Regnskabsinstruks 2008, Århus Sygehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsinstruks 2008, Århus Sygehus"

Transkript

1 Regnskabsinstruks 2008, Århus Sygehus Med baggrund i Retningslinier for forretningsgangsbeskrivelser og kontrolforanstaltninger på lønområdet i Region Midtjylland af 28 marts 2008 er udarbejdet følgende retningslinier for Århus Sygehus for forretningsgange- og kontrol indenfor lønområdet 1. Indledning HR løn og personales organisering september HR løn og personales arbejdsdeling tager udgangspunkt i ønske om specialisering, høj faglighed, tæt dialog med afdelingerne og ønske om oplevelse af sammenhængende ydelser fra HR løn og personale. Specialiseringen kommer til udtryk ved teamopbygning i forhold til funktioner. Tæt dialog med brugerne er søgt ved en kontaktpersonordning hvor kontaktpersonerne refererer til bestemte afdelinger og har ansvar for løbende dialog med afdelingerne omkring opgaver- og problemstillinger vedrørende personale- og lønadministration. Den sammenhængende ydelse er søgt understøttet ved sammenfald af afdelinger for kontakpersonerne i personaleteamet og lønteamet dvs samme afdeling til en kontaktperson i personale- og lønteamet, og dermed optimering af sagsbehandlingen via samarbejdet mellem kontaktpersonerne. HR løn og personale er opdelt i 5 teams med følgende funktioner i relation til lønområdet: Team 1 Personalekontaktpersoner/konsulenter (PKP) - udfærdigelse af ansættelsesbreve - sagsbehandling ved ændring til ansættelse - sagsbehandling ved fratræden og afsked - løbende forhandling af lokal løndannelse (ej årlige forhandlinger) Team 2 Lønkontaktpersoner/konsulenter (LKP) - sagsbehandling- og dataregistrering i lønsystemet af ansættelses- og lønforhold - sagsbehandling af brugeradministration i forhold til lønadminstrative systemer eksternt HR løn og personale. - sagsbehandling vedr. undervisning og implementering i Tjenestetid samt andre lønadministrative systemer som anvendes eksternt HR løn og personale. Team 3 Diverse specialist funktioner vedr. sagsbehandling af: - feriekort administration - refusion ved dagpenge - kurser og tjenesterejser, inkl. data til lønsystemet - jubilæum, inkl. data til lønsystemet - boligadministration, inkl. data til lønsystemet - afstemning og afregning af diverse konti vedr. lønområdet

2 Team 4 Stabsfunktion til løn og personalechefen - brugeradministration vedr. medarbejdere i HR løn og personale - udsendelse og opfølgning på attestationsliste til afdelingerne - udarbejdelse af retningslinier vedr. forretningsgange og kontrolforanstaltninger indenfor løn- og personaleområdet - opfølgning og ajourføring vedr. forretningsgange og kontrolforanstaltninger indenfor løn- og personaleområdet - årlige forhandlinger af lokal løndannelse (ej løbende forhandlinger) - kontakt til systemejer / Silkeborg Datacentral - optimering- og implementering af lønadministrative systemer Team 5 Social kapitel - opfølgning på Århus Sygehus fraværspolitik Retningslinerne omhandler: Afsnit 2 brugerautorisation vedr. lønadministrative systemer Afsnit 3 input til lønadministrative systemer, herunder attestation og anvisning af bilag Afsnit 4 output fra lønadministrative systemer, herunder kontrol af data og afstemninger. Retningslinerne tager udgangspunkt i: Formål med kontrol Hvad kontrolleres Hvem foretager kontrol Hvor ofte foretages kontrollen Kontrolbilag / dokumentation Arkivering af kontrolbilag / dokumentation Kassationsregler for kontrol bilag Retningslinier/arbejdsgangs beskrivelse Afsnit 2 brugerautorisation vedr. lønadministrative systemer 2.1. Brugeradministration vedr. medarbejdere i HR løn og personale. Hovedregel: Medarbejdere i HR løn og personale har mulighed for fuld adgang til samtlige lønadministrative systemer. Dog vil der være en konkret vurdering af adgange, ud fra hvilke funktioner medarbejderen varetager. Undtagelse: Løn- og personalechefen har ikke adgang til opdateringsfunktioner Formål med kontrol: - Sikre korrekt brugerprofil. - Ajourføring af brugerautorisation ved ændring i ansættelse/opgaver Hvad kontrolleres - Brugerprofil kontrolleres

3 - Det kontrolleres om medarbejdere med adgang til lønadministrative systemer er ansat i HR løn og personale. Hvem foretager kontrol - 3 sikkerhedsansvarlige i HR løn og personale Team 4 (funktionsadskillelse) - pt. Kirsten Jacobsen, Peter Larsen og Mariann Rydder Hvor ofte foretages kontrollen - Løbende ved oprettelse og ændring - Pr. måned ved brug af SD listemateriale vedr. ændringer i adgange, sy58201/sy98001 og sy58001 Kontrolbilag / dokumentation - RM autorisationsblanketter - SD liste materiale vedr. ændringer i adgange, sy58201/sy98001 og sy58001 Arkivering af kontrolbilag / dokumentation - Opbevares i Team 4 Kassationsregler for kontrol bilag - Minimum 5 år Retningslinier/arbejdsgangsbeskrivelse 2.2. Brugeradministration vedr. medarbejdere eksternt HR løn og personale. Hovedregel: Tjenestetid: Ledere har mulighed for se-adgang indenfor eget ledelsesområde. Medarbejdere med løn- og personaleadminstrative opgaver har mulighed for se-adgang indenfor ansvarsområde defineret af medarbejderens leder. Medarbejdere med indberetningsopgave har fuld adgang til de afdelinger som indberetning foretages for max 2 medarbejdere pr. indberetningssted. Øvrige medarbejdere kan efter konkret aftale få se-adgang Personaleweb: Medarbejdere med ledelsesfunktion har mulighed for se-adgang indenfor eget ledelsesområde. Medarbejdere med løn- og personaleadministrative opgaver har mulighed for se-adgang indenfor eget ansvarsområde. Efter konkret aftale kan der gives adgang til indberetning af data og oprettelse/ændring af medarbejdere. Datavarehus, fravær, budget og bogholderi: Medarbejdere med ledelsesfunktion har mulighed for se-adgang indenfor eget ledelsesområde. Medarbejdere med løn- og personaleadministrative opgaver har mulighed for se-adgang indenfor eget ansvarsområde. PC-arkiv Medarbejdere med ledelsesfunktion har mulighed for at få adgang indenfor eget ledelsesområde. Medarbejdere med løn- og personaleadministrative opgaver har mulighed for at få se-adgang indenfor eget ansvarsområde. SD-3270 Medarbejdere med ledelsesfunktion har mulighed for se-adgang indenfor eget ledelsesområde. Medarbejdere med løn- og personaleadministrative opgaver har mulighed for se-adgang indenfor eget ansvarsområde.

4 Adgangen gives af lønkontaktpersonerne og gives udelukkende på baggrund af Region Midtjyllands autoriserede blanket og underskrevet af den budgetansvarlige. Formål med kontrol - Sikre korrekt brugerprofil. - Ajourføring af brugerautorisatoin ved ændring i ansættelse/opgaver Hvad kontrolleres - Brugerprofil kontrolleres - Om brugeren anvender systemerne Hvem foretager kontrol - 2 LKP-konsulenter i HR løn og personale (funktionsadskillelse) Hvor ofte foretages kontrollen - Løbende ved oprettelse og ændring af medarbejderdata - Kvartalsvis gennemgang af brugere Kontrolbilag / dokumentation - RM autorisationsblanketter - SD brugerstatistik - SD registeringer vedr. oprettelse/ændring af adgangskoder Arkivering af kontrolbilag / dokumentation - Opbevares ved LKP som brugeren refererer til Kassationsregler for kontrol bilag - Minimum 5 år Retningslinier/arbejdsgangsbeskrivelse - Retningslinier vedr. brugeroprettelse bilag Følgende medarbejdere i HR løn og personale har bemyndigelse til at redigere i diverse registre i Silkeborg løn: Organisationsstruktur: SD bogholderi: Tillægskartotek: Særydelseskartotek: ekspeditionssekretær Mariann Rydder fuldmægtig Peter Larsen assistent Jonna Christiansen Fuldmægtig Peter Larsen fuldmægtig Kirsten Jasobsen Ekspeditionssekretær Mariann Rydder Fuldmægtig Peter Larsen fuldmægtig Kirsten Jacobsen fuldmægtig Peter Larsen Afsnit 3 input til lønadministrative systemer 3.1. Input vedr. ansættelse, ændring og afsked af medarbejder. Alle data indtastes på grundlag af indstilling fra afdelingerne. Indstillingerne er attesteret af den budgetansvarlige eller pågældende som opgaven er delegeret til.

5 Hovedregel: Løn- og personaleadministration varetages af HR løn og personale for samtlige afdelinger. Undtagelse: Midtvask har fået delegeret kompetence til at udfærdige ansættelsesbrev til timelønnede medarbejdere. Århus Amts Vikarbureau og afløserkonteret har fået delegeret kompetence til at udfærdige ansættelsesbreve for alle ansatte i afdelingen, samt adgang til at oprette medarbejdere i lønsystemet via personaleweb (ikke løngivende oprettelse). HR løn og personale underskriver dog ansættelsesbreve for fastansatte medarbejdere. Klinisk Biokemisk afdeling har adgang til at oprette alle medarbejdere i lønsystemet via personaleweb (ikke løngivende oprettelse). Apoteket har adgang til at indtaste medicinkøb via personaleweb. Via brugeradministration/brugerprofil er der funktionsadskildelse mellem indtastning og godkendelse. Formål med kontrol - Sikre at medarbejdere i lønsystemet er oprettet på korrekt grundlag - Sikre korrekte dokumenter for ansættelse er til stede - Sikre at lønindplacering og kontering er korrekt Hvad kontrolleres - Budgetansvarliges attestation/anvisning - Kontrol af ansatte i lønsystemet 2 gange/år (attestationsliste) - Indtastninger i SD Hvem foretager kontrol - Ved nyansættelse underskrives ansættelsesbrevet af PKP eller løn- og personalechefen som samtidig attesterer for at ansættelsesbrev og indstilling er korrekt (funktionsadskillelse) - PKP foretager kontrol af indstilling ved nyansættelse og ændring - Ved afsked/orlov attesteres meddelelse/indstilling af LKP (funktionsadskillelse) - LKP foretager kontrol ved meddelelse/indstilling af afsked og orlov (funktionsadskillelse) - Team 4 sender attestationsliste til budgetansvarlige for gennemgang af ansatte jfr. lønsystemet Hvor ofte foretages kontrollen - Indstillinger gennemgås ved modtagelse - Attestationsliste fremsendes og gennemgås 2 gange/år Kontrolbilag / dokumentation - Ved nyansættelse underskrives ansættelsesbrevet af PKP eller Løn- og personalechefen som kontrollerer ansættelsesbrev og indstilling. - Ved ændring attesteres/stempel indstilling af PKP - Ved afsked/orlov attesteret/stempel meddelelse/indstilling af LKP - Attestationsliste attesteres af Team 4 Arkivering af kontrolbilag / dokumentation - Indstillinger vedr. ansættelse, afsked og ændring opbevares på personalesagen - Attestationsliste opbevares i Team 4 Kassationsregler for kontrol bilag - Indstillinger/personalesagen evigt - Attestationsliste 5 år Retningslinier/arbejdsgangsbeskrivelse - Retningslinier for arkivering bilag 2 - Retningsliner for udsendelse af attestationsliste til afdelingerne bilag 3

6 - Retningslinier vedr. kvalitetskontrol bilag 4 - Kontrolskema/kvalitetskontrol bilag 5 Ved funktionsadskillelse forstås her at det er en kollega der laver kvalitetskontrol inden udsendelse af både ansættelses og ændringsbreve Indberetning af variable ydelser for ansatte i HR løn og personaleafdelingen Indberetning af variable ydelser foretages via Tjenestetid. I Tjenestetid føres fravær og aftalt mer- og overarbejde. Merarbejde aftales konkret med HR løn- og personalechefen. Tjenestetid suppleres med flekstidsaftale. Faktisk mødetid registreres af medarbejderen i fleksregnskab/regneark som udprintes hver måned til løn- og personalechefen. Fleksskemaer gennemgås af HR løn- og personalechefen hver måned. Formål med kontrol - Sikre korrekt anvisning af løn (fast løn og variable ydelser) - Gennemgå lønforbrug for atypiske forhold Hvad kontrolleres - Samtlige lønudbetalinger kontrolleres Hvem foretager kontrol - Kontrol foretages af løn- og personalechefen Hvor ofte foretages kontrollen - hver måned Kontrolbilag / dokumentation - Udprint fra Datavarehus budgetopfølgning på lønartsniveau/omkostningstype, udskrift år-til, månedsvis opdeling Arkivering af kontrolbilag / dokumentation - opbevares ved HR løn- og personalechefen Kassationsregler for kontrol bilag - Tjenestetid - 5 år - Fleksregistrering 1 år Retningslinier/arbejdsgangsbeskrivelse - Flekstidsaftale for administrationen bilag Indberetning af variable ydelser i afdelingerne Hovedregel: Der anvendes Tjenestetid til indberetning af variable ydelser Undtagelse: Apoteket indberetter enkelte løndele via Personaleweb Århus Amts Vikarbureau indberetter data via bookingsystem Forskningsansatte anvender semikolon indberetning, dvs manuel indberetning til LKP der sikre at det formelle grundlag for indberetning er korrekt. Medarbejdere som er autoriseret til at overføre data attesterer ved overførslen af data, at tjenesten er præsteret og korrekt konteret. Der er fuld logning vedr. registreringer i Tjenestetid Ledelsestilsyn: Ledelsen har pligt til løbende at gennemgå registreringer og lønforbrug for atypiske forhold. Ved atypiske forhold kontaktes HR løn og personale. Der stilles en række værktøjer til rådighed for ledelsen. Udover lønadministrativesystemer afsnit 2 anvendes inform. Herudover tilbydes en række SD-lister og SD-filer til budget og forbrugsopfølgning. Formål med kontrol

7 - Sikre korrekt anvisning af løn (fast løn og variable ydelser) - Gennemgå lønforbrug for atypiske forhold Hvad kontrolleres - Afdelingens lønforbrug kontrolleres for atypiske lønudgifter - Samtlige lønudbetalinger for selvindberetterer kontrolleres Hvem foretager kontrol - Afdelingsledelsen er ansvarlig for løbende kontrol - Kontrol af selvindberetter foretages af den budgetansvarlige i afdelingen (funktionsadskillelse) Hvor ofte foretages kontrollen - Afdelings lønforbrug kontrolleres udfra en konkret vurdering tilrettelagt i afdelingen - Lønudbetalinger for selvindberetter kontrolleres minimum pr. kvartal Kontrolbilag / dokumentation - Der er ikke aftalt specifikke retningslinier vedr. opfølgning på afdelingens lønforbrug - Vedr. selvindberetter taget udprint fra Datavarehus budgetopfølgning på lønartsniveau og eller omkostningstype. Udskriften er år-til dato, månedsvis. Udskriften attesteres af afdelingsledelsen Arkivering af kontrolbilag / dokumentation - Der er ikke aftalt specifikke retningslinier vedr. opfølgning på afdelingens lønforbrug - Udskrift fra Datavarehus vedr. selvindberetter opbevares ved afdelingsledelsen Kassationsregler for kontrol bilag - 5 år Retningslinier/arbejdsgangsbeskrivelse - Vejledning vedr. dokumentationskontrol HR løn og personale afventer at der fra Silkeborg løn udarbejdes en teknisk løsning se bilag Uddata 4.1. Kontrol af lønudbetalingen Ledelsestilsyn sker jfr. under for faste- og variable løndele. HR løn og personale følger SD procedure vedr. max lønudbetaling på nettokr hvilket betyder at lønudbetaling over ikke anvises før LKPen har gennemgået lønnen og frigivet til udbetaling Kontrol af øvrige uddata Fejllister/kontrollister fra Tjenestetid gennemgås ugentligt af LKP og fremsendes efter konkret vurdering til rettelse i afdelingerne. Kopi af fejllister/kontrollister findes i PC-arkivet Fejllister fra lønbehandlingen gennemgås og rettelser foretages af LKP hver måned. Kopi af fejllisten findes i PC arkivet. Fejl og kontrolliste fra personkartotek gennemgås og relevante meddelelser behandles af LKP. Kopi af listen findes i PC arkivet.

8 Listerne i papirform kasseres efter gennemgang og der foreligger ikke dokumentation for hvem der har behandlet de forskellige meddelelser Diverse afregning/afstemning Bogføring sker automatisk via SD. Fra 2008 sker der ingen manuel bogføring. Evt. konteringer som ikke umiddelbart kan ske gennem SD afklares konkret med regnskabsafdelingen. HR løn og personale har ansvar for afstemning af følgende konti: Fejlkonto Mellemregningskonto Boligudlejning Feriekonti Øvrige drifts- og statuskonti afstemmes i regnskabsafdeling løbende. Såfremt der er difference på disse konti kontakter Regnskabsafdelingen HR løn og personale, Team 3 med henblik på udredning. Ledelsestilsyn Løn og personalechefen orienteres løbende ved månedlige teammøder om evt. problemstillinger vedr. sagsbehandlingen i forbindelse med diverse afstemninger. Kassationsregler Bilag opbevares bilag i 5 år medmindre andet er anført. Fejlkonto: Løn som placeres på fejlkonto i SD eller ØS gennemgås pr. måned. Årsagen til fejlen findes og rettes. Data omkonteres udelukkende via SD. Fejlkonteringer rettes pr. måned. Fejlretning skal ske i samme regnskabsår. Fejlretning foretages af LKP. Af afstemningsmaterialet fremgår hvem der foretager fejlretning. Diverse udtræk fra SD/ØS og andet baggrundsmateriale udarbejdes og opbevares i Team 3. Regneark som anvendes til afstemning printes, attesteres og fremsendes til Regnskabsafdelingen af Team 3. LKP opbevarer oversigt ift. egne afdelinger. Mellemregningskonto: Mellemregningskontoen vedr. transaktioner vedr. lønart 997 (modregning vedr. faktura), 988 (acontoløn) og 999 (negativ løn) samt registreringer via regnskabsafdelingen i ØS ved udskrivning af faktura for skyldig løn, afskrivninger af skyldig løn mv. Alle transaktioner samles i regneark og afstemmes. Åbne poster gennemgås pr. måned. Udligninger skal ske i samme regnskabsår. Gennemgang af poster- og uligning af poster foretages af LKP Af afstemningsmaterialet fremgår hvem der foretager fejlretning.

9 Diverse udtræk fra SD/ØS og andet baggrundsmateriale udarbejdes og opbevares i Team 3. Regneark som anvendes til afstemning printes, attesteres og fremsendes til Regnskabsafdelingen af Team 3. LKP opbevarer oversigt over egne afdelinger. Boligudlejning: Udlejning foretages til ansatte på Århus Sygehus og Skejby Sygehus Leje betales pr. måned over lønnen via lønsystemets boligkartotek. Såfremt der ikke er lønudbetaling (orlov mv.) fremsendes faktura. Lejen er fastsat jfr. den konkrete overenskomst. Såfremt medarbejderen ikke er boligberettiget betales faktisk leje eller leje iht. ARF Vedr. afregning til Skejby Sygehus fremsendes regning pr. måned Skejby Sygehus foretager løntræk. Team 3 varetage følgende afstemninger vedr. boligadministration: - månedsvis afstemning pr. bolig/lejemål - ½-årlig afstemning i forhold til bogholderiet - årlig afregning/afstemning af forbrugsafgifter Diverse afstemningsbilag opbevares i Team 3 Udbetaling af feriekort / afstemning af feriekonti Feriekort ekspederes via SD-feriemodulet. 3 4 hverdage efter feriekortudbetaling modtages 2 sæt kassebilag/feriekortudbetalingsoversigt og en nummereret liste over registrerede udbetalinger af feriekort. 1 sæt kassebilag sendes til bogholderiet til bogføring og 1 sæt kassebilag sættes i de respektive opsamlingsmapper for de enkelte optjeningsår. Efter månedens udgang udskrives saldoliste samt posteringsliste i ØS for konti vedr. optjeningsår 01 og 02. Der tages højde for forudlønnede og ikke bogførte poster og afstemmes til SD s saldo. Optjeningsår 0 afstemmes med optjening i indeværende kalenderår. Der tages højde for evt. ikke bogførte udbetalinger med saldoliste og posteringsliste over til billede 550/Lønart 044 i lønsystemet. Umiddelbart efter 30. september overføres alle restferiepenge til Arbejdsdirektoratet/Feriefonden, og de berørte konti tømmes og lukkes. Der foretages løbende afstemning af feriekonti. Afstemning foretages i Team 3. Diverse afstemningsbilag opbevares i Team 3. Afstemt saldoliste sendes til bogholderiet. Manuelle årsopgørelser Procedure vedr. håndtering af manuelle årsopgørelser fremgår af bilag 7. Afstemning af årsopgørelser varetages af regnskabsafdelingen. Alle LKP i HR løn og personale har adgang til indberetning på SKAT.

10 Afstemning af lønsystem i forhold til ØS/infoRM Afstemning foretages løbende af økonomienheden. Afstemningen foretages på institutionsniveau. Ved diffenrence kontakter økonomienheden HR løn og personale, Team 4 med henblik på udredning. Punkt 5. Ajourføring af instruks Løn og personalechefen sikre i samarbejde med team 4 at instruksen løbende ajourføres i forhold til de faktiske forhold dog således at instruksen drøftes mindst en gang årligt. PL

11 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Administrationen HR løn og personaleafdelingen Nørrebrogade DK-8000 Århus C Tel Brugeradministration Citrix-produkter, SD Datawarehouse og SD PersonaleWeb. På Århus Sygehus oprettes adgangen til Silkeborg løns ovennævnte systemer for brugere på sygehusets afdelinger af lønkontakt-personerne i HR løn og personale. Arbejdsgangsbeskrivelse er udarbejdet. (vedlagt i kopi) Til brug for oprettelsen anvendes Region Midtjyllands autoriserede blanketter: Autorisationsblanket til Citrix-produkter Autorisation til SD Datawarehouse og SD PersonaleWeb Blanketten skal være underskrevet af afdelingens budgetansvarlige inden oprettelsen kan effektueres. Lønsystemet 3270 På Århus Sygehus oprettes adgangen til Silkeborg løns ovennævnte system for brugere på sygehusets afdelinger af team 4 i HR løn og personale. Oprettelsen sker på baggrund af en henvendelse fra den budgetansvarlige afdelingsledelse.

12 Oprettelse i citrix Log på Silkeborgs hjemmeside Går ind under fanen produkter og klik på brugeradministration Klik derefter på brugeradministration igen Skemaet brugeradministration kommer frem (se næste side) 1. Udfyld cpr. nr - ikke KH foran og tryk på søg 2. indtast derefter mail-adresse 3. Vælg dernæst vælg organisationer og flyt de afdelingskoder over, som personen skal have adgang til 4. Klik dernæst på krydset ved citrix adgang og vip af ved tjenestetid 5. Tryk derefter på gem 6. Citrix adgangen virker først dagen efter. (xxxx9999)

13

14 Der kan også skiftes adgangskode til citrx inde i brugeradministration. 1. vælg skift adgangskode 2. indtast cpr. nr uden KH foran 3. Tryk skift adgangskode 4. Dobbelt klik derefter på mail-adressen og der bliver dannet en mail til brugeren med ny adgangskode. Skift Adgangskode Brugernavn: xx Søg Navn PETRINE LINNET Institution: KH Tjnr: Telefon: Startdato: Slutdato: Adgangskode: Skift kodeord

15

16 Side 1 af 3 C:\cDMS\Temp\tmp2pdf doc 1 P-sag Gældende fra Indhold i personalesag Generelt om arkivering - personoplysninger skal gemmes evigt. - øvrige bilag følger bestemmelserne gældende som for regnskabsbilag = 5 år Såfremt der ikke anført noget ved eksemplerne herunder er det vurderet at det vil være hensigtsmæssigt at bilagene ikke må forlade p-sagen/kasseres. Er det anført (5-år) er det vurderet at det vil være hensigtsmæssigt at bilagene kasseres efter 5 år. Diverse bilag som understøtter ansættelsesforløb og lønforløb og som er sagsbehandlet/indstillet af afdelingsledelsen Meddelelser til medarbejder om ansættelse Diverse bilag som understøtter registrering i SD - indstilling ansættelser - indstilling vedr. ændring - orlovsaftaler hvor medarb. sættes ud af løn - opsigelse - aftale om Ny Løn ved ansættelse - barsel - kopi af alle ansættelsesbreve som er fremsendt til medarbejderen - diverse ændringsbreve vedr. ansættelsen som er fremsendt til medarbejderen - kopi af info ift. sagsbehandling vedr. løn- og ansættelsesforholdet i øvrigt - Ny Løn forhandlingsskemaer - pensionsinfo - pensionssimuleringer som er sendt til medarbejder - prøvetid -oplysningsseddel -bankinfo som er anvendt (5 år) -jubilæumsinfo -anciennitetskort -saldokort (5 år) -større lønreguleringer hvor datagrundlag ikke umiddelbart er tilgængeligt via lønsystem (5 år) -rate og kapitalpension (5 år efter udløb)

17 Side 2 af 3 C:\cDMS\Temp\tmp2pdf doc 2 Diverse sagsbehandling Om medarbejderen Personalepolitik -noter iht Forvaltningsloven -høringsskrivelser/svar -aktindsigt -fortrolige papirer fx vedr. sygefravær -advarsler mv -aftaler om afdragsaftaler -afskrivning af løntilgodehavende -løntilbageholdelse/hypotekbanken mv (5 år efter udløb) -erstatningsferie vedr. elever (5 år) -individuelle aftaler (efter skøn <-> mappe ved lønkontaktperson, se under øvrige arkiver/mapper) -ansøgning med diverse bilag -aftaler om rate og kapitalpension (5 år efter udløb) - info fra tidligere arbejdsgiver -børneattest -sagsbehandling ift. Det Sociale Kapitel -sygesamtaler -diverse sagsbehandling ift. personalepolitikken i øvrigt Struktur i p-sag - bilag ift ansættelse hæftes sammen (ikke papirclips og plasticomslag) - det skal være nemt at få overblik, nyeste bilag først i p-sagen - respekt for at p-sagen bruges i forskellige sammenhænge, ikke bare et arkiv Løbende oprydning i arkiv/status 8 - status 8 p-sager fjernes månedsvis - evt. årlig gennemgang med statuskode 1 oversigt

18 Side 3 af 3 C:\cDMS\Temp\tmp2pdf doc 3 Kontrol funktion Kvalitetskontrol Dokumentationskontrol Ansættelseskontrol i øvrigt -att. på bilag/stempel som er anvendt til indtastning i lønsystemet att. Bilaget påføres stempel hvor sagsbehandler og kontrollant att. (både personale- og lønkontaktperson. Dato for sagsbehandling skal fremgå. Stikprøve jfr. ekstern revisionsliste Attestationsliste fremsendes 2 gange/år Øvrige arkiver Elektronisk arkiv Andre arkiver Mapper -ansættelsesbreve -ændringsbreve -ny løn -stillingsopslag -barsel/dagpengesager ved Team A -sagsbehandeling vedr. fleks, skåne mv ved den enkelte sagssbehandler (slutarkiveres på p-sag) -diverse info fra SD og Told og Skat om pensions- beregning (Merete) -stillingsopslag (Marlene) -overførsel af ferie (mappe Team B og C) -kørsel (fremover sker indberetning ske via Tjenestetid) -ændringer til årsopgørelse (køkken) -hver kontaktperson har mappe til diverse mindre lønreguleringer som ikke skal gemmes i 5 år Brug af personalesager: Personalekontaktpersonen: - Laver p-sags omslag eller finder tidligere p-sag ved nyoprettelse, hvis den tages fra p-arkivet indsættes der et udfyldst lånekort. - P-sagen overgår herefter til lønkontaktpersonen sammen med diverse bilag om ansættelse og løn (ved ændringer findes p-sag efter konkret vurdering) - Ansættelsesbrev påføres stempel og attestation. - Rydder op i gamle p-sager (fra kælder) - Arkiverer på p-sager ved bilag mv. som ikke vedr. lønindberetning - Ansvar for at der ryddes op i p-sager i.h.t. p-sagsliste Lønkontaktpersonen - Slutarkiverer p-sag i p-arkiv efter lønindberetning, hvis der står et lånekort tages ud og lånet streges ud. - Arkiverer p-sagen vedr. bilag som vedr. lønindberetning - Såfremt der er indberetning til lønsystemet attesteres i stempel som tidligere er påført af personalekontaktpersonen - Sker indberetning udenom personalekontaktpersonen påføres stempel og att. på bilag som danner baggrund for indberetningen - Ansvar for at der ryddes op i p-sager i.h.t. p-sagsliste - Hver md. laver Christina et træk på bill.150 khagf, listerne er sorteret efter centerstabene, udfra listerne tager hver lønkontaktperson sine egne p-sager fra p-arkiv og sætter dem i kælderen med det samme.

19 Regnskabsinstruks Vejledning Attestationsliste Ajourført den Listen modtages. Der kommer to udgaver af listen, den ene udsendes - den anden er til kontrol af om alle på listen kommer retur underskrevet (sættes kontrolmappe / mappe pr. attestationsliste). Listen sendes til afdelingsledelsen på de respektive afdelinger. Udsendingslister sidder i mappen, numrene tilhørende til de forskellige afdelingerne står her på. Numrene på nogle specielle lister er skrevet på et papir for sig. KF personalet sendes ud til de afdelinger de hører under. Listerne sendes så vidt muligt med intern post. Følgebrevet opdateres med datoer og underskrift inden udsendelse hvilken dato kontrollen omfatter, hvornår personerne der er omfattet sidst har modtaget løn og svarfrist. Svarfristen er ca. 14 dage (2 arbejdsuger). Følgebrevet ligger i mappen: I:\HR-specialistteam\HR-personale\Diverse opgaver\attestationslister følgebrev Listerne kommer retur fra afdelingen. Når en liste modtages retur fra afdelingen tages den tilsvarende liste ud fra kontrolmappen, således det er muligt at holde styr på hvilke lister der er kommet retur fra afdelingerne. Kontroller om der er bemærkninger på de returnerede lister der skal bringes videre i systemet. Er der dette får LKP kopi af attestationslisten med bemærkninger. Kontroller at det er en fra afdelingsledelsen som har attesteret listen. Er det ikke det genfremsendes listen til attestation. Den originale liste arkiveres i mappen men markeres således det er muligt at kunne holde øje med sagen til denne er bragt i orden. Husk at få tilbagemelding fra kontaktpersonen når sagen er bragt i orden. Skriv evt. status på sagen hvis det kommer til at trække langdrag.

20 Når svarfristen er udløbet. Der sendes rykkerbreve til de afdelinger der ikke har svaret. Rykkerbrevet ligger i mappen: I:\HR-specialistteam\HR-personale\Diverse opgaver\ attestationslister rykkerbrev. Husk at opdatere datoer og få brevet underskrevet inden udsendelse. Det er vigtig at få alle lister tilbage underskrevet, da det er et revisionsmæssigt krav. Såfremt lister ikke returneres orienteres Løn- og personalechefen. Revisionen status på attestationslisten HR skal til enhver tid kunne redegøre for status vedr. attestationslister. Det skal derfor være muligt for en udenforstående person at kunne få overblik over status på attestationslisten og evt. sager som er under udredning uden alt for mange spørgsmål.

21 NOTAT Kvalitetskontrol ved sagsbehandling af løn- og personalesager ved indberetning til Silkeborg Datacentrals lønsystem Arbejdsdeling vedr. indrapportering til lønsystemet Alle medarbejdere i L/P har adgang til at oprette medarbejdere i lønsystemet. Løn- og personalechefen har ikke adgang til at indberette til lønsystemet. Indberetning af medarbejdere til lønsystemet Grundlaget for indberetningen er ansættelsesbreve som er udfærdiget p.g.a. af indstilling fra afdelingsledelse - samt diverse oplysninger fra medarbejderne herunder medarbejderens bankkonto. I enkelte tilfælde vil der ske indberetning p.g.a. af regning/faktura - men i alle tilfælde vil afdelingsledelsen skulle attestere for udbetalingen og dermed for indberetningen til lønsystemet. Intern kvalitetskontrol Kvalitetskontrollen kan deles i to områder: 1) Sikre formelt grundlag for ansættelse og lønudbetaling 2) Sikre at medarbejderens løn er korrekt AD. 1 Sikre formelt grundlag for ansættelse og lønudbetaling Når PKP modtager indstillinger vedrørende ansættelse og ændringer i ansættelsesforhold fra budgetansvarlige afdelingsledelser sikres at disse er underskrevet af de bemyndigede personer. Kvalitetskontrol inden udsendelse af ansættelsesbreve/ændringsbreve ::::::::::::::::::: Kontrol i afdelingerne - attestationsliste. Formål: Sikre at aktive i lønsystemet er lig med ansatte Minimum to gange om året udskrives attestationsliste - som viser samtlige ansatte (på månedsløn) på en given dato.

22 Listen udskrives i afdelingsorden i 2 eks. Eks.1 sendes til afdelingerne/afdelingsledelsen, eks. 2 beholdes i L/P m.h.p. kontrol for at alle lister returneres. Kontrollen består i at sikre at: - medarbejderne på listen faktisk er ansatte på udskrifttidspunktet for listen - at den oplyste deltid er korrekt og - markere evt.. fejl Listen skal attesteres af afdelingsledelsen. Evt. bemærkninger som er påført listen af afdelingerne afklares af L/P-afdelingen. AD. 2 Sikre at medarbejderens løn er korrekt Formål: Sikre at medarbejderens løn er korrekt dvs. sikre at diverse overenskomster, aftaler personoplysninger mv. som vedrører ansættelsesforholdet er indberettet korrekt i lønsystemet. Ved oprettelse og ændring af medarbejders data i lønsystemet foretager kollega kontrol af indberetningen. Herudover gennemgås intern revisionsliste af hver medarbejder for egne afdelinger. Tilsvarende gennemgås efterreguleringsliste af hver medarbejder for egne afdelinger. Listerne arkiveres i arkivboks sammen med diverse ændrings- og kontrollister. Lister til brug ved den samlede kvalitetskontrol: - att.liste - intern revisionsliste og - efterreguleringsliste Listerne opbevares i min. 5 år. PL

23 Kontrolgrundlag ift. SD data Anvendes ved ændringer og oprettelse som vedr. info i skemaet. Ved attestation i kontrolstempel har lkp sikret at minimum felterne anført i skemaet er kontrolleret. Bilag med fejl gemmes ved kontrollant. Ved fejl følger bilaget sagen retur til sagsbehandler til fejlretning. Og følger igen sagen til efterfølgende kontrol. Bilaget gemmes herefter ved kontrollant. Der følges løbende op på fejl via Janni. Bilaget skal ikke på p-sagen Vedr. tjenestenr. Lkp Billede 101s1 Fejl fundet Fejl rettet Dato start/slut generelt for indberetningen cpr.nr aflønningsform overenskomst/lønkl/trin anci stillingskode deltidskode løndecimal ansættelsesdato statuskode saldokort/overflyt/bill Billede 101s2 jubilæumsdato pension faggruppe dp-dato pension (kapital/rate) Billede 102 Dato start/slut generelt for indberetningen forhåndsaftaler individuelle aftaler garantiløn Billede 105 Tjek ved genåbning af tjenestenr. Billede 111 / læger start/slut antal uger Billede 120 tjek forløb mv. Kontrolleret af dato

24 1 16. december 2003 Retningslinier vedrørende flextid og over- og merarbejde gældende fra I. Retningslinier vedrørende flextidsordning Nedenstående retningslinier omfatter administrative ansatte (HK-kontor, HK-IT og AC) medarbejdere ved Århus Sygehus s administration. Andre faggrupper kan efter aftale følge retningslinierne. Lederne af de enkelte administrative afdelinger er ikke omfattet af flextidsreglerne. I.1 Åbningstid De enkelte afdelinger aftaler daglige åbningstider med administrationschefen. I den normale åbningstid skal alle funktioner, herunder servicefunktioner i relation til afdelingerne, hospitalets ansatte og offentligheden, kunne udøves på en tilfredsstillende måde. Derfor skal medarbejderne træffe de fornødne indbyrdes aftaler, så den fulde normale åbningstid er personalemæssigt dækket. Afdelingslederen/Funktionschefen er i særlige tilfælde berettiget til at suspendere flextidsordningen på dage, hvor arbejdet kræver alle ansattes tilstedeværelse indenfor den normale arbejdstid. I.2 Flextid, fixtid og normtid Ved flextid forstås de tidsrum på dagen, hvor arbejdstiden kan placeres individuelt. Flextiden er fastlagt til mandag torsdag kl og kl fredag kl og kl Ved fixtid forstås det tidsrum, som er fast arbejdstid for alle. Fixtiden for fuldtidsansatte er fastsat til mandag torsdag kl fredag kl I fixtiden skal alle normalt være til stede. Ved normtid forstås den ifølge overenskomsterne og ansættelsesforholdet fastsatte arbejdstid. Det drejer sig om en beregningsteknisk fordeling af 37 timer ligeligt på alle ugens dage, der anvendes ved beregninger i forbindelse med sygdom, barsel, ferieafvikling m.m. Normtiden for fuldtidsansatte er

25 2 mandag fredag kl Deltidsansatte, der arbejder hele dage, er omfattet af flex/fix/normtidsregler som for fuldtidsansatte. For øvrige deltidsansatte skal flex/fix/normtidsreglerne aftales med funktionschefen efter forholdene i den enkelte afdeling. For medarbejdere med ½ times betalt frokostpause for medarbejdere med daglig arbejdstid på over 4 timer, indgår frokostpausen i normtiden. I.3 Registrering Til registrering af arbejdstid kan anvendes terminaler (ure), som automatisk registrerer medarbejdernes tilstedeværelse på arbejdsstedet. Der benyttes kort, som sættes i terminalens kortlæser ved ankomst til og afgang fra arbejdsstedet., undtagen i forbindelse med afholdelse af ½ times frokostpause. I fornødent omfang suppleres med manuel korrektion, som skal attesteres af nærmeste leder. M.h.p. en hensigtsmæssig arbejdstidstilrettelæggelse må en medarbejder ved udgangen af en måned højst have 10 timers akkumuleret minustid eller 37 timers akkumuleret plustid. Af personalepolitiske årsager er det tidligere aftalt, at plustimer ud over 37 timer bortfalder, med mindre funktionschefen dispenserer for reglen om højst 37 timers akkumuleret plustid. Det er lederens og medarbejderens ansvar i god tid at være opmærksom på en eventuel overskridelse for at aftale en løsning på situationen. Denne aftale fremsendes til afdelingens lønkontaktperson. Aftalen skal indeholde en skriftlig begrundelse samt aftale om afvikling og underskrives af funktionschefen. Saldo henstår på specialsaldo. Plustiden kan afvikles enten indenfor flextiden eller hele dage efter aftale med nærmeste leder. Evt. afvikling af enkelte timer i fixtiden aftales med nærmeste leder. Ved fratrædelse fra ansættelsen, må der ikke være underskud på flextidssaldoen. Et eventuelt underskud på flextidssaldoen på fratrædelsestidspunktet vil blive fratrukket i den sidste lønudbetaling eller krævet tilbagebetalt, såfremt lønudbetalingen har fundet sted på det tidspunkt, hvor underskudssaldoen konstateres. Overskud ved fratrædelsestidspunktet bortfalder som udgangspunkt. Der vil være mulighed for i særlige tilfælde at udbetale et eventuelt overskud, såfremt det af tjenestelige grunde ikke har været muligt at afvikle dette. For medarbejdere med højeste tjenestetid berøres beordret overarbejde uden for afdelingens normale åbningstid ikke af flextidsordningen. Flextidssystemet anvendes kun mandag fredag fra kl Registrering af arbejdstid udenfor registreringssystemets funktionstid kan ske efter aftale med funktionschefen. II. Retningslinier vedrørende overarbejde og merarbejde

26 3 II.1 Ansatte, som er omfattet af HK s overenskomst for kontorpersonale /IT-personale Den ugentlige arbejdstid fastsættes ved lokal forhandling, ligesom der kan indføres flextid. Ansatte med aflønning efter grundlønstrin10,18,25, 28 og 33 er omfattet af følgende regler om overarbejde/deltidsbekæftigedes merarbejde: Ansatte på ovennævnte grundløntrin er ansat med højeste tjenestetid. Derfor skal overarbejde/merarbejde være pålagt og strække sig udover afdelingens åbningstid. Merarbejde for denne medarbejdergruppe er det arbejde, en deltidsbeskæftiget pålægges at præstere ind til slutningen af afdelingens normale åbningstid den pågældende dag. Deltidsbeskæftigede ydes altså kun godtgørelse for overarbejde, når arbejdet strækker sig ud over dette tidspunkt. Overarbejde/merarbejde skal så vidt muligt varsles senest dagen før inden arbejdstids ophør og tilrettelægges på ugens 5 første hverdage. For manglende varsel betales et tillæg pr. gang. Overarbejde/merarbejde opgøres pr. påbegyndt halve time pr. dag, og det godtgøres efter følgende prioriterede rækkefølge: 1. erstatningsfrihed af samme varighed som det præsterede overarbejde/merarbejde med tillæg på 50 eller 100% (afhængigt af omfang og på hvilket tidspunkt det er præsteret) for overarbejdes vedkommende eller 2. erstatningsfrihed af samme varighed som det præsterede overarbejde med udbetaling af tillæggene på 50 eller 100% eller 3. kontant betaling med timelønnen med tillæg på 50 eller 100% Udbetaling efter punkt 2 og 3 kan kun ske efter godkendelse af administrationschefen. Afspadsering efter punkt 1 og 2 skal så vidt muligt være afviklet ved udgangen af den 3. måned, der følger efter den, hvori overarbejdet/merarbejdet er præsteret, eller betales efter punkt 3, medmindre der med den lokale HK-klub træffes anden aftale. Afspadseringssaldi over 37 timer skal aftales med funktionschefen. Aftalen skal indeholde en skriftlig begrundelse, samt aftale om afvikling. Beordret overarbejde uden for afdelingens normale åbningstid berøres ikke af flextidsordningen. II.2 Ansatte, som er omfattet af AC overenskomsten For AC ere er den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid 37 timer, som skal placeres inden for normal kontortid. For akademiske medarbejdere er der ikke fastsat en højeste tjenestetid, og der kan derfor ydes godtgørelse for merarbejde i henhold til aftale herom.

27 4 Begrebet overarbejde eksisterer ikke for medarbejdere uden højeste tjenestetid, og merarbejde har for denne gruppe en anden betydning end i HK-overenskomsten. Der er en række betingelser, som skal være opfyldt for at yde godtgørelse for merarbejde: 1. det skal være af midlertidig karakter 2. det skal være pålagt i henhold til særlig ordre eller ifølge en godkendt tjenestefordeling eller i øvrigt være en forudsætning for den forsvarlige varetagelse af de med stillingen forbundne pligter 3. det skal være af større omfang, og 4. have strakt sig over en periode, der normalt ikke må være mindre end 4 uger. Til ansatte, som oppebærer rådighedstillæg (jurister og universitetsøkonomer), kan godtgørelse kun ydes, såfremt det samlede merarbejde væsentligt overstiger det overarbejdet (35 timers merarbejde pr. kvartal), der anses som godtgjort gennem tillægget. Merarbejde aftales med nærmeste leder. I aftalen indgår beskrivelse af baggrund, omfang af merarbejdet samt aftale om afvikling eller udbetaling. Registrering foregå timevis og attesteres af nærmeste leder. Merarbejdet godtgøres så vidt muligt i form af erstatningsfrihed af samme varighed med tillæg af 50% normalt inden udløbet af det efterliggende kvartal. Hvis tjenestefrihed ikke kan ydes, godtgøres merarbejdet med betaling. For ansatte med rådighedsforpligtelse vil der kunne opstå særlige problemer i forbindelse med en flextidsordning. En sådan ordning forudsætter, at der træffes særlig aftale imellem tillidsrepræsentant og ledelse om, hvorvidt merarbejdet skal indregnes i rådighedsforpligtelsen eller afspadseres efter flextidsordningen. DJØF s udgangspunkt er, at det merarbejde, der er optjent inden for den fastsatte daglige flextid, kan afspadseres, medens den resterende del af merarbejdet må indregnes i rådighedsforpligtelsen (12 timer). II.3 Ansatte omfattet af Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Dette regelsæt gælder også for visse overenskomstansatte eksempelvis kontorpersonale ansatte efter HK s overenskomst med en højere aflønning end de under pkt. II.1 nævnte. Aftalen dækker de amtskommunalt ansatte tjenestemænd, for hvem der ikke er fastsat takstmæssig overtidsbetaling. Betingelserne for at yde godtgørelse for tjenstligt merarbejde er de samme, som de under pkt. II.2 nævnte vedrørende de overenskomstansatte akademikere. Dog gælder der en særregel for tjenestemænd i egentlige chefstillinger og dermed ligestillede stillinger. Her afgøres spørgsmålet om godtgørelse for merarbejde ud fra en konkret vurdering af den enkelte tjenestemands arbejdstidsforhold på grundlag af den for området gældende almindelige arbejdstidsnorm for ansatte med højeste tjenestetid. Dette indebærer, at der kun ydes disse

28 5 tjenestemænd godtgørelse for merarbejde, såfremt dette har været af et sådant omfang, at den pågældende tjenestemands samlede arbejdsbyrde set over en længere periode væsentligt har oversteget den for området normalt gældende arbejdsbyrde. Ligeledes gælder i denne aftale, at såfremt der ydes tillæg, herunder rådighedstillæg, som godtgørelse for overarbejde mv., kan der kun ydes godtgørelse for merarbejde, såfremt det samlede merarbejde væsentligt overstiger det overarbejde, der anses som godtgjort gennem det særlige tillæg. Merarbejdet honoreres efter tilsvarende regler som nævnt under pkt. II.2. De ansatte i administrationen, som er omfattet af dette regelsæt, vil oftest ikke være omfattet af flextidsordningen.

29 6 Overgangsordning i forbindelse med fusionen mellem Århus Kommunehospital og Århus Amtssygehus Det indstilles: Vedrørende afspadsering og specialsaldi Der er konstateret stor saldi i medarbejdergrupperne forud for fusionen. Der søges afviklet så megen afspadsering som muligt inden Under hensyntagen til de enkelte medarbejderes ønsker og afdelingernes drift skal der i de forskellige afdelinger indgås aftaler om hhv. udbetaling og afspadsering af saldi. Aftalen indgås med funktionschefen og godkendes af administrationschefen. Aftaler om afvikling/udbetaling skal foreligge senest den Det indstilles: Vedrørende feriesaldi At de enkelte afdelinger tager stilling til ferieafvikling før og efter fusionstidspunktet. Det anbefales, at der højst må henstå 1 uges ferie og feriefridage pr

30 Vedr. korrektion for negativ årsopgørelse Problem - negativ indkomst og negativ lønseddel for år xxxx Negative årsopgørelser - generelt fremsendes der ikke ændring til årsopgørelse medmindre medarbejderen henvender sig eller der er tale om store beløb som skyldes lønregulering på tværs af årsskiftet. - ved ansættelse i december, hvor løn udbetales ved januar løn afklares sagen konkret evt. med korrektion til årsopgørelse Ændring af årsopgørelse mellem år xxxx og år xxx1 Vedr. Skat, ændring af årsopgørelse - ændring til årsopgørelse for indeværende og sidste år fremsendes til Skat ved Tast-selv service på Skats hjemmeside skat.dk. - bruttobeløb/lønindkomst indberettes - genberegning af skat og am-bidrag mv foretages af Skat - tilbagebetaling af for meget indbetalt skat og am-bidrag foretages af Skat over årsopgørelsen eller regulering af årsopgørelse til medarbejderen Vedr. negativ løn / regning til medarbejder - der fremsendes regning på bruttobeløbet/lønindkomst - beløbet føres med lønart 997 som alm. regning - med regning sendes info om rettelse samt info om Skats tilbagebetaling af for meget indbetalt skat og am-bidrag og at bruttobeløbet/lønindkomsten derfor skal indbetales. - evt. kan tilbagebetaling aftales til det tidspunkt hvor Skat har foretaget årsopgørelse og medarbejderen dermed har fået tilbagebetalt det for meget indeholdte fra Skat. - der foretages ikke yderligere i lønsystemet og bogholderiet

31 Udbetaling af for meget indeholdt skat til medarbejderen Er der undtagelsesvis aftalt udbetaling gøres følgende - Efterindberetning sendes til Skat på skattebeløbet (A-skat) via Tast-selv service. - Korrektion til årsopgørelse med bruttobeløb, a-skat og am-bidrag sendes til Skat via Tast-selv service) - Husk tekst på lønseddel - Husk info til regnskab. - Kopi af årsopgørelse mv. sættes i mappe i køkken Told og Skat sender herefter pengene via nemkonto til Århus Sygehus. Såfremt årsopgørelse er foretaget sker regulering/indberetning som ved ændring af årsopgørelse jfr. ovenfor og medarbejderen for derved udbetaling direkte via Toldog Skat ARKIVERING Bill 107 og print fra Tast-selv service arkiveres i mappe i køkkenet TK/BP

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Ansættelse i løntilskud

Ansættelse i løntilskud Vejledning HR-center 22.10.2014 Ansættelse i løntilskud 1. Før indberetning: Når du har besluttet dig for at tilbyde ansættelse med løntilskud til en ledig borger og kandidat til stillingen, skal du have

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL Frederiksberg Kommune Akademikernes Centralorganisation Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3. 3. Tidsfrister... 3

1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3. 3. Tidsfrister... 3 Ydelsesbeskrivelse for drift af lønadministration i Sverige Kunden Den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3 2.1. Beskrivelse af de overordnede driftsprocesser...

Læs mere

A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKST- NÆVN AKADEMIKERNES CENTRALOR- GANISATION A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Arbejdstid på offentlige arbejdspladser

Arbejdstid på offentlige arbejdspladser Arbejdstid på offentlige arbejdspladser Hvordan er reglerne? Tænk længere Arbejdstid på offentlige arbejdspladser // 3 Arbejdstid på offentlige arbejdspladser hvordan er reglerne? På mange offentlige arbejdspladser

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Elev- og personaleadministration

Elev- og personaleadministration Forretningsgang nr. Godkendt den Gældende fra Am nr. 6.7 Elev- og personaleadministration Jf. skolens administrationsregler pkt. 6.7 er følgende regler gældende for elev- og personaleadministrationen.

Læs mere

INTERN KONTROL HR Overenskomst og Løn. Løn, arbejdstid og befordring

INTERN KONTROL HR Overenskomst og Løn. Løn, arbejdstid og befordring INTERN KONTROL HR Overenskomst og Løn Løn, arbejdstid og befordring Besøgsrapport for OUH-Svendborg Intern kontrol udarbejdet af: Simon L. Kristensen, Tina Feldfoss og Gitte R. Sørensen Dato for besøg:

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

ARBEJDSTID... 8 FLEX FLEX - EN DEL AF DAGEN: FLEX MIDT I ARBEJDSTIDEN: FLEX - HELE DAGE:... 12

ARBEJDSTID... 8 FLEX FLEX - EN DEL AF DAGEN: FLEX MIDT I ARBEJDSTIDEN: FLEX - HELE DAGE:... 12 1 Indhold INDLEDNING... 4 Overordnede rammer for WEBTAS... 4 Hvad er WEBTAS?... 4 Ansvar og roller:... 4 SOM BRUGER:... 5 SOM GODKENDER OG STEDFORTRÆDER FOR BRUGER:... 7 ARBEJDSTID... 8 FLEX... 10 FLEX

Læs mere

21.52 O.15 38/2015 Side 1. Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.15 38/2015 Side 1. Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid KL Forhandlingsfællesskabet Side 2 Under henvisning til tjenestemandsregulativets 32, stk. 1, er følgende aftale om

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn... 4 5. Lønudbetaling...

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid.

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. KØBENHAVNS UNIVERSITET Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. Omfatter ikke: AC-ansatte, undervisere og dyrepassere ( Lager & Handel ) er p.t. uafklaret,

Læs mere

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling.

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. Bilag 10 Generelle regler for bogføring af regnskabsbilag Elektronisk fakturering: 1. Anvendelsesområde Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. En regning defineres som

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Plustid mere løn for mere arbejde

Plustid mere løn for mere arbejde Plustid mere løn for mere arbejde Vejledning Tænk længere Vejledning om plustid // Side 2 Indhold Indledning.... 3 Hvem er omfattet af aftalerne om plustid?... 3 Hvad kan Djøf hjælpe med?... 3 Del 1. Individuel

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op.

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Vejledning 18. juni 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Moderniseringsstyrelsen har derfor valgt at udsende denne vejledning

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

i 01.06.00 niveau 7.500, 9.200, 11.400, 13.900 (Løntekst: pers/klin komp.) Personlige og kliniske kvalifikationer

i 01.06.00 niveau 7.500, 9.200, 11.400, 13.900 (Løntekst: pers/klin komp.) Personlige og kliniske kvalifikationer Forhåndsaftale indgået mellem Region Sjælland, Ergoterapeutforeningen Basispersonale (32.17) Omfatter Næstved, Slagelse og Nykøbing F. Sygehuse Pr. 1. april 2012 Det kliniske kerneområde Personlige og

Læs mere

Præambel I denne skabelon opereres der med begreberne flekstid, fikstid, overskudstimer, underskudstimer og over/merarbejde.

Præambel I denne skabelon opereres der med begreberne flekstid, fikstid, overskudstimer, underskudstimer og over/merarbejde. AARHUS UNIVERSITET SKABELON FOR FLEKSTIDSAFTALE PÅ AARHUS UNIVERSITET Præambel I denne skabelon opereres der med begreberne flekstid, fikstid, overskudstimer, underskudstimer og over/merarbejde. Fikstid

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Sådan gør du som leder i Randers kommune

Sådan gør du som leder i Randers kommune Randers kommune personaleafdelingen Sådan gør du som leder i Randers kommune Indberetning til lønsystemet Version 1.1 Dato 04.01.2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3: Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret.

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret. Hj.nr.: 2007-2000-21 Aftale om opsparing af frihed (Fridøgnsbanken) Med henvisning til 3 i Finansministeriets og centralorganisationernes aftale af 14. juni 2002 om opsparing af frihed samt 3 i aftale

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...3 2. Arbejdstid...4 3. Løn...4 4. Grundløn...4 5. Lønudbetaling...4

Læs mere

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Lønudbetaling og korrektioner Tiltrædelse Stillingsbesættelse ns eget ansvar Udarbejdelse af stillingsopslag

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Til samtlige ministerier m.v. 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 20. september 1999 indgået aftale om særlige feriefridage, der er

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

BILAG XX. Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer

BILAG XX. Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer BILAG XX 08-11-2010 Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer Bilaget er en del af Dragør Kommunes nye Økonomiregulativ (Principper for økonomistyring) som er ved

Læs mere

AMTSRÅDSFORENINGEN Side 1 VEJLEDNING OM IVÆRKSÆTELSE AF EKSTRA ARBEJDE PÅ SYGEHUSOMRÅDET

AMTSRÅDSFORENINGEN Side 1 VEJLEDNING OM IVÆRKSÆTELSE AF EKSTRA ARBEJDE PÅ SYGEHUSOMRÅDET AMTSRÅDSFORENINGEN 11.31.1 Side 1 VEJLEDNING OM IVÆRKSÆTELSE AF EKSTRA ARBEJDE PÅ SYGEHUSOMRÅDET 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 4 2. BEGREBER... 5 2.1 OVERARBEJDE... 5 2.2 DELTIDSANSATTES

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage.

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Særlige feriedage Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Regelsættet der ligger til grund for afregning af særlige feriedage er: Cirkulære om Ferieaftalen

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn.

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. Den 1. september 2009 trådte ny organisationsaftale i kraft for de nyansatte kordegne. Samme organisationsaftale

Læs mere

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv Side 41 Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv 1. Hvem er omfattet Protokollatet omfatter personer, der

Læs mere

Arbejdstid og merarbejde

Arbejdstid og merarbejde HR OG KOMMUNIKATION Arbejdstid og merarbejde Retningslinjer for uddannelsesfaglige medarbejdere i UCL Oktober 2014 Indhold 1. Opgørelse af arbejdstid (AC, CO10 og LC s forhandlingsområde)...3 1.1 Merarbejde

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Region Midtjylland. Beretning om revisionsarbejder i perioden 1. maj november. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Beretning om revisionsarbejder i perioden 1. maj november. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Beretning om revisionsarbejder i perioden 1. maj - 30. november 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 15 Regionsøkonomi Notat om supplerende

Læs mere

Kvalitetskontrol af indberetning til lønsystemet decentrale enheder

Kvalitetskontrol af indberetning til lønsystemet decentrale enheder Kvalitetskontrol af indberetning til lønsystemet decentrale enheder Generelt Om indberetningsmateriale Alle indberetninger skal ske på grundlag af attesteret indberetningsmateriale. Indberetningsmaterialet

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Birk Centerpark 40 7400 Herning Tlf.: 7022 0076 Fax: 9642 6565 ww.startvaekst.dk Nedenstående

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte kontorfunktionærer og edb personale) 2005 Cirkulære af 6. juli 2006 Perst. nr. 042-06 PKAT nr. 240,

Læs mere

SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING. Anvendelse af IT-systemer

SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING. Anvendelse af IT-systemer SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING Anvendelse af IT-systemer Forord Dette dokument er et af rammebilagene til Spilleregler for god økonomistyring, som beskriver den overordnede ramme for kasse- og regnskabsfunktionen.

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1.

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1. Årstemamøde Dataløn 2012 Spor 1. Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2013 Generelt SKAT Statistik Fravær & Refusion Hvad kan Bluegarden gøre for dig? Opdeling

Læs mere

FLØS NYT marts Orientering vedrørende ændring af retningslinjer for afregning af A-skat og Am-bidrag

FLØS NYT marts Orientering vedrørende ændring af retningslinjer for afregning af A-skat og Am-bidrag 1 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT marts 2011 Hermed information om ændringer m.v. i FLØS. 1. Orientering vedrørende ændring af retningslinjer for afregning af A-skat og Am-bidrag

Læs mere

Webindberetning i Silkeborg Data

Webindberetning i Silkeborg Data Minivejledning Webindberetn Webindberetning i Silkeborg Data Ajourført 23.september 2010 Nyansættelse, ændringer og afgang HR, Løn og Personale, Juni 2010 Indholdsfortegnelse I gang med SD Personale Web...

Læs mere

Bilag 1 Arbejdstid Indhold

Bilag 1 Arbejdstid Indhold Bilag 1 Arbejdstid Indhold 1 - Tjenesteliste... 2 2 - Ugentlig arbejdstid... 4 3 - Daglig arbejdstid... 5 4 - Pauser... 5 5 Hviletid, fridøgn og anden frihed... 6 6 - Søgnehelligdage og andre særlige fridage...

Læs mere

OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER

OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER Skanderborg d. 18. januar 2017 , Agenda 1. Gennemgang og drøftelser af emner: - Opgaveoversigt og dialog om opgaverne -

Læs mere

Genansættelse/forlængelse direkte overgang fra anden ansættelse.

Genansættelse/forlængelse direkte overgang fra anden ansættelse. NOTAT HR-Centret 01-12-2011 Genansættelse/forlængelse direkte overgang fra anden ansættelse. 1. Før indberetning Vær opmærksom på, at et tjenestenummer fra en timelønsansættelse ikke kan genbruges til

Læs mere

Afslutning af Løn år 2007

Afslutning af Løn år 2007 Afslutning af Løn år 2007 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2007 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver Nærværende vejledning er udarbejdet som et hjælpeværktøj til de lønansvarlige, der skal oprette ansættelsesforhold

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015 LØNNINGER pr. 1. april 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014 LØNNINGER pr. 1. januar 2014 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere