Frikommunevedtægt for Fredensborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frikommunevedtægt for Fredensborg Kommune"

Transkript

1 Frikommunevedtægt for Fredensborg Kommune Godkendt af Fredensborg Byråd 1. september 2014 Kapitel 1. Igangværende forsøg... 2 Innovation og forenkling i fremtidens ældrepleje og handicapservice... 2 En klima-, miljø- og energilovgivning af tiden... 4 Flere i beskæftigelse... 6 Ingen unødige regler Digital borgerbetjening hele livet Fremtidens fleksible folkeskole Kapitel 2. Afsluttede forsøg Innovation og forenkling i fremtidens ældrepleje og handicapservice En klima-, miljø-, og energilovgivning af tiden Flere i beskæftigelse Ingen unødige regler Digital borgerbetjening hele livet Fremtidens fleksible folkeskole Bilag Rådhuset Egevangen 3 B DK-2980 Kokkedal Telefon

2 Kapitel 1. Igangværende forsøg I dette kapitel finder du Fredensborg Kommunes igangværende forsøg. Forsøgene er inddelt efter forsøgsområder. Innovation og forenkling i fremtidens ældrepleje og handicapservice Kommunal levering af tilkøbsydelser Forsøgsperiode Med forsøget får borgere i Fredensborg Kommune, herunder borgere i kommunens plejeboliger, mulighed for at tilkøbe ydelser indenfor praktisk hjælp og personlig pleje mm. Lov om frikommuner 28 Lægehenvisning af yderligere vederlagsfri fysioterapeutisk behandling Forsøgsperiode Med forsøget har Fredensborg Kommune tilladelse til at foretage en vurdering af undtagelsesredegørelserne til yderligere vederlagsfri fysioterapeutisk behandling. Lov om frikommuner 26 a Ens regler for ambulant behandling af alkohol og stofmisbrug Forsøgsperiode På samme vis som for borgere med stofmisbrug giver forsøget tilladelse til at udarbejde en behandlingsplan, som godkendes og bevilliges af kommunen for borgere med alkoholmisbrug, der ønsker at få ambulant behandling. Lov om frikommuner 26 Side 2 af 24

3 Anmeldte embedslægetilsyn på plejehjem hvert andet år Forsøgsperiode Med forsøget indføres udover uanmeldte tilsyn anmeldte, således der veksles mellem et anmeldt og et uanmeldt tilsyn hvert andet år. Formålet er at kvalitetsudviklingen vurderes at være bedre ved anmeldt tilsyn frem for uanmeldt. Godkendt administrativt Flytning af enker/enkemænd fra ægteparbolig på plejecenter Forsøgsperiode Forsøget giver Fredensborg Kommune tilladelse til at flytte en enke/enkemand til et andet lejemål på samme plejecenter, når ægtefællen i ægteparboliger dør. Dermed vil andre af kommunens ægtepar, der har behov for en ægteparbolig, kunne flytte ind. Lov om frikommuner 27 e Forsøgsbeslutning Besluttet på byrådsmøde den 29. oktober 2012 Side 3 af 24

4 En klima-, miljø- og energilovgivning af tiden Klimarabat på byggesagsgebyr Forsøgsperiode Med forsøget indføres en klimarabat på 20 % af byggesagsgebyret, som refunderes, hvis bygningen i forbindelse med byggesagen klassificeres som en lavenergibygning. Godkendt administrativt Godkendt af Energistyrelsen 21. december 2011 Midlertidige aktiviteter som mulighed i lokalplaners anvendelsesbestemmelser (kopiforsøg) Forsøgsperiode Med forsøget vil Fredensborg kommune i udviklingsprojekter arbejde med eksperimenter og midlertidige aktiviteter i perioden mellem en hidtidig anvendelsesnedlæggelse og indtil den endelige anvendelse skal etableres. Administrativt godkendt Forsøgsbeslutning Besluttet på byrådsmøde d. 28. januar 2013 Forsøgsperiode Hæve grænsen for lokalplanpligt (kopiforsøg) Fredensborg Kommune hæver med forsøget grænsen for lokalplanpligt og indfører et nyt planlægningsbegreb byzonetilladelse, der vil danne grundlag for en mere effektiv sagsbehandling af konkrete projekter, der i dag er omfattet af lokalplanpligt. Lov om frikommuner 24 Forsøgsbeslutning Besluttet på byrådsmøde d. 28. januar 2013 Muliggøre generelle dispensationer fra lokalplaner (kopiforsøg) Forsøgsperiode Med forsøget gennemføres generelle dispensationer inden for Byrådets dispensationskompetence jf. planlovens 19. Forvaltningen vurderer ved hver enkelt dispensationsansøgning, om der bør være tale om en enkeltstående dispensation eller en generel dispensation. Den generelle dispensation vil Side 4 af 24

5 kunne gælde for hele planområdet eller for dele af planområdet. Det skal være entydigt, hvilke dele af lokalplanen, der dispenseres fra. Lov om frikommuner 17 Forsøgsbeslutning Besluttet på byrådsmøde d. 28. januar 2013 Uddelegering af projektgodkendelsen for kollektive varmeforsyningsanlæg Forsøgsperiode Fredensborg Kommune kan med forsøget uddelegere godkendelse af mindre projektforslag (fx et tillæg til projektforslag), der ofte opstår i forbindelse med allerede godkendte projektforslag for kollektiv varmeforsyning, til administrationen. Det politiske system inddrages stadig i forbindelse med godkendelse af større eller komplicerede projektforslag, tilslutningspligt eller forblivelsespligt m.m. Administrativt godkendt Forsøgsbeslutning Besluttet på byrådsmøde d. 28. januar 2013 Forsøgsperiode - Opdatering af beskyttede vandløb (kopiforsøg) Forsøget tillader, at Fredensborg Kommune kan afvige fra kravet om, at opdatering af de beskyttede vandløb skal ske for hele kommunen samlet. Opdateringen kan dermed ske løbende som led i den almindelige arbejdsgang. Godkendt administrativt Forsøgsbeslutning Besluttet på byrådsmøde d. 28. januar 2013 Side 5 af 24

6 Flere i beskæftigelse Én samlet indgang til borgerservice Forsøgsperiode Med forsøget samles de borgervendte ekspeditioner Jobcentret, Ydelsescentret og Borgerservice i én fælles ekspedition. Bekendtgørelse om forsøgsordninger med frikommuneforsøg 2 Forsøgsbeslutning Besluttet på byrådsmøde den 20. juni 2011 Rimelighedskrav ved etablering af virksomhedspraktik Forsøgsperiode Fredensborg Kommune har med forsøget ret til fritagelse for rimelighedskravet ved etablering af virksomhedspraktik for kontanthjælpsmodtagere LAB 2.3, hvor der er særlig begrundelse herfor. Bekendtgørelse om forsøgsordninger med frikommuneforsøg efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 17 Forsøgsbeslutning Besluttet på byrådsmøde d. 31. oktober 2011 Samtaler for sygemeldte, når det giver mening Forsøgsperiode Fredensborg Kommune kan med forsøget tilrettelægge opfølgningen af borgerens sygedagpengesag, således at denne sker parallelt med det forløb, som borgeren har i behandlingssystemet. Bekendtgørelse om forsøgsordninger med frikommuneforsøg 15 Et fleksibelt og individuelt kontaktforløb Forsøgsperiode Forsøget tillader, at det er borgerens aktuelle behov i forhold til en udredning, aktivitet, uddannelse der er styrende for hvor hyppigt der skal afholdes samtaler. Bekendtgørelse om forsøgsordninger med frikommuneforsøg 6 Side 6 af 24

7 Årlig revurdering af ledighedsydelse Forsøgsperiode Den årlige revurdering af ledighedsydelse integreres i det fleksible kontaktforløb. Revurderingen kan således ske i forbindelse med den løbende opfølgning i samarbejde med borgeren. Lov om frikommuner 7 Smart og smidig administration af transportbevillinger og udbetalinger Forsøgsperiode Med forsøget fastsættes et fast beløb pr. måned som løbende udbetales sammen med den øvrige ydelse. Beløbet fastsættes ud fra de forventede antal dage og km, der køres til uddannelsesstedet eller virksomheden. Bekendtgørelse om forsøgsordninger med frikommuneforsøg 11 Fælles opstart af sygedagpengesager med fokus på gentagne sygemeldte forsikrede ledige Forsøgsperiode Med forsøget etableres en fælles opstartsenhed for alle nye sygedagpengesager, hvor ydelses og opfølgningsindsatsen samles. Medarbejderne vil have særligt fokus på sygemeldte forsikrede ledige med gentagne hyppige sygemeldinger. Bekendtgørelse om forsøgsordninger med frikommuneforsøg 2 Flere praktikpladser til de unge Forsøgsperiode Med forsøget kan Fredensborg Kommune etablere Side 7 af 24

8 elevpladser i lokale virksomheder og finansiere den lønudgift, virksomhederne har i forbindelse med at have en elev/lærling. Ordningen gælder for unge ledige under 25 år på kontanthjælp, der har gennemført et grundforløb eller på anden måde har kvalificeret sig til, at starte i et praktikforløb. Lov om frikommuner 29h Forsøgsbeslutning Besluttet på byrådsmøde d. 29. oktober 2012 Udvidet praktik er vejen til uddannelse Forsøgsperiode Med forsøget kan unge under 30 år på kontanthjælp i matchgruppe 1 og forsikrede ledige komme i praktik i op til 13 uger i modsætning til de fire uger der tilbydes under gældende lovgivning. Ved 13 ugers praktik har den unge bedre mulighed for at få indsigt i fagområdet og efterfølgende vælge den rigtige uddannelse. Bekendtgørelse om forsøgsordninger med frikommuneforsøg efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 14 Forsøgsbeslutning Besluttet på byrådsmøde d. 29. oktober 2012 Udvidelse af virksomhedspraktikperiode fra 4-26 uger Forsøgsperiode Med forsøget kan Fredensborg Kommune udvide den nuværende praktikperiode fra 4 uger til op til 26 uger for alle forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1. De ledige i Fredensborg Kommune skal matches med virksomheder, hvor det vurderes, at der er et vækstpotentiale. Inden den ledige starter i virksomheden, vil vedkommende, hvis det skønnes nødvendigt, blive opkvalificeret med relevante kurser efterfulgt af et længerevarende praktikforløb. Bekendtgørelse om forsøgsordninger med frikommuneforsøg efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 16 Forsøgsbeslutning Besluttet på byrådsmøde d. 29. oktober 2012 Ensretning af reglerne for udbetalinger til personer i aktive tilbud (kopiforsøg) Forsøgsperiode Fredensborg Kommune kan med forsøget harmo- Side 8 af 24

9 nisere reglerne sådan, at borgere, der er i tilbud efter Integrationslovens kap. 4 og 4A sidestilles med hensyn til befordringsgodtgørelse og mulighed for økonomisk tilskud til hjælpemidler. Alle borgere skal således have mulighed for at få økonomisk tilskud uden hensyn til indtægts- og formueforhold. Lov om frikommuner 7 b Forsøgsbeslutning Besluttet på byrådsmøde d. 28. januar 2013 Seniorjob i private virksomheder (samarbejdsforsøg) Forsøgsperiode Med forsøget kan kommunen etablere seniorjob i private virksomheder. Dette skal ses som supplement til kommunens forpligtigelse til at ansætte ledige i seniorjob, således at den ledige får tilsvarende muligheder for at få ansættelse på det private arbejdsmarked. Lov om frikommuner 7 f Forsøgsbeslutning Besluttet på byrådsmøde d. 27. maj 2013 Side 9 af 24

10 Ingen unødige regler Smidiggørelse af tilbudsloven Forsøgsperiode Med forsøget har Fredensborg Kommune i forhold til tilbudsgivning på kommunale ejendomme og veje mulighed for at indbyde den tilbudsgiver, der i en foregående udbudsrunde har afgivet det økonomisk mest fordelagtige/billigste tilbud. Lov om frikommuner 12 Mindre bureaukrati ved tilbudsindhentning på mindre ydelser Forsøgsperiode Med forsøget fraviges tilbudslovens regler om annonceringspligt ved indhentning af mindre tilbud på offentlige kontrakter om vareindkøb og tjenesteydelser. Kommunen fastsætter et sæt retningslinjer hvor krav om indhentning af tilbud hos mindst tre leverandører bl.a. vil indgå. Lov om frikommuner 10 & 11 Informeret samtykke til sundhedssamtaler på skoler Forsøgsperiode Forsøget tillader kommunen kun at indhente samtykke første gang (typisk ved indskolingsundersøgelsen eller når barnet begynder på en ny skole) til sundhedsplejens generelle service, der tilbydes alle børn og unge på kommunens skoler. Lov om frikommuner 25 Forsøgsbeslutning Besluttet på byrådsmøde den 29. oktober 2012 Fritagelse for halvårsregnskab Forsøgsperiode Med kopiforsøget lettes arbejdet med udarbejdel- Side 10 af 24

11 se og indsendelse af Halvårsregnskabet til Økonomi- og Indenrigsministeriet for Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune foretager i forvejen 3 årlige budgetrevisioner på samtlige politikområder (bevillingsniveauer) og disse budgetrevisioner omfatter drift, anlæg og finansiering. Godkendt administrativt Forsøgsbeslutning Besluttet på byrådsmøde den 29. oktober 2012 Udstedelse af registreringsbeviser Forsøgsperiode Forsøget gør det muligt efter oplæring hos Statsforvaltningen at oprette en specialenhed i Center for Borgerservice, hvor kommunen, på vegne af Statsforvaltningen, kan tilbyde virksomheder og borgere fra Fredensborg Kommune rådgivning om registreringsbevis, ansøgning om registreringsbevis og bevilling af registreringsbevis. Lov om frikommuner Forsøgsbeslutning Besluttet på byrådsmøde d. 28. januar 2013 Ændring af fravalgsperiode Forsøgsperiode Forsøget tillader, at Fredensborg Kommune mindst hver 4. år og højest hver 3. år kan give mulighed for fravalg af et sundt frokostmåltid i daginstitutioner, der i dag har frokostordning. Daginstitutioner i Fredensborg Kommune uden frokostordning er ikke omfattet af forsøget. Lov om frokommuner 9 a Forsøgsbeslutning Besluttet på byrådsmøde d. 28. januar 2013 Fritagelse for udarbejdelse af ligestillingsredegørelser Forsøgsperiode Med forsøget tillades kan Fredensborg Kommune fritages for at udarbejde den lovpligtige ligestillingsredegørelse, som udarbejdes hvert 2. år. Lov om frikommuner 29 e Forsøgsbeslutning Besluttet på byrådsmøde d. 27. maj 2013 Side 11 af 24

12 Lokaletilskud til foreninger Forsøgsperiode Med forsøget tillades, at Fredensborg Kommune har mulighed for at afvise såvel nye ansøgninger om lokaletilskud som tage bevilling fra eksisterende lejemål, såfremt kommunen kan anvise et andet passende egnet lokale. Godkendt administrativt Forsøgsbeslutning Besluttet på byrådsmøde d. 27. maj 2013 Side 12 af 24

13 Digital borgerbetjening hele livet Samarbejde i tværkommunale call-centre Forsøgsperiode Med forsøget kan der etableres tværkommunale call-centre med henblik på at effektivisere og forberede servicen. Lov om frikommuner 29 a Forsøgsbeslutning Besluttet på byrådsmøde d. 27. maj 2013 Afskaffelse af kontantkasser i Borgerservice Forsøgsperiode Med forsøget afskaffes kontantkasser i borgerservicecentret, så der kan spares både administrative ressourcer samt sikres et tryggere arbejdsmiljø for medarbejdere i borgerservicecentret. Lov om frikommuner 11 c Forsøgsbeslutning Besluttet på byrådsmøde d. 27. maj 2013 Side 13 af 24

14 Fremtidens fleksible folkeskole Styrket udskoling Forsøgsperiode Med forsøget kan kommunens skoler tilbyde et anderledes udskolingsforløb, bl.a. ved at oprette forskellige tematiske/faglige linjer, som eleverne kan vælge. Godkendt administrativt Forsøgsbeslutning Besluttet på byrådsmøde den 20. juni 2011 Godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning 13. juni 2012 Fleksible hold Forsøgsperiode Fredensborg Kommunes skoler får med forsøget mulighed for at tilbyde en målrettet og differentieret undervisning ved at organisere eleverne i årgange frem for klasser og benytte skiftende holddelinger på tværs af årgangen og på tværs af klassetrin. Godkendt administrativt Forsøgsbeslutning Besluttet på byrådsmøde den 20. juni 2011 Godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning 13. februar 2012 Side 14 af 24

15 Kapitel 2. Afsluttede forsøg I dette kapitel finder du afsluttede og afbrudte forsøg fra Fredensborg Kommune. Forsøgene er inddelt efter forsøgsområder. Innovation og forenkling i fremtidens ældrepleje og handicapservice Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Forsøgsperiode Ikke igangsat. Som følge af den delvise godkendelse ville forsøget blive uforholdsmæssigt tungt at administrere, når kommunen har så få borgere, som forsøget er relevant vil omfatte. Med forsøget kan ordningerne kunne administreres af kommunen i stedet for borgeren selv på en fornuftig måde med sikkerhed for, at ressourcerne anvendes efter formålet og uden omfattende brug af ressourcer til administration af ordningerne. Lov om frikommuner 27 a Beboere i botilbud og på plejecenter har mulighed for at afholde ferie med kendte ledsagere (kopiforsøg) Forsøgsperiode Ikke igangsat. Det vurderes, at indsatsen ved at implementere forsøget ikke står mål med de forventede resultater. Forsøget giver mulighed for, at beboere, der er visiteret til botilbud eller plejebolig, kan deltage i selvvalgte ferierejser sammen med ledsagere, de kender og som kender dem, mod at beboeren selv betaler alle ledsagerens udgifter og løn (tilkøbsydelse). Lov om frikommuner Forsøgsbeslutning Besluttet på byrådsmøde den 29. oktober 2012 Forsøgsperiode Bedre udnyttelse af botilbud og plejeboliger (kopiforsøg) Ikke igangsat. Forsøget er kun delvist godkendt, idet det kun tillades for nye visitationer. Det er derfor usandsynligt, at forsøget bliver aktuelt inden for den resterende forsøgsperiode på 2 år. Side 15 af 24

16 Med forsøget kan Fredensborg Kommune i forbindelse med visitationen til en plejebolig eller et længerevarende botilbud opsige en beboer, som ikke længere profiterer af tilbuddet, og som optager pladsen for nye borgere med behov for tilbuddet. Der skal selvfølgelig foretages en konkret og individuel vurdering af den nuværende beboers behov og findes passende alternativ, hvis det er nødvendigt. Lov om frikommuner 27 a Forsøgsbeslutning Besluttet på byrådsmøde d. 27. maj 2013 Manglende fleksibilitet i centrenes anvendelse af de afgiftsfrie busser Forsøgsperiode Ikke igangsat. Nye skatteregler har muliggjort store dele af forsøget, hvorfor der ikke er behov for at benytte sig af frikommuneforsøget for at få en mere fleksibel anvendelse af busserne. Med forsøget kan Fredensborg Kommune anvende de afgiftsfrie busser mere fleksibelt imellem de centre, hvor borgerne er visiteret efter servicelovens 83, 85, 86, 103, 104, 107, 108, uden at der hver gang skal søges om ændring af køretøjernes toldattest. Lov om frikommuner 27 Forsøgsbeslutning Besluttet på byrådsmøde d. 28. januar 2013 Side 16 af 24

17 En klima-, miljø-, og energilovgivning af tiden Forsøgsperiode Bjørneklobekæmpelse på private ejendomme Ikke igangsat. Der er i forsøgshjemlen afsat et max beløb på 3 kr./ha for opkrævning af bekæmpelsesudgifter til bjørneklo. Det har vist sig, at kommunen ikke kan få entreprenører til at bekæmpe for det beløb. Kommunen kan med forsøget foretage en selvhjælpsbehandling, hvor kommunen på grundlejers regning kan fjerne bjørneklo, såfremt grundejeren ikke efterkommer påbud om bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo jf. kommunens indsatsplan. Lov om frikommuner 24 c Forsøgsbeslutning Besluttet på byrådsmøde d. 30. april 2012 Forsøgsperiode Forenkling af regler om brugerbetaling for miljøgodkendelse og miljøtilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug Ikke igangsat. Den delvise godkendelse gør at indsatsen ikke står mål med effekten af forsøget. Fordelen ved forsøget, som det er godkendt, skulle være at spare sagsbehandlernes tid på tidsregistrering. Tidsregistrering er ikke en tidskrævende post for kommunen, så den tidsmæssige besparelse står ikke mål med den mængde ressourcer, kommunen ville skulle anvende. Forsøget muliggør at indføre faste årlige gebyrer (abonnementsordning) for forskellige typer af gebyrpligtige virksomheder eventuelt gradueret efter virksomhedstype i stedet for den nuværende timebetalingsordning som opkræves ved miljøgodkendelse og miljøtilsyn. Lov om frikommuner (delvist godkendt) Forsøgsbeslutning Besluttet på byrådsmøde d. 27. maj 2013 Side 17 af 24

18 Flere i beskæftigelse Samling og specialisering af opgaverne med rådighedsvurderinger Forsøgsperiode Ikke igangsat. Som følge af interne organisatoriske ændringer og nye regler omkring førtidspension, vurderes det, at opgaven fortsat bedst varetages i kontanthjælpsteamet. Forsøget samler kompetencen til både at rådighedsvurdere og evt. sanktionere kontanthjælpsmodtagere, der ikke har opfyldt deres forpligtelser hos den samme gruppe medarbejdere. Bekendtgørelse om forsøgsordninger med frikommuneforsøg 2 Dispensation i forhold til forholdstallet mellem ordinært ansatte og personer i virksomhedspraktik og løntilskud i frivillige foreninger (kopiforsøg) Forsøgsperiode Ikke igangsat. Forsøget er kun godkendt delvist i forhold til opkvalificering og vejledning. Fredensborg Kommune ansøgte specifikt om praktik og løntilskud, og forsøget er derfor ikke længere relevant for kommunen. Forsøget øger adgangen for dagpengeberettigede ledige, kontanthjælpsmodtagere samt ledige fleksjobberettigede til at få tilbud om virksomhedspraktik eller løntilskud i frivillige foreninger. Bekendtgørelse om forsøgsordninger med frikommuneforsøg Forsøgsbeslutning Besluttet på byrådsmøde d. 27. maj 2013 Forsøgsperiode Kommunale servicejobs på en ny måde Ikke igangsat. Som en del af kontanthjælpsreformen, der træder i kraft 1. januar 2014, skal der etableres nyttejobs i offentlige virksomheder for en del af målgruppen af ledige på kontanthjælp. Vurderingen er, at disse nyttejob ligger helt i tråd med den tanke, der er i frikommuneforsøget i forhold til oprettelsen af kommunale servicejob. Forsøget letter de administrative sagsgange i forbindelse med placering af ledige i tilbud (virksomhedspraktik og løntilskud), herunder muligheden Side 18 af 24

19 for at etablere kommunale servicejobs for ledige kontanthjælpsmodtagere. Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet (forsøgsbekendtgørelse nr. 1485), 13 stk.3. Forsøgsbeslutning Besluttet på byrådsmøde d. 20. juni 2011 Individuelle kontraktforløb for personer omfattet af Integrationsloven (kopiforsøg) Forsøgsperiode Ikke igangsat. I forbindelse med den kommende kontanthjælpsreform er der lagt op til en kontaktforløb, der er sammenligneligt med kontaktforløbet i det ansøgte forsøg. Forsøget anses derfor ikke længere at være relevant at igangsætte. Kommunen er med forsøget fritaget for at udarbejde opfølgninger for personer omfattet af Integrationsloven jf. 20 omhandlende individuelle samtaler. Bekendtgørelsen vedrørende frikommuner ophæver de gældende regler om minimumskrav til kontaktforløbet for ledige for så vidt angår hyppighed, kontaktform, indhold i samtalerne m.m. for de ni frikommuner. Ophævelsen i bekendtgørelsen gælder dog kun for borgere omfattet af LAB-loven. Fredensborg Kommune ønsker også, at reglerne vedrørende opfølgning mindst hver 3. måned bliver ophævet i relation til borgere, der er omfattet Integrationsloven 20. Lov om frikommuner 7 a Forsøgsbeslutning Besluttet på byrådsmøde d. 28. januar 2013 Side 19 af 24

20 Ingen unødige regler Indkøb af bleer til forældre med børn i dagtilbud Forsøgsperiode Ikke igangsat. Forsøget vil betyde en merpris for forældrene i forhold til den almindelige salgspris samt betyde øget administration. Forsøget tillader kommunen at tilbyde borgerne at købe bleer til kommunens indkøbspris, så forældrene til blebørn får glæde af de indkøbsaftaler, som kommunen har. Lov om frikommuner 9 c Informeret samtykke til tandlægebehandlinger Forsøgsperiode Ikke igangsat. En ny central struktur betyder, at næsten alle forældre følger med når deres børn skal til tandbehandling. Der bruges derfor ingen ressourcer på at indhente samtykke. Forsøget tillader at der fraviges reglerne om konkret, informeret samtykke til tandundersøgelser, forebyggende og almindelige kendte simple tandbehandlinger. Med forsøget indhentes der kun samtykke første gang, når det drejser som om mindre, kortvarige, kendte behandlinger. Lov om frikommuner 25 Side 20 af 24

21 Digital borgerbetjening hele livet Forsøgsperiode Fremrykning af obligatorisk digital selvbetjening Ikke igangsat. Borgerne/virksomhederne, som bruger de omfattede ydelser, ansøger allerede i stor udstrækning gennem brug af digitale blanketløsninger. Der er samtidig et behov for at udvikle de interne arbejdsgange for håndtering og effektivisering af de digitale ansøgninger. Forsøget tillader at fremrykke den obligatorisk digitale selvbetjening. I den forbindelse er der gennemført en foranalyse af mulighederne for at gennemføre obligatorisk digital selvbetjening indenfor de relevante ydelser i plan- og klimaområdet: gravetilladelser, råden over vejanlæg, anmeldelser af jordflytning, samt ansøgning om tilladelse til jordvarmeanlæg. Lov om frikommuner 29 f Forsøgsbeslutning Besluttet på byrådsmøde d. 27. maj 2013 Side 21 af 24

22 Fremtidens fleksible folkeskole Forsøgsperiode En skolebestyrelse med lokal forankring Ikke igangsat. Med Lov om ændring af love om folkeskolen og forskelle andre love er det muligt at udvide skolebestyrelserne med to pladser til repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelser eller lokale foreninger. Ændringen kan dermed foretages på baggrund af gældende regler. Forsøget åbner op for, at det lokale erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og foreninger, kan være repræsenteret i skolebestyrelserne. Godkendt administrativt Forsøgsbeslutning Besluttet på byrådsmøde d. 20. juni 2011 Kvalitetsrapport hvert andet år Forsøgsperiode Afbrudt. Den nye folkeskolereform betyder, at skolerne skal udarbejde en Kvalitetsrapport version 2.0, som i højere grad skal fokusere på mål og resultater end på rammer. Rapporterne skal udarbejdes hvert andet år ligesom forsøget, dog med en indkøringsperiode, hvor der skal udarbejdes rapporter for skoleåret 13/14 og 14/15. Forsøget afbrydes, så der ikke skal udarbejdes to rapporter. Retningslinjer for den nye Kvalitetsrapport version 2.0 afventes. Forsøget tillader skolerne at udarbejde kvalitetsrapporter hvert andet år. Godkendt administrativt Godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning/Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 13. februar 2012 Nye fag, nye tider Forsøgsperiode Afbrudt. Forsøget tillader afvigelse fra ministeriets timefordeling, således at fag kan placeres på andre år, i andre blokke og med andet timetal. Derudover kan der slås to eller flere fag sammen til nye fag. Side 22 af 24

23 Langebjerg Skole har anvendt forsøget til at indføre et sundhedsfag i 6. klasse, men da skolereformen indeholder et nyt fag madkendskab samt mere bevægelse i undervisningen, er forsøget ikke længere relevant. Godkendt administrativt Forsøgsbeslutning Besluttet på byrådsmøde den 20. juni 2011 Godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning 13. juni 2012 Side 23 af 24

24 Bilag Skabelon til frikommunevedtægt - Titlen retter sig mod borgere m.fl. Forsøgets indhold skal i fokus - Overvej om den valgte ansøgningstitel giver et tilstrækkeligt billede af forsøgets indhold Forsøgsperiode - Perioden for forsøget angivet. Hvis forsøget afbrydes inden den oprindelige afslutningsdato skal denne dato angives. - Ændring af forsøg betragtes som afslutning af forsøget og iværksættes af et nyt forsøg. - Indholdet af forsøget beskrives kort og præcist. Som udgangspunkt max 1-2 sætninger. - Baggrund, målsætninger, forventede effekter mv. skal ikke anføres her. - Hjemlen til forsøges angives: Frikommunelovens /x-lovens Forsøgsbeslutning - Datoerne for kommunalbestyrelses- samt evt. ministerbehandling angives. - Besluttet på kommunalbestyrelsesmøde den / Godkendt af x-minister den.. Henvisninger til evt. yderligere materiale om forsøget. Side 24 af 24

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

Frikommunevedtægt for Odense Kommune

Frikommunevedtægt for Odense Kommune Frikommunevedtægt for Odense Kommune Kapitel 1. Igangværende forsøg Økonomiudvalget Mindre bureaukrati ved tilbudsindhentning på mindre ydelser Det administrative arbejde omkring mindre kommunale indkøb

Læs mere

35 nye frikommuneforsøg i 3. runde

35 nye frikommuneforsøg i 3. runde 1. oktober 2012 35 nye frikommuneforsøg i 3. runde Regeringen imødekommer nu yderligere 35 nye frikommuneforsøg på baggrund af frikommunernes ansøgninger i 3. runde. De nye forsøg fremgår af oversigten

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Gentofte Kommune 2012-2015 Sidst opdateret 7. april 2015 Indhold Beskæftigelsesområdet... 2 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold i kontaktforløbet... 3 Individuel

Læs mere

Forsøg, der imødekommes i 2. fase af frikommuneforsøget

Forsøg, der imødekommes i 2. fase af frikommuneforsøget 29. marts 2012 Forsøg, der imødekommes i 2. fase af frikommuneforsøget I 1. fase af frikommuneforsøget, der igangsattes pr. 1. januar 2012, blev 51 ud af de ca. 150 forskellige forsøgsforslag, som frikommunerne

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

Forsøg med frikommuner

Forsøg med frikommuner Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge (Forsøg med frikommuner) I medfør

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet UDKAST Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 554 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.ansvaret for og styringen af den

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Gentofte Kommune 2012-2015 Sidst opdateret: 1. august 2014 Indhold Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold i kontaktforløbet. 3 En

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 116 i

Læs mere

Gentofte Kommunes frikommuneforsøg

Gentofte Kommunes frikommuneforsøg Gentofte Kommunes frikommuneforsøg Frikommuneforsøget Regeringen lancerede frikommuneforsøget i forbindelse med finanslovsaftalen for 2011. Formålet med forsøget er at give kommunerne mulighed for at afprøve

Læs mere

VEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES FRIKOMMUNEFORSØG

VEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES FRIKOMMUNEFORSØG VEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES FRIKOMMUNEFORSØG REVIDERET JULI 2017 2 01 Aftale og handleplan Min plan erstattes af en aftale/handleplan, som er en gensidig forpligtende aftale vedr. alle de aktiviteter, borgeren

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Frikommunevedtægt for Viborg Kommune

Frikommunevedtægt for Viborg Kommune Frikommunevedtægt for Viborg Kommune Pr. 1. december 2014. Indhold Note... 4 Kapitel 1. Igangværende forsøg... 5 Nye veje til vækst... 5 Forenklet procedure for overførsel fra landzone til byzone... 5

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet I medfør af 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 12. september 2014, og 110, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Ny kontanthjælpsreform 2014

Ny kontanthjælpsreform 2014 Økonomidirektøren December 2013 Ny kontanthjælpsreform 2014 Folketinget vedtog den 28. juni 2013 en kontanthjælpsreform, som træder i kraft 1. januar 2014. Reformen indebærer, at alle mødes med klare krav

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Fredensborg Frikommune...3. Kopi- og samarbejdsforsøg...4. Innovation og forenkling i fremtidens ældrepleje og handicapservice...6

Fredensborg Frikommune...3. Kopi- og samarbejdsforsøg...4. Innovation og forenkling i fremtidens ældrepleje og handicapservice...6 Fredensborg Frikommune Ansøgning om samarbejds- og kopiforsøg Godkendt af Byrådet 27. maj 2013 Side 2 Indholdsfortegnelse Fredensborg Frikommune...3 Kopi- og samarbejdsforsøg...4 Innovation og forenkling

Læs mere

SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER

SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER 01 Indhold Sammenfatning hvad lærte vi?...3 Beskrivelse af forsøget...4 Baggrunden for forsøget...4 Formålet med forsøget...5 Projektets aktiviteter...5

Læs mere

Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning

Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning Godkendt af Byrådet 31. oktober 2011 Side 2 Indholdsfortegnelse Fredensborg Frikommune... 3 Frihed under ansvar... 3 2. runde af forsøgsansøgninger... 4 Innovation

Læs mere

Forsøg der imødekommes i 4. ansøgningsrunde i frikommuneforsøget

Forsøg der imødekommes i 4. ansøgningsrunde i frikommuneforsøget 11. februar 2013 Forsøg der imødekommes i 4. ansøgningsrunde i frikommuneforsøget De ni frikommuner har i frikommuneforsøgets fjerde og sidste ansøgningsrunde indsendt 82 forsøgsansøgninger. Heriblandt

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

Gentofte Kommunes frikommuneforsøg

Gentofte Kommunes frikommuneforsøg Gentofte Kommunes frikommuneforsøg Frikommuneforsøget Regeringen lancerede frikommuneforsøget i forbindelse med finanslovsaftalen for 2011. Formålet med forsøget er at give kommunerne mulighed for at afprøve

Læs mere

Oversigt over afgørelser på frikommunernes ansøgninger i 3. runde

Oversigt over afgørelser på frikommunernes ansøgninger i 3. runde 1. oktober 2012 Oversigt over afgørelser på frikommunernes ansøgninger i 3. runde Fredensborg Kommune 1 Bjørneklobekæmpelse på private ejendomme Indgår i ændringen af frikommuneloven. Af hensyn til borgernes

Læs mere

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt Notat 3.0 Arbejdsmarked Journalnummer: Ref.: Arbejdsmarkedssekretariatet Dato: 27.5.2013 Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden

Læs mere

Koncept for håndtering af flaskehalslisten

Koncept for håndtering af flaskehalslisten Koncept for håndtering af flaskehalslisten Beskæftigelsesregion Midtjylland August 2006 Koncept for håndtering af flaskehalsbevillingen Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 1 2. FLASKEHALSBEVILLINGEN...

Læs mere

Forslag. Lov om frikommuner

Forslag. Lov om frikommuner 2011/1 LSV 168 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 1108948 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 12. juni 2012 Forslag

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Torsdag den 25. september 2013

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Torsdag den 25. september 2013 Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Torsdag den 25. september 2013 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats LAB - Lov om en

Læs mere

Initiativer på beskæftigelsesområdet

Initiativer på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 19. januar 2012 HHS Initiativer på beskæftigelsesområdet Initiativ/Hovedindhold Kilde Status/Udmøntning Økonomi 1 Dagpengeperiode forlænges med ½ år for alle

Læs mere

Elektronisk annoncering på plan- og miljøområdet

Elektronisk annoncering på plan- og miljøområdet Frikommune Titel på forsøg Fredensborg Kommune Elektronisk annoncering på plan- og miljøområdet Start- og sluttidspunkt for forsøget Startdato 1. januar 2012 Slutdato 31. december 2015 Kontaktperson Sarah

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning

Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning Godkendt i Byrådet 29. oktober 2012 Side 2 Indholdsfortegnelse Fredensborg Frikommune... 3 Frihed under ansvar... 3 4. runde af forsøgsansøgninger... 4 Innovation

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: 1100508 Dok. Nr.: 502890 Dato: 14. april 2011 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet BEK nr 1029 af 26/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-003139

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Udarbejdelse Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Bilag 2: Oversigt - Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Beskæftigelsesudvalget Politikområdet 06 Arbejdsmarked består af følgende delområder: Midlertidig boligplacering/lejetab fraflytning mv.

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

Arbejdsmarked opfølgning på indsatsområder 2012

Arbejdsmarked opfølgning på indsatsområder 2012 Arbejdsmarked opfølgning på indsatsområder 2012 1. Sygemeldte borgere: 1.1. Rehabilitering Nyere undersøgelser viser, at forskellige former for tidlige samt tværfaglige rehabiliteringsindsatser øger sygemeldtes

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

Nye frikommuneforsøg udviklet i samarbejde mellem frikommuner og ministerier

Nye frikommuneforsøg udviklet i samarbejde mellem frikommuner og ministerier 11. februar 2013 Nye frikommuneforsøg udviklet i samarbejde mellem frikommuner og ministerier De ni frikommuner og relevante ministerier har i sensommeren og efteråret 2012 samarbejdet om udvikling af

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om frikommuner

Forslag. Lov om ændring af lov om frikommuner 2012/1 LSV 188 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2012-01707 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 30. maj 2013 Forslag

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge Den fulde tekst Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Sidst revideret 4. december 2013 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for, hvor

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. den Dok.nr

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. den Dok.nr Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen den 27.5.2010 Dok.nr. 1908607 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Kære Inger Støjberg. Arbejdsmarked. Postadresse: Nordre Kajgade Hobro Tlf

Kære Inger Støjberg. Arbejdsmarked. Postadresse: Nordre Kajgade Hobro Tlf Arbejdsmarked Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: Ref.: Katrine Rytter Jensen Direkte tlf. 97 11 3302 Kaje3@mariagerfjord.dk

Læs mere

Strategipapir: Aktivering af ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, modtagere af arbejdsløshedsdagpenge,

Strategipapir: Aktivering af ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, Vision/ Det overordnede mål Indledning Rette tilbud til rette borger med henblik på at bringe borgeren i ordinært arbejde eller ordinær uddannelse. Fokus i indsatsen er på virksomhedsrettet aktivering

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015 9 Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

ansøgningsrunde 2017

ansøgningsrunde 2017 2017 Forslag til frikommuneforsøg 2. og 3. ansøgningsrunde 2017 DE NORDJYSKE FORSLAG Opdateret januar 2017 Indhold Forslag...2 Fleksibilitet i forhold til målgruppers deltagelse i rehabiliteringsteamet

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Ny sygedagpengereform

Ny sygedagpengereform Ny sygedagpengereform Evaluation only. Reformen af sygedagpengesystemet Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) 1 Rammerne for dagpenge og kontanthjælp skal være mere retfærdige. Det skal sikres, at færre falder ud af dagpengesystemet,

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 31 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Til: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Fra: Forvaltningen

Til: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Fra: Forvaltningen Til: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Fra: Forvaltningen Besvarelse af bemærkninger vedrørende Revision 2015 Den 29. juni 2016 godkendte Byrådet Revisionsberetningen vedrørende regnskab 2015 samt godkende

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Vedtagelsen af kontanthjælpsreformen med ikrafttræden 01.01.14 og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med ikrafttræden 30.12.13 har medført en ny aktiveringsmulighed

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Løsning af sociale opgaver: Hvilke muligheder findes der i social- og beskæftigelseslovgivningen for at arbejde med socialt udsatte

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige I medfør af 26 a, stk. 9 og 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, fastsættes

Læs mere

Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats. mellem. Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne

Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats. mellem. Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats mellem Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne Formål A-kasserne og Jobcenter Haderslev indgår denne partnerskabsaftale for at styrke den samlede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Tilskudsjob i Svendborg Kommune

Tilskudsjob i Svendborg Kommune Direktørområde Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Tilskudsjob i Svendborg Kommune I forbindelse med kontanthjælpsreformen der trådte i kraft den 1. januar

Læs mere