marts 2010) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Valutakursudviklingen

Læs mere

Halvårsrapport 21. maj 2008 H1 2007/08

Halvårsrapport 21. maj 2008 H1 2007/08 Halvårsrapport 21. maj 2008 H1 2007/08 REGNSKABSMEDDELELSE, 1. HALVÅR 2007/08... 3 HOVED- OG NØGLETAL... 4 LEDELSESBERETNING... 5 Salgsudvikling... 5 Driftsresultat... 7 Finansielle poster og skat... 8

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Halvårsrapport, 2005/06 (1. oktober marts 2006)

Halvårsrapport, 2005/06 (1. oktober marts 2006) Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2006 Humlebæk den 16. maj 2006 Halvårsrapport, 2005/06 (1. oktober 2005-31. marts 2006) Coloplast havde et stærkt første halvår med fortsat global vækst og en meget tilfredsstillende

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

/09. (1. oktober. datterselskab. Der. de nuværende. mio. kr. Den. 14. august på

/09. (1. oktober. datterselskab. Der. de nuværende. mio. kr. Den. 14. august på Kvartalsmeddelelse 14. august 2009 Q3 2008/ /09 Selskabsmeddelelse nr. 9/2009 Regnskabsmeddelelse, 3. kvartal 2008/09 (1. oktober 2008-30. juni 2009) Hovedpunkter år-til-dato Den organiske omsætningsvækstt

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 (1. oktober september 2006)

Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 (1. oktober september 2006) Fondsbørsmeddelelse nr. 21/2006 Humlebæk den 15. november 2006 Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 (1. oktober 2005-30. september 2006) Med en organisk vækst i salget på 8% og en overskudsgrad på lidt over

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/9 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

/ kvartal 2008/ februar (1. oktober. Hovedpunkter. omsætningsvæksten. mio. kr. mod 16% året før. Coloplast. forventes nu for DKK.

/ kvartal 2008/ februar (1. oktober. Hovedpunkter. omsætningsvæksten. mio. kr. mod 16% året før. Coloplast. forventes nu for DKK. Selskabsmeddelelse 3. februar 2009 Q1 2008/ /09 Selskabsmeddelelse nr. 2/2009 Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2008/09 (1. oktober 2008-31. december 2008) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækstt blev

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Målt i danske kroner steg omsætningen ligeledes 7% til mio. kr.

Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Målt i danske kroner steg omsætningen ligeledes 7% til mio. kr. Selskabsmeddelelse 19. august 2010 9M 2009/10 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 Regnskabsmeddelelse, 3 kvartaler 2009/10 (1. oktober 2009-30. juni 2010) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 7%.

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere